Real estate details Greece Στοιχεία ακίνητης περιουσίας Ελλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Real estate details Greece Στοιχεία ακίνητης περιουσίας Ελλάδα"

Transcript

1 Real estate details Greece Στοιχεία ακίνητης περιουσίας Ελλάδα Return this form to the Australian Government Department of Human Services, International Services by Επιστρέψτε το έντυπο αυτό στις ιεθνείς Υπηρεσίες του Department of Human Services της αυστραλιανής κυβέρνησης έως την Your Centrelink Reference Number Αριθµός Μητρώου Πελάτη Centrelink σας Day/Ηµέρα Month/Μήνας Year/Έτος / / When to use this form Πότε να χρησιµοποιήσετε αυτό το έντυπο For more information Για περισσότερες πληροφορίες You should use this form: if your home property is more than 2 hectares, or if your home property is on more than one (1) title, or if your home property is used for business purposes (regardless of the size of your property), or if you own any land, houses, buildings or parts of buildings other than your home property in Australia or outside Australia, or if a partnership, private company or private trust of which you are a partner, shareholder or beneficiary owns any land, houses, buildings or parts of buildings, or if you are in a care situation and have been absent from your home property for 2 years or more, or if you have been temporarily absent from your home property for more than 12 months. Complete a separate form for each property. Additional forms may be obtained from or by contacting the Department of Human Services, International Services or you can photocopy this form before completing it. Θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε αυτό το έντυπο: εάν η ιδιόκτητη κατοικία σας είναι περισσότερα από 2 εκτάρια ή εάν η ιδιόκτητη κατοικία σας είναι σε περισσότερους από έναν (1) τίτλους ή εάν η ιδιόκτητη κατοικία σας χρησιµοποιείται για τους σκοπούς επιχείρησης (άσχετα µε το µέγεθος του ακινήτου σας) ή εάν είστε ιδιοκτήτης οικοπέδων, κατοικιών, κτιρίων ή µεριδίων σε κτίρια εκτός από την ιδιόκτητη κατοικία σας στην Αυστραλία ή εκτός Αυστραλίας ή εάν ένας συνεταιρισµός, ιδιωτική εταιρία ή ιδιωτικό καταπίστευµα στο οποίο είστε συνέταιρος, µέτοχος ή δικαιούχος έχει στην κατοχή του οποιαδήποτε οικόπεδα, κατοικίες, κτίρια ή µερίδια σε κτίρια ή εάν βρίσκεστε σε ίδρυµα φροντίδας και απουσιάζατε από την ιδιόκτητη κατοικία σας για 2 χρόνια ή περισσότερα ή εάν απουσιάζατε προσωρινά από την ιδιόκτητη κατοικία σας για περισσότερους από 12 µήνες. Συµπληρώστε ξεχωριστό έντυπο για κάθε ακίνητο. Μπορείτε να λάβετε περισσότερα έντυπα από το ή εάν επικοινωνήσετε µε τις ιεθνείς Υπηρεσίες του Department of Human Services ή µπορείτε να φωτοτυπήσετε αυτό το έντυπο προτού το συµπληρώσετε. If you need help to fill in this form or you need more information about the questions, please call the Department of Human Services, International Services on This free call may not be available from every location within Greece, and may not be free from mobile phones or public phones. You may need to insert coins/card in pay phones as for a local call and this may not be refunded at end of call. If this free call numbers is not available, you can call You can reverse the charges to this number by requesting this through your local operator in Greece. Εάν χρειάζεστε βοήθεια για να συµπληρώσετε αυτό το έντυπο ή εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τις ερωτήσεις, παρακαλείστε να καλέσετε τις ιεθνείς Υπηρεσίες του Department of Human Services στο Η δωρεάν αυτή κλήση ενδέχεται να µην είναι διαθέσιµη από κάθε µέρος της Ελλάδας και ενδέχεται να µην είναι δωρεάν από κινητά τηλέφωνα ή από τηλέφωνα για το κοινό. Ενδέχεται να χρειαστεί να τοποθετήσετε κέρµατα/κάρτα στα τηλέφωνα για το κοινό όπως όταν κάνετε µια τοπική κλήση και αυτά ενδέχεται να µην σας επιστραφούν στο τέλος της κλήσης. Αν δεν είναι διαθέσιµος αυτός ο αριθµός δωρεάν κλήσης, µπορείτε να καλέσετε το Μπορείτε να αναστρέψετε τη χρέωση σε αυτόν τον αριθµό εφόσον το ζητήσετε από το τοπικό σας τηλεφωνικό κέντρο στην Ελλάδα. 1 of 15

2 What else you will need to provide Τι άλλο χρειάζεται να παράσχετε Filling in this form Συµπλήρωση αυτού του εντύπου This form tells you which other documents you need to provide to support your claim. Depending on your circumstances you may have to fill in other forms. Αυτό το έντυπο σας λέει ποια άλλα έγγραφα χρειάζεται να παράσχετε προκειµένου να στηρίξετε την αίτησή σας. Ανάλογα µε την κατάστασή σας ενδέχεται να χρειαστεί να συµπληρώσετε και άλλα έντυπα. Please use black or blue pen. Mark boxes like this with a or. Where you see a box like this Go to 5 skip to the question number shown. You do not need to answer the questions in between. IMPORTANT: Please show the currency of all the amounts you write on this form. Παρακαλείστε να χρησιµοποιήσετε µαύρο ή µπλε στυλό. Σηµειώστε τα τετράγωνα όπως αυτό µε ή. Όπου βλέπετε ένα τετράγωνο όπως αυτό Πηγαίνετε στο 5 µεταπηδήστε στον αριθµό ερώτησης που εµφανίζεται. εν χρειάζεται να απαντήσετε στις ενδιάµεσες ερωτήσεις. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Παρακαλείστε να υποδεικνύετε το νόµισµα όλων των ποσών που γράφετε σε αυτό το έντυπο. Returning your form(s) Επιστροφή του εντύπου/ων σας Return this form, all additional documents and any other forms you are required to complete to the Department of Human Services, International Services within 28 days to ensure you are paid from the earliest date possible. The postal address is: Department of Human Services International Services PO Box 7809 CANBERRA BC ACT 2610 Australia Fax: If you cannot return all the forms or documents within 28 days, contact the Department of Human Services, International Services for extra time. Επιστρέψτε το έντυπο αυτό, όλα τα επιπλέον έγγραφα και οποιαδήποτε άλλα έντυπα απαιτείται να συµπληρώσετε στις ιεθνείς Υπηρεσίες του Department of Human Services εντός 28 ηµερών για να βεβαιωθείτε ότι θα πληρωθείτε από όσο το δυνατόν προγενέστερη ηµεροµηνία. Η ταχυδροµική διεύθυνση είναι: Department of Human Services International Services PO Box 7809 CANBERRA BC ACT 2610 Australia Φαξ: Εάν δεν µπορείτε να επιστρέψετε όλα τα έντυπα ή έγγραφα εντός 28 ηµερών, επικοινωνήστε µε τις ιεθνείς Υπηρεσίες του Department of Human Services για να σας δοθεί περισσότερος χρόνος. 2 of 15

3 Privacy and your personal information Το απόρρητο και τα προσωπικά σας στοιχεία The authority to collect this information is contained in social security law and the Student Assistance Act The information you provide on this form will be used to determine your eligibility for, and provide payments and services to you, and where relevant, third parties. This information may also be used to detect or prevent fraud and/or recover overpayments. Centrelink may disclose limited information (for example, income and assets) about you to other individuals when your circumstances affect their entitlement to payments and services. Centrelink may give your information to other persons, bodies or agencies without your permission or otherwise in circumstances where commonwealth legislation requires or authorises the disclosure. You can get more information from the factsheet titled Your Right to Privacy fromwww. humanservices.gov.au or by contacting Centrelink International Services. Η εξουσιοδότηση για να συγκεντρωθούν τα στοιχεία αυτά περιέχεται στον νόµο κοινωνικών ασφαλίσεων και στον Νόµο περί Αρωγής Σπουδαστών του Οι πληροφορίες που παρέχετε σε αυτό το έντυπο θα χρησιµοποιηθούν για να εξακριβωθεί το κατά πόσον είστε δικαιούχος για πληρωµές και υπηρεσίες, και για να παρέχονται αυτές σε εσάς, και όπου απαιτείται, σε τρίτους. Αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να χρησιµοποιηθούν επίσης για τον εντοπισµό ή την αποτροπή απάτης ή/και για την ανάκτηση υπερπληρωµών. Το Centrelink ενδέχεται να αποκαλύψει περιορισµένα στοιχεία (για παράδειγµα, το εισόδηµα και τα περιουσιακά στοιχεία) σχετικά µε εσάς σε άλλα άτοµα όταν οι περιστάσεις σας επηρεάζουν το δικαίωµά τους για πληρωµές και υπηρεσίες. Το Centrelink ενδέχεται να δώσει τα στοιχεία σας σε άλλα άτοµα, φορείς ή υπηρεσίες χωρίς την άδειά σας ή µε άλλο τρόπο σε περίπτωση που απαιτείται ή εγκρίνεται η αποκάλυψη αυτή από την κοινοπολιτειακή νοµοθεσία. Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες από το πληροφοριακό φυλλάδιο µε τον τίτλο Το ικαίωµα του Απορρήτου σας από τοwww.humanservices.gov.au ή εάν επικοινωνήσετε µε τις ιεθνείς Υπηρεσίες του Centrelink. 3 of 15

4 1 Your name Το όνοµά σας 6 Location or address of the property in and/or outside Australia. Τοποθεσία ή διεύθυνση του ακινήτου εντός ή/και εκτός Αυστραλίας. Mr Κος Mrs Κα Miss ις Ms Κα Other Άλλο Family name Επώνυµο Postcode Ταχυδροµικός κώδικας First given name Πρώτο όνοµα Country Χώρα Second given name εύτερο όνοµα Please attach your full Greek tax return showing your property ownership details. Παρακαλείστε να επισυνάψετε την πλήρη Ελληνική φορολογική σας δήλωση όπου φαίνονται τα στοιχεία ιδιοκτησίας του ακινήτου σας. 2 Your date of birth Η ηµεροµηνία γέννησής σας Day/Ηµέρα Month/Μήνας Year/Έτος / / 7 What type of property is this? Τι είδους ακίνητο είναι αυτό; Vacant land Αδόµητο οικόπεδο 3 Your Centrelink Reference Number Αριθµός Μητρώου Πελάτη Centrelink σας Home office/business Οικιακό γραφείο/επιχείρηση House Κατοικία 4 Your contact phone number Ο τηλεφωνικός αριθµός επικοινωνίας σας Area code Κωδικός περιοχής ( ) Self contained flat (part of or attached to a residence) Αυτοτελές διαµέρισµα (µέρος κατοικίας ή προσαρτηµένο σε κατοικία) Units/flats/town house ιαµερίσµατα/µεζονέτα 5 Please read this before answering the following question. Παρακαλείστε να διαβάσετε αυτό το σηµείο πριν απαντήσετε στην παρακάτω ερώτηση. Retail premises Χώρος καταστήµατος Commercial premises Εµπορικός χώρος You will need to complete and attach a separate Real estate details form (AUS201) for each property you own. To obtain more copies, you can: photocopy the Real estate details form before completing it, or print the Real estate details form (AUS201) from the website contact us and request an additional form. Θα χρειαστεί να συµπληρώσετε και να επισυνάψετε ένα ξεχωριστό έντυπο Στοιχείων ακίνητης περιουσίας (AUS201) για κάθε ακίνητο στην ιδιοκτησία σας. Για να λάβετε περισσότερα αντίγραφα, µπορείτε: να φωτοτυπήσετε το έντυπο Στοιχεία ακίνητης περιουσίας προτού το συµπληρώσετε, ή να εκτυπώσετε το έντυπο Στοιχείων ακίνητης περιουσίας (AUS201) από τον ιστοχώρο στο www. humanservices.gov.au/forms να επικοινωνήσετε µαζί µας και να ζητήσετε επιπλέον έντυπο. Industrial premises Βιοµηχανικός χώρος Farm (or hobby farm) Αγρόκτηµα (ή αγρόκτηµα για χόµπι) Market garden Κήπος οπωροκηπευτικών Residential block larger than 2 hectares Οικόπεδο κατοικίας µεγαλύτερο από 2 εκτάρια Other Άλλο ώστε στοιχεία παρακάτω How many properties in Australia and/or outside Australia do you (and/or your partner) own or have an interest in? Πόσα ακίνητα έχετε εσείς (ή/και ο/η σύντροφός σας) στην κατοχή σας ή σε πόσα ακίνητα έχετε µερίδιο, στην Αυστραλία ή/και εκτός Αυστραλίας; CLK0AUS201GR of 15

5 8 What is the area or dimension of the property? Complete ONE of these measurements only. Ποιο είναι το εµβαδόν ή οι διαστάσεις του ακινήτου; Συµπληρώστε µόνο ΜΙΑ από αυτές τις µετρήσεις. Area in hectares Εµβαδόν σε εκτάρια 9 10 OR Ή OR Ή Area in acres Εµβαδόν σε ακρ Dimensions ιαστάσεις If your property is made up of more than 1 title, attach a separate sheet with details of the area or dimensions for each title. Εάν το ακίνητό σας αποτελείται από περισσότερους από 1 τίτλους, επισυνάψτε ξεχωριστό φύλλο µε τα στοιχεία του εµβαδού ή των διαστάσεων για κάθε τίτλο. Please read this before answering the following question. Παρακαλείστε να διαβάσετε αυτό το σηµείο πριν απαντήσετε στην παρακάτω ερώτηση. Please give us an estimate of the value. You do not need to have the property professionally valued. We may arrange to get the property professionally valued at no cost to you. Παρακαλείστε να µας δώσετε µια εκτίµηση της αξίας. εν χρειάζεστε εκτίµηση της αξίας από επαγγελµατία εκτιµητή. Ενδέχεται να κανονίσουµε εκτίµηση της αξίας από επαγγελµατία εκτιµητή εµείς χωρίς δική σας χρέωση. What is your estimate of the current market value of the whole property, including land and buildings? Ποια είναι η εκτίµησή σας για την τρέχουσα αξία αγοράς ολόκληρου του ακινήτου, συµπεριλαµβανοµένου του οικοπέδου και των κτιρίων; Currect market value Τρέχουσα αξία αγοράς Do you (and/or your partner) live on the property? ιαµένετε εσείς (ή/και ο/η σύντροφός σας) στο ακίνητο; X 11 Are you (and/or your partner) operating a business on a property of 2 hectares or less? ιατηρείτε εσείς (ή/και ο/η σύντροφός σας) επιχείρηση σε ακίνητο έκτασης 2 εκταρίων ή µικρότερη; What is the value of the portion of the property which is used strictly for private use? Ποια είναι η αξία του µεριδίου του ακινήτου που χρησιµοποιείται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση; Currect market value Τρέχουσα αξία αγοράς Is the property larger than 2 hectares (5 acres)? Το ακίνητο είναι µεγαλύτερο από 2 εκτάρια (5 ακρ); te: The residence and curtilage (2 hectares surrounding the home) may be an exempt asset for a person receiving income support payments. We will decide if that is appropriate to this real estate. Σηµείωση: Η κατοικία και ο περίβολός της (2 εκτάρια που περιβάλλουν την κατοικία) ενδέχεται να είναι αφορολόγητο περιουσιακό στοιχείο για άτοµο που λαµβάνει πληρωµές βοηθήµατος εισοδήµατος. Εµείς θα αποφασίσουµε εάν αυτό ισχύει για αυτό το ακίνητο. What is the estimate of the value of the home and surrounding 2 hectares (5 acres)? Ποια είναι η εκτίµηση της αξίας της κατοικίας και των 2 εκταρίων (5 ακρ) που την περιβάλλουν; Currect market value Τρέχουσα αξία αγοράς Does the property have more than 1 title? Το ακίνητο έχει περισσότερους από 1 τίτλους; Go to 15 Πηγαίνετε στο 15 Go to 23 Πηγαίνετε στο 23 5 of 15

6 14 What is the estimate of the value of the home and surrounding title? Ποια είναι η εκτίµηση της αξίας της κατοικίας και του τίτλου που την περιβάλλει; Currect market value Τρέχουσα αξία αγοράς Provide details of the title on which the home sits (description, area) Παράσχετε στοιχεία του τίτλου στον οποίο βρίσκεται η κατοικία (περιγραφή, εµβαδόν) 15 Continued Συνεχίζεται Are you (and/or your partner) over pension age and receiving, or claiming, an Australian Age Pension or Carer Payment from Centrelink, or an Australian Age Service Pension from the Department of Veterans' Affairs? Είστε εσείς (ή/και ο/η σύντροφός σας) άνω της ηλικίας συνταξιοδότησης και λαµβάνετε ή απαιτείτε µια Αυστραλιανή Σύνταξη Γήρατος ή Πληρωµή Φροντιστή από το Centrelink, ή µια Αυστραλιανή Στρατιωτική Σύνταξη Γήρατος από το Υπουργείο Παλαιών Πολεµιστών; Go to 23 Πηγαίνετε στο 23 Please attach a copy of each title deed. Παρακαλείστε να επισυνάψετε ένα αντίγραφο κάθε εγγράφου πράξης τίτλου. 15 Please read this before answering the following question. Παρακαλείστε να διαβάσετε αυτό το σηµείο πριν απαντήσετε στην παρακάτω ερώτηση. From 1 July 2017, the qualifying age for Age Pension will increase from 65 years to 65 years and 6 months. The qualifying age will then rise by 6 months every 2 years, reaching 67 years by 1 July See table below. Date of birth Qualifying age at 1 July 1952 to 31 December years and 6 months 1 January 1954 to 30 June years 1 July 1955 to 31 December years and 6 months From 1 January years Από 1 Ιουλίου 2017, η ηλικία συνταξιοδοτικού δικαιώµατος θα αυξηθεί από 65 έτη σε 65 έτη και 6 µήνες. Η ηλικία συνταξιοδοτικού δικαιώµατος θα αυξάνεται στη συνέχεια κατά 6 κάθε 2 έτη, φτάνοντας τα 67 την 1η Ιουλίου Βλ. πίνακα παρακάτω. Ηµεροµηνία γέννησης Ηλικία συνταξιοδοτικού δικαιώµατος 1 Ιουλίου 1952 έως 31 εκεµβρίου ετών και 6 µηνών 1 Ιανουαρίου 1954 έως 30 Ιουνίου ετών 1 Ιουλίου 1955 έως 31 εκεµβρίου ετών και 6 µηνών Από 1 Ιανουαρίου ετών Has the property been your (and/or your partner s) principal home for 20 years or more continuously? Το ακίνητο ήταν η βασική κατοικία για εσάς (ή/και τον/τη σύντροφό σας) για 20 συνεχόµενα χρόνια ή περισσότερα; Go to 23 Πηγαίνετε στο 23 Please attach documents to provide evidence of the property having been your principal home for 20 years or more continuously. Παρακαλείστε να επισυνάψετε έγγραφα ως απόδειξη του ότι το ακίνητο ήταν η βασική σας κατοικία για 20 συνεχόµενα χρόνια ή περισσότερα. How do you (and/or your partner) currently use the property? Tick ALL that apply. Πώς χρησιµοποιείτε σήµερα εσείς (ή/και ο/η σύντροφός σας) το ακίνητο; Σηµειώστε ΟΛΑ όσα ισχύουν. Primary production Πρωτογενής παραγωγή Rural residential only Μόνο επαρχιακή κατοικία Leased Ενοικιάζεται Other commercial or business use (e.g. commercial kennels) Άλλη εµπορική ή επιχειρηµατική χρήση (π.χ. εµπορικά κυνοκοµεία) Hobby farm Αγρόκτηµα για χόµπι Other Άλλο ώστε στοιχεία παρακάτω 6 of 15

7 18 Does a family member use the property to support themselves? Χρησιµοποιεί κάποιο µέλος της οικογένειας το ακίνητο για να στηρίζεται οικονοµικά; 19 Is there any potential commercial use of the property (e.g. subdividing, agistment, hobby farming)? Υπάρχει άλλη ενδεχόµενη εµπορική χρήση του ακινήτου (π.χ. διαχωρισµός, βοσκότοπος, καλλιέργεια για χόµπι); Describe how they use the property to support themselves Περιγράψτε πώς χρησιµοποιείται το ακίνητο για την οικονοµική του/της στήριξη Describe the potential commercial use Περιγράψτε την ενδεχόµενη εµπορική χρήση 21 Why is your property not being used to produce an income? Tick ALL that apply. Γιατί δεν χρησιµοποιείται το ακίνητό σας για την λήψη εισοδήµατος; Σηµειώστε ΟΛΑ όσα ισχύουν. Rural residential block Επαρχιακό οικιστικό οικόπεδο Land is not viable for commercial or agricultural use Η γη δεν είναι εφικτό να χρησιµοποιηθεί για εµπορικούς ή αγροτικούς σκοπούς Caring responsibilities Ευθύνες φροντίδας Health reasons Λόγοι υγείας Zoning restrictions Χωροταξικοί περιορισµοί Environmental restrictions Περιβαλλοντικοί περιορισµοί Other Άλλο ώστε στοιχεία παρακάτω 22 Have 2 or more titles been amalgamated since 9 May 2006? Έχουν συγχωνευθεί 2 ή περισσότεροι τίτλοι από την 9η Μαΐου 2006; 20 Are there any reasons that prevent you (and/or your partner) from using the property to produce an income? Υπάρχουν λόγοι που αποτρέπουν εσάς (ή/και τον/τη σύντροφό σας) να χρησιµοποιείτε το ακίνητο για να σας αποφέρει εισόδηµα; Go to 23 Πηγαίνετε στο 23 int 23 Who owns the property? Σε ποιον ανήκει το ακίνητο; You Εσάς Your partner Τον/τη σύντροφό σας Private Trust Ιδιωτικό Καταπίστευµα Private Company Ιδιωτική Εταιρία Percentage owned by: Ποσοστό που ανήκει σε: Other Άλλο Name of person/entity/όνοµα προσώπου/φορέα Percentage owned/ποσοστό ιδιοκτησίας 7 of 15

8 24 Please describe all buildings on the property Παρακαλείστε να περιγράψετε όλα τα κτίρια στο ακίνητο 1 What is the floor area in sq. metres (approx.)? Ποιο είναι το εµβαδό σε τετρ. µέτρα (περίπου); 24 Continued Συνεχίζεται 2 What is the floor area in sq. metres (approx.)? Ποιο είναι το εµβαδό σε τετρ. µέτρα (περίπου); How old is the building? Πόσων ετών είναι το κτίριο; Type of construction/είδος κατασκευής Exterior (e.g. brick, timber)/εξωτερικό (π.χ. τούβλα, ξύλα) How old is the building? Πόσων ετών είναι το κτίριο; Type of construction/είδος κατασκευής Exterior (e.g. brick, timber)/εξωτερικό (π.χ. τούβλα, ξύλα) Interior (e.g. plaster, not lined)/ Εσωτερικό (π.χ. γύψος, χωρίς επικάλυψη) Interior (e.g. plaster, not lined)/ Εσωτερικό (π.χ. γύψος, χωρίς επικάλυψη) Roof (e.g. iron, tiles)/οροφή (π.χ. σίδερο, κεραµίδια) Roof (e.g. iron, tiles)/οροφή (π.χ. σίδερο, κεραµίδια) General condition/γενική κατάσταση General condition/γενική κατάσταση Number of flats/units (if applicable) Αριθµός διαµερισµάτων/κατοικιών (εάν υπάρχουν) For residential building, number of bedrooms Για οικιστικό κτίριο, ο αριθµός υπνοδωµατίων Number of other rooms (excluding laundry, bathroom, toilet) Αριθµός άλλων δωµατίων (εξαιρούνται το πλυσταριό, το λουτρό και το αποχωρητήριο) Number of flats/units (if applicable) Αριθµός διαµερισµάτων/κατοικιών (εάν υπάρχουν) For residential building, number of bedrooms Για οικιστικό κτίριο, ο αριθµός υπνοδωµατίων Number of other rooms (excluding laundry, bathroom, toilet) Αριθµός άλλων δωµατίων (εξαιρούνται το πλυσταριό, το λουτρό και το αποχωρητήριο) If you have more than 2 buildings on this property, attach a separate sheet with details. Εάν έχετε περισσότερα από 2 κτίρια στο ακίνητο αυτό, επισυνάψτε ξεχωριστό φύλλο µε τα στοιχεία. 8 of 15

9 25 Please read this before answering the following question. Παρακαλείστε να διαβάσετε αυτό το σηµείο πριν απαντήσετε στην 26 Is the property mortgaged or encumbered? Το ακίνητο είναι υποθηκευµένο ή επιβαρηµένο; παρακάτω ερώτηση. The current market value of an item is what you would get if you sold it. It is not the replacement or insured value. Include: all furniture (including soft furnishings such as curtains) antiques and works of art electrical appliances such as televisions and fridges. How much do you (and/or your partner) owe? Πόσα χρήµατα οφείλετε εσείς (ή/και ο/η σύντροφός σας); Do not answer this question if you are completing this form about your current principal home. ONLY answer this question, if this property is an investment property or your former home. Η τρέχουσα αξία αγοράς ενός αντικειµένου είναι τα χρήµατα που θα λαµβάνατε εάν το πουλούσατε. εν είναι η αξία αντικατάστασης ή η ασφαλιστική αξία. Συµπεριλάβετε: όλα τα έπιπλα (συµπεριλαµβανοµένων των υφασµάτων επίπλωσης όπως κουρτίνες) αντίκες και έργα τέχνης ηλεκτρικές συσκευές όπως τηλεοράσεις και ψυγεία. Do not answer this question if you are completing this form about your current principal home. ONLY answer this question, if this property is an investment property or your former home. Μην απαντήσετε στην ερώτηση αυτή εάν συµπληρώνετε το έντυπο αυτό για την τρέχουσα βασική κατοικία σας. Απαντήστε στην ερώτηση αυτή ΜΟΝΟ εάν το ακίνητο αυτό χρησιµοποιείται ως επένδυση ή είναι η προηγούµενη κατοικία σας. What is your estimate of the current market value of your household contents you (and/or your partner) own in the property? Ποια είναι η εκτίµησή σας για την τρέχουσα αξία αγοράς του περιεχοµένου του ακινήτου που ανήκει σε εσάς (ή/και τον/τη σύντροφό σας); Current market value Τρέχουσα αξία αγοράς Amount owing Οφειλόµενο ποσό / Annual interest rate/ετήσιο επιτόκιο For what purpose were the funds borrowed? Για ποιο σκοπό έγινε ο δανεισµός των χρηµάτων; Please attach your mortgage or loan agreement and the latest statement of your loan account. Παρακαλείστε να επισυνάψετε το συµβόλαιο υποθήκης ή δανείου καθώς και τον τελευταίο λογαριασµό κίνησης του λογαριασµού του δανείου σας. 27 Did you (and/or your partner) use any other properties or investments to secure the loan to purchase the property? Χρησιµοποιήσατε εσείς (ή/και ο/η σύντροφός σας) οποιοδήποτε άλλο ακίνητο ή επένδυση ως εγγύηση προκειµένου να εξασφαλίσετε δάνειο για να αγοράσετε το ακίνητο; Your share Το δικό σας µερίδιο Partner s share Το µερίδιο του/της συντρόφου σας Please attach your mortgage or loan agreement and the latest statement of your loan account for the property used as security. Παρακαλείστε να επισυνάψετε το συµβόλαιο υποθήκης ή δανείου καθώς και τον τελευταίο λογαριασµό κίνησης του λογαριασµού του δανείου σας για το ακίνητο που χρησιµοποιήθηκε ως εγγύηση. 9 of 15

10 28 Do you (and/or your partner) receive any rental income from the lease of the property? Λαµβάνετε εσείς (ή/και ο/η σύντροφός σας) οποιοδήποτε εισόδηµα ενοικίου από την µίσθωση αυτού του ακινήτου; Go to 30 Πηγαίνετε στο 30 Gross amount of rent received (before tax) Μικτό ποσό του ενοικίου που λαµβάνεται (προ φόρων) 30 Do you (and/or your partner) receive any non-rental income from the property? Λαµβάνετε εσείς (ή/και ο/η σύντροφός σας) οποιοδήποτε εισόδηµα από το ακίνητο που δεν απορρέει από τη µίσθωσή του; Source of income (e.g. hobby farming, agistment) Πηγή εισοδήµατος (π.χ. καλλιέργεια αγροκτήµατος για χόµπι, βοσκότοπος) Frequency Συχνότητα If the property is only rented during holidays, how many weeks per year is it rented? Εάν το κτίριο ενοικιάζεται µόνο κατά τη διάρκεια των διακοπών, πόσες εβδοµάδες ανά έτος ενοικιάζεται; Gross amount received (before tax) Μικτό ποσό που λαµβάνεται (προ φόρων) Frequency Συχνότητα Please attach a copy of your last rental profit/loss statement and depreciation schedule. Παρακαλείστε να επισυνάψετε ένα αντίγραφο του τελευταίου λογαριασµού κερδών και ζηµιών της µίσθωσης και του πίνακα απόσβεσης. Please attach a copy of your relevant financial statements. Παρακαλείστε να επισυνάψετε ένα αντίγραφο των σχετικών καταστάσεων κίνησης λογαριασµών σας. 29 Does someone manage or look after the rental property on your behalf? ιαχειρίζεται ή φροντίζει κάποιος το ενοικιαζόµενο ακίνητο για λογαριασµό σας; Person s name Όνοµα προσώπου 31 Are there any circumstances affecting the value of the property? Υπάρχουν οποιεσδήποτε συνθήκες που επηρεάζουν την αξία του ακινήτου; This may include details such as: no water on property for grazing livestock, lack of adequate fencing, hills, rocky ground, heavily forested, unusual title. Σε αυτές ενδέχεται να συµπεριλαµβάνονται στοιχεία όπως: δεν υπάρχει νερό στο ακίνητο για την βοσκή ζώων, έλλειψη επαρκούς περίφραξης, λόφοι, πετρώδες έδαφος, πολύ δασώδες, ασυνήθης τίτλος ιδιοκτησίας. Business name (if relevant) Όνοµα επιχείρησης (εάν υπάρχει) Address ιεύθυνση Country Χώρα Phone number Αριθµός τηλεφώνου Area code Κωδικός περιοχής ( ) Postcode Ταχυδροµικός κώδικας 10 of 15

11 32 If the property is hard to locate, please give full directions or provide a map. Εάν είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η ακριβής θέση του ακινήτου, παρακαλείστε να δώσετε πλήρεις οδηγίες ή να παράσχετε χάρτη. 33 In the last five years have you (and/or your partner) given away, sold for less than their value, or surrendered a right to any property (including all or part of a house, farm, flat or vacant land)? Στα τελευταία πέντε χρόνια, έχετε δωρίσει, πουλήσει για λιγότερο από την αξία του, ή παραχωρήσει δικαίωµα επί οποιουδήποτε ακινήτου (συµπεριλαµβανοµένης όλης ή µέρους µιας κατοικίας, ενός αγροκτήµατος ή διαµερίσµατος ή αδόµητου οικοπέδου) εσείς (ή/και ο/η σύντροφός σας); 1 Address of the property you gave away or sold for less than its value. ιεύθυνση του ακινήτου που δωρίσατε ή πουλήσατε για λιγότερο από την αξία του. Country Χώρα Date given or sold Ηµεροµηνία κατά την οποία δωρίστηκε ή πωλήθηκε Day/Ηµέρα Month/Μήνας Year/Έτος / / What it was worth Tι αξία είχε Postcode Ταχυδροµικός κώδικας Amount you received for the property Ποσό που λάβατε για το ακίνητο Gift made by: ωρίστηκε από: You Eσάς Your partner Τον/τη σύντροφό σας Was this gift to a Special Disability Trust (SDT)? Αυτή η δωρεά έγινε µε παραλήπτη ένα Ειδικό Καταπίστευµα Αναπηρίας (SDT); SDT 11 of 15

12 33 Continued Συνεχίζεται 2 Address of the property you gave away or sold for less than its value. ιεύθυνση του ακινήτου που δωρίσατε ή πουλήσατε για λιγότερο από την αξία του. 33 Continued Συνεχίζεται 3 Address of the property you gave away or sold for less than its value. ιεύθυνση του ακινήτου που δωρίσατε ή πουλήσατε για λιγότερο από την αξία του. Country Χώρα Date given or sold Ηµεροµηνία κατά την οποία δωρίστηκε ή πωλήθηκε Day/Ηµέρα Month/Μήνας Year/Έτος / / What it was worth Tι αξία είχε Postcode Ταχυδροµικός κώδικας Country Χώρα Date given or sold Ηµεροµηνία κατά την οποία δωρίστηκε ή πωλήθηκε Day/Ηµέρα Month/Μήνας Year/Έτος / / What it was worth Tι αξία είχε Postcode Ταχυδροµικός κώδικας Amount you received for the property Ποσό που λάβατε για το ακίνητο Amount you received for the property Ποσό που λάβατε για το ακίνητο Gift made by: ωρίστηκε από: You Eσάς Your partner Τον/τη σύντροφό σας Was this gift to a Special Disability Trust (SDT)? Αυτή η δωρεά έγινε µε παραλήπτη ένα Ειδικό Καταπίστευµα Αναπηρίας (SDT); SDT Gift made by: ωρίστηκε από: You Eσάς Your partner Τον/τη σύντροφό σας Was this gift to a Special Disability Trust (SDT)? Αυτή η δωρεά έγινε µε παραλήπτη ένα Ειδικό Καταπίστευµα Αναπηρίας (SDT); SDT If you have given more than 3 gifts, attach a separate sheet with details. Εάν έχετε δωρίσει περισσότερα από 3 ακίνητα, επισυνάψτε ένα ξεχωριστό φύλλο µε τα στοιχεία. 12 of 15

13 Authority to inspect the property/εξουσιοδότηση επιθεώρησης του ακινήτου Purpose of this authority To enable us to correctly assess your entitlement, it may be necessary for a valuation of the property to be completed. This may be done when you first claim an Australian pension and then as required to maintain an accurate value of the property. In order to continue paying your correct entitlement, we may, from time to time, arrange for an official valuation of the property by a valuer in Greece, at no cost to you. Information about having a valuation Why is a valuation required? The social security law requires that the value of assets (e.g. property, shares in a company, units in a trust) is included when calculating the amount of pension, benefit or allowance payable. How is the value of a property decided? The value of real estate is its current market value, less any allowable debts on the property. The current market value is the price the owner could expect to receive if the property was sold. The Department of Human Services will maintain the value of your property through regular updates using relevant market data. What happens if there is no permission to inspect the property? If the value of the property is likely to affect a person s entitlement to social security payments or the rate of payment, but no permission to inspect the property is provided, the person s payment may not be granted or payment may be stopped. What if you are not satisfied with the valuation? If you are unhappy with a valuation, you should contact us. We will check the details, explain the decision, and if necessary arrange a further valuation. This gives you a chance to correct misunderstandings or present new information. If you disagree with the decision and would like the decision to be reviewed, we will forward the matter to a review officer. For more information about your review and appeal rights, or to request a review of a decision, go to our website www. humanservices.gov.au or call us on or visit one of our Service Centres. Σκοπός αυτής της εξουσιοδότησης Για να µας επιτρέψετε να εκτιµήσουµε σωστά τι δικαιούστε ενδέχεται να είναι απαραίτητη η εκτίµηση της αξίας του ακινήτου. Αυτό µπορεί να συµβεί όταν υποβάλλετε αίτηση για Αυστραλιανή σύνταξη για πρώτη φορά, και έπειτα όποτε απαιτείται για να τηρείται ενήµερη η ακριβής αξία του ακινήτου. Για να συνεχίσουµε να σας πληρώνουµε το σωστό ποσό που δικαιούστε, ενδέχεται να κανονίζουµε, κατά διαστήµατα, µια επίσηµη εκτίµηση του ακινήτου από έναν εκτιµητή στην Ελλάδα, χωρίς καµία χρέωση για εσάς. Πληροφορίες για την εκτίµηση της αξίας του ακινήτου Γιατί απαιτείται εκτίµηση; Ο νόµος κοινωνικών ασφαλίσεων απαιτεί ότι η αξία των περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακίνητα, µετοχές σε εταιρία, µονάδες σε καταπίστευµα) συµπεριλαµβάνονται κατά τον υπολογισµό του ποσού της πληρωτέας σύνταξης, παροχής ή επιδόµατος. Πώς αποφασίζεται η αξία του ακινήτου; Η αξία του ακινήτου είναι η τρέχουσα αξία αγοράς του, µείον οποιαδήποτε επιτρεπόµενα χρέη επί του ακινήτου. Η «τρέχουσα αξία αγοράς» είναι η τιµή την οποία θα µπορούσε να περιµένει ο ιδιοκτήτης να λάβει εάν πωλούνταν το ακίνητο. Το Department of Human Services θα ενηµερώνει την αξία του ακινήτου σας µε τακτικές επιθεωρήσεις χρησιµοποιώντας σχετικά δεδοµένα της αγοράς. Τι συµβαίνει εάν δεν υπάρχει άδεια επιθεώρησης του ακινήτου; Εάν η αξία του ακινήτου ενδέχεται να επηρεάσει το δικαίωµα του προσώπου να λάβει πληρωµές κοινωνικών ασφαλίσεων ή το ποσό της πληρωµής, αλλά δεν παρέχεται άδεια επιθεώρησης του ακινήτου, η πληρωµή του προσώπου αυτού ενδέχεται να µην χορηγηθεί ή µπορεί να σταµατήσει η πληρωµή του. Τι συµβαίνει εάν δεν είστε ικανοποιηµένοι από την εκτίµηση; Εάν δεν συµφωνείτε µε κάποια εκτίµηση, επικοινωνήστε µαζί µας. Θα ελέγξουµε τα στοιχεία, θα εξηγήσουµε την απόφαση και, εάν είναι απαραίτητο, να κανονίσουµε µια άλλη εκτίµηση. Αυτό σας δίνει την ευκαιρία να διορθώσετε τυχόν παρεξηγήσεις ή να παρουσιάσετε καινούριες πληροφορίες. Εάν διαφωνείτε µε την απόφαση και θα θέλατε να αναθεωρηθεί, θα προωθήσουµε την υπόθεση σε έναν υπάλληλο αναθεώρησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την αναθεώρησή σας και τα δικαιώµατα υποβολής έφεσης ή για να ζητήσετε αναθεώρηση µιας απόφασης, επισκεφθείτε τον ιστότοπό µας www. humanservices.gov.au ή καλέστε µας στο ή επισκεφθείτε τα Κέντρα Εξυπηρέτησής µας. 13 of 15

14 34 IMPORTANT INFORMATION ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 35 Privacy and your personal information Your personal information is protected by law, including the Privacy Act 1988, and is collected by the Australian Government Department of Human Services for the assessment and administration of payments and services.this information is required to process your application or claim. Your information may be used by the department or given to other parties for the purposes of research, investigation or where you have agreed or it is required or authorised by law. You can get more information about the way in which the Department of Human Services will manage your personal information, including our privacy policy at www. humanservices.gov.au/privacy or by requesting a copy from the department. Το απόρρητο και τα προσωπικά σας στοιχεία Οι προσωπικές σας πληροφορίες προστατεύονται από τη νοµοθεσία, όπως για παράδειγµα από το Νόµο περί Απορρήτου (Privacy Act) 1988 και συλλέγονται από το Department of Human Services της αυστραλιανής κυβέρνησης για το σκοπό της αξιολόγησης και διαχείρισης πληρωµών και υπηρεσιών. Αυτές οι πληροφορίες είναι αναγκαίες για την διεκπεραίωση της αίτησης ή της προσφυγής σας. Οι πληροφορίες σας µπορεί να χρησιµοποιηθούν από την υπηρεσία ή να παραχωρηθούν σε τρίτους για σκοπούς έρευνας και διερεύνησης. Επίσης, µπορούν να παραχωρηθούν εάν παράσχετε τη συναίνεσή σας ή εάν αυτό απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόµο. Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο που το Department of Human Services θα διαχειρίζεται τα προσωπικά σας στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένης της ήλωσης Απορρήτου µας, στη διεύθυνσηwww.humanservices.gov.au/privacy ή να ζητήσετε ένα αντίγραφο από την υπηρεσία. Authority to inspect the property I hereby authorise a licenced valuer to enter and inspect the property for the purposes of a valuation in relation to the Social Security (Administration) Act I understand that if the property to be inspected is not occupied by me, it is my responsibility to give the actual occupant reasonable notice, or such notice as is required by agreement, of the inspection. This authorisation does not permit the valuer to enter my home, or any dwelling I may own, during the inspection, unless invited to do so. A similar condition applies to the home of any tenant involved. I further understand that the Department of Human Services or its representative will contact me, or the person noted below, to arrange a mutually convenient time for any inspection of the property. 35 Continued / Συνεχίζεται Εξουσιοδότηση επιθεώρησης του ακινήτου ια του παρόντος εξουσιοδοτώ έναν εγκεκριµένο εκτιµητή να εισέλθει και να επιθεωρήσει το ακίνητο για τους σκοπούς µιας εκτίµησης σχετικά µε τον Νόµο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων ( ιαχείρισης) του Αντιλαµβάνοµαι ότι εάν δεν κατοικώ στο προς επιθεώρηση ακίνητο, είναι δική µου υποχρέωση να δώσω στον τωρινό ένοικο εύλογη ειδοποίηση, ή οποιαδήποτε ειδοποίηση που απαιτείται δια συµφωνίας, σχετικά µε την επιθεώρηση. Η εξουσιοδότηση αυτή δεν επιτρέπει στον εκτιµητή να εισέλθει στο σπίτι µου, ή σε οποιαδήποτε κατοικία ενδέχεται να είναι στην ιδιοκτησία µου, κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης, εκτός εάν προσκληθεί για αυτό το σκοπό. Ισχύει παρόµοιος όρος για την κατοικία οποιουδήποτε σχετικού ενοίκου. Αντιλαµβάνοµαι επίσης ότι το Department of Human Services, ή ένας αντιπρόσωπος του θα επικοινωνήσει µαζί µου, ή µε το πρόσωπο που σηµειώνεται παρακάτω, για να κανονίσει µια αµοιβαία κατάλληλη ώρα για οποιαδήποτε επιθεώρηση του ακινήτου. Your full name Το ονοµατεπώνυµό σας Location or address of the property in and/or outside Australia. Τοποθεσία ή διεύθυνση του ακινήτου, εντός ή/και εκτός Αυστραλίας. Country Χώρα Person to be contacted by the valuer Πρόσωπο µε το οποίο θα επικοινωνήσει ο εκτιµητής Person s daytime phone number Αριθµός τηλεφώνου του προσώπου για επικοινωνία κατά τη διάρκεια της ηµέρας Area code Κωδικός περιοχής ( ) Your signature Η υπογραφή σας Date Ηµεροµηνία / / Your partner s signature Η υπογραφή του/της συντρόφου σας Postcode Ταχυδροµικός κώδικας Date Ηµεροµηνία / / 14 of 15

15 36 Which of the following forms, documents and other attachments are you (and/or your partner) providing with this form? If you are unsure, check the question to see if you should attach the documents. Ποια από τα παρακάτω έντυπα, έγγραφα και άλλα συνηµµένα παρέχετε εσείς (ή/και ο/η σύντροφός σας) µαζί µε το έντυπο αυτό; Εάν δεν είστε βέβαιοι, ελέγξτε την ερώτηση για να δείτε εάν θα πρέπει να επισυνάψετε τα έγγραφα. You must provide original documents, not photocopies. Πρέπει να παράσχετε πρωτότυπα έγγραφα, όχι φωτοτυπίες. Full Greek tax return showing your property ownership details (See question 6) Πλήρης Ελληνική φορολογική δήλωση στην οποία εµφανίζονται τα στοιχεία ιδιοκτησίας του ακινήτου σας ( είτε ερώτηση 6) Title deed for each parcel of land (See question 14) Πράξη τίτλου για κάθε οικόπεδο ( είτε ερώτηση 14) Documents to provide evidence of the property having been your principal home for 20 years or more continuously (See question 16) Έγγραφα ως απόδειξη ότι το ακίνητο υπήρξε βασική σας κατοικία για 20 συνεχόµενα χρόνια ή περισσότερα ( είτε ερώτηση 16) Documents to provide evidence of any mortgage for the property (See questions 26 and 27) Έγγραφα ως απόδειξη οποιασδήποτε υποθήκης επί του ακινήτου ( είτε ερώτηση 26 και 27) Last rental profit/loss statement and depreciation schedule for the rental property (See question 29) Τελευταία κατάσταση κερδών και ζηµιών της µίσθωσης και πίνακας απόσβεσης για το µισθωµένο ακίνητο ( είτε ερώτηση 29) Relevant financial statements (See question 30) Σχετικοί ισολογισµοί ( είτε ερώτηση 30) Continued / Συνεχίζεται IMPORTANT INFORMATION ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το απόρρητο και τα προσωπικά σας στοιχεία Οι προσωπικές σας πληροφορίες προστατεύονται από τη νοµοθεσία, όπως για παράδειγµα από το Νόµο περί Απορρήτου (Privacy Act) 1988 και συλλέγονται από το Department of Human Services της αυστραλιανής κυβέρνησης για το σκοπό της αξιολόγησης και διαχείρισης πληρωµών και υπηρεσιών. Αυτές οι πληροφορίες είναι αναγκαίες για την διεκπεραίωση της αίτησης ή της προσφυγής σας. Οι πληροφορίες σας µπορεί να χρησιµοποιηθούν από την υπηρεσία ή να παραχωρηθούν σε τρίτους για σκοπούς έρευνας και διερεύνησης. Επίσης, µπορούν να παραχωρηθούν εάν παράσχετε τη συναίνεσή σας ή εάν αυτό απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόµο. Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο που το Department of Human Services θα διαχειρίζεται τα προσωπικά σας στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένης της ήλωσης Απορρήτου µας, στη διεύθυνσηwww.humanservices.gov.au/privacy ή να ζητήσετε ένα αντίγραφο από την υπηρεσία. Statement ήλωση I declare that: / ηλώνω ότι: the information provided in this form is complete and correct. οι πληροφορίες που παρείχα σε αυτό το έντυπο είναι πλήρεις και σωστές. I understand that: /Αντιλαµβάνοµαι ότι: giving false or misleading information is a serious offence. η χορήγηση ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών αποτελεί σοβαρό αδίκηµα. the Australian Government Department of Human Services can make relevant enquiries to make sure I receive the correct entitlement. Το Department of Human Services µπορεί να κάνει οποιεσδήποτε σχετικές έρευνες που είναι απαραίτητες για να εξασφαλιστεί ότι λαµβάνω τα σωστά ποσά που δικαιούµαι. Your signature Η υπογραφή σας 37 IMPORTANT INFORMATION ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Privacy and your personal information Your personal information is protected by law, including the Privacy Act 1988, and is collected by the Australian Government Department of Human Services for the assessment and administration of payments and services.this information is required to process your application or claim. Your information may be used by the department or given to other parties for the purposes of research, investigation or where you have agreed or it is required or authorised by law. You can get more information about the way in which the Department of Human Services will manage your personal information, including our privacy policy at www. humanservices.gov.au/privacy or by requesting a copy from the department. Date Ηµεροµηνία / / Your partner s signature Η υπογραφή του/της συντρόφου σας Date Ηµεροµηνία / / 15 of 15

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic tes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή Σύνταξη Γήρατος Συμφωνια Κοινωνικης Ασφαλισης

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Pension

Notes for claiming Australian Pension tes for claiming Australian Pension Social Security Agreement between Australia and Cyprus Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή Σύνταξη Συμφωνια Κοινωνικης Ασφαλισης Μεταξυ Αυστραλιας Και

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Pension Social Security Agreement between Australia and Cyprus

Notes for claiming Australian Pension Social Security Agreement between Australia and Cyprus tes for claiming Australian Pension Social Security Agreement between Australia and Cyprus Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή Σύνταξη Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλισης Μεταξύ Αυστραλίας Και

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic tes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή Σύνταξη Γήρατος Συμφωνια Κοινωνικης Ασφαλισης

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Age pension SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE HELLENIC REPUBLIC

Notes for claiming Australian Age pension SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE HELLENIC REPUBLIC AUS140-GR(1).0807 (Page 1 of 31/Σελίδα 1 από 31) tes for claiming Australian Age pension SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE HELLENIC REPUBLIC Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic tes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή Σύνταξη Γήρατος Συμφωνια Κοινωνικης Ασφαλισης

Διαβάστε περισσότερα

MOD. Income and Assets Eισόδημα και περιουσιακά στοιχεία. Purpose of this form Σκοπός αυτού του εντύπου

MOD. Income and Assets Eισόδημα και περιουσιακά στοιχεία. Purpose of this form Σκοπός αυτού του εντύπου Income and Assets Eισόδημα και περιουσιακά στοιχεία MOD IA Purpose of this form Σκοπός αυτού του εντύπου This form is part of your claim for an Australian payment. The information in this form is used

Διαβάστε περισσότερα

MOD. Income and Assets Eισόδημα και περιουσιακά στοιχεία. Purpose of this form Σκοπός αυτού του εντύπου

MOD. Income and Assets Eισόδημα και περιουσιακά στοιχεία. Purpose of this form Σκοπός αυτού του εντύπου Income and Assets Eισόδημα και περιουσιακά στοιχεία MOD IA Purpose of this form Σκοπός αυτού του εντύπου This form is part of your claim for an Australian Age Pension. The information in this form is used

Διαβάστε περισσότερα

Αυτές οι πληροφορίες είναι στα Ελληνικά αρχίζοντας από τη σελίδα 5 αυτών των Σηµειώσεων. Purpose of this form. Filling in this form

Αυτές οι πληροφορίες είναι στα Ελληνικά αρχίζοντας από τη σελίδα 5 αυτών των Σηµειώσεων. Purpose of this form. Filling in this form Authorising a person or organisation to enquire or act on your behalf Εξουσιοδότηση προσώπου ή οργανισµού για να ζητά πληροφορίες ή να ενεργεί εκ µέρους σας Αυτές οι πληροφορίες είναι στα Ελληνικά αρχίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

MOD. Income and Assets Eισόδημα και περιουσιακά στοιχεία. Purpose of this form Σκοπός αυτού του εντύπου. If you have a partner Εάν έχετε σύντροφο

MOD. Income and Assets Eισόδημα και περιουσιακά στοιχεία. Purpose of this form Σκοπός αυτού του εντύπου. If you have a partner Εάν έχετε σύντροφο Income and Assets Eισόδημα και περιουσιακά στοιχεία MOD IA Purpose of this form Σκοπός αυτού του εντύπου This form is part of your claim for an Australian Age Pension. Αυτό το έντυπο είναι μέρος της αίτησής

Διαβάστε περισσότερα

MOD. Income and Assets Eισόδημα και περιουσιακά στοιχεία. Purpose of this form Σκοπός αυτού του εντύπου. If you have a partner Εάν έχετε σύντροφο

MOD. Income and Assets Eισόδημα και περιουσιακά στοιχεία. Purpose of this form Σκοπός αυτού του εντύπου. If you have a partner Εάν έχετε σύντροφο Income and Assets Eισόδημα και περιουσιακά στοιχεία MOD IA Purpose of this form Σκοπός αυτού του εντύπου This form is part of your claim for an Australian Age Pension. Αυτό το έντυπο είναι μέρος της αίτησής

Διαβάστε περισσότερα

Partner details Στοιχεία συντρόφου

Partner details Στοιχεία συντρόφου Partner details Στοιχεία συντρόφου This form is part of your partner s claim or ongoing entitlement for payment. The information requested on this form is needed so the Australian Government Department

Διαβάστε περισσότερα

Customer s name Όνοµα πελάτη Centrelink Reference Number Αριθµός Μητρώου Πελάτη του Centrelink

Customer s name Όνοµα πελάτη Centrelink Reference Number Αριθµός Μητρώου Πελάτη του Centrelink Request for information SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND GREECE Αίτηµα για πληροφορίες ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑ ΑΣ OFFICE USE ONLY ΓIA EΠIΣHMH XPHΣH MONO

Διαβάστε περισσότερα

Request for information. Αίτημα για πληροφορίες SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND GREECE

Request for information. Αίτημα για πληροφορίες SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND GREECE AUS193.0808 (Page 1 of 7/Σελίδα 1 από 7) Request for information SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND GREECE Αίτημα για πληροφορίες ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Work capacity Customer Information Ικανότητα για εργασία Πληροφορίες Πελάτη

Work capacity Customer Information Ικανότητα για εργασία Πληροφορίες Πελάτη Work capacity Customer Information Ικανότητα για εργασία Πληροφορίες Πελάτη Who should complete this form? This form should be completed by a person with a disability, illness or injury who is looking

Διαβάστε περισσότερα

Request for information. Αίτημα για πληροφορίες SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND GREECE

Request for information. Αίτημα για πληροφορίες SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND GREECE Request for information SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND GREECE Αίτημα για πληροφορίες ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ OFFICE USE ONLY ΓIA EΠIΣHMH XPHΣH MONO

Διαβάστε περισσότερα

1419 GRE. Application for a Visitor visa Tourist stream Αίτηση για Visitor visa Tourist stream (Βίζα Επισκέπτη για Τουριστικούς σκοπούς)

1419 GRE. Application for a Visitor visa Tourist stream Αίτηση για Visitor visa Tourist stream (Βίζα Επισκέπτη για Τουριστικούς σκοπούς) Application for a Visitor visa Tourist stream Αίτηση για Visitor visa Tourist stream (Βίζα Επισκέπτη για Τουριστικούς σκοπούς) Form 1419 GRE GREEK Σχετικά με αυτό το έντυπο Σημαντικό Παρακαλείστε να διαβάσετε

Διαβάστε περισσότερα

Είστε μέλος ζευγαριού;

Είστε μέλος ζευγαριού; Είστε μέλος ζευγαριού; Στις περισσότερες περιπτώσεις, πληρωμές και υπηρεσίες που λαβαίνετε από την Australian Government επηρεάζονται από την κατάσταση της σχέσης σας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, πληρωμές

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να κάνω αν αλλάξει η κατάστασή μου;

Τι πρέπει να κάνω αν αλλάξει η κατάστασή μου; GREEK How to make a complaint or provide feedback Αποφύγετε μια οφειλή Τι πρέπει να κάνω αν αλλάξει η κατάστασή μου; Αν λαμβάνετε μία πληρωμή Centrelink, πρέπει να μας ενημερώσετε για το εισόδημά σας και

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας

Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας Σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Αυστραλία GREEK Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Αυστραλία διαφέρει από τα αντίστοιχα συστήματα στις περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

TDR. Treating doctor s report (Outside Australia) Έκθεση θεράποντος ιατρού (εκτός Αυστραλίας) 1 of 53. Patient s details Στοιχεία ασθενή.

TDR. Treating doctor s report (Outside Australia) Έκθεση θεράποντος ιατρού (εκτός Αυστραλίας) 1 of 53. Patient s details Στοιχεία ασθενή. Treating doctor s report (Outside Australia) Έκθεση θεράποντος ιατρού (εκτός Αυστραλίας) TDR Patient s details Στοιχεία ασθενή Name Όνοµα Address ιεύθυνση Date of birth Hµεροµηνία γέννησης Instructions

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Κύπρου

Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Κύπρου Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Κύπρου Σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Αυστραλία Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Αυστραλία διαφέρει από τα αντίστοιχα συστήματα στις περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Απαλλαγής / Προκαταβολής

Ασφάλιση Απαλλαγής / Προκαταβολής (English Version Pages 6-10) Ασφάλιση Απαλλαγής / Προκαταβολής Σε κάθε περίπτωση συμβάντος που καλύπτεται από το παρόν συμβόλαιο επικοινωνήστε μαζί μας στο +30 211 10 99894 Για πληροφορίες σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εισοδημάτων Παραπέμπεται από την υπηρεσία Προστασίας Παιδιών

Διαχείριση Εισοδημάτων Παραπέμπεται από την υπηρεσία Προστασίας Παιδιών Διαχείριση Εισοδημάτων Παραπέμπεται από την υπηρεσία Προστασίας Παιδιών Τι είναι η Διαχείριση Εισοδημάτων [Income Management]; Η Διαχείριση Εισοδημάτων [Income Management] είναι ένας τρόπος που σας βοηθάει

Διαβάστε περισσότερα

Application to enrol in a NSW Government school

Application to enrol in a NSW Government school Application to enrol in a NSW Government school Αίτηση Application εγγραφής to enrol σε in κρατικό a NSW σχολείο Government της NSW school Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που εκδηλώσατε να εγγράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά: α) Ν. 2185/1994 (ΦΕΚ 14, τ. Α ), Ν. 3677/2008 (ΦΕΚ 140, τ. Α ) β) Εγκύκλιοι 22/1994 και 82/2008 της Διεύθυνσής μας

Σχετικά: α) Ν. 2185/1994 (ΦΕΚ 14, τ. Α ), Ν. 3677/2008 (ΦΕΚ 140, τ. Α ) β) Εγκύκλιοι 22/1994 και 82/2008 της Διεύθυνσής μας ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αθήνα, 02.08..2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΜΕΡΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Γραφεία:

Διαβάστε περισσότερα

[I acknowledge receipt of the Electronic Health Information System Fact Sheet. I have read and understand the Fact Sheet.]

[I acknowledge receipt of the Electronic Health Information System Fact Sheet. I have read and understand the Fact Sheet.] NYU LANGONE MEDICAL CENTER NYU Hospitals Center και NYU School of Medicine Συγκατάθεση για Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφοριών Υγείας [Consent for Electronic Health Information System] Έχω λάβει το Φύλλο Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

BusinessGuard Directors & Officers Liability Ευθύνη Στελεχών ιοίκησης Proposal Form

BusinessGuard Directors & Officers Liability Ευθύνη Στελεχών ιοίκησης Proposal Form BusinessGuard Directors & Officers Liability Ευθύνη Στελεχών ιοίκησης Proposal Form Πρόταση Ασφάλισης Agency Πρακτορείο Company Details Στοιχεία Εταιρίας 1. Name of Company: Επωνυµία Εταιρίας : VAT No

Διαβάστε περισσότερα

Information Sheet - Fees and Charges

Information Sheet - Fees and Charges Information Sheet - Fees and Charges Who covers the cost of my care? Whilst you are at Fronditha Care, the cost of your care is covered by a combination of subsidy from the Government paid directly to

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ AIG GREECE Proposer Details Name of company and all subsidiary companies to be insured under this policy Επωνυµία ασφαλιζόµενης επιχείρησης και θυγατρικών εταιριών για

Διαβάστε περισσότερα