ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ»"

Transcript

1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» Ραρ.Γ/λζε : ΘΔΦΑΙΝΞΝΙΝ 17 Ραρ.Θψδηθαο : Ρκήκα : ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ Ρει Fax : ΑΛΝΗXΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖ 09/2014 ΔΗΓΝΠ: Αλάζεζε ζε ηδησηηθό ζπλεξγείν ηεο ζπληήξεζεο ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ Πάκνπ. ΔΗΓΝΠ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΝΞΝΗΑ ΞΟΝΝΟΗΕΔΡΑΗ ΡΝ ΔΗΓΝΠ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ Αλάζεζε ζε ηδησηηθό ζπλεξγείν ηεο ζπληήξεζεο ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ Πάκνπ. Γεληθφ Λνζνθνκείν Πάκνπ «Άγηνο Ξαληειεήκσλ» ,57 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α. Σακειφηεξε ηηκή ΘΥΓΗΘΝΠ CPV ΓΔΗΓΚΑ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΞΔΟΗΙΖΤΖΠ ΠΡΝΛ ΖΚΔΟΖΠΗΝ ΡΞΝ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΞΔΟΗΙΖΤΖΠ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΘΒΔΟΛΖΠΖΠ Όρη Ξεξηιακβάλεη: 1. Ξξνθήξπμε 2. Γεληθνχο φξνπο 3.πφδεηγκαηα εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ (Ξαξάξηεκα Α ) 4. Πρέδην Πχκβαζεο (Ξαξάξηεκα Β ) 5. Ξίλαθαο πξνο πξνκήζεηα εηδψλ θαη Ξξνδηαγξαθέο (Ξαξάξηεκα Γ )

2 Ρν Γεληθό Λνζνθνκείν Πάκνπ «Άγηνο Ξαληειεήκσλ» έρνληαο ππόςε : 1. Ρν Λ.2955/2001, Ξξνκήζεηεο Λνζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Ξε.Π. θαη άιιεο δηαηάμεηο (Φ.Δ.Θ 256,η.Α) θαζψο θαη ην Λ. 3329/2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. 2. Ρνπ λ. 2522/1997 (Φ.Δ.Θ. 178/Α / ) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσο δεκνζίσλ έξγσλ, θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 89/665 ΔΝΘ», εθφζνλ ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ δηαγσληζκνχ εκπίπηεη ζηα εθάζηνηε νξηδφκελα απφ ηηο θνηλνηηθέο νδεγίεο ρξεκαηηθά φξηα. 3. Ρν Λ 2362/1995,Ξεξί Γεκνζίνπ Ινγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Θξάηνπο θαη άιιεο Γηαηάμεηο. 4. Ρν Λ2286/95, Ξξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ (Φ.Δ.Θ 19 η. Α') 5. Ρνπ λ. 2741/1999 (ΦΔΘ.199/Α/ ) άξζξν 8,«Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Ρξνθίκσλ άιιεο ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3310/2005 (ΦΔΘ 30/Α/ ) άξζξν 12, παξ. 27, κε ην νπνίν αζθείηαη πξνιεπηηθφο έιεγρνο λνκηκφηεηαο απφ ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην φισλ ησλ πξνκεζεηψλ ε δαπάλε ησλ νπνίσλ ππεξβαίλεη ην πνζφ ηνπ επξψ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ. 6. Ρνπ π.δ. 118/2007 «Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ» (ΦΔΘ 150/Α/2007), 7. Ρνπ π.δ. 60/2007 (ΦΔΘ 64/Α/ ) «Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 2004/18/ΔΘ πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Νδεγία 2005/51/ΔΘ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Νδεγία 2005/75/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 16εο Λνεκβξίνπ 2005». 8. Ρνπ λ. 2328/1995 (ΦΔΘ 159/Α/1995), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο λ. 2372/1996 (ΦΔΘ 29/Α/1996) άξζξν 11 θαη ην λ. 2414/1996 (ΦΔΘ 135/Α/1996) άξζξν 14 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 82/1996 (ΦΔΘ 66/Α/ ), πνπ αλαθέξνληαη ζηελ νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα, αμίαο άλσ ηνπ επξψ, φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005 (ΦΔΘ 30/Α/ ) θαη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3414/2005 (ΦΔΘ 279/Α/ ). 9. Ρνπ λ. 3310/2005 (ΦΔΘ 30/Α/ ) «Κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3414/2005 (ΦΔΘ 279/Α/ ) «Ρξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3310/ », 10. Ρνπ λ. 3548/2007 (ΦΔΘ 68/Α/ ) «Θαηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Ρχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο». 11. π αξηζκ. Ξ1/433/ (ΦΔΘ.221/Β/ ), κε ηελ νπνία εμαηξέζεθαλ απφ ηελ έληαμή ηνπο ζην Δ.Ξ.Ξ. νη πξνκήζεηεο ησλ εηδψλ ησλ θνξέσλ ησλ νπνίσλ ε πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε, θαηά θσδηθφ αξηζκφ είδνπο (ηνπ αξρείνπ εηδψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο) δελ ππεξβαίλεη εηεζίσο ην πνζφ ησλ επξψ κε Φ.Ξ.Α. 12. Ρελ Θ.. Α Γ7/νηθ.2480/ , Δλαξκφληζε ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο πξνο ηελ Νδεγία 93/42/Δ.Ν.Θ/ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ πνπ αθνξά ζηα Ηαηξνηερλνινγηθά Ξξντφληα (Φ.Δ.Θ 679,η.Β') 13. Ρελ Δπξσπατθή Νδεγία 93/42/Δ.Ν.Θ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 14 εο Ηνπλίνπ 1993 πεξί ησλ ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ (ΔΔ ΗΙ69, ,ΠΔΙ 1-43), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε κε ηελ αλσηέξσ (8) Θ..Α. 14. Ρν Λ.2198/94 (άξζξν 4) Ξαξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο (ΦΔΘ 43/Α ).

3 15. Ρελ Νδεγία 98/79/ΔΘ Δλαξκφληζε ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο (ΦΔΘ 1060/Α/ ) γηα ηα in vitro ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα. 16. Ρνλ Λ. 3580/07 (ΦΔΘ 134/ η Α πεξί Ξξνκεζεηψλ θνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην πνπξγείν γεία θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο. 17.Ρελ ππ αξηζκ. 28/ Απφθαζε ηεο Δ.Ξ.. πνπ αθνξά ηελ ` ηξνπνπνίεζε ην ΞΞ 2012 γηα ην Γ.Λ. Πάκνπ-Γ.Λ.-Θ.. Ηθαξίαο. 18.Ρελ κε αξηζ. Ξξση. 3567/ Θ..Α. (ΦΔΘ 1585 Β/ ) έγθξηζεο ηνπ Ξ.Ξ... έηνπο 2012, ησλ Κνλάδσλ γείαο. 19. Ρελ κε αξηζκ. Ξξση. 5805/ (ΦΔΘ 2309 Β/ ) απφθαζε ηνπ θππνπξγνχ γείαο κε ηελ νπνία εμνπζηνδνηνχληαη νη Γηνηθεηέο ησλ γεηνλνκηθψλ Ξεξηθεξεηψλ λα θαζνξίζνπλ ηνλ θνξέα δηελέξγεηαο γηα ηηο ινηπέο πξνκήζεηεο πιηθψλ, ππεξεζηψλ θαη θαξκάθσλ, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην εγθεθξηκέλν ΞΞ 2012 θαη γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη νξηζηεί αλαζέηνπζα αξρή κε ηελ Απφθαζε. 20. Ρελ 8/ Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Πάκνπ «Άγηνο Ξαληειεήκσλ». Ξ Ο Ν Θ Ζ Ο Π Π Δ Η Γεκφζην Αλνηθηφ δηαγσληζκφ ζε ΔΟΥ, ειεχζεξν κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειόηεξε ηηκή, κε γξαπηέο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ αλάζεζε ζε ηδησηηθφ ζπλεξγείν ηεο ζπληήξεζεο ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ Πάκνπ». Ξξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε ,57 ΔΟΥ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α 16% Ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη χζηεξα απφ πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο απηήο ζηνλ ηχπν. Ιήμε ηζρχνο πξνζθνξψλ ζε 180 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ. ΑΟΘΟΝ 1 ΣΟΝΛΝΠ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΜΑΓΥΓΖΠ Ν δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηηο , εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα π.κ, ζηε αίζνπζα ησλ δηαγσληζκψλ ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Πάκνπ, ελψπηνλ επηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ έρεη ζπγθξνηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ. ΑΟΘΟΝ 2 ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ/ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ Η. Πην δηαγσληζκφ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηέρνπλ: 1. Έιιελεο πνιίηεο. 2. Αιινδαπνί. 3. Λνκηθά Ξξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά. 4. Ππλεηαηξηζκνί. 5. Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ.

4 ΗΗ. Πην δηαγσληζκό δελ γίλνληαη δεθηνί: 1. Όζνη θεξχρζεθαλ έθπησηνη απφ δηαγσληζκνχο Γεκφζηαο πεξεζίαο ή Λ.Ξ.Γ.Γ. γηαηί δελ εθπιήξσζαλ ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. 2. Όζνη απνθιείζζεθαλ απφ δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ κε Απφθαζε ηνπ πνπξγείνπ Δκπνξίνπ. ΗΗΗ. Απηνί πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ ππνρξέσζε λα πξνζθνκίζνπλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: Όινη αλεμαηξέησο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ησλ παξαθάησ θαηεγνξηψλ ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ : 1) πεχζπλε Γήισζε ηνπ Λ.1599/86 ζηελ νπνία ζα δειψλνπλ φηη α) δελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ, β) δελ θεξχρζεθαλ έθπησηνη απφ δηαγσληζκνχο Γεκφζηαο πεξεζίαο ή Λ.Ξ.Γ.Γ. γηαηί δελ εθπιήξσζαλ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη γ) φηη δελ έρνπλ θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο πξνο ην Λνζνθνκείν Πάκνπ. 2) πεχζπλε δήισζε φηη απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη έρνπλ ιάβεη γλψζε ηνπ έξγνπ. Νη ελ ιφγσ ππεχζπλεο δειψζεηο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο καδί κε ηα άιια δηθαηνινγεηηθά. Α. ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ Νη ζπκκεηέρνληεο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ θπξίσο θάθειν ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην Ξ.Γ.118/2007: 1. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ. 2. πεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ.1599/1986 (Α 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία : Λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ Λα δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο : - δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ξ.Γ. 60/2007, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Θψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο. - δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο - είλαη θνξνινγηθά ελήκεξνη θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) γηα εξγνδφηεο θαη εξγαδφκελνπο. - είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην - λα δειψλεηαη φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ (βιέπε πεξίπησζε Β ηνπ παξφληνο άξζξνπ) θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007.

5 Δθφζνλ νη ππνςήθηνη ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπφ ηνπο ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο (εμνπζηνδφηεζε κε ζεψξεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο απφ Γεκφζηα Αξρή) Β. ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ην Λ.2672/1998 (Α 290), νθείιεη λα ππνβάιιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα εμήο έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19 παξ. 6 ηνπ Ξ.Γ.118/2007. Α. Νη Έιιελεο πνιίηεο: (1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π.δ 60/2007, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Θψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. (2) Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. (3) Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. Πε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. (4) Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. Β. Νη αιινδαπνί: 1. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. 2. Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο ή ππφ αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία θαη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο πεξ. (3) ηνπ εδ. α ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ξ.Γ. 118/ Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε

6 ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. Γ. Ρα λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά (1) Ρα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ (Α) θαη (Β) αληίζηνηρα (2) Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ηεο παξ.2, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ.2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ.1892/1990 (Α 101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). (3) Δηδηθφηεξα, ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (ΔΞΔ) θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ θαη Δ.Δ) θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ) απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. (4) Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο ηεο πεξίπησζεο (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007, εθδίδνληαη, φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφδηα πεξεζία ηεο Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ Α.Δ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7 α.1.ηα θαη 7β.12 ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη θαη φζνλ αθνξά ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, απφ ην αξκφδην Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε. Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ θαη Δ.Δ) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Ξξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ επηρείξεζεο. Γ) Νη Ππλεηαηξηζκνί (1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ.α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 (2) Ρα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) ηνπ εδ.α ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηεο πεξίπησζεο(2) ηνπ εδ.β ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο, αληίζηνηρα, θαη ηεο πεξίπησζεο (2) ηνπ εδ.γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007. (3) Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν Ππλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. Δ) Νη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά

7 Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε. Δάλ ζε θάπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά σο εμήο : - Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηαγσληζκφ κε πξνυπνινγηζζείζα αμία ίζε ή αλψηεξε ησλ πξνβιεπνκέλσλ νξίσλ ηεο πεξ.ε.η. ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ξ.Γ.118/2007, απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ππφρξενπ πξνο ππνβνιή ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ. Δάλ ζηε ρψξα απηή δελ πξνβιέπεηαη νχηε έλνξθε βεβαίσζε, δχλαηαη απηή λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο, ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο. - Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηαγσληζκφ κε πξνυπνινγηζζείζα αμία θαηψηεξε ησλ πξνβιεπνκέλσλ νξίσλ ηεο πεξ.ε.ηη ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ξ.Γ.118/2007, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο. Πηελ θαηά ηα άλσ έλνξθε βεβαίσζε ή ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ ΚΖ ΔΓΘΑΗΟΖ ΘΑΗ ΞΟΝΠΖΘΝΠΑ ΞΝΒΝΙΖ ΡΥΛ ΑΛΥΡΔΟΥ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ ΠΛΗΠΡΑ ΙΝΓΝ ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝ ΡΝ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ ΑΞΝ ΡΝΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ. ΡΑ ΞΑΟΑΞΑΛΥ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ ΔΗΛΑΗ ΞΟΥΡΝΡΞΑ Ή ΛΝΚΗΚΑ ΔΞΗΘΟΥΚΔΛΑ ΦΥΡΝΑΛΡΗΓΟΑΦΑ. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά άιισο ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη. ΑΟΘΟΝ 3 ΔΓΓΖΠΔΗΠ Α. Νη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ην δηθαίσκα απηφ. Ρα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή, ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε. Β. Κε ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ απνηειεί απηνηειή ζχκβαζε- ην πηζησηηθφ ίδξπκα αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη νξηζκέλν πνζφ κε κφλε ηε δήισζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη, ρσξίο λα κπνξεί λα εξεπλά, νχηε αλ πξάγκαηη ππάξρεη ή αλ είλαη λφκηκε ε απαίηεζε (θχξηα νθεηιή). Γ. Πε πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ νη εγγπήζεηο (ζπκκεηνρήο θαιήο εθηέιεζεο) πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο. α. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο. 1. Ζ εγγχεζε απηή εθδίδεηαη ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5 %, επί ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο κε Φ.Ξ.Α ήηνη ηξείο ρηιηάδεο εμαθόζηα πελήληα έλα θαη κεδέλ νρηώ επξώ (3.651,08 ). Πε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά δελ αθνξά ην ζχλνιν ησλ εηδψλ ην πνζφ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο είλαη ην 5% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο κε Φ.Ξ.Α. γηα ηα είδε πνπ πξνζθέξνληαη.

8 2. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ζην δηαγσληζκφ θαη γηα ηνλ αλάδνρν κέρξη ηελ θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 3. Ξξνζθνξά πνπ δελ ζπλνδεχεηαη απφ ηελ πξνζήθνπζα εγγπεηηθή επηζηνιή απνξξίπηεηαη. 4. Υο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπ εγγξάθνπ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο επηζπλάπηεηαη ζρεηηθφ ππφδεηγκα. β. Δγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο. 1. Κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ αλάδνρν, απηφο πξν ή θαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο γηα πνζφ αληίζηνηρν ηνπ 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ηνλ Φ.Ξ.Α. 2. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα ηζρχεη γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ην νπνίν αθνξά ε ζχκβαζε θαζψο θαη γηα ηπρφλ παξάηαζε ηεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο. ΑΟΘΟΝ 4 Α. ΞΟΝΠΦΝΟΔΠ 1. Όζνη επηζπκνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκό πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθεο πξνζθνξέο ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν πνπ ζα θέξεη ηηο παξαθάησ ελδείμεηο: α. Ρελ ιέμε ΞΟΝΠΦΝΟΑ, κε θεθαιαία γξάκκαηα. β. Ρνλ πιήξε ηίηιν ηεο πεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ. (ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ) γ. Ρνλ αξηζκφ ηεο δηαθήξπμεο δ. Ρελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ε. Ρα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 2. Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε θάθειν ζθξαγηζκέλν ζε δχν (2) αληίγξαθα ν νπνίνο ζα θέξεη ηηο πξναλαθεξζείζεο ελδείμεηο. Πην θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία σο εμήο: α. Φάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ» ζηνλ νπνίν πεξηέρνληαη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ (ππεχζπλεο δειψζεηο θ.ι.π). β. Φάθεινο ζθξαγηζκέλνο, επί πνηλή απνξξίςεσο, κε ηελ έλδεημε «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ», πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο (ζε δχν αληίγξαθα). γ. Φάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ», πνπ είλαη ζθξαγηζκέλνο θαη ν νπνίνο ζα πεξηέρεη φια ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ζηνηρεία πιελ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (ζε δχν αληίγξαθα) 3. Νη επηκέξνπο θάθεινη (ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά), ζα θέξνπλ ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ κέζα ζηνλ νπνίν ζα βξίζθνληαη. 4. Νη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μάζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, πξέπεη θαηά ηνλ έιεγρν λα θαζαξνγξάςεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε θαη λα κνλνγξάςεη θαη ζθξαγίζεη απηήλ. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζε απηήλ δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 5. Ν πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη, εκπξνζέζκσο ηελ έλζηαζε ή πξνζθπγή ηνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο θαη δελ δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο αλσηέξσ φξνπο. Ζ άζθεζε ελζηάζεσο θαηά ηεο δηαθεξχμεσο δελ θσιχεη ηε ζπκκεηνρή ζηνλ

9 δηαγσληζκφ. Πηνπο δηαγσληζκνχο, νη νπνίνη εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, νη ξπζκίζεηο ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ δελ ζίγνπλ ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ.2522/1997. Κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ νη δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλήζεηο κφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν είηε θαηά ηελ ελψπηφλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο πεξεζίαο, κεηά ηελ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ νξγάλνπ. Απφ ηηο δηεπθξηλήζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν. 6. Ξξνζθνξά αφξηζηνο, ή ππφ αίξεζε ή κε ζχκθσλε πξνο ηνπο νπζηψδεηο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 7. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ επηηξέπνληαη. 8. Πηελ ηερληθή πξνζθνξά αλ ζπλνδεχεηαη απφ πξνζπέθηνπο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζαθήο αλαθνξά γηα ηελ εθάζηνηε ηερληθή πξνδηαγξαθή ζε πνηα ζειίδα ηνπ πξνζπέθηνπο αλαθέξεηαη 9. Γελ παξέρεηαη ην δηθαίσκα ζηνπο πξνζθέξνληεο λα πξνζθέξνπλ κέξνο ηεο πνζφηεηαο θάπνηνπ είδνπο. 10. Πηελ πξνζθνξά ηα πηζηνπνηεηηθά θαη έγγξαθα ηα νπνία εθδίδνληαη ζε άιιε γιψζζα πέξαλ ηεο Διιεληθήο ζα πξέπεη λα έρνπλ επίζεκε επηθπξσκέλε κεηάθξαζε. 11. Ξξνζθνξά ζηελ νπνία ηα πηζηνπνηεηηθά θαη έγγξαθα έρνπλ κεηάθξαζε ρσξίο επηθχξσζε απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 12. Ζ γιψζζα πνπ ζα είλαη γξακκέλε ε πξνζθνξά λα είλαη ε ειιεληθή Β. ΑΛΡΗΞΟΝΠΦΝΟΔΠ Πηνπο δηαγσληζκνχο δελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο. Πε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Γ. ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 1. Νη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζηελ Γξακκαηεία ηνπ Λνζνθνκείνπ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε, φηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζηελ ππεξεζία κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ήηνη έσο θαη , εκέξα Ξαξαζθεπή θαη ώξα κ.κ. 2. Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ππνβαιιφκελεο ή ηαρπδξνκηθά απνζηειιφκελεο πξνζθνξέο δελ πιεξνχλ ηα νξηδφκελα απφ ηελ δηαθήξπμε δελ ιακβάλνληαη ππφςε. 3. Δπηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ θαη νη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ πεξεζία, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν εθπξόζεζκα δειαδή πέξαλ ηεο εκεξνκελίαο πνπ έρεη θαζνξηζηεί από ηελ πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ. Γ. ΗΠΣΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 1.Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο επί έμη (6) κήλεο απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη γηα ην ρξφλν πνπ νη δηαγσληδφκελνη απνδέρζεθαλ λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, 2.Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηε δηαθήξπμε απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 3. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε. Κεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί ην

10 δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλσηάηνπ νξίνπ παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο, είηε φρη. Πηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο. ΑΟΘΟΝ 5 ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΓΔΠ ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ 1. Θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζε απηφλ θαη ηεο δηελέξγεηαο ηνπ, έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, επηηξέπεηαη έλζηαζε γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο (ελδηθνθαλήο πξνζθπγή). 2. Oη ελζηάζεηο πξέπεη λα ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζην αξκφδην γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ φξγαλν ηνπ θνξέα, σο αθνινχζσο: α) θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν ηνπ θνξέα πνπ δηελήξγεζε ηνλ δηαγσληζκφ θαη ε ζρεηηθή απφθαζε εθδίδεηαη ην αξγφηεξν πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. β) Θαηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ αθνξνύλ ηελ ζπκκεηνρή νπνηνπδήπνηε πξνκεζεπηή ζηνλ δηαγσληζκό ή ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ σο πξνο ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ ίδηνπ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εληφο ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο απφ απηήλ θαηά ηελ νπνία ν εληζηάκελνο έιαβε γλψζε ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ. Ζ έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά εμεηάδεηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν θαη εθδίδεηαη ε ζρεηηθή απφθαζε κεηά απφ γλσκνδφηεζε απηνχ. Ζ έλζηαζε θαηά ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζε δηαγσληζκφ θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηεο ππνβνιήο ηεο. γ) θαηά ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο πξνκεζεπηήο έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο πξάμεσο ή παξαιείςεσο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Ζ έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο, ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν θαη ην απνθαζίδνλ φξγαλν εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζή ηνπ ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελζηάζεσλ. δ) Δθηφο ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ, θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, φζνλ αθνξά ηε λνκηκφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ άξζξσλ 6,8 θαη 8 α ηνπ Ξ.Γ. 118/2007, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο πξνκεζεπηήο έιαβε γλψζε ηεο αλσηέξσ θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο θαη ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ, απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζηνλ κεηνδφηε θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν θαη ην απνθαζίδνλ φξγαλν εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζή ηνπ ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ιήμε ηεο αλσηέξνπ ηξηεκέξνπ πξνζεζκίαο. 3. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο εθηφο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο, δελ γίλνληαη δεθηέο 4. Ζ ζρεηηθή απφθαζε επί ηεο ελζηάζεσο θνηλνπνηείηαη ζηνπο εληζηάκελνπο ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Νη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ πιήξε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο, κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ ζψκαηφο ηεο ζε απηνχο, απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, κε θξνληίδα ηνπο.

11 5.Ν πξνκεζεπηήο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 18,20,26,32,33,34 θαη 39 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007, λα ππνβάιιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Δπί ηεο πξνζθπγήο απνθαζίδεη ην αξκφδην γηα ηελ δηνίθεζε ηνπ θνξέα φξγαλν χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 6.Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2, πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν θαηάζεζεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, πνζνχ ίζνπ κε ην 0,10 επί ηνηο εθαηφ (0,10%) επί ηεο πξνυπνινγηδφκελεο αμίαο ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο, ην χςνο ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ ρηιίσλ (1.000) θαη κεγαιχηεξν ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ. Ρν παξάβνιν απνηειεί δεκφζην έζνδν θαη θαηαρσξείηαη ζηνλ θσδηθφ αξηζκφ εζφδνπ (Θ.Α.Δ) 3741 «παξάβνιν απφ θάζε αηηία». Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδνληαη ην πνζνζηφ ηνπ παξάβνινπ θαη ην χςνο ησλ αλσηέξσ πνζψλ. (Ζ παξ.6 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 35 ηνπ Λ.3377/2005 (Α 202). Νη πξνζθπγέο θαη πξνζεζκίεο ελψπηνλ δηνηθεηηθψλ ή δηθαζηηθψλ αξρψλ, γηα δηαθνξέο πνπ αλαθχνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ππεξεζηψλ, δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2522/97. ΑΟΘΟΝ 6 ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ Ζ ηειηθή επηινγή αλαδφρνπ ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ ρακειόηεξε ηηκή, πιελ φκσο γηα ηελ αμηνιφγεζε ιακβάλνληαη ππφςε ππνρξεσηηθά ηα θάησζη : 1. Ζ ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο κε φζα θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 2. Ν αληαγσληζκφο πνπ αλαπηχρζεθε. 3. Ζ πξνζθεξφκελε ζε ζρέζε κε ηελ ηξέρνπζα ζηελ αγνξά ηηκή. Ζ θαηαθχξσζε ηειηθά γίλεηαη ζηνλ ζπκκεηέρνληα ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά είλαη απνδεθηή κε βάζε ηνπο θαζνξηδφκελνπο ζηελ δηαθήξπμε νπζηψδεηο φξνπο, ηνπο εηδηθνχο φξνπο θαη ηελ ρακειφηεξε ηηκή. Ηζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ απηήλ αθξηβψο ηηκή θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. Ξξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ νξγάλνπ. Ξξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. Πε πεξίπησζε ππνβνιήο απνξξίπηνληαη σο ΑΞΑΟΑΓΔΘΡΔΠ θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε. Ζ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη απφ ην Γ.Π. ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ζα αλαθνηλσζεί εγγξάθσο ζηνλ αλαθεξπρζέληα Αλάδνρν. Πε πεξίπησζε πνπ ν αλαθεξπρζείο Αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζζεθε λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ Γ.Π ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ηνπ επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ην Λφκν θπξψζεηο. Κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκνδίαο επηηξνπήο Γηαγσληζκνχ κπνξεί λα απνθιεηζζεί αλάδνρνο απφ ζπγθεθξηκέλε εθηέιεζε εξγαζηψλ ή απφ ηηο πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα, ιφγσ αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο ζε δηαδηθαζία δηαγσληζκνχ.

12 ΑΟΘΟΝ7 ΞΟΝΠΦΔΟΝΚΔΛΖ ΡΗΚΖ Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή δίλεηαη ζε επξψ ( ) γηα παξνρή έξγνπ αλά κήλα θαη ζπλνιηθή ηηκή γηα έλα (1) έηνο. Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ θξαηήζεηο σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηφο απφ ηνλ Φ.Ξ.Α. Ξξνζθνξά πνπ δίλεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Νη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ αλάδνρν θαη γηα φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί θαη γηα ηπρφλ παξαηάζεηο απηήο. Απνθιείεηαη αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ Αλαδφρνπ πέξαλ ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο. Ν Φ.Ξ.Α. επί ηνηο % ζην νπνίν ππάγεηαη ε παξαπάλσ Αλάζεζε Έξγνπ βαξχλεη ην Λνζνθνκείν. ΑΟΘΟΝ 8 ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΑΛΑΘΔΠΖΠ 1. Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο, νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή 2. Όηαλ ν πξνκεζεπηήο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 2 ηεο δηαθήξπμεο, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή. Πε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή θαη νχησο θαζ εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο δελ πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη. 3. Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο φηαλ ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη ςεπδή ή αλαθξηβή δήισζε ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 ή ν ππφρξενο πξνο ηνχην πξνζθέξσλ δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ κεηνδφηε. Δπίζεο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ κεηνδφηε, εθφζνλ απφ ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά πξνθχπηεη φηη δελ πιεξνχληαη ηα ζηε δηαθήξπμε θαζνξηδφκελα ειάρηζηα αλαγθαία φξηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 8 α ηνπ Ξ.Γ. 118/ Πηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν έγηλε ηειηθψο ε θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, ζα απνζηαιεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε κε φια ηα ζηνηρεία ηνπ ππφ πξνκήζεηα πιηθνχ (είδνο, πνζφηεηα, ηηκή, θνξέα πξννξηζκνχ ηνπ πιηθνχ, ζπκθσλία ηεο θαηαθχξσζε ή ηεο αλάζεζεο κε ηνπο φξνπο ηηο δηαθήξπμεο θαη ηεο πξφζθιεζεο θαη ηηο ηπρφλ απνδεθηέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ φξσλ απηψλ). 5. Κε ηελ αλαθνίλσζε ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα, ην δε έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο πνπ αθνινπζεί έρεη απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηήξα. 6. Ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ή αλαηέζεθε ε πξνκήζεηα, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία

13 θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο απηήο. 7. Πηελ πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε ππνγξάθεηαη πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ησλ 10 εκεξψλ ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 8. Δάλ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηε δηνίθεζε νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 34 ηνπ Ξ.Γ. 118/ Ρν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ηνχην ζηεξίδεηαη, φπσο πξνζθνξά, δηαθήξπμε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο, εθηφο θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. ΑΟΘΟΝ 9 ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ - ΣΟΝΛΝΠ ΘΑΗ ΡΟΝΞΝΠ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ ΡΥΛ ΙΗΘΥΛ Ζ Ξιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεηαη κε επηηαγή γηα θάζε κήλα παξνρήο εξγαζηψλ θαη κεηά ην πέξαο απηψλ κε ην αληίζηνηρν κεληαίν πνζφ, ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη απαξαίηεηε βέβαηα πξνυπφζεζε γηα έθδνζε Σξεκαηηθνχ Δληάικαηνο είλαη λα ππάξρνπλ: Α) Ρηκνιφγην παξνρήο έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ. Β) Βεβαίσζε ηνπ Αξκφδηνπ Αζθαιηζηηθνχ Ρακείνπ ή Νξγαληζκνχ φηη έγηλε ε θαηαβνιή ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ γηα ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί. Γ) Ξξσηφθνιιν πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ππνγξαθφκελν απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Λνζνθνκείνπ, ην Γξαθείν Ξξνζσπηθνχ ή άιιν νξηδφκελν ππφ ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ηνπ Αλαδφρνπ. Γ) Νλνκαζηηθή Θαηάζηαζε ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζεσξεκέλε απφ ην Η.Θ.Α. Δ) Ξηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο. - Ρνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη θάησζη θξαηήζεηο: 1. 1,5% ππέξ Κ.Ρ.Ξ.. ζηελ θαζαξή ηηκή ηνπ ηηκνινγίνπ ρσξίο ηνλ Φ.Ξ.Α. 2. Σαξηφζεκν 2% επί ηνπ Κ.Ρ.Ξ.. 3. Ν.Γ.Α. 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ. 4. 0,30% ππέξ Ρ.Α...Δ. ζηελ θαζαξή ηηκή ηνπ ηηκνινγίνπ ρσξίο ηνλ Φ.Ξ.Α. 5. Σαξηφζεκν 2% επί ηνπ Ρ.Α...Δ ,25% ππέξ δεκνζίνπ ζηελ θαζαξή ηηκή ηνπ ηηκνινγίνπ ρσξίο ηνλ Φ.Ξ.Α. 7. Σαξηφζεκν 2% επί ηνπ Γεκνζίνπ. 8. ΦΝΟΝΠ : 8% ζηελ θαζαξή ηηκή ηνπ ηηκνινγίνπ ρσξίο ηνλ Φ.Ξ.Α. κείνλ ηηο θξαηήζεηο. 9. 2% πέξ Τπρηθήο γείαο ,10% ππέξ ηεο εληαίαο αλεμάξηεηεο αξρήο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 11. Ν Φ.Ξ.Α. βαξχλεη ην Λνζνθνκείν. Πε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή θαζπζηεξήζεη απφ ην Λνζνθνκείν εμήληα (60) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ ην Λνζνθνκείν θαζίζηαηαη ππεξήκεξν θαη εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 166/2003. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξν ηεο εκεξνκελίαο εθδφζεσο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο.

14 ΑΟΘΟΝ10 ΗΠΣΠ ΠΚΒΑΡΗΘΝ ΣΟΝΛΝ Ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ νξίδεηαη ζε έλα (1) έηνο απφ ηελ ππνγξαθή ηνπο, κε δηθαίσκα παξάηαζεο γηα έλα ηξίκελν χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. ΑΟΘΟΝ 11 Θπξώζεηο - Ξνηληθέο Οήηξεο Αλ ν Αλάδνρνο δηαθφςεη άθαηξα θαη ρσξίο ηελ ζπλαίλεζε ηνπ Λνζνθνκείνπ ην έξγν, πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηνπ ρξφλνπ ηεο ζχκβαζεο, ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή πξνο ην Λνζνθνκείν πνζνχ 300,00 σο Ξνηληθή ξήηξα εκεξεζίσο γηα θάζε κέξα δηαθνπήο θαη κέρξη ηεο εκεξνκελίαο ιήμεσο ηεο ζχκβαζεο ή ηεο ηπρφλ ζπλέρηζεο ηνπ έξγνπ. Πε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ην Λνζνθνκείν ζα δηθαηνχηαη ειεχζεξα λα πξνζιάβεη ηξίην Αλάδνρν κε ειεχζεξε ηηκή θαη ζα δηθαηνχηαη λ αμηψζεη απφ ηνλ έθπησην Αλάδνρν ηελ ηπρφλ πξνζήθνπζα δηαθνξά ηηκήο παξάιιεια κε ηελ αμίσζε ηνπ γηα θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ππέξ απηνχ. ΑΟΘΟΝ 12 Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε ζε άιιν πξφζσπν ησλ εθ ηεο ζπκβάζεσο απνξξενπζψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, θαζψο θαη ε εθρψξεζε ή ελερπξίαζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ αλαδφρνπ ζε νηνλδήπνηε ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν. Γηα θάζε δηαθνξά πνπ αθνξά ηελ δηαθήξπμε θαη ηελ ζχκβαζε, ν αλάδνρνο ππάγεηαη ζηε δηθαηνδνζία ησλ Γηθαζηεξίσλ ηεο Πάκνπ. ΑΟΘΟΝ 13 Όια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηε ζπκκεηνρή ζ απηφλ, ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. ΑΟΘΟΝ 14 Ν Γηαγσληζκόο δεκνζηεύεηαη ζε δύν εκεξήζηεο νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο, α)ζσυ ΡΥΛ ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΥΛ β) ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΥΛ & ΞΙΔΗΠΡΖΟΗΑΠΚΥΛ θαη ζηελ ηνπηθή εθεκεξίδα ΠΑΚΗΑΘΝΠ ΡΞΝΠ, θαζώο θαη ζην Φ.Δ.Θ., ε δαπάλε δε γηα ηε δεκνζίεπζε βαξύλεη ηνλ αλάδνρν. ΑΟΘΟΝ 15 ΡΟΝΞΝΠ ΙΖΤΖΠ ΡΥΛ ΔΓΓΟΑΦΥΛ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΞΑΟΝΣΖ ΓΗΔΘΟΗΛΗΠΔΥΛ Νη ελδηαθεξφκελνη ζα παξαιακβάλνπλ ηε Γηαθήξπμε ειεθηξνληθά απφ ηελ ηζηνζειίδα Όζνη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο αδπλαηνχλ λα παξαιάβνπλ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε ειεθηξνληθά, κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ ηα ηεχρε ηεο Γηαθήξπμεο ζε έληππε κνξθή απφ ην γξαθείν Ξξνκεζεηψλ ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Πάκνπ, θαζεκεξηλά απφ 08:00-14:00, εθφζνλ πξψηα θαηαβάινπλ πνζφ 20 (θάιπςε εμφδσλ εθηχπσζεο) ) ζηελ ΡΟΑΞΔΕΑ ΞΔΗΟΑΗΥΠ (αξηζκ. Ινγαξ ).

15 Πε πεξίπησζε πνπ νη παξαιήπηεο ηεο Γηαθήξπμεο δηαπηζηψζνπλ φηη ην παξειεθζέλ αληίγξαθν δελ είλαη πιήξεο, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ θαη ηνλ αξηζκφ ζειίδσλ, δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ απφ ηελ πεξεζία Γηελέξγεηαο, λέν πιήξεο αληίγξαθν. Δλζηάζεηο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ παξειεθζέληνο αληηγξάθνπ ηεο Γηαθήξπμεο, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δηδηθφηεξα ζε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε φξνπο ηεο δηαθήξπμεο κέρξη θαη νθηψ (8) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηεο έλζηαζεο ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α ηνπ ΞΓ 118, απηέο παξέρνληαη ην αξγφηεξν ηξεηο (3) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο. Πε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ δεηνχληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νη σο άλσ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, απηέο δίλνληαη ην αξγφηεξν εληφο έμη (6) εκεξψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ρσξίο ν πξνζθέξσλ λα έρεη δηθαίσκα έλζηαζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α ηνπ Ξ.Γ.118/2007. Θαλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηνπ Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Γηα όηη δελ αλαθέξεηαη ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε, ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ησλ Λόκσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε παξνύζα δηαθήξπμε θαζώο θαη νη πεξί Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ πεξεζηώλ Λόκνη θαη Γηαηάμεηο.

16 ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ Νλνκαζία Ρξάπεδαο.. Θαηάζηεκα. (Γ/λζε νδόο -αξηζκόο TK fax ) Ζκεξνκελία έθδνζεο ΔΟΥ. Ξξνο Γ.Λ. ΠΑΚΝ ΘΔΦΑΙΝΞΝΙΝ 17 ΡΘ ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΑΟ. ΔΟΥ.. - Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη εγγπώκεζα δηα ηεο παξνύζαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα, παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ ΔΟΥ. (θαη νινγξάθσο).. ππέξ ηεο εηαηξείαο. Γ\λζε. δηα ηε ζπκκεηνρή ηεο εηο ην δηελεξγνύκελν δηαγσληζκό ηεο γηα ηελ πξνκήζεηα... ζύκθσλα κε ηελ ππ. αξ. \ δ\μή ζαο. - Ζ παξνύζα εγγύεζε θαιύπηεη κόλν ηηο από ηελ ζπκκεηνρή εηο ηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκό απνξξένπζεο ππνρξεώζεηο ηεο ελ ιόγσ εηαηξείαο θαζ όιν ηνλ ρξόλν ηζρύνο ηεο. - Ρν παξαπάλσ πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κόλε ηε δήισζή ζαο νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία από κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο από απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. - Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. - Απνδερόκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρύ ηεο εγγύεζεο ύζηεξα από απιό έγγξαθν ηεο πεξεζίαο ζαο κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην ζρεηηθό αίηεκα ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. - Ζ παξνύζα ηζρύεη κέρξη θαη ηελ ( ΠΖΚΔΗΥΠΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΡΟΑΞΔΕΑ Ν ρξόλνο ηζρύνο πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξνο έλα (1) κήλα ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο, όπσο ζρεηηθά αλαθέξεηαη ζηε Γ\με) Βεβαηνύηαη ππεύζπλα όηη ην πνζό ησλ εγγπεηηθώλ καο επηζηνιώλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκόζην θαη ΛΞΓΓ,ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο παξνύζαο, δελ ππεξβαίλεη ην όξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί από ην πνπξγείν Νηθνλνκηθώλ γηα ηελ Ρξάπεδά καο.

17 ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ Νλνκαζία Ρξάπεδαο.. Θαηάζηεκα. (Γ/λζε νδόο -αξηζκόο TK fax ) Ζκεξνκελία έθδνζεο ΔΟΥ. Ξξνο Γ.Λ.ΠΑΚΝ ΘΔΦΑΙΝΞΝΙΝ 17 ΡΘ ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΑΟ. ΔΟΥ.. - Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη εγγπώκεζα δηα ηεο παξνύζαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα, παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ ΔΟΥ. (θαη νινγξάθσο)..... ζην νπνίν θαη κόλν πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζή καο, ππέξ ηεο εηαηξείαο..γ\λζε.γηα ηελ θαιή εθηέιεζε από απηήλ ησλ όξσλ ηεο κε αξηζκό.ζύκβαζεο, πνπ ππέγξαςε καδί ζαο γηα ηε πξνκήζεηα (αξ.δηαθ/μεο /.) πξνο θάιπςε αλαγθώλ ηνπ.θαη ην νπνίν πνζόλ θαιύπηεη ην 10% ηεο ζπκβαηηθήο πξν Φ.Ξ.Α. αμίαο...δου απηήο. - Ρν παξαπάλσ πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κόλε ηε δήισζή ζαο νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία από κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο από απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. - Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. - Ζ παξνύζα εγγύεζή καο αθνξά κόλν ηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρύεη κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο ζ εκάο, νπόηε γίλεηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληί καο θακηά ηζρύ. - Βεβαηνύηαη ππεύζπλα όηη ην πνζό ησλ εγγπεηηθώλ καο επηζηνιώλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκόζην θαη ΛΞΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο παξνύζαο, δελ ππεξβαίλεη ην όξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί από ην πνπξγείν Νηθνλνκηθώλ γηα ηελ Ρξάπεδά καο.-

18 ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ 1. Ν αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζπληήξεζε (πξνιεπηηθή θαη επαλνξζσηηθή) φισλ ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ εμνπιηζκνχ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζην Γεληθφ Λνζνθνκείν Πάκνπ «Άγηνο Ξαληειεήκσλ», φιν ην εηθνζηηεηξάσξν θαη φιεο ηηο εκέξεο ηνπ κήλα, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα παξάζρεη θάζε είδνπο βνήζεηα, κε ην ηερληθφ ηνπ πξνζσπηθφ, ζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο πξφβιεκα εκθαληζζεί, θαη απαηηεί ιχζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Λνζνθνκείνπ. Σαξαθηεξηζηηθά, φζνλ αθνξά ηηο Ζ/Κ εγθαηαζηάζεηο, αλαθέξνληαη νη εγθαηαζηάζεηο: θιηκαηηζκνχ (ςχμε θαη ζέξκαλζε), θαπζηήξσλ πγξψλ θαπζίκσλ, χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, ηζρπξψλ θαη αζζελψλ ξεπκάησλ, ππνζηαζκνχ κέζεο ηάζεο, ειεθηξνπαξαγσγψλ δεπγψλ, UPS, ηαηξηθψλ αεξίσλ, πεπηεζκέλνπ αέξα, θελνχ,) θ.ι.π. Πεκεηψλεηαη φηη ε ζπληήξεζε ηνπ ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ αλειθπζηήξσλ είλαη εθηφο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αλαδφρνπ. Πεκεηψλεηαη φηη ην Λνζνθνκείν κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ ζπληήξεζε νξηζκέλσλ θχξησλ βαζηθψλ κεραλεκάησλ (δίθηπν επεμεξγαζίαο λεξνχ ΚΡΛ θ.ι.π.), γηα ηα νπνία απαηηνχληαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, κε ηελ ζχλαςε αληηζηνίρσλ ζπκβνιαίσλ ζπληήξεζεο κε ηνπο αληηπξνζψπνπο ησλ κεραλεκάησλ απηψλ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αλάδνρν ηεο ζπληήξεζεο. 2. Ν αλάδνρνο ζα παξαδίδεη θαζεκεξηλά, ζηελ Ρερληθή πεξεζία, αλαθνξά κε ηηο εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ, ηα πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίζζεθαλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Λνζνθνκείνπ, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηά αληηκεησπίζζεθαλ. 3. Ν αλάδνρνο ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Ρερληθή πεξεζία, γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ηελ ζσζηή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ γεληθφηεξα. 4. Ρν Λνζνθνκείν, ζα κπνξεί λα απνκαθξχλεη πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ, εάλ απηφ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ή θξηζεί αθαηάιιειν γηα ηηο αλάγθεο ηεο πεξεζίαο. 5. Όια ηα απαηηνχκελα αλαιψζηκα θαη κε πιηθά ζπληήξεζεο (ιηπαληηθά, ιακπηήξεο, αέξηα, εμαξηήκαηα θ.ι.π.), ζα πξνκεζεχνληαη κε θξνληίδα, επζχλε θαη δαπάλε ηνπ Λνζνθνκείνπ. 6. Ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηεί εγγξάθσο ζηελ Ρερληθή πεξεζία ηηο πξνβιεπφκελεο πνζφηεηεο ησλ αλσηέξσ πιηθψλ. 7. Πηηο πεξηπηψζεηο βιαβψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ειιηπή ή πιεκκειή ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ή εζθαικέλνπο ρεηξηζκνχο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ θαη γεληθά ιφγσ ππαηηηφηεηαο ηνπο, νη ζρεηηθέο δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ζα βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 8. Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο επί φισλ ησλ παξαπάλσ θαζψο θαη γηα φηη δελ γίλεηαη αλαθνξά, ηζρχνπλ νη Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο. ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΑΛΑΓΝΣΝ Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη: 1. Λα ηεξεί φινπο ηνπο ζρεηηθνχο Λφκνπο γηα ηελ εξγαζία, πγεία, αζθάιεηα εξγαηψλ θ.ι.π. θαη ζα επζχλεηαη έλαληη ησλ Διιεληθψλ Αξρψλ γηα ηελ ηήξεζε θάζε ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ απηέο. 2. Λα εθπιεξψλεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πξνο ην Γεκφζην, ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο θαη πξνο θάζε ηξίην. 3. Λα ρξεζηκνπνηεί πξνζσπηθφ απνδεθηφ ζην Λνζνθνκείν, εηδηθεπκέλν, πγηέο, άξηζην ζην είδνο ηνπ, άςνγν απφ πιεπξάο εξγαηηθφηεηαο, ζπλέπεηαο, ήζνπο, ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζηνπο ηξίηνπο θαη ζην πξνζσπηθφ ηνπ Λνζνθνκείνπ.

19 4. Λα ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα είλαη απνθιεηζηηθφο θαη κφλνο ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζα πξνέθππηε. 5. Λα ρξεζηκνπνηεί απνθιεηζηηθά ην ηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ είλαη αζθαιηζκέλν απ' απηφλ ζην αξκφδην Αζθαιηζηηθφ ηακείν ή Νξγαληζκφ. Ρν Λνζνθνκείν δηα ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απαγνξεχεη ζε εξγαδφκελν ηνπ αλαδφρνπ λα εξγαζζεί, εάλ δελ απνδείμεη ν αλάδνρνο, φηη είλαη αζθαιηζκέλνο. 6. Λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο νδεγίεο ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο θαη λα πξνβαίλεη ζε εξγαζίεο επηζθεπψλ ηξνπνπνηήζεσλ, θαζψο θαη ζε πξαγκαηνπνίεζε λέσλ εξγαζηψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Λνζνθνκείνπ. 7. Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ ζα εθηειεί ηε ζπληήξεζε ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ βάζεη πξνγξάκκαηνο ζπληήξεζεο ην νπνίν ζα θαηαζέζεη εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ζα εγθξηζεί απφ ην Λνζνθνκείν. 8. Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ ζα ππνρξενχηαη (απφ ηε έλαξμε ηζρχνο ηεο ζπκβάζεσο) λα θαηαζέζεη κε έγγξαθν ζην Λνζνθνκείν ηα νλφκαηα θαη ηηο εηδηθφηεηεο, ζχκθσλα κε ηε δηαθήξπμε, πνπ ζηειερψλνπλ ην ζπλεξγείν. Πε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο θάπνηνπ εξγαδνκέλνπ ηνπ ζπλεξγείνπ, ζα δειψλεηαη ζην Λνζνθνκείν. Αλαιπηηθφηεξε πεξηγξαθή ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ γίλεηαη ζην ηεχρνο ησλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ πνπ επηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο Γηαθήξπμεο. ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 1. Νξηζκόο «Ζ/Κ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ»: Ρν ζχλνιν ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ, κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ είηε εληφο ησλ θηηξίσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ είηε εθηφο απηψλ πιελ ησλ ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ. Ππλνπηηθά πεξηγξάθεηαη ν ελ ιφγσ εμνπιηζκφο σο αθνινχζσο: Κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη κεραλήκαηα α. ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ (Γεμακελέο, δίθηπα θ.ι.π.). β. ΓΟΔΠΖΠ (Θξχα-δεζηά λεξά, δεμακελέο, πηεζηηθά ζπγθξνηήκαηα, απνζθιεξπληέο, αληιίεο, θπθινθνξεηέο κε ηνπο ειεθηξνθηλεηήξεο ηνπο, δίθηπα, boilers θ.ι.π.). γ. ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ (Ιπκάησλ, ρεκηθψλ ιπκάησλ, φκβξησλ, δίθηπα, εγθαηαζηάζεηο θ.ι.π.). δ. ΞΟΝΠΒΔΠΖΠ (Γίθηπα, ππξνζβεζηηθέο θσιηέο, ππξνζβεζηηθά ζπγθξνηήκαηα, ππξνζβεζηηθνί ζηαζκνί θ.ι.π.). ε. ΘΙΗΚΑΡΗΠΚΝ-ΔΜΑΔΟΗΠΚΝ (Κεραλνζηάζηα, δίθηπα, εμαεξηζηήξεο, θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο, chillers, πχξγνη ςχμεο θ.ι.π.). ζη.. ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ (Κεραλνζηάζηα, δίθηπα, ζεξκαληηθά ζψκαηα, F.C.U, ιέβεηεο θ.ι.π.). δ. ΝΜΓΝΛΝ (Θέληξν δηαλνκήο, δίθηπα, κεγάιεο θηάιεο θέληξνπ δηαλνκήο, ζηαζκνί κείσζεο θ.ι.π.). ε. ΞΟΥΡΝΜΔΗΓΗΝ ΡΝ ΑΕΥΡΝ (Θέληξν δηαλνκήο, δίθηπα, θηάιεο δηαλνκήο, ζηαζκνί κείσζεο). ζ. ΘΔΛΝ (Θέληξν παξαγσγήο, δίθηπα, θ.ι.π.). η. ΞΔΞΗΔΠΚΔΛΝ ΑΔΟΑ (Θέληξν παξαγσγήο, δίθηπα θ.ι.π.). ηα. ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΓΑΡΝΠ (Γίθηπα, δεμακελέο, απνζθιεξπληέο, ζπζθεπέο αληηζηξφθνπ νζκψζεσο θ.ι.π.). ηβ. ΖΙΔΘΡΟΗΘΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΘΑΗ ΑΡΝΚΑΡΗΠΚΥΛ πνπ εμππεξεηνχλ ηα παξαπάλσ, θαζψο θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζχζηεκα εγθαηάζηαζε θξηζεί αλαγθαίν απφ ηελ Ρ.. ηνπ Λνζνθνκείνπ.

20 Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο & κεραλήκαηα α. ΖΙΔΘΡΟΗΘΝΗ ΞΝΠΡΑΘΚΝΗ (Σψξνο θπςειψλ ΓΔΖ, θπςέιεο δηαλνκήο Κέζεο Ράζεσο, κεηαζρεκαηηζηέο κε βνεζεηηθά ζπζηήκαηα αζθαιείαο, πίλαθεο δηαλνκήο ρακειήο ηάζεσο ΓΔΖ θαη ειεθηξνπαξαγσγνχ δεχγνπο, ζπζηήκαηα δηφξζσζεο ζπλθ, ζχζηεκα ζεκειηαθήο γείσζεο, θ.ι.π.). β. ΖΙΔΘΡΟΝΞΑΟΑΓΥΓΑ ΕΔΓΖ (κεηά ησλ βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, π.ρ. πίλαθεο απηνκαηηζκψλ, δεμακελέο πεηξειαίνπ Ζ/Ε, ζχζηεκα παξαιιειηζκνχ Ζ/Ε, θ.ι.π.). γ. ΖΙΔΘΡΟΗΘΑ ΓΗΘΡΑ ΘΑΗ ΘΑΡΑΛΑΙΥΠΔΗΠ ΦΥΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΘΗΛΖΠΖΠ-ΞΗΛΑΘΔΠ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΥΛ δ. ΞΟΑΛΗΣΛΔΠΖ (απηφκαηε θαηάζβεζε, ππξνζβεζηηθφ ζπγθξφηεκα, κφληκα ζπζηήκαηα). ε. ΑΛΡΗΘΔΟΑΛΗΘΖ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ζη. ΗΠΝΓΛΑΚΗΘΖ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ. δ. ΡΖΙΔΦΥΛΗΘΔΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ (Ρειεθσληθφ θέληξν, θαηαλεκεηέο, δίθηπα εζσηεξηθά θαη αζηηθά, ηειεθσληθέο ζπζθεπέο) ε. ΖΙΔΘΡΟΗΘΑ ΥΟΝΙΝΓΗΑ. ζ. ΡΖΙΔΝΟΑΠΖ (θεξαίεο, δίθηπα, ζπζθεπέο). η. ΠΠΡΖΚΑ U.P.S. Ηα. ΠΠΡΖΚΑ ΘΙΖΠΖΠ ΑΓΔΙΦΖΠ ηβ. ΚΔΓΑΦΥΛΗΘΖ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ηγ. ΔΠΥΡΔΟΗΘΔΠ ΖΙΔΘΡΟΗΘΔΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΦΥΡΗΠΚΝ ΘΗΛΖΠΖΠ ΔΜΥΡΔΟΗΘΝ ΦΥΡΗΠΚΝ. Ηδ. ΞΙΛΡΖΟΗΑ, ΠΗΓΔΟΥΡΖΟΗΑ. Ηε. ΤΓΔΗΑ (αηκνδνζίαο, νηθηαθά, καγεηξείσλ). ηζη. ΓΗΘΡΑ ΑΡΝΚΑΡΗΠΚΥΛ ΓΔΛΗΘΥΠ (Κνλάδεο θεληξηθνχ Διέγρνπ - Β.Κ.S., θέληξν ειέγρνπ αζζελψλ ξεπκάησλ θ.ι.π.), θαζψο θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζχζηεκα εγθαηάζηαζε θξηζεί αλαγθαίν απφ ηελ Ρ.. ηνπ Λνζνθνκείνπ. ηδ. ΖΙΔΘΡΟΗΘΔΠ ΘΝΕΗΛΔΠ ΘΔΟΚΝΘΑΙΑΚΝΗ θαζψο θαη θάζε άιιε ειεθηξηθή ζπζθεπή θαη κεράλεκα πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλα ζην Λνζνθνκείν (πιελ ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ). 2. Νξηζκόο ζπληήξεζεο Ζ ζπληήξεζε αθνξά θαη πεξηιακβάλεη ηελ ζπλερή ζε 24σξε βάζε, ηελ αληηθαηάζηαζε ή θαη επηζθεπή εμαξηεκάησλ ή ζπζθεπψλ θαη κεραλεκάησλ, ηελ απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο θαζψο θαη ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. Δηδηθφηεξα γηα φηη αθνξά ηηο θεληξηθέο εγθαηαζηάζεηο, ζηφρνο είλαη ε πιήξεο θαη αδηάιεηπηε παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ηζρχνο, λεξνχ ρξήζεσο θξχνπ θαη δεζηνχ, λεξνχ ζέξκαλζεο, θιηκαηηζκέλνπ αέξα, λεξνχ ππξφζβεζεο, παξνρέηεπζεο ηαηξηθψλ αεξίσλ θ.ι.π. 3. Δπζύλε αλαδόρνπ γηα ηε ζπληήξεζε ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέζεη ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ θαη ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο, ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο, ηηο δηαηάμεηο ησλ Νξγαληζκψλ Θνηλήο Υθέιεηαο, ΓΔΖ, ΝΡΔ θ.ι.π. ή ζπκπιεξσκαηηθά ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ ζα ηεξεί φινπο ηνπο θαλφλεο ζπληήξεζεο ηεο εγθαηάζηαζεο, ζα εθηειεί ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο, γηα ηελ πξφιεςε δεκηψλ, ζα επηζθεπάδεη θαη ζα απνθαζηζηά ηελ ιεηηνπξγία ζε πεξηπηψζεηο βιαβψλ πνπ νθείινληαη ζε πιεκκειή ζπληήξεζε θαη ελ γέλεη ππαηηηφηεηα ηνπ. Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαζηζηά δεκηέο πνπ νθείινληαη ζε θαλνληθή θζνξά, ζε αλσηέξα βία θαζψο θαη ζε ειαηησκαηηθά πιηθά ή πιεκκειή εγθαηάζηαζε. Γεληθφηεξα ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειεί φιεο ηηο

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ»

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 ε.ξδ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ & ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΔΗΝ» Ραρ. Γ/λζε: ΡΠΑΘΑΙΥΦ 1 Ρ.Θ. 41 221- ΙΑΟΗΠΑ URL: gnl-promithies@0544.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ Ιάξηζα 2/11/2012 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΘ 2101, Ταχ. Δ/νση: ΤΚ 41110 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών Υπεύθυνος: Μαντούδη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε..

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. 1 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. ΥΑΝΙΑ, 05 Απγνχζηνπ 2014 2 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ: 02103-80000 ΙΗΘΑ ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΗΘΖΠ 63.

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ: 02103-80000 ΙΗΘΑ ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΗΘΖΠ 63. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ. Α. Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 20-7-2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 1.ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ : 13/4/2009

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 1.ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ : 13/4/2009 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 7.4.2009 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΘΖΦΗΠΗΑ 30.11.2010 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΟ. ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ: 49/2010 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 9465/2011

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 9465/2011 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛ. ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 3ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Θαζηνξηά, 10 Λνεκβξίνπ 2011 Ξιεξνθνξίεο: Γέξνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ. Α. Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 22-7-2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ».

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε 2014-2015». ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο Γήκαξρνο Βόιβεο πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 09-10-2013 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΑΜ: Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 02/2013 Σαρ. Γ/λζε : Α. Πνζεηδψλνο

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ: 6Λ91469073-0ΞΛ Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

Καξδίηζεο 56, Σ.Κ.42100 (Γξαθείν Πξνκεζεηώλ) θ. Ν. Γειηηδηάο Π.Μαγγνύθε 24313-50702 24310-35157 gnt.promitheies@1154.syzefxis.gov.

Καξδίηζεο 56, Σ.Κ.42100 (Γξαθείν Πξνκεζεηώλ) θ. Ν. Γειηηδηάο Π.Μαγγνύθε 24313-50702 24310-35157 gnt.promitheies@1154.syzefxis.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ &ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΡΙΚΑΛΑ: 20-06-2014 Σασ. Διεύθςνζη Σμήμα Πληποθοπίερ Σηλέθυνα FAX E-mail : : : : : : : Καξδίηζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΡΥΛ Ζ/Κ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΡΝ ΓΔΛ. ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ «Γ. ΣΑΡΕΖΘΥΠΡΑ» ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΝΗ ΞΖΟΔΠΗΔΠ

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΡΥΛ Ζ/Κ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΡΝ ΓΔΛ. ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ «Γ. ΣΑΡΕΖΘΥΠΡΑ» ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΝΗ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛ. ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ Ησάλληλα, 30-10-2013 ΓΗΝΗΘΖΠΖ 6 εο ΓΔΗΛΝΚΗΘΖΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΓΔΛ. ΛΝΠ/ΚΔΗΝ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ Γ. ΣΑΡΕΖΘΥΠΡΑ Αξηζκ. πξση. 18944 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ Ξιεξνθνξίεο: Αιεμίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΘΔΠΖ ΡΖΠ ΞΙΠΖΠ ΡΝ ΑΘΑΘΑΟΡΝ ΗΚΑΡΗΠΚΝ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ.

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΘΔΠΖ ΡΖΠ ΞΙΠΖΠ ΡΝ ΑΘΑΘΑΟΡΝ ΗΚΑΡΗΠΚΝ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 15.11.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. Αζήλα, 12/01/2012 Αξηζ. Γηαθήξπμεο: Νν 2 /2012 Αξ.Πξση.: 3028/12-01-2012 Α.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Δ.) Αξ. Μ.Α.Δ.: 42807/06/Β/99/30 ΔΓΡΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σ. Θ : 10467-541.10

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΤΓΔΗΑ ΑΝΣΗΚΑΡΚΗΝΗΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ «Ο ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ» Ν.Π.Γ.Γ. Γ/λζε: Λεσθ. Αιεμάλδξαο 171 115 22 ΑΘΖΝΑ Αθήνα, 13 /10/2010

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : BIOP469073-HEI Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ TΑΚΣΙΚΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 2 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πιηθνηερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή -

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή - ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1ε Τ.ΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν.Α «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΒΑ. ΟΦΗΑ 80 115 28 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΓ/ΝΖ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πιεξνθνξίεο: Μαπξνθξχδεο Κσλ. ΣΖΛ.- FAX: 210-3381138 Αζήλα:2.5.12 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ (α/α 8/11)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Δ/ΝΗ ΠΕΡ/ΝΣΟ, ΤΠ.ΔΟΜΗΗ & Σ.Τ. Αριθμ. Πρωη.: 22397/2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔEYTIKO IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔEYTIKO IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Βαθμόρ Αζθαλείαρ... Αιγάλεω.... Απ.Ππωη:..Βαθμόρ Πποηεπαιόηηηαρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔEYTIKO IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΚΔΟΗΚΛΑΠ ΓΗΔΘΛΖΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΠΔ ΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Αξηζ. Γηαθ.: 6258 /3-6-2013 Πιεξνθνξίεο: ΑΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 3.12.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2014 Αξηζ. Πξση. : 862 ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 Σν Διιεληθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣ7ΟΡΡ4-ΞΛΣ. Αξ. Γηαθήξπμεο: 55/ΠΓ/11. Αξ. Πξση.: ΓΠ νηθ 3388/07-07-2011 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣ7ΟΡΡ4-ΞΛΣ. Αξ. Γηαθήξπμεο: 55/ΠΓ/11. Αξ. Πξση.: ΓΠ νηθ 3388/07-07-2011 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΣΑ.Π.Ι.Σ. ΣΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΔΡΑ : ΑΚΑΔΗΜΙΑ 58 ΑΘΗΝΑ - Σ.Κ. 106 79 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Σμήμα : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ. «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνύ Αξρείνπ Λενπιαζηώλ»

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ. «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνύ Αξρείνπ Λενπιαζηώλ» ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 2 κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη εμνπιηζκνύ» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο:

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς:

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς: - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - 1 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Σκήκα Γξαθείν ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλφο Γ/λζε : Αγξάθσλ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002801752 2015-05-26

15PROC002801752 2015-05-26 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΔΡΟΤ 1 & ΠΑΣΗΙΩΝ 11257 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: τέφ. Νικήτας Σηλ. 2108231277 (εσωτ. 631) Αθήνα, 26-05-2015 Α.Π.: 11844 ΟΠΞΙΗΠΣΝΗ ΟΠΞΤΕΘΠΞΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ & ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Σαχ. Γ/νση: Περιοχή Μεζούρλο, ΣΘ. 2101 Σ.Κ. 41110 - ΛΑΡΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ πνπξγείν γείαο & Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε. ΞΔ. ΞΔΗΟΑΗΩΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΑΓΑ:ΩΒΦΜ469073-ΕΦΝ Γεληθφ Λνζνθνκείν Σίνπ «ΠΘΙΗΡΠΔΗΝ» Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ Αξηζ. Γηαθήξπμεο: 8883 Ξιεξνθνξίεο: BAΙΑΛΗΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΈΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΝ ΡΑΚΔΗΝ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΜΗΜΑΣΟ 2 ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Ηιεθηξνληθέο εθαξκνγέο» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο: Γηθηύσζε θνξέσλ

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Τμήμα: Οικ. Διατείριζης Γραθείο: Διατ. Εσρωπαϊκών Προγραμμάηων Πληροθορίες: Ζακσνθινός Τ. Δ/νζη: Αγράθων 3-5 Τατ. Κώδικας: 15123 Τηλέθωνο:2105212890 Fax: 2105212831

Διαβάστε περισσότερα

Έρνληεο ππφςε: 1) Σηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2362/1995, Ν. 2286/1995. 2) Σηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 118/2007 θαη Π.Γ. 242/2003

Έρνληεο ππφςε: 1) Σηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2362/1995, Ν. 2286/1995. 2) Σηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 118/2007 θαη Π.Γ. 242/2003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΡΓΑΣΙΚΗ ΔΣΙΑ (Ν.Π.Γ.Γ) ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Μεηξνπόιεσο 110, Σ.Κ. 546 21 ΣΜΗΜΑ ΦΤΥ/ΓΙΑ & ΠΝ/ΚΧΝ ΔΝ/ΔΧΝ Πιεξνθνξίεο Γ. ΗΛΙΑΓΟΤ - ΡΑΠΣΗ Σειέθσλν 2310 286083 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

1. Αλνηρηφ Γηεζλή δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηψλ γξαθηθήο χιεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ γηα έλα (1) έηνο.

1. Αλνηρηφ Γηεζλή δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηψλ γξαθηθήο χιεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ γηα έλα (1) έηνο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πάηξα 13 Οθηωβξίνπ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. YΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σκήκα: Πξνκεζεηώλ Γ/λζε: Παλ/πνιε-Πάηξα Σ.Κ. : 265 00 Αξκνδ : Γ. Γηδηάξε

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟY ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤΓΙΑΓΩΝΙΜΟY ΓΙΑ ΣΟ ΦΟΡΔΑ: Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΈΑ ΑΦΑΛΙΗ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟY ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤΓΙΑΓΩΝΙΜΟY ΓΙΑ ΣΟ ΦΟΡΔΑ: Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΈΑ ΑΦΑΛΙΗ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΙΚΗΓΟΡΩΝ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α. Αθήνα, 23/12/2011 ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΧΝ Απιθ. Γιακήπςξηρ: 22/2011 Δ.Σ.Α.Α. Απ. Ππυηοκόλλος: 174616/23-12-2011 ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΧΝ ΑΓΑ: 45ΦΡΟΡΔ1-51Τ Γ/ΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΟΗΘΚ. 1819/2015

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΟΗΘΚ. 1819/2015 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 6η ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΖΙΔΗΑΠ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΚΑΙΗΑΓΑΠ Ρασ. Γ/νζη: ΔΑΓΓΔΙΗΠΡΟΗΑΠ 128 Ρ.Θ. 27 200 ΑΚΑΙΗΑΓΑ Ρηλ./Φαξ: 2622360167 E-Mail: grafiopromithion@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ )

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ ) Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ 10 7-2007) 1) Η πεξίπηωζε ηβ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α 150) αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: «ηβ Γπλαηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο επαλαιεπηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 2 κε ηίηιν: «ΓΗΑΘΟΗΒΥΠΖ ΚΔΡΟΖΡΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΔΗΑΠ ΠΡΗΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ α. ΠΓΘΙΗΠΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: Π/36/15 ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ «ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ» CPV 09135100-5 πξνϋπνινγηζκόο: 45.000,00

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: Π/36/15 ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ «ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ» CPV 09135100-5 πξνϋπνινγηζκόο: 45.000,00 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΛΡΔΙΖ : 6/10/2015 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 1 ε. ΞΔ. ΑΡΡΗΘΖΠ ΑΟΗΘΚ.ΞΟΩΡ : 10598 ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΑΗΓΩΛ ΞΔΛΡΔΙΖΠ ΡΖΙ: 2132052518-508 ΦΑΜ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/ e-mail: promitheion@paidon-pentelis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σμήμα Σεσνικήρ ςποστήπιξηρ νησιώτικων Δήμων ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚOY ΘΘΖΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΟΗΘΚ. 185/2014

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΟΗΘΚ. 185/2014 ΑΓΑ: ΥΚΗΚ469Ζ2Γ-ΥΥΥ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΑΓΑΚ: Κνλαδηθόο Θσδηθόο: 14PROC002132075 5 η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ & ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: ΚΑΦΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΨξηζα, 27/06/2014 Σατ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα :

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΓΡΑΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ςνεδπίαζη 32 η ηηρ 10-12-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθφ απφ ηελ 32 ε πλεδξίαζε ηεο 10-12-2013 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Απ. Απόθαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΑΛΑΘΔΠΖ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΔΘΡΞΩΠΖΠ ΔΛΖΚΔΟΩΡΗΘΝ ΘΑΗ ΓΗΑΦΖΚΗΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΒΙΗΩΛ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθή Τπεξεζία ΣΑΠΙΣ: Αθαδεκίαο 58 Αζήλα ΣΚ 10679 7 νο φξνθνο

Κεληξηθή Τπεξεζία ΣΑΠΙΣ: Αθαδεκίαο 58 Αζήλα ΣΚ 10679 7 νο φξνθνο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΑ.Π.Ι.Σ. ΣΑΜΔΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΔΓΡΑ : ΑΚΑΓΗΜΙΑ 58 ΑΘΗΝΑ - Σ.Κ. 106 79 Γ/λζε: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ Ζξάθιεην 12-2-2013 Ξιεξνθνξίεο : Σνπδεηζαλάθε Ιίηζα ΡΖΙ. : 2810/ 368479 FAX : 2810-214481

Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ Ζξάθιεην 12-2-2013 Ξιεξνθνξίεο : Σνπδεηζαλάθε Ιίηζα ΡΖΙ. : 2810/ 368479 FAX : 2810-214481 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 7 Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ - Γ.Ν. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ Λεωθ. Κνωζζού, Σ.Θ. 44, Ζπάκλειο Κπήηηρ ΑΦΜ 999161766, Α ΓΟΤ Ζπακλείος Γξαθείν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΗΘΖ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΗΘΖ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΗΘΖ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΗΔΘΛΝΠ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ με ηίηλο: «π η π ε ζ ί ε ρ ζ ς μ β ο ύ λ ο ς γ ι α η η ν ο π γ ά ν υ ζ η, η ο ν ζ ς ν η ο ν ι ζ μ ό, η η ν ς λ ο π ο ί η ζ η κ α ι δ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ. κε ηέηιν:

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ. κε ηέηιν: ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: «Π ξ ν κ ά ζ ε η α Α λ α ι σ ζ έ κ σ λ Α λ η η δ ξ α ζ η ε ξ έ σ λ & Υ ε κ η θ ψ λ Β η ν ρ ε κ η θ ψ λ Κ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ»

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» Πνυπεζνμξ Γζαβςκζζιυξ : «Πνμιήεεζα ηαζ εβηαηάζηαζδ επίπθςκ ΓΙΠΑΔ» Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» ΓΙΔΘΝΔ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΗΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΞΑΓΗΥΛ ΘΑΗ ΙΝΗΞΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ.

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΗΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΞΑΓΗΥΛ ΘΑΗ ΙΝΗΞΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΘΖΦΗΠΗΑ 12-10-10 1 ε ΓΔΗΝΛ/ΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΑΟ. ΓΗΑΘ : 13 π/2010 ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ: Α. ΚΗΚΖΓΗΑΛΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ην ππνέξγν 3 κε ηίηιν: «Αλαβάζκηζε ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: Π/31/15 ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ «ΙΑΣΡΙΚΟΙ ΔΞΟΠΛΙΜΟΙ» CPV 33141620-2 πξνϋπνινγηζκόο: 13.851,18

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: Π/31/15 ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ «ΙΑΣΡΙΚΟΙ ΔΞΟΠΛΙΜΟΙ» CPV 33141620-2 πξνϋπνινγηζκόο: 13.851,18 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΛΡΔΙΖ : 1/10/2015 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 1 ε. ΞΔ. ΑΡΡΗΘΖΠ ΑΟΗΘΚ.ΞΟΩΡ : 10419 ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΑΗΓΩΛ ΞΔΛΡΔΙΖΠ ΡΖΙ: 2132052518-508 ΦΑΜ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/ e-mail: promitheion@paidon-pentelis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΔΟΓΝΙΑΒΝ ΓΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΞΑΕΥΛ,ΑΣΟΖΠΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΘΞΝΗΖΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΠΡΝΛ Ν.Γ.Γ..

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΔΟΓΝΙΑΒΝ ΓΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΞΑΕΥΛ,ΑΣΟΖΠΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΘΞΝΗΖΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΠΡΝΛ Ν.Γ.Γ.. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΘΖΦΗΠΗΑ 17-8-10 ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ:Α. ΚΗΚΖΓΗΑΛΛΖ ΑΟ. ΓΗΑΘ. : 32π/10

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.05.24 10:15:35 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΣ066-5Β3 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΚΑΘ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ ΠΡΟ: 32 ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΛΛΗ46904Μ-7ΧΚ Αγξίλην, 17 Νθησβξίνπ 2013. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αξηζκ. Ξξση. 17821 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 6ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ

ΑΓΑ: ΒΛΛΗ46904Μ-7ΧΚ Αγξίλην, 17 Νθησβξίνπ 2013. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αξηζκ. Ξξση. 17821 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 6ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΓΑ: ΒΛΛΗ46904Μ-7ΧΚ Αγξίλην, 17 Νθησβξίνπ 2013 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αξηζκ. Ξξση. 17821 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 6ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΗΡΥΙ/ΛΗΑΠ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΉ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΗΛΗΝ Γξαθείν : Ξξνκεζεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΓΝ (2) ΓΗΖΚΔΟΗΓΩΛ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ & ΑΘΖΛΑ), ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Γεκηνπξγία πξσηφηππεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπνπξγείν Τγείαο 5 ε Τ.Πε. Θεζζαιίαο & ηεξεάο Γιιάδαο Ηκ/λία: 29-Απξ-15 Αξ. πξση.: 247/Δ/15 ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ Δηεχζπλζε Δηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθφ Σκήκα Σαρ. δ/λζε... 33100 Άκθηζζα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ Γηα ην Ρκήκα 5 Ξξνκήζεηα απηνθηλήηνπ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Δλίζρπζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ Ξ.Δ.Γ.. Θεζζαιίαο - Ξξνκήζεηα επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ-ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β )

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA 2 Ζ Τ.ΠΔ.ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΑΡ. ΠΡΧΣ :6695 18 /07 /2014 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα