5 ν (Δαξηλό) Κιηληθό Φξνληηζηήξην Δ.Μ.Πα.Κ.Α.Ν Καξπελήζη Μαξηίνπ 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5 ν (Δαξηλό) Κιηληθό Φξνληηζηήξην Δ.Μ.Πα.Κ.Α.Ν Καξπελήζη 22-25 Μαξηίνπ 2013"

Transcript

1 5 ν (Δαξηλό) Κιηληθό Φξνληηζηήξην Δ.Μ.Πα.Κ.Α.Ν Καξπελήζη Μαξηίνπ 2013 Υπό την αιγίδα τοσ Ιατρικού Σσλλόγοσ Εσρστανίας Πξώηνο αλαδείρζεθε ν θ. Αλδξέαο ηδεξόπνπινο (Καξδηνιόγνο), ν νπνίνο θεξδίδεη ηελ εγγξαθή θαη δηακνλή ηνπ ζην 6 ν (Υεηκεξηλό) Κιηληθό Φξνληηζηήξην ζηα Καιάβξπηα. Οη ζσζηέο απαληήζεηο ζεκεηώλνληαη κε έληνλν ρξώκα ΔΡΩΣΗΗ 1 Πνηά ήηαλ ε πην πξόζθαηε ηηκή γιπθνδπιησκέλεο αηκνζθαηξίλεο ησλ αζζελώλ κε δηαβήηε ηύπνπ 2, πνπ ζπκκεηείραλ ζηε κειέηε INSTIGATE, όηαλ μεθίλεζαλ ηελ αγσγή κε ηλζνπιίλε; α) 7,8 % β) 8,5 % γ) 9,6 % ΔΡΩΣΗΗ 2 ύκθσλα κε ηoλ αιγόξηζκν ησλ ADA θαη EASD, ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν πξνηείλεηαη γηα ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο κε ηλζνπιίλε ζην δηαβήηε ηύπνπ 2 ε ρνξήγεζε κηαο έλεζεο βαζηθήο ηλζνπιίλεο εκεξεζίσο ελδηάκεζεο ή παξαηεηακέλεο δξάζεο, είλαη: α) Η κεγαιύηεξε απνηειεζκαηηθόηεηα ζπγθξηηηθά κε 2 ή 3 ελέζεηο ηελ εκέξα β) Απνηειεί πην βνιηθό ζρήκα γ) To κηθξόηεξν θόζηνο ΔΡΩΣΗΗ 3 Πνηό είλαη ην πνζνζηό ησλ αζζελώλ ζηνπο νπνίνπο δελ επηηπγράλεηαη ν ζηόρνο κείσζεο ηεο γιπθνδπιησκέλεο αηκνζθαηξίλεο ζε επίπεδα < 7 % όηαλ ρνξεγείηαη κία έλεζε βαζηθήο ηλζνπιίλεο εκεξεζίσο, ελδηάκεζεο ή παξαηεηακέλεο δξάζεο; α) 10 % β) 42 % γ) 30% ΔΡΩΣΗΗ 4 Άηνκν κε ρξόληα λεθξηθή λόζν παξνπζηάδεη κεηά ηε ρνξήγεζε αμδα κείσζε ηεο ζπεηξακαηηθήο δηήζεζεο (GFR) θαηά 15% ηεο αξρηθήο ηηκήο. Πνηά πξέπεη λα είλαη ε επόκελε ελέξγεηα; α) Οπδεκία κεηαβνιή ηεο δνζνινγίαο β) Μείσζε ηεο δνζνινγίαο γ Γηαθνπή ηνπ θαξκάθνπ ΔΡΩΣΗΗ 5 ε κε δηαβεηηθά άηνκα κε ρξόληα λεθξηθή λόζν θαη αιβνπκίλε νύξσλ 24ώξνπ <30 mg ε πίεζε ζηόρνο είλαη: α) 140/90 mmhg β) 135/85 mmhg γ) <130/80 mmhg

2 ΔΡΩΣΗΗ 6 ε άηνκα κε επεξεαζκέλε λεθξηθή ιεηηνπξγία ε ρνξήγεζε δηπδξνππξηδίλεο: α) Μεηώλεη ηόζν ηελ πίεζε όζν θαη ηελ ιεπθσκαηνπξία β) Μεηώλεη ηελ πίεζε θαη απμάλεη ηελ ιεπθσκαηνπξία γ) Αζθεί αζζελή αληηππεξηαζηθή δξάζε ελώ πξνθαιεί δπζαλάινγε αύμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ θαξκάθνπ ζην αίκα ΔΡΩΣΗΗ 7 Η ππέξκεηξε θαηαλάισζε αιθνόιεο: α) Απμάλεη ηελ αξηεξηαθή πίεζε β) Μεηώλεη ηελ αξηεξηαθή πίεζε γ) Γελ έρεη θακία επίπησζε ζηελ αξηεξηαθή πίεζε ΔΡΩΣΗΗ 8 Σππηθά, έλα ηζνδύλακν αιθνόι ζα κπνξνύζε λα ζεσξεζεί: α) 340 ml κίαο ζπλεζηζκέλεο κπύξαο β) 125 ml ελόο πνηεξηνύ θξαζηνύ γ) Έλα ζθελάθη 25 ml από αιθννινύρα πνηά όπσο βόηθα, ηεθίια, ξνύκη θ.α. Ποιό από τα παραπάνω είναι λάθος; ΔΡΩΣΗΗ 9 H πςειή θαηαλάισζε αιθνόι ζπζρεηίζηεθε α) κε κία ζπλνιηθά πςειή ελεξγεηαθή πξόζιεςε β) κε πςειή θαηαλάισζε πξσηετλώλ θαη πδαηαλζξάθσλ γ) κε πςειόηεξε πξόζιεςε ρνιεζηεξόιεο θαη ιηπαξώλ νμέσλ Ποιό από τα παραπάνω είναι λάθος; ΔΡΩΣΗΗ 10 ε άηνκα πνπ έρνπλ ππνζηεί θαξδηαγγεηαθό επεηζόδην, νη ζνπιθνλπινπξίεο ρξεηάδνληαη πξνζνρή γηαηί: α) Πξνθαινύλ ππνγιπθαηκίεο αιιά θαη εκπνδίδνπλ ηελ ηζραηκηθή πξνπόλεζε β) Υξεηάδνληαη πξνζνρή κόλν νη παιαηόηεξεο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ ηζραηκηθή πξνπόλεζε θαη γη απηό απνθεύγνληαη γ) Γελ ρξεηάδνληαη πξνζνρή. Υνξεγνύληαη ειεύζεξα ΔΡΩΣΗΗ 11 ε άηνκα πνπ έρνπλ ππνζηεί θαξδηαγγεηαθό επεηζόδην ε πηνγιηηαδόλε: α) Απαγνξεύεηαη λα ρνξεγείηαη β) Απαγνξεύεηαη ζε άηνκα πνπ έρνπλ θαξδηαθή αλεπάξθεηα, αιιά κπνξεί λα κεηώζεη ηνλ θίλδπλν γηα λέν θαξδηαγγεηαθό επεηζόδην ζηα άηνκα πνπ κπνξεί δνζεί γ) Δπηηξέπεηαη λα δνζεί αιιά ζε κεησκέλε δόζε ΔΡΩΣΗΗ 12 ε άηνκα κε θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα νη γιηπηίλεο: α) Γε κπνξνύλ λα δνζνύλ γηαηί δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία θαξδηαγγεηαθήο αζθάιεηαο β) Μπνξνύλ λα δνζνύλ, ηα πξόδξνκα ζηνηρεία από ηηο κεηααλαιύζεηο δείρλνπλ από νπδεηεξόηεηα έσο όθεινο γ) Πξέπεη λα πξνηηκώληαη γηαηί έρνπλ θαξδηαγγεηαθό όθεινο

3 ΔΡΩΣΗΗ 13 Οη γεληθέο ζπζηάζεηο γηα ηελ πξόζιεςε ιίπνπο ζηε δίαηηα αηόκσλ κε Γ θπζηνινγηθνύ βάξνπο ρσξίο ππεξιηπηδαηκία, νξίδνπλ όηη απηό λα αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 30%, από ην νπνίν: α) 5% θνξεζκέλα, 15% πνιπαθόξεζηα, 10% κνλναθόξεζηα β) 15% θνξεζκέλα, 10% πνιπαθόξεζηα, 5% κνλναθόξεζηα γ) 10% θνξεζκέλα, έσο 10% πνιπαθόξεζηα, 10-15% κνλναθόξεζηα ΔΡΩΣΗΗ 14 Γιπθαληηθά όπσο αζπαξηάκε, ζηέβηα κπνξνύλ λα θαηαλαιώλνληαη: α) Διεύζεξα β) Βάζεη ηεο ζπληζηώκελεο δνζνινγίαο γ) Γελ πξέπεη λα θαηαλαιώλνληαη ΔΡΩΣΗΗ 15 ε αζζελείο κε Γ, ζπληζηάηαη ε θαζεκεξηλή πξόζιεςε δηαιπηώλ θαη αδηάιπησλ θπηηθώλ ηλώλ ζε πνζόηεηα: α) γξακκαξίσλ β) γξακκαξίσλ γ) γξακκαξίσλ ΔΡΩΣΗΗ 16 Πξόζθαηεο κειέηεο δείρλνπλ όηη θαη νη αζθήζεηο κπτθήο ελδπλάκσζεο (δειαδή αζθήζεηο κε βάξε ή κε αληηζηάζεηο) αζθνύλ: α) θακία επίδξαζε ζηνλ έιεγρν ηνπ ζαθράξνπ θαη ηε δξάζε ηεο ηλζνπιίλεο ζε αζζελείο κε ζαθραξώδε δηαβήηε ηύπνπ 2 β) αξλεηηθή επίδξαζε ζηνλ έιεγρν ηνπ ζαθράξνπ θαη ηε δξάζε ηεο ηλζνπιίλεο ζε αζζελείο κε ζαθραξώδε δηαβήηε ηύπνπ 2 γ) ζεηηθή επίδξαζε ζηνλ έιεγρν ηνπ ζαθράξνπ θαη ηε δξάζε ηεο ηλζνπιίλεο ζε αζζελείο κε ζαθραξώδε δηαβήηε ηύπνπ 2 ΔΡΩΣΗΗ 17 Η κεηθνξκίλε: α) Διαηηώλεη ηελ επαηηθή παξαγσγή γιπθόδεο β) αλαζηέιιεη ηε λενγιπθνγέλεζε γ) θαηαζηέιιεη ηελ ελδνγελή παξαγσγή γιπθόδεο δ) Όια ηα αλσηέξσ ε) Σν α θαη ην β ΔΡΩΣΗΗ 18 Σν θιεηδί ηεο δξάζεο ηεο κεηθνξκίλεο ζε κνξηαθό επίπεδν είλαη: α) Η δξαζηεξηνπνίεζε ηεο AMΡ kinase (AMΡ activated protein kinase) β) Η δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ Glut-4 γ) Η αδξαλνπνίεζε ηνπ DPP-4 ΔΡΩΣΗΗ 19 Η κεηθνξκίλε έρεη: α) Θεηηθή επίδξαζε ζην ζσκαηηθό βάξνο β) Οπδέηεξε επίδξαζε ζην ζσκαηηθό βάξνο γ) Αξλεηηθή επίδξαζε ζην ζσκαηηθό βάξνο δ) Οπδέηεξε έσο θαη κηθξή αξλεηηθή επίδξαζε ζην ζσκαηηθό βάξνο

4 ΔΡΩΣΗΗ 20 Αλαθέξεηαη όηη 5%-10 % ησλ αζζελώλ πνπ ιακβάλνπλ κεηθνξκίλε αλαγθάδνληαη λα ηε δηαθόςνπλ ιόγσ ησλ αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ (θπξίσο ιόγσ): α) Παγθξεαηίηηδαο β) Βήρα γ) Γηάξξνηαο δ) Γπζθνηιηόηεηαο ΔΡΩΣΗΗ 21 Η ρνξήγεζε κεηθνξκίλεο ζεσξείηαη αζθαιήο ζε αζζελείο κε ξπζκό ζπεηξακαηηθήο δηήζεζεο: α) >30 ml/min β) > 40 ml/min γ) > 50 ml/ min ΔΡΩΣΗΗ 22 ε αζζελείο πνπ πξέπεη λα ιάβνπλ ελδνθιεβίσο αθηηλνζθηεξέο νπζίεο, ε κεηθνξκίλε πξέπεη λα δηαθόπηεηαη: α) Δπί 1-2 εκέξεο πξηλ ηελ εμέηαζε β) Δπί 1-2 εκέξεο πξηλ θαη κεηά ηελ εμέηαζε γ) Δπί 1-2 εκέξεο κεηά ηελ εμέηαζε ΔΡΩΣΗΗ 23 Δθηόο όκσο από ηελ απόιπηε ηηκή ηνπ ΓΜ ππάξρνπλ θαη άιινη παξάγνληεο ζρεηηθνί κε ην βάξνο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ εθδήισζε ηνπ Γ 2: α) Η αύμεζε ηνπ ζσκαηηθνύ βάξνπο ζην ρξόλν β) Η δηάξθεηα ηεο παρπζαξθίαο γ) Η θαηαλνκή ηνπ ιίπνπο ζην ζώκα δ) Σν α θαη ην γ ε) Σν α θαη ην β ζη) Όια ηα αλσηέξσ ΔΡΩΣΗΗ 24 Η βαξηαηξηθή ρεηξνπξγηθή ζρεδηάζηεθε αξρηθά γηα ηε ζεξαπεία ηεο λνζνγόλνπ παρπζαξθίαο θαη ζεσξείηαη θαηάιιειε γηα άηνκα: α) κε ΓΜ κεγαιύηεξν από 35kg/m 2 ή αλ ν ΓΜ είλαη κεγαιύηεξνο από 25kg/m 2 θαη ζπλππάξρνπλ ζνβαξά ζπλνδά λνζήκαηα ζρεηηδόκελα κε παρπζαξθία, όπσο δηαβήηεο ηύπνπ 2, ππέξηαζε θαη θαξδηαγγεηαθή λόζνο β) κε ΓΜ κεγαιύηεξν από 40kg/m 2 ή αλ ν ΓΜ είλαη κεγαιύηεξνο από 35kg/m 2 θαη ζπλππάξρνπλ ζνβαξά ζπλνδά λνζήκαηα ζρεηηδόκελα κε παρπζαξθία, όπσο δηαβήηεο ηύπνπ 2,ππέξηαζε θαη θαξδηαγγεηαθή λόζνο γ) κε ΓΜ κεγαιύηεξν από 30kg/m 2 ή αλ ν ΓΜ είλαη κεγαιύηεξνο από 25kg/m 2 θαη ζπλππάξρνπλ ζνβαξά ζπλνδά λνζήκαηα ζρεηηδόκελα κε παρπζαξθία, όπσο δηαβήηεο ηύπνπ 2, ππέξηαζε θαη θαξδηαγγεηαθή λόζνο ΔΡΩΣΗΗ 25 Η θάζεηε γαζηξνπιαζηηθή είλαη επέκβαζε: α) Πεξηνξηζηηθνύ ηύπνπ β) Γπζαπνξξόθεζεο γ) πλδπαζκόο α + β

5 ΔΡΩΣΗΗ 26 Η γξήγνξε απώιεηα βάξνπο πνπ αθνινπζεί ηηο Βαξηαηξηθέο επεκβάζεηο αξθεηά ζπρλά κπνξεί λα νδεγήζεη: α) ε νμεία πεξηηνλίηηδα β) ε αηκνξξαγία πεπηηθνύ γ) ην ζρεκαηηζκό ρνιόιηζσλ δ) ε ζύλδξνκν Dumping ΔΡΩΣΗΗ 27 Η πην δηαδεδνκέλε θαη κε ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα βαξηαηξηθή επέκβαζε είλαη: α) Η θάζεηε γαζηξνπιαζηηθή β) Η ρνινπαγθξεαηηθή παξάθακςε γ) Η sleeve γαζηξεθηνκή δ) Η Roux-en-Y γαζηξηθή παξάθακςε ΔΡΩΣΗΗ 28 ε ηη πνζνζηό παξαηεξείηαη κπαιγία κεηά από ρνξήγεζε ζηαηίλεο; α) 0,1% β) 1% γ) 5-10% δ) 10-15% ΔΡΩΣΗΗ 29 Με πνηό από ηα παξαθάησ θάξκαθα ε ζηκβαζηαηίλε ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη κε πξνζνρή; α) Παξαθεηακόιε β) Βεξαπακίιε γ) Αηελνιόιε δ) Πξεδληδόλε ΔΡΩΣΗΗ 30 Πνηά από ηηο παξαθάησ ζηαηίλεο κεηαβνιίδεηαη θαηά θύξην ιόγν από ην CYP3A ζην ήπαξ; α) Πξαβαζηαηίλε β) Ρνζνπβαζηαηίλε γ) Πηηαβαζηαηίλε δ) Λνβαζηαηίλε ΔΡΩΣΗΗ 31 Πώο νξίδεηαη ε ρξόληα αξηεξηαθή ππόηαζε; α) Αξηεξηαθή πίεζε <110mmHg γηα ηνπο άλδξεο θαη <100mmHg γηα ηηο γπλαίθεο γηα ηε ζπζηνιηθή θαη <60 mmhg γηα ηε δηαζηνιηθή β) Αξηεξηαθή πίεζε <110mmHg γηα ηηο γπλαίθεο θαη <100mmHg γηα ηνπο άλδξεο γηα ηε ζπζηνιηθή θαη <60 mmhg γηα ηε δηαζηνιηθή γ) Αξηεξηαθή πίεζε <100mmHg γηα ηε ζπζηνιηθή θαη <60mmHg γηα ηε δηαζηνιηθή αλεμαξηήησο θύινπ δ) πζηνιηθή αξηεξηαθή πίεζε <90mmHg κε παξνπζία ζπκπησκάησλ ΔΡΩΣΗΗ 32 Πσο νξίδεηαη ε νξζνζηαηηθή ππόηαζε; α) Μείσζε ηεο ΑΠ θαηά ηελ έγεξζε κεγαιύηεξε 10% ζε ζρέζε κε ηηο κεηξήζεηο θαηά ηελ θαηάθιηζε β) Μείσζε ηεο ΑΠ θαηά ηελ έγεξζε κεγαιύηεξε 10% ζε ζρέζε κε ηηο κεηξήζεηο θαηά ηελ

6 θαηάθιηζε κε ζπλνδό απώιεηα ζπλεηδήζεσο γ) Μείσζε ηεο ΑΠ θαηά ηελ έγεξζε κεγαιύηεξε 10% ζε ζρέζε κε ηηο κεηξήζεηο θαηά ηελ θαηάθιηζε κε ζπλνδό ηαρπθαξδία δ) Μείσζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο ηνπιάρηζηνλ θαηά 20mmHg γηα ηε ζπζηνιηθή θαη θαηά ηνπιάρηζηνλ 10mmHg γηα ηε δηαζηνιηθή εληόο 3 ιεπηώλ από ηελ αιιαγή ζέζεο ΔΡΩΣΗΗ 33 Πνηέο από ηηο παξαθάησ παζήζεηο ζπλνδεύνληαη από νξζνζηαηηθή ππόηαζε; α) Οηθνγελήο ππεξρνιεζηεξνιαηκία β) αθραξώδεο δηαβήηεο γ) Αιθννιηζκόο δ) ηέλσζε κηηξνεηδνύο ε) Νόζνο Parkinson ΔΡΩΣΗΗ 34 Πνηόο ν θίλδπλνο όηαλ ηα επίπεδα ηξηγιπθεξηδησλ είλαη >880 mg/dl; α) Δκθξάγκαηνο κπνθαξδίνπ β) Αγγεηαθνύ εγθεθαιηθνύ επεηζνδίνπ γ) Παγθξεαηίηηδαο ΔΡΩΣΗΗ 35 Πόηε ρνξεγνύληαη άκεζα θηβξάηεο όηαλ ππάξρνπλ απμεκέλα ηξηγιπθεξίδηα; α) ε ππνζπξενεηδηζκό β) ε παγθξεαηίηηδα γ) ε ζαθραξώδε δηαβήηε ΔΡΩΣΗΗ 36 Πνηά ε αξρηθά ζπληζηώκελε αγσγή ζε άηνκν κε ηηκέο ηξηγιπθεξηδίσλ=270 mg/dl θαη LDL=150 mg/dl; α) ηαηίλε β) Φηβξάηε γ) Ωκέγα 3 ιηπαξά ΔΡΩΣΗΗ 37 Πνηέο είλαη νη θπζηνινγηθέο ηηκέο ηεο νκνθπζηεΐλεο ζην αίκα; α) 5-15κmol/L β) κmol/l γ) 15-30κmol/L δ) 5-15mg/dl ΔΡΩΣΗΗ 38 ε πνηνύο αζζελείο πξέπεη λα κεηξάηαη ε νκνθπζηεΐλε; α) ε θαλέλαλ β) ε λεαξά άηνκα κε πξόσξε ή αλεμήγεηε από ηνπο ζπκβαηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ εκθάληζε θαξδηαγγεηαθήο λόζνπ ή ζε άηνκα κεηξίνπ θηλδύλνπ πνπ έρνπλ νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό γ) Ωο πξνγλσζηηθόο παξάγνληαο θηλδύλνπ ζε όινπο ηνπ αζζελείο δ) ε αζζελείο πνπ έρνπλ εθδειώζεη πάζεζε από ην θαξδηαγγεηαθό ζύζηεκα ΔΡΩΣΗΗ 39 Πόηε πξέπεη λα ρνξεγείηαη θαξκαθεπηηθή αγσγή ζε απηνύο πνπ έρνπλ πςειή νκνθπζηεΐλε; α) Όηαλ νη ηηκέο είλαη παζνινγηθέο β) Όηαλ έρνπλ πνιινύο παξάγνληεο θηλδύλνπ γ) ηνπο ζαθραξνδηαβεηηθνύο

7 δ) ε θαλέλαλ ΔΡΩΣΗΗ 40 Όηαλ ιέκε «πξσηαξρηθή πξόιεςε» ελλννύκε: α) Γξάζεηο θαη κέηξα πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ πηνζέηεζε ηξόπσλ δσήο πνπ κεηώλνπλ ηνλ θίλδπλν γηα ηελ αλάπηπμε θάπνηαο λόζνπ β) Κάζε πξνιεπηηθή δξάζε πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γ) Δλαιιαθηηθή νλνκαζία γηα ηελ Σεηαξηνγελή πξόιεςε ΔΡΩΣΗΗ 41 Σν θαηλόκελν J ζηε δηαρείξηζε ηεο Αξηεξηαθήο Τπέξηαζεο έρεη παξαηεξεζεί: α) Όζνλ αθνξά ζηελ έθβαζε ζε Αγγεηαθό Δγθεθαιηθό Δπεηζόδην β) Όζνλ αθνξά ζηελ έθβαζε ζε ηεθαληαία Νόζν γ) Σα 1 θαη 2 ΔΡΩΣΗΗ 42 Endocrine disruptors θαη Antisense therapeutics: α) Δίλαη ζπλώλπκα β) εκαίλνπλ «Γηαηαξαθηέο ηνπ Δλδνθξηληθνύ ζπζηήκαηνο» θαη «Αληηπιεξνθνξηαθά θάξκαθα» γ) Δίλαη γελεηηθνί πνιπκνξθηζκνί ΔΡΩΣΗΗ 43 Γηα ηελ αληηππεξηαζηθή δξάζε ηνπ ζπλδπαζκνύ απνθιεηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο ξελίλεοαγγεηνηαζίλεο κε δηνπξεηηθό ή κε αληαγσληζηή αζβεζηίνπ ηζρύεη έλα από ηα παξαθάησ: α) Ο ζπλδπαζκόο κε αληαγσληζηή αζβεζηίνπ είλαη ηζρπξόηεξνο β) Ο ζπλδπαζκόο κε δηνπξεηηθό είλαη ηζρπξόηεξνο γ) Γελ ππάξρεη δηαθνξά ζηελ αληηππεξηαζηθή δξάζε ησλ δύν ζπλδπαζκώλ ΔΡΩΣΗΗ 44 Γηα ηελ θαξδηαγγεηαθή πξνζηαζία ηνπ ζπλδπαζκνύ απνθιεηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο ξελίλεοαγγεηνηαζίλεο κε δηνπξεηηθό ή κε αληαγσληζηή αζβεζηίνπ ηζρύεη έλα από ηα παξαθάησ: α) Ο ζπλδπαζκόο κε αληαγσληζηή αζβεζηίνπ είλαη απνηειεζκαηηθόηεξνο β) Ο ζπλδπαζκόο κε δηνπξεηηθό είλαη απνηειεζκαηηθόηεξνο γ) Γελ ππάξρεη δηαθνξά ζηελ θαξδηαγγεηαθή πξνζηαζία κε ηνπο δύν ζπλδπαζκνύο ΔΡΩΣΗΗ 45 Γηα ηνλ ζπλδπαζκό απνθιεηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο ξελίλεο-αγγεηνηαζίλεο κε δηνπξεηηθό ή κε αληαγσληζηή αζβεζηίνπ ηζρύεη έλα από ηα παξαθάησ: α) Ο ζπλδπαζκόο κε δηνπξεηηθό παξέρεη κεγαιύηεξε θαξδηαγγεηαθή πξνζηαζία ζηνπο ειηθησκέλνπο β) Ο ζπλδπαζκόο κε δηνπξεηηθό παξέρεη κεγαιύηεξε θαξδηαγγεηαθή πξνζηαζία ζηνπο παρύζαξθνπο ππεξηαζηθνύο γ) Η ππεξνρή ηνπ ζπλδπαζκνύ κε αληαγσληζηή αζβεζηίνπ απμάλεη όζν κηθξόηεξνο είλαη ν δείθηεο κάδαο ζώκαηνο δ) Ο ζπλδπαζκόο κε δηνπξεηηθό παξέρεη κεγαιύηεξε θαξδηαγγεηαθή πξνζηαζία ζε αζζελείο κε λεθξηθή βιάβε ΔΡΩΣΗΗ 46 Η θπξηόηεξε πεγή ζθάικαηνο ζηε κέηξεζε ηεο πίεζεο είλαη: α) Αθξίβεηα πηεζνκέηξνπ β) Γηαζηάζεηο πεξηρεηξίδαο γ) θάικαηα παξαηεξεηή

8 δ) ρήκα βξαρίνλα ΔΡΩΣΗΗ 47 Σα πην αμηόπηζηα πηεζόκεηξα ζε αληηθαηάζηαζε ησλ πδξαξγπξηθώλ γηα ην ηαηξείν είλαη: α) Δπαγγεικαηηθά ειεθηξνληθά β) Μεηαιιηθά γ) Τβξηδηθά (ζηήιε LCD ε LED) δ) Τδξαξγπξηθά ηπραίνπ κεδελόο (Random Zero) ΔΡΩΣΗΗ 48 Γηα ηα ειεθηξνληθά πηεζόκεηξα έλα από ηα παξαθάησ είλαη ζσζηό: α) Γηα ηα ππεξηαζηθά άηνκα ζην ζπίηη πξνηηκνύληαη κεηαιιηθά πηεζόκεηξα κε αθνπζηηθά β) Υξεηάδεηαη έιεγρνο ηεο αμηνπηζηίαο ηνπο θάζε ρξόλν, όπσο ηα πδξαξγπξηθά θαη ηα κεηαιιηθά πηεζόκεηξα γ) Γελ είλαη αμηόπηζηα ζε αζζελείο κε θνιπηθή καξκαξπγή

ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ. Η Γ. Ν. αλαιόγσο ηεο βαξύηεηαο ηεο ηαμηλνκείηαη ζε πέληε ζηάδηα. Κιηληθή πνξεία Γ. Ν.

ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ. Η Γ. Ν. αλαιόγσο ηεο βαξύηεηαο ηεο ηαμηλνκείηαη ζε πέληε ζηάδηα. Κιηληθή πνξεία Γ. Ν. ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Η Γηαβεηηθή Νεθξνπάζεηα (Γ. Ν.) είλαη κηα εθ ησλ επηπινθώλ ηνπ αθραξώδε Γηαβήηε (. Γ.), ε νπνία νξίδεηαη σο κηα θαηάζηαζε θαη παξάιιεια κηα εμειεθηηθή πησηηθή πνξεία πνπ έρεη σο ηειηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ 13o ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ 2ε ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ Α.Ι. Μαηδεξίδεο, MD, cphd Δηδηθόο Καξδηνιόγνο ύγρξνλε Θεξαπεπηηθή Αληηκεηώπηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ BREVIBLOC 10 mg/ml Γηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Esmolol hydrochloride 10 mg/ml Η σζκσηηθόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias

ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias 1 Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ δπζιηπηδαηκηώλ ηεο Δπξσπατθήο Καξδηνινγηθήο Δηαηξείαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Δηαηξείαο Αζεξνζθιήξσζεο. Αλαθνηλώζεθαλ ζην 79 th EAS Congress, Gothenburg, Sweden,

Διαβάστε περισσότερα

«Αλλαγή ηρόποσ ζωής, για ηην πρόληψη και ανηιμεηώπιζη ηης καρδιαγγειακής νόζοσ: O ρόλος ηης Γίαιηας

«Αλλαγή ηρόποσ ζωής, για ηην πρόληψη και ανηιμεηώπιζη ηης καρδιαγγειακής νόζοσ: O ρόλος ηης Γίαιηας «Αλλαγή ηρόποσ ζωής, για ηην πρόληψη και ανηιμεηώπιζη ηης καρδιαγγειακής νόζοσ: O ρόλος ηης Γίαιηας Γράθει ο ΥΑΡΗ ΔΗΜΟΘΓΝΟΠΟΤΛΟ, MMedSci. SRD Κλιμικός διαιηολόγος-βιολόγος, Προϊζηάμεμος ηοσ Διαιηολογικού

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜAΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜAΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Σηην Ελλάδα κςκλοθοπεί η πεπιεκηικόηηηα ηων 200 mcg/δόζη 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜAΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Pulmicort Turbuhaler 100 mcg/dose Pulmicort Turbuhaler 200 mcg/dose Pulmicort Turbuhaler 400 mcg/dose

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 10 o Ξεξηερόκελα 10.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 280 10.2 ΠΑΡΑΓΟΛΣΔ ΘΗΛΓΤΛΟΤ ΓΗΑ ΚΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΘΔ ΠΛΔΤΚΟΛΗΘΔ ΔΠΗΠΙΟΘΔ... 280 10.3 ΘΑΠΛΗΚΑ ΘΑΗ ΑΛΑΗΘΖΗΑ... 282 10.3.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο

Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο Οξηζκόο Ο αθραξώδεο Δηαβήηεο εηλαη κία κεηαβνιηθή πάζεζε θαηά ηελ νπνία ν νξγαληζκνο δελ παξάγεη ή δελ ρξεζηκνπνηεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΠΙΔΗ Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΦΤΛΟ

Η ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΠΙΔΗ Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΦΤΛΟ Η ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΠΙΔΗ Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΦΤΛΟ Δξγαζία ζην κάζεκα ηεο ηερλνινγίαο Α Λπθείνπ Νηνύλεο Θεόθηινο 1ν ΔΠΑΛ ΚΟΡΧΠΙΟΤ TMHMΑ: ΑΣ2 Τπεύζπλνο θαζεγεηήο Λέθθαο Λεσλίδαο 15-3-2009 Σελίδα 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηζκόο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Σα νζηά ππνζηεξίδνπλ θαη πξνζηαηεύνπλ ηα καιαθά κόξηα, κεηαθέξνπλ θνξηία θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ θίλεζε. Ο νζηίηεο ηζηόο είλαη απνζήθε

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Υ.ΔΣΟ: 2014-2015 ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ: 2 ν ΓΔΛ ΑΜΑΛΙΑΓΑ TMHMA:B4

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Υ.ΔΣΟ: 2014-2015 ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ: 2 ν ΓΔΛ ΑΜΑΛΙΑΓΑ TMHMA:B4 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Υ.ΔΣΟ: 2014-2015 ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ: 2 ν ΓΔΛ ΑΜΑΛΙΑΓΑ TMHMA:B4 ΣΙΣΛΟ: ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΔΦΖΒΔΗΑ Η παρπζαξθία ζηε ρώξα καο ηα ηειεπηαία ρξόληα θάλεη έληνλε ηελ εκθάληζή ηεο. Ο ζθνπόο είλαη νη καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ειηθησκέλνο δηαβεηηθόο θαη ε αληηκεηώπηζή ηνπ»

«Ο ειηθησκέλνο δηαβεηηθόο θαη ε αληηκεηώπηζή ηνπ» «Ο ειηθησκέλνο δηαβεηηθόο θαη ε αληηκεηώπηζή ηνπ» Ο ζαθραξώδεο δηαβήηεο απνηειεί έλα ζεκαληηθό πξόβιεκα πγείαο γηα ηα ειηθησκέλα άηνκα, ελώ θαη ε αληηκεηώπηζε ησλ ειηθησκέλσλ δηαβεηηθώλ είλαη έλα θαζεκεξηλό

Διαβάστε περισσότερα

Τα πολύτιμα Ω-3 λιπαπά οξέα (ΕΡΑ & DHA): Nεώτεπερ επιστημονικέρ σςστάσειρ

Τα πολύτιμα Ω-3 λιπαπά οξέα (ΕΡΑ & DHA): Nεώτεπερ επιστημονικέρ σςστάσειρ ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Τα πολύτιμα Ω-3 λιπαπά οξέα (ΕΡΑ & DHA): Nεώτεπερ επιστημονικέρ σςστάσειρ ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Τπόπορ ζωήρ και απηηπιοζκλήπςνζη

Τπόπορ ζωήρ και απηηπιοζκλήπςνζη Τπόπορ ζωήρ και απηηπιοζκλήπςνζη Οκάδα: 4Μ Μαξθνπνπιηώηε Λπδία Μνπιίλνπ Ειέλε Μπαιακπέθνο Γηάλλεο Μπειή Ξέλε Σκήκα : Α 2 Τπεύζπλνο θαζεγεηήο: θ. Κηηζαληάο Ειεπζέξηνο Γομή και πόλορ απηηπιών Μπαλαμπέκορ

Διαβάστε περισσότερα

Γπλαίθεο θαη αζεξνζθιήξσζε

Γπλαίθεο θαη αζεξνζθιήξσζε Γπλαίθεο θαη αζεξνζθιήξσζε Μηθξναγγεηνπάζεηα ζηεθαληαίσλ αξηεξηώλ Dr Φξίζηνο Αλαζηαζίνπ Ληόιηνο Γηεπζπληήο Καξδηνινγηθήο Κιηληθήο Ννζνθνκείνπ Γξεβελώλ Θεζζαινλίθε 15 Μαξηίνπ 2012 Λεηηνπξγηθή Αλαηνκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο. Τκήκα Ηαηξηθήο. Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο»

Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο. Τκήκα Ηαηξηθήο. Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο» Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο Τκήκα Ηαηξηθήο Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο» Καηεπηηθή - Γπλαηθνινγηθή Θιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Γηεπζπληήο: Θαζεγεηήο Γεώξγηνο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Forthyron δηζθίν ησλ 400 κg. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Δξαζηηθό ζπζηαηηθό: Λεβνζπξνμίλε λαηξηνύρνο 400 µg αλά δηζθίν, πνπ ηζνδπλακνύλ κε 388 κg ιεβνζπξνμίλεο.

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο. Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή

Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο. Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Rectogesic 4 mg/g Οξζηθή αινηθή. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Τξηληηξηθή γιπθεξίλε (Glyceryl

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα γηα ηελ Αμηνιόγεζε Παξακέηξσλ Τγείαο ζε Άηνκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ

Έξεπλα γηα ηελ Αμηνιόγεζε Παξακέηξσλ Τγείαο ζε Άηνκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Έξεπλα γηα ηελ Αμηνιόγεζε Παξακέηξσλ Τγείαο ζε Άηνκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ Τπεύζπλνο Έξεπλαο: Μηράιεο Κξαζηάο, PhD Δθπόλεζε Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο: Μάξηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ZOSTAVAX θόληο θαη δηαιύηεο γηα ελέζηκν ελαηώξεκα εκβόιην έξπεηα δσζηήξα (από δώληεο ηνύο) 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ Σμήμα Υαρμακευτικής Μεταπτυχιακό τμήμα στο Υαρμακευτικό Μάρκετινγκ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Έξεπλα αγνξάο ζρεηηθά κε ηα ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο θαη ην ξόιν ηνπ θαξκαθνπνηνύ σο επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλορ ηων Ινκπεηινών ζηεν Ομοιοζηαζία ηερ Γλςκόδερ

Ο Ρόλορ ηων Ινκπεηινών ζηεν Ομοιοζηαζία ηερ Γλςκόδερ Ο Ρόλορ ηων Ινκπεηινών ζηεν Ομοιοζηαζία ηερ Γλςκόδερ Σηασρούλα Α. Πάζτοσ, MD, PhD Ειδικεσόμενη Ενδοκρινολόγος Νοζοκομείο «Ερσθρός Σηασρός» Γενικά Ωο «Φαηλόκελν ηεο Ηλθξεηίλεο» νξίδεηαη ε κεγαιύηεξε απάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα