ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΔΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΔΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΔΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΒΔΣ 04: ΣΥΜΠΙΔΣΗ ΚΑΙ ΜΔΤΑΓΟΣΗ ΠΟΛΥΜΔΣΩΝ Αθαδεκατθό Έηνο , Χεηκεξηλό Δμάκελν Μελέτη για το πρωτόκολλο SIP (VoIP) Γημητρακόποσλος Νικόλαος Α.Μ.: Παναγιώτοσ Γεώργιος Α.Μ.:

2 Δηζαγσγή (Τειεθσλία πάλσ από IP δίθηπα) 1.1 Γεληθά Η βαζηθή ηδέα ηνπ VoIP είλαη, όπσο ιέεη θαη ην όλνκά ηνπ (Voice over IP), ε κεηάδσζε θσλήο ζε δίθηπα πνπ βαζίδνληαη ζην πξσηόθνιιν IP, όπσο ην internet, ηα ηνπηθά δίθηπα (lans), ηα αζύξκαηα δίθηπα (802.11) θ.ι.π.. Σθνπόο ηνπ δελ είλαη λα εμειίμεη ην ήδε ππάξρνλ ηειεθσληθό δίθηπν (PSTN) αιιά ε δεκηνπξγία ελόο πνπ ηαπηόρξνλα ζα κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί κε ηα ππάξρνληα. Σύκθσλα κε απηήλ ηελ ινγηθή είλαη δπλαηέο νη ηειεθσληθέο ζπλδηαιέμεηο κεηαμύ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, κεηαμύ εηδηθώλ ηειεθσληθώλ ζπζθεπώλ γηα VoIP δίθηπα αιιά θαη κεηαμύ ησλ πξναλαθεξζέλησλ κε ηα ππάξρνληα ζηαζεξά ηειέθσλα. 1.2 Πξσηόθνιια πνπ απαηηνύληαη Γηα λα πινπνηεζεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη έλα VoIP ζύζηεκα ρξεηάδεηαη έλα ζύλνιν από πξσηόθνιια ώζηε λα είλαη δπλαηή ε επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ ρξεζηώλ αιιά θαη γηα λα θαιπθζνύλ νη δηαρεηξηζηηθέο αλάγθεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Καηαξράο ζεσξνύκε δεδνκέλν όηη ππάξρνπλ όια ηα ζηξώκαηα κέρξη θαη ην IP. Ύζηεξα, αθξηβώο κεηά ππάξρεη ην ζηξώκα γηα ηελ κεηάδνζε/κεηαθνξά δεδνκέλσλ. Σε απηό ην ζηξώκα ηα πξσηόθνιια πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη ηα UDP θαη ην TCP. Σην θπξίσο θνκκάηη ηνπ VoIP ηώξα, ηα πξσηόθνιια πνπ είλαη απαξαίηεηα ρσξίδνληαη ζε πξσηόθνιια ζεκαηνδνζίαο, ζε πξσηόθνιια κεηαθνξάο ηνπ ήρνπ/video θαζώο θαη ζε δηάθνξα άιια ζπλνδεπηηθά πξσηόθνιια ππνζηήξημεο όπσο QoS (Quality of Service), AAA (Authentication, Authorization, Accounting), address translation θ.ι.π

3 Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην θνκκάηη ηεο ζεκαηνδνζίαο ηα δύν θπξίσο ρξεζηκνπνηνύκελα πξσηόθνιια είλαη ηα SIP/SDP (IETF) θαη H.323 (ITU-T). Τν SIP/SDP (IETF) είλαη ην λεόηεξν από ηα δύν θαη είλαη απηό πνπ θεξδίδεη ζπλερώο όιν θαη κεγαιύηεξν κεξίδην ζηελ ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία. Ο ηξόπνο ιεηηνπξγίαο θαζώο θαη ηα πιενλεθηήκαηά ηνπ ζα αλαιπζνύλ ζε απηήλ ηε κειέηε. Από ηελ άιιε ην H.323 είλαη έλα αξθεηά ώξηκν θαη ζηαζεξό πξσηόθνιιν αιιά πζηεξεί ζε ραξαθηεξηζηηθά ζε ζρέζε κε ην SIP, ε παξνπζίαζε ηνπ όκσο μεθεύγεη από ηα πιαίζηα ηεο κειέηεο απηήο. Γηα ην θνκκάηη ηεο κεηαθνξάο ησλ παθέησλ ήρνπ/video ρξεζηκνπνηνύληαη θπξίσο ηα RTP (IETF s, adopted by ITU-T) θαη SCTP (Stream Control Transmission Protocol RFC 2960). Τέινο ρξεζηκνπνηνύληαη πξσηόθνιια ππνζηήξημεο όπσο ην γλσζηό DNS, ην TRIP (Telephony Routing Over IP) αληαιιαγή ησλ routing tables κεηαμύ ησλ gatekeepers, ην RSVP (Resource Reservation Setup Protocol), ην COPS (Common Open Policy Service) πνπ είλαη ππεύζπλν γηα ηελ πνιηηηθή ειέγρνπ ηνπ QoS, ην Diameter (Authentication, Accounting, Authorization) θ.α. 1. Τν πξσηόθνιιν SIP (Session Initiation Protocol) 2.1 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά / πιενλεθηήκαηα Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο ην SIP είλαη έλα πξσηόθνιιν ζεκαηνδνζίαο γηα ζπζηήκαηα VoIP. Απηό ζεκαίλεη όηη ε θύξηα ιεηηνπξγία ηνπ είλαη ε αξρηθνπνίεζε, ηξνπνπνίεζε θαη ιήμε ησλ πεξηόδσλ επηθνηλσλίαο κε έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο ζπκκεηέρνληεο. Τν SIP δελ ρξεζηκνπνηείηαη κόλν γηα ηειεθσληθέο θιήζεηο κέζα ζε δίθηπα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί επίζεο ζε ηειε-δηαζθέςεηο θαζώο θαη ζε δηαλνκή πνιπκέζσλ (όπσο κνπζηθή-ήρν, video, instant messaging, gaming θ.ι.π.) κέζα ζηα δίθηπα απηά. Σε απηό βνεζάεη όηη ην πξσηόθνιιν απηό είλαη βαζηζκέλν ζην γλσζηό http θαη νπζηαζηηθά ρξεζηκνπνηεί URI (Uniform Resource Indicators) θαη tags ώζηε λα πξνζδηνξίζεη ην πεξηερόκελν ηνπ. Έηζη ππάξρεη αλεμαξηεζία από ην ηη ζα πεξηέρεη ε επηθνηλσλία ησλ ρξεζηώλ θαζώο θαη ζε ηη κνξθή ζα είλαη απηή θσδηθνπνηεκέλε. Απηό ζε ζπλδηαζκό κε ην όηη κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί κε πιεζώξα πξσηνθόιισλ κεηαθνξάο δεδνκέλσλ (όπσο TCP, UDP, TLS, SCTP θιπ) ηνπ δίλεη κεγάιε επιεμία θαη είλαη από ηα ζεκαληηθά ηνπ πιενλεθηήκαηα. ση δνκή πνπ αθνινπζεί ην SIP είλαη παξόκνηα κε ην IP. Έηζη απινπζηεύνληαη νη ιεηηνπξγίεο πνπ εθηειεί ην «δίθηπν» θαη κεηαθέξνληαη ζηηο ηεξκαηηθέο ζπζθεπέο. Ο ππξήλαο ηνπ δηθηύνπ είλαη ππεύζπλνο κόλν γηα ηηο αληαιιαγέο ησλ κελπκάησλ. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ρακειή δέζκεπζε πόξσλ (όπσο κλήκε θαη επεμεξγαζηηθή ηζρύ) θαη ηελ πςηιή αμηνπηζηία ιόγσ ηεο θιηκαθσηήο κνξθήο ηνπ. Σηα πιενλεθηήκαηά ηνπ ζπγθαηαιέγεηαη ην γεγνλόο όηη (όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο) ην SIP ππνζηεξίδεη ην πξσηόθνιιν UDP γηα - 3 -

4 ηελ κεηαθνξά ηεο ζεκαηνδνζίαο, έηζη ν ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ ρξεζηώλ είλαη αξθεηά κηθξόο. Τέινο αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη ππνζηεξίδνληαη όιεο νη ιεηηνπξγίεο/ δπλαηόηεηεο ησλ ζύγρξνλσλ ηειεθσληθώλ δηθηύσλ όπσο αλακνλή θιήζεσλ, πξνώζεζε θιήζεσλ, δηάζθεςε πνιιώλ ρξεζηώλ θ.ι.π Γνκή ηεο επηθεθαιίδαο ελόο SIP κελύκαηνο From: Απνζηνιέαο, δεκηνπξγόο κελύκαηνο To: Τειηθόο απνδέθηεο Request-URI: Πξννξηζκόο ηξέρσλ - κπνξεί λα αιιάμεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιήζεο Contact: Δκθαλίδεηαη ζηα αηηήκαηα INVITE / OPTIONS / ACK / REGISTER θαη ζηηο απαληήζεηο απηώλ. Δκθαλίδεη ηελ δηεύζπλζε ησλ ελδηακέζσλ παξαιεπηώλ κέρξη ηνλ ηειηθό απνδέθηε. 2.3 Μελύκαηα & Απαληήζεηο ησλ SIP κελπκάησλ Μηνύματα: INVITE(αξρίδεη ηελ πεξίνδν επηθνηλσλίαο) ACK(επηβεβαηώλεη ηελ εγθαζίδξπζε ηεο πεξηόδνπ) OPTIONS (δεηά πιεξνθνξίεο γηα ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ server) CANCEL (ηεξκαηίδεη έλα αίηεκα ή κηα αλαδήηεζε ελόο ρξήζηε) BYE (είηε ηεξκαηίδεη κηα ζύλδεζε είηε απνξξίπηεη κηα θιήζε) REGISTER (εγγξάθεη ηελ ηξέρνπζα ηνπνζεζία ηνπ ρξήζηε) INFO Used for mid-session signalling Απαντήσεις: 1xx Informational (e.g. 100 Trying, 180 Ringing) 2xx Successful (e.g. 200 OK, 202 Accepted) 3xx Redirection (e.g. 302 Moved Temporarily) 4xx Request Failure (e.g. 404 Not Found, 482 Loop Detected) 5xx Server Failure (e.g. 501 Not Implemented) 6xx Global Failure (e.g. 603 Decline) - 4 -

5 2.4 Παξάδεηγκα εγγξαθήο ελόο ρξήζηε (REGISTER) 2.5 Παξάδεηγκα δεκηνπξγίαο θιήζεο - 5 -

6 3. Σπζρεηηδόκελα κε ην SIP πξσηόθνιια Όπσο ήδε έρνπκε δεη κέρξη ηώξα, ην SIP δελ είλαη παξά έλα πξσηόθνιιν ην νπνίν θξνληίδεη γηα ηελ δηαρείξηζε κηαο επηθνηλσλίαο κέζν δηθηύνπ.έηζη ην SIP ζπλεξγάδεηαη κε έλα πιήζνο άιισλ πξσηνθόιισλ γηα ηελ εμαζθάιεζε κηαο επηηπρεκέλεο δηθηπαθήο επηθνηλσλίαο. Έλα πξσηόθνιιν κε ην νπνίν ζπλεξγάδεηαη ην SIP, είλαη θαη ην TLS. Με ην TLS κπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε ηελ απαξαίηεηε αζθάιεηα ζηηο θιήζεηο καο, κηαο θαη είλαη ην πξσηόθνιιν ην νπνίν θξνληίδεη έηζη ώζηε λα έρνπκε κηα θξππηνγξαθεκέλε ζπλδηάιεμε. Αμίδεη λα ηνλίζνπκε πσο ην TLS δελ είλαη θάηη θαηλνύξγην ζηνλ ρώξν ησλ δηθηύσλ IP, κηαο θαη πξόθεηηαη γηα ηελ ξαρνθνθαιηά ηνπ IPsec, δειαδή ηεο ζηνίβαο πξσηνθόιισλ ε νπνία πξνζθέξεη ππεξεζίεο θξππηνγξάθεζεο θαη αθεξαηόηεηαο δεδνκέλσλ ζε IP δίθηπα. Δπίζεο λα ζεκεηώζνπκε πσο ην απόξξεην ησλ επηθνηλσληώλ πνπ εμαζθαιίδεηαη κέζν ηνπ TLS είλαη ζε κεγάιν βαζκό απαξαβίαζην. Έλα δεύηεξν πξσηόθνιιν κε ην νπνίν ζπλεξγάδεηαη ην SIP θαη αμίδεη λα αλαθέξνπκε είλαη ην SCTP (Stream Control Transport Protocol), ην νπνίν αληηθαζηζηά ην TCP γηα ηελ κεηάδνζε ησλ παθέησλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία κεηαθέξνπλ νπνηαδήπνηε ζπλδηάιεμε κέζν SIP. Τν πιενλέθηεκα ηνπ SCTP ζε ζρέζε κε ην TCP είλαη ή εμαζθάιηζε ηεο ιήςεο ησλ παθέησλ ζηνλ δέθηε, κε ηελ ζεηξά κε ηελ νπνία εζηάιεζαλ από ηνλ πνκπό. Κάηη ηέηνην είλαη πάξα πνιύ ζεκαληηθό γηα κηα ηειεθσληθή επηθνηλσλία, κηαο θαη εάλ έλα παθέην θσλήο θζάζεη θαζπζηεξεκέλα ζηνλ δέθηε ηόηε έρνπκε αιινίσζε ηεο επηθνηλσλίαο. Δπηπιένλ κε ηα παξαπάλσ ην SCTP εμαζθαιίδεη θαη έιεγρν ζπκθόξεζεο (θάηη ην νπνίν θάλεη θαη ην TCP), έηζη ώζηε λα έρνπκε εμαζθάιηζε κίαο όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν αμηόπηζηεο κεηάδνζεο. Σηελ ζπλέρεηα εμεηάδνπκε ην RTP (Real Time Protocol), ην νπνίν έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηελ κεηαθνξά ήρνπ θαη εηθόλαο κέζν δηθηύνπ. Τν RTP ρξεζηκνπνηεί UDP, έηζη κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε πσο δελ έρνπκε αμηόπηζηε κεηάδνζε. Κάηη ηέηνην όκσο δελ καο ελνριεί ηδηαίηεξα κηαο θαη ζε επηθνηλσλία πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ ε νπνία ρξεζηκνπνηεί θσλή ε εηθόλα, ε ιήςε ελόο ζσζηνύ παθέηνπ ην νπνίν έρεη θηάζεη εθπξόζεζκα ζηνλ δέθηε ηζνδπλακεί κε ηελ απώιεηα ηνπ παθέηνπ απηνύ. Έηζη εθόζνλ ε ρξνληθή ζεηξά ζηελ νπνία ζα έπξεπε λα γίλεη ε παξάδνζε ηνπ παθέηνπ ζηνλ δέθηε έρεη πεξάζεη, ν ζπλνκηιεηήο ζα έρεη αηζζαλζεί ηελ απώιεηα. Τέινο εμεηάδνπκε ην SDP (Session Description Protocol). Μέζν ηνπ SDP ην SIP ειέγρεη ηηο παξακέηξνπο επηθνηλσλίαο, ε νπνία πξόθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί. Τέηνηεο παξάκεηξνη είλαη ε IP θαινύληνο θαη θαινύκελνπ, νη πόξηεο επηθνηλσλίαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ην TCP θαη από ην UDP, ν ηύπνο ηεο επηθνηλσλίαο πνπ ζα ιάβεη ρώξα (ήρνο, εηθόλα), θαζώο επίζεο θαη ε δηαπξαγκάηεπζε ηνπ codec πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη δύν πιεπξέο ηεο ζπλδηάιεμεο. Δδώ αμίδεη λα ηνλίζνπκε πσο ε ρξήζε θαηάιιεινπ codec είλαη έλαο πάξα πνιύ ζεκαληηθόο παξάγνληαο γηα κηα δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία. Καη απηό γηαηί κε ηνλ codec θαζνξίδεηαη θαη ε ηειηθή ξνή δεδνκέλσλ (bit rate) κε ηελ νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπλδηάιεμε

7 4 SIP θαη codec (COmpression DECompression) Αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο ηελ ζεκαληηθόηεηα πνπ παίδεη ε επηινγή θαηάιιεινπ codec ζηελ επηθνηλσλία κέζν δηαδηθηύνπ, ζε απηή ηελ ελόηεηα ζα εμεγήζνπκε γηα πνην ιόγν ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην. Τα δίθηπα πνπ βαζίδνληαη ζην IP θαη εηδηθόηεξα ην internet, βαζίδνληαη ζηελ θηινζνθία best effort θαη σο εθ ηνύηνπ δελ ζρεδηάζηεθαλ γηα λα παξέρνπλ θάπνηνπ είδνπο πνηόηεηαο ππεξεζίαο, ζε αληίζεζε κε άιια πνην πνιύπινθα δίθηπα (πρ ATM). Γη απηό ηνλ ιόγσ ε VoIP ηειεθσλία έρεη λα αληηκεησπίζεη πιήζνο πξνβιεκάησλ, ηα νπνία δεκηνπξγνύληαη απν κία «ηληεξλεηηθή» επηθνηλσλία. Jittering ζε routers θαη switches, traffic bursts ζε links, connection less θηινζνθία είλαη κόλν κεξηθά από ηα πξνβιήκαηα. Σε απηό ην ζεκείν αλ αλαινγηζηνύκε θαη ην όξην ησλ 150 ms γηα ηελ κέγηζηε θαζπζηέξεζε ησλ παθέησλ IP ην νπνίν εηζάγεη κηα ηειεθσληθή ζπλδηάιεμε έηζη ώζηε λα κελ «ζπάεη» ε θσλή εηθόλα δηαπηζηώλνπκε ην πιήζνο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξέπεη λα επηιύζεη έλα πξσηόθνιιν γηα ηειεθσλία κέζν δηαδηθηύνπ. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο είλαη θξίζεκε ε απόθαζε γηα ην ηη codec ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ επηθνηλσλία. O codec είλαη ππέπζπλνο γηα ηελ ηκεκαηνπνίεζε ηνπ ζήκαηνο θσλήο-video θαη γηα ηελ απν-ζπκπίεζε ηνπ. Δηδηθά ην ηειεπηαίν θαζνξίδεη θαη ηνλ ξπζκό δεδνκέλσλ πνπ ζα έρνπλ ηα παθέηα IP ζε κία ζπλδηάιεμε. Από ηα πνην δεκνθηιή codec πνπ ππάξρνπλ ζηελ επηζηήκε ησλ ηειεπηθνηλσληώλ είλαη ην G.711 (a law u law), ην νπνίν είλαη αξθεηά παιίν θαη έρεη πξνηππνπνηεζεί από ηελ ITU. Τν G.711 codec ρξεζηκνπνηεί PCM θαη κε γξακκηθή θβάληηζε ε νπνία κπνξεί λα αθνινπζεί ηνλ λόκν u ή ηνλ λόκν a. To bit rate πνπ επηηπγράλεηαη από ηνλ G.711 είλαη απηό ηεο παξαδνζηαθήο ηειεθσλίαο ISDN (primary channel 64Kbps). Σε αληίζεζε κε ην G.711 έρνπκε θαη ην G.729 codec, ηo νπνίν ρξεζηκνπνηώληαο θαιύηεξεο ηερληθέο ζπκπίεζεο θαηαθέξλεη λα ξίμεη ην κέζν bit-rate ζηα 8Kbps. Γηαπηζηώλνπκε έηζη κηα ζπκπίεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 8:1 ζπγθξίλνληαο ηα 2 απηά codec κεηαμύ ηνπο. Δπηιέγνληαο codec πνπ επηηπγράλνπλ πςειή ζπκπίεζε, απνθεύγνπκε ηελ επίδξαζε θαηλνκέλσλ Jittering (θαζπζηέξεζε ζηνπο buffers) ζε router θαη switch, θαζώο επίζεο κεηξηάδνπκε θαη ηελ επίδξαζε θαηλνκέλσλ traffic burst, αιιά παξάιιεια ράλνπκε θαη ζε πνηόηεηα επηθνηλσλίαο. Αληίζεηα ε επηινγή codec πνπ επηηπγράλεη ρακειή ζπκπίεζε πξνζθέξεη πςειή πνηόηεηα επηθνηλσλίαο (ζπγθξίλεηαη κε απηήλ ηειεθσληθή επηθνηλσλίαο ISDN), αιιά ελδείθλπηαη γηα ρξήζε ζε ηνπηθά δίθηπα (LAN) ηα νπνία πξνζθέξνπλ κεγάιν εύξνο δώλεο

8 4 Σπκπεξάζκαηα Κιείλνληαο ηελ παξνύζα κειέηε, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε όηη ην SIP, παξόηη δελ εθαξκόδεη θάπνηα θαηλνηόκα πξσηνπνξία έρεη θαηαθέξεη λα πεηύρεη ζηνλ ρώξν ησλ VoIP πξσηνθόιισλ κηαο θαη ιύλεη ηα πεξηζζόηεξα πξνβιήκαηα ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ νη αληαγσληζηέο ηνπ. Ήδε ην SIP έρεη αξρίζεη λα αληηθαζηζηά ζαλ πξσηόθνιιν, ην παιηό H323 ην νπνίν έρεη απνδείμεη ηηο αδπλακίεο ηνπ. Αθόκα θαη εηαηξείεο θνινζζνί ζηνλ ρώξν ηνπ IP, όπσο ε Cisco ε νπνία αλαπηύζζεη θαη πξνσζεί ην δηθό ηεο VoIP protocol (SCCP), έρεη παξαδερζεί ηελ αλσηεξόηεηα θαη θαζνιηθόηεηα πνπ έρεη επηηύρεη ην SIP ζηελ αγνξά ησλ ηειεπηθνηλσληώλ. 5 Βηβιηνγξαθία RFC 3261 Understanding SIP Overview.pdf SIP: Understanding the Session Initiation Protocol, Second Edition Understanding SIP The Session Initialization Protocol (SIP) [Henning Schulzrinne]

ΒΔΣ 04: ΣΥΜΠΙΔΣΗ ΚΑΙ ΜΔΤΑΓΟΣΗ ΠΟΛΥΜΔΣΩΝ Αθαδεκατθό Έηνο 2005 2006, Φεηκεξηλό Δμάκελν

ΒΔΣ 04: ΣΥΜΠΙΔΣΗ ΚΑΙ ΜΔΤΑΓΟΣΗ ΠΟΛΥΜΔΣΩΝ Αθαδεκατθό Έηνο 2005 2006, Φεηκεξηλό Δμάκελν ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΔΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΒΔΣ 04: ΣΥΜΠΙΔΣΗ ΚΑΙ ΜΔΤΑΓΟΣΗ ΠΟΛΥΜΔΣΩΝ Αθαδεκατθό Έηνο 2005 2006, Φεηκεξηλό Δμάκελν Γημητρακόποσλος Νικόλαος Α.Μ.:2024200200010

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε απαηηήζεωλ θαη ζρεδηαζκόο ελζύξκαηνπ δηθηύνπ θνξκνύ βαζηζκέλν ζε ηερλνινγία Cisco IPv4/IPv6. Παξακεηξνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία οπηικοποίηζης ηων επιθέζεων ζε δίκησα Network attack visualization tools

Εργαλεία οπηικοποίηζης ηων επιθέζεων ζε δίκησα Network attack visualization tools Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ΓΠΜΣ Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα Γίθηπα Υπνινγηζηώλ Καζεγεηήο: Α.Α. Οηθνλνκίδεο University of Macedonia Master Information Systems Computer Networks Professor: A.A. Economides Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Monitoring using Nagios System

Monitoring using Nagios System Διασείπηζη Δικηύων Monitoring using Nagios System Ομάδα Επγαζίαρ Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Μάθημα Ανηικείμενο Επγαζίαρ Καθηγηηήρ Χαιιίδαο Φώηεο 1115200600170 Παζζηάο Φαίδσλ 1115200600223 Δηαρείξεζε

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ταμπάκη Ειρήνη- Μαρία Φεβρουάριος 2014 Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM Ο JA-80Y είλαη έλα εμάξηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο Oasis. Απηό ην εγρεηξίδην ηζρύεη γηα ηελ έθδνζε ινγηζκηθνύ XA61010 ή λεόηεξε. Ο ηειεκεηαδόηεο είλαη ζρεδηαζκέλνο λα εγθαηαζηαζεί κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε Λνγηζκηθνύ Παξαθνινύζεζεο ηεο Πνηόηεηαο Τπεξεζίαο γηα ηεξκαηηθά IPTV ζπκβαηά κε ην IMS.

Αλάπηπμε Λνγηζκηθνύ Παξαθνινύζεζεο ηεο Πνηόηεηαο Τπεξεζίαο γηα ηεξκαηηθά IPTV ζπκβαηά κε ην IMS. ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Αλάπηπμε Λνγηζκηθνύ Παξαθνινύζεζεο ηεο Πνηόηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ METHODS &TECHNOLOGIES USED IN DISASTER RECOVERY PLANNING Όνομα: Δερμενηζή Ελένη ΑΜ:7/11 Ιανοσάριος 2012 Πανεπιζηήμιο Μακεδονίας University

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο Δηπισκαηηθή εξγαζία Μειέηε θαη πινπνίεζε εθαξκνγήο γηα θηλεηέο ζπζθεπέο κε αμηνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε.

Διαβάστε περισσότερα

Broadband Telephony (BBT) Home

Broadband Telephony (BBT) Home 1 Broadband Telephony (BBT) Home Θέκαηα Δπξπδσληθή Σειεθσλία Πεξηγξαθή BBT Home Σεξκαηηθόο Δμνπιηζκόο Γπλαηόηεηεο BBT Home Αδπλακίεο BBT Home Δζσηεξηθή Καισδίσζε Δκπεηξία θαη Γλώζε Ηιεθηξνληθή Γηαρείξηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Αποηέλεζμα δοκιμαζηικής λειηοσργίας κάμερας Foscam FI8905w ποσ παρατωρήθηκε από ηην novatron. Παξάξηεκα: Κξηηήξην επηινγήο IP θάκεξαο θαη Μεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο. 2 Ειζαγωγή H ζπγθεθξηκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Παξνρή Πνηόηεηαο Τπεξεζηώλ ζε Αζύξκαηα Σνπηθά Γίθηπα Πνιπκέζσλ Σερλνινγίαο ΗΔΔΔ 802.11e

Παξνρή Πνηόηεηαο Τπεξεζηώλ ζε Αζύξκαηα Σνπηθά Γίθηπα Πνιπκέζσλ Σερλνινγίαο ΗΔΔΔ 802.11e ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Δξγαζηήξην Σερλνινγίαο Πνιπκέζσλ θαη Γξαθηθψλ Παξνρή Πνηόηεηαο Τπεξεζηώλ ζε Αζύξκαηα Σνπηθά Γίθηπα Πνιπκέζσλ Σερλνινγίαο ΗΔΔΔ 802.11e Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

OECD Communications Outlook 2009. Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά

OECD Communications Outlook 2009. Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά OECD Communications Outlook 2009 Summary in Greek Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009 Περίληψη στα ελληνικά Η δέθαηε απηή έθδνζε ηεο δηεηνύο έθζεζεο ηνπ ΟΟΣΑ «Πξννπηηθέο ηνπ ηνκέα επηθνηλσληώλ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

Cisco L2/L3 IOU Rack V3. Τι είναι το CISCO IOU; Προαπαιτούμενες γνώσεις για το Cisco IOU

Cisco L2/L3 IOU Rack V3. Τι είναι το CISCO IOU; Προαπαιτούμενες γνώσεις για το Cisco IOU Cisco L2/L3 IOU Rack V3 Πνιινί ινηπόλ από εζάο ρξεζηκνπνηείηε ην GNS3 γηα λα πεηξακαζηηζηείηε ζε δηάθνξεο ηνπνινγίεο κε Cisco Routers. Πξάγκαηη ην GNS3 είλαη έλα αμηόπηζην εξγαιείνπ ινγηζκηθνύ δηόηη καο

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. Always Best Connected

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. Always Best Connected Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ Always Best Connected Τινπνίεζε κεραληζκψλ επηινγήο δηθηχνπ πξφζβαζεο ζε πεξηβάιινληα θηλεηψλ επηθνηλσληψλ 4 εο Γεληάο Καλτςάσ

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Cisco L2/L3 IOU Rack V3. Τι είναι ηο CISCO IOU; Προαπαιηούμενες γνώζεις για ηο Cisco IOU

Cisco L2/L3 IOU Rack V3. Τι είναι ηο CISCO IOU; Προαπαιηούμενες γνώζεις για ηο Cisco IOU Cisco L2/L3 IOU Rack V3 Πνιινί ινηπόλ από εζάο ρξεζηκνπνηείηε ην GNS3 γηα λα πεηξακαζηηζηείηε ζε δηάθνξεο ηνπνινγίεο κε Cisco Routers. Πξάγκαηη ην GNS3 είλαη έλα αμηόπηζην εξγαιείνπ ινγηζκηθνύ δηόηη καο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ

Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ Νικόλαος Ματσατσίνης, Δελιάς Παύλος Επγαζηήπιο Σςζηημάηυν Υποζηήπιξηρ Αποθάζευν Τμήμα Μησανικών Παπαγυγήρ & Διοίκηζηρ Πολςηεσνείο Κπήηηρ e-mail: {nikos,

Διαβάστε περισσότερα