Μζροσ Α Σεχνικά χαρακτθριςτικά

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μζροσ Α Σεχνικά χαρακτθριςτικά"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΡΛΘΟΨΟΙΚΘΣ & ΔΙΑΨΑΝΕΙΑΣ 1 ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν του Διμου οικονομικοφ ζτουσ 2015 ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 2783/ KA: KA: KA: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 Μελζτθ, ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ και όροι ανάκεςθσ Με τθν παροφςα μελζτθ προβλζπεται θ προμικεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2015», όπωσ περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω, αιτοφμενθσ ςυνολικισ πίςτωςθσ ,00 ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. Μζροσ Α Σεχνικά χαρακτθριςτικά Θ προμικεια περιλαμβάνει: Είδοσ Κωδικόσ CPV Θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ Οκόνεσ Θ/Υ Μνιμεσ (RAM) Θ/Υ Τροφοδοτικά Θ/Υ Εςωτερικοφσ ςκλθροφσ δίςκουσ Ϊθφιακόσ εγγραφζασ ιχου Ψορθτόσ υπολογιςτισ χειρόσ (tablet) Ρολυμθχανιματα Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεφματοσ Ρολφπριηα ρεφματοσ Ϊθφιακι φωτογραφικι μθχανι Ρροςαρμογζασ επζκταςθσ δικτφου Θ/Υ Τθλεόραςθ Αναλυτικά οι ποςότθτεσ, τα είδθ με τα ελάχιςτα τεχνικά χαρακτθριςτικά τουσ κακϊσ και ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ αυτϊν φαίνονται παρακάτω: 1 Ηλεκτρονικόσ Τπολογιςτισ τφπου Α Επεξεργαςτισ >= Intel Core ι αντίςτοιχο Μνιμθ RAM >=4GB ςε 1DIMM Σκλθρόσ δίςκοσ >= SATA3 Υποδοχζσ εςωτερικϊν μονάδων 3,5 >=2 Υποδοχζσ εξωτερικϊν μονάδων 5,25 >=2 Ανάλυςθ κάρτασ γραφικϊν Ρλικοσ εξόδων VGA >=1 Οπτικό μζςο DVD+/-RW SATA Δίκτυο Ethernet 10/100/1000MGbits Ρλθκτρολόγιο Ροντίκι οπτικό

2 Θφρεσ USB 3.0 >=2 Θφρεσ USB 2.0 >=2 On site 60 μινεσ από τον καταςκευαςτι για το ςφνολο των εξαρτθμάτων Ζξοδοσ ιχου 1 x ακουςτικϊν / 1 x θχείων Είςοδοσ ιχου 1 x ςτερεοφωνικι / 1x μικροφϊνου Τροφοδοτικό ιςχφοσ >=275Watt Λειτουργικό ςφςτθμα Windows 7 Pro Greek 64bit Επιςκευι τθν επόμενθ εργάςιμθ μζρα 2 2 Ηλεκτρονικόσ Τπολογιςτισ τφπου B Επεξεργαςτισ >= Intel Core i5 ι αντίςτοιχο Μνιμθ RAM >=8GB Σκλθρόσ δίςκοσ >= 1ΤB Δίκτυο Ethernet 10/100/1000MGbits Αςφρματθ δικτφωςθ >= ac Wi-Fi wireless networking; IEEE a/b/g/n compatible Bluetooth >=4.0 Θφρα HDMI >=1 Θφρα Thunderbolt 2 >=2 Θφρεσ USB 3.0 >=4 Θφρα SDXC >=1 Θφρα audio line-in >=1 Θφρα audio line-out >=1 Λειτουργικό ςφςτθμα OS X Yosemite Ρλάτοσ κουτιοφ <20 εκ Μικοσ κουτιοφ <20 εκ Φψοσ κουτιοφ <4 εκ Βάροσ <1,3 κιλά Αςφρματο πλθκτρολόγιο Αςφρματο ποντίκι >=12 μινεσ 3 Οκόνθ Η/Τ τφπου Α Διαγϊνιοσ >=21,5 Λόγοσ πλευρϊν 16:9 Εγγενισ ανάλυςθ Θφρεσ VGA >=1 Θφρεσ DVI >=1 Θφρεσ HDMI >=1 Βάκοσ χρϊματοσ Ρλάτοσ εικονοςτοιχείων <=0,248mm Pixel pitch Γωνία κζαςθσ οριηόντια >=178 ο Γωνία κζαςθσ κάκετα >=178 ο panel IPS Ψωτεινότθτα >=250cd/m 2 φωτεινισ πθγισ LED Ωρόνοσ απόκριςθσ <=5ms Grey to grey Αντίκεςθ (static) >=1000:1 Τυπικόσ Ενςωματωμζνα θχεία >=2 χ 5watt Είςοδοσ ιχου ςτζρεο Ζξοδοσ ακουςτικϊν

3 >=24 μινεσ 3 4 Οκόνθ Η/Τ τφπου Β Διαγϊνιοσ >=27 Λόγοσ πλευρϊν 16:9 Ανάλυςθ Θφρεσ VGA >=1 Θφρεσ HDMI >=1 Θφρεσ DVI >=1 Θφρεσ λιψθσ USB 3.0 >=4 Θφρεσ αποςτολισ USB 3.0 >=1 Βάκοσ χρϊματοσ Pixel pitch <=0,27mm Γωνία κζαςθσ οριηόντια >=178 ο Γωνία κζαςθσ κάκετα >=178 ο panel IPS Ψωτεινότθτα >=250cd/m 2 φωτεινισ πθγισ LED Ωρόνοσ απόκριςθσ <=5ms grey-to-grey Αντίκεςθ (static) >=1.000:1 Τυπικι Ενςωματωμζνα θχεία >=2 χ 5watt Είςοδοσ ιχου ςτζρεο Ζξοδοσ ακουςτικϊν >=24 μινεσ 5 Μνιμθ (RAM) Η/Τ τφπου Α DDR2 Μζγεκοσ 1GB Ταχφτθτα 800MHz 6 Σροφοδοτικό Η/Τ Ιςχφσ >=400Watt Μζγεκοσ ανεμιςτιρα 120mmx120mm Σφνδεςθ motherboard 20pin + 4pin Ζξοδοσ τροφοδοςίασ MOLEX >=2 Ζξοδοσ τροφοδοςίασ SATA >=2 Στακεροποίθςθ τάςθσ (active PFC) >=24 μινεσ 7 Εςωτερικόσ ςκλθρόσ δίςκοσ Ωωρθτικότθτα 2ΤΒ Διαςφςδεςθ SATA3 Μζγεκοσ 3,5 Cache >=64MB >=24 μινεσ 8 Ψθφιακόσ εγγραφζασ ιχου Υποςτθριηόμενοι τφποι αρχείων ιχου MP3, WAV Κάρτεσ μνιμθσ MicroSD, microsdhc

4 Είςοδοσ εγγραφισ ςτερεοφωνικι Ζξοδοσ ιχου ςτερεοφωνικι Συνδεςιμότθτα >=USB 2.0 Ενςωματωμζνα μικρόφωνα 2 Κάρτα μνιμθσ microsdhc >=8GB Να περιλαμβάνεται >=24 μινεσ 4 9 Ψορθτόσ υπολογιςτισ χειρόσ (tablet) Ρυρινεσ επεξεργαςτι >=4 Ταχφτθτα επεξεργαςτι >=2,3GHz Μνιμθ RAM >=2GB Μνιμθ ROM >=16GB Επζκταςθ μζςω microsd >=64GB Διάςταςθ οκόνθσ >=8,4 Ανάλυςθ οκόνθσ >=2560χ1600Pixels Βάκοσ χρϊματοσ >= Μπαταρία >=4800mAh Ενςωματωμζνθ κάμερα πίςω >=8MegaPixel Ενςωματωμζνθ κάμερα μπροςτά >=2MegaPixel Ψλασ >=LED Flash Auto focus Θχείο >=1 Ζξοδοσ ιχου ςτζρεο Bluetooth >=BT 4.0 / DI,HOGP,PAN,A2DP,AVRCP,HSP,OPP,HID Αςφρματο δίκτυο >= b/g/n WiFi hotspot Υποςτιριξθ MHL Εφρεςθ τοποκεςίασ Αιςκθτιρεσ GPS, GLONASS Accelerometer,Geo-magnetic,Gyro-sensor,Light Sensor,Hall Sensor Θικθ προςταςίασ (μπροςτά & πίςω) Πχι universal >=24 μινεσ 10 Ψορθτόσ θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ Ψορθτόσ Επεξεργαςτισ >=Intel Core ι αντίςτοιχο Διάςταςθ οκόνθσ >=15,6 Ανάλυςθ οκόνθσ >=1366χ768 οκόνθσ LED LCD Μζγεκοσ μνιμθσ RAM >=4GB Μζγεκοσ ςκλθροφ δίςκου >=1TB Θφρα HDMI >=1 Θφρα ακουςτικϊν/μικροφϊνου >=1 Σφνκετθ Θφρεσ USB 2.0 >=2 Θφρεσ USB 3.0 >=1 Θφρεσ RJ-45 >=1 Ethernet 10/100 Αςφρματθ δικτφωςθ >= b/g/n Bluetooth >=4.0 Ενςωματωμζνο μικρόφωνο Αρικμόσ θχείων 2 Ενςωματωμζνθ web camera >=1280χ720pixels Λειτουργικό ςφςτθμα Windows bit Ελλθνικά

5 >=12 μινεσ 5 11 Ρολυμθχάνθμα Laser Ωρϊμα Μονόχρωμο Ταχφτθτα εκτφπωςθσ >=28 ppm Μζγιςτθ ανάλυςθ >=4800χ600dpi Εκτφπωςθ διπλισ όψθσ Αυτόματα Μζγεκοσ εκτφπωςθσ >=Α4 Μνιμθ εκτυπωτι >=128ΜΒ Ανάλυςθ ςάρωςθσ >=4800χ4800dpi Τροφοδότθσ ςάρωςθσ Ωωρθτικότθτα τροφοδότθ >=40 φφλλα Αποςτολι/Λιψθ Ψαξ Αςφρματθ δικτφωςθ b/g/n Ενςφρματθ δικτφωςθ Ethernet 10/100 Θφρα USB 2.0 >=1 >=12 μινεσ 12 Αδιάλειπτο τροφοδοτικό ρεφματοσ (AVR) Automatic Voltage Regulator Ιςχφσ 1000VA πριηϊν εξόδου AC Ρλικοσ πριηϊν εξόδου >=2 >=12 μινεσ 13 Ρολφπριηο ρεφματοσ Ρλάγιασ τοποκζτθςθσ Ρλικοσ πριηϊν >=5 πριηϊν AC (shuko) Μικοσ καλωδίου >=1,5μ 14 Ϊθφιακι φωτογραφικι μθχανι Μονοοπτικι ψθφιακι reflex (SLR) Μοντοφρα φακοφ Μοντοφρα με επαφζσ AF Αιςκθτιρασ εικόνασ >= CMOS 23,5mm x 15,6mm Συνολικά pixel >= 24,78 εκατομμφρια Σφςτθμα απομάκρυνςθσ ςκόνθσ Αποκικευςθ - Μορφι αρχείων RAW: 12 bit, ςυμπιεςμζνο JPEG: ςυμβατότθτα με JPEG-Baseline για βζλτιςτθ (περίπου 1:4), κανονικι (περίπου 1:8) ι βαςικι ςυμπίεςθ (περίπου 1:16) RAW+JPEG: μία φωτογραφία που ζχει εγγραφεί ςε φορμά RAW και JPEG Μζςα αποκικευςθσ Κάρτεσ μνιμθσ SD (Secure Digital) και ςυμβατζσ με UHS-I SDHC και SDXC Σκόπευτρο Μονοοπτικό ςκόπευτρο reflex με πεντακάτοπτρο ςτο επίπεδο του ματιοφ κλείςτρου Θλεκτρονικά ελεγχόμενο κλείςτρο κατακόρυφου

6 εςτιακοφ επιπζδου Ταχφτθτα κλείςτρου 1/ δευτ. ςε βιματα του 1/3 EV, Bulb, Time Λειτουργίεσ λιψθσ Μεμονωμζνο καρζ, ςυνεχισ, ακόρυβθ λιψθ, χρονομζτρθσ αυτοφωτογράφιςθσ, υςτζρθςθ τθλεχειριςτθρίου, γριγορθ απόκριςθ τθλεχειριςτθρίου Μζτρθςθ ζκκεςθσ Μζτρθςθ matrix: μζτρθςθ color matrix II 3D, μζτρθςθ color matrix II. Κεντροβαρισ μζτρθςθ: βάροσ 75% ςε κφκλο 8 mm ςτο κζντρο του κάδρου. Σθμειακι μζτρθςθ: μζτρθςθ κφκλου 3,5 mm (περίπου 2,5% του κάδρου) ςτο κζντρο του επιλεγμζνου ςθμείου εςτίαςθσ Αντιςτάκμιςθ ζκκεςθσ Μπορεί να ρυκμιςτεί κατά -5 ζωσ +5 EV ςε βιματα του 1/3 EV ςτισ λειτουργίεσ P, S, A και M Ευαιςκθςία ISO Αυτόματθ εςτίαςθ Λειτουργία επιλογισ περιοχισ AF Ενςωματωμζνο φλασ Ρζδιλο εξαρτθμάτων USB Διάμετροσ Ψακοφ Θφρα HDMI Τςάντα μεταφοράσ καταςκευαςτι ISO ςε βιματα του 1 EV με ανίχνευςθ φάςθσ TTL, 11 ςθμεία εςτίαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου ενόσ αιςκθτιρα ςταυροειδοφσ διάταξθσ (cross-type)) και βοθκθτικόσ φωτιςμόσ AF (εφροσ περίπου 0,5-3 m/1 ft 8 in. - 9 ft 10 in.) AF μονοφ ςθμείου, AF δυναμικισ περιοχισ, AF αυτόματθσ επιλογισ περιοχισ, παρακολοφκθςθ 3D (11 ςθμεία) Αυτόματο, πορτραίτο, παιδί, κοντινό, νυχτερινό πορτραίτο, εξαιρετικά ζντονο, ποπ, εικονογράφθςθ φωτογραφίασ, ζγχρωμο ςκίτςο, εφζ μθχανισ-παιχνιδιοφ: αυτόματο φλασ με αυτόματθ ανφψωςθ. P, S, A, M: χειροκίνθτθ ανφψωςθ με απελευκζρωςθ κουμπιοφ Επαφι hot-shoe ISO 518 με επαφζσ ςυγχρονιςμοφ και δεδομζνων και αςφάλεια Hi-Speed USB mm >=2 ζτθ 6 15 Τθλεφωνικι ςυςκευι Γραφείου Οκόνθ Αναγνϊριςθ καλοφντοσ Ανοιχτι ακρόαςθ Μνιμεσ >=10 >=12 μινεσ 16 Ρροςαρμογζασ επζκταςθσ δικτφου Θ/Υ (powerline kit) Ρρότυπα και Ρρωτόκολλα HomePlug AV, IEEE802.3, IEEE802.3u Θφρεσ ethernet >= 3x10/100Mbps (RJ45) Είδοσ Βφςματοσ EU Εμβζλεια >=300 μζτρα μζςω δικτφου ρεφματοσ Ρλικοσ ςυςκευϊν 2 προςαρμογείσ

7 Ριςτοποίθςθ CE, FCC, RoHS >=3 ζτθ 7 17 Οκόνθ Η/Τ τφπου Γ Διαγϊνιοσ >=23,8 Λόγοσ πλευρϊν 16:9 Ανάλυςθ Θφρεσ VGA >=1 Θφρεσ Displayport 1.2a >=1 Θφρεσ DVI >=1 Θφρεσ λιψθσ USB 2.0 >=3 Θφρεσ αποςτολισ USB 2.0 >=1 Βάκοσ χρϊματοσ Pixel pitch <=0,2745mm Γωνία κζαςθσ οριηόντια >=178 ο Γωνία κζαςθσ κάκετα >=178 ο panel IPS Ψωτεινότθτα >=250cd/m 2 φωτεινισ πθγισ LED Ωρόνοσ απόκριςθσ <=8ms grey-to-grey Αντίκεςθ (static) >=1.000:1 Τυπικι φκμιςθ φψουσ φκμιςθ περιςτροφισ φκμιςθ κλίςθσ >=36 μινεσ 18 Σθλεόραςθ Διαγϊνιοσ 37 Είςοδοι Ζξοδοι Επιπλζον χαρακτθριςτικά Ψωτεινι πθγι Δζκτθσ Μζγιςτο Refresh rate Full HD 1 HDMI v1.4, 3x HDMI v1.3, 2x SCART, YPbPr, PC-in VGA, D-Sub 15pin, Audio L/R, USB, CVBS, CI, CI+, PC audio, LAN RJ- 45, PC network link, SD Headphone, Digital audio (coaxial) Child protection, Clock, Teletext, NetTV, DLNA/USB media browser LED Analog, MPEG-4, DVB-T, DVB-C, DVB-T2 (MPEG-4) 100Hz

8 Μζροσ Β Ενδεικτικόσ Προχπολογιςμόσ 8 KA: (20.000,00 ) Είδοσ (αρικμόσ αναφοράσ τεχνικϊν Μονάδα Σιμι Μονάδασ Ποςότθτα χαρακτθριςτικϊν) μζτρθςθσ (με ΦΠΑ) Κόςτοσ Θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ τφπου A (1) τεμάχιο ,00 Θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ τφπου B (2) τεμάχιο ,00 Οκόνθ Θ/Υ τφπου Α (3) τεμάχιο ,00 Οκόνθ Θ/Υ τφπου Β (4) τεμάχιο ,00 Οκόνθ Θ/Υ τφπου Γ (17) τεμάχιο ,00 Μνιμθ (RAM) Θ/Υ τφπου A (5) τεμάχιο ,00 Τροφοδοτικό Θ/Υ (6) τεμάχιο ,00 Εςωτερικόσ ςκλθρόσ δίςκοσ (7) τεμάχιο ,00 Ϊθφιακόσ εγγραφζασ ιχου (8) τεμάχιο ,00 Ρροςαρμογζασ επζκταςθσ δικτφου Θ/Υ τεμάχιο ,00 φνολο ,00 KA: (4.520,00 ) Είδοσ (αρικμόσ αναφοράσ τεχνικϊν Μονάδα Σιμι Μονάδασ Ποςότθτα χαρακτθριςτικϊν) μζτρθςθσ (με ΦΠΑ) Κόςτοσ Ψορθτόσ υπολογιςτισ χειρόσ (tablet) (9) τεμάχιο ,00 Θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ τφπου Α (1) τεμάχιο ,00 Τθλεόραςθ (18) τεμάχιο ,00 Ψορθτόσ θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ (10) τεμάχιο ,00 Ρολυμθχάνθμα (11) τεμάχιο ,00 Αδιάλειπτο τροφοδοτικό ρεφματοσ (12) τεμάχιο ,00 Ρολφπριηο ρεφματοσ (13) τεμάχιο ,00 Ϊθφιακι φωτογραφικι μθχανι (14) τεμάχιο ,00 φνολο 4.520,00 KA: (60,00 ) Είδοσ (αρικμόσ αναφοράσ τεχνικϊν Μονάδα Σιμι Μονάδασ Ποςότθτα χαρακτθριςτικϊν) μζτρθςθσ (με ΦΠΑ) Κόςτοσ Τθλεφωνικι ςυςκευι (15) τεμάχιο ,00 φνολο 60,00 A/A Κ.Α. Προχπολογιςμοφ Περιγραφι Ποςό 1. Μθχανογραφικό υλικό (Θ/Υ, πολυμθχανιματα, ςκάνερ, φαξ, KA: περιφερειακά κοκ) ΣΑΤΑ ΡΟΕ ,00 2. Θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ και θλεκτρονικά ςυγκροτιματα και KA: λογιςμικά- Ρράξθ "Κζντρα Στιριξθσ ΟΜΑ και Ευπακϊν Ομάδων" 4.520,00 (ΕΣΡΑ ). 3. Λοιπόσ Εξοπλιςμόσ τθλεπικοινωνιϊν- Ρράξθ "Κζντρα Στιριξθσ KA: ΟΜΑ και Ευπακϊν Ομάδων" (ΕΣΡΑ ) 60,00 φνολο δαπάνθσ ,00

9 Μζροσ Γ Όροι ανάκεςθσ 9 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ο Διμοσ ενδιαφζρεται να προμθκευτεί τα είδθ που περιγράφονται ςτθν παροφςα μελζτθ, για να ικανοποιιςει τισ ανάγκεσ διάφορων Υπθρεςιϊν του. Ο προσ προμικεια εξοπλιςμόσ κα εγκαταςτακεί είτε ςε νζεσ κζςεισ εργαςίασ είτε κα αντικαταςτιςει απαρχαιομζνο εξοπλιςμό υπαρχόντων κζςεων. 2. ΩΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΨΟΫΝ 2.1. Πςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ προμικειασ πρζπει να κατακζςουν ζγγραφεσ κλειςτζσ προςφορζσ Οι προςφορζσ υποβάλλονται με παράδοςθ τουσ ςτο τμιμα ΔΙΚΤΥΫΝ, ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΫΝΙΫΝ & ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΡΕ, ι με αποςτολι τουσ ταχυδρομικϊσ επί αποδείξει ι μζςω εταιριϊν διακίνθςθσ εντφπων. Στθν περίπτωςθ αυτι θ προςφορά πρζπει να φτάςει ςτο αρμόδιο τμιμα πριν από τθ λιξθ τθσ θμερομθνίασ και τθσ ϊρασ υποβολισ των προςφορϊν Στισ περιπτϊςεισ που οι υποβαλλόμενεσ ι ταχυδρομικά αποςτελλόμενεσ προςφορζσ δεν πλθροφν τα οριηόμενα από τισ διατάξεισ των προθγουμζνων παραγράφων του παρόντοσ άρκρου ι αφοροφν προμθκευτζσ των οποίων θ ςυμμετοχι ςτουσ διαγωνιςμοφσ του Διμου ζχει αποκλειςκεί, δεν λαμβάνονται υπόψθ. Ρροςφορζσ που δεν λαμβάνονται υπόψθ κατά τα ανωτζρω επιςτρζφονται Ο ακριβισ χρόνοσ και ο τόποσ κατάκεςθσ των προςφορϊν κα ανακοινωκεί ςτο διαδικτυακό τόπο του Διμου και ςτον τοπικό τφπο (ζντυπο ι θλεκτρονικό) με ςχετικι δθμοςίευςθ. 3. ΡΟΣΨΟΕΣ Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, όπου κα αναγράφονται ευκρινϊσ τα εξισ ςτοιχεία: Α. Ρροσ: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΤΜΘΜΑ ΔΙΚΤΥΫΝ, ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΫΝΙΫΝ & ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΡΕ Τθλζφωνο: , FAX: Β. ΡΟΣΨΟΑ για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2015» Γ. Θ θμερομθνία διενζργειασ τθσ διαδικαςίασ Δ. Τα ςτοιχεία του αποςτολζα Μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα ηθτοφμενα δικαιολογθτικά. Τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται ςε χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΤΕΩΝΙΚΘ ΡΟΣΨΟΑ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ ςυμπλθρϊνει το ςχετικό ζντυπο ςυμμόρφωςθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν που παραλαμβάνει από το Διμο μαηί με τθν παροφςα μελζτθ. Αναφζρει τον καταςκευαςτι και το μοντζλο των μθχανθμάτων που προςφζρει και υποβάλλει τα αναλυτικά τεχνικά φυλλάδια αυτϊν. Επίςθσ, υποβάλλει υπεφκυνθ διλωςθ ότι όλα τα μθχανιματα είναι καινοφργια και πρϊτθσ χριςθσ και ότι ςυνοδεφονται από εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ από τον καταςκευαςτι τουσ. Σε περίπτωςθ που τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν λόγω μεγάλου όγκου να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, αυτά ςυςκευάηονται ιδιαίτερα και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΡΑΑΤΘΜΑ ΡΟΣΨΟΑΣ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. Τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται επί ποινι απορρίψεωσ ςε χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο επίςθσ μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΨΟΑ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ςβθςίματα, προςκικεσ και διορκϊςεισ. Εάν υπάρχει ςτθν προςφορά οποιαδιποτε διόρκωςθ αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραφθμζνθ από τον προςφζροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των προςφορϊν πρζπει κατά τον ζλεγχο να τθν μονογράψει και να τθν ςφραγίςει. Θ προςφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν ςε αυτιν διορκϊςεισ που τθν κακιςτοφν αςαφι κατά τθν κρίςθ του οργάνου αξιολόγθςθσ των προςφορϊν.

10 4. ΑΡΟΔΟΩΘ ΟΫΝ ΜΕΛΕΤΘΣ 10 Ο προςφζρων κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ μελζτθσ εκτόσ εάν κατά περίπτωςθ αναφζρει ρθτά ςτθν προςφορά του τα ςθμεία εκείνα που τυχόν δεν αποδζχεται. Στθν περίπτωςθ αυτι πρζπει να αναφζρει ςτθν προςφορά τουσ όρουσ που είναι διαφορετικοί από αυτοφσ τθσ μελζτθσ, προκειμζνου να αξιολογθκοφν. Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ δεν γίνεται αποδεκτι και απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ κάκε διευκρίνιςθ, τροποποίθςθ ι απόκρουςθ όρου τθσ μελζτθσ. 5. ΩΟΝΟΣ ΙΣΩΥΟΣ ΡΟΣΨΟΫΝ Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προμθκευτζσ - παρζχοντεσ υπθρεςίεσ για ενενιντα (90) θμζρεσ από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, κακϊσ και για το χρόνο που αποδζχτθκαν να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του προβλεπόμενου απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται για όςο χρόνο ςυμφωνθκεί μεταξφ του Διμου και των προμθκευτϊν ι των παρεχόντων υπθρεςίεσ. Σε καμία περίπτωςθ ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ δεν μπορεί να ζχει αξιϊςεισ ανακεϊρθςθσ τιμϊν πριν τθν λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ ι μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Ρροςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 6. ΑΝΤΙΡΟΣΨΟΕΣ/ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΡΟΣΨΟΕΣ Στο διαγωνιςμό δε γίνονται δεκτζσ αντιπροςφορζσ ι εναλλακτικζσ προςφορζσ. Σε περίπτωςθ υποβολισ τουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 7. ΑΝΑΔΕΙΞΘ ΜΕΙΟΔΟΤΘ Ο μειοδότθσ κα αναδειχκεί για το ςφνολο του αντικειμζνου τθσ μελζτθσ. Δεν επιτρζπεται κατάτμθςθ αυτοφ. 8. ΓΛΫΣΣΑ Πλα τα ζγγραφα, δικαιολογθτικά και λοιπά ςτοιχεία που κα κατατεκοφν ςτο Διμου ςτα πλαίςια τθσ διαδικαςίασ, κα είναι ςυντεταγμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Εξαίρεςθ μπορεί να γίνει για τα τεχνικά φυλλάδια των μθχανθμάτων τα οποία μποροφν να είναι ςτθν Ελλθνικι ι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα και μόνο ς αυτζσ. 9. ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΤΫΝ ΡΟΣΨΟΫΝ Η ανάκεςθ κα ζχει κριτιριο κατακφρωςθσ το χαμθλότερο κόςτοσ προμικειασ του ςυνόλου του εξοπλιςμοφ. Ο κάκε υποψιφιοσ πρζπει να κατακζςει προςφορά για το ςφνολο του εξοπλιςμοφ και δεν επιτρζπονται προςφορζσ για τμιμα αυτοφ. Για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν λαμβάνονται υπ' όψθ κυρίωσ τα παρακάτω ςτοιχεία: 9.1. Θ ςυμμόρφωςθ τθσ προςφοράσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ Ο ανταγωνιςμόσ που αναπτφχκθκε Θ προςφερόμενθ τιμι ςε ςχζςθ με τιμζσ που προςφζρκθκαν ςε προθγοφμενουσ διαγωνιςμοφσ και τθν τρζχουςα ςτθν αγορά τιμι, για όμοιο ι παρεμφερζσ υλικό ι υπθρεςία Κάκε άλλο, κατά τθν κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ, ουςιϊδεσ ςτοιχείο από το οποίο εξαςφαλίηεται θ καλι εκτζλεςθ τθσ προμικειασ Θ κατακφρωςθ τελικά γίνεται ςτον προμθκευτι ι ςτον παρζχοντα υπθρεςίεσ με τθν χαμθλότερθ τιμι, από εκείνουσ των οποίων οι προςφορζσ ζχουν κρικεί ωσ αποδεκτζσ με βάςθ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ μελζτθσ Ιςότιμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ με τθν ίδια ακριβϊσ τιμι και που είναι ςφμφωνεσ με τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ Ρροςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.

11 Ρροςφορζσ που παρουςιάηουν, κατά τθν κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ, ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Αντίκετα δεν απορρίπτονται προςφορζσ εάν οι παρουςιαηόμενεσ αποκλίςεισ κρίνονται ωσ επουςιϊδεισ Αποκλίςεισ από όρουσ τθσ μελζτθσ ι από ςθμεία των τεχνικϊν προδιαγραφϊν που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ απαράβατοι όροι είναι οπωςδιποτε ουςιϊδεισ και ςυνιςτοφν απόρριψθ των προςφορϊν. 10. ΡΟΣΨΕΟΜΕΝΘ ΤΙΜΘ Στο κόςτοσ περιλαμβάνεται και κάκε άλλθ νόμιμθ επιβάρυνςθ εκτόσ από τον Ψ.Ρ.Α. Το ποςοςτό του Ψ.Ρ.Α. με το οποίο επιβαρφνεται θ τιμι ορίηεται χωριςτά. Σε διαφορετικι περίπτωςθ και με βάςθ τθν αρχι τθσ αποδοχισ των όρων τθσ μελζτθσ, ο Ψ.Ρ.Α. που αναλογεί, λογίηεται ότι ζχει ςυνυπολογιςκεί και ενςωματωκεί ςτθν τιμι προςφοράσ Θ προςφερόμενθ τιμι δίδεται ςε ευρϊ Οι τιμζσ των προςφορϊν αναγράφονται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ, ςε περίπτωςθ δε αςυμφωνίασ ιςχφει θ τιμι που αναγράφεται ολογράφωσ Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 11. ΑΡΟΣΨΑΓΙΣΘ ΤΫΝ ΡΟΣΨΟΫΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΫΣΘ ΤΙΜΫΝ Θ Υπθρεςία προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν ςτθν κακοριςμζνθ από τθ ςχετικι ανακοίνωςθ θμερομθνία και ϊρα. Ρροςφορζσ που υποβάλλονται μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ δεν αποςφραγίηονται αλλά παραδίδονται ςτο Τμιμα Ρρομθκειϊν για επιςτροφι ωσ εκπρόκεςμεσ. Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται με τθν παρακάτω διαδικαςία, παρουςία των ςυμμετεχόντων ςτο διαγωνιςμό ι εξουςιοδοτθμζνων αντιπροςϊπων τουσ: Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ, μονογράφονται και ςφραγίηονται από τθν Υπθρεςία όλα τα δικαιολογθτικά κατά φφλλο. Εφόςον κεωρθκοφν επαρκι, ανοίγονται και αξιολογοφνται οι τεχνικζσ προςφορζσ. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν αποςφραγίηονται μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ και τθν κρίςθ τυχόν ενςτάςεων και εφόςον κρίκθκαν αποδεκτζσ οι αντίςτοιχεσ τεχνικζσ προςφορζσ. Οι παρευριςκόμενοι ςτθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν λαμβάνουν γνϊςθ των ςυμμεταςχόντων ςτθ διαδικαςία. Κατά το άνοιγμα των οικονομικϊν προςφορϊν κα λάβουν γνϊςθ και των τιμϊν που προςφζρκθκαν. Θ μθ παρουςία ενόσ θ περιςςοτζρων εκ των ςυμμετεχόντων δεν αναςτζλλει τθ διαδικαςία. 12. ΚΑΤΑΚΥΫΣΘ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΘ Μετά τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ ο προμθκευτισ - παρζχων υπθρεςίεσ που προκρίκθκε, κα κλθκεί με ςχετικό ζγγραφο, για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν. Συγχρόνωσ, κα πρζπει να προςκομίςει και τθν εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, θ οποία ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του κακαροφ ποςοφ (χωρίσ ΦΠΑ) τθσ ςφμβαςθσ. Ο προμθκευτισ - παρζχων υπθρεςίεσ μπορεί να προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ το αργότερο μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ τθσ ανακοίνωςθσ κατακφρωςθσ. Στθν περίπτωςθ όμωσ αυτι ο χρόνοσ ανάλθψθσ των εργαςιϊν αρχίηει να υπολογίηεται μετά από δζκα (10) θμζρεσ από τθν ςχετικι κοινοποίθςθ. Εάν ο προμθκευτισ - παρζχων υπθρεςίεσ ςτον οποίο ζγινε θ ανακοίνωςθ κατακφρωςθσ δεν προςζλκει να υπογράψει τθ ςφμβαςθ ο Διμοσ ζχει δικαίωμα να καλζςει τον επόμενο μειοδότθ ι να ακυρϊςει και να επαναλάβει τθ διαδικαςία. Αν από τισ προςφερόμενεσ τιμζσ προκφψει ζκπτωςθ, ο Διμοσ ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει από τον ανάδοχο να προμθκευτεί μεγαλφτερθ ποςότθτα από κάποιο είδοσ, μζχρι το φψοσ του προχπολογιςμοφ του κάκε κωδικοφ. Η τιμι τεμαχίου για τισ επιπλζον ποςότθτεσ κα είναι θ ίδια με τθν προςφερόμενθ τιμι για το ςυγκεκριμμζνο είδοσ. Μετά τθν οριςτικι παραλαβι του ςυνόλου των υλικϊν ςυντάςεται το αντίςτοιχο πρωτόκολλο από το Διμο και ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίςει εγγυθτικι επιςτολισ καλισ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ. Με τθν προςκόμιςι τθσ, του επιςτρζφεται θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ. Το ποςό τθσ εγγυθτικισ καλισ λειτουργίασ ιςοφται με το 2,5% του ςυνολικοφ ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ και θ διάρκειά τθσ πρζπει να είναι πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.

12 13. ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ 12 Θ παράδοςθ των μθχανθμάτων κα γίνει το ςυντομότερο και πάντωσ όχι πζραν των 30 θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ ανάκεςθσ τθσ προμικειασ ι από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Τα μθχανιματα κα παραδοκοφν από τον ανάδοχο ςτο χϊρο που κα του υποδείξει ο Διμοσ για κακζνα από αυτά. 14. ΚΘΥΞΘ ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ ΕΚΡΤΫΤΟΥ - ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΘΤΕΣ ΚΥΫΣΕΙΣ Ο Διμοσ δικαιοφται με απόφαςθ του αρμόδιου για τθν διοίκθςθ οργάνου του, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου τμιματοσ, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, να κθρφξει τον προμθκευτι ζκπτωτο για το ςφνολο ι μζροσ τθσ ςφμβαςθσ όταν: Δεν εκτελεί ι αδυνατεί να εκτελζςει τθν παραγγελία Τα παραδιδόμενα υλικά ι υπθρεςίεσ ζχουν ελαττϊματα, δεν πλθροφν τισ ςυμβατικζσ προδιαγραφζσ και γενικά δεν ζχουν τισ ςυνομολογθκείςεσ ιδιότθτεσ ι επιδόςεισ Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ που ακετοφνται οι όροι τθσ ςφμβαςθσ Σε περίπτωςθ κιρυξθσ προμθκευτι εκπτϊτου καταπίπτει υπζρ του Διμου το ποςό τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ κατά το μζροσ που ιςχφει. Σε κάκε περίπτωςθ και αςχζτωσ τθσ κιρυξθσ του προμθκευτι ωσ εκπτϊτου, τθσ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ και τθσ επιβολισ ποινικισ ριτρασ ο Διμοσ δικαιοφται να αξιϊςει τθν αποκατάςταςθ κάκε ηθμίασ που υπζςτθ από τθν ακζτθςθ εκ μζρουσ του προμθκευτι των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων Ο προμθκευτισ ςτον οποίο κατακυρϊκθκε θ προμικεια - παροχι υπθρεςιϊν και δεν προςιλκε μζςα ςτθν προκεςμία που του ορίςκθκε να υπογράψει τθ ςφμβαςθ και να προςκομίςει τθν εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν και ο Διμοσ αποδεςμεφεται από κάκε υποχρζωςθ ζναντι του προμθκευτι και δφναται να εκτελζςει τθν προμικεια - υπθρεςία με άλλουσ προμθκευτζσ με όποιο τρόπο κρίνει πρόςφορο. Ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα του προςωρινοφ ι οριςτικοφ αποκλειςμοφ του προμθκευτι από μελλοντικζσ ςυνεργαςίεσ. Ο αποκλειςμόσ κθρφςςεται με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του Τμιματοσ ΔΙΚΤΥΫΝ, ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΫΝΙΫΝ & ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΡΕ, το οποίο προθγουμζνωσ υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχι εξθγιςεων Σε περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ ο Διμοσ μπορεί να δεχτεί τθν εκπρόκεςμθ παράδοςθ με ταυτόχρονθ επιβολι ποινικισ ριτρασ ποςοφ ίςου προσ το 0,5% τθσ αξίασ των υλικϊν ι των υπθρεςιϊν των οποίων κακυςτερεί θ παράδοςθ για κάκε εβδομάδα και μζχρι δζκα (10) εβδομάδεσ. Μετά τισ δζκα (10) εβδομάδεσ και εφόςον εξακολουκεί θ κακυςτζρθςθ, το ποςοςτό τθσ ποινικισ ριτρασ αυξάνεται ςε 1% για κάκε εβδομάδα και μζχρι πζντε (5) εβδομάδεσ. Μετά ο προμθκευτισ κθρφςςεται ζκπτωτοσ Αντικειμενικι ανωτζρα βία, τθν ευκφνθ τθσ απόδειξθσ τθσ οποίασ φζρει ο προμθκευτισ, απαλλάςςει αυτόν των ςυνεπειϊν από τθν μθ ςυμμόρφωςθ προσ τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ ι τθ μθ υπογραφι τθσ Αν παρζλκουν άπρακτεσ οι ςυμβατικζσ προκεςμίεσ παράδοςθσ εξ υπαιτιότθτασ του Διμου παρατείνεται ανάλογα ο χρόνοσ παράδοςθσ χωρίσ ςυνζπεια για τον προμθκευτι. 15. ΑΝΫΤΕΑ ΒΙΑ Αν θ αδυναμία υπογραφισ ι εμπρόκεςμθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ οφείλεται ςε λόγουσ ανωτζρασ βίασ, ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να γνωςτοποιιςει ςτο Διμο τα περιςτατικά και τουσ λόγουσ που ςυνιςτοφν αυτι τθν αδυναμία, μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν επζλευςι τουσ. Θ ανωτζρα βία αποδεικνφεται με ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία οφείλει να υποβάλλει ο προμθκευτισ εντόσ είκοςι (20) θμερϊν, άλλωσ ςτερείται του δικαιϊματοσ να επικαλεςκεί τθν ανωτζρα βία. Θ φπαρξθ ανωτζρασ βίασ απαλλάςςει τον προμθκευτι από τισ ςυνζπειεσ λόγω μθ ςυμμόρφωςισ του προσ τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ υπογραφισ τθσ.

13 16. Ρλθροφορίεσ 13 Οι ενδιαφερόμενοι για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μποροφν να απευκφνονται ςτον κ. Μαυραντηά Θωμά κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ: Τθλζφωνο: Ψαξ: ΘΕΫΘΘΘΚΕ Ο ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΡΛΘΟΨΟΙΚΘΣ & ΔΙΑΨΑΝΕΙΑΣ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΑΥΑΝΤΗΑΣ ΘΫΜΑΣ ΡΕ11 ΡΛΘΟΨΟΙΚΘΣ ΒΑΪΟΣ ΑΝΥΨΑΝΤΘΣ ΡΕ6 ΤΟΡΟΓΑΨΟΣ ΜΘΩΑΝΙΚΟΣ

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1 Προμήθεια ςυςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΑΙΘΜΟΣ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ: 1963/29-1-2015 K.A.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 Για τθν προμικεια εντφπου «ΕΡΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΡΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ 6.000,00

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003032097 2015-09-09

15PROC003032097 2015-09-09 " ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ " Αρ. Μελζτησ 56/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ, ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΓΑΝΩΣΗΣ Προχπολογιςμόσ: #67.698,75 #

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελζτησ: 4/2012. Οικονομικό ζτοσ : 2012. Ρροχπολογιςμόσ : 177.603,82 ( με ΦΡΑ ) ΔΙΑΚΗΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Αρ. Μελζτησ: 4/2012. Οικονομικό ζτοσ : 2012. Ρροχπολογιςμόσ : 177.603,82 ( με ΦΡΑ ) ΔΙΑΚΗΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΜΑ :«ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΛΟΙΡΑ ΜΗΧΑΝHΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ» Αρ. Μελζτησ: 4/2012 Οικονομικό ζτοσ : 2012

Διαβάστε περισσότερα

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23%

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23% Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ΔΗΜ. ΟΤΣΟΤ 21 ΑΘΗΝΑ 115 21 Ακινα : 25/6/2015 Γραφείο Προμηθειών Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004408402 2016-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 θ Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΠΟΔ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Σμιμα: Προμθκειϊν Σαχ. Δ/νςθ: Βας. οφίασ 80 - ΣΚ 11528 Πλθροφορίεσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ Ημ/νία: 17-Ιουλ-15 Αρ. πρωτ.: 696/Δ/15 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΚΑΔΚΚΣΤΟ ΑΔΑ: 7ΚΙ0Η-ΑΘΦ ΑΔΑΜ: 14PROC002485742 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 16-12-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/1397 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ Ημερομηνία: 12/4/2012 Αρ. Πρωτ. 335 Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ: Ρρομικεια Υδραυλικοφ Ανελκυςτιρα με Φρεάτιο κατάλλθλο

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΝΟΜΟ ΘΩΑΝΝΘΝΩΝ ΔΗΜΟ ΘΩΑΝΝΘΣΩΝ Δ/ΝΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ ΑΠΟΘΗΚΗ Διεφκυνςθ: ΚΑΠΛΑΝΗ 7 Πλθροφορίεσ: ΣΑΜΑΣΙΑ ΑΡΑΚΑΣΑΝΟΤ Mail : sarakatsanou@ioannina.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα Πλθροφορίεσ... ωτθρόπουλοσ Κ. Σθλ....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ / ΟΧΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 2 3 4 5 Επεξεργαστής κατασκευαστής Intel Μοντέλο επεξεργαστή τουλάχιστον core i.3 τουλάχιστον 4 ης γενιάς Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΠΡΟ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ Οι Τεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ για ππομήθεια Εξοπλιζμού Πληποθοπικήρ ηίθενηαι ζε Δημόζια Διαβούλεςζη πποκειμένος να καηαηεθούν από ηοςρ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% Μ Ε Λ Ε Τ Η

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% Μ Ε Λ Ε Τ Η ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.200,00 ΕΥΡΩ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003276360 2015-11-10

15PROC003276360 2015-11-10 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 15PROC003276360 2015-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Ράντου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ «Ζωοδόχος Πηγή» Κένηρο Ειδικών Παιδιών Μικράς Αζίας, Σηαθμός A.T. OTE, Νέα Αλικαρναζζός, 71601 Ηράκλειο Κρήηης Τηλέθωνα: 2810 344094, 2810 224699 Fax: 2810 344094 e-mail : zoodohos@otenet.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002948061 2015-07-31

15PROC002948061 2015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Ακινα, 31/7/2015 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ. για την προμήθεια «Σεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ και υπολογιςτϊν»

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ. για την προμήθεια «Σεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ και υπολογιςτϊν» Μη Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Ταχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα, 105 53 Τθλζφωνο: 210.32.13.150, Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr Ακινα, 21/09/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια επιλογήσ: τεχνικά χαρακτηριςτικά (αναλυτικά παρακάτω), Χρόνοσ παράδοςθσ 1 μινασ μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Dell Latitude E6430s

Κριτήρια επιλογήσ: τεχνικά χαρακτηριςτικά (αναλυτικά παρακάτω), Χρόνοσ παράδοςθσ 1 μινασ μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Dell Latitude E6430s Ηράκλειο, 06/03/2013 Σο Ελλθνικό Κζντρο Θαλαςςίων Ερευνϊν (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε) πρόκειται να προβεί ςτθν αγορά των παρακάτω Η/Τ ςυςτθμάτων. Σα ςυγκεκριμζνα μθχανιματα κα υποςτθρίξουν τθν υπάρχουςα υποδομι του Εργαςτθριοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΛ94Η-ΞΘΧ

ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΛ94Η-ΞΘΧ ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΛ94Η-ΞΘΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ Ακινα, 22 Αυγοφςτου 203 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αρικ. Ρρωτ. : 30/002/6668

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 ΤΑΦΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 Για τθν προμικεια Ετικετών Barcode «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ 40.000,00 ΕΤΡΩ) Κριτιριο κατακφρωςθσ: χαμθλότερθ

Διαβάστε περισσότερα

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 7.000,00 ςυν ΦΡΑ 1.610,00, ςυνολικά 8.610,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 28/12/2015 και ϊρα 14.

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 7.000,00 ςυν ΦΡΑ 1.610,00, ςυνολικά 8.610,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 28/12/2015 και ϊρα 14. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: 7ΛΜ1Η-Κ5Δ ΑΔΑΜ: 15PROC003500789 Ακινα, 14-12-2015 ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/7928 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΘΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΓΟ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΔΘΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: ΕΡ ΚΘΤΘ & ΝΘΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτην πληροφορική

Ειςαγωγή ςτην πληροφορική Ειςαγωγή ςτην πληροφορική Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Δομή ηλεκτρονικού υπολογιςτή - Υλικό Μια γενικι διάκριςθ ςυςτατικϊν που ςυνκζτουν ζναν Η/Υ (πόροι *resources]) Μονάδα ειςόδου (Input unit)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 19.700,00, ολογράφως ( δεκαεννέα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ ) για την προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών κλπ για

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα,

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα, Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων Α Σάξη Α/ Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτεσ Επιτυχίασ Ώρεσ Α Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1 Αλ1.1 υγκρίνουν και ταξινομοφν αντικείμενα ςφμφωνα με κάποιο χαρακτθριςτικό/κριτιριο/ιδιότθτά Ομαδοποίθςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 15PROC003444570 2015-12-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΤΡΑ ΤΔΙΑ Ν.ΚΕΡΚΤΡΑ Α.Π. : 720/07-12-15 Τίτλος Διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ» ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΟΥ ΣΥΔΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ446907Ξ-3ΘΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ. Κεφαλοποφλου 17,83100, άμοσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ

ΑΔΑ: ΒΙΕ446907Ξ-3ΘΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ. Κεφαλοποφλου 17,83100, άμοσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ Σαχ. Δ/νςθ: Διεφκυνςθ: Κεφαλοποφλου 17,83100, άμοσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ Σθλζφωνο: 2273 0-83150 FAX: 2273-0 28968 ΑΡΙΘΜΟ 04/2014

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Σ Η Ν. 3463/2006 (EΚΠΟΣΑ)

Μ Ε Λ Ε Σ Η Ν. 3463/2006 (EΚΠΟΣΑ) Μαθητζσ Δημοτικοφ με Θζμα την Τγιεινή Διατροφή» ςτα πλαίςια τησ Πράξησ με τίτλο: «Yλοποίθςθ Προγραμμάτων Προλθπτικοφ Ελζγχου & Αγωγισ Υγείασ (Π.Π.Ε. & Α.Υ.) ςε μακθτζσ των Δθμοτικών Σχολείων του Διμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση του κατασκευαστή τουλάχιστον 1 έτους. ΝΑΙ 13.1

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση του κατασκευαστή τουλάχιστον 1 έτους. ΝΑΙ 13.1 L.1 Φορητοί Σταθμοί Εργασίας (Laptops) 15,6'' (High end) Full HD 1. Φορητοί Σταθμοί Εργασίας 2.2. Ανακοίνωση τους τελευταίους 12 μήνες 3.1. Να περιγραφεί η αρχιτεκτονική της CPU και να δοθούν: Τύπος CPU:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091543 2015-09-25

15PROC003091543 2015-09-25 15PROC003091543 2015-09-25 Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικϊν Συνόρων Συγγροφ83, 11745 Ακινα, τθλ. 2109285132, Fax 2109233119, www.firstreception.gov.gr ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΤΜΘΜΑ Ρλθροφορίεσ:Γιαννακοποφλου Ευαγγελία E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429 Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα Ταχ. Κϊδικασ: 105 53 Τθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. 45 444, Ιωάννινα Μελέτη ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ Καρδίτςα, 27/1/2015 Αρικμόσ πρωτοκόλλου μελζτθσ: 1751

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ Καρδίτςα, 27/1/2015 Αρικμόσ πρωτοκόλλου μελζτθσ: 1751 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ Καρδίτςα, 27/1/2015 Αρικμόσ πρωτοκόλλου μελζτθσ: 1751 Ρλθροφορίεσ: κ. Μαυραντηάσ Θωμάσ Τθλζφωνο: 2441350777 Φαξ: 2441350721 e-mail: black@dimoskarditsas.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόςκληςη υποβολήσ προςφοράσ για την προμήθεια φωτοτυπικοφ μηχανήματοσ και μηχανημάτων καταςτροφήσ χαρτιοφ >> Ανακζτουςα Αρχι: Δ.Ο.Υ.

«Πρόςκληςη υποβολήσ προςφοράσ για την προμήθεια φωτοτυπικοφ μηχανήματοσ και μηχανημάτων καταςτροφήσ χαρτιοφ >> Ανακζτουςα Αρχι: Δ.Ο.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δραπετςϊνα 15/11/2016 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρικ. Ρρωτ.: 79098 Δ.Ο.Υ. Ε ΡΕΙΑΙΑ Ταχ. Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 02 / 2013 ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 02 / 2013 ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Μη Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Ταχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, 105 53 Ακινα Πλθροφορίεσ: Ευγενία Θάνου Τθλ/νο: 210 3213150 Fax: 2103213850 Ηλ/νικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002992621 2015-08-26

15PROC002992621 2015-08-26 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.26 08:19:17 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚ ΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ Τίτλος : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.952,14 ΦΠΑ 16% : 1.011,86 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003035296 2015-09-10

15PROC003035296 2015-09-10 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.10 16:16:19 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Γ51465ΦΘΕ-ΞΒ8 Λ.Συγγροφ 83, 11745 Ακινα, Τθλ: 2109285137,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Α θ ή ν α : 01-11- 2 0 1 6 Α ρ. Π ρ ω τ : 2647 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜ ΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ε Ι Ο Τ Γ Ε Ι Α Σμήμα: Γραφείο: Πληροφορίες: Οικονομικής Διαχείρισης Προμηθειών Ι. Λέκκας Διεύθσνζη:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ»

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ» ΣΡΙΥΩΝΙΔΑ Α.Ε. Αναπτςξιακή Ανώνςμη Εταιπεία Ο.Σ.Α. Δημοτικό Κατάστημα Καινοσρίοσ (1ος Όρουος) Πλατεία Δημαρτείοσ Τ.Κ. 30005, Καινούριο Δήμοσ Αγρινίοσ Τηλ. 26410-39007/79344 Fax: 26410-49645 E-mail: info@trihonida.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1.1 Ποσότητα 15 1.2 Να αναφερθεί ο 1.3 Επεξεργαστής: INTELCOREI3 4 ης γενιάς 3.1GHZ αντίστοιχο ή ανώτερο 1.4 Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριαςμοί Κατακζςεων

Λογαριαςμοί Κατακζςεων Όροι Πϊλθςθσ 1. Ο παρϊν κατάλογοσ καταργεί κάκε προθγοφμενο & ιςχφει από 01/04/2010 2. Οι τιμζσ αφοροφν παράδοςθ ςε πρακτορείο περιοχισ Ακθνϊν - Πειραιϊσ. 3. Οι τιμζσ επιβαρφνονται με το νόμιμο ΦΠΑ. 4.

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «TeensWire από το ΑΡΕ/ΜΡΕ»: Διαδραςτικι και πολυμεςικι θλεκτρονικι πλατφόρμα για τθν αναηιτθςθ, ςυλλογι και αξιοποίθςθ πλθροφοριϊν για και από νζουσ 12-18 ετϊν» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ανοικτόσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ για προμικεια ςτθλϊν και προςτθλϊν διαφόρων χρωματογράφων ωσ και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ: ΑΔΑ ΒΛ9ΜΘ Α4Ϊ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων AMD

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια χθμικϊν επεξεργαςίασ νεροφ»

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια χθμικϊν επεξεργαςίασ νεροφ» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 72Ι8Η-ΝΕΕ ΑΔΑΜ: 14PROC002495473 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Σ Ι Κ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΑΕΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Σαχ. Δ/νςη : Αν. Τςόχα 36 Σ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκθποι,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΡΘΕΣΛΑ ΡΟΥ ΔΛΕΝΕΓΕΛ ΤΟ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟ Δ/ΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ, ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ

ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΡΘΕΣΛΑ ΡΟΥ ΔΛΕΝΕΓΕΛ ΤΟ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟ Δ/ΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ, ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ- ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΕΣΩΤ. ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ & ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΥΛΛΚΟΥ ΑΔΑΜ: 15PROC003037653 Λάριςα 09 /09 /2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003117805 2015-10-02

15PROC003117805 2015-10-02 ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΤΝΟΡΩΝ (Ε.Σ.Ε..) Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285137, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ι.Στογιαννίδου,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν προμικεια αναλωςίμων και γραφικισ φλθσ

Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν προμικεια αναλωςίμων και γραφικισ φλθσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο ΠΡΑΞΗ : «NEO ΧΟΛΕΙΟ (χολείο 21ου αιϊνα) - Νζο πρόγραμμα ςπουδϊν ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Μ. Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: 11526, Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά στην προμήθεια υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

6. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.3, ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Παραςτατικό

6. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.3, ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Παραςτατικό υντάκτθσ : Θωμάσ Παπαπολφηοσ χόλιο: 1. Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα τεχνικά φυλλάδια, prospectus κλπ που απαιτοφνται να κατατεκοφν

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν»

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 79Β6Η-ΘΥ5 ΑΔΑΜ: 14PROC002496107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν στην προµήθεια των εξής ειδών:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν στην προµήθεια των εξής ειδών: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 15/6/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Πληροφορίες: Π. Τσέλιος Τηλ.: 213.2030607 Προµήθεια υπολογιστών, εκτυπωτών,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 21-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ Ταχ. Δ/νση Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Τ.Κ. 156 69 Παπάγου Τηλέφωνο 210. 650 8925 FAX 210. 650 8043 E-mail Πληροφορίες info@edisas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ.

ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ. ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ. ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΔΠΑ Νν 001 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑΘΔΗ «ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ελίδα 1 από 60 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 2. ΙΧΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ... 4 ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο Διοίκησης Λόφος Πανεπιστημίου 81 100 Μυτιλήνη Πληροφορίες: Δ. Δήμου Μυτιλήνη, 8.12.2011 Τηλ.: 22510 36862 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α A. Desktop PC INTEL CORE i5-2500 3.30 GHz ή ανώτερο - Windows 7 PRO (64 bit) Τουλάχιστον 20 τεμάχια προτύπου: Επεξεργαστής: Μνήμη cache:

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικόσ υνεταιριςμόσ Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Κοι..Π.Ε.) 8ου Σ.Ο.Ψ.Τ. Ν. ΑΣΣΙΚΘ

Κοινωνικόσ υνεταιριςμόσ Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Κοι..Π.Ε.) 8ου Σ.Ο.Ψ.Τ. Ν. ΑΣΣΙΚΘ Κοινωνικόσ υνεταιριςμόσ Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Κοι..Π.Ε.) 8ου Σ.Ο.Ψ.Τ. Ν. ΑΣΣΙΚΘ ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ Ανακζτουςα αρχι Κοινωνικόσ Συνεταιριςμόσ Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Κοι.Σ.Ρ.Ε.) 8 ου Το.Ψ.Υ Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ρρομικεια υλικοφ & βαςικοφ λογιςμικοφ Α.Πρωτ.: Δ487/15 ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΝΟΗΣΙΣ» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τθν Ρρομικεια υλικοφ και βαςικοφ λογιςμικοφ του ζργου «Καταγραφι

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΩΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΘ ΣΧΟΛΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Λ. Αλεξάνδρασ 196 Ταχ. Κϊδικασ: 115

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 12131258 ηµοτικό ιαµέρισµα Ν. Περιβολίου ήµος Κιλελέρ Τ.Κ. 41500 Τηλ: 2413506262 2410618000

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου Πλθροφορίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά στην προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 123/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΙΣΤΩΣΗ: 41.350,00 πλέον Φ.Π.Α. (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 47.966,00 ) Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.7134.0003 ποσό 45.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοκετικό πλαίςιο α) 11389/8-3-1993 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (ΦΕΚ Βϋ 185). β)

Διαβάστε περισσότερα