5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο"

Transcript

1 ΔΙΙΖΛΗΖ ΓΖΚΝΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα εζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο Ραρ. Γ/λζε: Γηεχζπλζε: πεχζπλνο: Ξεξηνρή Κεδνχξιν, Ιάξηζα, Ρ 2101, Ρ Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Ξαπαξξίδνπ Γεσξγία Ρειέθσλν: FAX: ΑΓΑ:.. ΑΓΑΚ: 1. ΠΟ ΤΗΣ 5 ΗΣ Υ.ΠΕ ΓΗΑΖΟΜΖ ΑΟ. 222/2015 ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΝ ΠΛΝΞΡΗΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΔΗΑ «ΗΑΡΟΗΑ ΑΔΟΗΑ» ΚΔ ΟΗΡΖΟΗΝ ΑΡΑΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ. ΑΛΡΗΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΛΝΞΡΗΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ Δπαλαιεπηηθφο Ππλνπηηθφο Γηαγσληζκφο κε γξαπηέο ΔΗΓΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ΟΗΡΖΟΗΝ ΑΡΑΟΩΠΖΠ ΣΟΝΛΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ Ζ ρακειφηεξε ηηκή ΖκεξνκελΫα: ΖκΩξα: ΡξΫηε Ώξα: 10:00 π.κ. ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΔΗΑΠ 5 ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα, Ξεξηνρή Κεδνχξιν Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηε παξνχζα δηαθήξπμε ΩΓ. CPV ΑΔ 1311 ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΔΗΠΑ ΓΑΞΑΛΖ ΣΟΝΛΝΠ ΑΗ ΡΝΞΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖΠ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΡΝ ,00 (κε ΦΞΑ) Πχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Κνλάδσλ ηεο 5εο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο (έληξα γείαο & Κνλάδεο γείαο)

2 Έρνληαο ππόςε: Α. Ρηο δηαηψμεηο όπσο απηωο ηζρύνπλ: 1. Ρνπ Λ.2362/95, «Ξεξί Γεκνζίνπ Ινγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ Γαπαλψλ ηνπ ξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 2. Ρνπ Λ. 2513/1997 «χξσζε ηεο ζπκθσλίαο πεξί Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ Ξξνκεζεηψλ» 3. Ρνπ Λ. 2690/99 θπξψζεηο ηνπ θψδηθα δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο. 4. Ρνπ Λ.2955/2001 «Ξξνκήζεηεο Λνζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Ξε.Π.. θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 5. Ρνπ Ξ.Γ. 166/2003 «Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο ζηελ Νδεγία 2000/35/ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο Δκπνξηθέο Ππλαιιαγέο». 6. Ρνπ Λ. 3377/2005 «Αξρέο θαη θαλφλεο γηα ηελ εμπγίαλζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ αλάπηπμε βαζηθψλ ηνκέσλ ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο αγνξάο έκαηα ππνπξγείνπ Αλάπηπμεο», άξζξν Ρνπ Λ. 3329/2005 «Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη νηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 8. Ρνπ Λ. 3580/2007 «Ξξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην πνπξγείν γείαο θαη νηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 9. Ρνπ Ξ.Γ. 118/2007 «αλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» (άξζξν 15 & άξζξα 26-39) 10. Ππκπιήξσζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 θαη ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Λ.4013/ Γηαηάμεηο» θαη ηνπ Λ. 3527/2007 «χξσζε Ππκβάζεσλ ππέξ λνκηθψλ πξν<ζψπσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην πνπξγείν γείαο θαη νηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 12. Ρνπ Λ. 3548/2007 «αηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Ρχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 13. Ρνπ Λ.3697/2008 Άξζξν 8 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ έιεγρνο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ, κέηξα θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο θ.α. δηαηάμεηο» θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Λ.3697/2008 πνπ πξνβιέπεη ηελ ηήξεζε ηνπ δηπινγξαθηθνχ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο». 14. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3867/2010, άξζξν 27, παξ. 11 «Απφ ηελ έλαξμε ηνπ παξφληνο λφκνπ νη δηνηθήζεηο ησλ θνξέσλ ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3580/07 έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα λα απνθαζίζνπλ ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο απφ άιιν φξγαλν, γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ βειηίσζεο ηεο θηηξηαθήο ππνδνκήο θαη ησλ ρψξσλ ησλ σο άλσ θνξέσλ, θαζψο θαη γηα ηελ πινπνίεζε κειεηψλ, ηελ πξνκήζεηα ηαηξνηερλνινγηθνχ θαη μελνδνρεηαθνχ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ζηηο αλσηέξσ πξνκήζεηεο ζα γίλεηαη απνινγηζηηθφο έιεγρνο απφ ηελ Δπηηξνπή Ξξνκεζεηψλ γείαο ή απφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο πξνο ηνχην θνξείο». 15. Ρνπ Λ. 3846/2010 άξζξν 24 «Δγγπήζεηο γηα ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο» 16. Ρνπ Λ.3886/2010 Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Νδεγία 89/665/ΔΝ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 (L395) θαη ηελ Νδεγία 92/13/ΔΝ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 25εοΦεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Νδεγία 2007/66/Δ ηνπ Δπξσπατθνχ νηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335). 17. Ρνπ Λ. 3918/2011, πεξί δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιισλ δηαηάμεσλ. 18. Ρνπ Λ. 3959/2011 πεξί «ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ». 19. Ρνπ Λ. 4025/2011, Άξζξν 25 «Αλαζπγθξφηεζε Φνξέσλ νηλσληθήο Αιιειεγγχεο, έληξα Απνθαηάζηαζεο, Αλαδηάξζξσζε ΔΠ. θ.α. δηαηάμεηο» ζχκθσλα κε ην νπνίν ζεζκνζεηείηαη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζηηο δεκφζηεο κνλάδεο πγείαο ζε ζέκαηα δηνηθεηηθά, δηαρεηξηζηηθά θαη ινγηζηηθά» 20. Ρνπ Λ. 4013/2011 «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη εληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ. 3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο) Ξξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» πιελ ηνπ άξζξνπ 11 εμαηξνπκέλεο ηεο δηάηαμεο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ απηνχ άξζξνπ. 21. Ρνπ Λ. 4052/ «Έγθξηζε ησλ Πρεδίσλ Ππκβάζεσλ Σξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο κεηαμχ ηνπ Δπξσπατθνχ Ρακείνπ Σξεκαηνπηζησηηθήο Πηαζεξφηεηαο (Δ.Ρ.Σ.Π.), ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Ρξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ηνπ Πρεδίνπ ηνπ Κλεκνλίνπ Ππλελλφεζεο κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Ρξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε κείσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θαη ηε δηάζσζε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο» θαη άιιεο δηαηάμεηο. 22. Ρνπ Λ. 4055/2012 «Γίθαηε δίθε θαη εχινγε δηάξθεηα απηήο» 23. Ρνπ Λ. 4038/2012 «Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο » άξζξνπ 9. Σελίδα 2 από 18

3 24. Ρνπ Λ. 4155/2013 «Δζληθφ Πχζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη άιιεο Γηαηάμεηο» πιελ ησλ άξζξσλ 1 έσο Ρνπ Λ. 4146/2013 «Γηακφξθσζε Φηιηθνχ Αλαπηπμηαθνχ Ξεξηβάιινληνο γηα ηηο Πηξαηεγηθέο θαη Ηδησηηθέο Δπελδχζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο» πιελ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4238/2014 «Ξξσηνβάζκηα Δζληθφ Γίθηπν γείαο (ΞΔΓ), αιιαγή ζθνπνχ ΔΝΞΞ θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 27. Ρνπ Λ. 4250/14 «Γηνηθεηηθέο απινπζηεχζεηο θαη άιιεο ξπζκίζεηο». 28. Ρνπ Λ.4281/14 «Κέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 29. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4310/2014 ΦΔ 258/Α/2014, άξζξν 55. Β. Ρηο απνθψζεηο 1. Ρελ ππ αξ. 5804/ (Β 3261) Α ησλ πνπξγψλ γείαο θαη Αλαπιεξσηή πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ, κε ζέκα: «Έγθξηζε Ξξνγξάκκαηνο Ξξνκεζεηψλ, πεξεζηψλ θαη Φαξκάθσλ ησλ Κνλάδσλ γείαο θαη Δπνπηεπφκελσλ Φνξέσλ, έηνπο 2014, πηζηψζεηο κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ην Ξξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, ηηο ινηπέο πεγέο». 2. Ρελ ππ αξ. 6484/ (Β 3693) Α ηνπ πνπξγνχ γείαο κε ζέκα: «Νξηζκφο Φνξέσλ δηελέξγεηαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξξνκεζεηψλ, πεξεζηψλ θαη Φαξκάθσλ γείαο (Ξ.Ξ..Φ..), έηνπο 2014, πηζηψζεηο 2015, εμνπζηνδφηεζε γηα ηε ζπγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ γηα ηε δηεμαγσγή ησλ δηαγσληζκψλ Ξαξάηαζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ γείαο (Ξ.Ξ...), ησλ εηψλ 2010,2011 θαη 2013», ζηελ νπνία κεηαμχ άιισλ αλαθέξεηαη «Α. Δμνπζηνδνηνχκε ηνπο Γηνηθεηέο ησλ επηά γεηνλνκηθψλ Ξεξηθεξεηψλ, λα θαζνξίζνπλ ηνλ θνξέα δηελέξγεηαο γηα ηηο πξνκήζεηεο πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ, ηνπ Ξ.Ξ..Φ , γηα ινγαξηαζκφ ησλ Φνξέσλ γείαο αξκνδηφηεηαο ηνπο.» 3. Ρελ αξ. πξση. 2826/ Απφθαζε Γηνηθεηή κε ηελ νπνία νξίζζεθαλ νη θνξείο δηελέξγεηαο ησλ εληαγκέλσλ δηαγσληζκψλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξξνκεζεηψλ πεξεζηψλ & Φαξκάθσλ γείαο Πεκεηψλεηαη φηη νη αλάγθεο ησλ Ωληξσλ γεϋαο ζε πιηθψ θαη ππεξεζϋεο πεξηιακβάλνληαη ζην εγθεθξηκέλν Ξξφγξακκα Ξξνκεζεηψλ 2014 ησλ Λνζνθνκείσλ ελψ ν πξνυπνινγηζκφο ηνπο αλήθεη ζηελ 5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα. 4. Ρελ άκεζε αλάγθε γηα πξνθήξπμε πξφρεηξσλ δηαγσληζκψλ ζε είδε πξψηεο αλάγθεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ απνθεληξσκέλσλ κνλάδσλ ηεο 5εο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο. 5. Ρελ αξ. 101/ Απφθαζε Γηνηθεηή έγθξηζεο δηελέξγεηαο πξφρεηξσλ δηαγσληζκψλ γηα ηελ θάιπςε άκεζσλ θαη επηηαθηηθψλ αλαγθψλ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Κνλάδσλ ηεο 5εο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο. 6. Ρν απφζπαζκα πξαθηηθνχ ηεο αξ. 46/ (ζέκα 1ν) ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξξνκεζεηψλ γείαο πνπ αθνξά ηελ έγθξηζε ηεξεζείζεο δηαδηθαζίαο επί ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ Φνξέσλ γείαο θαη Ξξφλνηαο ΞΞ 2012 (ζεηξά 36) ην νπνίν δηαβηβάζηεθε ζηελ πεξεζία καο κε ην αξ. πξση. 4468/ Ρελ αξ 158/ Απφθαζε Γηνηθεηή κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δηαθήξπμε κε αξ 206/15 θαη νη φξνη απηήο. 8. Ρελ ππ αξηζκ 4471/ Απφθαζε Αλάιεςεο Γέζκεπζεο Ξίζησζεο χςνπο ,00, ΑΔ 1311, γηα ηελ πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ ιηθνχ πνπ ζα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ησλ ΞΔΓ- έληξσλ γείαο. 9. Ρελ ππ αξηζκ 4464/ Απφθαζε Αλάιεςεο Γέζκεπζεο Ξίζησζεο χςνπο ,00, ΑΔ 1311, γηα ηελ πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ ιηθνχ πνπ ζα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ησλ ΞΔΓ- Κνλάδσλ γείαο. 10. Ρελ αξ 246/ Απφθαζε Γηνηθεηή κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε επαλαιεπηηθή δηαθήξπμε κε αξ 222/15 θαη νη φξνη απηήο. ΞΟΝΖΟΠΠΔΗ Ππλνπηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ πξνκήζεηα «ΗΑΡΟΗΑ ΑΔΟΗΑ» πξνϋπνινγηδόκελεο δαπψλεο ,00 Φ.Ξ.Α. θαη θξηηϊξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκϊ. Νη πηζηψζεηο βαξχλνπλ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο 5 εο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο. Σελίδα 3 από 18

4 ΡΝΞΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΔΗΩΛ 5 εο ΓΔΗΝΛΝΚΗΖΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ (Ξεξηνρή Κεδνχξιν Ιάξηζα) ΡΝΞΝΠ-ΣΟΝΛΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ Ρξίηε 10:00 π.κ. ΓΔΛΗΝΗ ΑΗ ΔΗΓΗΝΗ ΝΟΝΗ Άξζξν 1. ΣΟΝΛΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθε πξνζθνξά κέρξη θαη ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, δειαδή κέρξη ηηο εκέξα Ξέκπηε θαη ψξα 14:30 κ.κ. Ξξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο. Άξζξν 2. ΡΟΝΞΝΗ ΠΛΡΑΜΖΠ Νη πξνζθνξέο πξέπεη: Λα έρνπλ ζπληαρζεί ππνρξεσηηθά ζηελ Διιεληθή γιψζζα, Λα έρνπλ ζπληαρζεί ππνρξεσηηθά κε ηνλ ηξφπν, ηελ ηάμε, ηελ αξίζκεζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε θαη λα θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ Λφκηκνπ Δθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο, Λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη λα κε θέξνπλ παξάηππεο δηνξζψζεηο (ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο θ.ι.π.). Αλ ππάξρνπλ δηνξζψζεηο, πξνζζήθεο θ.ι.π., ζα πξέπεη λα είλαη κε ηα ίδηα ζηνηρεία εθηππσηηθήο κεραλήο θαη κνλνγξαθεκέλεο απφ ην Λφκηκν εθπξφζσπν ηεο εηαηξείαο. Ζ επηηξνπή θαηά ηνλ έιεγρν ζα κνλνγξάςεη ηηο δηνξζψζεηο, πξνζζήθεο, θ.ι.π. θαη γεληθά ζα επηβεβαηψλεη φηη απηέο έγηλαλ πξηλ απφ ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, Λα ππνβιεζνύλ ζε δύν (2) αληϋηππα. Πε έλα απφ ηα δχν απηά αληίηππα, ζα γξάθεηαη ε ιέμε «ΞΟΩΡΝΡΞΝ» θαη απηφ ζα είλαη επηθξαηέζηεξν ησλ άιισλ αληηηχπσλ ζε πεξίπησζε δηαθνξάο κεηαμχ ηνπο, Άξζξν 3. ΡΟΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 1. Νη πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζθξαγηζκέλεο κέζα ζηνλ πξίσο Φάθειν ζηνλ νπνίνλ ζα πεξηιακβάλνληαη νη θάθεινη ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Ππκκεηνρήο, Ρερληθήο θαη Νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 2. Γελ ζα ιεθζνχλ ππφςε πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα είηε ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ ζηελ 5 ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα κέρξη ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν. 3. Ν θάθεινο πξνζθνξάο πνπ ζα θαηαζέζνπλ νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηξεηο (3) θαθέινπο (κε θαηάιιειεο ελδείμεηο): I. ΦΨθεινο κε ηελ Ωλδεημε «ΓΗΑΗΝΙΝΓΖΡΗΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ» θαζώο θαη αληϋγξαθν. Νη ζπκκεηέρνληεο, νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζην θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, ηα αθφινπζα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά: ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΓΗΑΗΝΙΝΓΖΡΗΥΛ πεύζπλε δϊισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία: 1. Λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη πξνζθέξνληεο. 2. Λα δειώλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο νη πξνζθέξνληεο δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε: Σελίδα 4 από 18

5 2.1 Γηα θάπνην ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π.δ. 60/2007, δειαδή γηα θάπνην απφ ηα αθφινπζα: ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο , ζει. 1). δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Καΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο , ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΔΞΞΑ ηνπ Ππκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο , ζει. 2). απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ νηλνηήησλ (EE C 316 ηεο , ζει. 48). λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο , ζει. 77 Νδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Νδεγία 2001/97/Δ ηνπ Δπξσπατθνχ νηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο , ζει. 76), ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α 305). 2.2 Γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, εθβίαζεο, πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο, δφιηαο ρξενθνπίαο 2.3 Γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ ψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο 3. Λα δειώλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο δελ ηεινχλ: Πε θάπνηα απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο, δειαδή ζε πηψρεπζε ή ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο, ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληνο. 4. Λα δειώλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη: α) αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη β) θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 5. Λα δειώλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν επηκειεηήξην θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 6. Λα δειώλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο ε επηρείξεζή ηνπο δελ ηειεί ζε θάπνηα απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο, δειαδή ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ή εηδηθή εθθαζάξηζε θαη, επίζεο, φηη ε επηρείξεζε δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο. 7. Λα δειώλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο: - Ό ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη δηαπξάμεη θαλέλα ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο ή απνθιεηζηεί απφ θάπνηα άιιε Γεκφζηα πεξεζία ή Λ.Ξ.Γ.Γ ή Λ.Ξ.Η.Γ ή Α.Δ ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα ή απνθιεηζηεί απφ δηαγσληζκνχο γηα ππεξεζίεο ή πξνκήζεηεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ κε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο ή άιισλ πνπξγείσλ. Δάλ ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ επηβιήζεθε γηα νξηζκέλν ρξφλν, ην ζηνηρείν ηνχην ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο, κφλν γηα ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα. - Νη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο 8. Λα δειώλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο: 8.1 Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ησλ νπνίσλ νη πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε Ρα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή 8.4. Ξαξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ Ππκκεηέρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ 8.6 Ζ ππνβαιιφκελε πξνζθνξά θαιχπηεη ην ζχλνιν ή νξηζκέλα κφλν απφ ηα δεηνχκελα είδε ηα νπνία ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζα πεξηγξάθνληαη αλα α/α ηεο δηαθήξπμεο. Νη αλσηωξσ ππεύζπλεο δειώζεηο θωξνπλ εκεξνκελϋα εληόο ησλ 30 εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ πξν ηεο θαηαιεθηηθϊο εκεξνκελϋαο ππνβνιϊο ησλ πξνζθνξώλ θαη δελ απαηηεϋηαη βεβαϋσζε ηνπ γλεζϋνπ ηεο ππνγξαθϊο από αξκόδηα δηνηθεηηθϊ αξρϊ Ϊ ηα ΔΞ. (Λ. 4250/2014, Ψξζξν 1) Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ππνγξάθνληαη απφ ην ζπκκεηέρνληα, ζε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο θπζηθνχ Σελίδα 5 από 18

6 πξνζψπνπ, απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ζηηο πεξηπηψζεηο Δ.Ξ.Δ., Ν.Δ. θαη Δ.Δ. θαη απφ ηνλ Ξξφεδξν ή Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν, ζηηο πεξηπηψζεηο Α.Δ. Πε πεξίπησζε πνπ ην νηθείν θξάηνο δελ εθδίδεη θάπνην έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ, απφ ηα απαηηνχκελα ή πνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, απηφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ή ζηα θξάηε κέιε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο. Ζ ππνρξέσζε αθνξά φιεο ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ. II. ΦΨθεινο κε ηελ Ωλδεημε «ΡΔΣΛΗΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ», θαζώο θαη αληϋγξαθν. Ν θάθεινο ζα πεξηιακβάλεη: Ρελ πεξηγξαθή ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ θαζψο επίζεο θαη ηηο παξερφκελεο απφ ηνλ ππνςήθην ππεξεζίεο ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο πίλαθεο πνζνηήησλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Ρα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηηο ΡΔΣΛΗΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ πνπ αθνινπζνχλ. III. ΦΨθεινο κε ηελ Ωλδεημε «ΝΗΝΛΝΚΗΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ», θαζώο θαη αληϋγξαθν. Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πξέπεη λα έρνπλ ζαλ βάζε ηε ρακειφηεξε ηηκή ηεο εγρψξηαο αγνξάο φπσο θαηαγξάθεηαη ζην παξαηεξεηήξην ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 3846/2010. Ξξνζθνξέο πνπ αλαγξάθνπλ ηηκέο πάλσ απφ ην παξαηεξεηήξην ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 3846/2010 ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δπίζεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο νη νπνίεο ζην ζχλνιν ηνπο ππεξβαίλνπλ ηελ πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ηεο δηαθήξπμεο. ΓΗΔΟΗΛΖΠΔΗΠ αηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ε 5 ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο ή ηνπο ππνςεθίνπο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα έγγξαθα ή ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, πνπ έρνπλ ππνβάιεη, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ επηά (7) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε ππνβάιιεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ή ππνςεθίνπο ρσξίο λα έρεη δεηεζεί απφ ηελ 5 ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα δελ ιακβάλεηαη ππφςε. Ζ πην πάλσ δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ζηηο αζάθεηεο, επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε, φπσο ηδίσο παξάιεηςε κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη ησλ ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηελ νξνινγία ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, ειιείςεηο σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, πιεκκειή ζήκαλζε αληηγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α 74) θαη κεηαθξάζεσλ θαη ινηπψλ πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηα ππνδείγκαηα, ππνρξεσηηθά ή κε, πνπ ζεζπίδνληαη κε ηνλ λφκν, ηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο ή ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ζ ζπκπιήξσζε ή ε δηεπθξίληζε θαηά ην πξψην εδάθην δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο, αιιά κφλν ηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε, αθφκε θαη κε λέα έγγξαθα, εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί. Ζ δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε ηεο δελ πξέπεη λα εηζάγεη δηαθξίζεηο, άληζε κεηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή λα έρεη σο ζπλέπεηα επλντθή κεηαρείξηζε ζπγθεθξηκέλνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο. Ζ 5 ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα κπνξεί, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ επηά (7) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο, λα δεηήζεη έγγξαθε δηεπθξίληζε ηνπ Σελίδα 6 από 18

7 πεξηερνκέλνπ ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, αλ πεξηέρεη αζάθεηεο, ήζζνλνο ζεκαζίαο αηέιεηεο, επνπζηψδεηο παξαιείςεηο ή πξφδεια ηππηθά ή ππνινγηζηηθά ζθάικαηα πνπ ε 5 ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα θξίλεη φηη κπνξεί λα ζεξαπεπζνχλ. Ζ δηεπθξίληζε απηή δελ πξέπεη λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ νπζηψδε αιινίσζε ηεο πξνζθνξάο ή ηε κεηαβνιή ζηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα αλάζεζεο θαη δελ πξέπεη λα πξνζδίδεη αζέκηην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζθνξάο ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο. Ζ παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο δηεπθξηλίζεσλ ζηνλ πξνζθέξνληα ή ππνςήθην, ζχκθσλα κε ηηο αλσηέξσ παξαγξάθνπο, είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ 5 ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα, αλ επίθεηηαη απνθιεηζκφο ηνπ απφ ηε δηαδηθαζία, ιφγσ αζαθεηψλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο. Άξζξν 4. ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣOΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ Νη Ξξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα δώδεθα κϊλεο (12) (άξζξν 161, παξ. 1, Λ. 4281/14), πξνζεζκία πνπ αξρίδεη απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ ρξφλνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή/ηνλ αλαζέηνληα θνξέα, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε. Άξζξν 5. ΡΗΚΖ Ζ ηηκή επί πνηλή απφξξηςεο, ζα δνζεί ζε Δπξψ. Πηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ θαζψο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε εθηφο ηνπ Φ.Ξ.Α. Ν Φ.Ξ.Α. ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά θαη βαξχλεη ηελ 5 ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα. Ξξνζθνξά πνπ πεξηέρεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Δπίζεο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο, ή δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ή πξνζθεξφκελε ηηκή, ή δελ δίλεηαη εληαία ηηκή, γηα νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα πνπ πξνθεξχρζεθε. Ζ ηηκή γηα ηελ νπνία ζα ζπλαθζεί ζχκβαζε παξακέλεη ζηαζεξή κέρξη ηελ νινθιεξσηηθή παξάδνζε ρσξίο δηθαίσκα αλαπξνζαξκνγήο ηεο. Άξζξν 6. ΓΗΑΓΗΑΠΗΑ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ Ζ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ηελ πξνθαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα ζα ζπλεδξηάζεη ζην γξαθείν πξνκεζεηψλ ηεο 5 εο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγήζεη ηνλ παξφληα πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ. Ζ απνζθξάγηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο γίλεηαη δεκφζηα, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο. Ζ επηηξνπή δηελέξγεηαο πξνβαίλεη θαη αξράο ζηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ελ ζπλερεία ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο. Πηε ζπλέρεηα απνζθξαγίδεηαη θαη ειέγρεηαη ε πιεξφηεηα θαη ε θαλνληθφηεηα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ ππέβαιε ηε ρακειφηεξε ηηκή, εθφζνλ ν έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο πνπ ππέβαιε απέβε ζεηηθφο. Αλ ε ηερληθή πξνζθνξά θξηζεί πιεκκειήο ή κε θαλνληθή, απνζθξαγίδεηαη θαη ειέγρεηαη θαηά ηα αλσηέξσ ε ηερληθή πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή θαη νχησ θαζ εμήο. Κεηά ην πέξαο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο ε επηηξνπή δηελέξγεηαο πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε ζε πξαθηηθφ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζήο ηνπο θαη ηεο ηερληθήο ή ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ θαη ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ ειέγρνπ ηεο πιεξφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο απηψλ, θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο. Σελίδα 7 από 18

8 Άξζξν 7. ΑΞΝΟΟΗΤΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ Ζ 5 ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 1. Ζ νπνία είλαη ειιηπήο ή ππνβιήζεθε θαηά παξάβαζε ησλ απαξάβαησλ φξσλ πεξί ζχληαμεο θαη ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 2. Πηελ νπνία ε ηηκή δελ είλαη απφιπηα πξνζδηνξηζκέλε. 3. Ζ νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή, εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηε ζπκπιήξσζή ηεο. 4. Γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο, ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή/ηνλ αλαζέηνληα θνξέα. 5. Ζ νπνία δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 6. Ζ νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά, αλ ηέηνηα δελ επηηξέπεηαη ή, αλ επηηξέπεηαη, δελ πιεξνί ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο. 7. Ζ νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο πεξίπησζεο πνπ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθήο πξνζθνξάο. Άξζξν 8. ΑΡΑΟΥΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ ΞΝΓΟΑΦΖ ΠΚΒΑΠΖΠ Ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη κε ηε ρακειφηεξε ηηκή ζηηο πξνζθνξέο πνπ ζεσξνχληαη ηερληθά απνδεθηέο ζην ζηάδην ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο. Πηνλ πξνκεζεπηή πνπ ζα γίλεη θαηαθχξσζε απνζηέιιεηαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ αλαθέξεη θαη ηελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. ΑΟΟΝ 9. ΓΗΑΗΥΚΑ ΚΑΡΑΗΥΠΖΠ 1. Καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο κπνξεί λα ιάβεη ρψξα κε εηδηθψο αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο 5 εο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ζηηο πεξηπηψζεηο φπσο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1, άξζξν 171, ηνπ Λ. 4281/14: 2. Αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, 5 ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθά ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε. 3. Όηαλ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1, ε 5 ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα αθπξψλεη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξν ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ή, εθφζνλ νη ιφγνη απηνί ζπλδένληαη κε ηκήκα ηεο ζχκβαζεο, ε 5 ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα αθπξψλεη ηε δηαδηθαζία γηα ην ελ ιφγσ ηκήκα, εθφζνλ επηηξέπεηαη ε θαηάζεζε ηέηνησλ πξνζθνξψλ. 4. Αλ καηαησζεί ε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 1, ε 5 ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα επηζηξέθεη ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηηο πξνζθνξέο ή ηηο αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ έρνπλ ππνβιεζεί. 5. Ζ 5 ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα δηαηεξεί, επίζεο, ην δηθαίσκα, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, λα απνθαζίζεη, παξάιιεια κε ηελ αθχξσζε ή ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο θαη ηελ επαλάιεςε νπνηαζδήπνηε θάζεο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ ηεο, ή λα πξνζθχγεη ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, εθφζνλ ζηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε πιεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 50, 51, 105 ηνπ Λ. 4281/14. Σελίδα 8 από 18

9 Άξζξν 10. ΞΑΟΑΓΝΠΖ ΞΑΟΑΙΑΒΖ Ζ παξαιαβή παξάδνζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη απφ αξκφδηα επηηξνπή, πνπ ζα νξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο 5 εο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο. Ν ρξφλνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ζα νξηζηεί κε ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο. Ζ παξψδνζε ησλ πιηθώλ ζα γϋλεη ζηηο ΑπνθεληξσκΩλεο ΚνλΨδεο ηεο 5 εο γεηνλνκηθϊο ΞεξηθΩξεηαο (Ωληξα γεϋαο & ΚνλΨδεο γεϋαο) κε επζύλε θαη κωξηκλα ηνπ πξνκεζεπηϊ. Άξζξν 11. ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ - ΟΑΡΖΠΔΗΠ Νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πξνκεζεπνκέλσλ εηδψλ ζα γίλεηαη γηα ην 100% ηεο αμίαο, εληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ παξνρήο ππεξεζίαο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ξ.Γ. 166/2003 (ΦΔ138/Α/ ) «Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» θαη βάζε ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Λ.Ξ.Γ.Γ. (απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θ.ι.π.). Νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη γηα ην ζχλνιν ηεο αμίαο κείνλ ηηο πξνβιεπφκελεο λφκηκεο θξαηήζεηο θαη θαηφπηλ ζεψξεζεο απφ ηνλ θ. Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ. Ρνλ Ξξνκεζεπηή βαξχλνπλ νη λφκηκεο θξαηήζεηο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Ν Φ.Ξ.Α. βαξχλεη ηελ 5 ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα. Άξζξν 14. ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ ΞΟΝΠΦΓΔΠ Δλζηάζεηο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 15 ηνπ Ξ.Γ. 118/07. Άξζξν 15. ΔΦΑΟΚΝΠΡΔΝ ΓΗΑΗΝ Ζ ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην. Πε πεξίπησζε δηαθνξψλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο ή κε αθνξκή απηή, ε αλαζέηνπζα αξρή θαη ν αλάδνρνο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. Γηα θάζε δηαθνξά πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα επηιπζεί ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα, αξκφδηα ζα είλαη ηα αξκφδηα ειιεληθά δηθαζηήξηα. Γηα όηη δελ πεξηιακβψλεηαη ζηελ παξνύζα δηαθϊξπμε ηζρύνπλ νη πεξϋ πξνκεζεηώλ «Λόκνη ΓηαηΨμεηο». Ν ΓηνηθεηΪο ηεο 5 εο γεηνλνκηθϊο ΞεξηθΩξεηαο εζζαιϋαο & ΠηεξεΨο ΔιιΨδαο ΙΑΕΑΟΝΠ ΚΑΟΖΠ Σελίδα 9 από 18

10 ΞΗΛΑΑΠ ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΚΝ ΕΙΔΗ ΜΕΓΕΟ ΣΙΜΗ ΝΜΓΝΛΝ ΑΔΟΗΝ ΠΔ ΦΗΑΙΔΠ: ΣΙΜΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΕΠΤ 1,5 L/200 bar 0,3 m3 3, L/200 bar 0,4 m3 3, L/200 bar 0,6 m 3 3, L/200 bar έσο 1 m 3 7 L/200 bar 1,4 m 3 5, L/200 bar έσο 2 m 3 20 L/200 bar έσο 4 m 3 2, L/200 bar έσο 8 m 3 /m 3 1, L/200 bar ΑΓΝΟΑ ΦΗΑΙΩΛ ΔΛΝΗΗΝ ΦΗΑΙΖΠ ΚΔΡΑΦΝΟΑ & ΙΝΗΞΑ ΔΜΝΓΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΓΟΑΙΗΖ ΓΝΗΚΖ ΦΗΑΙΩΛ ΑΛΡΗΑΡΑΠΡΑΠΖ ΙΔΗΠΡΟΝ ΦΗΑΙΩΛ έσο 10 m 3 /m 3 1, ΔΕΝ ΤΠΑΡΥΕΙ ΚΑΣΑΥΩΡΗΗ ΣΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΩΝ ΣΗ ΕΠΤ ΔΕΝ ΤΠΑΡΥΕΙ ΚΑΣΑΥΩΡΗΗ ΣΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΩΝ ΣΗ ΕΠΤ ΔΕΝ ΤΠΑΡΥΕΙ ΚΑΣΑΥΩΡΗΗ ΣΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΩΝ ΣΗ ΕΠΤ ΔΕΝ ΤΠΑΡΥΕΙ ΚΑΣΑΥΩΡΗΗ ΣΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΩΝ ΣΗ ΕΠΤ ΔΕΝ ΤΠΑΡΥΕΙ ΚΑΣΑΥΩΡΗΗ ΣΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΩΝ ΣΗ ΕΠΤ Σελίδα 10 από 18

11 ΔΓΟΗΟΗΚΔΛΔΠ ΔΛΗΑΗΔΠ ΡΔΣΛΗΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ & ΞΗΛΑΔΠ ΞΝΠΝΡΖΡΥΛ Νη πξνκεζεπηέο ηαηξηθψλ αεξίσλ πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο παξαθάησ φξνπο θαη λα θαηαζέζνπλ κε πνηλϊ απόξξηςεο κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά: 1. Ξηζηνπνηεηηθφ θαηά ISO 9001:2008 γηα παξαγσγή πγξνπνηεκέλνπ νμπγφλνπ θαη αδψηνπ θαη παξαγσγή ηαηξηθνχ νμπγφλνπ, ηαηξηθνχ πξσηνμεηδίνπ ηνπ Αδψηνπ, Γηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη ηαηξηθνχ ζπλζεηηθνχ αέξα (RESPAL), ηαηξηθνχ αδψηνπ, πγξφ ήιην θ.ι.π. 2. Άδεηα παξαγσγήο θαη εκθηάισζεο γηα φια ηα ηαηξηθά αέξηα θαζψο θαη άδεηα πδξαπιηθήο δνθηκήο απφ πηζηνπνηεκέλν θνξέα. 3. Ξηζηνπνηεηηθφ θαηά ISO 9001:2008 γηα δηαλνκή πγξνπνηεκέλσλ αεξίσλ. 4. Ξηζηνπνηεηηθφ θαηά ISO 9001:2008, ΔΛ, ISO, 13485:2003 θαη AC 2009 γηα εκπνξία θαη δηαθίλεζε ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ βάζεη ηεο Γ 8δ 1348/2004 (ηδίσο γηα απηνχο πνπ δελ είλαη νη ίδηνη παξαγσγνί ηαηξηθψλ αεξίσλ). 5. πεχζπλε δήισζε ηερληθήο ππνζηήξημεο. 6. πεχζπλε δήισζε φηη δηαζέηεη θαη ζα πξνζθνκίδεη πηζηνπνηεηηθφ αλάιπζεο παξηίδαο πξντφληνο θαη δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο γηα θάζε παξαδηδφκελν είδνο. 7. πεχζπλε δήισζε δπλαηφηεηαο άκεζεο παξάδνζεο πγξνχ νμπγφλνπ θαη ινηπψλ αεξίσλ ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο. ΗΑΡΟΗΑ ΑΔΟΗΑ ΠΔ ΠΗΓΖΟΝΦΗΑΙΔΠ ΗΑΡΟΗΝ ΝΜΓΝΛΝ ΑΔΟΗΝ ΗΑΡΟΗΝ ΝΜΓΝΛΝ ΓΟΝ ΗΑΡΟΗΝ ΑΕΩΡΝ ΓΟΝ ΗΑΡΟΗΝ ΑΕΩΡΝ ΑΔΟΗΝ ΗΑΡΟΗΝ ΞΟΩΡΝΜΔΗΓΗΝ ΡΝ ΑΕΩΡΝ ΗΑΡΟΗΝΠ ΠΛΔΡΗΝΠ ΑΔΟΑΠ (RESPAL) ΑΠΔΡΗΙΗΛΖ ΓΟΝ ΖΙΗΝ ΗΑΡΟΗΝ ΓΗΝΜΔΗΓΗΝ ΡΝ ΑΛΟΑΑ ΚΔΗΓΚΑΡΑ ΑΔΟΗΩΛ κε πεξηεθηηθφηεηα ζε ζπκππθλσκέλν αέξην: Α. Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα 10 % + Balance Άδσην Β. Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα 5% + Νμπγφλν 20 % + Balance Άδσην Γ. Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα 4%, Νμπγφλν 16%, BALANCE Άδσην Γ. Νμπγφλν 26%, BALANCΔ Άδσην Δ. Κνλνμείδην άλζξαθα 27% θαη ήιην 9,7% ζε Balance αέξα Ζ θαζαξφηεηα ηνπ ηαηξηθνχ αεξίνπ Νμπγφλνπ, ηνπ πξσηνμεηδίνπ ηνπ Αδψηνπ θαη ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα CO 2 ζα είλαη φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Δ.Ν.Φ θαη ηηο Δπξσπατθέο Νδεγίεο. Ν ηαηξηθφο ζπλζεηηθφο αέξαο (respal) ζα είλαη θαζαξφο θαη θαηάιιεινο γηα ηαηξηθή ρξήζε ρσξίο πξνζκίμεηο ειαίσλ θ.ι.π. Ν πξνκεζεπηήο πνπ ζα αλαδεηρζεί ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηηο πνζφηεηεο ησλ αεξίσλ εληφο ζηδεξνθηαιψλ ζην θάζε Λνζνθνκείν ζηελ απνζήθε ηνπ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Αλ ην Λνζνθνκείν δελ δηαζέηεη επαξθή αξηζκφ θηαιψλ, ηφηε ν πξνκεζεπηήο ζα ηνπο παξαρσξεί θηάιεο έλαληη κεληαίνπ κηζζψκαηνο ην νπνίν ζα αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ. Δπίζεο ζηελ πξνζθνξά ηνπ ζα αλαθέξεη ηηκή γηα αγνξά θαηλνχξγησλ θαη ακεηαρείξηζησλ θηαιψλ (δηαθφξσλ κεγεζψλ). Πηελ πεξίπησζε απηή ε πίεζε ιεηηνπξγίαο ησλ θηαιψλ πξέπεη ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΥΠ λα είλαη 200 bar (εθηφο ησλ θηαιψλ αζεηηιίλεο) θαη ε ρσξεηηθφηεηα δηαθφξσλ κεγεζψλ γηα ην νμπγφλν θαη 35 kgr γηα ην πξσηνμείδην ηνπ αδψηνπ θαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ζηηο αληηζηνίρνπ κεγέζνπο θηάιεο. Σελίδα 11 από 18

12 Νη θηάιεο ζα πξέπεη λα είλαη ρξσκαηηζκέλεο ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ Νξγαληζκνχ Ρππνπνίεζεο (ΔΙΝΡ) ΔΛ Νμπγφλν: Άζπξν ρξψκα κε θιείζηξν ζειπθφ δεμηφζηξνθν δηακέηξνπ 22,91 mm θαη βήκαηνο 1,814 mm. Ξξσηνμείδην ηνπ αδψηνπ: Κπιε ρξψκα κε θιείζηξν ζειπθφ δεμηφζηξνθν δηακέηξνπ 26mm θαη βήκαηνο 1,50mm. Άδσην: Καχξν ρξψκα κε θιείζηξν αξζεληθφ δεμηφζηξνθν δηακέηξνπ 21,7mm θαη βήκαηνο 1,814 mm. Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα: Γθξη ρξψκα κε θιείζηξν αξζεληθφ δεμηφζηξνθν δηακέηξνπ 21,7mm θαη βήκαηνο 1,814mm. Ηαηξηθφο ζπλζεηηθφο αέξαο: Άζπξν ρξψκα κε καχξε νξηδφληηα ξίγα κε θιείζηξν αξζεληθφ δεμηφζηξνθν, δηακέηξνπ 24mm θαη βήκαηνο 2mm. Ν πξνκεζεπηήο πξέπεη λα θαηαζέζεη κε πνηλή απφξξηςεο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ηελ άδεηα παξαγσγήο θαη εκθηάισζεο ηαηξηθψλ αεξίσλ πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηνλ Δ.Ν.Φ θαη ηηο αξκφδηεο αξρέο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ εξγνζηάζησλ παξαγσγήο ηνπο. Ζ ηηκή πνπ ζα δνζεί γηα ην νμπγφλν, ηνλ πεπηεζκέλν αέξα θαη ην άδσην ζα είλαη ζε m 3 ή αλά θηάιε ή αλά θηιφ ζχκθσλα κε ηνλ θάησζη πίλαθα γηα ην δε πξσηνμείδην ηνπ αδψηνπ θαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ζε /Kgr. Δπίζεο ζα δνζεί ηηκή αλά είδνο θηάιεο/πεξηερνκέλνπ γηα ηελ κεηαθνξά θαη ινηπά έμνδα δηαθίλεζεο ζε. ΝΛΝΚΑΠΗΑ ΚΔΓΔΝΠ ΡΗΚΖ 3 L/200 bar 0,6 m 3 5 L/200 bar έσο 1 m 3 7 L/200 bar 1,4 m 3 10 L/200 bar έσο 2 m 3 20 L/200 bar έσο 4 m 3 40 L/200 bar έσο 8 m 3 /m 3 50 L/200 bar έσο 10 m 3 /m 3 ΑΕΩΡΝ ΓΟΝ - /ιίηξα ΑΕΩΡΝ ΑΔΟΗΝ - /m 3 ΞΟΩΡΝΜΔΗΓΗΝ ΡΝ ΑΕΩΡΝ - /θηιά RESPAL - /m 3 ΑΠΔΡΗΙΗΙΖ - /θηιά ΓΟΝ ΖΙΗΝ - /ιίηξα ΓΗΝΜΔΗΓΗΝ ΡΝ ΑΛΟΑΑ - /θηιά ΚΔΗΓΚΑΡΑ ΑΔΟΗΩΛ κε πεξηεθηηθφηεηα ζε ζπκππθλσκέλν αέξην: Α. Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα 10 % + Άδσην - Β. Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα 5% + Νμπγφλν 20 % + Άδσην - Γ. Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα 4%, Νμπγφλν 16%, BALANCEN Άδσην - Γ. Νμπγφλν 26%, BALANCEN Άδσην - /m 3 Δ. Κνλνμείδην άλζξαθα 27% θαη ήιην 9,7% ζε αέξα - Ζ ηηκή ηνπ κηζζψκαηνο ησλ θηαιψλ ζα δνζεί ζε /κήλα/ θηάιε. Ζ ηηκή αγνξάο θηαιψλ ζα δνζεί ζε (αλαιφγσο ηνπ κεγέζνπο). Δθηέιεζε ησλ παξαγγειηψλ ζε 5 εξγάζηκεο εκέξεο γηα ηηο θηάιεο ηδηνθηεζίαο ηνπ Λνζνθνκείνπ (ζπλνιηθφο ρξφλνο γηα ηελ παξαιαβή, γέκηζε θαη επηζηξνθή) θαη 2 εξγάζηκεο εκέξεο γηα ηηο ελνηθηαδφκελεο κε ην ζχζηεκα ηεο γεκάηεο έλαληη θελήο. πνρξέσζε ηεο εηαηξείαο είλαη λα παξαιακβάλεη ηηο άδεηεο θηάιεο θαη λα παξαδίδεη ηηο γεκάηεο ζην ρψξν ηεο απνζήθεο ηνπ Λνζνθνκείνπ. Σελίδα 12 από 18

13 πνρξέσζε ηεο εηαηξείαο είλαη λα παξαιακβάλεη ηηο άδεηεο θηάιεο πάληα κε ην εηδηθφ θάιππηξν αζθαιείαο ηνπ θιείζηξνπ απηψλ θαη λα παξαδίδεη ηηο γεκάηεο (επίζεο κε ην εηδηθφ θάιππηξν) ζχκθσλα κε ηελ έγγξαθε παξαγγειία απηνχ φπνπ ζηελ πεξίπησζε θηαιψλ ηδηνθηεζίαο ησλ Λνζνθνκείσλ, ν πξνκεζεπηήο ζα παξαιακβάλεη, ηηο πξνο αλαγφκσζε θελέο ραιχβδηλεο θηάιεο, ηηο νπνίεο ζα επηζηξέςεη γεκάηεο αθξηβψο ηηο ίδηεο ζε επφκελε παξάδνζε, εθφζνλ κεηά ηνλ απαηηνχκελν, θαηά ην λφκν έιεγρν, θξηζνχλ θαηάιιειεο πξνο αλαγφκσζε. Πε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη θαηάιιειεο πξνο αλαγφκσζε ή θαηαζηξαθνχλ θαηά ηελ πδξαπιηθή δνθηκή ν πξνκεζεπηήο, ελεκεξψλεη εγγξάθσο ην Λνζνθνκείν, ψζηε λα πξνβεί ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαηαζηξνθήο θαη αληηθαηάζηαζεο απηψλ. ΦΗΑΙΔΠ ΗΑΡΟΗΥΛ ΑΔΟΗΥΛ Νη πξνδηαγξαθέο απηέο αθνξνχλ αγνξά ή δηαθίλεζε θηαιψλ. Νη θηάιεο πνπ ζα πεξηέρνπλ ηαηξηθά αέξηα ζα είλαη απφ εηδηθφ ράιπβα, θπιηλδξηθέο γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ αεξίνπ ζε ακηγψο αέξηα κνξθή ή πγξνπνηεκέλν ππφ πίεζε. α θέξνπλ εηδηθά θιείζηξα αζθαιή θαη ζεκάλζεηο (ρξσκαηηζκέλεο θαη αλαγξαθφκελεο ελδείμεηο) ζρεηηθέο κε ηελ ηππνπνίεζε ησλ θηαιψλ θαη ηα αέξηα πνπ πεξηέρνπλ, φπσο νξίδνληαη απφ ηνλ λφκν θαη ηνπο αξκφδηνπο θνξείο (πνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο & Λαπηηιίαο, πνπξγείν γείαο & νηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Δ.Ι.Ν.Ρ). Νη ρξσκαηηζκνί θαη ηα θιείζηξα ησλ θηαιψλ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 15 θαη 17 ηεο πνπξγηθήο απφθαζεο 10451/929/88 (Φ.Δ. 370/Β/9-6-88) θαη νη επηπιένλ επηζεκάλζεηο γηα ηηο θηάιεο Λνζνθνκεηαθψλ αεξίσλ ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηελ.α 10451/929/88 (Φ.Δ. 370/Β/9-6-88). Ζ πίεζε ζηηο θηάιεο ηαηξηθψλ αεξίσλ πνπ βξίζθνληαη ζε αέξηα κνξθή θαζνξίδνληαη γηα θάζε είδνο ηαηξηθνχ αεξηνχ ζηελ ηερληθή νδεγία ΡΔΔ 2491/86. α δνζεί ηηκή αγνξάο θηάιεο (αθνινπζεί ηχπνο θηαιψλ). Όιεο νη θηάιεο πνπ ελδέρεηαη λα αγνξαζζνχλ απφ ην Λνζνθνκείν ζα είλαη θαηλνχξγηεο θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ Δ.Ι.Ν.Ρ ηνπ ηειεπηαίνπ δσδεθακήλνπ. Γηα ηελ ζήκαλζε ησλ θηαιψλ ηζρχεη ην άξζξν 3 ηεο.α 1045/929/88 (Φ.Δ. 370/Β/9-6-88). Ρν είδνο ησλ θηαιψλ πνπ ελδέρεηαη λα αγνξαζηνχλ θαη ζα δνζεί ηηκή αλά θηάιε γηα απηφ ην ζθνπφ είλαη: ΝΛΝΚΑΠΗΑ ΚΔΓΔΝΠ ΚΝΛΑΓΑ ΚΔΡΟΖΠΖΠ 3 L/200 bar 0,6 m 3 5 L/200 bar 1 m 3 7 L/200 bar 1,4 m 3 10 L/200 bar 2 m 3 20 L/200 bar 4 m 3 40 L/200 bar 8 m 3 50 L/200 bar 10 m 3 ΑΕΩΡΝ 5 L/200 bar 1 m 3 ΑΕΩΡΝ 10 L/200 bar 2 m 3 ΑΕΩΡΝ 20 L/200 bar 4 m 3 ΑΕΩΡΝ 50 L /200 bar 10 m 3 ΓΗΝΜΔΗΓΗΝ ΑΛΟ. 1kg 1 kgr ΓΗΝΜΔΗΓΗΝ ΑΛΟ. 2KG 2 kgr ΓΗΝΜΔΗΓΗΝ ΑΛΟ. 5KG 5 kgr ΓΗΝΜΔΗΓΗΝ ΑΛΟ. 7.5KG 7,5 kgr Σελίδα 13 από 18

14 ΓΗΝΜΔΗΓΗΝ ΑΛΟ. 15KG 15 kgr ΓΗΝΜΔΗΓΗΝ ΑΛΟ. 20KG 20 kgr ΓΗΝΜΔΗΓΗΝ ΑΛΟ. 35KG 35 kgr ΗΑΡΟ. ΠΛ. ΑΔΟΑΠ 5 L/200 bar 1 m 3 ΗΑΡΟ. ΠΛ. ΑΔΟΑΠ 10 L/200 bar 2 m 3 ΗΑΡΟ. ΠΛ. ΑΔΟΑΠ 20 L/200 bar 4 m 3 ΗΑΡΟ. ΠΛ. ΑΔΟΑΠ 40 L/200 bar 8 m 3 ΗΑΡΟ.ΠΛ.ΑΔΟΑΠ 50 L/200 bar 10 m 3 ΞΟΩΡΝΜΔΗΓΗΝ ΑΕΩΡΝ 2KG 2 kgr ΞΟΩΡΝΜΔΗΓΗΝ ΑΕΩΡΝ 3KG 3 kgr ΞΟΩΡΝΜΔΗΓΗΝ ΑΕΩΡΝ 5KG 5 kgr ΞΟΩΡΝΜΔΗΓΗΝ ΑΕΩΡΝ 6KG 6 kgr ΞΟΩΡΝΜΔΗΓΗΝ ΑΕΩΡΝ 7,5KG 7,5 kgr ΞΟΩΡΝΜΔΗΓΗΝ ΑΕΩΡΝ 10KG 10 kgr ΞΟΩΡΝΜΔΗΓΗΝ ΑΕΩΡΝ 15 KG 15 kgr ΞΟΩΡΝΜΔΗΓΗΝ ΑΕΩΡΝ 35 KG 35 kgr ΡΔΠΡ ΓΟΑΙΗΖΠ ΓΝΗΚΖΠ ΦΗΑΙΥΛ Όιεο νη θηάιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζα έρνπλ πεξάζεη ην επηβαιφκελν απφ ηελ Λνκνζεζία ηεζη πδξαπιηθήο δνθηκήο ζχκθσλα κε ηελ Α 14165/Φ17.4/373/ (ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 15). ζα βξίζθνληαη δε εληφο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ ηεο ηζρχνο ηνπ ειέγρνπ. α δηαζέηνπλ εμνπιηζκφ γηα πδξαπιηθέο δνθηκέο θηαιψλ αληνρήο έσο 300 ba (γηα θηάιεο κε νλνκαζηηθή πίεζε 200bar). Λα πξνζθνκηζζεί πηζηνπνηεηηθφ απφ νπνηνδήπνηε πηζηνπνηεκέλν θνξέα. Ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ελεκεξψλεη ην Λνζνθνκείν γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ πδξαπιηθψλ δνθηκψλ. α δνζεί ηηκή γηα πδξαπιηθή δφθηκε θηαιψλ ζε / θηάιε γηα ηηο θηάιεο ηδηνθηεζίαο ηνπ Λνζνθνκείνπ. ΙΔΗΠΡΟΑ ΦΗΑΙΥΛ Ρα θιείζηξα ησλ θηαιψλ ζα είλαη θαηλνχξγηα θαη ζα πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη αζθάιεηαο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Δ.Ι.Ν.Ρ. α δνζνχλ ηηκέο γηα φια ηα είδε ησλ θιείζηξσλ πνπ ελδέρεηαη λα αγνξαζζνχλ απφ ηα Λνζνθνκεία θαζψο θαη γηα ηα θαιχκκαηα θιείζηξσλ πνπ ιφγσ πηζαλήο απψιεηαο ζα αγνξάδνληαη απφ ηα Λνζνθνκεία. ΞΑΟΑΝΙΝΖΠΖ ΦΗΑΙΥΛ ΗΣΛΖΙΑΠΗΚΝΡΖΡΑ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΑΗ ΚΔΠΥΛ Ν πξνκεζεπηήο εκθηαισκέλσλ ηαηξηθψλ αεξίσλ ζα πξέπεη ζε θάζε παξάδνζε λα κπνξεί λα γλσζηνπνηήζεη ζην Λνζνθνκείν ηνλ αξηζκφ ησλ θηαιψλ πνπ βξίζθνληαη ζε απηφ (είηε ηδηφθηεηεο είηε ρνξεγεκέλεο), αλαθέξνληαο ην ζεηξηαθφ αξηζκφ απηψλ (serial number), ηελ εκεξνκελία δηελεξγείαο ηεο ηειεπηαίαο πδξαπιηθήο δνθηκήο απηψλ θαζψο θαη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πεξηερφκελνπ ηαηξηθνχ αεξίνπ πξντφληνο απηψλ. Σελίδα 14 από 18

15 ΠΡΙΗΓΑΠ ΓΝΚΝΝ ΑΚΦΗΙΔΗΑΠ ΑΡΑΙΑΛΡΖΠ ΚΑΟΑΥΚΖΠ ΒΔΙΔΠΡΗΛΝ ΑΙΚΟΝ ΕΑΓΝΟΑΠ ΠΗΑΝ ΠΝΞΔΙΝ ΑΟΓΑΙΑΠΡΖΠ ΑΓΗΑΠ ΓΝΛΛΥΛ ΡΟΛΑΒΝ ΑΟ. ΓΗΑ. 222/15 ΔΗΓΖ ΚΔΓΔΝΠ ΡΗΚΖ ΞΟΝΞ/ΛΖ ΡΗΚΖ ΝΜΓΝΛΝ ΑΔΟΗΝ ΠΔ ΦΗΑΙΔΠ: 1,5 L/200 bar 2 L/200 bar 3 L/200 bar 5 L/200 bar 7 L/200 bar 10 L/200 bar 20 L/200 bar 40 L/200 bar 50 L/200 bar 1,4 m 3 0,3 m3 3,400 0,4 m3 3, ,6 m 3 3,400 έσο 1 m 3 3, ,200 3 έσο 2 m 3 5, έσο 4 m 3 2, έσο 8 m 3 /m 3 1,590 2 έσο 10 m 3 /m 3 1, Σελίδα 15 από 18

16 ΦΑΟΠΑΙΥΛ ΔΙΙΑΠΝΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗΝ ΗΠΡΗΑΗΑΠ ΚΑΛΡΝΓΗΝ ΤΑΣΛΥΛ ΑΙΗΑΟΡΝ ΠΣΖΚΑΡΑΟΗΝ- ΔΟΟΥΛ ΓΗΠΡΝΚΝ ΗΡΔΑΠ ΙΗΓΥΟΗΗΝ ΦΟΑΓΗΠΡΑΠ ΑΙΑΚΞΑΑΠ ΞΙΖΠ ΑΟ. ΓΗΑ. 222/15 ΔΗΓΖ ΚΔΓΔΝΠ ΡΗΚΖ ΞΟΝΞ/ΛΖ ΡΗΚΖ ΝΜΓΝΛΝ ΑΔΟΗΝ ΠΔ ΦΗΑΙΔΠ: 1,5 L/200 bar 2 L/200 bar 3 L/200 bar 5 L/200 bar 7 L/200 bar 10 L/200 bar 20 L/200 bar 40 L/200 bar 50 L/200 bar 1,4 m 3 0,3 m3 3, ,4 m3 3, ,00 0,6 m 3 3,400 έσο 1 m 3 3, , έσο 2 m 3 5, έσο 4 m 3 2, έσο 8 m 3 /m 3 1,590 έσο 10 m 3 /m 3 1, Σελίδα 16 από 18

17 ΦΑΟΑΓΥΛΑΠ ΚΝΕΑΗΝ ΞΑΙΑΚΑ ΠΝΦΑΓΥΛ Κ ΑΟΓΗΡΠΑΠ Κ ΡΟΗΑΙΥΛ Κ ΙΑΟΗΠΑΠ Κ ΝΗΛΝΦΡΥΛ Κ ΑΟΞΔΛΖΠΗΝ Κ ΙΗΒΑΓΔΗΑΠ Κ ΙΑΚΗΑΠ Κ ΖΒΑΠ Κ ΒΝΙΝ ΑΟ. ΓΗΑ. 222/15 ΔΗΓΖ ΚΔΓΔΝΠ ΡΗΚΖ ΞΟΝΞ/ΛΖ ΡΗΚΖ ΝΜΓΝΛΝ ΑΔΟΗΝ ΠΔ ΦΗΑΙΔΠ: 1,5 L/200 bar 2 L/200 bar 3 L/200 bar 5 L/200 bar 7 L/200 bar 10 L/200 bar 20 L/200 bar 40 L/200 bar 50 L/200 bar 0,6 m 3 1,4 m 3 0,3 m3 3, ,4 m3 3, , έσο 1 m 3 3, , έσο 2 m 3 5, έσο 4 m 3 2, έσο 8 m 3 /m 3 1, έσο 10 m 3 /m 3 1, Σελίδα 17 από 18

18 ΞΟΝΞ/ΛΖ ΡΗΚΖ ΠΡΙΗΓΑΠ ΒΔΙΔΠΡΗΛΝ ΚΑΟΑΥΚΖΠ ΑΓΗΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗΝ ΑΙΗΑΟΡΝ ΑΙΚΟΝ ΑΡΑΙΑΛΡΖΠ ΓΝΛΛΥΛ ΓΗΠΡΝΚΝ ΓΝΚΝΝ ΔΙΙΑΠΝΛΑΠ ΗΠΡΗΑΗΑΠ ΗΡΔΑΠ ΕΑΓΝΟΑΠ ΑΚΦΗΙΔΗΑΠ ΤΑΣΛΥΛ ΦΟΑΓΗΠΡΑΠ ΞΟΝΞ/ΛΖ ΡΗΚΖ ΑΙΑΚΞΑΑΠ ΙΗΓΥΟΗΗΝ ΚΑΛΡΝΓΗΝ ΚΝΕΑΗΝ ΞΑΙΑΚΑ ΞΙΖΠ ΠΗΑΝ ΠΝΞΔΙΝ ΠΝΦΑΓΥΛ ΠΣΖΚΑΡΑΟΗΝ ΑΟΓΑΙΑΠΡΖΠ ΡΟΛΑΒΝ ΦΑΟΑΓΥΛΑΠ ΦΑΟΠΑΙΥΛ Κ ΑΟΓΗΡΠΑΠ Κ ΡΟΗΑΙΥΛ Κ ΙΑΟΗΠΑΠ Κ ΝΗΛΝΦΡΥΛ Κ ΑΟΞΔΛΖΠΗΝ Κ ΙΗΒΑΓΔΗΑΠ Κ ΙΑΚΗΑΠ Κ ΖΒΑΠ Κ ΒΝΙΝ ΑΟ. ΓΗΑ. 222/15 ΔΗΓΖ ΑΓΝΟΑ ΦΗΑΙΩΛ ΔΛΝΗΗΝ ΦΗΑΙΖΠ 4 ΚΔΡΑΦΝΟΑ & ΙΝΗΞΑ ΔΜΝΓΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ/ΦΗΑΙΖ ΓΟΑΙΗΖ ΓΝΗΚΖ ΦΗΑΙΩΛ ΑΛΡΗΑΡΑΠΡΑΠΖ ΙΔΗΠΡΟΝ ΦΗΑΙΩΛ 31, ΔΗΓΖ ΑΓΝΟΑ ΦΗΑΙΩΛ 163 ΔΛΝΗΗΝ ΦΗΑΙΖΠ 4 38 ΚΔΡΑΦΝΟΑ & ΙΝΗΞΑ ΔΜΝΓΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ/ΦΗΑΙΖ ΓΟΑΙΗΖ ΓΝΗΚΖ ΦΗΑΙΩΛ ΑΛΡΗΑΡΑΠΡΑΠΖ ΙΔΗΠΡΟΝ ΦΗΑΙΩΛ 31,5 38 Σελίδα 18 από 18

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002708289 2015-04-16 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ

15PROC002708289 2015-04-16 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & ηεξεάο Διιάδαο Σαρ. Γ/λζε: Γηεχζπλζε: Τπεχζπλνο: Πεξηνρή Κεδνχξιν, Ιάξηζα, ΣΘ 2101, ΣΘ 41110 Σκήκα Πξνκεζεηψλ Παπαξξίδνπ Γεσξγία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΑΕΡΙΑ ΙΑΣΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ- ΟΞΤΓΟΝΟ ΠΠΤΤ 2012

ΑΡΥΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΑΕΡΙΑ ΙΑΣΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ- ΟΞΤΓΟΝΟ ΠΠΤΤ 2012 ΑΡΥΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΑΕΡΙΑ ΙΑΣΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ- ΟΞΤΓΟΝΟ ΠΠΤΤ 2012 Ξξφθεηηαη γηα ηηο Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ Ηαηξηθψλ Αεξίσλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηα Λνζνθνκεία ηεο 5 εο ΞΔ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ»

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 ε.ξδ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ & ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΔΗΝ» Ραρ. Γ/λζε: ΡΠΑΘΑΙΥΦ 1 Ρ.Θ. 41 221- ΙΑΟΗΠΑ URL: gnl-promithies@0544.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΟΗΘΚ. 185/2014

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΟΗΘΚ. 185/2014 ΑΓΑ: ΥΚΗΚ469Ζ2Γ-ΥΥΥ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΑΓΑΚ: Κνλαδηθόο Θσδηθόο: 14PROC002132075 5 η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ & ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: ΚΑΦΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΨξηζα, 27/06/2014 Σατ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ Ιάξηζα 2/11/2012 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΘ 2101, Ταχ. Δ/νση: ΤΚ 41110 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών Υπεύθυνος: Μαντούδη

Διαβάστε περισσότερα

Καξδίηζεο 56, Σ.Κ.42100 (Γξαθείν Πξνκεζεηώλ) θ. Ν. Γειηηδηάο Π.Μαγγνύθε 24313-50702 24310-35157 gnt.promitheies@1154.syzefxis.gov.

Καξδίηζεο 56, Σ.Κ.42100 (Γξαθείν Πξνκεζεηώλ) θ. Ν. Γειηηδηάο Π.Μαγγνύθε 24313-50702 24310-35157 gnt.promitheies@1154.syzefxis.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ &ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΡΙΚΑΛΑ: 20-06-2014 Σασ. Διεύθςνζη Σμήμα Πληποθοπίερ Σηλέθυνα FAX E-mail : : : : : : : Καξδίηζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΟΗΘΚ. 182/2014

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΟΗΘΚ. 182/2014 ΑΓΑ: ΑΓΑΚ:... ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5 η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ & ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Σατ. Γ/νζη: Περιοτή Μεζούρλο, ΣΘ. 2101 Σ.Κ. 41110 - ΛΑΡΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr, http://civil.dypethessaly.gr/hospitals

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

5ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & ηεξεάο Διιάδαο

5ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & ηεξεάο Διιάδαο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 5ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & ηεξεάο Διιάδαο Σαρ. Γ/λζε: Γηεχζπλζε: Τπεχζπλνο: Πεξηνρή Μεδνχξιν, Λάξηζα, ΣΘ 2101, ΣΚ 41110 Σκήκα Πξνκεζεηψλ Κνπηζαληψλε Γεσξγία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : BIOP469073-HEI Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: Π/36/15 ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ «ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ» CPV 09135100-5 πξνϋπνινγηζκόο: 45.000,00

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: Π/36/15 ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ «ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ» CPV 09135100-5 πξνϋπνινγηζκόο: 45.000,00 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΛΡΔΙΖ : 6/10/2015 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 1 ε. ΞΔ. ΑΡΡΗΘΖΠ ΑΟΗΘΚ.ΞΟΩΡ : 10598 ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΑΗΓΩΛ ΞΔΛΡΔΙΖΠ ΡΖΙ: 2132052518-508 ΦΑΜ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/ e-mail: promitheion@paidon-pentelis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ-ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ: 6Λ91469073-0ΞΛ Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ & ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Σαχ. Γ/νση: Περιοχή Μεζούρλο, ΣΘ. 2101 Σ.Κ. 41110 - ΛΑΡΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ: 02103-80000 ΙΗΘΑ ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΗΘΖΠ 63.

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ: 02103-80000 ΙΗΘΑ ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΗΘΖΠ 63. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ. Α. Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 20-7-2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ».

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε 2014-2015». ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο Γήκαξρνο Βόιβεο πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 1.ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ : 13/4/2009

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 1.ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ : 13/4/2009 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 7.4.2009 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: Π/31/15 ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ «ΙΑΣΡΙΚΟΙ ΔΞΟΠΛΙΜΟΙ» CPV 33141620-2 πξνϋπνινγηζκόο: 13.851,18

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: Π/31/15 ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ «ΙΑΣΡΙΚΟΙ ΔΞΟΠΛΙΜΟΙ» CPV 33141620-2 πξνϋπνινγηζκόο: 13.851,18 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΛΡΔΙΖ : 1/10/2015 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 1 ε. ΞΔ. ΑΡΡΗΘΖΠ ΑΟΗΘΚ.ΞΟΩΡ : 10419 ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΑΗΓΩΛ ΞΔΛΡΔΙΖΠ ΡΖΙ: 2132052518-508 ΦΑΜ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/ e-mail: promitheion@paidon-pentelis.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΘΖΦΗΠΗΑ 30.11.2010 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΟ. ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ: 49/2010 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ. Α. Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 22-7-2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή -

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή - ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1ε Τ.ΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν.Α «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΒΑ. ΟΦΗΑ 80 115 28 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΓ/ΝΖ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πιεξνθνξίεο: Μαπξνθξχδεο Κσλ. ΣΖΛ.- FAX: 210-3381138 Αζήλα:2.5.12 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ (α/α 8/11)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Αξηζ. Γηαθ.: 6258 /3-6-2013 Πιεξνθνξίεο: ΑΝ.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπνπξγείν Τγείαο 5 ε Τ.Πε. Θεζζαιίαο & ηεξεάο Γιιάδαο Ηκ/λία: 29-Απξ-15 Αξ. πξση.: 247/Δ/15 ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ Δηεχζπλζε Δηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθφ Σκήκα Σαρ. δ/λζε... 33100 Άκθηζζα

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΜΖ 59/2012 ΡΖ ΠΚΦΔΟΝΡΔΟΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α 2-11-2012 1. ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΑΘΑ ΛΔΑ 2. ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΑΘΖ ΑΘΖΛΥΛ 3. ΛΔΑ ΘΟΖΡΖ

Γ/ΜΖ 59/2012 ΡΖ ΠΚΦΔΟΝΡΔΟΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α 2-11-2012 1. ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΑΘΑ ΛΔΑ 2. ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΑΘΖ ΑΘΖΛΥΛ 3. ΛΔΑ ΘΟΖΡΖ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΟΖΡΖΠ Γ.Λ. ΖΟΑΘΙΔΗΝ ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ ΞΑΛΑΛΔΗΝ Ιεσθ. Θλσζνχ, Ρ.Θ. 44, Ζξάθιεην Θξήηεο ΑΦΚ 999082972, Β ΓΝ Ζξαθιείνπ Ρκήκα Ξξνκεζεηώλ Ζξάθιεην 6-11-2012.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002801752 2015-05-26

15PROC002801752 2015-05-26 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΔΡΟΤ 1 & ΠΑΣΗΙΩΝ 11257 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: τέφ. Νικήτας Σηλ. 2108231277 (εσωτ. 631) Αθήνα, 26-05-2015 Α.Π.: 11844 ΟΠΞΙΗΠΣΝΗ ΟΠΞΤΕΘΠΞΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003290341 2015-11-11

15PROC003290341 2015-11-11 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 5 ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & ηεξεάο Διιάδαο ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΡΓΗΣΑ Σαρ. Γ/λζε: Σέξκα Σαπξσπνύ Σ. Κ. 43100, Καξδίηζα Πιεξνθνξίεο: Γξαθείν

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ Ζξάθιεην 12-2-2013 Ξιεξνθνξίεο : Σνπδεηζαλάθε Ιίηζα ΡΖΙ. : 2810/ 368479 FAX : 2810-214481

Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ Ζξάθιεην 12-2-2013 Ξιεξνθνξίεο : Σνπδεηζαλάθε Ιίηζα ΡΖΙ. : 2810/ 368479 FAX : 2810-214481 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 7 Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ - Γ.Ν. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ Λεωθ. Κνωζζού, Σ.Θ. 44, Ζπάκλειο Κπήηηρ ΑΦΜ 999161766, Α ΓΟΤ Ζπακλείος Γξαθείν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. 187/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΡ. 187/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5 η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ & ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Σατ. Γ/νζη: Περιοτή Μεζούρλο, ΣΘ. 2101 Σ.Κ. 41110 - ΛΑΡΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr, http://civil.dypethessaly.gr/hospitals

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ TΑΚΣΙΚΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 2 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πιηθνηερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔEYTIKO IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔEYTIKO IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Βαθμόρ Αζθαλείαρ... Αιγάλεω.... Απ.Ππωη:..Βαθμόρ Πποηεπαιόηηηαρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔEYTIKO IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΚΔΟΗΚΛΑΠ ΓΗΔΘΛΖΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΠΔ ΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟ ΙΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙ ΜΟΤ ΑΔΑ: 7ΨΔΟ4690ΒΥ-ΡΦΤ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟ ΟΚΟΜΕΙΟΤ ΚΑ ΣΟΡΙΑ Digitally signed by INFORMATICS ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ INFORMATICS

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΘΔΠΖ ΡΖΠ ΞΙΠΖΠ ΡΝ ΑΘΑΘΑΟΡΝ ΗΚΑΡΗΠΚΝ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ.

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΘΔΠΖ ΡΖΠ ΞΙΠΖΠ ΡΝ ΑΘΑΘΑΟΡΝ ΗΚΑΡΗΠΚΝ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 15.11.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2014 Αξηζ. Πξση. : 862 ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 Σν Διιεληθφ

Διαβάστε περισσότερα

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς:

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς: - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - 1 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Σκήκα Γξαθείν ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλφο Γ/λζε : Αγξάθσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 9465/2011

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 9465/2011 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛ. ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 3ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Θαζηνξηά, 10 Λνεκβξίνπ 2011 Ξιεξνθνξίεο: Γέξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΝΣΔΛΗ : 28/4/2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 1 ε Τ. ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ : 4961 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΙΓΩΝ ΠΔΝΣΔΛΗ ΙΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 8, 152 36 ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΑΞ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Αξραηνινγηθνύ Κηεκαηνινγίνπ» (εληαία δηαθήξπμε γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ ππνέξγσλ 2 θαη 5 ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σερληθνχ Γειηίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ»

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» Ραρ.Γ/λζε : ΘΔΦΑΙΝΞΝΙΝ 17 Ραρ.Θψδηθαο : 83100 Ρκήκα : ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ Ρει Fax

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο επαλαιεπηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΟΗΘΚ. 1819/2015

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΟΗΘΚ. 1819/2015 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 6η ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΖΙΔΗΑΠ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΚΑΙΗΑΓΑΠ Ρασ. Γ/νζη: ΔΑΓΓΔΙΗΠΡΟΗΑΠ 128 Ρ.Θ. 27 200 ΑΚΑΙΗΑΓΑ Ρηλ./Φαξ: 2622360167 E-Mail: grafiopromithion@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΔΟΓΝΙΑΒΝ ΓΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΞΑΕΥΛ,ΑΣΟΖΠΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΘΞΝΗΖΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΠΡΝΛ Ν.Γ.Γ..

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΔΟΓΝΙΑΒΝ ΓΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΞΑΕΥΛ,ΑΣΟΖΠΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΘΞΝΗΖΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΠΡΝΛ Ν.Γ.Γ.. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΘΖΦΗΠΗΑ 17-8-10 ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ:Α. ΚΗΚΖΓΗΑΛΛΖ ΑΟ. ΓΗΑΘ. : 32π/10

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ Λο 23/2014 ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΩΛ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ Λο 23/2014 ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΑΛΑΟΡΖΡΔΝ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΝ ΗΓΟΚΑ Κ.Ρ.Π ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ Κνλήο Ξεηξάθε 10-12, Ρ.Θ. 115 21 Ρει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 20 Νθησβξίνπ 2014 Έρνληεο ππφςε: ΓΗΑΘΖΟΜΖ Λο 23/2014 ΞΟΝΣΔΗΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. Αζήλα, 12/01/2012 Αξηζ. Γηαθήξπμεο: Νν 2 /2012 Αξ.Πξση.: 3028/12-01-2012 Α.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Δ/ΝΗ ΠΕΡ/ΝΣΟ, ΤΠ.ΔΟΜΗΗ & Σ.Τ. Αριθμ. Πρωη.: 22397/2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 3.12.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Δ.) Αξ. Μ.Α.Δ.: 42807/06/Β/99/30 ΔΓΡΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σ. Θ : 10467-541.10

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Τμήμα: Οικ. Διατείριζης Γραθείο: Διατ. Εσρωπαϊκών Προγραμμάηων Πληροθορίες: Ζακσνθινός Τ. Δ/νζη: Αγράθων 3-5 Τατ. Κώδικας: 15123 Τηλέθωνο:2105212890 Fax: 2105212831

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΑΛΑΘΔΠΖ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΔΘΡΞΩΠΖΠ ΔΛΖΚΔΟΩΡΗΘΝ ΘΑΗ ΓΗΑΦΖΚΗΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΒΙΗΩΛ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ. «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνύ Αξρείνπ Λενπιαζηώλ»

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ. «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνύ Αξρείνπ Λενπιαζηώλ» ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 2 κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη εμνπιηζκνύ» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΡΥΛ Ζ/Κ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΡΝ ΓΔΛ. ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ «Γ. ΣΑΡΕΖΘΥΠΡΑ» ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΝΗ ΞΖΟΔΠΗΔΠ

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΡΥΛ Ζ/Κ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΡΝ ΓΔΛ. ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ «Γ. ΣΑΡΕΖΘΥΠΡΑ» ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΝΗ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛ. ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ Ησάλληλα, 30-10-2013 ΓΗΝΗΘΖΠΖ 6 εο ΓΔΗΛΝΚΗΘΖΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΓΔΛ. ΛΝΠ/ΚΔΗΝ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ Γ. ΣΑΡΕΖΘΥΠΡΑ Αξηζκ. πξση. 18944 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ Ξιεξνθνξίεο: Αιεμίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΒΡΟΤ (ΦΟΡΔΑ Π.Γ.Ν. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ) ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ: Νηθνλνκηθνχ - ΡΚΖΚΑ: Ξξνκεζεηψλ ΡΖΙΔΦΥΛΑ : 2551-3-53436-53423 ΦΑΜ:2551-3-53409 email: promithies.pgna@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΤΓΔΗΑ ΑΝΣΗΚΑΡΚΗΝΗΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ «Ο ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ» Ν.Π.Γ.Γ. Γ/λζε: Λεσθ. Αιεμάλδξαο 171 115 22 ΑΘΖΝΑ Αθήνα, 13 /10/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ Γ.Τ & Τ.Τ Πεηξαηάο: 23/09/2011. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αξηζκ. Πξση.: 21795 Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ Γ.Τ & Τ.Τ Πεηξαηάο: 23/09/2011. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αξηζκ. Πξση.: 21795 Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Ο Ι Κ Ο Ν Α Τ Σ Ο Τ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ Γ.Τ & Τ.Τ Πεηξαηάο: 23/09/2011 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αξηζκ. Πξση.: 21795 ΣΜ. ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Σαρ Γ/λζε: Κ. Παιαηνιόγνπ 15-Πεηξαηάο-Σ.Κ 185 35 Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ )

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ ) Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ 10 7-2007) 1) Η πεξίπηωζε ηβ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α 150) αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: «ηβ Γπλαηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ Λο 30/2014 ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΝ ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΩΛ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ Λο 30/2014 ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΝ ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΑΛΑΟΡΖΡΔΝ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΝ ΗΓΟΚΑ Κ.Ρ.Π ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ Κνλήο Ξεηξάθε 10-12, Ρ.Θ. 115 21 Ρει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 24 Λνε 2014 ΓΗΑΘΖΟΜΖ Λο 30/2014 ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΝ ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β )

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA 2 Ζ Τ.ΠΔ.ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΑΡ. ΠΡΧΣ :6695 18 /07 /2014 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΈΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΝ ΡΑΚΔΗΝ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΜΗΜΑΣΟ 2 ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Ηιεθηξνληθέο εθαξκνγέο» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο: Γηθηύσζε θνξέσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007-2013

Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007-2013 ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ Αζήλα, 14/6/2012 Αξ. Ξξση.: 26931/ΔΘ 580 Ραρ. Γ/λζε : Λίθεο 5-7, Πχληαγκα Ραρ. Θψδηθαο : 105 63 Ξιεξνθνξίεο: Γ. Γξνπδήο Ρει. : 210-3332990 Δ-mail:dgrouzis@mnec.gr ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 09-10-2013 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΑΜ: Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 02/2013 Σαρ. Γ/λζε : Α. Πνζεηδψλνο

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΝΙΗΘΖ ΞΗΠΡΥΠΖ 25.000,00 ΚΔ Φ.Ξ.Α. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΔΠ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖΠ ΠΡΝΛ ΖΚΔΟΖΠΗΝ ΡΞΝ: 15 & 16-10-2010

ΠΛΝΙΗΘΖ ΞΗΠΡΥΠΖ 25.000,00 ΚΔ Φ.Ξ.Α. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΔΠ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖΠ ΠΡΝΛ ΖΚΔΟΖΠΗΝ ΡΞΝ: 15 & 16-10-2010 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΘΖΦΗΠΗΑ 5-10-2010 ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ: N. ΣΑΙΒΑΛΡΕΖΠ ΑΟ. ΓΗΑΘ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα