θαη ζηνλ πνιιαπιαζηαζκό ησλ αηκνπνηεηηθώλ πξνγνληθώλ θπηηάξσλ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "θαη ζηνλ πνιιαπιαζηαζκό ησλ αηκνπνηεηηθώλ πξνγνληθώλ θπηηάξσλ."

Transcript

1 ΥΗΜΕΙΟΚΙΝΕ Οη ρεκεηνθίλεο είλαη κηα νκάδα κηθξώλ πξσηετλώλ (Μ.Β kda) πνπ παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηηο θιεγκνλώδεηο αληηδξάζεηο (απνηεινύλ ρεκεηνηαθηηθό παξάγνληα γηα ηα ιεπθνθύηηαξα, αλαθέξνληαη θαη ζαλ πξνθιεγκνλώδεηο θπηηαξνθίλεο, proinflammatory cytokines-), ζηηο ινηκώμεηο από ηνύο, ζηελ αγγεηνγέλεζε, ζηελ παξαγσγή θνιιαγόλνπ, θαζώο θαη ζηνλ πνιιαπιαζηαζκό ησλ αηκνπνηεηηθώλ πξνγνληθώλ θπηηάξσλ. Τελ θπξηόηεξε πεγή παξαγσγήο ησλ ρεκεηνθηλώλ απνηεινύλ ηα θπηηαξνηνμηθά CD8 + Τ- ιεκθνθύηηαξα (CTLs), παξά ην γεγνλόο όηη νη ρεκεηνθίλεο παξάγνληαη από πνιινύο ηύπνπο θπηηάξσλ (κνλνθύηηαξα, καθξνθάγα, ελδνζειηαθά θύηηαξα, νπδεηεξόθηια, ΝΚ θύηηαξα, εσζηλόθηια, ηλνβιάζηεο, κεγαθαξπνθύηηαξα, ηα νπνία δηαθνξνπνηνύληαη ζε αηκνπεηάιηα πνπ πεξηέρνπλ απνζεθεπκέλεο ρεκεηνθίλεο). Έηζη, πξόζθαηα, έρεη δεηρηεί όηη ε παξαγσγή ησλ ρεκεηνθηλώλ εμαξηάηαη, θαηά θύξην ιόγν, από ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ TCR ππνδνρέα ησλ CTLs από ην ζύκπιεγκα πεπηίδην/ηάμεο Ι MHC-κόξην. Λακβάλνληαο ππόςε ηελ επξεία έθθξαζε ησλ ηάμεο Ι MHC-κνξίσλ, θαίλεηαη όηη ηα CTLs απνηεινύλ ηνλ θπξηόηεξν παξάγνληα γηα ηελ αλαγλώξηζε ησλ κνιπζκέλσλ κε ηνύο θπηηάξσλ θαη, έηζη, παίδνπλ ζεκαληηθό αλνζνξπζκηζηηθό ξόιν ζηελ πεξηθέξεηα. Τν επξύ θάζκα ρεκεηνθηλώλ πνπ παξάγεηαη από ηα CTLs επηηξέπεη ηελ κεηαλάζηεπζε, ζηελ κνιπζκέλε κε ηνλ ηό πεξηνρή, ησλ δηαθόξσλ ιεπθνθπηηάξσλ θαη κνλνθπηηάξσλ/καθξνθάγσλ, γεγνλόο πνπ βνεζάεη ζηελ απνηειεζκαηηθόηεξε θαηαζηξνθή ηνπ ηνύ. Η δξάζε ησλ ρεκεηνθηλώλ εθδειώλεηαη θαηά ηελ ζύλδεζε ηνπο κε εηδηθνύο ππνδνρείο ζηα θύηηαξα ζηόρνπο. Αλάινγα κε ην θύηηαξν ζηόρν, νη ρεκεηνθίλεο κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ εμσθύηησζε δηαθόξσλ κεζνιαβεηώλ ηεο θιεγκνλήο, θαζώο, επίζεο, θαη αύμεζε ηεο έθθξαζεο ησλ κνξίσλ πξνζθόιιεζεο πνπ δηεπθνιύλνπλ ηελ έμνδν ησλ ιεπθνθπηηάξσλ από ηνλ ελδναγγεηαθό ρώξν. Οη ρεκεηνθίλεο δελ παξνπζηάδνπλ εηδηθόηεηα γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκό ιεπθνθπηηάξσλ θαη ζπλήζωο έλαο ζπγθεθξηκέλνο πιεζπζκόο ρεκεηνθηλώλ θέξεη ππνδνρείο γηα δηαθνξεηηθέο ρεκεηνθίλεο. Σεκεηώλεηαη όηη ηα θαγνθύηηαξα δηεγείξνληαη από έλα ηδηαίηεξα επξύ θάζκα δηαθνξεηηθώλ ρεκεηνθηλώλ. Επίζεο, πνιιέο δηαθνξεηηθέο ρεκεηνθίλεο κπνξεί λα παξάγνληαη από έλα κόλν θύηηαξν. Τν θαηλόκελν απηό παξαηεξείηαη ζπλήζσο ζηα κνλνπύξελα θαγνθύηηαξα θαη ηα ελδνζειηαθά θύηηαξα πνπ εθηίζεληαη ζε πξντόληα βαθηεξίσλ ή θπηηαξνθίλεο. Σε απηά ηα θύηηαξα ν LPS, ε IL-1 θαη ν TNF δηεγείξνπλ ηελ παξαγσγή δηαθόξσλ ρεκεηνθηλώλ (π.ρ. MCPs, MIPs, RANTES, θαη θξαιαθηίλεο). Κσηηαροκίνες 1

2 Ομάδες τημειοκινών Οη ρεκεηνθίλεο ππνδηαηξνύληα ζε ηέζζεξηο, ηνπιάρηζην, νκάδεο, από ηηο νπνίεο, νη δύν (αρεκεηνθίλεο θαη β-ρεκεηνθίλεο) έρνπλ πιήξσο ραξαθηεξηζηεί. Η δηάθξηζε ηνπο γίλεηαη αλάινγα κε ηελ ζέζε πνπ έρεη ζηελ πξσηεΐλε ην ακηλνμύ θπζηεΐλε (cystein, C). Σηηο α-ρεκεηνθίλεο, αλάκεζα ζην πξώην θαη ζην δεύηεξν ακηλνμύ θπζηεΐλεο βξίζθεηαη έλα άιιν, ηξίην, ακηλνμύ (cystein/x ακηλνμύ/cystein, CXC) (εηθόλα Χ.Χ). Τα κέιε ηεο CXC νκάδαο θπηηαξνθηλώλ κπνξνύλ λα δηαηξεζνύλ πεξαηηέξσ ζε εθείλα πνπ πεξηέρνπλ θνληά ζην ακηλνηειηθό ηνπο άθξν ηελ αιιεινπρία γινπηακίλε-ιεπθίλε-αξγηλίλε θαη αζθνύλ ρεκεηνηαθηηθή δξάζε ζηα νπδεηεξόθηια, θαζώο θαη ζε εθείλα πνπ δελ πεξηέρνπλ απηή ηελ αθνινπζία θαη αζθνύλ ρεκεηνηαθηηθή δξάζε ζηα ιεκθνθύηηαξα. Μέιε ηεο CXC νκάδαο ρεκεηνθηλώλ είλαη ηα αθόινπζα: 1. Η IL-8, παξάγεηαη από ηα καθξνθάγα, ηα θεξαηηλνθύηηαξα θαη απνηειεί ρεκεηνηαθηηθό παξάγνληα γηα ηα παξζέλα Τ-ιεκθνθύηηαξα. 2. Οη ρεκεηνθίλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε ηωλ θπηηάξωλ (Growth-related, GRO), GRO-α, GRO-β θαη GRO-γ. Η νλνκαζία απηή δείρλεη ηε ζεκαληηθή έθθξηζε απηώλ ησλ ρεκεηνθηλώλ, θαηά ηελ δηέγεξζε ησλ θπηηάξσλ πνπ παξάγνπλ ρεκεηνθίλεο. 3. Η ρεκεηνθίλε πνπ παξάγεηαη από ηα επηζειηαθά θύηηαξα θαη έιθεη ηα νπδεηεξόθηια ζην ζεκείν ηεο θιεγκνλήο. Η ρεκεηνθίλε απηή νλνκάδεηαη «ΕΝΑ-78» (Epithelial-derived Neutrophil Attractant number 78). Σηηο β-ρεκεηνθίλεο, ηα δύν πξώηα ακηλνμέα θπζηεΐλεο βξίζθνληαη δίπια (cystein-cystein, CC) (εηθόλα Χ.Χ). Οη CC ρεκεηνθίλεο είλαη ρεκεηνηαθηηθέο γηα ηα κνλνθύηηαξα θαη ηα Τ- ιεκθνθύηηαξα. Μέιε ηεο CC νκάδαο ρεκεηνθηλώλ είλαη ηα αθόινπζα: 1. Η ρεκεηνθίλε RANTES («εκκρίνεηαι ζηεν ενεργοποίεζε, θσζιολογικά Τ-λεμθοκύηηαρα ηεν εκθράδοσν και ηεν εκκρίνοσν», -regulated on activation, normal T cell expressed and secreted-). 2. Η ρεκεηνηαθηηθή πξωηεΐλε 1, 2 θαη 3 ηωλ κνλνθπηηάξωλ/καθξνθάγωλ (monocyte/macrophage chemotactic protein 1, 2 and 3, MCP-1, MCP-2 θαη MCP-3). 3. Η θιεγκνλώδεο πξωηεΐλε ηωλ καθξνθάγωλ 1α θαη 1β (macrophage inflammatory protein 1α and 1β, MIP-1α θαη MIP-1β). 4. Οη ενηαμίλεο (eotaxins), νη νπνίεο πεξηνξίδνπλ ηελ δξάζε ηνπο κόλν ζηα εσζηλόθηια θαη ηα βαζεόθηια. Κσηηαροκίνες 2

3 Άιιεο νκάδεο ρεκεηνθηλώλ είλαη: 1. Η ιπκθνηαθηίλε (lymphotactin) είλαη κηα C ρεκεηνθίλε, κε έλα κόλν δηζνπιθηδηθό δεζκό. Η ιπκθνηαθηίλε παξάγεηαη από ηα πξν-τ θύηηαξα (Τ-ιεκθνθύηηαξα ζηα νπνία δελ έρεη αθόκα νινθιεξσζεί ν αλαζπλδπαζκόο ησλ γνληδίσλ ηνπ TCR ππνδνρέα) θαη είλαη ρεκεηνηαθηηθή γηα ηα ιεπθνθύηηαξα. 2. Η θξαθηαιθίλε (fractalkine) κε ηξία ακηλνμέα αλάκεζα ζηα δύν ακηλνμέα θπζηεΐλεο (CXΥΥC). Η θξαιαθηίλε δξα ζηα ιεκθηθά θύηηαξα (Τ-ιεκθνθύηηαξα θαη ΝΚ θύηηαξα), θαζώο θαη ζηα κνλνθύηηαξα. Εηθόλα Υ.Υ Γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ησλ CC θαη CXC ρεκεηνθηλώλ. 9-6 Λειτοσργικές ομάδες τημειοκινών Πηζαλώο όια ηα θύηηαξα λα κπνξνύλ λα εθθξίλνπλ ρεκεηνθίλεο θάησ από ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο. Μεξηθέο ρεκεηνθίλεο εθθξίλνληαη ζπλερώο, ελώ, άιιεο παξάγνληαη, ύζηεξα από ηελ ζπλερή ελεξγνπνίεζε ηνπ θπηηάξνπ από ην ίδην εξέζηζκα. Έηζη, ζε γεληθέο γξακκέο, νη παξαγόκελεο ρεκεηνθίλεο κπνξνύλ λα δηαθξηζνύλ ζε δύν νκάδεο (εηθόλα Χ.Χ): 1. Τηο ρεκεηνθίλεο πνπ παξάγνληαη ζπλερώο ζηα ιεκθηθά θαη κε ιεκθηθά όξγαλα θαη νη νπνίεο πηζαλώο λα παίδνπλ ξπζκηζηηθό ξόιν ζηελ θπθινθνξία ησλ ιεπθνθπηηάξσλ. Κσηηαροκίνες 3

4 2. Τηο ρεκεηνθίλεο πνπ παξάγνληαη ύζηεξα από ηελ επίδξαζε δηαθόξσλ εξεζηζκάησλ, όπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ηα πξντόληα δηαθόξσλ βαθηεξίσλ. Η δηάθξηζε αλάκεζα ζηηο δύν απηέο νκάδεο ρεκεηνθηλώλ είλαη ρξήζηκε, αιιά κόλν γηα πξαθηηθνύο ιόγνπο, γηαηί ζπλήζσο ππάξρεη αιιειεπηθάιπςε ησλ δύν απηώλ νκάδσλ, θάησ από ην πξίζκα ησλ δηαθόξσλ παζνινγηθώλ θαηαζηάζεσλ, όπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε αλάπηπμε λενπιαζίαο. πλερήο Πξνθιεηή SDF Φπζηνινγηθή θπθινθνξία HCC-1 SLC BCA-1 TARC TECK ELC Νενπιαζία DC-CK1 MDC LARC NAP-2 IL-8 RANTES Ενηαμίλε MIP-1α, β GCP-2 LT FLK Λνίκωμε, Φιεγκνλή MCPs Εηθόλα Υ.Υ Γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηεο ζπλερνύο θαη πξνθιεηήο έθθξηζεο ησλ δηαθόξσλ ρεκεηνθηλώλ. Σσνηομογραθίες: BCA-1, ρεκεηνηαθηηθή ρεκεηνθίλε ησλ Β-ιεκθνθπηηάξσλ, ELC, ηνπ Epstein Barr ρεκεηνθίλε ππνδνρέαο-1, DC-CK1, ρεκεηνθίλε δελδξηηηθώλ θπηηάξσλ, FLK, θξαιαθηίλε, GCP-2, ησλ θνθθηνθπηηάξσλ ρεκεηνηαθηηθή πξσηεΐλε 2, GRO, ρεκεηνθίλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε, HCC, ρεκεηνθίλε C αίκαηνο, IL-8, ηληεξιεπθίλε 8, IP-10, δηεγεξηηθή πξσηεΐλε ηεο ηληεξθεξόλεο γ 10, LARC, ξπζκηζηηθή ρεκεηνθίλε ελεξγνπνίεζεο ηνπ ήπαηνο, LT, ιπκθνηαθηίλε, MCP, ρεκεηνηαθηηθή πξσηεΐλε 1, 2 θαη 3 ησλ κνλνθπηηάξσλ/καθξνθάγσλ, MDC, ρεκεηνθίλε παξαγόκελε από ηα καθξνθάγα, MIP, θιεγκνλώδεο πξσηεΐλε ησλ καθξνθάγσλ, NAP-2, πεπηίδην ελεξγνπνίεζεο ησλ νπδεηεξόθηισλ, RANTES, εθθξίλεηαη ζηελ ελεξγνπνίεζε, θπζηνινγηθά Τ-ιεκθνθύηηαξα ηελ εθθξάδνπλ θαη ηελ εθθξίλνπλ, SDF-1, παξάγνληαο πνπ πξνέξρεηαη από θύηηαξα ηνπ ζηξώκαηνο, SLC, ρεκεηνθίλε ησλ δεπηεξνγελώλ ιεκθηθώλ νξγάλσλ, TARC, ξπζκηζηηθή ρεκεηνθίλε ηνπ ζύκνπ, TECK, ρεκεηνθίλε πνπ εθθξάδεηαη ζηνλ ζύκν. Κσηηαροκίνες 4

5 ΚΤΣΣΑΡΟΚΙΝΕ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕ ΣΩΝ ΤΠΟΔΟΥΕΩΝ ΣΟΤ Έρνπλ πξνζδηνξηζηεί πέληε νηθνγέλεηεο ππνδνρέσλ ησλ θπηηαξνθηλώλ, κε βάζε ηελ αθνινπζία ησλ ακηλνμέσλ ηνπο θαη ηα νκόινγα ηκήκαηα ηεο δνκήο ηνπο. Η πξσηετληθή αιπζίδα ηνπ ππνδνρέα ηεο θάζε νηθνγέλεηαο έρεη ραξαθηεξηζηηθή δνκή (εηθόλα Χ.Χ). Θεσξείηαη όηη έλαο ππνδνρέαο θπηηαξνθίλεο αλήθεη ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε «νηθνγέλεηα», εάλ, ηνπιάρηζην, κηα από ηηο πξσηετληθέο αιπζίδεο πνπ ηνλ απνηεινύλ, έρεη ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο «νηθνγέλεηαο». Επίζεο, πνιιέο από ηηο θπηηαξνθίλεο, πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο αληίζηνηρνπο ππνδνρείο ηνπο, έρνπλ κεηαμύ ηνπο δνκηθέο νκνηόηεηεο θαη αλήθνπλ ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα θπηηαξνθηλώλ. Οη νηθνγέλεηεο ησλ ππνδνρέσλ ησλ θπηηαξνθηλώλ είλαη νη αθόινπζεο: 1. Τπνδνρέαο ηεο ππεξνηθνγέλεηαο ηωλ αλνζνζθαηξηλώλ (Ig-receptor superfamily). 2. Τπνδνρέαο ηεο νηθνγέλεηαο ηεο αηκαηνπνηεηίλεο (hematopoietin-receptor family). Κάζε κέινο ηεο νηθνγέλεηαο απηήο έρεη δύν ραξαθηεξηζηηθά εμσθπηηάξηα ηκήκαηα: ην έλα ηκήκα πεξηέρεη ηέζζεξηο θπζηεΐλεο (C), ελώ ην άιιν πεξηέρεη ηελ ζηαζεξή αθνινπζία WSXWS (ζην W αληηζηνηρεί ε ηξππηνθάλε, ζην S ε ζεξίλε, ελώ ζην Χ κπνξεί λα αληηζηνηρεί νπνηνδήπνηε άιιν ακηλνμύ). 3. Τπνδνρέαο ηεο νηθνγέλεηαο ηεο IFN (IFN-receptor family). 4. Τπνδνρέαο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ TNF (ΣΝF-receptor family). Έρνπλ αλαγλσξηζηεί δύν ηύπνη ππνδνρέσλ ησλ TNFs: o TNF σποδοτέας-iι ή ηύπος Α TNF σποδοτέα (TNFR-ΙI) θαη ν TNF σποδοτέας-ι ή ηύπος Β TNF σποδοτέα (TNFR-I). Όια ζρεδόλ ηα θύηηαξα εθθξάδνπλ ηνλ έλα ή θαη ηνπο δύν ηύπνπο ππνδνρέσλ. 5. Τπνδνρέαο ηεο νηθνγέλεηαο ηωλ ρεκεηνθηλώλ (chemokine-receptor family). Έρνπλ αλαγλσξηζηεί πέληε ππνδνρείο ρεκεηνθηλώλ: δύν ππνδνρείο ζπλδένληαη κε ηηο CC ρεκεηνθίλεο, δύν κε ηηο CΧC ρεκεηνθίλεο θαη έλαο ππνδνρέαο πνπ βξίζθεηαη ζηα εξπζξνθύηηαξα θαη νλνκάδεηαη CK, ζπλδέεηαη ηόζν κε ηηο CC, όζν θαη κε ηηο CΧC ρεκεηνθίλεο. Πηζηεύεηαη όηη ε παξνπζία ηνπ CK ππνδνρέα ζηα εξπζξνθύηηαξα έρεη ζαλ ζθνπό, λα απνκαθξύλεη από ηελ θπθινθνξία ηηο δηάθνξεο ρεκεηνθίλεο, εκπνδίδνληαο, έηζη, ηελ ζπζηεκαηηθή θιεγκνλή. Έρεη βξεζεί όηη αξθεηνί ππνδνρείο θπηηαξνθηλώλ έρνπλ θνηλή κηα πξσηετληθή αιπζίδα. Έηζη, ε γ αιπζίδα ηνπ IL-2R ππνδνρέα απνηειεί ηκήκα ησλ ππνδνρέσλ θαη άιισλ θπηηαξνθηλώλ (IL-4, IL-7, IL-13 θαη IL-15). Κσηηαροκίνες 5

6 Εηθόλα Υ.Υ Γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηεο δνκήο ησλ πξσηετληθώλ αιπζίδσλ πνπ απνηεινύλ ηηο νηθνγέλεηεο ησλ ππνδνρέσλ ησλ θπηηαξνθηλώλ. Κσηηαροκίνες 6

Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής

Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής Ο αλζξώπηλνο νξγαληζκόο είλαη εθηεζεηκέλνο ζε πιεζώξα παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ. Ζ εθιεθηηθή επηινγή ρηιηάδσλ εηώλ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε αλνζνινγηθνύ ζπζηήκαηνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΔΝΔΣΙΚΗ ΠΜ ΒΙΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΗ ΓΔΩΠΟΝΙΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΓΔΝΔΣΙΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΔΝΔΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί Ογκογένεσης

Μηχανισμοί Ογκογένεσης ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΔΝΔΣΙΚΗ Μηχανισμοί Ογκογένεσης Γξ. Α. ΓΑΛΑΝΗ agalanis@mbg.duth.gr Μηχανισμοί Ογκογένεσης Ελόηεηα 2. Ογθνγνλίδηα θαη oγθνγνληθά θπηηαξηθά ζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

1 ε Γξαπηή Εξγαζία ΦΥΕ31 Κπηηαξηθή Βηνινγία Κεθ. 1-4

1 ε Γξαπηή Εξγαζία ΦΥΕ31 Κπηηαξηθή Βηνινγία Κεθ. 1-4 1 ε Γξαπηή Εξγαζία ΦΥΕ31 Κπηηαξηθή Βηνινγία Κεθ. 1-4 Παξαθαιώ απαληήζηε ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο, απζηεξά ζηα δηαζηήκαηα πνπ ζαο δίλνληαη, κέρξη ηηο 31/10/11 (ζθξαγίδα ηαρπδξνκείνπ). Γηα όζνπο απνζηείινπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o

Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΒΛΑΣΙΚΑ ΚΤΣΣΑΡΑ Πεγή: http://stemcells.nih.gov/info/basics/ Μεηάθξαζε-επηκέιεηα: Σζίληνπ Μαγδαιελή* Ιαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. *Editor in Chief, reviewer,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΓΔΝΔΣΙΚΟΙ ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΟΤΡΟΘΗΛΙΑΚΟΤ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΣΟ ΣΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

ΠΑΘΟΓΔΝΔΣΙΚΟΙ ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΟΤΡΟΘΗΛΙΑΚΟΤ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΣΟ ΣΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ Σμήμα Ιαηπικήρ Μεηαπηςσιακό Ππόγπαμμα ποςδών ζηιρ Βαζικέρ Ιαηπικέρ Δπιζηήμερ Δπγαζηήπιο Αναηομίαρ Καηεύθςνζη Μοπιακήρ Αναηομικήρ Γιπλωμαηική Δπγαζία ΠΑΘΟΓΔΝΔΣΙΚΟΙ ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΟΤΡΟΘΗΛΙΑΚΟΤ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δξσηήζεηο Γεληθήο Φπζηνινγίαο γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ

Δξσηήζεηο Γεληθήο Φπζηνινγίαο γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ 1. Δίλαη ιάζνο όηη ε γινηόηεηα ηνπ αίκαηνο: α. Απμάλεη κε ηελ αχμεζε ηνπ αηκαηνθξίηε. β. Πνπ ξέεη δηακέζνπ ησλ ζηελψλ αγγείσλ είλαη κηθξφηεξε απφ φηη ζηα κεγάια αγγεία. γ. Γελ εμαξηάηαη από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΑΛΛΟΑΝΟΟΙ. (απηνάλνζνη, αιινάλνζνη)

ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΑΛΛΟΑΝΟΟΙ. (απηνάλνζνη, αιινάλνζνη) ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ (απηνάλνζνη, αιινάλνζνη) ΑΛΛΟΑΝΟΟΙ Καζε θύηηαξν δσληαλνπ νξγαληζκνύ δεί ζε γεηηλίαζε θαη ζπλεξγαζία κε όια ηα δηπιαλά ηνπ. Γηα λα επηηεπρζεί απηή ε θαιή γεηηλίαζε θαη ζπκβίσζε πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΟΛΛΗΣΙΝΟΑΝΣΙΓΡΑΔΙ

ΤΓΚΟΛΛΗΣΙΝΟΑΝΣΙΓΡΑΔΙ ΤΓΚΟΛΛΗΣΙΝΟΑΝΣΙΓΡΑΔΙ Δηζαγσγή Οη ζπγθνιιεηηλναληηδξάζεηο (LAT - Latex Agglutination Test) είλαη ε πην πξόζθνξε αλνζνινγηθή κέζνδνο γηα ην κηθξνβηνινγηθό θαη αλνζνινγηθό εξγαζηήξην. Δίλαη ε παιαηόηεξε αλνζνινγηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΖ ΕΧΟΣΔΥΝΗΑ

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΖ ΕΧΟΣΔΥΝΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΖ ΕΧΟΣΔΥΝΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΣΧΝ ΜΤΨΚΧΝ ΗΝΧΝ Δ ΚΡΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΦΤΛΧΝ ΜΗΚΡΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έναρ καινοηόμορ μησανιζμόρ θπόμβωζηρ ζηο ύνδπομο Ανηιθωζθολιπιδίων

Έναρ καινοηόμορ μησανιζμόρ θπόμβωζηρ ζηο ύνδπομο Ανηιθωζθολιπιδίων Έναρ καινοηόμορ μησανιζμόρ θπόμβωζηρ ζηο ύνδπομο Ανηιθωζθολιπιδίων Κωνζηανηίνα Γ. Γιαμανηή*, Ιωάννηρ Γ. Ρούηζιαρ**, Παναγιώηηρ Γ. Βλασογιαννόποςλορ*** *,***Τμήμα Παθολογικής Φσζιολογίας, Ιαηρική Στολή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΠΑΙΓΔΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΠΑΙΓΔΙΑΣ 1 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΠΑΙΓΔΙΑΣ ΘΔΜΑ Α Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνλ αξηζκό θαζεκηάο από ηηο παξαθάησ εκηηειείο πξνηάζεηο Α1 σο Α5 θαη δίπια ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ιέμε ή ηε θξάζε, πνπ ζπκπιεξώλεη

Διαβάστε περισσότερα

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟ ΑΓΓΕΙΟΠΕΡΜΩΝ. Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ Καζεγήηξηα. Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο Φπηώλ

ΑΝΘΟ ΑΓΓΕΙΟΠΕΡΜΩΝ. Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ Καζεγήηξηα. Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο Φπηώλ ΑΝΘΟ ΑΓΓΕΙΟΠΕΡΜΩΝ Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ Καζεγήηξηα Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο Φπηώλ Σκήκα Δαζνπνλίαο ΔΦΠ, παξ/κα Δξάκαο, ΣΕΙ Καβάιαο, ΑΝΘΟ ΣΩΝ ΑΓΓΔΙΟΠΔΡΜΩΝ Η εγγελήο αλαπαξαγσγή ησλ αγγεηνζπέξκσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ένας καινοτόμος μηχανισμός θρόμβωσης στο Σύνδρομο Αντιφωσφολιπιδίων

Ένας καινοτόμος μηχανισμός θρόμβωσης στο Σύνδρομο Αντιφωσφολιπιδίων Ρευματολογικά Νέα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Δ. ΔΙΑΜΑΝΤΗ Υπ. Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, Τμήμα Παθολογικής Φυσιολογίας ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΡΟΥΤΣΙΑΣ Μικροβιολόγος - Ανοσολόγος Λέκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Καθ/τής

Διαβάστε περισσότερα

Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι

Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι Οη ρξήζηεο ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ έρνπλ ηελ αλάγθε λα δηαηεξνύλ ηα ζεκαληηθά ηνπο δεδνκέλα απνζεθεπκέλα αθόκα θαη όηαλ ν ππνινγηζηήο δε βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία. Γη απηό

Διαβάστε περισσότερα

Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο. Τκήκα Ηαηξηθήο. Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο»

Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο. Τκήκα Ηαηξηθήο. Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο» Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο Τκήκα Ηαηξηθήο Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο» Καηεπηηθή - Γπλαηθνινγηθή Θιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Γηεπζπληήο: Θαζεγεηήο Γεώξγηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΒΑΗΚΧΝ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΒΑΗΚΧΝ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΒΑΗΚΧΝ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΚΣΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΓΗΠΛΩΜΑΣΟ ΔΗΓΗΚΔΤΖ

Διαβάστε περισσότερα

Εεύγνο Μεηάθαζε Η Μείσζε Η νκνιόγσλ. Γακέηεο. Νόκνο Αλεμάξηεηεο κεηαβίβαζεο ησλ γνληδίσλ (Κιεξνλόκεζε 2 γνληδίσλ) Μείσζε Η. Μείσζε ΗΗ.

Εεύγνο Μεηάθαζε Η Μείσζε Η νκνιόγσλ. Γακέηεο. Νόκνο Αλεμάξηεηεο κεηαβίβαζεο ησλ γνληδίσλ (Κιεξνλόκεζε 2 γνληδίσλ) Μείσζε Η. Μείσζε ΗΗ. Αληηγξαθή DNA Νόκνο Δηαρσξηζκνύ αιιειόκνξθσλ γνληδίσλ (Κληπονόμηζη 1 γονιδίος) Εεύγνο Μεηάθαζε Η Μείσζε Η νκνιόγσλ Μεηάθαζε ΗΗ Μεηάθαζε ΗΗ Μείσζε ΗΗ Γακέηεο Νόκνο Αλεμάξηεηεο κεηαβίβαζεο ησλ γνληδίσλ (Κιεξνλόκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΧΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΧΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΧΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΧΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΧΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΧΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ηκεξνκελία θαη Ώξα εμέηαζεο: Γεπηέξα, 21 Μαΐνπ 2012 07:30-10:30 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΘΔΜΑ 1 Ο 1. γ 2. δ 3. α 4. δ 5. δ ΘΔΜΑ 2 Ο Α) Τν γελεηηθό πιηθό ησλ πξνθαξπσηηθώλ θπηηάξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΜΔΑ ΚΛΗΝΗΚΧΝ ΚΛΗΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΧΝ ΕΧΧΝ ΛΟΗΜΧΓΔ ΔΚΘΤΜΑ ΠΡΟΒΑΣΧΝ ΚΑΗ ΑΗΓΧΝ ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΜΔΑ ΚΛΗΝΗΚΧΝ ΚΛΗΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΧΝ ΕΧΧΝ ΛΟΗΜΧΓΔ ΔΚΘΤΜΑ ΠΡΟΒΑΣΧΝ ΚΑΗ ΑΗΓΧΝ ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΜΔΑ ΚΛΗΝΗΚΧΝ ΚΛΗΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΧΝ ΕΧΧΝ ΛΟΗΜΧΓΔ ΔΚΘΤΜΑ ΠΡΟΒΑΣΧΝ ΚΑΗ ΑΗΓΧΝ ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΑΜΠΟΤΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΣΖΝΗΑΣΡΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή.

Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή. Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή. Τν κεηξηθό γάια είλαη ε θαιύηεξε πεγή δηαηξνθηθώλ ζηνηρείσλ γηα ην βξέθνο θαη ην ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ θαιή δηαηξνθή ηνπ βξέθνπο από ηε γέλλεζε

Διαβάστε περισσότερα

Φξωκνζωκηθέο Αιιαγέο. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο

Φξωκνζωκηθέο Αιιαγέο. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο 12 Orphanet Ιζηνζειίδα ειεύζεξεο πξόζβαζεο πνπ παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπάληεο παζήζεηο, ηα θιηληθά πεηξάκαηα, ηα θάξκαθα θαη ζπλδέζκνπο γηα νκάδεο ππνζηήξημεο ζε νιόθιεξε ηελ Δπξώπε. Ιζηνζειίδα: www.orpha.net

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο. Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα:

Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο. Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: a. - Σε πεξίπησζε πνπ ε ηξνπνπνίεζε επεξεάδεη ην ιηπώδε ηζηό, ην επίπεδν ηεο ρνιεζηεξόιεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλορ ηων Ινκπεηινών ζηεν Ομοιοζηαζία ηερ Γλςκόδερ

Ο Ρόλορ ηων Ινκπεηινών ζηεν Ομοιοζηαζία ηερ Γλςκόδερ Ο Ρόλορ ηων Ινκπεηινών ζηεν Ομοιοζηαζία ηερ Γλςκόδερ Σηασρούλα Α. Πάζτοσ, MD, PhD Ειδικεσόμενη Ενδοκρινολόγος Νοζοκομείο «Ερσθρός Σηασρός» Γενικά Ωο «Φαηλόκελν ηεο Ηλθξεηίλεο» νξίδεηαη ε κεγαιύηεξε απάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ: ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ: ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ: «ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΑΕΡΙΜΟ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΑΝΑΙΘΗΙΑ: Μέρος ΙΙ: στρατηγικές προστασίας τοσ πνεύμονα

ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΑΕΡΙΜΟ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΑΝΑΙΘΗΙΑ: Μέρος ΙΙ: στρατηγικές προστασίας τοσ πνεύμονα 47 ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΑΕΡΙΜΟ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΑΝΑΙΘΗΙΑ: Μέρος ΙΙ: στρατηγικές προστασίας τοσ πνεύμονα Νύκηαπη Βαζιλεία MD, Φακίπηρ Κωνζηανηίνορ MD, Μαθιοςδάκηρ Εμμανοςήλ MD, Παπαιωάννος Αλεξάνδπα MD ABSTRACT Mechanical

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε ησλ θπκαηνκνξθώλ ηνπ θιαξίλνπ θαη ηεο ηξνκπέηαο κε ηελ κέζνδν EMD (Empirical Mode Decomposition)». Εθπόλεζε: θηαδάο

Διαβάστε περισσότερα