15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002801752 2015-05-26"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΔΡΟΤ 1 & ΠΑΣΗΙΩΝ ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: τέφ. Νικήτας Σηλ (εσωτ. 631) Αθήνα, Α.Π.: ΟΠΞΙΗΠΣΝΗ ΟΠΞΤΕΘΠΞΣ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή, ΓΘΑ ΗΜ ΟΑΠΞΤΗ ΣΟΗΠΕΡΘΩΜ ΕΤΜΘΙΞΣ ΑΡΦΑΚΕΘΑΡ ΙΑΘ ΘΑΠΞΣ ΕΠΓΑΡΘΑΡ ζην ζχλνιν ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Νξγαληζκνχ, γηα δηάζηεκα δχν (αξ. 2) εηψλ, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α. Έρνληαο ππ φςηλ: 1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 1568/85 (ΦΔΘ 177/Α / ) «γηεηλή θαη αζθάιεηα εξγαδνκέλσλ». 2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 294/88 (ΦΔΘ 138/ ) «Διάρηζηνο ρξφλνο απαζρφιεζεο Ρερληθνχ Αζθαιείαο θαη Ηαηξνχ Δξγαζίαο, επίπεδν γλψζεσλ θαη εηδηθφηεηα ηερληθνχ αζθαιείαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, εθκεηαιιεχζεηο θαη εξγαζίεο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ Λ. 1568/85». 3. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ ην Ξ.Γ. 17/96 (ΦΔΘ 102/Α / ) «Κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο 89/391/ΔΝΘ θαη 91/383/ΔΝΘ». 4. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14Β ηνπ λ. 3429/2005 «Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Νξγαληζκνί (Γ.Δ.Θ.Ν.)» (ΦΔΘ 314 Α ), φπσο ην άξζξν απηφ πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ.4002/2011 «Ρξνπνπνίεζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο λνκνζεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ-Οπζκίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε-θέκαηα αξκνδηφηεηαο πνπξγείσλ Νηθνλνκηθψλ, Ξνιηηηζκνχ θαη Ρνπξηζκνχ θαη Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο» (ΦΔΘ Α 180). 5. Ρελ ππ αξηζκ / θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Ρξνθίκσλ κε ηελ νπνία θαη εμνπζηνδφηεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, ζπζηήζεθε ν «ΔΙΙΖΛΗΘΝΠ ΓΔΩΟΓΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΓΖΚΖΡΟΑ» (ΔΙΓΝ- ΓΖΚΖΡΟΑ) πνπ επνπηεχεηαη απφ ην πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ θαη ζηνλ νπνίν ζπγρσλεχζεθαλ ηα κέρξη ηφηε απηνηειψο ιεηηνπξγνχληα λ.π.η.δ., (α) ην Δζληθφ Ίδξπκα Αγξνηηθήο Έξεπλαο (ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ.), (β) ν Νξγαληζκφο Γεσξγηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, Θαηάξηηζεο θαη Απαζρφιεζεο (Ν.Γ.Δ.Δ.Θ.Α.)-«ΓΖΚΖΡΟΑ», (γ) ν Νξγαληζκφο Ξηζηνπνίεζεο θαη Δπίβιεςεο Γεσξγηθψλ Ξξντφλησλ (Ν.Ξ.Δ.ΓΔ.Ξ.) θαη (δ) ν Διιεληθφο Νξγαληζκφο Γάιαθηνο θαη Θξέαηνο (ΔΙ.Ν.ΓΑ.Θ.), (ΦΔΘ 2284 Β / ), ζην εμήο ΘΑ. 6. Ρηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ. 4013/2011 (ΦΔΘ 204 Α) , «Πχζηαζε Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ», ε νπνία επηβάιιεη θξάηεζε χςνπο 0,10% επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο, απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 7. Ρελ ππ αξηζκ. 3077/42630/ απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Ξαξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, κε ηελ νπνία δηνξίζηεθε σο πξνζσξηλφο Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. ηνπ ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ ν αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο ηνπ Γεσπνληθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θνο Αιεμαλδξνο Θνπηζνχξεο (ΦΔΘ 270 ΝΓΓ/ ). 8. Ρελ ππ αξηζκ. 3078/42635/ απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Ξαξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, κε ηελ νπνία δηνξίζηεθε σο πξνζσξηλφο Πειίδα 1 απφ 10

2 Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ηνπ ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ ν Δξεπλεηήο Β ηνπ ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ θνο Γεψξγηνο Θαξέηζνο (ΦΔΘ 270 ΝΓΓ/ ). 9. Ρελ ππ αξηζκ. 275/ Απφθαζε Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ ηνπ ΔΙΓ.Ν. ΓΖΚΖΡΟΑ κε ζέκα ηελ «Ππγθξφηεζε Δπηηξνπψλ γηα ηελ δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο». 10. Ρν ππ αξηζ. πξση. 2127/ Αίηεκα Αλάιεςεο Γαπάλεο ηνπ Ρκήκαηνο Ρερληθψλ Δξγαζηψλ, Θαηαζθεπψλ & Γηαρείξηζεο Αθίλεηεο Ξεξηνπζίαο χςνπο ,00 γηα δηεηή παξνρή ππεξεζηψλ Ρερληθνχ Αζθαιείαο θαη Ηαηξνχ Δξγαζίαο γηα ην ζχλνιν ησλ ππνδνκψλ ηνπ Νξγαληζκνχ (ΑΓΑΚ 15REQ ). 11. Ρελ κε α/α 1814 (αξ. πξση. 9042/ ) Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο χςνπο ,00 (ΑΓΑ: 7Κ8ΩΝΜ3Κ-7ΓΕ / ΑΓΑΚ 15REQ ). 12. Ρελ ππ αξηζ. ζέκαηνο 10 εθηφο εκεξεζίαο δηαηάμεσο Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Νξγαληζκνχ ΓΖΚΖΡΟΑ ηεο 60 εο ζπλεδξίαζεο ησλ 07& πνπ αθνξά ζηελ «Έγθξηζε δηελέξγεηαο πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Ρερληθνχ Αζθαιείαο θαη Ηαηξνχ Δξγαζίαο». 13. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.2198/94 (ΦΔΘ 43/Α/94) ζρεηηθά κε ηελ «Ξαξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο» ζην εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3861/2010 (ΦΔΘ 112/Α/2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Ξξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 15. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4013/2011 (ΦΔΘ 204/Α/2011) «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ». ΑΟΞΦΑΡΘΖΞΣΛΕ 1. Ρε δηελέξγεηα πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ κε θξηηήξην αμηνιφγεζεο θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηελ επηινγή Αλαδφρνπ πνπ ζα αλαιάβεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Ρερληθνχ Αζθαιείαο θαη Ηαηξνχ Δξγαζίαο ζην ζχλνιν ησλ ππνδνκψλ ηνπ Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Νξγαληζκνχ ΓΖΚΖΡΟΑ. 2. Ρελ έγθξηζε ησλ Γεληθψλ θαη Δηδηθψλ Όξσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ φπσο αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 3. Ρελ έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ αλσηέξσ έξγνπ αλαθέξνληαη ζην Ξαξάξηεκα Η, ην νπνίν θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο. 4. Ρελ έγθξηζε ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο ηνπ έξγνπ πνπ αλέξρεηαη ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. ζην πνζφ ησλ ,00 (ζαξάληα ρηιηάδσλ επξψ) γηα δηάζηεκα δχν εηψλ ρσξίο δηθαίσκα παξάηαζεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Νξγαληζκνχ, νηθνλνκηθψλ εηψλ 2015, 2016 θαη 2017 αλαιφγσο. 5. Ωο πξνο ηελ ηζρχ ηεο ζχκβαζεο (ρξφλνο εθηέιεζεο): Ζ ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα έρεη δηάξθεηα δχν (αξ. 2) εηψλ ρσξίο δπλαηφηεηα ρξνληθήο παξάηαζεο. 6. Νη ππνςήθηνη αλάδνρνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο πνπ λα θαιχπηνπλ νπσζδήπνηε ην ζχλνιν ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζηεγάδνληαη νη ππεξεζίεο ηνπ Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Νξγαληζκνχ-ΓΖΚΖΡΟΑ θαη φρη κέξνο απηψλ. 7. Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή δίλεηαη γηα ην ζχλνιν ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. Πειίδα 2 απφ 10

3 8. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ην ΦΞΑ. Ζ εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 9. Πε πεξίπησζε κεηεγθαηάζηαζεο κέξνπο ή θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Νξγαληζκνχ, θαζψο θαη ζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηνπ αξηζκνχ ησλ απαζρνινπκέλσλ ηνπ, ε ζχκβαζε ζπλερίδεη λα ηζρχεη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηελ ίδηα νηθνλνκηθή απνδεκίσζε. 10. O δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί χζηεξα απφ αλάξηεζε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ πξνγξάκκαηνο ΓΗΑΓΔΗΑ, ζην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Νξγαληζκνχ - ΓΖΚΖΡΟΑ: θαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ θηηξίνπ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ Νξγαληζκνχ επί ηεο Άλδξνπ 1 θαη Ξαηεζίσλ, Ρ.Θ Αζήλα. ΞΠΞΘ ΞΣ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ 1. Ανηικείμενο - Πποϋπολογιζμόρ Γηελεξγείηαη Ξξφρεηξνο Κεηνδνηηθφο Γηαγσληζκφο κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Ρερληθνχ Αζθαιείαο θαη Ηαηξνχ Δξγαζίαο ζην ζχλνιν ησλ ππνδνκψλ (Θεληξηθή θαη Ξεξηθεξεηαθέο Γνκέο) ηνπ Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Νξγαληζκνχ «ΓΖΚΖΡΟΑ» γηα δηάζηεκα δχν εηψλ απφ ηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Λ. 1568/85 (ΦΔΘ 177/Α / ) «γηεηλή θαη αζθάιεηα εξγαδνκέλσλ», ην Ξ.Γ. 294/88 (ΦΔΘ 138/ ) «Διάρηζηνο ρξφλνο απαζρφιεζεο Ρερληθνχ Αζθαιείαο θαη Ηαηξνχ Δξγαζίαο, επίπεδν γλψζεσλ θαη εηδηθφηεηα ηερληθνχ αζθαιείαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, εθκεηαιιεχζεηο θαη εξγαζίεο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ Λ. 1568/85» θαη ην Ξ.Γ. 17/96 (ΦΔΘ 102/Α / ) «Κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο 89/391/ΔΝΘ θαη 91/383/ΔΝΘ». Ρν χςνο ηεο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ζαξάληα ρηιηάδσλ επξψ (40.000,00 ), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α. 2. Όποι ςμμεηοσήρ Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ: i. Όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά. ii. Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά. iii. Ππλεηαηξηζκνί. Νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη ππνρξεσηηθά λα θαηέρνπλ άδεηα ιεηηνπξγίαο ΔΜ..Ξ.Ξ. (Δμσηεξηθέο πεξεζίεο Ξξνζηαζίαο θαη Ξξφιεςεο) ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη νη νπνίνη έρνπλ απνδεδεηγκέλε ελαζρφιεζε θαη ηεθκεξησκέλε ηνπιάρηζηνλ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία θαη ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηνπ Γηαγσληζκνχ εκπεηξία. Απαγνξεχεηαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ ε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ ησλ αλσηέξσ ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία ζπκκεηνρέο θαη κε νπνηαδήπνηε κνξθή ζπλεξγαζίαο, ηεο ππεξγνιαβίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο. 3. Τποβολή Πποζθοπών Ζ πξνζθνξά ηνπ θάζε ππνςεθίνπ ππνβάιιεηαη εγγξάθσο ζε έλα πξσηφηππν κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: Πειίδα 3 απφ 10

4 Ζ πξφηαζε «ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΓΗΑ ΡΝΛ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΡΔΣΛΗΘΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΘΑΗ ΗΑΡΟΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ» κε θεθαιαία γξάκκαηα. Ν πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ «ΔΙΙΖΛΗΘΝΠ ΓΔΩΟΓΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ «ΓΖΚΖΡΟΑ» Ζ πξφηαζε «ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ» Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ Ρα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα Νη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ πξνο ηνλ Διιεληθφ Γεσξγηθφ Νξγαληζκφ ΓΖΚΖΡΟΑ, Άλδξνπ 1 θαη Ξαηεζίσλ, Ρ.Θ Αζήλα κέρξη ηηο 8 Ηνπλίνπ 2015 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 15:00 ζην πξσηφθνιιν, γξαθείν 601 κε ηελ κνξθή ελφο εληαίνπ θαη ζθξαγηζκέλνπ θάθεινπ. Ξξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα είλαη εθπξφζεζκεο. Κέζα ζηνλ θιεηζηφ θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη : Θιεηζηφο ζθξαγηζκέλνο ππνθάθεινο κε ηελ έλδεημε ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ, ζηνλ νπνίν ζα εζσθιείνληαη φια ηα Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο φπσο απηά αλαθέξνληαη θαησηέξσ. Θιεηζηφο ζθξαγηζκέλνο ππνθάθεινο κε ηελ έλδεημε ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ, ζηνλ νπνίν ζα εζσθιείνληαη φια ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. Δπίζεο, ζηνλ θάθειν απηφ ηνπνζεηείηαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ θαηά ηελ γλψκε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, πξνβάιιεη ηπρφλ πιενλεθηήκαηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη είλαη ππνβνεζεηηθά ζηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνζθνξάο. Θιεηζηφο ζθξαγηζκέλνο ππνθάθεινο κε ηελ έλδεημε ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ, ζηνλ νπνίν ζα εζσθιείνληαη ηα Νηθνλνκηθά Πηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. Νη θάθεινη κε ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ηεο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα είλαη ζθξαγηζκέλνη θαη ζα θέξνπλ ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ Ρερληθή θαη Νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ππνγξάθνληνο θαη ζε πεξίπησζε εηαηξείαο λα απνδεηθλχεηαη κε ηα απαξαίηεηα έγγξαθα φηη ν ππνγξάθσλ εθπξνζσπεί λφκηκα ηελ εηαηξεία. Νη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ελψ ε Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξαθεί θαη ζθξαγίδεη ηηο ηπρφλ δηνξζψζεηο ή πξνζζήθεο. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ απηήλ δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή. Ν Διιεληθφο Γεσξγηθφο Νξγαληζκφο «ΓΖΚΖΡΟΑ» δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη, νπνηεδήπνηε, είηε εγγξάθσο, είηε κε πξνθνξηθή ζπλέληεπμε, ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία θξίλεη απαξαίηεηε. Ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ ηηκψλ ησλ πξνζθνξψλ είλαη εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ πεξεζία, πξηλ ηελ ιήμε ηεο, θαη αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Ξξνζθνξέο πνπ γίλνληαη γηα κέξνο ηνπ έξγνπ πνπ έρεη πξνθεξπρζεί ή δελ πιεξνχλ ηνπο αλσηέξσ φξνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Πηνηρεία ή ελδείμεηο πνπ θαζηζηνχλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία αφξηζηα, ζπλεπάγνληαη ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο ΦΑΚΕΛΟ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ» Νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, θαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά : Πειίδα 4 απφ 10

5 15PROC Νη ζπκκεηέρνληεο ζα θαηαζέζνπλ πεχζπλε Γήισζε ηνπ Λ. 1599/86 κε εκεξνκελία εληφο ησλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ζηελ νπνία ζα δειψλνπλ: Έιαβαλ γλψζε ησλ ζπλζεθψλ ηνπ έξγνπ θαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, επί πνηλή απνξξίςεσο. Ζ εηαηξεία δηαζέηεη ην αλαγθαίν άξηηα εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ κε φια ηα απαηηνχκελα απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα θαη ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκφ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Ζ επζχλε γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζα ζπκβεί θαηά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηνπ πξνο ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Νξγαληζκνχ - ΓΖΚΖΡΟΑ εμαηηίαο απηήο, είηε ζην πξνζσπηθφ ηνπ, είηε ζην πξνζσπηθφ ησλ πεξεζηψλ, είηε ζε ηπρφλ ζπλεξγάηεο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπο, είηε ζε θάζε ηξίην θαη νη ηπρφλ δεκηέο ή βιάβεο, πνπ ελδερνκέλσο ζα πξνμελεζνχλ ζε φινπο απηνχο, βαξχλεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ Δξγνιάβν. Ρν ίδην ηζρχεη φρη κφλν γηα ηηο ζσκαηηθέο βιάβεο ή ηε ζαλάησζε πξνζψπνπ θαη γηα ηελ εμ απηψλ ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο ή ςπρηθήο νδχλεο, αιιά θαη γηα πιηθέο δεκηέο ζε θάζε ηξίηνλ, ζαλ ηέηνηνπ (ηξίηνπ) λννχκελνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Νξγαληζκνχ -ΓΖΚΖΡΟΑ κεηά ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ. Νθείινπλ λα απνθαζηζηνχλ απξνθάζηζηα θάζε δεκηά, ε νπνία ηπρφλ ζα πξνθιεζεί ζε βάξνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ πεξεζηψλ ηνπ Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Νξγαληζκνχ ΓΖΚΖΡΟΑ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ έζησ θαη αλ απηφ νθείιεηαη θαη ζε ειαθξά αθφκε ακέιεηα ηνπο ή ησλ απφ απηνχο πξνζηεζέλησλ πξνζψπσλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε απαηηνχκελε θαηά ηα αλσηέξσ πεχζπλε δήισζε, ππνγξάθεηαη απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο Δ.Ξ.Δ., Ν.Δ, θαη Δ.Δ. θαη απφ ηνλ Ξξφεδξν ηνπ Γ.Π. ή ηνλ Γ/ληα Πχκβνπιν, ζηηο πεξηπηψζεηο Α.Δ., ζεκεηψλνληαο επί ηεο δήισζεο φηη ελεξγνχλ σο λφκηκνη εθπξφζσπνη ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ θαη θέξνπλ ηε ζθξαγίδα ηεο επηρείξεζεο. Πηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ελψζεσλ ή θνηλνπξαμηψλ ε σο άλσ δήισζε ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα γηα θάζε κέινο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία. Εθόζον δεν σποβάλλεηαι σπεύθσνη δήλωζη με ασηόν ηον ηύπο ο σποψήθιος αποκλείεηαι πεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 1599/1986 (Α 75) κε εκεξνκελία εληφο ησλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ζηελ νπνία: Λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη πξνζθέξνληεο. Λα δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε: - Γηα θάπνην απφ ηα αθφινπζα αδηθήκαηα : - Ππκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 351 ηεο , ζει.1). - Γσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Καΐνπ 1997(ΔΔ C 195 ηεο , ζει.1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΘΔΞΞΑ ηνπ Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 358 ηεο , ζει. 2). - Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο , ζει 48). - Λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (ΔΔ L 166 ηεο , ζει. 77 Νδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Νδεγία Πειίδα 5 απφ 10

6 15PROC /97/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, ΔΔ L 344 ηεο , ζει. 76), ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 3424/2005 (Α 305). - Γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, εθβίαζεο, πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο, δφιηαο ρξενθνπίαο. - Γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Θψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. Λα δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε ή ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία. Λα δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη δελ ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ζε δηαδηθαζία ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία. Λα δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη: - Ζ επηρείξεζε ηνπο δελ ηειεί ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ή εηδηθή εθθαζάξηζε θαη επίζεο - Όηη ε επηρείξεζε δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ππφ αλάινγεο θαηαζηάζεηο θαζψο θαη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη δελ ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο. - Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ. Λα δειψλεηαη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ Θ.Λ 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, (ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο) θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζε ( ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο). Λα δειψλεηαη φηη δελ ππφθεηηαη ζε ηπρφλ λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο. Λα δειψλεηαη φηη δελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκφ. Λα δειψλεηαη φηη είλαη ζπλεπείο ζηελ εθπιήξσζε ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ φζν θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ελ γέλεη πξνο ην Γεκφζην ηνκέα. Λα δειψλεηαη φηη δελ έρνπλ θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο θαη φηη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή. Λα δειψλεηαη φηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο θη έρνπλ ιάβεη πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε απηψλ. Λα δειψλεηαη φηη ε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο δεκνπξαηνχκελεο πεξεζίαο. Λα δειψλεηαη φηη παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε γηα αλαβνιή ή αθχξσζε ή καηαίσζε ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. Όηη αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία, γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε απαηηνχκελε θαηά ηα αλσηέξσ πεχζπλε δήισζε, ππνγξάθεηαη απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο Δ.Ξ.Δ., Ν.Δ, θαη Δ.Δ. θαη απφ ηνλ Ξξφεδξν ηνπ Γ.Π. ή ηνλ Γ/ληα Πχκβνπιν, ζηηο πεξηπηψζεηο Α.Δ., ζεκεηψλνληαο επί ηεο δήισζεο φηη ελεξγνχλ σο λφκηκνη εθπξφζσπνη ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ θαη θέξνπλ ηε ζθξαγίδα ηεο επηρείξεζεο. Πηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ελψζεσλ ή θνηλνπξαμηψλ ε σο άλσ δήισζε ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα γηα θάζε κέινο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία. Εθόζον δεν σποβάλλεηαι σπεύθσνη δήλωζη με ασηόν ηον ηύπο ο σποψήθιος αποκλείεηαι Αληίγξαθν άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΜ..Ξ.Ξ. ζε ηζρχ Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ ISO 9001:2008 ζε ηζρχ. Πειίδα 6 απφ 10

7 Έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηξηεηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηεο ΔΜ..Ξ.Ξ. (Ξίλαθαο ζπλνπηηθήο παξνπζίαζεο έξγσλ κε παξερφκελεο ππεξεζίεο ζπλαθείο κε ην αληηθείκελν ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ, φπνπ ζα επηζπλάπηνληαη βεβαηψζεηο πινπνίεζεο ππνγεγξακκέλεο αξκνδίσο απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ θνξέσλ πξσηφηππεο ή αληίγξαθά ηνπο ή αληίγξαθα ζπκβάζεσλ θαη παξαζηαηηθψλ ηηκνιφγεζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ). Όιεο νη αλσηέξσ δειψζεηο κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνληαη ζε κηα δήισζε. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Λ. 4250/2014, «ε ππεχζπλε δήισζε ζα θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΘΔΞ». Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή καδί κε ηηο πξνζθνξέο ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ ζπκκεηέρνληα απφ ην δηαγσληζκφ ΦΑΚΕΛΟ «ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» Ν θάθεινο «Ρερληθή Ξξνζθνξά» πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηεο Ρερληθήο Ξξνζθνξάο, φπσο απηά απαηηνχληαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η ηεο παξνχζαο ρσξίο αλαγξαθή ηηκψλ. Πηελ Ρερληθή Ξξνζθνξά ηνπνζεηείηαη Φύλλο ζσμμόρθωζης πξνο ηηο απαηηήζεηο ησλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ ηεο παξνχζαο (Ξαξάξηεκα Η), ήηνη θχιιν ζπζρεηηζκνχ ηεο πξνζθνξάο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο φπνπ ζα πξέπεη λα δίλνληαη απαληήζεηο ζε φια ηα ζεκεία ησλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ ηεο παξνχζαο ΦΑΚΕΛΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» Ν Φάθεινο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο πεξηιακβάλεη α) ηελ ζπλνιηθή ηηκή ηεο πξνζθνξάο, β) ην πνζφ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΞΑ θαη γ) ην ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. 4. Σιμέρ Νη ηηκέο ησλ ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε επξψ, ρσξίο ηνλ Φ.Ξ.Α., ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ θαη ζα αθνξνχλ: ζηελ ηηκή αλά ψξα γηα παξνρή ππεξεζηψλ Ηαηξνχ Δξγαζίαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο θαη ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Γνκψλ ζηελ ηηκή αλά ψξα γηα παξνρή ππεξεζηψλ Ρερληθνχ Αζθαιείαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο θαη ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Γνκψλ ε ιέμε ΞΟΝΠΦΝΟΑ αλαγξάθεηαη κε θεθαιαία γξάκκαηα Ν Φ.Ξ.Α. αλαγξάθεηαη ρσξηζηά σο πνζνζηφ επί ηνηο εθαηφ. (Πε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο Φ.Ξ.Α. απηφο δηνξζψλεηαη απφ ηελ πεξεζία). Ξξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΟΩ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΟΩ πξνο μέλν λφκηζκα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Ξξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 5. Διαδικαζία αξιολόγηζηρ και καηακύπωζηρ Ζ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ μεθηλά λα απνζθξαγίδεη ηελ επνκέλε εκέξα απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ήηνη ζηηο 9 Ηνπλίνπ 2015 εκέξα Ρξίηε θαη ψξα 10:00 π.κ, έρνληαο ιάβεη απφ ην Ξξσηφθνιιν ηεο πεξεζίαο ηελ ιίζηα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ηνπο θαθέινπο ησλ πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδεη θαη ειέγρεη ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ» θαη εθφζνλ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο, πξνρσξά ζην άλνηγκα θαη ηνλ έιεγρν ησλ θαθέισλ ηεο «ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ» θαη «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ». Ππκκεηέρνληεο πνπ απνθιείνληαη ζε θάπνην ζηάδην θαηά ηελ πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία, δελ ζπκκεηέρνπλ ζην επφκελν. Ζ αλσηέξσ απνζθξάγηζε-αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ (δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήοηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ) νινθιεξψλεηαη ηελ ίδηα εκέξα θαη αλ δελ επαξθέζεη ν ρξφλνο, ζε επφκελε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο. Πειίδα 7 απφ 10

8 Ν Αλάδνρνο πνπ αμηνινγήζεθε σο κεηνδφηεο, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη εληφο δέθα (αξ. 10) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία εηδνπνίεζήο ηνπ, γηα ηελ ππνβνιή ησλ αθφινπζσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο: Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα θαησηέξσ αδηθήκαηα: Α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ, Β) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Καΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΘΔΞΞΑ ηνπ Ππκβνπιίνπ, Γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ, Γ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη απφ ην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαη γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Θψδηθα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε θαη, επίζεο φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε. Πε πεξίπησζε πνπ δελ εθδίδεηαη ηέηνην πηζηνπνηεηηθφ ιφγσ ηεο ηδηφηεηαο ηνπ αλαδφρνπ, ζπκπιεξψλεηαη ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ φηη δελ εθδίδεηαη ηέηνηνπ είδνπο πηζηνπνηεηηθφ. πεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ αξ.8 ηνπ Λ. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα δειψλεη φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ. Ξηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) πνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο δειψλεη ζηελ πεχζπλε Γήισζε ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαηά ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη εγγεγξακκέλνο ζε νηθείν Δπηκειεηήξην, επαγγεικαηηθφ κεηξψν θαη φηη εμαθνινπζεί λα είλαη εγγεγξακκέλνο κέρξη ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. Έγγξαθν ηνπ αλαδφρνπ κε ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ λα ζεκεηψλνληαη ζπγθεθξηκέλα: o Ν πεχζπλνο έξγνπ θαη αλαπιεξσηήο ηνπ o Ν αξηζκφο θαη ηα ζηνηρεία / πξνζφληα ησλ ηερληθψλ αζθαιείαο αλά εγθαηάζηαζε o Ν αξηζκφο θαη ηα ζηνηρεία / πξνζφληα ησλ ηαηξψλ εξγαζίαο αλά εγθαηάζηαζε. Γηα ηνλ/ηνπο ηερληθφ/νχο αζθαιείαο πνπ νξίδνληαη αλσηέξσ: i. Αληίγξαθν πηπρίνπ Ξνιπηερλείνπ ή Ξνιπηερληθήο Πρνιήο Αλσηάηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηνπ εμσηεξηθνχ, ηκήκαηνο Κεραλνιφγσλ Κεραληθψλ ή Ζιεθηξνιφγσλ Κεραληθψλ ή Σεκηθψλ Κεραληθψλ θαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ε νπνία ρνξεγείηαη απφ ην Ρερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο (Ρ.Δ.Δ.) ή ελαιιαθηηθά ii. Αληίγξαθν πηπρίνπ Ξαλεπηζηεκηαθήο Πρνιήο εζσηεξηθνχ ή ηζφηηκσλ ηνπ εμσηεξηθνχ, ηκήκαηνο Σεκηθψλ ή ελαιιαθηηθά Πειίδα 8 απφ 10

9 iii. Αληίγξαθν πηπρίνπ Ρερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο ή ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηνπ εμσηεξηθνχ ηκήκαηνο Κεραλνινγίαο ή Ζιεθηξνινγίαο ή Δλεξγεηαθήο Ρερλνινγίαο ή πηπρίν ησλ πξψελ ζρνιψλ ππνκεραληθψλ θαη ησλ Θέληξσλ Αλσηέξαο Ρερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο. Γηα ηνλ/ηνπο ηαηξφ/νχο εξγαζίαο πνπ νξίδνληαη αλσηέξσ: i. Ξηζηνπνίεζε απφ ηνλ Ηαηξηθφ Πχιινγν φηη ν ππνςήθηνο θαηέρεη θαη αζθεί ηελ εηδηθφηεηα ηεο ηαηξηθήο εξγαζίαο ή ελαιιαθηηθά ii. Γηα ηνπο ηαηξνχο ρσξίο εηδηθφηεηα πνπ ππάγνληαη ζηελ ππνπεξίπησζε α) ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Λ. 3850/2010, αληίγξαθα ζπκβάζεσλ πνπ ήηαλ ζε ηζρχ ζηηο θαζψο θαη απνδεηθηηθά άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο επί επηά ηνπιάρηζηνλ έηε iii. Γηα ηνπο ηαηξνχο πνπ ππάγνληαη ζηελ ππνπεξίπησζε β) ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Λ. 3850/2010, απνδεηθηηθά φηη ζηηο εθηεινχζαλ θαζήθνληα ηαηξνχ εξγαζίαο ρσξίο λα θαηέρνπλ ή λα αζθνχλ ηνλ ηίηιν ηεο εηδηθφηεηαο ηεο ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο, αιιά ηίηιν άιιεο εηδηθφηεηαο. Δγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πνζνχ ίζνπ κε ην πέληε ηνηο εθαηφ (αξ. 5%) ηεο θαηαθπξσζείζαο πξνζθνξάο ρσξίο ηνλ αλαινγνχληα Φ.Ξ.Α. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα ηεο παξνχζαο θαη επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο, ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ηελ εθθαζάξηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο. Πε πεξίπησζε πνπ ε εκεξνκελία παξέιζεη άπξαθηε, ν Νξγαληζκφο απνθιείεη ηνλ πξψην κεηνδφηε θαη απεπζχλεηαη ζηνλ επφκελν θαηά ζεηξά κεηνδφηε πνπ ζπκκεηείρε ζην δηαγσληζκφ γηα λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο. Ρν απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ ζα θαηαθπξσζεί κε απφθαζε αξκνδίνπ νξγάλνπ πνπ νξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. Κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ν Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζέιζεη άκεζα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 6. Υπόνορ Παπάδοζηρ Ρν πξφγξακκα επηζθέςεσλ Ηαηξνχ Δξγαζίαο θαη Ρερληθνχ Αζθαιείαο (εκεξνκελίεο θαη νλφκαηα) ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Νξγαληζκνχ «ΓΖΚΖΡΟΑ» ζα πξέπεη λα παξαδνζεί ζηελ Ρερληθή Γηεχζπλζε ηνπ Νξγαληζκνχ θαζψο επίζεο θαη ζε φιεο ηηο Ξεξ/θέο Γνκέο κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα (ελφο κήλα) απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ κεηνδφηε. 7. Διάπκεια Νη ππεξεζίεο Ηαηξνχ Δξγαζίαο θαζψο θαη Ρερληθνχ Αζθαιείαο ζα παξέρνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Νξγαληζκνχ «ΓΖΚΖΡΟΑ» ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο θαη ησλ Ξεξ/θψλ Γνκψλ ζχκθσλα κε ηε ζπλεκκέλε θαηάζηαζε Ξίλαθα 1 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Η κε θξνληίδα ηνπ αλαδφρνπ γηα δηάζηεκα δχν (αξ. 2) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 8. Τποσπεώζειρ Αναδόσος - Κςπώζειρ Πε πεξίπησζε παξάβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν νηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο θαη ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ή πιεκκεινχο εθηέιεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ (κε ηήξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο επηζθέςεσλ, κε πξαγκαηνπνίεζε πξνγξακκαηηζκέλεο επίζθεςεο), ν Διιεληθφο Γεσξγηθφο Νξγαληζκφο «ΓΖΚΖΡΟΑ» επηβάιιεη πνηληθή ξήηξα πνζνχ εθαηφ επξψ (100,00 ) γηα ηελ κε πξαγκαηνπνίεζε θάζε πξνγξακκαηηζκέλεο επίζθεςεο, θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο δηθαηνχηαη λα θεξχμεη ηνλ πξνκεζεπηή έθπησην. Πειίδα 9 απφ 10

10 Πε πεξίπησζε έθπησζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Νξγαληζκνχ «ΓΖΚΖΡΟΑ» ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο θαη ππνρξενχηαη ν αλάδνρνο ζε απνθαηάζηαζε θάζε δεκίαο πνπ πξνθιήζεθε ζηνλ Διιεληθφ Γεσξγηθφ Νξγαληζκφ «ΓΖΚΖΡΟΑ» απφ ηελ παξάβαζε γηα ηελ νπνία επηβιήζεθε ε έθπησζε. Απαγνξεχεηαη ν αλάδνρνο πνπ ζα αλαδεηρζεί απφ ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ λα εθρσξήζεη ή λα κεηαβηβάζεη ζε ηξίηνπο, θαζ νηνλδήπνηε ηξφπν ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο θαη ηα εθ ηεο ζπκβάζεσο απνξξένληα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο. Πηελ πεξίπησζε απηή θεξχζζεηαη έθπησηνο. 9. Πληπωμή Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη θάζε κήλα, βάζεη πξσηφηππσλ ηηκνινγίσλ θαη πξαθηηθψλ παξαιαβήο πνπ ζα εθδίδνληαη θαη ζα ππνβάιινληαη ζηα εμήο ζηνηρεία θαη ζηε δηεχζπλζε: ΔΞΩΛΚΗΑ: ΔΙΙΖΛΗΘΝΠ ΓΔΩΟΓΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ «ΓΖΚΖΡΟΑ» ΔΞΑΓΓΔΙΚΑ: Λ.Ξ.Η.Γ ΔΟΔΛΑ-ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ-ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ-ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖ-ΔΙΔΓΣΝΠ ΑΦΚ: ΓΝ: Γ ΑΘΖΛΩΛ Γ/ΛΠΖ: ΑΛΓΟΝ 1 & ΞΑΡΖΠΗΩΛ, ΑΘΖΛΑ, Ζ ππνβνιή παξαζηαηηθνχ ηηκνιφγεζεο νθείιεη λα ζπλνδεχεηαη απαξαίηεηα απφ αληίγξαθν ηνπ Ξξσηνθφιινπ Ξαξαιαβήο ησλ εξγαζηψλ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο. Θαηά ηελ πιεξσκή ν εξγνιάβνο ζα πξνζθνκίζεη Ξηζηνπνηεηηθφ Φνξνινγηθήο (ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πιεξσηέν πνζφ ππεξβαίλεη ηα 1.500,00 ) θαη Αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο (ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πιεξσηέν πνζφ ππεξβαίλεη ηα 3.000,00 ), θαζψο θαη θάζε άιιν έγγξαθν πνπ απαηηείηαη απφ ην λφκν, ην νπνίν ηπρφλ δεηεζεί απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Νξγαληζκνχ (ΔΙ.Γ.Ν) ΓΖΚΖΡΟΑ. Δπίζεο ζηνλ εξγνιάβν πνπ ζα αλαδεηρζεί επηβάιιεηαη παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη ζην θαζαξφ πνζφ ηεο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ, κε ζπληειεζηή 8% γηα πιεξσηέα πνζά άλσ ησλ 150,00 θαζψο θαη θξάηεζε 0,10% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο πξν Φ.Ξ.Α. ππέξ ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Π, 3% ραξηφζεκν ππέξ ΝΓΑ επί ηνπ 0,10% θαη 20% ΝΓΑ επί ηνπ ραξηνζήκνπ εηζθνξάο ππέξ ΝΓΑ. Ρα αλσηέξσ πνζά παξαθξαηνχληαη θαη απνδίδνληαη ζην δεκφζην. 10. Λοιποί Οποί Ν πξνζθέξσλ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο, εθηφο εάλ ξεηά αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηα ζεκεία εθείλα ηα νπνία δελ απνδέρεηαη. Ζ πεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα αθχξσζεο, καηαίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο ή θαη επαλαπξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ αδεκίσο. 11. Πληποθοπίερ Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία-δηεπθξίληζε κπνξείηε λα απεπζχλεζηε ζην Ρκήκα Ρερληθψλ Δξγαζηψλ, Θαηαζθεπψλ & Γηαρείξηζεο Αθίλεηεο Ξεξηνπζίαο ζηα Ρειέθσλα , , fax (θα. Άλλα Θαξαβάθα). Ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο Γξ. Γεψξγηνο Θαξέηζνο Πειίδα 10 απφ 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23