Τραυµατισµός ναυτικού που οφείλεται σε υπαιτιότητα (δόλο) άλλου ναυτικού, ο οποίος µπήκε στην

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τραυµατισµός ναυτικού που οφείλεται σε υπαιτιότητα (δόλο) άλλου ναυτικού, ο οποίος µπήκε στην"

Transcript

1 Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 810/96 Πηγή: Ε. Ν.. 25/97 σελ. 157 Τραυµατισµός ναυτικού που οφείλεται σε υπαιτιότητα (δόλο) άλλου ναυτικού, ο οποίος επιτέθηκε στον πρώτο θεωρώντας τον υπαίτιο της κλοπής των χρηµάτων του. Ναυτεργατικό ατύχηµα. Αποζηµίωση κοινού δικαίου. Επιδίκαση εφάπαξ. ικαστικό ένσηµο. Ευθύνη κοινού δικαίου για ναυτεργατικό ατύχηµα. Σε περίπτωση δόλου του εργοδότη ή του υπ αυτού προστηθέντος προσώπου, είτε παράβασης ειδικών όρων ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία των εργαζοµένων που υποχρεούνται να λαµβάνουν οι εργοδότες. Τραυµατισµός ναυτικού που οφείλεται σε υπαιτιότητα (δόλο) άλλου ναυτικού, ο οποίος µπήκε στην καµπίνα του πρώτου κρατώντας µαχαίρι και του επιτέθηκε θεωρώντας τον υπαίτιο της κλοπής των χρηµάτων του. ναυτεργατικό ατύχηµα. Ευθύνη προστήσαντος πλοιοκτήτη για ατύχηµα που οφείλεται σε δόλο προστηθέντος ναυτικού, κατά τις γενικές διατάξεις αδικοπραξιών. Πλήρης αποζηµίωση του κοινού δικαίου, συρρέει διαζευκτικά µε ειδική αποζηµίωση ν. 551 υπό την έννοια ότι η επιλογή της µίας αποκλείει κατ άρθρο ΑΚ την άσκηση της άλλης. Η επιλογή ασκείται και µε την αγωγή. Επιδίκαση εφάπαξ κεφαλαίου αποζηµίωσης. Γίνεται για σπουδαίο λόγο συνιστάµενο σε επείγουσα ανάγκη του δικαιούχου για την αξιοποίηση αυτής και σε αφερεγγυότητα του υποχρέου. ε χωρεί µεταρρύθµιση της τελεσίδικης απόφασης που επιδικάζει εφάπαξ κεφάλαιο όπως εκείνης που επιδικάζει χρηµατικές δόσεις υπό όρους 334 ΚΠολ. Πρωτοδίκης: ΖΑΜΠΕΤΑ ΣΤΡΑΤΑ ικηγόροι: Γ. Θεοχίδης, Γ. Παπαδόπουλος Με την από κλήση του ενάγοντος νόµιµα φέρεται για συζήτηση η από και µε αριθµό καταθέσεως 8523/ΕΡ - Ι 807/ αγωγή του, µετά από την έκδοση της υπ' αριθµ εν µέρει οριστικής και εν µέρει παρεµπίπτουσας αποφάσεως του ικαστηρίου αυτού, µε την οποία διατάχθηκε η διεξαγωγή ιατρικής πραγµατογνωµοσύνης. Το αίτηµα της εναγοµένης περί αναβολής της συζητήσεως τη υποθέσεως προκειµένου να εξετάσει ο διορισθείς από αυτή τεχνικός σύµβουλος τον ενάγοντα είναι απορριπτέος ως µη νόµιµο. Εκτός ατού όπως είναι γνωστό στη διαδικασία των εργατικών διαφορών η διεξαγωγή πραγµατογνωµοσύνης διατάσσεται από το ικαστήριο, σύµφωνα µε το άρθρο 671 παρ. 3 του ΚΠολ ικ. Εποµένως οι γενικές περί πραγµατογνωµοσύνης κατά την τακτική διαδικασία, διατάξεις των άρθρον 384 επ. του ΚΠολ ικ. (περί διορισµού τεχνικών συµβούλων) δεν µπορούν να τύχουν συµπληρωµατικής εφαρµογής, αφού µάλιστα είναι ασυµβίβαστες µε την επιβαλλόµενη ταχύτητα εκδικάσεως των εργατικών διάφορων. Το ικαστήριο απλώς θα σταθµίσει την επικαλούµενη άρνηση του ενάγοντος να προσέλθει προς εξέταση από τον διορισθέντα από την εναγοµένη τεχνικό συµβούλιο. Π.Μ. Τέλος δεν συντρέχει κατά την κρίση του ικαστηρίου στην προκειµένη περίπτωση έτερος νόµιµος λόγος, για να διαταχθεί η διεξαγωγή νέας πραγµατογνωµοσύνης, γι' αυτό και πρέπει ν' απορριφθεί το σχετικό αίτηµα της εναγοµένης. Με το άρθρο 16 παρ. 1 έως 3 του Κωδ. νόµου 551, που ρυθµίζει την ευθύνη για αποζηµίωση σε περίπτωση εργατικού ατυχήµατος, ορίζονται κατά λέξη τα εξής: "Οι παθόντες εξ ατυχήµατος του άρθρ 1, δυναµένου να αποδοθεί εις δόλον του εργοδότου ή του υπ' αυτού προστηθέντος προσώπου, ως και τα αντ αυτών κατά τις διατάξεις του άρθρο 6 δικαιούµενα πρόσωπα έχουσι το εκλεκτικό δικαίωµα να ανπσκώσι, είτε την εκ του παρόντος νόµου, είτε την εκ του κοινού αστικού δικαίου προσήκουσαν αυτοίς προς αποζηµίωσιν αξίωσιν. Το αυτό ισχύει και δια την περίπτωσιν καθ' ήν το ατύχηµα επήλθε εν εργασία ή εν επιχειρήσει, εν η δεν ετηρήθησαν οι διατάξεις ισχυόντων νόµων, διαταγµάτων ή κανονισµών περί των όρων ασφαλείας και ένεκα της µη τηρήσεως τούτων (παρ. 1). Η υπό των αυτών προσώπων αίτησις ή αποδοχή των κατά το άρθρο 7 οριζοµένων εξόδων µόνον, ουδέποτε δύναται να ερµηνευθεί, ως δηλούσα επιλογήν της κατά την παρόντα νόµον αποζηµιώσεως (παρ. 2). Εν περιπτώσει επιλογής της κατά τον παρόντα νόµον αποζηµιώσεως τα αυτά πρόσωπα διατηρούσι την κατά το κοινόν αστικόν δίκαιον προσήκουσα αυτοίς, αξίωσιν εναντίον του υπαιτίου του ατυχήµατος προσώπου, εφ' όσον αυτό είναι διάφορον του κατά τον παρόντα νόµον προς αποζηµίωσιν υποχρέου (παρ. 3, ολ. ΑΠ 1267/76 ΝοΒ 25, 895, ΑΠ 836/78 ΕΕ 38 σελ. 21 ΑΠ 461/79 ΕΕ 39, σελ. 13ΑΠ 475/82 ΝοΒ 31 σελ. 204, ΑΠ 692/82 ΕΕ 41 σελ Εφ Αθ.2549/84 Ελ. ικ. 25, 1382). Κατά τα άρθρα δε 1, 2 και 8 του ιδίου

2 νόµου, υπόχρεος για την καταβολή της παραπάνω αποζηµιώσεως είναι κατ' αρχήν ο κύριος της επιχειρήσεως. Από τις διατάξεις αυτές, που έχουν εφαρµογή και στο πεδίο της ναυτικής εργασίας (άρθρο 66 εδ. β του ΚΙΝ ), συνάγεται ότι σε περίπτωση ατυχήµατος, που οφείλεται σε δόλο του εργοδότη ή των προστηθέντων απ' αυτόν, η σε µη τήρηση διατάξεων, νόµων κλπ που καθορίζουν ειδικά τους όρους ασφαλείας των εργαζόµενων, οπότε το βίαιο συµβάν προσλαµβάνει συνάµα και χαρακτήρα αδικοπραξίας, στον παθόντα εργάτη ή υπάλληλο και σε περίπτωση θανάτου στη σύζυγο και σε ορισµένους συγγενείς του (άρθρο 6) παρέχονται έναντι του κυρίου της επιχειρήσεως δύο αξιώσεις διαφορετικού περιεχοµένου, οι οποίες όµως συρρέουν διαζευκτικά, µε την έννοια, ότι η επιλογή της µιας απ' αυτές, δηλ. είτε της αξιώσεως για την περιορισµένη (κατ' αποκοπή) αποζηµίωση του κωδ. Ν. 551 (άρθρο 3) είτε εκείνης για την πλήρη αποζηµίωση του κοινού δικαίου (άρθρα 298, 914, 922 και 928 έως 932 ΑΚ) αποκλείει την άσκηση της άλλης. Η επιλογή αυτή, ως µονοµερής απευθυντέα δικαιοπραξία, συντελείται από τη στιγµή που η σχετική δήλωση του δικαιούχου έχει περιέλθει στον υπόχρεο κύριο της επιχειρήσεως, οπότε και επιφέρει αµετάκλητα τη διαπλαστική της ενέργεια ( άρθρο 187 ΑΚ). Τούτο προκύπτει κατ' αναλογία και από το άρθρο 306 παρ. 1 του ΑΚ. ιότι να µεν η διαζευκτική ενοχή, στην οποία αναφέρεται η διάταξη αυτή, διαφέρει από την διαζευκτική (ή εκλεκτική) συρροή αξιώσεων του άρθρου 16 ν. κ.δ. 551 (αφού στην πρώτη υπάρχει µόνο µία αξίωση µε περισσότερες, διαζευκτικά οφειλόµενες παροχές, ενώ στη δεύτερη υπάρχουν περισσότερες αξιώσεις και µάλιστα πάντοτε κατ' επιλογή του δανειστή) αλλά και στις δύο περιπτώσεις η επιλογή έχει τον ίδιο χαρακτήρα και την ίδια δικαιοπρακτική δύναµη, γι' αυτό και ο κοινός νοµοθετικός λόγος, δηλαδή η άρση της αβεβαιότητας και η αποσαφήνιση της έννοµης σχέσης που απορρέει από το ίδιο ιστορικό γεγονός επιβάλλει το αµετάκλητο της επιλογής και στην περίπτωση της διαζευκτικής συρροής αξιώσεων. Επιβεβαίωση του κανόνα αυτού αποτελούν οι δύο εξαιρέσεις, που αναφέρονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 16 του κωδ. ν. 551 (Φίλιου Ενοχ. ικ. - Ειδ. Μέρος παρ 59 Γ. Σελ. 747 Καρακατσάνη Εργ. ικ. Εκδ. Β Τόµ. 1ος σελ. 234, Στυλιανού Βλαστού, Ατοµικό Εργατικό ίκαιο εκδ Τ.Β σελ. 1246, 1248, Καποδίστριας Ερµ. ΑΚ άρθρ. 662 αριθµ. 61 Κυριάκος Αρβανίτης. Η επιλογή αποζηµιώσεως κατά το άρθρο 16 του Ν. 551/1915 ΕΝ 12 σελ Ιωάννης Κοροτζής Ναυτικό Εργατικό ίκαιο εκδ σελ ΕΕ 48, σελ. 381, ΑΠ 1038/87 ΕΕ 47, σελ. 772, ΑΠ 606/74 ΝοΒ 23, 163, ΑΠ 19/1973 ΝοΒ 21, σελ. 726 Εφ. Αθ. 1468/1982 ΝοΒ 31 σελ. 697 Εφ. Πειρ. 74/1983 ΕΝ 11 σελ. 350). Στην προκειµένη περίπτωση στην κρινόµενη αγωγή ιστορείται, ότι µε σύµβαση ναυτικής εργασίας αορίστου χρόνου που καταρτίσθηκε στον Πειραιά στις , µεταξύ του ενάγοντος και της εναγοµένης πλοιοκτήτριας του περιγραφοµένου στην αγωγή πλοίου ναυτολογήθηκε ο πρώτος (ενάγων), ως βοηθός µαγείρου, σύµφωνα µε τους όρους της οικείας ΣΣΝΕ και τις αποδοχές που αυτή προέβλεπε, για την ειδικότητά του. Ότι στο πλοίο αυτό υπηρέτησε µέχρι την , οπότε απολύθηκε στο λιµάνι Αυλών της Αλβανίας, λόγω επισυµβάνοντος στις εσκεµµένου τραυµατισµού του από τον συνυπηρετούντα στο πλοίο ναύτη Κ.Π., κάτω από τις συνθήκες, που αναλυτικά εκτίθενται στην αγωγή. Τελικά ο ενάγων εκθέτει, ότι από τον τραυµατισµό αυτό πάσχει από µεταδιασεισικό σύνδροµο µετά νευρωσικής εποικοδοµήσεως, ασθένειες δηλαδή που θα του αφήσει µόνιµη µερική ανικανότητα της τάξεως του 50% δεδοµένου ότι ο ανωτέρω ναυτικός του προκάλεσε πολλαπλές θλαστικές κακώσεις της κεφαλής του αυχένα και της οσφύος και τραύµα στον δεξιό αντίχειρα (τοµή µήκους 3 εκατοστών, συρραφείσα) ζητεί, λοιπόν να υποχρεωθεί η εναγοµένη να του καταβάλλει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κοινού δικαίου (αδικοπραξία), το ποσό των δραχµών για µείωση του εισοδήµατος του και χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης µε το νόµιµο τόκο από την επίδοση της αγωγής µέχρι εξοφλήσεως, άλλων δραχµών και δρχ. Μηνιαίως από , για 22 χρόνια αναπροσαρµοζόµενο κατά 15% ετησίως, αλλως επικουρικώς, να υποχρεωθεί η εναγοµένη να του καταβάλλει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 551/1915 το ποσόν των δραχµών για µισθούς ασθένειας, αποζηµίωση για πρόσκαιρη ολική και µόνιµη µερική ανικανότητα, έξοδα νοσηλείας και χρηµατική ικανοποίηση, λόγω ηθικής βλάβης, µε το νόµιµο τόκο από την επίδοση της αγωγής, µέχρι εξοφλήσεως., η δε απόφαση να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή. Η ένδικη αγωγή αρµόδια εισάγεται για συζήτηση από το ικαστήριο αυτό (άρθρ. 33, 22 και 25 παρ. 2 του ΚΠολ ) κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών (άρθρ 82 του ΚΙΝ 663 του ΚΠολ ) και είναι νόµιµη κατά την κυρία βάση της, αφού στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 53 επ., 60, 84 ΚΙΝ σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της ΣΣΕ πληρωµάτων Μεσο-ΚΙΝ 663 του ΚΠολ ) και είναι νόµιµη κατά την κυρία βάση της, αφού στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 53 επ., ΚΙΝ σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της ΣΣΕ πληρωµάτων Μεσογειακών Φορτηγών πλοίων, που ίσχυσε το έτος 1994 και κυρώθηκε µε την ΥΠ /1/94 ΕΝ (ΦΕΚ Β 674/ ) των άρθρων , 330, 922, 297, 299, 914, 929, 931, 932, 346 ΑΚ, 16 παρ. 1 του ν. 551/1915, 907, 908 ΚΠολ. Το αγωγικό όµως

3 αίτηµα περί προσαυξήσεως κατά 15% της αναφεροµένης στο µέλλον αποζηµιώσεως, ένεκα της αυξήσεως κατά το ποσοστό αυτό των αποδοχών του ενάγοντος, εν όψει του µέσου όρου αυξήσεως των δαπανών συντηρήσεως και διαβιώσεως δεν είναι νόµιµο, αφού κατά την επιδίκαση της αποζηµιώσεως αυτής το ικαστήριο κρίνει µε βάση τις συνθήκες του χρόνου της αδικοπραξίας και δεν λαµβάνει υπ' όψη ούτε τιµάριθµο, ούτε την εξέλιξη των αποδοχών εξ' αιτίας βελτίωσης των οικονοµικών συνθηκών σε περίπτωση δε που δε θα γίνει εφ' άπαξ επιδίκαση µπορεί να ζητηθεί αναπροσαρµογή της αποζηµιώσεως µε την µεταρρυθµιστική αγωγή του άρθρου 334 του ΚΠολ (Ολ ΑΠ 66/90 Ελ. ικ. 32, 507). Επίσης κατά την επικουρική βάση της για επιδίκαση της κατ' αποκοπή "αποζηµιώσεως" του κωδ. ν. 551 η ένδικη αγωγή είναι απορριπτέα, ως νοµική σκέψη της παρούσας. Ειδικότερα µε την υποβολή της κυρίας αιτήσεως ο ενάγων επέλεξε αµετάκλητα την αξίωση αποζηµιώσεως κατά το κοινό δίκαιο (βλ Καποδίστρια Ερµ. ΑΚ άρθρ. 662 αριθµ. 61) έκτοτε δε η κατά το άρθρο 16 παρ. 1 του κωδ. ν. 551 διαζευκτικά συρρέουσα αξίωση για την ειδική αποζηµίωση του νόµου αυτού έπαυσε να υπάρχει και συνεπώς, ούτε και υπό αίρεση µπορεί να ασκηθεί (πρβλ. Καυκά Ενοχ. ικ. εκδ. Γ άρθρο 540 σελ. 148, Εφ. Αθ. 1468/82 ΝοΒ 31 σελ. 697, Εφ. Πειρ. 74/83 ΕΝ 11 σελ. 350, αντιθ. Εφ. Πειρ. 272/89 ΕΝ 20 σελ. 225). Μετά από αυτά η αγωγή κατά το µέρος που κρίθηκε νόµιµη, πρέπει να ερευνηθεί στη συνέχεια και από ουσιαστική άποψη, εφόσον για το παραδεκτό της συζητήσεως της καθ' ο µέρος αφορά το εργατικό ατύχηµα δεν απαιτείται η καταβολή δικαστικού ενσήµου (βλ. σχ. ΑΠ 666/71 ΝοΒ 20, 219ΕΑ 11531/91 Ελ. ικ. 34 σελ. 178, Εφ. Αθ. 5860/84 ΕΝ 13, 131, Εφ. Πειρ. 1066, 80 Πειρ. Νοµ. 2 σελ. 608) κατά δε το µέρος της, που αφορά τους µισθούς ασθενείας έχει καταβληθεί το απαιτούµενο τέλος δικαστικού ενσήµου µε τις ανάλογες προσαυξήσεις υπέρ τρίτων ταµείων (βλ.σχ. Τα υπ. Αριθµ αγωγόσηµο, απόδειξη ΕΤΕ και απόδειξη ΤΠ Π). Από την από έκθεση ιατρικής πραγµατογνωµοσύνης του ιατρού ορθοπεδικού χειρούργου Α.Λ., ο οποίος διορίστηκε ως πραγµατογνώµων µε την παραπάνω 480/1995 απόφαση αυτού του ικαστηρίου, όλα τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκοµίζουν µε επίκληση τις ένορκες βεβαιώσεις 6322 έως 6324/16/1/95 ενώπιον της συµβολαιογράφου Πειραιώς Μ.Μ., που ελήφθησαν σύµφωνα µε το άρθρο 671 παρ. 1 του ΚΠολ και προσκοµίζονται από την εναγοµένη, καθώς και από τις επί µέρους οµολογίες, που συνάγονται από τις προτάσεις των διαδίκων σχετικά µε τη σύµβαση ναυτολογήσεως και τη διάρκεια αυτής, αποδείχθηκαν κατά την κρίση του ικαστηρίου τα ακόλουθα πραγµατικά περιστατικά: Με σύµβαση ναυτικής εργασίας αορίστου χρόνου, που καταρτίσθηκε στον Πειραιά στις µεταξύ του ενάγοντος και της εναγοµένης πλοιοκτήτριας του µε Ελληνική σηµαία (Μεσογειακού) δεξαµενόπλοιου "B VII" τόννων νεκρού βάρους 2169 ο ενάγων προσλήφθηκε και στις ναυτολογήθηκε στο εν λόγω πλοίο ως βοηθός µαγείρου µε µηνιαίες αποδοχές, τις προβλεπόµενες από την οικεία Ελληνική ΣΣΝΕ. Με την ειδικότητα αυτή ο ενάγων εργάσθηκε στο πλοίο συνεχώς µέχρι τις , οπότε απολύθηκε στο λιµάνι της Αυλώνας Αλβανίας, λόγω του παρακάτω ατυχήµατος που αυτός υπέστη κάτω από τις ακόλουθες περιστάσεις : Στις ο ναύτης Κ.Π., ο οποίος είχε απολέσει στις ο ναύτης Κ.Π. Ο οποίος είχε απωλέσει στις τ χρηµατικό ποσό των δραχµών εισήλθε στην καµπίνα του (ενάγοντος) περί ώρα κρατώντας µαχαίρι και επετέθη σ' αυτόν θεωρώντας των ως υπαίτιο της κλοπής των χρηµάτων του. Από την επίθεση αυτή, που έγινε µε πρόθεση του προστηθέντος της εναγοµένης ναύτη ΚΠ, ο ενάγων υπέστη ξυλοδαρµό κυρίως στο κεφάλι και σε διάφορα άλλα µέλη του σώµατος και θλαστικό τραύµα στο πρώτο δάκτυλο του δεξιού χεριού. Μετά από τον τραυµατισµό του αυτό ο ενάγων µεταφέρθηκε αιµόφυρτο µε µελανό το χρώµα του δέρµατος και των βλεννογόνων στο νοσοκοµείο της Αυλώνας της Αλβανίας, όπου σύµφωνα µε την ιατροδικαστική έκθεση νοσηλεύθηκε µε τη διάγνωση "κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, σύνδροµο κλονισµού (διάσεισης) µε τα ακόλουθα συνοδευτικά : πονοκεφάλους, ζαλάδες, εµετούς, όνους δε διάφορα σηµεία του σώµατος, απώλεια µνήµης". Από την κλινική εξέταση στην Αυλώνα διαπιστώθηκα πρόσωπο πρησµένο ιδιαιτέρως στην περιοχή των ζυγωµατικών και του προσώπου (λόγω των γρονθοκοπηµάτων) ανώµαλες εκχυµώσεις βλεφάρων, εκδορές στα µάγουλα και σα πτερύγια της µύτης, καθώς επίσης και θλαστικό τραύµα στο πρώτο δάκτυλο του δεξιού χεριού συρραφέν. Στο νοσοκοµείο της Αυλώνας νοσηλεύθηκε ο ενάγων επί τέσσερις ηµέρες και εξήλθε µε την διάγνωση, ότι φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, σύνδροµο κλονισµού, θλαστικό τραύµα στο πρώτο δάχτυλο του δεξιού χεριού συρραφέν. Αµέσως µετά ο ενάγων παραλήφθηκε από τους οικείους του και µεταφέρθηκε την στο Γενικό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων, οπό διαπιστώθηκαν πολλαπλές εκδορές σπλαχνικού κρανίου, λόγω ξυλοδαρµού, άλγος οσφυϊκής, αυχενικής µοίρας σπονδυλικής στήλης και τραύµα µεγάλου δακτύλου χειρός συρραφέν. Στη συνέχεια ο ενάγων µετά από το νοσοκοµείο Ιωαννίνων, στο οποίο αρνήθηκε να εισαχθεί, εισήχθη επειγόντως την στη νευροχειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκοµείου Νικαίας, λόγω µεταδιασειστικών ενοχληµάτων και παρέµεινε νοσηλευόµενος µέχρι την , οπότε και εξήλθε µε την διάγνωση

4 "µεταδιασειστικά ενοχλήµατα - αγχώδης ψύχωση" και οδηγίες για ιατρική παρακολούθηση καθώς και εικοσαήµερη αναρρωτική άδεια. Την η Ανωτάτη Υγειονοµική Επιτροπή Ναυτικού (ΑΝΥΕ), αφού εξήτασε τον ενάγοντα διαπίστωσε "µεταδιασειστικό σύνδροµο - αγχώδεις εκδηλώσεις" και τον έκριναν ανίκανο να εργάζεται, ως ναυτικό επί έξι µήνες. Την ο ενάγων έκανε ηλεκτροµυογράφηµα από το οποίο προέκυψε, ότι αυτός πάσχει από έντονα µεταδιασειστικά φαινόµενα. Το Νοέµβριο του 1995 ο ιατρός πραγµατογνώµονας Λ.Α., αφού εξήτασε τον ενάγοντα και µελέτησε τον φάκελλο µε το ιατρικό ιστορικό του (ενάγοντος) απεφάνθη, ότι αυτός πάσχει από µεταδιασειστικό σύνδροµο µετά νευρωσικών εκδηλώσεων, που τον κατέστησαν ολικώς ανίκανο για εργασία επί ένα έτος από τον τραυµατισµό του ( ) και τον καθιστούν µονίµως µερικώς ανίκανο κατά ποσοστό 50% για οποιαδήποτε εργασία κοινωνικά και οικονοµικά ισοδύναµη µε αυτή, που εκτελούσε µέχρι τον τραυµατισµό του, από τα παραπάνω αποδεικτικά µέσα αποδεικνύεται, ότι η βαρεία σωµατική βλάβη του ενάγοντος οφείλεται σε υπαιτιότητα (δόλο) του προστιθέντος από την εναγοµένη και εργαζοµένου στην υπηρεσία της ναυτικού Κ.Π., ο οποίος µπήκε στην καµπίνα του ενάγοντος κρατώντας µαχαίρι µε σκοπό τουλάχιστον να τον τραυµατίσει, όπως και έκανε. Ο αγωγικός ισχυρισµός, ότι ο τραυµατισµός του ενάγοντος οφείλεται εκτός των άλλων και στην αµέλεια του προστηθέντος από την εναγοµένη Πλοιάρχου του πλοίου, ο οποίος, παρέβη ισχύοντα διατάγµατα (άρθρ. 235 Β, 241 του Ν.. 187/73) µε το να µην διενεργήσει προανάκριση µετά από την καταγγελία της κλοπής είναι απορριπτέος, ως νοµικά αβάσιµος, δεδοµένου, ότι η παράλειψη αυτή του πλοιάρχου δεν τελεί σε αιτιώδη συνάφεια µε τον τραυµατισµό του ενάγοντος, από τον ως άνω ναυτικό. Περαιτέρω αποδεικνύεται, ότι λόγω του τραυµατισµού του και της συνακόλουθης ολικής ανικανότητας του ενάγοντα για εργασία επί ένα έτος από του τραυµατισµού του και της διαρκούς µερικής κατά ποσοστό 50% ανικανότητας του έκτοτε και εφεξής, µέχρι την κατά τη συνήθη πορεία των πραγµάτων αποχώρησή του από το επάγγελµα του ναυτικού, ο τελευταίος έχασε το εισόδηµα από την εργασία του κατά ποσοστό 100% επί ένα έτος από τον τραυµατισµό του και έκτοτε και διαρκώς κατά ποσοστό 50% µέχρι το έτος Κατά συνέπεια η εναγοµένη του οφείλει για την παραπάνω απώλεια του εισοδήµατός του το οποίο θα κέρδιζε µε πιθανότητα και κατά τη συνήθη πορεία των πραγµάτων: α) το χρονικό διάστηµα από µέχρι δραχµές (δηλαδή δρχ. Το µήνα και αναλυτικά βασικός µισθός συν επίδοµα Κυριακών 22% δρχ επίδοµα δεξαµενοπλοίων 10% διορθωτικό επίδοµα δρ επίδοµα κατωτέρου πληρώµατος δρχ υπερωριακή αµοιβή 117 ωρών µηνιαίως δρχ από τις οποίες ο ενάγων ζητεί , οι οποίες και θα υπολογισθούν + αντίτιµο της σε είδος παρεχοµένης τροφής αποτιµωµένης σε δρχ από τις οποίες ο ενάγων ζητεί , οι οποίες και θα του υπολογισθούν + επίδοµα αδείας από 8 ηµεροµίσθια το µήνα δρχ = δρχ. Το µήνα Χ 12 µήνες = δρχ.) β) Κατά το χρονικό διάστηµα από έως θα κέρδιζε δρχ το µήνα επί ποσοστό 50% ίσον δρχ. Το µήνα επί 12 µήνες ίσον δρχ. Το χρόνο επί 22 χρόνια κατά τα οποία θα εργαζόταν κατά τη συνήθη πορεία των πραγµάτων, µέχρι να συνταξιοδοτηθεί και θα κέρδιζε τα ως άνω ποσά ίσον δρχ Η επιδίκασα του παραπάνω ποσού, πρέπει να γίνει εφ' άπαξ και όχι σε χρηµατικές δόσεις µήνα, γιατί συντρέχει προς τούτο σπουδαίος λόγος που συνίσταται στην επείγουσα ανάγκη του ενάγοντος να αξιοποιήσει την αποζηµίωση (ΑΠ 782/88 ΕΝ 17 σελ. 396) και στην αφερεγγυότητα της εναγοµένης, η οποία ως µόνο εµφανές περιουσιακό στοιχείο έχει το ως άνω πλοίο "ΒVII" το οποίο υπόκειται στους γνωστούς κινδύνους της ναυσιπλοΐας και µπορεί ανά πάσα στιγµή να µεταβιβαστεί ακόµη και µε απλό ιδιωτικό συµφωνητικό γι' αυτό και η καταβολή µηνιαίων δόσεων µε µακρύ χρονικό διάστηµα φαίνεται επισφαλής. Εξ' άλλου ο ενάγων λόγω του τραυµατισµού του υπέστη και θα υφίσταται ψυχικούς και σωµατικούς πόνους, εν όψει της ηλικίας του (43 ετών κατά το χρόνο του ατυχήµατος) και της αναπηρίας του, που παραµένει και συνακόλουθα υπέστη ηθική βλάβη, για την αποκατάσταση της οποίας δικαιούται χρηµατική ικανοποίηση δραχµών , ποσό, που µετά από στάθµιση των κατά νόµο στοιχείων (ΑΚ 932) κρίνεται εύλογο. Εποµένως ο ενάγων δικαιούται συνολικά για τις παραπάνω αιτίες το ποσό των δραχµών ( ). Ύστερα από τα παραπάνω πρέπει, να γίνει εν µέρει δεκτή και ως βάσιµη κατ' ουσία, ως προς την κυρία βάση της η ένδικη αγωγή και να υποχρεωθεί η εναγοµένη να καταβάλλει στον ενάγοντα δρχ. µε το νόµιµο τόκο από την επίδοση της αγωγής. Όσον αφορά το αίτηµα για κήρυξη της απόφασης προσωρινά εκτελεστής το δικαστήριο κρίνει, ότι η επιβράδυνση της εκτέλεσης µπορεί, να προκαλέσει σηµαντική ζηµιά στον ενάγοντα, ιδιαίτερα εξ αιτίας της φύσεως της επιδικαζόµενης απαιτήσεως και των άµεσων αναγκών του ενάγοντα προς συντήρηση του ιδίου και της οικογενείας του. Γι αυτό το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει δεκτή κατά το ποσό των δραχµών. Επίσης τα δικαστικά έξοδα της παρούσας θα επιβληθούν µειωµένα σε

5 βάρος της εναγοµένης (άρθρο 178 παρ. 1 του ΚΠολ ). Τέλος, πρέπει να αναφερθεί, ότι η ένδικη κλήση θεωρείται ότι δεν έχει ασκηθεί, ως προς την δευτέρα των καθ ων, εφ όσον µε δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου του καλούντος η δίκη δεν εισάγεται ως προς αυτήν (άρθρ. 294, 295, 297 ΚΠολ ) ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η ως άνω απόφαση ασχολήθηκε µε το πρόβληµα της ευθύνης του «προστήσαντος» τον ναυτικό εργοδότη για αδικοπραξίες του «προστηθέντος» ναυτικού επιχειρούµενος καθ υπέρβαση ή κατάχρηση της «υπηρεσίας», δηλαδή των καθηκόντων ή της εξουσίας που έχει ανατεθεί από τον προστήσαντα (βλ. γενικά Μιχαηλίδου Ναυάρου, Το Πρόβληµα της Ευθύνης του Προστήσαντος δια της κατά κατάχρησιν της Υπηρεσίας Προξενηθείσας Ζηµίας, εις ΕΕΝ επ). Νοµίζουµε ότι η σχολιαζόµενη απόφαση δεν έδωσε τη σωστή λύση. Ειδικώτερα: 1. σύµφωνα µε το άρθ. 16 παρ. 1 εδ. αν του κ.ν. 551, προκειµένου να γεννηθεί το εκλεκτικό δικαίωµα (δικαίωµα επιλογής) του παθόντος από ναυτεργατικό ατύχηµα να ασκήσει την κατά κανόνα υπέρτερη ποσοτικά- αξίωση αποζηµιώσεως του κοινού αστικού δικαίου, πρέπει το ατύχηµα να µπορεί να αποδοθεί σε δόλο του εργοδότη «ή του υπ αυτού προστηθέντος προσώπου» (βλ. Κοροτζή, Ναυτικό Εργατικό ίκαιο, 1990, παρ. 416 επ. Καρακατσάνη, Ατοµικό Εργατικό ίκαιο 2 η έκδ. σελ. 210 επ. Ολοµ. ΑΠ 965/85 ΕΝ 14.73). Η διάταξη αυτή παρουσιάζει ανάγκη οριοθετήσεως ο αντίστοιχος µε εκείνη που επιχειρήθηκε κατά την ερµηνεία της διατάξεως του άρθ. 922 ΑΚ, στην οποία έµµεσα αλλά σαφώς φρονούµε- παραπέµπει το άρθ. 16 του κ.ν Η µόνη διαφορά µεταξύ των δύο διατάξεων (ΑΚ 922 και 16 παρ. 1 εδ. α κ.ν. 551) φαίνεται να εντοπίζεται στο βαθµό της υπαιτιότητος του προστηθέντος, αφού το άρθ. 16 παρ. 1 εδ. α κ.ν. 551 απαιτεί δόλο ενών η ΑΚ 922 αρκείται σε αµέλεια. Κατά τα λοιπά ο ερµηνευτής της διατάξεως του άρθ. 16 απρ. 1 εδ. α κ.ν. 551 οφείλει να ανατρέχει στο κοινό αστικό δίκαιο. 2. κατά την ερµηνεία της ΑΚ 922 η επικρατούσα γνώµη δέχεται ότι απαιτείται εκτός από την απλή ύπαρξη σχέσεως προστήσεως (εξωτερικό γνώρισµα), η ύπαρξη των εσωτερικών γνωρισµάτων της σχέσεως εξαρτήσεως (µεταξύ του προστήσαντος και του προστηθέντος και της συνδροµής αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ της αδικοπραξίας του προστηθέντος αφενός και της «υπηρεσίας» του, της ίδιας δηλαδή της σχέσεως της προστήσεως αφετέρου (βλ. Μιχαηλίδου-Νουάρου, οπ.παρ. Ζέπου, Ειδ.Ενοχ.παρ σελ. 1213). Κατά παραλλάσουσα άποψη δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη σχέσεως εξαρτήσεως αλλά αρκεί η ανάµιξη του προστηθέντος να εντάσσεται στο πεδίο δραστηριότητας του προστήσαντος, ο οποίος αντλεί ωφέλειες από αυτή (βλ. Σταθόπουλο εις Γεωργιάδη-Σταθόπουλου ΑΚ 922 αρ ε.π.). Η ίδια άποψη προτείνει, αντί του κατ αυτήν ανεπαρκούς κριτηρίου του αιτιώδους συνδέσµου, να επιρρίπτονται στον προστήσαντα όλοι οι τυπικοί κίνδυνοι που συνδέονται µε τη δραστηριότητα την οποία ανέθεσεν στον προστήσαντα, αλλά µόνον αυτοί (Σταθόπουλος, οπ. παρ. αρ. 33 επ. αγόρευση αντις/λέως Α. τούση εις ΝοΒ 3.108). 3. έτσι και οι δύο παραπάνω απόψεις δέχονται την ανάγκη περιορισµού της ευθύνης του προστήσαντος στο αναγκαίο κατά τους κανόνες της λογικής και το σκοπό του νόµου µέτρο, ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική διεύρυνση της ευθύνης του προστήσαντος για αλλότριες πράξεις και να µετατρέπεται ο συνήθως οικονοµικά ισχυρότερος προστήσας- σε «ασφαλιστή» ή εγγυητή έναντι των τρίτων για οποιαδήποτε ζηµία θα επήρχετο σε αυτούς από οποιαδήποτε πράξη του προστηθέντος. Οι αρχές αυτές έχουν γίνει δεκτές, µε διάφορες παραλλαγές και στη νοµολογία. Έτσι κρίθηκε ότι δεν προκύπτει ευθύνη του προστήσαντος όταν η ζηµιογόνος ενέργεια του προστηθέντος είναι «άσχετος» ή «ξένη» µε την υπηρεσία ή επιχειρείται κατά κατάχρηση υπηρεσίας µε γνώση του ζηµιωθέντος τρίτου (ΑΠ 810/54, ΝοΒ 3.178, 593/55, ΕΕΝ 23.31, 57/68 ΝοΒ ). ότι απαιτείται στενός αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ της πράξεως και της υπηρεσίας του προστηθέντος µε την έννοια ότι η ζηµιογόνος ενέργεια του προστηθέντος δεν ήταν δυνατόν να υπάρξει άνευ της προστήσεως (ΑΠ 1324/76 ΝοΒ , 691/78 ΝοΒ ). ότι πρέπει ο προστηθείς κατά την τέλεση της αδίκου πράξεως να τελούσε υπό τις εντολές και οδηγίες του προστήσαντος (Α /80 ΝοΒ , 220/78 ΝΒ 27,50 600/83 ΝοΒ 32.71), π.χ. ο εργολάβος δεν είναι καταρχήν προστηθείς του εργοδότη, εκτός αν διαφύλαξε για τον εαυτό του τη διεύθυνση και την επίβλεψη του έργου (ΑΠ 302/80 ΝοΒ , 1554/80 ΝοΒ , 1893/84, ΝοΒ /88 Ελ νη , 248/92 Ελ νη ΕφΑθ. 1604/87 Ελ νη ) 4. τα πορίσµατα της επιστήµης και της νοµολογίας υπαγορεύουν ότι δεν πρέπει να επιρρίπτοναι στον προστήσαντα τα καθαρώς προσωπικά ή ατοµικά αδικήµατα του προστηθέντος, όπως π.χ. η κλοπή, η

6 θανάτωση ή ο τραυµατισµός τρίτου ή και άλλου προστιθέντος για λόγους εκδικήσεως ή προς ιδιοτελές συµφέρον του προστήσαντος (βλ. Σταθόπουλο οπ. παρ. αρ. 34, Βαβούσκο εις Αρµ Μιχαηλήδη-Νουάρο, εις ΕΕΝ και εις ΕρµΑκ 334 αρ. 40 επ. κατά το οποίο η «αυθυπόστατος αδικοπραξία» του προστηθέντος «οφειλόεµενη εις ιδίους λόγους» διακόπτει τον απαιτούµενο αιτιώδη σύνδεσµο). Στις περιπτώσεις αυτές παρίσταται εντελώς αδικαιολόγητη, τόσο από πλευράς θετικού δικαίου όσο και νοµοπολιτικά, η επέκταση της ευθύνης του προστήσαντος, αφού θα τον µετέβαλε πραγµατικά σε «ασφαλιστή» του κοινού, δηλ. των συναλλασσοµένων µε ταυτόν αλλά και θα του επέβαλε εξιδιασµένα καθήκοντα επιµέλειας ως προς την επιλογή του προσώπου του προστηθέντος, π.χ. να ζητεί αντίγραφο ποινικού µητρώου για να προσλάβει κάποιον στην υπηρεσία του, πιστοποιητικά «καλής διαγωγής» κ.λπ. ανέφικτα στην πράξη και -εν πολλοίς- ατελέσφορα (βλ. παραδείγµατα µη ευθύνης του προστήσαντος εις Μιχαηλίδου-Ναυάρου οπ. παρ. Βαβούσκου οπ. παρ. βλ. επίσης από τη νοµολογία Μον.Πρωτ. Ιωάν. 77/88 Ελ νη ). 5. ευθεία εφαρµογή των ως άνω αρχών στο πεδίο του ναυτεργατικού ατυχήµατος κατά παραποµπή της διατάξεως του άρθ. 16 κ.ν. 551 στο «κοινό αστικό δίκαιο», αναδεικνύει την εσφαλµένη κρίση της σχολιαζόµενης αποφάσεως. Κατά το ιστορικό της υποθέσεως επρόκειτο για «εσκεµµένο τραυµατισµό» µέλους του πληρώµατος από συνάδελφό του, οπλισµένο µε µαχαίρι ο οποίος θεωρούσε τον παθόντα υπαίτιο κλοπής χρηµάτων του, µέσα στην καµπίνα του παθόντος και σε ώρα αναπαύσεως. Επρόκειτο δηλαδή για αυστηρά προσωπικό αδίκηµα του προστηθέντος, οφειλόµενο σε λόγους εκδικήσεως και αυτοδικίας, κάτω από περιστάσεις που δεν είχαν καµία απολύτως σχέση µε την εργασία, τον τόπο και χρόνο παροχής της ή τα µέσα αυτής. Συνεπώς, είτε µε εφαρµογή της (ευρύτερης) θεωρίας των «τυπικών κινδύνων» (παραπάνω από 2) ο τραυµατισµός του παθόντος δεν ανήκε στη σφαίρα επιρροής του ναυτικού εργοδότη και δεν µπορούσε να επιρριφθεί σε αυτόν. Αντίθετη άποψη, όπως αυτή που ακολούθησε η σχολιαζόµενη απόφαση, θα καθιστούσε το πλοίο πεδίο επίλυσης προσωπικών διαφορών, άσχετων µε την υπηρεσία και το ναυτικό εργοδότη (πλοιοκτήτη, εφοπλιστή) αλλά και τα ευθυνόµενα κατά το ν. 762/1978 πρόσωπα, ασφαλιστές του παθόντος, για σηµαντικά χρηµατικά ποσά. Εξάλλου, η άποψη αυτή θα ανέτρεπε το νοµοθετικό πλαίσιο ευθύνης του κ.ν. 551 αφού θα καθιέρωνε οιονεί αντικειµενική ευθύνη του ναυτικού εργοδότη, µε µόνη την απόδειξη του δόλου του προστηθέντος και µε συνέπεια την επιδίκαση αποζηµιώσεων του κοινού δικαίου, κατά τεκµήριο υπέρτερων των ορίων των άρθ. 1 και 3 του κ.ν Έτσι όµως θα επερχόταν ανεπίτρεπτη διεύρυνση της εργοδοτικής ευθύνης, κατά παράβαση του γράµµατος και του πνεύµατος του νόµου και όταν καθιερώνει αντικειµενική ευθύνη καθορίζει ταυτόχρονα και τα ποσοτικά όρια της αποζηµιώσεως (βλ. Καρακατσάνη, οπ. παρ. σελ. 215, Ζέπου, Ειδ.Ενοχ. παρ , σελ. 813). 6. υπό παρεµφερείς συνθήκες τη µη ευθύνη του ναυτικού εργοδότη είχε δεχθεί η νοµολογία του Εφετείου Πειραιώς στις υπ αριθ. 668/80 ΕΝ και 330/84, ΕΝ αποφάσεις τις οποίες δεν ακολούθησε η σχολιαζόµενη. Γενικότερα η παρούσα προβληµατική είναι συναφής µε την προβληµατική της οριοθετήσεως του ναυτικού ατυχήµατος «εξ αφορµής» της εργασίας, όπου γίνεται δεκτό ότι πρέπει να υπάρχει σχέση αιτίου και αποτελέσµατος µεταξύ του ατυχήµατος και της εργασίας, µε την έννοια ότι λόγω της εργασίας, δηµιουργήθηκαν οι αναγκαίες συνθήκες για την επέλευση του ατυχήµατος (βλ. Καρακατσάνη οπ. παρ. Κοροτζή υπ. Παρ. ΑΠ 1078/85, ΕΝ /86, ΕΝ 16523, 939/91, Ελ νη , 1521/91 ενδ ). Έτσι δεν µπορεί να θεωρηθεί παράδοξη η άποψη κατά την οποία σε περιπτώσεις αυτόνοµου αδικήµατος του προστηθέντος που αποδεδειγµένα οφείλεται σε προσωπικούς λόγους και είναι εµφανώς άσχετο µε την υπηρεσία, δεν πρόκειται καν για εργατικό ατύχηµα του κ.ν. 551 αφού δεν συντρέχουν οι συστατικοί του όροι αλλά για κοινή αδικοπραξία της οποίας την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο προστηθείς ναυτικός (πρβλ Α11 305/87, ΕΝ 16,56 όπου κρίθηκε ότι οι επί µη συνδροµής των όρων ναυτικού ατυχήµατος συνέτρεχαν οι όροι της αδικοπραξίας του κοινού δικαίου). Ενδεχοµένως λοιπόν ανάλογα µε τις περιστάσεις να µη γεννιέται ευθύνη του ναυτικού εργοδότη όχι µόνο κατά το κοινό δίκαιο δυνάµει του άρθ. 16 παρ. 1 κ.ν. 551 αλλά ούτε κατά τον ίδιο του κ.ν Τα τελικά συµπεράσµατα είναι ότι 1) δεν αρκεί η απόδειξη της απλώς εξωτερικής σχέσεως της προστήσεως (ναυτικής εργασίας) και του δόλου του προστηθέντος ναυτικού για την κατάφαση της ευθύνης του ναυτικού εργοδότη από το άρθ. 16 παρ. 1 εδ. α του κ.ν. 551 και 2) αποκλείεται η κατάφαση της ευθύνης αυτής όταν πρόκειται για προσωπικά αδικήµατα του προστηθέντος ναυτικού, µη συνδεόµενα αιτιωδώς µε την εργασία του ή µη ανήκοντα στους τυπικούς κινδύνους που πρέπει να φέρει ο ναυτικός εργοδότης από την επιχειρηµατική του δράση.

7

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Περίληψη: Όταν ο παθών από εργατικό ατύχηµα υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, τότε ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για

Διαβάστε περισσότερα

ικαστής: κ. Μ. ΙΩΑΚΕΙΜ (πρόεδρος Πρωτοδικών) ικηγόροι: κ.κ. Κ. Λιασίδης, Α. Πασιπουλαρίδης, Κ. Καταβάτης, Μ. Σωτηροπούλου

ικαστής: κ. Μ. ΙΩΑΚΕΙΜ (πρόεδρος Πρωτοδικών) ικηγόροι: κ.κ. Κ. Λιασίδης, Α. Πασιπουλαρίδης, Κ. Καταβάτης, Μ. Σωτηροπούλου Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιώς: 3552/1996 (Ασφ.µ.) Πηγή: Νοµικό Βήµα Τόµος 45/97, σελ. 255 Ατύχηµα (ναυτεργατικό) - Εφαρµοστέο δίκαιο - Αποζηµίωση - Ψυχική οδύνη - Πλοίαρχος - Χρηµατική ικανοποίηση. Ενοχές

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 α ό 4 Αριθµός Απόφασης 272/2009 Αριθµός κατάθεσης αίτησης../2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑΣΤΗΣ: Κλεόβουλος - ηµήτριος Κοκκορός, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Αθηνά Μίξιου, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Αρείου Πάγου 1090/2010, Τμ. Α/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 70/2011, σελ. 268 ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εκείνος που ως

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης: 15260/97 Πηγή:.Ε.Ν. 53/1997 τεύχος 1275, σελ. 1034

Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης: 15260/97 Πηγή:.Ε.Ν. 53/1997 τεύχος 1275, σελ. 1034 Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης: 15260/97 Πηγή:.Ε.Ν. 53/1997 τεύχος 1275, σελ. 1034 ικαστικό ένσηµο και αξίωση χρηµατικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης από εργατικό ατύχηµα. Κατά το

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών: 1739/2000 Πηγή: ΕΕΔ 61/2002, σελ. 31 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ευθύνη του εργοδότη από το εργατικό ατύχημα εργαζομένου του είναι αντικειμενική. Απαλλάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 648 Έννοια Με τη σύµβαση εργασίας ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 7765/2010 Αριθµός κατάθεσης έφεσης /24.06.2008 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /20.06.2007 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τακτική ιαδικασία Συγκροτήθηκε από τους ικαστές

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Χαλκίδος: 80/91 Πηγή: ΕΝ 48/92 σελ. 930

Μονοµελές Πρωτοδικείο Χαλκίδος: 80/91 Πηγή: ΕΝ 48/92 σελ. 930 Μονοµελές Πρωτοδικείο Χαλκίδος: 80/91 Πηγή: ΕΝ 48/92 σελ. 930 Όταν το εργατικό ατύχηµα οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργοδότη ή του προστηθέντος, ανεξαρτήτως της οφειλοµένης ή µη αποζηµιώσεως, υπάρχει και

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Αθηνών: 3553/1994 Πηγή: ΕΕργ / Τοµ.55 ος 1996, σελ. 273

Εφετείο Αθηνών: 3553/1994 Πηγή: ΕΕργ / Τοµ.55 ος 1996, σελ. 273 Εφετείο Αθηνών: 3553/1994 Πηγή: ΕΕργ / Τοµ.55 ος 1996, σελ. 273 Η αντέφεση στην διαδικασία των εργατικών διαφορών ασκείται παραδεκτώς και µε τις προτάσεις, εφ' όσον µέσω αυτής προσβάλλονται µόνο τα ήδη

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείου Πειραιά: 501/2001 Πηγή: Ε.Ν.. 29/01 σελ.437

Εφετείου Πειραιά: 501/2001 Πηγή: Ε.Ν.. 29/01 σελ.437 Εφετείου Πειραιά: 501/2001 Πηγή: Ε.Ν.. 29/01 σελ.437 Σοβαρά εγκαύµατα Μηχανικού. Πλήρης ολική ανικανότητα. Σ Βρυξελών 1968. Σ Ρώµης 1980. εφαρµοστέο το ελληνικό δίκαιο το οποίο διέπει τη σύµβαση ναυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης»

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» Nόµος 3994/2011 «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» 2 Αρµοδιότητα δικαστηρίων Ειρηνοδικείο: µέχρι 20.000 Ευρώ, Μισθώσεις µέχρι 600 Ευρώ Μικροδιαφορές: µέχρι 5.000 Ευρώ Μονοµελές

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1269/92 Πηγή: Ε.Ν. 21/93 σελ. 396

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1269/92 Πηγή: Ε.Ν. 21/93 σελ. 396 Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1269/92 Πηγή: Ε.Ν. 21/93 σελ. 396 Θάνατος από εργατ. Ατύχηµα. ικαιούχοι. Εφ άπαξ αποζηµίωση. Χρηµατική ικανοποίηση. Σύµβαση ναυτολογήσεως υποπλοιάρχου σε υπό σηµαία Μπαχάµας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Αποτελούμενο από τη Δικαστή Όλγα Αρσλάνογλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 1. Η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 2. Το στοιχείο της εξαρτήσεως 3. Σύμβαση εταιρείας... 4. Ενδείξεις διαφοροποιήσεως μεταξύ συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΕφΠειρ 301/2001

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΕφΠειρ 301/2001 ΕφΠειρ 301/2001 Προστασία καταναλωτών. Ευθύνη παραγωγού για ζημία που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος του. Αξίωση ζημιωθέντος καταναλωτή. Δεν απαιτείται η απόδειξη πταίσματος του ζημιώσαντος παραγωγού,

Διαβάστε περισσότερα

ιατάξεις: άρθρα 2, 3 (παρ. 1), 6, 7 (παρ. 2) Ν. 1792/1988 (Σύµβαση Ρώµης), 25 ΑΚ, 1, 3, 5 (παρ. 1) ΑΝ 3276/1944, 83, 105 ΚΙΝ, Ν 551/1915

ιατάξεις: άρθρα 2, 3 (παρ. 1), 6, 7 (παρ. 2) Ν. 1792/1988 (Σύµβαση Ρώµης), 25 ΑΚ, 1, 3, 5 (παρ. 1) ΑΝ 3276/1944, 83, 105 ΚΙΝ, Ν 551/1915 Εφετείο Πειραιά: 1081/2000 Πηγή: ΕΕ 3/2001 σελ. 307 ιατάξεις: άρθρα 2, 3 (παρ. 1), 6, 7 (παρ. 2) Ν. 1792/1988 (Σύµβαση Ρώµης), 25 ΑΚ, 1, 3, 5 (παρ. 1) ΑΝ 3276/1944, 83, 105 ΚΙΝ, Ν 551/1915 ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Πειραιά: 958/92 Πηγή: Ε.Ν.. 21/93 σελ. 71

Εφετείο Πειραιά: 958/92 Πηγή: Ε.Ν.. 21/93 σελ. 71 Εφετείο Πειραιά: 958/92 Πηγή: Ε.Ν.. 21/93 σελ. 71 Θάνατος αλλοδαπού ναυτικού. Αλλαγή σηµαίας πλοίου. Εφαρµοστέο δίκαιο. Σύµβαση ναυτολογήσεως ναυτικού (γ µηχανικού), υπηκόου Φιλιππίνων εις το υπό ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ Αρείου Πάγου 22/2004, Τμ. Β/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 63/2004, σελ. 1212 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ Πρόστηση Ο προστήσας ευθύνεται αντικειμενικώς προς αποζημίωση του τρίτου, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Τρ. ΔΠρΠειρ 2649/2009 (Τμ. 1ο) Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Περίληψη : Από την παράνομη συμπεριφορά των αρμοδίων πολεοδομικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 6537/2001

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 6537/2001 ΠoλΠρωτΑθ 6537/2001 Σύμβαση πιστώσεως σε ανοικτό λογαριασμό. Αλληλόχρεος λογαριασμός. Ανατοκισμός. Εφόσον δεν υπήρξε ιδιαίτερη συμφωνία ως προς την υποχρέωση καταβολής τόκου επί των τόκων υπερημερίας και

Διαβάστε περισσότερα

του. λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου δυνάμει της ως άνω δικαστικής αποφάσεως. Επ αυτού εκθέτω τα ακόλουθα:

του. λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου δυνάμει της ως άνω δικαστικής αποφάσεως. Επ αυτού εκθέτω τα ακόλουθα: ικηγορικό Γραφείο Γιούλης Αποστολοπούλου Στέφανου Ζαφ. Βαzάκα ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διοικητικό) ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Περί Εκτελεστότητας απόφασης Ασφαλιστικών Μέτρων Κατάσχεση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ. Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ. Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015 Ευθύνη Ιατρού: Πειθαρχική ευθύνη: κυρώσεις για παραβιάσεις των καθηκόντων και των υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος, ο Πρωτοδίκης, κ. Γεώργ. Ταµβακάκης ικηγόροι ο κ. Βασ. Αναγνωστάκης, η κυρία Αναστασία Τζέλλα Αρσένη, ο κ. Λάµπρ.

Πρόεδρος, ο Πρωτοδίκης, κ. Γεώργ. Ταµβακάκης ικηγόροι ο κ. Βασ. Αναγνωστάκης, η κυρία Αναστασία Τζέλλα Αρσένη, ο κ. Λάµπρ. Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών: 1650/2000 Πηγή: ΕΕ 60/01, σελ. 850 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο παθών από εργατικό ατύχηµα µπορεί να ασκήσει κατά του εργοδότη του στην αξίωση αποζηµιώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Σελίδα 1 από 6 Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αποτελούµενο από την ικαστή, Μαγδαληνή Καραγιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών Έδεσσας. Συνεδρίασε δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214

Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214 www.inlaw.gr Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αγωγή Κακοδικίας - Κατά δικηγόρων, συµβολαιογράφων & δικαστικών επιµελητών Αριθµός απόφασης: 161 Έτος: 2013 - Αγωγή κακοδικίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-201

Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-201 www.inlaw.gr Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-201 [ 2 ] Αδικοπραξία - Αναπηρία και παραµόρφωση του παθόντος ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας Αριθµός απόφασης: 221 Έτος: 2012 - Αδικοπραξία. Αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 05-06/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-245

Newsletter 05-06/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-245 www.inlaw.gr Newsletter 05-06/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-245 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικαιολόγητος πλουτισµός - Γενικά ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 12 Έτος: 2013 Περίληψη: - Σύµβαση έργου. Αδικαιολόγητος

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί Αριθμός 27 /2000 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Βελλή -Αντιπρόεδρο, Ανδρέα Κατσίφα, Κωνσταντίνο Κωστήρη, Πέτρο Κακκαλή και Δημήτριο Λινό, Αρεοπαγίτες.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-175

Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-175 www.inlaw.gr Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-175 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικαιολόγητος πλουτισµός - Απόσβεση υποχρέωσης απόδοσης του πλουτισµού Αριθµός απόφασης: 361 Έτος: 2010 - Αδικαιολόγητος πλουτισµός.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΘΟΝΤΟΣ

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΘΟΝΤΟΣ Αρείου Πάγου 804/2008, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 68/2009, σελ. 510 ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΘΟΝΤΟΣ Χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης του παθόντος από εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852)

Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852) Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852) Περίληψη: Επιταγή ακάλυπτη - Αδικοπραξία - Δικαιούχοι αποζημίωσης είναι ο κομιστής της ακάλυπτης επιταγής, κάθε εξ αναγωγής

Διαβάστε περισσότερα

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 4595/2014 Αριθµός κατάθεσης ανακοπής 20220/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Πολυξένη - Μαρία Παπασαραντοπούλου, Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ).

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο ασφαλισµένος

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202

Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202 www.inlaw.gr Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Θωµά Ιωάννα: Τα πολιτικά κόµµατα ως νοµικά πρόσωπα µεταξύ του ιδιωτικού δικαίου και της συνταγµατικής τους αποστολής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών των Πάσης Φύσεως Φορτηγών Αυτοκινήτων, καθώς και των Ρυµουλκών µετά των Ρυµουλκοµένων Αυτοκινήτων που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εργατικό Ατύχημα και αποζημίωση

Εργατικό Ατύχημα και αποζημίωση Εργατικό Ατύχημα και αποζημίωση Άρειος Πάγος 703/2013 Εργατικό Ατύχημα - Αποζημίωση για ηθική βλάβη - Εύλογη χρηματική ικανοποίηση Περίληψη Οι διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του Ν. 551/1915, κατά τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α)

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α) ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α) Α) ΑΝΥΠΑΙΤΙΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ Τα άρθρα 648, 652-655 του Α.Κ. αναφέρουν ότι ο μισθός καταβάλλεται εφόσον πραγματικά παρασχέθηκε εργασία από τον εργαζόμενο. Εξαίρεση αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείου Θεσσαλονίκης: 27/1995 Πηγή: ΕΕ 1 (1996) σελ. 76

Εφετείου Θεσσαλονίκης: 27/1995 Πηγή: ΕΕ 1 (1996) σελ. 76 Εφετείου Θεσσαλονίκης: 27/1995 Πηγή: ΕΕ 1 (1996) σελ. 76 Περίληψη: Εργατικό ατύχηµα - Θάνατος Εργαζοµένου. Σε περίπτωση θανατηφόρου εργατικού ατυχήµατος που οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργοδότη ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας. Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας (Εφετείο Λάρισας408/2002)

Θέµα εργασίας. Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας (Εφετείο Λάρισας408/2002) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

D.A.S. HELLAS Ασφάλειες Νοµικής Προστασίας Εισαγωγή - Ιστορικά Η ασφάλιση Νοµικής Προστασίας είναι ένας από τους νεώτερους ασφαλιστικούς κλάδους. Στην Ευρώπη εµφανίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα στη Γαλλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.6 1.1 Αποχή λόγω ασθενείας.6 2. Παροχές σε χρήμα σε περίπτωση ασθένειας από το ΙΚΑ.8 2.1. Επίδομα ασθενείας.8 2.2. Καταβολή επιδόματος ασθενείας.8 2.3. Βεβαίωση ανικανότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

Συµβουλίου της Επικρατείας: 2663/1992 (τµ. Α') Πηγή: Ε ΚΑ ΛΕ' 1993, σελ. 102

Συµβουλίου της Επικρατείας: 2663/1992 (τµ. Α') Πηγή: Ε ΚΑ ΛΕ' 1993, σελ. 102 Συµβουλίου της Επικρατείας: 2663/1992 (τµ. Α') Πηγή: Ε ΚΑ ΛΕ' 1993, σελ. 102 Περίληψη: Επί αναπηρίας εκ περισσοτέρων αιτίων, αυτή χαρακτηρίζεται, ενόψει των ποσοστών υγειονοµικής ανικανότητας, αναλόγως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΥΠ ΟΨΙΝ: 1. κ. ηµάρχου & Προέδρου Οικονοµικής Επιτροπή 2. /νση Οικ/κου-Τµηµα Λογιστηρίου

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΥΠ ΟΨΙΝ: 1. κ. ηµάρχου & Προέδρου Οικονοµικής Επιτροπή 2. /νση Οικ/κου-Τµηµα Λογιστηρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟ Αγ. Στέφανος: 20.2.15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 5124 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: IΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-δικηγόρος Ταχ. /νση : Λεωφ. Λίµνης Μαραθώνος 29 Τηλ:2132030600

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ Αθήνα, 01 Μαρτίου 2005 Αριθµ.Πρωτ:οίκ.3392 ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εργατικό ατύχημα... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Προϋποθέσεις... 3 1.3 Υποχρέωση για πρόνοια... 3 Πηγές... 5 Συντακτική ομάδα...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εργατικό ατύχημα... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Προϋποθέσεις... 3 1.3 Υποχρέωση για πρόνοια... 3 Πηγές... 5 Συντακτική ομάδα... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εργατικό ατύχημα... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Προϋποθέσεις... 3 1.3 Υποχρέωση για πρόνοια... 3 Πηγές... 5 Συντακτική ομάδα... 5 1 1. Εργατικό ατύχημα ΘΕΜΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Η έννοια του εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. ` Πολιτικό Τµήµα

Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. ` Πολιτικό Τµήµα Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ` Πολιτικό Τµήµα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές: Στυλιανό Πατεράκη, Αντιπρόεδρο, Ανάργυρο Πλατή, Γεώργιο Βούλγαρη, ηµήτριο Κυριτσάκη και Αχιλλέα Νταφούλη,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βασίλειο Λυκούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Ιωάννη Σίδερη, Νικόλαο Λεοντή, Γεώργιο Γεωργέλλη και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ο περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος εξ εργατικού ατυχήµατος σε ασφαλισµένους του ΤΕΒΕ. (ΦΕΚ 14/Α/11-2-82) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος εξ εργατικού ατυχήµατος σε ασφαλισµένους του ΤΕΒΕ. (ΦΕΚ 14/Α/11-2-82) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 97/82 Σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος εξ εργατικού ατυχήµατος σε ασφαλισµένους του ΤΕΒΕ. (ΦΕΚ 14/Α/11-2-82) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 11/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-178

Newsletter 11/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-178 www.inlaw.gr Newsletter 11/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-178 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικαιολόγητος πλουτισµός - Γενικά ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 275 Έτος: 2011 - Αδικοπραξία και αδικαιολόγητος πλουτισµός.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ... 2 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ... 4 1. Κατηγορίες δικαιούχων... 4 1.1 Βαριά αναπηρία... 4 1.2 Συνήθης αναπηρία... 4 1.3 Μερική αναπηρία... 5 1.4 Προϋπάρχουσα αναπηρία... 5 2. Εκτίμηση αναπηρίας...

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου 2523/1997. 1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 01-02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-288

Newsletter 01-02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-288 www.inlaw.gr Newsletter 01-02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-288 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Γεωργιάδης Απόστολος: Η διάσταση των συζύγων και το διαζύγιο από άποψη κληρονοµικού δικαίου ηµοσίευση: Χρονικά Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 Σελ. Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων επί αυτοκινητικού ατυχήματος, στο οποίο ενεπλάκη αυτοκίνητο του δημοσίου [Παρατηρήσεις υπό ΕφΘεσ 2013/1994]... 17 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014)

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014) Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014) Ζήτημα 1 ο 1) α) Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της Β ορθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 O.A.E.E ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δίκαιο: είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων, που ρυθμίζουν, κατά τρόπο υποχρεωτικό, την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων (βλ. σελ. 5) Δημόσιο Δίκαιο:

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183 Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.ΚΑ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε Ερώτηση: Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21722/2011 (αριθµός κατάθεσης αγωγής 22752/2008) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21722/2011 (αριθµός κατάθεσης αγωγής 22752/2008) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21722/2011 (αριθµός κατάθεσης αγωγής 22752/2008) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές Πηνελόπη Σεραφείµη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε.

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Οι διατάξεις περί ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται και σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείου Πειραιά: 75/03 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 99

Εφετείου Πειραιά: 75/03 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 99 Εφετείου Πειραιά: 75/03 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 99 Αυτοκινητιστικό ατύχηµα κατά τη µετάβαση στην οικογενειακή εστία. Εργατικό εξ αφορµής της εργασίας. Πλήρης πρόσκαιρη ανικανότητα. Υπολογισµός αποζηµίωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ Ε - Γ Κ Α Ρ Υ Δ Η

Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ Ε - Γ Κ Α Ρ Υ Δ Η Προς: Υπόψη: Θέμα: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων κ. Αικ. Λαγού Άσκηση ενδίκων μέσων Τέθηκαν υπόψη μου οι υπ αρ. 76/2013 και 161/2014 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου και του Εφετείου Κέρκυρας, επί των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Σχολιασµός της υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Κορνηλάκης Καθηγητής του Αστικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ

Πάνος Κορνηλάκης Καθηγητής του Αστικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ Η ΑΞΙΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 543 ΑΚ * Πάνος Κορνηλάκης Καθηγητής του Αστικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ Ι. Προϋποθέσεις Η Οδηγία 1999/44/ΕΚ δεν προέβλεπε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών ΕΝΟΧΗ Α. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΧΗΣ Έννοια. Ενοχή είναι η νομική σχέση μεταξύ δύο προσώπων, του οφειλέτη αφ ενός και του δανειστή

Διαβάστε περισσότερα

2 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης (ή 24/12 x μήνες απασχόλησης)(στρογγυ λοποίηση του

2 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης (ή 24/12 x μήνες απασχόλησης)(στρογγυ λοποίηση του Πίνακας αδειών υπαλλήλων και εργατών με συνολική υπηρεσία ή προϋπηρεσία μέχρι 10 έτη μη συμπληρωμένα στον ίδιο εργοδότη ή μέχρι 12 έτη μη συμπληρωμένα σε οποιονδήποτε εργοδότη ή μέχρι 25 έτη συμπληρωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΝΝΟΙΑ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ- ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ- ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ = φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκμεταλλεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος: ο Πρωτοδίκης κ. Γεώργ. Μικρούδης ικηγόροι: οι κυρίες Κυριακή Μπάλτα-Παυλάκη, Μαρία Σωτηροπούλου

Πρόεδρος: ο Πρωτοδίκης κ. Γεώργ. Μικρούδης ικηγόροι: οι κυρίες Κυριακή Μπάλτα-Παυλάκη, Μαρία Σωτηροπούλου Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών: 18/2002 Πηγή: Ε.Ε.. 62/03 σελ. 857 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ Εργατικό ατύχηµα ναυτικού. Για την προστασία του ναυτικού που ασθένησε κατά

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) (όνομα & επώνυμο) του (πατρώνυμο), κατοίκου.. (τόπος), οδός (διεύθυνση αριθμός). Στερούμαι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων.

Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων. Ειρήνη Τσιάντη, ικηγόρος. Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων. Εισαγωγή Έχει επανειληµµένως αποδειχτεί ότι η ποιότητα του οµηµένου Περιβάλλοντος καθρεπτίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Για τις Συνταξιοδοτικές Διατάξεις των Ν.4336/2015 και 4337/2015

Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Για τις Συνταξιοδοτικές Διατάξεις των Ν.4336/2015 και 4337/2015 Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΡΟΛΟΥ 24 104 37 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 5229512 FAX: 210 5247633 http://www.poeota.gr e-mail: info@poeota.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Επίδομα Ανεργίας Επίδομα Ασθενείας Επίδομα Μητρότητας Βοηθήματα Τοκετού και Γάμου Επίδομα Σωματικής Βλάβης

Διαβάστε περισσότερα