Ομοιοπαθητική Ιατρική και Μιασματική Θεωρία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ομοιοπαθητική Ιατρική και Μιασματική Θεωρία"

Transcript

1 Ομοιοπαθητική Ιατρική και Μιασματική Θεωρία Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

2 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΑΜΑΣΙΚΗ ΘΔΧΡΙΑ -Πξνέιεπζε ησλ Μηαζκάησλ -Φσξηθό, πθσηηθό θαη πθηιηηηθό Μίαζκα -θέςε θαη ηάζεηο ησλ Μηαζκαηηθώλ Σύπσλ -πλαηζζήκαηα ησλ Μηαζκαηηθώλ Σύπσλ -πκπεξηθνξά ησλ Μηαζκαηηθώλ Σύπσλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο

3 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΗ ΜΙΑΜΑΣΙΚΗ ΘΔΧΡΙΑ 1.1 Θεσξία ησλ Κξάζεσλ ηνπ Ηππνθξάηε 1.2 Ο Κφζκνο ηεο Γπαδηθφηεηαο 1.3 Ο Κφζκνο ηεο Μνλαδηθφηεηαο 1.4 Μεραληζηηθή θαη Γηαιεθηηθή θέςε 1.5 Ζ Θεσξία Γηλλ-Γηαλγθ 1.6 Οη νμείεο λφζνη είλαη ππνηξνπέο κηαο Υξφληαο Μηαζκαηηθήο Αζζέλεηαο 1.7 Ζ ελεξγεηαθή θχζε ησλ λνζεξψλ Υξφλησλ Πξνδηαζέζεσλ 1.8 Σν Φσξηθφ Μίαζκα 1.9 Σν πθσηηθφ Μίαζκα 1.10 Σν πθηιηηηθφ Μίαζκα 1.11 Δίλαη κφλν ηξία ηα Μηάζκαηα; ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΔΦΗ, ΣΑΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΔ ΑΡΥΔ ΣΧΝ ΜΙΑΜΑΣΙΚΧΝ ΣΤΠΧΝ 2.1 Φσξηθφο: αξγή θαη ζρνιαζηηθή ζθέςε 2.2 πθσηηθφο: γξήγνξε θαη επηθαλεηαθή ζθέςε 2.3 πθηιηηηθφο: ζθφπηκε θαη δηαζηξνθηθή ζθέςε 2.4 Ο Θεφο ηνπ Φσξηθνχ είλαη ν απζηεξφο Γίαο

4 2.5 Ο Θεφο ηνπ πθσηηθνχ είλαη ν γιεληδέο Γηφλπζνο 2.6 Ο Θεφο ηνπ πθηιηηηθνχ είλαη ν ίδηνο ν εγσηζηηθφο εαπηφο ηνπ 2.7 Ο Φσξηθφο είλαη ν εζηθφο Γνλ Κηρψηεο 2.8 Ο πθσηηθφο είλαη ν αδηάθνξνο γιεληδέο 2.9 Ο πθηιηηηθφο έρεη κφλν κηα εζηθή αξρή: ηελ θπξηαξρία Ζ ζθέςε ηνπ Φσξηθνχ ππαθνχεη ζην Τπεξεγψ θαη ζηε πλείδεζε ηνπ 2.11 Ο πθσηηθφο «ζθέθηεηαη» κε ηηο παξνξκήζεηο ηνπ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ απφιαπζε 2.12 Ο Ννπο, ε Γηαλνεηηθή Φπρή εθ θχζεσο ξέπεη πξνο ηελ απζαηξεζία 2.13 Ζ δηαζηξνθηθή ζθέςε είλαη γέλνπο πθηιηηηθνχ 2.14 Ο Φσξηθφο είλαη εζσζηξεθήο θαη θαηαζηαικέλνο 2.15 Ο πθσηηθφο είλαη εμσζηξεθήο θαη εθδεισηηθφο 2.16 Ο πθηιηηηθφο είλαη εζσζηξεθήο φζνλ αθνξά ηηο πξαγκαηηθέο ηνπ πξνζέζεηο 2.17 Ο Φσξηθφο έρεη ζπλήζσο έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο 2.18 Ο Φσξηθφο εγσηζκφο έρεη ζρέζε κε ηελ πλεπκαηηθή δφμα 2.19 Ο εγσηζκφο ηνπ πθσηηθνχ έρεη ζρέζε κε ηε «καγθηά» ηνπ θαη ηελ αδηαθνξία ηνπ 2.20 Ο πθηιηηηθφο εγσηζκφο έρεη ζρέζε κε ηελ ηάζε γηα απφιπηε θπξηαξρία ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ ΣΧΝ ΜΙΑΜΑΣΙΚΧΝ ΣΤΠΧΝ 3.1 Ο Φσξηθφο έρεη βαζεηά, ζηαζεξά θαη ειεγρφκελα ζπλαηζζήκαηα 3.2 Ο πθσηηθφο έρεη ξερά ζπλαηζζήκαηα αιιά είλαη αθξαίνο θαη θπθινζπκηθφο

5 4 3.3 Σν πθηιηηηθφ ζπλαίζζεκα είλαη ζπλήζσο αξλεηηθφ, ζθφπηκν θαη ππνθξηηηθφ 3.4 Ζ Φσξηθή ιχπε είλαη ξνκαληηθή κειαγρνιία θαη εζσζηξέθεηα 3.5 Ζ Φσξηθή ραξά είλαη εηιηθξηλήο θαη αλεπηηήδεπηε 3.6 Ζ πθσηηθή ραξά είλαη «άξηνο θαη ζεάκαηα» 3.7 Ζ ιχπε νδεγεί ην πθσηηθφ ζε θαηαρξήζεηο «γηα λα μεράζεη» 3.8 Ζ πθηιηηηθή ραξά έρεη ζρέζε κε ηελ επηηπρή θπξηαξρία 3.9 Ζ πθηιηηηθή ιχπε έρεη ζρέζε κε ηελ απνηπρία ηεο θπξηαξρηθφηεηαο ηνπ 3.10 Ο Φσξηθφο θαηαζηέιιεη ην ζπκφ ηνπ 3.11 Ο πθσηηθφο ζπκφο κνηάδεη κε μαθληθφ κπνπξίλη 3.12 Ο πθηιηηηθφο ζπκφο είλαη βίαηνο θαη θαηαζηξνθηθφο 3.13 Οη Φσξηθνί θφβνη είλαη ππαξμηαθνί, βαζαληζηηθνί θαη ρξφληνη 3.14 Ο πθσηηθφο δε θνβάηαη γηαηί είλαη αδηάθνξνο 3.15 Ο πθηιηηηθφο θφβνο έρεη ζρέζε κε ηελ απψιεηα ηεο θπξηαξρίαο 3.16 Ο Φσξηθφο είλαη απαηζηφδνμνο ή νλεηξνπφινο αηζηφδνμνο 3.17 Ο πθσηηθφο είλαη αηζηφδνμνο φηαλ λνηψζεη γεξφο θαη γεκάηνο δξάζε 3.18 Ο πθηιηηηθφο είλαη αηζηφδνμνο ή απαηζηφδνμνο αλάινγα κε ηελ θπξηαξρία ηνπ 3.19 Ζ Γηαλνεηηθή Αγάπε ηνπ Φσξηθνχ είλαη βαζεηά, έληνλε θαη εμηδαληθεπκέλε 3.20 Ζ Γηαλνεηηθή Αγάπε ηνπ πθσηηθνχ είλαη ξερή θαη «γήηλε» 3.21 Ο πθσηηθφο δε κηζεί αιιά «ηζαληίδεηαη» 3.22 Ζ Γηαλνεηηθή Αγάπε ηνπ πθηιηηηθνχ είλαη θαη' νπζίαλ θπξηαξρηθή πξνζθφιιεζε

6 Σν κίζνο, ν θζφλνο, ε θαθία, ε ππνθξηζία, ε δήιεηα θαη ε εθδίθεζε είλαη γέλνπο πθηιηηηθνχ 3.24 Κξηηήξηα γηα ηε δηάθξηζε ηεο Γηαλνεηηθήο Αγάπεο απφ ηε πλεηδεζηαθή ή ηελ Πλεπκαηηθή Αγάπε ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΣΧΝ ΜΙΑΜΑΣΙΚΧΝ ΣΤΠΧΝ 4.1 Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ Φσξηθνχ είλαη ειεγρφκελε θαη ζπλεζηαικέλε 4.2 Ο Φσξηθφο ηείλεη λα γίλεηαη ζχκα ηεο νπνηαζδήπνηε ζπθηιηηηθήο εμνπζίαο 4.3 Ο Φσξηθφο ππνθέξεη ιφγσ ησλ πξνζθνιιήζεσλ ηνπ ζε αλζξψπνπο θαη ηδέεο 4.4 Ο Φσξηθφο δεη ζην δηθφ ηνπ ξνκαληηθφ θαη αγγειηθά πιαζκέλν θφζκν 4.5 Ο πθσηηθφο αδηαθνξεί γηα ηελ εζηθφηεηα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 4.6 Ο Θεφο ηνπ πθσηηθνχ είλαη ν Γηφλπζνο ή ν Άξεο ή ε Αθξνδίηε ή ε Άξηεκηο 4.7 Ο πθσηηθφο είλαη πεξήθαλνο πνπ είλαη δπλαηφο θαη κάγθαο 4.8 Ο πθσηηθφο ελδηαθέξεηαη γηα ηελ εχθνιε θαη ραξνχκελε δσή 4.9 Ζ δηαζηξνθηθή ζπκπεξηθνξά είλαη πθηιηηηθνχ γέλνπο 4.10 Ο πθηιηηηθφο θαηαξγεί ή δηαζηξέθεη θάζε θαλφλα κνξθήο θαη αηζζεηηθήο 4.11 Σν πθηιηηηθφ παηδί ή έθεβνο θπξηαξρνχληαη απφ θαηαζηξνθηθή «αληίδξαζε» 4.12 Οη πθηιηηηθνί γνλείο είλαη θπξηαξρηθνί θαη θαηαπηεζηηθνί 4.13 Ο πθηιηηηθφο εμνπζηαζηήο είλαη ζθιεξφο, ππνθξηηήο θαη θαηαπηεζηηθφο 4.14 πγθξηηηθή Αλζξψπηλε Σππνινγία

7 6 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ ιέμε Μηάζκαηα, μελίδεη ην ζεκεξηλφ κέζν άλζξσπν γηαηί ζην κπαιφ ηνπ ζπλδέεηαη κε αξλεηηθά θνξηηζκέλεο εθθξάζεηο φπσο «είζαη έλα κίαζκα ηεο θνηλσλίαο» ή «κηεξφ θαη ηξηζάζιην πεξηβάιινλ», θιπ. Σελ επνρή πνπ αλαπηχρζεθε ε Οκνηνπαζεηηθή Ηαηξηθή δελ είραλ αλαθαιπθζεί αθφκε ηα κηθξφβηα θαη ε δηάρπηε άπνςε γηα ηηο επηδεκίεο ήηαλ φηη θάπνηα δπζψδεο νπζία κπνξνχζε λα κεηαδνζεί κε ηνλ αέξα ή ην λεξφ θαη λα κνιύλεη ηνπο αλζξψπνπο. Έηζη ηφηε ε ιέμε κίαζκα ηζνδπλακνχζε κε ηε ιέμε κφιπλζε. Πνιινί αζζελείο αιιά αθφκα θαη νκνηνπαζεηηθνί γηαηξνί ζεσξνχλ φηη φηαλ ν Υάλεκαλ, ν ηδξπηήο ηεο Οκνηνπαζεηηθήο, ρξεζηκνπνηεί ηνπο φξνπο Φσξηθφ, πθσηηθφ θαη πθηιηηηθφ Μίαζκα, ελλνεί ηηο λνζεξέο πξνδηαζέζεηο πνπ πξνήιζαλ απφ ηελ επηδεκηθή επίδξαζε ησλ αληίζηνηρσλ ηξηψλ λφζσλ (ςψξα, βιελλφξξνηα θαη ζχθηιε) ζηελ Αλζξσπφηεηα δηα κέζνπ ησλ αηψλσλ. κσο απηφ είλαη πέξα γηα πέξα ιαλζαζκέλν γηαηί ν Υάλεκαλ ζεσξνχζε φηη νη πξαγκαηηθέο αηηίεο ηεο Αζζέλεηαο είλαη ελεξγεηαθήο θχζεο θαη γη απηφ άιισζηε θαη κέζσ ηεο κεζφδνπ ηεο Γπλακνπνίεζεο αλέπηπμε ελεξγεηαθά νκνηνπαζεηηθά θάξκαθα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο. Ο Υάλεκαλ, απιά πηνζέηεζε ηνπο φξνπο απηνχο γηα ηα Μηάζκαηα, γηα ιφγνπο κλεκνλνηερληθνχο. Αληηζηνίρηζε θάζε Μίαζκα κε κία λνζνινγηθή νληφηεηα πνπ ζε γεληθέο γξακκέο είρε ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζην ζσκαηηθφ επίπεδν θαη κάιηζηα ζηνλ ηνκέα ηεο παζνινγίαο. κσο ηα Μηάζκαηα δελ είλαη ζσκαηηθέο λφζνη θαη ε επίδξαζε ηνπο ζαθψο θαη δελ πεξηνξίδεηαη ζην πιηθφ επίπεδν. Οπζηαζηηθά ηα Μηάζκαηα είλαη ελεξγεηαθέο αληζνξξνπίεο ηνπ Αηζεξηθνχ ψκαηνο πνπ κε ηε ζεηξά

8 7 ηνπο πξνθαινχλ αληζνξξνπία θαη ζην Φπρηθφ Δπίπεδν αιιά θαη ζην σκαηηθφ Δπίπεδν. Σν Φσξηθφ Μίαζκα είλαη ε αληζνξξνπία ηνπ Γηλ, ην πθσηηθφ ε αληζνξξνπία ηνπ Γηαλγθ θαη ην πθηιηηηθφ ε δηαζηξνθή ηνπ Γηλ θαη ηνπ Γηαλγθ. Ζ θιηληθή εκπεηξία ηεο Οκνηνπαζεηηθήο έδεημε φηη ήδε απφ ηε γέλλεζε ηνπ έλα άηνκν θέξεη καδί ηνπ, είλαη «κνιπζκέλν» θαηά θάπνηνλ ηξφπν, αιιά πάληα ελεξγεηαθά, ζην αηζεξηθφ επίπεδν, κε ζπγθεθξηκέλεο ηάζεηο. Απηέο νη αηζεξηθέο ηάζεηο, πξνθαινχλ κε ηε ζεηξά ηνπο ζσκαηηθέο ηάζεηο, ζσκαηηθέο ρξφληεο πξνδηαζέζεηο γηα λφζεζε θαη ςπρηθέο ηάζεηο. Αιιά, πεξηζζφηεξα ζα δηαβάζεη ν αλαγλψζηεο ζηε ζπλέρεηα ηνπ βηβιίνπ. Πνιχ πεξηζζφηεξα δε, ζηα ππφινηπα βηβιία ηνπ ζπγγξαθέα, φπνπ ε Μηαζκαηηθή Θεσξία απνθηά πξαθηηθή θιηληθή εθαξκνγή θαη ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηε Μηαζκαηηθή Ιδηνζπγθξαζηαθή Δηάγλωζε πνπ αλαπηχρζεθε απφ ην ζπγγξαθέα ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηελ αλεχξεζε ηνπ νκνίνπ θαξκάθνπ κε αζθαιή θαη επηηπρή ηξφπν.

9 8 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΗ ΜΙΑΜΑΣΙΚΗ ΘΔΧΡΙΑ 1.1 Θεσξία ησλ Κξάζεσλ ηνπ Ιππνθξάηε 1.2 Ο Κόζκνο ηεο Γπαδηθόηεηαο 1.3 Ο Κόζκνο ηεο Μνλαδηθόηεηαο 1.4 Μεραληζηηθή θαη Γηαιεθηηθή θέςε 1.5 Η Θεσξία Γηλλ-Γηαλγθ 1.6 Οη νμείεο λόζνη είλαη ππνηξνπέο κηαο Υξόληαο Μηαζκαηηθήο Αζζέλεηαο 1.7 Η ελεξγεηαθή θύζε ησλ λνζεξώλ Υξόλησλ Πξνδηαζέζεσλ 1.8 Σν Φσξηθό Μίαζκα 1.9 Σν πθσηηθό Μίαζκα 1.10 Σν πθηιηηηθό Μίαζκα 1.11 Δίλαη κόλν ηξία ηα Μηάζκαηα;

10 1.1 Θεσξία ησλ Κξάζεσλ ηνπ Ιππνθξάηε 9 Γηα ιφγνπο φκσο ηζηνξηθήο θαηαλφεζεο ηεο Θεσξίαο ησλ Μηαζκάησλ πξηλ αζρνιεζνχκε κε ηα Μηάζκαηα ζα αλαθεξζνχκε ζηε ζεσξία ησλ Κξάζεσλ ηνπ Ηππνθξάηε αιιά θαη ζηε ζεσξία Γηλλ-Γηαλγθ ηνπ Βεινληζκνχ. Πξψηνο ν Ηππνθξάηεο ρψξηζε ηνπο αλζξψπνπο ζε ηχπνπο ηνπο νπνίνπο νλφκαζε «Κξάζεηο». Ο Ηππνθξάηεο ζεσξνχζε φηη ζην αλζξψπηλν ζψκα θπθινθνξνχλ θαη κείγλπληαη ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί «ρπκνί», ην «αίκα», ην «θιέγκα», ε «θίηξηλε ρνιή» θαη ε «κέιαηλα ρνιή». Πίζηεπε επίζεο φηη ε δηαθνξεηηθή αλαινγία κείμεο ησλ «ρπκψλ» απηψλ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ ηδηαίηεξε Κξάζε ηνπ θάζε αλζξψπνπ. Γειαδή γηα ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο είηε φζνλ αθνξά ηε ζσκαηηθή θαηαζθεπή είηε φζνλ αθνξά ηηο ζσκαηηθέο ιεηηνπξγίεο είηε φζνλ αθνξά ηα ςπρηθά ραξαθηεξηζηηθά. Θα κπνξνχζε βέβαηα λα πεη θαλείο: «Δληάμεη θαηαιαβαίλσ ην αίκα θαη ηελ θίηξηλε έζησ ρνιή αιιά ε καχξε ρνιή θαη ην θιέγκα είλαη αλνεζίεο. Έρεη λα θάλεη κε ην γεγνλφο φηη επί Ηππνθξάηε δελ ήμεξαλ θαιά ηελ αλαηνκία θαη ηε θπζηνινγία ησλ νξγάλσλ ηνπ Αλζξψπνπ». Θα πξέπεη φκσο λα θαηαιάβνπκε φηη νη φξνη απηνί δελ είλαη θπξηνιεθηηθνί αιιά είλαη ζπκβνιηθνί. Άιισζηε ε αξραία γλψζε βξίζεη ηέηνησλ ζπκβνιηζκψλ. Πρ φηαλ νη Πξνζσθξαηηθνί Φηιφζνθνη αλαθέξνληαλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ Φπζηθνχ Κφζκνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ζπκβνιηθέο εθθξάζεηο φπσο, Γε, Όδσξ, Αήξ θαη Ππξ. Με ηε Γε φκσο δελ αλαθεξφληνπζαλ ζην ρψκα αιιά ζηνλ Τιηθφ Κφζκν. Με ην Όδσξ δελ αλαθεξφληνπζαλ ζην λεξφ αιιά ζηνλ Αηζεξηθφ Κφζκν, πνπ φπσο ην λεξφ είλαη ν Κφζκνο ηεο Εσήο. Με ηε ιέμε Αήξ πηζαλφηαηα ελλννχζαλ ηνλ Καηψηεξν Φπρηθφ Κφζκν. Πνιχ δε πηζαλφλ κε ηε ιέμε Ππξ λα ελλννχζαλ ηνλ Αλψηεξν Φπρηθφ Κφζκν.

11 10 ην ζχλνιν ηνπο ηα πξσηαξρηθά απηά ζηνηρεία απηά κεηγλπφκελα δεκηνπξγνχζαλ ηελ ηεξάζηηα πνηθηινκνξθία ηνπ Κφζκνπ ηεο Γπαδηθφηεηαο ή Πνηθηινκνξθίαο. Αο κε μερλάκε φηη παξφκνηνη φξνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζην Βεινληζκφ γηα ηε δεκηνπξγία θαη ζχζηαζε ηνπ Τιηθνχ Κφζκνπ, δειαδή φξνη φπσο Γε, Νεξφ, Αέξαο, Ξχιν, Μέηαιιν. ε αλάινγν ζπκβνιηθφ θιίκα ζηελ Παιαηά Γηαζήθε ν Θεφο εκθαλίδεηαη λα δεκηνπξγεί ην χκπαλ «ζε εθηά κέξεο» θαη βέβαηα ε ιέμε κέξα αληηζηνηρεί ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνηνο μέξεη πφζσλ εθαηνκκπξίσλ ή δηζεθαηνκκπξίσλ ρξφλσλ. πρλά αλαθεξφκαζηε αθφκε θαη ζήκεξα φηη ηα ζπλαηζζήκαηα πξνέξρνληαη ή θαηνηθνχλ κέζα ζηελ θαξδηά θαη ιέκε φηη «απηφο ν άλζξσπνο δελ έρεη θαξδηά» ελλνψληαο φηη είλαη ζθιεξφο. ήκεξα ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ Αζηξνλνκία φξνπο φπσο «Μαχξεο Σξχπεο» ηνπ Γηαζηήκαηνο ή «Λεπθέο Οπέο» ή πξνθεηκέλνπ γηα αζηέξηα ιέκε «λάλνη» θαη «γίγαληεο». Αλ ραλφηαλ ν ζεκεξηλφο πνιηηηζκφο θαη κεηά απφ κεξηθέο ρηιηάδεο ρξφληα νη ηφηε άλζξσπνη εχξηζθαλ κεξηθά απνζπάζκαηα απφ ηα παιηά γξαπηά ζα γεινχζαλ κε ηνπο φξνπο καο αλ ηνπο κεηάθξαδαλ θπξηνιεθηηθά. Παξφηη δελ είλαη ηνπ παξφληνο κηα ηέηνηα επέθηαζε, γηα λα κε λνκίδνπκε φηη ν Ηππνθξάηεο ήηαλ έλαο αλφεηνο κε επηθαλεηαθή γλψζε ηεο Αλαηνκίαο θαη ηεο Φπζηνινγίαο ηνπ Αλζξψπνπ ζα αλαθέξσ φηη νη φξνη ηνπ είλαη ζπκβνιηθνί θαη κάιηζηα ηαηξηάδνπλ κε ηελ εζσηεξηζηηθή γλψζε ηεο επνρήο ηνπ αιιά θαη πξνγελέζηεξσλ επνρψλ. χκθσλα κε ηε γλψζε απηή ην ελεξγεηαθφ επίπεδν θάζε Αλζξψπνπ, απηφ πνπ ζήκεξα απνθαινχκαη Εσηθή Δλέξγεηα ή Αχξα ή Αηζεξηθφ ψκα απνηειείηαη απφ ηελ αλάκεημε ηεζζάξσλ πξσηαξρηθψλ δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηαο ησλ νπνίσλ ε αλάκεημε δεκηνπξγεί απηή ηε κεγάιε πνηθηινκνξθία αηζεξηθψλ ζσκάησλ ησλ αλζξψπσλ.

12 11 Θα κπνξνχζε βέβαηα θαλείο πξνηξέρνληαο λα ραξαθηεξίζεη απιντθή ηελ εμήγεζε απηή θαη λα αληηηείλεη φηη δελ είλαη δπλαηφλ απφ ηέζζεξα κφλν πξσηαξρηθά ζηνηρεία λα πξνθχςεη κηα ηφζν κεγάιε πνηθηινκνξθία. Αιιά ηφζν ε πξαγκαηηθφηεηα ηνπ Φπζηθνχ Κφζκνπ πνπ δνχκε φζν θαη ε ζχγρξνλε επηζηεκνληθή έξεπλα έρνπλ επηβεβαηψζεη επαλεηιεκκέλα ην Φπζηθφ Νφκν ηεο Απιφηεηαο-Πνηθηινκνξθίαο. Ο λφκνο απηφο καο ιέεη φηη απηφ πνπ δεκηνπξγεί ηελ πνηθηινκνξθία είλαη ε αλαινγία ζχλζεζεο ιίγσλ απιψλ κεξψλ. Πρ μέξνπκε ζήκεξα φηη φιεο απηέο νη δηαθνξεηηθέο κνξθέο χπαξμεο ηνπ Τιηθνχ Κφζκνπ αλάγνληαη ζην ζπλδπαζκφ κηαο εθαηνληάδαο ηνηρείσλ ηνπ Πεξηνδηθνχ Πίλαθα. Γλσξίδνπκε επίζεο φηη απηή ε εθαηνληάδα ζηνηρείσλ δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά ν ζπλδπαζκφο ηξηψλ θπξίσο ππναηνκηθψλ ζσκαηηδίσλ: ηνπ πξσηνλίνπ, ηνπ λεηξνλίνπ θαη ηνπ ειεθηξνλίνπ. Καη αλ ην πξνρσξήζνπκε αθφκε πεξηζζφηεξν ζα δηαπηζηψζνπκε φηη θαη απηά ηα ηξία ππναηνκηθά ζσκαηίδηα δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά κφλν έλα πξάγκα: Δλέξγεηα ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο χπαξμεο. Γελ ρξεηάδεηαη βέβαηα πάληα λα αλαηξέρνπκε ζε επηζηεκνληθέο απνδείμεηο γηα πξάγκαηα πνπ φληαο ππαξθηά θαη απηνλφεηα είλαη θαη απηαπφδεηθηα. Αο αλαθέξσ κεξηθά απιά θαζεκεξηλά παξαδείγκαηα. Ο ζπλδπαζκφο γξακκάησλ ελφο αιθαβήηνπ δεκηνπξγεί ρηιηάδεο ιέμεηο θαη απηέο κε ηελ ζεηξά ηνπο αλαξίζκεηεο πξνηάζεηο. Με ην ζπλδπαζκφ κηαο ηειείαο θαη κηαο παχιαο ν θψδηθαο ζεκάησλ Μνξο κπνξεί λα κεηαδψζεη αλαξίζκεηα θαη πνιχπινθα κελχκαηα. Ζ κείμε κεξηθψλ βαζηθψλ πιηθψλ δαραξνπιαζηηθήο δεκηνπξγεί ρηιηάδεο γιπθίζκαηα. Σα ηξία βαζηθά ρξψκαηα ζε δηαθνξεηηθή αλαινγία δεκηνπξγνχλ άπεηξεο απνρξψζεηο ελψ νη 7 θζφγγνη ηεο κνπζηθήο επζχλνληαη γηα ηηο ακέηξεηεο κνπζηθέο ζπλζέζεηο. ηελ Πιεξνθνξηθή, γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο κλήκεο ελφο νπνηνπδήπνηε ππνινγηζηή αξθεί ν ζπλδπαζκφο δχν πξσηαξρηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα λα απνζεθεχζνπκε άπεηξεο πιεξνθνξίεο.

13 12 Ο Ηππνθξάηεο ινηπφλ ρψξηζε ηνπο αλζξψπνπο ζε ηέζζεξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο, ζε ηέζζεξεηο Κξάζεηο αλάινγα κε ηελ επηθξάηεζε ζ απηνχο ηνπ ελφο ή ηνπ άιινπ «ρπκνχ». Καη νη ηέζζεξεηο Κξάζεηο είλαη ν Αηκαηψδεο, ν Φιεγκαηηθφο, ν Μειαγρνιηθφο θαη ν Υνιεξηθφο. Ο Μειαγρνιηθφο πεξηγξάθεθε ζαλ ν αδχλαηνο θαη εζσζηξεθήο ηχπνο ν νπνίνο αληηδξά ζηα εμσηεξηθά εξεζίζκαηα κε άκπλα θαη θιείζηκν. Σείλεη πξνο ηε κειαγρνιία θαη είλαη απαηζηφδνμνο. Γπζθνιεχεηαη λα απνιαχζεη ηε δσή θαη λα δηεθδηθήζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ απφιαπζε. Ο Αηκαηψδεο είλαη ην αληίζεην ηνπ Μειαγρνιηθνχ. Δίλαη δπλαηφο θαη εμσζηξεθήο. Γηεθδηθεί, αληηδξά έληνλα, εθθξάδεηαη θαη ηείλεη πξνο ηηο απνιαχζεηο. Δίλαη άκεζνο αιιά θαη ξερφο ζπρλά. Δίλαη έληνλα επκεηάβιεηνο θαη παξνξκεηηθφο. Δίλαη θαηά βάζε αηζηφδνμνο θαη ραξνχκελνο. Ο Υνιεξηθφο είλαη δπλαηφο αιιά θαη δηαζηξνθηθφο. Γηεθδηθεί έληνλα, είλαη βίαηνο θαη επηζεηηθφο. Δίλαη ζπλήζσο δχζζπκνο, θξηηηθφο, αξλεηηθφο απέλαληη ζηνπο άιινπο. Ο Φιεγκαηηθφο είλαη δπλαηφο αιιά αξγφο. Δίλαη ζηαζεξφο θαη επίκνλνο. Αληηδξά ζπλήζσο ςχρξαηκα αιιά θαη κε επηκνλή. Έρεη πείζκα θαη νξγαλσηηθή ηθαλφηεηα. 1.2 Ο Κόζκνο ηεο Γπαδηθόηεηαο Ενχκε ζηνλ Κφζκν ηεο Γπαδηθφηεηαο. Ο Υψξνο δηαθξίλεηαη ζε πάλσ θαη θάησ, δεμηά θαη αξηζηεξά, ςειφ θαη ρακειφ, καθξχ θαη θνληφ, κεγάιν θαη κηθξφ, πιαηχ θαη ζηελφ, κέζα θαη έμσ. Ο Υξφλνο δηαθξίλεηαη ζε πξηλ θαη κεηά, ζε αξγφ θαη γξήγνξν, παιηφ θαη λέν. Οη πνηφηεηεο ησλ πιηθψλ αληηθεηκέλσλ ρσξίδνληαη ζε ζθιεξφ θαη καιαθφ, ιείν θαη ηξαρχ, άζπξν θαη καχξν, βαξχ θαη ειαθξχ.

14 13 Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο ρσξίδνληαη ζε άλεκν θαη άπλνηα, βξνρή θαη μεξαζία, δέζηε θαη θξχν. Οη Γπλάκεηο ρσξίδνληαη ζε δξάζε θαη αληίδξαζε, ζε βαξχηεηα θαη άλσζε, ζε κηθξέο θαη κεγάιεο, ζε φκνηαο θαη αληίζεηεο θνξάο. Δλέξγεηεο φπσο πρ ν Μαγλεηηζκφο(Βφξεηνο Πφινο Νφηηνο Πφινο) θαη ν Ζιεθηξηζκφο(αξλεηηθά θνξηία - ζεηηθά θνξηία) ρσξίδνληαη ζε δχν αληίζεηνπο πφινπο. Σα φξγαλα ησλ έκβησλ φλησλ ππνιεηηνπξγνχλ θαη ππεξιεηηνπξγνχλ. Ζ Εσηθή Δλέξγεηα ρσξίδεηαη ζε Γηλλ θαη Γηαλγθ ελέξγεηα. Οη θεπηνκνξθέο ηνπ Φπρηθνχ Κφζκνπ ρσξίδνληαη ζε αξλεηηθέο θαη ζεηηθέο ή ζε θαηψηεξεο θαη αλψηεξεο. Οη Αηνκηθέο θέςεηο ρσξίδνληαη ζε αξλεηηθέο θαη ζεηηθέο. Σα Γηαλνεηηθά πλαηζζήκαηα ρσξίδνληαη ζε αξλεηηθά θαη ζεηηθά. Ζ πκπεξηθνξά ρσξίδεηαη ζε αξλεηηθή θαη ζεηηθή. Τη ζεκαίλεη απηό; Μήπωο είλαη ηπραία απηή ε δπαδηθόηεηα; Ή κήπωο είλαη απνηέιεζκα ελόο ζεκειηώδνπο Σπκπαληηθνύ Νόκνπ; 1.3 Ο Κόζκνο ηεο Μνλαδηθόηεηαο Γηαπηζηψλνπκε απφ ηα πην πάλσ παξαδείγκαηα φηη ν Τιηθν-Δλεξγεηαθφ Κφζκνο, ν Κφζκνο ηεο Εσηθήο Δλέξγεηαο ή Αηζεξηθφο Κφζκνο θαη ν Καηψηεξνο Φπρηθφο Κφζκνο ζηνλ νπνίν θαη ππάγεηαη ε Αηζζεηηθή θαη Γηαλνεηηθή Φπρή ππαθνχνπλ ζ απηή ηε δπαδηθφηεηα. Μάιηζηα γηα λα είκαζηε πην ζσζηνί δε ζα πξέπεη λα κηιήζνπκε γηα δπαδηθφηεηα αιιά γηα πνηθηινκνξθία. Γηαηί ηα δχν άθξα αληίζεηα είλαη ηα δχν άθξα ελφο κεγάινπ θαη εληαίνπ θάζκαηνο. Πρ απφ ην άζπξν ζην καχξν ππάξρεη έλα κεγάιν θάζκα κε δηαθνξεηηθέο γθξη απνρξψζεηο. Σν ίδην αλάκεζα ζην δεζηφ θαη ζην θξχν, ζην πάλσ θαη ζην θάησ, ζηε κέξα θαη ζηε λχρηα θνθ. κσο ε Αηνκηθή πλεηδεζηαθή Φπρή θαη ν Αλψηεξνο Φπρηθφο Κφζκνο ζηνλ νπνίν αληηζηνηρεί θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ν Πλεπκαηηθφο Κφζκνο δελ

15 14 ππαθνχνπλ ζ απηή ηε δπαδηθφηεηα ή πνηθηινκνξθία. Σν πεξηερφκελν ηεο πλεηδεζηαθήο Φπρήο, δειαδή ηεο Ζζηθήο πλείδεζεο είλαη κνλνζήκαλην. Δθεί δελ ππάξρεη θαιφ θαη θαθφ, ςεχηηθν θαη αιεζηλφ. Τπάξρεη κφλν ην θπζηθά θαιφ θαη αιεζηλφ ην νπνίν δελ εμαξηάηαη απφ ηα αλζξψπηλα θξηηήξηα θαη ηηο αλζξψπηλεο ζθνπηκφηεηεο. Απηή ε κνλαδηθφηεηα, ε αληηθεηκεληθφηεηα θαη ην απφιπην ησλ εζηθψλ αμηψλ ηεο Ζζηθήο πλείδεζεο πξνθχπηεη απφ ηε ζηελή ηεο ζρέζε κε ην Αηνκηθφ Πλεχκα. Αο κε μερλάκε φηη θαη νη «Ηδέεο» ηνπ Πιάησλα πνπ δνπλ ζηνλ Κφζκν ησλ Ηδεψλ είλαη απφιπηεο, κνλνδηάζηαηεο θαη πξσηαξρηθέο γηαηί ν Κφζκνο ησλ Ηδεψλ δελ είλαη άιινο απφ ηνλ Πλεπκαηηθφ Κφζκν, απφ ην ρξηζηηαληθφ Παξάδεηζν. Αο δνχκε ην ζέκα κνλαδηθφηεηα-δπαδηθφηεηα κε έλα παξάδεηγκα γηα λα γίλεη θαηαλνεηφ. Δίλαη ην θιαζζηθφ παξάδεηγκα ηεο πεξηθέξεηαο θαη ηνπ θέληξνπ ελφο ηξνρνχ. ηελ πεξηθέξεηα ηνπ ηξνρνχ, ζηνλ εμσηεξηθφ δειαδή θχθιν ππάξρνπλ άπεηξα ζεκεία. Έζησ φηη ηξαβάκε κηα γξακκή απφ έλα νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο πεξηθέξεηαο ε νπνία πεξλάεη απφ ην θέληξν ηνπ θχθινπ(κηα δηάκεηξν) γηα λα θαηαιήμεη ζην αληίζεην ζεκείν ηνπ θχθινπ. Θα έρνπκε ηφηε λα θάλνπκε κε δχν αληίζεηα ζεκεία ηα νπνία ηζαπέρνπλ απφ ην θέληξν αιιά πξνο αληίζεηε θαηεχζπλζε. Ολνκάδνπκε απηά ηα ζεκεία «δηακεηξηθά αληίζεηα». Αλ αξρίζνπκε λα κηθξαίλνπκε ηελ απφζηαζε ηνπο απφ ην θέληξν ηνπ θχθινπ ζα έξζεη κηα ζηηγκή πνπ ζα ηαπηηζηνχλ θαη ζα γίλνπλ έλα κεηαμχ ηνπο θαη έλα κε ην θέληξν ηνπ θχθινπ. Γελ ζα έρνπλ πιένλ θακηά δηαθνξά γηαηί δελ ζα έρνπλ θακία απφζηαζε κεηαμχ ηνπο. Θα είλαη «ην έλα θαη ην απηφ». Καη γη απηφ ην έλα ζα γλσξίδεη απφιπηα ην άιιν γηαηί ζα είλαη ην άιιν. Ζ πεξηθέξεηα, ν εμσηεξηθφο δειαδή θχθινο αληηζηνηρεί ζηνλ Κφζκν ηεο Γπαδηθφηεηαο ή Κφζκν ηεο Πνηθηινκνξθίαο ή Καηψηεξν Κφζκν.

16 15 Τπάξρεη κηα ηεξάζηηα πνηθηινκνξθία θαη δηαθνξεηηθφηεηα ζηνλ θαηψηεξν απηφ θφζκν. Οπνηνδήπνηε πιηθφ ή δχλακε ή ελέξγεηα ή πνηφηεηα έρεη ηε δηακεηξηθά αληίζεηε ηεο κε ηελ νπνία βξίζθεηαη ζε αδηάθνπε ζρέζε αληαγσληζηηθήο ηζνξξνπίαο θαη ελφηεηαο. Πην κέζα ππάξρεη έλαο κηθξφηεξνο εζσηεξηθφο θχθινο πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ Καηψηεξν Φπρηθφ Κφζκν. Καη εδψ ππάξρεη ε ίδηα πνηθηινκνξθία θαη δηακεηξηθά αληίζεηε δπαδηθφηεηα. Σν θέληξν ηνπ θχθινπ αληηζηνηρεί ζηνλ Αλψηεξν Φπρηθφ Κφζκν θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ζηνλ Πλεπκαηηθφ Κφζκν. Δθεί δελ ππάξρνπλ φκνηα θαη αληίζεηα αιιά ππάξρεη ην Έλα. Γελ ππάξρνπλ δηαθνξέο. ην απφιπην θέληξν ηνπ χκπαληνο ή γηα λα είκαζηε πην ζσζηνί «έμσ θαη πάλσ» απφ ηε Γεκηνπξγία ππάξρεη ν Γεκηνπξγφο, ην απφιπην Πλεχκα, ν Θεφο, ν νπνίνο είλαη ηα πάληα, γη απηφ θαη γλσξίδεη ηα πάληα. Ζ Υξηζηηαληθή ζξεζθεία ην εθθξάδεη πνιχ σξαία ιέγνληαο φηη ν Θεφο είλαη «παληαρνχ παξψλ θαη ηα πάληα πιεξψλ». Ο Υξηζηφο πηζαλφηαηα ζέινληαο λα δείμεη ηελ ελφηεηα φρη ηνπ Φπζηθνχ ηνπ ψκαηνο αιιά ηνπ Αηνκηθήο ηνπ Πλεχκαηνο κε ην Απφιπην Πλεχκα έιεγε: «Δγψ ελ ησ παηξί θαη ν παηήξ ελ εκνί» ή έιεγε: «Δγψ θαη ν παηήξ ελ έζκελ». Ο Ζξάθιεηηνο ζην ίδην κήθνο θχκαηνο ηεο Μνλαδηθφηεηαο αλαθέξεη: «Σν Παλ είλαη δηαηξεηφ θαη αδηαίξεην, γελλεηφ θαη αγέλλεην, ζλεηφ θαη αζάλαην, ιφγνο θαη ρξφλνο, παηέξαο θαη γηνο, ζεφο θαη δίθαην». Καη πξνζζέηεη: «ζνη άθνπζαλ φρη εκέλα αιιά ην Λφγν, είλαη ζνθφ λα ζπκθσλήζνπλ φηη ηα πάληα είλαη έλα». ε άιιν απφζπαζκα ηνπ αλαθέξεη επίζεο: «ια είλαη αιιειέλδεηα: ηα ζχλνια θαη ηα κε ζχλνια, ηα ζπγθιίλνληα θαη ηα απνθιίλνληα, ε ζπγρνξδία θαη ε κνλσδία. ια ζπληαηξηάδνληαη ζε Έλα θαη απφ ην Έλα πξνέξρνληαη φια». 1.4 Μεραληζηηθή θαη Γηαιεθηηθή θέςε Δίλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζνπκε ην θαηλνκεληθά παξάδνμν ηεο ελφηεηαο ησλ αληηζέησλ. Ζ Μεραληζηηθή θέςε δε κπνξεί λα ζπιιάβεη ηελ ελφηεηα κεηαμχ ησλ αληηζέησλ. Γηα ηελ ινγηθή απηή ηα αληίζεηα είλαη αληίζεηα θαη ηα φκνηα, φκνηα. Τπάξρεη έλα αμεπέξαζην ηνίρνο

17 16 κεηαμχ ηνπο. Τπάξρεη καχξν θαη άζπξν ρσξίο θαλέλα ζεκείν ζπλάληεζεο. Έλα πξάγκα δε κπνξεί λα είλαη άζπξν θαη λα εκπεξηέρεη θαη καχξν εληφο ηνπ. Ζ Μεραληζηηθή θέςε είλαη θνληφθζαικε ινγηθή. Κη απηφ γηαηί ζηε δσή, δειαδή ζηνλ Κφζκν ηεο Γπαδηθφηεηαο πνπ δνχκε δελ ππάξρνπλ πνπζελά μεθάζαξα φξηα. ια είλαη ζρεηηθά. Πρ ην καχξν είλαη πην καχξν απφ ην γθξίδν θαη ην γθξίδν είλαη πην καχξν απφ ην ιεπθφ. Δλψ ην ιεπθφ είλαη πην καχξν απφ ην θαηάιεπθν. ηνλ άληξα ππάξρνπλ θαη γπλαηθείεο νξκφλεο ελψ ζηε γπλαίθα ππάξρνπλ θαη αληξηθέο νξκφλεο. Σν λεξφ είλαη θξχν ζε ζρέζε κε ηνλ αηκφ αιιά είλαη δεζηφ ζε ζρέζε κε ηνλ πάγν. Έλαο αθίλεηνο άλζξσπνο είλαη θαηλνκεληθά αθίλεηνο. Σελ ίδηα ζηηγκή φκσο θηλείηαη κε ηελ ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηεο Γεο γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηεο, κε ηελ ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηεο Γεο γχξσ απφ ηνλ Ήιην, ηνπ Ήιηνπ κέζα ζην Γαιαμία θαη ηνπ Γαιαμία κέζα ζην χκπαλ. Ζ Γηαιεθηηθή θέςε ή Φπζηθή θέςε ή Οηθνπκεληθή Λνγηθή είλαη πνιχ πην θνληά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο δσήο. Κη απηφ ζπκβαίλεη γηαηί αλαγλσξίδεη φηη πίζσ απφ ηε δπαδηθφηεηα ππάξρεη ε κνλαδηθφηεηα φπνπ ηα αληίζεηα είλαη έλα θαη ην απηφ. Ζ Γηαιεθηηθή θέςε έρεη θαηαλνήζεη φηη ζηνλ Κφζκν ηεο Γπαδηθφηεηαο «ηα πάληα ξεη». Σα πάληα θηλνχληαη. Σα πάληα κεηαιιάζζνληαη θαη κεηακνξθψλνληαη ζην αληίζεην ηνπο. Ο Ζξάθιεηηνο ζα κπνξνχζε δίθαηα λα ζεσξεζεί παηέξαο ηεο Γηαιεθηηθήο θέςεο γη απηφ αθήλσ ηηο ιαθσληθέο ξήζεηο ηνπ λα κηιήζνπλ απφ κφλεο ηνπο: -«Σν αληίξξνπν είλαη ρξήζηκν θαη ε σξαηφηεξε ζπλαξκνγή πξνθχπηεη απφ ηα δηαθνξεηηθά» -«ια γελληνχληαη απφ ηε θηινληθία» -«Ο αλήθνξνο θαη ν θαηήθνξνο είλαη έλαο θαη ν απηφο δξφκνο

18 17 -«Ο Θεφο είλαη εκέξα-λχρηα, ρεηκψλαο-θαινθαίξη, πφιεκνο-εηξήλε ρνξηαζκφο πείλα» -«Σν ίδην πξάγκα είλαη ην δσληαλφ θαη ην πεζακέλν, ην μχπλην θαη ην θνηκηζκέλν, ην λεαξφ θαη ην γεξαζκέλν: απφ ηε κεηαιιαγή ησλ κελ πξνθχπηνπλ ηα δε θαη αληίζηξνθα» -«Γηα ην Θεφ φια είλαη σξαία θαη θαιά θαη δίθαηα ελψ νη άλζξσπνη άιια ηα ζεσξνχλ άδηθα θαη άιια δίθαηα" -«ε κηα πιήξε θπθιηθή πεξηθνξά ε αξρή ζπκπίπηεη κε ην ηέινο» -«Σα ςπρξά ζεξκαίλνληαη, ηα ζεξκά ςπρξαίλνληαη, ηα πγξά μεξαίλνληαη, ηα μεξά πγξαίλνληαη» 1.5 Η Θεσξία Γηλλ-Γηαλγθ ηε Γχζε θαη εηδηθά ζηελ Αξραία Διιάδα ε Θεσξία ηεο Μνλαδηθφηεηαο- Γπαδηθφηεηαο αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Ζξάθιεηην. ηελ Αλαηνιή ππήξμε αληίζηνηρε φκνηα πξνζέγγηζε ε νπνία είλαη γλσζηή ζαλ ζεσξία Γηλλ- Γηαλγθ. Βάζεη ηεο ζεσξίαο απηήο φια ηα αληηθείκελα, φληα, ελέξγεηεο θαη ζθέςεηο ηνπ Τιηθνχ θαη Φπρηθνχ Κφζκνπ ρσξίδνληαη ζε δχν αληίζεηνπο πφινπο: ζηνλ πφιν Γηλλ θαη ζηνλ πφιν Γηαλγθ. Πην θάησ αλαθέξσ κεξηθά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δχν απηψλ πφισλ γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε θχζε ηνπο. Μεξηθά από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Γηλλ είλαη: Όιε, θξχν, αξλεηηθφ, αξαησκέλν, καιαθφ, γε, αξγφ, ζηαζεξφ, αδχλαην, ζειπθφ, πγξφ, ζπληεξεηηθφ, εμνηθνλφκεζε, ππνιεηηνπξγία, αλαηκία Τα αληίζηνηρα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Γηαλγθ είλαη: Δλέξγεηα, δεζηφ, ζεηηθφ, ζπκππθλσκέλν, ζθιεξφ, θσηηά, γξήγνξν, επκεηάβιεην, δπλαηφ, αξζεληθφ, μεξφ, επαλαζηαηηθφ, δηαζθνξπηζκφο, ππεξιεηηνπξγία, ππεξαηκία

19 18 Οη πην ζεκαληηθέο αξρέο ηεο ζεωξίαο Γηλλ-Γηαλγθ είλαη νη εμήο: 1.ηνλ Κφζκν ηεο Μνλαδηθφηεηαο ην Γηλλ θαη ην Γηαλγθ είλαη έλα θαη ην απηφ 2.ηνλ Κφζκν ηεο Γπαδηθφηεηαο ηα πάληα ρσξίδνληαη ζε δχν αληίζεηνπο πφινπο, ηνλ πφιν Γηλλ θαη ηνλ πφιν Γηαλγθ 3.Σν Γηλλ θαη ην Γηαλγθ είλαη αληίζεηα αιιά ζε αξκνληθή ελφηεηα 4.Τπάξρεη έλαο δηαξθήο κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ Γηλλ ζε Γηαλγθ θαη ηνπ Γηαλγθ ζε Γηλλ 5.ζν απμάλεη ην Γηαλγθ ζε θάηη άιιν ηφζν κεηψλεηαη ην Γηλλ ζε απηφ θαη αληίζηξνθα 6.Γελ ππάξρεη απφιπην Γηαλγθ νχηε θαη απφιπην Γηλλ. Γηαηί αθφκε θαη κέζα ζην πην έληνλν Γηαλγθ ππάξρεη έζησ θαη ειάρηζην Γηλλ. Καη αληίζηξνθα 7.ζν απμάλεηαη ην Γηαλγθ ηφζν απμάλεηαη ε ηάζε επηζηξνθήο ζην Γηλλ θαη αληίζηξνθα (φπσο πρ ζε έλα εθθξεκέο πνπ ηείλεη λα ηζνξξνπεί πάληα ζην θέληξν) 8.Γελ κπνξεί λα ππάξρεη Γηλλ ρσξίο ηελ ηαπηφρξνλε χπαξμε Γηαλγθ (πρ δελ ππάξρεη Βφξεηνο Πφινο ζε έλα καγλήηε ρσξίο Νφηην Πφιν) Βάζεη ηεο ζεσξίαο απηήο ε πγεία ελφο αλζξψπνπ είλαη ε ηζνξξνπία ηεο Δλέξγεηαο Γηλλ θαη Γηαλγθ. ια ηα εξεζίζκαηα πνπ δέρεηαη έλα άηνκν πρ ε ηξνθή, ν αέξαο πνπ εηζπλέεη, νη ελέξγεηεο κε ηηο νπνίεο έξρεηαη ζε επαθή είλαη είηε Γηλλ είηε Γηαλγθ θαη επηθξάηεζε. ιεο νη ιεηηνπξγίεο ελφο αηφκνπ πρ νη θηλήζεηο ηνπ, νη ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ είλαη είηε Γηλλ είηε Γηαλγθ θαη επηθξάηεζε. ηαλ έλα έληνλν Γηλλ ή Γηαλγθ εξέζηζκα επηδξάζεη γηα αξθεηφ δηάζηεκα ζε έλα νξγαληζκφ ηφηε πξνθαιείηαη κηα ελεξγεηαθή αληζνξξνπία ηνπ αηφκνπ, αληίζηνηρα Γηλλ ή Γηαλγθ θχζεσο. Απηή ε ρξφληα ελεξγεηαθή αληζνξξνπία επηδξά ζηηο ρξφληεο πξνδηαζέζεηο ηνπ αηφκνπ θαη έηζη πξνθχπηνπλ νη δηάθνξεο λφζνη. Οη λφζνη θαη ηα ζπκπηψκαηα ηνπ αηφκνπ

20 19 ζα είλαη Γηλλ ή Γηαλγθ αλάινγα κε ηε δηαηαξαρή ηεο ελέξγεηαο ηνπ. Ζ ζεξαπεπηηθή δξάζε ζηεξίδεηαη ζε ηειηθή αλάιπζε ζην λα εμηζνξξνπεζεί ε δηαηαξαρή ηνπ κε Γηλλ ή Γηαλγθ θάξκαθα ή ελέξγεηεο αλάινγα κε ην είδνο ηεο δηαηαξαρήο. 1.6 Οη νμείεο λόζνη είλαη ππνηξνπέο κηαο Υξόληαο Μηαζκαηηθήο Αζζέλεηαο Αξρέο ηνπ 19 νπ αηψλα ν γεξκαλφο γηαηξφο ακνπήι Υάλεκαλ παξαηήξεζε φηη παξά ην γεγνλφο φηη ζεκειίσζε θαη γηα πνιιά ρξφληα εθάξκνδε ηελ Οκνηνπαζεηηθή Ηαηξηθή κε αξθεηά θαιά απνηειέζκαηα ζηηο νμείεο λφζνπο, ζηηο ρξφληεο αζζέλεηεο ν αζζελήο γηλφηαλ θαιά θαη κεηά απφ θάπνην δηάζηεκα ππνηξνπίαδε. Δκθάληδε μαλά ηελ ίδηα λφζν ή θάπνηαλ άιιε. Φαηλφηαλ ζαλ λα ήηαλ φιεο νη λφζνη ρξφληεο θαη φηη απηφ πνπ πεξηγξαθφηαλ ζαλ νμεία λφζνο δελ ήηαλ παξά κηα θάζε έμαξζεο ηεο γεληθφηεξεο Υξφληαο Αζζέλεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αηφκνπ. Γηαηί φκσο ππνηξνπίαδαλ νη αζζελείο ηνπ παξά ην γεγνλφο φηη επέιεγε φζν κπνξνχζε θαιχηεξα ηα νκνηνπαζεηηθά θάξκαθα αλά πεξίπησζε βάζεη ηνπ Νφκνπ ησλ Οκνίσλ; Γηα λα κπνξέζεη λα δψζεη απαληήζεηο ζην εξψηεκα απηφ κειέηεζε φζν κπνξνχζε θαιχηεξα ηε δηαδξνκή δηαθφξσλ νμέσλ λφζσλ. ε κηα νμεία λφζν ε εμέιημε ηεο κάρεο ηνπ νξγαληζκνχ κε έλα λνζνγφλν παξάγνληα είλαη είηε ν ζάλαηνο αλ ληθήζεη θαηά θξάηνο ν λνζνγφλνο παξάγνληαο είηε ε πιήξεο ίαζε αλ ληθήζεη πιήξσο ν νξγαληζκφο. Ση γίλεηαη φκσο φηαλ ππάξρεη ε ηάζε λα επαλέξρεηαη μαλά θαη μαλά ε ίδηα νμεία λφζνο παξά ην γεγνλφο φηη θαηά θαηξνχο νξγαληζκφο ηε «ληθά»; Απηφ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη έλα επλντθφ έδαθνο, δειαδή κηα Υξφληα Πξνδηάζεζε πνπ επλνεί ηελ επαλεκθάληζε ηεο. Απηή ηε λνζεξή πξνδηάζεζε ζεψξεζε ν Υάλεκαλ ζαλ Πξσηαξρηθή Αηηία ηεο Αζζέλεηαο

21 20 κε ηελ επξεία ηεο έλλνηα θαη θαη επέθηαζε ησλ ηνπηθψλ λφζσλ. Καη επεηδή ζεψξεζε φηη απηή ε πξνδηάζεζε κεηαδίδεηαη θιεξνλνκηθά ηελ νλφκαζε Μίαζκα. 1.7 Η ελεξγεηαθή θύζε ησλ λνζεξώλ Υξόλησλ Πξνδηαζέζεσλ Ση ήηαλ φκσο απηέο νη λνζεξέο Υξφληεο Πξνδηαζέζεηο; Πνηα ήηαλ ε θχζε ηνπο; Γηα ην Υάλεκαλ ήηαλ μεθάζαξν φηη ν Άλζξσπνο δελ είλαη κφλν Τιηθφ ψκα. Γελ είλαη κφλν έλα ζχλνιν απφ θαιά ζπλεξγαδφκελα νξγαληθά ζπζηήκαηα. αλ πλεπκαηηθφο θαη ζξεζθεπφκελνο άλζξσπνο ζεσξνχζε ηνλ Άλζξσπν ζαλ ηξηαδηθή νληφηεηα απνηεινχκελε απφ ψκα, Φπρή θαη Πλεχκα. Ήηαλ ζίγνπξνο απφ ηελ θιηληθή ηνπ εκπεηξία φηη φηαλ έλαο άλζξσπνο αζζελεί ε αζζέλεηα ηνπ αθνξά θαη ην Φπρηθφ θαη ην σκαηηθφ Δπίπεδν. Καη εθφζνλ ηεξαξρηθά ε Φπρή είλαη πην πάλσ απφ ην Τιηθφ ψκα ζεσξνχζε φηη θαη ε αζζέλεηα μεθηλνχζε ηεξαξρηθά απφ πάλσ πξνο ηα θάησ. Γη απηφ θαη δηαηχπσζε ηελ άπνςε φηη ν Άλζξσπνο αζζελεί πξψηα ζε αλψηεξν επίπεδν θαη κεηά ε δηαηαξαρή απηή εθθξάδεηαη ζην ζσκαηηθφ επίπεδν ζε ζπγθεθξηκέλα φξγαλα θαη ζπζηήκαηα. Θεψξεζε κάιηζηα φηη ε δηαηαξαρή απηή είηε νθείιεηαη ζε πιηθά ζηξεζνγφλα εξεζίζκαηα είηε νθείιεηαη ζε ςπρηθά ζηξεζνγφλα εξεζίζκαηα πξνθαιεί δηαηαξαρή ηεο Εσηθήο Δλέξγεηαο θαη κεηά επεξεάδεη θαη ην ςπρηθφ αιιά θαη ην ζσκαηηθφ επίπεδν. Δθφζνλ ν Υάλεκαλ ζεψξεζε φηη ε Αζζέλεηα είλαη ελεξγεηαθή θαηάζηαζε ήηαλ ινγηθά επφκελν λα ζεσξήζεη φηη θαη νη λνζεξέο Υξφληεο Πξνδηαζέζεηο είλαη νπζηαζηηθά ελεξγεηαθήο θχζεσο. Σα Μηάζκαηα επνκέλσο δελ ήηαλ παξά απηή ε ελεξγεηαθή αξλεηηθή θιεξνλνκηά πνπ έθεξε θάζε άηνκν κε ηε γέλλεζε ηνπ θαη ε νπνία θαζφξηδε θαη ζε κεγάιν βαζκφ ηε κεηέπεηηα ηνπ εμέιημε.

22 21 Απηά ηα Μηάζκαηα, απηή ηελ ελεξγεηαθή αξλεηηθή θιεξνλνκηά πνπ θνπβαινχζε θάζε άλζξσπνο καδί ηνπ, ζεψξεζε ν Υάλεκαλ ζαλ ππεχζπλε γηα ηελ ηάζε ησλ Υξφλησλ Αζζελεηψλ λα ππνηξνπηάδνπλ. Οη νμείεο ηνπηθέο λφζνη δελ ήηαλ ηειηθά ηίπνηα άιιν παξά νη εμάξζεηο ησλ Υξφλησλ Αζζελεηψλ, ησλ Μηαζκαηηθψλ Αζζελεηψλ. 1.8 Σν Φσξηθό Μίαζκα Μειεηψληαο ηα ζπκπηψκαηα ρηιηάδσλ αζζελψλ δηθψλ ηνπ θαη ηεο ηαηξηθήο ηνπ νκάδαο επί ηνπιάρηζηνλ κηα εηθνζαεηία έθηαζε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε πξσηαξρηθή αηηία φισλ ησλ λφζσλ ήηαλ ην πξσηαξρηθφ «Φσξηθφ» φπσο ην νλφκαζε Μίαζκα. Σν φλνκα ην επέιεμε βάζεη ηεο νκψλπκεο λνζνινγηθήο νληφηεηαο ηεο επνρήο ηνπ πνπ είρε πνιχ έληνλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Φσξηθνχ Μηάζκαηνο αιιά πνηέ δελ ηαχηηζε ηε ζπγθεθξηκέλε λφζν κε ην Μίαζκα. Άιισζηε απηή ηε λφζν κπνξνχλ λα ηελ εκθαλίζνπλ θαη ςσξηθά θαη ζπθσηηθά θαη ζπθηιηηηθά άηνκα, δειαδή άηνκα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ θπξηαξρία ηνπ ελφο απφ ηα ηξία κηάζκαηα, κηαο θαη ηα ηξία κηάζκαηα επεξεάδνπλ φινπο ηνπο αλζξψπνπο. Ο Υάλεκαλ θαηέγξαςε ηα αλαηνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ πνπ επεξεάδνληαη θαηά θχξην ιφγν απφ ην Φσξηθφ Μίαζκα. Καηέγξαςε επίζεο ηηο ζπλήζεηο λνζεξέο Υξφληεο Πξνδηαζέζεηο ελφο «Φσξηθνχ» αηφκνπ. Αλαηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά: Σν θχξην αλαηνκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Φσξηθνχ Μηάζκαηνο είλαη ε ππνζηξνθή, ε αηξνθία θαη ε ζπξξίθλσζε ησλ ηζηψλ θαη νξγάλσλ.

23 22 Λεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά: Σν θχξην ιεηηνπξγηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Φσξηθνχ Μηάζκαηνο είλαη ε ππνιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ θαη ε εμ απηήο κείσζε ησλ εθθξίζεσλ. Ννζεξέο Πξνδηαζέζεηο: Τπνζπξενεηδηζκφο, Γπζθνηιηφηεηα, Τπνιεηηνπξγία ηεο ππφθπζεο, Γπζπεςία, Αξαηνκελφξξνηα, θιπ. 1.9 Σν πθσηηθό Μίαζκα Ενχκε φκσο ζηνλ Κφζκν ηεο Γπαδηθφηεηαο. ην αξλεηηθφ αληηζηνηρεί ην ζεηηθφ. ηε κέξα ε λχρηα. ην ιίγν ην πνιχ. ηελ ππνιεηηνπξγία ε ππεξιεηηνπξγία. Έηζη έλα δεχηεξν κίαζκα πηνζεηήζεθε απφ ην Υάλεκαλ γηα λα θαιχςεη ην ρψξν ηνπ αληίπνδα ηνπ Φσξηθνχ Μηάζκαηνο. Σν κίαζκα απηφ νλνκάζηεθε «πθσηηθφ» Μίαζκα βάζεη πάιη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζπγθεθξηκέλεο λνζνινγηθήο νληφηεηαο ηεο επνρήο, ηεο χθσζεο, ρσξίο θαη πάιη λα ηαπηίδεηαη ην κίαζκα κε ηε ζπγθεθξηκέλε λφζν. Αλ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Φσξηθνχ Μηάζκαηνο είλαη ε ππνιεηηνπξγία ην αληίζηνηρν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πθσηηθνχ Μηάζκαηνο είλαη ε ππεξιεηηνπξγία. Μηα απιή παξαηήξεζε αξθεί γηα λα δηαπηζηψζεη θαλείο φηη ην Φσξηθφ Μίαζκα αληηζηνηρεί νπζηαζηηθά ζην ζηνηρείν Γηλλ θαη ην πθσηηθφ Μίαζκα ζην ζηνηρείν Γηαλγθ. Αλαηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά: Σν θχξην αλαηνκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πθσηηθνχ Μηάζκαηνο είλαη ε ππεξηξνθία ησλ ηζηψλ ή ησλ νξγάλσλ. Σέηνηεο αλαηνκηθέο ππεξηξνθηθέο εθδειψζεηο είλαη πρ νη κπξκεγθηέο, νη θξεαηνειηέο, ηα θνλδπιψκαηα, ηα ηλνκπψκαηα, ε ππεξηξνθία ηνπ πξνζηάηε, νη φδνη ηνπ ζπξενεηδνχο, νη ππεξηξνθηθέο ακπγδαιέο θαη ηα «θξεαηάθηα», ε ππεξηξνθία ησλ ξηληθψλ θνγρψλ.

24 23 Λεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά: Κχξην ιεηηνπξγηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε ππεξιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ θαη ε αχμεζε ησλ εθθξίζεσλ. Ννζεξέο Πξνδηαζέζεηο: Τπεξζπξενεηδηζκφο, Τπνηξνπηάδνπζεο νπξεζξίηηδεο θαη θνιπίηηδεο, Κχζηεηο σνζεθψλ, Ηλνκπψκαηα, Αιιεξγίεο, Άζζκα θιπ Σν πθηιηηηθό Μίαζκα Ο Υάλεκαλ παξαηήξεζε επίζεο φηη ππήξραλ αξθεηά ζπκπηψκαηα θαη λφζνη ησλ νπνίσλ ε θχζε δε ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί νχηε ζαλ Γηλλ αιιά νχηε θαη ζαλ Γηαλγθ αιιά ζαλ κηα δηαζηξνθή ησλ δχν απηψλ πνηνηήησλ. Δλέηαμε απηά ηα ζπκπηψκαηα θαη ηηο λφζνπο κε ηέηνηνπ είδνπο ραξαθηεξηζηηθά ζε έλα ηξίην Μίαζκα. Σν «πθηιηηηθφ» Μίαζκα. Ζ νλνκαζία πάξζεθε απφ ηε λφζν χθηιε ε νπνία έρεη ραξαθηεξηζηηθά «δηαζηξνθήο» ηεο θπζηνινγηθήο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ηζηψλ θαη ησλ νξγάλσλ. Τπελζπκίδσ θαη πάιη φηη ε ζπγθεθξηκέλε λφζνο δελ ηαπηίδεηαη κε ην Μίαζκα θαη φηη λφζν ζχθηιε κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ θαη ςσξηθά θαη ζπθσηηθά θαη ζπθηιηηηθά άηνκα. Αλαηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά: Κχξην αλαηνκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε θαηαζηξνθή ηεο θπζηνινγηθήο δνκήο ησλ νξγάλσλ θαη ηζηψλ. Λεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά: Κχξην ιεηηνπξγηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε δηαζηξνθή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηζηψλ θαη νξγάλσλ. Ννζεξέο Πξνδηαζέζεηο: χθηιε, θίξνο θαξθίλνο ζηνκάρνπ, Μειάλσκα, θιπ.

25 Δίλαη κόλν ηξία ηα Μηάζκαηα; Τπάξρεη ζήκεξα ε ηάζε απφ νξηζκέλνπο νκνηνπαζεηηθνχο γηαηξνχο λα εθεπξίζθνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξα λέα «κηάζκαηα». Καηά ηε γλψκε κνπ πξέπεη φηη ιέκε λα ζηεξίδεηαη ζε πκπαληηθνχο Νφκνπο αλ ζέινπκε λα έρνπκε επαθή κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Γηαθνξεηηθά ζα θαηαληήζνπκε ζαλ ηνπο ςπρνιφγνπο πνπ θάζε έλαο δεκηνπξγεί θαη ηε δηθή ηνπ ζρνιή. Σα Μηάζκαηα είλαη κφλν ηξία γηαηί αληηζηνηρνχλ ζε ηξείο ζεκειηψδεηο θαηαζηάζεηο ηνπ χκπαληνο. Σν Φσξηθφ Μίαζκα αληηζηνηρεί ζηε Γηλλ θαηάζηαζε, ην πθσηηθφ αληηζηνηρεί ζηε Γηαλγθ θαηάζηαζε θαη ην πθηιηηηθφ αληηζηνηρεί ζηε δηαζηξνθή ηνπ Γηλλ θαη ηνπ Γηαλγθ. ια απηά πνπ πεξηγξάθνληαη σο λέα κηάζκαηα φπσο πρ ην θπκαηηληθφ ή ην θαξθηληθφ ή ην θνξηηδνληθφ δελ ζπληζηνχλ κηάζκαηα. Πξφθεηηαη ζαθψο γηα επηδξάζεηο αιιά πνιχ πεξηνξηζκέλνπ εχξνπο θαη ρσξίο γεληθή ηζρχ θαη ππφζηαζε θαη κάιηζηα επηδξάζεηο πνπ δελ θιεξνλνκνχληαη, πνπ δελ «κηαίλνπλ», γη απηφ θαη δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο κηάζκαηα. Απηή ε ηάζε γηα λέα θαη δηάθνξα κηάζκαηα μεθίλεζε απφ ηελ παξαλφεζε φηη ην Φσξηθφ κίαζκα πξνέξρεηαη απφ ηελ ςψξα, ην πθσηηθφ απφ ηε ζχθσζε-βιελλφξξνηα θαη ην πθηιηηηθφ απφ ηε ζχθηιε. Δίλαη ιάζνο απηφ! Γελ πξνήιζε ην ζπθσηηθφ κίαζκα επεηδή είρακε επηδεκίεο βιελλφξξνηαο. ρη! Ο Υάλεκαλ δελ είπε απηφ ην πξάγκα. Απιά γηα κλεκνλνηερληθνχο ιφγνπο καο ζπλέδεζε ηα κηάζκαηα κε κηα αληίζηνηρε ραξαθηεξηζηηθή εηθφλα ζπγθεθξηκέλεο λφζνπ ψζηε λα ηα θαηαλνήζνπκε. Πρ φπνηνο έρεη βιελλφξξνηα δελ ζα πάξεη απαξαίηεηα ζπθσηηθφ θάξκαθν. Ή φπνηνο έρεη ζχθηιε δελ ζα πάξεη απαξαίηεηα ζπθηιηηηθφ θάξκαθν. Άιισζηε ν Υάλεκαλ ην μεθαζάξηζε φηη ην ςσξηθφ κίαζκα, δειαδή ην πξσηαξρηθφ, ε «κεηέξα» ησλ άιισλ κηαζκάησλ μεθίλεζε απφ ηελ Πηψζε ησλ Πξσηφπιαζησλ κε ην Πξνπαηνξηθφ Ακάξηεκα. Καη ην ζπλέδεζε κε ηνλ εγσηζκφ. Γελ είλαη ηπραία απηά πνπ είπε.

26 25 Ο Παξάδεηζνο είλαη ν Πλεπκαηηθφο Κφζκνο, δειαδή ν Κφζκνο ηεο Μνλαδηθφηεηαο. Δθεί είρακε κφλν ηνλ Αδάκ αξρηθά, πνπ Αδάκ ζηα εβξατθά ζεκαίλεη Άλζξσπνο θαη φρη άληξαο. Κάπνηα ζηηγκή δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ «πιεπξά» ηνπ Αδάκ θαη ε Δχα. Γειαδή πεξάζακε ζε έλα πξψην ζηάδην δπαδηθφηεηαο. Με ην πξνπαηνξηθφ ακάξηεκα ν εγστζκφο κπήθε κέζα ζηνλ Άλζξσπν πνπ ήηαλ ελσκέλνο κε ην Θεφ θαη επήιζε πιένλ ε πηψζε ζηνλ Κφζκν ηεο Γπαδηθφηεηαο. Απφ κνλνδηάζηαηε πλεπκαηηθή νληφηεηα ν Άλζξσπνο έγηλε ηξηζδηάζηαηε πλεπκαηηθή-ςπρηθή-πιηθή. Ζ ςπρηθή θαη πιηθή νληφηεηα ηνπ αλζξψπνπ αλήθεη ζηνλ Κφζκν ηεο Γπαδηθφηεηαο. Δθεί έρνπκε Γηλλ θαη Γηαλγθ, ηζνξξνπία θαη αληζνξξνπία, πγεία θαη αζζέλεηα άξα θαη κηάζκαηα θαη ρξφληεο πξνδηαζέζεηο. Άξα ην Φσξηθφ, πθσηηθφ θαη πθηιηηηθφ Μίαζκα είλαη ηα κφλα πνπ ππάξρνπλ γηαηί θαη θιεξνλνκνχληαη θαη έρνπλ ζπκπαληηθή βάζε, ζπκπαληηθή ππφζηαζε. Αλ δελ έρνπκε κηα νπζηαζηηθή θηινζνθηθή θαη ζεσξεηηθή βάζε ζα ππνθχςνπκε εχθνια ζηηο απζαίξεηεο αλζξψπηλεο γλψκεο είηε ηηο δηθέο καο είηε ησλ άιισλ.

27 26 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΔΦΗ, ΣΑΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΔ ΑΡΥΔ ΣΧΝ ΜΙΑΜΑΣΙΚΧΝ ΣΤΠΧΝ 2.1 Φσξηθόο: αξγή θαη ζρνιαζηηθή ζθέςε 2.2 πθσηηθόο: γξήγνξε θαη επηθαλεηαθή ζθέςε 2.3 πθηιηηηθόο: ζθόπηκε θαη δηαζηξνθηθή ζθέςε 2.4 Ο Θεόο ηνπ Φσξηθνύ είλαη ν απζηεξόο Γίαο 2.5 Ο Θεόο ηνπ πθσηηθνύ είλαη ν γιεληδέο Γηόλπζνο 2.6 Ο Θεόο ηνπ πθηιηηηθνύ είλαη ν ίδηνο ν εγσηζηηθόο εαπηόο ηνπ 2.7 Ο Φσξηθόο είλαη ν εζηθόο Γνλ Κηρώηεο 2.8 Ο πθσηηθόο είλαη ν αδηάθνξνο γιεληδέο 2.9 Ο πθηιηηηθόο έρεη κόλν κηα εζηθή αξρή: ηελ θπξηαξρία 2.10 Η ζθέςε ηνπ Φσξηθνύ ππαθνύεη ζην Τπεξεγώ θαη ζηε πλείδεζε ηνπ 2.11 Ο πθσηηθόο «ζθέθηεηαη» κε ηηο παξνξκήζεηο ηνπ πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ απόιαπζε 2.12 Ο Ννπο, ε Γηαλνεηηθή Φπρή εθ θύζεσο ξέπεη πξνο ηελ απζαηξεζία 2.13 Η δηαζηξνθηθή ζθέςε είλαη γέλνπο πθηιηηηθνύ 2.14 Ο Φσξηθόο είλαη εζσζηξεθήο θαη θαηαζηαικέλνο 2.15 Ο πθσηηθόο είλαη εμσζηξεθήο θαη εθδεισηηθόο 2.16 Ο πθηιηηηθόο είλαη εζσζηξεθήο όζνλ αθνξά ηηο πξαγκαηηθέο ηνπ πξνζέζεηο

28 Ο Φσξηθόο έρεη ζπλήζσο έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο 2.18 Ο Φσξηθόο εγσηζκόο έρεη ζρέζε κε ηελ πλεπκαηηθή δόμα 2.19 Ο εγσηζκόο ηνπ πθσηηθνύ έρεη ζρέζε κε ηε «καγθηά» ηνπ θαη ηελ αδηαθνξία ηνπ 2.20 Ο πθηιηηηθόο εγσηζκόο έρεη ζρέζε κε ηελ ηάζε γηα απόιπηε θπξηαξρία Γηα λα γίλσ πην ζαθήο φζνλ αθνξά ηηο πνηφηεηεο ησλ ηξηψλ κηαζκάησλ ζα πεξηγξάςσ ζπγθξηηηθά ηα ςπρηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρεη έλα ηππηθφ Φσξηθφ άηνκν, έλα ηππηθφ πθσηηθφ άηνκν θαη έλα ηππηθφ πθηιηηηθφ άηνκν. Θα πξέπεη βέβαηα λα ηνληζηεί φηη ζηελ θαζεκεξηλή δσή δελ ππάξρεη θαλέλα άηνκν πνπ λα είλαη απφιπηα Φσξηθφ ή απφιπηα πθσηηθφ ή απφιπηα πθηιηηηθφ. Σα ηξία Μηάζκαηα ζπλδπάδνληαη ζε δηάθνξνπο πνηθίινπο ζπλδπαζκνχο γηα λα καο δψζνπλ ηε αηνκηθφηεηα ηνπ θάζε αλζξψπνπ. ηελ πξάμε ραξαθηεξίδνπκε έλα άηνκν ζαλ θαη επηθξάηεζε Φσξηθφ, πθσηηθφ ή πθηιηηηθφ αλάινγα κε ην Μίαζκα πνπ επηθξαηεί. Θα πξέπεη επίζεο λα δηεπθξηλίζσ φηη ζηελ πεξηγξαθή ηνπ Φσξηθνχ, πθσηηθνχ θαη πθηιηηηθνχ αλαθέξνκαη ζηα πην ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Πνιιέο θνξέο θαηαθεχγσ ζηελ πεξηγξαθή ησλ αθξαίσλ εθθξάζεσλ ηνπο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο γηα λα κπνξέζεη λα εληππσζεί ε εηθφλα απηή ζηε κλήκε ηνπ αλαγλψζηε. Έλα άιιν ζεκείν πνπ ρξεηάδεηαη δηεπθξίλεζε είλαη φηη έζησ θαη αλ γίλνκαη πνιιέο θνξέο παξαζηαηηθφο δελ ζεκαίλεη φηη παίξλσ ζέζε ππέξ ή θαηά ηνπ ελφο ή άιινπ Μηάζκαηνο. Καη ηα ηξία Μηάζκαηα αθνξνχλ δηαηαξαρέο. Αθνξνχλ απφθιηζε απφ ην θπζηνινγηθφ. Γη απηφ θαη

29 28 επηθέξνπλ ζσκαηηθή λφζν θαη ςπρηθή δπζηπρία ζ απηνχο πνπ επεξεάδνπλ. Σν φιν δήηεκα δελ είλαη λα «δηαιέμνπκε» πνηφ είλαη ην «θαιχηεξν» ή πην ζσζηά «ην ιηγφηεξν θαθφ» αιιά ην πψο ζα ππεξβνχκε ηηο κηαζκαηηθέο καο θαηαβνιέο κέζα απφ ηε γλψζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θάζε Μηάζκαηνο. Δίλαη αλακελφκελν φηη ζηε δηάξθεηα ηεο πεξηγξαθήο ηνπ Φσξηθνχ, πθσηηθνχ θαη πθηιηηηθνχ αηφκνπ ν αλαγλψζηεο ζα επηρεηξήζεη κηα «δηάγλσζε» θαη γηα ηνλ ίδην. Θα θαηαηάμεη δειαδή ηνλ εαπηφ ηνπ ζε κηα απφ ηηο ηξείο θαηεγνξίεο αηφκσλ. Απηφ είλαη αλαπφθεπθην. Θα πξέπεη φκσο λα πξνζέμεη λα κελ ηαπηηζηεί κε ηε κηαζκαηηθή απηή «ηακπέιια». Κη απηφ γηαηί ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο καο ε κηαζκαηηθή καο ζχλζεζε αιιάδεη πνιιέο θνξέο. Θα ππάξμνπλ θαη αλαγλψζηεο πνπ πηζαλφλ λα λνηψζνπλ «ζηγκέλνη» απφ ηελ θαηάηαμε ηνπο θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ αξλεηηθψλ ηνπο ηξφπσλ ιεηηνπξγίαο θη απηφ κπνξεί λα ηνπο νδεγήζεη ζην λα απνξξίςνπλ γηα ιφγνπο ςπρνινγηθήο απηνάκπλαο ηελ ίδηα ηε Μηαζκαηηθή Θεσξία. Ο ζηφρνο κνπ φκσο δελ είλαη λα θξίλσ ή λα θαηεγνξήζσ. Σν θαηλφκελν ησλ Μηαζκάησλ φζν αθνξά «ηνπο άιινπο» άιιν ηφζν αθνξά θαη κέλα. Αθνξά νπζηαζηηθά όινπο καο. Γελ ππάξρεη κφλν κηα αιεπνχ κε θνκκέλε νπξά. ινη καο γελληφκαζηε θνινβσκέλνη. εκαζία έρεη ηη θάλεη απφ θεη θαη πέξα ν θαζέλαο πξψηνλ γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηνπο ιφγνπο ηεο δπζηπρίαο ηνπ θαη δεχηεξνλ γηα λα επηπρήζεη. Άιισζηε αλ θάπνηνο φρη κφλν λνηψζεη αιιά θαη είλαη απφιπηα ηζνξξνπεκέλνο δελ έρεη νχηε αλάγθε αιιά νχηε θαη θίλεηξν λα δηαβάζεη έλα ηέηνην βηβιίν. 2.1 Φσξηθόο: αξγή θαη ζρνιαζηηθή ζθέςε Ο Φσξηθφο είλαη αξγφο ζηε ζθέςε. Ο πθσηηθφο είλαη γξήγνξνο θαη κε δηαθπκάλζεηο. Ο πθηιηηηθφο είλαη ζπλήζσο γξήγνξνο αιιά θαη κε απξφβιεπηεο δηαθπκάλζεηο. Ο Φσξηθφο ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ζθέςε

30 29 πνπ ηείλεη λα είλαη ππεξβνιηθά νξγαλσκέλε θαη ζπζηεκαηνπνηεκέλε. Δίλαη ζρνιαζηηθφο ζηελ ηαμηλφκεζε κέρξη ηνπ ζεκείνπ λα γίλεηαη δχζθακπηνο ή ππεξβνιηθά «ινγηθφο». Ο Φσξηθφο είλαη ν ηππηθφο «ςείξαο». Δίλαη ινηπφλ αλακελφκελν θαη ε Μλήκε ηνπ λα είλαη πξνζεθηηθά δνκεκέλε θαη ππεξβνιηθά ηαμηλνκεηηθή. Σείλεη πξνο ηε κεραληζηηθή ινγηθή ηεο απφιπηεο ηαθηνπνίεζεο ζε φκνηα θαη αληίζεηα πνπ δε κπνξνχλ λα ζπλππάξμνπλ. Σείλεη πξνο ηελ άθακπηε ηεξαξρηθή ηαμηλφκεζε ησλ πάλησλ. Απηφ νδεγεί ζε κεησκέλε ή θησρή θαληαζία θαη κεησκέλν απζνξκεηηζκφ. Γη απηφ θαη είλαη ζπλήζσο νπαδφο ηεο κε αιιαγήο. Οπαδφο ηεο Παξάδνζεο θαη ηνπ παιαηνχ. 2.2 πθσηηθόο: γξήγνξε θαη επηθαλεηαθή ζθέςε Ο πθσηηθφο ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ζθέςε πνπ ηείλεη λα θαηαξγεί θάζε ηεξαξρηθή νξγάλσζε. Σείλεη πξνο ηε κε νξγάλσζε. Πξνο ηελ «ηζαπαηζνπιηά». Γελ είλαη φηη δελ ηα θαηαθέξλεη ζηελ νξγάλσζε αιιά φηη δελ ηνλ ελδηαθέξεη ε νξγάλσζε. Σε ζεσξεί ρακέλν ρξφλν. Υάλεη ρξφλν απφ ηελ απφιαπζε. Γηα ην πθσηηθφ ππάξρνπλ «πην επράξηζηα πξάγκαηα» λα αζρνιεζεί θαλείο. Ο πθσηηθφο είλαη ηεο παξφξκεζεο, ηεο νξκήο, ηνπ πάζνπο, ηεο απφιαπζεο. Γελ είλαη ηνπ θαζήθνληνο ή ηεο νξγάλσζεο ή ηεο ηάμεο ή ηεο ινγηθήο. Γη απηφ θαη ηείλεη λα γίλεηαη επηθαλεηαθφο ζηε ζθέςε. Γε ζέιεη λα «πνιπζθνηίδεηαη». Γε είλαη ηνπ «πξνβιεκαηηζκνχ». Σνπ πξνθαινχλ «αιιεξγία» ηέηνηεο θαηαζηάζεηο. Γελ είλαη «δηαλνεηηθφο» ηχπνο. Ζ θαληαζία ηνπ είλαη ρσξίο δεζκεχζεηο θαη φξηα δηαλνεηηθά αιιά θαη ρσξίο ηδηαίηεξε πνιππινθφηεηα θαη νξγάλσζε. Αλ θαληαζηεί φκσο θάηη ζα ην θαληαζηεί έληνλα. Ο πθσηηθφο ηείλεη ζε αληίζεζε κε ηνλ Φσξηθφ λα είλαη πην απζφξκεηνο. Δίλαη ζπλήζσο νπαδφο ηεο αιιαγήο θαη ηεο

31 30 «επαλάζηαζεο» αιιά πάληα κε ηελ έλλνηα ηεο θαηάξγεζεο ησλ πεξηνξηζκψλ. Γε ζπκπαζεί ηηο παξαδνζηαθέο αμίεο θαη ηηο άθακπηεο αξρέο εθφζνλ βέβαηα θαη κφλνλ εθφζνλ ηνπ πεξηνξίδνπλ ηελ απφιαπζε ηεο δσήο. Σν πξφβιεκα ηνπ κε ηηο αξρέο θαη ηηο εζηθέο αμίεο δελ είλαη ζεσξεηηθφ αιιά πξαθηηθφ. 2.3 πθηιηηηθόο: ζθόπηκε θαη δηαζηξνθηθή ζθέςε Ο πθηιηηηθφο δε ραξαθηεξίδεηαη νχηε απφ άθακπηε ζθέςε αιιά νχηε θαη απφ ραιαξή. Θα ιέγακε φηη ραξαθηεξίδεηαη απφ ζθφπηκε ζθέςε. Απφ δηαζηξνθηθή ζθέςε. Απφ πνλεξή ζθέςε. Ζ ζθέςε ηνπ θαηεπζχλεηαη φρη απφ θάπνηεο αξρέο αιιά απφ αηνκηθέο επηδηψμεηο. Απφ εγσηζηηθή ζθνπηκφηεηα. Σείλεη λα εξκελεχεη ηα πξάγκαηα φπσο ηνλ βνιεχνπλ δηαζηξέθνληαο ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ο πθηιηηηθφο ηείλεη πξνο ηελ θαρππνςία. Γη απηφ θαη θάλεη πεξίεξγνπο ζπλδπαζκνχο ζθέςεσλ, πεξίεξγνπο ζπλεηξκνχο. Κάλεη ην καχξν άζπξν. Ακθηζβεηεί ηα πάληα. Καηαξγεί θάζε δνκή. Καηαζηξέθεη θάζε έλλνηα θπζηθήο ηεξαξρίαο ή αξρψλ. Ζ θαληαζία ηνπ πθηιηηηθνχ είλαη δηαζηξνθηθή κε ηελ έλλνηα ηνπ φηη θαηαξγεί θάζε δνκή, θάζε ζρήκα, θάζε αξκνλία, θάζε ηεξαξρία. Σείλεη λα θαηαζηξέθεη ηα πάληα. 2.4 Ο Θεόο ηνπ Φσξηθνύ είλαη ν απζηεξόο Γίαο Ο Φσξηθφο είλαη νπαδφο ηεο ηάμεο, ηεο ηεξαξρίαο, ηνπ ζσζηνχ θαη εζηθνχ αιιά φκσο κε έλα ηξφπν φρη ζπλεηδεηνπνηεκέλν, φρη θπζηθφ. Ζ ζρέζε ηνπ κε ην Θείν δελ είλαη ειεχζεξε, άλεηε, εχθακπηε. Σείλεη λα εμηδαληθεχεη θνβεξά ηα πξάγκαηα. Γη απηφλ ν Θεφο είλαη θάηη ην άπηαζην. Κάηη πνπ είλαη απφιπην θαη αλεμηρλίαζην. Κάηη πνπ είλαη πνιχ ςειά, πνιχ καθξηά, πνιχ πην πάλσ απφ απηφλ. Απέλαληη ζην Θεφ απηφο είλαη πνιχ κηθξφο, πνιχ ηηπνηέληνο. Γη απηφ θαη νθείιεη απφιπην ζεβαζκφ, απφιπηε πίζηε, απφιπηε ππνηαγή.

32 31 Ο Φσξηθφο ηείλεη πξνο ην θφβν ηνπ Θενχ. Πξνο ηηο ελνρέο γηα ηηο ακαξηίεο ηνπ. Σείλεη λα βιέπεη ηα ιάζε θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ πνπ βξίζθνληαη ζε θξαπγαιέα αληίζεζε κε ηελ απφιπηε νξζφηεηα θαη αγλφηεηα ελφο θνβεξά ηέιεηνπ θαη εμηδαληθεπκέλνπ Θενχ. Ο Θεφο ηνπ Φσξηθνχ είλαη ν απζηεξφο Γίαο ή ν ζθιεξφο Γηαρβέ ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο. Θα κπνξνχζε βέβαηα λα πηζηεχεη ην ίδην εχθνια ζε έλα Υξηζηφ ηεο Καηλήο Γηαζήθεο αιιά ν νπνίνο έρεη θαη πάιη κηα εμηδαληθεπκέλε ππεξβνιή, ηελ ππεξβνιή ηεο ππεξβνιηθήο αγάπεο θαη θηιεπζπιαρλίαο πξνο ηνπο αλζξψπνπο. Σν θνηλφ ζηνηρείν ησλ δχν θαηλνκεληθά αληίζεησλ απηψλ πεπνηζήζεσλ είλαη ε ςσξηθή εμηδαληθεπκέλε ππεξβνιή. Ο Φσξηθφο ηνπνζεηεί ην Θεφ ζηνλ Οπξαλφ θαη ηνλ εαπηφ ηνπ ζηε Γε. Ζ ζηάζε ηνπ πξνο ηα Θεία παίξλεη ζπρλά ηε κνξθή ελφο κείγκαηνο θφβνπ, εμηδαλίθεπζεο, ζεβαζκνχ ηνπ παηδηνχ πξνο ηνλ Παηέξα, ππνηαγήο ηνπ καζεηή πξνο ην Γάζθαιν, δένπο ηνπ έρνληνο άγλνηα πξνο ηελ Απζεληία, ιαηξείαο ηνπ ζλεηνχ πξνο ην Απφιπην, ειπίδαο ηνπ ηαιαηπσξεκέλνπ πξνο ην Λπηξσηή. Γηα ηνλ Φσξηθφ ππάξρεη ζίγνπξα ε αηψληα πάιε ηνπ Καινχ θαη ηνπ Καθνχ. Τπάξρεη έλαο δπτζκφο. Απφ ηε κηα κεξηά είλαη ν θαιφο ζεφο θαη απφ ηελ άιιε ν θαθφο Γηάβνινο. Ο Φσξηθφο φκσο ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα δειψλεη άζενο. Γελ είλαη φκσο αληίθαζε απηφ. Γηαηί θαη πάιη έρεη βάιεη θάηη άιιν απζηεξφ θαη απφιπην, θάηη άιιν «ζετθφ» ζηε ζέζε ηνπ Θενχ. Μπνξεί λα δειψλεη άζενο επηζηήκνλαο θαη λα βάδεη ζηε ζέζε ηνπ Θενχ θαη κε ηα ίδηα αθξηβψο ραξαθηεξηζηηθά ηε Φχζε ή ηνπο Φπζηθνχο Νφκνπο ή θάηη άιιν. Αιιά απηφ ην άιιν ζα είλαη εμίζνπ απφιπην θαη εμηδαληθεπκέλν. Καη επηπιένλ ε ζρέζε ηνπ κε απηφ ζα είλαη θαη πάιη απφιπηε. 2.5 Ο Θεόο ηνπ πθσηηθνύ είλαη ν γιεληδέο Γηόλπζνο Ο πθσηηθφο κπνξεί λα έρεη δηάθνξεο ζηάζεηο απέλαληη ζην Θείν. Αιιά φιεο απηέο νη ζηάζεηο δηαηξέρνληαη απφ ξερφηεηα ή αδηαθνξία ή αληίδξαζε ζηελ θαηαπίεζε ηεο απφιαπζεο ή άλεζε. Μηα πξψηε ζηάζε είλαη ε αδηαθνξία. «Δληάμεη βξε παηδηά, ππάξρεη Θεφο. Αιιά πνηνο μέξεη

33 32 πνπ βξίζθεηαη θαη ηη θάλεη; Γελ θνηηάκε ιέσ εγψ ηε δσή καο θαη πψο ζα πεξάζνπκε θαιά θη αο αθήζνπκε ην Θεφ ζηνπο παπάδεο θαη ζηνπο θηιφζνθνπο». Γηα ην πθσηηθφ ν Θεφο είλαη θάηη ην αθαηαλφεην. Κάηη πνπ ηνλ θνπξάδεη φηαλ ην ζθέθηεηαη. Άιισζηε δε βιέπεη θαη θαλέλα πξαθηηθφ λφεκα λα αζρνιείηαη κε ηέηνηα ζέκαηα. Σνλ απαζρνινχλ άιια πξάγκαηα πην γήηλα. Ση ζα γίλεη κε ηηο γπλαίθεο(ή ηνπο άληξεο), ηη ζα γίλεη κε ηε δνπιεηά. Ση ζα γίλεη κε ηελ παξέα. Ση ζα γίλεη κε ηε δηαζθέδαζε. Πψο λα επηβηψζεη. Πψο λα πεξάζεη θαιά ρσξίο λα πνιπδνξηζηεί. Ο πθσηηθφο είλαη ηεο απφιαπζεο. Οπνηνζδήπνηε απζηεξφο θαη θπξηαξρηθφο Θεφο ηεο εγθξάηεηαο επεκβαίλεη ζηελ θαινπέξαζε ηνπ θαη είλαη εμ νξηζκνχ ερζξφο. Γη απηφ θαη ηνλ ηζαληίδνπλ αθάληαζηα νη αλέξαζηνη ηεξνθήξπθεο. Οη ππνθξηηέο «ηαπεηλνί» παπάδεο. Οη εζηθνιφγνη, νη ζξεζθφιεπηνη θαη νη θαιφγεξνη. Σα θαηερεηηθά. Σν λα πεγαίλεη ζηελ εθθιεζία, ζψλεη θαη θαιά. ζν ν Θεφο δε κπεξδεχεηαη ζηα πφδηα ηνπ κε ηε κνξθή ζξεζθεπηηθψλ θαλφλσλ εγθξάηεηαο ή απαγνξεχζεσλ δελ έρεη θαλέλα πξφβιεκα κε ην Θεφ ή κε ηνπο παπάδεο. Αιιά φηαλ πξνζπαζνχλ λα ηνλ πεξηνξίζνπλ ηφηε ηζαληίδεηαη, θσλάδεη, βξίδεη θαη κπνξεί λα θνξντδεχεη ηα Θεία. Οπζηαζηηθά ν πθσηηθφο δε θνξντδεχεη ην Θεφ ηνλ ίδην αιιά ηνπο κίδεξνπο θαη ςεπδν-ηαπεηλνχο «εθπξνζψπνπο» ηνπ. Απηνχο πνπ θαηά ηελ άπνςε ηνπ, φρη κφλν δελ απνιακβάλνπλ ηε δσή φπσο απηφο αιιά πξνζπαζνχλ λα βάινπλ ζψλεη θαη θαιά θαη ηνπο άιινπο «ζην καληξί» ηεο εγθξάηεηαο. Ο πθσηηθφο κπνξεί αθφκε λα δειψλεη θαη άζενο. Αιιά ην θάλεη κε ηελ έλλνηα ηνπ αδηάθνξνπ. Έηζη γηα λα γιπηψζεη απφ ηα θεξχγκαηα ησλ «πηζηψλ». Μπνξεί φκσο ε ζρέζε ηνπ κε ην Θεφ λα είλαη αθφκε θαη δεισκέλε ζέζε πηζηνχ. Αιιά ζα είλαη ζέζε ελφο «κάγθα» πηζηνχ απέλαληη ζε έλα «κάγθα» θαη πην γήηλν θαη πξνζηηφ Θεφ. Δίλαη ε ζηάζε ηνπ «Ενξκπά»,

34 33 ηνπ ήξσα ηνπ Καδαληδάθε απέλαληη ζην Θεφ. Γηα ην Ενξκπά ν Θεφο είλαη «θηιαξάθη ηνπ». Δίλαη «κάγθαο» θαη γιεληδέο. Υαξνχκελνο, εξσηηάξεο θαη ρνξεπηαξάο. Ο ζεφο ηνπ Ενξκπά έρεη «κπέζα». Δίλαη δπλαηφο. Δίλαη «έμσ θαξδηά». Ο Ενξκπάο βιέπεη ην Θεφ λα είλαη γήηλνο. Να έρεη αλζξψπηλεο νξκέο θαη ζπλαηζζήκαηα. Να ζέιεη ηελ απφιαπζε. Γηα ην Ενξκπά ν Θεφο είλαη Γηφλπζνο, ή Άξεο. Γηα ηε πθσηηθή γπλαίθα ν Θεφο είλαη Άξηεκηο ή Αθξνδίηε. Γελ είλαη Ήξα. Γελ είλαη Αζελά. 2.6 Ο Θεόο ηνπ πθηιηηηθνύ είλαη ν ίδηνο ν εγσηζηηθόο εαπηόο ηνπ Ο πθηιηηηθφο δελ πηζηεχεη νπζηαζηηθά ζε έλα Θεφ πάλσ απφ απηφλ. Απιά ηνλ πξνζαξκφδεη ζηηο δηθέο ηνπ ζθνπηκφηεηεο. Βέβαηα απηφ θάλεη θαη ν πθσηηθφο θαη ιηγφηεξν ν Φσξηθφο. ινη θηηάρλνπλ ην Θεφ θαη» εηθφλα θαη θαζ νκνίσζε ηεο κηαζκαηηθήο ηνπο θχζεο. Αιιά κε ην πθηιηηηθφ ην θαθφ παξαγίλεηαη. Ο πθηιηηηθφο «ρξεζηκνπνηεί» ην Θεφ. Σνλ εληάζζεη, ζρεδφλ ζπλεηδεηά ζηα αηνκηθά ηνπ ζρέδηα. πσο θαη πνιιά άιια πξάγκαηα έηζη θαη ην Θεφ ν πθηιηηηθφο ηνλ ρξεζηκνπνηεί γηα λα πεηχρεη απηά πνπ ζέιεη. Δμσηεξηθά ε ζρέζε ηνπ κε ην Θεφ κπνξεί λα πάξεη πνιιέο κνξθέο. Απφ ηελ πιήξε θαη θξαπγαιέα απφξξηςε κέρξη θαη ηε θαηλνκεληθά θξαπγαιέα «πίζηε». ιεο φκσο απηέο νη ζηάζεηο δηαηξέρνληαη απφ κηα ππεξβνιηθφηεηα θαη κηα ζρεδφλ ζπλεηδεηή ζθνπηκφηεηα. Ζ πην ζπρλή ζηάζε δελ είλαη ε απφξξηςε ηνπ Θενχ αιιά ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ. Ο πθηιηηηθφο δειψλεη ηελ έληνλε θαη απφιπηε «πίζηε» ηνπ ζην Θεφ. Καη ην δειψλεη έληνλα. Πάεη ζηελ εθθιεζία ηαθηηθά. Κάλεη ην ζηαπξφ ηνπ. Σεξεί ηηο ηειεηνπξγίεο. Γε βιαζθεκεί κπξνζηά ζε άιινπο. Κάλεη επηδεηθηηθά ειεεκνζχλε. Γειψλεη δεκφζηα εγθξαηήο θαη ηαπεηλφο. Ζ ππνθξηηηθή ζηάζε ησλ Φαξηζαίσλ είλαη ραξαθηεξηζηηθά ζπθηιηηηθή. Δκπεξηέρεη ηελ ππνθξηζία, ηε κηθξνπξέπεηα,

35 34 ην θζφλν, ηελ ηάζε γηα θπξηαξρία θαη εμνπζία, ηελ θξπκκέλε ιαγλεία, ηελ θαρππνςία, ηελ πζηεξνβνπιία, ηνλ εκπαηγκφ ησλ Θείσλ, ηε ζθνπηκφηεηα, ηελ επίδεημε ή ηελ ςεπδνηαπεηλφηεηα, ηελ έιιεηςε θάζε ζεβαζκνχ, ηελ αιεζηλή αλεζηθφηεηα. ην πθηιηηηθφ ππάξρεη ζπλήζσο κεγάιε απφζηαζε κεηαμχ έξγσλ θαη πνκπσδψλ ιφγσλ. Ο πθηιηηηθφο φπσο ήδε αλαθέξακε κπνξεί λα δειψλεη άζενο. Αιιά ε αζεΐα ηνπ δελ έρεη ηελ εηιηθξίλεηα ηνπ Φσξηθνχ. Οχηε ηελ αδηαθνξία ηνπ πθσηηθνχ. Έρεη έλα κεδεληζκφ. Μηα αξλεηηθφηεηα. Μηα θαηαζηξνθηθφηεηα. Ο Θεφο ηνπ άζενπ πθηιηηηθνχ δελ είλαη ε απφιαπζε φπσο ζην πθσηηθφ. Ο Θεφο ηνπ είλαη ν εγσηζκφο ηνπ. Αιιά αθφκε θαη ηφηε είλαη έλαο δηαζηξνθηθφο, απηνθαηαζηξνθηθφο εγσηζκφο. 2.7 Ο Φσξηθόο είλαη ν εζηθόο Γνλ Κηρώηεο Ο Φσξηθφο ηείλεη λα απνδέρεηαη ηελ χπαξμε αλψηεξσλ θαη απφιπησλ εζηθψλ αξρψλ. Ζ ζρέζε ηνπ φκσο κε απηέο δελ είλαη ζρέζε άλεζεο. Γε βηψλεη (πλεηδεζηαθή Φπρή) κε θπζηθφ άλεην ηξφπν ηηο αξρέο απηέο αιιά ηηο βηψλεη εγθεθαιηθά (Γηαλνεηηθή Φπρή). Πξφθεηηαη γηα κηα εμηδαληθεπκέλε θαη θαηαπηεζηηθή ζρέζε φπσο αθξηβψο θαη ε ζρέζε ηνπ κε ην Θεφ. Ο Φσξηθφο ππνηάζζεηαη θαη ππαθνχεη ζε εζηθέο αξρέο. Σν ζεσξεί θαζήθνλ ηνπ, ππνρξέσζε ηνπ λα ηεξεί αξρέο. Γελ πξφθεηηαη γηα κηα απζφξκεηε βίσζε. Ννηψζεη ζπρλά ελνρέο θαη κέκθεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ φηαλ παξαβηάδεη ηηο αξρέο ηνπ. Σείλεη λα γίλεη έλαο «εζηθνιφγνο». Δηιηθξηλήο κελ εζηθνιφγνο αιιά κίδεξνο δε. Ο Φσξηθφο ηείλεη πξνο ηηο πλεπκαηηθέο αμίεο αιιά κε ηέηνην ηξφπν πνπ ν ίδηνο λα ηηο αθπδαηψλεη απφ ηε ραξά θαη ην παηρλίδη ηεο δσήο. Απφ ηελ απφιαπζε θαη ηε ζπηξηάδα ηεο δσήο. Γηα ηνλ Φσξηθφ ε δσή παχεη λα είλαη θαη θαζήθνλ αιιά θαη απφιαπζε θαη παηρλίδη. Γίλεηαη κφλν θαζήθνλ. Γίλεηαη βαξηέο ππνρξεψζεηο. Γίλεηαη κφλν έλαο θνπξαζηηθφο θαη αζηακάηεηνο αγψλαο γηα πλεπκαηηθή εμέιημε. Καη ζπλέρεηα «αγσλίδεηαη» θαη «αγσλίδεηαη» θαη «πξνζπαζεί». Ζ πλεπκαηηθή εμέιημε γίλεηαη γη απηφλ έλαο άζινο, έλαο Γνιγνζάο, ζπρλά θαη έλα καξηχξην ηνπ ίζζπθνπ. Μηα ζθιεξή αλαξξίρεζε κε ηξνκεξέο δπζθνιίεο. Έλαο

36 35 ζθνηεηλφο θαη δχζθνινο δξφκνο. Ζ πλεπκαηηθή εμέιημε ηνπ πξνθαιεί άγρνο. πρλά ν Φσξηθφο εληαζζφκελνο ζε έλαλ πλεπκαηηθφ δξφκν είηε απηφο είλαη ζξεζθεπηηθφο είηε θηινζνθηθφο είηε θνηλσληθήο πξνζθνξάο ηείλεη λα μεθεχγεη απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή. Εεη «ζηνλ θφζκν ηνπ» θαη ράλεη ηηο ραξέο ηεο δσήο. ην φλνκα ηεο πλεπκαηηθήο εμέιημεο απνκαθξχλεηαη απφ ηνλ αγψλα επηβίσζεο αιιά θαη ηηο ραξέο ηεο ίδηαο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Μεηαζέηεη ην πεδίν ηεο πλεπκαηηθήο ηνπ εμέιημεο απφ ηελ ίδηα ηελ πξαγκαηηθή θαζεκεξηλφηεηα ζε έλαλ ηδεαηφ «πλεπκαηηθφ αγψλα». Γη απηφ θαη ν Φσξηθφο είλαη ν ηππηθφο εζηθφο Γνλ Κηρψηεο. Σείλεη λα θπλεγά θαληαζηηθνχο πλεπκαηηθνχο ερζξνχο. Σείλεη λα αγσλίδεηαη είηε ππέξ είηε ελάληηα ζε θαληάζκαηα ελφο εμηδαληθεπκέλνπ θφζκνπ. 2.8 Ο πθσηηθόο είλαη ν αδηάθνξνο γιεληδέο Γηα ην πθσηηθφ νη εζηθέο αξρέο θαη ν «αγψλαο» γηα πλεπκαηηθή εμέιημε πνπ πξεζβεχεη ν Φσξηθφο είλαη ην νιηγφηεξν αθαηαλφεηα. Γη απηφλ φια απηά θαληάδνπλ «εθηφο πξαγκαηηθφηεηαο». Αδπλαηεί λα θαηαιάβεη ηελ πξαθηηθή ρξεζηκφηεηα ηνπο. Γη απηφλ φια απηά είλαη «θηινινγίεο», «θηινζνθίεο», «ζεσξίεο». Ή αθφκε θαη «αλνεζίεο», «ηξέιεο». Σνλ ίδην ηνλ απαζρνιεί θπξίσο ην «εδψ θαη ηψξα». Σν γήηλν επίπεδν. Ζ θαζεκεξηλφηεηα. Γηα ην πθσηηθφ ηζρχεη απφιπηα ην ξεθξέλ ηνπ ιατθνχ άζκαηνο «κηα δσή ηελ έρνπκε θη αλ δελ ηε γιεληήζνπκε, ηη ζα θαηαιάβνπκε, ηη ζα θαδαληίζνπκε...». Ζ εζηθή ηνπ δηακνξθψλεηαη απφ ηηο νξκέο ηνπ, απφ ηηο αλάγθεο ηνπ. Έρεη θάπνηνπο εζηθνχο ελδνηαζκνχο αιιά εχθνια ηνπο αλαηξέπεη. Βνιεχεηαη θαη κ απηφ θαη κ εθείλν. Βνιεχεηαη κε ηελ εζηθή ηεο ζηηγκήο πνπ ηνλ βνιεχεη θαιχηεξα. Οη έληνλεο ζσκαηηθέο νξκέο ηνπ θαη ε ηάζε ηνπ γη απφιαπζε, θάλνπλ ην πθσηηθφ λα έρεη κηα ειαζηηθή εζηθή. Μηα εζηθή πνπ πξνζαξκφδεηαη

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΑΜΑΣΙΚΗ ΘΔΧΡΙΑ

ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΑΜΑΣΙΚΗ ΘΔΧΡΙΑ 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΑΜΑΣΙΚΗ ΘΔΧΡΙΑ -Πξνέιεπζε ησλ Μηαζκάησλ -Φσξηθό, πθσηηθό θαη πθηιηηηθό Μίαζκα -θέςε θαη ηάζεηο ησλ Μηαζκαηηθώλ Σύπσλ -πλαηζζήκαηα ησλ Μηαζκαηηθώλ Σύπσλ -πκπεξηθνξά ησλ Μηαζκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διανοητική και Πνευματική Αγάπη

Διανοητική και Πνευματική Αγάπη Διανοητική και Πνευματική Αγάπη Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σεηξά Οιηζηηθήο Φηινζνθίαο ΔΙΑΝΟΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΑΓΑΠΗ -ζηη ςνηποθική σέζη -ηην Οικογένεια -ηη

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Λειτουργία Ανθρώπου και Σύμπαντος

Δομή και Λειτουργία Ανθρώπου και Σύμπαντος Δομή και Λειτουργία Ανθρώπου και Σύμπαντος Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας Γνκή θαη Λεηηνπξγία ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΚΑΗ ΤΜΠΑΝΣΟ -Τιηθό ώκα θαη Τιηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος A Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Χίλιες και Μία ΙΑΣΡΙΚΔ ΠΛΑΝΔ ιδωμένες με ηο μικροζκόπιο ηης Ολιζηικής Σκέψης ΤΟΜΟΣ Α Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα : Ο «θάναηορ ηος Θεού» ζηη θιλοζοθία ηος Nietzsche. (Έπγα: Τάδε έθη Ζαραηούζηρα και Χαρούμενη Επιζηήμη)

ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα : Ο «θάναηορ ηος Θεού» ζηη θιλοζοθία ηος Nietzsche. (Έπγα: Τάδε έθη Ζαραηούζηρα και Χαρούμενη Επιζηήμη) Αριζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκης Φιλοζοθική τολή Σμήμα Φιλοζοθίας και Παιδαγωγικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ηοσ Σομέα Φιλοζοθίας Νικολαΐδοσ Σριανηαθσλλένια ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος A

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος A Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος A Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σφκνο Α Πεξηγξαθή ησλ Αλζξψπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηψλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξφο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο)

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) (ην κπαθγθξάνπλη, ζε βίληεν δξφκνπ κε δέληξα, θπξίσο θππαξίζηα, ν νπνίν εθηείλεηαη ζε φιν ην κήθνο ηεο ζθελήο. Δπί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Χίλιες και Μία Κοινωνικές Πλάνες Ιδωμένες με το Μικροσκόπιο της Ολιστικής Σκέψης Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ -«Πάλησλ ρξεκάησλ, κέηξνλ Άλζξσπνο» -«Άιιαη αη βνπιαί εκψλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΧΚΡΑΣΗ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο)

ΧΚΡΑΣΗ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΧΚΡΑΣΗ Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο) (ην γξαθείν, ζην ζπίηη ηνπ θαζεγεηή) ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Καιψο ηνπο Β: Σα θαζίθηα Αιιά ηη πεξηκέλεηο απφ θαζηζηφκνπηξα Ννκίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Ι Ο Ε Ι Ν Α Ι Ο Δ Η Μ Ι Ο Τ Ρ Γ Ο ;

Π Ο Ι Ο Ε Ι Ν Α Ι Ο Δ Η Μ Ι Ο Τ Ρ Γ Ο ; Π Ο Ι Ο Ε Ι Ν Α Ι Ο Δ Η Μ Ι Ο Τ Ρ Γ Ο ; Σα Υαπακηηπιζηικά Γνωπίζμαηα ηος Οςπάνιος Παηέπα μαρ 1 Paul S. L. Johnson ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΗΜΙΟΤΡΓΟ; Σα Υαξαθηεξηζηηθά Γλσξίζκαηα ηνπ Οπξάληνπ Παηέξα καο Βθδφζεηο ΏΡΟΣΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΑ Γ Σφκνο Πεξηγξαθή ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ Άζσο Όζσλνο Ηαηξφο Οκνηνπαζεηηθήο Ηαηξηθήο 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος B

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος B Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος B Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΑ Σόκνο Β Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ηαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ηαηξηθήο 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα