Τραυµατισµός ναυτικού που οφείλεται σε υπαιτιότητα (δόλο) άλλου ναυτικού, ο οποίος µπήκε στην

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τραυµατισµός ναυτικού που οφείλεται σε υπαιτιότητα (δόλο) άλλου ναυτικού, ο οποίος µπήκε στην"

Transcript

1 Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 810/96 Πηγή: Ε. Ν.. 25/97 σελ. 157 Τραυµατισµός ναυτικού που οφείλεται σε υπαιτιότητα (δόλο) άλλου ναυτικού, ο οποίος επιτέθηκε στον πρώτο θεωρώντας τον υπαίτιο της κλοπής των χρηµάτων του. Ναυτεργατικό ατύχηµα. Αποζηµίωση κοινού δικαίου. Επιδίκαση εφάπαξ. ικαστικό ένσηµο. Ευθύνη κοινού δικαίου για ναυτεργατικό ατύχηµα. Σε περίπτωση δόλου του εργοδότη ή του υπ αυτού προστηθέντος προσώπου, είτε παράβασης ειδικών όρων ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία των εργαζοµένων που υποχρεούνται να λαµβάνουν οι εργοδότες. Τραυµατισµός ναυτικού που οφείλεται σε υπαιτιότητα (δόλο) άλλου ναυτικού, ο οποίος µπήκε στην καµπίνα του πρώτου κρατώντας µαχαίρι και του επιτέθηκε θεωρώντας τον υπαίτιο της κλοπής των χρηµάτων του. ναυτεργατικό ατύχηµα. Ευθύνη προστήσαντος πλοιοκτήτη για ατύχηµα που οφείλεται σε δόλο προστηθέντος ναυτικού, κατά τις γενικές διατάξεις αδικοπραξιών. Πλήρης αποζηµίωση του κοινού δικαίου, συρρέει διαζευκτικά µε ειδική αποζηµίωση ν. 551 υπό την έννοια ότι η επιλογή της µίας αποκλείει κατ άρθρο ΑΚ την άσκηση της άλλης. Η επιλογή ασκείται και µε την αγωγή. Επιδίκαση εφάπαξ κεφαλαίου αποζηµίωσης. Γίνεται για σπουδαίο λόγο συνιστάµενο σε επείγουσα ανάγκη του δικαιούχου για την αξιοποίηση αυτής και σε αφερεγγυότητα του υποχρέου. ε χωρεί µεταρρύθµιση της τελεσίδικης απόφασης που επιδικάζει εφάπαξ κεφάλαιο όπως εκείνης που επιδικάζει χρηµατικές δόσεις υπό όρους 334 ΚΠολ. Πρωτοδίκης: ΖΑΜΠΕΤΑ ΣΤΡΑΤΑ ικηγόροι: Γ. Θεοχίδης, Γ. Παπαδόπουλος Με την από κλήση του ενάγοντος νόµιµα φέρεται για συζήτηση η από και µε αριθµό καταθέσεως 8523/ΕΡ - Ι 807/ αγωγή του, µετά από την έκδοση της υπ' αριθµ εν µέρει οριστικής και εν µέρει παρεµπίπτουσας αποφάσεως του ικαστηρίου αυτού, µε την οποία διατάχθηκε η διεξαγωγή ιατρικής πραγµατογνωµοσύνης. Το αίτηµα της εναγοµένης περί αναβολής της συζητήσεως τη υποθέσεως προκειµένου να εξετάσει ο διορισθείς από αυτή τεχνικός σύµβουλος τον ενάγοντα είναι απορριπτέος ως µη νόµιµο. Εκτός ατού όπως είναι γνωστό στη διαδικασία των εργατικών διαφορών η διεξαγωγή πραγµατογνωµοσύνης διατάσσεται από το ικαστήριο, σύµφωνα µε το άρθρο 671 παρ. 3 του ΚΠολ ικ. Εποµένως οι γενικές περί πραγµατογνωµοσύνης κατά την τακτική διαδικασία, διατάξεις των άρθρον 384 επ. του ΚΠολ ικ. (περί διορισµού τεχνικών συµβούλων) δεν µπορούν να τύχουν συµπληρωµατικής εφαρµογής, αφού µάλιστα είναι ασυµβίβαστες µε την επιβαλλόµενη ταχύτητα εκδικάσεως των εργατικών διάφορων. Το ικαστήριο απλώς θα σταθµίσει την επικαλούµενη άρνηση του ενάγοντος να προσέλθει προς εξέταση από τον διορισθέντα από την εναγοµένη τεχνικό συµβούλιο. Π.Μ. Τέλος δεν συντρέχει κατά την κρίση του ικαστηρίου στην προκειµένη περίπτωση έτερος νόµιµος λόγος, για να διαταχθεί η διεξαγωγή νέας πραγµατογνωµοσύνης, γι' αυτό και πρέπει ν' απορριφθεί το σχετικό αίτηµα της εναγοµένης. Με το άρθρο 16 παρ. 1 έως 3 του Κωδ. νόµου 551, που ρυθµίζει την ευθύνη για αποζηµίωση σε περίπτωση εργατικού ατυχήµατος, ορίζονται κατά λέξη τα εξής: "Οι παθόντες εξ ατυχήµατος του άρθρ 1, δυναµένου να αποδοθεί εις δόλον του εργοδότου ή του υπ' αυτού προστηθέντος προσώπου, ως και τα αντ αυτών κατά τις διατάξεις του άρθρο 6 δικαιούµενα πρόσωπα έχουσι το εκλεκτικό δικαίωµα να ανπσκώσι, είτε την εκ του παρόντος νόµου, είτε την εκ του κοινού αστικού δικαίου προσήκουσαν αυτοίς προς αποζηµίωσιν αξίωσιν. Το αυτό ισχύει και δια την περίπτωσιν καθ' ήν το ατύχηµα επήλθε εν εργασία ή εν επιχειρήσει, εν η δεν ετηρήθησαν οι διατάξεις ισχυόντων νόµων, διαταγµάτων ή κανονισµών περί των όρων ασφαλείας και ένεκα της µη τηρήσεως τούτων (παρ. 1). Η υπό των αυτών προσώπων αίτησις ή αποδοχή των κατά το άρθρο 7 οριζοµένων εξόδων µόνον, ουδέποτε δύναται να ερµηνευθεί, ως δηλούσα επιλογήν της κατά την παρόντα νόµον αποζηµιώσεως (παρ. 2). Εν περιπτώσει επιλογής της κατά τον παρόντα νόµον αποζηµιώσεως τα αυτά πρόσωπα διατηρούσι την κατά το κοινόν αστικόν δίκαιον προσήκουσα αυτοίς, αξίωσιν εναντίον του υπαιτίου του ατυχήµατος προσώπου, εφ' όσον αυτό είναι διάφορον του κατά τον παρόντα νόµον προς αποζηµίωσιν υποχρέου (παρ. 3, ολ. ΑΠ 1267/76 ΝοΒ 25, 895, ΑΠ 836/78 ΕΕ 38 σελ. 21 ΑΠ 461/79 ΕΕ 39, σελ. 13ΑΠ 475/82 ΝοΒ 31 σελ. 204, ΑΠ 692/82 ΕΕ 41 σελ Εφ Αθ.2549/84 Ελ. ικ. 25, 1382). Κατά τα άρθρα δε 1, 2 και 8 του ιδίου

2 νόµου, υπόχρεος για την καταβολή της παραπάνω αποζηµιώσεως είναι κατ' αρχήν ο κύριος της επιχειρήσεως. Από τις διατάξεις αυτές, που έχουν εφαρµογή και στο πεδίο της ναυτικής εργασίας (άρθρο 66 εδ. β του ΚΙΝ ), συνάγεται ότι σε περίπτωση ατυχήµατος, που οφείλεται σε δόλο του εργοδότη ή των προστηθέντων απ' αυτόν, η σε µη τήρηση διατάξεων, νόµων κλπ που καθορίζουν ειδικά τους όρους ασφαλείας των εργαζόµενων, οπότε το βίαιο συµβάν προσλαµβάνει συνάµα και χαρακτήρα αδικοπραξίας, στον παθόντα εργάτη ή υπάλληλο και σε περίπτωση θανάτου στη σύζυγο και σε ορισµένους συγγενείς του (άρθρο 6) παρέχονται έναντι του κυρίου της επιχειρήσεως δύο αξιώσεις διαφορετικού περιεχοµένου, οι οποίες όµως συρρέουν διαζευκτικά, µε την έννοια, ότι η επιλογή της µιας απ' αυτές, δηλ. είτε της αξιώσεως για την περιορισµένη (κατ' αποκοπή) αποζηµίωση του κωδ. Ν. 551 (άρθρο 3) είτε εκείνης για την πλήρη αποζηµίωση του κοινού δικαίου (άρθρα 298, 914, 922 και 928 έως 932 ΑΚ) αποκλείει την άσκηση της άλλης. Η επιλογή αυτή, ως µονοµερής απευθυντέα δικαιοπραξία, συντελείται από τη στιγµή που η σχετική δήλωση του δικαιούχου έχει περιέλθει στον υπόχρεο κύριο της επιχειρήσεως, οπότε και επιφέρει αµετάκλητα τη διαπλαστική της ενέργεια ( άρθρο 187 ΑΚ). Τούτο προκύπτει κατ' αναλογία και από το άρθρο 306 παρ. 1 του ΑΚ. ιότι να µεν η διαζευκτική ενοχή, στην οποία αναφέρεται η διάταξη αυτή, διαφέρει από την διαζευκτική (ή εκλεκτική) συρροή αξιώσεων του άρθρου 16 ν. κ.δ. 551 (αφού στην πρώτη υπάρχει µόνο µία αξίωση µε περισσότερες, διαζευκτικά οφειλόµενες παροχές, ενώ στη δεύτερη υπάρχουν περισσότερες αξιώσεις και µάλιστα πάντοτε κατ' επιλογή του δανειστή) αλλά και στις δύο περιπτώσεις η επιλογή έχει τον ίδιο χαρακτήρα και την ίδια δικαιοπρακτική δύναµη, γι' αυτό και ο κοινός νοµοθετικός λόγος, δηλαδή η άρση της αβεβαιότητας και η αποσαφήνιση της έννοµης σχέσης που απορρέει από το ίδιο ιστορικό γεγονός επιβάλλει το αµετάκλητο της επιλογής και στην περίπτωση της διαζευκτικής συρροής αξιώσεων. Επιβεβαίωση του κανόνα αυτού αποτελούν οι δύο εξαιρέσεις, που αναφέρονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 16 του κωδ. ν. 551 (Φίλιου Ενοχ. ικ. - Ειδ. Μέρος παρ 59 Γ. Σελ. 747 Καρακατσάνη Εργ. ικ. Εκδ. Β Τόµ. 1ος σελ. 234, Στυλιανού Βλαστού, Ατοµικό Εργατικό ίκαιο εκδ Τ.Β σελ. 1246, 1248, Καποδίστριας Ερµ. ΑΚ άρθρ. 662 αριθµ. 61 Κυριάκος Αρβανίτης. Η επιλογή αποζηµιώσεως κατά το άρθρο 16 του Ν. 551/1915 ΕΝ 12 σελ Ιωάννης Κοροτζής Ναυτικό Εργατικό ίκαιο εκδ σελ ΕΕ 48, σελ. 381, ΑΠ 1038/87 ΕΕ 47, σελ. 772, ΑΠ 606/74 ΝοΒ 23, 163, ΑΠ 19/1973 ΝοΒ 21, σελ. 726 Εφ. Αθ. 1468/1982 ΝοΒ 31 σελ. 697 Εφ. Πειρ. 74/1983 ΕΝ 11 σελ. 350). Στην προκειµένη περίπτωση στην κρινόµενη αγωγή ιστορείται, ότι µε σύµβαση ναυτικής εργασίας αορίστου χρόνου που καταρτίσθηκε στον Πειραιά στις , µεταξύ του ενάγοντος και της εναγοµένης πλοιοκτήτριας του περιγραφοµένου στην αγωγή πλοίου ναυτολογήθηκε ο πρώτος (ενάγων), ως βοηθός µαγείρου, σύµφωνα µε τους όρους της οικείας ΣΣΝΕ και τις αποδοχές που αυτή προέβλεπε, για την ειδικότητά του. Ότι στο πλοίο αυτό υπηρέτησε µέχρι την , οπότε απολύθηκε στο λιµάνι Αυλών της Αλβανίας, λόγω επισυµβάνοντος στις εσκεµµένου τραυµατισµού του από τον συνυπηρετούντα στο πλοίο ναύτη Κ.Π., κάτω από τις συνθήκες, που αναλυτικά εκτίθενται στην αγωγή. Τελικά ο ενάγων εκθέτει, ότι από τον τραυµατισµό αυτό πάσχει από µεταδιασεισικό σύνδροµο µετά νευρωσικής εποικοδοµήσεως, ασθένειες δηλαδή που θα του αφήσει µόνιµη µερική ανικανότητα της τάξεως του 50% δεδοµένου ότι ο ανωτέρω ναυτικός του προκάλεσε πολλαπλές θλαστικές κακώσεις της κεφαλής του αυχένα και της οσφύος και τραύµα στον δεξιό αντίχειρα (τοµή µήκους 3 εκατοστών, συρραφείσα) ζητεί, λοιπόν να υποχρεωθεί η εναγοµένη να του καταβάλλει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κοινού δικαίου (αδικοπραξία), το ποσό των δραχµών για µείωση του εισοδήµατος του και χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης µε το νόµιµο τόκο από την επίδοση της αγωγής µέχρι εξοφλήσεως, άλλων δραχµών και δρχ. Μηνιαίως από , για 22 χρόνια αναπροσαρµοζόµενο κατά 15% ετησίως, αλλως επικουρικώς, να υποχρεωθεί η εναγοµένη να του καταβάλλει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 551/1915 το ποσόν των δραχµών για µισθούς ασθένειας, αποζηµίωση για πρόσκαιρη ολική και µόνιµη µερική ανικανότητα, έξοδα νοσηλείας και χρηµατική ικανοποίηση, λόγω ηθικής βλάβης, µε το νόµιµο τόκο από την επίδοση της αγωγής, µέχρι εξοφλήσεως., η δε απόφαση να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή. Η ένδικη αγωγή αρµόδια εισάγεται για συζήτηση από το ικαστήριο αυτό (άρθρ. 33, 22 και 25 παρ. 2 του ΚΠολ ) κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών (άρθρ 82 του ΚΙΝ 663 του ΚΠολ ) και είναι νόµιµη κατά την κυρία βάση της, αφού στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 53 επ., 60, 84 ΚΙΝ σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της ΣΣΕ πληρωµάτων Μεσο-ΚΙΝ 663 του ΚΠολ ) και είναι νόµιµη κατά την κυρία βάση της, αφού στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 53 επ., ΚΙΝ σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της ΣΣΕ πληρωµάτων Μεσογειακών Φορτηγών πλοίων, που ίσχυσε το έτος 1994 και κυρώθηκε µε την ΥΠ /1/94 ΕΝ (ΦΕΚ Β 674/ ) των άρθρων , 330, 922, 297, 299, 914, 929, 931, 932, 346 ΑΚ, 16 παρ. 1 του ν. 551/1915, 907, 908 ΚΠολ. Το αγωγικό όµως

3 αίτηµα περί προσαυξήσεως κατά 15% της αναφεροµένης στο µέλλον αποζηµιώσεως, ένεκα της αυξήσεως κατά το ποσοστό αυτό των αποδοχών του ενάγοντος, εν όψει του µέσου όρου αυξήσεως των δαπανών συντηρήσεως και διαβιώσεως δεν είναι νόµιµο, αφού κατά την επιδίκαση της αποζηµιώσεως αυτής το ικαστήριο κρίνει µε βάση τις συνθήκες του χρόνου της αδικοπραξίας και δεν λαµβάνει υπ' όψη ούτε τιµάριθµο, ούτε την εξέλιξη των αποδοχών εξ' αιτίας βελτίωσης των οικονοµικών συνθηκών σε περίπτωση δε που δε θα γίνει εφ' άπαξ επιδίκαση µπορεί να ζητηθεί αναπροσαρµογή της αποζηµιώσεως µε την µεταρρυθµιστική αγωγή του άρθρου 334 του ΚΠολ (Ολ ΑΠ 66/90 Ελ. ικ. 32, 507). Επίσης κατά την επικουρική βάση της για επιδίκαση της κατ' αποκοπή "αποζηµιώσεως" του κωδ. ν. 551 η ένδικη αγωγή είναι απορριπτέα, ως νοµική σκέψη της παρούσας. Ειδικότερα µε την υποβολή της κυρίας αιτήσεως ο ενάγων επέλεξε αµετάκλητα την αξίωση αποζηµιώσεως κατά το κοινό δίκαιο (βλ Καποδίστρια Ερµ. ΑΚ άρθρ. 662 αριθµ. 61) έκτοτε δε η κατά το άρθρο 16 παρ. 1 του κωδ. ν. 551 διαζευκτικά συρρέουσα αξίωση για την ειδική αποζηµίωση του νόµου αυτού έπαυσε να υπάρχει και συνεπώς, ούτε και υπό αίρεση µπορεί να ασκηθεί (πρβλ. Καυκά Ενοχ. ικ. εκδ. Γ άρθρο 540 σελ. 148, Εφ. Αθ. 1468/82 ΝοΒ 31 σελ. 697, Εφ. Πειρ. 74/83 ΕΝ 11 σελ. 350, αντιθ. Εφ. Πειρ. 272/89 ΕΝ 20 σελ. 225). Μετά από αυτά η αγωγή κατά το µέρος που κρίθηκε νόµιµη, πρέπει να ερευνηθεί στη συνέχεια και από ουσιαστική άποψη, εφόσον για το παραδεκτό της συζητήσεως της καθ' ο µέρος αφορά το εργατικό ατύχηµα δεν απαιτείται η καταβολή δικαστικού ενσήµου (βλ. σχ. ΑΠ 666/71 ΝοΒ 20, 219ΕΑ 11531/91 Ελ. ικ. 34 σελ. 178, Εφ. Αθ. 5860/84 ΕΝ 13, 131, Εφ. Πειρ. 1066, 80 Πειρ. Νοµ. 2 σελ. 608) κατά δε το µέρος της, που αφορά τους µισθούς ασθενείας έχει καταβληθεί το απαιτούµενο τέλος δικαστικού ενσήµου µε τις ανάλογες προσαυξήσεις υπέρ τρίτων ταµείων (βλ.σχ. Τα υπ. Αριθµ αγωγόσηµο, απόδειξη ΕΤΕ και απόδειξη ΤΠ Π). Από την από έκθεση ιατρικής πραγµατογνωµοσύνης του ιατρού ορθοπεδικού χειρούργου Α.Λ., ο οποίος διορίστηκε ως πραγµατογνώµων µε την παραπάνω 480/1995 απόφαση αυτού του ικαστηρίου, όλα τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκοµίζουν µε επίκληση τις ένορκες βεβαιώσεις 6322 έως 6324/16/1/95 ενώπιον της συµβολαιογράφου Πειραιώς Μ.Μ., που ελήφθησαν σύµφωνα µε το άρθρο 671 παρ. 1 του ΚΠολ και προσκοµίζονται από την εναγοµένη, καθώς και από τις επί µέρους οµολογίες, που συνάγονται από τις προτάσεις των διαδίκων σχετικά µε τη σύµβαση ναυτολογήσεως και τη διάρκεια αυτής, αποδείχθηκαν κατά την κρίση του ικαστηρίου τα ακόλουθα πραγµατικά περιστατικά: Με σύµβαση ναυτικής εργασίας αορίστου χρόνου, που καταρτίσθηκε στον Πειραιά στις µεταξύ του ενάγοντος και της εναγοµένης πλοιοκτήτριας του µε Ελληνική σηµαία (Μεσογειακού) δεξαµενόπλοιου "B VII" τόννων νεκρού βάρους 2169 ο ενάγων προσλήφθηκε και στις ναυτολογήθηκε στο εν λόγω πλοίο ως βοηθός µαγείρου µε µηνιαίες αποδοχές, τις προβλεπόµενες από την οικεία Ελληνική ΣΣΝΕ. Με την ειδικότητα αυτή ο ενάγων εργάσθηκε στο πλοίο συνεχώς µέχρι τις , οπότε απολύθηκε στο λιµάνι της Αυλώνας Αλβανίας, λόγω του παρακάτω ατυχήµατος που αυτός υπέστη κάτω από τις ακόλουθες περιστάσεις : Στις ο ναύτης Κ.Π., ο οποίος είχε απολέσει στις ο ναύτης Κ.Π. Ο οποίος είχε απωλέσει στις τ χρηµατικό ποσό των δραχµών εισήλθε στην καµπίνα του (ενάγοντος) περί ώρα κρατώντας µαχαίρι και επετέθη σ' αυτόν θεωρώντας των ως υπαίτιο της κλοπής των χρηµάτων του. Από την επίθεση αυτή, που έγινε µε πρόθεση του προστηθέντος της εναγοµένης ναύτη ΚΠ, ο ενάγων υπέστη ξυλοδαρµό κυρίως στο κεφάλι και σε διάφορα άλλα µέλη του σώµατος και θλαστικό τραύµα στο πρώτο δάκτυλο του δεξιού χεριού. Μετά από τον τραυµατισµό του αυτό ο ενάγων µεταφέρθηκε αιµόφυρτο µε µελανό το χρώµα του δέρµατος και των βλεννογόνων στο νοσοκοµείο της Αυλώνας της Αλβανίας, όπου σύµφωνα µε την ιατροδικαστική έκθεση νοσηλεύθηκε µε τη διάγνωση "κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, σύνδροµο κλονισµού (διάσεισης) µε τα ακόλουθα συνοδευτικά : πονοκεφάλους, ζαλάδες, εµετούς, όνους δε διάφορα σηµεία του σώµατος, απώλεια µνήµης". Από την κλινική εξέταση στην Αυλώνα διαπιστώθηκα πρόσωπο πρησµένο ιδιαιτέρως στην περιοχή των ζυγωµατικών και του προσώπου (λόγω των γρονθοκοπηµάτων) ανώµαλες εκχυµώσεις βλεφάρων, εκδορές στα µάγουλα και σα πτερύγια της µύτης, καθώς επίσης και θλαστικό τραύµα στο πρώτο δάκτυλο του δεξιού χεριού συρραφέν. Στο νοσοκοµείο της Αυλώνας νοσηλεύθηκε ο ενάγων επί τέσσερις ηµέρες και εξήλθε µε την διάγνωση, ότι φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, σύνδροµο κλονισµού, θλαστικό τραύµα στο πρώτο δάχτυλο του δεξιού χεριού συρραφέν. Αµέσως µετά ο ενάγων παραλήφθηκε από τους οικείους του και µεταφέρθηκε την στο Γενικό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων, οπό διαπιστώθηκαν πολλαπλές εκδορές σπλαχνικού κρανίου, λόγω ξυλοδαρµού, άλγος οσφυϊκής, αυχενικής µοίρας σπονδυλικής στήλης και τραύµα µεγάλου δακτύλου χειρός συρραφέν. Στη συνέχεια ο ενάγων µετά από το νοσοκοµείο Ιωαννίνων, στο οποίο αρνήθηκε να εισαχθεί, εισήχθη επειγόντως την στη νευροχειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκοµείου Νικαίας, λόγω µεταδιασειστικών ενοχληµάτων και παρέµεινε νοσηλευόµενος µέχρι την , οπότε και εξήλθε µε την διάγνωση

4 "µεταδιασειστικά ενοχλήµατα - αγχώδης ψύχωση" και οδηγίες για ιατρική παρακολούθηση καθώς και εικοσαήµερη αναρρωτική άδεια. Την η Ανωτάτη Υγειονοµική Επιτροπή Ναυτικού (ΑΝΥΕ), αφού εξήτασε τον ενάγοντα διαπίστωσε "µεταδιασειστικό σύνδροµο - αγχώδεις εκδηλώσεις" και τον έκριναν ανίκανο να εργάζεται, ως ναυτικό επί έξι µήνες. Την ο ενάγων έκανε ηλεκτροµυογράφηµα από το οποίο προέκυψε, ότι αυτός πάσχει από έντονα µεταδιασειστικά φαινόµενα. Το Νοέµβριο του 1995 ο ιατρός πραγµατογνώµονας Λ.Α., αφού εξήτασε τον ενάγοντα και µελέτησε τον φάκελλο µε το ιατρικό ιστορικό του (ενάγοντος) απεφάνθη, ότι αυτός πάσχει από µεταδιασειστικό σύνδροµο µετά νευρωσικών εκδηλώσεων, που τον κατέστησαν ολικώς ανίκανο για εργασία επί ένα έτος από τον τραυµατισµό του ( ) και τον καθιστούν µονίµως µερικώς ανίκανο κατά ποσοστό 50% για οποιαδήποτε εργασία κοινωνικά και οικονοµικά ισοδύναµη µε αυτή, που εκτελούσε µέχρι τον τραυµατισµό του, από τα παραπάνω αποδεικτικά µέσα αποδεικνύεται, ότι η βαρεία σωµατική βλάβη του ενάγοντος οφείλεται σε υπαιτιότητα (δόλο) του προστιθέντος από την εναγοµένη και εργαζοµένου στην υπηρεσία της ναυτικού Κ.Π., ο οποίος µπήκε στην καµπίνα του ενάγοντος κρατώντας µαχαίρι µε σκοπό τουλάχιστον να τον τραυµατίσει, όπως και έκανε. Ο αγωγικός ισχυρισµός, ότι ο τραυµατισµός του ενάγοντος οφείλεται εκτός των άλλων και στην αµέλεια του προστηθέντος από την εναγοµένη Πλοιάρχου του πλοίου, ο οποίος, παρέβη ισχύοντα διατάγµατα (άρθρ. 235 Β, 241 του Ν.. 187/73) µε το να µην διενεργήσει προανάκριση µετά από την καταγγελία της κλοπής είναι απορριπτέος, ως νοµικά αβάσιµος, δεδοµένου, ότι η παράλειψη αυτή του πλοιάρχου δεν τελεί σε αιτιώδη συνάφεια µε τον τραυµατισµό του ενάγοντος, από τον ως άνω ναυτικό. Περαιτέρω αποδεικνύεται, ότι λόγω του τραυµατισµού του και της συνακόλουθης ολικής ανικανότητας του ενάγοντα για εργασία επί ένα έτος από του τραυµατισµού του και της διαρκούς µερικής κατά ποσοστό 50% ανικανότητας του έκτοτε και εφεξής, µέχρι την κατά τη συνήθη πορεία των πραγµάτων αποχώρησή του από το επάγγελµα του ναυτικού, ο τελευταίος έχασε το εισόδηµα από την εργασία του κατά ποσοστό 100% επί ένα έτος από τον τραυµατισµό του και έκτοτε και διαρκώς κατά ποσοστό 50% µέχρι το έτος Κατά συνέπεια η εναγοµένη του οφείλει για την παραπάνω απώλεια του εισοδήµατός του το οποίο θα κέρδιζε µε πιθανότητα και κατά τη συνήθη πορεία των πραγµάτων: α) το χρονικό διάστηµα από µέχρι δραχµές (δηλαδή δρχ. Το µήνα και αναλυτικά βασικός µισθός συν επίδοµα Κυριακών 22% δρχ επίδοµα δεξαµενοπλοίων 10% διορθωτικό επίδοµα δρ επίδοµα κατωτέρου πληρώµατος δρχ υπερωριακή αµοιβή 117 ωρών µηνιαίως δρχ από τις οποίες ο ενάγων ζητεί , οι οποίες και θα υπολογισθούν + αντίτιµο της σε είδος παρεχοµένης τροφής αποτιµωµένης σε δρχ από τις οποίες ο ενάγων ζητεί , οι οποίες και θα του υπολογισθούν + επίδοµα αδείας από 8 ηµεροµίσθια το µήνα δρχ = δρχ. Το µήνα Χ 12 µήνες = δρχ.) β) Κατά το χρονικό διάστηµα από έως θα κέρδιζε δρχ το µήνα επί ποσοστό 50% ίσον δρχ. Το µήνα επί 12 µήνες ίσον δρχ. Το χρόνο επί 22 χρόνια κατά τα οποία θα εργαζόταν κατά τη συνήθη πορεία των πραγµάτων, µέχρι να συνταξιοδοτηθεί και θα κέρδιζε τα ως άνω ποσά ίσον δρχ Η επιδίκασα του παραπάνω ποσού, πρέπει να γίνει εφ' άπαξ και όχι σε χρηµατικές δόσεις µήνα, γιατί συντρέχει προς τούτο σπουδαίος λόγος που συνίσταται στην επείγουσα ανάγκη του ενάγοντος να αξιοποιήσει την αποζηµίωση (ΑΠ 782/88 ΕΝ 17 σελ. 396) και στην αφερεγγυότητα της εναγοµένης, η οποία ως µόνο εµφανές περιουσιακό στοιχείο έχει το ως άνω πλοίο "ΒVII" το οποίο υπόκειται στους γνωστούς κινδύνους της ναυσιπλοΐας και µπορεί ανά πάσα στιγµή να µεταβιβαστεί ακόµη και µε απλό ιδιωτικό συµφωνητικό γι' αυτό και η καταβολή µηνιαίων δόσεων µε µακρύ χρονικό διάστηµα φαίνεται επισφαλής. Εξ' άλλου ο ενάγων λόγω του τραυµατισµού του υπέστη και θα υφίσταται ψυχικούς και σωµατικούς πόνους, εν όψει της ηλικίας του (43 ετών κατά το χρόνο του ατυχήµατος) και της αναπηρίας του, που παραµένει και συνακόλουθα υπέστη ηθική βλάβη, για την αποκατάσταση της οποίας δικαιούται χρηµατική ικανοποίηση δραχµών , ποσό, που µετά από στάθµιση των κατά νόµο στοιχείων (ΑΚ 932) κρίνεται εύλογο. Εποµένως ο ενάγων δικαιούται συνολικά για τις παραπάνω αιτίες το ποσό των δραχµών ( ). Ύστερα από τα παραπάνω πρέπει, να γίνει εν µέρει δεκτή και ως βάσιµη κατ' ουσία, ως προς την κυρία βάση της η ένδικη αγωγή και να υποχρεωθεί η εναγοµένη να καταβάλλει στον ενάγοντα δρχ. µε το νόµιµο τόκο από την επίδοση της αγωγής. Όσον αφορά το αίτηµα για κήρυξη της απόφασης προσωρινά εκτελεστής το δικαστήριο κρίνει, ότι η επιβράδυνση της εκτέλεσης µπορεί, να προκαλέσει σηµαντική ζηµιά στον ενάγοντα, ιδιαίτερα εξ αιτίας της φύσεως της επιδικαζόµενης απαιτήσεως και των άµεσων αναγκών του ενάγοντα προς συντήρηση του ιδίου και της οικογενείας του. Γι αυτό το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει δεκτή κατά το ποσό των δραχµών. Επίσης τα δικαστικά έξοδα της παρούσας θα επιβληθούν µειωµένα σε

5 βάρος της εναγοµένης (άρθρο 178 παρ. 1 του ΚΠολ ). Τέλος, πρέπει να αναφερθεί, ότι η ένδικη κλήση θεωρείται ότι δεν έχει ασκηθεί, ως προς την δευτέρα των καθ ων, εφ όσον µε δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου του καλούντος η δίκη δεν εισάγεται ως προς αυτήν (άρθρ. 294, 295, 297 ΚΠολ ) ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η ως άνω απόφαση ασχολήθηκε µε το πρόβληµα της ευθύνης του «προστήσαντος» τον ναυτικό εργοδότη για αδικοπραξίες του «προστηθέντος» ναυτικού επιχειρούµενος καθ υπέρβαση ή κατάχρηση της «υπηρεσίας», δηλαδή των καθηκόντων ή της εξουσίας που έχει ανατεθεί από τον προστήσαντα (βλ. γενικά Μιχαηλίδου Ναυάρου, Το Πρόβληµα της Ευθύνης του Προστήσαντος δια της κατά κατάχρησιν της Υπηρεσίας Προξενηθείσας Ζηµίας, εις ΕΕΝ επ). Νοµίζουµε ότι η σχολιαζόµενη απόφαση δεν έδωσε τη σωστή λύση. Ειδικώτερα: 1. σύµφωνα µε το άρθ. 16 παρ. 1 εδ. αν του κ.ν. 551, προκειµένου να γεννηθεί το εκλεκτικό δικαίωµα (δικαίωµα επιλογής) του παθόντος από ναυτεργατικό ατύχηµα να ασκήσει την κατά κανόνα υπέρτερη ποσοτικά- αξίωση αποζηµιώσεως του κοινού αστικού δικαίου, πρέπει το ατύχηµα να µπορεί να αποδοθεί σε δόλο του εργοδότη «ή του υπ αυτού προστηθέντος προσώπου» (βλ. Κοροτζή, Ναυτικό Εργατικό ίκαιο, 1990, παρ. 416 επ. Καρακατσάνη, Ατοµικό Εργατικό ίκαιο 2 η έκδ. σελ. 210 επ. Ολοµ. ΑΠ 965/85 ΕΝ 14.73). Η διάταξη αυτή παρουσιάζει ανάγκη οριοθετήσεως ο αντίστοιχος µε εκείνη που επιχειρήθηκε κατά την ερµηνεία της διατάξεως του άρθ. 922 ΑΚ, στην οποία έµµεσα αλλά σαφώς φρονούµε- παραπέµπει το άρθ. 16 του κ.ν Η µόνη διαφορά µεταξύ των δύο διατάξεων (ΑΚ 922 και 16 παρ. 1 εδ. α κ.ν. 551) φαίνεται να εντοπίζεται στο βαθµό της υπαιτιότητος του προστηθέντος, αφού το άρθ. 16 παρ. 1 εδ. α κ.ν. 551 απαιτεί δόλο ενών η ΑΚ 922 αρκείται σε αµέλεια. Κατά τα λοιπά ο ερµηνευτής της διατάξεως του άρθ. 16 απρ. 1 εδ. α κ.ν. 551 οφείλει να ανατρέχει στο κοινό αστικό δίκαιο. 2. κατά την ερµηνεία της ΑΚ 922 η επικρατούσα γνώµη δέχεται ότι απαιτείται εκτός από την απλή ύπαρξη σχέσεως προστήσεως (εξωτερικό γνώρισµα), η ύπαρξη των εσωτερικών γνωρισµάτων της σχέσεως εξαρτήσεως (µεταξύ του προστήσαντος και του προστηθέντος και της συνδροµής αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ της αδικοπραξίας του προστηθέντος αφενός και της «υπηρεσίας» του, της ίδιας δηλαδή της σχέσεως της προστήσεως αφετέρου (βλ. Μιχαηλίδου-Νουάρου, οπ.παρ. Ζέπου, Ειδ.Ενοχ.παρ σελ. 1213). Κατά παραλλάσουσα άποψη δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη σχέσεως εξαρτήσεως αλλά αρκεί η ανάµιξη του προστηθέντος να εντάσσεται στο πεδίο δραστηριότητας του προστήσαντος, ο οποίος αντλεί ωφέλειες από αυτή (βλ. Σταθόπουλο εις Γεωργιάδη-Σταθόπουλου ΑΚ 922 αρ ε.π.). Η ίδια άποψη προτείνει, αντί του κατ αυτήν ανεπαρκούς κριτηρίου του αιτιώδους συνδέσµου, να επιρρίπτονται στον προστήσαντα όλοι οι τυπικοί κίνδυνοι που συνδέονται µε τη δραστηριότητα την οποία ανέθεσεν στον προστήσαντα, αλλά µόνον αυτοί (Σταθόπουλος, οπ. παρ. αρ. 33 επ. αγόρευση αντις/λέως Α. τούση εις ΝοΒ 3.108). 3. έτσι και οι δύο παραπάνω απόψεις δέχονται την ανάγκη περιορισµού της ευθύνης του προστήσαντος στο αναγκαίο κατά τους κανόνες της λογικής και το σκοπό του νόµου µέτρο, ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική διεύρυνση της ευθύνης του προστήσαντος για αλλότριες πράξεις και να µετατρέπεται ο συνήθως οικονοµικά ισχυρότερος προστήσας- σε «ασφαλιστή» ή εγγυητή έναντι των τρίτων για οποιαδήποτε ζηµία θα επήρχετο σε αυτούς από οποιαδήποτε πράξη του προστηθέντος. Οι αρχές αυτές έχουν γίνει δεκτές, µε διάφορες παραλλαγές και στη νοµολογία. Έτσι κρίθηκε ότι δεν προκύπτει ευθύνη του προστήσαντος όταν η ζηµιογόνος ενέργεια του προστηθέντος είναι «άσχετος» ή «ξένη» µε την υπηρεσία ή επιχειρείται κατά κατάχρηση υπηρεσίας µε γνώση του ζηµιωθέντος τρίτου (ΑΠ 810/54, ΝοΒ 3.178, 593/55, ΕΕΝ 23.31, 57/68 ΝοΒ ). ότι απαιτείται στενός αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ της πράξεως και της υπηρεσίας του προστηθέντος µε την έννοια ότι η ζηµιογόνος ενέργεια του προστηθέντος δεν ήταν δυνατόν να υπάρξει άνευ της προστήσεως (ΑΠ 1324/76 ΝοΒ , 691/78 ΝοΒ ). ότι πρέπει ο προστηθείς κατά την τέλεση της αδίκου πράξεως να τελούσε υπό τις εντολές και οδηγίες του προστήσαντος (Α /80 ΝοΒ , 220/78 ΝΒ 27,50 600/83 ΝοΒ 32.71), π.χ. ο εργολάβος δεν είναι καταρχήν προστηθείς του εργοδότη, εκτός αν διαφύλαξε για τον εαυτό του τη διεύθυνση και την επίβλεψη του έργου (ΑΠ 302/80 ΝοΒ , 1554/80 ΝοΒ , 1893/84, ΝοΒ /88 Ελ νη , 248/92 Ελ νη ΕφΑθ. 1604/87 Ελ νη ) 4. τα πορίσµατα της επιστήµης και της νοµολογίας υπαγορεύουν ότι δεν πρέπει να επιρρίπτοναι στον προστήσαντα τα καθαρώς προσωπικά ή ατοµικά αδικήµατα του προστηθέντος, όπως π.χ. η κλοπή, η

6 θανάτωση ή ο τραυµατισµός τρίτου ή και άλλου προστιθέντος για λόγους εκδικήσεως ή προς ιδιοτελές συµφέρον του προστήσαντος (βλ. Σταθόπουλο οπ. παρ. αρ. 34, Βαβούσκο εις Αρµ Μιχαηλήδη-Νουάρο, εις ΕΕΝ και εις ΕρµΑκ 334 αρ. 40 επ. κατά το οποίο η «αυθυπόστατος αδικοπραξία» του προστηθέντος «οφειλόεµενη εις ιδίους λόγους» διακόπτει τον απαιτούµενο αιτιώδη σύνδεσµο). Στις περιπτώσεις αυτές παρίσταται εντελώς αδικαιολόγητη, τόσο από πλευράς θετικού δικαίου όσο και νοµοπολιτικά, η επέκταση της ευθύνης του προστήσαντος, αφού θα τον µετέβαλε πραγµατικά σε «ασφαλιστή» του κοινού, δηλ. των συναλλασσοµένων µε ταυτόν αλλά και θα του επέβαλε εξιδιασµένα καθήκοντα επιµέλειας ως προς την επιλογή του προσώπου του προστηθέντος, π.χ. να ζητεί αντίγραφο ποινικού µητρώου για να προσλάβει κάποιον στην υπηρεσία του, πιστοποιητικά «καλής διαγωγής» κ.λπ. ανέφικτα στην πράξη και -εν πολλοίς- ατελέσφορα (βλ. παραδείγµατα µη ευθύνης του προστήσαντος εις Μιχαηλίδου-Ναυάρου οπ. παρ. Βαβούσκου οπ. παρ. βλ. επίσης από τη νοµολογία Μον.Πρωτ. Ιωάν. 77/88 Ελ νη ). 5. ευθεία εφαρµογή των ως άνω αρχών στο πεδίο του ναυτεργατικού ατυχήµατος κατά παραποµπή της διατάξεως του άρθ. 16 κ.ν. 551 στο «κοινό αστικό δίκαιο», αναδεικνύει την εσφαλµένη κρίση της σχολιαζόµενης αποφάσεως. Κατά το ιστορικό της υποθέσεως επρόκειτο για «εσκεµµένο τραυµατισµό» µέλους του πληρώµατος από συνάδελφό του, οπλισµένο µε µαχαίρι ο οποίος θεωρούσε τον παθόντα υπαίτιο κλοπής χρηµάτων του, µέσα στην καµπίνα του παθόντος και σε ώρα αναπαύσεως. Επρόκειτο δηλαδή για αυστηρά προσωπικό αδίκηµα του προστηθέντος, οφειλόµενο σε λόγους εκδικήσεως και αυτοδικίας, κάτω από περιστάσεις που δεν είχαν καµία απολύτως σχέση µε την εργασία, τον τόπο και χρόνο παροχής της ή τα µέσα αυτής. Συνεπώς, είτε µε εφαρµογή της (ευρύτερης) θεωρίας των «τυπικών κινδύνων» (παραπάνω από 2) ο τραυµατισµός του παθόντος δεν ανήκε στη σφαίρα επιρροής του ναυτικού εργοδότη και δεν µπορούσε να επιρριφθεί σε αυτόν. Αντίθετη άποψη, όπως αυτή που ακολούθησε η σχολιαζόµενη απόφαση, θα καθιστούσε το πλοίο πεδίο επίλυσης προσωπικών διαφορών, άσχετων µε την υπηρεσία και το ναυτικό εργοδότη (πλοιοκτήτη, εφοπλιστή) αλλά και τα ευθυνόµενα κατά το ν. 762/1978 πρόσωπα, ασφαλιστές του παθόντος, για σηµαντικά χρηµατικά ποσά. Εξάλλου, η άποψη αυτή θα ανέτρεπε το νοµοθετικό πλαίσιο ευθύνης του κ.ν. 551 αφού θα καθιέρωνε οιονεί αντικειµενική ευθύνη του ναυτικού εργοδότη, µε µόνη την απόδειξη του δόλου του προστηθέντος και µε συνέπεια την επιδίκαση αποζηµιώσεων του κοινού δικαίου, κατά τεκµήριο υπέρτερων των ορίων των άρθ. 1 και 3 του κ.ν Έτσι όµως θα επερχόταν ανεπίτρεπτη διεύρυνση της εργοδοτικής ευθύνης, κατά παράβαση του γράµµατος και του πνεύµατος του νόµου και όταν καθιερώνει αντικειµενική ευθύνη καθορίζει ταυτόχρονα και τα ποσοτικά όρια της αποζηµιώσεως (βλ. Καρακατσάνη, οπ. παρ. σελ. 215, Ζέπου, Ειδ.Ενοχ. παρ , σελ. 813). 6. υπό παρεµφερείς συνθήκες τη µη ευθύνη του ναυτικού εργοδότη είχε δεχθεί η νοµολογία του Εφετείου Πειραιώς στις υπ αριθ. 668/80 ΕΝ και 330/84, ΕΝ αποφάσεις τις οποίες δεν ακολούθησε η σχολιαζόµενη. Γενικότερα η παρούσα προβληµατική είναι συναφής µε την προβληµατική της οριοθετήσεως του ναυτικού ατυχήµατος «εξ αφορµής» της εργασίας, όπου γίνεται δεκτό ότι πρέπει να υπάρχει σχέση αιτίου και αποτελέσµατος µεταξύ του ατυχήµατος και της εργασίας, µε την έννοια ότι λόγω της εργασίας, δηµιουργήθηκαν οι αναγκαίες συνθήκες για την επέλευση του ατυχήµατος (βλ. Καρακατσάνη οπ. παρ. Κοροτζή υπ. Παρ. ΑΠ 1078/85, ΕΝ /86, ΕΝ 16523, 939/91, Ελ νη , 1521/91 ενδ ). Έτσι δεν µπορεί να θεωρηθεί παράδοξη η άποψη κατά την οποία σε περιπτώσεις αυτόνοµου αδικήµατος του προστηθέντος που αποδεδειγµένα οφείλεται σε προσωπικούς λόγους και είναι εµφανώς άσχετο µε την υπηρεσία, δεν πρόκειται καν για εργατικό ατύχηµα του κ.ν. 551 αφού δεν συντρέχουν οι συστατικοί του όροι αλλά για κοινή αδικοπραξία της οποίας την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο προστηθείς ναυτικός (πρβλ Α11 305/87, ΕΝ 16,56 όπου κρίθηκε ότι οι επί µη συνδροµής των όρων ναυτικού ατυχήµατος συνέτρεχαν οι όροι της αδικοπραξίας του κοινού δικαίου). Ενδεχοµένως λοιπόν ανάλογα µε τις περιστάσεις να µη γεννιέται ευθύνη του ναυτικού εργοδότη όχι µόνο κατά το κοινό δίκαιο δυνάµει του άρθ. 16 παρ. 1 κ.ν. 551 αλλά ούτε κατά τον ίδιο του κ.ν Τα τελικά συµπεράσµατα είναι ότι 1) δεν αρκεί η απόδειξη της απλώς εξωτερικής σχέσεως της προστήσεως (ναυτικής εργασίας) και του δόλου του προστηθέντος ναυτικού για την κατάφαση της ευθύνης του ναυτικού εργοδότη από το άρθ. 16 παρ. 1 εδ. α του κ.ν. 551 και 2) αποκλείεται η κατάφαση της ευθύνης αυτής όταν πρόκειται για προσωπικά αδικήµατα του προστηθέντος ναυτικού, µη συνδεόµενα αιτιωδώς µε την εργασία του ή µη ανήκοντα στους τυπικούς κινδύνους που πρέπει να φέρει ο ναυτικός εργοδότης από την επιχειρηµατική του δράση.

7

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Περίληψη: Όταν ο παθών από εργατικό ατύχηµα υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, τότε ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για

Διαβάστε περισσότερα

Αρείου Πάγου 1185/1993 (Τµ. Β') Πηγή: Ε.Ε.. 54/95, σ.231,.ε.ν.52/96, σ.237&238

Αρείου Πάγου 1185/1993 (Τµ. Β') Πηγή: Ε.Ε.. 54/95, σ.231,.ε.ν.52/96, σ.237&238 Αρείου Πάγου 1185/1993 (Τµ. Β') Πηγή: Ε.Ε.. 54/95, σ.231,.ε.ν.52/96, σ.237&238 Περίληψη: Οι παθόντες από εργατικό ατύχηµα δικαιούνται να ασκήσουν την από το κοινό αστικό δίκαιο αξίωση αποζηµιώσεως, εφ'

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος: 1486/1995 (Τµ. Β') Πηγή: ΕΕ 4 (1996) σελ. 415, Ε.Ε..56/97, σ.325,.ε.ν. 52/96, σ. 238

Άρειος Πάγος: 1486/1995 (Τµ. Β') Πηγή: ΕΕ 4 (1996) σελ. 415, Ε.Ε..56/97, σ.325,.ε.ν. 52/96, σ. 238 Άρειος Πάγος: 1486/1995 (Τµ. Β') Πηγή: ΕΕ 4 (1996) σελ. 415, Ε.Ε..56/97, σ.325,.ε.ν. 52/96, σ. 238 Περίληψη: Εργατικό ατύχηµα. Πταίσµα Εργοδότη. Θάνατος Μισθωτού. Ως ατύχηµα από βίαιο συµβάν που επήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ικαστής: κ. Μ. ΙΩΑΚΕΙΜ (πρόεδρος Πρωτοδικών) ικηγόροι: κ.κ. Κ. Λιασίδης, Α. Πασιπουλαρίδης, Κ. Καταβάτης, Μ. Σωτηροπούλου

ικαστής: κ. Μ. ΙΩΑΚΕΙΜ (πρόεδρος Πρωτοδικών) ικηγόροι: κ.κ. Κ. Λιασίδης, Α. Πασιπουλαρίδης, Κ. Καταβάτης, Μ. Σωτηροπούλου Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιώς: 3552/1996 (Ασφ.µ.) Πηγή: Νοµικό Βήµα Τόµος 45/97, σελ. 255 Ατύχηµα (ναυτεργατικό) - Εφαρµοστέο δίκαιο - Αποζηµίωση - Ψυχική οδύνη - Πλοίαρχος - Χρηµατική ικανοποίηση. Ενοχές

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Πειραιώς: 94/2002 Πηγή: Ε.Ν.. 30/2002 σελ. 286

Εφετείο Πειραιώς: 94/2002 Πηγή: Ε.Ν.. 30/2002 σελ. 286 Εφετείο Πειραιώς: 94/2002 Πηγή: Ε.Ν.. 30/2002 σελ. 286 Παραγραφή αξιώσεων κατ αντιπροσώπου ν. 762/78. Σ Ρώµης 1980. µεταβίβαση πλοίου. Παλιννόστηση. Παραγραφή αξιώσεων από τη σύµβαση ναυτολόγησης κατά

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 α ό 4 Αριθµός Απόφασης 272/2009 Αριθµός κατάθεσης αίτησης../2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑΣΤΗΣ: Κλεόβουλος - ηµήτριος Κοκκορός, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 Ευθύνη του Δημοσίου Έννοια ευθύνης του Δημοσίου υποχρέωση του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, να αποζημιώσουν τρίτα πρόσωπα για ζημίες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης: 15260/97 Πηγή:.Ε.Ν. 53/1997 τεύχος 1275, σελ. 1034

Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης: 15260/97 Πηγή:.Ε.Ν. 53/1997 τεύχος 1275, σελ. 1034 Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης: 15260/97 Πηγή:.Ε.Ν. 53/1997 τεύχος 1275, σελ. 1034 ικαστικό ένσηµο και αξίωση χρηµατικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης από εργατικό ατύχηµα. Κατά το

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Αρείου Πάγου 1090/2010, Τμ. Α/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 70/2011, σελ. 268 ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εκείνος που ως

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Αθηνά Μίξιου, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από τον

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Απόφασης 6249/2008 Αριθµός εκθέσεως καταθέσεως κλήσης / ) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός Απόφασης 6249/2008 Αριθµός εκθέσεως καταθέσεως κλήσης / ) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 7 Αριθµός Απόφασης 6249/2008 Αριθµός εκθέσεως καταθέσεως κλήσης /10-5-2005) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές Μαγδαληνή Καρανάσιου, Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών: 1739/2000 Πηγή: ΕΕΔ 61/2002, σελ. 31 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ευθύνη του εργοδότη από το εργατικό ατύχημα εργαζομένου του είναι αντικειμενική. Απαλλάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 648 Έννοια Με τη σύµβαση εργασίας ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείου Πειραιά: 501/2001 Πηγή: Ε.Ν.. 29/01 σελ.437

Εφετείου Πειραιά: 501/2001 Πηγή: Ε.Ν.. 29/01 σελ.437 Εφετείου Πειραιά: 501/2001 Πηγή: Ε.Ν.. 29/01 σελ.437 Σοβαρά εγκαύµατα Μηχανικού. Πλήρης ολική ανικανότητα. Σ Βρυξελών 1968. Σ Ρώµης 1980. εφαρµοστέο το ελληνικό δίκαιο το οποίο διέπει τη σύµβαση ναυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµελές Πρωτοδικείο Πειραιώς 230/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σελ. 38,.Ε.Ε. 6/96, σελ. 637

Πολυµελές Πρωτοδικείο Πειραιώς 230/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σελ. 38,.Ε.Ε. 6/96, σελ. 637 Πολυµελές Πρωτοδικείο Πειραιώς 230/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σελ. 38,.Ε.Ε. 6/96, σελ. 637 Περίληψη: Όταν ο παθών από εργατικό ατύχηµα υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, τότε ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείου Θεσσαλονίκης: 1014/1996 Πηγή: Επιθ.Εργ. ικ. 56/97 σ. 570,.Ε.Ν 54/98 σ. 952,.Ε.Ε. 4/97, σ. 397

Εφετείου Θεσσαλονίκης: 1014/1996 Πηγή: Επιθ.Εργ. ικ. 56/97 σ. 570,.Ε.Ν 54/98 σ. 952,.Ε.Ε. 4/97, σ. 397 Εφετείου Θεσσαλονίκης: 1014/1996 Πηγή: Επιθ.Εργ. ικ. 56/97 σ. 570,.Ε.Ν 54/98 σ. 952,.Ε.Ε. 4/97, σ. 397 Ως ατύχηµα επελθόν µε αφορµή την παροχη της εργασίας (δηλ. ως εργατικό ατύχηµα) θεωρείται και εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 7765/2010 Αριθµός κατάθεσης έφεσης /24.06.2008 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /20.06.2007 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τακτική ιαδικασία Συγκροτήθηκε από τους ικαστές

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 42/1994 Πηγή: Ε.Ν.. 22/1994, σελ. 217

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 42/1994 Πηγή: Ε.Ν.. 22/1994, σελ. 217 Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 42/1994 Πηγή: Ε.Ν.. 22/1994, σελ. 217 Ασφαλιστικά µέτρα. Εργατικό ατύχηµα σε εργαζόµενο εις συνεργείο ναυπηγοκατασκευών πλοίου. Και η πλοιοκτήτρια πλασµατικός εργοδότης.

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Αθηνών: 3553/1994 Πηγή: ΕΕργ / Τοµ.55 ος 1996, σελ. 273

Εφετείο Αθηνών: 3553/1994 Πηγή: ΕΕργ / Τοµ.55 ος 1996, σελ. 273 Εφετείο Αθηνών: 3553/1994 Πηγή: ΕΕργ / Τοµ.55 ος 1996, σελ. 273 Η αντέφεση στην διαδικασία των εργατικών διαφορών ασκείται παραδεκτώς και µε τις προτάσεις, εφ' όσον µέσω αυτής προσβάλλονται µόνο τα ήδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Αρείου Πάγου: 1481/2006, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 66/07, σελ. 606 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Εργατικό ατύχημα. Όταν ο παθών εξ αυτού, υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α., τότε ο εργοδότης

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1269/92 Πηγή: Ε.Ν. 21/93 σελ. 396

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1269/92 Πηγή: Ε.Ν. 21/93 σελ. 396 Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1269/92 Πηγή: Ε.Ν. 21/93 σελ. 396 Θάνατος από εργατ. Ατύχηµα. ικαιούχοι. Εφ άπαξ αποζηµίωση. Χρηµατική ικανοποίηση. Σύµβαση ναυτολογήσεως υποπλοιάρχου σε υπό σηµαία Μπαχάµας

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΕφΠειρ 301/2001

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΕφΠειρ 301/2001 ΕφΠειρ 301/2001 Προστασία καταναλωτών. Ευθύνη παραγωγού για ζημία που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος του. Αξίωση ζημιωθέντος καταναλωτή. Δεν απαιτείται η απόδειξη πταίσματος του ζημιώσαντος παραγωγού,

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ικαστηρίου. Προεδρεύων: Σ. ΣΩΚΡΑΤΕΙ ΗΣ Εισηγητής: Σ. ΜΑΤΘΙΑΣ ικηγόροι: Ι. Σταµούλης, Η. Παπαθανασίου, Λ. Σινανιώτης, Σ. εληκωστόπουλος.

Απόφαση ικαστηρίου. Προεδρεύων: Σ. ΣΩΚΡΑΤΕΙ ΗΣ Εισηγητής: Σ. ΜΑΤΘΙΑΣ ικηγόροι: Ι. Σταµούλης, Η. Παπαθανασίου, Λ. Σινανιώτης, Σ. εληκωστόπουλος. Αρείου Πάγου: 523/1995 (Τµ. Α') Πηγή: Νοµικό Βήµα, τοµ. 45/97 σελ.966 Περίληψη: Προθεσµία άσκησης πρόσθετων λόγων αναιρέσεως. Συνυπολογισµός ζηµίας και κέρδους. Αναιρετικός λόγος από το άρθρο 559 αρ. 19

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Αποτελούμενο από τη Δικαστή Όλγα Αρσλάνογλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης»

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» Nόµος 3994/2011 «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» 2 Αρµοδιότητα δικαστηρίων Ειρηνοδικείο: µέχρι 20.000 Ευρώ, Μισθώσεις µέχρι 600 Ευρώ Μικροδιαφορές: µέχρι 5.000 Ευρώ Μονοµελές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 1. Η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 2. Το στοιχείο της εξαρτήσεως 3. Σύμβαση εταιρείας... 4. Ενδείξεις διαφοροποιήσεως μεταξύ συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Χαλκίδος: 80/91 Πηγή: ΕΝ 48/92 σελ. 930

Μονοµελές Πρωτοδικείο Χαλκίδος: 80/91 Πηγή: ΕΝ 48/92 σελ. 930 Μονοµελές Πρωτοδικείο Χαλκίδος: 80/91 Πηγή: ΕΝ 48/92 σελ. 930 Όταν το εργατικό ατύχηµα οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργοδότη ή του προστηθέντος, ανεξαρτήτως της οφειλοµένης ή µη αποζηµιώσεως, υπάρχει και

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 7 Δεκεμβρίου 2010, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ:

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 7 Δεκεμβρίου 2010, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ: Αρείου Πάγου 52/2011 (Β1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Πηγή: http://www.areiospagos.gr/ Περίληψη: Η απαλλαγή του εργοδότη όταν ο παθών είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ, καλύπτει και την περίπτωση της "ειδικής αμελείας", δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΗΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ Αρείου Πάγου 22/2004, Τμ. Β/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 63/2004, σελ. 1212 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ Πρόστηση Ο προστήσας ευθύνεται αντικειμενικώς προς αποζημίωση του τρίτου, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

ιατάξεις: άρθρα 2, 3 (παρ. 1), 6, 7 (παρ. 2) Ν. 1792/1988 (Σύµβαση Ρώµης), 25 ΑΚ, 1, 3, 5 (παρ. 1) ΑΝ 3276/1944, 83, 105 ΚΙΝ, Ν 551/1915

ιατάξεις: άρθρα 2, 3 (παρ. 1), 6, 7 (παρ. 2) Ν. 1792/1988 (Σύµβαση Ρώµης), 25 ΑΚ, 1, 3, 5 (παρ. 1) ΑΝ 3276/1944, 83, 105 ΚΙΝ, Ν 551/1915 Εφετείο Πειραιά: 1081/2000 Πηγή: ΕΕ 3/2001 σελ. 307 ιατάξεις: άρθρα 2, 3 (παρ. 1), 6, 7 (παρ. 2) Ν. 1792/1988 (Σύµβαση Ρώµης), 25 ΑΚ, 1, 3, 5 (παρ. 1) ΑΝ 3276/1944, 83, 105 ΚΙΝ, Ν 551/1915 ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 12279/2009 (Αριθµός κατάθεσης β' αίτησης / 2009) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 12279/2009 (Αριθµός κατάθεσης β' αίτησης / 2009) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 12279/2009 (Αριθµός κατάθεσης α' αίτησης / 2009) (Αριθµός κατάθεσης β' αίτησης / 2009) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

Διαβάστε περισσότερα

22/11/2008. Εκδήλωση- ενημέρωση- συζήτηση. με θέματα. «Ηθική και δεοντολογία στο επάγγελμα του οδοντιάτρου & Νομική προσέγγιση ιατρικής ευθύνης»

22/11/2008. Εκδήλωση- ενημέρωση- συζήτηση. με θέματα. «Ηθική και δεοντολογία στο επάγγελμα του οδοντιάτρου & Νομική προσέγγιση ιατρικής ευθύνης» 22/11/2008 Εκδήλωση- ενημέρωση- συζήτηση με θέματα «Ηθική και δεοντολογία στο επάγγελμα του οδοντιάτρου & Νομική προσέγγιση ιατρικής ευθύνης» Συνδιοργάνωση του Ομίλου Νομικού Προβληματισμού ΈΔΡΑ και της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ. Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ. Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015 Ευθύνη Ιατρού: Πειθαρχική ευθύνη: κυρώσεις για παραβιάσεις των καθηκόντων και των υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μον. Πρωτ. Πειραιώς: 1672/93 (Ασφ.µ.) Πηγή: Νοµικό Βήµα Τόµος 43/95, σελ. 573

Μον. Πρωτ. Πειραιώς: 1672/93 (Ασφ.µ.) Πηγή: Νοµικό Βήµα Τόµος 43/95, σελ. 573 Μον. Πρωτ. Πειραιώς: 1672/93 (Ασφ.µ.) Πηγή: Νοµικό Βήµα Τόµος 43/95, σελ. 573 Ατύχηµα (εργατικό). Ναυτικοί. Τραυµατισµός ναυτικού διαρκούσης της ψυχαγωγίας του πότε είναι εργατικό ατύχηµα. Επίκληση από

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Τρ. ΔΠρΠειρ 2649/2009 (Τμ. 1ο) Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Περίληψη : Από την παράνομη συμπεριφορά των αρμοδίων πολεοδομικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ικαστηρίου. Πρόεδρος: κ.. ΜΠΟΥΖΟΥΛΑΣ Εισηγητής: κ. Ι. ΚΟΡΟΤΖΗΣ ικηγόροι: κ.κ. Γ. Γεωργιάδης, Θ. Σταυριανός, Κ.-Ε.

Απόφαση ικαστηρίου. Πρόεδρος: κ.. ΜΠΟΥΖΟΥΛΑΣ Εισηγητής: κ. Ι. ΚΟΡΟΤΖΗΣ ικηγόροι: κ.κ. Γ. Γεωργιάδης, Θ. Σταυριανός, Κ.-Ε. Εφετείου Πειραιά: 1292/1996 Πηγή: ΕΕ 6/1997, σελ. 622 Περίληψη: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ - ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ - ΑΛΛΟ ΑΠΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ. Οι παθόντες από εργατικό ατύχηµα, που µπορεί να αποδοθεί σε δόλο του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 6537/2001

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 6537/2001 ΠoλΠρωτΑθ 6537/2001 Σύμβαση πιστώσεως σε ανοικτό λογαριασμό. Αλληλόχρεος λογαριασμός. Ανατοκισμός. Εφόσον δεν υπήρξε ιδιαίτερη συμφωνία ως προς την υποχρέωση καταβολής τόκου επί των τόκων υπερημερίας και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016 ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 30-03-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1998/30-03-2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Πειραιά: 958/92 Πηγή: Ε.Ν.. 21/93 σελ. 71

Εφετείο Πειραιά: 958/92 Πηγή: Ε.Ν.. 21/93 σελ. 71 Εφετείο Πειραιά: 958/92 Πηγή: Ε.Ν.. 21/93 σελ. 71 Θάνατος αλλοδαπού ναυτικού. Αλλαγή σηµαίας πλοίου. Εφαρµοστέο δίκαιο. Σύµβαση ναυτολογήσεως ναυτικού (γ µηχανικού), υπηκόου Φιλιππίνων εις το υπό ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

του. λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου δυνάμει της ως άνω δικαστικής αποφάσεως. Επ αυτού εκθέτω τα ακόλουθα:

του. λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου δυνάμει της ως άνω δικαστικής αποφάσεως. Επ αυτού εκθέτω τα ακόλουθα: ικηγορικό Γραφείο Γιούλης Αποστολοπούλου Στέφανου Ζαφ. Βαzάκα ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διοικητικό) ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Περί Εκτελεστότητας απόφασης Ασφαλιστικών Μέτρων Κατάσχεση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Σελίδα 1 από 6 Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αποτελούµενο από την ικαστή, Μαγδαληνή Καραγιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών Έδεσσας. Συνεδρίασε δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις αντικατάστασης Δικηγόρου διορισθέντα στα πλαίσια της παροχής δωρεάν νομικής βοήθειας.

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις αντικατάστασης Δικηγόρου διορισθέντα στα πλαίσια της παροχής δωρεάν νομικής βοήθειας. ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις αντικατάστασης Δικηγόρου διορισθέντα στα πλαίσια της παροχής δωρεάν νομικής βοήθειας. Σας γνωστοποιούμε την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας, Αθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 05-06/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-245

Newsletter 05-06/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-245 www.inlaw.gr Newsletter 05-06/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-245 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικαιολόγητος πλουτισµός - Γενικά ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 12 Έτος: 2013 Περίληψη: - Σύµβαση έργου. Αδικαιολόγητος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015)

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Τακτική διαδικασία όλων των πρωτοβάθµιων δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.» ----------. ---------- Άρθρο 1 Δικαιούμενοι στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214

Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214 www.inlaw.gr Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αγωγή Κακοδικίας - Κατά δικηγόρων, συµβολαιογράφων & δικαστικών επιµελητών Αριθµός απόφασης: 161 Έτος: 2013 - Αγωγή κακοδικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης)

ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης) ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης) Πρόεδρος: Μ. Τατσέλου Δικηγόρος: Α. Αγγελίδης Το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής ή η επικύρωση της

Διαβάστε περισσότερα

6234/2007 ΕΦ ΑΘ ( ) ΕφΑΘ 6234/2007. Εισηγητής: Γεώργιος Δημάκης

6234/2007 ΕΦ ΑΘ ( ) ΕφΑΘ 6234/2007. Εισηγητής: Γεώργιος Δημάκης 6234/2007 ΕΦ ΑΘ ( 455179) ΕφΑΘ 6234/2007 Εισηγητής: Γεώργιος Δημάκης Από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3 και 4 του ν. 2121/1993 "Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα" συνάγεται

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-201

Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-201 www.inlaw.gr Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-201 [ 2 ] Αδικοπραξία - Αναπηρία και παραµόρφωση του παθόντος ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας Αριθµός απόφασης: 221 Έτος: 2012 - Αδικοπραξία. Αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

2.3. Η σημασία της ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης για. τον ζημιούμενο Εκούσια και υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης

2.3. Η σημασία της ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης για. τον ζημιούμενο Εκούσια και υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΓενΕισ) αρ. 1. Η αστική ευθύνη γενικά... 1-7 1.1. Η δέσμευση του προσώπου από τις πράξεις του... 1 1.2. Δικαιολογία της δεσμεύσεως του προσώπου... 2-3 1.3. Δέσμευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΘΟΝΤΟΣ

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΘΟΝΤΟΣ Αρείου Πάγου 804/2008, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 68/2009, σελ. 510 ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΘΟΝΤΟΣ Χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης του παθόντος από εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος, ο Πρωτοδίκης, κ. Γεώργ. Ταµβακάκης ικηγόροι ο κ. Βασ. Αναγνωστάκης, η κυρία Αναστασία Τζέλλα Αρσένη, ο κ. Λάµπρ.

Πρόεδρος, ο Πρωτοδίκης, κ. Γεώργ. Ταµβακάκης ικηγόροι ο κ. Βασ. Αναγνωστάκης, η κυρία Αναστασία Τζέλλα Αρσένη, ο κ. Λάµπρ. Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών: 1650/2000 Πηγή: ΕΕ 60/01, σελ. 850 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο παθών από εργατικό ατύχηµα µπορεί να ασκήσει κατά του εργοδότη του στην αξίωση αποζηµιώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Συµβουλίου της Επικρατείας: 2663/1992 (τµ. Α') Πηγή: Ε ΚΑ ΛΕ' 1993, σελ. 102

Συµβουλίου της Επικρατείας: 2663/1992 (τµ. Α') Πηγή: Ε ΚΑ ΛΕ' 1993, σελ. 102 Συµβουλίου της Επικρατείας: 2663/1992 (τµ. Α') Πηγή: Ε ΚΑ ΛΕ' 1993, σελ. 102 Περίληψη: Επί αναπηρίας εκ περισσοτέρων αιτίων, αυτή χαρακτηρίζεται, ενόψει των ποσοστών υγειονοµικής ανικανότητας, αναλόγως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852)

Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852) Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852) Περίληψη: Επιταγή ακάλυπτη - Αδικοπραξία - Δικαιούχοι αποζημίωσης είναι ο κομιστής της ακάλυπτης επιταγής, κάθε εξ αναγωγής

Διαβάστε περισσότερα

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 4595/2014 Αριθµός κατάθεσης ανακοπής 20220/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Πολυξένη - Μαρία Παπασαραντοπούλου, Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Εργατικό Ατύχημα και αποζημίωση

Εργατικό Ατύχημα και αποζημίωση Εργατικό Ατύχημα και αποζημίωση Άρειος Πάγος 703/2013 Εργατικό Ατύχημα - Αποζημίωση για ηθική βλάβη - Εύλογη χρηματική ικανοποίηση Περίληψη Οι διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του Ν. 551/1915, κατά τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείου Θεσσαλονίκης: 27/1995 Πηγή: ΕΕ 1 (1996) σελ. 76

Εφετείου Θεσσαλονίκης: 27/1995 Πηγή: ΕΕ 1 (1996) σελ. 76 Εφετείου Θεσσαλονίκης: 27/1995 Πηγή: ΕΕ 1 (1996) σελ. 76 Περίληψη: Εργατικό ατύχηµα - Θάνατος Εργαζοµένου. Σε περίπτωση θανατηφόρου εργατικού ατυχήµατος που οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργοδότη ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί Αριθμός 27 /2000 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Βελλή -Αντιπρόεδρο, Ανδρέα Κατσίφα, Κωνσταντίνο Κωστήρη, Πέτρο Κακκαλή και Δημήτριο Λινό, Αρεοπαγίτες.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ Αθήνα, 01 Μαρτίου 2005 Αριθµ.Πρωτ:οίκ.3392 ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών των Πάσης Φύσεως Φορτηγών Αυτοκινήτων, καθώς και των Ρυµουλκών µετά των Ρυµουλκοµένων Αυτοκινήτων που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Τακτική διαδικασία όλων των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.6 1.1 Αποχή λόγω ασθενείας.6 2. Παροχές σε χρήμα σε περίπτωση ασθένειας από το ΙΚΑ.8 2.1. Επίδομα ασθενείας.8 2.2. Καταβολή επιδόματος ασθενείας.8 2.3. Βεβαίωση ανικανότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ).

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο ασφαλισµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Παροχή Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου από οποιαδήποτε αιτία, οι δικαιούχοι δικαιούνται να εισπράξουν το ποσό που ορίζεται από το Συμβόλαιο για την κάλυψη αυτή (28 μηνιαίους μισθούς).

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού

Εισήγηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις Οδηγίες 2001/84/ΕΚ και 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 και 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με το δικαίωμα παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 59 /2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η 59 /2015 Αθήνα, 03-06-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2959-1/03-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5583/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 87/2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5583/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 87/2016 ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 14-09-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5583/14-09-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η 87/2016 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-175

Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-175 www.inlaw.gr Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-175 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικαιολόγητος πλουτισµός - Απόσβεση υποχρέωσης απόδοσης του πλουτισµού Αριθµός απόφασης: 361 Έτος: 2010 - Αδικαιολόγητος πλουτισµός.

Διαβάστε περισσότερα

ποσού της χρηµατικής ικανοποίησης, το συντρέχον πταίσµα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη

ποσού της χρηµατικής ικανοποίησης, το συντρέχον πταίσµα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη Εφετείου Θεσσαλονίκης: 2267/2003 Πηγή: ΑΡΜ 2003 σελ. 1292 Εργατικό ατύχηµα. Χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη επί εργατικού ατυχήµατος, όταν συντρέχουν οι όροι της αδικοπραξίας. Τέτοια

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: 1669/2003 ΠΠΡΑΘ Αριθμός απόφασης 1669/2003 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούμενο από τους Δικαστές Μαρία Καραγιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ανδρέα Κράνη, Πρωτοδίκη, και Ευφροσύνη Σακελλαρίου, Πρωτοδίκη

Διαβάστε περισσότερα

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 15 Φεβρουαρίου 2011, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ:

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 15 Φεβρουαρίου 2011, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ: Αρείου Πάγου 1107/2011 (Β1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Πηγή: http://www.areiospagos.gr/, ΕΕΔ τομος 72/2013 σελ. 437 Προσβολή προσωπικότητας από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένωνχωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Επί υποβληθέντων ερωτημάτων από τη Δ.Ε.Υ.Α. Ερωτώνται τα ακόλουθα:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Επί υποβληθέντων ερωτημάτων από τη Δ.Ε.Υ.Α. Ερωτώνται τα ακόλουθα: ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ: 210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΗΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2999-1/

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2999-1/ Αθήνα, 03-05-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2999-1/03-05-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας. Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας (Εφετείο Λάρισας408/2002)

Θέµα εργασίας. Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας (Εφετείο Λάρισας408/2002) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ

ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ Ένας πρακτικός οδηγός Philip Rostant, ικαστής Εργατικών ιαφορών, ικαστήρια Εργατικών ιαφορών Αγγλίας και Ουαλίας Η Προέλευση της Οδηγίας Υπόθεση 109/88, Danfoss [1989] ΕΚ 3199 Υπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Αθηνών: 4714/1996* Πηγή: Αρχείο Νοµολογίας ΜΘ'/98, σελ.187

Εφετείο Αθηνών: 4714/1996* Πηγή: Αρχείο Νοµολογίας ΜΘ'/98, σελ.187 Εφετείο Αθηνών: 4714/1996* Πηγή: Αρχείο Νοµολογίας ΜΘ'/98, σελ.187 ΕΦΕΣΗ - ΑΝΤΕΦΕΣΗ: προϋποθέσεις υπό τις οποίες εκπρόθεσµη έφεση µπορεί να θεωρηθεί ως αντέφεση έκταση µεταβιβαστικού αποτελέσµατος της

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εργατικό ατύχημα... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Προϋποθέσεις... 3 1.3 Υποχρέωση για πρόνοια... 3 Πηγές... 5 Συντακτική ομάδα...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εργατικό ατύχημα... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Προϋποθέσεις... 3 1.3 Υποχρέωση για πρόνοια... 3 Πηγές... 5 Συντακτική ομάδα... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εργατικό ατύχημα... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Προϋποθέσεις... 3 1.3 Υποχρέωση για πρόνοια... 3 Πηγές... 5 Συντακτική ομάδα... 5 1 1. Εργατικό ατύχημα ΘΕΜΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Η έννοια του εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΝΙΚΩΣ σελ. 2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΥΡΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ - ΑΡΘΡΟ 1 Α) Κείμενο άρθρου 1 επιταγής... Β) Έγκυρη επιταγή Αναγκαία στοιχεία Σχέση με συναλλαγματική...

Διαβάστε περισσότερα

D.A.S. HELLAS Ασφάλειες Νοµικής Προστασίας Εισαγωγή - Ιστορικά Η ασφάλιση Νοµικής Προστασίας είναι ένας από τους νεώτερους ασφαλιστικούς κλάδους. Στην Ευρώπη εµφανίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα στη Γαλλία,

Διαβάστε περισσότερα

Συµβούλιο της Επικρατείας: 5847/1995 (Τµ.Α') Πηγή: Ε.Ε.. 55/96, σ. 883,.Ε.Ν. 53/97,σ. 1410, Νο.Β. 45/97, σ. 1063

Συµβούλιο της Επικρατείας: 5847/1995 (Τµ.Α') Πηγή: Ε.Ε.. 55/96, σ. 883,.Ε.Ν. 53/97,σ. 1410, Νο.Β. 45/97, σ. 1063 Συµβούλιο της Επικρατείας: 5847/1995 (Τµ.Α') Πηγή: Ε.Ε.. 55/96, σ. 883,.Ε.Ν. 53/97,σ. 1410, Νο.Β. 45/97, σ. 1063 Περίληψη: Εργατικό ατύχηµα υπάρχει όχι µόνο όταν ο θάνατος ή η ανικανότητα προς εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε.

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Οι διατάξεις περί ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται και σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202

Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202 www.inlaw.gr Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Θωµά Ιωάννα: Τα πολιτικά κόµµατα ως νοµικά πρόσωπα µεταξύ του ιδιωτικού δικαίου και της συνταγµατικής τους αποστολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ... 2 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ... 4 1. Κατηγορίες δικαιούχων... 4 1.1 Βαριά αναπηρία... 4 1.2 Συνήθης αναπηρία... 4 1.3 Μερική αναπηρία... 5 1.4 Προϋπάρχουσα αναπηρία... 5 2. Εκτίμηση αναπηρίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΟΔΥΝΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΟΔΥΝΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ Αρείου Πάγου 1530/2004, Τμ. Β/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 64/2005, σελ. 1392 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΟΔΥΝΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ Πρόστηση εργολάβου επί μισθώσεως έργου και προσωπική κράτηση προστήσαντος

Διαβάστε περισσότερα