ΒΔΣ 04: ΣΥΜΠΙΔΣΗ ΚΑΙ ΜΔΤΑΓΟΣΗ ΠΟΛΥΜΔΣΩΝ Αθαδεκατθό Έηνο , Φεηκεξηλό Δμάκελν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΔΣ 04: ΣΥΜΠΙΔΣΗ ΚΑΙ ΜΔΤΑΓΟΣΗ ΠΟΛΥΜΔΣΩΝ Αθαδεκατθό Έηνο 2005 2006, Φεηκεξηλό Δμάκελν"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΔΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΒΔΣ 04: ΣΥΜΠΙΔΣΗ ΚΑΙ ΜΔΤΑΓΟΣΗ ΠΟΛΥΜΔΣΩΝ Αθαδεκατθό Έηνο , Φεηκεξηλό Δμάκελν Γημητρακόποσλος Νικόλαος Α.Μ.: Παναγιώτοσ Γεώργιος Α.Μ.:

2 Internet Telephony Όπσο ιέεη θαη ην όλνκα απεπζύλεηαη ζε ηειεθσλία κέζσ δηαδηθηύνπ (IP δίθηπα). Γελ έρεη θακία ζρέζε κε ην θιαζηθό ηειέθσλν. Απιά ζπλδέεηαη κε απηή! 2

3 Internet Telephony (σσνέτεια) PC-to-PC (MS NetMeeting, appliances) PC-to-phone (net2phone.com) phone-to-phone (Paegas) phone-to-pc as well 3

4 Πρωτόκολλα ποσ τρειάζονται για το VoIP Σεκαηνδνζία: SIP/SDP (IETF), H.323 (ITU-T) Μεηάδνζε/Μεηαθνξά (γηα ηα παθέηα ήρνπ/video) RTP (IETF s, adopted by ITU-T), UDP, TCP, (Stream Control Transmission Protocol RFC 2960) Γηάθνξα πξσηόθνιια ππνζηήξημεο όπσο QoS, AAA*, address translation, etc -DNS -TRIP - Telephony Routing over IP - discovery and exchange of IP telephony gateway routing tables between providers -RSVP - Resource Reservation Setup Protocol -COPS - Common Open Policy Service - protocol for for supporting policy control over QoS -Diameter - Authentication, Accounting, Authorization ***Authentication, Authorization, Accounting 4

5 Πρωτόκολλα (σσνέτεια) 5

6 Session Initiation Protocol Δίλαη έλα πξσηόθνιιν ειέγρνπ ηνπ επηπέδνπ εθαξκνγώλ Φξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηε ιήμε ησλ πεξηόδσλ επηθνηλσλίαο κε έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο ζπκκεηέρνληεο. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη UDP, TCP, TLS, SCTP θιπ Βαζηζκέλν ζην HTTP (Web) Παξόκνηα δνκή θεηκέλνπ(tags εληνιώλ) Φξεζηκνπνηεί URIs (Uniform Resource Indicators) Πεξηιακβάλνπλ ηηο δηαζθέςεηο πνιπκέζσλ Γηαδηθηύνπ(Internet multimedia conferences), ηα ηειεθσλήκαηα κέζσ Γηαδηθηύνπ(Internet telephone calls) θαη ηε δηαλνκή πνιπκέζσλ(multimedia distribution).πρ voice, video, gaming, instant messaging. 6

7 SIP Protocol Design Η δνκή ηνπ αθνινπζεί ην κνληέιν ηνπ IP Πεξηζζόηεξεο ελέξγεηεο ζηηο ηεξκαηηθέο ζπζθεπέο, ν ππξήλαο ηνπ δηθηύνπ είλαη ππεύζπλνο κόλν γηα ηηο αληαιιαγέο κελπκάησλ Οη πεξίνδνη επηθνηλσλίαο δηαηεξνύληαη από ηελ θνξπθή ηνπ δηθηύνπ Πιενλεθηήκαηα: ρακειή δέζκεπζε πόξσλ κλήκεο θαη επεμεξγαζηηθήο ηζρύο Υςειή αμηνπηζηία ιόγσ ηεο θιηκαθσηήο κνξθήο UDP ππνζηήξημε, γξεγνξόηεξε εγθαηάζηαζε επηθνηλσλίαο Υπνζηεξίδεη όιεο ηηο δπλαηόηεηεο ζύγρξνλσλ ηειεθσληθώλ δηθηύσλ όπσο αλακνλή, πξνώζεζε, δηάζθεςε 3ρξεζηώλ Μνλαδηαίεο INVITEs (anti-spamming) 7

8 SIP Address Header Fields From: απνζηνιέα, δεκηνπξγό κελύκαηνο To: ηειηθό απνδέθηε Request-URI: πξννξηζκόο ηξέρσλ, κπνξεί λα αιιάμεη θαηά ηε δηάξθεηα θιήζεο Contact: Δκθαλίδεηαη ζηα αηηήκαηα INVITE / OPTIONS / ACK / REGISTER θαη ζηηο απαληήζεηο απηώλ,εκθαλίδεη ηελ δηεύζπλζε ησλ ελδηακέζσλ παξαιεπηώλ κέρξη ηνλ ηειηθό απνδέθηε. 8

9 SIP Methods & Responces INVITE(αξρίδεη ηελ πεξίνδν επηθνηλσλίαο) ACK(επηβεβαηώλεη ηελ εγθαζίδξπζε ηεο πεξηόδνπ) OPTIONS (δεηά πιεξνθνξίεο γηα ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ server) CANCEL (ηεξκαηίδεη έλα αίηεκα ή κηα αλαδήηεζε ελόο ρξήζηε) BYE (είηε ηεξκαηίδεη κηα ζύλδεζε είηε απνξξίπηεη κηα θιήζε) REGISTER (εγγξάθεη ηελ ηξέρνπζα ηνπνζεζία ηνπ ρξήζηε) INFO Used for mid-session signalling SIP responses: 1xx Informational (e.g. 100 Trying, 180 Ringing) 2xx Successful (e.g. 200 OK, 202 Accepted) 3xx Redirection (e.g. 302 Moved Temporarily) 4xx Request Failure (e.g. 404 Not Found, 482 Loop Detected) 5xx Server Failure (e.g. 501 Not Implemented) 6xx Global Failure (e.g. 603 Decline) 9

10 SIP Registration 10

11 SIP & Proxy Servers 11

12 Related to SIP protocols TLS Βαζίδεηαη πξσηόθνιιν Secure Sockets Layer (SSL) πνπ πξσηνρξεζηκνπνηήζεθε ζηνπο θπιινκεηξεηέο ηνπ Γηαδηθηύνπ. Φξεζηκνπνηεί ην TCP πξσηόθνιιν γηα ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ. Φξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζην Γηαδίθηπν γηα ηελ αζθάιεηα ησλ δηθηπαθώλ ζειίδσλ θαζώο παξέρεη έλα αμηόπηζην θαη πξνζσπηθό κεραληζκό κεηαθνξάο δεδνκέλσλ. 12

13 Related to SIP protocols TLS(2) TLS Transport Protocol Τα δεδνκέλα θσδηθνπνηνύληαη ώζηε έλαο ηξίηνο λα κελ κπνξεί λα παξέκβεη θαη λα αιινηώζεη ηελ επηθνηλσλία. TLS Handshake protocol Δγθαζηζηά ηελ ζύλδεζε, δηαπξαγκαηεύεηαη ηα θιεηδηά θσδηθνπνίεζεο θαη παξέρεη απζεληηθνπνίεζε. 13

14 Related to SIP protocols SCTP Stream Control Transport Protocol Παξόκνην κε ην TCP θαζώο παξέρεη αμηόπηζηε κεηαθνξά κε ζπλερή ξνή δεδνκέλσλ. Πιενλεθηήκαηα Tκεκαηνπνίεζε κελπκάησλ(built-in message segmentation),μερσξηζηά κελύκαηα ρσξίδνληαη ζην επίπεδν κεηαθνξάο. Απνθεύγεη ην πξόβιεκα ηνπ ΤCP ην νπoίν θαιείηαη head of line blocking Σε δίθηπα κε κεδεληθή απώιεηα παθέησλ έρεη ηελ ίδηα απόδνζε κε ην TCP. 14

15 Related to SIP protocols SDP Session Description Protocol Έρεη ζρεδηαζηεί θπξίσο γηα λα πεξηγξάθεη πεξηόδνπο επηθνηλσλίαο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη κέζσ ηνπ SIP. Δίλαη έλα ζπληαθηηθό πεξηγξαθήο παξά έλα πξσηόθνιιν. Τν SDP ειέγρεη ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξίνδν επηθνηλσλίαο ΙP δηεύζπλζε(ipv4 ή host name) Aξηζκόο Θύξαο(Port Number πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από ην UDP ή ην TCP) Tύπνο media( audio,video, ) Τύπνο θσδηθνπνίεζεο (PCM A-Law,MPEG II video,..) 15

16 Related to SIP protocols RTP Real Time Transport Protocol Φξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθνξά παθέησλ,ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, πνπ πεξηέρνπλ θσλή,βίληέν ή άιιεο πιεξνθνξίεο πάλσ από ην IP. Η πιεπξά ηνπ απνζηνιέα ελζπιαθώλεη έλα ηκήκα δεδνκέλσλ πνιπκέζσλ κέζα ζε έλα παθέην ηνπ RTP,θαηόπηλ ελζπιαθώλεη απηό ην παθέην ζε έλα ηκήκα(segment) ηνπ UDP θαη ηέινο ην παξαδίδεη ζηo ΙP. Γελ δηαζέηεη κεραληζκό λα εμαζθαιίδεη ηελ έγθαηξε παξάδνζε ησλ δεδνκέλσλ, κε πνηνηηθή ππεξεζία. Γελ εγγπάηαη θαλ ηελ παξάδνζε θαη δελ απνηξέπεη ηελ εηεξνρξνληζκέλε παξάδνζε παθέησλ. 16

17 SIP supports all wireless devices 17

18 SIP and Codecs To SIP δξα σο κεζνιαβεηήο γηα κηα multimedia επηθνηλσλία κέζν δηθηύνπ Καζνξίδεη έλα πιήζνο παξακέηξσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ επηθνηλσλία απηή θαζ απηή Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο παξακέηξνπο είλαη ε επηινγή θαηάιιεινπ codec 18

19 SIP - Supported Codecs Voice codecs G.711 (a law, u law bit 64Kbps) G.729 (a)(b) (bit rate [6.8~11],mean 8Kbps) G (bit rate 6.3Kbps & 5.3Kbps) ilbc (bit rate 15.2 & Kbps) Speex (VBR, ABR, VAD, DTX) Variable Bit Rate Average Bit Rate Voice Activity Detection Discontinuous Transmission 19

20 SIP - Supported Codecs (ζπλέρεηα) Video codecs MPEG family (1,2,4) H.261 H.263 Ogg RealVideo Καη αξθεηνί άιινη... 20

21 G.711 (u law, a law) PCM 8 bits Με γξακκηθή θβάληηζε πνπ αθνινπζεί ηνλ λόκν a ή ηνλ λόκν u 8bits per sample κε sampling rate 8KHz 8K samples per sec bit rate = 64Kbps Παιηόο γλσζηόο codec,θαηάινηπα απν παξαδνζηαθή ηειεθσλία (PSTN ISDN) For use in high speed data networks (LAN) 21

22 G.729 Two flavors G.729a & G.729b Variable bit rate from 6.8Kbps to 11Kbps with a mean rate of 8 Kbps High compression more CPU cycles not always good specially for low specs embedded devices Licensed Open source efforts 22

23 Important points of SIP 1. Πξσηόθνιιν out of band,ηα κελύκαηα ηνπ ζηέιλνληαη ζε θαη ιακβάλνληαη ζε δηαθνξεηηθά sockets από απηά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ απνζηνιή θαη ιήςε ησλ ίδησλ δεδνκέλσλ. 2. Τα κελύκαηα ηνπ SIP είλαη πιήξσο αλαγλώζηκα ζε κνξθή ASCII. 3. Eπεηδή ην πξσηόθνιιν απαηηεί λα γλσξίδεη όια ηα κελύκαηα πνπ δηαθηλνύληαη, κπνξεί λα ηξέρεη πάλσ από UDP ή TCP. 23

24 SIP 24

25 SIP MISUNDERSTANDING!!! 25

Monitoring using Nagios System

Monitoring using Nagios System Διασείπηζη Δικηύων Monitoring using Nagios System Ομάδα Επγαζίαρ Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Μάθημα Ανηικείμενο Επγαζίαρ Καθηγηηήρ Χαιιίδαο Φώηεο 1115200600170 Παζζηάο Φαίδσλ 1115200600223 Δηαρείξεζε

Διαβάστε περισσότερα

Broadband Telephony (BBT) Home

Broadband Telephony (BBT) Home 1 Broadband Telephony (BBT) Home Θέκαηα Δπξπδσληθή Σειεθσλία Πεξηγξαθή BBT Home Σεξκαηηθόο Δμνπιηζκόο Γπλαηόηεηεο BBT Home Αδπλακίεο BBT Home Δζσηεξηθή Καισδίσζε Δκπεηξία θαη Γλώζε Ηιεθηξνληθή Γηαρείξηζε

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Παηξψλπκν Αξηζκφο Μεηξψνπ Δπηβιέπσλ ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΣΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηυιακών Σσστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΔΧΝ «Διδακηικής ηης Σεχνολογίας & Φηθιακών υζηημάηων» Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία Δπηζέζεηο Distributed Denial of Service

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΚΣΤΑ. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. ρνιή Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ

ΓΗΚΣΤΑ. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. ρνιή Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ ΓΗΚΣΤΑ Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο ρνιή Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ ηόρνο ηεο ώξαο Πσο επηθνηλσλνύλ δύν ππνινγηζηέο Πξσηόθνιν TCP/IP Γηεπζύλζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

Cisco L2/L3 IOU Rack V3. Τι είναι το CISCO IOU; Προαπαιτούμενες γνώσεις για το Cisco IOU

Cisco L2/L3 IOU Rack V3. Τι είναι το CISCO IOU; Προαπαιτούμενες γνώσεις για το Cisco IOU Cisco L2/L3 IOU Rack V3 Πνιινί ινηπόλ από εζάο ρξεζηκνπνηείηε ην GNS3 γηα λα πεηξακαζηηζηείηε ζε δηάθνξεο ηνπνινγίεο κε Cisco Routers. Πξάγκαηη ην GNS3 είλαη έλα αμηόπηζην εξγαιείνπ ινγηζκηθνύ δηόηη καο

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos Περιεχόμενα ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ibisologismos.... 3 Υαξαθηεξηζηηθά... 3 Πιενλεθηήκαηα... 3 Όλνκα Υώξνπ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο «Ανίτνεσση Δικτύων Υπό Κακόβοσλο Έλεγτο Κάνοντας Φρήση Της

Διαβάστε περισσότερα

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Χεθηαθό πεξηβάιινλ Χεθηαθέο πόιεηο Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Λ ά μ π π ο ρ Μ α κ π ή ρ Δ π. Η λ ε κ τ π ο λ ό γ ο ρ Μ η σ α ν ι κ ό ρ Ε θ ν ι κ ό Κ έ ν τ π ο Έ π

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ

Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Κωνςταντίνοσ Γουςόπουλοσ ΑΜ: Σ02298

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ και Προςταςία Προςωπικών Δεδομένων

Όροι Χρήςησ και Προςταςία Προςωπικών Δεδομένων Όροι Χρήςησ και Προςταςία Προςωπικών Δεδομένων Οη παξόληεο όξνη δηαηππώλνληαη ιακβαλνκέλσλ ππόςε ηόζν ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο θαη εηδηθόηεξα ηνπ δηαδηθηύνπ όζν θαη ηεο ππάξρνπζαο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΠΑΦΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τελευταία αναθεώρηση: Δευτέρα, 03 Οκτωβρίου 2011 Modulus Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζίεο, Τειηθή Δμέηαζε. Τειηθή εμέηαζε 50%, Δξγαζηήξην 50% Η Δηζαγσγή ζηε Θεσξία θαη ηελ Δθαξκνγή ησλ Γηθηύσλ Ηιεθηξνληθώλ Υπνινγηζηώλ.

Δξγαζίεο, Τειηθή Δμέηαζε. Τειηθή εμέηαζε 50%, Δξγαζηήξην 50% Η Δηζαγσγή ζηε Θεσξία θαη ηελ Δθαξκνγή ησλ Γηθηύσλ Ηιεθηξνληθώλ Υπνινγηζηώλ. ΔΔ-6021 ΓΙΚΣΤΑ Η/Τ ΒΑΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Σμιμα Ηλεκτρονικής Σίτλοσ Μακιματοσ ΔΙΚΣΤΑ Η/Τ Κωδικόσ Μακιματοσ ΕΕ-6021 Θεωρία / Εργαςτιριο Θεωρία + Εργαςτιριο Εξάμθνο Διδαςκαλίασ Σ Πιςτωτικζσ μονάδεσ 4 Ώρεσ Διδαςκαλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο.

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εηδηθεπκέλνη Ιαηξνί Κπηηαξνιόγνη Έθδνζε 0.3 Εξγαζηήξην Δηαγλσζηηθήο Κπηηαξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος»

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ «Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Καινδήκαο Παλαγηψηεο Υανιά 2010 Ππόλογορ Ζ εξγαζία απηή

Διαβάστε περισσότερα

PHP Basic. Σημείωζη: Σν αξρείν ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιεμε.php, εάλ ε θαηάιεμε ηνπ αξρείνπ είλαη.html, ν PHP θώδηθαο δε ζα εθηειεζηεί.

PHP Basic. Σημείωζη: Σν αξρείν ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιεμε.php, εάλ ε θαηάιεμε ηνπ αξρείνπ είλαη.html, ν PHP θώδηθαο δε ζα εθηειεζηεί. Ειςαγωγό PHP Basic Τι είναι η PHP; Η PHP είλαη κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηε δεκηνπξγία δυναμικών ζελίδων ζην δπαδίθηπν θαη είλαη επηζήκσο γλσζηή σο: HyperText Preprocessor. Είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ειδική ερευνητική εργαςία ΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επιβλέπων καθηγητήσ: ΚΟΤΡΗ ΣΤΛΙΑΝΟ ΠΑΤΡΑ 11 ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD. Roger S.C. Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ

Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD. Roger S.C. Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ Roger S.C. NK Ltd Partners Ινύλ. 2010 Ειζαγωγή Σν ζύζηεκα PATROL II LCD είλαη έλα θνξεηό ζύζηεκα επηηήξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Ο ΚΩΔΘΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΩΝ Έτεηε δηθαηώκαηα Ο θαζέλαο πνπ ιακβάλεη ππεξεζίεο αλαπεξίαο ή πγείαο

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα