ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ. Μια μικρή ιστορία για τις τελευταίες μέρες της εξουσίας από τη. Ναυσικά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ. Μια μικρή ιστορία για τις τελευταίες μέρες της εξουσίας από τη. Ναυσικά"

Transcript

1 ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ Μια μικρή ιστορία για τις τελευταίες μέρες της εξουσίας από τη Ναυσικά

2 Θα πξνηηκνύζα λα δω εηξεληθά. Αιιά όηαλ θνηηάω γύξω κνπ, δελ βιέπω πνπζελά εηξήλε. Όπνπ θαη λα θνηηάμω, ε Γε θαηαζηξέθεηαη, νη Ιλδηάλνη πθίζηαληαη γελνθηνλία, νη ιανί ηνπ ηξίηνπ θόζκνπ θαηαπηέδνληαη θαη ζθαγηάδνληαη, νη άλζξωπνη δνπλ ζε βηνκεραληθνύο ζθνππηδόηνπνπο, νη γπλαίθεο βηάδνληαη, ηα παηδηά παξελνρινύληαη. Πνηέ δε ζα κπνξνύζα λα δήζω εηξεληθά. Θα κπνξνύζα όκωο, λα δήζω ήζπρα, εθείλν ην είδνο ηεο εζπρίαο πνπ ππάξρεη ζηα λεθξνηαθεία. Η αλάπηπμε ελόο απνηειεζκαηηθνύ θηλήκαηνο αληίζηαζεο δε ζα γίλεη ζε κηα βξαδηά. Απαηηεί δεθαεηίεο εμέιημεο. Πξέπεη λα μεθηλήζεη όκωο θάπνπ, αθόκα θαη κε ιίγα άηνκα. Τν αλ ζα αλαπηπρζεί ή όρη, αλ ζα γίλεη απνηειεζκαηηθό θαη πεηπρεκέλν, εμαξηάηαη από εκάο, λα ην θάλνπκε. Ann Hans an, κέινο ηεο Άκεζεο Δξάζεο θαη ηεο γπλαηθείαο εκπξεζηηθήο ηαμηαξρίαο ~ ~

3 Ζ ψξα ήηαλ ιίγν πξηλ ηηο 8 ην βξάδπ θαη ε Annie έπξεπε λα γπξίζεη ζην ζπίηη. Απφ ηα κεγάθσλα αθνχζηεθε ε ηειεπηαία πξνεηδνπνηεηηθή αλαθνίλσζε. ινη νη θάηνηθνη έπξεπε λα επηζηξέςνπλ θαη λα κείλνπλ κέζα ζηα ζπίηηα ηνπο απφ ηηο 8 ην βξάδπ έσο ηηο 8 ην πξσί. Ζ Annie παξαιίγν λα κπιέμεη πνιχ άζρεκα κε ηελ αζηπλνκία γηα απηφ ην ιφγν θάπνηε. Σψξα φκσο δε μαλάθαλε ην ίδην ιάζνο. Δίρε ζρεδφλ λπρηψζεη θαη ηα θψηα ζην δξφκν είραλ αλάςεη. ην δξφκν είρε αζπλήζηζηα πνιχ θφζκν γηα εθείλε ηελ ψξα. Ζ Annie δελ έδσζε ζεκαζία θαη κπήθε ζην ζπίηη ηεο. Ενχζε κε ηε ζεηή ηεο κεηέξα πνπ ηελ είρε αλαιάβεη απφ ηεζζάξσλ ρξνλψλ. Ενχζαλ ζε έλα κηθξφ ζπίηη ζην Παξίζη, πνπ αλήθε ζηε θπβέξλεζε ηεο Αγγιίαο. Ζ ζεηή κεηέξα ηεο Annie ήηαλ κνδίζηξα θαη δνχιεπε ζην ζπίηη. Γελ έβγαδε πνιιά ιεθηά αιιά ηνπιάρηζηνλ θαηάθεξλαλ λα δνπλ. Ζ Annie ήηαλ 17 ρξνλψλ θαη πήγαηλε ζηε ηειεπηαία ηάμε ηνπ ζρνιείνπ. ηαλ ζα ηειείσλε ην ζρνιείν ζα γηλφηαλ θαη απηή κνδίζηξα αθνχ ε ζεηή ηεο κεηέξα ηεο είρε κάζεη ηε ηέρλε. Γελ είρε πεξάζεη πνιχ ψξα θαη απφ ηα κεγάθσλα αθνχζηεθε ε απαγνξεπηηθή αλαθνίλσζε. Σψξα ν δξφκνο ήηαλ έξεκνο θαη ππήξρε εζπρία. Σα θψηα φκσο παξέκελαλ αλνηθηά. Ζ Annie θαη ε ζεηή ηεο κεηέξα θάζνληαλ καδί ζε έλα δσκάηην. Ζ Annie παξαθνινπζνχζε ηε ζεηή ηεο κεηέξα λα ξάβεη ζην θσο ελφο κεγάινπ θεξηνχ. Σν ειεθηξηθφ ξεχκα, θαη ε ελεξγεία γεληθφηεξα, ήηαλ πξνλφκην ηεο εμνπζίαο. ηε Γε, ηελ εμνπζία είρε ε αζηπλνκία. Οη πξαγκαηηθνί φκσο αξρεγνί ήηαλ νη 5 κεγάιεο θπβεξλήζεηο πνπ είραλ επηβηψζεη. Απηέο ήηαλ ε Κίλα, ε Ηαπσλία, νη Ζ.Π.Α., ε Αγγιία θαη ε Ηλδία θαη βξίζθνληαλ ζπγθεληξσκέλεο ζην Πιαλεηάξην, έλα κεραληθφ πιαλήηε ζην κέγεζνο ηεο Γεο πνπ είρε ηεζεί ζε ηξνρηά ζηα φξηα ηνπ ειηαθνχ ζπζηήκαηνο. Ξαθληθά αθνχζηεθε κηα δπλαηή έθξεμε απφ ην βάζνο ηνπ δξφκνπ. Ζ Annie θαη ε ζεηή κεηέξα έηξεμαλ ζην παξάζπξν λα δνπλ ηη ζπκβαίλεη. Γελ θαίλνληαλ πνιιά, είρε αξρίζεη θαη λα βξέρεη. Έβιεπαλ κφλν έλα δπλαηφ θσο ζην βάζνο αξηζηεξά ηνπ δξφκνπ θαη άθνπγαλ θσλέο θαη αλζξψπνπο λα ηξέρνπλ. Άξρηζε λα ερεί ε ζεηξήλα θαη απφ ηα κεγάθσλα αθνχζηεθε κηα έθηαθηε αλαθνίλσζε. ινη νη θάηνηθνη έπξεπε λα παξακείλνπλ ζηα ζπίηηα ηνπο ελψ ζα γηλφηαλ άκεζνο έιεγρνο ζε φια ηα ζπίηηα ζε αθηίλα ελφο ρηιηνκέηξνπ απφ ην ζπκβάλ γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ ηξνκνθξαηψλ. ~ ~

4 Ζ ζεηή κεηέξα ηεο Annie θνβήζεθε θαη ηελ θιείδσζε ζε έλα δηπιαλφ δσκάηην. ε ιίγν ήξζαλ 4 αζηπλνκηθνί γηα λα θάλνπλ έιεγρν. Ζ ζεηή κεηέξα δελ ηνπο εκπφδηζε αιιά κάζαγε ηα ιφγηα ηεο ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηεο έθαλαλ. ηαλ έθηαζαλ ζηε θιεηδσκέλε πφξηα, νη αζηπλνκηθνί δηέηαμαλ λα ηελ αλνίμεη. Ζ ζεηή κεηέξα θνθάισζε ηξνκνθξαηεκέλε γηα ιίγα δεπηεξφιεπηα θαη κεηά ην κφλν πνπ θαηάθεξε λα θάλεη ήηαλ λα θσλάμεη ζηελ Annie λα θχγεη. Σφηε έλαο απφ ηνπο αζηπλνκηθνχο ζήθσζε ην φπιν θαη ηε ππξνβφιεζε ζην θεθάιη. Ζ ζεηή κεηέξα έπεζε λεθξή. Δλησκεηαμχ, ε Annie έηξεμε ηξνκνθξαηεκέλε ζην παξάζπξν. Καζψο έβγαηλε, άθνπγε πίζσ ηεο ηελ πφξηα λα ζπάεη. Άξρηζε λα ηξέρεη. Γελ έβιεπε πνπ πήγαηλε γηαηί είρε ζθνηάδη ελψ ε βξνρή δπλάκσλε θαη ζφισλε ηα θψηα ηνπ δξφκνπ. Απφ πίζσ ηεο άθνπγε ππξνβνιηζκνχο. Μηα ζθαίξα ηελ πέηπρε θάησ απφ ην γφλαην ηνπ δεμηνχ πνδηνχ θαη έπεζε ζην δξφκν, πνπ ήηαλ γεκάηνο λεξά. Πξνζπάζεζε λα ζεθσζεί αιιά δε ηα θαηάθεξε. Έβγαιε κφλν κηα αδχλακε θξαπγή πφλνπ θαη εμάληιεζεο. Σα κάηηα ηεο είραλ βνπξθψζεη. Γελ ήμεξε πηα ηε ζα γίλεη. Βξηζθφηαλ κφλε ζε έλα ζθνηεηλφ δξφκν πνπ έβξερε κε ην δεμί ηεο πφδη γεκάην αίκαηα, αλήκπνξε λα θηλεζεί. Άθνπζε βήκαηα θαη ηέζζεξα ρέξηα ηελ ζήθσζαλ. Σφηε έραζε ηηο αηζζήζεηο ηεο. Ζ Annie ζπλήιζε κεηά απφ κεξηθέο ψξεο. Κνίηαμε γχξσ ηεο θαη είδε φηη ήηαλ μαπισκέλε ζε έλα ζηξψκα ζην πάησκα ελφο ζθνηεηλνχ δσκαηίνπ. ηνλ απέλαληη ηνίρν ππήξρε κηα πφξηα απφ φπνπ θαηλφηαλ ην θσο απφ έλα θεξί πνπ ηξεκφπαηδε. Έλησζε ην πφδη ηεο δεκέλν κε επίδεζκν. Πξνζπάζεζε λα ζεθσζεί αιιά γιίζηξεζε. Σειηθά θαηάθεξε λα ζηαζεί κε φξζηα πιάηε. Απφ ην ζφξπβν πνπ έθαλε ηελ αθνχζαλ νη άλζξσπνη πνπ βξίζθνληαλ ζην δηπιαλφ δσκάηην. «Θα ηεο κηιήζσ εγψ.», αθνχζηεθε κηα αλδξηθή θσλή. ην δσκάηην κπήθε έλαο άλδξαο θαη θηλήζεθε πξνο ηελ Annie. Ζ Annie θφιιεζε ηα ρέξηα θαη ην θεθάιη ηεο ζην ηνίρν θαη έθιεηζε ηα κάηηα ηεο θνβηζκέλε. Ο άλδξαο έζθπςε κπξνζηά ηεο, έπηαζε κε ην έλα ρέξη ηνπ ην δεμί ηεο ψκν θαη κε ην άιιν ην ρηππεκέλν ηεο πφδη. «Με θνπληέζαη, πξέπεη λα εξεκήζεηο.», είπε ν άλδξαο θαζψο έζθπβε. Ζ Annie αλαγλψξηζε ηε θσλή θαη θνίηαμε ηνλ άλδξα. ~ ~

5 «Κχξηε Bommelaer!», αλαθψλεζε μαθληαζκέλε. «Άθνπ Annie, δελ είκαη πηα θαζεγεηήο ζνπ θαη εζχ δε κπνξείο λα κείλεηο εδψ. Ζ αζηπλνκία ζθφησζε ηε κεηέξα ζνπ θαη εζχ ζεψξεζε λεθξή.», είπε ν θχξηνο Bommelaer. «Μα ηί ζπκβαίλεη; Πνχ βξίζθνκαη;», ξψηεζε ε Annie κε έληνλε απνξία θαη έθπιεμε. «Δίζαη αζθαιήο γηα ηελ ψξα, ε αζηπλνκία δε ζα θάλεη έιεγρν εδψ. Δίλαη φκσο επηθίλδπλν λα κείλνπκε κεηά ην ρηχπεκα ζην αζηπλνκηθφ ηκήκα. Σν πξσί ζα εγθαηαιείςνπκε ην θξεζθχγεην.», είπε κε θαζεζπραζηηθφ χθνο ν θχξηνο Bommelaer. «Μα εγψ δελ έθαλα ηίπνηα. Γε κπνξψ λα θχγσ. ιε κνπ ε δσή είλαη εδψ.» «Γε θαηαιαβαίλεηο; Γελ έρεη ζεκαζία ηη έθαλεο. Καη ε κεηέξα ζνπ ήηαλ αζψα θαη ηψξα είλαη λεθξή. Αλ ζε βξνπλ ζα ζε ζπιιάβνπλ θαη ζα ζε αλαθξίλνπλ θαη ηφηε, ζα πξνηηκνχζεο λα είρεο πεζάλεη ηε πξψηε θνξά.», απάληεζε κε έληνλν χθνο ν θχξηνο Bommelaer. «Δζείο νη αλαξρηθνί θηαίηε γηα φια. Αλ δελ ήζαζηαλ εζείο, ζα ζπλέρηδα λα δσ θαλνληθά», μέζπαζε ε Annie. «Σέινο πάλησλ Γε κπνξψ λα ζε αλαγθάζσ λα θάλεηο ηίπνηα. Δκείο θεχγνπκε ην πξσί. Καη Καιχηεξα λα μεθνπξαζηείο, έρεηο ρηππήζεη άζρεκα ζην πφδη.» Με απηά ηα ιφγηα, ν θχξηνο Bommelaer ζεθψζεθε θαη πήγε ζην δηπιαλφ δσκάηην. Ζ Annie μαλαμάπισζε θαη γχξηζε ην θεθάιη ηεο πξνο ηνλ ηνίρν. Δίραλ ζπκβεί πάξα πνιιά θαη ην κφλν πνπ θαηάθεξε λα θάλεη ήηαλ λα αξρίζεη λα θιαίεη. Γχξσ ζηηο 6 ην πξσί, ε Annie ζεθψζεθε θαη θνπηζαίλνληαο πήγε ζην δηπιαλφ δσκάηην. Δθεί είδε 10 αλζξψπνπο, 6 γπλαίθεο θαη 4 άλδξεο. Αλ θαη ήηαλ μαπισκέλνη ή θαζηζκέλνη, θαλείο δε θνηκφηαλ. ινη ήηαλ ζε εγξήγνξζε. «Θα έξζσ καδί ζαο. Άιισζηε Οη πξαγκαηηθνί κνπ γνλείο ζθνηψζεθαλ απφ ηελ αζηπλνκία πξηλ απφ πνιχ θαηξφ», είπε ε Annie κε θνπξαζκέλε θσλή. ~ ~

6 «Σφηε πξέπεη λα βξνχκε ηξφπν λα θχγεηο απφ ην Παξίζη.», είπε ν θχξηνο Bommelaer. «Καη πνχ ζα πάεη;», ξψηεζε έλαο θνληφο άλδξαο. «Μπνξνχκε λα ηε ζηείινπκε ζην ρσξηφ Valette. Δίλαη απφ ηα πην αζθαιή κέξε.», είπε κηα ςειή μαλζηά γπλαίθα κε καθξηά καιιηά. «Πξάγκαηη.», είπε ν θνληφο άλδξαο. «Αιιά πψο ζα πάεη εθεί; Γε κπνξεί λα πεξπαηήζεη ζηε θαηάζηαζε πνπ είλαη θαη ππάξρνπλ παληνχ θάκεξεο.», είπε κηα ρνληξή γπλαίθα κε καχξα καιιηά. «Ίζσο κπνξέζσ λα ηε κεηαθέξσ εγψ κε ην θνξηεγφ. ήκεξα πξέπεη λα κεηαθέξσ έλα θνξηίν εθηφο Παξηζηνχ.», είπε ν θνληφο άλδξαο. «Ναη, αιιά πψο ζα ηε βάινπκε ζην θνξηεγφ ρσξίο λα ηελ δνπλ νη θάκεξεο;», ξψηεζε κηα θνληή γπλαίθα κε θνληά καιιηά. «Μπνξνχκε λα ηελ βάινπκε ζε έλα κπανχιν θαη λα ηελ θνξηψζνπκε καδί κε ην ππφινηπν θνξηίν.», πξφηεηλε κηα γπλαίθα κε θφθθηλα καιιηά. Οη ππφινηπνη ζπκθψλεζαλ κε απηφ. Ζ Annie φιε απηή ηελ ψξα άθνπγε έθπιεθηε ρσξίο λα κηιάεη. Αιιά ζην ηέινο δελ άληεμε θαη κίιεζε. «Ση είλαη φια απηά; Ση είλαη ην ρσξηφ Valette;» «Τπάξρνπλ δχν εηδψλ εδάθε πνπ δε θηάλεη ε αζηπλνκία. Σν πξψην είδνο είλαη ηα εγθαηαιειεκέλα απφ ηε κφιπλζε εδάθε, πνπ δε κπνξνχλ λα δήζνπλ άλζξσπνη. Σν δεχηεξν είδνο είλαη ηα εδάθε πνπ επηθξαηεί ε αλαξρία. Δθεί ε αζηπλνκία δε ηνικά λα παξέκβεη. Απφ ηα πην αζθαιή κέξε εδψ θνληά είλαη ην ρσξηφ Valette. ζν γηα ηε κεηαθνξά ζνπ εθεί, ιππάκαη αιιά δελ ππάξρεη πην εχθνινο ηξφπνο.», εμήγεζε ν θχξηνο Bommelaer. Ζ Annie δε κπνξνχζε παξά λα ζπκθσλήζεη. Άιισζηε, ήμεξε φηη δελ είρε πνιιέο επηινγέο αλ ήζειε λα δήζεη. «Καη εζείο;», ήηαλ ην κφλν πνπ κπφξεζε λα πεη. ~ ~

7 «Δκείο δξαζηεξηνπνηνχκαζηε ζην Παξίζη θαη εδψ ζα κείλνπκε. Δθεί πνπ ζα παο ζα είζαη κφλε ζνπ.», απάληεζε ν θχξηνο Bommelaer. Λίγν κεηά ηηο 8 ην πξσί φινη απνραηξέηεζαλ ηελ Annie θαη εγθαηέιεηςαλ ην θξεζθχγεην. Ο θνληφο άλδξαο πήγε λα θέξεη ην θνξηεγφ ελψ κε ηελ Annie έκεηλε κφλν ε γπλαίθα κε ηα θφθθηλα καιιηά. Απηή ηεο είπε λα κελ αλεζπρεί θαη φηη φια ζα πάλε θαιά. Μεηά απφ ιίγε ψξα, ν θνληφο άλδξαο επέζηξεςε κε έλα κεγάιν κπανχιν. Απηφο θαη ε γπλαίθα κε ηα θφθθηλα καιιηά ηελ βνήζεζαλ λα κπεη κέζα ζην κπανχιν. «Θα κείλεηο εδψ κέζα κέρξη λα βγνχκε απφ ην Παξίζη. Γε ζα ζε θιεηδψζσ αιιά ζα βγεηο κφλν φηαλ ζνπ πσ εγψ.», είπε ν θνληφο άλδξαο ζηελ Annie πξηλ θιείζεη ην κπανχιν. Ζ Annie είρε αθήζεη κηα ραξακάδα αλνηθηή γηα λα κπαίλεη αέξαο, έηνηκε φκσο λα ηελ θιείζεη αλ ζπλέβαηλε θάηη απξφνπην. Κάπνηα ζηηγκή άθνπζε ηε θσλή ηνπ άλδξα πνπ ηεο είπε λα βγεη. Βγήθε θαη θάζηζε πάλσ ζηα θηβψηηα. Θα πξέπεη λα ηαμίδεπε πνιιή ψξα, φηαλ θάπνηα ζηηγκή ην θνξηεγφ ζηακάηεζε θαη ν νδεγφο θαηέβεθε θαη άλνημε ηε θαξφηζα. Σελ βνήζεζε λα θαηέβεη θαη ηεο είπε φηη εδψ είλαη ην ρσξηφ Valette. Αξθεηνί άλζξσπνη είραλ καδεπηεί γχξσ απφ ην θνξηεγφ. Ο θνληφο άλδξαο θαηλφηαλ λα ηνπο γλσξίδεη. Άξρηζε λα κηιά κε απηνχο. Έλα απφ ηα άηνκα κε ηα νπνία κίιαγε, πήγε θαη έθεξε έλαλ άλδξα. Σφηε, ν νδεγφο ηνπ θνξηεγνχ κε ηνλ άλδξα πνπ ήξζε εθείλε ηελ ψξα πιεζίαζαλ ηελ Annie. «Annie, απηφο είλαη ν Claude. Μίιεζα γηα ηε θαηάζηαζε ζνπ θαη κπνξείο λα κείλεηο καδί ηνπ.», είπε ν θνληφο άλδξαο. «Σν βξάδπ ζα γίλεη ζπλέιεπζε φπνπ ζα δνχκε ηη ζα θάλνπκε κε ζέλα.», είπε ν Claude ζηελ Annie. Σφηε ν θνληφο άλδξαο κπήθε ζην θνξηεγφ θαη ζπλέρηζε ην ηαμίδη ηνπ. Ζ Annie θνίηαδε ην θνξηεγφ πνπ έθεπγε ρσξίο λα πεη ηίπνηα. Αλ θαη ήηαλ αλαξρηθνί, είραλ ζπκβεί ηφζα πνιιά ζε ηφζν ιίγν δηάζηεκα θαη ηψξα δε ζα ηνπο μαλάβιεπε. Ο Claude ηελ βνήζεζε λα θηάζεη ζε έλα ρακφζπηην. Δθεί ηελ έβαιε λα μαπιψζεη ζε έλα ζηξψκα θηηαγκέλν απφ παληά. Σφηε κπήθαλ ζην ζπίηη έλαο άλδξαο θαη κηα γπλαίθα. Ο Claude ηνπο γλψξηζε ζηελ Annie. ~ ~

8 «Annie, απηφο είλαη ν Pete θαη απηή είλαη ε Kiyoko.» Σφηε γπξίδεη ζηνλ Pete θαη ζηελ Kiyoko. «Ζ Annie ήξζε απφ ην Παξίζη θαη ζα κείλεη εδψ κέρξη ην βξάδπ. Σφηε, ζα απνθαζίζνπκε ζηε ζπλέιεπζε ηη ζα θάλνπκε.» Σν ίδην βξάδπ έγηλε ε ζπλέιεπζε φπνπ βξίζθνληαλ φινη νη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ Valette. Δθεί φινη έκαζαλ ηελ ηζηνξία θαη ηε θαηάζηαζε ηεο Annie. Έγηλε πξφηαζε λα κείλεη κε ηνλ Claude. Γελ ππήξραλ αληηξξήζεηο. Καη ε Annie ζπκθψλεζε. Άιισζηε, δε κπνξνχζε λα θάλεη θαη αιιηψο αλ ήζειε λα δήζεη. Ζ Annie έπξεπε λα κείλεη αξθεηφ θαηξφ μαπισκέλε γηαηί είρε άζρεκν ηξαπκαηηζκφ ζην πφδη. Μεηά απφ κεξηθέο κέξεο παξακνλήο ηεο ζην ρσξηφ, άξρηζε λα θάλεη εξσηήζεηο. Έλα βξάδπ ινηπφλ, ε Annie, ν Pete, ν Claude θαη ε Kiyoko ήηαλ φινη καδεκέλνη ζην ζπίηη θαη έθαλαλ ηε πξψηε πξνζσπηθή ζπδήηεζε κε ηελ Annie. «Ση αθξηβψο ζπκβαίλεη ζην ρσξηφ Valette;», ξψηεζε ε Annie. «Σν ρσξηφ Valette είλαη κηα απφ ηηο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ πνπ επηθξαηεί ε αλαξρία. Δίλαη απφ ηνπο παιαηφηεξνπο αλαξρηθνχο νηθηζκνχο. Τπάξρεη πάλσ απφ 200 ρξφληα.», εμήγεζε ν Claude. Δίραλ βέβαηα θαη απηνί απνξίεο. «Απφ πνχ είζαη;», ξψηεζε ε Kiyoko ηελ Annie. «Γελλήζεθα ζηε Μαζζαιία. Έκεηλα εθεί κέρξη ηεζζάξσλ ρξνλψλ θαη κεηά πήγα ζην Παξίζη καδί κε ηε γπλαίθα πνπ κε αλέιαβε κεηά ην ζάλαην ησλ γνληψλ κνπ.» «Καη πψο πέζαλαλ νη γνλείο ζνπ;», ξψηεζε ν Pete ηελ Annie. «ε ζπκπινθή κε αζηπλνκηθνχο ζην δξφκν. Καη ε ζεηή κνπ κεηέξα είρε έλαλ άλδξα θαη έλα δεθαπεληάρξνλν γην πνπ πέζαλαλ κε ηνλ ίδην ηξφπν. Γηα απηφ κε πήξε ζην Παξίζη, επεηδή θνβφηαλ γηα ηε δσή ηεο. Σφηε, έγηλε άλζξσπνο ηεο εθθιεζίαο θαη ππάθνπε ζηελ αζηπλνκία.» «Πψο ζε αλέιαβε ή ζεηή ζνπ κεηέξα;», ξψηεζε ε Kiyoko. ~ ~

9 «Ήηαλ θίιε ησλ γνληψλ κνπ. Αιιά παιηά ήηαλ θαη απηή ζηελ αληίζηαζε. Μεηά έγηλε φπσο ζαο είπα. Γε ηε ζπκπάζεζα πνιχ. Ήκνπλ πνιχ δηαθνξεηηθή. πλέρεηα κνπ έθαλε παξαηεξήζεηο. Οχηε ηελ αζηπλνκία αθνινπζνχζα πάληα. Δίραλ θάλεη πνιιέο θνξέο επίπιεμε ζηε ζεηή κνπ κεηέξα εμαηηίαο κνπ. Γηα απηφ θαη φηαλ θάεθε ην αζηπλνκηθφ ηκήκα θνβήζεθε θαη κε έθξπςε. Φνβφηαλ κελ αλαθαιχςνπλ ηίπνηα απφ ην παξειζφλ καο. Ήηαλ θηφιαο πηζαλφ λα θαηεγνξήζνπλ εκέλα γηα απηά αθνχ ηνπο έρσ απαζρνιήζεη αξθεηέο θνξέο.» Έλα κήλα κεηά, ε Annie έβγαιε ηνπο επηδέζκνπο θαη πεξπαηνχζε θαλνληθά. Γηα λα δήζεη δνχιεπε ζηνπο αγξνχο. Δθεί φκσο δε πιεξσλφηαλ γηα ηε δνπιεηά πνπ έθαλε αιιά δνχζε κε απηά πνπ παξήγαγε, πξάγκα πξσηφγλσξν γηα απηήλ. Σν ρσξηφ Valette ήηαλ έλαο κηθξφο νηθηζκφο πνπ βξηζθφηαλ νπζηαζηηθά κέζα ζε έλα δάζνο. Σα ζπίηηα ήηαλ πνιχ κηθξά, ρσξίο πφξηεο θαη θηηαγκέλα θπξίσο κε πέηξα. Ζ Annie δε ζπκθσλνχζε κε ηνπο αλαξρηθνχο, αιιά ήηαλ ε πξψηε θνξά ζηε δσή ηεο πνπ ήηαλ ηφζν ήξεκε θαη έλησζε αζθαιήο. Τπήξραλ φκσο πξάγκαηα πνπ δε θαηαιάβαηλε. Απφ ηε πξψηε ζπλέιεπζε είρε πξνζέμεη αξθεηνχο άλδξεο πνπ ληχλνληαλ ζαλ γπλαίθεο. Καη δελ ήηαλ κφλν απηφ, κέλνληαο έλα κήλα κε ηελ Kiyoko, ηνλ Pete θαη ηνλ Claude, πξφζεμε φηη ν Claude θαη ν Pete θέξνληαλ παξάμελα κεηαμχ ηνπο. Μηα κέξα ινηπφλ, θαζψο ε Annie πεξπαηνχζε ζην δξφκν, είδε ζην βάζνο ηνλ Pete θαη ηνλ Claude λα θηιηνχληαη ζην ζηφκα. Ζ Annie έθξημε κε ην ζέακα. Μεηά ν Claude απνκαθξχλζεθε θαη ν Pete έκεηλε κφλνο ηνπ. Σφηε, ε Annie άξρηζε λα πεγαίλεη κε ηαρχ βήκα πξνο απηφλ. «Pete!», θψλαμε ε Annie πξηλ θηάζεη ζε απηφλ. Ο Pete γχξηζε πξνο ηελ Annie ελψ απηή κφιηο είρε θηάζεη ζε απηφλ. «Δδψ ππάξρνπλ πνιινί άλδξεο πνπ ληχλνληαη ζαλ γπλαίθεο.», μεθίλεζε λα ιέεη θαη ήηαλ πνιχ αλαζηαησκέλε. «Καη ινηπφλ;», ήηαλ ε απάληεζε πνπ έιαβε απφ ηνλ Pete. ~ ~

10 «Άιισζηε, ην «γπλαηθείν» θαη ην «αλδξηθφ» θαζνξίδνληαη απφ θνηλσληθά ζηεξεφηππα, πνπ φπσο ζα έρεηο πξνζέμεη, εδψ δελ ηζρχνπλ.», ζπλέρηζε λα ιέεη ν Pete. «Απηφ είλαη αλσκαιία! Καη ηε ζπκβαίλεη κε ζέλα θαη ηνλ Claude;» θψλαμε αθφκα πην δπλαηά θαη εθλεπξηζκέλα ε Annie. «Δγψ κε ηνλ Claude έρνπκε εξσηηθή ζρέζε εδψ θαη έλα ρξφλν. Καη δελ παίδεη θαλέλα ξφιν ην ληχζηκφ ή ε ζπκπεξηθνξά θάπνηνπ εθφζνλ αηζζάλεηαη θαιά κε απηφ. Καη αλ δελ κπνξείο λα δερηείο απηφ, ηφηε δελ κπνξείο λα δερηείο νχηε ηνλ εαπηφ ζνπ. Γηαηί, αλ έρεηο πξνζέμεη, θαη εζχ ληχλεζαη θαη ζπκπεξηθέξεζαη ζαλ «άλδξαο».», απάληεζε ζνβαξά ν Pete. Ζ Annie δελ είπε ηίπνηα. Ο Pete ηελ άθεζε θαη απνκαθξχλζεθε. Ζ Annie γχξηζε πξνο ηελ αληίζεηε πιεπξά θαη άξρηζε λα πεξπαηάεη θαη λα ζθέθηεηαη. Γελ κπνξνχζε λα απαληήζεη ζε απηφ. Ζ Annie ληπλφηαλ πάληα κε παληειφληα θαη κπφηεο, θαζφηαλ κε ηα πνδηά αλνηθηά, είρε αξθεηά θνληφ καιιί θαη γεληθφηεξα ζπκπεξηθεξφηαλ ζαλ «άλδξαο». Ζ ζεηή ηεο κεηέξα θαη ην ζρνιείν ηεο είραλ θάλεη πνιιέο θνξέο επίπιεμε γηα απηφ. Αιιά απηή ζεσξνχζε φηη είλαη θπζηθφ γηα ηνλ εαπηφ ηεο λα είλαη έηζη. Πνηέ φκσο δελ είρε ζθεθηεί γηα ηνπο άιινπο πνπ ζπκπεξηθέξνληαλ δηαθνξεηηθά απφ ηα ζηεξεφηππα πνπ επέβαιε ε θνηλσλία ζην βηνινγηθφ ηνπο θχιν. Απηφ ήηαλ κηα κεγάιε έθπιεμε γηα απηήλ, ίζσο είρε άδηθν ζε απηά πνπ έιεγε. Πάλησο, ιίγν θαηξφ κεηά απφ απηφ ην επεηζφδην, δελ απφξεζε μαλά κε απηά πνπ έβιεπε. Ήηαλ Μάηνο φηαλ κηα κέξα δεκηνπξγήζεθε αλαηαξαρή ζην ρσξηφ ηηο πξψηεο πξσηλέο ψξεο. Ο ήιηνο δελ είρε βγεη αθφκα. Ζ Annie μχπλεζε απφ ηνπο δπλαηνχο ζνξχβνπο. ηαλ βγήθε έμσ λα δεη ηε ζπκβαίλεη, είδε ηνπο θαηνίθνπο ηνπ ρσξίνπ νπιηζκέλνπο ζε νρπξσκαηηθέο ζέζεηο. Απφ καθξηά θαίλνληαλ ηα θψηα απφ 20 πεξηπνιηθά πνπ ήηαλ δηαζθνξπηζκέλα θαη αλάκεζα ζε απηά ππήξραλ αζηπλνκηθνί πνπ έπαηξλαλ ζέζεηο κάρεο θαη ππξνβνινχζαλ. Πίζσ απφ ηα πεξηπνιηθά ππήξραλ 5 θινχβεο. Ζ Annie δελ είρε μαλαδήζεη θάηη ηέηνην ζην ρσξηφ θαη θαζψο ήηαλ ηξνκαγκέλε, έηξεμε θαη θξχθηεθε ζην πην απνκαθξπζκέλν ζπίηη ηνπ ρσξηνχ απφ ην πεδίν ηεο κάρεο. Καζφηαλ θνπινπξηαζκέλε ζε κηα γσλία, έηνηκε γηα θάζε ελδερφκελν, ελψ αθνχγνληαλ θσλέο, ππξνβνιηζκνί θαη εθξήμεηο. Ήηαλ αζθαιήο εθεί πνπ είρε θξπθηεί, αιιά δε ηφικεζε νχηε ζηηγκή λα θχγεη απφ ηε ζέζε ηεο. ~ ~

11 Απηφ ζπλερίζηεθε κέρξη ην κεζεκέξη. Κάπνηα ζηηγκή ε θαζαξία ζηακάηεζε θαη αθνχγνληαλ νρήκαηα λα θεχγνπλ. Σφηε ε Annie ζεθψζεθε θαη θνίηαμε έμσ. Δίδε φηη ε κάρε ηειείσζε. Άξρηζε λα πιεζηάδεη γηα λα δεη ηη έγηλε. Καζψο πιεζίαδε, είδε 10 θακέλα πεξηπνιηθά θαη πηψκαηα αζηπλνκηθψλ αλάκεζα ζε απηά. Πην πίζσ ήηαλ θάηη πνπ έκνηαδε κε αλαηηλαγκέλν ιεσθνξείν θαη έβγαδε αθφκα θαπλνχο. Καζψο πεξπαηνχζε αλάκεζα ζην θφζκν, είδε ηνλ Claude πνπ καδί κε άιινπο κάδεπε ηα πηψκαηα ησλ αζηπλνκηθψλ. Ζ Annie έηξεμε πξνο απηφλ. «Ση ήηαλ απηφ;», ηνλ ξψηεζε. «Ζ αζηπλνκία καο επηηέζεθε. Ήηαλ απφπεηξα θαηαζηνιήο. Γελ ην έρεηο μαλαδεί. Σειεπηαία θνξά έγηλε πξηλ 6 κήλεο, ιίγν πξηλ έξζεηο εζχ.», απάληεζε ν Claude ελψ κεηέθεξε ηα πηψκαηα ζε έλα ζσξφ. «Καη φια απηά ηί είλαη;» «Απηνί είλαη νη αζηπλνκηθνί πνπ ζθνηψζακε. Καηαθέξακε λα βάινπκε θσηηά ζε κεξηθά πεξηπνιηθά θαη φζν γηα ηε θινχβα Απηή ήξζε ζην ηέινο γηα εληζρχζεηο αιιά ηελ αλαηηλάμακε πξηλ βγεη θαλείο. Μεηξήζακε 50 πηψκαηα κέζα ζε απηή. Μεηά ππνρψξεζαλ.», εμήγεζε ν Claude θαζψο έβαδε θσηηά ζην ζσξφ κε ηα πηψκαηα «Καη απφ ην ρσξηφ, ηη έγηλε;» «Δίρακε 40 λεθξνχο γηαηί καο έπηαζαλ απξνεηνίκαζηνπο. Ζ επίζεζε θξάηεζε πεξηζζφηεξν θαη ήηαλ πην δπλαηνί απφ φηη ζπλήζσο. Πάλησο κεηά ηνλ ηειεπηαίν πφιεκν πξηλ 11 ρξφληα, ε δχλακε ηνπο έρεη κεησζεί πνιχ.» «Καη αλ μαλαξζνχλ;» «Γε ζα έξζνπλ ζχληνκα. Πάλησο ζα βάινπκε θξνπξνχο λα πξνζέρνπλ ηπρφλ χπνπηεο θηλήζεηο. ε ιίγν ζα θάλνπκε ζπλέιεπζε θαη ζα νξγαλσζνχκε θαιχηεξα.» ηε ζπλέιεπζε νξγαλψζεθαλ θαιπηέξα νη θξνπξέο θαη απφ εθείλε ηε ζηηγκή ππήξρε κηα γεληθφηεξε εγξήγνξζε. ~ ~

12 Σελ επφκελε κέξα ην κεζεκέξη, ε Annie κάδεπε ληνκάηεο ζηνπο αγξνχο. Κνληά ηεο ήηαλ θαη ν Claude. Κάπνηα ζηηγκή ε Annie γπξίδεη πξνο ηνλ Claude. «Σα φπια, πνχ ηα βξήθαηε;», ηνλ ξψηεζε. «Σα φπια ήηαλ πάληα εδψ, απιψο εζχ δε ηα είρεο δεη;», απάληεζε ν Claude ζπλερίδνληαο λα καδεχεη ληνκάηεο. «Γηαηί;» «Γηαηί ηα έρνπκε θξπκκέλα. Δδψ πνπ δνχκε δελ καο ρξεηάδνληαη παξά κφλν ζε πεξηπηψζεηο φπσο ε ρζεζηλή.» «Δίλαη θιεκκέλα;» «ρη, εκείο ηα θαηαζθεπάδνπκε. Τπάξρεη εξγνζηάζην φπισλ ζηε Σνπινχδ, θαη ε Σνπινχδ είλαη αλαξρηθή πφιε ηα ηειεπηαία 50 ρξφληα. «ε εξγνζηάζην; Πνηνο άλζξσπνο ζα δνπιέςεη ζε εξγνζηάζην αλ δελ ππάξρεη αθεληηθφ; Σνπιάρηζηνλ, έηζη ζθέθηεζηε εζείο νη αλαξρηθνί, έηζη δελ είλαη;» Ο Claude ηφηε ζηακαηά λα καδεχεη ληνκάηεο θαη γπξίδεη πξνο ηελ Annie. «λησο, δε ζέινπκε αθεληηθά θαη λαη, θαλείο δελ είλαη ηφζν ειίζηνο γηα λα δνπιέςεη ρσξίο ιφγν ζε έλα εξγνζηάζην. Αιιά εκείο δελ έρνπκε ζηφρν ην θέξδνο, γηαηί απηφο είλαη ν ζηφρνο ησλ αθεληηθψλ. Δκείο δνπιεχνπκε κε βάζε ηηο αλάγθεο καο θαη δπζηπρψο, φζν ππάξρνπλ εμνπζηαζηέο ζην θφζκν ζα ρξεηαδφκαζηε φπια γηα λα ηνπο πνιεκάκε θαη αλ απηφ πξνυπνζέηεη εξγαζία ζε εξγνζηάζην, ηφηε έηζη ζα γίλεη. Άιισζηε, ηα εξγνζηάζηα πνπ ρξεζηκνπνηνχκαη ιεηηνπξγνχλ κφλν φηαλ ρξεηάδεηαη θαη φρη αζηακάηεηα, φπσο θάλνπλ ηα αθεληηθά.» ια απηά έβαιαλ ηελ Annie ζε ζθέςεηο. Τπήξρε φκσο θάηη πνπ πξαγκαηηθά ηελ πείξαδε. «Καη κέλα γηαηί δε κνπ είπαηε φηη έρεηε φπια;», ξψηεζε ηειηθά. Ο Claude ηελ θνίηαμε κε δηαπεξαζηηθφ βιέκκα. ~ ~

13 «Γηαηί ππάξρεη πάληα ν θφβνο ηνπ αζθαιίηε. Βέβαηα, νη αζθαιίηεο δελ είλαη νη απεηιή πνπ ήηαλ θάπνηε. Έλαο άνπινο αζθαιίηεο εδψ πέξα δε ζα ήηαλ απεηιή, δε ζα κπνξνχζε λα θάλεη ηίπνηα θαη αλ ηνλ αλαθαιχπηακε δε ζα έκελε δσληαλφο. Άιισζηε νη αζθαιίηεο δε ιεηηνπξγνχλ πηα ζαλ θαηάζθνπνη. Αιιά κηα επίζεζε απφ κέζα. Απηφ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη κάρε 100 θνξέο πην αηκαηεξή απφ ηε ρζεζηλή. ζν γηα ζέλα, θαλείο δελ είλαη ζίγνπξνο αλ είζαη ή φρη αζθαιίηεο. Πνηέ δελ ππνζηήξημεο ηηο πξάμεηο ή ηηο απφςεηο καο. Αθφκα θαη αλ είζαη καδί καο, δελ έρεηο πείζεη θαλέλα.», ήηαλ ε απάληεζε ηνπ. Σφηε ζηακάηεζαλ λα κηιάλε θαη ζπλέρηζαλ λα καδεχνπλ ληνκάηεο. Σν κπαιφ ηεο Annie είρε θαηαθιηζηεί απφ ζθέςεηο. Ήηαλ λεθξή γηα ηελ αζηπλνκία θαη αλ ήμεξαλ φηη ήηαλ δσληαλή, ζα ήηαλ θαηαδεηνχκελε θαη ηφηε πνηνο μέξεη ηη ζα ηεο έθαλαλ, αλ ηελ ζπιιακβάλαλε. Δδψ πέξα ηελ δέρηεθαλ θαη αο ήμεξαλ φηη κπνξεί λα είλαη θαη αζθαιίηεο. Αιιά ην ζεκαληηθφηεξν ήηαλ ν ηξφπνο δσήο ηεο. Δδψ κπνξνχζε λα δήζεη ρσξίο λα εμαξηάηαη απφ ζπγγελείο. Καη ήηαλ κηα δσή ρσξίο έιεγρν, ρσξίο θάκεξεο, ρσξίο απαγφξεπζε ηεο θπθινθνξίαο ηε λχρηα θαη ρσξίο απαγφξεπζε ηεο ζπγθέληξσζεο άλσ ησ ηξηψλ αηφκσλ ζην δξφκν. Σψξα δε κπνξνχζε λα θαηαιάβεη γηαηί ηεο θαίλνληαλ ηφζν ιάζνο νη αλαξρηθνί. Ζ Annie ζθεθηφηαλ απηά ηα πξάγκαηα γηα ψξεο. Ζ Annie είρε αξρίζεη λα ζθέθηεηαη θαη λα ιεηηνπξγεί δηαθνξεηηθά. Έδεημε ελδηαθέξνλ γηα ηηο απφςεηο ησλ αλαξρηθψλ θαη είρε αξθεηέο ηέηνηεο ζπδεηήζεηο κε ηνπο θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνχ. πκκεηείρε ελεξγά ζηηο ζπλειεχζεηο θαη ππνζηήξηδε ηέηνηεο απφςεηο. Ζ αζηπλνκία έθαλε κηα δεχηεξε επίζεζε κεηά απφ 3 κήλεο θαη κηα ηξίηε κεηά απφ 5 κήλεο. Καη ζηηο δχν δήηεζε λα πνιεκήζεη, φπσο θαη έγηλε. Δίρε πηα απέρζεηα πξνο ηελ αζηπλνκία θαη ηελ ςεχηηθε δσή πνπ ηεο είρε επηβάιεη. Ζ Annie δνχζε ηψξα έλα ρξφλν ζην ρσξηφ Valette. Έλα βξάδπ, ζε κηα ζπλέιεπζε ηνπ ρσξηνχ, είρε έξζεη έλα πνιχ ζεκαληηθφ κήλπκα. Σν κήλπκα εξρφηαλ απφ ηε λφηηα Ακεξηθή θαη αθνξνχζε ην Πιαλεηάξην. Οη ζπιινγηθφηεηεο ηεο λφηηαο Ακεξηθήο θαηάθεξαλ λα ζηείινπλ θαηαζθφπνπο ζην Πιαλεηάξην θαη έκαζαλ ηα ζρέδηα ησλ θχβεξλήζεσλ. Αλαθάιπςαλ φηη ην Πιαλεηάξην είλαη, εθηφο απφ θπβεξλεηηθφ θαηαθχγην, θαη έλαο κεραληζκφο πνπ κπνξεί λα θαηαζηξέθεη πιαλήηεο θαη λα δεκηνπξγεί λένπο. Έηζη, νη θπβεξλήζεηο ζα δεκηνπξγνχζαλ κηα λέα Γε πνπ ζα θαηνηθνχζαλ κφλν απηνί ελψ ηε Γε πνπ δνχκε ζα ηελ ~ ~

14 θαηαζηξέθαλε γηαηί ζα ηνπο ήηαλ άρξεζηε. Ζ θαηαζθεπή ηεο λέαο Γεο ζε έλα γεηηνληθφ ειηαθφ ζχζηεκα, μεθίλεζε πξηλ 50 ρξφληα θαη ζα ρξεηαζηνχλ αιιά 350 γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο. Γηα απηφ ην ιφγν νη ζπιινγηθφηεηεο ηεο λφηηαο Ακεξηθήο απνθάζηζαλ λα θαηαζηξέςνπλ ην Πιαλεηάξην. Εεηνχζαλ ινηπφλ ηε ζπκπαξάζηαζε φισλ ησλ ζπιινγηθνηήησλ ηνπ θφζκνπ. Δπίζεο, θαινχζαλ θφζκν λα έξζεη γηα λα βνεζήζεη ζηελ νξγάλσζε ηνπ ζρεδίνπ. Σν κήλπκα είρε ζεηηθή αληαπφθξηζε θαη αξθεηφο θφζκνο έδεημε ελδηαθέξνλ λα πάεη. Μεηαμχ απηψλ ήηαλ θαη ε Kiyoko. Ζ Annie θαζφηαλ δίπια ηεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέιεπζεο. ηαλ ηειείσζε ε ζπλέιεπζε θαη ν θφζκνο άξρηζε λα θηλείηαη, ε Annie βξήθε επθαηξία λα κηιήζεη ζηε Kiyoko. «θνπεχεηο λα παο;», ξψηεζε ε Annie. «Ναη.», απάληεζε ε Kiyoko. «Ξέξεηο, ππάξρεη θάηη πνπ δε θαηαιαβαίλσ.» «Καη ηί είλαη απηφ;» «Δε, λα ινη μέξνπλ φηη ην θιίκα έρεη αιιάμεη, ππάξρνπλ κέξε ζην θφζκν πνπ δελ θαηνηθνχληαη ιφγσ ηεο κφιπλζεο, θαη ν πιεζπζκφο ηεο Γεο έρεη θηάζεη ηα 3 δηζεθαηνκκχξηα, φρη κφλν εμαηηίαο ησλ πνιέκσλ, αιιά θαη απφ ηελ κφιπλζε. Σν Πιαλεηάξην ιέεη φηη παιεχεη γηα λα ζηακαηήζεη ηε κφιπλζε. Σψξα φκσο πνπ κάζακε ηα πξαγκαηηθά ηνπ ζρέδηα Γελ είκαη ζίγνπξε Αθνχ ιέλε φηη ν άλζξσπνο δε ζα επηβηψζεη γηα πνιχ ζηε Γε, δελ είλαη θαιχηεξα πνπ θηηάρλεηαη κηα λέα Γε; Αθφκα θαη αλ δελ δήζνπκε εκείο εθεί, ηνπιάρηζηνλ ζα ζπλερηζηεί ε δσή ζε έλα πιαλήηε ρσξίο κφιπλζε.» «Annie, ην Πιαλεηάξην δελ θηηάρηεθε γηα πξνζηαηεχεη εκάο. ηαλ, πξηλ απφ 1 αηψλα, νη 5 κεγάιεο θπβεξλήζεηο πνπ επηβίσζαλ δεκηνχξγεζαλ ην Πιαλεηάξην, ε πξνζνρή ηνπο έθπγε θαη απηή απφ ηε Γε. Σν κφλν πνπ έθαλαλ ήηαλ λα εθκεηαιιεπηνχλ φηη είρε κείλεη απφ απηήλ, γηα απηφ θαη ν θφζκνο έγηλε πην θησρφο. Αθφκα θαη ε εθθιεζία είρε ηελ ίδηα κνίξα. Μεηά ηε πηψρεπζε ηνπ θφζκνπ είρε κείλεη ην κφλν κεγάιν θεθάιαην ζηε Γε θαη ην Πιαλεηάξην θαηαρξάζηεθε ηελ πεξηνπζία ηεο. Σψξα είλαη ην ίδην θησρή κε ηνλ ππφινηπν θφζκν. Οη θπβεξλήζεηο απηνεμνξίζηεθαλ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα λέν θφζκν, ~ ~

15 φπνπ ζα είλαη απηνί αξρεγνί θαη δελ ζα ππάξρνπλ άλζξσπνη ζαλ θαη καο. ζν γηα ηε ζπλέρεηα ηεο δσήο Ζ θάζε δσή είλαη ζεκαληηθή, Annie. Καη ν ιφγνο πνπ είλαη ζεκαληηθή είλαη αθξηβψο φηη έρεη ζπλέρεηα. Γελ ππάξρεη φκσο θαλέλαο ιφγνο λα δψζνπκε ηηο δηθέο καο δσέο κε ηελ πξννπηηθή φηη ίζσο, θάπνηε, θάπνπ αιινχ ζα δεκηνπξγεζεί λέα δσή ζε θαιχηεξεο ζπλζήθεο απφ ηηο δηθέο καο. Δκείο πξέπεη λα δήζνπκε ηψξα ζην θφζκν πνπ δνχκε, αθφκα θαη αλ ην είδνο καο εμαθαληζηεί ζε κεηξηθνχο αηψλεο θαη ην γλσξίδνπκε απηφ. Οχησο ή άιισο, θάπνηε ζα γηλφηαλ θαη απηφ. Δκείο ην κφλν πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε είλαη λα πξνζπαζήζνπκε λα επηβξαδχλνπκε φζν κπνξνχκε, απηή ηε ζηηγκή. Αιιά δελ ζα είρε λφεκα λα δψζνπκε ηηο δηθέο καο δσέο γηα λα ην πεηχρνπκε.» «Σφηε γηαηί ζθνηψλνπκε;» «Γελ ππάξρνπλ πνιινί ηξφπνη γηα λα έρεη ε δσή αδηάθνπε ζπλέρεηα. Έλαο είλαη ν ηξφπνο. Οη άλζξσπνη πνπ ηπθιψλνληαη απφ ηελ εμνπζία έρνπλ αληηηαρζεί ζε απηφ ηνλ ηξφπν. Γελ ππάξρνπλ πνιιέο επηινγέο. Αλ ηνπο αθήζεηο, ζα ζε ζθνηψζνπλ. Πξέπεη λα ακπλζείο. Αλ ν άλζξσπνο πνπ έρεη ηπθισζεί απφ ηελ εμνπζία δελ αιιάμεη κπαιά, δε ζα ζηακαηήζεη λα πξνζπαζεί λα ζε θαηαζηξέςεη θαη, αξγά ή γξήγνξα, ζα πεζάλεη εμαηηίαο απηνχ. Καη εδψ δε κηιάκε γηα κεκνλσκέλα άηνκα αιιά γηα πιεζπζκνχο νιφθιεξνπο. Γελ κπνξεί θαλείο λα εμαθαλίζεη θάζε δσληαλφ νλ ζηε Γε γηα λα δήζεη απηφο θαιά.» Μεηά απφ απηή ηε ζπδήηεζε ε Annie δελ είρε πιένλ θακία ακθηβνιία γηα ηα ζρέδηα ηνπ Πιαλεηάξηνπ. Δίρε απνθαζίζεη ηη ζα θάλεη. Ζ Annie ζα πήγαηλε θαη απηή ζηε λφηηα Ακεξηθή. Ήζειε λα δψζεη πηα νξηζηηθφ ηέινο ζηε ςεχηηθε δσή πνπ είρε επηβάιεη ην Πιαλεηάξην. Μαδί ηεο, ζα πήγαηλαλ θαη άιια 56 άηνκα απφ ην ρσξηφ. Λίγεο κέξεο κεηά ηε ζπλέιεπζε ήξζαλ 6 θνξηεγά γηα λα ηνπο πάξνπλ. Ο Pete θαη ν Claude είραλ πεη ζηελ Annie φηη δε ζα έξζνπλ. Σεο είπαλ φηη δε κπνξνχζαλ λα πάλε φινη θαη φηη έπξεπε λα κείλνπλ άλζξσπνη γηα λα πνιεκήζνπλ ηελ εμνπζία θαη ζε απηά ηα κέξε. Ζ Annie ηνπο αγθάιηαζε θαη ηνπο απνραηξέηεζε, πξηλ κπεη ζηε θαξφηζα ηνπ θνξηεγνχ. Γηπιά ηεο ήηαλ ε Kiyoko. Καζψο ην θνξηεγφ απνκαθξπλφηαλ, ε Annie θνηηνχζε απφ ην άλνηγκα ηεο θαξφηζαο ην ρσξηφ Valette. Λππφηαλ πξαγκαηηθά πνπ έθεπγε. ~ ~

16 Σαμίδεπαλ κε ηα θνξηεγά γηα πεξίπνπ 15 κέξεο. Έθαλαλ ζηάζεηο ζε κεξηθέο αλαξρηθέο πφιεηο φπνπ ήξζαλ θαη άιινη άλζξσπνη. Σειηθά έθηαζαλ ζηε Ληζαβφλα, πνπ ήηαλ θαη απηή αλαξρηθή πφιε. Απφ εθεί επηβηβάζηεθαλ ζε πινία πνπ κεηαθέξαλε πξντφληα. Σν ηαμίδη ζην πινίν θξάηεζε πεξίπνπ 2 κήλεο. Έθηαζαλ ζην ιηκάλη ηνπ Sao Louis ηεο λφηηαο Ακεξηθήο. Απφ εθεί κπήθαλ μαλά ζε θνξηεγά κε πξννξηζκφ ηε Lima, πνπ ήηαλ ην θέληξν νξγάλσζεο ηνπ ζρεδίνπ. Καζπζηέξεζαλ φκσο αξθεηά κέρξη λα δηαζρίζνπλ ηηο Άλδεηο γηα απηφ θαη ην ηαμίδη θξάηεζε 1,5 κήλα. Ζ Annie δελ είρε πάεη ζε άιιν αλαξρηθφ νηθηζκφ εθηνο απφ ην ρσξηφ Valette. Αιιά απηφ ήηαλ απιψο έλα ρσξηφ, πνπ πέξαζε φιν ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν. Ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ έβιεπε αλαξρηθέο πφιεηο πνπ παιηά ήηαλ αζηπλνκνθξαηνχκελεο. Οη πφιεηο έκνηαδαλ κε ην ρσξηφ Valette αιιά ήηαλ πην κεγάιεο. Γχξσ ηνπο είραλ εξείπηα θαιπκκέλα κε βιάζηεζε, φ, ηη απέκεηλε δειαδή απφ ην αζηπλνκνθξαηνχκελν παξειζφλ ηνπο. Μεξηθά κηθξφηεξα θηήξηα ζηέθνληαλ αθφκα θαη ρξεζηκνπνηνχληαλ σο θαηνηθίεο. Πάλησο πνιπθαηνηθίεο δελ ππήξραλ πνπζελά, αληίζεηα κε ην Παξίζη. ιεο νη πφιεηο κέρξη ηε Ληζαβφλα ήηαλ έηζη. Δάλ νη αλαξρηθέο πφιεηο ηεο Δπξψπεο ήηαλ πνιχ δηαθνξεηηθέο απφ ην παξειζφλ ηνπο, ζηε λφηηα Ακεξηθή ήηαλ άιινο θφζκνο. Σα εξείπηα είραλ εμαθαληζηεί θαη δελ είρε κείλεη νχηε έλα θηήξην ηνπ παξειζφληνο φξζην. Απηή ε εηθφλα επηθξαηνχζε ζε φιε ηε λφηηα Ακεξηθή. Ζ Annie φηαλ έθηαζε ζηε Lima εληππσζηάζηεθε. Γελ είρε μαλαδεί ηφζν πνιχ θφζκν καδεκέλν, νχηε θαλ ζην Παξίζη. Δίραλ έξζεη άλζξσπνη απφ φιν ηνλ θφζκν γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ ζρεδίνπ. Μαδί κε ηελ Kiyoko θαη άιια ηξία άηνκα απφ ην ρσξηφ Valette, ηνλ Dominique, ηνλ Nicolas θαη ηελ Simone, έρηηζαλ έλα ζπίηη απφ ιάζπε θαη πέηξα. Μεξηθά πθάζκαηα πνπ ζα ρξεηάδνληαλ, ηα έθηηαμε ε Annie. Μηα βδνκάδα είραλ κείλεη ζηε Lima, φηαλ έγηλε ε πξψηε ζπλέιεπζε. Ζ ζπλέιεπζε μεθίλεζε ην απφγεπκα. Πξψηα κίιεζε έλαο ςειφο άλδξαο κε θφθθηλν δέξκα. «Πξψηα λα θαισζνξίζνπκε φινπο ηνπο λενθεξκέλνπο ζηε ζπιινγηθφηεηα ηεο Lima. ινη φζνη είκαζηε εδψ, έρνπκε έξζεη γηα λα νξγαλψζνπκε ην ζρέδην γηα ηε θαηαζηξνθή ηνπ Πιαλεηάξηνπ. Σνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ήξζαλ νη πξψηεο πιεξνθνξίεο απφ ηνπ θαηαζθφπνπο. ~ ~

17 Τπάξρνπλ θαη άιινη θαηάζθνπνη πνπ ζα θέξνπλ ζχληνκα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. Δγψ ήκνπλ ελαο απφ απηνχο πνπ γχξηζαλ πξφζθαηα γηα απηφ ζα ζαο ελεκεξψζσ γηα θάπνηα πξάγκαηα πνπ πξέπεη λα μέξεηε. Πξψηα απφ φια, ην Πιαλεηάξην είλαη κφλν ηππηθά ε ζπκκαρία 5 θπβεξλήζεσλ φπσο καο ιέλε. ηε πξαγκαηηθφηεηα δηνηθείηαη απφ έλα απηνθξάηνξα θαη φιεο νη θπβεξλήζεηο ππαθνχλ ζηηο δηαηαγέο ηνπ.», είπε. «Κη πψο έγηλε απηφ;», ξψηεζε ν Dominique. «Σα πξψηα 10 ρξφληα αθνχ δεκηνπξγήζεθε ην Πιαλεηάξην, νη θπβεξλήζεηο ήηαλ ζρεδφλ ηζνδχλακεο. Ζ ζέζε φκσο ηεο θάζε θπβέξλεζεο εμαξηάηαη απφ ηε δχλακε πνπ έρεη σο θξάηνο ζηε Γε. Απφ ηηο 5 κεγάιεο θπβεξλήζεηο, νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο είλαη ε πην αδχλακε. Ήηαλ ήδε παξαθκαζκέλεο φηαλ, πξηλ 250 ρξφληα, μεθίλεζαλ νη πξψηεο επαλαζηάζεηο θαη απνδπλακψζεθαλ θαη άιιν ζηε πξνζπάζεηα θαηάθηεζεο ηεο λφηηαο Ακεξηθήο. Ζ Κίλα, αλ θαη είρε ηε κεγαιχηεξε δχλακε αξρηθά, έραζε κεγάιν κέξνο ηεο δχλακεο ηεο ζηνπο πνιέκνπο κε ην παιηφ θξάηνο ηεο Ρσζίαο. Ζ Αγγιία θαη ε Ηλδία ήηαλ νη δχν αλαπηπζζφκελεο θπβεξλήζεηο πνπ ήξζαλ ζε ζθιεξή ζχγθξνπζε γηα ηελ ηδηνθηεζία ηεο Αθξηθήο, πνπ ηψξα είλαη ρσξηζκέλε ζηα δχν. Ζ Ηαπσλία είλαη ε κφλε θπβέξλεζε πνπ δε βξέζεθε ζε πφιεκν κε ηηο άιιεο. Απέθηεζε φια ηα λεζηά ηνπ Δηξεληθνχ σθεαλνχ γηα ηα νπνία θαλείο δε λνηαδφηαλ. Γελ ηελ είραλ ζε κεγάιε ππφιεςε θαη θαλείο δελ ηεο έδηλε ζεκαζία. Έηζη φκσο έγηλε ε ηζρπξφηεξε δχλακε. Δπαλάθεξε ην παιηφ ζεζκφ ηνπ απηνθξάηνξα θαη φιεο νη θπβεξλήζεηο ππαθνχλ ζε απηφλ.», εμήγεζε ελαο ιεπθφο άλδξαο κε μαλζά καιιηά πνπ ήηαλ θαη απηφο θαηάζθνπνο. «Πφζν κεγάιε είλαη φκσο, ε ηζρχο ηνπ απηνθξάηνξα.», ξψηεζε κηα καχξε γπλαίθα κε θαηζαξά καιιηά. «Ο απηνθξάηνξαο έρεη απφιπηε ηζρχο. Σα θπβεξλεηηθά έγγξαθα αλαθέξνληαη ζε απηφλ κε ηνλ ηαπσληθφ ηίηιν «Hikari no kami» πνπ ζεκαίλεη «Θεφο ηνπ θσηφο». Ζ δηαδνρή ηνπ είλαη θιεξνλνκηθή απφ ηνλ πξσηφηνθν γην ηεο απηνθξαηνξηθήο νηθνγέλεηαο, ν νπνίνο πξέπεη λα παληξεπηεί γπλαίθα πνπ είλαη γφλνο ηεο ηαπσληθήο θπβέξλεζεο. Ήηαλ φκσο αλακελφκελν λα απνθηήζεη ηφζε δχλακε. ρη κφλν ε Ηαπσλία δε κπιέρηεθε ζε πφιεκν κε ηηο άιιεο θπβεξλήζεηο, αιιά θαη ζην ζχκπιεγκα ~ ~

18 ησλ ηαπσληθψλ λεζηψλ, δελ ππάξρεη νχηε έλαο αλαξρηθφο νηθηζκφο.», είπε ν άλδξαο κεο ην θφθθηλν δέξκα. Αθνινχζεζε ζησπή γηα ιίγν. Μεηά κίιεζε έλαο καχξνο άλδξαο. «Τπάξρεη επίζεο κηα πξφηαζε ζρεηηθά κε ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ζρεδίνπ. Αξθεηνί βεηεξάλνη πνιέκνπ είλαη πξφζπκνη λα δψζνπλ καζήκαηα ρξήζεο φπισλ θαη πνιεκηθψλ ηερλψλ. Σα καζήκαηα ζα γίλνληαη θαζεκεξηλά, ζηηο 12 ην κεζεκέξη θαη είλαη ειεχζεξα γηα φπνηνλ ζέιεη λα ηα παξαθνινπζήζεη.» H Annie είρε ρξεζηκνπνηήζεη φπιν κφλν 2 θνξέο ζηε δσή ηεο γηα απηφ θαη απνθάζηζε λα παξαθνινπζήζεη ηα καζήκαηα ρξήζεο φπισλ. Μηα κέξα ζπλάληεζε εθεί θαη ηνλ άλδξα κε ην θφθθηλν δέξκα πνπ είρε πάεη σο θαηάζθνπνο ζην Πιαλεηάξην. Έθαλε θαη απηφο εμάζθεζε ζηε ζθνπνβνιή. Ζ Annie ηνλ πιεζίαζε θαη ηνπ κίιεζε. «Δζχ έρεηο πάεη ζην Πιαλεηάξην. Πηζηεχεηο φηη ππάξρεη ηξφπνο λα ην θαηαζηξέςνπκε;», ηνλ ξψηεζε. Ο άλδξαο γχξηζε πξνο απηήλ. «Γελ είλαη εχθνιν. Αιιά αθνχ θαηαθέξακε λα θηάζνπκε εθεί θαη λα γπξίζνπκε ρσξίο λα καο αλαθαιχςνπλ, απηφ ιέεη πνιιά. Τπάξρνπλ θαη άιινη θαηάζθνπνη πνπ φηαλ γπξίζνπλ ζα θέξνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. Οπφηε λαη, πηζηεχσ φηη ζα ηα θαηαθέξνπκε. Άιισζηε, θνίηα πφζνο θφζκνο έρεη έξζεη γηα λα νξγαλψζνπκε ην ζρέδην. Δγψ γελλήζεθα θαη κεγάισζα εδψ, ζηε Lima θαη πνηέ δελ είρε πάλσ απφ θαηνίθνπο. Σψξα δνπλ εδψ 2 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη θαη είλαη ε πφιε κε ην κεγαιχηεξν πιεζπζκφ ζην θφζκν. Απηφ ην πξάγκα απφ κφλν ηνπ είλαη ελζαξξπληηθφ.», ηεο είπε. «Δπραξηζηψ, απηφ ήζεια λα μέξσ. Πεο κνπ φκσο θαη θάηη αθφκα. Γελ ππάξρεη αζηπλνκία ζηε λφηηα Ακεξηθή; Γηαηί πνιχ εχθνια θηλνχκαζηε εδψ πέξα.» «ρη. Απφ ηηο πξψηεο θηφιαο επαλαζηάζεηο, ε λφηηα Ακεξηθή έγηλε αλεμάξηεηε θαη απηφλνκε θαη δελ ππνηάρηεθε ζε θακία θπβέξλεζε. Έγηλε ην θέληξν απηννξγάλσζεο ηνλ αλζξψπσλ ζε φιε ηελ Γε. Γηα απηφ θαη νξγαλψλνπκε εδψ ην ζρέδην.» ~ ~

19 «Ωξαία. Γεηα ζνπ ηψξα, ζα ηα μαλαπνχκε.» Ζ Annie απνκαθξχλζεθε θαη ζπλέρηζε ηελ εμάζθεζε. Δίραλ πεξάζεη 4 κήλεο απφ ηφηε πνπ ε Annie έθηαζε ζηε Lima. Έλα δεχηεξν θχκα θαηαζθφπσλ είρε θηάζεη απφ ην Πιαλεηάξην. Ακέζσο έγηλε ζπλέιεπζε. Έλαο θαηάζθνπνο κίιεζε πξψηνο. «Δίκαη έλαο απφ ηνπο θαηαζθφπνπο πνπ γχξηζαλ πξφζθαηα θαη κπνξνχκε λα ζαο αλαθνηλψζνπκε φηη βξήθακε έλα ηξφπν λα θαηαζηξέςνπκε ην Πιαλεηάξην.», είπε. Ζ είδεζε απηή έθεξε επράξηζηε αλαζηάησζε θαη πνιιέο θσλέο ζηε ζπλέιεπζε. «Καη πνηνο είλαη απηφο;», ξψηεζε δπλαηά ε Annie αλάκεζα ζηηο θσλέο. Ξαθληθά επηθξάηεζε απφιπηε εζπρία. «Σν Πιαλεηάξην είλαη έλαο κεραληθφο πιαλήηεο ζην κέγεζνο ηεο Γεο. Τπάξρεη κφλν έλαο ηξφπνο λα θαηαζηξαθεί κε έλα ρηχπεκα. Πξέπεη λα θηάζνπκε ζην θέληξν ηνπ. Δθεί βξίζθνληαη νη ππξεληθνί αληηδξαζηήξεο απφ φπνπ παξάγεηαη ε ελέξγεηα πνπ ρξεζηκνπνηεί. Δάλ θαηαθέξνπκε λα πξνθαιέζνπκε βξαρπθχθισκα ζην πίλαθα ειέγρνπ ησλ αληηδξαζηήξσλ, ε ππξεληθή ζράζε ζα μεθχγεη απφ ηνλ έιεγρν θαη νη ππξεληθνί αληηδξαζηήξεο ζα εθξαγνχλ. Οη εθξήμεηο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ, ζα είλαη ηθαλέο λα θαηαζηξέςνπλ νιφθιεξν ην Πιαλεηάξην.», είπε ν θαηάζθνπνο. «Δίλαη φκσο ηφζν εχθνιν;», ξψηεζε ν άλδξαο κε ην θφθθηλν δέξκα κε ηνλ νπνίν είρε κηιήζεη ε Annie. «Σν Πιαλεηάξην ρσξίδεηαη ζε 4 επίπεδα. Σν πξψην επίπεδν είλαη απηφ πνπ θαηνηθείηαη. Σν δεχηεξν επίπεδν πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο κεραληζκνχο πνπ ην θάλνπλ λα ιεηηνπξγεί. Σν ηξίην είλαη ν πίλαθαο ειέγρνπ ησλ αληηδξαζηήξσλ θαη ην ηέηαξην είλαη νη ππξεληθνί αληηδξαζηήξεο. ην πξψην επίπεδν, νη άλζξσπνη θηλνχληαη ειεχζεξα. ηα θαηψηεξα επίπεδα φκσο, κπνξεη θάπνηνο λα κπεη κφλν κε απηνθξαηνξηθή άδεηα. Δίλαη φκσο πνιχ πηζαλφ λα κπνξέζνπκε ηειηθά λα πάξνπκε απηή ~ ~

20 ηελ άδεηα θαη λα θηάζνπκε ζην πίλαθα ειέγρνπ.», εμήγεζε ν θαηάζθνπνο. «Καη πσο ζα γίλεη απηφ;», ξψηεζε ελαο άλδξαο απφ ηελ Ηαπσλία. «Θα καο βάιεη κέζα ν ίδηνο ν γηνο ηνπ απηνθξάηνξα. Απηή ηελ ζηηγκή, ν ησξηλφο απηνθξάηνξαο είλαη 80 ρξνλψλ. Ο πξσηφηνθνο γηνο ηνπ είλαη 45 ρξνλψλ, παληξεκέλνο θαη έρεη 2 παηδηά. Σν απηνθξαηνξηθφ αμίσκα είλαη ηζφβην, εθηφο θαη αλ ν απηνθξάηνξαο απνζπξζεί ν ίδηνο. Κάηη πνπ φκσο, δε ζα γίλεη φπσο θαίλεηαη. Έηζη, ηψξα είλαη δηαζεηεκέλνο λα θάλεη ηα πάληα γηα λα πάξεη ηε ζέζε ηνπ παηέξα ηνπ. Μπνξεί λα καο νδεγήζεη ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ κε αληάιιαγκα ηελ εμνιφζξεπζε ηνπ απηνθξάηνξα. Γελ ελδηαθέξεηαη νχηε γηα ην Πιαλεηάξην άιισζηε.», είπε ν θαηάζθνπνο. «Δίλαη φκσο ξηςνθίλδπλν Καη κπνξνχκε λα ηνλ εκπηζηεπηνχκε;», ξψηεζε ν άλδξαο κε ην θφθθηλν δέξκα. «Καλείο δελ είλαη άμηνο εκπηζηνζχλεο εθεί πέξα. Αιιά αλ έρνπκε έζησ θαη κηα πηζαλφηεηα λα θαηαζηξέςνπκε ην Πιαλεηάξην πξέπεη λα ην θάλνπκε.», είπε ν θαηάζθνπνο. «Άξα ηψξα πξέπεη λα βξνχκε ηξφπν λα θηάζνπκε σο εθεί.», είπε ν άλδξαο κε ην θφθθηλν δέξκα. «Μπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην δηαζηεκηθφ ζηαζκφ Mataveri ζην λεζί Rapa Nui. Απφ εθεί ζηείιακε ηνπο θαηαζθφπνπο θαη μέξνπκε πσο είλαη ν ρψξνο.», είπε κηα γπλαίθα κε θφθθηλα καιιηά. «Σψξα φκσο δε ζα ζηείινπκε κεξηθνχο θαηαζθφπνπο αιιά πνιιά άηνκα. Γε κπνξνχκε λα κπνχκε θξπθά. Πξέπεη λα ηνλ θαηαιάβνπκε θαη απηφ πξέπεη λα γίλεη ρσξίο λα κπνξέζνπλ λα εηδνπνηήζνπλ ηηο αξρέο.», είπε έλαο άλδξαο πνπ θνξνχζε θνπζηάλη. «Τπάξρεη φκσο θαη έλα ηειεπηαίν ζέκα. Γηα λα κεηαθέξνπκε πνιιά άηνκα ζην Πιαλεηάξην πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα δηαζηεκφπινηα κε ηα νπνία αλαλεψλεηαη ην ζψκα ηεο αζηπλνκίαο. Απηά ηα δηαζηεκφπινηα κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ 50 άηνκα. Πξέπεη λα επηιέμνπκε πνηνπο ζηείινπκε γηαηί ππάξρεη κφλν έλα δηαζηεκφπινην θάζε θνξά ζην ζηαζκφ.», είπε ν θαηάζθνπνο. ~ ~

21 «Μπνξνχλ φζνη ζέινπλ, λα ζπγθεληξσζνχλ ζην θέληξν θαη φπνηνο έρεη, κπνξεη λα πξνβάιεη αληηξξήζεηο κέρξη λα απνθαζίζνπκε.», πξφηεηλε κηα γπλαίθα κε θφθθηλν δέξκα. Έηζη θαη έγηλε. Ζ Annie ήηαλ ηειηθά έλα απφ ηα άηνκα πνπ επηιέρηεθαλ. Σελ επφκελε κέξα μεθίλεζε 1 πινίν κε 200 επηβάηεο γηα ην λεζί Rapa Nui. Σν ηαμίδη θξάηεζε 1 κήλα. Απνβηβάζηεθαλ ζηα βφξεηα ηνπ λεζηνχ λνηηνδπηηθά. Έθηαζαλ ζε θνληηλή απφζηαζε απφ ην ζηαζκφ θαη εθεί πεξίκελαλ κέρξη λα λπρηψζεη. Απφ εθεί κπνξνχζαλ λα δνπλ ην ζηαζκφ. Ήηαλ απεξίθξαθηνο. ηε κέζε ηνπ ζηαζκνχ ππήξρε έλαο αεξνδηάδξνκνο θαη εθεί βξηζθφηαλ έλα κεγάιν δηαζηεκφπινην. Ολνκαδφηαλ TYSIS 32. Ζ αθεηεξία ηνπ αεξνδηαδξφκνπ ήηαλ λνηηναλαηνιηθά ελψ ην ηέινο ηνπ ήηαλ βνξεηνδπηηθά. Αξηζηεξά απφ ηνλ αεξνδηάδξνκν, πξνο ηελ πιεπξά ηεο ζάιαζζαο, ππήξραλ 2 εθηνμεπηήξηα δηαζηεκηθψλ ππξαχισλ. ην θαζέλα ππήξρε θαη έλαο δηαζηεκηθφο πχξαπινο. Σν πξψην εθηνμεπηήξην ήηαλ δίπια απφ ηελ αθεηεξία ηνπ αεξνδηαδξφκνπ θαη ην δεχηεξν δίπια απφ ην ηέινο ηνπ. Αλάκεζα ζηα εθηνμεχηξηα ππήξραλ κηθξά θηήξηα πνπ ρξεζίκεπαλ ζαλ απνζήθεο θαη θαηαθχγηα. Γεμηά απφ ηνλ αεξνδηάδξνκν, πξνο ηελ πιεπξά ηνπ λεζηνχ, ππήξρε ην θέληξν ειέγρνπ θαη ην ελεξγεηαθφ θέληξν. Σν ελεξγεηαθφ θέληξν βξηζθφηαλ δίπια απφ ηελ αξρή ηνπ αεξνδηαδξφκνπ. Ήηαλ έλα κηθξφ θηήξην. Μέζα ζε απηφ ππήξρε ε γελλήηξηα πνπ έδηλε ελέξγεηα ζε φιν ηνλ ζηαζκφ. Σν θέληξν ειέγρνπ ήηαλ έλα κεγάιν ηξηψξνθν θηήξην. Δθεί κέζα ππήξρε ην θπιάθην φπνπ βξίζθνληαλ νη θχιαθεο ηνπ ζηαζκνχ. Δπίζεο, ππήξρε ην θέληξν αζθαιείαο φπνπ παξαθνινπζνχζαλ ηα πάληα κε θάκεξεο θαη ην θέληξν επηθνηλσλίαο φπνπ επηθνηλσλνχζαλ κέζσ αζπξκάηνπ κε ηηο αξρέο ζηα ηαπσληθά λεζηά. Σέινο, ππήξρε ζην ππφγεην, κηα βνεζεηηθή γελλήηξηα ζηε πεξίπησζε πνπ ε θχξηα γελλήηξηα πάζαηλε θάηη. Τπήξραλ θάκεξεο ζε θάζε γσλία, θάζε θηεξίνπ αιιά είραλ κηθξή εκβέιεηα. Πεξίκελαλ λα λπρηψζεη ψζηε λα ηνπ θαιχςεη ην ζθνηάδη. ηαλ πιένλ είρε ζθνηεηληάζεη, ε Kiyoko έηξεμε κπξνζηά ζηελ είζνδν ηνπ ελεξγεηαθνχ θέληξνπ θξαηψληαο έλα κεγάιν πνιπβφιν. Ππξνβφιεζε ηηο 2 θάκεξεο πνπ ππήξραλ ζηηο γσλίεο θαη επέζηξεςε ζην ζθνηάδη. ~ ~

22 ην θέληξν αζθαιείαο, ν ππάιιεινο πξφζεμε φηη 2 θάκεξεο ζηακάηεζαλ λα ιεηηνπξγνχλ. Δπηθνηλψλεζε ηειεθσληθά κε ηνπο θχιαθεο θαη έζηεηιε έλαλ λα ειέγμεη ηη γίλεηαη. Έλαο νπιηζκέλνο αζηπλνκηθφο βγήθε απφ ην θέληξν ειέγρνπ θαη πήγε πξνο ηελ είζνδν ηνπ ελεξγεηαθνχ θέληξνπ. ην δεμί ηνπ ρέξη θξαηνχζε έλα πνιπβφιν θαη ζην αξηζηεξφ έλαλ αζχξκαην, πνπ ηνλ είρε θνληά ζην πξφζσπν ηνπ. ηαλ ν αζηπλνκηθφο έθηαζε ζηελ είζνδν ηνπ ελεξγεηαθνχ θέληξνπ δελ είδε ηίπνηα χπνπην. «Γελ ππάξρεη ηίπνηα εδψ.», είπε ζηνλ αζχξκαην. Σφηε, άθνπζε γξήγνξα βήκαηα κέζα ζην ζθνηάδη, απφ ην ζεκείν πνπ είρε εκθαληζηεί ε Kiyoko. «Πνηνο είλαη εθεί;», θψλαμε. Μεηά κίιεζε ζηνλ αζχξκαην. «Ίζσο ππάξρεη θάπνηνο εδψ. Πάσ λα ειέγμσ.» Καζψο πξνρσξνχζε κέζα ζην ζθνηάδη, άθνπζε μαθληθά έλα ζξφηζκα αξηζηεξά ηνπ. Γχξηζε ακέζσο πξνο ηα εθεί. Δθείλε ηε ζηηγκή έλησζε έλα δπλαηφ ρηχπεκα ζην πίζσ κέξνο ηνπ θεθαιηνχ ηνπ. Σφηε ηνπ έπεζε ν αζχξκαηνο απφ ην ρέξη. Έζθπςε ην θεθάιη κε πφλν θαη ηα κάηηα ηνπ βνχξθσζαλ. Έθαλε ηξία γξήγνξα βήκαηα κπξνζηά. Γχξηζε γξήγνξα πίζσ θαη ελψ κε ην ειεχζεξν ρέξη θξαηνχζε ην ζεκείν πνπ ρηχπεζε, κε ην άιιν ζήθσζε ην φπιν γηα λα ππξνβνιήζεη ρσξίο λα βιέπεη. Έλαο ςειφο άλδξαο ηνλ είρε ρηππήζεη ζην θεθάιη κε έλα ζθπξί. ηαλ ν αζηπλνκηθφο ζήθσλε ην φπιν, ν ςειφο άλδξαο έθαλε δχν κεγάια βήκαηα πξνο ην κέξνο ηνπ, ζήθσζε ςειά ην ζθπξί θαη ηνλ μαλαρηχπεζε. Ο αζηπλνκηθφο άθεζε ην φπιν θαη έθεξε ην θεθάιη ζηα γφλαηα. Σφηε, ν ςειφο άλδξαο ηνλ έπηαζε απφ ηνλ ιαηκφ θαη ζήθσζε ην ζθπξί. Σν γχξηζε απφ ηελ πίζσ κεξηά, φπνπ είρε δχν κπηεξέο αηρκέο, θαη ην θάξθσζε ζην θεθάιη ηνπ αζηπλνκηθνχ. Γηα κεξηθά δεπηεξφιεπηα, ν άλδξαο θαη ν αζηπλνκηθφο έκεηλαλ αθίλεηνη. Μεηά, ν άλδξαο πήξε ηα ρέξηα ηνπ απφ ην ζθπξί θαη απφ ην ιαηκφ ηνπ αζηπλνκηθνχ. Ο αζηπλνκηθφο έκεηλε φπσο ήηαλ θαη έγεηξε κπξνζηά, κε ην πξφζσπν ζην ρψκα θαη ην ζθπξί θαξθσκέλν ζην θεθάιη ηνπ. ~ ~

23 Έλαο απφ ηνπο αλζξψπνπο κε παξφκνηεο αλαινγίεο κε ηνλ αζηπλνκηθφ θφξεζε ηε ζηνιή ηνπ θαη πήξε ηνλ αζχξκαην θαη ην πνιπβφιν. «Τπάξρεη έλα θνξίηζη εδψ. Θα έρεη λα καο πεη πνιιά. Σελ θέξλσ κέζα.», είπε ζηνλ αζχξκαην. Έηζη, ν άλδξαο πνπ κεηακθηέζηεθε ζε αζηπλνκηθφ πήγε πξνο ην θέληξν ειέγρνπ ζεκαδεχνληαο κε ην φπιν ηνπ ηελ Kiyoko πνπ ήηαλ κπξνζηά ηνπ. ηαλ κπήθαλ ζην θέληξν ειέγρνπ, έλαο καχξνο άλδξαο πνπ είρε ζηε πιάηε ηνπ έλα πνιπβφιν θαη έλα ινζηφ έηξεμε πξνο ην ελεξγεηαθφ θέληξν. ηαλ έθηαζε ζηελ είζνδν, δελ ηνλ έβιεπαλ νη θάκεξεο γηαηί ηηο είρε θαηαζηξέςεη πξνεγνπκέλσο ε Kiyoko. Έδσζε κηα πνιχ δπλαηή θισηζηά θαη έζπαζε ηελ πφξηα. ηνλ απέλαληη ηνίρν ππήξρε έλα κεγάιν νξζνγψλην κεηαιιηθφ θνπηί. Έθηαζε κπξνζηά ζε απηφ, έβγαιε ην ινζηφ θαη ην άλνημε. Μέζα ήηαλ ν δηαθφπηεο πνπ ελεξγνπνηνχζε ηελ γελλήηξηά. Σνλ θαηέβαζε θαη φινο ν δηαζηεκηθφο ζηαζκφο ζθνηείληαζε. Σελ ίδηα ζηηγκή, ζην θέληξν ειέγρνπ επηθξαηνχζε αλαζηάησζε. Ο ππάιιεινο πνπ παξαθνινπζνχζε ηηο θάκεξεο θψλαμε λα πάεη θάπνηνο λα βάιεη ζε ιεηηνπξγία ηελ βνεζεηηθή γελλήηξηα. Έλαο άιινο ππάιιεινο βγήθε απφ ην δσκάηην, αθήλνληαο ηε πφξηα αλνηθηή, θαη έηξεμε θάησ λα ελεξγνπνηήζεη ηελ βνεζεηηθή γελλήηξηα. Ο ήρνο απφ ηα βήκαηά ηνπ ειαηησλφηαλ θαζψο θαηέβαηλε κέρξη πνπ ζηακάηεζε. ρεδφλ ακέζσο, αθνπζηήθαλ βήκαηα πνπ αλέβαηλαλ θαη ν ήρνο ηνπο απμαλφηαλ. Απφ ηε ζθνηεηλή πφξηα ηνπ δσκαηίνπ θάλεθε ε ιάκςε ελφο ππξνβφινπ θαη κεηά εζπρία. Ζ πφξηα ηνπ δσκαηίνπ έθιεηζε. ε ιίγν ην ξεχκα επαλήιζε. Μέζα ζην δσκάηην ήηαλ ν άλδξαο κεηακθηεζκέλνο ζε αζηπλνκηθφ θαη ε Κηyoko πνπ θξαηνχζε έλα πνιπβφιν. Μπξνζηά ηνπο βξίζθνληαλ 4 λεθξνί ππάιιεινη. Ζ Kiyoko θάζηζε ζηνλ αζχξκαην θαη άξρηζε λα θαιεί. «Γηαζηεκηθφο ζηαζκφο Mataveri πξνο Tokyo. Σν δηαζηεκφπινην TYSIS 32 είλαη έηνηκν γηα αλαρψξεζε. Εεηάκε έγθξηζε άδεηαο αλαρψξεζεο ηνπ δηαζηεκνπινίνπ ζηηο 8.15 π.κ., ηνπηθή ψξα.» ε πνιχ ιίγν ήξζε ε απάληεζε. ~ ~

24 «Tokyo πξνο δηαζηεκηθφ ζηαζκφ Mataveri. Ζ άδεηα εγθξίλεηαη. Σν δηαζηεκφπινην TYSIS 32 ζα αλαρσξήζεη απφ ηε Γε ζηηο 8.15 π.κ., ηνπηθή ψξα λήζνπ Rapa Nui.» ζε ψξα ε Kiyoko κηινχζε ζηνλ αζχξκαην, ν άλδξαο ηνπνζέηεζε κηα βφκβα. Μφιηο ηέιεησζε ηελ επηθνηλσλία, βγήθαλ απφ ην δσκάηην θαη θαηέβεζαλ ηξέρνληαο ηηο ζθάιεο. Καηεβαίλνληαο, ζπλάληεζαλ ηνλ ππάιιειν πνπ ελεξγνπνίεζε ηελ βνεζεηηθή γελλήηξηα, ν νπνίνο εθείλε ηελ ψξα αλέβαηλε. Καζψο έηξεραλ, ηνλ έζπξσμαλ θαη ηνλ έξημαλ θάησ. Μφιηο έγηλε ε έθξεμε ζην δσκάηην, ηα 198 άηνκα πνπ πεξίκελαλ ζην ζθνηάδη θαηεπζχλζεθαλ πξνο ηνλ δηαζηεκηθφ ζηαζκφ. Σν δηαζηεκφπινην ηαμίδεπε ηψξα ζην δηάζηεκα. Ζ Annie ήηαλ γπκλή, έηνηκε λα κπεη ζην ζάιακν λάξθσζεο. Γχξηζε ην θεθάιη ηεο δεμηά θαη θνίηαμε ηε Kiyoko. Ήηαλ θαη απηή έηνηκε λα κπεη ζην ζάιακν λάξθσζεο. «Θπκάζαη πνπ κνπ είρεο πεη, φηη δελ αμίδεη λα πεζάλνπκε γηα λα δεκηνπξγεζεί λέα δσή ζε θαιχηεξεο ζπλζήθεο, Kiyoko;» «Σν ζπκάκαη.» «Δίλαη κεγάιε εηξσλεία, γηαηί απηφ αθξηβψο ζα θάλνπκε ηψξα.» «Δκείο ην θάλνπκε απηφ γηα ηε ζπλέρηζε, θαη φρη ηελ δεκηνπξγία, ηεο δσήο. Καη απηή είλαη ε δσή πνπ μέξνπκε ζηνλ πιαλήηε πνπ δνχζακε πάληα κε ηηο ίδηεο ζπλζήθεο πνπ γλσξίζακε. Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ επέιεμα λα ζπκκεηέρσ ζε απηή ηελ απνζηνιή.» Με απηά ηα ιφγηα, ε Kiyoko κπήθε ζην ζάιακν. Ζ Annie κπήθε θαη απηή θαη θνηηνχζε κπξνζηά. Ο ζάιακνο έθιεηζε κε γπαιί. Ο ζάιακνο λάξθσζεο είρε ζρήκα κεγάιεο γπάιηλεο θάςνπιαο θαη ήηαλ αηνκηθφο. Τπήξραλ 50 ζάιακνη ηνπνζεηεκέλνη θαηά κήθνο ησλ πιεπξψλ ελφο νξζνγψληνπ δσκαηίνπ. Σφηε, αθνχζηεθε ε θσλή ηνπ απηφκαηνπ πηιφηνπ. «Δλεξγνπνίεζε απηφκαηνπ πηιφηνπ. Έλαξμε επεμεξγαζίαο ζπληεηαγκέλσλ. Δπεμεξγαζία ζπληεηαγκέλσλ νινθιεξψζεθε. Πξννξηζκφο: Πιαλεηάξην. Τπνινγηζκφο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηαμηδηνχ: 8 κήλεο. Έλαξμε δηαδηθαζίαο λάξθσζεο.» ~ ~

25 Απφ ην θάησ κέξνο ησλ ζαιάκσλ βγήθε έλα άζπξν ππλσηηθφ αέξην θαη φινη λαξθψζεθαλ. «Γηαδηθαζία λάξθσζεο νινθιεξψζεθε. Έλαξμε δηαδηθαζίαο δηαηήξεζεο ζσκάησλ.» Απφ ην θάησ κέξνο ησλ ζαιάκσλ βγήθε λεξφ κέρξη πνπ νη ζάιακνη γέκηζαλ. Μεηά, εκθαλίζηεθαλ ζσιελάξηα πνπ ζπλδέζεθαλ κε ηηο θιέβεο ζηνπο αζηξαγάινπο θαη ζηνπο θαξπνχο. Όζηεξα εκθαλίζηεθαλ άιια ζσιελάξηα πνπ θαηέιεγαλ ζε βεληνχδεο. Απφ απηά, δχν θφιιεζαλ ζην αξηζηεξφ κέξνο ηεο θνηιηάο θαη έλα ζην αξηζηεξφ κέξνο ηνπ ζηήζνπο. Σν ίδην θαη ζηε δεμηά πιεπξά ελψ ην αληίζηνηρν ζπλέβε θαη ζηε πιάηε. «Γηαδηθαζία δηαηήξεζεο ζσκάησλ νινθιεξψζεθε θαη βξίζθεηαη ζε εμέιημε.» μαλά. Μεηά απφ 8 κήλεο, ε θσλή ηνπ απηφκαηνπ πηιφηνπ αθνχζηεθε «Λήμε δηαδηθαζίαο δηαηήξεζεο ζσκάησλ. Έλαξμε δηαδηθαζίαο απνλάξθσζεο.» Οη ζάιακνη άδεηαζαλ απφ ην λεξφ. Σφηε, νη άλζξσπνη μχπλεζαλ. ηε ζπλέρεηα, ηα ζσιελάξηα απνθνιιεζήθαλ. «Γηαδηθαζία απνλάξθσζεο νινθιεξψζεθε.» Οη άλζξσπνη έβαιαλ ηα ξνχρα ηνπ θα έθξπςαλ κέζα ζε απηά ηα φπια ηνπο, πνπ είραλ ρξεζηκνπνηήζεη θαη ζηελ θαηάιεςε ηνπ δηαζηεκηθνχ ζηαζκνχ. ηαλ πξνζγεηψζεθε ην δηαζηεκφπινην, απνβηβάζηεθαλ θαη άξρηζαλ λα θηλνχληαη θαηά κήθνο ελφο ζθνηεηλνχ δηαδξφκνπ. Άιινη άλζξσπνη δελ ππήξραλ εθεί πέξα. Ζ Annie, θαζψο πεξπαηνχζε αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο, είδε δεμηά ηεο ηνλ άλδξα πνπ είρε κεηακθηεζηεί αζηπλνκηθφο ζηε θαηάιεςε ηνπ δηαζηεκηθνχ ζηαζκνχ. «Γηαηί δελ έρνπκε δεη θαλέλαλ άλζξσπφ; Πνχ είλαη φινη;», ηνλ ξψηεζε. ~ ~

26 «Οιφθιεξε ε δηαδηθαζία πξνζγείσζεο είλαη απηφκαηε. Γελ ρξεηάδνληαη άλζξσπνη γηα λα ηελ ειέγρνπλ. Άιισζηε, δε δεη θαη πνιχο θφζκνο εδψ. Τπάξρνπλ άλζξσπνη θαη είλαη φινη ζπγθεληξσκέλνη ζηε Μεηξφπνιε. Δθεί πάκε ηψξα. Θα πεξάζνπκε απαξαηήξεηνη κέζα ζε ηφζν θφζκν.», ηεο απάληεζε. Αθνχ πεξπάηεζαλ ιίγν αθφκα, έθηαζαλ ζην ηέινο ηνπ δηαδξφκνπ. Σφηε, άλνημε κηα πχιε θαη εκθαλίζζεθε κπξνζηά ηνπο κηα εηθφλα αξθεηά γλψξηκε ζηελ Annie. Μπξνζηά ηνπο ππήξρε κηα κεγαινχπνιε γεκάηε κε πνιπθαηνηθίεο θαη νπξαλνμχζηεο. Πάλσ απφ απηήλ ππήξρε νπξαλφο, πηζηή αλαπαξάζηαζε ηνπ νπξαλνχ ηεο Γεο. Ζ πφιε είρε πνιχ κεγάιε έθηαζε θαη ππήξραλ ιεσθφξνη θαη απηνθηλεηφδξνκνη. Έκνηαδε πνιχ κε ηηο αζηπλνκνθξαηνχκελεο πφιεηο ηεο Γεο, φπσο ην Παξίζη. Με ηε δηαθνξά φηη δελ ππήξρε πφιε ζηε Γε πνπ λα είρε πιεζπζκφ αλζξψπνπο εθείλε ηελ επνρή. Ήηαλ πνιχ κεγαιχηεξε απφ νπνηαδήπνηε άιιε πφιε είραλ δεη. ηαλ κπήθαλ κέζα, δελ μερψξηδαλ κέζα ζην πιήζνο. Πάλησο, έκελαλ θνληά ν έλαο κε ηνλ άιινλ γηα λα κε ραζνχλ. Φπζηθά, ππήξραλ παληνχ θάκεξεο αιιά εθεί θαλείο δελ ήμεξε πνηνί πξαγκαηηθά είλαη. Καηεπζχλζεθαλ ινηπφλ, πξνο ην θηήξην ηεο ηαπσληθήο θπβέξλεζεο. Ο ηειεθσλεηήο ζην γξαθείν ηνπ πξσζππνπξγνχ ηεο ηαπσληθήο θπβέξλεζεο ελεξγνπνηήζεθε θαη αθνχζηεθε κηα γπλαηθεία θσλή. «Κχξηε, ππάξρεη εδψ έλαο άλδξαο πνπ επηκέλεη λα ζαο δεη ηδηαηηέξσο. Λέεη φηη έρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα ρξεηαζηείηε ζηε κειινληηθή ζαο ζηαδηνδξνκία σο απηνθξάηνξαο. Να ηνλ αθήζσ λα πεξάζεη;» ηνπ. Ο πξσζππνπξγφο ζθέθηεθε ιίγν θαη κεηά έδσζε ηελ απάληεζε «Αο ηνλ λα πεξάζεη.» Μέζα ζην γξαθείν κπήθε έλαο άλδξαο απφ ηελ Ηαπσλία, πνπ είρε κηιήζεη θαη ζηε ζπλέιεπζε φπνπ νξγαλψζεθε ην ζρέδην γηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ Πιαλεηάξηνπ. «Διπίδσ λα έρεηε θάηη ζεκαληηθφ λα πείηε, γηαηί δελ έρσ ρξφλν γηα ράζηκν.», είπε ν πξσζππνπξγφο θνηηψληαο θάηη ραξηηά ζην γξαθείν ηνπ. ~ ~

27 «Μεγαιεηφηαηε, νλνκάδνκαη Mazaki Seita θαη έρσ λα ζαο θάλσ κηα πνιχ ζεκαληηθή πξφηαζε. Σί ζα ιέγαηε αλ γηλφζαζηαλ ηψξα απηνθξάηνξαο, φρη ζε κηα πφιε ρακέλε ζην δηάζηεκα, αιιά ζε έλα πξαγκαηηθφ πιαλήηε ρσξίο άιιεο θπβεξλήζεηο;» Ο πξσζππνπξγφο ζηακάηεζε λα αζρνιείηαη κε ηα ραξηηά θα θνίηαμε ηνλ Seita. «Έρεηε ηελ ακέξηζηε πξνζνρή κνπ.» «Δίκαη κέινο ελφο αζηπλνκηθνχ ζψκαηνο πνπ κφιηο επέζηξεςε απφ ηελ Γε. Δπηζπκία καο είλαη λα δήζνπκε ζε έλαλ αιεζηλφ πιαλήηε. Έρνπκε βξεη ινηπφλ ηξφπν, λα θαηαζηξέςνπκε ην Πιαλεηάξην θαη λα δήζνπκε ζηε Γε ρσξίο απηφ.» Ο πξσζππνπξγφο έγεηξε ζηε πιάηε ηεο θαξέθιαο ηνπ θαη ρακνγέιαζε εηξσληθά. «Αλ είλαη έηζη φπσο ηα ιέηε, γηαηί δελ εθαξκφδεηαη ην ζρέδην ζαο; Γηαηί ρξεηάδεηαη εγψ λα ην μέξσ;» «Γε κπνξνχκε λα επηηχρνπκε ην ζρέδην ρσξίο έλαλ αξρεγφ, έλαλ εγέηε πνπ ζα μερσξίδεη θαη ζα νδεγεί. Γε κπνξνχκε λα βαζηζηνχκε ζηνλ απηνθξάηνξα. Απηφο έρεη ην κπαιφ ηνπ ζηε λέα Γε θαη είλαη πηα ππεξήιηθαο. Απηφ πνπ ρξεηαδφκαζηε είλαη κηα ιακπξή θαη δπλακηθή πξνζσπηθφηεηα, φπσο ε δηθηά ζαο, γηα λα ληθήζεη ην αλαξρηθφ ράνο πνπ επηθξαηεί ζηε Γε.» Ο πξσζππνπξγφο θνχζθσζε απφ πεξεθάληα. «Καη πην είλαη ην ζρέδην;», ξψηεζε βηαζηηθά θαη ρσξίο θαζφινπ εηξσλεία, ελψ ζηακάηεζε λα ζηεξίδεηαη ζηε πιάηε ηεο θαξέθιαο ηνπ. «Θα εηζέιζνπκε ζην θέληξν ηνπ Πιαλεηάξηνπ νπνχ ζα έρνπκε πξφζβαζε ζην θέληξν ειέγρνπ ησλ ππξεληθψλ αληηδξαζηήξσλ. Δθεί, ζα ηνπνζεηήζνπκε βφκβα. Μφιηο εθξαγεί, ζα πξνθιεζεί βιάβε ζηελ ιεηηνπξγία ησλ ππξεληθψλ αληηδξαζηήξσλ πνπ ζα νδεγήζεη ζε έθξεμε αξθεηά ηζρπξή, ψζηε λα θαηαζηξαθεί ην Πιαλεηάξην. Μέρξη λα εθξαγεί ε βφκβα, ζα ππάξρεη αξθεηφο ρξφλνο λα απνδξάζνπκε, εκείο θαη εζείο κε ηελ νηθνγέλεηα ζαο. Τπάξρεη φκσο έλα πξφβιεκα.», εμήγεζε ν Seita. «Καη πνηφ είλαη απηφ;», ξψηεζε κε αγσλία ν πξσζππνπξγφο. ~ ~

28 «Υξεηαδφκαζηε απηνθξαηνξηθή θαηψηεξα επίπεδα ηνπ Πιαλεηάξηνπ.» άδεηα γηα λα κπνχκε ζηα Ο πξσζππνπξγφο μεθχζεμε αλαθνπθηζκέλνο. «Απηφ θαλνλίδεηαη. ε 8 ψξεο, λα βξίζθεζηε εζείο θαη ην αζηπλνκηθφ ζψκα ζηελ είζνδν γηα ηα θαηψηεξα επίπεδα.», είπε ήξεκνο θαη κε απηνπεπνίζεζε. Μεηά απφ 8 ψξεο, ε νκάδα ησλ 50 αηφκσλ βξηζθφηαλ ζηελ άθξε ηεο Μεηξφπνιεο, θνληά ζηελ είζνδν γηα ηα θαηψηεξα επίπεδα. Μία ιηκνπδίλα ζηακάηεζε ζε θνληηλή απφζηαζε θαη απφ κέζα βγήθε ν πξσζππνπξγφο. Ήξζε κπξνζηά ζηελ είζνδν. Γεμηά ππήξρε έλα θπιάθην κε 2 αζηπλνκηθνχο. Ο ελαο απφ απηνχο πιεζίαζε ηνλ πξσζππνπξγφ. «πγλψκε θχξηε, αιιά ε είζνδνο απαγνξεχεηαη, εθηφο θαη αλ έρεηε άδεηα απφ ηνλ απηνθξάηνξα.», ηνπ είπε απζηεξά ν αζηπλνκηθφο. Σφηε, ν πξσζππνπξγφο απάληεζε κε ππεξνπηηθή έθθξαζε. «ΔΓΩ, ν πξίγθηπαο Ushio, ν πξσηφηνθνο γηνο ηνπ Θενχ ηνπ ήιηνπ θαη κειινληηθφο απηνθξάηνξαο ηνπ Πιαλεηάξηνπ θαη ηεο Γεο, δε ρξεηάδνκαη θακία άδεηα γηα λα κνπ επηηξαπεί ε είζνδνο νπνπδήπνηε.» «Δ Μάιηζηα, θχξηε.», είπε ν αζηπλνκηθφο βηαζηηθά θαη ακήραλα θαη έηξεμε ζην θπιάθην, απφ φπνπ ελεξγνπνίεζε ην άλνηγκα ηεο εηζφδνπ. Γελ ηνπο έπαηξλε λα θέξνπλ αληηξξήζεηο ζην γην ηνπ απηνθξάηνξα. Ο πξίγθηπαο Ushio θαηέβεθε κεξηθέο ζθάιεο θαη πέξαζε ηελ είζνδν. Σνλ αθνινχζεζαλ άιια 50 άηνκα. Οη αζηπλνκηθνί νχηε πνπ ηφικεζαλ λα ξσηήζνπλ πνηνη είλαη φινη απηνί, εθφζνλ αθνινπζνχζαλ ηνλ πξίγθηπα. Αθνχ πξνρψξεζαλ ιίγν ζε έλα δηάδξνκν, κπήθαλ ζε έλα κεγάιν αλειθπζηήξα, πνπ ηνπο ρσξνχζε φινπο, θαη άξρηζαλ λα θαηεβαίλνπλ κε κεγάιε ηαρχηεηα. «Σψξα βξηζθφκαζηε ζην δεχηεξν επίπεδν. ε 10 ιεπηά ζα έρνπκε θηάζεη ζην πίλαθα ειέγρνπ.», είπε ν πξίγθηπαο Ushio. Αθνχ ν αλειθπζηήξαο ζηακάηεζε, βγήθαλ ζε κηα κεγάιε αίζνπζα. Βξίζθνληαλ ηψξα ζην ηξίην επίπεδν. Ζ αίζνπζα απηή είρε ζην βάζνο έλα ~ ~

29 κεγάιν ππνινγηζηή. ην δεμί ηνίρν ππήξρε κηα ζθάια πνπ νδεγνχζε ζε έλα δηάδξνκν, ν νπνίνο βξηζθφηαλ ζε αλψηεξν επίπεδν απφ ηελ ππφινηπε αίζνπζα. Ο δηάδξνκνο απηφο είρε θα ηα κήθνο ηνπ θνιψλεο. ην βάζνο ηνπ δηαδξφκνπ ππήξρε κηα ζθξαγηζκέλε πφξηα. Σα 50 άηνκα θαηεπζχλζεθαλ φια καδί πξνο ηνλ ππνινγηζηή. Ο πξίγθηπαο Ushio έκεηλε πίζσ. Ο Seita, πνπ ήηαλ γλψζηεο ηεο ηερλνινγίαο, ρεηξίζηεθε ηνλ ππνινγηζηή. ε ιίγν, νη αζθάιεηεο απφ ηελ πφξηα ζην δηάδξνκν δεμηά απνκαθξχλζεθαλ, θαη ε πφξηα άλνημε. «Αθίλεηνη φινη.», αθνχζηεθε κηα δπλαηή θσλή απφ πίζσ. Σα 50 άηνκα γχξηζαλ πίζσ. Δθεί, πίζσ απφ ηνλ πξίγθηπα Ushio, βξίζθνληαλ 100 αζηπλνκηθνί. «Μφιηο ηξαβήμσ ηε πξνζνρή ηνπο, ηξέμηε ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ.», ςηζχξηζε ν Seita ζε κηα νκάδα 10 αηφκσλ πνπ βξίζθνληαλ δεμηά ηνπ θαη πην θνληά ζηε πφξηα. «Αλαξσηηέκαη ηη ζα θάλνπλ νη άιιεο θπβεξλήζεηο φηαλ κάζνπλ φηη ΔΓΩ, ν πξίγθηπαο Ushio, αλαθάιπςα ηα πξαγκαηηθά ζρέδηα ηνπ απηνθξάηνξα λα θαηαζηξέςεη ην Πιαλεηάξην», είπε ν πξίγθηπαο Ushio κε αίζζεκα ππεξεθάλεηαο θαη επηηπρίαο. ζε ψξα ν πξίγθηπαο Ushio πεξηαπηνινγνχζε γηα ηα θαηνξζψκαηα ηνπ, κηα ρεηξνβνκβίδα θαηεπζπλφηαλ πξνο ηνπο αζηπλνκηθνχο. Απηνί άξγεζαλ λα ην θαηαιάβνπλ θαη ε έθξεμε ζθφησζε 10 απφ απηνχο. Μέζα ζηελ αλαζηάησζε, ηα 40 άηνκα έβγαιαλ ηα φπια ηνπο θαη ηα άιια 10 έηξεμαλ πξνο ηελ ζθάια. Σφηε, μεθίλεζε κάρε. Ζ νκάδα ησλ 10 αηφκσλ αλέβαηλε ηε ζθάια ελψ ηνπο ππξνβνινχζαλ. Ήηαλ 6 γπλαίθεο θαη 4 άλδξεο. 2 απφ ηνπ άλδξεο δελ έθηαζαλ κέρξη ην δηάδξνκν. Οη ππφινηπνη θξχθηεθαλ πίζσ απφ ηε πξψηε θνιψλα. Τπήξραλ άιιεο ηξεηο κέρξη ηελ πφξηα. Πέξαζαλ απφ ηελ πξψηε θνιψλα ζηε δεχηεξε ρσξίο λα γίλεη ηίπνηα. ηαλ πέξαζαλ απφ ηε δεχηεξε ζηε ηξίηε, άξρηζαλ λα ηνπο ππξνβνινχλ θαη 4 γπλαίθεο πέζαλαλ. Δλησκεηαμχ, νη αζηπλνκηθνί είραλ ζθνηψζεη ζρεδφλ φινπο ζηελ αίζνπζα. Σα 4 άηνκα πνπ είραλ κείλεη ζην δηάδξνκν ήηαλ 2 άλδξεο θαη 2 γπλαίθεο. Απφ ηνπο 2 άλδξεο ν έλαο ήηαλ ν Dominique. Οη 2 γπλαίθεο ~ ~

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ ΚΈΛΟ Αληθήρ Λόγορ Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ Κέιζν, ηνλ παξέζεζε κέζα ζην απνινγεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΩΡΙ ΥΝΟΡΑ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑ 2010 Για ηη ζσγγραθή ηοσ παραμσθιού & ηοσ οδηγού εθαρμογής ζσνεργάζηηκαν οι: Αχξα Βαδαίνπ: Φπρνιφγνο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Κώζηαο Βνπιαδέξεο http://www.fantastikosorizontas.gr/kostasvoulazeris Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία!

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία! εκ: Ο Δπηχρεο (ή «Mister raps») είλαη ν καζεηήο πνπ ζην 1 ν pdf απηνχ ηνπ ζάηη είπακε φηη ηξαγoχδεζε (ή κάιινλ «ξαπάξεζε») ην «ηγά κελ θιάςσ ζηγά κε θνβεζψ» (κε ξεθξαίλ απφ ρνξσδία). Πξηλ ηνλ αθνχζσ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ Άλλα Μηα ρνύθηα είζηε Ακνύζηαθα παηδηά ηόρν ζαο βάιαλε θαη ζαο ππξνβνιάλε «Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε Κη απηνί

17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ Άλλα Μηα ρνύθηα είζηε Ακνύζηαθα παηδηά ηόρν ζαο βάιαλε θαη ζαο ππξνβνιάλε «Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε Κη απηνί 17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ Άλλα Μηα ρνύθηα είζηε Ακνύζηαθα παηδηά ηόρν ζαο βάιαλε θαη ζαο ππξνβνιάλε «Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε Κη απηνί ππξνβνιάλε θη εζάο θη όζνπο αθνύλε ηη ηνπο ιέηε Μόλν κε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Γιώργοσ Προφέτησ ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Μάθετε τουσ νόμουσ και τα «μυςτικά» τησ προςωπικήσ επιρροήσ και αποκτήςτε μεγαλφτερη αυτοπεποίθηςη και καλφτερα αποτελζςματα ςτισ πωλήςεισ, την επιχειρηματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2241-2778 (online) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος Αναστασία Αναστασοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Abraham Lincoln Ση είλαη τν iforu Με θεξδνσθνπηθή νξγάλσσε κε νθτακειέο ΔΣ ίδξπσε τν 2012 Σπλεξγάδεταη κε αλτίστνηρεο νξγαλψσεηο σε Επξσπατθέο ρψξεο θαη Τνπξθία Σν όξακα τνπ iforu Η ελίσρπσε λέσλ γπλαηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

EU Kids Online II 23/04/2010 ΖΛΗΚΗΑ 9 ΔΩ 10 ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

EU Kids Online II 23/04/2010 ΖΛΗΚΗΑ 9 ΔΩ 10 ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΑΝΣΙΓΡΑΨΕ ΣΟΤ ΚΩΔΙΚΟΤ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΑΠΟ ΣΟ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΦΤΛΛΟ ΕΠΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΩΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΑΦ.ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ EU Kids Online II 23/04/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΤΙΗΔΑ ΔΗΜΟΤΛΙΔΟΤ Η ζπγγξαθέαο ησλ best sellers!

ΥΡΤΙΗΔΑ ΔΗΜΟΤΛΙΔΟΤ Η ζπγγξαθέαο ησλ best sellers! Mara Karetsos: Ταμηδηάξα ςπρή... ΥΡΤΙΗΔΑ ΔΗΜΟΤΛΙΔΟΤ Η ζπγγξαθέαο ησλ best sellers! Είζαη ε ζπγγξαθέαο ησλ best sellers. Πνιινί θαληάδνληαη ηνπο ζπγγξαθείο κε άιιε εηθφλα. Εζχ κηα φκνξθε γπλαίθα θάλεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Τεχνη και Επιστημη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ Σέρλε θαη Δπηζηήκε ζηε ιήςε ηνπ Ηζηνξηθνύ από ηνλ νκνηνπαζεηηθό γηαηξό Άζσο Όζσλνο Ηαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει.

Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει. Μάπτιορ 2014 (φύλλο 4 o ) Τιμή φύλλος 1 Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει. 7) ρέζεηο εθήβσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΣΗ ΓΗ ΣΗ ΔΛΗΝΗ. κηα ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ηνπ Άγγεινπ πάξηαιε βαζηζκέλε ειεχζεξα ζην νκψλπκν βηβιίν ηνπ Ηνχιηνπ Βεξλ.

ΑΠΟ ΣΗ ΓΗ ΣΗ ΔΛΗΝΗ. κηα ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ηνπ Άγγεινπ πάξηαιε βαζηζκέλε ειεχζεξα ζην νκψλπκν βηβιίν ηνπ Ηνχιηνπ Βεξλ. ΑΠΟ ΣΗ ΓΗ ΣΗ ΔΛΗΝΗ κηα ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ηνπ Άγγεινπ πάξηαιε βαζηζκέλε ειεχζεξα ζην νκψλπκν βηβιίν ηνπ Ηνχιηνπ Βεξλ Σα ηξαγνχδηα ζηίρνη, ζπληειεζηέο θαη πιεξνθνξίεο Μοσζική έγραυε η Ζηνοβία Αρβανιηίδη

Διαβάστε περισσότερα

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Οδηγός για Εφήβους και Γονείς Σεξ, Έρωτας και Αγάπη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 Ζ αθνξκή: «ε ζηξηκκέλε θαζεγήηξηα ηεο Βηνινγίαο» 1.2 Ζ ζεκαζία ηνπ θιίκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Δηεπζύληξηα Εξγαζηαθώλ Σρέζεωλ θαη Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο, ΓΓΙΦ Μέινο ηεο Επηζηεκνληθήο Επηηξνπήο ηεο ΓΓΙΦ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο θαη ηεο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Επηηξνπήο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΗΓΗΗ: ΖΟΤΜΠΟΤΛΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ 2010-2011 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΞΔΝΗΑ ΑΡΑΣΗΩΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΣΡΑ, 18 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΝ ΙΣΚΙΟ ΤΗΣ ΜΑΔΑΡΑΣ

ΣΤΟΝ ΙΣΚΙΟ ΤΗΣ ΜΑΔΑΡΑΣ ΛΗΘΝ ΑΓΓΔΙΖ ΣΤΟΝ ΙΣΚΙΟ ΤΗΣ ΜΑΔΑΡΑΣ ΑΘΖΛΑΗ 1961 1 ΔΛΑ ΜΔΘΗΛΖΚΑ Γηάβαζα κηα κέξα έλα κηθξό αθήγεκα ηνπ Αγγειή ζηελ «Διεπζεξία». Κηάλ άιιε άιιε κέξα κηά ζύκεζή ηνπ, ηεο Θξήηεο. Ύζηεξα, κηά πεξηγξαθή ηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Για την τηλεόραςη και τη δημοκρατία

Για την τηλεόραςη και τη δημοκρατία Άρησ Γιαβρήσ I Για την τηλεόραςη και τη δημοκρατία Κείμενα για τη δικτατορία τησ εικόνασ Ξόνο για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ Επιμέλεια εκπαιδευτικού υλικού Άρησ Γιαβρήσ II Άρησ Γιαβρήσ Για την τηλεόραςη και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

F I N A N C I A L N E W. Πεπιοδική Έκδοζη Π.Α..Π Παν. Μακεδονιαρ ζηο Σμήμα Λογιζηικήρ & Υπημαηοοικονομικήρ ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

F I N A N C I A L N E W. Πεπιοδική Έκδοζη Π.Α..Π Παν. Μακεδονιαρ ζηο Σμήμα Λογιζηικήρ & Υπημαηοοικονομικήρ ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 F I N A N C I A L N E W Πεπιοδική Έκδοζη Π.Α..Π Παν. Μακεδονιαρ ζηο Σμήμα Λογιζηικήρ & Υπημαηοοικονομικήρ S ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 Αγαπεηνί πλάδειθνη, ζαο ραηξεηίδνπκε κε ηε δεχηεξε έθδνζε ηνπ Financial News.

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι ζηον κόζμο ηερ γλώζζαρ

Ταξίδι ζηον κόζμο ηερ γλώζζαρ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξφεξα Λνπθία Μπεδέ Ταξίδι ζηον κόζμο ηερ γλώζζαρ Β Γεκνηηθνχ α ηεχρνο 2νο ηφκνο Γιψζζα Β Γεκνηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Μάζεηε κέζα από απηό ηνλ ΟΓΗΓΟ, πώο κπνξείηε λα Γηαθεκίζεηε Απνηειεζκαηηθά ηελ Δπηρείξεζή ζαο! Πώο ιεηηνπξγεί ε δηαθήκηζε ζην Google AdWords TM Οη δηαθεµίζεηο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

Ανεπίςημα Πρακτικά ΔΣ τησ 23/3/2011 ςτο Δήμο Αλεξανδρούπολησ

Ανεπίςημα Πρακτικά ΔΣ τησ 23/3/2011 ςτο Δήμο Αλεξανδρούπολησ Ανεπίςημα Πρακτικά ΔΣ τησ 23/3/2011 ςτο Δήμο Αλεξανδρούπολησ Το κείμενο που ακολουκεί είναι το κείμενο του live blog όπωσ καταγράφθκε μζςα από τθν αίκουςα του ΔΣ με χρονολογικι ςειρά, διορκωμζνο ορκογραφικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος A Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Χίλιες και Μία ΙΑΣΡΙΚΔ ΠΛΑΝΔ ιδωμένες με ηο μικροζκόπιο ηης Ολιζηικής Σκέψης ΤΟΜΟΣ Α Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα