B Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Δ Ι Χ Μ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "B Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Δ Ι Χ Μ Α"

Transcript

1 B Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Δ Ι Χ Μ Α ΔΠΧΝΤΜΟ: ΟΝΟΜΑ: Καηζαξόο Βαζίιεηνο ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΔΝΝΗΔΧ: 17 Μαξηίνπ 1966 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΗΔΧ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΙΑ: Αζήλα Σηκνιένληνο 2 θαη Κίκσλνο Σ. Θ Νηξάθη/Πηθέξκη Αηηηθή ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΡΓΑΙΑ: Λ. Αιεμάλδξαο Ακπειόθεπνη Αζήλα ΣΗΛ.: (εξγαζία) (θηλεηό) FAX:

2 ΠΑΡΟΤΑ ΘΔΗ α) Σκήκα Μαγλεηηθνύ πληνληζκνύ, Αληηθαξθηληθό Ννζνθνκείν Αζελώλ "Αγ. άββαο" / Παξάξηεκα Αζσπίνπ κε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ β) Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο/νεπξναθηηλνιόγνο ηεο Νεπξνρεηξνπξγηθήο Κιηληθήο ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ζην Γεληθό Ννζνθνκείν Αζελώλ «Ο Δπαγγειηζκόο» γ) Τπεύζπλνο ηεο Μνλάδαο Μαγλεηηθνύ πληνληζκνύ ηνπ Γηαγλσζηηθνύ Κέληξνπ Βνξείσλ Πξναζηίσλ

3 MEΛΟ 1. Διιεληθή Δπηηξνπή Γηεζλώλ Αληαιιαγώλ Φνηηεηώλ (HelMSIC) από ην 2 ν κέρξη θαη ην 6 ν Έηνο ( ) ηεο Ηαηξηθήο θαη ησλ Δπηηξνπώλ Γεκηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αληαιιαγήο Φνηηεηώλ Erasmus θαη Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ Πξνζθύγσλ ηεο Γηεζλνύο πλνκνζπνλδίαο ησλ Δηαηξεηώλ Φνηηεηώλ Ηαηξηθήο (IFMSA) γηα έλα έηνο ( ) 2. Ηαηξηθόο ύιινγνο Aζελώλ θαη θάηνρνο ηεο άδεηαο εμαζθήζεσο επαγγέικαηνο (από ηο 1990) 3. Ηαηξηθόο ύιινγνο Baden Württemberg θαη θάηνρνο ηεο Γεξκαληθήο άδεηαο εμαζθήζεσο επαγγέικαηνο (Approbation) (από ηο 1994) 4. Διιεληθή Αθηηλνινγηθή Δηαηξεία (από ηο 1992) 5. Διιεληθή Δηαηξεία Δπεκβαηηθήο Αθηηλνινγίαο, Αγγεηναθηηλνινγίαο θαη Νεπξναθηηλνινγίαο (από ηο 1992) 6. Γεξκαληθή Αθηηλνινγηθή Δηαηξεία (Deutsche Röntgengesellschaft) (από ηο 1995) 7. Διιεληθό Κνιιέγην Αθηηλνινγίαο (από ηο 1998) 8. Δπξσπατθή Αθηηλνινγηθή Δηαηξεία (European Society of Radiology) (από ηο 1998) 9. Αθηηλνινγηθή Δηαηξεία Βνξείνπ Ακεξηθήο (Radiological Society of North America, RSNA) (από ηο 2001) 10. Δπξσπατθή Δηαηξεία Καξδηαγγεηαθήο θαη Δπεκβαηηθήο Αθηηλνινγίαο (Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe) (από ηο 2006) 11. Δπξσπατθή Δηαηξεία Νεπξναθηηλνινγίαο (European Society of Neuroradiology) (από ηο 2006)

4 ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ : Γεκνηηθό ρνιείν Παπάγνπ : Γεκνηηθό ρνιείν Επξίρεο (Βαζκόο: Άξηζηα) : Γπκλάζην Επξίρεο : Γπκλάζην Παπάγνπ (Βαζκόο: Άξηζηα) : Λύθεην Παπάγνπ (Βαζκόο: Άξηζηα) : Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ (Βαζκόο: Λίαλ Καιώο) ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ Αγγλικά: Cambridge First Certificate Γεπμανικά: Kleines Deutsches Sprachdiplom (Göthe Institut) FELLOWSHIPS 15 Aςγούζηος-15 επηεμβπίος 1987: Υεηξνπξγηθή Κιηληθή, Παλεπηζηεκίνπ Tübingen 15 Ιοςλίος-15 Αςγούζηος 1989: Αθηηλνινγηθό Σκήκα, Παλεπηζηεκίνπ Frankfurt a. M. ΤΠΟΣΡΟΦΙΔ επηέμβπιορ 1994 Αύγοςζηορ 1995: Κάηνρνο Τπνηξνθίαο «Φώηε» Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ

5 METAΠTYXIAKH EKΠAIΓEΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΗΡΔΙΑ Ιανοσάριος Ιανοσάριος 1991: Ιανοσάριος Δεκέμβριος 1991: Γεληθή Ηαηξηθή σο Γόθηκνο Έθεδξνο Αμησκαηηθόο ζε Μνλάδεο Αεξνπνξίαο Αθηηλνδηαγλσζηηθή, Αθηηλνινγηθό Σκήκα 251 ΓΝΑ, Aζήλα (Γηεπζπληήο: Καζ. N. Γθνπξηζνγηάλλεο) Δεκέμβριος Αύγοσστος 1994: CT θαη MRI, Γηαγλσζηηθό θαη Δξεπλεηηθό Ηλζηηηνύην Ο Δγθέθαινο, Aζήλα (Γηεπζπληήο: Γξ. Z. Kαςαιάθεο) Mάιος Δεκέμβριος 1992: Δεκέμβριος Σεπτέμβριος 1993: Σεπτέμβριος Απρίλιος 1994: Απρίλιος Σεπτέμβριος 1994: Σεπτέμβριος Μάρτιος 1995: Σεπτέμβριος Φεβροσάριος 1995: Φεβροσάριος Ιούλιος 1995: Ιούλιος Οκτώβριος 1995: Δεκέμβριος 1995: Μάιος Ιανοσάριος 1997: Παηδναθηηλνινγία, Αθηηλνινγηθό Σκήκα, Ννζνθνκείν Παίδσλ Αγία νθία, Αζήλα (Γηεπζπληήο: Γξ. B. Θενδσξόπνπινο) Αθηηλνδηαγλσζηηθή, Αθηηλνινγηθό Σκήκα Ννζνθνκείν Αιεμάλδξα, Αζήλα (Γηεπζπληήο: Γ. Πακπνύξαο) Σκήκα Τπνινγηζηηθήο Σνκνγξαθίαο θαη Μαγλεηηθνύ πληνληζκνύ, Aξεηαίεην Ννζνθνκείν, Παλεπηζηήκην Αζελώλ (Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο Λ. Βιάρνο) Σκήκα Τπεξερνηνκνγξαθίαο, Ννζνθνκείν Αιεμάλδξα, Aζήλα Τπνηξνθία Κιεξνδνηήκαηνο «Φώηε» ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Σκήκα Μαγλεηηθνύ πληνληζκνύ, Παλεπηζηεκηαθή Αθηηλνινγηθή Κιηληθή, Albert-Ludwigs Universität Freiburg (Director: Prof. M. Langer, MD, FICA) Σκήκα Νεπξναθηηλνινγίαο, Παλεπηζηεκηαθή Αθηηλνινγηθή Κιηληθή, Albert-Ludwigs Universität, Freiburg (Director: Prof. M. Schumacher, MD) Αθηηλνδηαγλσζηηθή θαη Τπεξερνηνκνγξαθία Ννζνθνκείν Αιεμάλδξα, Aζήλα Λήςε Σίηινπ Δηδηθόηεηαο Αθηηλνδηαγλσζηηθήο Γεληθή Ηαηξηθή ζηα πιαίζηα ηεο Τπνρξέσζεο Τπεξεζίαο Τπαίζξνπ

6 Ιανοσάριος Ιούλιος 1997: Ιανοσάριος Μάιος 1999: Ιούνιος 1998: Μάρτιος 1998 Ιούλιος 2003: Οκτώβριος Μάρτιος 2006: Ιανοσάριος 2006 Μάρτιος 2010: Μάρτιος 2006 Μάρτιος 2007: Φεβροσάριος 2008 σήμερα: Σκήκα Τπνινγηζηηθήο Σνκνγξαθίαο θαη Μαγλεηηθνύ πληνληζκνύ ΠΓΝ Αζελώλ Γεώξγηνο Γελλεκαηάο (Γηεπζπληήο: Γξ. Κ. ηξηγγάξεο) Αθηηλνινγηθό Σκήκα, Αμνληθόο Σνκνγξάθνο, 7 ν Ννζνθνκείν ΗΚΑ., Αζήλα (Γηεπζπληήο: Γξ. Γ. Σξηαληαθύιινπ) Λήςε ηίηινπ Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο κε Θέκα: «Έκθξαθηα ηνπ Δγθεθάινπ: Αμηνιόγεζε ησλ αιινηώζεσλ ησλ Αγγείσλ ηνπ Δγθεθάινπ κε ηελ Αγγεηνγξαθία Μαγλεηηθνύ πληνληζκνύ» Τπεύζπλνο Αμνληθνύ θαη Μαγλεηηθνύ Σνκνγξάθνπ Σνκέαο Γηαγλσζηηθήο θαη Δπεκβαηηθήο Αθηηλνινγίαο «Δπξσθιηληθή» Αζελώλ, Αζήλα Τπεύζπλνο Μαγλεηηθνύ Σνκνγξάθνπ Γηαγλσζηηθό Κέληξν «Υ. Υξήζηνπ», Μαξνύζη Τπεύζπλνο Μαγλεηηθνύ Σνκνγξάθνπ Γηαγλσζηηθό Κέληξν «Attica Health Care», Παιιήλε Τπεύζπλνο Μαγλεηηθνύ Σνκνγξάθνπ Γηαγλσζηηθό Κέληξν «Αζθιεπηόο», Υατδάξη Τπεύζπλνο Μαγλεηηθνύ Σνκνγξάθνπ Γηαγλσζηηθό Κέληξν Βνξείσλ Πξναζηίσλ, Άλνημε Μάιος σήμερα: Μάρτιος σήμερα: Ιούλιος 2007: Απρίλιος 2008 Οκτώβριος 2008: Σκήκα Αμνληθήο θαη Μαγλεηηθήο Σνκνγξαθίαο, (από ηνλ Γεθέκβξην 2011 κε βαζκό Γηεπζπληή) Ογθνινγηθό Ννζνθνκείν ΗΚΑ. «Γ. Γελλεκαηάο»/ Ογθνινγηθό Ννζνθνκείν θαη Αληηθαξθηληθό Ηλζηηηνύην «Άγηνο άββαο» (από ηνλ Ηνύλην 2011) Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο σο Νεπξναθηηλνιόγνο Νεπξνρεηξνπξγηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Ννζνθνκείν Δπαγγειηζκόο (Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο Γ. αθάο) EQNR (European Qualification in Neuroradiology) by the Certification Committee of the EBNR European Board of Neuroradiology) Senior Neuroradiologist Μέινο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 16 νπ Παλειιήληνπ Αθηηλνινγηθνύ πλεδξίνπ

7 Οκτώβριος 2008 Σεπτέμβριος 2009: Μέινο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 34 νπ Δηεζίνπ πλεδξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Νεπξναθηηλνινγηθήο Δηαηξείαο (European Society of Neuroradiology) Ιούλιος 2009 σήμερα: Δπεςνηηικό Ππωηόκολλο για VS και MCS

8 ΤΝΔΓΡΙΑ ΚΑΙ ΔΜΙΝΑΡΙΑ 1. Μεηεθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Αθηηλνινγίαο ε εηξά. Αξεηαίεην Ννζνθνκείν. (Aθήνα, Ιανοςάπιορ 1991-Mάιορ 1991) 2. εκηλάξηα Αθηηλνινγηθήο Δηαηξείαο. Ννζνθνκείν σηεξία. (Aθήνα, Φεβποςάπιορ 1991-Μάιορ 1991) 3. 1 o πλέδξην Δπεκβαηηθήο Αθηηλνινγίαο. Royal Olympic Hotel. (Aθήνα, Μαΐος 1992) 4. Μεηεθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Αθηηλνινγίαο ε εηξά. Αξεηαίεην Ννζνθνκείν. (Aθήνα, Noέμβπιορ 1991-Mάιορ 1992) 5. εκηλάξηα Αθηηλνινγηθήο Δηαηξείαο. Γεληθό Κξαηηθό Ννζνθνκείν Αζελώλ. (Aθήνα, Noέμβπιορ 1991-Mάιορ 1992) 6. Μεηεθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Αθηηλνινγίαο ε εηξά. Αξεηαίεην Ννζνθνκείν. (Αθήνα, Noέμβπιορ 1992-Μάιορ 1993) 7. 2 ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην Αθηηλνινγίαο. Caravel Hotel. (Aθήνα, Νοεμβπίος 1992) 8. RSNA Congress, McCormick Place. (Chicago, 29 Νοεμβπίος - 4 Γεκεμβπίος 1992) 9. 9 ν Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην. Ζilton Hotel. 10. European Congress of Paediatric Radiology. 11. Γηεζλέο Παηδνρεηξνπξγηθό πλέδξην. 12. MR-Angio Club Symposium. 13. Gastro-Surgical Club Congress. Hilton Hotel. (Aθήνα, 6-10 Aππιλίος 1993) (London, 7-11 Ιοςνίος 1993) (Kέπκςπα, επηεμβπίος 1993) (Münster, 7-10 Oκηωβπίος 1993) (Aθήνα, 9-10 Νοεμβπίος 1993) 14. Μεηεθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Αθηηλνινγίαο ε εηξά. Αξεηαίεην Ννζνθνκείν. (Aθήνα, Noέμβπιορ Μάιορ 1994) 15. εκηλάξηα Αθηηλνινγηθήο Δηαηξείαο. Δζληθό Ίδξπκα Δξεπλώλ. (Aθήνα, Γεκέμβπιορ Mάπηιορ 1994)

9 16. English Meeting,Radiology University-Clinics of Basel, Freiburg, Strassbourg and Tübingen. (Basel, 4 Noεμβπίος 1994) 17. MR 95: 6 th International MRI Symposium, Basical Principles of MRI. (Garmisch-Partenkirchen Ιανοςαπίος 1995) 18. MR 95: 6 th International MRI Symposium. (Garmisch-Partenkirchen Ιανοςαπίος 1995) 19. Frühjahrskurse 1995 (VSRN): MR-Kurse für Fortgeschrittene. (Karlsruhe, 3-4 Φεβποςαπίος 1995) 20. European Congress of Radiology (ECR 95). Austria International Center. (Vienna, 5-10 Mαπηίος 1995) 21. Interventional MRI Workshop, Radisson SAS Hotel. (Düsseldorf, Mαπηίος 1995) 22. English Meeting,Radiology University-Clinics of Basel, Freiburg, Strassbourg and Tübingen. (Freiburg, 21 Aππιλίος 1995) 23. Deutscher Röntgenkongreß Neuroradiologischer Grundlagenkurs. Holiday Inn Hotel. (Wiesbaden, Μαΐος 1995) (Heidelberg, 7-8 Ιοςλίος 1995) th European Interuniversity Symposium. Breast Cancer. School of Aristoteles, Ancient Mieza. (Νάοςζα, επηεμβπίος 1995) 26. Μεηεθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Αθηηλνινγίαο ε εηξά. Αξεηαίεην Ννζνθνκείν. (Aθήνα, Noέμβπιορ 1995-Μάιορ 1996) ν Παλειιήλην πλέδξην Αθηηλνινγίαο. Hilton Hotel (Αθήνα, Μαπηίος 1996) th European Young Doctors Conference of the Charitè, University of Berlin (Berlin, Oκηωβπίος 1996) 29. Μεηεθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Αθηηλνινγίαο ε εηξά. Αξεηαίεην Ννζ/κείν. (Aθήνα, Noέμβπιορ Μάιορ 1997) 30. European Congress of Radiology (ECR 97). Austria International Center. (Vienna, 2-7 Μαπηίος 1997) 31. Β Μεηεθπαηδεπηηθό εκηλάξην Θώξαθα ν Δληαηηθό εκηλάξην Αθηηλνινγίαο (Aθήνα, 24 Μαΐος 1997) (Aθήνα, Ιοςνίος 1997)

10 o Παλειιήλην πλέδξην Αθηηλνινγίαο. πλεδξηαθό Κέληξν «Η. Βειιίδεο» (Θεζζαλονίκη, επηεμβπίος 1998) ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην Αθηηλνινγίαο. (Πάηπα, Νοεμβπίος 1998) 35. MR 99: 8 th International MRI Symposium, Basical Principles of MRI. (Garmisch-Partenkirchen, Ιανοςαπίος 1999) 36. MR 99: 8 th International MRI Symposium. (Garmisch-Partenkirchen, Ιανοςαπίος 1999) 37. European Congress of Radiology (ECR 99). Austria International Center. (Vienna, 7-12 Μαπηίος 1999) ν Δηήζην Παλειιήλην Ηαηξηθό πλέδξην. (Αθήνα 4-8 Μαΐος 1999) ν εκηλάξην Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Αθηηλνινγία. Νεπξναθηηλνινγία 40. (Αθήνα 5 Ιοςνίος 1999) 41. Interdisziplinäres Symposium Neuroradiologie ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην Αθηηλνινγίαο. (Freiburg 9-10 Ιοςλίος 1999) (Αθήνα, 4-7 Νοεμβπίος 1999) 43. International Symposium for Radiology: Contrast Media applications today implications and perspectives for tomorrow (Berlin, 14 Αππιλίος 2000) o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Οκηωβπίος 2000) 45. European Congress of Radiology (ECR 2001). Austria International Center. (Vienna, 2-6 Μαπηίος 2001) 46. Athenian Days of Interventional Radiology, NIMTS Aula 47. RSNA 87 th Scientific Assembly and Annual Meeting Δαξηλή πλάληεζε Γειθώλ o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην ν Γηεζλέο εκηλάξην Δπεκβαηηθεο Νεπξναθηηλνινγίαο (Αθήνα, Μαΐος 2001) (Chicago, Nοεμβπίος 2001) (Γελθοί, Μαΐος 2002) (Αθήνα, Γεκεμβπίος 2002) (Αθήνα, 7-10 Μαΐος 2003)

11 51. 1 ν Παλειιήλην πκπόζην Ηαηξηθήο Απεηθόληζεο o Γηαπαλεπηζηεκηαθό Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Μαΐος 2003) (Θεζζαλονίκη, 6-9 Νοεμβπίος 2003) 53. Δπηζηεκνληθή Γηεκεξίδα Ννζνθνκείνπ Κνξγηαιέλεηνπ Μπελάθεηνπ ΔΔ (Αθήνα, Φεβποςαπίος 2004) 54. European Congress of Radiology (ECR 2004). Austria International Center. (Vienna, 5-9 Μαπηίος 2004) Deutscher Röntgenkongreß 56. Δαξηλή πλάληεζε ησλ Γειθώλ o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην o Γηαπαλεπηζηεκηαθό Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Wiesbaden, Mαΐος 2004) (Γελθοί, Mαΐος 2004) (Αθήνα, 29 επηεμβπίος-2οκηωβπίος 2004) (Ηπάκλειο, Νοεμβπίος 2004) ν πλέδξην πλερηδόκελεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Αθηηλνδηαγλσζηηθή (Αθήνα, Μαΐος 2005) 60. ESGAR 2005, 15 th Annual Meeting and Postgraduate Course th Athenian Days of Interventional Radiology (Florence, Μαΐος 2005) (Αθήνα, 2-5 Iοςνίος 2005) 62. Κύθινο Δθπαηδεπηηθώλ εκηλαξίσλ 2005 Νεπξνινγηθνύ Σκήκαηνο Γ. Ν. Α. «Γ. Γελλεκαηάο»: Αληηκεηώπηζε Ομένο Ηζραηκηθνύ Αγγεηαθνύ Δγθεθαιηθνύ Δπεηζνδίνπ / Νεόηεξα δεδνκέλα ζηελ Πνιιαπιή θιήξπλζε (Αθήνα, 3-4 Iοςνίος 2005) Day Course on Diagnostic Radiology, University of Athens and New York (Αθήνα, Iοςνίος 2005) th Aegean Postgraduate Radiology Course o Γηαπαλεπηζηεκηαθό Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Ρόδορ 30 επηεμβπίος-2 Οκηωβπίος 2005) (Αθήνα, Νοεμβπίος 2005) 66. RSNA 91 st Scientific Assembly and Annual Meeting 2005 (Chicago, 27 Νοεμβπίος 2 Γεκεμβπίος 2005) 67. γθνη θαη Ογθόκνξθεο αιινηώζεηο ηνπ Δγθεθάινπ (Αθήνα, 20 Ιανοςαπίος 2006)

12 68. Γηαηαξαρέο Ca 2+, P, Βηηακίλεο D, PTH ζηελ Κιηληθή Πξάμε. Διιεληθό Κνιιέγην Νεθξνινγίαο θαη Τπέξηαζεο (Αθήνα, 21 Ιανοςαπίος 2006) 69. Μεηεθπαηδεπηηθό εκηλάξην γηα ηα Αγγεηαθά Δπεηζόδηα Δγθεθάινπ Νσηηαίνπ Μπεινύ (Αθήνα, 10 Μαπηίος 2006) 70. XVIII Symposium Neuroradiologicum th Athenian Days of Interventional Radiology 72. ESNR XXXI Congress and 15th Advanced Course 2006 (Adelaide, Μαπηίος 2006) (Αθήνα, 4-6 Μαΐος 2006) (Geneva, επηεμβπίος 2006) 73. Μεηεθπαηδεπηηθό εκηλάξην Αγγεηαθώλ Παζήζεσλ γηα κε Αγγεηνρεηξνπξγνύο (Αθήνα, 4-5 Νοεμβπίος 2006) o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Γεκεμβπίος 2006) ν πλέδξην πλερηδόκελεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Αθηηλνδηαγλσζηηθή (Αθήνα Μαΐος 2007) th Athenian Days of Interventional Radiology (Αθήνα, Μαΐος 2007) Chest Conference by the European Society of Thoracic Imaging and Fleischner Society (Αθήνα, 8 10 Ιοςνίος 2007) 78. ESNR XXXII Congress and 16th Advanced Course 2007 (Genoa, επηεμβπίος 2007) 79. RSNA 93 rd Scientific Assembly and Annual Meeting 2007 (Chicago, Νοεμβπίος 2007) 80. Ζκεξίδα «Παηδναθηηλνινγία», ΠΓΝ «Αηηηθνλ» (Αθήνα, 19 Ιανοςαπίος 2008) 81. European Congress of Radiology (ECR 2008). Austria International Center. (Vienna, 7 11 Μαπηίος 2008) 82. Από ην εξγαζηήξην ζην θξεβάηη ηνπ αζζελνύο. «Ο ξόινο ηεο Νεπξναπεηθόληζεο» Απηνάλνζα λνζήκαηα ηνπ ΚΝ, Μάηνο 2008 (Αθήνα,15-17 Μαΐος 2008) 83. ASNR 46 th Annual Meeting & NER Foundation Symposium 2008 (New Orleans, 31 Μαΐος 5 Ιοςνίος 2008

13 ν Παλειιήλην Νεπξνρεηξνπξγηθό πλέδξην (Αθήνα Ιοςνίος 2008) 85. ESNR XXXIIΗ Congress and 17th Advanced Course 2008 Krakow (Krakow, επηεμβπίος 2008) ν εκηλαξην Αθηηλνινγίαο: Απεηθνληζε Παζεζεσλ ηνπ ΚΝ (Λάπιζα, Οκηωβπίος 2008) ν Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην Αθηηλνινγίαο (Αθήνα, Οκηωβπίος 2008) (Ιωάννινα, Νοεμβπίος 2008) 89. RSΝA 94 th Scientific Assembly and Annual Meeting 2008 (Chicago, 30 Νοεμβπίος 5 Γεκεμβπίος 2008) 90. Management in Radiology, Winter Course 2009 (La Thuile, Ιανοςαπίος 2009) 91. ASNR 48 th Annual Meeting & NER Foundation Symposium 2009 (Vancouver, Μαΐος 2009) th European Symposium on Urogenital Radiology ESUR 2009 (Αθήνα,10 13 επηεμβπίος 2009) 93. ESNR ΥΥΥIV Congress and 18th Advanced Course ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην Αθηηλνινγίαο (Θεζζαλονίκη, Nοεμβπιος 2009) 95. RSΝA 95 th Scientific Assembly and Annual Meeting 2009 (Chicago, 29 Nοεμβπιος 5 Γεκεμβπιος 2009) 96. ΥΗΥ European Society for Stereotactic and Functional Neurosurgery (ESSFN 2010) (Αθήνα,22 25 επηεμβπίος 2010) 97. ΥΗΥ Symposium Neuroradiologicum, ν Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην 2010 (Bologna, 4 9 Οκηωβπίος 2010) (Αθήνα, Γεκεμβπίος 2010) ν πλέδξην Πνιιαπιήο θιήξπλζεο θαη Άλνηαο. ύγρξνλνη Γηαμηθηζκνί ζην Πεδίν ηεο Πνιιαπιήο θιήξπλζεο. (καθιδιά, Ιοςνίος 2011) 100. ESNR ΥΥΥV Congress and 19th Advanced Course 2011 (Αntwerp, επηεμβπίος 2011)

14 ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην Αθηηλνινγίαο, Λάξηζα 2011 (Λάπιζα, Nοεμβπίος 2011) 102. European Congress of Radiology (ECR 2012). Austria International Center. (Vienna, 1 5 Μαπηίος 2012) 103. ESNR ΥΥΥVI Congress and 20 th Advanced Course 2012 (Edinburgh, επηεμβπίος 2012) ν Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην 2012 (Αθήνα, - Οκηωβπίος 2012)

15 ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΙ Δ ΤΝΔΓΡΙΑ 1. Νόζνο Ταιίλεο Μεκβξάλεο: Θεξαπεία κε Δπηθαλεηνδξαζηηθό Παξάγνληα (Surfactant) Β. K. Kαηζαξόο, Μ. Tζαγθαηάθεο, Π. Φίιεο, Θ. Παηζνύξαο, Γ. Παπαδήζεο 2 ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην Αθηηλνινγίαο. Caravel Hotel. (Aθήνα, Noεμβπίος 1992) 2. Δρηλόθνθθνο Πλεύκνλνο: ύγθξηζε ρεηξνπξγηθήο θαη θαξκαθεπηηθήο ζεξαπείαο Μ. Παπαδάθε,. Λύξα, Β. K. Kαηζαξόο, Θ. Παηζνύξαο 2 ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην Αθηηλνινγίαο. Caravel Hotel. (Aθήνα, Noεμβπίος 1992) 3. Δπείγνπζα Παηδναθηηλνινγία: Ομεία Κνηιία Β. K. Kαηζαξόο, Υ. Μπαιηάο, Π. Φίιεο, Θ. Παηζνύξαο 9 o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην. Hilton Hotel. (Aθήνα, 6-10 Aππιλίος 1993) 4. Δπκέγεζεο Σεξάησκα Πεξηλένπ Νενγλνύ Υξ. Μπαιηάο, Β. K. Καηζαξόο, Α. Μαηδώξνπ, Ν. Πνιπδσξόπνπινο, Θ. Παηζνύξαο Γηεζλέο Παηδνρεηξνπξγηθό πλέδξην. (Kέπκςπα, επηεμβπίος 1993) 5. ISOVIST: Administration in Children Th. Patsouras, V. K. Katsaros, Ν. Polidoropoulos Gastro-Surgical-Club Congress, Hilton Hotel. (Aθήνα, 9-10 Γεκεμβπίος 1993) 6. Pyloric dyscinesia alike pyloric stenosis V. K. Katsaros, K. Thani, N. Polidoropoulos, Chr. Baltas, Th. Patsouras Gastro-Surgical-Club Congress, Hilton Hotel. (Aθήνα, 9-10 Γεκεμβπίος 1993) 7. Ultrasonography versus Barium Meal in the Gastroesophageal Reflux in Children V. K. Katsaros, M. Tsagatakis, M. Kazakou, Th. Patsouras Gastro-Surgical-Club Congress, Hilton Hotel. (Aθήνα, 9-10 Γεκεμβπίος 1993) 8. Ultrasound examination of orbital muscles as a diagnostic and therapeutic criterion for ophthalmopathy in hyperthyreoidism X. Dimopoulos, V. Κ. Katsaros, G. Pampouras, M. Alevizaki, A. Souvatzoglou, M.Trakaniari,K. Serveta 9 th European Congress of Radiology (ECR 95) (Vienna, 5-10 Μαπηίος 1995) 9. Facial and Orbital Lymphomas: Appearance in MRI Ζ. Gufler, J. Laubenberger, V. K. Katsaros, H. Pawlik English Meeting, Radiology University-Clinics Basel, Freiburg, Strassbourg and Tübingen (Freiburg, 21 Aππιλίος 1995)

16 10. RARE-Urography in Tumors of the Pelvis in comparison with i. v.- Urography Ζ.Pawlik, J. Laubenberger, H. Gufler, C. Ehritt-Braun, A. Katzenwadel, V. K. Katsaros, M. Langer 76. Deutscher Röntgenkongreß. (Wiesbaden, Mαΐος 1995) 11. A New Computer Based Scoring System for Characterization of Breast Lesion A. Mundinger, V. K. Katsaros, H. Madjar, H. Roth, H.Gufler, M. Langer 5 th European Interuniversity Symposium, Breast Cancer. (Nάοςζα, επηεμβπίος 1995) 12. High Value of Ultrasound in the follow-up of patients after Breast Conservative Therapy A. Mundinger, V. K. Katsaros, C. Martini, H. Madjar, M. Langer 5 th European Interuniversity Symposium, Breast Cancer. (Νάοςζα, επηεμβπίος 1995) 13. Comparison of Quantitative MR-Mammography and Quantitative Color Doppler Ultrasound in characterizing unclear breast lesions Α. Mundinger, V. K. Katsaros, H. Madjar, J. Laubenberger, H. Gufler, A. Beck, M. Langer 5 th European Interuniversity Symposium, Breast Cancer. (Νάοςζα, επηεμβπίος 1995) 14. Δλδνθξαληαθή Αγγεηνγξαθία Μαγλεηηθνύ πληνληζκνύ (MRA) ζηα Δγθεθαιηθά Έκθξαθηα Β. Κ. Καηζαξόο, Λ. ηπιόπνπινο, Ν. Μπνληόδνγινπ, Α. Γνπιηάκνο, Δ. Γθόηζεο 10 ν Παλειιήλην πλέδξην Αθηηλνινγίαο. Hilton Hotel (Αθήνα, Μαπηίος 1996) 15. Μαγλεηηθόο πληνληζκόο ζηελ Τπνμεία πλδπαζκέλε θιήξπλζε ηνπ Νσηηαίνπ Μπεινύ Β. Κ. Καηζαξόο, F. X. Glocker, B. Hemmer, M. Schumacher 10 ν Παλειιήλην πλέδξην Αθηηλνινγίαο. Hilton Hotel (Αθήνα, Μαπηίος 1996) 16. Ζ RARE-αθνινπζία ζηελ εληόπηζε θαη ηνλ ραξαθηεξηζκό ησλ κεληγγηθώλ θύζηεσλ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο Β. Κ. Καηζαξόο, H. Gufler, J. Laubenberger, M. Langer 10 ν Παλειιήλην πλέδξην Αθηηλνινγίαο. Hilton Hotel (Αθήνα, Μαπηίος 1996) 17. Λέκθσκα νθζαικηθώλ θόγρσλ θαη παξαξξηλίσλ θόιπσλ: MRI-απεηθόληζε Β. Κ. Καηζαξόο, H. Gufler, J. Laubenberger, M. Langer 10 ν Παλειιήλην πλέδξην Αθηηλνινγίαο. Hilton Hotel (Αθήνα, Μαπηίος 1996) 18. πγθξηηηθή κειέηε ηεο ελδνθιέβηαο ππεινγξαθίαο κε ηελ RARE-νπξνγξαθία ζε ππειηθνύο όγθνπο Β. Κ. Καηζαξόο, H. Gufler, J. Laubenberger, M. Langer 10 ν Παλειιήλην πλέδξην Αθηηλνινγίαο. Hilton Hotel (Αθήνα, Μαπηίος 1996)

17 19. Ζ ππεξερνηνκνγξαθία ζηελ αμηνιόγεζε ηεο ππεξζπξενεηδηθήο νθζαικνπάζεηαο Β. Κ. Καηζαξόο, Ξ. Γεκόπνπινο, Η. Νάξε, Ε. Υνύξε, Γ. Πακπνύξαο 10 ν Παλειιήλην πλέδξην Αθηηλνινγίαο. Hilton Hotel (Aθήνα, Μαπηίος 1996) 20. Comparison of TOF- and PC- MR-Angiography in Cerebral Infarcts V. K. Katsaros, L. Stylopoulos, A. Gouliamos 7 th European student s and Young Doctor s Conference at the Charite (Berlin, Οκηωβπίος 1996) 21. MRI and PET in Funicular Myelosis V. K. Katsaros, M. Schumacher 7 th European student s and Young Doctor s Conference at the Charite (Berlin, Οκηωβπίος 1996) 22 Comparison of TOF- and PC- MR-Angiography in Cerebral Infarcts V. K. Katsaros, L. Stylopoulos, N. Bondozoglou, E. Gotsis, A. Gouliamos 10 th European Congress of Radiology (ECR 97) (Vienna, 2-7 Μαπηίος 1997) 23. MRI and PET in Funicular Myelosis V. K. Katsaros, M. Schumacher 10 th European Congress of Radiology (ECR 97) (Vienna, 2-7 Μαπηίος 1997) 24. Acute abdomen in the paediatric population V. K. Katsaros, M. Tsagatakis, E. Patsouras 8 th Annual Meeting and Postgraduate Course of the European Association of Gastrointestinal and Abdominal Radiology (Amsterdam, Ιοςνίος 1997) 25. Barium Swallow versus US in the gastroesophageal reflux of children M. Tsagatakis, V. K. Katsaros, E. Patsouras 8 th Annual Meeting and Postgraduate Course of the European Association of Gastrointestinal and Abdominal Radiology (Amsterdam, Ιοςνίος 1997) 26. Μειάλσκα Λεπηνύ Δληέξνπ: πζρέηηζε Απεηθνληζηηθώλ, Υεηξνπξγηθώλ θαη Παζνινγναλαηνκηθώλ επξεκάησλ Β. Κ. Καηζαξόο, Μ. Σζαγθαηάθεο, Ξ. Υνξνκίδνπ, Γ. Βειερέξεο, Γ. Σξηαληαθύιινπ 7 o Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην Αθηηλνινγίαο (Ηπάκλειο, Οκηωβπίος 1997) 27. πεηξνεηδήο ππνινγηζηηθή ηνκνγξαθία ηνπ επαηνθπηηαξηθνύ θαξθηλώκαηνο. Β. Κ. Καηζαξόο, π. Αλζίκνπ, Μ. Σζαγθαηάθεο, Α. Σδηβεινπνύινπ,. Λύξα,. Μαγγαλά, Γ. Σξηαληαθύιινπ 11 ν Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Θεζζαλονίκη, επηεμβπίος 1998)

18 28. πγθξηηηθή κειέηε Φεθηαθήο θαη Spiral CT Αγγεηνγξαθίαο ζε αζζελείο κε λόζν ησλ ιαγνλίσλ αξηεξηώλ. Μ. Σζαγθαηάθεο, Ξ. Υνξνκίδνπ, Β. Κ. Καηζαξόο, Κ. Ζιηόπνπινο, Γ. Αιεμόπνπινο Γ. Σξηαληαθύιινπ 11 ν Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Θεζζαλονίκη, επηεμβπίος 1998) 29. Δλδνηνηρσκαηηθό θαξθίλσκα ρνιεδόρνπ θύζηεσο: Απεηθνληζηηθά, ρεηξνπξγηθά θαη παζνινγναλαηνκηθά επξήκαηα Β. Κ. Καηζαξόο, Π. Ρακπαβίια, Ξ. Υνξνκίδνπ, Μ. Σξαθαληάξε, Γ. Βειερέξεο, Ο. Σδάηδα, Γ. Σξηαληαθύιινπ 11 ν Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Θεζζαλονίκη, επηεμβπίος 1998) 30. πεηξνεηδήο ππνινγηζηηθή ηνκνγξαθία ησλ εζηηαθώλ παζήζεσλ ηνπ ήπαηνο Β. Κ. Καηζαξόο, Ξ. Υνξνκίδνπ, Μ. Σζαγθαηάθεο, Β. Παπαδάθε, Β. Γηαθνπκάθεο Γ. Σξηαληαθύιινπ 8 o Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην Αθηηλνινγίαο (Πάηπα, Νοεμβπίος 1998) 31. Πιήξεο απνηηηάλσζε ακθνηέξσλ ησλ επηλεθξηδίσλ Β. Κ. Καηζαξόο, Ξ. Υνξνκίδνπ, Μ. Σζαγθαηάθεο, Β. Γηαθνπκάθεο, Γ. Σξηαληαθύιινπ 8 o Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην Αθηηλνινγίαο (Πάηπα, Νοεμβπίος 1998) 32. Μειέηε ησλ λεθξηθώλ αξηεξηώλ κε ηε κέζνδν ηεο Spiral CT Αγγεηνγξαθίαο Μ. Σζαγθαηάθεο, Β. Παπαδάθε, Β. Κ. Καηζαξόο, Ξ. Υνξνκίδνπ, Β. Γηαθνπκάθεο, Γ. Σξηαληαθύιινπ 8 o Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην Αθηηλνινγίαο (Πάηπα, Νοεμβπίος 1998) 33. Spiral CT Αγγεηνγξαθία: Απεηθόληζε ησλ αξηεξηώλ ησλ θάησ άθξσλ Μ. Σζαγθαηάθεο, Ξ. Υνξνκίδνπ, Β. Κ. Καηζαξόο, Β. Γηαθνπκάθεο, Γ. Αιεμνπνπινο, Γ. Σξηαληαθύιινπ 8 o Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην Αθηηλνινγίαο (Πάηπα, Νοεμβπίος 1998) 34. Spiral CT Αγγεηνγξαθία: Δθαξκνγέο ηεο ζηελ Αγγεηνινγία Γ. Αιεμνπνπινο, Μ. Σζαγθαηάθεο, Β. Κ. Καηζαξόο, Ξ. Υνξνκίδνπ, Β. Γηαθνπκάθεο, Γ. Σξηαληαθύιινπ 6 ν Παλειιήλην πλέδξην Αγγεηνινγίαο-Αγγεηνρεηξνπξγηθήο (Αθήνα, Ιανοςαπίος 1999) 35. Correlation of triphasic spiral CT and pathological findings in hepatocellular carcinoma V. K. Katsaros, X. Horomidou, M. Tsagatakis, M. Trakaniari, V. Giakoumakis, D. Triantafillou 11 th European Congress of Radiology (ECR 99) (Vienna, 7-12 Μαπηίος 1999)

19 36. Comparative study of DSA and CTA in iliac and femoral artery disease M. Tsagatakis, X. Horomidou, V. K. Katsaros, V. Papadaki, V. Giakoumakis, D. Alexopoulos, D. Triantafillou 11 th European Congress of Radiology (ECR 99) (Vienna, 7-12 Μαπηίος 1999) 37.πεηξνεηδήο ππνινγηζηηθή αγγεηνγξαθία: Δθαξκνγή ηεο ζηηο αγγεηαθέο παζήζεηο Β. Καηζαξόο, Γ. Κσλζηάληεο, Η. Κνινβόο, Ν. Παληειίδεο 25 ν Δηήζην Παλειιήλην Ηαηξηθό πλέδξην (Αθήνα 4-8 Μαΐος 1999) 38. Τδαηνγξαθία Μαγλεηηθνύ πληνληζκνύ κε ηελ αθνινπζία HASTE Γ. Κσλζηάληεο, Β. Καηζαξόο, Η. Κνινβόο, Ν. Παληειίδεο 25 ν Δηήζην Παλειιήλην Ηαηξηθό πλέδξην (Αθήνα 4-8 Μαΐος 1999) 39. 3D CT Venography - a reliable method for evaluating pelvic venous thrombosis. D. Veleheris, K. Minotakis, V. K. Katsaros, G. Anastopoulos, D. Triantafyllou, D. Protogeros 13th Congress of the European Chapter of the International Union of the Angiology (Ρόδορ, Μαΐος 1999) 40. The contribution of 3D CT Venography in the diagnosis and the therapy of the venous hypertension of the upper extremity. D. Veleheris, D. Protogeros, M. Tsagatakis, G. Kiriakopoulou, V. K. Katsaros, D. Triantafyllou 13th Congress of the European Chapter of the International Union of the Angiology (Ρόδορ, Μαΐος 1999) 41. Γπζπιαζία βξνγρηθήο αξηεξίαο κε κνξθή νδσδώλ ζθηάζεσλ ζηελ αθηηλνγξαθία ζώξαθνο Υ. Παπαγόξαο, Ν. Παπαληθνιάνπ, Β. Καηζαξόο, Π. Γαιιήο, Δ. Εαραξηάδεο 10 ν Παλειιήλην πλέδξην Ννζεκάησλ Θώξαθνο (Αθήνα 1-5 Γεκεμβπίος 1999) 42. Ζ ππεξερνρξαθηθή απεηθόληζε ηνπ γόλαηνο: Φπζηνινγηθή αλαηνκία θαη ηερληθή ηεο εμέηαζεο Γ. Κπξηαθνπνύινπ, Α. Καξαγηάλλεο, Γ. Αλαζηόπνπινο, Γ. Κνπβίδεο, Β. Καηζαξόο, Μ. Νάηζηθα, Γ. Σξηαληαθύιινπ 55 ν Παλειιήλην πλέδξην Δ. Δ. Υ. Ο. Σ. (Αθήνα, 6-10 Γεκεμβπίος 1999) 43. The contribution of Triphasic Spiral-CT in the diagnosis of arterial mesenteric and portal venous thrombosis: Case Report V. K. Katsaros, I. Kolovos, G. Konstantes, I. Ziounas, N. Pantelidis 11 th Annual Meeting and Postgraduate Course of the European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology (La Grand Motte, Ιοςνίος 2000)

20 44. Τπεξηαρεία ηξηζδηάζηαηε καγλεηηθή αγγεηνγξαθία (3-D-T-MRA) ηεο ζσξαθηθήο ανξηήο κε έγρπζε Gadolinium. Υ. Γξόζνο, Β. Κ. Καηζαξόο, Π. παζή, Δ. Γεσξγηάδεο, Α. Νηθνιάνπ 12 ν Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Οκηωβπίος 2000) 45. Μαγλεηηθή Παγθξεαηνγξαθία (ΜΠ) Υ. Γξόζνο, Β. Καηζαξόο, Π. παζή, Β. Βαληαιή, Υ. Μνπξηόπνπινο, Α. Νηθνιάνπ 12 ν Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Οκηωβπίος 2000) 46. Πξνεπεκβαηηθή εθηίκεζε αλεπξπζκάησλ θνηιηαθήο ανξηήο κε spiral CTA Β. Καηζαξόο, Γ. Κσλζηάληεο, Η. Κνινβόο, Ν. Παληειίδεο 12 ν Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Οκηωβπίος 2000) 47. πζρέηηζε ηεο θαηαλνκήο ηνπ νζηηθνύ νηδήκαηνο ζηε STIR αθνινπζία κε ηηο θαθώζεηο ησλ καιαθώλ κνξίσλ ηνπ γόλαηνο Γ. Κσλζηάληεο, Β. Καηζαξόο, Η. Κνινβόο, Ν. Παληειίδεο 12 ν Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Οκηωβπίος 2000) 48. Γηαδεξκηθή ρξήζε ξαδηνζπρλνηήησλ ππό αμνληθό ηνκνγξάθν ζε θαθνήζεηο όγθνπο ηνπ ήπαηνο Φ. Λανύδε, Η. Κνινβόο, Β. Καηζαξόο, N. Σαζόπνπινο, Η. Κνδαδίλνο 12 ν Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Οκηωβπίος 2000) 49. Ζ FLAIR αθνινπζία ζηελ αλάδεημε ησλ θινησδώλ εκθξάθησλ ηνπ εγθεθάινπ Α. Νηθνιάνπ, Β. Καηζαξόο, Π. παζή, Β. Βαληαιή, Δ. Γεσξγηάδεο, Υ. Μνπξηόπνπινο, Υαξ. Γξόζνο 9 o Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην Αθηηλνινγίαο (Αλεξανδπούπολη, 3-5 Νοεμβπίος 2000) 50. FLAIR-sequence in cortical infarcts V.K. Katsaros, P. Spathi, E. Georgiadis, V. Vantali, A. Nikolaou, C. Drossos 13 th European Congress of Radiology (ECR 2001) (Vienna, 2-6 Μαπηίος 2001) 51. Comparison of T2-weighted sequences in liver imaging: Quantitative analysis C. Triantopoulou, P. Spathi, V. Vantali, M. Douskou, V.K. Katsaros, C. Drossos 13 th European Congress of Radiology (ECR 2001) (Vienna, 2-6 Μαπηίος 2001) 52. High-resolution MRI of the hippocampus in seizures C. Mourtopoulos, V.K. Katsaros, P. Spathi, V. Vantali, E. Georgiadis, C. Drossos 13 th European Congress of Radiology (ECR 2001) (Vienna, 2-6 Μαπηίος 2001)

21 53. The role of dual-slice spiral CT-angiography in patient selection for endovascular treatment of abdominal aortic aneurysms V.K. Katsaros, G.Konstantes, P. Gallis, N. Pantelidis RSNA 87 th Scientific Assembly and Annual Meeting 2001 (Chicago, Nοεμβπίος 2001) 54. Σξηζδηάζηαηε καγλεηηθή αγγεηνγξαθία ηεο ζσξαθηθήο ανξηήο κε έγρπζε ζθηαγξαθηθνύ Δ. Σζακπάδεο, Β. Καηζαξόο Π. παζή,. Αξαπνζηάζε, Α. Νηθνιάνπ, Υ. Γξόζνο 8 ν Παλειιήλην πλέδξην Αγγεηνινγίαο-Αγγεηνρεηξνπξγηθήο (Αθήνα, Ιανοςαπίος 2002) 55. Τπεξηαρεία δπλακηθή 3-D αγγεηνγξαθία καγλεηηθνύ ζπληνληζκνύ κε ελδνθιέβην έγρπζε παξακαγλεηηθήο νπζίαο ζηελ πλεπκνληθή εκβνιή Β. Κ. Καηζαξόο, Α. Καηζαξνύ, Π. παζή, Ο. Αλαγλσζηνπνύινπ, Υ. Μνπξηόπνπινο, Α. Νηθνιάνπ, Υ. Γξόζνο 23 ν Παλειιήλην Καξδηνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, 30 Οκηωβπίος-2 Νοεμβπίος 2002) 56. Μαγλεηηθόο ζπληνληζκόο θαη αξξπζκηνγόλνο δπζπιαζία δεμηάο θνηιίαο Π. παζή, Β. Κ. Καηζαξόο, Θ. Μεζίζθιε, Α. Καηζίβαο, Α. Νηθνιάνπ, Υ. Γξόζνο 23 ν Παλειιήλην Καξδηνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, 30 Οκηωβπίος-2 Νοεμβπίος 2002) 57. Τπεξηαρεία δπλακηθε 3-D καγλεηηθή αγγεηνγξαθία ηεο ζσξαθηθήο ανξηήο θαη ησλ αγγείσλ ηνπ κεζνζσξαθίνπ κε έγρπζε παξακαγλεηηθήο νπζίαο Β. Κ. Καηζαξόο, Δ. Σζακπάδεο, Π. παζή, Υ. Μνπξηόπνπινο, Α. Νηθνιάνπ,. Αξαπνζηάζε, Υ. Γξόζνο 23 ν Παλειιήλην Καξδηνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, 30 Οκηωβπίος-2 Νοεμβπίος 2002) 58. Gadolinium-enhanced 3D T1-weighted versus T2-weighted (Turbo-SE (RARE) and HASTE) breath-hold MR-Urography in Obstructive Uropathy V. K. Katsaros, M. Büchert, A. Nikolaou, P. Spathi, Ch. Mourtopoulos, Ch. Drossos RSNA 88 th Scientific Assembly and Annual Meeting 2002 (Chicago, 1-6 Γεκεμβπίος 2002) 59. Differential diagnosis of disorders associated with facial nerve palsy: correlation of clinical and MRI findings Ch. Drossos, V. K. Katsaros, P. Spathi, Ch. Mourtopoulos, A. Nikolaou RSNA 88 th Scientific Assembly and Annual Meeting 2002 (Chicago, 1-6 Γεκεμβπίος 2002) 60. Γηεξεύλεζε ηεο απνθξαθηηθήο νπξνπάζεηαο κε κνξθνινγηθή (RARE θαη HASTE T2) θαη ιεηηνπξγηθή (3D-GRE T1) MR Οπξνγξαθία Β. Κ. Καηζαξόο, M. Büchert, Π. παζή, Υ. Μνπξηόπνπινο, M. Mεηξνπνύινπ, Δ. Γεσξγηάδεο, Α. Νηθνιάνπ, Υ. Γξόζνο 13 o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Γεκεμβπίος 2002)

22 61. Γηεξεύλεζε παζήζεσλ αγγείσλ ζώξαθνο κε ηξηζδηάζηαηε καγλεηηθή αγγεηνγξαθία κεηά ελδνθιέβηα έγρπζε παξακαγλεηηθήο νπζίαο Β. Κ. Καηζαξόο, Π. παζή, Υ. Μνπξηόπνπινο, M. Mεηξνπνύινπ, Δ. Γεσξγηάδεο, Α. Νηθνιάνπ, Υ. Γξόζνο 13 o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Γεκεμβπίος 2002) 62. Απεηθόληζε αξξπζκηνγόλνπ δεμηάο κπνθαξδηνπάζεηαο κε καγλεηηθό ζπληνληζκό Π. παζή, Β. Κ. Καηζαξόο, Θ. Μεζίζθιε, Α. Νηθνιάνπ, Α. Καηζίβαο, Υ. Γξόζνο 13 o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Γεκεμβπίος 2002) 63. πγθξηηηθή κειέηε ΤΣ θαη ΜΣ ζηνλ έιεγρν ησλ δηάρπησλ επαηηθώλ παζήζεσλ M. Mεηξνπνύινπ, Β. Κ. Καηζαξόο, Π. παζή, Δ. Γεσξγηάδεο, Υ. Μνπξηόπνπινο, Α. Νηθνιάνπ, Υ. Γξόζνο 13 o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Γεκεμβπίος 2002) 64. Γηεξεύλεζε πλεπκνληθήο εκβνιήο κε ππεξηαρεία ηξηζδηάζηαηε καγλεηηθή αγγεηνγξαθία κεηά από ελδνθιέβηα έγρπζε παξακαγλεηηθήο νπζίαο Υ. Γξόζνο, Β. Κ. Καηζαξόο, Ο. Αλαγλσζηνπνύινπ, Π. παζή, Υ. Μνπξηόπνπινο, Α. Καηζαξνύ, Α. Νηθνιάνπ, M. Mεηξνπνύινπ 13 o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Γεκεμβπίος 2002) 65. Patient selection for endovascular treatment of abdominal aortic aneurysms by dual-slice spiral CT-angiography V. K. Katsaros, G. Konstantes, G. Verikokos, P. Gallis, N. Pantelidis 15 th European Congress of Radiology (ECR 2003) (Vienna, 7-12 Μαπηίος 2003) 66. 3D-contrast enhanced turbo MRA for pulmonary emboli Ch. Drossos, V. K. Katsaros, O. Anagnostopoulou, P. Spathi, E. Georgiadis, A. Nikolaou 15 th European Congress of Radiology (ECR 2003) (Vienna, 7-12 Μαπηίος 2003) 67. Correlation of clinical and MRI findings in central facial nerve palsy Ch. Drossos, V. K. Katsaros, P. Spathi, Ch. Mourtopoulos, M. Mitropoulou, A. Nikolaou 15 th European Congress of Radiology (ECR 2003) (Vienna, 7-12 Μαπηίος 2003) 68. Ultrafast dynamic contrast enhanced 3D-turbo-MRA of thoracic vascular disease V. K. Katsaros, P. Spathi, Ch. Mourtopoulos, M. Mitropoulou, A. Nikolaou, Ch. Drossos 15 th European Congress of Radiology (ECR 2003) (Vienna, 7-12 Μαπηίος 2003)

23 69. Obstructive uropathy assessed by functional and anatomical breath-hold MR-urography V. K. Katsaros, M.Büchert, P. Spathi, Ch. Mourtopoulos, M. Mitropoulou, A. Nikolaou, Ch. Drossos 15 th European Congress of Radiology (ECR 2003) (Vienna, 7-12 Μαπηίος 2003) 70. Ζepatic perfusion disorders: Value of dynamic biphasic contrast enhanced MRI Ch. Drossos, V. K. Katsaros, P. Spathi, Ch. Mourtopoulos, M. Mitropoulou, A. Nikolaou RSNA 89 th Scientific Assembly and Annual Meeting 2003 (Chicago, 30 Νοεμβπίος -5 Γεκεμβπίος 2003) 71. 3D Contrast Enhanced MRA for pulmonary emboli Ch. Drossos, V. K. Katsaros, A. Rapti, G. Pavlakou, O. Anagnostopoulou RSNA 89 th Scientific Assembly and Annual Meeting 2003 (Chicago, 30 Νοεμβπίος -5 Γεκεμβπίος 2003) 72. Γηεξεύλεζε πλεπκνληθήο εκβνιήο κε ππεξηαρεία ηξηζδηάζηαηε καγλεηηθή αγγεηνγξαθία κεηά από ελδνθιέβηα έγρπζε παξακαγλεηηθήο νπζίαο. Σζαγθνύιε, Ο. Αλαγλσζηνπνύινπ, Β. Κ. Καηζαξόο, Υ. Γξόζνο Πλεπκνλνινγηθό πλέδξην, Hilton Hotel, Αζήλα (Αθήνα, Γεκεμβπίος 2003) 73. Dynamic biphasic CE MRI in hepatic perfusion disorders Ch. Drossos, V. K. Katsaros, P. Spathi, Ch. Mourtopoulos, M. Mitropoulou, A. Nikolaou 16 th European Congress of Radiology (ECR 2004) (Vienna, 5-9 Μαπηίος 2004) 74. MRT Evaluierung der Fazialisparese Ch. Drossos, V. K. Katsaros, P. Spathi, M. Mitropoulou, A. Nikolaou. 85. Deutscher Röntgenkongreß. (Wiesbaden, Mαΐος 2004) 75. Υσξνθαηαθηεηηθέο εμεξγαζίεο ζπνλδπιηθνύ ζσιήλα: Δπξήκαηα ζην καγλεηηθό ζπληνληζκό θαη δηαθνξηθή δηάγλσζε. Η. Παπαθσλζηαληίλνπ, Υ. Μνπξηόπνπινο, Β. Κ. Καηζαξόο, Π. Λακπξνπνύινπ, Μ. Μεηξνπνύινπ, Π. παζή, Γ. Κνινκόδε, Α. Νηθνιάνπ, Υ. Γξόζνο 14 o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, 29 επηεμβπίος-2 Οκηωβπίος 2004) 76. Δλδνθξαληαθέο ρσξνθαηαθηεηηθέο εμεξγαζίεο: Δπξήκαηα ζην καγλεηηθό ζπληνληζκό θαη δηαθνξηθή δηάγλσζε. Η. Παπαθσλζηαληίλνπ, Β. Κ. Καηζαξόο, M. Mεηξνπνύινπ, Π. Λακπξνπνύινπ, Υ. Μνπξηόπνπινο, Π. παζή, Γ. Κνινκόδε, Α. Νηθνιάνπ, Υ. Γξόζνο 14 o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, 29 επηεμβπίος-2 Οκηωβπίος 2004) 77. Γεθπξηθέο αιινηώζεηο: Δπξήκαηα ζην καγλεηηθό ζπληνληζκό θαη δηαθνξηθή δηάγλσζε. Β. Κ. Καηζαξόο, M. Mεηξνπνύινπ, Π. Λακπξνπνύινπ, Π. παζή, Υ. Μνπξηόπνπινο, Γ. Κνινκόδε, Α. Νηθνιάνπ, Υ. Γξόζνο 14 o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, 29 επηεμβπίος-2 Οκηωβπίος 2004)

24 78. Πνιπηνκηθή Τπνινγηζηηθή Αγγεηνγξαθία: Δθαξκνγή ηεο ζηηο παζήζεηο ησλ αξηεξηώλ M. Mεηξνπνύινπ, Π. Λακπξνπνύινπ, Β. Κ. Καηζαξόο, Υ. Μνπξηόπνπινο, Γ. Κνινκόδε, Α. Νηθνιάνπ, Υ. Γξόζνο 14 o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, 29 επηεμβπίος-2 Οκηωβπίος 2004) 79. Ζ Μαγλεηηθή Παγθξεαηνγξαθία (ΜΠ) ζηελ αμηνιόγεζε ησλ παζήζεσλ ηνπ παγθξεαηηθνύ πόξνπ Υ. Γξόζνο, Υ. Μνπξηόπνπινο, Β. Κ. Καηζαξόο, Π. παζή, M. Mεηξνπνύινπ, Π. Λακπξνπνύινπ, Γ. Κνινκόδε, Α. Νηθνιάνπ 14 o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, 29 επηεμβπίος-2 Οκηωβπίος 2004) 80. Μεηξήζεηο ηνπ όγθνπ ηνπ ζπιήλα θαη απεηθνληζηηθά επξήκαηα ζηε λόζν ηνπ Gaucher Π. Λακπξνπνύινπ, M. Mεηξνπνύινπ, Β. Κ. Καηζαξόο, Υ. Μνπξηόπνπινο, Γ. Κνινκόδε, Π. παζή, Α. Νηθνιάνπ, Υ. Γξόζνο 14 o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, 29 επηεμβπίος-2 Οκηωβπίος 2004) 81. Δγγελή ηερληθά ζθάικαηα (artifacts) ζηνλ καγλεηηθό ζπληνληζκό: Δπαλάιεςε κε πξννπηηθή Β. Κ. Καηζαξόο, Π. Λακπξνπνύινπ, M. Mεηξνπνύινπ, Υ. Μνπξηόπνπινο, Γ. Κνινκόδε, Π. παζή, Α. Νηθνιάνπ, Υ. Γξόζνο 14 o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, 29 επηεμβπίος-2 Οκηωβπίος 2004) 82. Ζ Γηεζλήο Σαμηλόκεζε θαηά Fardon θαη Milette ηεο δηζθνπάζεηαο ηεο ΟΜ Β. Κ. Καηζαξόο, M. Mεηξνπνύινπ, Π. Λακπξνπνύινπ, Υ. Μνπξηόπνπινο, Γ. Κνινκόδε, Π. παζή, Α. Νηθνιάνπ, Υ. Γξόζνο 14 o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, 29 επηεμβπίος-2οκηωβπίος 2004) 83. Γεθπξηθέο αιινηώζεηο: Δπξήκαηα ζην καγλεηηθό ζπληνληζκό θαη δηαθνξηθή δηάγλσζε. Β. Κ. Καηζαξόο, M. Mεηξνπνύινπ, Π. Λακπξνπνύινπ, Π. παζή, Υ. Μνπξηόπνπινο, Γ. Κνινκόδε, Α. Νηθνιάνπ, Υ. Γξόζνο 14 o Γηαπαλεπηζηεκηαθό Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Ηπάκλειο, Νοεμβπίος 2004) 84. Δγγελή ηερληθά ζθάικαηα (artifacts) ζηνλ καγλεηηθό ζπληνληζκό: Δπαλάιεςε κε πξννπηηθή Β. Κ. Καηζαξόο, Π. Λακπξνπνύινπ, M. Mεηξνπνύινπ, Υ. Μνπξηόπνπινο, Γ. Κνινκόδε, Π. παζή, Α. Νηθνιάνπ, Υ. Γξόζνο 14 o Γηαπαλεπηζηεκηαθό Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Ηπάκλειο, Νοεμβπίος 2004) 85. Ζ Γηεζλήο Σαμηλόκεζε θαηά Fardon θαη Milette ηεο δηζθνπάζεηαο ηεο ΟΜ Β. Κ. Καηζαξόο, M. Mεηξνπνύινπ, Π. Λακπξνπνύινπ, Υ. Μνπξηόπνπινο, Γ. Κνινκόδε, Π. παζή, Α. Νηθνιάνπ, Υ. Γξόζνο 14 o Γηαπαλεπηζηεκηαθό Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Ηπάκλειο, Νοεμβπίος 2004)

25 86. Pontine Bright Lesions: MRI findings and differential diagnosis V.K. Katsaros, M. Mitropoulou, P. Lampropoulou, C. Mourtopoulos, D. Kolomodi, A. Nikolaou, C. Drossos 17 th European Congress of Radiology (ECR 2005) (Vienna, 4-8 Μαπηίος 2005) 87. Spleen Volumetric Evaluation and imaging findings in Gaucher Disease P. Lampropoulou, V.K. Katsaros, M. Mitropoulou, C. Mourtopoulos, D. Kolomodi, A. Nikolaou, C. Drossos ESGAR 2005, 15 th Annual Meeting and Postgraduate Course (Florence, Μαΐος 2005) 88. Ραβδνκπνζάξθσκα Οπηζζνπιάγηαο Βάζεο Κξαλίνπ Α. Παπαδνπνύινπ, Α. Παπαδόπνπινο, Γ. Φιώξνο, Β. Καηζαξόο, Ν. Μαξαγθόο 13 ν Παλειιήλην πλέδξην Χηνξηλνιαξπγγνινγίαο Υεηξνπξγηθήο Κεθαιήο θαη Σξαρήινπ (Αθήνα, Νοεμβπίος 2005) 89. Χζκσηηθή κπειηλόιπζε: Απεηθόληζε κε Μαγλεηηθό πληνληζκό Β. Κ. Καηζαξόο, Π. Λακπξνπνύινπ, M. Mεηξνπνύινπ, Υ. Μνπξηόπνπινο, Π. παζή, Υ. ακαξά, Υ. Γξόζνο 15 o Γηαπαλεπηζηεκηαθό Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Νοεμβπίος 2005) 90. Ακθνηεξόπιεπξν παξαγαγγιίσκα θαξσηίδσλ: Απεηθνληζηηθά, ρεηξνπξγηθά επξήκαηα θαη επαλέιεγρνο Β. Κ. Καηζαξόο, Π. Λακπξνπνύινπ, M. Mεηξνπνύινπ, Α. Παπαδνπνύινπ, Λ. Θάλνο, Ν. Μαξαγθόο, Υ. Γξόζνο 15 o Γηαπαλεπηζηεκηαθό Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Νοεμβπίος 2005) 91. Αμίδεη λα αθηηλνβνινύκε ηνλ αζζελή κε εζηηαθή πάζεζε ηνπ ήπαηνο ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ηξηθαζηθή κειέηε ηνπ ήπαηνο κε ππνινγηζηηθή ηνκνγξαθία ή εηλαη θαιύηεξα λα ηνλ εμεηάδνπκε θαηεπζείαλ κε καγλεηηθή ηνκνγξαθία; Γ. Γ. Κόθθηλνο, Β. Κ. Καηζαξόο, Π. Λακπξνπνύινπ, M. Mεηξνπνύινπ,. Ληνλήο, Υ. Γξόζνο 15 o Γηαπαλεπηζηεκηαθό Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Νοεμβπίος 2005) 92. Rock in Brain: Imaging Findings V. K. Katsaros, M. Mitropoulou, P. Lampropoulou, A. Nikolaou, S. Kavadias, Ch. Drossos RSNA 91 st Scientific Assembly and Annual Meeting 2005 (Chicago, 27 Νοεμβπίος -2 Γεκεμβπίος 2005) 93. Diffuse Liver diseases: Imaging Findings M. Mitropoulou, P. Lampropoulou, V. K. Katsaros, A. Tsikini, P.Spathi, Ch. Drossos RSNA 91 st Scientific Assembly and Annual Meeting 2005 (Chicago, 27 Νοεμβπίος -2 Γεκεμβπίος 2005)

26 94. Ακθνηεξόπιεπξν παξαγαγγιίσκα θαξσηίδσλ: Απεηθνληζηηθά, ρεηξνπξγηθά επξήκαηα θαη επαλέιεγρνο Β. Κ. Καηζαξόο, Π. Λακπξνπνύινπ, M. Mεηξνπνύινπ, Α. Παπαδνπνύινπ, Λ. Θάλνο, Ν. Μαξαγθόο, Υ. Γξόζνο 6 th Athenian Days of Interventional Radiology (Αθήνα, 4-6 Μαΐος 2006) 95. Δλδνθξαληαθό πλνβηαθό άξθσκα Β. Καηζαξόο, A. Παπαδνπνύινπ, Α. Υξήζηνπ, Α. Καηζαξνύ, Γ. Φιώξνο, Ν. Μαξαγθόο 6 th Athenian Days of Interventional Radiology (Αθήνα, 4-6 Μαΐος 2006) 96. Synovial Sarkom der Schädelbasis: Eine seltene Lokalisation A. Papadopoulou, V. K. Katsaros, Floros, Marangos 77. Jahresversammlung der deutschen HNO Gesellschaft (Mannheim, Μαΐος 2006) 97. πξηγγνκπειία ρσξίο Arnold-Chiari ζπλδπαδόκελε κε ζθνιίσζε Αλαθνξά πεξηζηαηηθνύ Α. Μεηξόπνπινο, Ν. Γεσξγαθνύιηαο, Β. Καηζαξόο, Μ. Κνπηνπξνύζηνπ, Π. Παλάξεηνο, Γ. θπηηώηε, Γ. Οξθαλίδεο, Υ. Γξόζνο, Α. εξέηεο 20 ν Παλειιήλην Νεπξνρεηξνπξγηθό πλέδξην (Υαλκιδική, 8-11 Ιοςνίος 2006) 98. MRI and MRA of Bilateral Carotid Body Tumors V. K. Katsaros, P. Lampropoulou, M. Mitropoulou, A. Papadopoulou, N. Marangos, Ch. Drossos ESNR XXXI Congress and 15th Advanced Course 2006 (Geneva, επηεμβπίος 2006) 99. Deformities of the Inner Ear and the Internal Auditory Canal N. Marangos, V. K. Katsaros ESNR XXXI Congress and 15th Advanced Course 2006 (Geneva, επηεμβπίος 2006) 100. Intracranial Synovial Sarcoma V. K. Katsaros, A. Papadopoulou, A. Katsarou, D. Floros, N. Marangos ESNR XXXI Congress and 15th Advanced Course 2006 (Geneva, επηεμβπίος 2006) 101. Pontine Bright Lesions: MRI Findings and Differential Diagnosis V. K. Katsaros, P. Lampropoulou, P. Spathi, A. Nikolaou, Z. Nikolakopoulou, C. Drossos ESNR XXXI Congress and 15th Advanced Course 2006 (Geneva, επηεμβπίος 2006) 102. High-Resolution MRI of Hippocampus in Seizures V. K. Katsaros, C. Mourtopoulos, P. Spathi, P. Lampropoulou, M. Mitropoulou, C. Drossos ESNR XXXI Congress and 15th Advanced Course 2006 (Geneva, επηεμβπίος 2006)

27 103. Osmotic Myelinolysis of the brain: MRI Findings V. K. Katsaros, P. Lampropoulou, M. Mitropoulou, P. Spathi, C. Samara, C. Drossos ESNR XXXI Congress and 15th Advanced Course 2006 (Geneva, επηεμβπίος 2006) 104. Intracranial otogenic complications of cholesteatoma V. K. Katsaros, S. Lyra, P. Lampropoulou, N. Triantos, N. Batakis, C. Drossos ESNR XXXI Congress and 15th Advanced Course 2006 (Geneva, επηεμβπίος 2006) 105. Sporadic Schwannoma of the radial nerve without Neurofibromatosis V. K. Katsaros, E. Kyrkou, A. Katsarou, V. Venizelos ESNR XXXI Congress and 15th Advanced Course 2006 (Geneva, επηεμβπίος 2006) 106. Fibrous histiocytoma of the lacrimal gland V. K. Katsaros, P. Lampropoulou, M. Mitropoulou, A. Nikolaou, C. Drossos ESNR XXXI Congress and 15th Advanced Course 2006 (Geneva, επηεμβπίος 2006) 107. Hemorrhagic Schwannoma of the IAC V. K. Katsaros ESNR XXXI Congress and 15th Advanced Course 2006 (Geneva, επηεμβπίος 2006) 108. Syringomyelia associated with the hindbrain without Arnold-Chiari malformation in combination with scoliosis of spinal thoracocervical junction V. K. Katsaros, A. Mitropoulos, P. Lampropoulou, M. Mitropoulou, N. Georgakoulias, C. Drossos ESNR XXXI Congress and 15th Advanced Course 2006 (Geneva, επηεμβπίος 2006) 109. Whole Body Hydatid Disease: Imaging Findings C. Drossos, V. K. Katsaros, P. Lampropoulou, M. Mitropoulou, A. Nikolaou, D. Karakyklas RSNA 92 nd Scientific Assembly and Annual Meeting 2006 (Chicago, 26 Νοεμβπίος -1 Γεκεμβπίος 2006) 110. CADASIL? Α. Καηζαξνύ, Π. δξόιηαο, Η. Υξήζηνπ,. Κξαπνβίηεο, Υ. Μπνπξγνπηδάλεο, Β. Καηζαξόο 15 o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Γεκεμβπίος 2006) 111. Σαμηλόκεζε ζπγγελώλ αλσκαιηώλ ηνπ έζσ σηόο θαη ηνπ έζσ αθνπζηηθνύ πόξνπ Β. Καηζαξόο, Ν. Μαξαγθόο, Υ. Γξόζνο 15 o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Γεκεμβπίος 2006) 112. Δμόζησζε Απρεληθνύ πνλδύινπ κε πλνδό Μπεινπάζεηα Θ. Φιάζθαο, Β. Καηζαξόο, Β. Κνλνθάνπ, Α. αββαλή,. Γθαηδώλεο, Ζ. νπξηδήο,. Ληνλήο, Γ. αθάο 15 o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Γεκεμβπίος 2006)

28 113. Δπηπιαθείζα Αξαρλνεηδήο Κύζηε ρσξίο Ηζηνξηθό ΚΔΚ ή Ρήμεο Αλεπξύζκαηνο Β. Καηζαξόο, Θ. Φιάζθαο, Υ. Υξπζηθόπνπινο, Μ. Θεκηζηνθιένπο, Σ. Μπνύξαο, Γ. ηξάληδαιεο, Δ. Μπνβηάηζεο, Α. Βιάρνο, Γ. αθάο 15 o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Γεκεμβπίος 2006) 114. Δλδνθξαληαθέο επηπινθέο κεηά από ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ρνινζηεαηώκαηνο Β. Καηζαξόο,. Λύξα, Π. Λακπξνπνύινπ, Γ. Πιέζζαο, Ν. Μπαηάθεο, Υ. Γξόζνο 15 o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Γεκεμβπίος 2006) 115. Απεηθνληζηηθή Γηεξεύλεζε ηεο «Παξνδηθήο Μεηαλαζηεπηηθήο Οζηενπόξσζεο» Μ. Θενθαλνπνύινπ, Δ. Κύξθνπ, Η. Νίθαο, Β. Καηζαξόο, Π. Λακπξνπνύινπ, Μ. Μεηξνπνύινπ, Υ. Γξόζνο 15 o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Γεκεμβπίος 2006) 116. Απεηθόληζε κε Σερληθέο Γηάρπζεο (Diffusion Weighted) ζε Βιάβεο ηνπ Δγθεθάινπ εθηόο Ηζραηκηθώλ ΑΔΔ Β. Κ. Καηζαξόο,. Λύξα, Π. Λακπξνπνύινπ, Θ. Παπαζενδώξνπ, Ν. Μπαηάθεο, Υ. Γξόζνο 15 o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Γεκεμβπίος 2006) D-Contrast Enhanced Turbo MRA for Pulmonary Emboli A. Katsarou, N. Ptohis, V. K. Katsaros, P. Lampropoulou, M. Mitropoulou, Ch. Drossos 2007 Chest Conference by the European Society of Thoracic Imaging and Fleischner Society (Αθήνα, 8-10 Ιοςνίος 2007) 118. Ultrafast dynamic contrast enhanced 3D-Turbo-MRA of thoracic vasculature disease N. Ptohis, A. Katsarou, V. K. Katsaros, P. Lampropoulou, M. Mitropoulou, Ch. Drossos 2007 Chest Conference by the European Society of Thoracic Imaging and Fleischner Society (Αθήνα, 8-10 Ιοςνίος 2007) 119. Complicated arachnoid cyst without history of head injury or aneurysm rupture V. K. Katsaros, Th. Flaskas, G. Stranjalis, E. Boviatsis, S. Gatzonis, Ch. Chrysikopoulos, D. E. Sakkas 32 nd ESNR Annual Meeting and 16th Advanced Course (Genoa, επηεμβπίος 2007) 120. Osteochondroma of C5 vertebra presenting as compressive myelopathy in a patient without multiple exostoses V. K. Katsaros, Th. Flaskas, E. Sourtzis, S. Gatzonis, A. Savvani, S. Lionis, D. E. Sakkas 32 nd ESNR Annual Meeting and 16th Advanced Course (Genoa, επηεμβπίος 2007) 121. Primary Orbital Amyloidosis V. K. Katsaros, P. Brestas, A. Roumeliotis, D. D. Moutzouris, A. Katsarou, F. Skopouli 32 nd ESNR Annual Meeting and 16th Advanced Course (Genoa, επηεμβπίος 2007)

29 122. Infranuclear Facial Nerve Palsy: Correlation of Clinical and MRI Findings V. K. Katsaros, P. Lampropoulou, M. Mitropoulou, A. Nikolaou, Ch. Samara, Ch. Drossos 32 nd ESNR Annual Meeting and 16th Advanced Course (Genoa, επηεμβπίος 2007) 123. Unusual Cases of Brain Inflammation/Infection V. K. Katsaros, P. Lampropoulou, M. Mitropoulou, M. Theofanopoulou, Z. Nikolakopoulou, Ch. Drossos 32 nd ESNR Annual Meeting and 16th Advanced Course (Genoa, επηεμβπίος 2007) 124. Hydatid Disease of the Central Nervous System V. K. Katsaros, P. Lampropoulou, M. Mitropoulou, A. Nikolaou, S. Kavvadias, Ch. Drossos 32 nd ESNR Annual Meeting and 16th Advanced Course (Genoa, επηεμβπίος 2007) 125. Diffusion Weighted Imaging in Cerebral Haemorrhagic Lesions V. K. Katsaros, S. Lyra, K. Bakopoulos, A. Papatheodorou, A. Katsarou, N. Batakis 32 nd ESNR Annual Meeting and 16th Advanced Course (Genoa, επηεμβπίος 2007) 126. MR imaging of the brain in patients with suspected diffuse axonal injury (DAI): Diffusion Weighted Imaging and T2* GRE sequences P. Ellinas, K. Bakopoulos, V. K. Katsaros, S. Lyra, A. Papatheodorou, E. Samaras, V. Varsos, N. Batakis 32 nd ESNR Annual Meeting and 16th Advanced Course (Genoa, επηεμβπίος 2007) 127. Deformities of the Inner Ear and the Internal Auditory Canal V. K. Katsaros, N. Marangos, Ch. Drossos RSNA 93 rd Scientific Assembly and Annual Meeting 2007 (Chicago, Νοεμβπίος 2007) 128. Congenital deformities of the ear V. K. Katsaros, N. Marangos, Ch. Drossos 20 th European Congress of Radiology (ECR 2008) (Vienna, 7-11 Μαπηίος MR appearance and differential diagnosis of pontine lesions. V. K. Katsaros,, P.Lampropoulou, M.Mitropoulou, A.Nikolaou, Ch. Drossos. 25 th International Congress of Radiology (ICR 2008) (Marrakesh, 5-8 Ιοςνίος2008) 130. Imaging findings of Gaucher disease in all over the body. V. K. Katsaros,, P.Lampropoulou, M.Mitropoulou, A.Nikolaou, Ch. Drossos. 25 th International Congress of Radiology (ICR 2008) (Marrakesh, 5-8 Ιοςνίος2008)

30 131. Ζ ζπκβνιή ηεο απεηθόληζεο Μαγλεηηθνύ πληνληζκνύ ζηελ αλάδεημε ησλ σηνγελώλ ελδνθξαληαθώλ επηπινθώλ. Β. Καηζαξόο, Α. Καηζαξνύ, Π. Λακπξνπνύινπ, Ε. Νηθνιαθνπνύινπ, Υ. ακαξά, Υ. Γξόζνο 22 ν Παλειιήλην Νεπξνρεηξνπξγηθό πλέδξην (Αθήνα Ιοςνίος 2008) 132. Σερληθέο δηάρπζεο θαη T2* GRE αθνινπζία ζε αζζελείο κε ππνςία δηάρπηεο Αμνληθήο θάθσζεο (DAI). Α. Καηζαξνύ, Β. Καηζαξόο, Π. Έιιελαο, Κ.Μπαθόπνπινο, Δ. ακαξάο, Β. Βάξζνο, Ν. Μπαηάθεο, Υ. Γξόζνο 22 ν Παλειιήλην Νεπξνρεηξνπξγηθό πλέδξην (Αθήνα Ιοςνίος 2008) 133. Γηεγρεηξεηηθή επηβεβαίσζε απεηθνληζηηθώλ επξεκάησλ ζε ηξία ηδηαίηεξα πεξηζηαηηθά κηθξναγγεηαθήο απνζπκπίεζεο ηξηδύκνπ λεύξνπ Σ. Μπνύξαο, Γ. ηξάληδαιεο, Ν. Μπνληόδνγινπ, Β. Καηζαξόο, Μ. Θεκηζηνθιένπο, Λ. ηαπξηλνύ, Θ. Φιάζθαο, Δ. Μπνβηάηζεο 22 ν Παλειιήλην Νεπξνρεηξνπξγηθό πλέδξην (Αθήνα Ιοςνίος 2008) 134. Απεηθνληζηηθά θαη δηεγρεηξεηηθά επξήκαηα λεπξαγγεηαθήο ζπκπίεζεο πξνο ηελ θαζηέξσζε εμεηδηθεπκέλσλ ελδείμεσλ ιεπηνκεξνύο πξνεγρεηξεηηθνύ απεηθνληζηηθνύ ειέγρνπ Σ. Μπνύξαο, Γ. ηξάληδαιεο, Ν. Μπνληόδνγινπ, Β. Καηζαξόο, Μ. Θεκηζηνθιένπο, Β. Κνλνθάνπ, Δ. Μπνβηάηζεο, Λ. ηαπξηλνύ, Γ. Δ. αθάο 22 ν Παλειιήλην Νεπξνρεηξνπξγηθό πλέδξην (Αθήνα Ιοςνίος 2008) 135. Role of neuroimaging in autoimmune diseases of the CNS V.K. Katsaros, M.Papathanasiou, S.Lyra, K.Karageorgiou, Ch.Drossos, A.Gouliamos 33 rd ESNR Annual Meeting and 17 th Advanced Course (Krakow επηεμβπίος 2008) 136. Olivopontocerebellar atrophy due to multiple sclerosis V. K. Katsaros, M.Kotsakou, A.Kontogiannis, M.Papathanasiou, V.Zis, C.Drossos, A.Gouliamos 33 rd ESNR Annual Meeting and 17 th Advanced Course (Krakow επηεμβπίος 2008) 137. Trigonal Cavernous Angioma: Radiologic Clinical Pathologic Correlation V. K. Katsaros, L. Stavrinou, G. Stranjalis, T. Flaskas, N. Bontozoglou, D.E. Sakas 33 rd ESNR Annual Meeting and 17 th Advanced Course (Krakow επηεμβπίος 2008) 138. Απεηθνληζηηθά θαη δηεγρεηξεηηθά επξήκαηα ζε πεξηζηαηηθά κηθξναγγεηαθήο απνζπκπίεζεο ηξηδύκνπ λεύξνπ Β. Καηζαξόο, Σξ. Μπνύξαο, Γ. ηξάληδαιεο, Μ. Θεκηζηνθιένπο, Θ. Φιάζθαο, Λ. ηαπξηλνύ, Ν. Μπνληόδνγινπ, Γ. Δ. αθάο 16 ν Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Οκηωβπίος 2008)

31 139. Ο ξόινο ηεο Νεπξναπεηθόληζεο ζηα απηνάλνζα λνζήκαηα ηνπ ΚΝ. Β. Καηζαξόο, Α. Καηζαξνύ,. Λύξα, Π. Λακπξνπνύινπ, Μ. Παπαζαλαζηνπ, Υ. Γξόζνο, Α. Γνπιηάκνο 16 ν Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Οκηωβπίος 2008) 140. Ζ ρξεζηκόηεηα ηεο Τπεξερνηνκνγξαθίαο ζηε δηαγλσζηηθή δηεξεύλεζε ηεο επώδπλεο γαζηξνθλεκίαο Π. Μπξεζηαο, Β. Καηζαξόο, Μ. Σζνπξνπιαο, Υ. Γξόζνο 16 ν Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Οκηωβπίος 2008) 141. Τπεξερνγξαθηθά επξήκαηα ζην ζύλδξνκν ηαξζηαίνπ ζσιήλα. Π. Μπξεζηαο, Β. Καηζαξόο, Μ. Σζνπξνπιαο, Υ. Γξόζνο 16 ν Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Οκηωβπίος 2008) 142. Απεηθόληζε ησλ ελδνδηαθπγώλ κεηά ηελ ελδναπιηθή απνθαηάζηαζε κε κεηαιιηθά stent αλεπξπζκάησλ θνηιηαθήο ανξηήο κε ηε ρξήζε MDCT. Δ. Κξνκκύδα, Γ. Καξαθύθιαο, Π. Λακπξνπνύινπ, Α. Μήθα, Υ. ακαξά, Β. Καηζαξόο, Υ. Γξόζνο 143. Ζ ζπκβνιή ηεο απεηθόληζεο Μαγλεηηθνύ πληνληζκνύ ζηελ αλάδεημε ησλ ελδνθξαληαθώλ σηνγελώλ επηπινθώλ. Β. Καηζαξόο, Α. Καηζαξνύ,. Λύξα, Π. Λακπξνπνύινπ, Μ. Μεηξνπνύινπ, Υ. Γξόζνο 16 ν Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Οκηωβπίος 2008) 144. Ο ζεκαληηθόο ξόινο ηεο CT MRI ζηελ ρεκεηνζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε πλεπκνληθώλ θαη εγθεθαιηθώλ κεηαζηάζεσλ «ρνξην-επηζειηώκαηνο» έπεηηα από κύιε θύεζε: Αλαθνξά ζε ζπάλην πεξηζηαηηθό αζζελνύο ειηθίαο 32 εηώλ. Ληνλήο, Μ. Βνπγηνπθιάθε, Γ. Κνινκόδε, Μ. Μεηξνπνύινπ, Υ. Μνπξηόπνπινο, Π. Παπαγηαλλόπνπινο, Β. Καηζαξόο, Α. Νηθνιάνπ, Υ. ακαξά, Δ. Ληαλόο, Α. Μ. Γεκόπνπινο 16 ν Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Οκηωβπίος 2008) 145. Δλδηαθεξνπζα πεξηπησζε αλδξνο κε κε θιαζηθε αλεπαξθεηα ηεο 21-πδξνμπιαζεο, ε νπνηα εθδεισζεθε ζηα εμεληα ηνπ κε ηπραηα επξεζεηζα καδα (ηπραησκα ζην αξηζηεξν επηλεθξηδην Β. Καηζαξόο, Α. Κνληνγηάλλεο, Υ. Μνπξηόπνπινο, Μ. Μεηξνπνύινπ, Γ. Κνινκόδε, Αηθ. Καιύβα,. Ληνλήο 16 ν Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Οκηωβπίος 2008) 146. Role of neuroimaging in autoimmune diseases of the CNS V.K. Katsaros, M. Papathanasiou, S. Lyra, P. Lampropoulou, Ch. Drossos, A. Gouliamos RSNA 94 th Scientific Assembly and Annual Meeting 2008 (Chicago, 30 Νοεμβπίος 5 Γεκεμβπίος 2008)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Δξγαζίεο παξνπζηάζεηο ζε ειιεληθά ζπλέδξηα ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟ ΛΗΦΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Δξγαζίεο παξνπζηάζεηο ζε ειιεληθά ζπλέδξηα ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟ ΛΗΦΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν : Παλαγηώηεο ηεξγίνπ Όλνκα Παηξόο : Θωκάο Δηδηθόηεηα : Αθηηλνδηαγλωζηηθή E-mail : stergioupanos@gmail.com ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Απόθνηηνο 27 νπ Λπθείνπ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθνηλώζεηο ζε Διιεληθά ζπλέδξηα πλεδξίεο επηζηεκνληθώλ Δηαηξεηώλ

Αλαθνηλώζεηο ζε Διιεληθά ζπλέδξηα πλεδξίεο επηζηεκνληθώλ Δηαηξεηώλ Αλαθνηλώζεηο ζε Διιεληθά ζπλέδξηα πλεδξίεο επηζηεκνληθώλ Δηαηξεηώλ 1. D.O.L.I.S ζύζηεκα ιηζνηξηςίαο.ζ εκπεηξία από ζε κνλήξε ιηζίαζε ηνπ νπξνπνηεηηθνύ.η.υαηξέηεο,β.αδακόπνπινο,γ.γειαθάο,γ.γαζθαιόπνπι νο,γ.αγγειηδάθεο,φ.νθξάο.

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου 50 ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 3, 2006 (50-54) Προσεχείς επιστημονικές συναντήσεις Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας-Αγγειοχειρουργικής 20-22 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές Πτυχίο Ιατρική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

Σπουδές Πτυχίο Ιατρική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ e-mail: pan_argyriou@yahoo.gr Σπουδές Πτυχίο Ιατρική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ΙΟΥΝΙΟΣ 1995 Ειδικότητα Ακτινοδιαγνωστικής, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 Μεταπτυχιακοί τίτλοι- Διατριβές

Διαβάστε περισσότερα

27! "# www.haoms2013.org

27! # www.haoms2013.org Τελικό Πρόγραμμα 27 Hilton Cyprus - - 3 27 - - - - - - - --, - - - - - Nic Jung Jung Nic - 4 27 Fiehrs Gerhard Anastassov Youri - Anastassov George 19:00 BALLROOM C OTHELLO BALLROOM B 08:00-09:00 08:00-09:00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

PRELIMINARY PROGRAMME

PRELIMINARY PROGRAMME 3 rd JOINT GREEK TURKISH CONGRESS PRELIMINARY PROGRAMME ΠΑΡΑΚΔΤΖ 29ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 FRIDAY 29 th JUNE 2012 18.00 20.00 Α ηρογγσιόσραπέδη RoundTableA Μσοθαρδηοπάζεηες Cardiomyopathies Πξόεδξνη: Γ. Παρταρίδες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Speakers Index Ευρετήριο Ομιλητών

Speakers Index Ευρετήριο Ομιλητών Speakers Index Ευρετήριο Ομιλητών Γρηγοριάδης Ν. Αν. Καθηγητής Νευρολογίας, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δαρδιώτης Ε. Λέκτορας Νευρολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ XVIII ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. Νοέµβριος 1-5, 1992, Αθήνα 2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ. Ιανουάριος 28-29, 1995, Αθήνα. ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΑΒΗ. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Αθηηλνδηαγλσζηηθήο Σκήκα Ιαηξηθήο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο. Βηνγξαθηθό εκείσκα

ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΑΒΗ. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Αθηηλνδηαγλσζηηθήο Σκήκα Ιαηξηθήο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο. Βηνγξαθηθό εκείσκα ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΑΒΗ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Αθηηλνδηαγλσζηηθήο Σκήκα Ιαηξηθήο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Βηνγξαθηθό εκείσκα & Τπόκλεκα Δξεπλεηηθνύ Έξγνπ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ΜΑΪΟ 2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΒΑΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου. ESVS XXII Annual Meeting. 4-7 Σεπτεμβρίου 2008 Τόπος: Acropolis, Nice, France Πληροφορίες: www.esvs.

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου. ESVS XXII Annual Meeting. 4-7 Σεπτεμβρίου 2008 Τόπος: Acropolis, Nice, France Πληροφορίες: www.esvs. 164 ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 14, 2008 (164-168) Προσεχείς επιστημονικές συναντήσεις Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου ESVS XXII Annual Meeting 4-7 Σεπτεμβρίου 2008 Τόπος: Acropolis,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΑΝΔΡΕΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΑΝΔΡΕΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΑΝΔΡΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ: Λεωφ. Κηφισίας 56 ΤΗΛΕΦΩΝΟ/FAX: 6944632595 ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: papadopouloumd@hotmail.com ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 15.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia.

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1986 Β Πανελλήνιο Συνέδριο Μεσογειακής Αναιμίας Πάτρα. 1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1990 Δ Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας, Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Διενέπγεια πλεςποκενηήζευν, λήτηρ κςηηαπολογικού ςλικού δια παπακένηηζηρ λεμθαδένυν, απηηπιοκενηήζευν

Διενέπγεια πλεςποκενηήζευν, λήτηρ κςηηαπολογικού ςλικού δια παπακένηηζηρ λεμθαδένυν, απηηπιοκενηήζευν Τζίλαρ Βαζίλειορ Πνεςμονολόγορ Πποζωπικά ζηοισεία: Γηεύζπλζε: Ταθίλζνπ 12, Αγία Παξαζθεπή, Αζήλα, ΣΚ: 15343 Σειέθσλν : 0030-210-7667074 (νηθίαο), 0030-6951944018 (θηλεηό) E-mail Address: tzilasvasilios@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ

Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν.ΒΛΑΔΡΟ ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΌΣΗΣΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ θαηξηθή Σκεκαηηθή ηνηρωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΔΛΛΑ ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ

ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΔΛΛΑ ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΔΛΛΑ ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ Γάγγραινα κάτω άκρων Καρδιακή ανεπάρκεια Τπερτροφία αριστεράς κοιλίας Έμφραγμα μυοκαρδίου Ρήξη αρτηριακού ανευρύσματος Σύφλωση ΤΠΔΡΣΑΗ Τπερτασική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΑΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ

ΑΝΑΣΑΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ ΑΝΑΣΑΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ 1.1 Πξνζσπηθά ζηνηρεία Ολνκαηεπώλπκν: Αναζηαζία Σ. Οικονόμος Ζκεξνκελία γέλλεζεο: 19 Απγνύζηνπ 1971 Σόπνο θαηαγσγήο: Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015 01/05/15 Παξαζθεπή 683 Πηζηέληε - Ινπιηαλνύ Άληξε Σάθνη ησλ Βαζηιέσλ 24 875 Παλαγηώηνπ Έιελα Ιππνθξάηνπο 21-23 02/05/15 άββαην 531 Ηιηάδε Μάρε 03/05/15 Κπξηαθή 647 Κύξνπ Υαξηηίλε Νενθύηνπ Νηθνιατδε 18

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014

ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΠΟΗΟ ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ «AMALIA HOTEL NAUPLIA» ΝΑΤΠΛΗΟ ΑΡΓΟΛΗΓΑ ΑΗΘΟΤΑ «ΑΝΣΗΓΟΝΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ΣΟΤΚΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΑΣΡΔΗΟΤ : ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ 30, 15125 ΠΑΡΑΓΔΙΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΣΑΥ/ΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Ν.ΠΛΑΣΗΡΑ 6Α, 15234 ΥΑΛΑΝΓΡΙ Δ - ΜΑΗL

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Number All 397 Women 323 (81%) Men 74 (19%) Age(years) 39,1 (17-74) 38,9 (17-74) 40,5 (18-61) Maximum known weight(kg) 145,4 (92,0-292,0) 138,9 (92,0-202,0) 174,1 (126,0-292,0) Body mass index (kg/m 2

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΝΧΗ-ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΦΘΝ

ΓΙΑΓΝΧΗ-ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΦΘΝ ΓΙΑΓΝΧΗ-ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΦΘΝ ΑΘΗΝΑ 5/10/2012 Νηθόιανο Δ. Ληάζεο MD PhD Δπηζηεκνληθόο Γηεπζπληήο ηνπ νκίινπ «ΔΤΡΧΙΑΣΡΙΚΗ» Αληηπξόεδξνο Διιεληθήο Αγγεηνινγηθήο Δηαηξείαο Μέινο: International Union of Angiology

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΜΗΥΑΖΛ ΜΑΝΣΑΣΕΖ ΗΑΣΡΟΤ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΟΤ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΜΗΥΑΖΛ ΜΑΝΣΑΣΕΖ ΗΑΣΡΟΤ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΟΤ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΜΗΥΑΖΛ ΜΑΝΣΑΣΕΖ ΗΑΣΡΟΤ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Μάιος 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 I. BIOΓPAΦIKO HMEIΩMA ΠOYΔE TAΔIOΔPOMIA... 3 1.1. BΑΙΚΕ ΠΟΤΔΕ... 3 1.2. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΕ ΠΟΤΔΕ...

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) ΛΔΣΦΖ LIONS ΑΜΜΟΦΩΣΤΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) Από ηηο 5 κέρξη 12 Οθησβξίνπ 2011 ε Λέζρε καο δηνξγάλσζε Κξνπαδηέξα ζηα ειιεληθά λεζηά θαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

Case for the Month, subtotal occlusion of carotid artery [Dietrich CF] Πεπιζηαηικό ηος μήνα, ςθολική απόθπαξε καπωηίδαρ

Case for the Month, subtotal occlusion of carotid artery [Dietrich CF] Πεπιζηαηικό ηος μήνα, ςθολική απόθπαξε καπωηίδαρ Case for the Month, subtotal occlusion of carotid artery [Dietrich CF] Πεπιζηαηικό ηος μήνα, ςθολική απόθπαξε καπωηίδαρ Correspondence Prof. Dr. med. Christoph F. Dietrich Med Klinik 2 Caritas Krankenhaus

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ. Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός

ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ. Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ Απνηεινύλ 3 δηαθνξεηηθέο θαθώζεηο ηνπ κπνζθειεηηθνύ ζπζηήκαηνο Αλάινγα κε ηνλ κεραληζκό

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ (Μάιος 2011) ΙΩΑΝΝΑ ΓΟΤΔΣΗ Κοινφνιολόγος, ΜΓΔ Δγκλημαηολογίας, Τπουήθια Γιδάκηφρ ζηο Σμήμα Κοινφνιολογίας ηοσ Πανηείοσ Πανεπιζηημίοσ Προζφπικές Πληροθορίες Γηεύζπλζε: Βνύιγαξε 75 Πεηξαηάο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος μαστού: Απεικονιστικές μέθοδοι

Καρκίνος μαστού: Απεικονιστικές μέθοδοι Καρκίνος μαστού: Απεικονιστικές μέθοδοι Αναστασία Οικονόμοσ Ακτινολόγος Εργαστήριο Ακτινολογίας Ιατρικής Απεικόνισης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Εισαγωγή απεηθόληζε ηνπ καζηνύ αλάδεημε θαξθίλνπ Καξθίλνο

Διαβάστε περισσότερα

πκκεηάζρεηε ζηα εξγαζηήξηα κε εμαηξεηηθνύο νκηιεηέο όπσο:

πκκεηάζρεηε ζηα εξγαζηήξηα κε εμαηξεηηθνύο νκηιεηέο όπσο: πκκεηάζρεηε ζηα εξγαζηήξηα κε εμαηξεηηθνύο νκηιεηέο όπσο: Joel Kramer Bruce Miller Andrew C. Papanicolaou γύξσ από ηελ πξόιεςε, δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ηεο λόζνπ Alzheimer θαη ησλ άιισλ κνξθώλ Άνοιαρ Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΔΙ, ΤΝΔΓΡΙΑ, ΔΜΙΝΑΡΙΑ, ΚΛΠ, ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΔΛΑΒΑ ΜΔΡΟ:

ΔΚΠΑΙΓΔΤΔΙ, ΤΝΔΓΡΙΑ, ΔΜΙΝΑΡΙΑ, ΚΛΠ, ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΔΛΑΒΑ ΜΔΡΟ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΔΙ, ΤΝΔΓΡΙΑ, ΔΜΙΝΑΡΙΑ, ΚΛΠ, ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΔΛΑΒΑ ΜΔΡΟ: 2009: «CERN workshop on Innovations in Scholarly Communication (OAI6)», 17-19 June 2009, CERN, Geneva. «Νέερ Σεσνολογίερ και Βιβλιοθήκερ», 12 Ιοςνίος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗΛΔΗΟ Κ. ΣΑΡΛΑΣΕΖ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο θαη Αλζξώπηλεο Αλαπαξαγωγήο, Γηεπζπληήο Α' Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο Α.Π.Θ.

ΒΑΗΛΔΗΟ Κ. ΣΑΡΛΑΣΕΖ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο θαη Αλζξώπηλεο Αλαπαξαγωγήο, Γηεπζπληήο Α' Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο Α.Π.Θ. ΒΑΗΛΔΗΟ Κ. ΣΑΡΛΑΣΕΖ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο θαη Αλζξώπηλεο Αλαπαξαγωγήο, Γηεπζπληήο Α' Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο Α.Π.Θ. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 1960-1968: Κνιιέγηo Αζελώλ 1968-1974: Ιαηξηθή ρνιή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΥ. Α. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ «Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Η υπολογιστική τοµογραφία (CT)! Στις αρχές της δεκαετίας του1970 ο Hounsfield

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο 28 /3 /2014 ΠΡΟΣ Πληροφορίες: Γαρεδάκη Εύη ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ηράκλειο 28 /3 /2014 ΠΡΟΣ Πληροφορίες: Γαρεδάκη Εύη ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Σμύρνης 26, ΤΚ: 71201, Ηράκλειο Κρήτης, ΤΘ 1285 Πληροφορίες: Γαρεδάκη Εύη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ. Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος. Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας

ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ. Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος. Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΝΗΜΟΤ Γεληθεπκέλνο Σνπηθόο Γηαιείπσλ πλερήο ΠΑΘΟΥΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΝΗΜΟΤ Πξνθαιείηαη κέζσ ρεκνκεηαβηβαζηώλ κεηά από εξεζηζκό

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 Ζ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΡΜΑΣΟΚΟΠΖΖ 21 & 22 Νοεκβρίοσ 2015 Ξελοδοτείο Athenaeum Intercontinental Κηίρηο «Δζληθής Αζθαιηζηηθής» Αζήλα άββαηο 21/11/2015 08.30-09.00

Διαβάστε περισσότερα

Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα

Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Γυναίκα 35 ετών με κοιλιακό άλγος από μηνός Παρουσιάζεται από: Τζάμου Ε, Μπολώτη Δ, Νάτσε Ν, Αναστασιάδου Κ. Ακτινολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ.

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ. Αγαπεηνί πλεξγάηεο, ΘΕΜΑ: ςνάνηηζη Επγαζίαρ (workshop) μεηαξύ μελών ηος θοπέα εθαπμοζμένηρ ηεσνολογίαρ HL7 Hellas, επισειπήζευν πληποθοπικήρ & επικοινυνιών και ηος ΤΤΚΑ, ενότει ηος Δ ΚΠ αο ελεκεξώλνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Αισθητικήρ & Κοσμητολογίαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Αισθητικήρ & Κοσμητολογίαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Αισθητικήρ & Κοσμητολογίαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Αιζθηηική αποκαηάζηαζη δερμαηικών - ενδοκρινικών προβλημάηων αληηθείκελν «Αηζζεηηθή - Απνηξίρωζε»,

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ΓΠΘ Civil Wars Study Group (Οκάδα Μειέηεο Δκθπιίωλ Πνιέκωλ) Δπζζηδιμκζηό οκέδνζμ ιε εέια: Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940 Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Διευθυντής: Καθηγητής Π. Πρασόπουλος ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Ρωμανίδης. Νικόλαος. Ορεστιάδα Έβρος

Κωνσταντίνος Ρωμανίδης. Νικόλαος. Ορεστιάδα Έβρος BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA I. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Ρωμανίδης Όνομα πατρός: Νικόλαος Όνομα μητρός: Σουλτάνα Έτος γεννήσεως: 1963 Τόπος γεννήσεως: Ορεστιάδα Έβρος Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Αζήλα. Λακία Φζηώηηδαο. ykafrits@otenet.gr. Ηαηξηθή ρνιή, Δζληθό Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζήλαο

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Αζήλα. Λακία Φζηώηηδαο. ykafrits@otenet.gr. Ηαηξηθή ρνιή, Δζληθό Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζήλαο ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ Η. ΚΑΦΡΗΣΑ Παιδίαηπορ - Παιδογαζηπενηεπολόγορ 1. ΠΡΟΩΠΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Σόπορ γέννηζηρ: Σόπορ καηαγωγήρ: Γιεύθςνζη ιαηπείος: Αζήλα Λακία Φζηώηηδαο Φαλεξσκέλεο 5, Υνιαξγόο 15561,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ. ζηην ΝΕΤΡΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ. ζηην ΝΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ ζηην ΝΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ Γελ αίκαηνο Βηνρεκηθέο εμεηάζεηο (Gluc, Ur, Cr, Η/Λ, επαηηθή β/ρ, CPK, αιδνιάζε) ΣΚΔ Έιεγρνο ζπξενεηδνύο-παξαζπξενεηδνύο Ρεπκαηηθόο/αλνζνινγηθόο θύθινο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

2002: Δηζαγσγή ζηο Σμήμα Ηαηπικήρ, σολή Ηαηπικήρ, Δθνικό και Καποδιζηπιακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών.

2002: Δηζαγσγή ζηο Σμήμα Ηαηπικήρ, σολή Ηαηπικήρ, Δθνικό και Καποδιζηπιακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών. ΒΗΗΟΓΡΑΦΗΗΚΟ ΖΜΔΗΗΩΜΑ ΟΝΟΜΑ Απμόδιορ Γευπγίος Γπίκορ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Ηυάννος Αγάθος 184, Δλεςζίνα ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 16/07/1984 ΣΖΛΔΦΩΝΟ (210) 5562939, 6977368211 E-MAIL armodr@yahoo.gr ΟΗΚ. ΚΑΣΑΣΑΖ Άγαμορ ΠΟΤΤΓΓΔΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 0,20% ειαρ. 20-κεγ. 150 3 3 πιένλ 5-15 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΕΩ ΑΝΣΑΠΟΚΡΘΣΩΝ 0,30% κε ειαρ. 15 + έμνδα SWIFT 10 0 0 3 15/10/2010 page 1 of 19 BANK SADERAT IRAN

Διαβάστε περισσότερα

Χορηγική Πρόταση. Mystery Shopping Executive Summary

Χορηγική Πρόταση. Mystery Shopping Executive Summary Θέμα: Χορηγική Πρόταση Mystery Shopping Executive Summary Η Α' Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ, Γεληθό Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο «Παπαγεσξγίνπ» θαη ε Δηαηξεία Πεξηγελλεηηθήο Ιαηξηθήο Ννηηναλαηνιηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Κουμαριανός ημήτρης Βιογραφικό (Μάρτιος 2010)

Κουμαριανός ημήτρης Βιογραφικό (Μάρτιος 2010) Κουμαριανός ημήτρης Βιογραφικό (Μάρτιος 2010) 1. ΠΤΥΧΙΟ Τεχνολόγος Ραδιολογίας Ακτινολογίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Αθήνας 2-10-1987, Απόφοιτος με βαθμό άριστα (8,59) 2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκαταλογος Οργανωμένων Αέροπορικων Ταξιδιων Ευρωπησ Χριστουγέννα 2014 Πρωτοχρονια Θέοφανέια 2015

Τιμοκαταλογος Οργανωμένων Αέροπορικων Ταξιδιων Ευρωπησ Χριστουγέννα 2014 Πρωτοχρονια Θέοφανέια 2015 ΕΚΔΡΟΜΗ ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧ/ΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CLARION CONGRESS 4* 30 260 60 ΠΡΑΓΑ Super γιορτινές προσφορές!!! Στις Χριστουγεννιάτικες αγορές!!! ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ Super γιορτινές προσφορές!!! Στις Χριστουγεννιάτικες αγορές!!!

Διαβάστε περισσότερα

School. Elastography. Ultrasound. 21-22 January 2012 Euroson. Athens / Crowne Plaza Hotel. Προκαταρκτικό Πρόγραμμα

School. Elastography. Ultrasound. 21-22 January 2012 Euroson. Athens / Crowne Plaza Hotel. Προκαταρκτικό Πρόγραμμα Hellenic Society for Ultrasound in Medicine and Biology www.hsumb.gr 21-22 January 2012 Euroson School Ultrasound Elastography Athens / Crowne Plaza Hotel Προκαταρκτικό Πρόγραμμα Γραμματεία Συνεδρίου PRC

Διαβάστε περισσότερα

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ-ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ-ΦΑΡΜΑΚΔΗΧΝ ΖΠΔΗΡΟΤ ΔΠΧΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΝΟΜΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΟΓΟ ΑΡ. ΣΖΛΔΦΧΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΧΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 03/02/1976 : ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΑΓΑΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Multidisciplinary Foot Clinic

Multidisciplinary Foot Clinic Multidisciplinary Foot Clinic With ever-increasing numbers of people needing diabetic foot care, I hope that all diabetic foot clinic will receive the support they deserve and require. Anything less will

Διαβάστε περισσότερα