ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ /2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015"

Transcript

1 ΤΑΦΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ /2015 Για τθν προμικεια Ετικετών Barcode «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ ,00 ΕΤΡΩ) Κριτιριο κατακφρωςθσ: χαμθλότερθ τιμι Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ Σθλζφωνο FAX Λ. Βουλιαγμζνθσ & Ηλία Ηλιοφ

2 Σελίδα 2(6) -Α.- ΓΕΝΙΚΑ 1.- Η Εταιρεία ΣΑΧΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛΣΑ Α.Ε - κυγατρικι του ΕΛΣΑ προκθρφςςει τθ διενζργεια πρόχειρου διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια ετικετών barcode Μεγάλων πελατών (ΡΣ), με δθμοςίευςθ και ςυγκεκριμζνα: ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΤ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ Ετικζτεσ (17.500μπλοκ των 200 ετικετων) ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ ΑΘΗΝΑ-ΛΕΝΟΡΜΑΝ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩ ΣΜΗΜΑΣΙΚΑ ΑΝΣΙΣΟΙΧΩ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ ςε 2 μινα από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ ςε 7 μινεσ από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΜΗΜΑΣΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΠO ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΔΟΗ 2.- Οι προςφορζσ κα κατατεκοφν κλειςτζσ ςτα Γραφεία τθσ ΣΑΧΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛΣΑ Α.Ε ςτθν Ακινα (Λ. Βουλιαγμζνθσ & Ηλία Ηλιοφ, Ακινα, 4 οσ όροφοσ, Δ/νςθ Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ/Υπ/νςθ Ρρομθκειϊν & Συντθριςεων) μζχρι ςτισ 09/02/2015 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 10:30. Πςεσ από τισ εταιρείεσ επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτον διαγωνιςμό, πρζπει μζχρι τθν παραπάνω οριςκείςα θμερομθνία και ϊρα να κατακζςουν ζγγραφθ προςφορά. Μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα θ αρμόδια επιτροπι τθσ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν. Στθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν επιτρζπεται να παραςτοφν μόνο δεόντωσ εξουςιοδοτθμζνοι εκπρόςωποι των διαγωνιηομζνων. 3.- Η προμικεια των υλικϊν κα γίνει ςφμφωνα με τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: ΔΙΑΣΑΕΙ ΧΑΡΣΙ ΕΚΣΤΠΩΗ ΕΣΙΚΕΣΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΙΑ ΜΟΡΦΗ ΑΡΙΘΜΗΗ BARCODE ΤΚΕΤΑΙΑ ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 6,4 Χ 5,7cm, περίπου Αυτοκόλλθτο Σε κόκκινο χρϊμα και μαφρο (βλ.δείγμα) Σε μπλοκ των 200 ετικετϊν (50 φφλλων Χ 4 ετικζτεσ) με εξϊφυλλο Norma και οπιςκόφυλλο από κοινό γκρι χαρτόνι. Συρματοραφι αριςτερά και κάλυψθ τθσ ράχθσ με χάρτινθ ταινία kraft. Ωσ αυτι του δείγματοσ. Ναι Θα δοκεί με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Ναι Σε Mπλοκ των 200 ετικετϊν (50 φφλλων Χ 4 ετικζτεσ) τοποκετθμζνα ςε κουτιά καλά ςυςκευαςμζνα και βάρουσ κάτω των 20 κιλϊν. Ζξω από κάκε κουτί κα επικολλάται ζντυπθ ετικζτα ςτθν οποία κα αναγράφεται κακαρά, το είδοσ, θ ποςότθτα, κακϊσ επίςθσ και το εφροσ τθσ αρίκμθςθσ των εντφπων που κα εμπεριζχονται. Ωσ του δείγματοσ

3 Σελίδα 3(6) ΣΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΣΙΚΕΣΩΝ: ΧΡΗΙΜΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΣΟ BAR CODE Οι αυτοκόλλθτεσ ετικζτεσ BAR CODE περιλαμβάνουν 13 BAR CODE χαρακτιρεσ οι οποίοι κα ζχουν τα εξισ χαρακτθριςτικά : Κώδικασ : CODE 128 Διάταξθ από αριςτερά τουσ τα δεξιά : Θζςεισ 1 και 2 : Ο χαρακτιρασ PT Θζςεισ 3 και 10 : Αφξων αρικμόσ από Χ GR Χ GR Θζςθ 11 : Χαρακτιρασ με ςθμαςία CHECK DIGIT ςφμφωνα με τον υπολογιςμό MODULUS 11 επί του προθγοφμενου αφξοντα αρικμοφ ( κζςεωσ 3 ζωσ και 10 ) Θζςθ 12 : G Θζςθ 13 : R Ειδικά για τον τφπο του MODULUS 11 PONDERE που κα πρζπει να χρθςιμοποιθκεί και τουσ ςυντελεςτζσ ςτάκμιςθσ (FACTEURES DE PONDERATION ) τουσ οποίουσ γίνεται ο υπολογιςμόσ του ψθφίου ελζγχου κάκε αρίκμθςθσ BAR-CODE, τουσ πλθροφοροφμε τα εξισ : Οι ςυντελεςτζσ ςτάκμιςθσ με τουσ οποίουσ πρζπει να πολλαπλαςιαςτοφν τα ψθφία που αποτελοφν τον αφξοντα αρικμό του BAR-CODE προκειμζνου να υπολογιςκεί το ψθφίο ελζγχου είναι οι εξισ : Μετά τον πολλαπλαςιαςμό του κάκε ψθφίου του αρικμοφ του BAR-CODE με τον κατά ςειρά αντίςτοιχό του ςυντελεςτι ςτάκμιςθσ, λαμβάνουμε το ςυνολικό άκροιςμα των οκτϊ γινομζνων που προζκυψαν και διαιροφμε με τον αρικμό 11. Εάν κατά τθ διαίρεςθ το υπόλοιπο είναι 0 λαμβάνουμε ςαν ψθφίο ελζγχου το 5. Εάν το υπόλοιπο είναι 1 λαμβάνουμε το 0 ςαν ψθφίο ελζγχου. Σε όλεσ τισ άλλεσ περιπτϊςεισ το υπόλοιπο τθσ διαίρεςθσ αφαιρείται από τον αρικμό 11 και ο αρικμόσ που προκφπτει λαμβάνεται ωσ ψθφίο ελζγχου. Η 2 θ ςειρά κα περιλαμβάνει τουσ αντίςτοιχουσ (των BAR-CODE χαρακτιρων) αλφαρικμθτικοφσ χαρακτιρεσ. 4.- Δικαίωμα υποβολισ τθσ προςφοράσ ςτο διαγ/ςμό ζχουν: Πλα τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα. Κοινοπραξίεσ των ανωτζρω 5.- Οι προμθκευτζσ μαηί με τθν προςφορά τουσ οφείλουν να προςκομίςουν και τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο επιςυναπτόμενο (εκτόσ τθσ εγγυθτικισ ςυμμετοχισ) τθσ παροφςθσ άρκρο 8 (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ) του Κανονιςμοφ Ρρομθκειϊν του ΕΛΤΑ (ΦΕΚ 1074/Β/ ) ( Επίςθσ μαηί με τθν προςφορά τουσ υποχρεοφνται να προςκομίςουν: Αντίγραφο ι απόςπαςμα ιςολογιςμοφ τθσ επιχείρθςθσ κατά τισ τρεισ προθγοφμενεσ του ζτουσ του διαγωνιςμοφ οικονομικζσ χριςεισ. Κατάλογο ςτον οποίο κα αναφζρονται οι κυριότερεσ παραδόςεισ των τριϊν τελευταίων χρόνων και ειδικότερα τα υλικά, οι ποςότθτεσ, θ αξία, οι θμερομθνίεσ παράδοςθσ και οι παραλιπτεσ (Δθμοςίου ι ιδιωτικοφ). Διλωςι τουσ, όπου κα αναφζρουν το εργοςτάςιο καταςκευισ των προςφερομζνων υλικϊν και τον τόπο εγκατάςταςισ του.

4 Σελίδα 4(6) Για λόγουσ εμπιςτευτικότθτασ των δεδομζνων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, δεν επιτρζπεται θ ςυμμετοχι ςτο δια/ςμό επιχειριςεων που αςκοφν ανταγωνιςτικι προσ τθν ανακζτουςα αρχι δραςτθριότθτα. Επίςθσ δεν επιτρζπεται θ ςυμμετοχι θ ςυμμετοχι ςε: υνδεδεμζνεσ με αυτζσ επιχειριςεισ, με βάςθ τον οριςμό των ςυνδεδεμζνων επιχειριςεων όπωσ δίνεται από τθν παράγραφο 5 του άρκρου 42 ε του Ν.2190/1920 «Περί Ανωνφμων Εταιριών» ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 96 παρ.1 του ίδιου νόμου, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει υνδεδεμζνεσ με αυτζσ επιχειριςεισ, με βάςθ τον οριςμό των ςυνδεδεμζνων επιχειριςεων όπωσ δίνεται ςτθν ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ 2003/361/ΕΚ. Β- Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι: 1.-ΚΑΣΑΡΣΙΗ - ΤΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 1.1.-Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςε δφο (2) αντίγραφα ςτθν Ελλθνικι γλώςςα Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προμθκευτζσ για εξιντα (60) θμερολογιακζσ θμζρεσ προςμετροφμενεσ από τθν επόμενθ τθσ θμζρασ κατάκεςθσ των προςφορϊν Στο φάκελο κάκε προςφοράσ κα αναγράφεται κατά τρόπο εμφανι: Η λζξθ "προςφορά" Ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ Η θμερομθνία κατάκεςθσ των προςφορϊν. Το αντικείμενο τθσ προμικειασ Τα ςτοιχεία του αποςτολζα O προςφζρων κα δθλϊνει αναλυτικά τθ ςυμμόρφωςθ ι απόκλιςθ του προςφερόμενου είδουσ ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για το ςφνολο τθσ ποςότθτασ του υπό προμικεια είδουσ Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται δθμόςια ενϊπιον τθσ αρμόδιασ επιτροπισ τθσ ΣΑΧΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛΣΑ Α.Ε με τθν διαδικαςία που προβλζπεται το άρκρο 22 του Κανονιςμοφ Ρρομθκειϊν του ΕΛΤΑ Επιςθμαίνεται ότι : Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ Διευκρινίςεισ που δίνονται από τουσ προςφζροντεσ οποτεδιποτε μετά τθν λιξθ του χρόνου κατάκεςθσ των προςφορϊν τουσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται. Διευκρινίςεισ δίνονται μόνο όταν ηθτοφνται από τθν αρμόδια επιτροπι, είτε ενϊπιον τθσ,είτε εγγράφωσ. Σθμειϊνεται ότι από τισ διευκρινίςεισ που δίδονται ςφμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που

5 Σελίδα 5(6) αναφζρονται ςτα ςθμεία που ηθτικθκαν. Ρροςφορά θ οποία είναι αόριςτθ και δεν μπορεί να εκτιμθκεί ι περιζχει ελλιπι ι ανακριβι ςτοιχεία ι πρόδθλα αντιφατικά ςτοιχεία ι δεν καλφπτει το ςφνολο τθσ προμικειασ του ζργου απορρίπτεται. 2.-ΕΓΓΤΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ: Δεν απαιτείται. 3.-ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ: Εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ παραγγελίασ φψουσ 10% επί του ςυμβατικοφ τιμιματοσ αυτισ, χωρίσ το Φ.Ρ.Α. Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 30 του Κανονιςμοφ Ρρομθκειϊν του ΕΛΤΑ(ΦΕΚ 1074/Β/ ). 4.- ΣΙΜΕ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Οι τιμζσ κα πρζπει να δίνονται ςε ΕΥΩ για παράδοςθ του εμπορεφματοσ ελεφκερου μζςα ςτισ αποκικεσ του ΣΑΧΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛΣΑ Α.Ε. ςτθν Ακινα,κα αναγράφονται δε ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ. Ρροςφορζσ που δεν δίνουν τισ τιμζσ ςε ΕΥΩ ι που κακορίηουν ςχζςθ ΕΥΩ ςε ξζνο νόμιςμα κα απορρίπτονται, ωσ απαράδεκτεσ. Οι τιμζσ κα δίνονται ωσ εξισ: Τιμι / μπλοκ (200ετικζτεσ/ 4ετικ./φφλλο) χωρίσ Φ.Ρ.Α. Ροςοςτό Φ.Ρ.Α επί τοισ % ςτο οποίο υπάγεται το είδοσ. Η ΣΑΧΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛΣΑ Α.Ε διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ του κανονικοφ ι μθ των προςφερομζνων τιμϊν, αυτοί δε, υποχρεοφνται να παρζχουν αυτά. 5.-ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: Για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα λθφκεί υπόψθ: Η ςυμφωνία τθσ προςφοράσ προσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. Η προςφερόμενθ τιμι ςε ςχζςθ με τισ τιμζσ που προςφζρκθκαν ςε προθγοφμενεσ προμικειεσ και τθν τρζχουςα τιμι ςτθν αγορά για όμοιο ι παρεμφερζσ υλικό. Η κατακφρωςθ τελικά κα γίνει ςτον προμθκευτι με τθν χαμθλότερθ τιμι, για κάκε είδοσ, εκ των προμθκευτϊν των οποίων οι προςφορζσ ζχουν κρικεί ωσ αποδεκτζσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. 6.-ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: Η ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε διατθρεί το δικαίωμα κατακφρωςθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ από τθν προκθρυχκείςα μζχρι του ποςοςτοφ 30% ι μικρότερθσ μζχρι ποςοςτοφ 50%. 7.-ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Θα γίνει από Επιτροπι υπαλλιλων τθσ ΣΑΧΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛΣΑ Α.Ε. 8.- ΠΛΗΡΩΜΗ: Εντόσ 5 μθνϊν μετά από κάκε οριςτικι, ποιοτικι και ποςοτικι τμθματικι παραλαβι και αφοφ προςκομιςτοφν τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.

6 Σελίδα 6(6) Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.- ΔΕΙΓΜΑΣΑ ΠΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Οι ςυμμετζχοντεσ, μαηί με τθν προςφορά τουσ, να κατακζςουν δείγματα για όμοια ι παρεμφερι δουλειά. 2.- ΜΑΚΕΣΑ: Η μακζτα κα καταςκευαςτεί από τον προμθκευτι ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ & διευκρινίςεισ που κα δοκοφν από τθν αρμόδια Δ/νςθ τθσ εταιρείασ. 3.- ΔΕΙΓΜΑΣΑ ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΜΑΖΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Ο προμθκευτισ που κα αναδειχκεί, πριν προχωριςει ςτθ μαηικι παραγωγι υποχρεοφται να κατακζςει δείγματα ετικετϊν προκειμζνου να κεωρθκοφν βάςει των οποίων κα γίνει θ μαηικι παραγωγι. 4.-ΚΤΡΩΕΙ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΜΗ ΠΑΡΑΔΟΗ: Ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 37 του Κανονιςμοφ Ρρομθκειϊν ΕΛΤΑ. 5.- ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ: Η ΣΑΧΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛΣΑ Α.Ε ζχει δικαίωμα να ελζγξει ποιοτικϊσ το είδοσ που κα μασ προμθκευτεί, είτε με δικό τθσ όργανο, είτε με τρίτο, ειδικά εξουςιοδοτθμζνο για το ςκοπό αυτό. Ο ποιοτικόσ αυτόσ ζλεγχοσ ζχει ςυμβουλευτικό χαρακτιρα για τθν ΣΑΧΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛΣΑ Α.E. Πλθροφορίεσ κα δίνονται κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ από τθν εταιρεία ΣΑΧΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛΣΑ Α.Ε, Δ/νςθ Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ, Υπ/νςθ Ρρομθκειϊν & Συντθριςεων, όροφοσ 4 οσ, οδόσ Λ. Βουλιαγμζνθσ & Ηλία Ηλιοφ, Ακινα, (τθλ ). Στθν ίδια Δ/νςθ κα υπάρχουν και δείγματα προκειμζνου να ενθμερϊνονται οι ενδιαφερόμενοι. ΕΠΙΤΝΑΠΣΕΣΑΙ: 1.-Αντίγραφο του άρκρου 8 του Γ.Κ. Ρρομθκειϊν με τθν ζνδειξθ Δικαιολογθτικά. Ο ΔΙΕΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014».

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014». ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ- ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ ΚΛΑΓΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.1026/26.1.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' 2. Δ/ΝΣΗ KBΣ Ταχ. Δ/νςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Π.Δ. 235/14-9-00 (ΦΕΚ 199 Αϋ) Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό και τθν λειτουργία των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν, που υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ παραγρ. 2 του άρκρου 8 του Ν. 2345/95 "Οργανωμζνεσ υπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Προκιρυξθ όρων διαγωνιςμοφ υπό τον τίτλο ΜΕ ΣΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ" από τθν εταιρεία EPSILON TV (ςτο εξισ "θ Διοργανϊτρια"), με τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ CONDATEL A.E. (ςτο εξισ "θ Εταιρεία"),

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 271.576,79 Φ.Π.Α. : 35.539,67 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 307.116,46 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙA ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ»

ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 271.576,79 Φ.Π.Α. : 35.539,67 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 307.116,46 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙA ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙA ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ Γ/ΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Ν.Π.Γ.Γ. «ΠΑΙΓΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ» ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ & ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΑΡΘΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ : 5/2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΘΑ :14/02/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ Ειςαγωγι Ο παρϊν οδθγόσ για άςκθςθ ενδικοφανοφσ προςφυγισ απευκφνεται ςε πρόςωπα, τα οποία λόγω οικονομικισ αδυναμίασ ςτεροφνται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΜΑ: «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΚΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ ΤΠΟΨΗΦΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΩΝ ΛΤΚΕΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ΓΚΑ ΕΚΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΣΡΚΣΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ» ΚΕΦΑΛΑΚΟ 1 o ΓΕΝΚΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ

ΙΕΜΑ: «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΚΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ ΤΠΟΨΗΦΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΩΝ ΛΤΚΕΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ΓΚΑ ΕΚΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΣΡΚΣΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ» ΚΕΦΑΛΑΚΟ 1 o ΓΕΝΚΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ ΤΜΘΜΑ Α Μαροφςι,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β Για να ζχετε πικανότθτεσ να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν το οποίο ζχετε επιλζξει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη)

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη) ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Σιμολόγιο Δανείων

Επιτόκια και Σιμολόγιο Δανείων > Καταναλωτικά Δάνεια > Οικολογικζσ Λφςεισ > τεγαςτικά Δάνεια Επαγγελματίεσ & ΜΜΕ > Χρθματοδοτιςεισ Κεφαλαίου Κίνθςθσ > Χρθματοδοτιςεισ Παγίων Εγκαταςτάςεων και Εξοπλιςμοφ > Λοιπζσ Χρθματοδοτιςεισ Επιχειριςεισ

Διαβάστε περισσότερα

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ.

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ. ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β Για να ζχετε πικανότθτεσ να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν το οποίο ζχετε επιλζξει (κατθγορία

Διαβάστε περισσότερα

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ.

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ. ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Α Για να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν ςτο οποίο ζχετε επιλεγεί (Kατθγορία Α) πρζπει να

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

N. 1080/20-22.10.80 (ΦΕΚ-246 Α')

N. 1080/20-22.10.80 (ΦΕΚ-246 Α') N. 1080/20-22.10.80 (ΦΕΚ-246 Α') Ρερί τροποποιιςεωσ και ςυμπλθρϊςεωσ διατάξεων τινϊν τθσ περί των προςόδων των Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοικιςεωσ Νομοκεςίασ και άλλων τινϊν ςυναφϊν διατάξεων Άρθρον 1 Δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Μια Προσεκτική Ανάγνωση Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Β ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΣΤΟΙΚΟ ΕΤΑΙΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΣΤΟΙΚΟ ΕΤΑΙΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΣΤΟΙΚΟ ΕΤΑΙΙΑΣ A. AKINHTA A.1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΘ ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΘ ΤΩΝ ΛΟΓΑΙΑΣΜΩΝ. 10 & 11 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Α.1.α ΓΘΡΕΔΑ - ΟΙΚΟΡΕΔΑ (ΛΟΓ.10) Α.1.β ΚΤΙΙΑ-

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι)

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι) ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι) Οι Θζςεισ όλων των κατθγοριϊν εκπαίδευςθσ (ΡΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάςςονται ςε 6 ςυνολικά βακμοφσ. Σ Ε Δ Γ Β Α Οι προαγωγζσ

Διαβάστε περισσότερα