Εζληθό ύζηεκα Δηαπίζηεσζες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εζληθό ύζηεκα Δηαπίζηεσζες"

Transcript

1

2

3

4 Εζληθό ύζηεκα Δηαπίζηεσζες Παράρτημα G1/Β1 του Πιστοποιητικού Αρ ΕΠΙΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ηες ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ηνπ Κιηληθνύ Δξγαζηεξίνπ ηεο ΙΔΙΩΣΙΚΑ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ MEDISYN ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΚΡΗΣΗ Υιηθά/Πξνϊόληα ππνβαιιόκελα ζε δνθηκή Τύπνη δνθηκώλ / Μεηξνύκελεο ηδηόηεηεο Αλνζνρεκηθέο Γνθηκέο Δθαξκνδόκελεο κέζνδνη/ Φξεζηκνπνηνύκελεο ηερληθέο 1. Οξόο αίκαηνο Προζδηορηζκός 9 παρακέηρωλ Ασηόκαηος Αλοζοιογηθός Αλαισηής Modular-Ε ROCHE * 1. Καξθηλνεκβξπïθό Αληηγόλν (CEA) Ηιεθηξνρεκεηνθωηαύγεηα (ECLIA) (Με 2. Καξθηληθό Αληηγόλν 19-9 (CA-19.9) Ηιεθηξνρεκεηνθωηαύγεηα (ECLIA) (Με 3. Καξθηληθό Αληηγόλν 15-3 (CA-15.3) Ηιεθηξνρεκεηνθωηαύγεηα (ECLIA) (Με 4. Καξθηληθό Αληηγόλν 125 (CA-125) Ηιεθηξνρεκεηνθωηαύγεηα (ECLIA) (Με 5. α-δκβξπïθή Πξωηεΐλε (AFP) Ηιεθηξνρεκεηνθωηαύγεηα (ECLIA) (Με 6. Δηδηθό Πξνζηαηηθό Αληηγόλν (PSA) Ηιεθηξνρεκεηνθωηαύγεηα (ECLIA) (Με 7. Διεύζεξν Δηδηθό Πξνζηαηηθό Αληηγόλν (FPSA) Ηιεθηξνρεκεηνθωηαύγεηα (ECLIA) (Με 8. Λόγνο Διεύζεξν Δηδηθό Πξνζηαηηθό Αληηγόλν (FPSA) πξνο Δηδηθό Πξνζηαηηθό Αληηγόλν (PSA) Υπνινγηζηηθή 2. Οξόο ή πιάζκα αίκαηνο (EDTA) 9. Παξαζνξκόλε άζηθηε (ipth) Ηιεθηξνρεκεηνθωηαύγεηα (ECLIA) Σει 1 από 2 Παξάξηεκα G1/Β1 ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ Δ.ΣΥ.Γ. Αξ

5 Υιηθά/Πξνϊόληα ππνβαιιόκελα ζε δνθηκή Τύπνη δνθηκώλ / Μεηξνύκελεο ηδηόηεηεο Δθαξκνδόκελεο κέζνδνη/ Φξεζηκνπνηνύκελεο ηερληθέο 3. Οξόο αίκαηνο Προζδηορηζκός 11 παρακέηρωλ Ασηόκαηος Αλοζοτεκηθός αλαισηής Centaur SIEMENS* 1. Φεξξηηίλε (FERRITIN) Φεκεηνθωηαύγεηα (CLIA) (Με 2.Βηηακίλε B12 Φεκεηνθωηαύγεηα (CLIA) (Με 3. Φπιιηθό Ομύ (FOLATE) Φεκεηνθωηαύγεηα (CLIA) 4. Ωνζπιαθηνηξόπνο Οξκόλε (FSH) Φεκεηνθωηαύγεηα (CLIA) (Με 5. Ωρξηλνηξόπνο Οξκόλε (LH) Φεκεηνθωηαύγεηα (CLIA) (Με 6. Πξνιαθηίλε (PRL) Φεκεηνθωηαύγεηα (CLIA) (Με 7. Θπξενεηδνηξόπνο Οξκόλε (TSH) Φεκεηνθωηαύγεηα (CLIA) (Με 8.Θπξνμίλε Οιηθή (ΤT4) Φεκεηνθωηαύγεηα (CLIA) 9. Τξηïωδνζπξνλίλε νιηθή (ΤT3) Φεκεηνθωηαύγεηα (CLIA) 10. Θπξνμίλε Διεύζεξε (FT4) Φεκεηνθωηαύγεηα (CLIA) 11. Τξηïωδνζπξνλίλε Διεύζεξε (FT3) Φεκεηνθωηαύγεηα (CLIA) *Η αναθορά ηης εμπορικής ονομαζίας ηοσ αναλσηή παραπέμπει ζε ζσγκεκριμένη αναλσηική μέθοδο και ανάλογο πρωηόκολλο εργαζίας Τόπνο αμηνιόγεζεο: Μόληκες Εγθαηαζηάζεης εργαζηερίοσ, Εζληθής Αληηζηάζεως 85, 78133, Ηράθιεηο, Κρήηε. Δμνπζηνδνηεκέλνη ππεύζπλνη ππνγξαθήο: Υρ. Νηίλας, Π. Υαηδεβαζηιείοσ, Γ. Παηεράθες. Τν Πηζηνπνηεηηθό Γηαπίζηεπζεο κε Αξ , θαηά ΔΛΟΤ EN ISO 15189:2007, ηζρύεη κέρξη ηελ Αζήλα, 02 Γεθεκβξίνπ 2013 Ι. Σηηαξάο Διεσθσνηής Διεύθσνζης Διαπίζηεσζης Εργαζηηρίων Σει 2 από 2 Παξάξηεκα G1/Β1 ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ Δ.ΣΥ.Γ. Αξ

6 Δζληθό ύζηεκα Γηαπίζηεπζεο Παράρτημα G1/Α1 του Πιστοποιητικού Αρ ΔΠΙΗΜΟ ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ηεο ΓΙΑΠΙΣΔΤΗ ηνπ Κιηληθνύ Δξγαζηεξίνπ ηεο ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΤΝΔΣΑΙΡΙΣΙΚΑ ΓΙΑΓΝΩΣΙΚΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ MEDISYN ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Υιηθά/Πξνϊόληα ππνβαιιόκελα ζε δνθηκή Τύπνη δνθηκώλ / Μεηξνύκελεο ηδηόηεηεο Αλνζνρεκηθέο Γνθηκέο Δθαξκνδόκελεο κέζνδνη/ Φξεζηκνπνηνύκελεο ηερληθέο 1. Οξόο αίκαηνο Πξνζδηνξηζκόο 9 παξακέηξωλ Απηόκαηνο Αλνζνινγηθόο Αλαιπηήο Modular-Δ ROCHE * 1. Καξθηλνεκβξπïθό Αληηγόλν (CEA) Ηιεθηξνρεκεηνθωηαύγεηα (ECLIA) (Με 2. Καξθηληθό Αληηγόλν 19-9 (CA-19.9) Ηιεθηξνρεκεηνθωηαύγεηα (ECLIA) (Με 3. Καξθηληθό Αληηγόλν 15-3 (CA-15.3) Ηιεθηξνρεκεηνθωηαύγεηα (ECLIA) (Με 4. Καξθηληθό Αληηγόλν 125 (CA-125) Ηιεθηξνρεκεηνθωηαύγεηα (ECLIA) (Με 5. α-δκβξπïθή Πξωηεΐλε (AFP) Ηιεθηξνρεκεηνθωηαύγεηα (ECLIA) (Με 6. Δηδηθό Πξνζηαηηθό Αληηγόλν (PSA) Ηιεθηξνρεκεηνθωηαύγεηα (ECLIA) (Με 7. Διεύζεξν Δηδηθό Πξνζηαηηθό Αληηγόλν (FPSA) Ηιεθηξνρεκεηνθωηαύγεηα (ECLIA) (Με 8. Λόγνο Διεύζεξν Δηδηθό Πξνζηαηηθό Αληηγόλν (FPSA) πξνο Δηδηθό Πξνζηαηηθό Αληηγόλν (PSA) Υπνινγηζηηθή 2. Οξόο ή πιάζκα αίκαηνο (EDTA) 9. Παξαζνξκόλε άζηθηε (ipth) Ηιεθηξνρεκεηνθωηαύγεηα (ECLIA) Σει 1 από 2 Παξάξηεκα G1/Α1 ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ Δ.ΣΥ.Γ. Αξ

7 Υιηθά/Πξνϊόληα ππνβαιιόκελα ζε δνθηκή Τύπνη δνθηκώλ / Μεηξνύκελεο ηδηόηεηεο Δθαξκνδόκελεο κέζνδνη/ Φξεζηκνπνηνύκελεο ηερληθέο 3. Οξόο αίκαηνο Πξνζδηνξηζκόο 11 παξακέηξωλ Απηόκαηνο Αλνζνρεκηθόο αλαιπηήο Centaur SIEMENS* 1. Φεξξηηίλε (FERRITIN) Φεκεηνθωηαύγεηα (CLIA) (Με 2.Βηηακίλε B12 Φεκεηνθωηαύγεηα (CLIA) (Με 3. Φπιιηθό Ομύ (FOLATE) Φεκεηνθωηαύγεηα (CLIA) 4. Ωνζπιαθηνηξόπνο Οξκόλε (FSH) Φεκεηνθωηαύγεηα (CLIA) (Με 5. Ωρξηλνηξόπνο Οξκόλε (LH) Φεκεηνθωηαύγεηα (CLIA) (Με 6. Πξνιαθηίλε (PRL) Φεκεηνθωηαύγεηα (CLIA) (Με 7. Θπξενεηδνηξόπνο Οξκόλε (TSH) Φεκεηνθωηαύγεηα (CLIA) (Με 8.Θπξνμίλε Οιηθή (ΤT4) Φεκεηνθωηαύγεηα (CLIA) 9. Τξηïωδνζπξνλίλε νιηθή (ΤT3) Φεκεηνθωηαύγεηα (CLIA) 10. Θπξνμίλε Διεύζεξε (FT4) Φεκεηνθωηαύγεηα (CLIA) 11. Τξηïωδνζπξνλίλε Διεύζεξε (FT3) Φεκεηνθωηαύγεηα (CLIA) *Η αναθορά ηης εμπορικής ονομαζίας ηοσ αναλσηή παραπέμπει ζε ζσγκεκριμένη αναλσηική μέθοδο και ανάλογο πρωηόκολλο εργαζίας Τόπνο αμηνιόγεζεο: Μόληκεο Δγθαηαζηάζεηο εξγαζηεξίνπ, Βακβαθά 1 & Ιωλ. Γξαγνύκε, 54631, Θεζζαινλίθε. Δμνπζηνδνηεκέλνη ππεύζπλνη ππνγξαθήο: Υξ. Νηίλαο, Π. Υαηδεβαζηιείνπ, Κ. Κνπηξνπμήο. Τν Πηζηνπνηεηηθό Γηαπίζηεπζεο κε Αξ , θαηά ΔΛΟΤ EN ISO 15189:2007, ηζρύεη κέρξη ηελ Αζήλα, 02 Γεθεκβξίνπ 2013 Ι. Σηηαξάο Διεσθσνηής Διεύθσνζης Διαπίζηεσζης Εργαζηηρίων Σει 2 από 2 Παξάξηεκα G1/Α1 ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ Δ.ΣΥ.Γ. Αξ

8 Δζληθό ύζηεκα Γηαπίζηεσζες Α.Δ. Παράρτημα G1/5 του Πιστοποιητικού Αρ ΔΠΙΗΜΟ ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ηες ΓΙΑΠΙΣΔΤΗ ηνπ Κιηληθνχ Δξγαζηεξίνπ ηεο ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΤΝΔΣΑΙΡΙΣΙΚΑ ΓΙΑΓΝΩΣΙΚΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ MEDISYN ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ Τιηθά/Πξντφληα ππνβαιιφκελα ζε δνθηκή Σχπνη δνθηκψλ / Μεηξνχκελεο ηδηφηεηεο Αλνζνρεκηθέο Γνθηκέο Δθαξκνδφκελεο κέζνδνη/ Υξεζηκνπνηνχκελεο ηερληθέο 1. Οξφο αίκαηνο Προζδηορηζκός 15 παρακέηρωλ Ασηόκαηοη Αλοζοιογηθοί Αλαισηές Modular-Δ1, E2, E3 ROCHE * 1. β-υνξηαθή Γνλαδνηξνπίλε (β-hcg) Ηιεθηξνρεκεηνθσηαχγεηα (ECLIA) (Με 2.Πξνγεζηεξφλε (PRG) 3.Οηζηξαδηφιε (E2) 4.Σεζηνζηεξφλε Οιηθή (Σ.Σ) 5. Θεηηθή Γευδξνεπηαλδξνζηεξφλε (DHEA-S) 6. θαηξίλε δεζκεχνπζα νξκφλεο ηνπ θχινπ (SHBG) 7.Κνξηηδφιε 8.Καξθηλνεκβξπïθφ Αληηγφλν (CEA) Ηιεθηξνρεκεηνθσηαχγεηα (ECLIA) Ηιεθηξνρεκεηνθσηαχγεηα (ECLIA) Ηιεθηξνρεκεηνθσηαχγεηα (ECLIA) Ηιεθηξνρεκεηνθσηαχγεηα (ECLIA) Ηιεθηξνρεκεηνθσηαχγεηα(ECLIA) Ηιεθηξνρεκεηνθσηαχγεηα (ECLIA) Ηιεθηξνρεκεηνθσηαχγεηα (ECLIA) (Με 9. Καξθηληθφ Αληηγφλν 19-9 (CA-19.9) Ηιεθηξνρεκεηνθσηαχγεηα (ECLIA) (Με 10. Καξθηληθφ Αληηγφλν 15-3 (CA-15.3) Ηιεθηξνρεκεηνθσηαχγεηα (ECLIA) (Με ει 1 απφ 7 Παξάξηεκα G1/5 ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δ.Τ.Γ. Αξ

9 Τιηθά/Πξντφληα ππνβαιιφκελα ζε δνθηκή Οξφο αίκαηνο (ζπλέρεηα) 2. Οξφο ή πιάζκα αίκαηνο (EDTA) Σχπνη δνθηκψλ / Μεηξνχκελεο ηδηφηεηεο Δθαξκνδφκελεο κέζνδνη/ Υξεζηκνπνηνχκελεο ηερληθέο 11. Καξθηληθφ Αληηγφλν 125 (CA-125) Ηιεθηξνρεκεηνθσηαχγεηα (ECLIA) (Με 12.α-Δκβξπïθή Πξσηεΐλε (AFP) 13.Δηδηθφ Πξνζηαηηθφ Αληηγφλν (PSA) 14.Διεχζεξν Δηδηθφ Πξνζηαηηθφ Αληηγφλν (FPSA) Ηιεθηξνρεκεηνθσηαχγεηα (ECLIA) (Με Ηιεθηξνρεκεηνθσηαχγεηα (ECLIA) (Με Ηιεθηξνρεκεηνθσηαχγεηα (ECLIA) (Με 15. Παξαζνξκφλε άζηθηε (ipth) Ηιεθηξνρεκεηνθσηαχγεηα (ECLIA) 3. Οξφο αίκαηνο Προζδηορηζκός 11 παρακέηρωλ Ασηόκαηοη Αλοζοτεκηθοί αλαισηές Centaur 1, 2, 3, 4 SIEMENS* 1. Φεξξηηίλε (FERRITIN) (Με 2.Βηηακίλε B12 (Με 3. Φπιιηθφ Ομχ (FOLATE) 4. Ωνζπιαθηνηξφπνο Οξκφλε (FSH) (Με 5. Ωρξηλνηξφπνο Οξκφλε (LH) (Με 6. Πξνιαθηίλε (PRL) (Με 7. Θπξενεηδνηξφπνο Οξκφλε (TSH) (Με 8.Θπξνμίλε Οιηθή (ΣT4) 9. Σξηïσδνζπξνλίλε νιηθή (ΣT3) 10. Θπξνμίλε Διεχζεξε (FT4) 11. Σξηïσδνζπξνλίλε Διεχζεξε (FT3) 4. Οξφο αίκαηνο Προζδηορηζκός 3 παρακέηρωλ Ασηόκαηοη Αλοζοτεκηθοί αλαισηές Immulite 2000 SIEMENS* 1. Απμεηηθή νξκφλε (HGH) 2. Καιζηηνλίλε (CT) ει 2 απφ 7 Παξάξηεκα G1/5 ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δ.Τ.Γ. Αξ

10 Τιηθά/Πξντφληα ππνβαιιφκελα ζε δνθηκή 5. Πιάζκα αίκαηνο (EDTA) Σχπνη δνθηκψλ / Μεηξνχκελεο ηδηφηεηεο 3. Φινηνεπηλεθξηδηνηξφπνο νξκφλε(acth) Δθαξκνδφκελεο κέζνδνη/ Υξεζηκνπνηνχκελεο ηερληθέο 6. Οξφο αίκαηνο Προζδηορηζκός 8 εηδηθώλ πρωηεϊλώλ Ασηόκαηοη Βηοτεκηθοί Αλαισηές Modular-P1, P2 ROCHE * 1. πκπιήξσκα C3 Αλνζνζνινζηκεηξηθή (ITA) 2. πκπιήξσκα C4 Αλνζνζνινζηκεηξηθή (ITA) 3. Αληηζηξεπηνιπζίλε Ο (ASTO) Αλνζνζνινζηκεηξηθή (ITA) 4. Ρεπκαηνεηδήο Παξάγσλ (πνζνηηθφ) (RF) 5. C Αληηδξψζα Πξσηεΐλε (πνζνηηθή) (CRP) Αλνζνζνινζηκεηξηθή (ITA) Αλνζνζνινζηκεηξηθή (ITA) 6. Αλνζνζθαηξίλε Α (IgA) Αλνζνζνινζηκεηξηθή (ITA) 7. Αλνζνζθαηξίλε G (IgG) Αλνζνζνινζηκεηξηθή (ITA) 8. Αλνζνζθαηξίλε M (IgM) Αλνζνζνινζηκεηξηθή (ITA) Προζδηορηζκός 1 εηδηθής πρωηεϊλες 1.Αλνζνζθαηξίλε Δ (IgE) Προζδηορηζκός επηπέδωλ 2 θαρκάθωλ 1.Καξβακαδεπίλε Ασηόκαηοη Αλοζοτεκηθοί αλαισηές Centaur 1, 2, 3, 4 SIEMENS* (Με ύζηεκα Ασηόκαηωλ Αλοζοτεκηθώλ Αλαισηώλ Centaur 1, 2 SIEMENS* 2. Βαιπξντθφ Ομχ (VPA) Προζδηορηζκός αιιεργηογόλωλ 1. Δηδηθή αλνζνζθαηξίλε IgE γηα έιεγρν αιιεξγηνγφλσλ Αλίτλεσζε 2 αληηζωκάηωλ 1. Αληηζψκαηα IgG έλαληη ηνχ επαηίηηδαο C (Anti-HCV) 2. Αληηζψκαηα έλαληη ηνχ αλνζναλεπάξθεηαο αλζξψπνπ ηχπνπ 1/Ο & 2 (HIV 1/O & 2) Αλίτλεσζε 5 αληηγόλωλ / αληηζωκάηωλ 1.Αληηγφλν επηθαλείαο ηνχ επαηίηηδαο Β (HBsAg) 2. Οιηθά αληηζψκαηα έλαληη ππξεληθνχ αληηγφλνπ ηνχ επαηίηηδαο Β (HBcAb) Ασηόκαηοη Αλοζοτεκηθοί αλαισηές Immulite 2000 SIEMENS* Specific IgE Universal Kit, Ασηόκαηος Αλοζοτεκηθώλ Αλαισηώλ Centaur 1 SIEMENS* Ασηόκαηος αλοζοτεκηθός αλαισηής MODULAR E ROCHE * Ηιεθηξνρεκεηνθσηαχγεηα (eclia) Ηιεθηξνρεκεηνθσηαχγεηα (eclia) ει 3 απφ 7 Παξάξηεκα G1/5 ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δ.Τ.Γ. Αξ

11 Τιηθά/Πξντφληα ππνβαιιφκελα ζε δνθηκή Οξφο αίκαηνο (ζπλέρεηα) Σχπνη δνθηκψλ / Μεηξνχκελεο ηδηφηεηεο 3. Αληηζψκαηα έλαληη αληηγφλνπ επηθαλείαο ηνχ επαηίηηδαο Β (HBsAb) 4. Οιηθά αληηζψκαηα έλαληη ηνχ επαηίηηδαο Α (Anti-HAV) 5. Αληηζψκαηα IgM έλαληη ηνχ επαηίηηδαο Α (Anti-HAV IgM) Αλίτλεσζε 6 αληηζωκάηωλ Δθαξκνδφκελεο κέζνδνη/ Υξεζηκνπνηνχκελεο ηερληθέο Ηιεθηξνρεκεηνθσηαχγεηα (eclia) Ηιεθηξνρεκεηνθσηαχγεηα (eclia) Ηιεθηξνρεκεηνθσηαχγεηα (eclia) Ασηόκαηος αλοζοτεκηθός αλαισηής IMMULITE 2000 SIEMENS * 1. Αληηζψκαηα IgG έλαληη θπηηαξνκεγαιντνχ (CMV IgG) 2. Αληηζψκαηα IgM έλαληη θπηηαξνκεγαιντνχ (CMV IgM) 3. Αληηζψκαηα IgG έλαληη ηνμνπιάζκαηνο (ΣΟΥΟ IgG) 4. Αληηζψκαηα IgM έλαληη ηνμνπιάζκαηνο (ΣΟΥΟ IgM) 5. Αληηζψκαηα IgG έλαληη ηνχ εξπζξάο (Rubella IgG) 6. Αληηζψκαηα IgM έλαληη ηνχ εξπζξάο (Rubella IgM) Βηνρεκηθέο Γνθηκέο 1.Οξφο Αίκαηνο Προζδηορηζκός 29 παρακέηρωλ Ασηόκαηοη Βηοτεκηθοί Αλαισηές Modular-P1, P2 ROCHE * 1. Οιηθή Υνιεζηεξφιε (TC) Δλδπκηθή - ρξσκαηνκεηξηθή (CHOD - PAP) 2. HDL Υνιεζηεξφιε (HDL-C) Δλδπκηθή - ρξσκαηνκεηξηθή (PEG) 3.Σξηγιπθεξίδηα (TGs) Δλδπκηθή - ρξσκαηνκεηξηθή (GPO - PAP) 4.VLDL Υνιεζηεξφιε (VLDL-C) 5.Ληπίδηα Οιηθά 6.Φσζθνιηπίδηα Τπνινγηζηηθά απφ TRIG (Δλδπκαηηθή- Υξσκαηνκεηξηθή) Τπνινγηζηηθά απφ CHOL θαη TRIG (Δλδπκαηηθή-Υξσκαηνκεηξηθή) Τπνινγηζηηθά απφ CHOL (Δλδπκαηηθή- Υξσκαηνκεηξηθή) 7. ίδεξνο (Fe) Υξσκαηνκεηξηθή (Ferrozine) 8. Κνξεζκφο ηξαλζθεξίλεο (TfS) Τπνινγηζηηθά απφ Fe θαη TIBC (Υξσκαηνκεηξηθή) 9.Οιηθή ηδεξνδεζκεπηηθή Ιθαλφηεηα Τπνινγηζηηθά απφ UIBC θαη Fe (TIBC) ει 4 απφ 7 Παξάξηεκα G1/5 ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δ.Τ.Γ. Αξ

12 Τιηθά/Πξντφληα ππνβαιιφκελα ζε δνθηκή Σχπνη δνθηκψλ / Μεηξνχκελεο ηδηφηεηεο Δθαξκνδφκελεο κέζνδνη/ Υξεζηκνπνηνχκελεο ηερληθέο Οξφο Αίκαηνο (ζπλέρεηα) 10. Αιβνπκίλε (ALB) Υξσκαηνκεηξηθή (Bromcresol Green) 11.Οιηθέο Πξσηεΐλεο (ΣP) 12.Οιηθέο θαηξίλεο Υξσκαηνκεηξηθή (Biuret) Τπνινγηζηηθά απφ PROT θαη ALB 13. Αζβέζηην Οιηθφ (Ca) Υξσκαηνκεηξηθή (OCPC) 14. Μαγλήζην (Mg) Υξσκαηνκεηξηθή (Xylidyl blue) 15.Φψζθνξνο Αλφξγαλνο ( P) Υξσκαηνκεηξηθή (Phosphomolybdate) 16.Γιπθφδε (GLU) Δλδπκηθή - ρξσκαηνκεηξηθή (GOD - PAP) 17. Κξεαηηλίλε (CREA ) Δλδπκηθή - ρξσκαηνκεηξηθή (Jaffe) 18. Οπξία (UREA) Δλδπκηθή - θηλεηηθή - ρξσκαηνκεηξηθή (Urease) 19. Οπξηθφ Ομχ (UA) Δλδπκηθή - ρξσκαηνκεηξηθή (Uricase - Peroxidase) 20. Αζπαξηηθή Ακηλνηξαλζθεξάζε (AST/SGOT) 21. Ακηλνηξαλζθεξάζε ηεο Αιαλίλεο (ALT/SGPT) Υξσκαηνκεηξηθή (IFCC**) Υξσκαηνκεηξηθή (IFCC**) 22. γ-γινπηακπιηθή-σξαλζθεξάζε (γgt) Δλδπκηθή - ρξσκαηνκεηξηθή γ-glutamyl- 3-carboxy-4nitroanillide 23. Γαιαθηηθή Αθπδξνγνλάζε (LDH) Δλδπκηθή - ρξσκαηνκεηξηθή (P-L) (DGKC***) 24. Αιθαιηθή Φσζθαηάζε (ALP) Υξσκαηνκεηξηθή (IFCC**) 25.Κξεαηηληθή Κηλάζε (CK/CPK) Δλδπκηθή - ρξσκαηνκεηξηθή (IFCC**) 26. Υνιεξπζξίλε Οιηθή (TBIL) Υξσκαηνκεηξηθή DPD 27. Υνιεξπζξίλε Άκεζε (DBIL) Υξσκαηνκεηξηθή DPD 28.Υνιεξπζξίλε Έκκεζε (IBIL) Τπνινγηζηηθά απφ TBIL θαη DBIL (Υξσκαηνκεηξηθή) 29. Ακπιάζε (AMY) Δλδπκηθή - ρξσκαηνκεηξηθή IFCC** (G7-PNP) Προζδηορηζκός 3 παρακέηρωλ Ασηόκαηος Βηοτεκηθός Αλαισηής Modular-ISE ROCHE* 1. Κάιην (K) Ινληνεπηιεθηηθφ ειεθηξφδην (ISE) 2. Νάηξην (Na) Ινληνεπηιεθηηθφ ειεθηξφδην (ISE) 3. Υιψξην (Cl) Ινληνεπηιεθηηθφ ειεθηξφδην (ISE) ει 5 απφ 7 Παξάξηεκα G1/5 ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δ.Τ.Γ. Αξ

13 Τιηθά/Πξντφληα ππνβαιιφκελα ζε δνθηκή Σχπνη δνθηκψλ / Μεηξνχκελεο ηδηφηεηεο Αηκαηνινγηθέο Γνθηκέο Δθαξκνδφκελεο κέζνδνη/ Υξεζηκνπνηνχκελεο ηερληθέο 1.Οιηθφ Αίκα (EDTA) Προζδηορηζκός 1 παρακέηροσ Υρωκαηογραθηθοί αλαισηές HPLC VARIANT II TURBO 1 θαη 2 BIORAD* 1.Πξνζδηνξηζκφο γιπθνδπιησκέλεο αηκνζθαηξίλεο A1c (HbA 1C ) Τγξή Υξσκαηνγξαθία Ινληναληαιιαγήο Τςειήο Απφδνζεο (HPLC) Προζδηορηζκός 1 παρακέηροσ 1.Πξνζδηνξηζκφο αηκνζθαηξηλψλ A2, F (HbA 2 /HbF) Προζδηορηζκός 10 παρακέηρωλ 1. Αηκνζθαηξίλε (HBG) Φσηνκεηξηθή Υρωκαηογραθηθοί αλαισηές HPLC VARIANT II 1 θαη 2 BIORAD* Τγξή Υξσκαηνγξαθία Ινληναληαιιαγήο Τςειήο Απφδνζεο (HPLC) Ασηόκαηοη αηκαηοιογηθοί αλαισηές ADVIA 2120i 1 θαη 2 SIEMENS * 2. Δξπζξά αηκνζθαίξηα (RBC) Κπηηαξνκεηξία ξνήο 3. Μέζνο φξνο εξπζξψλ (MCV) Κπηηαξνκεηξία ξνήο 4. Λεπθά αηκνζθαίξηα (WBC) Κπηηαξνκεηξία ξνήο 5. Αηκνπεηάιηα (PLTs) Κπηηαξνκεηξία ξνήο 6. Αηκαηνθξίηεο (HCT) Τπνινγηζηηθή : % = RBC x MCV/10 7. Μέζε πνζφηεηα αηκνζθαηξίλεο θαηά εξπζξφ (MCH) 8. Μέζε ππθλφηεηα αηκνζθαηξίλεο θαηά εξπζξφ (MCHC) 9. Δχξνο θαηαλνκήο εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ (RDW) Τπνινγηζηηθή : HBG /RBC Τπνινγηζηηθή : (HBG /RBC) x MCV Κπηηαξνκεηξία ξνήο 10. Μέζνο φγθνο αηκνπεηαιίσλ (MPV) Κπηηαξνκεηξία ξνήο Γνθηκέο Πήμεο Αίκαηνο 1. Πιάζκα αίκαηνο (θηηξηθφ νμχ) Προζδηορηζκός 7 παρακέηρωλ Ασηόκαηος αλαισηής BCS SIEMENS * 1. Υξφλνο πξνζξνκβίλεο (PT sec) Πεμηνκεηξηθή 2. Υξφλνο πξνζξνκβίλεο (PT %) Πεμηνκεηξηθή 3. Υξφλνο πξνζξνκβίλεο (PTINR) Πεμηνκεηξηθή 4. Υξφλνο κεξηθψο ελεξγνπνηεκέλεο ζξνκβνπιαζηίλεο (APTT) Πεμηνκεηξηθή 5. Ιλσδνγφλνπ ελεξγφηεηα (FIB) Πεμηνκεηξηθή 6. D-Dimer Αλνζνζνισζηκεηξηθή 7. Αληηζξνκβίλε ΙΙΙ (ΑΣ ΙΙΙ) Υξσκαηνκεηξηθή ει 6 απφ 7 Παξάξηεκα G1/5 ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δ.Τ.Γ. Αξ

14 Τιηθά/Πξντφληα ππνβαιιφκελα ζε δνθηκή Σχπνη δνθηκψλ / Μεηξνχκελεο ηδηφηεηεο Αλνζνινγηθέο δνθηκέο Δθαξκνδφκελεο κέζνδνη/ Υξεζηκνπνηνχκελεο ηερληθέο 1. Οξφο αίκαηνο Προζδηορηζκός 9 παρακέηρωλ ΑσηόκαηοςΑλοζοτεκηθός αλαισηής ZenitRaMENARINI* 1. Αληηζψκαηα έλαληη εθρπιίζκαηνο ππξεληθψλ αληηγφλσλ (anti-ena) 2. Αληηζψκαηα έλαληη δηπιήο έιηθαο DNA (anti-dsdna) 3. Αληηθαξδηνιηπηληθά αληηζψκαηα IgG (acl IgG) 4. Αληηθαξδηνιηπηληθά αληηζψκαηα IgM (acl IgM) 5. Αληί-B2 γιπθνπξσηετληθά αληηζψκαηα IgG (aβ2gpi IgG) 6. Αληί-Β2 γιπθνπξσηετληθά αληηζψκαηα IgM (aβ2gpi IgM) 7. Αληηγινηαδηληθά αληηζψκαηα IgG (a- DGP IgG) 8. Αληηγινηαδηληθά αληηζψκαηα IgA (a- DGP IgA) 9. Αληηζψκαηα ηξαλζγινπηακηλάζεο IgA (anti-ttg IgA) Προζδηορηζκός 2 παρακέηρωλ 1. Αληηζπξενζθαηξηληθά αληηζψκαηα (anti-tg) ύζηεκα Ασηόκαηωλ Αλοζοτεκηθώλ Αλαισηώλ CentaurSIEMENS* 2. Αληηζψκαηα έλαληη ηεο ζπξενεηδηθήο ππεξνμεηδάζεο (anti-tpo) *Η αναθορά ηης εμπορικής ονομαζίας ηοσ αναλσηή παραπέμπει ζε ζσγκεκριμένη αναλσηική μέθοδο και ανάλογο πρωηόκολλο εργαζίας ** IFCC: International Federation of Clinical Chemistry ***Deutsche Gesellschaft für Klinische Chemie Σφπνο αμηνιφγεζεο: Μόληκες Δγθαηαζηάζεης εργαζηερίοσ, Κωλζηαληηλοσπόιεως 38, 11854, Κερακεηθός, Αζήλα. Δμνπζηνδνηεκέλνη ππεχζπλνη ππνγξαθήο: Υρ. Νηίλας, Π. Υαηδεβαζηιείοσ. Σν παξφλ Πεδίν Γηαπίζηεπζεο αληηθαζηζηά ην αληίζηνηρν πξνεγνχκελν κε εκεξνκελία Σν Πηζηνπνηεηηθφ Γηαπίζηεπζεο κε Αξ , θαηά ΔΛΟΣ EN ISO 15189:2007, ηζρχεη κέρξη ηελ Αζήλα, 13 Ννεκβξίνπ 2012 Γξ.Κ.πκεσλίδεο Αληηπρόεδρος ηοσ Εθνικού Σσμβοσλίοσ Διαπίζηεσζης ει 7 απφ 7 Παξάξηεκα G1/5 ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δ.Τ.Γ. Αξ

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Παράρτημα G1/Γ6 του Πιστοποιητικού Αρ. 662-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Κλινικού Εργαστηρίου της ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDISYN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Παράρτημα G1/Γ7 του Πιστοποιητικού Αρ. 662-5 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Κλινικού Εργαστηρίου της ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDISYN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Παράρτημα G1/A11 του Πιστοποιητικού Aρ. 356-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Κλινικού Εργαστηρίου της ΒΙΟIΑΤΡΙΚΗ Ιδιωτικό Πολυϊατρείο, Ιατρική Α.Ε. (Αθήνα) Υλικά

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Παράρτημα G1/2 του Πιστοποιητικού Aρ. 908 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Κλινικού Εργαστηρίου της Βιοφόρμα Ιατρική ΑΕ - Ιατρικό Διαγνωστικό Εργαστήριο Υλικά /Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΔΗΑ - ΜΑΚΡΟΕΧΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ

ΤΓΔΗΑ - ΜΑΚΡΟΕΧΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΤΓΔΗΑ - ΜΑΚΡΟΕΧΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ Έξεπλα & Εηνηκαζία Νίθνο Σηαύξνπ Γηαλλνπθά, B.Sc.Hons, M.Sc., Ph.D. Έκδοση 2013 Υνξεγνί: Υεκείν Γηαλλνπθά - Yiannoukas Medical Laboratories Ltd. HealthCare Services Ltd. Clinical

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Τιμές, που έχουμε συμφωνήσει με διαγνωστικά κέντρα υγείας και κλινικές Λάρισας και Θεσσαλίας, αποκλειστικά για τα μέλη του EXODOS CLUB κατόχους της

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Περιστατικού (Θάλαμοι 10 11 12)

Παρουσίαση Περιστατικού (Θάλαμοι 10 11 12) Παρουσίαση Περιστατικού (Θάλαμοι 10 11 12) Άνδρας- 37 ετών- με κνησμό & ίκτερο Θεώνη Κανελλοπούλου ειδικευόμενη παθολογίας 26 Νοεμβρίου 2008 Αιτία εισόδου Κνησμός Ίκτερος από 5ημέρου Παρούσα νόσος Ασθενής

Διαβάστε περισσότερα

ΑναλυτικόςΚατάλογοςΕξετάσεωνBiotest www.mikrobiologiko.com

ΑναλυτικόςΚατάλογοςΕξετάσεωνBiotest www.mikrobiologiko.com ΑναλυτικόςΚατάλογοςΕξετάσεωνBiotest www.mikrobiologiko.com α-εμβρυϊκήσφαιρίνη Ιδεα-FP α-φετοπρωτεϊνη Ιδεα-FP α-fp α-υδροξυ-βουτυρικήδεϋδρογονάση Ιδεα-HBDH α1 αντιθρυψίνη α1 όξινοςγλυκοπρωτεϊνη Ιδεόξυνοςγλυκοπρωτείνη

Διαβάστε περισσότερα

Δξσηήζεηο Γεληθήο Φπζηνινγίαο γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ

Δξσηήζεηο Γεληθήο Φπζηνινγίαο γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ 1. Δίλαη ιάζνο όηη ε γινηόηεηα ηνπ αίκαηνο: α. Απμάλεη κε ηελ αχμεζε ηνπ αηκαηνθξίηε. β. Πνπ ξέεη δηακέζνπ ησλ ζηελψλ αγγείσλ είλαη κηθξφηεξε απφ φηη ζηα κεγάια αγγεία. γ. Γελ εμαξηάηαη από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ LABNET

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ LABNET ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ LABNET ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ... 2 ΟΡΜΟΝΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΘΗΛΥ... 14 ΟΡΜΟΝΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΑΡΡΕΝ... 20 ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ... 24 ΑΛΛΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ... 27 ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ - ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ... 31 ΚΑΡΔΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΑΡΝΚΑΡΩΛ ΒΗΝΣΖΚΗΘΩΛ ΑΛΑΙΡΩΛ ΟΝΡΗΛΑΠ ΘΑΗ ΔΦΖΚΔΟΗΑΠ ΡΝ ΒΗΝΣΖΚΗΘΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ.

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΑΡΝΚΑΡΩΛ ΒΗΝΣΖΚΗΘΩΛ ΑΛΑΙΡΩΛ ΟΝΡΗΛΑΠ ΘΑΗ ΔΦΖΚΔΟΗΑΠ ΡΝ ΒΗΝΣΖΚΗΘΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ. ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΑΡΝΚΑΡΩΛ ΒΗΝΣΖΚΗΘΩΛ ΑΛΑΙΡΩΛ ΟΝΡΗΛΑΠ ΘΑΗ ΔΦΖΚΔΟΗΑΠ ΡΝ ΒΗΝΣΖΚΗΘΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ. Εεηνύληαη δύν όκνηνη αλαιπηέο (θύξηνο θαη εθεδξηθόο ) πνπ λα πιεξνύλ ηηο αθόινπζεο πξνδηαγξαθέο:

Διαβάστε περισσότερα

Άξζξν 1. ΠΑΡΟΥΗ. Άξζξν 2. ΟΡΙΜΟΙ

Άξζξν 1. ΠΑΡΟΥΗ. Άξζξν 2. ΟΡΙΜΟΙ ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Premium Γηάγλσζε Οινθιεξσκέλν - Τγεία Κσδηθόο θάιπςεο 30417 ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30417/ 10.2014/ Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε δηέπεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Εξετάσεων 2013 ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙΓΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ M.M. ΠΕ ΙΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΙΜΗ 11 - εοξυκορτιζόλη (Compound- S) 03314 RIA Ορός ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ng/ml 11 - εοξυκορτιζόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΕΑΠ 1994 2014: Οθων Παναγιωτάκης, Κλινικός Χηµικός, PhD http://www.eseap.gr info@eseap.gr

ΕΣΕΑΠ 1994 2014: Οθων Παναγιωτάκης, Κλινικός Χηµικός, PhD http://www.eseap.gr info@eseap.gr Ηµερίδα του τµήµατος εργαστηριακής διάγνωσης και ελέγχου ποιότητας της Ε.Α.Ε. ΒΟΛΟΣ 2014 ΕΣΕΑΠ 1994 2014: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ. ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 11 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Βόλος 11-12 Οκτωβρίου 2013 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Οθων Παναγιωτάκης, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

Παξνρέο Κάξηαο Μetropolitan

Παξνρέο Κάξηαο Μetropolitan Παξνρέο Κάξηαο Μetropolitan Δφρεάν ηαηξηθέο επηζθέςεηο γηα θάζε θάηνρν, εηεζίσο ζε ηαηξνύο επηκειεηέο ηνπ Ννζνθνκείνπ καο. Οη επηζθέςεηο αθνξνύλ προγραμμαηιζμένες ιαηρικές κλινικές επιζκέυεις θαη γίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 03314 11 - Δεοξυκορτιζόλη (Compound-S) Ορός ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03336 17 - OH Προγεστερόνη Ορός

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 03314 11 - Δεοξυκορτιζόλη (Compound-S) Ορός ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03336 17 - OH Προγεστερόνη Ορός ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 03314 11 - Δεοξυκορτιζόλη (Compound-S) Ορός ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03336 17 - OH Προγεστερόνη Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 03636 17 Κετοστεροειδή Ούρων (17-KS) Ούρα ΣΕ 24 ΩΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Aναλυτικός Kατάλογος Εξετάσεων. a2z medical soloutions

Aναλυτικός Kατάλογος Εξετάσεων. a2z medical soloutions Aναλυτικός Kατάλογος Εξετάσεων a2z medical soloutions Περιεχόμενα ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 3 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 3 ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 10 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ PASTEUR 16 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 18 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαπίζηεσζη Εργαζηηρίφν Δοκιμών και Διακριβώζεφν ηφν Ενόπλφν Δσνάμεφν

Διαπίζηεσζη Εργαζηηρίφν Δοκιμών και Διακριβώζεφν ηφν Ενόπλφν Δσνάμεφν Διαπίζηεσζη Εργαζηηρίφν Δοκιμών και Διακριβώζεφν ηφν Ενόπλφν Δσνάμεφν Ιφάννης Σιηαράς Δνηης Διεύθσνζης Διαπίζηεσζης Εργαζηηρίφν Ε.Σ.Υ.Π/Ε.ΣΥ.Δ Κονδσλία Σφηηρίοσ Τμημαηάρτης Τμήμαηος Διαπίζηεσζης Μεηρολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Όνομα εξέτασης Τμημα

Α/Α Όνομα εξέτασης Τμημα : καλύπτονται από ΟΠΑΔ/ΤΔΚΥ : καλύπτονται από ορισμένα ταμεία (πχ οίκος Ναύτου) : καλύπτονται ιδιωτικά (πχ ιδιωτική ασφάλιση) Α/Α Όνομα εξέτασης Τμημα 1 17 KS ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ 2 17 OH Προγεστερόνη ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΗΝΗΚΖ ΦΖΜΔΗΑ. πξσηείλεο πιάζκαηνο. ειεθηξνθφξεζε πξσηεηλψλ. έλδπκα

ΚΛΗΝΗΚΖ ΦΖΜΔΗΑ. πξσηείλεο πιάζκαηνο. ειεθηξνθφξεζε πξσηεηλψλ. έλδπκα ΚΛΗΝΗΚΖ ΦΖΜΔΗΑ πξσηείλεο πιάζκαηνο ειεθηξνθφξεζε πξσηεηλψλ έλδπκα πξσηείλεο πιάζκαηνο 30000 γνλίδηα θσδηθνπνηνχλ ηε ζχλζεζε αλζξσπίλσλ πξσηετλψλ 3000 5000 δηαθνξεηηθέο πξσηετλεο / θχηηαξν Ταπηνπνίεζε 300

Διαβάστε περισσότερα

Επωηήζειρ Φςζιολογίαρ I για ηην εξάζκηζη ηων θοιηηηών Φαπμακεςηικού

Επωηήζειρ Φςζιολογίαρ I για ηην εξάζκηζη ηων θοιηηηών Φαπμακεςηικού 1 Η δηάξθεηα δσήο ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ είλαη: α. 200-210 εκέξεο β. 100-130 εκέξεο γ. 80-90 εκέξεο δ. 2-3 εβδνκάδεο ε. 5-8 εκέξεο σζηή Β Καηεγνξία: Δξκελεία 2 Σα νπδεηεξφθηια πνιπκνξθνπχξελα: α. Έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΑΟΝΣΔΠ ΝΚΗΙΝ ΔΟΥΘΙΗΛΗΘΖΠ ΓΗΑ ΡΝΠ ΦΗΙΝΠ & ΡΑ ΚΔΙΖ ΡΝ MPD CLUB ΘΑΗ ΡΑ ΚΔΙΖ ΡΥΛ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΥΛ ΡΝΠ (Α ΒΑΘΚΝΠ ΠΓΓΔΛΔΗΑΠ, ΓΝΛΔΗΠ, ΞΑΗΓΗΑ, ΠΕΓΝΗ)

ΞΑΟΝΣΔΠ ΝΚΗΙΝ ΔΟΥΘΙΗΛΗΘΖΠ ΓΗΑ ΡΝΠ ΦΗΙΝΠ & ΡΑ ΚΔΙΖ ΡΝ MPD CLUB ΘΑΗ ΡΑ ΚΔΙΖ ΡΥΛ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΥΛ ΡΝΠ (Α ΒΑΘΚΝΠ ΠΓΓΔΛΔΗΑΠ, ΓΝΛΔΗΠ, ΞΑΗΓΗΑ, ΠΕΓΝΗ) ΞΑΟΝΣΔΠ ΝΚΗΙΝ ΔΟΥΘΙΗΛΗΘΖΠ ΓΗΑ ΡΝΠ ΦΗΙΝΠ & ΡΑ ΚΔΙΖ ΡΝ MPD CLUB ΘΑΗ ΡΑ ΚΔΙΖ ΡΥΛ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΥΛ ΡΝΠ (Α ΒΑΘΚΝΠ ΠΓΓΔΛΔΗΑΠ, ΓΝΛΔΗΠ, ΞΑΗΓΗΑ, ΠΕΓΝΗ) ΗΑΡΟΗΘΔΠ ΔΞΗΠΘΔΤΔΗΠ 4 ιαηρικές επιζκέυεις ΓΥΟΔΑΛ εηηζίυρ και οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ-ΤΓΚΑΣΑΘΔΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΛΛΟΓΖ, ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΗΣΟΤ ΟΜΦΑΛΗΟΤ ΛΩΡΟΤ

ΤΜΒΑΖ-ΤΓΚΑΣΑΘΔΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΛΛΟΓΖ, ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΗΣΟΤ ΟΜΦΑΛΗΟΤ ΛΩΡΟΤ ΤΜΒΑΖ-ΤΓΚΑΣΑΘΔΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΛΛΟΓΖ, ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΗΣΟΤ ΟΜΦΑΛΗΟΤ ΛΩΡΟΤ η.., ζήκεξα ηελ / /.. νη θάησζη: ε περίπτωση κατά την οποία η γονική μέριμνα και επιμέλεια του ΠΑΙΔΙΟΥ, ασκείται από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΣΤΟΝ MEDISYN ΚΩΔ. e-δαπυ ΕΞΕΤΑΣΗ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΣΤΟΝ MEDISYN ΚΩΔ. e-δαπυ ΕΞΕΤΑΣΗ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΣΤΟΝ MEDISYN ΚΩΔ. e-δαπυ ΕΞΕΤΑΣΗ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ ΝΑΙ/ΌΧΙ Στην στήλη αυτή Απαντάτε ανάλογα με Στην στήλη αυτή απαντάτε Η στήλη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

COOMBS ΑΜΕΣΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 1 3.00. COOMBS ΕΜΜΕΣΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 1 5.00 20.00 D-Dimers ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 1

COOMBS ΑΜΕΣΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 1 3.00. COOMBS ΕΜΜΕΣΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 1 5.00 20.00 D-Dimers ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 1 ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑ ιαθέσιµες Εξετάσεις (Σηµειώστε µε "1" τις παρεχόµενες εξετάσεις) ΦΕΚ COOMBS ΑΜΕΣΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 1 3.00 COOMBS ΕΜΜΕΣΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 1 5.00 20.00 D-Dimers ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 1 G-6-PD ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

means.electrophoresis

means.electrophoresis ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΞΖ ΣΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ, ΑΝΟΟΚΑΘΖΛΧΖ ΚΑΗ ΑΝΟΟΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ Πξσηετλώλ νξνύ, νύξσλ, θαη άιισλ βηνινγηθώλ πιηθώλ means.electrophoresis ΔΚΓΟΖ 2013 Δρ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ [τ.επίκ. καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΑΠΘ,Καζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Αλσγεηαλάθηο

Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΑΠΘ,Καζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Αλσγεηαλάθηο Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΠΘ,Καζεγεηήο θ. εψξγηνο λσγεηαλάθηο 1. Η δηάξθεηα δσήο ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ είλαη: α. 200-210 εκέξεο β. 100-130 εκέξεο γ. 80-90 εκέξεο δ. 2-3 εβδνκάδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΤΥΠΟΥ Α ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΤΥΠΟΥ Α ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ Α ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ Κ. Υ. ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ. Α1.Σκήκα Μηθξνβηνινγηθνύ Διέγρνπ Νεξώλ Αλζξώπηλεο Καηαλάιωζεο» ΔΛΟΣ ΔΝ ISO» ISO EN 7899-» ζύκθσλα κε ηελ

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ. Α1.Σκήκα Μηθξνβηνινγηθνύ Διέγρνπ Νεξώλ Αλζξώπηλεο Καηαλάιωζεο» ΔΛΟΣ ΔΝ ISO» ISO EN 7899-» ζύκθσλα κε ηελ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α. ΣΟΜΔΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Α1.Σκήκα Μηθξνβηνινγηθνύ Διέγρνπ Νεξώλ Αλζξώπηλεο Καηαλάιωζεο Εργαζηηριακές Δοκιμαζίες Δίδνο δείγκαηνο Νεξά αλζξώπηλεο θαηαλάισζεο Αξίζκεζε κηθξννξγαληζκώλ

Διαβάστε περισσότερα