7 ν (Δαξηλό) Κιηληθό Φξνληηζηήξην Δ.Μ.Πα.Κ.Α.Ν Γειθνί, 28/02 03/03/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "7 ν (Δαξηλό) Κιηληθό Φξνληηζηήξην Δ.Μ.Πα.Κ.Α.Ν Γειθνί, 28/02 03/03/2014"

Transcript

1 7 ν (Δαξηλό) Κιηληθό Φξνληηζηήξην Δ.Μ.Πα.Κ.Α.Ν Γειθνί, 28/02 03/03/2014 Υπό την αιγίδα Ιατρικού Σσλλόγοσ Φωκίδας Πξώηνο αλαδείρζεθε ν θ. Βαζίιεηνο Γεκαξάθεο, Δλδνθξηλνιόγνο, ν νπνίνο ζα ζπκκεηέρεη δσξεάλ ζην 8 ν Κιηληθό Φξνληηζηήξην. Οη ζσζηέο απαληήζεηο ζεκεηώλνληαη κε έληνλν ρξώκα (bold) Λόγσ ηππνγξαθηθνύ ιάζνπο ε εξώηεζε 43 δελ ιακβάλεηαη ππόςε ζηε γεληθή βαζκνινγία ΔΡΩΣΗΗ 1 Γηα ηελ πνιύ εληαηηθνπνηεκέλε αγσγή κε ζηαηίλε, νη Ακεξηθάληθεο νδεγίεο αλαθέξνπλ: i. Οξίδεηαη σο LDL-C<70 mg/dl ii. Οξίδεηαη σο LDL<70mg/dL ή ηνπιάρηζηνλ 50% κείσζε ηεο LDL-C iii. Οξίδεηαη σο ηνπιάρηζηνλ 50% κείσζε ηεο LDL-C iv. πζηήλεηαη γηα όινπο ηνπ αζζελείο κε θιηληθή Καξδηαγγεηαθή Νόζν v. Δπηηπγράλεηαη κε αηνξβαζηαηίλε 20mg/εκέξα ΔΡΩΣΗΗ 2 Γηα ηνλ αθραξώδε Γηαβήηε (Γ) νη ακεξηθάληθεο νδεγίεο αλαθέξνπλ: i. Γηα όινπο ηνπο αζζελείο κε Γ ν ζηόρνο είλαη LDL-C ηνπιάρηζηνλ < 100 mg/dl ii. Οη ζηόρνη γηα ηελ LDL-C είλαη πην απζηεξνί ζε Γ ηύπνπ 2 ζε ζρέζε κε ηύπνπ 1 iii. ε πεξίπησζε πνπ εκθαληζηεί Γ ζε αζζελή πνπ ήδε ιακβάλεη ζηαηίλε ζπζηήλεηαη δηαθνπή ηεο ζηαηίλεο iv. Οη ζηαηίλεο απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο Γ κόλν ζε πνιύ εληαηηθνπνηεκέλε αγσγή θαη όρη ζε κέηξηα εληαηηθνπνηεκέλε αγσγή v. Γηα όινπο ηνπο αζζελείο εηώλ κε Γ θαη LDL-C > 190 mg/ dl ζπζηήλεηαη πνιύ εληαηηθνπνηεκέλε αγσγή κε ζηαηίλε ΔΡΩΣΗΗ 3 Όζνλ αθνξά ηελ πξόβιεςε ηνπ θαξδηαγγεηαθνύ θηλδύλνπ ζηελ πξσηνγελή πξόιεςε, νη Ακεξηθάληθεο νδεγίεο αλαθέξνπλ: i. Η πξόβιεςε ηνπ θηλδύλνπ γίλεηαη κε ην SCORE ii. Η πξόβιεςε ηνπ θηλδύλνπ είλαη γηα ηελ θαξδηαγγεηαθή ζλεηόηεηα iii. Η πξόβιεςε ηνπ θηλδύλνπ είλαη γηα ηα νιηθά (ζαλαηεθόξα ή κε) θαξδηαγγεηαθά ζπκβάκαηα iv. Η πξόβιεςε ηνπ θηλδύλνπ είλαη γηα όιε ηε δσή ηνπ αηόκνπ v. ε άηνκα εηώλ κε LDL-C = mg/ dl, ρσξίο θιηληθή Καξδηαγγεηαθή Νόζν ή Γ πνιύ εληαηηθνπνηεκέλε αγσγή κε ζηαηίλε ζπζηήλεηαη γηα 10εηή θαξδηαγγεηαθό θίλδπλν > 5 % ΔΡΩΣΗΗ 4 Πόζν ζπρλή είλαη ε εκθάληζε ξαβδνκπόιπζεο κεηά από ρνξήγεζε ζηαηίλεο; i. 0.2% ii. 0.5% iii. 1% iv. Όζν θαη ζην γεληθό πιεζπζκό ΔΡΩΣΗΗ 5 Με πνηό από ηα παξαθάησ θάξκαθα νη ζηαηίλεο ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη κε πξνζνρή; i. Γηγνμίλε ii. Βεξαπακίιε iii. Αηελνιόιε iv. Πξνπαθαηλόλε

2 ΔΡΩΣΗΗ 6 Πνηό ζπλνδό λόζεκα δελ ζπλνδεύεηαη από απμεκέλν θίλδπλν κπνπάζεηαο απμάλεηαη ζηηο πεξηπηώζεηο αζζελώλ κε νμεία ή ρξόληα λεθξηθή αλεπάξθεηα, απνθξαθηηθή λόζν ησλ ρνιεθόξσλ θαη ππνζπξενεηδηζκό i. Νεθξηθή αλεπάξθεηα ii. Ηπαηηθή αλεπάξθεηα iii. Τπνζπξενεηδηζκόο iv. Καξδηαθή αλεπάξθεηα ΔΡΩΣΗΗ 7 Πνηά από ηηο παξαθάησ ζηαηίλεο πξνθαιεί πην ζπάληα κπνπάζεηα; i. Πξαβαζηαηίλε ii. Ρνζνπβαζηαηίλε iii. Αηνξβαζηαηίλε iv. Λνβαζηαηίλε ΔΡΩΣΗΗ 8 Πνηό είλαη ην ζεκαληηθόηεξν θπζηνινγηθό εθθξηηαγσγό εξέζηζκα γηα ηελ ηλζνπιίλε; i. Η γιπθαγόλε ii. Η ζσκαηνζηαηίλε iii. Η γιπθόδε iv. Η θνξηηδόιε v. Η αλδξελαιίλε ΔΡΩΣΗΗ 9 ύκθσλα κε δεδνκέλα από θιηληθέο κειέηεο ζην Γηαβήηε ηύπνπ 2, ηη πνζνζηό ηεο εθθξηηηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ β-θπηηάξνπ ππνινγίδεηαη όηη έρεη ραζεί θαηά ηε δηάγλσζε ηεο λόζνπ; i. 10% ii. 25% iii. 50% iv. 75% v. 90% ΔΡΩΣΗΗ 10 Πόηε εκθαλίδεηαη ε δηαηαξαρή ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ β-θπηηάξνπ θαηά ηε θπζηθή εμέιημε ηνπ Γηαβήηε ηύπνπ 2; i. Όηαλ ππάξρνπλ ζπκπηώκαηα ππεξγιπθαηκίαο ii. Καηά ηε δηάγλσζε ηνπ Γηαβήηε iii. Όηαλ ε αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε ππεξβεί θάπνην ζπγθεθξηκέλν όξην iv. Όηαλ γηα ηε ξύζκηζε ηνπ Γηαβήηε απαηηείηαη πιένλ ε ρνξήγεζε ηλζνπιίλεο εμσγελώο v. ην ζηάδην ηνπ πξνδηαβήηε ή θαη λσξίηεξα ΔΡΩΣΗΗ 11 Πνύ νθείιεηαη ε ειαηησκέλε εθθξηηηθή ηθαλόηεηα ηνπ β-θπηηάξνπ ζην Γηαβήηε ηύπνπ 2; i. ηε κεησκέλε παξαγσγή GLP-1 ii. ηε κεησκέλε κάδα ησλ β-θπηηάξσλ iii. ε άγλσζηε δηαηαξαρή ηεο ιεηηνπξγηθόηεηάο ηνπο iv. ε κεηάιιαμε ζην γνλίδην KCNJ11 πνπ θσδηθνπνηεί ηε δνκηθή ππνκνλάδα Kir6 ζηνπο δίαπινπο θαιίνπ ηνπ β-θπηηάξνπ v. Β+Γ vi. Β+Γ+Γ ΔΡΩΣΗΗ 12 Πνηόο από ηνπο παξαθάησ είλαη ν πην αμηόπηζηνο δείθηεο εθηίκεζεο ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ησλ β- θπηηάξσλ; i. Ο δείθηεο δηαζεζηκόηεηαο ηεο ηλζνπιίλεο (disposition index) ii. H ηλζνπιίλε πιάζκαηνο λεζηείαο iii. Ο δείθηεο HOMA-R iv. Ο δείθηεο HOMA-B v. Η ηλζνπιίλε πιάζκαηνο κηζή ώξα κεηά από ogtt

3 ΔΡΩΣΗΗ 13 Πνηό από ηα παξαθάησ είλαη ζσζηό; i. Η ππεξνπξηραηκία απνηειεί αλεμάξηεην παξάγνληα θηλδύλνπ ii. Η ππεξνπξηραηκία είλαη απνηέιεζκα ησλ ζπλνδώλ λνζεκάησλ όπσο ε ππέξηαζε θαη ε παρπζαξθία iii. Η ππεξνπξηραηκία δελ απνηειεί παξάγνληα θηλδύλνπ iv. Η ππεξνπξηραηκία είλαη αλεμάξηεηε κε ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ΔΡΩΣΗΗ 14 Η απμεκέλε ηηκή ηνπ νπξηθνύ νμένο ζηελ ππέξηαζε είλαη πηζαλό λα ζπλνδεύεηαη i. Με βαξύηεξε λεθξηθή θαη ζπζηεκαηηθή αγγεηαθή πξνζβνιή ii. Με αζζελείο πνπ δελ ιακβάλνπλ δηνπξεηηθά iii. Όινη νη ππεξηαζηθνί αζζελείο πάζρνπλ από ππεξνπξηραηκία. iv. Με αζζελείο πνπ πάζρνπλ από ζηεθαληαία λόζν ΔΡΩΣΗΗ 15 Πώο πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί αζπκπησκαηηθόο αζζελήο κε ππεξνπξηραηκία; i. Άκεζε έλαξμε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο. ii. Γηαηξνθηθέο παξεκβάζεηο, δηεξεύλεζε ζπλνδώλ λόζσλ όπσο αξηεξηαθή ππέξηαζε, ζαθραξώδε δηαβήηε, λεθξνπάζεηα θαη επαλέιεγρν iii. Μόλν δηαηξνθηθέο παξεκβάζεηο iv. Κακία παξέκβαζε ΔΡΩΣΗΗ 16 Πνηό από ηα παξαθάησ nutraceuticals ΓΔΝ ζπλδέεηαη κε ηελ πξόιεςε ηεο αζεξνζθιήξσζεο; i. Φπηηθέο ζηεξόιεο ii. Πξεβηνηηθά iii. Αδηάιπηεο θπηηθέο ίλεο iv. Καξαηελνεηδή ΔΡΩΣΗΗ 17 Πνηό από ηα παξαθάησ nutraceuticals ΓΔΝ ζπλδέεηαη κε ηε ξύζκηζε ηνπ Γηαβήηε; i. Πνιπθαηλόιεο ii. Φιαβνβνεηδή iii. θόξδν iv. Βηηακίλε D ΔΡΩΣΗΗ 18 Πνηό από ηα παξαθάησ απνηειεί ηε ζεσξία ηνπ DeFelice γηα ηα Nutraceuticals; i. Σα δηαηξνθνθάξκαθα πεξηιακβάλνπλ ηα ζπζηαηηθά ηεο δηαηξνθήο καο, πνπ είλαη είηε ηξόθηκα είηε κέξε ηξνθίκσλ θαη παξέρνπλ θαξκαθεπηηθά νθέιε ή πξνάγνπλ ηελ πγεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο πξόιεςεο ή/θαη ηεο ζεξαπείαο θάπνησλ αζζελεηώλ ii. Σα δηαηξνθνθάξκαθα πεξηιακβάλνπλ ηα ζπζηαηηθά ηεο δηαηξνθήο καο, πνπ είλαη απνθιεηζηηθά ηξόθηκα θαη παξέρνπλ θαξκαθεπηηθά νθέιε ή πξνάγνπλ ηελ πγεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο πξόιεςεο ή/θαη ηεο ζεξαπείαο θάπνησλ αζζελεηώλ iii. Σα δηαηξνθνθάξκαθα πεξηιακβάλνπλ ηα ζπζηαηηθά ηεο δηαηξνθήο καο, πνπ είλαη είηε ηξόθηκα είηε κέξε ηξνθίκσλ θαη παξέρνπλ θαξκαθεπηηθά νθέιε ή πξνάγνπλ ηελ πγεία, όζν αθνξά ηελ πξόιεςεο θαη όρη ηε ζεξαπεία θάπνησλ αζζελεηώλ. iv. Σα δηαηξνθνθάξκαθα πεξηιακβάλνπλ ηα ζπζηαηηθά ηεο δηαηξνθήο καο, πνπ είλαη απνθιεηζηηθά κέξε ηξνθίκσλ θαη παξέρνπλ θαξκαθεπηηθά νθέιε ή πξνάγνπλ ηελ πγεία θαη ζπκβάιινλ ζηε ζεξαπεία, αιιά όρη ζηελ πξόιεςε, θάπνησλ αζζελεηώλ ΔΡΩΣΗΗ 19 Σν calcium score: i. είλαη ελδεηθηηθό ηνπ βαζκνύ θαξδηαγγεηαθνύ θηλδύλνπ ii. ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ βαζκνύ ζηέλσζεο ησλ ζηεθαληαίσλ αξηεξηώλ iii. θαλέλα από ηα παξαπάλσ ΔΡΩΣΗΗ 20 Η αμνληθή ζηεθαληνγξαθία: i. είλαη επώδπλε θαη ρξνλνβόξα κέζνδνο ii. είλαη κέζνδνο αλώδπλε πνπ δηαξθεί ιίγα κόλν ιεπηά iii. δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε αζζελείο κε stent ή κόζρεπκα

4 ΔΡΩΣΗΗ 21 ην triplex θαξσηίδσλ ε ζηέλσζε εθηηκάηαη σο αηκνδπλακηθά ζεκαληηθή εάλ: i. ππεξβαίλεη ην 20% ηνπ εύξνπο ηνπ απινύ ii. ππεξβαίλεη ην 40% ηνπ εύξνπο ηνπ απινύ iii. ππεξβαίλεη ην 80% ηνπ εύξνπο ηνπ απινύ ΔΡΩΣΗΗ 22 Η καγλεηηθή αγγεηνγξαθία είλαη: i. κέζνδνο επώδπλε κε αθηηληθή επηβάξπλζε ii. ρξεζηκνπνηεί ησδηνύρα ζθηαγξαθηθά κέζα iii. αζθαιέζηεξε από ηελ αμνληθή αγγεηνγξαθία ζε λέα άηνκα θαη ζε άηνκα κε επεξεαζκέλε λεθξηθή ιεηηνπξγία ΔΡΩΣΗΗ 23 Πνηό από ηα παξαθάησ απνηειεί δηαγλσζηηθό θξηηήξην ηνπ πξνδηαβήηε; i. Γιπθόδε λεζηείαο >126 mg/dl ii. Γίσξε θακπύιε γιπθόδεο > 200 mg /dl iii. Γιπθόδε λεζηείαο mg/dl iv. ΗΒΑ1c > 7% ΔΡΩΣΗΗ 24 Ο θίλδπλνο εκθάληζεο δηαβήηε ζηα παρύζαξθα άηνκα είλαη i. Γηπιάζηνο ii. Σξηπιάζηνο iii. Πεληαπιάζηνο iv. Γεθαπιάζηνο ΔΡΩΣΗΗ 25 O δηαβήηεο πξνζδίδεη: i. 2 - έσο 3πιάζηα αύμεζε ζηνλ θίλδπλν αλάπηπμεο ζηεθαληαίαο λόζνπ ii. Κακία αύμεζε ζηνλ θίλδπλν αλάπηπμεο ζηεθαληαίαο λόζνπ iii. 4πιάζηα αύμεζε ζηνλ θίλδπλν αλάπηπμεο ζηεθαληαίαο λόζνπ iv. Αύμεζε ζηνλ θίλδπλν αλάπηπμεο ζηεθαληαίαο λόζνπ αλάινγα κε ηελ HbA1c ΔΡΩΣΗΗ 26 H ζπλνιηθή εθηίκεζε ηνπ ζρεηηθνύ θηλδύλνπ (RR) αλάπηπμεο ζηεθαληαίαο λόζνπ ζηηο δηαβεηηθέο γπλαίθεο: i. Γελ δηαθέξεη από απηή ησλ δηαβεηηθώλ αλδξώλ ii. Τπεξβαίλεη ζεκαληηθά απηή ησλ δηαβεηηθώλ αλδξώλ iii. Τπνιείπεηαη από απηή ησλ δηαβεηηθώλ αλδξώλ iv. Δίλαη ίζε κε απηή ησλ δηαβεηηθώλ αλδξώλ ΔΡΩΣΗΗ 27 Σα άηνκα ηα νπνία έρνπλ κόλν IFG παξνπζηάδνπλ: i. Ηπαηηθή αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε θαη θπζηνινγηθή κπτθή επαηζζεζία ζηελ ηλζνπιίλε ii. Φπζηνινγηθή ή ειαθξά κεησκέλε επαηηθή επαηζζεζία ζηελ ηλζνπιίλε θαη κέηξηα ή ζνβαξή κπτθή ηλζνπιηλναληίζηαζε iii. Ηπαηηθή αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε θαη κέηξηα ή ζνβαξή κπτθή ηλζνπιηλναληίζηαζε ΔΡΩΣΗΗ 28 Σα άηνκα ηα νπνία έρνπλ κόλν IGT παξνπζηάδνπλ: i. Φπζηνινγηθή ή ειαθξά κεησκέλε επαηηθή επαηζζεζία ζηελ ηλζνπιίλε θαη θπζηνινγηθή κπτθή επαηζζεζία ζηελ ηλζνπιίλε ii. θπζηνινγηθή ή ειαθξά κεησκέλε επαηηθή επαηζζεζία ζηελ ηλζνπιίλε θαη κέηξηα ή ζνβαξή κπτθή ηλζνπιηλναληίζηαζε iii. Ηπαηηθή αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε θαη κέηξηα ή ζνβαξή κπτθή ηλζνπιηλναληίζηαζε ΔΡΩΣΗΗ 29 Η ζπγρνξήγεζε κεηθνξκίλεο θαη ζνπιθλπινπξίαο είλαη: i. Απνδεδεηγκέλα αζθαιήο γηα ην θαξδηαγγεηαθό ii. Απνδεδεηγκέλα επηθίλδπλνο γηα ην θαξδηαγγεηαθό iii. Η θαξδηαγγεηαθή αζθάιεηα ηνπ ζπλδπαζκνύ είλαη ζέκα αληηπαξάζεζεο

5 ΔΡΩΣΗΗ 30 Οη ζνπιθνλπινπξίεο απμάλνπλ ηνλ θαξδηαγγεηαθό θίλδπλν θπξίσο ιόγσ: i. Σεο παξέκβαζήο ηνπο ζην θαηλόκελν ηεο ηζραηκηθήο πξνπόλεζεο ii. Αξξπζκηνγόλνπ δξάζεο iii. Τπνγιπθαηκηώλ iv. όια ηα αλσηέξσ ΔΡΩΣΗΗ 31 Οη ζνπιθνλπινπξίεο δηαθέξνπλ κεηαμύ ηνπο θπξίσο σο: i. 1εο θαη 2εο γεληάο ii. νπιθνλπινπξίεο πνπ παξεκβαίλνπλ (πρ γιηβελθιακίδε) θαη ζνπιθνλπινπξίεο πνπ δελ παξεκβαίλνπλ ζην θαηλόκελν ηεο ηζραηκηθήο πξνπόλεζεο (πρ γιηθιαδίδε) ΔΡΩΣΗΗ 32 Αζζελήο κε Γηαβήηε ηύπνπ 2 θαη αγσγή κε ηλζνπιίλε αλαθέξεη επεηζόδην ππνγιπθαηκίαο κε έληνλα ζπκπηώκαηα (εθίδξσζε, ηαρπθαξδία, ηξόκν) κε ηηκή γιπθόδεο ηξηρνεηδηθνύ αίκαηνο 39mg/dl, πνπ ην αληηκεηώπηζε κόλνο ηνπ κε ρπκό θαη ςσκί κε κέιη. Σν επεηζόδην απηό ραξαθηεξίδεηαη σο: i. νβαξή ππνγιπθαηκία ii. νβαξή ζπκπησκαηηθή ππνγιπθαηκία iii. ρεηηθή ππνγιπθαηκία iv. Απνδεδεηγκέλε ζπκπησκαηηθή ππνγιπθαηκία v. Μέηξηα ππνγιπθαηκία ΔΡΩΣΗΗ 33 Πνηά από ηηο παξαθάησ είλαη ε πξώηε ρξνληθά εκθαληδόκελε αληηξξνπηζηηθή δξάζε ηνπ νξγαληζκνύ ζηελ πηώζε ηεο γιπθόδεο αίκαηνο i. Αύμεζε ηεο έθθξηζεο γιπθαγόλεο ii. Αύμεζε ηεο έθθξηζεο αδξελαιίλεο iii. Μείσζε ηεο έθθξηζεο ηλζνπιίλεο iv. Αύμεζε ηεο έθθξηζεο θνξηηδόιεο v. Όιεο νη παξαπάλσ ηαπηόρξνλα ΔΡΩΣΗΗ 34 Πνηά (εο) από ηηο παξαθάησ νπζίεο ζπλδπάδνληαη κε απμεκέλν θίλδπλν ππνγιπθαηκίαο: i. Γιηθιαδίδε ii. ηηαγιηπηίλε iii. Ληξαγινπηίδε iv. Detemir v. Γιηκεπηξίδε vi. Ρεπαγιηλίδε vii. Πηνγιηηαδόλε ΔΡΩΣΗΗ 35 Πνην από ηα παξαθάησ ΓΔΝ ηζρύεη ζρεηηθά κε ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο ΑCCORD i. Η νκάδα πνπ έιαβε εληαηηθή ζεξαπεία ηεο ππνγιπθαηκίαο κε ζηόρν A1c<6.5% εκθάληζε απμεκέλε ζλεζηκόηεηα ιόγσ ππνγιπθαηκίαο ii. Η νκάδα ζπκβαηηθήο αληηκεηώπηζεο ηεο ππεξγιπθαηκίαο είρε ιηγόηεξα επεηζόδηα ζνβαξήο ππνγιπθαηκίαο iii. Η νκάδα ηεο εληαηηθήο ζεξαπείαο πέηπρε κέζε A1c πεξίπνπ 6.5% iv. Τπήξμε ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ νιηθήο ζλεζηκόηεηαο θαη ζνβαξώλ ππνγιπθαηκηθώλ επεηζνδίσλ v. Η κειέηε δηαθόπεθε πξόσξα ιόγσ απμεκέλεο νιηθήο ζλεζηκόηεηαο ζηελ νκάδα απζηεξνύ ειέγρνπ ηεο γιπθαηκίαο. ΔΡΩΣΗΗ 36 Ση από ηα παξαθάησ ΓΔΝ ηζρύεη ζρεηηθά κε ηε ζνβαξή ππνγιπθαηκία ζηα άηνκα κε ζαθραξώδε δηαβήηε i. Δκθαλίδεηαη ζπρλόηεξα ζε άηνκα κε κεησκέλν GFR ii. Έρεη ελνρνπνηεζεί σο αίηην ηνπ ζπλδξόκνπ dead in bed iii. Θεσξείηαη πξν-αξξπζκηνγόλνο θαηάζηαζε iv. Μπνξεί λα ζπλδπάδεηαη κε ππνθαιηαηκία v. Γελ εκθαλίδεηαη πνηέ ζε επίπεδα γιπθόδεο πιάζκαηνο >40mg/dl ΔΡΩΣΗΗ 37 Η έθδειε λεθξνπάζεηα ραξαθηεξίδεη ην: i. ηάδην 3 λεθξνπάζεηαο ii. ηάδην 4 λεθξνπάζεηαο iii. ηάδην 5 λεθξνπάζεηαο iv. όια ηα αλσηέξσ v. ην 4 & 5

6 ΔΡΩΣΗΗ 38 Ο επηδησθόκελνο ζηόρνο αξηεξηαθήο πίεζεο ζην άηνκν κε έθδειε δηαβεηηθή λεθξνπάζεηα είλαη: i. <140/80 mmhg ii. <140/85 mmhg iii. <130/80 mmhg ΔΡΩΣΗΗ 39 Η έθδειε δηαβεηηθή λεθξνπάζεηα ζπλνδεύεηαη από: i. Μηθξναιβνπκηλνπξία ii. Λεπθνκαηνπξία iii. Δλδερνκέλσο ρσξίο απώιεηα ιεπθώκαηνο από ηα νύξα iv. Σν 1 ή ην 2 ΔΡΩΣΗΗ 40 ηελ έθδειε δηαβεηηθή λεθξνπάζεηα, ν απνθιεηζκόο ηνπ άμνλα ξελίλεο αγγεηνηαζίλεο αιδνζηεξόλεο ελδείθλπηαη κε: i. αμδα κε ζαξηάλε ii. Αλαζηνιέα ξελίλεο κε Ακεα iii. Αληαγσληζηή αιδνζηεξόλεο κε ζαξηάλε iv. Καλέλα από ηα αλσηέξσ ΔΡΩΣΗΗ 41 Πνηά είλαη ε επίπησζε αλζεθηηθήο ππέξηαζεο ζε αζζελείο πνπ παξαπέκπνληαη ζε εμεηδηθεπκέλεο κνλάδεο ππέξηαζεο; i. 1-2% ii. 5-8% iii % iv % v % ΔΡΩΣΗΗ 42 Πνηόο από ηνπο παξαθάησ κεραληζκνύο δελ ζπλδέεηαη κε εκθάληζε ππέξηαζεο ζε πεξηπηώζεηο παρπζαξθίαο; i. Δπεξεαζκέλε απέθθξηζε άιαηνο ii. Τπεξδξαζηεξηόηεηα ζπκπαζεηηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο iii. Δλεξγνπνίεζε άμνλα ξελίλεο-αγγεηνηαζίλεο-αιδνζηεξόλεο iv. Γπζαλεμία ζηε γιπθόδε v. πλύπαξμε ππληθήο άπλνηαο ΔΡΩΣΗΗ 43 ε πνηά από ηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο αληελδείθλπηαη ε πξαγκαηνπνίεζε αγγεηνιπαζηηθήο ζε αζζελείο κε λεθξαγγεηαθή ππέξηαζε; i. Τπνινγηδόκελε θάζαξζε θξεαηηλίλεο<30ml/min ii. Ακθνηεξόπιεπξε ζηέλσζε iii. ηέλσζε κνλήξνπο λεθξνύ iv. Παξνπζία αλζεθηηθήο ππέξηαζεο v. Φπζηνινγηθό κέγεζνο λεθξνύ

ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ. Η Γ. Ν. αλαιόγσο ηεο βαξύηεηαο ηεο ηαμηλνκείηαη ζε πέληε ζηάδηα. Κιηληθή πνξεία Γ. Ν.

ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ. Η Γ. Ν. αλαιόγσο ηεο βαξύηεηαο ηεο ηαμηλνκείηαη ζε πέληε ζηάδηα. Κιηληθή πνξεία Γ. Ν. ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Η Γηαβεηηθή Νεθξνπάζεηα (Γ. Ν.) είλαη κηα εθ ησλ επηπινθώλ ηνπ αθραξώδε Γηαβήηε (. Γ.), ε νπνία νξίδεηαη σο κηα θαηάζηαζε θαη παξάιιεια κηα εμειεθηηθή πησηηθή πνξεία πνπ έρεη σο ηειηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ 13o ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ 2ε ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ Α.Ι. Μαηδεξίδεο, MD, cphd Δηδηθόο Καξδηνιόγνο ύγρξνλε Θεξαπεπηηθή Αληηκεηώπηζε

Διαβάστε περισσότερα

ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias

ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias 1 Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ δπζιηπηδαηκηώλ ηεο Δπξσπατθήο Καξδηνινγηθήο Δηαηξείαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Δηαηξείαο Αζεξνζθιήξσζεο. Αλαθνηλώζεθαλ ζην 79 th EAS Congress, Gothenburg, Sweden,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηζκόο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Σα νζηά ππνζηεξίδνπλ θαη πξνζηαηεύνπλ ηα καιαθά κόξηα, κεηαθέξνπλ θνξηία θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ θίλεζε. Ο νζηίηεο ηζηόο είλαη απνζήθε

Διαβάστε περισσότερα

9 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

9 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 9 o Ξεξηερόκελα 9.1 ΠΡΔΦΑΛΗΑΗΑ ΛΝΠΝΠ... 246 9.1.1 ΟΡΙΜΟΙ ΣΔΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΟΤ... 246 9.1.2 Η ΣΔΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΟ ΣΟ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΑΘΔΝΗ... 247 9.1.3 ΟΞΤ ΈΜΦΡΑΓΜΑ ΜΤΟΚΑΡΓΙΟΤ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ BREVIBLOC 10 mg/ml Γηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Esmolol hydrochloride 10 mg/ml Η σζκσηηθόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 10 o Ξεξηερόκελα 10.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 280 10.2 ΠΑΡΑΓΟΛΣΔ ΘΗΛΓΤΛΟΤ ΓΗΑ ΚΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΘΔ ΠΛΔΤΚΟΛΗΘΔ ΔΠΗΠΙΟΘΔ... 280 10.3 ΘΑΠΛΗΚΑ ΘΑΗ ΑΛΑΗΘΖΗΑ... 282 10.3.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟ ΓΟΤΡΕΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο

Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο Οξηζκόο Ο αθραξώδεο Δηαβήηεο εηλαη κία κεηαβνιηθή πάζεζε θαηά ηελ νπνία ν νξγαληζκνο δελ παξάγεη ή δελ ρξεζηκνπνηεί

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ειηθησκέλνο δηαβεηηθόο θαη ε αληηκεηώπηζή ηνπ»

«Ο ειηθησκέλνο δηαβεηηθόο θαη ε αληηκεηώπηζή ηνπ» «Ο ειηθησκέλνο δηαβεηηθόο θαη ε αληηκεηώπηζή ηνπ» Ο ζαθραξώδεο δηαβήηεο απνηειεί έλα ζεκαληηθό πξόβιεκα πγείαο γηα ηα ειηθησκέλα άηνκα, ελώ θαη ε αληηκεηώπηζε ησλ ειηθησκέλσλ δηαβεηηθώλ είλαη έλα θαζεκεξηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Metronidazole/Baxter 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Metronidazole 5 mg/ml 100 ml δηαιύκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε πνπ πεξηέρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜAΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜAΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Σηην Ελλάδα κςκλοθοπεί η πεπιεκηικόηηηα ηων 200 mcg/δόζη 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜAΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Pulmicort Turbuhaler 100 mcg/dose Pulmicort Turbuhaler 200 mcg/dose Pulmicort Turbuhaler 400 mcg/dose

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Gardasil, ελέζηκν ελαηώξεκα. Δκβόιην ηνπ Ηνύ ησλ Αλζξώπηλσλ Θεισκάησλ [Σύπνη 6, 11, 16, 18] (Αλαζπλδπαζκέλν,

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα

Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα Α. Παηάθα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Μνλάδα Αλαπλεπζηηθήο Αλεπάξθεηαο ΓΠΝ Γ Παπαληθνιάνπ Ο ύπλνο επεξεάδεη

Διαβάστε περισσότερα

Γπλαίθεο θαη αζεξνζθιήξσζε

Γπλαίθεο θαη αζεξνζθιήξσζε Γπλαίθεο θαη αζεξνζθιήξσζε Μηθξναγγεηνπάζεηα ζηεθαληαίσλ αξηεξηώλ Dr Φξίζηνο Αλαζηαζίνπ Ληόιηνο Γηεπζπληήο Καξδηνινγηθήο Κιηληθήο Ννζνθνκείνπ Γξεβελώλ Θεζζαινλίθε 15 Μαξηίνπ 2012 Λεηηνπξγηθή Αλαηνκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Υ.ΔΣΟ: 2014-2015 ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ: 2 ν ΓΔΛ ΑΜΑΛΙΑΓΑ TMHMA:B4

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Υ.ΔΣΟ: 2014-2015 ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ: 2 ν ΓΔΛ ΑΜΑΛΙΑΓΑ TMHMA:B4 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Υ.ΔΣΟ: 2014-2015 ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ: 2 ν ΓΔΛ ΑΜΑΛΙΑΓΑ TMHMA:B4 ΣΙΣΛΟ: ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΔΦΖΒΔΗΑ Η παρπζαξθία ζηε ρώξα καο ηα ηειεπηαία ρξόληα θάλεη έληνλε ηελ εκθάληζή ηεο. Ο ζθνπόο είλαη νη καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ αληηκεηώπηζε ηνπ ειηθησκέλνπ αζζελή κε ζαθραξώδε δηαβήηε

Ζ αληηκεηώπηζε ηνπ ειηθησκέλνπ αζζελή κε ζαθραξώδε δηαβήηε Ζ αληηκεηώπηζε ηνπ ειηθησκέλνπ αζζελή κε ζαθραξώδε δηαβήηε ΑΜΠΑΝΗ ΥΡΗΣΟ Παζνιόγνο-Γηαβεηνιόγνο Ο ζαθραξώδεο δηαβήηεο ζηα άηνκα κεγάιεο ειηθίαο Ζ ζπρλόηεηα ηνπ Γ ζηα άηνκα ειηθίαο > 65 έηε 10-25% Τπάξρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία.

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ SUPRANE 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΦΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ. Δηζαγωγή

ΣΤΟΙΦΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ. Δηζαγωγή Μέξνο έλαην ΣΤΟΙΦΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Δηζαγωγή Δπηδεκηνινγία είλαη ε επηζηήκε πνπ κειεηά ηε ζπρλόηεηα θαη ηελ εμέιημε ησλ λνζεκάησλ ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό θαζώο θαη ηνπο παξάγνληεο από ηα νπνία απηά εμαξηώληαη.

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο. Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή

Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο. Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Rectogesic 4 mg/g Οξζηθή αινηθή. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Τξηληηξηθή γιπθεξίλε (Glyceryl

Διαβάστε περισσότερα

Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά

Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά Ζαραξνύια Μαλσιίδνπ RN, MSc Τπάξρεη απμαλόκελε αλεζπρία γηα ηελ απόηνκε αύμεζε ησλ θξνπζκάησλ ηνπ ηύπνπ 1 δηαβήηε ζε παηδηά θαη εθήβνπο. Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ ηεθκεξηώζεη απηή

Διαβάστε περισσότερα

«Αλλαγή ηρόποσ ζωής, για ηην πρόληψη και ανηιμεηώπιζη ηης καρδιαγγειακής νόζοσ: O ρόλος ηης Γίαιηας

«Αλλαγή ηρόποσ ζωής, για ηην πρόληψη και ανηιμεηώπιζη ηης καρδιαγγειακής νόζοσ: O ρόλος ηης Γίαιηας «Αλλαγή ηρόποσ ζωής, για ηην πρόληψη και ανηιμεηώπιζη ηης καρδιαγγειακής νόζοσ: O ρόλος ηης Γίαιηας Γράθει ο ΥΑΡΗ ΔΗΜΟΘΓΝΟΠΟΤΛΟ, MMedSci. SRD Κλιμικός διαιηολόγος-βιολόγος, Προϊζηάμεμος ηοσ Διαιηολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Δγθπκνζύλε θαη πλεπκνληθή εκβνιή

Δγθπκνζύλε θαη πλεπκνληθή εκβνιή ΝΟΗΜΑΣΑ ΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ: Πλεπκνληθή εκβνιή Δγθπκνζύλε θαη πλεπκνληθή εκβνιή Ελένη Καπέτση Πνεςμονολογική Κλινική Πανεπιστημίος Θεσσαλίαρ Γπλαίθα 24 εηώλ ζηελ 19 εβδνκάδα θύεζεο πξνζέξρεηαη αηηηώκελε

Διαβάστε περισσότερα

Ο όξνο αλαθέξεηαη γηα πξώηε θνξά από έλαλ Οιιαλδό

Ο όξνο αλαθέξεηαη γηα πξώηε θνξά από έλαλ Οιιαλδό Τι είναι ο αλκοολιζμόρ; Ο όξνο αλαθέξεηαη γηα πξώηε θνξά από έλαλ Οιιαλδό γηαηξό ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1840, ελώ αλαιύζεθε ζε λόζν ην 1972 από ην γηαηξό John Coakley Lettson. Αιθννιηζκόο ζεκαίλεη

Διαβάστε περισσότερα