Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες"

Transcript

1 Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος A Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

2 1 Χίλιες και Μία ΙΑΣΡΙΚΔ ΠΛΑΝΔ ιδωμένες με ηο μικροζκόπιο ηης Ολιζηικής Σκέψης ΤΟΜΟΣ Α Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο

3 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΧΓΗ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΠΔΡΙ ΠΛΑΝΗ 1.1 Ώπφ ηηο δηαιέμεηο ζηε ζπδήηεζε 1.2 πνηνο πιαληέηαη ζην ρσξνρξφλν επξίζθεηαη ζε πιάλε! 1.3 Φψηηζε ζεκαίλεη ππέξβαζε ηεο ηδηνζπγθξαζίαο καο 1.4 Ώλαθνξέο ζηελ πιάλε απφ Βξκή Σξηζκέγηζην, Πινχηαξρν, Δξάθιεηην θαη Ώλαηνιηθνχο κχζηεο 1.5 Ώλαθνξέο ζηελ πιάλε απφ Πιάησλα θαη Υξηζηφ 1.6 Δ πιάλε γελλήζεθε απφ ηελ Πηψζε ηνπ Ώλζξψπνπ 1.7 Λεηηνπξγηθέο ππνζέζεηο πνπ δέλνπλ ηε ζθαηξηθή γλψζε 1.8 «Έλ νίδα, φηη νπδέλ νίδα» 1.9 Σν ζεκαληηθφ είλαη λα αθνχο ηε πλείδεζε ζνπ 1.10 Φσξηθή Πιάλε: ε πξνζθφιιεζε ζην ζπκβαηηθά «θαιφ» 1.11 Δ ςσξηθή πιάλε ηνπ Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζηε ζπληξνθηθή ζρέζε 1.12 Δ ςσξηθή πιάλε ηνπ Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ ζηελ εξγαζία 1.13 Οη ζπκβαηηθέο «αξρέο» θαη ην ζπκβαηηθφ «θαιφ» είλαη φρεκα θαη φρη απηνζθνπφο 1.14 Δ ηδηνζπγθξαζία είλαη έλαο αλειεχζεξνο ηξφπνο ζθέςεο θαη δξάζεο 1.15 «Με δξάζε» 1.16 Ο θαχινο θχθινο ηεο δξάζεο θαη ηεο αληίδξαζεο

4 Βίλαη ν ςσξηθφο πην «θαιφο»; 1.18 Δ αξεηή ηεο δηάθξηζεο 1.19 Σα ςσξηθά «πάζε» ηνπ Φψζθνξνπ! 1.20 Δ θαιχηεξε άκπλα είλαη λα κελ είζαη εθεί! 1.21 Δ ςσξηθή πιάλε: «Μνπ έξρεηαη άζρεκα λα κελ απαληήζσ» 1.22 Δ ηάζε ηνπ ςσξηθνχ αηφκνπ λα εζεινηπθιεί 1.23 Δ ςσξηθή δεηιία θαη ε ςσξηθή θηινδνμία ηνπ Λατθνπφληηνπκ 1.24 Δ ζπθσηηθή πιάλε 1.25 Δ ζπθηιηηηθή πιάλε 2. ΙΑΣΡΙΚΔ ΠΛΑΝΔ 2.1 Γλσξίδνπκε κφλν φηη εκπίπηεη ζην επίπεδν εμέιημεο καο 2.2 Δ πιάλε ηνπ δηαρσξηζκνχ ηεο Γλψζεο 2.3 Ο ηεκαρηζκφο ηνπ Ώλζξψπνπ 2.4 Βπηζηήκε: ε πην αλαληίξξεηε ζξεζθεία-πιάλε! 2.5 Δ ηαχηηζε ηεο ζεκεξηλήο Εαηξηθήο κε ηελ Ώιινπαζεηηθή 2.6 Δ Ώιινπαζεηηθή Εαηξηθή δελ είλαη Βπηζηήκε γηαηί δελ ζηεξίδεηαη ζε λφκνπο! 2.7 Ο δηαρσξηζκφο ζε Παζνινγία ηνπ ψκαηνο θαη Παζνινγία ηεο Φπρήο 2.8 Ο Οιηζηηθφο Σξφπνο θέςεο 2.9 Άιιν πξάγκα ε νιηζηηθή ζεξαπεία θαη άιιν ε εμαηνκηθεπκέλε κεκνλσκέλε ζεξαπεία

5 4 3. ΦΤΥΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ 3.1 Άιιν ε Φπρή θαη άιιν ν εγθέθαινο 3.2 ηηο ςπρηθέο παζήζεηο ν εγθέθαινο είλαη ν ηειεπηαίνο ηξνρφο ηεο άκαμαο 3.3 Ση ζεκαίλεη νιηζηηθή θαη ηεξαξρηθή δξάζε ζηε ζεξαπεία 3.4 Οη ςπρσηηθνί δνπλ εθηφο πξαγκαηηθφηεηαο ή εληφο κηαο άιιεο πξαγκαηηθφηεηαο; 3.5 χγθξηζε ςπρνθαξκάθσλ, ςπρνζεξαπεηψλ θαη νκνηνπαζεηηθήο ζεξαπείαο 3.6 Κνηλσληθέο αηηίεο Φχρσζεο 3.7 Καηάζιηςε θαη αληηθαηαζιηπηηθά 3.8 Νεπξψζεηο: «πλ Ώζελά θαη ρείξα θίλεη» 3.9 Αηαηαξαρέο Πξνζσπηθφηεηαο θαη Οιηζηηθή Εαηξηθή 4. ΟΡΜΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 4.1 Οη έθεβνη δελ ηξειαίλνληαη απφ ηηο νξκφλεο αιιά απφ ηνπο γνλείο, ηνπο δαζθάινπο θαη ηελ θνηλσλία! 4.2 Πσο επλνπρίδνπκε ηα παηδηά καο 4.3 εβαζκφο ησλ θάζεσλ σξίκαλζεο ηνπ αλζξψπνπ 4.4 θχια θαη Υάξπβδε: εμνπαιηθή Καηαπίεζε θαη Πνξλνγξαθία 4.5 Παξαδείγκαηα ζεμνπαιηθήο σξίκαλζεο απφ θπζηνινγηθέο θνηλσλίεο 4.6 Ώθκή θαη παρπζαξθία: ηαλ ε εκθάληζε αλάγεηαη ζε ππέξηαηε αμία 4.7 Αηαηαξαρέο πεξηφδνπ θαη αληηζχιιεςε 4.8 Δ ηερλεηή θαξκαθεπηηθή αηκνξξαγία δελ είλαη θπζηθή παξάηαζε πεξηφδνπ 4.9 Καζπζηέξεζε πεξηφδνπ θαη παξεκβαηηθή ινγηθή

6 Ελνκπψκαηα θαη θχζηεηο σνζεθψλ θαη ε ηαθηηθή ηνπ «βγάι ηα κήπσο ηπρφλ» 4.11 Τπνγνληκφηεηα θαη ππνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή 4.12 ηαλ ε ραξά ηνπ έξσηα κεηαηξέπεηαη ζε άραξε ηαηξηθή πξάμε! 4.13 Βθηφο απφ ηελ πιηθή ζχιιεςε ππάξρεη θαη ε αηζεξηθή θαη ε ςπρηθή! 4.14 δνη ζπξενεηδνχο θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο ζεξαπείαο κε νξκφλεο 4.15 Τπεξζπξενεηδηζκφο, Τπνζπξενεηδηζκφο θαη Θπξενεηδίηηδα 5. ΚΑΡΚΙΝΟ 5.1 ε ζπλζήθεο ηνμίλσζεο ηα θπζηνινγηθά θχηηαξα γίλνληαη θαξθηληθά 5.2 Οη αθχζηθεο ζπλζήθεο γελλνχλ θαξθηληθά θχηηαξα θαη θαθνπνηνχο! 5.3 Ο θαξθίλνο δελ είλαη ηνπηθή λφζνο αιιά γεληθή αζζέλεηα 5.4 Βγρείξεζε, Ώθηηλνβνιία θαη Υεκεηνζεξαπεία: Με ζάλαην δελ πξνάγεηο ηε δσή! 5.5 ηαλ ην «φινλ» πέθηεη ην «κέξνο» λνζεί 5.6 Απλακηθή Εζνξξνπία: ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δσήο 6. ΛΟΙΜΧΞΔΙ 6.1 Τπάξρνπλ ινηκψμεηο; Μπνξεί κηα λφζνο λα κεηαδνζεί κέζσ κηθξννξγαληζκψλ; 6.2 Οη κηθξννξγαληζκνί είλαη απνδνκεηέο, εξγάηεο ηεο αλαθχθισζεο! 6.3 Αελ ππάξρεη θαλέλαο «παζνγφλνο» κηθξννξγαληζκφο! 6.4 Δ αηηηνινγηθή αιπζίδα ελφο θξπνινγήκαηνο 6.5 Ο νξγαληζκφο θάλεη ηα ζπκπηψκαηα θαη φρη ην κηθξφβην!

7 6 6.6 Οη ζπλέπεηεο ηεο θαηαζηνιήο ησλ ζπκπησκάησλ θαη ηα αλζεθηηθά κηθξφβηα 6.7 Καηαζηνιή ηεο Ώζζέλεηαο ζε βαζχηεξα επίπεδα 6.8 Γαζηξεληεξίηηδεο θαη ειηθνβαθηεξίδην ηνπ ππισξνχ 6.9 Ώηηία ησλ επηδεκηψλ είλαη ν ηνμηλνκέλνο πιεζπζκφο ιφγσ αθχζηθσλ ζπλζεθψλ δσήο 6.10 Δ πνιηηηθή ηεο δεκηνπξγίαο αλχπαξθησλ παζήζεσλ ή ςεχηηθσλ παλδεκηψλ 6.11 Σν παξάδεηγκα ηεο γξίπεο ησλ ρνίξσλ 6.12 AIDS: πσο δεκηνπξγήζεθε κηα αλχπαξθηε παλδεκία 6.13 Ο κεραληζκφο ηεο δεκηνπξγίαο ελφο επηζηεκνληθνχ ή άιινπ θαζεζηψηνο 6.14 HPV: Άιιε κία αλχπαξθηε λφζνο! 6.15 HPV: ν κχζνο ηεο ζεμνπαιηθήο κεηάδνζεο θαη νη επηπηψζεηο ζηε ζεμνπαιηθή δσή ηεο γπλαίθαο 6.16 HPV: ν κχζνο ηεο πξφθιεζεο θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο 6.17 Ο ξφινο ησλ κηθξννξγαληζκψλ ζηηο «ινηκψμεηο»: ερζξνί ή ζπλεξγάηεο απνηνμίλσζεο; 6.18 Ση πξνβιήκαηα πξνθαινχλ ηα εκβφιηα θαη γηαηί 6.19 Δ «θαηάξα» ηεο «λνκηθήο θάιπςεο» ηνπ γηαηξνχ

8 7 ΔΙΑΓΧΓΗ Σα πξψηα κνπ βηβιία είραλ ην χθνο επηζηεκνληθνχ θαη θηινζνθηθνχ δνθηκίνπ. Σα επφκελα ζηεξίρηεθαλ ζε δηαιέμεηο πξνο ην θνηλφ θαη πξνο ηνπο γηαηξνχο θαη ην χθνο ήηαλ άκεζν θαη απιφ. Σα ηειεπηαία βηβιία, φπσο θαη απηφ, ζηεξίδνληαη ζε ζπδεηήζεηο κε δηθνχο κνπ αλζξψπνπο, κε ζπγγεληθέο ςπρέο. Αελ ζα κπνξνχζα λα μαλαγξάςσ δνθίκηα. Αελ κε εθθξάδνπλ πιένλ. Ώθφκε θαη νη κεηέπεηηα δηαιέμεηο πνηέ δελ ζηεξίρηεθαλ ζε ζεκεηψζεηο θαη απζηεξφ πξφγξακκα. Πνιχ πεξηζζφηεξν απηέο νη ζπδεηήζεηο πνπ έγηλαλ ζην πφδη, φπνπ θαη φπνηε ηχραηλε. ηαδηαθά θαηάιαβα φηη απηφ πνπ έρεη ζεκαζία είλαη απηφ πνπ κπνξείο λα πεηο εδψ θαη ηψξα, απζφξκεηα, ζηελ θαζεκεξηλή ζνπ επηθνηλσλία κε ηνπο άιινπο. Υσξίο βηβιηνγξαθία, ρσξίο αλαθνξέο ζε έξεπλεο, ρσξίο ζρεδηαγξάκκαηα θαη ρσξίο πξφγξακκα. Καη ρσξίο ηελ ηάζε λα πείζεηο ηνπο άιινπο. Ώπηφ πνπ βγαίλεη απζφξκεηα δελ είλαη παξά ην απφζηαγκα ηεο εκπεηξίαο ζνπ. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πνιχρξνλεο άζθεζεο ηεο Οκνηνπαζεηηθήο Εαηξηθήο θαη κηαο πξνζσπηθήο δηαδξνκήο, πνπ ζα έιεγα φηη ήηαλ αξθεηά ηαξαρψδεο θαη πινχζηα ζε εκπεηξίεο. Ώπηή ε δηαδξνκή κε έπεηζε φηη δελ έρεη θαλέλα λφεκα λα ζέιεηο λα πείζεηο ηνπο άιινπο. Σν ζπνπξγίηη θειαεδάεη απφ απιή δηάζεζε επηθνηλσλίαο κε ηα άιια ζπνπξγίηηα ή απιά θαη κφλν επεηδή λνηψζεη ραξά θαη ηελ εθθξάδεη. Σα άιια ζπνπξγίηηα είλαη νη ζπγγελείο ηνπ ηδίνπ είδνπο. Οη βνχβαινη, νη καξγαξίηεο θαη ηα ηξηδφληα δελ ην θαηαιαβαίλνπλ. Καη ζηελ πεξίπησζε ησλ αλζξψπσλ, κφλν ζηηο ζπγγεληθέο ςπρέο έρνπλ θάπνην λφεκα θαη ελδηαθέξνλ απηά πνπ έρεηο λα

9 8 πεηο. Ώπηφ είλαη απφιπηα ζχκθσλν κε ην πκπαληηθφ Νφκν ηεο Ώιήζεηαο. Έλα βηβιίν ζπδεηήζεσλ πνπ αλαθέξεηαη ζηηο αλζξψπηλεο πιάλεο αλαηξεί ηνλ εαπηφ ηνπ αλ ππνπέζεη ζηε κεγάιε πιάλε ηεο αιιαγήο ησλ άιισλ, ηεο αιιαγήο ηεο Εαηξηθήο, ηεο Κνηλσλίαο ή ηνπ Κφζκνπ. Σν θηαίμηκν ησλ άιισλ θαη ε αιιαγή ησλ άιισλ είλαη ε ζπρλφηεξε δηθαηνινγία γηα λα κελ αιιάμνπκε ηνλ εαπηφ καο. Καηά ηε γλψκε κνπ, ην λα ζέινπκε λα αιιάμνπκε ηελ Κνηλσλία θαη ην χκπαλ είλαη θαη εγσηζηηθφ θαη αλέθηθην. Ο Αεκηνπξγφο είλαη ηέιεηνο θαη γη απηφ θαη ην χκπαλ είλαη ηέιεην. Βίλαη ηέιεην ζηα αλψηεξα ηκήκαηα ηνπ ζηνλ Πλεπκαηηθφ Κφζκν θαη «ηέιεηα» αηειέο ζηα θαηψηεξα ηκήκαηα ηνπ ζηνλ Τιηθφ θαη Φπρηθφ Κφζκν. Γη απηφ θαη ε Γε, φπσο έιεγε ν Βξκήο ν Σξηζκέγηζηνο, είλαη ν Κφζκνο ηεο Καθίαο. Δ επίγεηα δσή είλαη έλα ρνιείν. Σν ρνιείν ηνπ «θαινχ» θαη ηνπ «θαθνχ». Καη ζην ρνιείν πάλε φζνη έρνπλ αλάγθε λα πάζνπλ κήπσο θαη κάζνπλ. Κάπνηνη ιίγνη, θαηά θαηξνχο, απνθνηηνχλ θαη πεξλάλε ζηνλ Πλεπκαηηθφ Κφζκν, ζηνλ Κφζκν ηεο ππέξβαζεο ηνπ «θαινχ» θαη ηνπ «θαθνχ», ζηνλ Κφζκν ηνπ Ώγαζνχ. Βίλαη απηνί πνπ άιιαμαλ ηνλ εαπηφ ηνπο. Οη ππφινηπνη αλεβνθαηεβαίλνπλ ηάμεηο φπσο ζην κχζν ηνπ ίζπθνπ πξνζπαζψληαο κάηαηα λα αιιάμνπλ ηνπο άιινπο θαη ηελ θνηλσλία. Ώιιά ν ξφινο ηεο Ώλζξψπηλεο Κνηλσλίαο θαη ηεο Γεο είλαη ν ξφινο ηνπ Καζαξηεξίνπ. Καη πάληα ζην Καζαξηήξην ππάξρνπλ πνιιά «βξψκηθα» θαη ιίγα «θαζαξά» ή γηα λα είκαζηε πην ζσζηνί, πνιινί βξψκηθνη άλζξσπνη θαη ιίγνη θαζαξνί. Γηαηί βαζηθά δελ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα αιιά πξνβιεκαηηθνί άλζξσπνη. Γηαηί βαζηθά ην πξφβιεκα δελ είλαη πνηέ ε πιάλε αιιά νη πιαλεκέλεο ςπρέο ησλ αλζξψπσλ.

10 9 Θα κπνξνχζε ηφηε λα πεη θάπνηνο: «Γηαηί γξάθεηο βηβιία πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζηξαβά ηεο θνηλσλίαο αθνχ ιεο φηη δελ αιιάδεη; Πνηφ ην λφεκα;» Κάπνηε ζηελ εθεβεία κνπ ήζεια λα αιιάμσ φιν ηνλ Κφζκν. ηε πνξεία είπα αο αιιάμσ ηελ Εαηξηθή. Μεηά είπα αο αιιάμσ ηελ Οκνηνπαζεηηθή. Βδψ θαη θάπνηα ρξφληα πξνζπαζψ λα αιιάμσ κφλν ηνλ εαπηφ κνπ, πξάγκα πνπ ην βξίζθσ εηιηθξηλά πνιχ δχζθνιν. Γηαηί «Υαιεπφλ εαπηφλ γλψλαη!» Ώιιά ηζρχεη θαη ην «πνηνο εγλψξηζε ηνλ εαπηφ ηνπ εγλψξηζε φιν ηνλ Κφζκν!» Πξνο ηη ινηπφλ ηα βηβιία απηά; Αελ είλαη παξά θειαεδήκαηα ηνπ ζπνπξγίηε γηα ηε ραξά ηεο Γσήο θαη ηεο Γλψζεο θαη γηα επηθνηλσλία κε ηηο φπνηεο ζπγγεληθέο ςπρέο. εκαληηθή εκείσζε: Σν βηβιίν απηφ δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ νπνηνλδήπνηε αζζελή ζαλ νδεγφο δηάγλσζεο ή ζεξαπείαο ηαηξηθψλ παζήζεσλ. Κάζε πεξίπησζε είλαη δηαθνξεηηθή θαη ν αζζελήο γηα θάζε ηνπ πξφβιεκα πγείαο ζα πξέπεη λα ζπκβνπιεχεηαη ηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ ηεο επηινγήο ηνπ.

11 10 πδήηεζε 1ε ΓΔΝΙΚΑ ΠΔΡΙ ΠΛΑΝΗ 1.1 Από ηηο δηαιέμεηο ζηε ζπδήηεζε 1.2 Όπνηνο πιαληέηαη ζην ρσξνρξόλν επξίζθεηαη ζε πιάλε! 1.3 Φώηηζε ζεκαίλεη ππέξβαζε ηεο ηδηνζπγθξαζίαο καο 1.4 Αλαθνξέο ζηελ πιάλε από Δξκή Σξηζκέγηζην, Πινύηαξρν, Ηξάθιεηην θαη Αλαηνιηθνύο κύζηεο 1.5 Αλαθνξέο ζηελ πιάλε από Πιάησλα θαη Υξηζηό 1.6 Η πιάλε γελλήζεθε από ηελ Πηώζε ηνπ Αλζξώπνπ 1.7 Λεηηνπξγηθέο ππνζέζεηο πνπ δέλνπλ ηε ζθαηξηθή γλώζε 1.8 «Έλ νίδα, όηη νπδέλ νίδα» 1.9 Σν ζεκαληηθό είλαη λα αθνύο ηε πλείδεζε ζνπ 1.10 Δζσζηξεθήο Πιάλε: ε πξνζθόιιεζε ζην ζπκβαηηθά «θαιό» 1.11 Η εζσζηξεθήο πιάλε ηνπ Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζηε ζπληξνθηθή ζρέζε 1.12 Η εζσζηξεθήο πιάλε ηνπ Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ ζηελ εξγαζία 1.13 Οη ζπκβαηηθέο «αξρέο» θαη ην ζπκβαηηθό «θαιό» είλαη όρεκα θαη όρη απηνζθνπόο 1.14 Η ηδηνζπγθξαζία είλαη έλαο αλειεύζεξνο ηξόπνο ζθέςεο θαη δξάζεο 1.15 «Με δξάζε» 1.16 Ο θαύινο θύθινο ηεο δξάζεο θαη ηεο αληίδξαζεο

12 Δίλαη ν ςσξηθόο πην «θαιόο»; 1.18 Η αξεηή ηεο δηάθξηζεο 1.19 Σα ςσξηθά «πάζε» ηνπ Φώζθνξνπ! 1.20 Η θαιύηεξε άκπλα είλαη λα κελ είζαη εθεί! 1.21 Η ςσξηθή πιάλε: «Μνπ έξρεηαη άζρεκα λα κελ απαληήζσ» 1.22 Η ηάζε ηνπ ςσξηθνύ αηόκνπ λα εζεινηπθιεί 1.23 Η ςσξηθή δεηιία θαη ε ςσξηθή θηινδνμία ηνπ Λατθνπόληηνπκ 1.24 Η ζπθσηηθή πιάλε 1.25 Η ζπθηιηηηθή πιάλε 1.1 Από ηηο δηαιέμεηο ζηε ζπδήηεζε -θεθηφκνπλα ην εμήο ρηεο: Πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα έγξαθα ηηο ζθέςεηο κνπ γηα λα γίλνπλ βηβιία. Ώξγφηεξα έγηλαλ θάπνηεο δηαιέμεηο γηα ην επξχ θνηλφ ζηηο νπνίεο ζηεξίρηεθε έλα βηβιίν. Σν επφκελν βήκα ήηαλ νη δηαιέμεηο γηα ηνπο γηαηξνχο πνπ ήηαλ κε ζρεηηθφ δηάινγν θαη νη νπνίεο ήηαλ ε βάζε γηα ηε ζπγγξαθή άιισλ βηβιίσλ. Καη ηψξα έξρεηαη θπζηθά, απφ κφλε ηεο, ρσξίο λα βηάζσ ηα πξάγκαηα θαη σξηκάδεη απηή ε ζπδήηεζε. πδήηεζε θαη φρη δηάιεμε πιένλ. Μηα ζπδήηεζε ραιαξή, κηα ζπδήηεζε κεηαμχ δχν αλζξψπσλ πνπ έρνπλ θαη θνηλή πνξεία ζηε δσή. Ώπηά πνπ ζα ζπδεηήζνπκε είλαη νχησο ή άιισο πξάγκαηα πνπ καο πξνβιεκαηίδνπλ θαη ηα ζπδεηάκε θαζεκεξηλά. Έρεη αιιάμεη πιένλ θαη ην ζηπι ηνπ δηαιφγνπ. Αελ πξφθεηηαη πιένλ γηα δηάιεμε αιιά γηα ζπδήηεζε, γηα αληαιιαγή απφςεσλ πνπ απιψο θαηαγξάθεηαη γηα λα γίλεη θαη βηβιίν. Καη κνπ αξέζεη απηή ε εμέιημε

13 12 γηαηί θάζε θνξά πνπ έγξαθα έλα βηβιίν ζην παξειζφλ αληηζηνηρνχζε θαη ζηε θάζε ηεο δσήο πνπ δνχζα(γέιηα). Ώπηφ ζθεθηφκνπλα ρηεο. ηη αλάινγα κε ηε θάζε ηεο δσήο πνπ δνχζα ιεηηνπξγνχζαλ θαη αιιηψο ηα πξάγκαηα. -Έηζη αθξηβψο γίλεηαη! -Πξηλ απφ 8-9 ρξφληα πρ πνπ άξρηζα ηα πξψηα βηβιία ήκνπλ παληξεκέλνο θαη κε πξνβιήκαηα ζην γάκν θαη ηφηε ήηαλ κηα δηέμνδνο ε επηθνηλσλία κε ηνλ εαπηφ κνπ θαη ηνλ θφζκν κε ηε ζπγγξαθή βηβιίσλ. Μεηά ήξζε ν ρσξηζκφο θαη ε δηάζεζε λα κεηαθέξσ απηά πνπ μέξσ ζηελ Οκνηνπαζεηηθή ζε άιινπο γηαηξνχο. Βπξφθεηην γηα κηα κνλφπιεπξε ζρέζε γηαηί εγψ έιεγα θαη νη άιινη θπξίσο άθνπγαλ. Καη ηψξα πάκε ζην ηειείσο ραιαξφ ηεο ζπδήηεζεο αλάκεζα ζε δχν αλζξψπνπο πνπ ν θαζέλαο έρεη ηηο εκπεηξίεο ηνπ. Καη απηφ είλαη θαη ην θαιχηεξν. Να βγάινπκε απηφ πνπ βηψλνπκε σο πξαγκαηηθφηεηα. Ώπηφ ζθεθηφκνπλα ζαλ εηζαγσγή ζηηο ζπδεηήζεηο απηέο πνπ ζα γίλνπλ θαη απηέο βηβιίν θαη κνπ άξεζε γηαηί βγαίλεη σξαία. Γηαηί ηαηξηάδεη θαη ζηε θάζε πνπ είκαζηε. -Να ζνπ πσ θαη γσ θάηη. Πξαγκαηηθά ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ επεηδή δηάβαδα έλα βηβιίν ηνπ Καζηαλέηα αηζζαλφκνπλ ηελ αλάγθε θαη ζεκείσλα θάπνηα πξάγκαηα θαη ήζεια λα είκαζηε ζπλέρεηα καδί γηα λα ηα ζπδεηάκε. Αειαδή ζεκείσλα θάπνηα πξάγκαηα γηα λα κελ ηα μερλάσ θαη γηαηί ζα ήζεια πξαγκαηηθά λα ηα ζπδεηήζσ. Αειαδή αηζζαλφκνπλ πην έληνλα ηελ αλάγθε λα κηιήζσ καδί ζνπ πξαγκαηηθά ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ θαη απηφ είλαη κηα θαιή επθαηξία. -αθψο είλαη κηα θαιή επθαηξία θαη είλαη θαη σξαίν εδψ ην πεξηβάιινλ ζε απηή ηελ θαθεηέξηα ηνπ Ώηηηθνχ Άιζνπο, κέζα ζηε Φχζε απηφ πνπ ιέκε «ηξαπεδάθηα έμσ». Λνηπφλ πσο ην είρα ζθεθηεί: Ώπηή ε ζεηξά ησλ ζπδεηήζεσλ ζα έρεη έλαλ ηίηιν πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθφο θαη κνπ άξεζε θηφιαο. Ο ηίηινο είλαη «Υίιηεο θαη Μία Πιάλεο» θαηά παξάθξαζε ηνπ αξαβηθνχ παξακπζηνχ «Υίιηεο θαη Μία Νχρηεο». ζν θαη αλ θαίλεηαη παξάμελν έρεη πνιχ κεγάιε ζρέζε θαη κε ηελ Εαηξηθή αιιά λνκίδσ δελ έρεη λφεκα λα ην πηάζνπκε θαη ζηελά ην ζέκα γηαηί ηελ Οκνηνπαζεηηθή ζα ηε ρξεζηκνπνηήζνπκε απιψο ζαλ

14 13 εξγαιείν αλάιπζεο, ζαλ δηαλνεηηθφ κηθξνζθφπην. Ώιιά απηή ε ζπδήηεζε αθνξά φια ηα ζέκαηα. πσο νθείιεη λα θάλεη θάζε θηινζνθηθή ζπδήηεζε. 1.2 Όπνηνο πιαληέηαη ζην ρσξνρξόλν επξίζθεηαη ζε πιάλε! Σψξα γηαηί «Υίιηεο θαη Μία Πιάλεο»; Σν πξψην πνπ πξέπεη λα νξίζνπκε είλαη ην ηη είλαη πιάλε. Σν πξψην πνπ κνπ έξρεηαη ζην κπαιφ είλαη απφ πνπ πξνέξρεηαη εηπκνινγηθά ε ιέμε πιάλε. Πάξα πνιιέο έλλνηεο ππάξρνπλ ζηελ Ώξραία Βιιεληθή γιψζζα θαη ε εηπκνινγία ηνπο είλαη ε αθξηβήο πλεπκαηηθή ηνπο ζεκαζία. Μα ζε ηξνκεξφ βαζκφ! Πάξα πνιιέο έλλνηεο! Γη απηφ θαη είλαη κεγάιν πιενλέθηεκα γηα έλαλ Έιιελα λα μέξεη ηελ αξραία γιψζζα θαη γη απηφ θαη πνιινί μέλνη ην έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη θαη καζαίλνπλ Ώξραία Βιιεληθά θαη ζπρλά θαιχηεξα απφ καο. Σελ έλλνηα απηή ηεο πιάλεο ζηελ νπζηαζηηθή ηεο απφδνζε ηε βξίζθνπκε ζηνλ Βξκή ηνλ Σξηζκέγηζην. Ώπιαλήο αζηέξαο είλαη ν Ήιηνο. Πιαλήηεο απφ ην «πιάλεηεο» είλαη εθείλα ηα νπξάληα ζψκαηα πνπ πεξηζηξέθνληαη, δειαδή πιαλψληαη γχξσ απφ ηνλ απιαλή θαη αθίλεην Ήιην. Σί ζεκαζία έρεη φκσο απηφ; Ο Βξκήο ν Σξηζκέγηζηνο ζεσξνχζε φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη θίλεζε ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν, δειαδή πεξηπιάλεζε, απφ εθείλε ηε ζηηγκή αξρίδεη ε πιάλε. Ώξρίδεη δειαδή ε κεησκέλε γλψζε, ε κεησκέλε επαθή κε ηελ απφιπηε Ώιήζεηα. Θεσξνχζε ην Θεφ ζαλ ην απφιπην, αθίλεην, άρσξν, άρξνλν θαη άθηηζην Ολ. Σνλ ζεσξνχζε έμσ απφ ην δεκηνπξγεκέλν απφ απηφλ χκπαλ, έμσ απφ ηε Αεκηνπξγία, έμσ θαη πάλσ απφ ην ρψξν, ην ρξφλν θαη ηελ θίλεζε. Μίιεζε επίζεο θαη γη απηφ πνπ κεηέπεηηα ε ρξηζηηαληθή ζξεζθεία νλφκαζε «Ώγία Σξηάδα». Ώπφ εθεί ηα πήξαλ φια. Ώπφ ηελ Ώξραία Βιιάδα. Ο Βξκήο ν Σξηζκέγηζηνο κίιεζε γηα ηελ χπαξμε ηνπ απφιπηνπ φληνο, ηνπ Θενχ απφ ηνλ νπνίν πεγάδνπλ φια ηα ππφινηπα. Ώπφ ην Θεφ

15 14 ινηπφλ πεγάδεη πξψηα ν Θείνο Ννπο(Άγην Πλεχκα) θαη κεηά ν Λφγνο(Τηφο, Υξηζηφο). Θπκεζείηε ην «Καηά Εσάλλελ» Βπαγγέιην: «Βλ αξρή ελ ν Λφγνο θαη ν Λφγνο ελ πξνο ηνλ Θεφλ θαη ζεφο ελ ν Λφγνο». ζν θεχγνπκε απφ ην απφιπην Ολ, απφ ην Θεφ θαη κεηαπίπηνπκε ζην Θείν Ννπ θαη ζην Λφγν αξρίδεη πιένλ θαη παχεη ην απφιπην ηεο Ώιήζεηαο. Ο Θεφο δεκηνπξγεί ην χκπαλ, ηε Αεκηνπξγία κέζσ ηνπ Ώηψλα. Ο Ώηψλ, φπσο ιέεη θαη ην φλνκα ηνπ - λα πφζν ζεκαληηθή είλαη ε Ώξραία Βιιεληθή γιψζζα - είλαη αηψληνο θαη αθίλεηνο, έμσ απφ ην ρψξν θαη ην ρξφλν θαη ηελ θίλεζε. Γη απηφ θαη ν Ώηψλ ηνπ Βξκή ηνπ Σξηζκέγηζηνπ αληηζηνηρεί ζην «Κνζκηθφ Ώπγφ» ησλ Ππζαγνξείσλ ή ησλ Ώλαηνιηθψλ απφ ην νπνίν μεπεδάεη ε Αεκηνπξγία, ην δεκηνπξγεκέλν θαη παιιφκελν χκπαλ. Παιιφκελν κε ηελ έλλνηα ηεο έθπηπμεο θαη ηεο ζχκπηπμεο. Ώπηφ πνπ ζήκεξα ιέκε Big Bang, Μεγάιε Έθξεμε. Μηα έθξεμε φκσο πνπ δελ αθνξά κφλν ηνλ Τιηθν-Βλεξγεηαθφ Κφζκν αιιά θαη ηνλ Φπρηθφ θαη ηνλ Πλεπκαηηθφ. Πξφθεηηαη γηα ην «Κνζκηθφ Παηρλίδη», δειαδή γηα ηνπο Κχθινπο ηεο πζηνιήο θαη Αηαζηνιήο πνπ θάλεη ην χκπαλ, γηα ηηο επνρέο Γηνχγθαο ησλ Ώλαηνιηθψλ. Ώπφ ηε ζηηγκή πνπ εκθαλίδεηαη ην δεκηνπξγεκέλν χκπαλ ππάξρεη πιένλ θίλεζε ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν θαη απφ απηή ηελ θίλεζε, απφ απηή ηελ πεξηπιάλεζε ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν μεθηλά ε πιάλε κε ηελ έλλνηα ηεο απνκάθξπλζεο απφ ηελ Ώιήζεηα, απφ ην Θεφ. ζν πξνρσξάκε πξνο ηα θάησ, απνκαθξπλφκελνη απφ ην Θεφ, ζε θαηψηεξα «πιάζκαηα» - κε ηελ έλλνηα απηψλ πνπ έρνπλ πιαζηεί, δεκηνπξγεζεί - ηφζν πην πνιχ απνκαθξπλφκαζηε θαη απφ ηελ Ώιήζεηα θαη ηφζν πην πνιιή πιάλε ππάξρεη. Να πνπ εκθαλίδεηαη δηθαηνινγεκέλα ε έλλνηα ησλ απιαλψλ αζηέξσλ φπσο ν Ήιηνο ζε αληίζεζε κε ηα νπξάληα ζψκαηα πνπ πιαλψληαη(πιαλήηεο) ηα νπνία γπξίδνπλ γχξσ απφ ηνπο απιαλείο. πγθξηηηθά κε ηα άζηξα νη πιαλήηεο είλαη πην πνιχ βνπηεγκέλνη ζηελ θίλεζε θαη πην πνιχ βνπηεγκέλνη ζηελ πιάλε απφ φηη νη απιαλείο. Γη απηφ θαη πνιινί αξραίνη ιανί πνπ ιάηξεπαλ ηα νπξάληα ζψκαηα είραλ ζε

16 15 κεγαιχηεξε ππφιεςε ηνλ απιαλή Ήιην απφ ηνπο άιινπο πιαλήηεο. Μελ μερλάκε φκσο λα ζεσξνχκε ηνλ Ήιην θαη ηνπο πιαλήηεο φρη κφλν ζαλ Τιηθν-Βλεξγεηαθά ζψκαηα φπσο ηα ζεσξεί ε πιηζηηθή επηζηήκε αιιά θαη ζαλ έρνληα ςπρηθή θαη πλεπκαηηθή ζπληζηψζα. Αελ επεθηείλνκαη φκσο ζε απηφ ηψξα γηαηί ζα κπιέμνπκε. -Βληάμεη, δειαδή εζχ ζέιεηο λα πεηο φηη ζε απηή ηε Γε, ζε απηφ ηνλ πιαλήηε, έηζη θαη αιιηψο ζα ππάξρεη πιάλε. -Ώθξηβψο! Ώπφ ηε ζηηγκή πνπ ζαλ φληα δνχκε κε ην Τιηθφ-Βλεξγεηαθφ καο ψκα ζηνλ Τιηθν-Βλεξγεηαθφ Κφζκν θαη κε ην Φπρηθφ καο ψκα ζηνλ Φπρηθφ Κφζκν απηφκαηα δνχκε ζηελ πιάλε. Δ πιάλε δειαδή είλαη ζχκθπηε κε ηελ ησξηλή θαηάζηαζε ηεο χπαξμεο καο σο γήηλνη Άλζξσπνη. 1.3 Φώηηζε ζεκαίλεη ππέξβαζε ηεο ηδηνζπγθξαζίαο καο -Ώπηά ηα άηνκα ηα νπνία θαηά θαηξνχο πξνζέγγηζαλ ην ζείν φκσο; -Ώπηά ηα άηνκα εθφζνλ δνπλ ζηε Γε ζεκαίλεη φηη ην Τιηθφ ηνπο ψκα θαη ε Ώηνκηθή ηνπο Φπρή επεξεάδνληαη απφ ηελ πιάλε απηνχ ηνπ θφζκνπ. Έρνπλ φκσο «θσηηζηεί» φπσο νη άγηνη ησλ ρξηζηηαλψλ ή νη άγηνη φισλ ησλ ζξεζθεηψλ ή φπσο ν ΐνχδαο θαη άιινη. Μηιάσ πάληα γηα ηνπο πξαγκαηηθά θσηηζκέλνπο άγηνπο θαη φρη φζνπο νη εθάζηνηε ζξεζθείεο γηα ιφγνπο ιατθήο θαηαλάισζεο θαη ζπκθεξφλησλ βάθηηζαλ αγίνπο ειαθξά ηε θαξδία. ινη ινηπφλ απηνί πνπ θσηίζηεθαλ, γλσζηνί θαη άγλσζηνη, επεηδή ήξζαλ ζε πνιχ κεγάιε θαη ζηελή επαθή κε ηνλ Πλεπκαηηθφ Κφζκν θαηάθεξαλ λα βγνπλ πάλσ απφ ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπο θαη γη απηφ θαη είλαη ζε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ έμσ απφ ηελ πιάλε. Ώπηφ ηνλ νπζηαζηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο θψηηζεο νη δηάθνξνη ζνθνί θαη νη δηάθνξεο θηινζνθίεο ηνλ εμήγεζαλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Πρ ν Βξκήο ν Σξηζκέγηζηνο ζεσξνχζε φηη κε ηε γέλλεζε ε Ώηνκηθή Φπρή αλάινγα κε ην πεπξσκέλν ηεο θέξεη καδί ηεο ηνπο αληίζηνηρνπο «δαίκνλεο» πνπ ελνηθνχλ κέζα ζην άηνκν θαη νη νπνίνη επζχλνληαη γηα ηηο ηδηνζπγθξαζηαθέο πιάλεο ηνπ θάζε αηφκνπ. Μάιηζηα ζε θάζε άηνκν εηζέξρνληαη δηαθνξεηηθνί δαίκνλεο αλάινγα κε ηελ εκεξνκελία

17 16 γελλήζεσο ηνπ αηφκνπ θαη ε πξνέιεπζε ηνπο έρεη λα θάλεη κε ηε ζέζε ησλ πιαλεηψλ ηελ ψξα ηεο γελλήζεσο. Κάζε είδνο δαηκφλσλ θαηνηθεί θαη ζε δηαθνξεηηθφ πιαλήηε. Βίπακε φηη ν θάζε πιαλήηεο δελ εθιακβάλεηαη κφλν ζαλ Τιηθν-Βλεξγεηαθφο αιιά έρεη θαη ηελ ςπρηθή ηνπ ππφζηαζε θαη είλαη θαηνηθία αλάινγσλ ςπρηθψλ νληνηήησλ. Ώπφ απηή ηελ θαηάζηαζε ε Ώζηξνινγία αληιεί ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δσδίσλ θαη ηνλ επεξεαζκφ θάζε αηφκνπ απφ ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο ηνπ. Φψηηζε ινηπφλ γηα ηνλ Βξκή ηνλ Σξηζκέγηζην είλαη ε απαιιαγή ηεο Ώηνκηθήο Φπρήο απφ ηνπο δαίκνλεο πνπ θνπβαιάεη καδί ηνπ σο πεπξσκέλν. Μπνξεί εθ πξψηεο φςεσο απηά λα ζνπ θαίλνληαη παξακχζηα ηεο Υαιηκάο αιιά αλ αλνίμεηο νπνηνδήπνηε ρξηζηηαληθφ ζχγγξακκα ζα δεηο φηη ν Υξηζηηαληζκφο παξαδέρεηαη ζαθψο ηελ επίδξαζε ησλ δαηκφλσλ θαη ησλ δαηκνληθψλ ινγηζκψλ κέζα ζηελ ςπρή ηνπ αηφκνπ. Καη επηπιένλ δέρεηαη φηη νη θσηηζκέλνη άγηνη δηαθέξνπλ απφ ηνπο ππφινηπνπο αλζξψπνπο ζην φηη ή έρνπλ απαιιαγεί εληειψο κε ηε ράξε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο απφ απηνχο ηνπο δαηκνληθνχο ινγηζκνχο ή ηνπο έρνπλ ειέγμεη θαη ληθήζεη θαηά θξάηνο. Ώπηνί νη δαηκνληθνί ινγηζκνί δελ είλαη παξά ν «Κφζκνο ηεο Μάγηα» ησλ Ώλαηνιηθψλ, νη ςπρηθέο καο πξνζθνιιήζεηο. Ο ΐνχδαο αληίζηνηρα θαηάθεξε λα θσηηζηεί κε ηε ράξε ηνπ Θενχ βγαίλνληαο έμσ θαη πάλσ απφ ηνλ Κφζκν ηεο Μάγηα, ηνλ Κφζκν ηεο Πιάλεο, ηνλ Κφζκν ηεο Απαδηθφηεηαο. Με ην δηαινγηζκφ θαη ηελ εζηθή δσή νη αλαηνιηθνί πηζηνί πξνζπαζνχλ λα κεηψζνπλ ηηο θαξκηθέο-ηδηνζπγθξαζηαθέο-κηαζκαηηθέο ηνπο επηδξάζεηο θαη λα μεθχγνπλ απφ ηνλ Κφζκν ηεο Πιάλεο. Καη κε νκνηνπαζεηηθνχο φξνπο αλ κηιήζνπκε, θψηηζε ζεκαίλεη λα βγεη θαλείο πάλσ θαη έμσ απφ ηηο ηδηνζπγθξαζηαθέο θαη κηαζκαηηθέο επηδξάζεηο, πάλσ απφ ηνλ Κφζκν ηεο Απαδηθφηεηαο. Σν ίδην πξνζπαζνχζαλ λα θάλνπλ θαη ζηελ Ώξραία Βιιάδα νη δηάθνξνη ζνθνί θαη κχζηεο είηε κέζα απφ ηα Βιεπζίληα κπζηήξηα, είηε κέζα απφ ηελ Ππζαγφξεηα Φηινζνθία, είηε κέζα απφ ηνλ νξζφ ιφγν, ηε θηινζνθία θαη

18 17 ηελ εζηθή δσή, φπσο ν σθξάηεο θαη ηφζνη άιινη θηιφζνθνη. ΐιέπεηο πσο δέλνπλ φια κεηαμχ ηνπο! 1.4 Αλαθνξέο ζηελ πιάλε από Δξκή Σξηζκέγηζην, Πινύηαξρν, Ηξάθιεηην θαη Αλαηνιηθνύο κύζηεο -Αειαδή αλ θαλείο ζπλεηδεηνπνηήζεη απηή ηελ πιάλε, ηελ ζπλεηδεηνπνηήζεη βέβαηα νπζηαζηηθά θαη φρη απιψο ζεσξεηηθά ηφηε κπνξεί λα ειεπζεξσζεί, λα πάεη πάλσ απφ απηήλ; -Ναη. Μπνξεί. Ώιιά απηφ ην θαηαθέξλνπλ πνιχ ιίγνη βέβαηα. Γη απηφ εκάο απηφ πνπ καο ελδηαθέξεη ζε κεγάιν βαζκφ είλαη ηνπιάρηζηνλ λα έρνπκε ππφςε καο αλά πάζα ζηηγκή ην πφζν βνπηεγκέλνη ζηελ πιάλε είκαζηε ψζηε λα θάλνπκε ιηγφηεξα θαηά ην δπλαηφλ ιάζε. Να ζπκεζνχκε ηνλ Βξκή ηνλ Σξηζκέγηζην πνπ έιεγε φηη «ν Θεφο ζνθφο, ν Άλζξσπνο αλφεηνο». Ώκέζσο-ακέζσο καο δείρλεη ηελ πνζφηεηα ηεο πιάλεο ηνπ Ώλζξψπνπ ζήκεξα. Κη φηαλ ιέσ «ζήκεξα» ελλνψ κηα θάζε θαηά ηελ νπνία ν Άλζξσπνο κεηά ηελ «Πηψζε» είλαη πνιχ καθξηά απφ ην Θεφ. Γηα ηελ πιάλε ηνπ αλζξψπνπ κίιεζαλ πνιινί ζνθνί. Ο Πινχηαξρνο είπε φηη «Δ Ώιήζεηα ήηαλ έλαο θαζξέθηεο ζηνλ Οπξαλφ(Πλεπκαηηθφο Κφζκνο). Έπεζε(Πηψζε ησλ Ώλζξψπσλ ζαλ φλησλ) ζηε Γε(Κφζκνο ηεο Απαδηθφηεηαο) θαη έγηλε ρίιηα θνκκάηηα. Ώπφ ηφηε φπνηνο(αλφεηνο) άλζξσπνο βξεη έλα θνκκαηάθη ηνπ θαζξέθηε λνκίδεη φηη βξήθε φιε ηελ Ώιήζεηα». Ο Δξάθιεηηνο είπε φηη «Γηα ηνπο μππλεηνχο(θσηηζκέλνπο) έλαο θαη θνηλφο είλαη ν Κφζκνο(Πλεπκαηηθφο Κφζκνο). Οη θνηκηζκέλνη (κε θσηηζκέλνη) δνπλ ν θαζέλαο ζην δηθφ ηνπ θφζκν(κφζκνο ηεο Πιάλεο, ηεο Μάγηα, ηεο Απαδηθφηεηαο)». Πάιη καο κηιάεη θαη απηφο γηα ηελ πιάλε θαη γηα ηελ ηξνκεξή έθηαζε πνπ έρεη ζήκεξα ζηε δσή καο. Ώο κελ μερλάκε φηη ν ίδηνο ν Δξάθιεηηνο φπσο θαη ν ΐνχδαο απαξλήζεθαλ ην βαζηιηθφ αμίσκα αλαδεηψληαο ηελ πλεπκαηηθή θψηηζε. Ο Δξάθιεηηνο είρε πεη κάιηζηα ιαθσλίδνληαο «Βδεδηζάκελ εκαπηφλ!» Αειαδή

19 18 «Βγλψξηζα ηνλ εαπηφ κνπ!». Αειαδή ζε δηθή κνπ κεηάθξαζε: «Ρε παηδηά ηη κεγάιν πξάγκα θαηφξζσζα! Γλψξηζα ηνλ εαπηφ κνπ! Γλψξηζα ηηο αηνκηθέο κνπ πιάλεο! Ξέθπγα απφ ηελ αηνκηθή κνπ «κάγηα», μχπλεζα, θσηίζηεθα!» ην ίδην κήθνο θχκαηνο πνιινί αξραίνη Έιιελεο ζνθνί είπαλ ηα γλσζηά: «Γλψζη ζαπηφλ», «Υαιεπφλ εαπηφλ γλψλαη» θιπ. Ώιιά θαη ζηηο αλαηνιηθέο ζξεζθείεο θαη θηινζνθίεο βαζηθφο ππξήλαο είλαη ε Μάγηα, ε Πιάλε. Δ Γε ζεσξείηαη ν Κφζκνο ηεο Πιάλεο. Ώληίζηνηρα θαη ν Βξκήο ν Σξηζκέγηζηνο ζεσξνχζε ηε Γε ζαλ ηνλ Κφζκν ηεο Καθίαο ζε αληίζεζε κε ηνλ Πλεπκαηηθφ Κφζκν. ηαλ ιέκε Γε ελλννχκε ηνλ Κφζκν ηεο Απαδηθφηεηαο ζηνλ νπνίν δνχκε, ηνλ Τιηθν- Βλεξγεηαθφ θαη Καηψηεξν Φπρηθφ Κφζκν. ηελ Ώλαηνιή ινηπφλ ν άλζξσπνο ζεσξείηαη δέζκηνο ησλ πξνζθνιιήζεσλ ηνπ θαη ησλ πιαλψλ ηνπ θαη κφλν αλ θαηαθέξεη λα απφ-πξνζθνιιεζεί απφ ηα γήηλα θαη ηνλ Κφζκν ηεο Μάγηα ηφηε φρη κφλν ζα επηπρήζεη αιιά ζα βγεη έμσ θαη απφ ηνλ ηξνρφ ησλ γελλήζεσλ θαη ησλ ζαλάησλ, ηνλ ηξνρφ ηεο κεηελζάξθσζεο. 1.5 Αλαθνξέο ζηελ πιάλε από Πιάησλα θαη Υξηζηό -Ξεθίλεζεο έλα πνιχ σξαίν ζέκα, απηφ κε ηελ πιάλε. Σψξα θαιφ είλαη λα ζηακαηήζνπκε ηα γεληθά θαη λα δνχκε ηηο δηάθνξεο ηδηνζπγθξαζίεο κε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή. -Πξηλ πάκε ζε ηδηνζπγθξαζηαθά παξαδείγκαηα λα πσ θάηη αθφκε. Σελ παξαβνιή ηνπ Πιάησλα θαη ηα ιφγηα ηνπ Υξηζηνχ. Πξφζεμε πφζν φινη νη πξαγκαηηθά κεγάινη είπαλ ηα ίδηα πξάγκαηα. Σί είπε ν Πιάησλαο; Έθεξε ην παξάδεηγκα ηεο ζπειηάο. Μίιεζε γηα ηνλ Κφζκν ησλ Εδεψλ, ηνλ Πλεπκαηηθφ Κφζκν θαη ηνλ παξνκνίαζε κε ηνλ Ήιην απιαλήο αζηέξαο ν Ήιηνο ζπκάζαη ηη είπακε; Σν θσο ινηπφλ ηνπ Ήιηνπ, ε απφιπηε Ώιήζεηα, έξρεηαη θαη πέθηεη κέζα ζε κηα ζθνηεηλή ζπειηά. Μέζα ζηε ζπειηά νη άλζξσπνη είλαη πξνζθνιιεκέλνη, δεκέλνη κε ηηο πξνζθνιιήζεηο ηνπο, κε ηηο «ρξπζέο αιπζίδεο» ηνπο ζε παζζάινπο κε ηέηνην ηξφπν πνπ δελ βιέπνπλ απ επζείαο ην ειηαθφ θσο. ΐιέπνπλ φκσο ηηο θσηνζθηάζεηο πνπ πξνθαιεί απηφ πάλσ ζηνλ ηνίρν ηεο ζπειηάο πνπ έρνπλ απέλαληη ηνπο. ΐιέπνληαο απηέο ηηο θσηνζθηάζεηο λνκίδνπλ φηη βιέπνπλ ηελ

20 19 πξαγκαηηθφηεηα, ηελ Ώιήζεηα ελψ απηφ πνπ βιέπνπλ είλαη ν Κφζκνο ηεο Πιάλεο, ν Κφζκνο ηεο Μάγηα, ν Κφζκνο ηεο Απαδηθφηεηαο θαη Πνηθηινκνξθίαο. Μηα εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα! Ώλ πάκε θαη ζην Υξηζηφ ζα δνχκε φηη είπε «αλ ν νθζαικφο ζνπ είλαη θαζαξφο ηφηε κπνξείο λα θεξδίζεηο ηε βαζηιεία ησλ Οπξαλψλ». Καη βέβαηα φηαλ έιεγε νθζαικφο ελλννχζε ηελ θαξδηά, ηελ ςπρή. Αελ είλαη ηπραία ε έθθξαζε «ηα κάηηα είλαη ν θαζξέθηεο ηεο ςπρήο». Ο θαζαξφο νθζαικφο δελ είλαη παξά ε θψηηζε, ε έμνδνο απφ ηα ζθνηάδηα ηεο πιάλεο. Βίρε επίζεο πεη φηη «γηα λα θιεξνλνκήζεηε ηε ΐαζηιεία ησλ Οπξαλψλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζαλ ηα παηδηά». Σα παηδηά ηί είλαη; Βίλαη πην θαζαξά ζηελ θαξδηά γηαηί ην κπαιφ δελ έρεη αθφκε ραιάζεη. Ξέξσ φηη θιπάξεζα ιηγάθη αιιά πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε απηή είρα ζθεθηεί θάπνηα πξάγκαηα έηζη γηα λα ηεζεί ην φιν ζέκα ηεο πιάλεο θαη ηψξα ηα είπα φια καδί θαη δελ ζε άθεζα λα κηιήζεηο πνιχ. Ώιιά ζα πξέπεη γηα λα ππάξρεη έλαο ζθειεηφο ζηε ζπδήηεζε καο λα ζέζνπκε θάπνηεο βαζηθέο εξσηήζεηο: Σί ζεκαίλεη πιάλε; Γηαηί ππάξρεη ε πιάλε; Πψο δεκηνπξγήζεθε; Πψο ιεηηνπξγεί; Βθεί, ζε απηή ηελ ηειεπηαία εξψηεζε ζα πάκε αλαγθαζηηθά ζηηο δηάθνξεο ηδηνζπγθξαζίεο θαη ζηηο ηξεηο κηαζκαηηθέο ηάζεηο θαη ζα δνχκε πσο επεξεάδνπλ ηελ ςπρηθή θαη ζσκαηηθή καο ζπκπεξηθνξά θαη πσο πξνθαινχλ θαη ηηο δηάθνξεο αζζέλεηεο. 1.6 Η πιάλε γελλήζεθε από ηελ Πηώζε ηνπ Αλζξώπνπ -Να μεθηλήζνπκε απφ ην πψο δεκηνπξγήζεθε ε πιάλε. -Κνίηαμε πνιινί πνιηηηζκνί, πνιιέο ζξεζθείεο θαη κχζνη κηιάλε γηα ηελ Πηψζε ηνπ Ώλζξψπνπ ζαλ νλ. Ο Δξάθιεηηνο είπε φηη «ν Κφζκνο είλαη κηα θσηηά πνπ ζβήλεη θαη αλάβεη κε ζπγθεθξηκέλα κέηξα» θαη ελλννχζε ηε δηαδνρηθή ζπζηνιή θαη δηαζηνιή ηνπ χκπαληνο. Αειαδή ζηε Φάζε ηεο Αηαζηνιήο έρνπκε ηε δεκηνπξγία ηνπ Πλεπκαηηθνχ Κφζκνπ, απφ απηφλ κε πηψζε ηε δεκηνπξγία θαη ηνπ Φπρηθνχ Κφζκνπ θαη κε πηψζε ηε δεκηνπξγία θαη ηνπ Βλεξγεηαθν-Τιηθνχ Κφζκνπ. ηε δε

21 20 Φάζε ηεο πζηνιήο έρνπκε ηελ απν-πινπνίεζε ηνπ Τιηθνχ Κφζκνπ θαη ηε ζχκπηπμε ηνπ ζηνλ Βλεξγεηαθφ θαη αξγφηεξα ζηνλ Φπρηθφ Κφζκν θαη απηνχ ζηνλ Πλεπκαηηθφ Κφζκν. Μεηά αξρίδεη πάιη ν θχθινο ηνπ Κνζκηθνχ Παηρληδηνχ. Καηά ηε ξήζε ηνπ Δξάθιεηηνπ βξηζθφκαζηε ζηε θάζε πνπ ζβήλεη ε θσηηά, ζηε θάζε ηεο πινπνίεζεο θαη Αηαζηνιήο ηνπ χκπαληνο πνπ αληηζηνηρεί θαη ζηελ ςπρηθή πηψζε. Δ Πηψζε ησλ Πξσηφπιαζησλ έρεη λα θάλεη αθξηβψο κε ηε κεηακφξθσζε ηνπ Ώλζξψπνπ σο φληνο απφ κνλνδηάζηαηνπ πλεπκαηηθνχ φληνο ζε δηζδηάζηαην πλεπκαηηθφ-ςπρηθφ θαη κεηά ζε ηξηζδηάζηαην πλεπκαηηθνςπρηθφ-πιηθφ. Γηα λα γίλεη βέβαηα απηφ ζα έπξεπε λα πξνεγεζεί ε κεηάβαζε απφ ην κνλνδηάζηαην χκπαλ ζην δηζδηάζηαην θαη ζην ηξηζδηάζηαην Πλεπκαηηθφ-Φπρηθφ-Τιηθφ. Βπίζεο πξηλ απφ ηελ Πηψζε ηνπ Ώλζξψπνπ πξνεγείηαη ε πηψζε νξηζκέλσλ αγγέισλ σο φλησλ. πσο ιέλε νη ζξεζθεπηηθέο παξαδφζεηο ην έλα δέθαην ησλ αγγέισλ κε αξρεγφ ην Αηάβνιν απνζηαηεί ιφγσ αιαδνλείαο γηαηί ζέιεη «λα γίλεη ραιίθεο ζηε ζέζε ηνπ ραιίθε» θαη έηζη δεκηνπξγνχληαη νη δηάβνινη, νη θαθνί δαίκνλεο. Ο Αηάβνινο κέζσ ηνπ θηδηνχ δηαβάιιεη ην Θεφ ζηνπο πξσηφπιαζηνπο φηη ζέιεη λα θξαηήζεη ηε ζεία ηδηφηεηα κφλν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο παξαζχξεη ζηελ Πηψζε. Πξηλ ηελ Πηψζε νη πξσηφπιαζηνη ήηαλ θαζαξά κνλνδηάζηαηα πλεπκαηηθά φληα, ήζαλ ζαλ άγγεινη νπζηαζηηθά θαη δνχζαλ κέζα ζηνλ Πλεπκαηηθφ Κφζκν, κέζα ζηνλ Παξάδεηζν θαη ζε άκεζε επαθή κε ην Θεφ. Μπαίλνληαο ζηνλ πεηξαζκφ απφ ην Αηάβνιν απνθηνχλ θαηψηεξεο αιαδνληθέο ζθέςεηο θαη επηζπκίεο δειαδή απνθηνχλ θαη Ώηνκηθή Φπρή θαη πέθηνληαο απφ ηνλ Πλεπκαηηθφ Κφζκν ζηνλ Τιηθν-Βλεξγεηαθφ απνθηνχλ θαη Τιηθν- Βλεξγεηαθφ ζψκα. Ώπφ εθεί θαη πέξα ν άλζξσπνο απνθηά πιένλ πιηθέο αλάγθεο θαη «κε ηνλ ηδξψηα ηνπ πξνζψπνπ ηνπ» βγάδεη πιένλ ην ςσκί ηνπ. Ώπνθηά επίζεο ζεμνπαιηθφηεηα. ηνλ Πλεπκαηηθφ Κφζκν δελ ππάξρνπλ θχια, αξζεληθφ θαη ζειπθφ γηαηί πξφθεηηαη γηα ηνλ Κφζκν ηεο Μνλαδηθφηεηαο. Πρ νη άγγεινη δελ έρνπλ θχιν, δελ είλαη αξζεληθνί θαη ζειπθνί. Ώο κελ

22 21 μερλάκε φηη ήδε πξηλ απφ ηελ Πηψζε βάζεη ηνπ κχζνπ ππήξρε κφλν ν Ώδάκ. Ώδάκ ζηα εβξατθά δελ ζεκαίλεη άληξαο αιιά ζεκαίλεη κφλν άλζξσπνο. ηε ζπλέρεηα ν Ώδάκ ρσξίδεηαη ζε άληξα θαη γπλαίθα αιιά αθφκα θαη ηφηε ζηνλ Παξάδεηζν ην δεπγάξη απηφ δελ είρε παηδηά γηαηί ήηαλ αζάλαην θαη δελ ππήξρε ε αλάγθε απνγφλσλ. πνπ δελ ππάξρεη ζάλαηνο δελ ππάξρεη θαη γέλλεζε. Δ αζαλαζία είλαη κνλνδηάζηαηε θαηάζηαζε ηνπ Πλεπκαηηθνχ Κφζκνπ ηεο Μνλαδηθφηεηαο. Δ χπαξμε γέλλεζεο θαη ζαλάηνπ είλαη δηζδηάζηαηε θαηάζηαζε ηνπ Τιηθν-Φπρηθνχ Κφζκνπ ηεο Απαδηθφηεηαο. Με ηελ πηψζε ινηπφλ αξρίδεη ην θαηλφκελν ηεο γέλλεζεο θαη ηνπ ζαλάηνπ, ε χπαξμε θχισλ θαη ε ζεμνπαιηθφηεηα. Με ηελ πηψζε απφ ηνλ Κφζκν ηεο Μνλαδηθφηεηαο-Παξάδεηζν ζηνλ Κφζκν ηεο Απαδηθφηεηαο ή Πνηθηινκνξθίαο μεθηλάεη θαη ε πιάλε ζαλ θαηλφκελν θαη θαη επέθηαζε θαη ην θαηλφκελν ηεο αζζέλεηαο θαη ηεο δπζηπρίαο θαη ησλ δεηλψλ ηνπ Ώλζξψπνπ. Ώπηφ είλαη έλα ζχληνκν πεξίγξακκα ηνπ πσο δεκηνπξγήζεθε ε πιάλε. Ο Υάλεκαλ, ν ηδξπηήο ηεο Οκνηνπαζεηηθήο, ζεψξεζε ην Φσξηθφ Μίαζκα σο ηε κεηέξα θαη απαξρή φισλ ησλ αζζελεηψλ θαη ην ηαχηηζε κε ην Πξνπαηνξηθφ Ώκάξηεκα πνπ δελ είλαη άιιν απφ ηελ αιαδνλεία. Μελ μερλάκε άιισζηε φηη θαη ε Υξηζηηαληθή ζξεζθεία ζεσξεί ηελ αιαδνλεία σο ην πξψηηζην απφ ηα επηά ζαλάζηκα ακαξηήκαηα, απηφ πνπ γελλάεη θαη φια ηα άιια. Μελ μερλάκε επίζεο φηη ηελ αιαδνλεία ζεσξνχζαλ θαη νη Ώξραίνη Έιιελεο σο ην κείδνλ ακάξηεκα κηιψληαο γηα ηελ «χβξε» πξνο ηνπο ζενχο. 1.7 Λεηηνπξγηθέο ππνζέζεηο πνπ δέλνπλ ηε ζθαηξηθή γλώζε -Δ αιήζεηα είλαη φηη φιν απηφ ην άθνπζκα ησλ αγγέισλ πνπ έγηλαλ δηάβνινη θαη φια απηά δελ μέξσ δελ κνπ θάζνληαη θαη ηφζν. Βίλαη έμσ απφ κέλα κάιινλ. -Έμσ κε πνηά έλλνηα;

23 22 -Αελ αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα δηθαηνινγήζσ γηαηί πσο νη άγγεινη έγηλαλ δηάβνινη θαη απηφ ην έλα δέθαην ησλ αγγέισλ πνηφο ην ιέεη απηφ; -Ώπηά ηα ιέλε νη παξαδφζεηο, νη κχζνη, δειαδή ε πξνθνξηθή δηδαζθαιία πνπ αξγφηεξα έγηλε θαη γξαπηή ζε δηάθνξεο ζξεζθείεο. Γηα κέλα -Βίλαη θάηη ην νπνίν κπνξνχκε λα πξνζεγγίζνπκε; -ρη. ην επίπεδν πνπ είκαζηε απηή ηε ζηηγκή, φρη. Ώιιά γηα κέλα απηφ είλαη κηα ιεηηνπξγηθή ππφζεζε. Βίλαη θάηη πνπ έξρεηαη θαη δέλεη ηα πξάγκαηα κεηαμχ ηνπο. Καη κάιηζηα πνιχ δηαθνξεηηθά πξάγκαηα κεηαμχ ηνπο. Βκείο, νη κε θσηηζκέλνη δελ κπνξνχκε λα έρνπκε άκεζε εκπεηξία γη απηφ θαη δελ κπνξνχκε λα επηβεβαηψζνπκε ή λα απνξξίςνπκε θάηη ηέηνην. Βγψ κάιηζηα ζεκείσζε φηη δελ ηα αλαθέξσ φια απηά ζαλ πίζηε κνπ, ζαλ ζξεζθεία κνπ, ζαλ θηινζνθία κνπ, ζαλ δφγκα γεληθψο. Μπνξεί λα είλαη θαη έηζη, κπνξεί λα είλαη θαη αιιηψο. Ώιιά γηα κέλα αλ κηα ιεηηνπξγηθή ππφζεζε εμεγεί πνιιά πξάγκαηα απφ δηαθνξεηηθνχο ηνκείο αμίδεη λα πηνζεηεζεί. Καη κάιηζηα φζν πην πνιιά θαη πην δηαθνξεηηθά κπνξεί λα εμεγήζεη ηφζν πην θνληά ζηελ Ώιήζεηα είλαη απηφ ην κηθξφ θνκκαηάθη ηνπ θαζξέθηε πνπ έπεζε απφ ηνλ Οπξαλφ ζηε Γε. Φηάλεη λα κε λνκίδνπκε φηη απηφ είλαη ε φιε Ώιήζεηα. Έρσ ζπλεζίζεη ζηε δσή κνπ ζαλ επηζηήκνλαο λα πηνζεηψ ιεηηνπξγηθέο ππνζέζεηο γηα ηελ εμήγεζε ησλ δηάθνξσλ θπζηθψλ θαη βηνινγηθψλ θαηλνκέλσλ. Ώπηφ είλαη ζρεδφλ θαλφλαο ζηελ Βπηζηήκε. Πέξαλ απφ ηνπο πκπαληηθνχο Νφκνπο πνπ έρνπκε ζπιιάβεη θαη απνδείμεη ππάξρνπλ ηα θπζηθά θαηλφκελα. ζα απφ απηά κπνξνχλ λα είλαη άκεζα πξνζηηά εμεγνχληαη απ επζείαο κε ηε ρξήζε ησλ πκπαληηθψλ Νφκσλ θαη κε πεηξακαηηζκφ θαη παξαηήξεζε ζην εξγαζηήξην. Γηα πνιιά φκσο πνπ ζπλέβεζαλ ζην παξειζφλ ή πνπ ζπκβαίλνπλ ηψξα ζε καθξηλνχο Γαιαμίεο δελ ππάξρεη απηή ε δπλαηφηεηα. Βπνκέλσο ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο είλαη πνιχ ζπλεζηζκέλν λα ζπδεηνχληαη ζνβαξά θαη λα πηνζεηνχληαη ιεηηνπξγηθέο ππνζέζεηο απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. Πρ θάζε ρξφλν αθνχκε θαη δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγηθέο ππνζέζεηο απφ έγθπξνπο επηζηήκνλεο γηα ην πψο δεκηνπξγήζεθε ην χκπαλ, γηα ην πψο

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΚΡΑΣΗ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο)

ΧΚΡΑΣΗ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΧΚΡΑΣΗ Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο) (ην γξαθείν, ζην ζπίηη ηνπ θαζεγεηή) ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Καιψο ηνπο Β: Σα θαζίθηα Αιιά ηη πεξηκέλεηο απφ θαζηζηφκνπηξα Ννκίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Τεχνη και Επιστημη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ Σέρλε θαη Δπηζηήκε ζηε ιήςε ηνπ Ηζηνξηθνύ από ηνλ νκνηνπαζεηηθό γηαηξό Άζσο Όζσλνο Ηαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Χίλιες και Μία Κοινωνικές Πλάνες Ιδωμένες με το Μικροσκόπιο της Ολιστικής Σκέψης Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ -«Πάλησλ ρξεκάησλ, κέηξνλ Άλζξσπνο» -«Άιιαη αη βνπιαί εκψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος A

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος A Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος A Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σφκνο Α Πεξηγξαθή ησλ Αλζξψπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηψλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξφο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο)

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) (ην κπαθγθξάνπλη, ζε βίληεν δξφκνπ κε δέληξα, θπξίσο θππαξίζηα, ν νπνίν εθηείλεηαη ζε φιν ην κήθνο ηεο ζθελήο. Δπί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Διανοητική και Πνευματική Αγάπη

Διανοητική και Πνευματική Αγάπη Διανοητική και Πνευματική Αγάπη Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σεηξά Οιηζηηθήο Φηινζνθίαο ΔΙΑΝΟΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΑΓΑΠΗ -ζηη ςνηποθική σέζη -ηην Οικογένεια -ηη

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος B

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος B Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος B Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΑ Σόκνο Β Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ηαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ηαηξηθήο 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ ΚΈΛΟ Αληθήρ Λόγορ Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ Κέιζν, ηνλ παξέζεζε κέζα ζην απνινγεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Οδηγός για Εφήβους και Γονείς Σεξ, Έρωτας και Αγάπη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 Ζ αθνξκή: «ε ζηξηκκέλε θαζεγήηξηα ηεο Βηνινγίαο» 1.2 Ζ ζεκαζία ηνπ θιίκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΑ Γ Σφκνο Πεξηγξαθή ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ Άζσο Όζσλνο Ηαηξφο Οκνηνπαζεηηθήο Ηαηξηθήο 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα : Ο «θάναηορ ηος Θεού» ζηη θιλοζοθία ηος Nietzsche. (Έπγα: Τάδε έθη Ζαραηούζηρα και Χαρούμενη Επιζηήμη)

ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα : Ο «θάναηορ ηος Θεού» ζηη θιλοζοθία ηος Nietzsche. (Έπγα: Τάδε έθη Ζαραηούζηρα και Χαρούμενη Επιζηήμη) Αριζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκης Φιλοζοθική τολή Σμήμα Φιλοζοθίας και Παιδαγωγικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ηοσ Σομέα Φιλοζοθίας Νικολαΐδοσ Σριανηαθσλλένια ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ Γάκεζα κηα Κεμηθάλα, γάκεζα κηα Ηλδή, γάκεζα κηα Θαλαδντλδηάλα, γάκεζα καχξεο, γάκεζα Θηλέδεο, γάκεζα Γεξκαλίδεο, Οσζίδεο, γάκεζα φιεο ηηο θπιέο. Απηφο ήηαλ έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Ι Ο Ε Ι Ν Α Ι Ο Δ Η Μ Ι Ο Τ Ρ Γ Ο ;

Π Ο Ι Ο Ε Ι Ν Α Ι Ο Δ Η Μ Ι Ο Τ Ρ Γ Ο ; Π Ο Ι Ο Ε Ι Ν Α Ι Ο Δ Η Μ Ι Ο Τ Ρ Γ Ο ; Σα Υαπακηηπιζηικά Γνωπίζμαηα ηος Οςπάνιος Παηέπα μαρ 1 Paul S. L. Johnson ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΗΜΙΟΤΡΓΟ; Σα Υαξαθηεξηζηηθά Γλσξίζκαηα ηνπ Οπξάληνπ Παηέξα καο Βθδφζεηο ΏΡΟΣΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 -

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 - Η είδεζε έξρεηαη απφ ηνλ Βφιν. Μεξίδα γνλέσλ θαη θαζεγεηψλ ηνπ 2νπ ΓΔΛ Νέαο Ισλίαο πξνηείλνπλ λα ηνπνζεηεζνχλ θάγθεια αλάκεζα ζην 2ν ΓΔΛ Ν. Ισλίαο θαη ην 2ν ΔΠΑΛ Ν. Ισλίαο, πνπ ζπζηεγάδνληαη ζηνλ ίδην

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές βίας: trafficking

Μορθές βίας: trafficking Ηραθιής Μοζθώθ Εκπεηρογλώκφλ Σύκβοσιος ΥΠΕΞ / Εζληθός Σσληοληζηηθός & Εποπηηθός Μεταληζκός Καηαποιέκεζες Εκπορίας Αλζρώπφλ Μορθές βίας: trafficking (Ο ειζηγηηής ζσζηήνεηαι και ζηηά από κάποιον/-α να πει

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B

Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΩΔΗ Σόκνο Β Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηζηαηηθώλ κε εθαξκνγή

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική

Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική Ρν trafficking, ίζσο είλαη φηη ρεηξφηεξν ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή ζηνλ θφζκν, ρσξίο λα έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750)

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Δημιοσργός: Ζωή Τζιλίκη Λεηςία 1745. Δίκαη 60 ρξνλώλ θαη έρσ απνθηήζεη κεγάιε θήκε ζαλ νξγαλίζηαο, ηζεκπαιίζηαο, θάληνξαο ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά,

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα