Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες"

Transcript

1 Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος A Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

2 1 Χίλιες και Μία ΙΑΣΡΙΚΔ ΠΛΑΝΔ ιδωμένες με ηο μικροζκόπιο ηης Ολιζηικής Σκέψης ΤΟΜΟΣ Α Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο

3 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΧΓΗ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΠΔΡΙ ΠΛΑΝΗ 1.1 Ώπφ ηηο δηαιέμεηο ζηε ζπδήηεζε 1.2 πνηνο πιαληέηαη ζην ρσξνρξφλν επξίζθεηαη ζε πιάλε! 1.3 Φψηηζε ζεκαίλεη ππέξβαζε ηεο ηδηνζπγθξαζίαο καο 1.4 Ώλαθνξέο ζηελ πιάλε απφ Βξκή Σξηζκέγηζην, Πινχηαξρν, Δξάθιεηην θαη Ώλαηνιηθνχο κχζηεο 1.5 Ώλαθνξέο ζηελ πιάλε απφ Πιάησλα θαη Υξηζηφ 1.6 Δ πιάλε γελλήζεθε απφ ηελ Πηψζε ηνπ Ώλζξψπνπ 1.7 Λεηηνπξγηθέο ππνζέζεηο πνπ δέλνπλ ηε ζθαηξηθή γλψζε 1.8 «Έλ νίδα, φηη νπδέλ νίδα» 1.9 Σν ζεκαληηθφ είλαη λα αθνχο ηε πλείδεζε ζνπ 1.10 Φσξηθή Πιάλε: ε πξνζθφιιεζε ζην ζπκβαηηθά «θαιφ» 1.11 Δ ςσξηθή πιάλε ηνπ Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζηε ζπληξνθηθή ζρέζε 1.12 Δ ςσξηθή πιάλε ηνπ Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ ζηελ εξγαζία 1.13 Οη ζπκβαηηθέο «αξρέο» θαη ην ζπκβαηηθφ «θαιφ» είλαη φρεκα θαη φρη απηνζθνπφο 1.14 Δ ηδηνζπγθξαζία είλαη έλαο αλειεχζεξνο ηξφπνο ζθέςεο θαη δξάζεο 1.15 «Με δξάζε» 1.16 Ο θαχινο θχθινο ηεο δξάζεο θαη ηεο αληίδξαζεο

4 Βίλαη ν ςσξηθφο πην «θαιφο»; 1.18 Δ αξεηή ηεο δηάθξηζεο 1.19 Σα ςσξηθά «πάζε» ηνπ Φψζθνξνπ! 1.20 Δ θαιχηεξε άκπλα είλαη λα κελ είζαη εθεί! 1.21 Δ ςσξηθή πιάλε: «Μνπ έξρεηαη άζρεκα λα κελ απαληήζσ» 1.22 Δ ηάζε ηνπ ςσξηθνχ αηφκνπ λα εζεινηπθιεί 1.23 Δ ςσξηθή δεηιία θαη ε ςσξηθή θηινδνμία ηνπ Λατθνπφληηνπκ 1.24 Δ ζπθσηηθή πιάλε 1.25 Δ ζπθηιηηηθή πιάλε 2. ΙΑΣΡΙΚΔ ΠΛΑΝΔ 2.1 Γλσξίδνπκε κφλν φηη εκπίπηεη ζην επίπεδν εμέιημεο καο 2.2 Δ πιάλε ηνπ δηαρσξηζκνχ ηεο Γλψζεο 2.3 Ο ηεκαρηζκφο ηνπ Ώλζξψπνπ 2.4 Βπηζηήκε: ε πην αλαληίξξεηε ζξεζθεία-πιάλε! 2.5 Δ ηαχηηζε ηεο ζεκεξηλήο Εαηξηθήο κε ηελ Ώιινπαζεηηθή 2.6 Δ Ώιινπαζεηηθή Εαηξηθή δελ είλαη Βπηζηήκε γηαηί δελ ζηεξίδεηαη ζε λφκνπο! 2.7 Ο δηαρσξηζκφο ζε Παζνινγία ηνπ ψκαηνο θαη Παζνινγία ηεο Φπρήο 2.8 Ο Οιηζηηθφο Σξφπνο θέςεο 2.9 Άιιν πξάγκα ε νιηζηηθή ζεξαπεία θαη άιιν ε εμαηνκηθεπκέλε κεκνλσκέλε ζεξαπεία

5 4 3. ΦΤΥΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ 3.1 Άιιν ε Φπρή θαη άιιν ν εγθέθαινο 3.2 ηηο ςπρηθέο παζήζεηο ν εγθέθαινο είλαη ν ηειεπηαίνο ηξνρφο ηεο άκαμαο 3.3 Ση ζεκαίλεη νιηζηηθή θαη ηεξαξρηθή δξάζε ζηε ζεξαπεία 3.4 Οη ςπρσηηθνί δνπλ εθηφο πξαγκαηηθφηεηαο ή εληφο κηαο άιιεο πξαγκαηηθφηεηαο; 3.5 χγθξηζε ςπρνθαξκάθσλ, ςπρνζεξαπεηψλ θαη νκνηνπαζεηηθήο ζεξαπείαο 3.6 Κνηλσληθέο αηηίεο Φχρσζεο 3.7 Καηάζιηςε θαη αληηθαηαζιηπηηθά 3.8 Νεπξψζεηο: «πλ Ώζελά θαη ρείξα θίλεη» 3.9 Αηαηαξαρέο Πξνζσπηθφηεηαο θαη Οιηζηηθή Εαηξηθή 4. ΟΡΜΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 4.1 Οη έθεβνη δελ ηξειαίλνληαη απφ ηηο νξκφλεο αιιά απφ ηνπο γνλείο, ηνπο δαζθάινπο θαη ηελ θνηλσλία! 4.2 Πσο επλνπρίδνπκε ηα παηδηά καο 4.3 εβαζκφο ησλ θάζεσλ σξίκαλζεο ηνπ αλζξψπνπ 4.4 θχια θαη Υάξπβδε: εμνπαιηθή Καηαπίεζε θαη Πνξλνγξαθία 4.5 Παξαδείγκαηα ζεμνπαιηθήο σξίκαλζεο απφ θπζηνινγηθέο θνηλσλίεο 4.6 Ώθκή θαη παρπζαξθία: ηαλ ε εκθάληζε αλάγεηαη ζε ππέξηαηε αμία 4.7 Αηαηαξαρέο πεξηφδνπ θαη αληηζχιιεςε 4.8 Δ ηερλεηή θαξκαθεπηηθή αηκνξξαγία δελ είλαη θπζηθή παξάηαζε πεξηφδνπ 4.9 Καζπζηέξεζε πεξηφδνπ θαη παξεκβαηηθή ινγηθή

6 Ελνκπψκαηα θαη θχζηεηο σνζεθψλ θαη ε ηαθηηθή ηνπ «βγάι ηα κήπσο ηπρφλ» 4.11 Τπνγνληκφηεηα θαη ππνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή 4.12 ηαλ ε ραξά ηνπ έξσηα κεηαηξέπεηαη ζε άραξε ηαηξηθή πξάμε! 4.13 Βθηφο απφ ηελ πιηθή ζχιιεςε ππάξρεη θαη ε αηζεξηθή θαη ε ςπρηθή! 4.14 δνη ζπξενεηδνχο θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο ζεξαπείαο κε νξκφλεο 4.15 Τπεξζπξενεηδηζκφο, Τπνζπξενεηδηζκφο θαη Θπξενεηδίηηδα 5. ΚΑΡΚΙΝΟ 5.1 ε ζπλζήθεο ηνμίλσζεο ηα θπζηνινγηθά θχηηαξα γίλνληαη θαξθηληθά 5.2 Οη αθχζηθεο ζπλζήθεο γελλνχλ θαξθηληθά θχηηαξα θαη θαθνπνηνχο! 5.3 Ο θαξθίλνο δελ είλαη ηνπηθή λφζνο αιιά γεληθή αζζέλεηα 5.4 Βγρείξεζε, Ώθηηλνβνιία θαη Υεκεηνζεξαπεία: Με ζάλαην δελ πξνάγεηο ηε δσή! 5.5 ηαλ ην «φινλ» πέθηεη ην «κέξνο» λνζεί 5.6 Απλακηθή Εζνξξνπία: ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δσήο 6. ΛΟΙΜΧΞΔΙ 6.1 Τπάξρνπλ ινηκψμεηο; Μπνξεί κηα λφζνο λα κεηαδνζεί κέζσ κηθξννξγαληζκψλ; 6.2 Οη κηθξννξγαληζκνί είλαη απνδνκεηέο, εξγάηεο ηεο αλαθχθισζεο! 6.3 Αελ ππάξρεη θαλέλαο «παζνγφλνο» κηθξννξγαληζκφο! 6.4 Δ αηηηνινγηθή αιπζίδα ελφο θξπνινγήκαηνο 6.5 Ο νξγαληζκφο θάλεη ηα ζπκπηψκαηα θαη φρη ην κηθξφβην!

7 6 6.6 Οη ζπλέπεηεο ηεο θαηαζηνιήο ησλ ζπκπησκάησλ θαη ηα αλζεθηηθά κηθξφβηα 6.7 Καηαζηνιή ηεο Ώζζέλεηαο ζε βαζχηεξα επίπεδα 6.8 Γαζηξεληεξίηηδεο θαη ειηθνβαθηεξίδην ηνπ ππισξνχ 6.9 Ώηηία ησλ επηδεκηψλ είλαη ν ηνμηλνκέλνο πιεζπζκφο ιφγσ αθχζηθσλ ζπλζεθψλ δσήο 6.10 Δ πνιηηηθή ηεο δεκηνπξγίαο αλχπαξθησλ παζήζεσλ ή ςεχηηθσλ παλδεκηψλ 6.11 Σν παξάδεηγκα ηεο γξίπεο ησλ ρνίξσλ 6.12 AIDS: πσο δεκηνπξγήζεθε κηα αλχπαξθηε παλδεκία 6.13 Ο κεραληζκφο ηεο δεκηνπξγίαο ελφο επηζηεκνληθνχ ή άιινπ θαζεζηψηνο 6.14 HPV: Άιιε κία αλχπαξθηε λφζνο! 6.15 HPV: ν κχζνο ηεο ζεμνπαιηθήο κεηάδνζεο θαη νη επηπηψζεηο ζηε ζεμνπαιηθή δσή ηεο γπλαίθαο 6.16 HPV: ν κχζνο ηεο πξφθιεζεο θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο 6.17 Ο ξφινο ησλ κηθξννξγαληζκψλ ζηηο «ινηκψμεηο»: ερζξνί ή ζπλεξγάηεο απνηνμίλσζεο; 6.18 Ση πξνβιήκαηα πξνθαινχλ ηα εκβφιηα θαη γηαηί 6.19 Δ «θαηάξα» ηεο «λνκηθήο θάιπςεο» ηνπ γηαηξνχ

8 7 ΔΙΑΓΧΓΗ Σα πξψηα κνπ βηβιία είραλ ην χθνο επηζηεκνληθνχ θαη θηινζνθηθνχ δνθηκίνπ. Σα επφκελα ζηεξίρηεθαλ ζε δηαιέμεηο πξνο ην θνηλφ θαη πξνο ηνπο γηαηξνχο θαη ην χθνο ήηαλ άκεζν θαη απιφ. Σα ηειεπηαία βηβιία, φπσο θαη απηφ, ζηεξίδνληαη ζε ζπδεηήζεηο κε δηθνχο κνπ αλζξψπνπο, κε ζπγγεληθέο ςπρέο. Αελ ζα κπνξνχζα λα μαλαγξάςσ δνθίκηα. Αελ κε εθθξάδνπλ πιένλ. Ώθφκε θαη νη κεηέπεηηα δηαιέμεηο πνηέ δελ ζηεξίρηεθαλ ζε ζεκεηψζεηο θαη απζηεξφ πξφγξακκα. Πνιχ πεξηζζφηεξν απηέο νη ζπδεηήζεηο πνπ έγηλαλ ζην πφδη, φπνπ θαη φπνηε ηχραηλε. ηαδηαθά θαηάιαβα φηη απηφ πνπ έρεη ζεκαζία είλαη απηφ πνπ κπνξείο λα πεηο εδψ θαη ηψξα, απζφξκεηα, ζηελ θαζεκεξηλή ζνπ επηθνηλσλία κε ηνπο άιινπο. Υσξίο βηβιηνγξαθία, ρσξίο αλαθνξέο ζε έξεπλεο, ρσξίο ζρεδηαγξάκκαηα θαη ρσξίο πξφγξακκα. Καη ρσξίο ηελ ηάζε λα πείζεηο ηνπο άιινπο. Ώπηφ πνπ βγαίλεη απζφξκεηα δελ είλαη παξά ην απφζηαγκα ηεο εκπεηξίαο ζνπ. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πνιχρξνλεο άζθεζεο ηεο Οκνηνπαζεηηθήο Εαηξηθήο θαη κηαο πξνζσπηθήο δηαδξνκήο, πνπ ζα έιεγα φηη ήηαλ αξθεηά ηαξαρψδεο θαη πινχζηα ζε εκπεηξίεο. Ώπηή ε δηαδξνκή κε έπεηζε φηη δελ έρεη θαλέλα λφεκα λα ζέιεηο λα πείζεηο ηνπο άιινπο. Σν ζπνπξγίηη θειαεδάεη απφ απιή δηάζεζε επηθνηλσλίαο κε ηα άιια ζπνπξγίηηα ή απιά θαη κφλν επεηδή λνηψζεη ραξά θαη ηελ εθθξάδεη. Σα άιια ζπνπξγίηηα είλαη νη ζπγγελείο ηνπ ηδίνπ είδνπο. Οη βνχβαινη, νη καξγαξίηεο θαη ηα ηξηδφληα δελ ην θαηαιαβαίλνπλ. Καη ζηελ πεξίπησζε ησλ αλζξψπσλ, κφλν ζηηο ζπγγεληθέο ςπρέο έρνπλ θάπνην λφεκα θαη ελδηαθέξνλ απηά πνπ έρεηο λα

9 8 πεηο. Ώπηφ είλαη απφιπηα ζχκθσλν κε ην πκπαληηθφ Νφκν ηεο Ώιήζεηαο. Έλα βηβιίν ζπδεηήζεσλ πνπ αλαθέξεηαη ζηηο αλζξψπηλεο πιάλεο αλαηξεί ηνλ εαπηφ ηνπ αλ ππνπέζεη ζηε κεγάιε πιάλε ηεο αιιαγήο ησλ άιισλ, ηεο αιιαγήο ηεο Εαηξηθήο, ηεο Κνηλσλίαο ή ηνπ Κφζκνπ. Σν θηαίμηκν ησλ άιισλ θαη ε αιιαγή ησλ άιισλ είλαη ε ζπρλφηεξε δηθαηνινγία γηα λα κελ αιιάμνπκε ηνλ εαπηφ καο. Καηά ηε γλψκε κνπ, ην λα ζέινπκε λα αιιάμνπκε ηελ Κνηλσλία θαη ην χκπαλ είλαη θαη εγσηζηηθφ θαη αλέθηθην. Ο Αεκηνπξγφο είλαη ηέιεηνο θαη γη απηφ θαη ην χκπαλ είλαη ηέιεην. Βίλαη ηέιεην ζηα αλψηεξα ηκήκαηα ηνπ ζηνλ Πλεπκαηηθφ Κφζκν θαη «ηέιεηα» αηειέο ζηα θαηψηεξα ηκήκαηα ηνπ ζηνλ Τιηθφ θαη Φπρηθφ Κφζκν. Γη απηφ θαη ε Γε, φπσο έιεγε ν Βξκήο ν Σξηζκέγηζηνο, είλαη ν Κφζκνο ηεο Καθίαο. Δ επίγεηα δσή είλαη έλα ρνιείν. Σν ρνιείν ηνπ «θαινχ» θαη ηνπ «θαθνχ». Καη ζην ρνιείν πάλε φζνη έρνπλ αλάγθε λα πάζνπλ κήπσο θαη κάζνπλ. Κάπνηνη ιίγνη, θαηά θαηξνχο, απνθνηηνχλ θαη πεξλάλε ζηνλ Πλεπκαηηθφ Κφζκν, ζηνλ Κφζκν ηεο ππέξβαζεο ηνπ «θαινχ» θαη ηνπ «θαθνχ», ζηνλ Κφζκν ηνπ Ώγαζνχ. Βίλαη απηνί πνπ άιιαμαλ ηνλ εαπηφ ηνπο. Οη ππφινηπνη αλεβνθαηεβαίλνπλ ηάμεηο φπσο ζην κχζν ηνπ ίζπθνπ πξνζπαζψληαο κάηαηα λα αιιάμνπλ ηνπο άιινπο θαη ηελ θνηλσλία. Ώιιά ν ξφινο ηεο Ώλζξψπηλεο Κνηλσλίαο θαη ηεο Γεο είλαη ν ξφινο ηνπ Καζαξηεξίνπ. Καη πάληα ζην Καζαξηήξην ππάξρνπλ πνιιά «βξψκηθα» θαη ιίγα «θαζαξά» ή γηα λα είκαζηε πην ζσζηνί, πνιινί βξψκηθνη άλζξσπνη θαη ιίγνη θαζαξνί. Γηαηί βαζηθά δελ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα αιιά πξνβιεκαηηθνί άλζξσπνη. Γηαηί βαζηθά ην πξφβιεκα δελ είλαη πνηέ ε πιάλε αιιά νη πιαλεκέλεο ςπρέο ησλ αλζξψπσλ.

10 9 Θα κπνξνχζε ηφηε λα πεη θάπνηνο: «Γηαηί γξάθεηο βηβιία πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζηξαβά ηεο θνηλσλίαο αθνχ ιεο φηη δελ αιιάδεη; Πνηφ ην λφεκα;» Κάπνηε ζηελ εθεβεία κνπ ήζεια λα αιιάμσ φιν ηνλ Κφζκν. ηε πνξεία είπα αο αιιάμσ ηελ Εαηξηθή. Μεηά είπα αο αιιάμσ ηελ Οκνηνπαζεηηθή. Βδψ θαη θάπνηα ρξφληα πξνζπαζψ λα αιιάμσ κφλν ηνλ εαπηφ κνπ, πξάγκα πνπ ην βξίζθσ εηιηθξηλά πνιχ δχζθνιν. Γηαηί «Υαιεπφλ εαπηφλ γλψλαη!» Ώιιά ηζρχεη θαη ην «πνηνο εγλψξηζε ηνλ εαπηφ ηνπ εγλψξηζε φιν ηνλ Κφζκν!» Πξνο ηη ινηπφλ ηα βηβιία απηά; Αελ είλαη παξά θειαεδήκαηα ηνπ ζπνπξγίηε γηα ηε ραξά ηεο Γσήο θαη ηεο Γλψζεο θαη γηα επηθνηλσλία κε ηηο φπνηεο ζπγγεληθέο ςπρέο. εκαληηθή εκείσζε: Σν βηβιίν απηφ δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ νπνηνλδήπνηε αζζελή ζαλ νδεγφο δηάγλσζεο ή ζεξαπείαο ηαηξηθψλ παζήζεσλ. Κάζε πεξίπησζε είλαη δηαθνξεηηθή θαη ν αζζελήο γηα θάζε ηνπ πξφβιεκα πγείαο ζα πξέπεη λα ζπκβνπιεχεηαη ηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ ηεο επηινγήο ηνπ.

11 10 πδήηεζε 1ε ΓΔΝΙΚΑ ΠΔΡΙ ΠΛΑΝΗ 1.1 Από ηηο δηαιέμεηο ζηε ζπδήηεζε 1.2 Όπνηνο πιαληέηαη ζην ρσξνρξόλν επξίζθεηαη ζε πιάλε! 1.3 Φώηηζε ζεκαίλεη ππέξβαζε ηεο ηδηνζπγθξαζίαο καο 1.4 Αλαθνξέο ζηελ πιάλε από Δξκή Σξηζκέγηζην, Πινύηαξρν, Ηξάθιεηην θαη Αλαηνιηθνύο κύζηεο 1.5 Αλαθνξέο ζηελ πιάλε από Πιάησλα θαη Υξηζηό 1.6 Η πιάλε γελλήζεθε από ηελ Πηώζε ηνπ Αλζξώπνπ 1.7 Λεηηνπξγηθέο ππνζέζεηο πνπ δέλνπλ ηε ζθαηξηθή γλώζε 1.8 «Έλ νίδα, όηη νπδέλ νίδα» 1.9 Σν ζεκαληηθό είλαη λα αθνύο ηε πλείδεζε ζνπ 1.10 Δζσζηξεθήο Πιάλε: ε πξνζθόιιεζε ζην ζπκβαηηθά «θαιό» 1.11 Η εζσζηξεθήο πιάλε ηνπ Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζηε ζπληξνθηθή ζρέζε 1.12 Η εζσζηξεθήο πιάλε ηνπ Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ ζηελ εξγαζία 1.13 Οη ζπκβαηηθέο «αξρέο» θαη ην ζπκβαηηθό «θαιό» είλαη όρεκα θαη όρη απηνζθνπόο 1.14 Η ηδηνζπγθξαζία είλαη έλαο αλειεύζεξνο ηξόπνο ζθέςεο θαη δξάζεο 1.15 «Με δξάζε» 1.16 Ο θαύινο θύθινο ηεο δξάζεο θαη ηεο αληίδξαζεο

12 Δίλαη ν ςσξηθόο πην «θαιόο»; 1.18 Η αξεηή ηεο δηάθξηζεο 1.19 Σα ςσξηθά «πάζε» ηνπ Φώζθνξνπ! 1.20 Η θαιύηεξε άκπλα είλαη λα κελ είζαη εθεί! 1.21 Η ςσξηθή πιάλε: «Μνπ έξρεηαη άζρεκα λα κελ απαληήζσ» 1.22 Η ηάζε ηνπ ςσξηθνύ αηόκνπ λα εζεινηπθιεί 1.23 Η ςσξηθή δεηιία θαη ε ςσξηθή θηινδνμία ηνπ Λατθνπόληηνπκ 1.24 Η ζπθσηηθή πιάλε 1.25 Η ζπθηιηηηθή πιάλε 1.1 Από ηηο δηαιέμεηο ζηε ζπδήηεζε -θεθηφκνπλα ην εμήο ρηεο: Πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα έγξαθα ηηο ζθέςεηο κνπ γηα λα γίλνπλ βηβιία. Ώξγφηεξα έγηλαλ θάπνηεο δηαιέμεηο γηα ην επξχ θνηλφ ζηηο νπνίεο ζηεξίρηεθε έλα βηβιίν. Σν επφκελν βήκα ήηαλ νη δηαιέμεηο γηα ηνπο γηαηξνχο πνπ ήηαλ κε ζρεηηθφ δηάινγν θαη νη νπνίεο ήηαλ ε βάζε γηα ηε ζπγγξαθή άιισλ βηβιίσλ. Καη ηψξα έξρεηαη θπζηθά, απφ κφλε ηεο, ρσξίο λα βηάζσ ηα πξάγκαηα θαη σξηκάδεη απηή ε ζπδήηεζε. πδήηεζε θαη φρη δηάιεμε πιένλ. Μηα ζπδήηεζε ραιαξή, κηα ζπδήηεζε κεηαμχ δχν αλζξψπσλ πνπ έρνπλ θαη θνηλή πνξεία ζηε δσή. Ώπηά πνπ ζα ζπδεηήζνπκε είλαη νχησο ή άιισο πξάγκαηα πνπ καο πξνβιεκαηίδνπλ θαη ηα ζπδεηάκε θαζεκεξηλά. Έρεη αιιάμεη πιένλ θαη ην ζηπι ηνπ δηαιφγνπ. Αελ πξφθεηηαη πιένλ γηα δηάιεμε αιιά γηα ζπδήηεζε, γηα αληαιιαγή απφςεσλ πνπ απιψο θαηαγξάθεηαη γηα λα γίλεη θαη βηβιίν. Καη κνπ αξέζεη απηή ε εμέιημε

13 12 γηαηί θάζε θνξά πνπ έγξαθα έλα βηβιίν ζην παξειζφλ αληηζηνηρνχζε θαη ζηε θάζε ηεο δσήο πνπ δνχζα(γέιηα). Ώπηφ ζθεθηφκνπλα ρηεο. ηη αλάινγα κε ηε θάζε ηεο δσήο πνπ δνχζα ιεηηνπξγνχζαλ θαη αιιηψο ηα πξάγκαηα. -Έηζη αθξηβψο γίλεηαη! -Πξηλ απφ 8-9 ρξφληα πρ πνπ άξρηζα ηα πξψηα βηβιία ήκνπλ παληξεκέλνο θαη κε πξνβιήκαηα ζην γάκν θαη ηφηε ήηαλ κηα δηέμνδνο ε επηθνηλσλία κε ηνλ εαπηφ κνπ θαη ηνλ θφζκν κε ηε ζπγγξαθή βηβιίσλ. Μεηά ήξζε ν ρσξηζκφο θαη ε δηάζεζε λα κεηαθέξσ απηά πνπ μέξσ ζηελ Οκνηνπαζεηηθή ζε άιινπο γηαηξνχο. Βπξφθεηην γηα κηα κνλφπιεπξε ζρέζε γηαηί εγψ έιεγα θαη νη άιινη θπξίσο άθνπγαλ. Καη ηψξα πάκε ζην ηειείσο ραιαξφ ηεο ζπδήηεζεο αλάκεζα ζε δχν αλζξψπνπο πνπ ν θαζέλαο έρεη ηηο εκπεηξίεο ηνπ. Καη απηφ είλαη θαη ην θαιχηεξν. Να βγάινπκε απηφ πνπ βηψλνπκε σο πξαγκαηηθφηεηα. Ώπηφ ζθεθηφκνπλα ζαλ εηζαγσγή ζηηο ζπδεηήζεηο απηέο πνπ ζα γίλνπλ θαη απηέο βηβιίν θαη κνπ άξεζε γηαηί βγαίλεη σξαία. Γηαηί ηαηξηάδεη θαη ζηε θάζε πνπ είκαζηε. -Να ζνπ πσ θαη γσ θάηη. Πξαγκαηηθά ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ επεηδή δηάβαδα έλα βηβιίν ηνπ Καζηαλέηα αηζζαλφκνπλ ηελ αλάγθε θαη ζεκείσλα θάπνηα πξάγκαηα θαη ήζεια λα είκαζηε ζπλέρεηα καδί γηα λα ηα ζπδεηάκε. Αειαδή ζεκείσλα θάπνηα πξάγκαηα γηα λα κελ ηα μερλάσ θαη γηαηί ζα ήζεια πξαγκαηηθά λα ηα ζπδεηήζσ. Αειαδή αηζζαλφκνπλ πην έληνλα ηελ αλάγθε λα κηιήζσ καδί ζνπ πξαγκαηηθά ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ θαη απηφ είλαη κηα θαιή επθαηξία. -αθψο είλαη κηα θαιή επθαηξία θαη είλαη θαη σξαίν εδψ ην πεξηβάιινλ ζε απηή ηελ θαθεηέξηα ηνπ Ώηηηθνχ Άιζνπο, κέζα ζηε Φχζε απηφ πνπ ιέκε «ηξαπεδάθηα έμσ». Λνηπφλ πσο ην είρα ζθεθηεί: Ώπηή ε ζεηξά ησλ ζπδεηήζεσλ ζα έρεη έλαλ ηίηιν πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθφο θαη κνπ άξεζε θηφιαο. Ο ηίηινο είλαη «Υίιηεο θαη Μία Πιάλεο» θαηά παξάθξαζε ηνπ αξαβηθνχ παξακπζηνχ «Υίιηεο θαη Μία Νχρηεο». ζν θαη αλ θαίλεηαη παξάμελν έρεη πνιχ κεγάιε ζρέζε θαη κε ηελ Εαηξηθή αιιά λνκίδσ δελ έρεη λφεκα λα ην πηάζνπκε θαη ζηελά ην ζέκα γηαηί ηελ Οκνηνπαζεηηθή ζα ηε ρξεζηκνπνηήζνπκε απιψο ζαλ

14 13 εξγαιείν αλάιπζεο, ζαλ δηαλνεηηθφ κηθξνζθφπην. Ώιιά απηή ε ζπδήηεζε αθνξά φια ηα ζέκαηα. πσο νθείιεη λα θάλεη θάζε θηινζνθηθή ζπδήηεζε. 1.2 Όπνηνο πιαληέηαη ζην ρσξνρξόλν επξίζθεηαη ζε πιάλε! Σψξα γηαηί «Υίιηεο θαη Μία Πιάλεο»; Σν πξψην πνπ πξέπεη λα νξίζνπκε είλαη ην ηη είλαη πιάλε. Σν πξψην πνπ κνπ έξρεηαη ζην κπαιφ είλαη απφ πνπ πξνέξρεηαη εηπκνινγηθά ε ιέμε πιάλε. Πάξα πνιιέο έλλνηεο ππάξρνπλ ζηελ Ώξραία Βιιεληθή γιψζζα θαη ε εηπκνινγία ηνπο είλαη ε αθξηβήο πλεπκαηηθή ηνπο ζεκαζία. Μα ζε ηξνκεξφ βαζκφ! Πάξα πνιιέο έλλνηεο! Γη απηφ θαη είλαη κεγάιν πιενλέθηεκα γηα έλαλ Έιιελα λα μέξεη ηελ αξραία γιψζζα θαη γη απηφ θαη πνιινί μέλνη ην έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη θαη καζαίλνπλ Ώξραία Βιιεληθά θαη ζπρλά θαιχηεξα απφ καο. Σελ έλλνηα απηή ηεο πιάλεο ζηελ νπζηαζηηθή ηεο απφδνζε ηε βξίζθνπκε ζηνλ Βξκή ηνλ Σξηζκέγηζην. Ώπιαλήο αζηέξαο είλαη ν Ήιηνο. Πιαλήηεο απφ ην «πιάλεηεο» είλαη εθείλα ηα νπξάληα ζψκαηα πνπ πεξηζηξέθνληαη, δειαδή πιαλψληαη γχξσ απφ ηνλ απιαλή θαη αθίλεην Ήιην. Σί ζεκαζία έρεη φκσο απηφ; Ο Βξκήο ν Σξηζκέγηζηνο ζεσξνχζε φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη θίλεζε ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν, δειαδή πεξηπιάλεζε, απφ εθείλε ηε ζηηγκή αξρίδεη ε πιάλε. Ώξρίδεη δειαδή ε κεησκέλε γλψζε, ε κεησκέλε επαθή κε ηελ απφιπηε Ώιήζεηα. Θεσξνχζε ην Θεφ ζαλ ην απφιπην, αθίλεην, άρσξν, άρξνλν θαη άθηηζην Ολ. Σνλ ζεσξνχζε έμσ απφ ην δεκηνπξγεκέλν απφ απηφλ χκπαλ, έμσ απφ ηε Αεκηνπξγία, έμσ θαη πάλσ απφ ην ρψξν, ην ρξφλν θαη ηελ θίλεζε. Μίιεζε επίζεο θαη γη απηφ πνπ κεηέπεηηα ε ρξηζηηαληθή ζξεζθεία νλφκαζε «Ώγία Σξηάδα». Ώπφ εθεί ηα πήξαλ φια. Ώπφ ηελ Ώξραία Βιιάδα. Ο Βξκήο ν Σξηζκέγηζηνο κίιεζε γηα ηελ χπαξμε ηνπ απφιπηνπ φληνο, ηνπ Θενχ απφ ηνλ νπνίν πεγάδνπλ φια ηα ππφινηπα. Ώπφ ην Θεφ

15 14 ινηπφλ πεγάδεη πξψηα ν Θείνο Ννπο(Άγην Πλεχκα) θαη κεηά ν Λφγνο(Τηφο, Υξηζηφο). Θπκεζείηε ην «Καηά Εσάλλελ» Βπαγγέιην: «Βλ αξρή ελ ν Λφγνο θαη ν Λφγνο ελ πξνο ηνλ Θεφλ θαη ζεφο ελ ν Λφγνο». ζν θεχγνπκε απφ ην απφιπην Ολ, απφ ην Θεφ θαη κεηαπίπηνπκε ζην Θείν Ννπ θαη ζην Λφγν αξρίδεη πιένλ θαη παχεη ην απφιπην ηεο Ώιήζεηαο. Ο Θεφο δεκηνπξγεί ην χκπαλ, ηε Αεκηνπξγία κέζσ ηνπ Ώηψλα. Ο Ώηψλ, φπσο ιέεη θαη ην φλνκα ηνπ - λα πφζν ζεκαληηθή είλαη ε Ώξραία Βιιεληθή γιψζζα - είλαη αηψληνο θαη αθίλεηνο, έμσ απφ ην ρψξν θαη ην ρξφλν θαη ηελ θίλεζε. Γη απηφ θαη ν Ώηψλ ηνπ Βξκή ηνπ Σξηζκέγηζηνπ αληηζηνηρεί ζην «Κνζκηθφ Ώπγφ» ησλ Ππζαγνξείσλ ή ησλ Ώλαηνιηθψλ απφ ην νπνίν μεπεδάεη ε Αεκηνπξγία, ην δεκηνπξγεκέλν θαη παιιφκελν χκπαλ. Παιιφκελν κε ηελ έλλνηα ηεο έθπηπμεο θαη ηεο ζχκπηπμεο. Ώπηφ πνπ ζήκεξα ιέκε Big Bang, Μεγάιε Έθξεμε. Μηα έθξεμε φκσο πνπ δελ αθνξά κφλν ηνλ Τιηθν-Βλεξγεηαθφ Κφζκν αιιά θαη ηνλ Φπρηθφ θαη ηνλ Πλεπκαηηθφ. Πξφθεηηαη γηα ην «Κνζκηθφ Παηρλίδη», δειαδή γηα ηνπο Κχθινπο ηεο πζηνιήο θαη Αηαζηνιήο πνπ θάλεη ην χκπαλ, γηα ηηο επνρέο Γηνχγθαο ησλ Ώλαηνιηθψλ. Ώπφ ηε ζηηγκή πνπ εκθαλίδεηαη ην δεκηνπξγεκέλν χκπαλ ππάξρεη πιένλ θίλεζε ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν θαη απφ απηή ηελ θίλεζε, απφ απηή ηελ πεξηπιάλεζε ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν μεθηλά ε πιάλε κε ηελ έλλνηα ηεο απνκάθξπλζεο απφ ηελ Ώιήζεηα, απφ ην Θεφ. ζν πξνρσξάκε πξνο ηα θάησ, απνκαθξπλφκελνη απφ ην Θεφ, ζε θαηψηεξα «πιάζκαηα» - κε ηελ έλλνηα απηψλ πνπ έρνπλ πιαζηεί, δεκηνπξγεζεί - ηφζν πην πνιχ απνκαθξπλφκαζηε θαη απφ ηελ Ώιήζεηα θαη ηφζν πην πνιιή πιάλε ππάξρεη. Να πνπ εκθαλίδεηαη δηθαηνινγεκέλα ε έλλνηα ησλ απιαλψλ αζηέξσλ φπσο ν Ήιηνο ζε αληίζεζε κε ηα νπξάληα ζψκαηα πνπ πιαλψληαη(πιαλήηεο) ηα νπνία γπξίδνπλ γχξσ απφ ηνπο απιαλείο. πγθξηηηθά κε ηα άζηξα νη πιαλήηεο είλαη πην πνιχ βνπηεγκέλνη ζηελ θίλεζε θαη πην πνιχ βνπηεγκέλνη ζηελ πιάλε απφ φηη νη απιαλείο. Γη απηφ θαη πνιινί αξραίνη ιανί πνπ ιάηξεπαλ ηα νπξάληα ζψκαηα είραλ ζε

16 15 κεγαιχηεξε ππφιεςε ηνλ απιαλή Ήιην απφ ηνπο άιινπο πιαλήηεο. Μελ μερλάκε φκσο λα ζεσξνχκε ηνλ Ήιην θαη ηνπο πιαλήηεο φρη κφλν ζαλ Τιηθν-Βλεξγεηαθά ζψκαηα φπσο ηα ζεσξεί ε πιηζηηθή επηζηήκε αιιά θαη ζαλ έρνληα ςπρηθή θαη πλεπκαηηθή ζπληζηψζα. Αελ επεθηείλνκαη φκσο ζε απηφ ηψξα γηαηί ζα κπιέμνπκε. -Βληάμεη, δειαδή εζχ ζέιεηο λα πεηο φηη ζε απηή ηε Γε, ζε απηφ ηνλ πιαλήηε, έηζη θαη αιιηψο ζα ππάξρεη πιάλε. -Ώθξηβψο! Ώπφ ηε ζηηγκή πνπ ζαλ φληα δνχκε κε ην Τιηθφ-Βλεξγεηαθφ καο ψκα ζηνλ Τιηθν-Βλεξγεηαθφ Κφζκν θαη κε ην Φπρηθφ καο ψκα ζηνλ Φπρηθφ Κφζκν απηφκαηα δνχκε ζηελ πιάλε. Δ πιάλε δειαδή είλαη ζχκθπηε κε ηελ ησξηλή θαηάζηαζε ηεο χπαξμεο καο σο γήηλνη Άλζξσπνη. 1.3 Φώηηζε ζεκαίλεη ππέξβαζε ηεο ηδηνζπγθξαζίαο καο -Ώπηά ηα άηνκα ηα νπνία θαηά θαηξνχο πξνζέγγηζαλ ην ζείν φκσο; -Ώπηά ηα άηνκα εθφζνλ δνπλ ζηε Γε ζεκαίλεη φηη ην Τιηθφ ηνπο ψκα θαη ε Ώηνκηθή ηνπο Φπρή επεξεάδνληαη απφ ηελ πιάλε απηνχ ηνπ θφζκνπ. Έρνπλ φκσο «θσηηζηεί» φπσο νη άγηνη ησλ ρξηζηηαλψλ ή νη άγηνη φισλ ησλ ζξεζθεηψλ ή φπσο ν ΐνχδαο θαη άιινη. Μηιάσ πάληα γηα ηνπο πξαγκαηηθά θσηηζκέλνπο άγηνπο θαη φρη φζνπο νη εθάζηνηε ζξεζθείεο γηα ιφγνπο ιατθήο θαηαλάισζεο θαη ζπκθεξφλησλ βάθηηζαλ αγίνπο ειαθξά ηε θαξδία. ινη ινηπφλ απηνί πνπ θσηίζηεθαλ, γλσζηνί θαη άγλσζηνη, επεηδή ήξζαλ ζε πνιχ κεγάιε θαη ζηελή επαθή κε ηνλ Πλεπκαηηθφ Κφζκν θαηάθεξαλ λα βγνπλ πάλσ απφ ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπο θαη γη απηφ θαη είλαη ζε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ έμσ απφ ηελ πιάλε. Ώπηφ ηνλ νπζηαζηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο θψηηζεο νη δηάθνξνη ζνθνί θαη νη δηάθνξεο θηινζνθίεο ηνλ εμήγεζαλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Πρ ν Βξκήο ν Σξηζκέγηζηνο ζεσξνχζε φηη κε ηε γέλλεζε ε Ώηνκηθή Φπρή αλάινγα κε ην πεπξσκέλν ηεο θέξεη καδί ηεο ηνπο αληίζηνηρνπο «δαίκνλεο» πνπ ελνηθνχλ κέζα ζην άηνκν θαη νη νπνίνη επζχλνληαη γηα ηηο ηδηνζπγθξαζηαθέο πιάλεο ηνπ θάζε αηφκνπ. Μάιηζηα ζε θάζε άηνκν εηζέξρνληαη δηαθνξεηηθνί δαίκνλεο αλάινγα κε ηελ εκεξνκελία

17 16 γελλήζεσο ηνπ αηφκνπ θαη ε πξνέιεπζε ηνπο έρεη λα θάλεη κε ηε ζέζε ησλ πιαλεηψλ ηελ ψξα ηεο γελλήζεσο. Κάζε είδνο δαηκφλσλ θαηνηθεί θαη ζε δηαθνξεηηθφ πιαλήηε. Βίπακε φηη ν θάζε πιαλήηεο δελ εθιακβάλεηαη κφλν ζαλ Τιηθν-Βλεξγεηαθφο αιιά έρεη θαη ηελ ςπρηθή ηνπ ππφζηαζε θαη είλαη θαηνηθία αλάινγσλ ςπρηθψλ νληνηήησλ. Ώπφ απηή ηελ θαηάζηαζε ε Ώζηξνινγία αληιεί ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δσδίσλ θαη ηνλ επεξεαζκφ θάζε αηφκνπ απφ ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο ηνπ. Φψηηζε ινηπφλ γηα ηνλ Βξκή ηνλ Σξηζκέγηζην είλαη ε απαιιαγή ηεο Ώηνκηθήο Φπρήο απφ ηνπο δαίκνλεο πνπ θνπβαιάεη καδί ηνπ σο πεπξσκέλν. Μπνξεί εθ πξψηεο φςεσο απηά λα ζνπ θαίλνληαη παξακχζηα ηεο Υαιηκάο αιιά αλ αλνίμεηο νπνηνδήπνηε ρξηζηηαληθφ ζχγγξακκα ζα δεηο φηη ν Υξηζηηαληζκφο παξαδέρεηαη ζαθψο ηελ επίδξαζε ησλ δαηκφλσλ θαη ησλ δαηκνληθψλ ινγηζκψλ κέζα ζηελ ςπρή ηνπ αηφκνπ. Καη επηπιένλ δέρεηαη φηη νη θσηηζκέλνη άγηνη δηαθέξνπλ απφ ηνπο ππφινηπνπο αλζξψπνπο ζην φηη ή έρνπλ απαιιαγεί εληειψο κε ηε ράξε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο απφ απηνχο ηνπο δαηκνληθνχο ινγηζκνχο ή ηνπο έρνπλ ειέγμεη θαη ληθήζεη θαηά θξάηνο. Ώπηνί νη δαηκνληθνί ινγηζκνί δελ είλαη παξά ν «Κφζκνο ηεο Μάγηα» ησλ Ώλαηνιηθψλ, νη ςπρηθέο καο πξνζθνιιήζεηο. Ο ΐνχδαο αληίζηνηρα θαηάθεξε λα θσηηζηεί κε ηε ράξε ηνπ Θενχ βγαίλνληαο έμσ θαη πάλσ απφ ηνλ Κφζκν ηεο Μάγηα, ηνλ Κφζκν ηεο Πιάλεο, ηνλ Κφζκν ηεο Απαδηθφηεηαο. Με ην δηαινγηζκφ θαη ηελ εζηθή δσή νη αλαηνιηθνί πηζηνί πξνζπαζνχλ λα κεηψζνπλ ηηο θαξκηθέο-ηδηνζπγθξαζηαθέο-κηαζκαηηθέο ηνπο επηδξάζεηο θαη λα μεθχγνπλ απφ ηνλ Κφζκν ηεο Πιάλεο. Καη κε νκνηνπαζεηηθνχο φξνπο αλ κηιήζνπκε, θψηηζε ζεκαίλεη λα βγεη θαλείο πάλσ θαη έμσ απφ ηηο ηδηνζπγθξαζηαθέο θαη κηαζκαηηθέο επηδξάζεηο, πάλσ απφ ηνλ Κφζκν ηεο Απαδηθφηεηαο. Σν ίδην πξνζπαζνχζαλ λα θάλνπλ θαη ζηελ Ώξραία Βιιάδα νη δηάθνξνη ζνθνί θαη κχζηεο είηε κέζα απφ ηα Βιεπζίληα κπζηήξηα, είηε κέζα απφ ηελ Ππζαγφξεηα Φηινζνθία, είηε κέζα απφ ηνλ νξζφ ιφγν, ηε θηινζνθία θαη

18 17 ηελ εζηθή δσή, φπσο ν σθξάηεο θαη ηφζνη άιινη θηιφζνθνη. ΐιέπεηο πσο δέλνπλ φια κεηαμχ ηνπο! 1.4 Αλαθνξέο ζηελ πιάλε από Δξκή Σξηζκέγηζην, Πινύηαξρν, Ηξάθιεηην θαη Αλαηνιηθνύο κύζηεο -Αειαδή αλ θαλείο ζπλεηδεηνπνηήζεη απηή ηελ πιάλε, ηελ ζπλεηδεηνπνηήζεη βέβαηα νπζηαζηηθά θαη φρη απιψο ζεσξεηηθά ηφηε κπνξεί λα ειεπζεξσζεί, λα πάεη πάλσ απφ απηήλ; -Ναη. Μπνξεί. Ώιιά απηφ ην θαηαθέξλνπλ πνιχ ιίγνη βέβαηα. Γη απηφ εκάο απηφ πνπ καο ελδηαθέξεη ζε κεγάιν βαζκφ είλαη ηνπιάρηζηνλ λα έρνπκε ππφςε καο αλά πάζα ζηηγκή ην πφζν βνπηεγκέλνη ζηελ πιάλε είκαζηε ψζηε λα θάλνπκε ιηγφηεξα θαηά ην δπλαηφλ ιάζε. Να ζπκεζνχκε ηνλ Βξκή ηνλ Σξηζκέγηζην πνπ έιεγε φηη «ν Θεφο ζνθφο, ν Άλζξσπνο αλφεηνο». Ώκέζσο-ακέζσο καο δείρλεη ηελ πνζφηεηα ηεο πιάλεο ηνπ Ώλζξψπνπ ζήκεξα. Κη φηαλ ιέσ «ζήκεξα» ελλνψ κηα θάζε θαηά ηελ νπνία ν Άλζξσπνο κεηά ηελ «Πηψζε» είλαη πνιχ καθξηά απφ ην Θεφ. Γηα ηελ πιάλε ηνπ αλζξψπνπ κίιεζαλ πνιινί ζνθνί. Ο Πινχηαξρνο είπε φηη «Δ Ώιήζεηα ήηαλ έλαο θαζξέθηεο ζηνλ Οπξαλφ(Πλεπκαηηθφο Κφζκνο). Έπεζε(Πηψζε ησλ Ώλζξψπσλ ζαλ φλησλ) ζηε Γε(Κφζκνο ηεο Απαδηθφηεηαο) θαη έγηλε ρίιηα θνκκάηηα. Ώπφ ηφηε φπνηνο(αλφεηνο) άλζξσπνο βξεη έλα θνκκαηάθη ηνπ θαζξέθηε λνκίδεη φηη βξήθε φιε ηελ Ώιήζεηα». Ο Δξάθιεηηνο είπε φηη «Γηα ηνπο μππλεηνχο(θσηηζκέλνπο) έλαο θαη θνηλφο είλαη ν Κφζκνο(Πλεπκαηηθφο Κφζκνο). Οη θνηκηζκέλνη (κε θσηηζκέλνη) δνπλ ν θαζέλαο ζην δηθφ ηνπ θφζκν(κφζκνο ηεο Πιάλεο, ηεο Μάγηα, ηεο Απαδηθφηεηαο)». Πάιη καο κηιάεη θαη απηφο γηα ηελ πιάλε θαη γηα ηελ ηξνκεξή έθηαζε πνπ έρεη ζήκεξα ζηε δσή καο. Ώο κελ μερλάκε φηη ν ίδηνο ν Δξάθιεηηνο φπσο θαη ν ΐνχδαο απαξλήζεθαλ ην βαζηιηθφ αμίσκα αλαδεηψληαο ηελ πλεπκαηηθή θψηηζε. Ο Δξάθιεηηνο είρε πεη κάιηζηα ιαθσλίδνληαο «Βδεδηζάκελ εκαπηφλ!» Αειαδή

19 18 «Βγλψξηζα ηνλ εαπηφ κνπ!». Αειαδή ζε δηθή κνπ κεηάθξαζε: «Ρε παηδηά ηη κεγάιν πξάγκα θαηφξζσζα! Γλψξηζα ηνλ εαπηφ κνπ! Γλψξηζα ηηο αηνκηθέο κνπ πιάλεο! Ξέθπγα απφ ηελ αηνκηθή κνπ «κάγηα», μχπλεζα, θσηίζηεθα!» ην ίδην κήθνο θχκαηνο πνιινί αξραίνη Έιιελεο ζνθνί είπαλ ηα γλσζηά: «Γλψζη ζαπηφλ», «Υαιεπφλ εαπηφλ γλψλαη» θιπ. Ώιιά θαη ζηηο αλαηνιηθέο ζξεζθείεο θαη θηινζνθίεο βαζηθφο ππξήλαο είλαη ε Μάγηα, ε Πιάλε. Δ Γε ζεσξείηαη ν Κφζκνο ηεο Πιάλεο. Ώληίζηνηρα θαη ν Βξκήο ν Σξηζκέγηζηνο ζεσξνχζε ηε Γε ζαλ ηνλ Κφζκν ηεο Καθίαο ζε αληίζεζε κε ηνλ Πλεπκαηηθφ Κφζκν. ηαλ ιέκε Γε ελλννχκε ηνλ Κφζκν ηεο Απαδηθφηεηαο ζηνλ νπνίν δνχκε, ηνλ Τιηθν- Βλεξγεηαθφ θαη Καηψηεξν Φπρηθφ Κφζκν. ηελ Ώλαηνιή ινηπφλ ν άλζξσπνο ζεσξείηαη δέζκηνο ησλ πξνζθνιιήζεσλ ηνπ θαη ησλ πιαλψλ ηνπ θαη κφλν αλ θαηαθέξεη λα απφ-πξνζθνιιεζεί απφ ηα γήηλα θαη ηνλ Κφζκν ηεο Μάγηα ηφηε φρη κφλν ζα επηπρήζεη αιιά ζα βγεη έμσ θαη απφ ηνλ ηξνρφ ησλ γελλήζεσλ θαη ησλ ζαλάησλ, ηνλ ηξνρφ ηεο κεηελζάξθσζεο. 1.5 Αλαθνξέο ζηελ πιάλε από Πιάησλα θαη Υξηζηό -Ξεθίλεζεο έλα πνιχ σξαίν ζέκα, απηφ κε ηελ πιάλε. Σψξα θαιφ είλαη λα ζηακαηήζνπκε ηα γεληθά θαη λα δνχκε ηηο δηάθνξεο ηδηνζπγθξαζίεο κε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή. -Πξηλ πάκε ζε ηδηνζπγθξαζηαθά παξαδείγκαηα λα πσ θάηη αθφκε. Σελ παξαβνιή ηνπ Πιάησλα θαη ηα ιφγηα ηνπ Υξηζηνχ. Πξφζεμε πφζν φινη νη πξαγκαηηθά κεγάινη είπαλ ηα ίδηα πξάγκαηα. Σί είπε ν Πιάησλαο; Έθεξε ην παξάδεηγκα ηεο ζπειηάο. Μίιεζε γηα ηνλ Κφζκν ησλ Εδεψλ, ηνλ Πλεπκαηηθφ Κφζκν θαη ηνλ παξνκνίαζε κε ηνλ Ήιην απιαλήο αζηέξαο ν Ήιηνο ζπκάζαη ηη είπακε; Σν θσο ινηπφλ ηνπ Ήιηνπ, ε απφιπηε Ώιήζεηα, έξρεηαη θαη πέθηεη κέζα ζε κηα ζθνηεηλή ζπειηά. Μέζα ζηε ζπειηά νη άλζξσπνη είλαη πξνζθνιιεκέλνη, δεκέλνη κε ηηο πξνζθνιιήζεηο ηνπο, κε ηηο «ρξπζέο αιπζίδεο» ηνπο ζε παζζάινπο κε ηέηνην ηξφπν πνπ δελ βιέπνπλ απ επζείαο ην ειηαθφ θσο. ΐιέπνπλ φκσο ηηο θσηνζθηάζεηο πνπ πξνθαιεί απηφ πάλσ ζηνλ ηνίρν ηεο ζπειηάο πνπ έρνπλ απέλαληη ηνπο. ΐιέπνληαο απηέο ηηο θσηνζθηάζεηο λνκίδνπλ φηη βιέπνπλ ηελ

20 19 πξαγκαηηθφηεηα, ηελ Ώιήζεηα ελψ απηφ πνπ βιέπνπλ είλαη ν Κφζκνο ηεο Πιάλεο, ν Κφζκνο ηεο Μάγηα, ν Κφζκνο ηεο Απαδηθφηεηαο θαη Πνηθηινκνξθίαο. Μηα εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα! Ώλ πάκε θαη ζην Υξηζηφ ζα δνχκε φηη είπε «αλ ν νθζαικφο ζνπ είλαη θαζαξφο ηφηε κπνξείο λα θεξδίζεηο ηε βαζηιεία ησλ Οπξαλψλ». Καη βέβαηα φηαλ έιεγε νθζαικφο ελλννχζε ηελ θαξδηά, ηελ ςπρή. Αελ είλαη ηπραία ε έθθξαζε «ηα κάηηα είλαη ν θαζξέθηεο ηεο ςπρήο». Ο θαζαξφο νθζαικφο δελ είλαη παξά ε θψηηζε, ε έμνδνο απφ ηα ζθνηάδηα ηεο πιάλεο. Βίρε επίζεο πεη φηη «γηα λα θιεξνλνκήζεηε ηε ΐαζηιεία ησλ Οπξαλψλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζαλ ηα παηδηά». Σα παηδηά ηί είλαη; Βίλαη πην θαζαξά ζηελ θαξδηά γηαηί ην κπαιφ δελ έρεη αθφκε ραιάζεη. Ξέξσ φηη θιπάξεζα ιηγάθη αιιά πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε απηή είρα ζθεθηεί θάπνηα πξάγκαηα έηζη γηα λα ηεζεί ην φιν ζέκα ηεο πιάλεο θαη ηψξα ηα είπα φια καδί θαη δελ ζε άθεζα λα κηιήζεηο πνιχ. Ώιιά ζα πξέπεη γηα λα ππάξρεη έλαο ζθειεηφο ζηε ζπδήηεζε καο λα ζέζνπκε θάπνηεο βαζηθέο εξσηήζεηο: Σί ζεκαίλεη πιάλε; Γηαηί ππάξρεη ε πιάλε; Πψο δεκηνπξγήζεθε; Πψο ιεηηνπξγεί; Βθεί, ζε απηή ηελ ηειεπηαία εξψηεζε ζα πάκε αλαγθαζηηθά ζηηο δηάθνξεο ηδηνζπγθξαζίεο θαη ζηηο ηξεηο κηαζκαηηθέο ηάζεηο θαη ζα δνχκε πσο επεξεάδνπλ ηελ ςπρηθή θαη ζσκαηηθή καο ζπκπεξηθνξά θαη πσο πξνθαινχλ θαη ηηο δηάθνξεο αζζέλεηεο. 1.6 Η πιάλε γελλήζεθε από ηελ Πηώζε ηνπ Αλζξώπνπ -Να μεθηλήζνπκε απφ ην πψο δεκηνπξγήζεθε ε πιάλε. -Κνίηαμε πνιινί πνιηηηζκνί, πνιιέο ζξεζθείεο θαη κχζνη κηιάλε γηα ηελ Πηψζε ηνπ Ώλζξψπνπ ζαλ νλ. Ο Δξάθιεηηνο είπε φηη «ν Κφζκνο είλαη κηα θσηηά πνπ ζβήλεη θαη αλάβεη κε ζπγθεθξηκέλα κέηξα» θαη ελλννχζε ηε δηαδνρηθή ζπζηνιή θαη δηαζηνιή ηνπ χκπαληνο. Αειαδή ζηε Φάζε ηεο Αηαζηνιήο έρνπκε ηε δεκηνπξγία ηνπ Πλεπκαηηθνχ Κφζκνπ, απφ απηφλ κε πηψζε ηε δεκηνπξγία θαη ηνπ Φπρηθνχ Κφζκνπ θαη κε πηψζε ηε δεκηνπξγία θαη ηνπ Βλεξγεηαθν-Τιηθνχ Κφζκνπ. ηε δε

21 20 Φάζε ηεο πζηνιήο έρνπκε ηελ απν-πινπνίεζε ηνπ Τιηθνχ Κφζκνπ θαη ηε ζχκπηπμε ηνπ ζηνλ Βλεξγεηαθφ θαη αξγφηεξα ζηνλ Φπρηθφ Κφζκν θαη απηνχ ζηνλ Πλεπκαηηθφ Κφζκν. Μεηά αξρίδεη πάιη ν θχθινο ηνπ Κνζκηθνχ Παηρληδηνχ. Καηά ηε ξήζε ηνπ Δξάθιεηηνπ βξηζθφκαζηε ζηε θάζε πνπ ζβήλεη ε θσηηά, ζηε θάζε ηεο πινπνίεζεο θαη Αηαζηνιήο ηνπ χκπαληνο πνπ αληηζηνηρεί θαη ζηελ ςπρηθή πηψζε. Δ Πηψζε ησλ Πξσηφπιαζησλ έρεη λα θάλεη αθξηβψο κε ηε κεηακφξθσζε ηνπ Ώλζξψπνπ σο φληνο απφ κνλνδηάζηαηνπ πλεπκαηηθνχ φληνο ζε δηζδηάζηαην πλεπκαηηθφ-ςπρηθφ θαη κεηά ζε ηξηζδηάζηαην πλεπκαηηθνςπρηθφ-πιηθφ. Γηα λα γίλεη βέβαηα απηφ ζα έπξεπε λα πξνεγεζεί ε κεηάβαζε απφ ην κνλνδηάζηαην χκπαλ ζην δηζδηάζηαην θαη ζην ηξηζδηάζηαην Πλεπκαηηθφ-Φπρηθφ-Τιηθφ. Βπίζεο πξηλ απφ ηελ Πηψζε ηνπ Ώλζξψπνπ πξνεγείηαη ε πηψζε νξηζκέλσλ αγγέισλ σο φλησλ. πσο ιέλε νη ζξεζθεπηηθέο παξαδφζεηο ην έλα δέθαην ησλ αγγέισλ κε αξρεγφ ην Αηάβνιν απνζηαηεί ιφγσ αιαδνλείαο γηαηί ζέιεη «λα γίλεη ραιίθεο ζηε ζέζε ηνπ ραιίθε» θαη έηζη δεκηνπξγνχληαη νη δηάβνινη, νη θαθνί δαίκνλεο. Ο Αηάβνινο κέζσ ηνπ θηδηνχ δηαβάιιεη ην Θεφ ζηνπο πξσηφπιαζηνπο φηη ζέιεη λα θξαηήζεη ηε ζεία ηδηφηεηα κφλν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο παξαζχξεη ζηελ Πηψζε. Πξηλ ηελ Πηψζε νη πξσηφπιαζηνη ήηαλ θαζαξά κνλνδηάζηαηα πλεπκαηηθά φληα, ήζαλ ζαλ άγγεινη νπζηαζηηθά θαη δνχζαλ κέζα ζηνλ Πλεπκαηηθφ Κφζκν, κέζα ζηνλ Παξάδεηζν θαη ζε άκεζε επαθή κε ην Θεφ. Μπαίλνληαο ζηνλ πεηξαζκφ απφ ην Αηάβνιν απνθηνχλ θαηψηεξεο αιαδνληθέο ζθέςεηο θαη επηζπκίεο δειαδή απνθηνχλ θαη Ώηνκηθή Φπρή θαη πέθηνληαο απφ ηνλ Πλεπκαηηθφ Κφζκν ζηνλ Τιηθν-Βλεξγεηαθφ απνθηνχλ θαη Τιηθν- Βλεξγεηαθφ ζψκα. Ώπφ εθεί θαη πέξα ν άλζξσπνο απνθηά πιένλ πιηθέο αλάγθεο θαη «κε ηνλ ηδξψηα ηνπ πξνζψπνπ ηνπ» βγάδεη πιένλ ην ςσκί ηνπ. Ώπνθηά επίζεο ζεμνπαιηθφηεηα. ηνλ Πλεπκαηηθφ Κφζκν δελ ππάξρνπλ θχια, αξζεληθφ θαη ζειπθφ γηαηί πξφθεηηαη γηα ηνλ Κφζκν ηεο Μνλαδηθφηεηαο. Πρ νη άγγεινη δελ έρνπλ θχιν, δελ είλαη αξζεληθνί θαη ζειπθνί. Ώο κελ

22 21 μερλάκε φηη ήδε πξηλ απφ ηελ Πηψζε βάζεη ηνπ κχζνπ ππήξρε κφλν ν Ώδάκ. Ώδάκ ζηα εβξατθά δελ ζεκαίλεη άληξαο αιιά ζεκαίλεη κφλν άλζξσπνο. ηε ζπλέρεηα ν Ώδάκ ρσξίδεηαη ζε άληξα θαη γπλαίθα αιιά αθφκα θαη ηφηε ζηνλ Παξάδεηζν ην δεπγάξη απηφ δελ είρε παηδηά γηαηί ήηαλ αζάλαην θαη δελ ππήξρε ε αλάγθε απνγφλσλ. πνπ δελ ππάξρεη ζάλαηνο δελ ππάξρεη θαη γέλλεζε. Δ αζαλαζία είλαη κνλνδηάζηαηε θαηάζηαζε ηνπ Πλεπκαηηθνχ Κφζκνπ ηεο Μνλαδηθφηεηαο. Δ χπαξμε γέλλεζεο θαη ζαλάηνπ είλαη δηζδηάζηαηε θαηάζηαζε ηνπ Τιηθν-Φπρηθνχ Κφζκνπ ηεο Απαδηθφηεηαο. Με ηελ πηψζε ινηπφλ αξρίδεη ην θαηλφκελν ηεο γέλλεζεο θαη ηνπ ζαλάηνπ, ε χπαξμε θχισλ θαη ε ζεμνπαιηθφηεηα. Με ηελ πηψζε απφ ηνλ Κφζκν ηεο Μνλαδηθφηεηαο-Παξάδεηζν ζηνλ Κφζκν ηεο Απαδηθφηεηαο ή Πνηθηινκνξθίαο μεθηλάεη θαη ε πιάλε ζαλ θαηλφκελν θαη θαη επέθηαζε θαη ην θαηλφκελν ηεο αζζέλεηαο θαη ηεο δπζηπρίαο θαη ησλ δεηλψλ ηνπ Ώλζξψπνπ. Ώπηφ είλαη έλα ζχληνκν πεξίγξακκα ηνπ πσο δεκηνπξγήζεθε ε πιάλε. Ο Υάλεκαλ, ν ηδξπηήο ηεο Οκνηνπαζεηηθήο, ζεψξεζε ην Φσξηθφ Μίαζκα σο ηε κεηέξα θαη απαξρή φισλ ησλ αζζελεηψλ θαη ην ηαχηηζε κε ην Πξνπαηνξηθφ Ώκάξηεκα πνπ δελ είλαη άιιν απφ ηελ αιαδνλεία. Μελ μερλάκε άιισζηε φηη θαη ε Υξηζηηαληθή ζξεζθεία ζεσξεί ηελ αιαδνλεία σο ην πξψηηζην απφ ηα επηά ζαλάζηκα ακαξηήκαηα, απηφ πνπ γελλάεη θαη φια ηα άιια. Μελ μερλάκε επίζεο φηη ηελ αιαδνλεία ζεσξνχζαλ θαη νη Ώξραίνη Έιιελεο σο ην κείδνλ ακάξηεκα κηιψληαο γηα ηελ «χβξε» πξνο ηνπο ζενχο. 1.7 Λεηηνπξγηθέο ππνζέζεηο πνπ δέλνπλ ηε ζθαηξηθή γλώζε -Δ αιήζεηα είλαη φηη φιν απηφ ην άθνπζκα ησλ αγγέισλ πνπ έγηλαλ δηάβνινη θαη φια απηά δελ μέξσ δελ κνπ θάζνληαη θαη ηφζν. Βίλαη έμσ απφ κέλα κάιινλ. -Έμσ κε πνηά έλλνηα;

23 22 -Αελ αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα δηθαηνινγήζσ γηαηί πσο νη άγγεινη έγηλαλ δηάβνινη θαη απηφ ην έλα δέθαην ησλ αγγέισλ πνηφο ην ιέεη απηφ; -Ώπηά ηα ιέλε νη παξαδφζεηο, νη κχζνη, δειαδή ε πξνθνξηθή δηδαζθαιία πνπ αξγφηεξα έγηλε θαη γξαπηή ζε δηάθνξεο ζξεζθείεο. Γηα κέλα -Βίλαη θάηη ην νπνίν κπνξνχκε λα πξνζεγγίζνπκε; -ρη. ην επίπεδν πνπ είκαζηε απηή ηε ζηηγκή, φρη. Ώιιά γηα κέλα απηφ είλαη κηα ιεηηνπξγηθή ππφζεζε. Βίλαη θάηη πνπ έξρεηαη θαη δέλεη ηα πξάγκαηα κεηαμχ ηνπο. Καη κάιηζηα πνιχ δηαθνξεηηθά πξάγκαηα κεηαμχ ηνπο. Βκείο, νη κε θσηηζκέλνη δελ κπνξνχκε λα έρνπκε άκεζε εκπεηξία γη απηφ θαη δελ κπνξνχκε λα επηβεβαηψζνπκε ή λα απνξξίςνπκε θάηη ηέηνην. Βγψ κάιηζηα ζεκείσζε φηη δελ ηα αλαθέξσ φια απηά ζαλ πίζηε κνπ, ζαλ ζξεζθεία κνπ, ζαλ θηινζνθία κνπ, ζαλ δφγκα γεληθψο. Μπνξεί λα είλαη θαη έηζη, κπνξεί λα είλαη θαη αιιηψο. Ώιιά γηα κέλα αλ κηα ιεηηνπξγηθή ππφζεζε εμεγεί πνιιά πξάγκαηα απφ δηαθνξεηηθνχο ηνκείο αμίδεη λα πηνζεηεζεί. Καη κάιηζηα φζν πην πνιιά θαη πην δηαθνξεηηθά κπνξεί λα εμεγήζεη ηφζν πην θνληά ζηελ Ώιήζεηα είλαη απηφ ην κηθξφ θνκκαηάθη ηνπ θαζξέθηε πνπ έπεζε απφ ηνλ Οπξαλφ ζηε Γε. Φηάλεη λα κε λνκίδνπκε φηη απηφ είλαη ε φιε Ώιήζεηα. Έρσ ζπλεζίζεη ζηε δσή κνπ ζαλ επηζηήκνλαο λα πηνζεηψ ιεηηνπξγηθέο ππνζέζεηο γηα ηελ εμήγεζε ησλ δηάθνξσλ θπζηθψλ θαη βηνινγηθψλ θαηλνκέλσλ. Ώπηφ είλαη ζρεδφλ θαλφλαο ζηελ Βπηζηήκε. Πέξαλ απφ ηνπο πκπαληηθνχο Νφκνπο πνπ έρνπκε ζπιιάβεη θαη απνδείμεη ππάξρνπλ ηα θπζηθά θαηλφκελα. ζα απφ απηά κπνξνχλ λα είλαη άκεζα πξνζηηά εμεγνχληαη απ επζείαο κε ηε ρξήζε ησλ πκπαληηθψλ Νφκσλ θαη κε πεηξακαηηζκφ θαη παξαηήξεζε ζην εξγαζηήξην. Γηα πνιιά φκσο πνπ ζπλέβεζαλ ζην παξειζφλ ή πνπ ζπκβαίλνπλ ηψξα ζε καθξηλνχο Γαιαμίεο δελ ππάξρεη απηή ε δπλαηφηεηα. Βπνκέλσο ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο είλαη πνιχ ζπλεζηζκέλν λα ζπδεηνχληαη ζνβαξά θαη λα πηνζεηνχληαη ιεηηνπξγηθέο ππνζέζεηο απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. Πρ θάζε ρξφλν αθνχκε θαη δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγηθέο ππνζέζεηο απφ έγθπξνπο επηζηήκνλεο γηα ην πψο δεκηνπξγήζεθε ην χκπαλ, γηα ην πψο

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Τεχνη και Επιστημη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ Σέρλε θαη Δπηζηήκε ζηε ιήςε ηνπ Ηζηνξηθνύ από ηνλ νκνηνπαζεηηθό γηαηξό Άζσο Όζσλνο Ηαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Οδηγός για Εφήβους και Γονείς Σεξ, Έρωτας και Αγάπη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 Ζ αθνξκή: «ε ζηξηκκέλε θαζεγήηξηα ηεο Βηνινγίαο» 1.2 Ζ ζεκαζία ηνπ θιίκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B

Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΩΔΗ Σόκνο Β Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηζηαηηθώλ κε εθαξκνγή

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ζουν «μεσα» μας Και «αναμεσα» μας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΑΝΘΡΧΠΗΝΔ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΔ Ενπλ «κέζα» καο θαη «αλάκεζα» καο -Ση είλαη νη Ηδηνζπγθξαζίεο; -Πνηα ε ζρέζε

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΤ

Η ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΤ Η ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΤ ΟΡΘΟΓΟΞΔ ΟΜΙΛΙΔ ΓΔΠΟΣΙΚΧΝ, ΘΔΟΜΗΣΟΡΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΟΡΣΧΝ ΑΓΙΧΝ Τπό ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΟΝΟ ΛΑΜΠΑΓΑΡΙΟΤ ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΟΤ ΑΝΣΙΝΟΗ (Δθεζπράδνληνο Μεηξνπνιίηνπ Παηξηαξρείνπ Αιεμαλδξείαο) Ιεξό Ηζπραζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2241-2778 (online) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος Αναστασία Αναστασοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΓΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΓΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΗΥΑΛΖ ΠΑΡΟΤΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα.

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα. Σ Ρ Ο Π Ο Ι Π Ε Ι Θ Ο Τ 1. ΕΠΙΚΛΗΗ ΣΗ ΛΟΓΙΚΗ: Ο πομπός προσπαθεί να πείσει το δέκτη με επιχειρήματα και τεκμήρια. ΜΕΑ: Α) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ: είναι μια σειρά λογικών προτάσεων που σχηματίζεται, για να κάνει φανερή

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε Δθδιενίδα ηςκ ιαεδηώκ ηδξ Α ηάλδξ ημο 2 μο ΓΔΛ Αθίιμο Μάζμξ 2012 ara-zw.wikispaces.com ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ : Αζζζόδμλμξ μ ανπζζοκηάηηδξ ηδξ «Καεδιενζκήξ», η. Γζάκκδξ Βαεοάξ, βζα ημ ιέθθμκ ηδξ Δθθάδαξ ει.6 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής Κσριακή Ανηωνάκη Σεύτος 2012.6 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΗΛΑM 2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1) Τί είλαη ν Ιζιακ 2) Μνλνζεϊζκόο 3) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Δμνρόηεηαο ηνπ Θενύ 4) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Λαηξείαο ηνπ Θενύ 5) Η Μνλαδηθόηεηα ηωλ Ολνκάηωλ θαη ηωλ Ιδηνηήηωλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία 1 Πεξηερόκελα Ση είλαη δηαθήκηζε Ζ ηζηνξία θαη εμέιημή ηεο ηφρνη δηαθήκηζεο Σα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο δηαθήκηζεο Γηαθεκηζηηθά κέζα Οη εκπιεθφκελνη ηεο δηαθήκηζεο Πξνψζεζε Πψο γελληέηαη κηα δηαθεκηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΜΙΑΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΤΓΚΡΑΙΑΚΗ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ -Μηαζκαηηθή Ηδηνζπγθξαζηαθή Φαξκαθνινγία -Μηαζκαηηθό Ηδηνζπγθξαζηαθό Ηζηνξηθό

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα.

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Απηφ ην εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε δαζθάινπο θαη φινπο φζνη δνπιεχνπλ κε λένπο αλζξψπνπο θαη επηζπκνχλ εηζάγνπλ ηα

Διαβάστε περισσότερα

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία!

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία! εκ: Ο Δπηχρεο (ή «Mister raps») είλαη ν καζεηήο πνπ ζην 1 ν pdf απηνχ ηνπ ζάηη είπακε φηη ηξαγoχδεζε (ή κάιινλ «ξαπάξεζε») ην «ηγά κελ θιάςσ ζηγά κε θνβεζψ» (κε ξεθξαίλ απφ ρνξσδία). Πξηλ ηνλ αθνχζσ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ «Απηνθηνλίεο Μαδηθή Βία» ΓΔΤΣΔΡΑ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2007 ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ ΠΟΛΔΜΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο εθδόηε. Ζ Παηψληα αλζίδεη θαη πάιη ηελ θεηηλή άλνημε, κε κηα ζεηξά απφ πνιχ ελδηαθέξνληα άξζξα.

Πξόινγνο εθδόηε. Ζ Παηψληα αλζίδεη θαη πάιη ηελ θεηηλή άλνημε, κε κηα ζεηξά απφ πνιχ ελδηαθέξνληα άξζξα. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ Σεύχος 16 ο, Απρίλιος 2014 Πξόινγνο εθδόηε Ζ Παηψληα αλζίδεη θαη πάιη ηελ θεηηλή άλνημε, κε κηα ζεηξά απφ πνιχ ελδηαθέξνληα άξζξα. Καη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ»

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΑΒΒΑΣΟ 23 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ 2 ν ΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αλάπηπμε, Πνξεία & Πξννπηηθή ηεο Λαθωλίαο» ΑΒΒΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις

Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις Νάζηνπ Μαξηάλζε Τπεχζπλε ΚΠΔ Φηιηππηάδαο, Πξφεδξνο ΠΔΔΚΠΔ Ζπείξνπ, Μεηαπη. θνηηήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Δηδίθεπζε Θεηηθέο Δπηζηήκεο.

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή. Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα. Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο

Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή. Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα. Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα Έθδνζε Τκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ Τπ.Καζεγεηήο: Δεκήηξηνο Μαδπηηλόο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο Η ζεκαζία ηνπ βάξνπο ζε νξηζκέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΤ ΣΟ ΑΓΙΑΝΟΗΣΟ...ΞΑΝΑΤΜΒΔΙ

ΠΡΟΣΟΤ ΣΟ ΑΓΙΑΝΟΗΣΟ...ΞΑΝΑΤΜΒΔΙ ΠΡΟΣΟΤ ΣΟ ΑΓΙΑΝΟΗΣΟ......ΞΑΝΑΤΜΒΔΙ κηα δηεζλήο ζπδήηεζε ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο γηα ηελ αλάγθε έξεπλαο ζηελ αληηζεηζκηθή πξνζηαζία θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο ζηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά 22 Ινπιίνπ, 2009 επηκειεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ

ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ Γ Δηήζηα Ζκεξίδα ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ Σξίηε 14 Γεθεκβξίνπ 1999 Ακθηζέαηξν 414 ΝΔΝ Πεληέιε 1 ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 08:30-09:00 Δγγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο.

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. 1 / ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΒΟΤΛΖ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα