Τραυµατισµός ναυτικού που οφείλεται σε υπαιτιότητα (δόλο) άλλου ναυτικού, ο οποίος µπήκε στην

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τραυµατισµός ναυτικού που οφείλεται σε υπαιτιότητα (δόλο) άλλου ναυτικού, ο οποίος µπήκε στην"

Transcript

1 Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 810/96 Πηγή: Ε. Ν.. 25/97 σελ. 157 Τραυµατισµός ναυτικού που οφείλεται σε υπαιτιότητα (δόλο) άλλου ναυτικού, ο οποίος επιτέθηκε στον πρώτο θεωρώντας τον υπαίτιο της κλοπής των χρηµάτων του. Ναυτεργατικό ατύχηµα. Αποζηµίωση κοινού δικαίου. Επιδίκαση εφάπαξ. ικαστικό ένσηµο. Ευθύνη κοινού δικαίου για ναυτεργατικό ατύχηµα. Σε περίπτωση δόλου του εργοδότη ή του υπ αυτού προστηθέντος προσώπου, είτε παράβασης ειδικών όρων ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία των εργαζοµένων που υποχρεούνται να λαµβάνουν οι εργοδότες. Τραυµατισµός ναυτικού που οφείλεται σε υπαιτιότητα (δόλο) άλλου ναυτικού, ο οποίος µπήκε στην καµπίνα του πρώτου κρατώντας µαχαίρι και του επιτέθηκε θεωρώντας τον υπαίτιο της κλοπής των χρηµάτων του. ναυτεργατικό ατύχηµα. Ευθύνη προστήσαντος πλοιοκτήτη για ατύχηµα που οφείλεται σε δόλο προστηθέντος ναυτικού, κατά τις γενικές διατάξεις αδικοπραξιών. Πλήρης αποζηµίωση του κοινού δικαίου, συρρέει διαζευκτικά µε ειδική αποζηµίωση ν. 551 υπό την έννοια ότι η επιλογή της µίας αποκλείει κατ άρθρο ΑΚ την άσκηση της άλλης. Η επιλογή ασκείται και µε την αγωγή. Επιδίκαση εφάπαξ κεφαλαίου αποζηµίωσης. Γίνεται για σπουδαίο λόγο συνιστάµενο σε επείγουσα ανάγκη του δικαιούχου για την αξιοποίηση αυτής και σε αφερεγγυότητα του υποχρέου. ε χωρεί µεταρρύθµιση της τελεσίδικης απόφασης που επιδικάζει εφάπαξ κεφάλαιο όπως εκείνης που επιδικάζει χρηµατικές δόσεις υπό όρους 334 ΚΠολ. Πρωτοδίκης: ΖΑΜΠΕΤΑ ΣΤΡΑΤΑ ικηγόροι: Γ. Θεοχίδης, Γ. Παπαδόπουλος Με την από κλήση του ενάγοντος νόµιµα φέρεται για συζήτηση η από και µε αριθµό καταθέσεως 8523/ΕΡ - Ι 807/ αγωγή του, µετά από την έκδοση της υπ' αριθµ εν µέρει οριστικής και εν µέρει παρεµπίπτουσας αποφάσεως του ικαστηρίου αυτού, µε την οποία διατάχθηκε η διεξαγωγή ιατρικής πραγµατογνωµοσύνης. Το αίτηµα της εναγοµένης περί αναβολής της συζητήσεως τη υποθέσεως προκειµένου να εξετάσει ο διορισθείς από αυτή τεχνικός σύµβουλος τον ενάγοντα είναι απορριπτέος ως µη νόµιµο. Εκτός ατού όπως είναι γνωστό στη διαδικασία των εργατικών διαφορών η διεξαγωγή πραγµατογνωµοσύνης διατάσσεται από το ικαστήριο, σύµφωνα µε το άρθρο 671 παρ. 3 του ΚΠολ ικ. Εποµένως οι γενικές περί πραγµατογνωµοσύνης κατά την τακτική διαδικασία, διατάξεις των άρθρον 384 επ. του ΚΠολ ικ. (περί διορισµού τεχνικών συµβούλων) δεν µπορούν να τύχουν συµπληρωµατικής εφαρµογής, αφού µάλιστα είναι ασυµβίβαστες µε την επιβαλλόµενη ταχύτητα εκδικάσεως των εργατικών διάφορων. Το ικαστήριο απλώς θα σταθµίσει την επικαλούµενη άρνηση του ενάγοντος να προσέλθει προς εξέταση από τον διορισθέντα από την εναγοµένη τεχνικό συµβούλιο. Π.Μ. Τέλος δεν συντρέχει κατά την κρίση του ικαστηρίου στην προκειµένη περίπτωση έτερος νόµιµος λόγος, για να διαταχθεί η διεξαγωγή νέας πραγµατογνωµοσύνης, γι' αυτό και πρέπει ν' απορριφθεί το σχετικό αίτηµα της εναγοµένης. Με το άρθρο 16 παρ. 1 έως 3 του Κωδ. νόµου 551, που ρυθµίζει την ευθύνη για αποζηµίωση σε περίπτωση εργατικού ατυχήµατος, ορίζονται κατά λέξη τα εξής: "Οι παθόντες εξ ατυχήµατος του άρθρ 1, δυναµένου να αποδοθεί εις δόλον του εργοδότου ή του υπ' αυτού προστηθέντος προσώπου, ως και τα αντ αυτών κατά τις διατάξεις του άρθρο 6 δικαιούµενα πρόσωπα έχουσι το εκλεκτικό δικαίωµα να ανπσκώσι, είτε την εκ του παρόντος νόµου, είτε την εκ του κοινού αστικού δικαίου προσήκουσαν αυτοίς προς αποζηµίωσιν αξίωσιν. Το αυτό ισχύει και δια την περίπτωσιν καθ' ήν το ατύχηµα επήλθε εν εργασία ή εν επιχειρήσει, εν η δεν ετηρήθησαν οι διατάξεις ισχυόντων νόµων, διαταγµάτων ή κανονισµών περί των όρων ασφαλείας και ένεκα της µη τηρήσεως τούτων (παρ. 1). Η υπό των αυτών προσώπων αίτησις ή αποδοχή των κατά το άρθρο 7 οριζοµένων εξόδων µόνον, ουδέποτε δύναται να ερµηνευθεί, ως δηλούσα επιλογήν της κατά την παρόντα νόµον αποζηµιώσεως (παρ. 2). Εν περιπτώσει επιλογής της κατά τον παρόντα νόµον αποζηµιώσεως τα αυτά πρόσωπα διατηρούσι την κατά το κοινόν αστικόν δίκαιον προσήκουσα αυτοίς, αξίωσιν εναντίον του υπαιτίου του ατυχήµατος προσώπου, εφ' όσον αυτό είναι διάφορον του κατά τον παρόντα νόµον προς αποζηµίωσιν υποχρέου (παρ. 3, ολ. ΑΠ 1267/76 ΝοΒ 25, 895, ΑΠ 836/78 ΕΕ 38 σελ. 21 ΑΠ 461/79 ΕΕ 39, σελ. 13ΑΠ 475/82 ΝοΒ 31 σελ. 204, ΑΠ 692/82 ΕΕ 41 σελ Εφ Αθ.2549/84 Ελ. ικ. 25, 1382). Κατά τα άρθρα δε 1, 2 και 8 του ιδίου

2 νόµου, υπόχρεος για την καταβολή της παραπάνω αποζηµιώσεως είναι κατ' αρχήν ο κύριος της επιχειρήσεως. Από τις διατάξεις αυτές, που έχουν εφαρµογή και στο πεδίο της ναυτικής εργασίας (άρθρο 66 εδ. β του ΚΙΝ ), συνάγεται ότι σε περίπτωση ατυχήµατος, που οφείλεται σε δόλο του εργοδότη ή των προστηθέντων απ' αυτόν, η σε µη τήρηση διατάξεων, νόµων κλπ που καθορίζουν ειδικά τους όρους ασφαλείας των εργαζόµενων, οπότε το βίαιο συµβάν προσλαµβάνει συνάµα και χαρακτήρα αδικοπραξίας, στον παθόντα εργάτη ή υπάλληλο και σε περίπτωση θανάτου στη σύζυγο και σε ορισµένους συγγενείς του (άρθρο 6) παρέχονται έναντι του κυρίου της επιχειρήσεως δύο αξιώσεις διαφορετικού περιεχοµένου, οι οποίες όµως συρρέουν διαζευκτικά, µε την έννοια, ότι η επιλογή της µιας απ' αυτές, δηλ. είτε της αξιώσεως για την περιορισµένη (κατ' αποκοπή) αποζηµίωση του κωδ. Ν. 551 (άρθρο 3) είτε εκείνης για την πλήρη αποζηµίωση του κοινού δικαίου (άρθρα 298, 914, 922 και 928 έως 932 ΑΚ) αποκλείει την άσκηση της άλλης. Η επιλογή αυτή, ως µονοµερής απευθυντέα δικαιοπραξία, συντελείται από τη στιγµή που η σχετική δήλωση του δικαιούχου έχει περιέλθει στον υπόχρεο κύριο της επιχειρήσεως, οπότε και επιφέρει αµετάκλητα τη διαπλαστική της ενέργεια ( άρθρο 187 ΑΚ). Τούτο προκύπτει κατ' αναλογία και από το άρθρο 306 παρ. 1 του ΑΚ. ιότι να µεν η διαζευκτική ενοχή, στην οποία αναφέρεται η διάταξη αυτή, διαφέρει από την διαζευκτική (ή εκλεκτική) συρροή αξιώσεων του άρθρου 16 ν. κ.δ. 551 (αφού στην πρώτη υπάρχει µόνο µία αξίωση µε περισσότερες, διαζευκτικά οφειλόµενες παροχές, ενώ στη δεύτερη υπάρχουν περισσότερες αξιώσεις και µάλιστα πάντοτε κατ' επιλογή του δανειστή) αλλά και στις δύο περιπτώσεις η επιλογή έχει τον ίδιο χαρακτήρα και την ίδια δικαιοπρακτική δύναµη, γι' αυτό και ο κοινός νοµοθετικός λόγος, δηλαδή η άρση της αβεβαιότητας και η αποσαφήνιση της έννοµης σχέσης που απορρέει από το ίδιο ιστορικό γεγονός επιβάλλει το αµετάκλητο της επιλογής και στην περίπτωση της διαζευκτικής συρροής αξιώσεων. Επιβεβαίωση του κανόνα αυτού αποτελούν οι δύο εξαιρέσεις, που αναφέρονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 16 του κωδ. ν. 551 (Φίλιου Ενοχ. ικ. - Ειδ. Μέρος παρ 59 Γ. Σελ. 747 Καρακατσάνη Εργ. ικ. Εκδ. Β Τόµ. 1ος σελ. 234, Στυλιανού Βλαστού, Ατοµικό Εργατικό ίκαιο εκδ Τ.Β σελ. 1246, 1248, Καποδίστριας Ερµ. ΑΚ άρθρ. 662 αριθµ. 61 Κυριάκος Αρβανίτης. Η επιλογή αποζηµιώσεως κατά το άρθρο 16 του Ν. 551/1915 ΕΝ 12 σελ Ιωάννης Κοροτζής Ναυτικό Εργατικό ίκαιο εκδ σελ ΕΕ 48, σελ. 381, ΑΠ 1038/87 ΕΕ 47, σελ. 772, ΑΠ 606/74 ΝοΒ 23, 163, ΑΠ 19/1973 ΝοΒ 21, σελ. 726 Εφ. Αθ. 1468/1982 ΝοΒ 31 σελ. 697 Εφ. Πειρ. 74/1983 ΕΝ 11 σελ. 350). Στην προκειµένη περίπτωση στην κρινόµενη αγωγή ιστορείται, ότι µε σύµβαση ναυτικής εργασίας αορίστου χρόνου που καταρτίσθηκε στον Πειραιά στις , µεταξύ του ενάγοντος και της εναγοµένης πλοιοκτήτριας του περιγραφοµένου στην αγωγή πλοίου ναυτολογήθηκε ο πρώτος (ενάγων), ως βοηθός µαγείρου, σύµφωνα µε τους όρους της οικείας ΣΣΝΕ και τις αποδοχές που αυτή προέβλεπε, για την ειδικότητά του. Ότι στο πλοίο αυτό υπηρέτησε µέχρι την , οπότε απολύθηκε στο λιµάνι Αυλών της Αλβανίας, λόγω επισυµβάνοντος στις εσκεµµένου τραυµατισµού του από τον συνυπηρετούντα στο πλοίο ναύτη Κ.Π., κάτω από τις συνθήκες, που αναλυτικά εκτίθενται στην αγωγή. Τελικά ο ενάγων εκθέτει, ότι από τον τραυµατισµό αυτό πάσχει από µεταδιασεισικό σύνδροµο µετά νευρωσικής εποικοδοµήσεως, ασθένειες δηλαδή που θα του αφήσει µόνιµη µερική ανικανότητα της τάξεως του 50% δεδοµένου ότι ο ανωτέρω ναυτικός του προκάλεσε πολλαπλές θλαστικές κακώσεις της κεφαλής του αυχένα και της οσφύος και τραύµα στον δεξιό αντίχειρα (τοµή µήκους 3 εκατοστών, συρραφείσα) ζητεί, λοιπόν να υποχρεωθεί η εναγοµένη να του καταβάλλει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κοινού δικαίου (αδικοπραξία), το ποσό των δραχµών για µείωση του εισοδήµατος του και χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης µε το νόµιµο τόκο από την επίδοση της αγωγής µέχρι εξοφλήσεως, άλλων δραχµών και δρχ. Μηνιαίως από , για 22 χρόνια αναπροσαρµοζόµενο κατά 15% ετησίως, αλλως επικουρικώς, να υποχρεωθεί η εναγοµένη να του καταβάλλει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 551/1915 το ποσόν των δραχµών για µισθούς ασθένειας, αποζηµίωση για πρόσκαιρη ολική και µόνιµη µερική ανικανότητα, έξοδα νοσηλείας και χρηµατική ικανοποίηση, λόγω ηθικής βλάβης, µε το νόµιµο τόκο από την επίδοση της αγωγής, µέχρι εξοφλήσεως., η δε απόφαση να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή. Η ένδικη αγωγή αρµόδια εισάγεται για συζήτηση από το ικαστήριο αυτό (άρθρ. 33, 22 και 25 παρ. 2 του ΚΠολ ) κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών (άρθρ 82 του ΚΙΝ 663 του ΚΠολ ) και είναι νόµιµη κατά την κυρία βάση της, αφού στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 53 επ., 60, 84 ΚΙΝ σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της ΣΣΕ πληρωµάτων Μεσο-ΚΙΝ 663 του ΚΠολ ) και είναι νόµιµη κατά την κυρία βάση της, αφού στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 53 επ., ΚΙΝ σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της ΣΣΕ πληρωµάτων Μεσογειακών Φορτηγών πλοίων, που ίσχυσε το έτος 1994 και κυρώθηκε µε την ΥΠ /1/94 ΕΝ (ΦΕΚ Β 674/ ) των άρθρων , 330, 922, 297, 299, 914, 929, 931, 932, 346 ΑΚ, 16 παρ. 1 του ν. 551/1915, 907, 908 ΚΠολ. Το αγωγικό όµως

3 αίτηµα περί προσαυξήσεως κατά 15% της αναφεροµένης στο µέλλον αποζηµιώσεως, ένεκα της αυξήσεως κατά το ποσοστό αυτό των αποδοχών του ενάγοντος, εν όψει του µέσου όρου αυξήσεως των δαπανών συντηρήσεως και διαβιώσεως δεν είναι νόµιµο, αφού κατά την επιδίκαση της αποζηµιώσεως αυτής το ικαστήριο κρίνει µε βάση τις συνθήκες του χρόνου της αδικοπραξίας και δεν λαµβάνει υπ' όψη ούτε τιµάριθµο, ούτε την εξέλιξη των αποδοχών εξ' αιτίας βελτίωσης των οικονοµικών συνθηκών σε περίπτωση δε που δε θα γίνει εφ' άπαξ επιδίκαση µπορεί να ζητηθεί αναπροσαρµογή της αποζηµιώσεως µε την µεταρρυθµιστική αγωγή του άρθρου 334 του ΚΠολ (Ολ ΑΠ 66/90 Ελ. ικ. 32, 507). Επίσης κατά την επικουρική βάση της για επιδίκαση της κατ' αποκοπή "αποζηµιώσεως" του κωδ. ν. 551 η ένδικη αγωγή είναι απορριπτέα, ως νοµική σκέψη της παρούσας. Ειδικότερα µε την υποβολή της κυρίας αιτήσεως ο ενάγων επέλεξε αµετάκλητα την αξίωση αποζηµιώσεως κατά το κοινό δίκαιο (βλ Καποδίστρια Ερµ. ΑΚ άρθρ. 662 αριθµ. 61) έκτοτε δε η κατά το άρθρο 16 παρ. 1 του κωδ. ν. 551 διαζευκτικά συρρέουσα αξίωση για την ειδική αποζηµίωση του νόµου αυτού έπαυσε να υπάρχει και συνεπώς, ούτε και υπό αίρεση µπορεί να ασκηθεί (πρβλ. Καυκά Ενοχ. ικ. εκδ. Γ άρθρο 540 σελ. 148, Εφ. Αθ. 1468/82 ΝοΒ 31 σελ. 697, Εφ. Πειρ. 74/83 ΕΝ 11 σελ. 350, αντιθ. Εφ. Πειρ. 272/89 ΕΝ 20 σελ. 225). Μετά από αυτά η αγωγή κατά το µέρος που κρίθηκε νόµιµη, πρέπει να ερευνηθεί στη συνέχεια και από ουσιαστική άποψη, εφόσον για το παραδεκτό της συζητήσεως της καθ' ο µέρος αφορά το εργατικό ατύχηµα δεν απαιτείται η καταβολή δικαστικού ενσήµου (βλ. σχ. ΑΠ 666/71 ΝοΒ 20, 219ΕΑ 11531/91 Ελ. ικ. 34 σελ. 178, Εφ. Αθ. 5860/84 ΕΝ 13, 131, Εφ. Πειρ. 1066, 80 Πειρ. Νοµ. 2 σελ. 608) κατά δε το µέρος της, που αφορά τους µισθούς ασθενείας έχει καταβληθεί το απαιτούµενο τέλος δικαστικού ενσήµου µε τις ανάλογες προσαυξήσεις υπέρ τρίτων ταµείων (βλ.σχ. Τα υπ. Αριθµ αγωγόσηµο, απόδειξη ΕΤΕ και απόδειξη ΤΠ Π). Από την από έκθεση ιατρικής πραγµατογνωµοσύνης του ιατρού ορθοπεδικού χειρούργου Α.Λ., ο οποίος διορίστηκε ως πραγµατογνώµων µε την παραπάνω 480/1995 απόφαση αυτού του ικαστηρίου, όλα τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκοµίζουν µε επίκληση τις ένορκες βεβαιώσεις 6322 έως 6324/16/1/95 ενώπιον της συµβολαιογράφου Πειραιώς Μ.Μ., που ελήφθησαν σύµφωνα µε το άρθρο 671 παρ. 1 του ΚΠολ και προσκοµίζονται από την εναγοµένη, καθώς και από τις επί µέρους οµολογίες, που συνάγονται από τις προτάσεις των διαδίκων σχετικά µε τη σύµβαση ναυτολογήσεως και τη διάρκεια αυτής, αποδείχθηκαν κατά την κρίση του ικαστηρίου τα ακόλουθα πραγµατικά περιστατικά: Με σύµβαση ναυτικής εργασίας αορίστου χρόνου, που καταρτίσθηκε στον Πειραιά στις µεταξύ του ενάγοντος και της εναγοµένης πλοιοκτήτριας του µε Ελληνική σηµαία (Μεσογειακού) δεξαµενόπλοιου "B VII" τόννων νεκρού βάρους 2169 ο ενάγων προσλήφθηκε και στις ναυτολογήθηκε στο εν λόγω πλοίο ως βοηθός µαγείρου µε µηνιαίες αποδοχές, τις προβλεπόµενες από την οικεία Ελληνική ΣΣΝΕ. Με την ειδικότητα αυτή ο ενάγων εργάσθηκε στο πλοίο συνεχώς µέχρι τις , οπότε απολύθηκε στο λιµάνι της Αυλώνας Αλβανίας, λόγω του παρακάτω ατυχήµατος που αυτός υπέστη κάτω από τις ακόλουθες περιστάσεις : Στις ο ναύτης Κ.Π., ο οποίος είχε απολέσει στις ο ναύτης Κ.Π. Ο οποίος είχε απωλέσει στις τ χρηµατικό ποσό των δραχµών εισήλθε στην καµπίνα του (ενάγοντος) περί ώρα κρατώντας µαχαίρι και επετέθη σ' αυτόν θεωρώντας των ως υπαίτιο της κλοπής των χρηµάτων του. Από την επίθεση αυτή, που έγινε µε πρόθεση του προστηθέντος της εναγοµένης ναύτη ΚΠ, ο ενάγων υπέστη ξυλοδαρµό κυρίως στο κεφάλι και σε διάφορα άλλα µέλη του σώµατος και θλαστικό τραύµα στο πρώτο δάκτυλο του δεξιού χεριού. Μετά από τον τραυµατισµό του αυτό ο ενάγων µεταφέρθηκε αιµόφυρτο µε µελανό το χρώµα του δέρµατος και των βλεννογόνων στο νοσοκοµείο της Αυλώνας της Αλβανίας, όπου σύµφωνα µε την ιατροδικαστική έκθεση νοσηλεύθηκε µε τη διάγνωση "κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, σύνδροµο κλονισµού (διάσεισης) µε τα ακόλουθα συνοδευτικά : πονοκεφάλους, ζαλάδες, εµετούς, όνους δε διάφορα σηµεία του σώµατος, απώλεια µνήµης". Από την κλινική εξέταση στην Αυλώνα διαπιστώθηκα πρόσωπο πρησµένο ιδιαιτέρως στην περιοχή των ζυγωµατικών και του προσώπου (λόγω των γρονθοκοπηµάτων) ανώµαλες εκχυµώσεις βλεφάρων, εκδορές στα µάγουλα και σα πτερύγια της µύτης, καθώς επίσης και θλαστικό τραύµα στο πρώτο δάκτυλο του δεξιού χεριού συρραφέν. Στο νοσοκοµείο της Αυλώνας νοσηλεύθηκε ο ενάγων επί τέσσερις ηµέρες και εξήλθε µε την διάγνωση, ότι φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, σύνδροµο κλονισµού, θλαστικό τραύµα στο πρώτο δάχτυλο του δεξιού χεριού συρραφέν. Αµέσως µετά ο ενάγων παραλήφθηκε από τους οικείους του και µεταφέρθηκε την στο Γενικό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων, οπό διαπιστώθηκαν πολλαπλές εκδορές σπλαχνικού κρανίου, λόγω ξυλοδαρµού, άλγος οσφυϊκής, αυχενικής µοίρας σπονδυλικής στήλης και τραύµα µεγάλου δακτύλου χειρός συρραφέν. Στη συνέχεια ο ενάγων µετά από το νοσοκοµείο Ιωαννίνων, στο οποίο αρνήθηκε να εισαχθεί, εισήχθη επειγόντως την στη νευροχειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκοµείου Νικαίας, λόγω µεταδιασειστικών ενοχληµάτων και παρέµεινε νοσηλευόµενος µέχρι την , οπότε και εξήλθε µε την διάγνωση

4 "µεταδιασειστικά ενοχλήµατα - αγχώδης ψύχωση" και οδηγίες για ιατρική παρακολούθηση καθώς και εικοσαήµερη αναρρωτική άδεια. Την η Ανωτάτη Υγειονοµική Επιτροπή Ναυτικού (ΑΝΥΕ), αφού εξήτασε τον ενάγοντα διαπίστωσε "µεταδιασειστικό σύνδροµο - αγχώδεις εκδηλώσεις" και τον έκριναν ανίκανο να εργάζεται, ως ναυτικό επί έξι µήνες. Την ο ενάγων έκανε ηλεκτροµυογράφηµα από το οποίο προέκυψε, ότι αυτός πάσχει από έντονα µεταδιασειστικά φαινόµενα. Το Νοέµβριο του 1995 ο ιατρός πραγµατογνώµονας Λ.Α., αφού εξήτασε τον ενάγοντα και µελέτησε τον φάκελλο µε το ιατρικό ιστορικό του (ενάγοντος) απεφάνθη, ότι αυτός πάσχει από µεταδιασειστικό σύνδροµο µετά νευρωσικών εκδηλώσεων, που τον κατέστησαν ολικώς ανίκανο για εργασία επί ένα έτος από τον τραυµατισµό του ( ) και τον καθιστούν µονίµως µερικώς ανίκανο κατά ποσοστό 50% για οποιαδήποτε εργασία κοινωνικά και οικονοµικά ισοδύναµη µε αυτή, που εκτελούσε µέχρι τον τραυµατισµό του, από τα παραπάνω αποδεικτικά µέσα αποδεικνύεται, ότι η βαρεία σωµατική βλάβη του ενάγοντος οφείλεται σε υπαιτιότητα (δόλο) του προστιθέντος από την εναγοµένη και εργαζοµένου στην υπηρεσία της ναυτικού Κ.Π., ο οποίος µπήκε στην καµπίνα του ενάγοντος κρατώντας µαχαίρι µε σκοπό τουλάχιστον να τον τραυµατίσει, όπως και έκανε. Ο αγωγικός ισχυρισµός, ότι ο τραυµατισµός του ενάγοντος οφείλεται εκτός των άλλων και στην αµέλεια του προστηθέντος από την εναγοµένη Πλοιάρχου του πλοίου, ο οποίος, παρέβη ισχύοντα διατάγµατα (άρθρ. 235 Β, 241 του Ν.. 187/73) µε το να µην διενεργήσει προανάκριση µετά από την καταγγελία της κλοπής είναι απορριπτέος, ως νοµικά αβάσιµος, δεδοµένου, ότι η παράλειψη αυτή του πλοιάρχου δεν τελεί σε αιτιώδη συνάφεια µε τον τραυµατισµό του ενάγοντος, από τον ως άνω ναυτικό. Περαιτέρω αποδεικνύεται, ότι λόγω του τραυµατισµού του και της συνακόλουθης ολικής ανικανότητας του ενάγοντα για εργασία επί ένα έτος από του τραυµατισµού του και της διαρκούς µερικής κατά ποσοστό 50% ανικανότητας του έκτοτε και εφεξής, µέχρι την κατά τη συνήθη πορεία των πραγµάτων αποχώρησή του από το επάγγελµα του ναυτικού, ο τελευταίος έχασε το εισόδηµα από την εργασία του κατά ποσοστό 100% επί ένα έτος από τον τραυµατισµό του και έκτοτε και διαρκώς κατά ποσοστό 50% µέχρι το έτος Κατά συνέπεια η εναγοµένη του οφείλει για την παραπάνω απώλεια του εισοδήµατός του το οποίο θα κέρδιζε µε πιθανότητα και κατά τη συνήθη πορεία των πραγµάτων: α) το χρονικό διάστηµα από µέχρι δραχµές (δηλαδή δρχ. Το µήνα και αναλυτικά βασικός µισθός συν επίδοµα Κυριακών 22% δρχ επίδοµα δεξαµενοπλοίων 10% διορθωτικό επίδοµα δρ επίδοµα κατωτέρου πληρώµατος δρχ υπερωριακή αµοιβή 117 ωρών µηνιαίως δρχ από τις οποίες ο ενάγων ζητεί , οι οποίες και θα υπολογισθούν + αντίτιµο της σε είδος παρεχοµένης τροφής αποτιµωµένης σε δρχ από τις οποίες ο ενάγων ζητεί , οι οποίες και θα του υπολογισθούν + επίδοµα αδείας από 8 ηµεροµίσθια το µήνα δρχ = δρχ. Το µήνα Χ 12 µήνες = δρχ.) β) Κατά το χρονικό διάστηµα από έως θα κέρδιζε δρχ το µήνα επί ποσοστό 50% ίσον δρχ. Το µήνα επί 12 µήνες ίσον δρχ. Το χρόνο επί 22 χρόνια κατά τα οποία θα εργαζόταν κατά τη συνήθη πορεία των πραγµάτων, µέχρι να συνταξιοδοτηθεί και θα κέρδιζε τα ως άνω ποσά ίσον δρχ Η επιδίκασα του παραπάνω ποσού, πρέπει να γίνει εφ' άπαξ και όχι σε χρηµατικές δόσεις µήνα, γιατί συντρέχει προς τούτο σπουδαίος λόγος που συνίσταται στην επείγουσα ανάγκη του ενάγοντος να αξιοποιήσει την αποζηµίωση (ΑΠ 782/88 ΕΝ 17 σελ. 396) και στην αφερεγγυότητα της εναγοµένης, η οποία ως µόνο εµφανές περιουσιακό στοιχείο έχει το ως άνω πλοίο "ΒVII" το οποίο υπόκειται στους γνωστούς κινδύνους της ναυσιπλοΐας και µπορεί ανά πάσα στιγµή να µεταβιβαστεί ακόµη και µε απλό ιδιωτικό συµφωνητικό γι' αυτό και η καταβολή µηνιαίων δόσεων µε µακρύ χρονικό διάστηµα φαίνεται επισφαλής. Εξ' άλλου ο ενάγων λόγω του τραυµατισµού του υπέστη και θα υφίσταται ψυχικούς και σωµατικούς πόνους, εν όψει της ηλικίας του (43 ετών κατά το χρόνο του ατυχήµατος) και της αναπηρίας του, που παραµένει και συνακόλουθα υπέστη ηθική βλάβη, για την αποκατάσταση της οποίας δικαιούται χρηµατική ικανοποίηση δραχµών , ποσό, που µετά από στάθµιση των κατά νόµο στοιχείων (ΑΚ 932) κρίνεται εύλογο. Εποµένως ο ενάγων δικαιούται συνολικά για τις παραπάνω αιτίες το ποσό των δραχµών ( ). Ύστερα από τα παραπάνω πρέπει, να γίνει εν µέρει δεκτή και ως βάσιµη κατ' ουσία, ως προς την κυρία βάση της η ένδικη αγωγή και να υποχρεωθεί η εναγοµένη να καταβάλλει στον ενάγοντα δρχ. µε το νόµιµο τόκο από την επίδοση της αγωγής. Όσον αφορά το αίτηµα για κήρυξη της απόφασης προσωρινά εκτελεστής το δικαστήριο κρίνει, ότι η επιβράδυνση της εκτέλεσης µπορεί, να προκαλέσει σηµαντική ζηµιά στον ενάγοντα, ιδιαίτερα εξ αιτίας της φύσεως της επιδικαζόµενης απαιτήσεως και των άµεσων αναγκών του ενάγοντα προς συντήρηση του ιδίου και της οικογενείας του. Γι αυτό το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει δεκτή κατά το ποσό των δραχµών. Επίσης τα δικαστικά έξοδα της παρούσας θα επιβληθούν µειωµένα σε

5 βάρος της εναγοµένης (άρθρο 178 παρ. 1 του ΚΠολ ). Τέλος, πρέπει να αναφερθεί, ότι η ένδικη κλήση θεωρείται ότι δεν έχει ασκηθεί, ως προς την δευτέρα των καθ ων, εφ όσον µε δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου του καλούντος η δίκη δεν εισάγεται ως προς αυτήν (άρθρ. 294, 295, 297 ΚΠολ ) ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η ως άνω απόφαση ασχολήθηκε µε το πρόβληµα της ευθύνης του «προστήσαντος» τον ναυτικό εργοδότη για αδικοπραξίες του «προστηθέντος» ναυτικού επιχειρούµενος καθ υπέρβαση ή κατάχρηση της «υπηρεσίας», δηλαδή των καθηκόντων ή της εξουσίας που έχει ανατεθεί από τον προστήσαντα (βλ. γενικά Μιχαηλίδου Ναυάρου, Το Πρόβληµα της Ευθύνης του Προστήσαντος δια της κατά κατάχρησιν της Υπηρεσίας Προξενηθείσας Ζηµίας, εις ΕΕΝ επ). Νοµίζουµε ότι η σχολιαζόµενη απόφαση δεν έδωσε τη σωστή λύση. Ειδικώτερα: 1. σύµφωνα µε το άρθ. 16 παρ. 1 εδ. αν του κ.ν. 551, προκειµένου να γεννηθεί το εκλεκτικό δικαίωµα (δικαίωµα επιλογής) του παθόντος από ναυτεργατικό ατύχηµα να ασκήσει την κατά κανόνα υπέρτερη ποσοτικά- αξίωση αποζηµιώσεως του κοινού αστικού δικαίου, πρέπει το ατύχηµα να µπορεί να αποδοθεί σε δόλο του εργοδότη «ή του υπ αυτού προστηθέντος προσώπου» (βλ. Κοροτζή, Ναυτικό Εργατικό ίκαιο, 1990, παρ. 416 επ. Καρακατσάνη, Ατοµικό Εργατικό ίκαιο 2 η έκδ. σελ. 210 επ. Ολοµ. ΑΠ 965/85 ΕΝ 14.73). Η διάταξη αυτή παρουσιάζει ανάγκη οριοθετήσεως ο αντίστοιχος µε εκείνη που επιχειρήθηκε κατά την ερµηνεία της διατάξεως του άρθ. 922 ΑΚ, στην οποία έµµεσα αλλά σαφώς φρονούµε- παραπέµπει το άρθ. 16 του κ.ν Η µόνη διαφορά µεταξύ των δύο διατάξεων (ΑΚ 922 και 16 παρ. 1 εδ. α κ.ν. 551) φαίνεται να εντοπίζεται στο βαθµό της υπαιτιότητος του προστηθέντος, αφού το άρθ. 16 παρ. 1 εδ. α κ.ν. 551 απαιτεί δόλο ενών η ΑΚ 922 αρκείται σε αµέλεια. Κατά τα λοιπά ο ερµηνευτής της διατάξεως του άρθ. 16 απρ. 1 εδ. α κ.ν. 551 οφείλει να ανατρέχει στο κοινό αστικό δίκαιο. 2. κατά την ερµηνεία της ΑΚ 922 η επικρατούσα γνώµη δέχεται ότι απαιτείται εκτός από την απλή ύπαρξη σχέσεως προστήσεως (εξωτερικό γνώρισµα), η ύπαρξη των εσωτερικών γνωρισµάτων της σχέσεως εξαρτήσεως (µεταξύ του προστήσαντος και του προστηθέντος και της συνδροµής αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ της αδικοπραξίας του προστηθέντος αφενός και της «υπηρεσίας» του, της ίδιας δηλαδή της σχέσεως της προστήσεως αφετέρου (βλ. Μιχαηλίδου-Νουάρου, οπ.παρ. Ζέπου, Ειδ.Ενοχ.παρ σελ. 1213). Κατά παραλλάσουσα άποψη δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη σχέσεως εξαρτήσεως αλλά αρκεί η ανάµιξη του προστηθέντος να εντάσσεται στο πεδίο δραστηριότητας του προστήσαντος, ο οποίος αντλεί ωφέλειες από αυτή (βλ. Σταθόπουλο εις Γεωργιάδη-Σταθόπουλου ΑΚ 922 αρ ε.π.). Η ίδια άποψη προτείνει, αντί του κατ αυτήν ανεπαρκούς κριτηρίου του αιτιώδους συνδέσµου, να επιρρίπτονται στον προστήσαντα όλοι οι τυπικοί κίνδυνοι που συνδέονται µε τη δραστηριότητα την οποία ανέθεσεν στον προστήσαντα, αλλά µόνον αυτοί (Σταθόπουλος, οπ. παρ. αρ. 33 επ. αγόρευση αντις/λέως Α. τούση εις ΝοΒ 3.108). 3. έτσι και οι δύο παραπάνω απόψεις δέχονται την ανάγκη περιορισµού της ευθύνης του προστήσαντος στο αναγκαίο κατά τους κανόνες της λογικής και το σκοπό του νόµου µέτρο, ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική διεύρυνση της ευθύνης του προστήσαντος για αλλότριες πράξεις και να µετατρέπεται ο συνήθως οικονοµικά ισχυρότερος προστήσας- σε «ασφαλιστή» ή εγγυητή έναντι των τρίτων για οποιαδήποτε ζηµία θα επήρχετο σε αυτούς από οποιαδήποτε πράξη του προστηθέντος. Οι αρχές αυτές έχουν γίνει δεκτές, µε διάφορες παραλλαγές και στη νοµολογία. Έτσι κρίθηκε ότι δεν προκύπτει ευθύνη του προστήσαντος όταν η ζηµιογόνος ενέργεια του προστηθέντος είναι «άσχετος» ή «ξένη» µε την υπηρεσία ή επιχειρείται κατά κατάχρηση υπηρεσίας µε γνώση του ζηµιωθέντος τρίτου (ΑΠ 810/54, ΝοΒ 3.178, 593/55, ΕΕΝ 23.31, 57/68 ΝοΒ ). ότι απαιτείται στενός αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ της πράξεως και της υπηρεσίας του προστηθέντος µε την έννοια ότι η ζηµιογόνος ενέργεια του προστηθέντος δεν ήταν δυνατόν να υπάρξει άνευ της προστήσεως (ΑΠ 1324/76 ΝοΒ , 691/78 ΝοΒ ). ότι πρέπει ο προστηθείς κατά την τέλεση της αδίκου πράξεως να τελούσε υπό τις εντολές και οδηγίες του προστήσαντος (Α /80 ΝοΒ , 220/78 ΝΒ 27,50 600/83 ΝοΒ 32.71), π.χ. ο εργολάβος δεν είναι καταρχήν προστηθείς του εργοδότη, εκτός αν διαφύλαξε για τον εαυτό του τη διεύθυνση και την επίβλεψη του έργου (ΑΠ 302/80 ΝοΒ , 1554/80 ΝοΒ , 1893/84, ΝοΒ /88 Ελ νη , 248/92 Ελ νη ΕφΑθ. 1604/87 Ελ νη ) 4. τα πορίσµατα της επιστήµης και της νοµολογίας υπαγορεύουν ότι δεν πρέπει να επιρρίπτοναι στον προστήσαντα τα καθαρώς προσωπικά ή ατοµικά αδικήµατα του προστηθέντος, όπως π.χ. η κλοπή, η

6 θανάτωση ή ο τραυµατισµός τρίτου ή και άλλου προστιθέντος για λόγους εκδικήσεως ή προς ιδιοτελές συµφέρον του προστήσαντος (βλ. Σταθόπουλο οπ. παρ. αρ. 34, Βαβούσκο εις Αρµ Μιχαηλήδη-Νουάρο, εις ΕΕΝ και εις ΕρµΑκ 334 αρ. 40 επ. κατά το οποίο η «αυθυπόστατος αδικοπραξία» του προστηθέντος «οφειλόεµενη εις ιδίους λόγους» διακόπτει τον απαιτούµενο αιτιώδη σύνδεσµο). Στις περιπτώσεις αυτές παρίσταται εντελώς αδικαιολόγητη, τόσο από πλευράς θετικού δικαίου όσο και νοµοπολιτικά, η επέκταση της ευθύνης του προστήσαντος, αφού θα τον µετέβαλε πραγµατικά σε «ασφαλιστή» του κοινού, δηλ. των συναλλασσοµένων µε ταυτόν αλλά και θα του επέβαλε εξιδιασµένα καθήκοντα επιµέλειας ως προς την επιλογή του προσώπου του προστηθέντος, π.χ. να ζητεί αντίγραφο ποινικού µητρώου για να προσλάβει κάποιον στην υπηρεσία του, πιστοποιητικά «καλής διαγωγής» κ.λπ. ανέφικτα στην πράξη και -εν πολλοίς- ατελέσφορα (βλ. παραδείγµατα µη ευθύνης του προστήσαντος εις Μιχαηλίδου-Ναυάρου οπ. παρ. Βαβούσκου οπ. παρ. βλ. επίσης από τη νοµολογία Μον.Πρωτ. Ιωάν. 77/88 Ελ νη ). 5. ευθεία εφαρµογή των ως άνω αρχών στο πεδίο του ναυτεργατικού ατυχήµατος κατά παραποµπή της διατάξεως του άρθ. 16 κ.ν. 551 στο «κοινό αστικό δίκαιο», αναδεικνύει την εσφαλµένη κρίση της σχολιαζόµενης αποφάσεως. Κατά το ιστορικό της υποθέσεως επρόκειτο για «εσκεµµένο τραυµατισµό» µέλους του πληρώµατος από συνάδελφό του, οπλισµένο µε µαχαίρι ο οποίος θεωρούσε τον παθόντα υπαίτιο κλοπής χρηµάτων του, µέσα στην καµπίνα του παθόντος και σε ώρα αναπαύσεως. Επρόκειτο δηλαδή για αυστηρά προσωπικό αδίκηµα του προστηθέντος, οφειλόµενο σε λόγους εκδικήσεως και αυτοδικίας, κάτω από περιστάσεις που δεν είχαν καµία απολύτως σχέση µε την εργασία, τον τόπο και χρόνο παροχής της ή τα µέσα αυτής. Συνεπώς, είτε µε εφαρµογή της (ευρύτερης) θεωρίας των «τυπικών κινδύνων» (παραπάνω από 2) ο τραυµατισµός του παθόντος δεν ανήκε στη σφαίρα επιρροής του ναυτικού εργοδότη και δεν µπορούσε να επιρριφθεί σε αυτόν. Αντίθετη άποψη, όπως αυτή που ακολούθησε η σχολιαζόµενη απόφαση, θα καθιστούσε το πλοίο πεδίο επίλυσης προσωπικών διαφορών, άσχετων µε την υπηρεσία και το ναυτικό εργοδότη (πλοιοκτήτη, εφοπλιστή) αλλά και τα ευθυνόµενα κατά το ν. 762/1978 πρόσωπα, ασφαλιστές του παθόντος, για σηµαντικά χρηµατικά ποσά. Εξάλλου, η άποψη αυτή θα ανέτρεπε το νοµοθετικό πλαίσιο ευθύνης του κ.ν. 551 αφού θα καθιέρωνε οιονεί αντικειµενική ευθύνη του ναυτικού εργοδότη, µε µόνη την απόδειξη του δόλου του προστηθέντος και µε συνέπεια την επιδίκαση αποζηµιώσεων του κοινού δικαίου, κατά τεκµήριο υπέρτερων των ορίων των άρθ. 1 και 3 του κ.ν Έτσι όµως θα επερχόταν ανεπίτρεπτη διεύρυνση της εργοδοτικής ευθύνης, κατά παράβαση του γράµµατος και του πνεύµατος του νόµου και όταν καθιερώνει αντικειµενική ευθύνη καθορίζει ταυτόχρονα και τα ποσοτικά όρια της αποζηµιώσεως (βλ. Καρακατσάνη, οπ. παρ. σελ. 215, Ζέπου, Ειδ.Ενοχ. παρ , σελ. 813). 6. υπό παρεµφερείς συνθήκες τη µη ευθύνη του ναυτικού εργοδότη είχε δεχθεί η νοµολογία του Εφετείου Πειραιώς στις υπ αριθ. 668/80 ΕΝ και 330/84, ΕΝ αποφάσεις τις οποίες δεν ακολούθησε η σχολιαζόµενη. Γενικότερα η παρούσα προβληµατική είναι συναφής µε την προβληµατική της οριοθετήσεως του ναυτικού ατυχήµατος «εξ αφορµής» της εργασίας, όπου γίνεται δεκτό ότι πρέπει να υπάρχει σχέση αιτίου και αποτελέσµατος µεταξύ του ατυχήµατος και της εργασίας, µε την έννοια ότι λόγω της εργασίας, δηµιουργήθηκαν οι αναγκαίες συνθήκες για την επέλευση του ατυχήµατος (βλ. Καρακατσάνη οπ. παρ. Κοροτζή υπ. Παρ. ΑΠ 1078/85, ΕΝ /86, ΕΝ 16523, 939/91, Ελ νη , 1521/91 ενδ ). Έτσι δεν µπορεί να θεωρηθεί παράδοξη η άποψη κατά την οποία σε περιπτώσεις αυτόνοµου αδικήµατος του προστηθέντος που αποδεδειγµένα οφείλεται σε προσωπικούς λόγους και είναι εµφανώς άσχετο µε την υπηρεσία, δεν πρόκειται καν για εργατικό ατύχηµα του κ.ν. 551 αφού δεν συντρέχουν οι συστατικοί του όροι αλλά για κοινή αδικοπραξία της οποίας την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο προστηθείς ναυτικός (πρβλ Α11 305/87, ΕΝ 16,56 όπου κρίθηκε ότι οι επί µη συνδροµής των όρων ναυτικού ατυχήµατος συνέτρεχαν οι όροι της αδικοπραξίας του κοινού δικαίου). Ενδεχοµένως λοιπόν ανάλογα µε τις περιστάσεις να µη γεννιέται ευθύνη του ναυτικού εργοδότη όχι µόνο κατά το κοινό δίκαιο δυνάµει του άρθ. 16 παρ. 1 κ.ν. 551 αλλά ούτε κατά τον ίδιο του κ.ν Τα τελικά συµπεράσµατα είναι ότι 1) δεν αρκεί η απόδειξη της απλώς εξωτερικής σχέσεως της προστήσεως (ναυτικής εργασίας) και του δόλου του προστηθέντος ναυτικού για την κατάφαση της ευθύνης του ναυτικού εργοδότη από το άρθ. 16 παρ. 1 εδ. α του κ.ν. 551 και 2) αποκλείεται η κατάφαση της ευθύνης αυτής όταν πρόκειται για προσωπικά αδικήµατα του προστηθέντος ναυτικού, µη συνδεόµενα αιτιωδώς µε την εργασία του ή µη ανήκοντα στους τυπικούς κινδύνους που πρέπει να φέρει ο ναυτικός εργοδότης από την επιχειρηµατική του δράση.

7

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Περίληψη: Όταν ο παθών από εργατικό ατύχηµα υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, τότε ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Αθηνά Μίξιου, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Αρείου Πάγου 1090/2010, Τμ. Α/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 70/2011, σελ. 268 ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εκείνος που ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών: 1739/2000 Πηγή: ΕΕΔ 61/2002, σελ. 31 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ευθύνη του εργοδότη από το εργατικό ατύχημα εργαζομένου του είναι αντικειμενική. Απαλλάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 α ό 4 Αριθµός Απόφασης 272/2009 Αριθµός κατάθεσης αίτησης../2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑΣΤΗΣ: Κλεόβουλος - ηµήτριος Κοκκορός, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ιατάξεις: άρθρα 2, 3 (παρ. 1), 6, 7 (παρ. 2) Ν. 1792/1988 (Σύµβαση Ρώµης), 25 ΑΚ, 1, 3, 5 (παρ. 1) ΑΝ 3276/1944, 83, 105 ΚΙΝ, Ν 551/1915

ιατάξεις: άρθρα 2, 3 (παρ. 1), 6, 7 (παρ. 2) Ν. 1792/1988 (Σύµβαση Ρώµης), 25 ΑΚ, 1, 3, 5 (παρ. 1) ΑΝ 3276/1944, 83, 105 ΚΙΝ, Ν 551/1915 Εφετείο Πειραιά: 1081/2000 Πηγή: ΕΕ 3/2001 σελ. 307 ιατάξεις: άρθρα 2, 3 (παρ. 1), 6, 7 (παρ. 2) Ν. 1792/1988 (Σύµβαση Ρώµης), 25 ΑΚ, 1, 3, 5 (παρ. 1) ΑΝ 3276/1944, 83, 105 ΚΙΝ, Ν 551/1915 ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ Αρείου Πάγου 22/2004, Τμ. Β/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 63/2004, σελ. 1212 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ Πρόστηση Ο προστήσας ευθύνεται αντικειμενικώς προς αποζημίωση του τρίτου, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Τρ. ΔΠρΠειρ 2649/2009 (Τμ. 1ο) Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Περίληψη : Από την παράνομη συμπεριφορά των αρμοδίων πολεοδομικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

του. λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου δυνάμει της ως άνω δικαστικής αποφάσεως. Επ αυτού εκθέτω τα ακόλουθα:

του. λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου δυνάμει της ως άνω δικαστικής αποφάσεως. Επ αυτού εκθέτω τα ακόλουθα: ικηγορικό Γραφείο Γιούλης Αποστολοπούλου Στέφανου Ζαφ. Βαzάκα ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διοικητικό) ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Περί Εκτελεστότητας απόφασης Ασφαλιστικών Μέτρων Κατάσχεση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος, ο Πρωτοδίκης, κ. Γεώργ. Ταµβακάκης ικηγόροι ο κ. Βασ. Αναγνωστάκης, η κυρία Αναστασία Τζέλλα Αρσένη, ο κ. Λάµπρ.

Πρόεδρος, ο Πρωτοδίκης, κ. Γεώργ. Ταµβακάκης ικηγόροι ο κ. Βασ. Αναγνωστάκης, η κυρία Αναστασία Τζέλλα Αρσένη, ο κ. Λάµπρ. Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών: 1650/2000 Πηγή: ΕΕ 60/01, σελ. 850 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο παθών από εργατικό ατύχηµα µπορεί να ασκήσει κατά του εργοδότη του στην αξίωση αποζηµιώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ).

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο ασφαλισµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΘΟΝΤΟΣ

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΘΟΝΤΟΣ Αρείου Πάγου 804/2008, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 68/2009, σελ. 510 ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΘΟΝΤΟΣ Χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης του παθόντος από εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Σελίδα 1 από 6 Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αποτελούµενο από την ικαστή, Μαγδαληνή Καραγιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών Έδεσσας. Συνεδρίασε δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-201

Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-201 www.inlaw.gr Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-201 [ 2 ] Αδικοπραξία - Αναπηρία και παραµόρφωση του παθόντος ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας Αριθµός απόφασης: 221 Έτος: 2012 - Αδικοπραξία. Αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214

Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214 www.inlaw.gr Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αγωγή Κακοδικίας - Κατά δικηγόρων, συµβολαιογράφων & δικαστικών επιµελητών Αριθµός απόφασης: 161 Έτος: 2013 - Αγωγή κακοδικίας

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852)

Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852) Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852) Περίληψη: Επιταγή ακάλυπτη - Αδικοπραξία - Δικαιούχοι αποζημίωσης είναι ο κομιστής της ακάλυπτης επιταγής, κάθε εξ αναγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ Αθήνα, 01 Μαρτίου 2005 Αριθµ.Πρωτ:οίκ.3392 ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-175

Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-175 www.inlaw.gr Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-175 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικαιολόγητος πλουτισµός - Απόσβεση υποχρέωσης απόδοσης του πλουτισµού Αριθµός απόφασης: 361 Έτος: 2010 - Αδικαιολόγητος πλουτισµός.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

Συµβουλίου της Επικρατείας: 2663/1992 (τµ. Α') Πηγή: Ε ΚΑ ΛΕ' 1993, σελ. 102

Συµβουλίου της Επικρατείας: 2663/1992 (τµ. Α') Πηγή: Ε ΚΑ ΛΕ' 1993, σελ. 102 Συµβουλίου της Επικρατείας: 2663/1992 (τµ. Α') Πηγή: Ε ΚΑ ΛΕ' 1993, σελ. 102 Περίληψη: Επί αναπηρίας εκ περισσοτέρων αιτίων, αυτή χαρακτηρίζεται, ενόψει των ποσοστών υγειονοµικής ανικανότητας, αναλόγως

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202

Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202 www.inlaw.gr Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Θωµά Ιωάννα: Τα πολιτικά κόµµατα ως νοµικά πρόσωπα µεταξύ του ιδιωτικού δικαίου και της συνταγµατικής τους αποστολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.6 1.1 Αποχή λόγω ασθενείας.6 2. Παροχές σε χρήμα σε περίπτωση ασθένειας από το ΙΚΑ.8 2.1. Επίδομα ασθενείας.8 2.2. Καταβολή επιδόματος ασθενείας.8 2.3. Βεβαίωση ανικανότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. ` Πολιτικό Τµήµα

Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. ` Πολιτικό Τµήµα Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ` Πολιτικό Τµήµα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές: Στυλιανό Πατεράκη, Αντιπρόεδρο, Ανάργυρο Πλατή, Γεώργιο Βούλγαρη, ηµήτριο Κυριτσάκη και Αχιλλέα Νταφούλη,

Διαβάστε περισσότερα

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε.

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Οι διατάξεις περί ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται και σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 4595/2014 Αριθµός κατάθεσης ανακοπής 20220/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Πολυξένη - Μαρία Παπασαραντοπούλου, Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βασίλειο Λυκούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Ιωάννη Σίδερη, Νικόλαο Λεοντή, Γεώργιο Γεωργέλλη και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014)

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014) Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014) Ζήτημα 1 ο 1) α) Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της Β ορθά

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων.

Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων. Ειρήνη Τσιάντη, ικηγόρος. Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων. Εισαγωγή Έχει επανειληµµένως αποδειχτεί ότι η ποιότητα του οµηµένου Περιβάλλοντος καθρεπτίζει

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου 2523/1997. 1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εργατικό ατύχημα... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Προϋποθέσεις... 3 1.3 Υποχρέωση για πρόνοια... 3 Πηγές... 5 Συντακτική ομάδα...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εργατικό ατύχημα... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Προϋποθέσεις... 3 1.3 Υποχρέωση για πρόνοια... 3 Πηγές... 5 Συντακτική ομάδα... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εργατικό ατύχημα... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Προϋποθέσεις... 3 1.3 Υποχρέωση για πρόνοια... 3 Πηγές... 5 Συντακτική ομάδα... 5 1 1. Εργατικό ατύχημα ΘΕΜΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Η έννοια του εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Σχολιασµός της υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών ΕΝΟΧΗ Α. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΧΗΣ Έννοια. Ενοχή είναι η νομική σχέση μεταξύ δύο προσώπων, του οφειλέτη αφ ενός και του δανειστή

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείου Πειραιά: 75/03 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 99

Εφετείου Πειραιά: 75/03 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 99 Εφετείου Πειραιά: 75/03 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 99 Αυτοκινητιστικό ατύχηµα κατά τη µετάβαση στην οικογενειακή εστία. Εργατικό εξ αφορµής της εργασίας. Πλήρης πρόσκαιρη ανικανότητα. Υπολογισµός αποζηµίωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183 Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.ΚΑ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1437/2014

Μονομελές Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1437/2014 Μονομελές Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1437/2014 Περίληψη Προσβολή προσωπικότητας - Τράπεζα υπεύθυνη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων Παράνομη διαβίβαση αυτών σε εισπρακτική εταιρεία και παράνομη επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Αρείου Πάγου: 1502/2001 Τµήµα Β 2 Πολιτικό Πηγή: Ε.Ε. 62/03 σελ. 810

Αρείου Πάγου: 1502/2001 Τµήµα Β 2 Πολιτικό Πηγή: Ε.Ε. 62/03 σελ. 810 Αρείου Πάγου: 1502/2001 Τµήµα Β 2 Πολιτικό Πηγή: Ε.Ε. 62/03 σελ. 810 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Αγωγή µε την οποία ζητείται η επιδίκαση χρηµατικής ικανοποίησης της ηθικής

Διαβάστε περισσότερα

D.A.S. HELLAS Ασφάλειες Νοµικής Προστασίας Εισαγωγή - Ιστορικά Η ασφάλιση Νοµικής Προστασίας είναι ένας από τους νεώτερους ασφαλιστικούς κλάδους. Στην Ευρώπη εµφανίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα στη Γαλλία,

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 72 η Απόφαση υπ αριθ. 2534/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) (όνομα & επώνυμο) του (πατρώνυμο), κατοίκου.. (τόπος), οδός (διεύθυνση αριθμός). Στερούμαι

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτημα τρίτο (βαθμοί 2) Να απαντήσετε αιτιολογημένα εάν η εκχώρηση είναι υποσχετική και αιτιώδης σύμβαση.

Ζήτημα τρίτο (βαθμοί 2) Να απαντήσετε αιτιολογημένα εάν η εκχώρηση είναι υποσχετική και αιτιώδης σύμβαση. Γενικό Ενοχικό Δίκαιο Έκτακτη εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2014 Καθηγήτρια Κ.Δ.Παντελίδου Ζήτημα πρώτο (βαθμοί 6) Ο ιδιοκτήτης συνεργείου αυτοκινήτων Α ανέλαβε την υποχρεώση να τοποθετήσει με αμοιβή ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών των Πάσης Φύσεως Φορτηγών Αυτοκινήτων, καθώς και των Ρυµουλκών µετά των Ρυµουλκοµένων Αυτοκινήτων που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης 4524/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός απόφασης 4524/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αριθμός απόφασης 4524/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούμενο από την Δικαστή Ιωάννα Μάμαλη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίσθηκε με κλήρωση σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Αριθμός αποφάσεως 1608/2007 Δ Πολιτικό Τμήμα [Δημοσίευση: ΝοΒ 56 (2008) σελ. 409]

Άρειος Πάγος Αριθμός αποφάσεως 1608/2007 Δ Πολιτικό Τμήμα [Δημοσίευση: ΝοΒ 56 (2008) σελ. 409] Άρειος Πάγος Αριθμός αποφάσεως 1608/2007 Δ Πολιτικό Τμήμα [Δημοσίευση: ΝοΒ 56 (2008) σελ. 409] Περίληψη: Τροχαίο ατύχημα - Αποζημίωση για ολική μόνιμη ανικανότητα προς εργασία - Μέλλουσα ζημία Έννοια ισόβιας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Απόλυση Εργαζομένων: Νομολογία, Όροι & Ποσά Αποζημίωσης

Απόλυση Εργαζομένων: Νομολογία, Όροι & Ποσά Αποζημίωσης Απόλυση Εργαζομένων: Νομολογία, Όροι & Ποσά Αποζημίωσης Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας Αορίστου Χρόνου Η απόλυση των υπαλλήλων μπορεί να γίνει είτε με προειδοποίηση είτε αμέσως χωρίς προειδοποίηση. Εγκυρη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 35/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 35/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 35/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 35/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Κύριο *** *** *** 2) Τμήμα Επιδοματικής Πολιτικής allil.epid@cityofathens.gr 3) Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50 www.inlaw.gr Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ούβλης Βασίλης: Ο Ν. 1387/1983 για τον έλεγχο των οµαδικών απολύσεων και πάλι ενώπιον του Αρείου Πάγου ηµοσίευση:

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερες διατάξεις: Α.Κ. άρθρα 57, 59, 281, 288, 652, 656, 914 και 932. Κπολ.. άρθρο 69. Ν. 3198/1955 άρθρο 6 παρ. 1

Κυριότερες διατάξεις: Α.Κ. άρθρα 57, 59, 281, 288, 652, 656, 914 και 932. Κπολ.. άρθρο 69. Ν. 3198/1955 άρθρο 6 παρ. 1 Μονοµελούς Πρωτοδικείου Πειραιά: 1396/2002 Πηγή: Ε.Ε.. 61/02 σελ. 713 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Το αίτηµα του εργαζοµένου να υποχρεωθεί ο εργοδότης να τον απασχολεί πραγµατικώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Αρείου Πάγου: 1438/2004, Τμ. Β/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 64/2005, σελ. 1212 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Εργατικό ατύχημα εργαζόμενου υπαγομένου στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.- Απαλλαγή του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος εξ εργατικού ατυχήµατος σε ασφαλισµένους του ΤΕΒΕ. (ΦΕΚ 14/Α/11-2-82) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος εξ εργατικού ατυχήµατος σε ασφαλισµένους του ΤΕΒΕ. (ΦΕΚ 14/Α/11-2-82) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 97/82 Σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος εξ εργατικού ατυχήµατος σε ασφαλισµένους του ΤΕΒΕ. (ΦΕΚ 14/Α/11-2-82) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ποιοι υπάγονται στο νόµο 3869/2010: Αίτηση για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1.Εισαγωγικά Η διαθεσιμότητα και η εκ περιτροπής εργασία είναι δυο διαφορετικές περιπτώσεις υποαπασχόλησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε Ερώτηση: Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών,

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Όροι Νομικής Προστασίας

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Όροι Νομικής Προστασίας Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου Οδηγός Ασφάλισης Όροι Νομικής Προστασίας Περιεχόμενα σελ. D.A.S. - HELLAS Ι. Γενικοί όροι ασφαλίσεως νομικής προστασίας... 3 ΙΙ. Ειδικοί όροι ασφαλίσεως ποινικής νομικής προστασίας...

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών

Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών 1. Έννοια και διακρίσεις των νομικών προσώπων Νομικό πρόσωπο είναι ένωση προσώπων ή σύνολο περιουσίας που επιδιώκει ή εξυπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr

e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2009 Αριθ. Πρωτ. : 3009 ΘΕΜΑ: «Αναφορές καταναλωτών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον κυρίως Ασφαλισμένο που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΥ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 2 1. Μέτρα προστασίας μισθού... 3 2. Επίσχεση εργασίας... 5 2.1 Πώς ασκείται νομίμως η επίσχεση εργασίας... 6 2.2 Άρση Ματαίωση επίσχεσης εργασίας...

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ- ΕΝΑΣΚΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ- ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ- ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ. Επιµέλεια : Καµπέλη Νάντια, ικηγόρος

ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ- ΕΝΑΣΚΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ- ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ- ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ. Επιµέλεια : Καµπέλη Νάντια, ικηγόρος ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ- ΕΝΑΣΚΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ- ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ- ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ Επιµέλεια : Καµπέλη Νάντια, ικηγόρος Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης στο ηµόσιο ίκαιο Υ π ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου) ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου) ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) Ερώτηση 1 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου) ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 Α. Αναφορικά με την υποχρέωση των εργοδοτών

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Αθήνα 21 Ιουνίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: 18811/2004 Η ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Η ΤΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ, ΣΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Αρείου Πάγου: 953/2004, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 64/2005, σελ. 1000 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ανωτέρα βία η οποία μπορεί να στηρίξει αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Θέμα: Ο Α, μόνιμος κάτοικος Σουηδίας, είναι κύριος ενός οικοπέδου που βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός Απόφασης 130/2012

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός Απόφασης 130/2012 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός Απόφασης 130/2012 Περίληψη Χρηματική ικανοποίηση οικογένειας θύματος σε εργατικό ατύχημα - Έννοια οικογένειας - Μέτρα ασφαλείας εργαζομένων σε οικοδομικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ... 2 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ... 4 1. Κατηγορίες δικαιούχων... 4 1.1 Βαριά αναπηρία... 4 1.2 Συνήθης αναπηρία... 4 1.3 Μερική αναπηρία... 5 1.4 Προϋπάρχουσα αναπηρία... 5 2. Εκτίμηση αναπηρίας...

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Β2 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1370/2010

Άρειος Πάγος Β2 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1370/2010 Άρειος Πάγος Β2 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1370/2010 Περίληψη Μονομερής βλαπτική μεταβολή συντρέχει όταν ο εργοδότης αναθέτει στο μισθωτό καθήκοντα υποδεέστερης θέσης, σε σχέση με τη συμβατική, με

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειδικοί χρόνοι ασφάλισης Συνοπτική παρουσίαση. 3 1. Γενικά. 8 2. Ασφάλιση κατά τον χρόνο ασθένειας..... 8 3. Οφειλόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Ημερίδα 2014 Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Πρόσληψη Εργαζομένου Η πρόσληψη κατατίθεται στο ηλεκτρονικό σύστημα Εργάνη την ίδια ημέρα και πριν ο εργαζόμενος αναλάβει καθήκοντα Ο πίνακας ωρών εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

«Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή.

«Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ «Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή. «βοηθός κουρέας» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

«Περιορισμός της ευθύνης, κεφάλαιο περιορισμού και σχέση με άλλες συμβάσεις» ΚΟΤΣΩΝΗ ΝΙΚΗ ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΣΩΖΙΑ

«Περιορισμός της ευθύνης, κεφάλαιο περιορισμού και σχέση με άλλες συμβάσεις» ΚΟΤΣΩΝΗ ΝΙΚΗ ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΣΩΖΙΑ «Περιορισμός της ευθύνης, κεφάλαιο περιορισμού και σχέση με άλλες συμβάσεις» ΚΟΤΣΩΝΗ ΝΙΚΗ ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΣΩΖΙΑ Η ιδέα του περιορισμού της ευθύνης υπήρχε ήδη από τα αρχαία χρόνια. Απαντάται: α. στο ρωμαϊκό δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ιατάξεις: άρθρα 1393, 1485, 1486, 1489, 1493, 1496, 1498, 1510, 1513, 1514, 1518 ΑΚ

ιατάξεις: άρθρα 1393, 1485, 1486, 1489, 1493, 1496, 1498, 1510, 1513, 1514, 1518 ΑΚ Πρόεδρος: Αρχ. Λάμπου ικηγόροι: Χρ. Αβράμη, Γ. Καλαπόδης, Μ. Κορφιάτη Ασφαλιστικά μέτρα. Ανάθεση προσωρινώς της επιμέλειας δύο ανήλικων κοριτσιών, ηλικίας 16 και 12 χρονών, στον πατέρα τους. Μετοίκηση,

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ. Χορήγηση Επιδόµατος Απολύτου Αναπηρίας σε συνταξιούχους γήρατος

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ. Χορήγηση Επιδόµατος Απολύτου Αναπηρίας σε συνταξιούχους γήρατος ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) ΠΟΡΙΣΜΑ Χορήγηση Επιδόµατος Απολύτου Αναπηρίας σε συνταξιούχους γήρατος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Κάπο, Αντιπρόεδρο, Κωνσταντίνο Βαρδαβάκη, Στυλιανό Πατεράκη, Γεράσιμο Σιμόπουλο και Ρωμύλο Κεδίκογλου,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1344/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 111

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1344/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 111 Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1344/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 111 Κανονισµός (ΕΚ) 44/2001 του Συµβουλίου της 22 ης 12.2000 (L 12/16.1.2001) «για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 4963/1997 Πηγή: ΕΕ 2/1998, σελ. 204

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 4963/1997 Πηγή: ΕΕ 2/1998, σελ. 204 Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 4963/1997 Πηγή: ΕΕ 2/1998, σελ. 204 Περίληψη: Εργατικό ατύχηµα - Θάνατος εργαζοµένου - Ειδική αµέλεια εργοδότη - χρηµατική ικανοποίηση - Συντηρητική κατάσχεση. Οι παροχές

Διαβάστε περισσότερα