ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 6342/863/89 Ασφάλεια των παιχνιδιών. (ΦΕΚ 223/Β/ ) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1, αριθ. (η) του Ν. 1338/83 «Εφαρµογή του Κοινοτικού ικαίου» (ΦΕΚ 34/Α/ ) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6 του Νόµου 1440/84 «Συµµετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισµού Εφοδιασµού ΕURAΤΟΜ» (ΦΕΚ 70/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 7 του Ν. 1775/88 «Εταιρείες παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101/Α/ ). 2. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α). 3. Τις διατάξεις του Ν. 372/76 «Περί συστάσεως και λειτουργίας Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)» (ΦΕΚ 166 /Α/ ) και το άρθρο 22 του Ν. 1682/87 (ΦΕΚ 14/ ). 4. Το Π.. 229/86 «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας» (ΦΕΚ 96). 5. Την Υ 1321/ απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Βιοµηχανίας, Ενεργείας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 531/Β/ ), αποφασίζουµε: Άρθρο 1 1. Σκοπός της απόφασης αυτής είναι η προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 88/378/ΕΟΚ της σχετικά µε την ασφάλεια των παιχνιδιών (ΕΕ I 187/ ). 2. Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται στα παιχνίδια. Ως «παιχνίδι» νοείται κάθε προϊόν που έχει σχεδιαστεί ή είναι προφανές ότι προορίζεται να χρησιµοποιηθεί στη δραστηριότητα του παιχνιδιού από παιδιά ηλικίας µικρότερης των 14 ετών. 3. Τα προϊόντα που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι δεν θεωρούνται ως παιχνίδια κατά την έννοια της παρούσας απόφασης. Άρθρο 2 1. Τα παιχνίδια µπορούν να διατίθενται στην αγορά µόνον εφόσον δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή και την υγεία των χρηστών ή τρίτων, όταν χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τον προορισµό τους ή µε άλλο προβλεπόµενο τρόπο, λαµβανοµένης υπόψη της συνήθους συµπεριφοράς των παιδιών. 2. Το παιχνίδι πρέπει να πληροί, στην κατάσταση στην οποία διατίθεται στο εµπόριο και λαµβανοµένης υπόψη της διάρκειας της προβλεπόµενης και κανονικής χρησιµοποίησης του, τις προϋποθέσεις ασφάλειας και υγείας που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση. 3. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης η έννοια «διάθεση στην αγορά» καλύπτει τόσο την πώληση όσο και τη δωρεάν διανοµή. Άρθρο 3 Από της 1ης Ιανουαρίου 1990 τα παιχνίδια που υπάγονται στην έννοια της παρούσας απόφασης οφείλουν να ανταποκρίνονται στις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας που

2 αναφέρονται στο Παράρτηµα II της παρούσας. Άρθρο 4 εν µπορεί να απαγορευθεί ή περιορισθεί η ελεύθερη διάθεση στην αγορά των παιχνιδιών τα οποία ανταποκρίνονται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Άρθρο 5 Θεωρούνται ως σύµφωνα προς τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 3 τα παιχνίδια που φέρουν το σήµα «CΕ» που προβλέπεται στο άρθ. 11, εφεξής ονοµαζόµενο «σήµα CΕ» το οποίο δηλώνει την πιστότητα τους στα σχετικά εθνικά πρότυπα των οποίων τα στοιχεία αναφοράς έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Τα στοιχεία αναφοράς των εθνικών αυτών προτύπων δηµοσιεύονται από τον Ελληνικό Οργανισµό Τυποποίησης(ΕΛΟΤ). 2. Θεωρείται ότι συµφωνούν µε τις βασικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθ. 3 τα παιχνίδια, για τα οποία ο κατασκευαστής δεν έχει εφαρµόσει ή έχει εφαρµόσει µόνο εν µέρει τα πρότυπα που αναφέρονται στην παρ. 1 ή για τα οποία δεν υπάρχουν τέτοια πρότυπα εφόσον, µετά τη λήψη βεβαίωσης τύπου «CΕ» η πιστότητα τους προς το εγκεκριµένο υπόδειγµα βεβαιούται από την επίθεση του σήµατος «CΕ». Άρθρο 6 1. Εάν η αρµόδια Υπηρεσία του ΥΒΕΤ µετά από γνώµη του ΕΛΟΤ ή της Επιτροπής των Ε.Κ. κρίνει ότι τα εναρµονισµένα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 1 δεν πληρούν τις βασικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθ. 3, υποβάλλει το θέµα στη µόνιµη επιτροπή που έχει συσταθεί µε την οδηγία 83/189/ΕΟΚ, εφεξής καλούµενη «επιτροπή» εκθέτοντας τους λόγους. Αφού λάβει τη γνώµη της επιτροπής το ΥΒΕΤ κοινοποιεί στα ενδιαφερόµενα µέρη, εάν τα σχετικά πρότυπα ή ένα τµήµα τους πρέπει να αποσυρθούν ή όχι από τις δηµοσιεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1. Άρθρο 7 1. Οιοσδήποτε, ο οποίος υπό την ιδιότητα του κατασκευαστή, του εισαγωγέα ή του πωλητή, κατασκευάζει, εισάγει, συναρµολογεί, πωλεί ή προσφέρει προς πώληση και εν γένει διαθέτει στην αγορά παιχνίδια που εµπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας, είναι υπεύθυνος για την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα απόφαση. 2. Οι υπεύθυνοι της προηγούµενης παραγράφου, οφείλουν να παραδίδουν χωρίς αντάλλαγµα µετά από σχετική έγγραφη απόδειξη της υπηρεσίας του ΥΒΕΤ που είναι αρµόδια για τον έλεγχο δείγµα του παιχνιδιού που πρόκειται να ελεγχθεί. Οφείλουν επίσης να επιτρέπουν στα Εντεταλµένα όργανα την είσοδο στους χώρους κατασκευής, πωλήσεως ή αποθηκεύσεως, να θέτουν στη διάθεση τους οποιοδήποτε στοιχείο τους ζητηθεί που έχει σχέση µε την κατασκευή ή προέλευση των εν λόγω παιχνιδιών ή των συστατικών µερών αυτών. 3. Τα παιχνίδια που παραδίδονται για έλεγχο, εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας, επιστρέφονται στον ιδιοκτήτη τους µαζί µε σχετική έκθεση του διενεργήσαντος τον έλεγχο οργανισµού ή υπηρεσίας ελέγχου. Εφόσον κατά τον έλεγχο τα δείγµατα αλλοιωθούν ή καταστραφούν, ουδεµία αποζηµίωση καταβάλλεται στον ιδιοκτήτη τους έστω και αν αποδειχθεί ότι ανταποκρίνονται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης. 4. Εφόσον η αρµόδια υπηρεσία του ΥΒΕΤ διαπιστώσει ότι, παιχνίδια δεν φέρουν το σήµα «CΕ» ή ότι παιχνίδια που φέρουν το σήµα «CΕ» και χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τον προορισµό τους ή σύµφωνα µε τη χρήση που αναφέρεται στο άρθρο 2 µπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή και την υγεία των καταναλωτών, εφαρµόζει τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

3 Ενηµερώνει αµέσως την Επιτροπή των Ε.Κ., για τα µέτρα που έλαβε και παραθέτει τους λόγους που οδήγησαν στη λήψη της απόφασης αυτής και ειδικότερα, εάν η µη συµφωνία προς τα πρότυπα προκύπτει από: (α) τη µη τήρηση των βασικών απαιτήσεων που αναφέρονται στο άρθ. 3, όταν το παιχνίδι δεν ανταποκρίνεται στα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθ. 5, παρ. 1, (β) λανθασµένη εφαρµογή των προτύπων που αναφέρονται στο άρθ. 5, παρ. 1, (γ) κενό που υπάρχει στα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθ. 5, παρ Όταν το παιχνίδι που δεν ανταποκρίνεται στα πρότυπα φέρει το σήµα «CΕ», η αρµόδια υπηρεσία λαµβάνει τα µέτρα που προβλέπονται στο άρθ. 14 της παρούσας και ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή των Ε.Κ., η οποία µε τη σειρά της ενηµερώνει τα άλλα Κράτη µέλη. Άρθρο 8 1. (α) Τα παιχνίδια που κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα εναρµονισµένα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθ. 5 παρ. 1, πρέπει πριν διατεθούν στην αγορά να φέρουν το σήµα «CΕ» µε το οποίο ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του επιβεβαιώνει ότι τα παιχνίδια τηρούν τα εν λόγω πρότυπα. (β) Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του πρέπει να διαθέτει για ενδεχόµενο έλεγχο τα ακόλουθα στοιχεία: - περιγραφή των µέσων (όπως χρησιµοποίηση έκθεσης δοκιµών, τεχνικού δελτίου κ.λπ.) µε τα οποία ο κατασκευαστής εξασφαλίζει τη συµµόρφωση της παραγωγής µε τα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθ. 5 παρ. 1, καθώς και κατά περίπτωση: βεβαίωση τύπου «CΕ» που εκδίδεται από εγκεκριµένο οργανισµό, αντίγραφα των εγγράφων που υποβάλλει ο κατασκευαστής στον εγκεκριµένο οργανισµό, περιγραφή των µέσων µε τα οποία ο κατασκευαστής εξασφαλίζει την πιστότητα προς το εγκεκριµένο υπόδειγµα, - τη διεύθυνση των χωρών κατασκευής και αποθήκευσης, - λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε τη σχεδίαση και την κατασκευή. Όταν ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο εντολοδόχος του δεν είναι εγκατεστηµένοι στην Κοινότητα, η προαναφερόµενη υποχρέωση για την τήρηση των στοιχείων βαρύνει κάθε πρόσωπο που διαθέτει το παιχνίδι στην Κοινοτική αγορά. 2 (α). Τα παιχνίδια που δεν ανταποκρίνονται εν όλω ή εν µέρει προς τα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθ. 5 παρ. 1, πρέπει, πριν διατεθούν στην αγορά, να φέρουν το σήµα «CΕ», µε το οποίο ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του επιβεβαιώνουν ότι τα παιχνίδια αυτά ανταποκρίνονται προς το υπόδειγµα το οποίο έχει ελεγχθεί σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθ. 10 και για το οποίο ο εγκεκριµένος οργανισµός δήλωσε ότι τηρεί τις βασικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθ. 3. (β) Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του πρέπει να διαθέτει για ενδεχόµενο έλεγχο, τα ακόλουθα στοιχεία: - λεπτοµερή περιγραφή της κατασκευής, - περιγραφή των µέσων (όπως χρησιµοποίηση έκθεσης δοκιµών, τεχνικού δελτίου κλπ.) µε τα οποία ο κατασκευαστής εξασφαλίζει την πιστότητα προς το εγκεκριµένο υπόδειγµα, - τη διεύθυνση των χωρών κατασκευαστής και αποθήκευσης, - αντίγραφα των εγγράφων που ο κατασκευαστής έχει υποβάλει, σύµφωνα µε το άρθ. 10 παρ. 2, σε έναν εγκεκριµένο οργανισµό, - το πιστοποιητικό δοκιµής του δείγµατος ή επικυρωµένο αντίγραφο. Όταν ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο εντολοδόχος του δεν είναι εγκατεστηµένοι στην Κοινότητα, η προαναφερόµενη υποχρέωση για την τήρηση των στοιχείων βαρύνει κάθε άτοµο που διαθέτει το παιχνίδι αυτό την αγορά της Κοινότητας. 3. Σε περίπτωση µη τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 1, σηµείο (β) και στην παρ. 2, σηµείο (β), η αρµόδια υπηρεσία του ΥΒΕΤ µπορεί να επιβάλει τη λήψη σχετικού πιστ/κού από αναγνωρισµένο οργανισµό µε έξοδα του κατασκευαστή ή του εντολοδόχου του. Όταν η µη τήρηση αυτών των υποχρεώσεων είναι εµφανής η αρµόδια υπηρεσία µπορεί ειδικότερα να απαιτήσει από τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστηµένο στην Κοινότητα

4 εντολοδόχο του να πραγµατοποιήσει µε δικές του δαπάνες, σε τακτή προθεσµία, δοκιµή από εγκεκριµένο οργανισµό για να επαληθεύσει την πιστότητα προς τα εναρµονισµένα πρότυπα ή τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας. Άρθρο 9 1. Τα ελάχιστα κριτήρια που πρέπει να τηρούν τα Κράτη µέλη όταν ορίζουν τους εγκεκριµένους οργανισµούς που αναφέρονται στη παρούσα απόφαση αναφέρονται στο παράρτηµα III. 2. Το ΥΒΕΤ κοινοποιεί στην Επιτροπή τους εγκεκριµένους οργανισµούς τους επιφορτισµένους µε τη διεξαγωγή του ελέγχου τύπου «CΕ» που αναφέρεται στο άρθ. 8, παρ. 2 και στο άρθ Το ΥΒΕΤ εφόσον έχει εγκρίνει ένα οργανισµό οφείλει να ανακαλεί τη χορηγηθείσα έγκριση εφόσον διαπιστώσει ότι ο οργανισµός αυτός δεν ικανοποιεί πλέον τα κριτήρια που απαριθµούνται στο παράρτηµα III. Ενηµερώνει αµέσως την Επιτροπή των Ε.Κ. Άρθρο Ο έλεγχος τύπου «CΕ» είναι η διαδικασία µε την οποία ο εγκεκριµένος οργανισµός διαπιστώνει και βεβαιώνει ότι το υπόδειγµα ενός παιχνιδιού ανταποκρίνεται στις βασικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθ Η αίτηση για έλεγχο τύπου «CΕ» υποβάλλεται στον εγκεκριµένο οργανισµό από τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστηµένο στην Κοινότητα εντολοδόχο του. Η αίτηση περιλαµβάνει: - περιγραφή του παιχνιδιού, - το όνοµα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή ή του ή των εντολοδόχων του καθώς και τον τόπο κατασκευής των παιχνιδιών, - λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε τη σχεδίαση και την κατασκευή και συνοδεύεται από ένα υπόδειγµα του παιχνιδιού του οποίου σχεδιάζεται η παραγωγή. 3. Ο εγκεκριµένος οργανισµός προβαίνει στο έλεγχο τύπου «CΕ» σύµφωνα µε τις διαδικασίες που περιγράφονται κατωτέρω: - εξετάζει τα έγγραφα που υποβάλλει ο αιτών και διαπιστώνει κατά πόσο είναι εν τάξει, - επαληθεύει ότι τα παιχνίδια δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή/ και την υγεία, όπως προβλέπεται στο άρθ. 2, - πραγµατοποιεί τους κατάλληλους ελέγχους και δοκιµές, προκειµένου να επαληθεύσει ότι ο υπόδειγµα πληροί τις βασικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθ. 3, χρησιµοποιώντας όσο το δυνατόν περισσότερο τα εναρµονισµένα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθ. 5, παρ µπορεί να ζητήσει και άλλα υποδείγµατα του παιχνιδιού. 4. Εάν το υπόδειγµα ανταποκρίνεται στις βασικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθ. 3, ο εγκεκριµένος οργανισµός συντάσσει βεβαίωση τύπου «CΕ» η οποία κοινοποιείται στον αιτούντα. Στη βεβαίωση αυτή περιλαµβάνονται τα πορίσµατα του ελέγχου, αναγράφονται οι τυχόν συναφείς προϋποθέσεις και σηµειώνονται οι περιγραφές και τα σχέδια του εγκεκριµένου παιχνιδιού. Οι εγκεκριµένοι οργανισµοί και τα άλλα Κράτη µέλη της ΕΟΚ µπορούν, ύστερα από σχετική αίτηση, να λαµβάνουν αντίγραφο της βεβαίωσης, και µετά από αιτιολογηµένη αίτηση, αντίγραφο του τεχνικού φακέλου και των πορισµάτων των ελέγχων και δοκιµών που έχουν πραγµατοποιηθεί. 5. Ο εγκεκριµένος οργανισµός που αρνείται να χορηγήσει βεβαίωση τύπου «CΕ» ενηµερώνει σχετικά το ΥΒΕΤ και την Επιτροπή των Ε.Κ. αναφέροντας τους λόγους της άρνησης του. Άρθρο Το σήµα «CΕ» που αναφέρεται στα άρθρα 5, 7 και 8, το όνοµα και ή (και την εταιρική επωνυµία ή) και το σήµα καθώς και τη διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εντολοδόχου του ή του εισαγωγέα στην αγορά, πρέπει να τίθενται µε τρόπο ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και

5 ανεξίτηλο είτε πάνω στο παιχνίδι είτε στη συσκευασία του. Για τα παιχνίδια µικρών διαστάσεων καθώς και για τα παιχνίδια που αποτελούνται από τµήµατα µικρών διαστάσεων οι ενδείξεις αυτές µπορούν να τίθενται, κατά τον ίδιο τρόπο, στη συσκευασία ή σε ετικέτα ή σε συνοδευτικό σηµείωµα. Στην περίπτωση που οι εν λόγω ενδείξεις δεν αναγράφονται στο παιχνίδι, πρέπει να επισηµαίνεται στον καταναλωτή ότι είναι σκόπιµο τα στοιχεία αυτά να φυλάσσονται. 2. Το σήµα «CΕ» συνίσταται στο σύµβολο «CΕ». 3. Απαγορεύεται να τίθενται στα παιχνίδια σήµατα ή ενδείξεις που ενδέχεται να δηµιουργήσουν σύγχυση µε το σήµα «CΕ». 4. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παρ. 1 µπορούν να είναι συντετµηµένες, εφόσον η σύντµηση αυτή καθιστά δυνατή την αναγνώριση του κατασκευαστή, του εντολοδόχου του ή του εισαγωγέα στην Κοινότητα. 5. Στο παράρτηµα IV αναγράφονται οι προειδοποιήσεις και οι ενδείξεις για τα προφυλακτικά µέτρα κατά τη χρήση, οι οποίες πρέπει να δίδονται για ορισµένα παιχνίδια. Η σύνταξη των προειδοποιήσεων και ενδείξεων καθώς και των πληροφοριών, που αναφέρονται στην παρ. 4 πρέπει να γίνεται στην Ελληνική γλώσσα όταν τα παιχνίδια διατίθενται στην αγορά προς πώληση. Άρθρο Η αρµόδια υπηρεσία του ΥΒΕΤ δύναται και υποχρεούται να πραγµατοποιεί δειγµατοληπτικούς ελέγχους των παιχνιδιών που βρίσκονται στην αγορά, προκειµένου να επαληθεύεται ότι ανταποκρίνονται στις διατάξεις της παρούσης απόφασης. Η αρµόδια υπηρεσία του ΥΒΕΤ: - έχει, µετά από σχετική αίτηση της, πρόσβαση στο χώρο κατασκευής και αποθήκευσης σύµφωνα µε το άρθ. 7 και στις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθ. 8 παρ. 1, σηµείο (β) και παρ. 2 σηµείο (β), - µπορεί να ζητά από τον κατασκευαστή ή τον εντολοδόχο του ή τον υπεύθυνο για τη διάθεση στην αγορά που είναι εγκατεστηµένος στην Κοινότητα να παράσχει εντός τακτής προθεσµίας τις πληροροφορίες που προβλέπονται στο άρθ. 8, παρ. 1 σηµείο (β) και παρ. 2 σηµείο (β). 2. Κάθε τρία χρόνια η αρµόδια επιτροπή του ΥΒΕΤ διαβιβάζει στην Επιτροπή των Ε.Κ. έκθεση για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης. 3. Οι αρµόδιες υπηρεσίες λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να διασφαλίζεται ο εµπιστευτικός χαρακτήρας όσον αφορά τη γνωστοποίηση των αντιγράφων σχετικά µε το έλεγχο τύπου «CΕ» που αναφέρεται στο άρθ. 109 παρ. 4. Άρθρο 13 Η αρµόδια υπηρεσία του ΥΒΕΤ ενηµερώνει τακτικά την Επιτροπή των Ε.Κ. για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουν οι εγκεκριµένοι οργανισµοί στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, ώστε να δίδεται η δυνατότητα στην Επιτροπή των Ε.Κ. να εξασφαλίζει τη σωστή και χωρίς διακρίσεις εφαρµογή των διαδικασιών ελέγχου. Άρθρο Οποιοσδήποτε θέτει σε κυκλοφορία, εισάγει ή µεταπωλεί παιχνίδια που δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης ή αρνείται τους ελέγχους που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση, τιµωρείται µε πρόστιµο µέχρι δρχ. Σε περίπτωση υποτροπής οι παραβάτες τιµωρούνται και µε χρηµατική ποινή µέχρι δρχ. Τα πρόστιµα και οι χρηµατικές ποινές, επιβάλλονται µε απόφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ύστερα από πρόταση της αρµόδιας διεύθυνσης του ΥΒΕΤ. 3. Με την ίδια απόφαση µπορεί να αποσυρθεί από την κυκλοφορία όλη η ποσότητα των παιχνιδιών µε µέριµνα των οικείων αστυνοµικών αρχών, εφόσον από το σχετικό έλεγχο

6 διαπιστώνεται ότι τα εν λόγω παιχνίδια δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης και εγκυµονούν κινδύνους για τη δηµόσια ασφάλεια και υγεία. 4. Κάθε απόφαση που λαµβάνεται, η οποία επιδιώκει να περιορίσει τη διάθεση στην αγορά ενός παιχνιδιού, πρέπει να αιτιολογείται επακριβώς και να κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο το ταχύτερο δυνατό. Άρθρο 15 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης τα παραρτήµατα Ι - ΙV της οδηγίας 88/378/ΕΟΚ της σχετικά µε την ασφάλεια των παιχνιδιών. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΝ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ Ο ΗΓΙΑΣ (Άρθρο 1 παράγραφος 1) 1. Χριστουγεννιάτικα διακοσµητικά παιχνίδια 2. Οµοιώµατα σε σµίκρυνση, κατασκευασµένα υπό κλίµακα µε λεπτοµέρειες για ενήλικους συλλέκτες 3. Εξοπλισµοί που προορίζονται για να χρησιµοποιηθούν συλλογικά σε γήπεδα αθλοπαιδιών 4. Αθλητικοί εξοπλισµοί 5. Ναυτικοί εξοπλισµοί για χρήση σε βαθιά ύδατα 6. ιακοσµητικές κούκλες και κούκλες µε τοπικές ενδυµασίες καθώς και άλλα παρόµοια αντικείµενα για ενήλικους συλλέκτες 7. «Επαγγελµατικά» παιχνίδια εγκατεστηµένα σε δηµόσιους χώρους (µεγάλα καταστήµατα, σταθµοί κλπ.). 8. Παιχνίδια - γρίφοι συναρµολόγησης (puzzles) µε περισσότερα από 500 κοµµάτια ή χωρίς πρότυπο που προορίζονται για τους ειδικούς 9. Αεροβόλα όπλα 10. Πυροτεχνήµατα στα οποία περιλαµβάνονται και τα καψούλια (1) 11. Σφενδόνες και εκτοξευτές λίθων 12. Παιχνίδια εξακοντισµού µικρών βελών επί πίνακος 13. Ηλεκτρικοί φούρνοι, σίδερα σιδερώµατος ή άλλα λειτουργικά προϊόντα που τροφοδοτούνται από τάση άνω των 24 volts 14. Προϊόντα που περιλαµβάνουν θερµαντικά στοιχεία προοριζόµενα να χρησιµοποιηθούν υπό την επίβλεψη ενηλίκου σε παιδαγωγικά πλαίσια 15. Οχήµατα µε κινητήρα καύσης 16. Παιχνίδια µε ατµοµηχανή 17. Ποδήλατα σχεδιασµένα για αθλητικούς σκοπούς ή για µετακινήσεις στο δηµόσιο οδικό δίκτυο 18. Παιχνίδια video συνδεόµενα σε καθολική οθόνη, τροφοδοτούµενα από ονοµαστική τάση ανώτερη των 24 νοlt 19. Πιπίλες για βρέφη 20. Πιστές αποµιµήσεις αληθινών πυροβόλων όπλων 21. Ψεύτικα κοσµήµατα για παιδιά (1) Εκτός από τα καψούλια που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για παιχνίδια µε την επιφύλαξη αυστηρότερων διατάξεων που ισχύουν ήδη σε ορισµένα κράτη µέλη. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 1. Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις ασφάλειας του άρθρου 2 της παρούσας οδηγίας, οι χρήστες

7 παιχνιδιών καθώς και οι τρίτοι πρέπει να προστατεύονται από τους κινδύνους βλάβης της υγείας ή τραυµατισµού εφόσον τα παιχνίδια χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τον προορισµό τους ή µε άλλον ευλόγως αναµενόµενο τρόπο, λαµβανοµένης υπόψη της συνήθους συµπεριφοράς των παιδιών. Πρόκειται για κινδύνους που: α) οφείλονται στο σχεδιασµό, την κατασκευή και τη σύνθεση του παιχνιδιού β) είναι συνυφασµένοι µε τη χρήση του παιχνιδιού και δεν µπορούν να εξαλειφθούν τελείως µε τροποποίηση της κατασκευής και της σύνθεσης του, χωρίς ταυτόχρονα να αλλοιώνεται η λειτουργία του ή να αφαιρούνται ουσιώδεις ιδιότητες του. 2.α) Ο βαθµός κινδύνου, τον οποίο περικλείει η χρησιµοποίηση ενός παιχνιδιού, δεν πρέπει να είναι δυσανάλογος µε την ικανότητα των χρηστών και, κατά περίπτωση, αυτών που τους επιβλέπουν να ανταπεξέλθουν σ αυτόν. Αυτό ισχύει ιδίως για τα παιχνίδια τα οποία, λόγω της λειτουργίας, των διαστάσεων και των χαρακτηριστικών τους, προορίζονται για παιδιά κάτω των 36 µηνών. β) Για να τηρείται η αρχή αυτή, θα πρέπει να προσδιορίζεται κατά περίπτωση ένα ελάχιστο όριο ηλικίας για όσους χρησιµοποιούν τα παιχνίδια ή και η ανάγκη να εξασφαλίζεται ότι θα χρησιµοποιηθούν µόνο µε επίβλεψη από ενήλικα. 3. Οι ετικέτες που τοποθετούνται στα παιχνίδια/ και στη συσκευασία τους καθώς και οι οδηγίες χρήσεως που τα συνοδεύουν πρέπει να εφιστούν την προσοχή των χρηστών ή αυτών που τους επιβλέπουν, µε αποτελεσµατικό και πλήρη τρόπο, στους κινδύνους που περικλείει η χρησιµοποίησή τους και τους τρόπους αποφυγής των κινδύνων αυτών. II. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ 1. Φυσικές και µηχανικές ιδιότητες α) Τα παιχνίδια και τα µέρη τους καθώς και στην περίπτωση των συναρµολογηµένων παιχνιδιών, τα στηρίγµατα τους πρέπει να έχουν την απαιτούµενη µηχανική αντοχή και, ενδεχοµένως, την απαιτούµενη ευστάθεια, ώστε να αντέχουν στην καταπόνηση που συνεπάγεται η χρήση τους, χωρίς να θραύονται ή να είναι δυνατόν να παραµορφώνονται µε κίνδυνο να προκαλέσουν τραυµατισµό. β) Οι προσιτές ακµές, οι προεξοχές, σχοινιά, καλώδια και στηρίγµατα των παιχνιδιών πρέπει να είναι σχεδιασµένα και κατασκευασµένα έτσι ώστε να µειώνουν όσο το δυνατό τον κίνδυνο τραυµατισµού από την επαφή µε αυτά. γ) Τα παιχνίδια πρέπει να είναι σχεδιασµένα και κατασκευασµένα έτσι ώστε να µειώνονται στο ελάχιστο οι κίνδυνοι τραυµατισµών που ενδέχεται να προκληθούν από την κίνηση ορισµένων µερών τους. δ) Τα παιχνίδια που προορίζονται οπωσδήποτε για παιδιά κάτω των 36 µηνών καθώς και τα στοιχεία τους και τα µέρη τους που είναι δυνατόν να αποσπασθούν πρέπει να έχουν τέτοιες διαστάσεις ώστε να είναι αδύνατη η κατάποση ή / και η εισπνοή τους. ε) Τα παιχνίδια και τα µέρη τους καθώς και η συσκευασία στην οποία περιέχονται για τη λιανική πώληση δεν πρέπει να περικλείουν κανένα κίνδυνο στραγγαλισµού ή ασφυξίας. στ) Τα παιχνίδια που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν σε αβαθές νερό και είναι ικανά να φέρουν ή να µεταφέρουν το παιδί πάνω στο νερό πρέπει να είναι σχεδιασµένα και κατασκευασµένα έτσι ώστε να µειώνονται όσο το δυνατό, λαµβάνοντας υπόψη τη συνιστώµενη χρήση των παιχνιδιών, οι κίνδυνοι απώλειας της πλευστότητας του παιχνιδιού και απώλειας της στήριξης που παρέχουν στο παιδί. ζ) Τα παιχνίδια µέσα στα οποία µπορεί κανείς να εισέλθει και τα οποία ως εκ τούτου αποτελούν κλειστό χώρο για τους εισελθόντες, πρέπει να διαθέτουν µία έξοδο που να µπορεί να ανοίγει εύκολα από το εσωτερικό. η) Τα παιχνίδια που παρέχουν στους χρήστες τους τη δυνατότητα κίνησης πρέπει, στο µέτρο του δυνατού, να περιλαµβάνουν ένα σύστηµα πέδησης προσαρµοσµένο τον τύπο του παιχνιδιού και ανάλογο µε την κινητική ενέργεια που αναπτύσσει το εν λόγω παιχνίδι. Το σύστηµα αυτό πρέπει να µπορεί να χρησιµοποιείται εύκολα από την χρήστη, χωρίς κίνδυνο εκτίναξης ή τραυµατισµού του ίδιου του χρήστη και των τρίτων προσώπων. θ) Η µορφή και η σύνθεση της κατασκευής των εκτοξευόµενων σωµάτων και η κινητική ενέργεια που µπορούν να αναπτύξουν κατά την εκτόξευση τους, από παιχνίδι σχεδιασµένο

8 για το σκοπό αυτά, πρέπει να είναι τέτοια ώστε ο κίνδυνος τραυµατισµού του χρήστη του παιχνιδιού ή των τρίτων προσώπων να µην είναι δυσανάλογος µε τη φύση του παιχνιδιού. ι) Τα παιχνίδια που περιλαµβάνουν θερµαντικά στοιχεία πρέπει να είναι κατασκευασµένα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι: - η µέγιστη θερµοκρασία όλων των προσιτών επιφανειών δεν προκαλεί εγκαύµατα σε περίπτωση επαφής µε αυτά, - τα υγρά, οι ατµοί και τα αέρια που περιέχονται στα παιχνίδια δεν φθάνουν σε θερµοκρασίες ή πιέσεις τέτοιες ώστε η διαρροή τους, εκτός αν αυτό είναι απαραίτητο για την καλή λειτουργία του παιχνιδιού, να µπορεί να προκαλέσει εγκαύµατα ή άλλους τραυµατισµούς. 2. Ευφλεκτότητα α) Τα παιχνίδια δεν πρέπει να αποτελούν ένα επικίνδυνο εύφλεκτο στοιχείο στο περιβάλλον του παιδιού. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να αποτελούνται από υλικά τα οποία: 1. είτε δεν καίγονται, όταν εκτεθούν απευθείας σε φλόγα, σε σπινθήρα ή σε οποιαδήποτε ενδεχόµενη εστία πυρκαγιάς, 2. είτε δεν αναφλέγονται εύκολα (η φλόγα σβήνει µόλις αποµακρυνθεί το αίτιο της ανάφλεξης), 3. είτε, εφόσον αναφλέγουν, καίγονται αργά και παρουσιάζουν χαµηλή ταχύτητα διάδοσης της φλόγας, 4. είτε έχουν υποστεί κατεργασία, όποια και να είναι η χηµική σύσταση του παιχνιδιού, έτσι ώστε να επιβραδύνεται η διαδικασία της καύσης του. Τα καύσιµα αυτά υλικά δεν πρέπει να συνιστούν κίνδυνο διάδοσης της φωτιάς στα άλλα υλικά που έχουν χρησιµοποιηθεί για το εν λόγω παιχνίδι. β) Τα παιχνίδια τα οποία, για λόγους απαραίτητους για τη λειτουργία τους, περιέχουν επικίνδυνες ουσίες ή παρασκευάσµατα, όπως ορίζονται στην οδηγία 67/548/ΕΟΚ (1), και ιδίως υλικά και εξοπλισµό για χηµικά πειράµατα, συναρµολόγηση µοντέλων, χύτευση πλαστικών ή κεραµικών υλών, επισµάλτωση, φωτογραφία ή ανάλογες δραστηριότητες, δεν πρέπει να περιέχουν αυτούσιες ουσίες ή παρασκευάσµατα που να µπορούν να καταστούν εύφλεκτα λόγω της εξάτµισης µη εύφλεκτων πτητικών συστατικών. γ) Τα παιχνίδια δεν πρέπει να είναι εκρηκτικά ή να περιέχουν στοιχεία ή ουσίες που ενδέχεται να εκραγούν, στην περίπτωση χρήσης ή µεταχείρισης που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθ. 2 της οδηγίας. Η παρούσα διάταξη δεν αφορά τα καψούλια για παιχνίδια στα οποία γίνεται αναφορά στο παράρτηµα 1 σηµείο 10 και στην αντίστοιχη υποσηµείωση. δ) Τα παιχνίδια και ιδίως τα χηµικά παιχνίδια δεν πρέπει να περιέχουν αυτούσιες ουσίες ή παρασκευάσµατα - τα οποία, όταν αναµειγνύονται, µπορεί να εκραγούν, - λόγω χηµικής αντίδρασης ή θέρµανσης, - κατά την ανάµειξη µε οξειδωτικές ουσίες, - τα οποία περιέχουν πτητικά συστατικά αναφλέξιµα στον αέρα, που ενδέχεται να σχηµατίζουν εύφλεκτα ή εκρηκτικά µείγµατα ατµών/ αέρα. 3. Χηµικές ιδιότητες 1. Τα παιχνίδια πρέπει να είναι σχεδιασµένα και κατασκευασµένα έτσι ώστε, σε περίπτωση χρήσης ή µεταχείρισης σύµφωνα µε το άρθ. 2 παρ. 1 της οδηγίας, να µην περικλείουν κίνδυνο βλάβης της υγείας ή τραυµατισµού λόγω κατάποσης, εισπνοής ή επαφής µε το δέρµα, τους βλεννογόνους ή τα µάτια. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να τηρούνται οι ενδεδειγµένες κοινοτικές ρυθµίσεις όσον αφορά ορισµένες κατηγορίες προϊόντων καθώς και όσον αφορά την απαγόρευση, τον περιορισµό της χρήσης ή την επισήµανση ορισµένων επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων. 2. Ειδικότερα η βιοδιαθεσιµότητα, που οφείλεται στη χρησιµοποίηση των παιχνιδιών, δεν πρέπει, για την προστασία της υγείας των παιδιών, να υπερβαίνει, ως στόχο, την ηµέρα: 0,2 µg για το αντιµόνιο, 0,1 µg για το αρσενικό, 25,0 µg για το βάριο, 0,6 µg για το κάδµιο, 0,3 µg για το χρώµιο, 0,7 µg για το µόλυβδο,

9 0,5 µg για τον υδράργυρο, 5,0 µg για το σελήνιο, ή άλλες τιµές που µπορεί να καθοριστούν για τις ουσίες αυτές ή για άλλες ουσίες από την κοινοτική νοµοθεσία, βάσει θεµελιωµένων επιστηµονικών στοιχείων. Με τον όρο βιοδιαθεσιµότητα των ουσιών αυτών νοείται η ποσότητα διαλυτής ουσίας που έχει σηµαντική τοξικολογική βαρύτητα. 3. Τα παιχνίδια δε πρέπει να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες ή παρασκευάσµατα, κατά την έννοια των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 88/ 379/ΕΟΚ (1), σε ποσότητες που υπάρχει κίνδυνος να βλάψουν την υγεία των παιδιών που τα χρησιµοποιούν. Απαγορεύεται αυστηρά, σε κάθε περίπτωση, η ύπαρξη σε ένα παιχνίδι επικίνδυνων ουσιών ή παρασκευασµάτων εάν προορίζονται να χρησιµοποιηθούν αυτούσια κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Παρόλα αυτά, εάν ένας περιορισµένος αριθµός ουσιών ή παρασκευασµάτων είναι απαραίτητος για τη λειτουργία ορισµένων παιχνιδιών, ιδίως υλικά και εξοπλισµός για χηµικά πειράµατα, συναρµολόγηση µοντέλων, χύτευση πλαστικών ή κεραµικών υλικών, επισµάλτωση, φωτογραφία ή ανάλογες δραστηριότητες, γίνονται δεκτές εφόσον τηρούν ένα ανώτατο όριο συγκέντρωσης το οποίο θα ορίζεται για κάθε ουσία ή αποδεκτά παρασκευάσµατα µε εντολή που δίνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CΕΝ) σύµφωνα µε τη διαδικασία της επιτροπής που συστήθηκε µε την οδηγία 83/189/ΕΟΚ, µε την προϋπόθεση ότι οι ουσίες και τα παρασκευάσµατα ανταποκρίνονται στους κοινοτικούς κανόνες ταξινόµησης ως προς την επισήµανση, µε την επιφύλαξη του σηµείου 4 του παραρτήµατος IV. (1) Ε.Ε ai. 196 t , Ηλεκτρικές ιδιότητες α) Τα ηλεκτρικά παιχνίδια δεν πρέπει να τροφοδοτούνται µε ονοµαστική τάση ανώτερη των 24 volt και κανένα µέρος του παιχνιδιού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 24 vοlts. β) Τα µέρη των παιχνιδιών, που βρίσκονται σε επαφή ή ενδέχεται να έρθουν σε επαφή µε µία πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ικανή να προκαλέσει ηλεκτροπληξία καθώς και τα καλώδια ή οι άλλους είδους αγωγοί, µέσω των οποίων µεταφέρεται ο ηλεκτρισµός στα εν λόγω µέρη, πρέπει να είναι καλά µονωµένα και µηχανικά προστατευµένα ώστε να προλαµβάνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. γ) Τα ηλεκτρικά παιχνίδια πρέπει να είναι σχεδιασµένα και κατασκευασµένα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι µέγιστες θερµοκρασίες όλων των προσιτών εξωτερικών επιφανειών τους δεν προκαλούν εγκαύµατα σε περίπτωση επαφής µε αυτά. 5. (1) Υγιεινή Τα παιχνίδια πρέπει να είναι σχεδιασµένα και κατασκευασµένα έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της υγιεινής και της καθαριότητας για να αποφεύγονται οι κίνδυνοι µολύνσεων και µετάδοσης ασθενειών. 6. Ραδιενέργεια Τα παιχνίδια δεν πρέπει να περιέχουν ραδιενεργά στοιχεία ή ουσίες σε µορφές ή αναλογίες που είναι δυνατό να βλάψουν την υγεία ενός παιδιού. Εφαρµόζεται η οδηγία 80/836/Ευρατόµ (2). (1) Βλέπε σελίδα 14 της L187/1988. (2) Ε.Ε. αριθ. L 246 της , σ.1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Άρθρο 9 παρ. 1) Οι οργανισµοί που ορίζονται από τα κράτη µέλη πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες ελάχιστες προϋποθέσεις: 1. πρέπει να διαθέτουν το προσωπικό, τα µέσα και τον εξοπλισµό που είναι απαραίτητα, 2. το προσωπικό πρέπει να διαθέτει άριστη τεχνική κατάρτιση και επαγγελµατική ακεραιότητα,

10 3. όσον αφορά την εκτέλεση των δοκιµών, τη σύνταξη των εκθέσεων, την έκδοση των βεβαιώσεων και την πραγµατοποίηση της επίβλεψης που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία, τα στελέχη και το τεχνικό προσωπικό των εργαστηρίων πρέπει να είναι ανεξάρτητα από όλους τους κύκλους, τις οµάδες ή τα πρόσωπα που άπτονται, άµεσα ή έµµεσα, του τοµέα του παιχνιδιού, 4. το προσωπικό τους πρέπει να τηρεί το επαγγελµατικό απόρρητο, 5. πρέπει να είναι ασφαλισµένοι για αστική ευθύνη εκτός αν η ευθύνη αυτή καλύπτεται από το κράτος βάσει της εθνικής νοµοθεσίας. Οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στα σηµεία 1 και 2 επαληθεύονται περιοδικά από τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ (Άρθρο 11 παρ. 5) Τα παιχνίδια πρέπει να συνοδεύονται από ευανάγνωστες ενδείξεις, κατάλληλες για να µειώσουν τους κινδύνους που παρουσιάζει η χρήση τους, όπως καθορίζονται στις βασικές απαιτήσεις και συγκεκριµένα: 1. Παιχνίδια που δεν προορίζονται για παιδιά ηλικίας µικρότερης των 36 µηνών. Τα παιχνίδια που είναι δυνατόν να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά ηλικίας µικρότερης των 36 µηνών φέρουν είτε προειδοποίηση του τύπου "για παιδιά µεγαλύτερα των 36 µηνών" ή "για παιδιά µεγαλύτερα των 3 ετών", συµπληρώνεται από σύντοµη ένδειξη, η οποία µπορεί να προκύπτει από τις οδηγίες χρήσης, των ειδικών κινδύνων που αιτιολογούν αυτόν τον αποκλεισµό. Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται στα παιχνίδια που, λόγω της λειτουργίας τους, των διαστάσεων τους, των χαρακτηριστικών τους, των ιδιοτήτων τους ή άλλων προφανών στοιχείων τους, είναι φανερό ότι δεν µπορούν να προορίζονται για παιδιά µικρότερα των 36 µηνών. 2. Τσουλήθρες, κρεµαστές κούνιες, κρίκοι, τραπέζια ακροβατών, σχοινιά και ανάλογα παιχνίδια που στήνονται σε εγκάρσια δοκό. Τα παιχνίδια αυτά συνοδεύονται από οδηγίες που εφιστούν την προσοχή στην ανάγκη πραγµατοποίησης περιοδικών συντηρήσεων και ελέγχων των πιο σηµαντικών τµηµάτων τους (αναρτήσεις, συνδέσεις, στερέωση στο έδαφος, κλπ.) και που διευκρινίζουν ότι σε περίπτωση παράλειψης των ελέγχων αυτών, το παιχνίδι είναι δυνατό να παρουσιάσει κινδύνους πτώσης ή ανατροπής. Πρέπει επίσης να δίνονται οδηγίες σχετικά µε το σωστό τρόπο συναρµολόγησης των παιχνιδιών αυτών, υποδεικνύοντας τα τµήµατα που είναι δυνατό να παρουσιάσουν κινδύνους εάν η συναρµολόγηση δεν γίνει σωστά. 3. Λειτουργικά παιχνίδια. Τα λειτουργικά παιχνίδια ή η συσκευασία τους φέρουν την ένδειξη: «Προσοχή! Να χρησιµοποιείται υπό την επιτήρηση ενηλίκων». Τα παιχνίδια αυτά συνοδεύονται, εξάλλου, από οδηγίες χρήσης που αναφέρουν τους τρόπους λειτουργίας καθώς και τις προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνει ο χρήστης τους µε την ένδειξη ότι, σε περίπτωση που θα παραλείπεται η τήρηση αυτών των προφυλάξεων ο χρήστης θα εκτίθεται στους κινδύνους που ενέχει η συσκευή ή το προϊόν των οποίων το παιχνίδι αποτελεί οµοίωµα υπό σµίκρυνση ή αποµίµηση, οι οποίοι πρέπει να προσδιορίζονται. Αναγράφεται, επίσης, η ένδειξη ότι το παιχνίδι πρέπει να φυλάσσεται µακριά από τα πολύ µικρά παιδιά. Ως λειτουργικά νοούνται τα παιχνίδια που πληρούν τις ίδιες λειτουργίες µε ορισµένες συσκευές ή εγκαταστάσεις που προορίζονται για τους ενήλικες, και των οποίων τα παιχνίδια αυτά είναι συχνά οµοίωµα σε σµίκρυνση. 4. Παιχνίδια που περιέχουν αυτούσιες επικίνδυνες ουσίες ή παρασκευάσµατα χηµικά παιχνίδια. α) Με την επιφύλαξη της εφαρµογής των διατάξεων που προβλέπονται από τις κοινοτικές

11 οδηγίες σχετικά µε την ταξινόµηση, τη συσκευασία και την επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων, πρέπει στις οδηγίες χρήσης των παιχνιδιών, που περιέχουν αυτούσιες τις ουσίες ή τα παρασκευάσµατα αυτά, να αναγράφεται ότι οι ουσίες αυτές είναι επικίνδυνες καθώς και να σηµειώνονται οι προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνονται από τους χρήστες προκειµένου να αποφευχθούν οι σχετικοί κίνδυνοι που πρέπει να καθορίζονται µε ακριβή τρόπο ανάλογα µε τον τύπο του παιχνιδιού. Πρέπει επίσης να αναγράφονται οι πρώτες βοήθειες που πρέπει να παρέχονται σε περίπτωση σοβαρών ατυχηµάτων που οφείλονται στη χρησιµοποίηση αυτού του τύπου παιχνιδιών. Πρέπει επίσης να σηµειώνεται ότι τα παιχνίδια αυτά πρέπει να φυλάσσονται µακριά από τα πολύ µικρά παιδιά. β) Εκτός από τις ενδείξεις που αναφέρονται στο σηµεία α), τα χηµικά παιχνίδια φέρουν στη συσκευασία και την ένδειξη: «Προσοχή: Αποκλειστικά για παιδιά µεγαλύτερα των... ετών (1). Να χρησιµοποιούνται υπό την επιτήρηση ενηλίκων». Θεωρούνται κυρίως ως χηµικά παιχνίδια τα κουτιά για χηµικά πειράµατα, τα κουτιά για την έγκλειση αντικειµένων µέσα σε πλαστική ύλη, οι µικρογραφίες εργαστηρίων κεραµικής, επισµάλτωσης, φωτογραφίας και ανάλογα παιχνίδια, 5. Σανίδες µε ροδάκια (skate board) και πατίνια για παιδιά. Τα προϊόντα αυτά, αν παρουσιάζονται στην αγορά ως παιχνίδια, πρέπει να φέρουν την ένδειξη: «Προσοχή: Να χρησιµοποιείται µε εξοπλισµό προστασίας». Εξάλλου, οι οδηγίες χρήσης πρέπει να υπενθυµίζουν ότι η χρήση του παιχνιδιού πρέπει να γίνεται µε σύνεση, γιατί απαιτεί µεγάλη επιδεξιότητα, ώστε να αποφεύγονται ατυχήµατα του χρήστη καθώς και τρίτων ατόµων που οφείλονται σε πτώσεις ή συγκρούσεις. Αναγράφονται, επίσης, ενδείξεις όσον αφορά τον προτεινόµενο εξοπλισµό προστασίας (κράνη, γάντια, επιγονατίδες, επιδέσεις αγκώνας κλπ.). 6. Ναυτικά παιχνίδια Τα ναυτικά παιχνίδια που ορίζονται στο παράρτηµα II, σηµείο II 1. στ) φέρουν εγγραφή σύµφωνα µε την εντολή της CΕΝ για την προσαρµογή των προτύπων ΕΝ/71, µέρη 1 και 2: «Προσοχή: Να χρησιµοποιείται µόνο σε αβαθές νερό υπό την επιτήρηση ενηλίκων». Άρθρο 16 Η παρούσα ισχύει από 1ης Ιανουαρίου Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα 24 Μαρτίου 1989 ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΒΙΟΜ., ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ Κ. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ (1) Η ηλικία καθορίζεται από τον κατασκευαστή.

4169 Κ.Δ.Π. 384/2002

4169 Κ.Δ.Π. 384/2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4168 Κ.Δ.Π. 384/2002 Αρ. 3629, 9.8.2002 Αριθμός 384 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 ΦΕΚ 134/Β/01-03-1995 Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/3.7.1991 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.1991) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

1948 Κ.Δ.Π. 181/97 Ο ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

1948 Κ.Δ.Π. 181/97 Ο ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Ε.Ε. Παρ. HI(I) Αρ. 3158, 27.6.97 1948 Κ.Δ.Π. 181/97 Αριθμός 181 Οι περί Ασφάλειας (Παιχνίδια) Κανονισμοί του 1997, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 6 εδάφια (1) και (2)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ. ΤΑΞΗΣ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ. ΤΑΞΗΣ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 2923/161/86 Ηλεκτρολογικό υλικό προς χρήση εντός εκρήξιµης ατµόσφαιρας σε συµµόρφωση προς τις οδηγίες 76/117/ΕΟΚ της 18 εκεµβρίου 1975 και 79/196/ΕΟΚ της 6 Φεβρουαρίου 1979, του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί εντός ορισµένων ορίων τάσεως», ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί εντός ορισµένων ορίων τάσεως», ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 470/85 Ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί εντός ορισµένων ορίων τάσεως σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 73/23 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 183/Β/4-4-85) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17951/2530/88 Ανυψωτικά µέσα (ΦΕΚ 625/Β/29-8-88) Έχοντας υπόψη: ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 αριθµ. 1

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 "κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" (ΦΕΚ 137/Α).

1. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα (ΦΕΚ 137/Α). Αριθ. 16440/Φ.10.4/445. Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογουµένων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (Β 756). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α Θ Η Ν Α Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 6895/1241/Φ9.2/93 Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 18173/1988(664Β) σε συµµόρφωση προς την 90/486/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 17 ης Σεπτεµβρίου 1990, που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Οϊ ΠΕΡϊ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ του άρθρου 59 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε

Οϊ ΠΕΡϊ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ του άρθρου 59 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε Αριθµός 314 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Νέοι Αέβητες Ζεστού Νερού Τροφοδοτούµενοι µε Υγρά ή Αέρια Καύσιµα) Κανονισµοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο δυνάµει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 22223/4073/88 Συσκευές που χρησιμοποιούν αέρια καύσιμα, μηχανισμοί ασφαλείας και ρυθμίσεως των αερίων για τις συσκευές αυτές και μέθοδοι ελέγχου αυτών των συσκευών. (ΦΕΚ 792/Β/1-11-88)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΤΖΙΝΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜSc Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιµη Ανάπτυξη Α.Π.Θ. Επιθεωρήτρια Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

CONSLEG - 76L /12/ σ.

CONSLEG - 76L /12/ σ. Οδηγία 91/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 078 της 26/03/1991 σ. 0038-0041

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 15233/91 Συµµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε την 90/396/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε τις συσκευές αερίου. (ΦΕΚ 487/Β/4-7-91) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 335/93 Αιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται µε υγρά ή αέρια καύσιµα, σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21.

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21. Κείµενο της Οδηγίας EMC 89/336/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα όπως τροποποιήθηκε από: την Οδηγία 91/263/ΕΟΚ σχετικά µε τηλεπικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 392541/1010/88 Καθορισμός μέτρων για την ποιότητα της ατμόσφαιρας και ειδικότερα των οριακών τιμών για την περιεκτικότητα της βενζίνης σε μόλυβδο. (ΦΕΚ 366/Β/8-6-1988) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. Αθανασόπουλος Κων/νος, Επικ. Καθηγητής

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. Αθανασόπουλος Κων/νος, Επικ. Καθηγητής Αθανασόπουλος Κων/νος, Επικ. Καθηγητής Σύµβολα κινδύνου και Σήµατα προειδοποίησης, απαγόρευσης και υποχρέωσης που χρησιµοποιούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Μαύρο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές διατάξεις για τα ανυψωτικά µηχανήµατα ή τα µηχανήµατα διακινήσεως φορτίων. (ΦΕΚ 514/Β/22-7-88)

Κοινές διατάξεις για τα ανυψωτικά µηχανήµατα ή τα µηχανήµατα διακινήσεως φορτίων. (ΦΕΚ 514/Β/22-7-88) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. Β 16147/2213/88 Κοινές διατάξεις για τα ανυψωτικά µηχανήµατα ή τα µηχανήµατα διακινήσεως φορτίων. (ΦΕΚ 514/Β/22-7-88) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 313 Κ.Δ.Π. 82/2003 Αρ. 3679, 31.1.2003 Αριθμός 82 Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση των οδηγιών 87/404/ΕΟΚ (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των παιχνιδιών), 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών),

Διαβάστε περισσότερα

L 345/68 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 345/68 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 345/68 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.12.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/112/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 76/768/ΕΟΚ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

την πρόταση της Επιτροπής (1), Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2), Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

την πρόταση της Επιτροπής (1), Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2), Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), 31993L0068 Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση των οδηγιών 87/404/ΕΟΚ (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των παιχνιδιών), 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τομέα των

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 για τροποποίηση της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Fotolia Orange Tuesday Υπάρχουν περίπου 80 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Συνεδρίαση 1.10.91)

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Συνεδρίαση 1.10.91) ΑΠΟΦΑΣΗ: 1100/91 Τροποποίηση της απόφ. Α.Χ.Σ. 2592/84 περί περιορισµού κυκλοφορίας στην αγορά και τη χρήση µερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων σε εναρµόνιση προς την οδηγία 89/677/ΕΟΚ. (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 12479 Φ17/414/91 Συµµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε τις 87/404/ΕΟΚ και 90/488/ΕΟΚ οδηγίες του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε απλά δοχεία πίεσης. (ΦΕΚ 431/Β/24-6-91)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [ΕΚ] ΑΡΙΘ. 1452/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 26/03/2015. Αριθ. Πρωτ. : 33749

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 26/03/2015. Αριθ. Πρωτ. : 33749 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές αερολυµάτων (αεροζόλ) σε συµµόρφωση προς την οδηγία 75/324/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 634/Β/26-11-87)

Συσκευές αερολυµάτων (αεροζόλ) σε συµµόρφωση προς την οδηγία 75/324/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 634/Β/26-11-87) ΑΠΟΦΑΣΗ: Β.20683/2134/87 Συσκευές αερολυµάτων (αεροζόλ) σε συµµόρφωση προς την οδηγία 75/324/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 634/Β/26-11-87) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 12ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 12ης Δεκεμβρίου 2006 L 374/10 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2006 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Η ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή των

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Η ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή των L 19/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.1.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/8/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιανουαρίου 2006 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή τους στην τεχνική πρόοδο, των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/34 22.5.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/40/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαΐου 2003 για τον καθορισµό του καταλόγου, των οριακών τιµών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήµανση των συστατικών των φυσικών µεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Για τα βρεφικά και παιδικά έπιπλα, η. Ασφάλεια και ποιότητα βρεφικών και παιδικών επίπλων ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ EΠIΠΛEON

Για τα βρεφικά και παιδικά έπιπλα, η. Ασφάλεια και ποιότητα βρεφικών και παιδικών επίπλων ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ EΠIΠΛEON ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ EΠIΠΛEON Ασφάλεια και ποιότητα βρεφικών και παιδικών επίπλων Των Μαγδαληνής Δημητριάδου και Μιχάλη Αγαπάκη Η καταλληλότητα των βρεφικών και παιδικών επίπλων μας απασχολεί όλους, τόσο ως παραγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4018 ΚΛ.Π. 477/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Αριθμός 477 Οι περί Φυσικών Μεταλλικών Νερών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις συσκευές αερίου (13), ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ:

Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις συσκευές αερίου (13), ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: Οδηγία 92/42/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 σχετικά µε τις απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται µε υγρά ή αέρια καύσιµα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑIΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Β.17081/2964/96

Αριθ. Β.17081/2964/96 Αριθ. Β.17081/2964/96 ΦΕΚ 157/Β/13-03-1996 Συσκευές και συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες ατµόσφαιρες. ΟI ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα και περιορισµοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών (ΦΕΚ 196/Β/6-4-88)

Μέτρα και περιορισµοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών (ΦΕΚ 196/Β/6-4-88) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 26857/553/88 Μέτρα και περιορισµοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών (ΦΕΚ 196/Β/6-4-88) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 454/83 Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση επικινδύνων Παρασκευασµάτων (διαλυτών) σε συµµόρφωση µε την οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 73/173/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - Βρυξέλλες 1.2.2010 Έγγραφο καθοδήγησης 1 Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Απριλίου 2010 σχετικά µε σχέδιο νόµου για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής (CON/2010/36) Εισαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE

Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE 1 Εισαγωγή Θεμελιώδης στόχος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων εντός των συνόρων της Ευρώπης και η εξάλειψη των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-09-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4148/99295 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Β17081/2964/1996. συσκευές και τα συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες (Φ.Ε.Κ. 157/Β/1996)

ΑΠΟΦΑΣΗ Β17081/2964/1996. συσκευές και τα συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες (Φ.Ε.Κ. 157/Β/1996) ΑΠΟΦΑΣΗ Β17081/2964/1996 Συσκευές και συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες ατµόσφαιρες (Φ.Ε.Κ. 157/Β/1996) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR)

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Του Βάσου Βασιλείου* Από την 1 η Ιουλίου 2013 έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή ο νέος Κανονισμός για Δομικά Προϊόντα (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (γνωστός με το

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R0258 EL 07.08.2009 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 258/97 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1.11.2000 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 279/33 Ο ΗΓΙΑ 2000/55/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεµβρίου 2000 σχετικά µε τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1992L0042 EL 11.08.2005 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 92/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 1992 σχετικά με τις απαιτήσεις απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2008/43/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2008/43/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 94/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.4.2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/43/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Απριλίου 2008 για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, συστήματος αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ. Κατηγορία κινδύνου (στήλη 4) Παραποµπή ADR. Σηµείο καταλόγου (στήλη 1) Παράβαση. (στήλη 2) (στήλη 3) 13 Έγγραφο Μεταφοράς

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ. Κατηγορία κινδύνου (στήλη 4) Παραποµπή ADR. Σηµείο καταλόγου (στήλη 1) Παράβαση. (στήλη 2) (στήλη 3) 13 Έγγραφο Μεταφοράς ΠΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Σηµείο καταλόγου (στήλη 1) Παράβαση (στήλη 2) Παραποµπή ADR (στήλη 3) Κατηγορία κινδύνου (στήλη 4) 13 Έγγραφο Μεταφοράς Μεταφορά χωρίς το απαιτούµενο έγγραφο µεταφοράς 8.1.2.1 (α), 5.4.1.

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014)

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β 931) απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ι ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗXANIKΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ 1η ΚΛΑΔΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β )

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β ) ΠΥΞΙΔΑ Ν Ο 38 ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β ) Οι ηλεκτρικές ιδιότητες των υποδημάτων για επαγγελματική χρήση Τα υποδήματα για επαγγελματική χρήση διακρίνονται ως προς τις ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 1. Ποιά όργανα ζύγισης θεωρούνται «νόμιμα»? Μηχανικοί ή ηλεκτρονικοί επιτραπέζιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις συσκευές αερίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις συσκευές αερίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.5.2014 COM(2014) 258 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις συσκευές αερίου {SWD(2014) 150

Διαβάστε περισσότερα

τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της

τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της Οδηγία 93/18/ΕΟΚ της Επιτροπής της 5ης Απριλίου 1993 για την τρίτη προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 88/379/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 399/92 Τροποποίηση και συµπλήρωση της απόφασης του Α.Χ.Σ. 2592/84 «Περί περιορισµού κυκλοφορίας στην αγορά και τη χρήση µερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασµάτων» σε εναρµόνιση

Διαβάστε περισσότερα

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4022 Κ.Δ.Π. 748/2003 Αρ. 3758, 3.10.2003 Αριθμός 748 Οι περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Αδεια Εμπορίας Μολυβδούχου Βενζίνης) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σε πρώτη φάση οι άμεσα ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον κ. Αλέξανδρο Μητσόπουλο για τη διαδικασία που απαιτείται.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σε πρώτη φάση οι άμεσα ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον κ. Αλέξανδρο Μητσόπουλο για τη διαδικασία που απαιτείται. Μαρκόπουλο, 1 Μαρτίου 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σύμφωνα με τις εγκυκλίους της ΕΕ οι αθλητές ή όμιλοι κάτοχοι φορτηγών μεταφοράς ίππων οι οποίοι πρόκειται να ταξιδέψουν άνω των 8 ωρών εντός ή εκτός Ελλάδος ΠΡΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων παρασκευασµάτων σε εναρµόνιση µε τις οδηγίες 88/379/ΕΟΚ και 89/178/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 567/Β/6 9 90)

Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων παρασκευασµάτων σε εναρµόνιση µε τις οδηγίες 88/379/ΕΟΚ και 89/178/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 567/Β/6 9 90) ΑΠΟΦΑΣΗ: 1197/89 Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων παρασκευασµάτων σε εναρµόνιση µε τις οδηγίες 88/379/ΕΟΚ και 89/178/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 567/Β/6 9 90) ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 141/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166).

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166). ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΙΣ υπ αριθ. 7 ΑΠΟΦΑΣΗ 7568 Φ. 700.1 ΤΗΣ 9.2/13.3.1996 Λήψη µέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερµών εργασιών Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1989L0107 EL 10.09.1994 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς 16 Ιανουαρίου 2002 ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-3 Σχέδιο έκθεσης (PE 301.518) Rainer Wieland σχετικά µε την πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ. οικ. 10315. Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002 Ο περί Φιαλών Αερίου (Ορισμένοι Τύποι) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 174(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο Οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών για τις συσκευές και τα συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός 1272/2008 CLP

Κανονισμός 1272/2008 CLP Κανονισμός 1272/2008 CLP SEVEZO III «Τμήμα P» - Φυσικοί Κίνδυνοι (όρια SEVEZO III, κριτήρια, παραδείγματα) Ελένη Φούφα Δ/νση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.2.2003 L 31/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 223/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2003 για τις απαιτήσεις στον τοµέα της επισήµανσης τις συναφείς µε τον βιολογικό τρόπο παραγωγής για τις ζωοτροφές, τις

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡ.ΑΠΟΦ. 2964/ Συσκευές και συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες

ΥΠΟΥΡ.ΑΠΟΦ. 2964/ Συσκευές και συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες ΥΠΟΥΡ.ΑΠΟΦ. 2964/01.01.1996 Συσκευές και συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες Υ.Α. B17081/2964/96 Συσκευές και συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες

Διαβάστε περισσότερα