ΒΙΣΑΜΙΝΗ D Ο αλαδπόκελνο ξόινο ηεο ζηα θαξδηνκεηαβνιηθά λνζήκαηα Θεμιζηοκλής Τζώηζας Ενδοκρινολόγος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΣΑΜΙΝΗ D Ο αλαδπόκελνο ξόινο ηεο ζηα θαξδηνκεηαβνιηθά λνζήκαηα Θεμιζηοκλής Τζώηζας Ενδοκρινολόγος"

Transcript

1 ΒΙΣΑΜΙΝΗ D Ο αλαδπόκελνο ξόινο ηεο ζηα θαξδηνκεηαβνιηθά λνζήκαηα Θεμιζηοκλής Τζώηζας Ενδοκρινολόγος

2 Ο κεηαβνιηζκόο ηεο βηηακίλεο D

3 10-20 ιεπηά ηε κέξα ζηνλ ήιην, 3-4 θνξέο ηελ εβδνκάδα, θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο βηηακίλεο D

4 Eπίδξαζε ηεο βηηακίλεο D ζηνπο πεξηθεξηθνύο ηζηνύο Τπνδνρείο ηεο βηηακίλεο θαη ζηελ θαξδηά Palomer, Diabetes, Obesity and Metabolism 2008

5 BITAMINH D:OΡMONH KAI KYTOKINH Update in vitamin D,JCEM 2010

6 ΤΣΑΔΙ Παηδηά-Δθεβνη :Λήςε ηνπιάρηζηνλ 400 ΙU βηηακίλεο D εκεξεζίσο Prevention of rickets and vitamin D deficiency in infants, children, and adolescents. Pediatrics Nov;122(5): Eλήιηθεο(>50 ρξ)-3 ε ειηθία : IU εκεξεζίσο (National Osteoporosis Foundation. Clinician s Guide to Prevention and Treatment of Osteoporosis. Washington, DC: National Osteoporosis Foundation; 2010.) Όζν κεγαιώλνπκε ηόζε πεξηζζόηεξε Βηηακίλε D ρξεηαδόκαζηε (ιόγσ κείσζεο απνξξόθεζεο από ην δέξκα)

7 ΣΡΟΦΔ ΠΛΟΤΙΔ Δ Σξνθή Πνζόηεηα IU Βηη-D Δκπινπηηζκέλν γάια 1 θύπειιν 127 Δκπινπηηζκέλνο ρπκόο 1 θύπειιν 114 νισκόο (ςεκέλνο) 100 γξ 400 θνπκπξί 100 γξ 250 Σόλνο 100 γξ 200 Γαξίδα 100 γξ 150 Απγό Κνξλ-Φιετθο (εκπινπηηζκέλν) 2/3 θππέιινπ 50 Μνπξνπλέιαην ΒΙΣΑΜΙΝΗ D 1 θνπη. ηζαγηνύ 400

8 ηαηξηθό πξνζθήλην λόγω : : ηεο ζεκαληηθήο αύμεζεο ηνπ πξνζδόθηκνπ επηβίσζεο θαη επνκέλσο ηνπ γεξάζθνληνο πιεζπζκνύ ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμύ ησλ κεησκέλσλ επηπέδσλ ηεο 25(OH)D3 θαη θαθήο κπνζθειεηηθήο πγείαο ιόγσ ηεο << επηζηξνθήο >> ηνπ ξαρηηηζκνύ θαη ηεο νζηενκαιαθίαο θαη ηέινο ιόγσ ηεο πξόζθαηεο ζρεηηθά δηαπίζησζεο όηη ε βηηακίλε παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζε δηάθνξεο ρξόληεο λόζνπο πρ Γ1 Καξδηαγγεηαθά- θαξθίλν- απηνάλνζα λνζήκαηα

9 Μέηξεζε βηηακίλεο D - 25-OH D3 :Κπξίσο κέηξεζε ηεο ζην αίκα ηαζεξά επίπεδα-τςειή ζπγθέληξσζε- Ιθαλνπνηεηηθό «ζηαληάξηζκα» κεζόδνπ (ΟΗ)2 D3: ε εηδηθέο πεξηπηώζεηο- 1/1000 ηεο 25-ΟΗ-D3- Πνιιέο κέζνδνη

10 ΔΠΙΠΔΓΑ 25-OH D3 Έιιεηςε: < 10 ng/ml Αλεπάξθεηα: ng/ml Δπάξθεηα: ng/ml Σνμηθόηεηα: > ng/ml Bischoff-Ferrari HA. Adv Exp Med Biol 2008 Holick, N Engl J Med 2007

11 Απμεκέλε ζπρλόηεηα αλεπάξθεηαο βηη.d ζε δηάθνξεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο Prevalence (%) N= % All 53.4% Latin America 57.7% Europe 81.8% Middle East 71.4% Asia 60.3% Australia Regions *Vitamin D inadequacy was defined as serum 25(OH)D <30 ng/ml Heaney RP Osteoporos Int 2000;11:

12 Serum 25(OH)D measured in elderly people in 16 European centers participating in the Euronut SENECA Study. The lowest values were found in Greece, Spain, and Italy Lips, P. Endocr Rev 2001;22: Copyright 2001 The Endocrine Society

13

14 ΑΙTIA EΛΛΔΙΦΗ ΒΙΣΑΜΙΝΗ D Διαηησκέλε παξαγσγή ζην δέξκα ρξήζε αληηειηαθνύ κειαγρξσκία κεγάιε ειηθία έληαζε UVB (γεσγξαθηθό πιάηνο >35 ν, επνρή) Διαηησκέλε 25 πδξνμπιίσζε επαηηθή αλεπάξθεηα Διαηησκέλε 1 πδξνμπιίσζε ρξόληα λεθξηθή λόζνο Απμεκέλεο απώιεηεο λεθξσζηθό ζύλδξνκν Απμεκέλνο θαηαβνιηζκόο γιπθνθνξηηθνεηδή, ζπαζκνιπηηθά Γπζαπνξξόθεζε Αύμεζε Παρπζαξθίαο-.Γηαβήηε ηύπνπ 2 Holick MF. NEJM 2007 Johnson MA et al. Nutr Rev 2006

15 Holick,Chen,Am J Clin Nutr. 2008

16 Βηηακίλε D θαη θαξδηνκεηαβνιηθνί παξάγνληεο θηλδύλνπ

17 Βηηακίλε D θαη Μεηαβνιηθό ύλδξνκν Οιεο νη επηδεκηνινγηθέο κειέηεο δείρλνπλ ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμύ ρακειήο βηη.d θαη ζπζηαηηθώλ κεηαβνιηθνύ ζπλδξόκνπ (παρπζαξθία, ππέξηαζε, ζ. δηαβήηεο,ρακειή HDL, ππεξηξηγι/κία) Δλδηάκεζνο παξάγνληαο ε ηλζνπιηλναληίζηαζε Diabetes Care 2009,32,127 BMC Med 2011,9,85 Clin Endocrinol 2011,74,608 JCEM 2011,96,168 Dermato-Endocrinology 2012, 4:2, 212

18 Box plots of serum 25(OH)D (A) and serum PTH (B) levels by number of MetS components. Kayaniyil S et al. JCEM 2011;96: by Endocrine Society

19 Βηηακίλε D θαη Παρπζαξθία Θεηηθή, αλεμάξηεηε ζρέζε κεηαμύ πςεινύ BMI θαη ρακειήο 25-0H-βηη D Bell,J Clin Invest 1985 Patrick, JCEM 2004 σκαηνκεηξ. Αλαιύζεηο: ρέζε κε όιεο ηηο πεξηνρέο ιηπώδνπο ηζηνύ (ππνδόξην, ελδνζπιαρληθό) Snejder, JCEM 2005 Cheug, Diabetes, 2010

20 ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ ΒΙΣ.D ΣΑ ΠΑΥΤΑΡΚΑ ΑΣΟΜΑ Απμεκέλνο όγθνο θαηαλνκήο ηεο Βηηακίλεο D θαη παγίδεπζή ηεο ζηνλ ππεξηξνθηθό ιηπώδε ηζηό Ληγόηεξε έθζεζε ζηνλ ήιην ιόγσ κεησκέλεο θηλεηηθόηεηαο Σηην πατσζαρκία ζσνήθη επίπεδα 25-OH-D : ng/ml (Ανεπάρκεια) Adams, Hewison, update in vitamin D, JCEM, 2010

21 Υνξήγεζε βηηακίλεο ζηελ παρπζαξθία πλήζσο απαηηνύληαη κεγαιύηεξεο δόζεηο ( ΙU/H) ηεο βηηακίλεο D επί παρπζαξθίαο γηα λα απνθαηαζηαζνύλ ηα επίπεδά ηεο ζην θπζηνινγηθό

22 ΑΠΧΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ-ΒΙΣΑΜΙΝΗ D Mειέηεο βαξηαηξηθήο ρεηξνπξγηθήο: Xακειή κεηεγρεηξεηηθά επίπεδα βηηακίλεο D ιόγσ παρπζαξθίαο θαη δπζαπνξξόθεζεο Κάπνηεο καθξνρξόληεο κειέηεο κε κεγάιε κείσζε ιηπώδνπο κάδαο έδεημαλ αύμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο Update in vitamin D,JCEM 2010

23 Aύμεζε βηηακίλεο D κεηά δίαηηα θαη απώιεηα βάξνπο Baseline (n=44) T 4 weeks (n=37) T 20 weeks (n=26) BW (kg) ±12.5## BMI (kg/m 2 ) ±4.69** 34.4±4.4## WC (cm) ±96.3** 94.3±10.2## FM (%) ±5.3** 42.2±4.8## 25(OH)D(ng/ml) ± ±5.1# PTH ± ±19.2 FBG (mg/dl) ± ±12.3# FI(μU/ml) ±10.4** 13.1±7.1# HOMA ±3.4* 3.1±1,7# Σzotzas et al, J Clin Endocrinol Metab 2010

24 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΣΗ ΜΔΛΔΣΗ Σα επίπεδα ηεο 25 ΟΗ- D3 είλαη κεησκέλα ζηελ παρπζαξθία θαη ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην βαζκό ηεο. Aπώιεηα βάξνπο ηεο ηάμεο ηνπ 10% κεηά από δίαηηα κπνξεί λα απμήζεη ηα επίπεδα ηεο 25 ΟΗ-D3 Η αύμεζε απηή ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηε βειηίσζε ηεο ηλζνπιηλναληίζηαζεο Σzotzas et al, J Clin Endocrinol Metab 2010

25 ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΒΙΣΑΜΙΝΗ D- ΥΔΗ ΑΙΣΙΟΤ - ΑΙΣΙΑΣΟΤ; 1) H ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ ΠΡΟΚΑΛΔΙ ΔΛΑΣΣΧΗ ΣΧΝ ΔΠΙΠΔΓΧΝ 25-0Η-D3 2) H ΥΑΜΗΛΗ 25-0Η-D3 ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΑΤΞΗΗ ΣΟ ΧΜ.ΒΑΡΟ Η ΝΑ ΓΤΥΔΡΑΝΔΙ ΣΗΝ ΑΠΧΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ

26 -21 κειέηεο ελειίθσλ, άηνκα Μελδειηαλή ηπραηνπνίεζε (SNPs allelic score) γηα λα εθηηκεζεί ε αηηηνινγηθή θαηεύζπλζε ηεο ζρέζεο παρπζαξθία βηηακίλε D. PLOS Medicine,February 2013 Volume 10 Issue 2 e

27 Απνηειέζκαηα Σν 10% ηνπ γελεηηθά πξνεξρόκελνπ BMI ζπλνδεύνληαλ κε 4,2% ρακειόηεξε βηη. D (p=0.0005) O βαζκόο παρπζαξθίαο επεξεάδεη θαηά πεξίπνπ 30% ηα επίπεδα ηεο 25-OH- D3 Σν γελεηηθό score ηεο 25-ΟHD3 δελ επηδξά ζεκαληηθά ζην BMΙ PLOS Medicine 2013, 10, 2, e

28 ΤΜΠΔΡΑΜΑ Η παρπζαξθία ζπλδέεηαη άκεζα κε έιιεηςε βηηακίλεο D (25-ΟΗ-D) O πςειόο ΓΜ νδεγεί ζε κείσζε ησλ επηπέδσλ ηεο ελώ-αληίζηξνθα- ε επίδξαζε ηεο ρακειήο βηηακίλεο D ζηελ αύμεζε ηνπ ΓΜ είλαη κάιινλ κηθξή Η απώιεηα βάξνπο κε ηζνξξνπεκέλε δίαηηα απμάλεη ηα επίπεδα ηεο

29 ΙΝΟΤΛΙΝΟΑΝΣΙΣΑΗ-.ΓΙΑΒΗΣΗ ΣΤΠΟΤ 2 ΚΑΙ VIT D

30 H ζρέζε vit D - ηλζνπι/ζεο-γη2 Η vit D επεξεάδεη επλντθά θπξίσο ηελ πεξηθεξηθή ρξεζηκνπνίεζε γιπθόδεο θαη ιηγόηεξν ηελ επαηηθή Η vit D (θαη ην αζβέζηην) πξνάγνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ β-θπηηάξνπ ηνπ παγθξέαηνο Ο νπδόο αξλεηηθήο επίδξαζεο ηεο είλαη γύξσ ζηα <15 ng/ml Ashraf, JCEM 2009 Musoaiouri, Obesity 2010 Cheug, Diabetes 2010

31 Δπηδεκηνι/θέο κειέηεο ζρέζεο βηη D θαη. Γηαβήηε ηύπνπ 2 Teegarden,Donkin, NutrResRev 2009

32 Παξάγνληεο πνπ πξνδηαζέηνπλ ζε ππνβηηακίλσζε D ζην δηαβήηε Penckofer et al, 2008

33 ΠΑΡΔΜΒΑΣΙΚΔ ΜΔΛΔΣΔ Υνξήγεζε βηηακίλεο D ζε δηαβεηηθνύο αζζελείο Teegarden, Donkin, NutrResRev 2009

34 Μεηά -Αλαιύζεηο Άηνκα κε vitd>25mg/ml 43% ηνπ θηλδύλνπ γηα εθδήισζε Γη2 Πξόζιεςε vitd>500 IU/H κείσζε θηλδύλνπ γηα Γη2 θαηά 13% ζε ζρέζε κε vitd<200 IU/H Mitzi J et al, EurJ Clin Nutr 2011 ε άηνκα κε Γη2, ε ρνξήγεζε vitd βειηηώλεη ειάρηζηα ηα επίπεδα γιπθόδεο (-6 mg/dl) θαη ηελ ηλζνπιηλναληίζηαζε (-0,25) αιιά θαζόινπ ηελ HbA1c George PS, Diabet Med 2012 [Όκσο: Μηθξέο δόζεηο-κηθξή δηάξθεηα κειεηώλ έληαμε άηνκσλ κε θπζηνινγηθή vitd]

35 High-Dose Vitamin D Supplementation in People With Prediabetes and Hypovitaminosis D n=1551 κε πξνδηαβήηε (OGTT) θαη 25-0Η-D<30mg/ml Υνξήγεζε IU/εβδ γηα 1 έηνο. Απνηέιεζκα: Κακία επίδξαζε ζε έθθξηζε ηλζνπιίλεο, αληίζηαζε θαη εθδήισζε ζ. δηαβήηε. MB Davidson et al, Diabetes Care 2013

36 Βηηακίλε D θαη ππέξηαζε

37 Δπίπεδα βηη D θαη επίπησζε ππέξηαζεο

38 Βηηακίλε D θαη θίλδπλνο εθδήισζεο ππέξηαζεο Μεηά-αλάιπζε: ε= αζζ., 11 κειέηεο ρεηηθόο θίλδπλνο 0,7: 0,58-0,86 (vitd άλσ ηξηηεκόξην) Γηα θάζε αύμεζε επηπέδσλ vitd θαηά 10 mg/ml RR 0,88(0,81-0,97) Kunutsor SK, EurJ Epidemiol 2013

39 Υνξήγεζε βηηακίλεο D θαη κεηαβνιέο πζηνιηθήο ΑΠ Pittas et al, Ann Intern Med 2010

40 Υνξήγεζε βηηακίλεο D θαη κεηαβνιέο Γηαζηνιηθήο ΑΠ Pittas et al, Ann Intern Med 2010

41 Νεόηεξεο κειέηεο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο(rct s) 1) Τπεξηαζηθνί, n=130, 3000IU vitd X 5 κήλεο. Απνπζία κεηαβνιήο 24σξεο ΑΠ ε αζζελείο κε αλεπάξθεηα vitd (<30) ζεκαληηθή κείσζε ΑΠ (-4mmHg) θαη ΓΑΠ (-3mmHg). Larsen T, Am J Hypertens ) ε=250 (ππεξηαζηθνί καύξνη), 1000/2000/4000 IU vitd x 6 κήλεο. εκαληηθή κείσζε ΑΠ (-4 mmhg), όρη ΓΑΠ Forman JP, Hypertension 2013

42 Πηζαλέο αληηππεξηαζηθέο δξάζεηο ηεο βηηακίλεο D Van der Schueren et al, Curr Opin Lipidol 2012

43 Βηηακίλε D θαη ιηπίδηα Οξηζκέλεο κειέηεο βξήθαλ ζπζρέηηζε ρακειήο HDL θαη ρακειήο βηη.d Λίγεο κειέηεο ρνξήγεζεο βηη. D ζε ππεξιηπηδαηκία,κε ακθηιεγόκελα απνηειέζκαηα Κ. Kienreich et al, Nutrients 2013

44 Αλεπάξθεηα βηηακίλεο D θαη δξάζε ζηαηηλώλ Οξηζκέλεο ζηαηίλεο (π.ρ. ξνζνπβαζηαηίλε) απμάλνπλ ηα επίπεδα ηεο βηηακίλεο D πγρνξήγεζε βηηακίλεο D κε ιηπόθηιεο ζηαηίλεο (αηόξβα, ζίκβα, θινπβα, ινβαζηαηίλε) ζε αζζελείο κε ρακειά επηπέδα βηη.d κπνξεί λα κεηώζεη ηε κπνπάζεηα. S. Bhattacharyya, QJ Med 2012 Grober, Kisters, Dermatoendocrinol 2012

45 Υνξήγεζε D θαη κεηαβνιέο παξαγόλησλ θηλδύλνπ (RCTs) n=305, πγηείο εκκελνπαπζηαθέο, ρξ. Έιαβαλ 400 θαη 1000 IU vitd γηα 1 ρξόλν. Απνπζία ζεκαληηθήο κεηαβνιήο ζε: ΑΠ, ιηπίδηα, ΑpoA 1, ApoB, HOMA index, παξακέηξνπο θιεγκνλήο Wood AD et al, JCEM 2012

46 Βηηακίλε D θαη θαξδηαγγεηαθή λόζνο

47 Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism 25 (2011)

48 Oη Δπηδεκηνινγηθέο κειέηεο Van der Schueren et al, Curr Opin Lipidol 2012

49 Βηηακίλε D Αγγεηαθά ζπκβάκαηα Η ρακειή D είλαη ηζρπξόο πξνγλσζηηθόο παξάγνληαο γηα θύξηα θαξδηαγγεηαθά ζπκβάκαηα ζε άηνκα κε έκθξαγκα NG LL, Int J Cardiol 2013 Ο θίλδπλνο αγγεηαθώλ ζπκβακάησλ ζε εγρεηξήζεηο θαξδηάο θαη εγθεθάινπ απμάλεη όζν ρακειόηεξε ε βηηακίλε D Zittermann A et al,eur Heart J, 2013

50 Μεηα-αλάιπζε πξννπηηθώλ κειεηώλ ( αζζελείο) Γξακκηθή αληίζηξνθε ζρέζε κεηαμύ 25-ΟΗ-βηη.D (<25 mg/ml) θαη θαξδηαγγεηαθνύ θηλδύλνπ (ζρεηηθόο θίλδπλνο 1,03 (1,00-1,06) Wang L et al, Circ Cardiovasc Qual Outcomes 2012

51 ΌΜΧ..

52 ΠΑΡΔΜΒΑΗ Vitamin D and Cardiovascular Outcomes: A Systematic Review and Meta-Analysis Elamin MB et al,j Clin Endocrinol Metab 2011

53 Θεξαπεία ππνθαηάζηαζεο ζε βηηακίλε D θαη αγγεηαθά ζπκβάκαηα Οη πεξηζζόηεξεο κειέηεο δείρλνπλ κε ζεκαληηθή ηάζε κείσζεο ζπκβακάησλ. Όκσο παξάιιειε ιήςε θαη αζβεζηίνπ ην νπνίν ίζσο απμάλεη ην θίλδπλν γηα ΚΑΝ K. Kienreich et al, Nutrients 2013 ε κεγάιε κεηα-αλάιπζε δηαπηζηώλεηαη κηθξή αιιά ζεκαληηθή κείσζε νιηθήο ζλεζηκόηεηαο (0,94:0,91-0,98) Bjclakovic G et al Cohrane Database Syst Rev 2011

54 ANEΠΑΡΚΔΙΑ ΒΙΣΑΜΙΝΗ D KAI AΓΓΔΙΑΚΑ ΤΜΒΑΜΑΣΑ (ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ) Wallis, Circulation 2008

55 ΑΓΓΔΙΑΚΔ ΔΠΙΓΡΑΔΙ ΣΗ ΒΙΣΑΜΙΝΗ D Gangula P et al,front Biosci 2013

56 Vitamin D status and ill health: a systematic review Philippe Autier et al, Lancet Diabetes Endocrinol 2013

57 Evaluation, Treatment, and Prevention of Vitamin D Deficiency: an Endocrine Society Clinical Practice Guidelines Πξέπεη λα ειέγρνπκε ηα άηνκα γηα ηα επίπεδα ηεο βηηακίλεο D ζε ζρέζε κε ηε ζθειεηηθή πγεία,όρη όκσο γηα ηνλ θαξδηαγγεηαθό θίλδπλν Υνξεγνύκε βηηακίλε D ζε άηνκα κε ρακειά επίπεδα γηα πξόιεςε νζηενπόξσζεο, αιιά όρη γηα πξόιεςε θαξδηαγγεηαθώλ λνζεκάησλ Hollick et al,j Clin Endocrinol Metab 2011

58 ΥΟΛΙΑ-ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Ι ε επηδεκ/θέο κειέηεο,δηαπηζηώλεηαη ηζρπξή ζπζρέηηζε κεηαμύ ρακειήο βηηακίλεο D (<25 ng/ml) θαη ησλ πεξηζζνηέξσλ παξαγόλησλ θαξδηνκεηαβνιηθνύ θηλδύλνπ (παρπζαξθία, ζ. δηαβήηε ηύπνπ 2,αξη. ππέξηαζε) θαζώο θαη ησλ αγγεηαθώλ ζπκβακάησλ Γελ είλαη δηεπθξηληζκέλν εάλ ε ζρέζε απηή είλαη αηηηνινγηθή ή εάλ ε έιιεηςε βηηακίλεο D είλαη απιώο ν θαζξέθηεο «θαθήο γεληθήο πγείαο»

59 ΥΟΛΙΑ-ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΙΙ Οη παξεκβαηηθέο κειέηεο ρνξήγεζεο ηεο βηηακίλεο δελ έδεημαλ κείσζε ηνπ αγγεηαθνύ θηλδύλνπ, ησλ επεηζνδίσλ θαη ηεο ζλεζηκόηεηαο Οη ιίγεο ζεηηθέο κειέηεο αθνξνύζαλ άηνκα κε ρακειή βηη.d, θαη ζ απηά πξέπεη λα γίλεη πεξηζζόηεξε έξεπλα

ΒΙΤΑΜΙΝΗ D Ο αναδυόμενος ρόλος της στα καρδιομεταβολικά νοσήματα. Θεμιστοκλής Τζώτζας Ενδοκρινολόγος Noσοκομείο Αγ. Παύλος, Θεσσαλονίκη

ΒΙΤΑΜΙΝΗ D Ο αναδυόμενος ρόλος της στα καρδιομεταβολικά νοσήματα. Θεμιστοκλής Τζώτζας Ενδοκρινολόγος Noσοκομείο Αγ. Παύλος, Θεσσαλονίκη ΒΙΤΑΜΙΝΗ D Ο αναδυόμενος ρόλος της στα καρδιομεταβολικά νοσήματα Θεμιστοκλής Τζώτζας Ενδοκρινολόγος Noσοκομείο Αγ. Παύλος, Θεσσαλονίκη ΑΧΕΠΑ,22/1/2014 Ο μεταβολισμός της βιταμίνης D 10-20 λεπτά τη μέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Aζαλαζία Κ.Παπαδαθεηξνπνύινπ, Αιέμηνο σηεξόπνπινο, ηαύξνο Ι.Παππάο. Γ Παζνινγηθό Σκήκα & Γηαβεηνινγηθό Κέληξν Γ.Ν.Νίθαηαο Πεηξαηά «Άγηνο Παληειεήκσλ»

Aζαλαζία Κ.Παπαδαθεηξνπνύινπ, Αιέμηνο σηεξόπνπινο, ηαύξνο Ι.Παππάο. Γ Παζνινγηθό Σκήκα & Γηαβεηνινγηθό Κέληξν Γ.Ν.Νίθαηαο Πεηξαηά «Άγηνο Παληειεήκσλ» 1 Σελήνιο και καπδιαγγειακόρ κίνδςνορ Aζαλαζία Κ.Παπαδαθεηξνπνύινπ, Αιέμηνο σηεξόπνπινο, ηαύξνο Ι.Παππάο Γ Παζνινγηθό Σκήκα & Γηαβεηνινγηθό Κέληξν Γ.Ν.Νίθαηαο Πεηξαηά «Άγηνο Παληειεήκσλ» Βπασύρ ηίηλορ:

Διαβάστε περισσότερα

Παπαδόπνπινο Γ 1, Φνπληνπθίδεο Η, 2 Γαληειίδνπ Λ 2, Γεκεηξαθόπνπινο Κ 3,,Τδηάιια Ν 2, Κόηειε A 1, Καδεπίδνπ Α 3, Καξαγηάλλε Γ 2 1.Γ.Ν.Θ.

Παπαδόπνπινο Γ 1, Φνπληνπθίδεο Η, 2 Γαληειίδνπ Λ 2, Γεκεηξαθόπνπινο Κ 3,,Τδηάιια Ν 2, Κόηειε A 1, Καδεπίδνπ Α 3, Καξαγηάλλε Γ 2 1.Γ.Ν.Θ. Παπαδόπνπινο Γ 1, Φνπληνπθίδεο Η, 2 Γαληειίδνπ Λ 2, Γεκεηξαθόπνπινο Κ 3,,Τδηάιια Ν 2, Κόηειε A 1, Καδεπίδνπ Α 3, Καξαγηάλλε Γ 2 1.Γ.Ν.Θ. «Άγηνο Παύινο», Βηνπαζνινγηθό Δξγαζηήξην 2.Γ.Ν.Θ. «Άγηνο Παύινο»

Διαβάστε περισσότερα

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ 1 Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ θαξκάθνπ. Αλαζηάδηα Κεή, Δπάγγεινο Λπκπεξόπνπινο, Μσπζήο Διηζάθ Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ Βξαρύο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα

Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα Α. Παηάθα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Μνλάδα Αλαπλεπζηηθήο Αλεπάξθεηαο ΓΠΝ Γ Παπαληθνιάνπ Ο ύπλνο επεξεάδεη

Διαβάστε περισσότερα

«Αλλαγή ηρόποσ ζωής, για ηην πρόληψη και ανηιμεηώπιζη ηης καρδιαγγειακής νόζοσ: O ρόλος ηης Γίαιηας

«Αλλαγή ηρόποσ ζωής, για ηην πρόληψη και ανηιμεηώπιζη ηης καρδιαγγειακής νόζοσ: O ρόλος ηης Γίαιηας «Αλλαγή ηρόποσ ζωής, για ηην πρόληψη και ανηιμεηώπιζη ηης καρδιαγγειακής νόζοσ: O ρόλος ηης Γίαιηας Γράθει ο ΥΑΡΗ ΔΗΜΟΘΓΝΟΠΟΤΛΟ, MMedSci. SRD Κλιμικός διαιηολόγος-βιολόγος, Προϊζηάμεμος ηοσ Διαιηολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ. Η Γ. Ν. αλαιόγσο ηεο βαξύηεηαο ηεο ηαμηλνκείηαη ζε πέληε ζηάδηα. Κιηληθή πνξεία Γ. Ν.

ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ. Η Γ. Ν. αλαιόγσο ηεο βαξύηεηαο ηεο ηαμηλνκείηαη ζε πέληε ζηάδηα. Κιηληθή πνξεία Γ. Ν. ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Η Γηαβεηηθή Νεθξνπάζεηα (Γ. Ν.) είλαη κηα εθ ησλ επηπινθώλ ηνπ αθραξώδε Γηαβήηε (. Γ.), ε νπνία νξίδεηαη σο κηα θαηάζηαζε θαη παξάιιεια κηα εμειεθηηθή πησηηθή πνξεία πνπ έρεη σο ηειηθή

Διαβάστε περισσότερα

Δπηδεκηνινγία θαη Παζνγέλεηα ηεο ΝΑ

Δπηδεκηνινγία θαη Παζνγέλεηα ηεο ΝΑ Δπηδεκηνινγία θαη Παζνγέλεηα ηεο ΝΑ Μάγδα Σζνιάθε, MD, PhD Νεπξνιόγνο-Φπρίαηξνο, Θενιόγνο, Καζεγήηξηα, ΑΠΘ Πξόεδξνο ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο λόζνπ Alzheimer ύγθξηζε αηόκσλ άλσ ησλ 60+ ζηελ Δπξώπε θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αδιποκίνερ και μη αλκοολική νόζορ ηος ήπαηορ: Από ηην παθογένεια ζηην θεπαπεία.

Αδιποκίνερ και μη αλκοολική νόζορ ηος ήπαηορ: Από ηην παθογένεια ζηην θεπαπεία. Αδιποκίνερ και μη αλκοολική νόζορ ηος ήπαηορ: Από ηην παθογένεια ζηην θεπαπεία. Κσλζηαληίλνο Καξγηώηεο 1*, Θεκηζηνθιήο Βαζηιεηάδεο 2, Θενδώξα Γξίβα 1*, Υαξάιακπνο Κνπκαξάο 1*, Όιγα Γηνπιεκέ 2, Διέλε Θενραξίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

Ανηαγυνιζηέρ ηυν ςποδοσέυν 1 ηηρ αγγειοηενζίνηρ ΙΙ και καπκίνορ. Λνπθία Γακβξίιε, Κσλζηαληίλνο Κνπινύζηνο, Βαζηιηθή Γνύξιηνπ, Κσλζηαληίλνο

Ανηαγυνιζηέρ ηυν ςποδοσέυν 1 ηηρ αγγειοηενζίνηρ ΙΙ και καπκίνορ. Λνπθία Γακβξίιε, Κσλζηαληίλνο Κνπινύζηνο, Βαζηιηθή Γνύξιηνπ, Κσλζηαληίλνο 1 Ανηαγυνιζηέρ ηυν ςποδοσέυν 1 ηηρ αγγειοηενζίνηρ ΙΙ και καπκίνορ Λνπθία Γακβξίιε, Κσλζηαληίλνο Κνπινύζηνο, Βαζηιηθή Γνύξιηνπ, Κσλζηαληίλνο Τδηόκαινο Α Πξνπαηδεπηηθή Παζνινγηθή Κιηληθή Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Ψπρν-θνηλσληθνί παξάγνληεο θαη θαξδηαγγεηαθόο θίλδπλνο. Γεκήηξηνο Αλπθαληάθεο, Δκκαλνπήι Κ. πκβνπιάθεο, Υξήζηνο Ληνλήο

Ψπρν-θνηλσληθνί παξάγνληεο θαη θαξδηαγγεηαθόο θίλδπλνο. Γεκήηξηνο Αλπθαληάθεο, Δκκαλνπήι Κ. πκβνπιάθεο, Υξήζηνο Ληνλήο Ψπρν-θνηλσληθνί παξάγνληεο θαη θαξδηαγγεηαθόο θίλδπλνο Γεκήηξηνο Αλπθαληάθεο, Δκκαλνπήι Κ. πκβνπιάθεο, Υξήζηνο Ληνλήο Κιηληθή Κνηλσληθήο θαη Οηθνγελεηαθήο Ιαηξηθήο, Σκήκα Ιαηξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή Πξνζέγγηζε νζηενπόξσζεο

Γηαγλσζηηθή Πξνζέγγηζε νζηενπόξσζεο Γηαγλσζηηθή Πξνζέγγηζε νζηενπόξσζεο Μαρία Σώμαλη Ενδοκρινολόγος Οζηενπόξσζε Μία από ηηο πην ππνδηαγλσζκέλεο αζζέλεηεο. Δπηδεκηνινγία > 28 εκαη. Αμεπικανοί, ςτηλού κινδύνος για οζηεοπόπυζη (3:1, γςναίκερ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλορ ηων Ινκπεηινών ζηεν Ομοιοζηαζία ηερ Γλςκόδερ

Ο Ρόλορ ηων Ινκπεηινών ζηεν Ομοιοζηαζία ηερ Γλςκόδερ Ο Ρόλορ ηων Ινκπεηινών ζηεν Ομοιοζηαζία ηερ Γλςκόδερ Σηασρούλα Α. Πάζτοσ, MD, PhD Ειδικεσόμενη Ενδοκρινολόγος Νοζοκομείο «Ερσθρός Σηασρός» Γενικά Ωο «Φαηλόκελν ηεο Ηλθξεηίλεο» νξίδεηαη ε κεγαιύηεξε απάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΥΝΙΚΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ: ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ

ΠΛΑΥΝΙΚΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ: ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΛΑΥΝΙΚΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ: ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ Γξ Θεκηζηνθιήο Σδώηδαο Δλδνθξηλνιόγνο Γείθηεο Μάδαο ώκαηνο (ΒΜΙ) BMI= Σωματικό Βάρος Υψος Καηεγνξηνπνίεζε ΒΜΙ Κίλδπλνο Διιεηπνβαξήο

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 10 o Ξεξηερόκελα 10.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 280 10.2 ΠΑΡΑΓΟΛΣΔ ΘΗΛΓΤΛΟΤ ΓΗΑ ΚΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΘΔ ΠΛΔΤΚΟΛΗΘΔ ΔΠΗΠΙΟΘΔ... 280 10.3 ΘΑΠΛΗΚΑ ΘΑΗ ΑΛΑΗΘΖΗΑ... 282 10.3.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηγελεηηθή θαη Πξνγξακκαηηζκόο Φξνλίσλ Νόζσλ. Αλαζηαζία Βαξβαξήγνπ Καζεγήηξηα Παηδηαηξηθήο θαη Νενγλνινγίαο

Δπηγελεηηθή θαη Πξνγξακκαηηζκόο Φξνλίσλ Νόζσλ. Αλαζηαζία Βαξβαξήγνπ Καζεγήηξηα Παηδηαηξηθήο θαη Νενγλνινγίαο Δπηγελεηηθή θαη Πξνγξακκαηηζκόο Φξνλίσλ Νόζσλ Αλαζηαζία Βαξβαξήγνπ Καζεγήηξηα Παηδηαηξηθήο θαη Νενγλνινγίαο Βξεθηθή ζλεζηκόηεηα θαη ηζραηκηθή θαξδηαθή λόζνο (Αγγιία-Οπαιία) Barker DJ et al. Lancet 1986

Διαβάστε περισσότερα

Ζ αληηκεηώπηζε ηνπ ειηθησκέλνπ αζζελή κε ζαθραξώδε δηαβήηε

Ζ αληηκεηώπηζε ηνπ ειηθησκέλνπ αζζελή κε ζαθραξώδε δηαβήηε Ζ αληηκεηώπηζε ηνπ ειηθησκέλνπ αζζελή κε ζαθραξώδε δηαβήηε ΑΜΠΑΝΗ ΥΡΗΣΟ Παζνιόγνο-Γηαβεηνιόγνο Ο ζαθραξώδεο δηαβήηεο ζηα άηνκα κεγάιεο ειηθίαο Ζ ζπρλόηεηα ηνπ Γ ζηα άηνκα ειηθίαο > 65 έηε 10-25% Τπάξρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη

Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη Α.Ν. ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ Δ.. ΛΟΤΡΗΓΑ Π.Β. ΒΟΤΛΓΑΡΖ Α.Γ. TΔΛΔΠΖ Α.Α. ΓΡΟΟ ΠΔΡΗΛΖΦΖ κοπός ηης

Διαβάστε περισσότερα

Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010)

Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010) Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010) ηάδην 1: Ήπηα ΥΑΠ FEV 1 /FVC 80% ηνπ πξνβιεπνκέλνπ ηάδην 2: Μέηξηα ΥΑΠ FEV 1 /FVC

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηζκόο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Σα νζηά ππνζηεξίδνπλ θαη πξνζηαηεύνπλ ηα καιαθά κόξηα, κεηαθέξνπλ θνξηία θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ θίλεζε. Ο νζηίηεο ηζηόο είλαη απνζήθε

Διαβάστε περισσότερα

Τα πολύτιμα Ω-3 λιπαπά οξέα (ΕΡΑ & DHA): Nεώτεπερ επιστημονικέρ σςστάσειρ

Τα πολύτιμα Ω-3 λιπαπά οξέα (ΕΡΑ & DHA): Nεώτεπερ επιστημονικέρ σςστάσειρ ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Τα πολύτιμα Ω-3 λιπαπά οξέα (ΕΡΑ & DHA): Nεώτεπερ επιστημονικέρ σςστάσειρ ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias

ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias 1 Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ δπζιηπηδαηκηώλ ηεο Δπξσπατθήο Καξδηνινγηθήο Δηαηξείαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Δηαηξείαο Αζεξνζθιήξσζεο. Αλαθνηλώζεθαλ ζην 79 th EAS Congress, Gothenburg, Sweden,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣHN ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΑΚΥΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΣΗ ΣΤΠΟΤ ΙΙ

ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣHN ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΑΚΥΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΣΗ ΣΤΠΟΤ ΙΙ ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣHN ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΑΚΥΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΣΗ ΣΤΠΟΤ ΙΙ Μ. ΥΑΑΠΙΓΟΤ Καζεγήηξηα Γηαηξνθήο, ΑΣΔΙ-Θ Γηαηηεηηθή αληηκεηώπηζε Φαξκαθεπηηθή Αγσγή πκπεξηθνξηθή Θεξαπεία Φπζηθή Γξαζηεξηόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα γηα ηελ Αμηνιόγεζε Παξακέηξσλ Τγείαο ζε Άηνκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ

Έξεπλα γηα ηελ Αμηνιόγεζε Παξακέηξσλ Τγείαο ζε Άηνκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Έξεπλα γηα ηελ Αμηνιόγεζε Παξακέηξσλ Τγείαο ζε Άηνκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ Τπεύζπλνο Έξεπλαο: Μηράιεο Κξαζηάο, PhD Δθπόλεζε Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο: Μάξηνο

Διαβάστε περισσότερα