B Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Δ Ι Χ Μ Α

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "B Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Δ Ι Χ Μ Α"

Transcript

1 B Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Δ Ι Χ Μ Α ΔΠΧΝΤΜΟ: ΟΝΟΜΑ: Καηζαξόο Βαζίιεηνο ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΔΝΝΗΔΧ: 17 Μαξηίνπ 1966 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΗΔΧ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΙΑ: Αζήλα Σηκνιένληνο 2 θαη Κίκσλνο Σ. Θ Νηξάθη/Πηθέξκη Αηηηθή ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΡΓΑΙΑ: Λ. Αιεμάλδξαο Ακπειόθεπνη Αζήλα ΣΗΛ.: (εξγαζία) (θηλεηό) FAX:

2 ΠΑΡΟΤΑ ΘΔΗ α) Σκήκα Μαγλεηηθνύ πληνληζκνύ, Αληηθαξθηληθό Ννζνθνκείν Αζελώλ "Αγ. άββαο" / Παξάξηεκα Αζσπίνπ κε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ β) Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο/νεπξναθηηλνιόγνο ηεο Νεπξνρεηξνπξγηθήο Κιηληθήο ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ζην Γεληθό Ννζνθνκείν Αζελώλ «Ο Δπαγγειηζκόο» γ) Τπεύζπλνο ηεο Μνλάδαο Μαγλεηηθνύ πληνληζκνύ ηνπ Γηαγλσζηηθνύ Κέληξνπ Βνξείσλ Πξναζηίσλ

3 MEΛΟ 1. Διιεληθή Δπηηξνπή Γηεζλώλ Αληαιιαγώλ Φνηηεηώλ (HelMSIC) από ην 2 ν κέρξη θαη ην 6 ν Έηνο ( ) ηεο Ηαηξηθήο θαη ησλ Δπηηξνπώλ Γεκηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αληαιιαγήο Φνηηεηώλ Erasmus θαη Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ Πξνζθύγσλ ηεο Γηεζλνύο πλνκνζπνλδίαο ησλ Δηαηξεηώλ Φνηηεηώλ Ηαηξηθήο (IFMSA) γηα έλα έηνο ( ) 2. Ηαηξηθόο ύιινγνο Aζελώλ θαη θάηνρνο ηεο άδεηαο εμαζθήζεσο επαγγέικαηνο (από ηο 1990) 3. Ηαηξηθόο ύιινγνο Baden Württemberg θαη θάηνρνο ηεο Γεξκαληθήο άδεηαο εμαζθήζεσο επαγγέικαηνο (Approbation) (από ηο 1994) 4. Διιεληθή Αθηηλνινγηθή Δηαηξεία (από ηο 1992) 5. Διιεληθή Δηαηξεία Δπεκβαηηθήο Αθηηλνινγίαο, Αγγεηναθηηλνινγίαο θαη Νεπξναθηηλνινγίαο (από ηο 1992) 6. Γεξκαληθή Αθηηλνινγηθή Δηαηξεία (Deutsche Röntgengesellschaft) (από ηο 1995) 7. Διιεληθό Κνιιέγην Αθηηλνινγίαο (από ηο 1998) 8. Δπξσπατθή Αθηηλνινγηθή Δηαηξεία (European Society of Radiology) (από ηο 1998) 9. Αθηηλνινγηθή Δηαηξεία Βνξείνπ Ακεξηθήο (Radiological Society of North America, RSNA) (από ηο 2001) 10. Δπξσπατθή Δηαηξεία Καξδηαγγεηαθήο θαη Δπεκβαηηθήο Αθηηλνινγίαο (Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe) (από ηο 2006) 11. Δπξσπατθή Δηαηξεία Νεπξναθηηλνινγίαο (European Society of Neuroradiology) (από ηο 2006)

4 ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ : Γεκνηηθό ρνιείν Παπάγνπ : Γεκνηηθό ρνιείν Επξίρεο (Βαζκόο: Άξηζηα) : Γπκλάζην Επξίρεο : Γπκλάζην Παπάγνπ (Βαζκόο: Άξηζηα) : Λύθεην Παπάγνπ (Βαζκόο: Άξηζηα) : Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ (Βαζκόο: Λίαλ Καιώο) ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ Αγγλικά: Cambridge First Certificate Γεπμανικά: Kleines Deutsches Sprachdiplom (Göthe Institut) FELLOWSHIPS 15 Aςγούζηος-15 επηεμβπίος 1987: Υεηξνπξγηθή Κιηληθή, Παλεπηζηεκίνπ Tübingen 15 Ιοςλίος-15 Αςγούζηος 1989: Αθηηλνινγηθό Σκήκα, Παλεπηζηεκίνπ Frankfurt a. M. ΤΠΟΣΡΟΦΙΔ επηέμβπιορ 1994 Αύγοςζηορ 1995: Κάηνρνο Τπνηξνθίαο «Φώηε» Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ

5 METAΠTYXIAKH EKΠAIΓEΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΗΡΔΙΑ Ιανοσάριος Ιανοσάριος 1991: Ιανοσάριος Δεκέμβριος 1991: Γεληθή Ηαηξηθή σο Γόθηκνο Έθεδξνο Αμησκαηηθόο ζε Μνλάδεο Αεξνπνξίαο Αθηηλνδηαγλσζηηθή, Αθηηλνινγηθό Σκήκα 251 ΓΝΑ, Aζήλα (Γηεπζπληήο: Καζ. N. Γθνπξηζνγηάλλεο) Δεκέμβριος Αύγοσστος 1994: CT θαη MRI, Γηαγλσζηηθό θαη Δξεπλεηηθό Ηλζηηηνύην Ο Δγθέθαινο, Aζήλα (Γηεπζπληήο: Γξ. Z. Kαςαιάθεο) Mάιος Δεκέμβριος 1992: Δεκέμβριος Σεπτέμβριος 1993: Σεπτέμβριος Απρίλιος 1994: Απρίλιος Σεπτέμβριος 1994: Σεπτέμβριος Μάρτιος 1995: Σεπτέμβριος Φεβροσάριος 1995: Φεβροσάριος Ιούλιος 1995: Ιούλιος Οκτώβριος 1995: Δεκέμβριος 1995: Μάιος Ιανοσάριος 1997: Παηδναθηηλνινγία, Αθηηλνινγηθό Σκήκα, Ννζνθνκείν Παίδσλ Αγία νθία, Αζήλα (Γηεπζπληήο: Γξ. B. Θενδσξόπνπινο) Αθηηλνδηαγλσζηηθή, Αθηηλνινγηθό Σκήκα Ννζνθνκείν Αιεμάλδξα, Αζήλα (Γηεπζπληήο: Γ. Πακπνύξαο) Σκήκα Τπνινγηζηηθήο Σνκνγξαθίαο θαη Μαγλεηηθνύ πληνληζκνύ, Aξεηαίεην Ννζνθνκείν, Παλεπηζηήκην Αζελώλ (Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο Λ. Βιάρνο) Σκήκα Τπεξερνηνκνγξαθίαο, Ννζνθνκείν Αιεμάλδξα, Aζήλα Τπνηξνθία Κιεξνδνηήκαηνο «Φώηε» ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Σκήκα Μαγλεηηθνύ πληνληζκνύ, Παλεπηζηεκηαθή Αθηηλνινγηθή Κιηληθή, Albert-Ludwigs Universität Freiburg (Director: Prof. M. Langer, MD, FICA) Σκήκα Νεπξναθηηλνινγίαο, Παλεπηζηεκηαθή Αθηηλνινγηθή Κιηληθή, Albert-Ludwigs Universität, Freiburg (Director: Prof. M. Schumacher, MD) Αθηηλνδηαγλσζηηθή θαη Τπεξερνηνκνγξαθία Ννζνθνκείν Αιεμάλδξα, Aζήλα Λήςε Σίηινπ Δηδηθόηεηαο Αθηηλνδηαγλσζηηθήο Γεληθή Ηαηξηθή ζηα πιαίζηα ηεο Τπνρξέσζεο Τπεξεζίαο Τπαίζξνπ

6 Ιανοσάριος Ιούλιος 1997: Ιανοσάριος Μάιος 1999: Ιούνιος 1998: Μάρτιος 1998 Ιούλιος 2003: Οκτώβριος Μάρτιος 2006: Ιανοσάριος 2006 Μάρτιος 2010: Μάρτιος 2006 Μάρτιος 2007: Φεβροσάριος 2008 σήμερα: Σκήκα Τπνινγηζηηθήο Σνκνγξαθίαο θαη Μαγλεηηθνύ πληνληζκνύ ΠΓΝ Αζελώλ Γεώξγηνο Γελλεκαηάο (Γηεπζπληήο: Γξ. Κ. ηξηγγάξεο) Αθηηλνινγηθό Σκήκα, Αμνληθόο Σνκνγξάθνο, 7 ν Ννζνθνκείν ΗΚΑ., Αζήλα (Γηεπζπληήο: Γξ. Γ. Σξηαληαθύιινπ) Λήςε ηίηινπ Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο κε Θέκα: «Έκθξαθηα ηνπ Δγθεθάινπ: Αμηνιόγεζε ησλ αιινηώζεσλ ησλ Αγγείσλ ηνπ Δγθεθάινπ κε ηελ Αγγεηνγξαθία Μαγλεηηθνύ πληνληζκνύ» Τπεύζπλνο Αμνληθνύ θαη Μαγλεηηθνύ Σνκνγξάθνπ Σνκέαο Γηαγλσζηηθήο θαη Δπεκβαηηθήο Αθηηλνινγίαο «Δπξσθιηληθή» Αζελώλ, Αζήλα Τπεύζπλνο Μαγλεηηθνύ Σνκνγξάθνπ Γηαγλσζηηθό Κέληξν «Υ. Υξήζηνπ», Μαξνύζη Τπεύζπλνο Μαγλεηηθνύ Σνκνγξάθνπ Γηαγλσζηηθό Κέληξν «Attica Health Care», Παιιήλε Τπεύζπλνο Μαγλεηηθνύ Σνκνγξάθνπ Γηαγλσζηηθό Κέληξν «Αζθιεπηόο», Υατδάξη Τπεύζπλνο Μαγλεηηθνύ Σνκνγξάθνπ Γηαγλσζηηθό Κέληξν Βνξείσλ Πξναζηίσλ, Άλνημε Μάιος σήμερα: Μάρτιος σήμερα: Ιούλιος 2007: Απρίλιος 2008 Οκτώβριος 2008: Σκήκα Αμνληθήο θαη Μαγλεηηθήο Σνκνγξαθίαο, (από ηνλ Γεθέκβξην 2011 κε βαζκό Γηεπζπληή) Ογθνινγηθό Ννζνθνκείν ΗΚΑ. «Γ. Γελλεκαηάο»/ Ογθνινγηθό Ννζνθνκείν θαη Αληηθαξθηληθό Ηλζηηηνύην «Άγηνο άββαο» (από ηνλ Ηνύλην 2011) Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο σο Νεπξναθηηλνιόγνο Νεπξνρεηξνπξγηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Ννζνθνκείν Δπαγγειηζκόο (Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο Γ. αθάο) EQNR (European Qualification in Neuroradiology) by the Certification Committee of the EBNR European Board of Neuroradiology) Senior Neuroradiologist Μέινο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 16 νπ Παλειιήληνπ Αθηηλνινγηθνύ πλεδξίνπ

7 Οκτώβριος 2008 Σεπτέμβριος 2009: Μέινο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 34 νπ Δηεζίνπ πλεδξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Νεπξναθηηλνινγηθήο Δηαηξείαο (European Society of Neuroradiology) Ιούλιος 2009 σήμερα: Δπεςνηηικό Ππωηόκολλο για VS και MCS

8 ΤΝΔΓΡΙΑ ΚΑΙ ΔΜΙΝΑΡΙΑ 1. Μεηεθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Αθηηλνινγίαο ε εηξά. Αξεηαίεην Ννζνθνκείν. (Aθήνα, Ιανοςάπιορ 1991-Mάιορ 1991) 2. εκηλάξηα Αθηηλνινγηθήο Δηαηξείαο. Ννζνθνκείν σηεξία. (Aθήνα, Φεβποςάπιορ 1991-Μάιορ 1991) 3. 1 o πλέδξην Δπεκβαηηθήο Αθηηλνινγίαο. Royal Olympic Hotel. (Aθήνα, Μαΐος 1992) 4. Μεηεθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Αθηηλνινγίαο ε εηξά. Αξεηαίεην Ννζνθνκείν. (Aθήνα, Noέμβπιορ 1991-Mάιορ 1992) 5. εκηλάξηα Αθηηλνινγηθήο Δηαηξείαο. Γεληθό Κξαηηθό Ννζνθνκείν Αζελώλ. (Aθήνα, Noέμβπιορ 1991-Mάιορ 1992) 6. Μεηεθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Αθηηλνινγίαο ε εηξά. Αξεηαίεην Ννζνθνκείν. (Αθήνα, Noέμβπιορ 1992-Μάιορ 1993) 7. 2 ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην Αθηηλνινγίαο. Caravel Hotel. (Aθήνα, Νοεμβπίος 1992) 8. RSNA Congress, McCormick Place. (Chicago, 29 Νοεμβπίος - 4 Γεκεμβπίος 1992) 9. 9 ν Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην. Ζilton Hotel. 10. European Congress of Paediatric Radiology. 11. Γηεζλέο Παηδνρεηξνπξγηθό πλέδξην. 12. MR-Angio Club Symposium. 13. Gastro-Surgical Club Congress. Hilton Hotel. (Aθήνα, 6-10 Aππιλίος 1993) (London, 7-11 Ιοςνίος 1993) (Kέπκςπα, επηεμβπίος 1993) (Münster, 7-10 Oκηωβπίος 1993) (Aθήνα, 9-10 Νοεμβπίος 1993) 14. Μεηεθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Αθηηλνινγίαο ε εηξά. Αξεηαίεην Ννζνθνκείν. (Aθήνα, Noέμβπιορ Μάιορ 1994) 15. εκηλάξηα Αθηηλνινγηθήο Δηαηξείαο. Δζληθό Ίδξπκα Δξεπλώλ. (Aθήνα, Γεκέμβπιορ Mάπηιορ 1994)

9 16. English Meeting,Radiology University-Clinics of Basel, Freiburg, Strassbourg and Tübingen. (Basel, 4 Noεμβπίος 1994) 17. MR 95: 6 th International MRI Symposium, Basical Principles of MRI. (Garmisch-Partenkirchen Ιανοςαπίος 1995) 18. MR 95: 6 th International MRI Symposium. (Garmisch-Partenkirchen Ιανοςαπίος 1995) 19. Frühjahrskurse 1995 (VSRN): MR-Kurse für Fortgeschrittene. (Karlsruhe, 3-4 Φεβποςαπίος 1995) 20. European Congress of Radiology (ECR 95). Austria International Center. (Vienna, 5-10 Mαπηίος 1995) 21. Interventional MRI Workshop, Radisson SAS Hotel. (Düsseldorf, Mαπηίος 1995) 22. English Meeting,Radiology University-Clinics of Basel, Freiburg, Strassbourg and Tübingen. (Freiburg, 21 Aππιλίος 1995) 23. Deutscher Röntgenkongreß Neuroradiologischer Grundlagenkurs. Holiday Inn Hotel. (Wiesbaden, Μαΐος 1995) (Heidelberg, 7-8 Ιοςλίος 1995) th European Interuniversity Symposium. Breast Cancer. School of Aristoteles, Ancient Mieza. (Νάοςζα, επηεμβπίος 1995) 26. Μεηεθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Αθηηλνινγίαο ε εηξά. Αξεηαίεην Ννζνθνκείν. (Aθήνα, Noέμβπιορ 1995-Μάιορ 1996) ν Παλειιήλην πλέδξην Αθηηλνινγίαο. Hilton Hotel (Αθήνα, Μαπηίος 1996) th European Young Doctors Conference of the Charitè, University of Berlin (Berlin, Oκηωβπίος 1996) 29. Μεηεθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Αθηηλνινγίαο ε εηξά. Αξεηαίεην Ννζ/κείν. (Aθήνα, Noέμβπιορ Μάιορ 1997) 30. European Congress of Radiology (ECR 97). Austria International Center. (Vienna, 2-7 Μαπηίος 1997) 31. Β Μεηεθπαηδεπηηθό εκηλάξην Θώξαθα ν Δληαηηθό εκηλάξην Αθηηλνινγίαο (Aθήνα, 24 Μαΐος 1997) (Aθήνα, Ιοςνίος 1997)

10 o Παλειιήλην πλέδξην Αθηηλνινγίαο. πλεδξηαθό Κέληξν «Η. Βειιίδεο» (Θεζζαλονίκη, επηεμβπίος 1998) ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην Αθηηλνινγίαο. (Πάηπα, Νοεμβπίος 1998) 35. MR 99: 8 th International MRI Symposium, Basical Principles of MRI. (Garmisch-Partenkirchen, Ιανοςαπίος 1999) 36. MR 99: 8 th International MRI Symposium. (Garmisch-Partenkirchen, Ιανοςαπίος 1999) 37. European Congress of Radiology (ECR 99). Austria International Center. (Vienna, 7-12 Μαπηίος 1999) ν Δηήζην Παλειιήλην Ηαηξηθό πλέδξην. (Αθήνα 4-8 Μαΐος 1999) ν εκηλάξην Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Αθηηλνινγία. Νεπξναθηηλνινγία 40. (Αθήνα 5 Ιοςνίος 1999) 41. Interdisziplinäres Symposium Neuroradiologie ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην Αθηηλνινγίαο. (Freiburg 9-10 Ιοςλίος 1999) (Αθήνα, 4-7 Νοεμβπίος 1999) 43. International Symposium for Radiology: Contrast Media applications today implications and perspectives for tomorrow (Berlin, 14 Αππιλίος 2000) o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Οκηωβπίος 2000) 45. European Congress of Radiology (ECR 2001). Austria International Center. (Vienna, 2-6 Μαπηίος 2001) 46. Athenian Days of Interventional Radiology, NIMTS Aula 47. RSNA 87 th Scientific Assembly and Annual Meeting Δαξηλή πλάληεζε Γειθώλ o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην ν Γηεζλέο εκηλάξην Δπεκβαηηθεο Νεπξναθηηλνινγίαο (Αθήνα, Μαΐος 2001) (Chicago, Nοεμβπίος 2001) (Γελθοί, Μαΐος 2002) (Αθήνα, Γεκεμβπίος 2002) (Αθήνα, 7-10 Μαΐος 2003)

11 51. 1 ν Παλειιήλην πκπόζην Ηαηξηθήο Απεηθόληζεο o Γηαπαλεπηζηεκηαθό Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Μαΐος 2003) (Θεζζαλονίκη, 6-9 Νοεμβπίος 2003) 53. Δπηζηεκνληθή Γηεκεξίδα Ννζνθνκείνπ Κνξγηαιέλεηνπ Μπελάθεηνπ ΔΔ (Αθήνα, Φεβποςαπίος 2004) 54. European Congress of Radiology (ECR 2004). Austria International Center. (Vienna, 5-9 Μαπηίος 2004) Deutscher Röntgenkongreß 56. Δαξηλή πλάληεζε ησλ Γειθώλ o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην o Γηαπαλεπηζηεκηαθό Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Wiesbaden, Mαΐος 2004) (Γελθοί, Mαΐος 2004) (Αθήνα, 29 επηεμβπίος-2οκηωβπίος 2004) (Ηπάκλειο, Νοεμβπίος 2004) ν πλέδξην πλερηδόκελεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Αθηηλνδηαγλσζηηθή (Αθήνα, Μαΐος 2005) 60. ESGAR 2005, 15 th Annual Meeting and Postgraduate Course th Athenian Days of Interventional Radiology (Florence, Μαΐος 2005) (Αθήνα, 2-5 Iοςνίος 2005) 62. Κύθινο Δθπαηδεπηηθώλ εκηλαξίσλ 2005 Νεπξνινγηθνύ Σκήκαηνο Γ. Ν. Α. «Γ. Γελλεκαηάο»: Αληηκεηώπηζε Ομένο Ηζραηκηθνύ Αγγεηαθνύ Δγθεθαιηθνύ Δπεηζνδίνπ / Νεόηεξα δεδνκέλα ζηελ Πνιιαπιή θιήξπλζε (Αθήνα, 3-4 Iοςνίος 2005) Day Course on Diagnostic Radiology, University of Athens and New York (Αθήνα, Iοςνίος 2005) th Aegean Postgraduate Radiology Course o Γηαπαλεπηζηεκηαθό Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Ρόδορ 30 επηεμβπίος-2 Οκηωβπίος 2005) (Αθήνα, Νοεμβπίος 2005) 66. RSNA 91 st Scientific Assembly and Annual Meeting 2005 (Chicago, 27 Νοεμβπίος 2 Γεκεμβπίος 2005) 67. γθνη θαη Ογθόκνξθεο αιινηώζεηο ηνπ Δγθεθάινπ (Αθήνα, 20 Ιανοςαπίος 2006)

12 68. Γηαηαξαρέο Ca 2+, P, Βηηακίλεο D, PTH ζηελ Κιηληθή Πξάμε. Διιεληθό Κνιιέγην Νεθξνινγίαο θαη Τπέξηαζεο (Αθήνα, 21 Ιανοςαπίος 2006) 69. Μεηεθπαηδεπηηθό εκηλάξην γηα ηα Αγγεηαθά Δπεηζόδηα Δγθεθάινπ Νσηηαίνπ Μπεινύ (Αθήνα, 10 Μαπηίος 2006) 70. XVIII Symposium Neuroradiologicum th Athenian Days of Interventional Radiology 72. ESNR XXXI Congress and 15th Advanced Course 2006 (Adelaide, Μαπηίος 2006) (Αθήνα, 4-6 Μαΐος 2006) (Geneva, επηεμβπίος 2006) 73. Μεηεθπαηδεπηηθό εκηλάξην Αγγεηαθώλ Παζήζεσλ γηα κε Αγγεηνρεηξνπξγνύο (Αθήνα, 4-5 Νοεμβπίος 2006) o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Γεκεμβπίος 2006) ν πλέδξην πλερηδόκελεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Αθηηλνδηαγλσζηηθή (Αθήνα Μαΐος 2007) th Athenian Days of Interventional Radiology (Αθήνα, Μαΐος 2007) Chest Conference by the European Society of Thoracic Imaging and Fleischner Society (Αθήνα, 8 10 Ιοςνίος 2007) 78. ESNR XXXII Congress and 16th Advanced Course 2007 (Genoa, επηεμβπίος 2007) 79. RSNA 93 rd Scientific Assembly and Annual Meeting 2007 (Chicago, Νοεμβπίος 2007) 80. Ζκεξίδα «Παηδναθηηλνινγία», ΠΓΝ «Αηηηθνλ» (Αθήνα, 19 Ιανοςαπίος 2008) 81. European Congress of Radiology (ECR 2008). Austria International Center. (Vienna, 7 11 Μαπηίος 2008) 82. Από ην εξγαζηήξην ζην θξεβάηη ηνπ αζζελνύο. «Ο ξόινο ηεο Νεπξναπεηθόληζεο» Απηνάλνζα λνζήκαηα ηνπ ΚΝ, Μάηνο 2008 (Αθήνα,15-17 Μαΐος 2008) 83. ASNR 46 th Annual Meeting & NER Foundation Symposium 2008 (New Orleans, 31 Μαΐος 5 Ιοςνίος 2008

13 ν Παλειιήλην Νεπξνρεηξνπξγηθό πλέδξην (Αθήνα Ιοςνίος 2008) 85. ESNR XXXIIΗ Congress and 17th Advanced Course 2008 Krakow (Krakow, επηεμβπίος 2008) ν εκηλαξην Αθηηλνινγίαο: Απεηθνληζε Παζεζεσλ ηνπ ΚΝ (Λάπιζα, Οκηωβπίος 2008) ν Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην Αθηηλνινγίαο (Αθήνα, Οκηωβπίος 2008) (Ιωάννινα, Νοεμβπίος 2008) 89. RSΝA 94 th Scientific Assembly and Annual Meeting 2008 (Chicago, 30 Νοεμβπίος 5 Γεκεμβπίος 2008) 90. Management in Radiology, Winter Course 2009 (La Thuile, Ιανοςαπίος 2009) 91. ASNR 48 th Annual Meeting & NER Foundation Symposium 2009 (Vancouver, Μαΐος 2009) th European Symposium on Urogenital Radiology ESUR 2009 (Αθήνα,10 13 επηεμβπίος 2009) 93. ESNR ΥΥΥIV Congress and 18th Advanced Course ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην Αθηηλνινγίαο (Θεζζαλονίκη, Nοεμβπιος 2009) 95. RSΝA 95 th Scientific Assembly and Annual Meeting 2009 (Chicago, 29 Nοεμβπιος 5 Γεκεμβπιος 2009) 96. ΥΗΥ European Society for Stereotactic and Functional Neurosurgery (ESSFN 2010) (Αθήνα,22 25 επηεμβπίος 2010) 97. ΥΗΥ Symposium Neuroradiologicum, ν Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην 2010 (Bologna, 4 9 Οκηωβπίος 2010) (Αθήνα, Γεκεμβπίος 2010) ν πλέδξην Πνιιαπιήο θιήξπλζεο θαη Άλνηαο. ύγρξνλνη Γηαμηθηζκνί ζην Πεδίν ηεο Πνιιαπιήο θιήξπλζεο. (καθιδιά, Ιοςνίος 2011) 100. ESNR ΥΥΥV Congress and 19th Advanced Course 2011 (Αntwerp, επηεμβπίος 2011)

14 ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην Αθηηλνινγίαο, Λάξηζα 2011 (Λάπιζα, Nοεμβπίος 2011) 102. European Congress of Radiology (ECR 2012). Austria International Center. (Vienna, 1 5 Μαπηίος 2012) 103. ESNR ΥΥΥVI Congress and 20 th Advanced Course 2012 (Edinburgh, επηεμβπίος 2012) ν Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην 2012 (Αθήνα, - Οκηωβπίος 2012)

15 ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΙ Δ ΤΝΔΓΡΙΑ 1. Νόζνο Ταιίλεο Μεκβξάλεο: Θεξαπεία κε Δπηθαλεηνδξαζηηθό Παξάγνληα (Surfactant) Β. K. Kαηζαξόο, Μ. Tζαγθαηάθεο, Π. Φίιεο, Θ. Παηζνύξαο, Γ. Παπαδήζεο 2 ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην Αθηηλνινγίαο. Caravel Hotel. (Aθήνα, Noεμβπίος 1992) 2. Δρηλόθνθθνο Πλεύκνλνο: ύγθξηζε ρεηξνπξγηθήο θαη θαξκαθεπηηθήο ζεξαπείαο Μ. Παπαδάθε,. Λύξα, Β. K. Kαηζαξόο, Θ. Παηζνύξαο 2 ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην Αθηηλνινγίαο. Caravel Hotel. (Aθήνα, Noεμβπίος 1992) 3. Δπείγνπζα Παηδναθηηλνινγία: Ομεία Κνηιία Β. K. Kαηζαξόο, Υ. Μπαιηάο, Π. Φίιεο, Θ. Παηζνύξαο 9 o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην. Hilton Hotel. (Aθήνα, 6-10 Aππιλίος 1993) 4. Δπκέγεζεο Σεξάησκα Πεξηλένπ Νενγλνύ Υξ. Μπαιηάο, Β. K. Καηζαξόο, Α. Μαηδώξνπ, Ν. Πνιπδσξόπνπινο, Θ. Παηζνύξαο Γηεζλέο Παηδνρεηξνπξγηθό πλέδξην. (Kέπκςπα, επηεμβπίος 1993) 5. ISOVIST: Administration in Children Th. Patsouras, V. K. Katsaros, Ν. Polidoropoulos Gastro-Surgical-Club Congress, Hilton Hotel. (Aθήνα, 9-10 Γεκεμβπίος 1993) 6. Pyloric dyscinesia alike pyloric stenosis V. K. Katsaros, K. Thani, N. Polidoropoulos, Chr. Baltas, Th. Patsouras Gastro-Surgical-Club Congress, Hilton Hotel. (Aθήνα, 9-10 Γεκεμβπίος 1993) 7. Ultrasonography versus Barium Meal in the Gastroesophageal Reflux in Children V. K. Katsaros, M. Tsagatakis, M. Kazakou, Th. Patsouras Gastro-Surgical-Club Congress, Hilton Hotel. (Aθήνα, 9-10 Γεκεμβπίος 1993) 8. Ultrasound examination of orbital muscles as a diagnostic and therapeutic criterion for ophthalmopathy in hyperthyreoidism X. Dimopoulos, V. Κ. Katsaros, G. Pampouras, M. Alevizaki, A. Souvatzoglou, M.Trakaniari,K. Serveta 9 th European Congress of Radiology (ECR 95) (Vienna, 5-10 Μαπηίος 1995) 9. Facial and Orbital Lymphomas: Appearance in MRI Ζ. Gufler, J. Laubenberger, V. K. Katsaros, H. Pawlik English Meeting, Radiology University-Clinics Basel, Freiburg, Strassbourg and Tübingen (Freiburg, 21 Aππιλίος 1995)

16 10. RARE-Urography in Tumors of the Pelvis in comparison with i. v.- Urography Ζ.Pawlik, J. Laubenberger, H. Gufler, C. Ehritt-Braun, A. Katzenwadel, V. K. Katsaros, M. Langer 76. Deutscher Röntgenkongreß. (Wiesbaden, Mαΐος 1995) 11. A New Computer Based Scoring System for Characterization of Breast Lesion A. Mundinger, V. K. Katsaros, H. Madjar, H. Roth, H.Gufler, M. Langer 5 th European Interuniversity Symposium, Breast Cancer. (Nάοςζα, επηεμβπίος 1995) 12. High Value of Ultrasound in the follow-up of patients after Breast Conservative Therapy A. Mundinger, V. K. Katsaros, C. Martini, H. Madjar, M. Langer 5 th European Interuniversity Symposium, Breast Cancer. (Νάοςζα, επηεμβπίος 1995) 13. Comparison of Quantitative MR-Mammography and Quantitative Color Doppler Ultrasound in characterizing unclear breast lesions Α. Mundinger, V. K. Katsaros, H. Madjar, J. Laubenberger, H. Gufler, A. Beck, M. Langer 5 th European Interuniversity Symposium, Breast Cancer. (Νάοςζα, επηεμβπίος 1995) 14. Δλδνθξαληαθή Αγγεηνγξαθία Μαγλεηηθνύ πληνληζκνύ (MRA) ζηα Δγθεθαιηθά Έκθξαθηα Β. Κ. Καηζαξόο, Λ. ηπιόπνπινο, Ν. Μπνληόδνγινπ, Α. Γνπιηάκνο, Δ. Γθόηζεο 10 ν Παλειιήλην πλέδξην Αθηηλνινγίαο. Hilton Hotel (Αθήνα, Μαπηίος 1996) 15. Μαγλεηηθόο πληνληζκόο ζηελ Τπνμεία πλδπαζκέλε θιήξπλζε ηνπ Νσηηαίνπ Μπεινύ Β. Κ. Καηζαξόο, F. X. Glocker, B. Hemmer, M. Schumacher 10 ν Παλειιήλην πλέδξην Αθηηλνινγίαο. Hilton Hotel (Αθήνα, Μαπηίος 1996) 16. Ζ RARE-αθνινπζία ζηελ εληόπηζε θαη ηνλ ραξαθηεξηζκό ησλ κεληγγηθώλ θύζηεσλ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο Β. Κ. Καηζαξόο, H. Gufler, J. Laubenberger, M. Langer 10 ν Παλειιήλην πλέδξην Αθηηλνινγίαο. Hilton Hotel (Αθήνα, Μαπηίος 1996) 17. Λέκθσκα νθζαικηθώλ θόγρσλ θαη παξαξξηλίσλ θόιπσλ: MRI-απεηθόληζε Β. Κ. Καηζαξόο, H. Gufler, J. Laubenberger, M. Langer 10 ν Παλειιήλην πλέδξην Αθηηλνινγίαο. Hilton Hotel (Αθήνα, Μαπηίος 1996) 18. πγθξηηηθή κειέηε ηεο ελδνθιέβηαο ππεινγξαθίαο κε ηελ RARE-νπξνγξαθία ζε ππειηθνύο όγθνπο Β. Κ. Καηζαξόο, H. Gufler, J. Laubenberger, M. Langer 10 ν Παλειιήλην πλέδξην Αθηηλνινγίαο. Hilton Hotel (Αθήνα, Μαπηίος 1996)

17 19. Ζ ππεξερνηνκνγξαθία ζηελ αμηνιόγεζε ηεο ππεξζπξενεηδηθήο νθζαικνπάζεηαο Β. Κ. Καηζαξόο, Ξ. Γεκόπνπινο, Η. Νάξε, Ε. Υνύξε, Γ. Πακπνύξαο 10 ν Παλειιήλην πλέδξην Αθηηλνινγίαο. Hilton Hotel (Aθήνα, Μαπηίος 1996) 20. Comparison of TOF- and PC- MR-Angiography in Cerebral Infarcts V. K. Katsaros, L. Stylopoulos, A. Gouliamos 7 th European student s and Young Doctor s Conference at the Charite (Berlin, Οκηωβπίος 1996) 21. MRI and PET in Funicular Myelosis V. K. Katsaros, M. Schumacher 7 th European student s and Young Doctor s Conference at the Charite (Berlin, Οκηωβπίος 1996) 22 Comparison of TOF- and PC- MR-Angiography in Cerebral Infarcts V. K. Katsaros, L. Stylopoulos, N. Bondozoglou, E. Gotsis, A. Gouliamos 10 th European Congress of Radiology (ECR 97) (Vienna, 2-7 Μαπηίος 1997) 23. MRI and PET in Funicular Myelosis V. K. Katsaros, M. Schumacher 10 th European Congress of Radiology (ECR 97) (Vienna, 2-7 Μαπηίος 1997) 24. Acute abdomen in the paediatric population V. K. Katsaros, M. Tsagatakis, E. Patsouras 8 th Annual Meeting and Postgraduate Course of the European Association of Gastrointestinal and Abdominal Radiology (Amsterdam, Ιοςνίος 1997) 25. Barium Swallow versus US in the gastroesophageal reflux of children M. Tsagatakis, V. K. Katsaros, E. Patsouras 8 th Annual Meeting and Postgraduate Course of the European Association of Gastrointestinal and Abdominal Radiology (Amsterdam, Ιοςνίος 1997) 26. Μειάλσκα Λεπηνύ Δληέξνπ: πζρέηηζε Απεηθνληζηηθώλ, Υεηξνπξγηθώλ θαη Παζνινγναλαηνκηθώλ επξεκάησλ Β. Κ. Καηζαξόο, Μ. Σζαγθαηάθεο, Ξ. Υνξνκίδνπ, Γ. Βειερέξεο, Γ. Σξηαληαθύιινπ 7 o Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην Αθηηλνινγίαο (Ηπάκλειο, Οκηωβπίος 1997) 27. πεηξνεηδήο ππνινγηζηηθή ηνκνγξαθία ηνπ επαηνθπηηαξηθνύ θαξθηλώκαηνο. Β. Κ. Καηζαξόο, π. Αλζίκνπ, Μ. Σζαγθαηάθεο, Α. Σδηβεινπνύινπ,. Λύξα,. Μαγγαλά, Γ. Σξηαληαθύιινπ 11 ν Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Θεζζαλονίκη, επηεμβπίος 1998)

18 28. πγθξηηηθή κειέηε Φεθηαθήο θαη Spiral CT Αγγεηνγξαθίαο ζε αζζελείο κε λόζν ησλ ιαγνλίσλ αξηεξηώλ. Μ. Σζαγθαηάθεο, Ξ. Υνξνκίδνπ, Β. Κ. Καηζαξόο, Κ. Ζιηόπνπινο, Γ. Αιεμόπνπινο Γ. Σξηαληαθύιινπ 11 ν Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Θεζζαλονίκη, επηεμβπίος 1998) 29. Δλδνηνηρσκαηηθό θαξθίλσκα ρνιεδόρνπ θύζηεσο: Απεηθνληζηηθά, ρεηξνπξγηθά θαη παζνινγναλαηνκηθά επξήκαηα Β. Κ. Καηζαξόο, Π. Ρακπαβίια, Ξ. Υνξνκίδνπ, Μ. Σξαθαληάξε, Γ. Βειερέξεο, Ο. Σδάηδα, Γ. Σξηαληαθύιινπ 11 ν Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Θεζζαλονίκη, επηεμβπίος 1998) 30. πεηξνεηδήο ππνινγηζηηθή ηνκνγξαθία ησλ εζηηαθώλ παζήζεσλ ηνπ ήπαηνο Β. Κ. Καηζαξόο, Ξ. Υνξνκίδνπ, Μ. Σζαγθαηάθεο, Β. Παπαδάθε, Β. Γηαθνπκάθεο Γ. Σξηαληαθύιινπ 8 o Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην Αθηηλνινγίαο (Πάηπα, Νοεμβπίος 1998) 31. Πιήξεο απνηηηάλσζε ακθνηέξσλ ησλ επηλεθξηδίσλ Β. Κ. Καηζαξόο, Ξ. Υνξνκίδνπ, Μ. Σζαγθαηάθεο, Β. Γηαθνπκάθεο, Γ. Σξηαληαθύιινπ 8 o Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην Αθηηλνινγίαο (Πάηπα, Νοεμβπίος 1998) 32. Μειέηε ησλ λεθξηθώλ αξηεξηώλ κε ηε κέζνδν ηεο Spiral CT Αγγεηνγξαθίαο Μ. Σζαγθαηάθεο, Β. Παπαδάθε, Β. Κ. Καηζαξόο, Ξ. Υνξνκίδνπ, Β. Γηαθνπκάθεο, Γ. Σξηαληαθύιινπ 8 o Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην Αθηηλνινγίαο (Πάηπα, Νοεμβπίος 1998) 33. Spiral CT Αγγεηνγξαθία: Απεηθόληζε ησλ αξηεξηώλ ησλ θάησ άθξσλ Μ. Σζαγθαηάθεο, Ξ. Υνξνκίδνπ, Β. Κ. Καηζαξόο, Β. Γηαθνπκάθεο, Γ. Αιεμνπνπινο, Γ. Σξηαληαθύιινπ 8 o Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην Αθηηλνινγίαο (Πάηπα, Νοεμβπίος 1998) 34. Spiral CT Αγγεηνγξαθία: Δθαξκνγέο ηεο ζηελ Αγγεηνινγία Γ. Αιεμνπνπινο, Μ. Σζαγθαηάθεο, Β. Κ. Καηζαξόο, Ξ. Υνξνκίδνπ, Β. Γηαθνπκάθεο, Γ. Σξηαληαθύιινπ 6 ν Παλειιήλην πλέδξην Αγγεηνινγίαο-Αγγεηνρεηξνπξγηθήο (Αθήνα, Ιανοςαπίος 1999) 35. Correlation of triphasic spiral CT and pathological findings in hepatocellular carcinoma V. K. Katsaros, X. Horomidou, M. Tsagatakis, M. Trakaniari, V. Giakoumakis, D. Triantafillou 11 th European Congress of Radiology (ECR 99) (Vienna, 7-12 Μαπηίος 1999)

19 36. Comparative study of DSA and CTA in iliac and femoral artery disease M. Tsagatakis, X. Horomidou, V. K. Katsaros, V. Papadaki, V. Giakoumakis, D. Alexopoulos, D. Triantafillou 11 th European Congress of Radiology (ECR 99) (Vienna, 7-12 Μαπηίος 1999) 37.πεηξνεηδήο ππνινγηζηηθή αγγεηνγξαθία: Δθαξκνγή ηεο ζηηο αγγεηαθέο παζήζεηο Β. Καηζαξόο, Γ. Κσλζηάληεο, Η. Κνινβόο, Ν. Παληειίδεο 25 ν Δηήζην Παλειιήλην Ηαηξηθό πλέδξην (Αθήνα 4-8 Μαΐος 1999) 38. Τδαηνγξαθία Μαγλεηηθνύ πληνληζκνύ κε ηελ αθνινπζία HASTE Γ. Κσλζηάληεο, Β. Καηζαξόο, Η. Κνινβόο, Ν. Παληειίδεο 25 ν Δηήζην Παλειιήλην Ηαηξηθό πλέδξην (Αθήνα 4-8 Μαΐος 1999) 39. 3D CT Venography - a reliable method for evaluating pelvic venous thrombosis. D. Veleheris, K. Minotakis, V. K. Katsaros, G. Anastopoulos, D. Triantafyllou, D. Protogeros 13th Congress of the European Chapter of the International Union of the Angiology (Ρόδορ, Μαΐος 1999) 40. The contribution of 3D CT Venography in the diagnosis and the therapy of the venous hypertension of the upper extremity. D. Veleheris, D. Protogeros, M. Tsagatakis, G. Kiriakopoulou, V. K. Katsaros, D. Triantafyllou 13th Congress of the European Chapter of the International Union of the Angiology (Ρόδορ, Μαΐος 1999) 41. Γπζπιαζία βξνγρηθήο αξηεξίαο κε κνξθή νδσδώλ ζθηάζεσλ ζηελ αθηηλνγξαθία ζώξαθνο Υ. Παπαγόξαο, Ν. Παπαληθνιάνπ, Β. Καηζαξόο, Π. Γαιιήο, Δ. Εαραξηάδεο 10 ν Παλειιήλην πλέδξην Ννζεκάησλ Θώξαθνο (Αθήνα 1-5 Γεκεμβπίος 1999) 42. Ζ ππεξερνρξαθηθή απεηθόληζε ηνπ γόλαηνο: Φπζηνινγηθή αλαηνκία θαη ηερληθή ηεο εμέηαζεο Γ. Κπξηαθνπνύινπ, Α. Καξαγηάλλεο, Γ. Αλαζηόπνπινο, Γ. Κνπβίδεο, Β. Καηζαξόο, Μ. Νάηζηθα, Γ. Σξηαληαθύιινπ 55 ν Παλειιήλην πλέδξην Δ. Δ. Υ. Ο. Σ. (Αθήνα, 6-10 Γεκεμβπίος 1999) 43. The contribution of Triphasic Spiral-CT in the diagnosis of arterial mesenteric and portal venous thrombosis: Case Report V. K. Katsaros, I. Kolovos, G. Konstantes, I. Ziounas, N. Pantelidis 11 th Annual Meeting and Postgraduate Course of the European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology (La Grand Motte, Ιοςνίος 2000)

20 44. Τπεξηαρεία ηξηζδηάζηαηε καγλεηηθή αγγεηνγξαθία (3-D-T-MRA) ηεο ζσξαθηθήο ανξηήο κε έγρπζε Gadolinium. Υ. Γξόζνο, Β. Κ. Καηζαξόο, Π. παζή, Δ. Γεσξγηάδεο, Α. Νηθνιάνπ 12 ν Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Οκηωβπίος 2000) 45. Μαγλεηηθή Παγθξεαηνγξαθία (ΜΠ) Υ. Γξόζνο, Β. Καηζαξόο, Π. παζή, Β. Βαληαιή, Υ. Μνπξηόπνπινο, Α. Νηθνιάνπ 12 ν Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Οκηωβπίος 2000) 46. Πξνεπεκβαηηθή εθηίκεζε αλεπξπζκάησλ θνηιηαθήο ανξηήο κε spiral CTA Β. Καηζαξόο, Γ. Κσλζηάληεο, Η. Κνινβόο, Ν. Παληειίδεο 12 ν Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Οκηωβπίος 2000) 47. πζρέηηζε ηεο θαηαλνκήο ηνπ νζηηθνύ νηδήκαηνο ζηε STIR αθνινπζία κε ηηο θαθώζεηο ησλ καιαθώλ κνξίσλ ηνπ γόλαηνο Γ. Κσλζηάληεο, Β. Καηζαξόο, Η. Κνινβόο, Ν. Παληειίδεο 12 ν Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Οκηωβπίος 2000) 48. Γηαδεξκηθή ρξήζε ξαδηνζπρλνηήησλ ππό αμνληθό ηνκνγξάθν ζε θαθνήζεηο όγθνπο ηνπ ήπαηνο Φ. Λανύδε, Η. Κνινβόο, Β. Καηζαξόο, N. Σαζόπνπινο, Η. Κνδαδίλνο 12 ν Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Οκηωβπίος 2000) 49. Ζ FLAIR αθνινπζία ζηελ αλάδεημε ησλ θινησδώλ εκθξάθησλ ηνπ εγθεθάινπ Α. Νηθνιάνπ, Β. Καηζαξόο, Π. παζή, Β. Βαληαιή, Δ. Γεσξγηάδεο, Υ. Μνπξηόπνπινο, Υαξ. Γξόζνο 9 o Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην Αθηηλνινγίαο (Αλεξανδπούπολη, 3-5 Νοεμβπίος 2000) 50. FLAIR-sequence in cortical infarcts V.K. Katsaros, P. Spathi, E. Georgiadis, V. Vantali, A. Nikolaou, C. Drossos 13 th European Congress of Radiology (ECR 2001) (Vienna, 2-6 Μαπηίος 2001) 51. Comparison of T2-weighted sequences in liver imaging: Quantitative analysis C. Triantopoulou, P. Spathi, V. Vantali, M. Douskou, V.K. Katsaros, C. Drossos 13 th European Congress of Radiology (ECR 2001) (Vienna, 2-6 Μαπηίος 2001) 52. High-resolution MRI of the hippocampus in seizures C. Mourtopoulos, V.K. Katsaros, P. Spathi, V. Vantali, E. Georgiadis, C. Drossos 13 th European Congress of Radiology (ECR 2001) (Vienna, 2-6 Μαπηίος 2001)

21 53. The role of dual-slice spiral CT-angiography in patient selection for endovascular treatment of abdominal aortic aneurysms V.K. Katsaros, G.Konstantes, P. Gallis, N. Pantelidis RSNA 87 th Scientific Assembly and Annual Meeting 2001 (Chicago, Nοεμβπίος 2001) 54. Σξηζδηάζηαηε καγλεηηθή αγγεηνγξαθία ηεο ζσξαθηθήο ανξηήο κε έγρπζε ζθηαγξαθηθνύ Δ. Σζακπάδεο, Β. Καηζαξόο Π. παζή,. Αξαπνζηάζε, Α. Νηθνιάνπ, Υ. Γξόζνο 8 ν Παλειιήλην πλέδξην Αγγεηνινγίαο-Αγγεηνρεηξνπξγηθήο (Αθήνα, Ιανοςαπίος 2002) 55. Τπεξηαρεία δπλακηθή 3-D αγγεηνγξαθία καγλεηηθνύ ζπληνληζκνύ κε ελδνθιέβην έγρπζε παξακαγλεηηθήο νπζίαο ζηελ πλεπκνληθή εκβνιή Β. Κ. Καηζαξόο, Α. Καηζαξνύ, Π. παζή, Ο. Αλαγλσζηνπνύινπ, Υ. Μνπξηόπνπινο, Α. Νηθνιάνπ, Υ. Γξόζνο 23 ν Παλειιήλην Καξδηνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, 30 Οκηωβπίος-2 Νοεμβπίος 2002) 56. Μαγλεηηθόο ζπληνληζκόο θαη αξξπζκηνγόλνο δπζπιαζία δεμηάο θνηιίαο Π. παζή, Β. Κ. Καηζαξόο, Θ. Μεζίζθιε, Α. Καηζίβαο, Α. Νηθνιάνπ, Υ. Γξόζνο 23 ν Παλειιήλην Καξδηνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, 30 Οκηωβπίος-2 Νοεμβπίος 2002) 57. Τπεξηαρεία δπλακηθε 3-D καγλεηηθή αγγεηνγξαθία ηεο ζσξαθηθήο ανξηήο θαη ησλ αγγείσλ ηνπ κεζνζσξαθίνπ κε έγρπζε παξακαγλεηηθήο νπζίαο Β. Κ. Καηζαξόο, Δ. Σζακπάδεο, Π. παζή, Υ. Μνπξηόπνπινο, Α. Νηθνιάνπ,. Αξαπνζηάζε, Υ. Γξόζνο 23 ν Παλειιήλην Καξδηνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, 30 Οκηωβπίος-2 Νοεμβπίος 2002) 58. Gadolinium-enhanced 3D T1-weighted versus T2-weighted (Turbo-SE (RARE) and HASTE) breath-hold MR-Urography in Obstructive Uropathy V. K. Katsaros, M. Büchert, A. Nikolaou, P. Spathi, Ch. Mourtopoulos, Ch. Drossos RSNA 88 th Scientific Assembly and Annual Meeting 2002 (Chicago, 1-6 Γεκεμβπίος 2002) 59. Differential diagnosis of disorders associated with facial nerve palsy: correlation of clinical and MRI findings Ch. Drossos, V. K. Katsaros, P. Spathi, Ch. Mourtopoulos, A. Nikolaou RSNA 88 th Scientific Assembly and Annual Meeting 2002 (Chicago, 1-6 Γεκεμβπίος 2002) 60. Γηεξεύλεζε ηεο απνθξαθηηθήο νπξνπάζεηαο κε κνξθνινγηθή (RARE θαη HASTE T2) θαη ιεηηνπξγηθή (3D-GRE T1) MR Οπξνγξαθία Β. Κ. Καηζαξόο, M. Büchert, Π. παζή, Υ. Μνπξηόπνπινο, M. Mεηξνπνύινπ, Δ. Γεσξγηάδεο, Α. Νηθνιάνπ, Υ. Γξόζνο 13 o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Γεκεμβπίος 2002)

22 61. Γηεξεύλεζε παζήζεσλ αγγείσλ ζώξαθνο κε ηξηζδηάζηαηε καγλεηηθή αγγεηνγξαθία κεηά ελδνθιέβηα έγρπζε παξακαγλεηηθήο νπζίαο Β. Κ. Καηζαξόο, Π. παζή, Υ. Μνπξηόπνπινο, M. Mεηξνπνύινπ, Δ. Γεσξγηάδεο, Α. Νηθνιάνπ, Υ. Γξόζνο 13 o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Γεκεμβπίος 2002) 62. Απεηθόληζε αξξπζκηνγόλνπ δεμηάο κπνθαξδηνπάζεηαο κε καγλεηηθό ζπληνληζκό Π. παζή, Β. Κ. Καηζαξόο, Θ. Μεζίζθιε, Α. Νηθνιάνπ, Α. Καηζίβαο, Υ. Γξόζνο 13 o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Γεκεμβπίος 2002) 63. πγθξηηηθή κειέηε ΤΣ θαη ΜΣ ζηνλ έιεγρν ησλ δηάρπησλ επαηηθώλ παζήζεσλ M. Mεηξνπνύινπ, Β. Κ. Καηζαξόο, Π. παζή, Δ. Γεσξγηάδεο, Υ. Μνπξηόπνπινο, Α. Νηθνιάνπ, Υ. Γξόζνο 13 o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Γεκεμβπίος 2002) 64. Γηεξεύλεζε πλεπκνληθήο εκβνιήο κε ππεξηαρεία ηξηζδηάζηαηε καγλεηηθή αγγεηνγξαθία κεηά από ελδνθιέβηα έγρπζε παξακαγλεηηθήο νπζίαο Υ. Γξόζνο, Β. Κ. Καηζαξόο, Ο. Αλαγλσζηνπνύινπ, Π. παζή, Υ. Μνπξηόπνπινο, Α. Καηζαξνύ, Α. Νηθνιάνπ, M. Mεηξνπνύινπ 13 o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Γεκεμβπίος 2002) 65. Patient selection for endovascular treatment of abdominal aortic aneurysms by dual-slice spiral CT-angiography V. K. Katsaros, G. Konstantes, G. Verikokos, P. Gallis, N. Pantelidis 15 th European Congress of Radiology (ECR 2003) (Vienna, 7-12 Μαπηίος 2003) 66. 3D-contrast enhanced turbo MRA for pulmonary emboli Ch. Drossos, V. K. Katsaros, O. Anagnostopoulou, P. Spathi, E. Georgiadis, A. Nikolaou 15 th European Congress of Radiology (ECR 2003) (Vienna, 7-12 Μαπηίος 2003) 67. Correlation of clinical and MRI findings in central facial nerve palsy Ch. Drossos, V. K. Katsaros, P. Spathi, Ch. Mourtopoulos, M. Mitropoulou, A. Nikolaou 15 th European Congress of Radiology (ECR 2003) (Vienna, 7-12 Μαπηίος 2003) 68. Ultrafast dynamic contrast enhanced 3D-turbo-MRA of thoracic vascular disease V. K. Katsaros, P. Spathi, Ch. Mourtopoulos, M. Mitropoulou, A. Nikolaou, Ch. Drossos 15 th European Congress of Radiology (ECR 2003) (Vienna, 7-12 Μαπηίος 2003)

23 69. Obstructive uropathy assessed by functional and anatomical breath-hold MR-urography V. K. Katsaros, M.Büchert, P. Spathi, Ch. Mourtopoulos, M. Mitropoulou, A. Nikolaou, Ch. Drossos 15 th European Congress of Radiology (ECR 2003) (Vienna, 7-12 Μαπηίος 2003) 70. Ζepatic perfusion disorders: Value of dynamic biphasic contrast enhanced MRI Ch. Drossos, V. K. Katsaros, P. Spathi, Ch. Mourtopoulos, M. Mitropoulou, A. Nikolaou RSNA 89 th Scientific Assembly and Annual Meeting 2003 (Chicago, 30 Νοεμβπίος -5 Γεκεμβπίος 2003) 71. 3D Contrast Enhanced MRA for pulmonary emboli Ch. Drossos, V. K. Katsaros, A. Rapti, G. Pavlakou, O. Anagnostopoulou RSNA 89 th Scientific Assembly and Annual Meeting 2003 (Chicago, 30 Νοεμβπίος -5 Γεκεμβπίος 2003) 72. Γηεξεύλεζε πλεπκνληθήο εκβνιήο κε ππεξηαρεία ηξηζδηάζηαηε καγλεηηθή αγγεηνγξαθία κεηά από ελδνθιέβηα έγρπζε παξακαγλεηηθήο νπζίαο. Σζαγθνύιε, Ο. Αλαγλσζηνπνύινπ, Β. Κ. Καηζαξόο, Υ. Γξόζνο Πλεπκνλνινγηθό πλέδξην, Hilton Hotel, Αζήλα (Αθήνα, Γεκεμβπίος 2003) 73. Dynamic biphasic CE MRI in hepatic perfusion disorders Ch. Drossos, V. K. Katsaros, P. Spathi, Ch. Mourtopoulos, M. Mitropoulou, A. Nikolaou 16 th European Congress of Radiology (ECR 2004) (Vienna, 5-9 Μαπηίος 2004) 74. MRT Evaluierung der Fazialisparese Ch. Drossos, V. K. Katsaros, P. Spathi, M. Mitropoulou, A. Nikolaou. 85. Deutscher Röntgenkongreß. (Wiesbaden, Mαΐος 2004) 75. Υσξνθαηαθηεηηθέο εμεξγαζίεο ζπνλδπιηθνύ ζσιήλα: Δπξήκαηα ζην καγλεηηθό ζπληνληζκό θαη δηαθνξηθή δηάγλσζε. Η. Παπαθσλζηαληίλνπ, Υ. Μνπξηόπνπινο, Β. Κ. Καηζαξόο, Π. Λακπξνπνύινπ, Μ. Μεηξνπνύινπ, Π. παζή, Γ. Κνινκόδε, Α. Νηθνιάνπ, Υ. Γξόζνο 14 o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, 29 επηεμβπίος-2 Οκηωβπίος 2004) 76. Δλδνθξαληαθέο ρσξνθαηαθηεηηθέο εμεξγαζίεο: Δπξήκαηα ζην καγλεηηθό ζπληνληζκό θαη δηαθνξηθή δηάγλσζε. Η. Παπαθσλζηαληίλνπ, Β. Κ. Καηζαξόο, M. Mεηξνπνύινπ, Π. Λακπξνπνύινπ, Υ. Μνπξηόπνπινο, Π. παζή, Γ. Κνινκόδε, Α. Νηθνιάνπ, Υ. Γξόζνο 14 o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, 29 επηεμβπίος-2 Οκηωβπίος 2004) 77. Γεθπξηθέο αιινηώζεηο: Δπξήκαηα ζην καγλεηηθό ζπληνληζκό θαη δηαθνξηθή δηάγλσζε. Β. Κ. Καηζαξόο, M. Mεηξνπνύινπ, Π. Λακπξνπνύινπ, Π. παζή, Υ. Μνπξηόπνπινο, Γ. Κνινκόδε, Α. Νηθνιάνπ, Υ. Γξόζνο 14 o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, 29 επηεμβπίος-2 Οκηωβπίος 2004)

24 78. Πνιπηνκηθή Τπνινγηζηηθή Αγγεηνγξαθία: Δθαξκνγή ηεο ζηηο παζήζεηο ησλ αξηεξηώλ M. Mεηξνπνύινπ, Π. Λακπξνπνύινπ, Β. Κ. Καηζαξόο, Υ. Μνπξηόπνπινο, Γ. Κνινκόδε, Α. Νηθνιάνπ, Υ. Γξόζνο 14 o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, 29 επηεμβπίος-2 Οκηωβπίος 2004) 79. Ζ Μαγλεηηθή Παγθξεαηνγξαθία (ΜΠ) ζηελ αμηνιόγεζε ησλ παζήζεσλ ηνπ παγθξεαηηθνύ πόξνπ Υ. Γξόζνο, Υ. Μνπξηόπνπινο, Β. Κ. Καηζαξόο, Π. παζή, M. Mεηξνπνύινπ, Π. Λακπξνπνύινπ, Γ. Κνινκόδε, Α. Νηθνιάνπ 14 o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, 29 επηεμβπίος-2 Οκηωβπίος 2004) 80. Μεηξήζεηο ηνπ όγθνπ ηνπ ζπιήλα θαη απεηθνληζηηθά επξήκαηα ζηε λόζν ηνπ Gaucher Π. Λακπξνπνύινπ, M. Mεηξνπνύινπ, Β. Κ. Καηζαξόο, Υ. Μνπξηόπνπινο, Γ. Κνινκόδε, Π. παζή, Α. Νηθνιάνπ, Υ. Γξόζνο 14 o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, 29 επηεμβπίος-2 Οκηωβπίος 2004) 81. Δγγελή ηερληθά ζθάικαηα (artifacts) ζηνλ καγλεηηθό ζπληνληζκό: Δπαλάιεςε κε πξννπηηθή Β. Κ. Καηζαξόο, Π. Λακπξνπνύινπ, M. Mεηξνπνύινπ, Υ. Μνπξηόπνπινο, Γ. Κνινκόδε, Π. παζή, Α. Νηθνιάνπ, Υ. Γξόζνο 14 o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, 29 επηεμβπίος-2 Οκηωβπίος 2004) 82. Ζ Γηεζλήο Σαμηλόκεζε θαηά Fardon θαη Milette ηεο δηζθνπάζεηαο ηεο ΟΜ Β. Κ. Καηζαξόο, M. Mεηξνπνύινπ, Π. Λακπξνπνύινπ, Υ. Μνπξηόπνπινο, Γ. Κνινκόδε, Π. παζή, Α. Νηθνιάνπ, Υ. Γξόζνο 14 o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, 29 επηεμβπίος-2οκηωβπίος 2004) 83. Γεθπξηθέο αιινηώζεηο: Δπξήκαηα ζην καγλεηηθό ζπληνληζκό θαη δηαθνξηθή δηάγλσζε. Β. Κ. Καηζαξόο, M. Mεηξνπνύινπ, Π. Λακπξνπνύινπ, Π. παζή, Υ. Μνπξηόπνπινο, Γ. Κνινκόδε, Α. Νηθνιάνπ, Υ. Γξόζνο 14 o Γηαπαλεπηζηεκηαθό Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Ηπάκλειο, Νοεμβπίος 2004) 84. Δγγελή ηερληθά ζθάικαηα (artifacts) ζηνλ καγλεηηθό ζπληνληζκό: Δπαλάιεςε κε πξννπηηθή Β. Κ. Καηζαξόο, Π. Λακπξνπνύινπ, M. Mεηξνπνύινπ, Υ. Μνπξηόπνπινο, Γ. Κνινκόδε, Π. παζή, Α. Νηθνιάνπ, Υ. Γξόζνο 14 o Γηαπαλεπηζηεκηαθό Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Ηπάκλειο, Νοεμβπίος 2004) 85. Ζ Γηεζλήο Σαμηλόκεζε θαηά Fardon θαη Milette ηεο δηζθνπάζεηαο ηεο ΟΜ Β. Κ. Καηζαξόο, M. Mεηξνπνύινπ, Π. Λακπξνπνύινπ, Υ. Μνπξηόπνπινο, Γ. Κνινκόδε, Π. παζή, Α. Νηθνιάνπ, Υ. Γξόζνο 14 o Γηαπαλεπηζηεκηαθό Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Ηπάκλειο, Νοεμβπίος 2004)

25 86. Pontine Bright Lesions: MRI findings and differential diagnosis V.K. Katsaros, M. Mitropoulou, P. Lampropoulou, C. Mourtopoulos, D. Kolomodi, A. Nikolaou, C. Drossos 17 th European Congress of Radiology (ECR 2005) (Vienna, 4-8 Μαπηίος 2005) 87. Spleen Volumetric Evaluation and imaging findings in Gaucher Disease P. Lampropoulou, V.K. Katsaros, M. Mitropoulou, C. Mourtopoulos, D. Kolomodi, A. Nikolaou, C. Drossos ESGAR 2005, 15 th Annual Meeting and Postgraduate Course (Florence, Μαΐος 2005) 88. Ραβδνκπνζάξθσκα Οπηζζνπιάγηαο Βάζεο Κξαλίνπ Α. Παπαδνπνύινπ, Α. Παπαδόπνπινο, Γ. Φιώξνο, Β. Καηζαξόο, Ν. Μαξαγθόο 13 ν Παλειιήλην πλέδξην Χηνξηλνιαξπγγνινγίαο Υεηξνπξγηθήο Κεθαιήο θαη Σξαρήινπ (Αθήνα, Νοεμβπίος 2005) 89. Χζκσηηθή κπειηλόιπζε: Απεηθόληζε κε Μαγλεηηθό πληνληζκό Β. Κ. Καηζαξόο, Π. Λακπξνπνύινπ, M. Mεηξνπνύινπ, Υ. Μνπξηόπνπινο, Π. παζή, Υ. ακαξά, Υ. Γξόζνο 15 o Γηαπαλεπηζηεκηαθό Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Νοεμβπίος 2005) 90. Ακθνηεξόπιεπξν παξαγαγγιίσκα θαξσηίδσλ: Απεηθνληζηηθά, ρεηξνπξγηθά επξήκαηα θαη επαλέιεγρνο Β. Κ. Καηζαξόο, Π. Λακπξνπνύινπ, M. Mεηξνπνύινπ, Α. Παπαδνπνύινπ, Λ. Θάλνο, Ν. Μαξαγθόο, Υ. Γξόζνο 15 o Γηαπαλεπηζηεκηαθό Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Νοεμβπίος 2005) 91. Αμίδεη λα αθηηλνβνινύκε ηνλ αζζελή κε εζηηαθή πάζεζε ηνπ ήπαηνο ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ηξηθαζηθή κειέηε ηνπ ήπαηνο κε ππνινγηζηηθή ηνκνγξαθία ή εηλαη θαιύηεξα λα ηνλ εμεηάδνπκε θαηεπζείαλ κε καγλεηηθή ηνκνγξαθία; Γ. Γ. Κόθθηλνο, Β. Κ. Καηζαξόο, Π. Λακπξνπνύινπ, M. Mεηξνπνύινπ,. Ληνλήο, Υ. Γξόζνο 15 o Γηαπαλεπηζηεκηαθό Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Νοεμβπίος 2005) 92. Rock in Brain: Imaging Findings V. K. Katsaros, M. Mitropoulou, P. Lampropoulou, A. Nikolaou, S. Kavadias, Ch. Drossos RSNA 91 st Scientific Assembly and Annual Meeting 2005 (Chicago, 27 Νοεμβπίος -2 Γεκεμβπίος 2005) 93. Diffuse Liver diseases: Imaging Findings M. Mitropoulou, P. Lampropoulou, V. K. Katsaros, A. Tsikini, P.Spathi, Ch. Drossos RSNA 91 st Scientific Assembly and Annual Meeting 2005 (Chicago, 27 Νοεμβπίος -2 Γεκεμβπίος 2005)

26 94. Ακθνηεξόπιεπξν παξαγαγγιίσκα θαξσηίδσλ: Απεηθνληζηηθά, ρεηξνπξγηθά επξήκαηα θαη επαλέιεγρνο Β. Κ. Καηζαξόο, Π. Λακπξνπνύινπ, M. Mεηξνπνύινπ, Α. Παπαδνπνύινπ, Λ. Θάλνο, Ν. Μαξαγθόο, Υ. Γξόζνο 6 th Athenian Days of Interventional Radiology (Αθήνα, 4-6 Μαΐος 2006) 95. Δλδνθξαληαθό πλνβηαθό άξθσκα Β. Καηζαξόο, A. Παπαδνπνύινπ, Α. Υξήζηνπ, Α. Καηζαξνύ, Γ. Φιώξνο, Ν. Μαξαγθόο 6 th Athenian Days of Interventional Radiology (Αθήνα, 4-6 Μαΐος 2006) 96. Synovial Sarkom der Schädelbasis: Eine seltene Lokalisation A. Papadopoulou, V. K. Katsaros, Floros, Marangos 77. Jahresversammlung der deutschen HNO Gesellschaft (Mannheim, Μαΐος 2006) 97. πξηγγνκπειία ρσξίο Arnold-Chiari ζπλδπαδόκελε κε ζθνιίσζε Αλαθνξά πεξηζηαηηθνύ Α. Μεηξόπνπινο, Ν. Γεσξγαθνύιηαο, Β. Καηζαξόο, Μ. Κνπηνπξνύζηνπ, Π. Παλάξεηνο, Γ. θπηηώηε, Γ. Οξθαλίδεο, Υ. Γξόζνο, Α. εξέηεο 20 ν Παλειιήλην Νεπξνρεηξνπξγηθό πλέδξην (Υαλκιδική, 8-11 Ιοςνίος 2006) 98. MRI and MRA of Bilateral Carotid Body Tumors V. K. Katsaros, P. Lampropoulou, M. Mitropoulou, A. Papadopoulou, N. Marangos, Ch. Drossos ESNR XXXI Congress and 15th Advanced Course 2006 (Geneva, επηεμβπίος 2006) 99. Deformities of the Inner Ear and the Internal Auditory Canal N. Marangos, V. K. Katsaros ESNR XXXI Congress and 15th Advanced Course 2006 (Geneva, επηεμβπίος 2006) 100. Intracranial Synovial Sarcoma V. K. Katsaros, A. Papadopoulou, A. Katsarou, D. Floros, N. Marangos ESNR XXXI Congress and 15th Advanced Course 2006 (Geneva, επηεμβπίος 2006) 101. Pontine Bright Lesions: MRI Findings and Differential Diagnosis V. K. Katsaros, P. Lampropoulou, P. Spathi, A. Nikolaou, Z. Nikolakopoulou, C. Drossos ESNR XXXI Congress and 15th Advanced Course 2006 (Geneva, επηεμβπίος 2006) 102. High-Resolution MRI of Hippocampus in Seizures V. K. Katsaros, C. Mourtopoulos, P. Spathi, P. Lampropoulou, M. Mitropoulou, C. Drossos ESNR XXXI Congress and 15th Advanced Course 2006 (Geneva, επηεμβπίος 2006)

27 103. Osmotic Myelinolysis of the brain: MRI Findings V. K. Katsaros, P. Lampropoulou, M. Mitropoulou, P. Spathi, C. Samara, C. Drossos ESNR XXXI Congress and 15th Advanced Course 2006 (Geneva, επηεμβπίος 2006) 104. Intracranial otogenic complications of cholesteatoma V. K. Katsaros, S. Lyra, P. Lampropoulou, N. Triantos, N. Batakis, C. Drossos ESNR XXXI Congress and 15th Advanced Course 2006 (Geneva, επηεμβπίος 2006) 105. Sporadic Schwannoma of the radial nerve without Neurofibromatosis V. K. Katsaros, E. Kyrkou, A. Katsarou, V. Venizelos ESNR XXXI Congress and 15th Advanced Course 2006 (Geneva, επηεμβπίος 2006) 106. Fibrous histiocytoma of the lacrimal gland V. K. Katsaros, P. Lampropoulou, M. Mitropoulou, A. Nikolaou, C. Drossos ESNR XXXI Congress and 15th Advanced Course 2006 (Geneva, επηεμβπίος 2006) 107. Hemorrhagic Schwannoma of the IAC V. K. Katsaros ESNR XXXI Congress and 15th Advanced Course 2006 (Geneva, επηεμβπίος 2006) 108. Syringomyelia associated with the hindbrain without Arnold-Chiari malformation in combination with scoliosis of spinal thoracocervical junction V. K. Katsaros, A. Mitropoulos, P. Lampropoulou, M. Mitropoulou, N. Georgakoulias, C. Drossos ESNR XXXI Congress and 15th Advanced Course 2006 (Geneva, επηεμβπίος 2006) 109. Whole Body Hydatid Disease: Imaging Findings C. Drossos, V. K. Katsaros, P. Lampropoulou, M. Mitropoulou, A. Nikolaou, D. Karakyklas RSNA 92 nd Scientific Assembly and Annual Meeting 2006 (Chicago, 26 Νοεμβπίος -1 Γεκεμβπίος 2006) 110. CADASIL? Α. Καηζαξνύ, Π. δξόιηαο, Η. Υξήζηνπ,. Κξαπνβίηεο, Υ. Μπνπξγνπηδάλεο, Β. Καηζαξόο 15 o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Γεκεμβπίος 2006) 111. Σαμηλόκεζε ζπγγελώλ αλσκαιηώλ ηνπ έζσ σηόο θαη ηνπ έζσ αθνπζηηθνύ πόξνπ Β. Καηζαξόο, Ν. Μαξαγθόο, Υ. Γξόζνο 15 o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Γεκεμβπίος 2006) 112. Δμόζησζε Απρεληθνύ πνλδύινπ κε πλνδό Μπεινπάζεηα Θ. Φιάζθαο, Β. Καηζαξόο, Β. Κνλνθάνπ, Α. αββαλή,. Γθαηδώλεο, Ζ. νπξηδήο,. Ληνλήο, Γ. αθάο 15 o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Γεκεμβπίος 2006)

28 113. Δπηπιαθείζα Αξαρλνεηδήο Κύζηε ρσξίο Ηζηνξηθό ΚΔΚ ή Ρήμεο Αλεπξύζκαηνο Β. Καηζαξόο, Θ. Φιάζθαο, Υ. Υξπζηθόπνπινο, Μ. Θεκηζηνθιένπο, Σ. Μπνύξαο, Γ. ηξάληδαιεο, Δ. Μπνβηάηζεο, Α. Βιάρνο, Γ. αθάο 15 o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Γεκεμβπίος 2006) 114. Δλδνθξαληαθέο επηπινθέο κεηά από ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ρνινζηεαηώκαηνο Β. Καηζαξόο,. Λύξα, Π. Λακπξνπνύινπ, Γ. Πιέζζαο, Ν. Μπαηάθεο, Υ. Γξόζνο 15 o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Γεκεμβπίος 2006) 115. Απεηθνληζηηθή Γηεξεύλεζε ηεο «Παξνδηθήο Μεηαλαζηεπηηθήο Οζηενπόξσζεο» Μ. Θενθαλνπνύινπ, Δ. Κύξθνπ, Η. Νίθαο, Β. Καηζαξόο, Π. Λακπξνπνύινπ, Μ. Μεηξνπνύινπ, Υ. Γξόζνο 15 o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Γεκεμβπίος 2006) 116. Απεηθόληζε κε Σερληθέο Γηάρπζεο (Diffusion Weighted) ζε Βιάβεο ηνπ Δγθεθάινπ εθηόο Ηζραηκηθώλ ΑΔΔ Β. Κ. Καηζαξόο,. Λύξα, Π. Λακπξνπνύινπ, Θ. Παπαζενδώξνπ, Ν. Μπαηάθεο, Υ. Γξόζνο 15 o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Γεκεμβπίος 2006) D-Contrast Enhanced Turbo MRA for Pulmonary Emboli A. Katsarou, N. Ptohis, V. K. Katsaros, P. Lampropoulou, M. Mitropoulou, Ch. Drossos 2007 Chest Conference by the European Society of Thoracic Imaging and Fleischner Society (Αθήνα, 8-10 Ιοςνίος 2007) 118. Ultrafast dynamic contrast enhanced 3D-Turbo-MRA of thoracic vasculature disease N. Ptohis, A. Katsarou, V. K. Katsaros, P. Lampropoulou, M. Mitropoulou, Ch. Drossos 2007 Chest Conference by the European Society of Thoracic Imaging and Fleischner Society (Αθήνα, 8-10 Ιοςνίος 2007) 119. Complicated arachnoid cyst without history of head injury or aneurysm rupture V. K. Katsaros, Th. Flaskas, G. Stranjalis, E. Boviatsis, S. Gatzonis, Ch. Chrysikopoulos, D. E. Sakkas 32 nd ESNR Annual Meeting and 16th Advanced Course (Genoa, επηεμβπίος 2007) 120. Osteochondroma of C5 vertebra presenting as compressive myelopathy in a patient without multiple exostoses V. K. Katsaros, Th. Flaskas, E. Sourtzis, S. Gatzonis, A. Savvani, S. Lionis, D. E. Sakkas 32 nd ESNR Annual Meeting and 16th Advanced Course (Genoa, επηεμβπίος 2007) 121. Primary Orbital Amyloidosis V. K. Katsaros, P. Brestas, A. Roumeliotis, D. D. Moutzouris, A. Katsarou, F. Skopouli 32 nd ESNR Annual Meeting and 16th Advanced Course (Genoa, επηεμβπίος 2007)

29 122. Infranuclear Facial Nerve Palsy: Correlation of Clinical and MRI Findings V. K. Katsaros, P. Lampropoulou, M. Mitropoulou, A. Nikolaou, Ch. Samara, Ch. Drossos 32 nd ESNR Annual Meeting and 16th Advanced Course (Genoa, επηεμβπίος 2007) 123. Unusual Cases of Brain Inflammation/Infection V. K. Katsaros, P. Lampropoulou, M. Mitropoulou, M. Theofanopoulou, Z. Nikolakopoulou, Ch. Drossos 32 nd ESNR Annual Meeting and 16th Advanced Course (Genoa, επηεμβπίος 2007) 124. Hydatid Disease of the Central Nervous System V. K. Katsaros, P. Lampropoulou, M. Mitropoulou, A. Nikolaou, S. Kavvadias, Ch. Drossos 32 nd ESNR Annual Meeting and 16th Advanced Course (Genoa, επηεμβπίος 2007) 125. Diffusion Weighted Imaging in Cerebral Haemorrhagic Lesions V. K. Katsaros, S. Lyra, K. Bakopoulos, A. Papatheodorou, A. Katsarou, N. Batakis 32 nd ESNR Annual Meeting and 16th Advanced Course (Genoa, επηεμβπίος 2007) 126. MR imaging of the brain in patients with suspected diffuse axonal injury (DAI): Diffusion Weighted Imaging and T2* GRE sequences P. Ellinas, K. Bakopoulos, V. K. Katsaros, S. Lyra, A. Papatheodorou, E. Samaras, V. Varsos, N. Batakis 32 nd ESNR Annual Meeting and 16th Advanced Course (Genoa, επηεμβπίος 2007) 127. Deformities of the Inner Ear and the Internal Auditory Canal V. K. Katsaros, N. Marangos, Ch. Drossos RSNA 93 rd Scientific Assembly and Annual Meeting 2007 (Chicago, Νοεμβπίος 2007) 128. Congenital deformities of the ear V. K. Katsaros, N. Marangos, Ch. Drossos 20 th European Congress of Radiology (ECR 2008) (Vienna, 7-11 Μαπηίος MR appearance and differential diagnosis of pontine lesions. V. K. Katsaros,, P.Lampropoulou, M.Mitropoulou, A.Nikolaou, Ch. Drossos. 25 th International Congress of Radiology (ICR 2008) (Marrakesh, 5-8 Ιοςνίος2008) 130. Imaging findings of Gaucher disease in all over the body. V. K. Katsaros,, P.Lampropoulou, M.Mitropoulou, A.Nikolaou, Ch. Drossos. 25 th International Congress of Radiology (ICR 2008) (Marrakesh, 5-8 Ιοςνίος2008)

30 131. Ζ ζπκβνιή ηεο απεηθόληζεο Μαγλεηηθνύ πληνληζκνύ ζηελ αλάδεημε ησλ σηνγελώλ ελδνθξαληαθώλ επηπινθώλ. Β. Καηζαξόο, Α. Καηζαξνύ, Π. Λακπξνπνύινπ, Ε. Νηθνιαθνπνύινπ, Υ. ακαξά, Υ. Γξόζνο 22 ν Παλειιήλην Νεπξνρεηξνπξγηθό πλέδξην (Αθήνα Ιοςνίος 2008) 132. Σερληθέο δηάρπζεο θαη T2* GRE αθνινπζία ζε αζζελείο κε ππνςία δηάρπηεο Αμνληθήο θάθσζεο (DAI). Α. Καηζαξνύ, Β. Καηζαξόο, Π. Έιιελαο, Κ.Μπαθόπνπινο, Δ. ακαξάο, Β. Βάξζνο, Ν. Μπαηάθεο, Υ. Γξόζνο 22 ν Παλειιήλην Νεπξνρεηξνπξγηθό πλέδξην (Αθήνα Ιοςνίος 2008) 133. Γηεγρεηξεηηθή επηβεβαίσζε απεηθνληζηηθώλ επξεκάησλ ζε ηξία ηδηαίηεξα πεξηζηαηηθά κηθξναγγεηαθήο απνζπκπίεζεο ηξηδύκνπ λεύξνπ Σ. Μπνύξαο, Γ. ηξάληδαιεο, Ν. Μπνληόδνγινπ, Β. Καηζαξόο, Μ. Θεκηζηνθιένπο, Λ. ηαπξηλνύ, Θ. Φιάζθαο, Δ. Μπνβηάηζεο 22 ν Παλειιήλην Νεπξνρεηξνπξγηθό πλέδξην (Αθήνα Ιοςνίος 2008) 134. Απεηθνληζηηθά θαη δηεγρεηξεηηθά επξήκαηα λεπξαγγεηαθήο ζπκπίεζεο πξνο ηελ θαζηέξσζε εμεηδηθεπκέλσλ ελδείμεσλ ιεπηνκεξνύο πξνεγρεηξεηηθνύ απεηθνληζηηθνύ ειέγρνπ Σ. Μπνύξαο, Γ. ηξάληδαιεο, Ν. Μπνληόδνγινπ, Β. Καηζαξόο, Μ. Θεκηζηνθιένπο, Β. Κνλνθάνπ, Δ. Μπνβηάηζεο, Λ. ηαπξηλνύ, Γ. Δ. αθάο 22 ν Παλειιήλην Νεπξνρεηξνπξγηθό πλέδξην (Αθήνα Ιοςνίος 2008) 135. Role of neuroimaging in autoimmune diseases of the CNS V.K. Katsaros, M.Papathanasiou, S.Lyra, K.Karageorgiou, Ch.Drossos, A.Gouliamos 33 rd ESNR Annual Meeting and 17 th Advanced Course (Krakow επηεμβπίος 2008) 136. Olivopontocerebellar atrophy due to multiple sclerosis V. K. Katsaros, M.Kotsakou, A.Kontogiannis, M.Papathanasiou, V.Zis, C.Drossos, A.Gouliamos 33 rd ESNR Annual Meeting and 17 th Advanced Course (Krakow επηεμβπίος 2008) 137. Trigonal Cavernous Angioma: Radiologic Clinical Pathologic Correlation V. K. Katsaros, L. Stavrinou, G. Stranjalis, T. Flaskas, N. Bontozoglou, D.E. Sakas 33 rd ESNR Annual Meeting and 17 th Advanced Course (Krakow επηεμβπίος 2008) 138. Απεηθνληζηηθά θαη δηεγρεηξεηηθά επξήκαηα ζε πεξηζηαηηθά κηθξναγγεηαθήο απνζπκπίεζεο ηξηδύκνπ λεύξνπ Β. Καηζαξόο, Σξ. Μπνύξαο, Γ. ηξάληδαιεο, Μ. Θεκηζηνθιένπο, Θ. Φιάζθαο, Λ. ηαπξηλνύ, Ν. Μπνληόδνγινπ, Γ. Δ. αθάο 16 ν Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Οκηωβπίος 2008)

31 139. Ο ξόινο ηεο Νεπξναπεηθόληζεο ζηα απηνάλνζα λνζήκαηα ηνπ ΚΝ. Β. Καηζαξόο, Α. Καηζαξνύ,. Λύξα, Π. Λακπξνπνύινπ, Μ. Παπαζαλαζηνπ, Υ. Γξόζνο, Α. Γνπιηάκνο 16 ν Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Οκηωβπίος 2008) 140. Ζ ρξεζηκόηεηα ηεο Τπεξερνηνκνγξαθίαο ζηε δηαγλσζηηθή δηεξεύλεζε ηεο επώδπλεο γαζηξνθλεκίαο Π. Μπξεζηαο, Β. Καηζαξόο, Μ. Σζνπξνπιαο, Υ. Γξόζνο 16 ν Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Οκηωβπίος 2008) 141. Τπεξερνγξαθηθά επξήκαηα ζην ζύλδξνκν ηαξζηαίνπ ζσιήλα. Π. Μπξεζηαο, Β. Καηζαξόο, Μ. Σζνπξνπιαο, Υ. Γξόζνο 16 ν Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Οκηωβπίος 2008) 142. Απεηθόληζε ησλ ελδνδηαθπγώλ κεηά ηελ ελδναπιηθή απνθαηάζηαζε κε κεηαιιηθά stent αλεπξπζκάησλ θνηιηαθήο ανξηήο κε ηε ρξήζε MDCT. Δ. Κξνκκύδα, Γ. Καξαθύθιαο, Π. Λακπξνπνύινπ, Α. Μήθα, Υ. ακαξά, Β. Καηζαξόο, Υ. Γξόζνο 143. Ζ ζπκβνιή ηεο απεηθόληζεο Μαγλεηηθνύ πληνληζκνύ ζηελ αλάδεημε ησλ ελδνθξαληαθώλ σηνγελώλ επηπινθώλ. Β. Καηζαξόο, Α. Καηζαξνύ,. Λύξα, Π. Λακπξνπνύινπ, Μ. Μεηξνπνύινπ, Υ. Γξόζνο 16 ν Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Οκηωβπίος 2008) 144. Ο ζεκαληηθόο ξόινο ηεο CT MRI ζηελ ρεκεηνζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε πλεπκνληθώλ θαη εγθεθαιηθώλ κεηαζηάζεσλ «ρνξην-επηζειηώκαηνο» έπεηηα από κύιε θύεζε: Αλαθνξά ζε ζπάλην πεξηζηαηηθό αζζελνύο ειηθίαο 32 εηώλ. Ληνλήο, Μ. Βνπγηνπθιάθε, Γ. Κνινκόδε, Μ. Μεηξνπνύινπ, Υ. Μνπξηόπνπινο, Π. Παπαγηαλλόπνπινο, Β. Καηζαξόο, Α. Νηθνιάνπ, Υ. ακαξά, Δ. Ληαλόο, Α. Μ. Γεκόπνπινο 16 ν Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Οκηωβπίος 2008) 145. Δλδηαθεξνπζα πεξηπησζε αλδξνο κε κε θιαζηθε αλεπαξθεηα ηεο 21-πδξνμπιαζεο, ε νπνηα εθδεισζεθε ζηα εμεληα ηνπ κε ηπραηα επξεζεηζα καδα (ηπραησκα ζην αξηζηεξν επηλεθξηδην Β. Καηζαξόο, Α. Κνληνγηάλλεο, Υ. Μνπξηόπνπινο, Μ. Μεηξνπνύινπ, Γ. Κνινκόδε, Αηθ. Καιύβα,. Ληνλήο 16 ν Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Οκηωβπίος 2008) 146. Role of neuroimaging in autoimmune diseases of the CNS V.K. Katsaros, M. Papathanasiou, S. Lyra, P. Lampropoulou, Ch. Drossos, A. Gouliamos RSNA 94 th Scientific Assembly and Annual Meeting 2008 (Chicago, 30 Νοεμβπίος 5 Γεκεμβπίος 2008)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy ΠΡΟΩΠΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Όνομα: Γξ. Μάξηνο Α. Θενδόηνπ Ημερομηνία Γεννήσεως: 28 Ιαλνπαξίνπ 1956 Τπηκοότητα: Κύπξηνο Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγακνο, Παληξεκέλνο κε ηελ Καηεξίλα θαη έρσ κία θόξε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Δξγαζίεο παξνπζηάζεηο ζε ειιεληθά ζπλέδξηα ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟ ΛΗΦΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Δξγαζίεο παξνπζηάζεηο ζε ειιεληθά ζπλέδξηα ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟ ΛΗΦΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν : Παλαγηώηεο ηεξγίνπ Όλνκα Παηξόο : Θωκάο Δηδηθόηεηα : Αθηηλνδηαγλωζηηθή E-mail : stergioupanos@gmail.com ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Απόθνηηνο 27 νπ Λπθείνπ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 Δίζνδνο Διεύζεξε Υώξνο Γηεμαγσγήο: ΡΔΑ Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή, 7 νο όξνθνο (Λ. Συγγρού 385, Π. Φάληρο) Δπηζηεκνληθό Πξόγξακκα Γεπηέξα,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Ημερίδες

Εκπαιδευτικές Ημερίδες Ελληνικός Οργανισμός Εγκεφαλικών (ΕΛ.Ο.Ε.) Hellenic Stroke Organization Εκπαιδευτικές Ημερίδες Εγκεφαλικών Επεισοδίων Divani Caravel, Αθήνα 2015-2016 19 Δεκέμβριου 2015 16 Ιανουαρίου 2016 20 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθνηλώζεηο ζε Διιεληθά ζπλέδξηα πλεδξίεο επηζηεκνληθώλ Δηαηξεηώλ

Αλαθνηλώζεηο ζε Διιεληθά ζπλέδξηα πλεδξίεο επηζηεκνληθώλ Δηαηξεηώλ Αλαθνηλώζεηο ζε Διιεληθά ζπλέδξηα πλεδξίεο επηζηεκνληθώλ Δηαηξεηώλ 1. D.O.L.I.S ζύζηεκα ιηζνηξηςίαο.ζ εκπεηξία από ζε κνλήξε ιηζίαζε ηνπ νπξνπνηεηηθνύ.η.υαηξέηεο,β.αδακόπνπινο,γ.γειαθάο,γ.γαζθαιόπνπι νο,γ.αγγειηδάθεο,φ.νθξάο.

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου 50 ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 3, 2006 (50-54) Προσεχείς επιστημονικές συναντήσεις Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας-Αγγειοχειρουργικής 20-22 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές Πτυχίο Ιατρική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

Σπουδές Πτυχίο Ιατρική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ e-mail: pan_argyriou@yahoo.gr Σπουδές Πτυχίο Ιατρική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ΙΟΥΝΙΟΣ 1995 Ειδικότητα Ακτινοδιαγνωστικής, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 Μεταπτυχιακοί τίτλοι- Διατριβές

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

27! "# www.haoms2013.org

27! # www.haoms2013.org Τελικό Πρόγραμμα 27 Hilton Cyprus - - 3 27 - - - - - - - --, - - - - - Nic Jung Jung Nic - 4 27 Fiehrs Gerhard Anastassov Youri - Anastassov George 19:00 BALLROOM C OTHELLO BALLROOM B 08:00-09:00 08:00-09:00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΤΙΑΔΗ Ι. ΜΑΤΣΑΓΚΑ Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΜΙΛΤΙΑΔΗ Ι. ΜΑΤΣΑΓΚΑ Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗ Ι. ΜΑΤΣΑΓΚΑ Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΑΪΟΣ 2015 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Μιλτιάδης Ιωάννου Ματσάγκας ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ Μ. Σ Π Ε Γ Γ Ο Σ Π Λ Η Ρ Ε Σ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ Μ. Σ Π Ε Γ Γ Ο Σ Π Λ Η Ρ Ε Σ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ Μ. Σ Π Ε Γ Γ Ο Σ Αναπληρωτής Καθηγητής Νευρολογίας Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Π Λ Η Ρ Ε Σ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΑΘΗΝΑ, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Γιεσθ. καηοικίας: Αγίοσ Γεφργίοσ 38, Σπάηα, 190 04 Τηλέθφνο : 210-9968816, 6977-200852 Ηλεκηρονικό

Γιεσθ. καηοικίας: Αγίοσ Γεφργίοσ 38, Σπάηα, 190 04 Τηλέθφνο : 210-9968816, 6977-200852 Ηλεκηρονικό 1. Προζφπικά ζηοιτεία Όνομα: Μαρία Δπίθεηο: Κρεκούκια Ημερομηνία Γέννηζης: 2 Φεβροσαρίοσ 1970 Τόπος Γέννηζης: Κσπαριζζία Μεζζηνίας Όνομα παηέρα: Ιφάννης Όνομα μηηέρας: Αναζηαζία Οικογενειακή καηάζηαζη:

Διαβάστε περισσότερα

PRELIMINARY PROGRAMME

PRELIMINARY PROGRAMME 3 rd JOINT GREEK TURKISH CONGRESS PRELIMINARY PROGRAMME ΠΑΡΑΚΔΤΖ 29ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 FRIDAY 29 th JUNE 2012 18.00 20.00 Α ηρογγσιόσραπέδη RoundTableA Μσοθαρδηοπάζεηες Cardiomyopathies Πξόεδξνη: Γ. Παρταρίδες,

Διαβάστε περισσότερα

Speakers Index Ευρετήριο Ομιλητών

Speakers Index Ευρετήριο Ομιλητών Speakers Index Ευρετήριο Ομιλητών Γρηγοριάδης Ν. Αν. Καθηγητής Νευρολογίας, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δαρδιώτης Ε. Λέκτορας Νευρολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΡΓΗΟ Κ. ΣΗΒΓΟΤΛΖ ΤΝΟΠΣΗΚΟ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Ω Μ Α. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Νεπξνινγίαο. Ηαηξηθήο ρνιήο Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ

ΓΔΩΡΓΗΟ Κ. ΣΗΒΓΟΤΛΖ ΤΝΟΠΣΗΚΟ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Ω Μ Α. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Νεπξνινγίαο. Ηαηξηθήο ρνιήο Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ ΓΔΩΡΓΗΟ Κ. ΣΗΒΓΟΤΛΖ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Νεπξνινγίαο Ηαηξηθήο ρνιήο Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ΤΝΟΠΣΗΚΟ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Ω Μ Α επηέκβξηνο 2014 σελ.1 ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ XVIII ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. Νοέµβριος 1-5, 1992, Αθήνα 2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ. Ιανουάριος 28-29, 1995, Αθήνα. ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΤΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

ΠΑΤΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα ΠΑΤΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Πατίκας Πατρώνυμο: Αλέξανδρος Ημερομηνία Γέννησης: 18.06.1974 Τόπος γέννησης: Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΑΒΗ. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Αθηηλνδηαγλσζηηθήο Σκήκα Ιαηξηθήο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο. Βηνγξαθηθό εκείσκα

ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΑΒΗ. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Αθηηλνδηαγλσζηηθήο Σκήκα Ιαηξηθήο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο. Βηνγξαθηθό εκείσκα ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΑΒΗ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Αθηηλνδηαγλσζηηθήο Σκήκα Ιαηξηθήο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Βηνγξαθηθό εκείσκα & Τπόκλεκα Δξεπλεηηθνύ Έξγνπ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ΜΑΪΟ 2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΒΑΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ Α) Ελληνικά 1. 1 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Λοιμώξεων Π.Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», 11-13 Οκτωβρίου 1991 2. 2 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου. ESVS XXII Annual Meeting. 4-7 Σεπτεμβρίου 2008 Τόπος: Acropolis, Nice, France Πληροφορίες: www.esvs.

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου. ESVS XXII Annual Meeting. 4-7 Σεπτεμβρίου 2008 Τόπος: Acropolis, Nice, France Πληροφορίες: www.esvs. 164 ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 14, 2008 (164-168) Προσεχείς επιστημονικές συναντήσεις Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου ESVS XXII Annual Meeting 4-7 Σεπτεμβρίου 2008 Τόπος: Acropolis,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΡΔΤΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 2011-2013. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4 νπ - 6 νπ ΚΤΚΛΟΤ (Οθηώβξηνο Γεθέκβξηνο 2011)

ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΡΔΤΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 2011-2013. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4 νπ - 6 νπ ΚΤΚΛΟΤ (Οθηώβξηνο Γεθέκβξηνο 2011) ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΡΔΤΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 2011-2013 (Αθηεξωκέλν ζηε κλήκε ηνπ Ζξαθιή Κξεηηθνύ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4 νπ - 6 νπ ΚΤΚΛΟΤ (Οθηώβξηνο Γεθέκβξηνο 2011) Γηνηθνύζα Δπηηξνπή Αλδξέαο Αληωλόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Στουγιάννος. Καρδιολόγος

Παύλος Στουγιάννος. Καρδιολόγος Παύλος Στουγιάννος Καρδιολόγος Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ» Επιδημιολογία Ο θωρακικός πόνος είναι υπεύθυνος για το 5-7% των επισκέψεων ασθενών στα ΤΕΠ. 15-20% έχουν Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο Μικρό ποσοστό άλλες επικίνδυνες

Διαβάστε περισσότερα

Διενέπγεια πλεςποκενηήζευν, λήτηρ κςηηαπολογικού ςλικού δια παπακένηηζηρ λεμθαδένυν, απηηπιοκενηήζευν

Διενέπγεια πλεςποκενηήζευν, λήτηρ κςηηαπολογικού ςλικού δια παπακένηηζηρ λεμθαδένυν, απηηπιοκενηήζευν Τζίλαρ Βαζίλειορ Πνεςμονολόγορ Πποζωπικά ζηοισεία: Γηεύζπλζε: Ταθίλζνπ 12, Αγία Παξαζθεπή, Αζήλα, ΣΚ: 15343 Σειέθσλν : 0030-210-7667074 (νηθίαο), 0030-6951944018 (θηλεηό) E-mail Address: tzilasvasilios@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο Moyamoya σε έδαφος νευροїνωμάτωσης τύπου I. Περιγραφή περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.

Σύνδρομο Moyamoya σε έδαφος νευροїνωμάτωσης τύπου I. Περιγραφή περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 24 2 137 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Σύνδρομο Moyamoya σε έδαφος νευροїνωμάτωσης τύπου I. Περιγραφή περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Ε. Βαργιάμη 1, E. Σαπουντζή 1, Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Νίκορ Ππωτονοτάπιορ, MD, FESC, Νάξορ Η γελεηηθή ησλ θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ έρεη εμειηρζεί νπζηαζηηθά θαηά ηα ηειεπηαία είθνζη ρξόληα. Σε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα εμειίρζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΓΟΥ

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΓΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΓΟΥ Πλεπκνληθή εκβνιή(πδ) Πην πνιύ ζύλδξνκν παξά θαζνξηζκέλε λόζνο Δπηπινθή πνιιώλ θαη δηαθνξεηηθώλ θαηαζηάζεσλ πρλόηεηα 0.5/1000 ζην Γπηηθό θόζκν (1/1000 ε DVT) (21-69/100.000

Διαβάστε περισσότερα

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia.

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1986 Β Πανελλήνιο Συνέδριο Μεσογειακής Αναιμίας Πάτρα. 1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1990 Δ Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας, Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ερευνητικού έργου

Παρουσίαση ερευνητικού έργου Παρουσίαση ερευνητικού έργου Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων B Καρδιολογική Κλινική Study of peripheral circulation in patients with Heart Failure 11/2/2016 Μπεχλιούλης Άρης, MD, PhD Kαρδιολόγος, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Number All 397 Women 323 (81%) Men 74 (19%) Age(years) 39,1 (17-74) 38,9 (17-74) 40,5 (18-61) Maximum known weight(kg) 145,4 (92,0-292,0) 138,9 (92,0-202,0) 174,1 (126,0-292,0) Body mass index (kg/m 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΕΣΩ ΚΑΡΩΤΙΔΑΣ Συστηματική Ανασκόπηση

ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΕΣΩ ΚΑΡΩΤΙΔΑΣ Συστηματική Ανασκόπηση ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ 1 Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, 2 Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Νοσ. ΑΧΕΠΑ, 3 Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Ιπποκράτειο ΓΝΑ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΑΝΟΗ ΠΑΓΚΡΕΑΣΙΣΙΔΑ. ηέξγηνο Γειαθίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο

ΑΤΣΟΑΝΟΗ ΠΑΓΚΡΕΑΣΙΣΙΔΑ. ηέξγηνο Γειαθίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο ΑΤΣΟΑΝΟΗ ΠΑΓΚΡΕΑΣΙΣΙΔΑ ηέξγηνο Γειαθίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Ο νκηιεηήο δελ έρεη νπνηαδήπνηε ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεορνξεγνύο ηνπ ζπλεδξίνπ ΑΤΣΟΑΝΟΗ ΠΑΓΚΡΕΑΣΙΣΙΔΑ: νξηζκόο Η ΑΠ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ

Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν.ΒΛΑΔΡΟ ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΌΣΗΣΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ θαηξηθή Σκεκαηηθή ηνηρωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014

ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΠΟΗΟ ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ «AMALIA HOTEL NAUPLIA» ΝΑΤΠΛΗΟ ΑΡΓΟΛΗΓΑ ΑΗΘΟΤΑ «ΑΝΣΗΓΟΝΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕ ΑΜΕΕ ΘΕΕΙ ΕΡΓΑΙΑ CONSULTANT ΑΠΟ ΣΗΝ GLOBALMEDIREC Ε ΚΡΑΣΙΚΑ NHS ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ

ΝΕΕ ΑΜΕΕ ΘΕΕΙ ΕΡΓΑΙΑ CONSULTANT ΑΠΟ ΣΗΝ GLOBALMEDIREC Ε ΚΡΑΣΙΚΑ NHS ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΝΕΕ ΑΜΕΕ ΘΕΕΙ ΕΡΓΑΙΑ CONSULTANT ΑΠΟ ΣΗΝ GLOBALMEDIREC Ε ΚΡΑΣΙΚΑ NHS ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ Scotland Νν. 5-0818-837 2 Consultant Breast Radiologists 3 Consultant General Radiologists (MRI&CT) 2 Consultant Interventional

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ΣΟΤΚΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΑΣΡΔΗΟΤ : ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ 30, 15125 ΠΑΡΑΓΔΙΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΣΑΥ/ΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Ν.ΠΛΑΣΗΡΑ 6Α, 15234 ΥΑΛΑΝΓΡΙ Δ - ΜΑΗL

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Aegli Zappiou, Athens, Greece Course Program February 11-12, 2017

Aegli Zappiou, Athens, Greece Course Program February 11-12, 2017 Aegli Zappiou, Athens, Greece Course Program February 11-12, 2017 9.00-9.25 Registration Day 1 9.25 9.30 9.30 10.10 Welcome and presentation of the agenda Professor P. Papathanasopoulos President of HELANI

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΔΛΛΑ ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ

ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΔΛΛΑ ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΔΛΛΑ ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ Γάγγραινα κάτω άκρων Καρδιακή ανεπάρκεια Τπερτροφία αριστεράς κοιλίας Έμφραγμα μυοκαρδίου Ρήξη αρτηριακού ανευρύσματος Σύφλωση ΤΠΔΡΣΑΗ Τπερτασική

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας- HER

Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας- HER Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας- HER Ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας (Electronic Health Record-HER) αποτελεί: «ψηφιακά αποθηκευμένο αρχείο με στοιχεία για τη ζωή του ατόμου, με σκοπό: την καταγραφή των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Dr. ΓΗΜΗΣΡΙΟ Π. ΥΑΡΓΑΛΟΤΜΠΑ

Βιογραφικό Dr. ΓΗΜΗΣΡΙΟ Π. ΥΑΡΓΑΛΟΤΜΠΑ Βιογραφικό Dr. ΓΗΜΗΣΡΙΟ Π. ΥΑΡΓΑΛΟΤΜΠΑ Πποζυπικά ηοισεία: Διεύθςνζη: Φξήζηνπ Καξαβαζίιε 14, Νέα Μάθξε Αζήλα Σηλέθωνο: 22940 999 94 (ηαηξείν) 6945 913 495 (mobile) E-mail: chardaloumpas@yahoo.gr Ημεπομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015 01/05/15 Παξαζθεπή 683 Πηζηέληε - Ινπιηαλνύ Άληξε Σάθνη ησλ Βαζηιέσλ 24 875 Παλαγηώηνπ Έιελα Ιππνθξάηνπο 21-23 02/05/15 άββαην 531 Ηιηάδε Μάρε 03/05/15 Κπξηαθή 647 Κύξνπ Υαξηηίλε Νενθύηνπ Νηθνιατδε 18

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΑΝΔΡΕΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΑΝΔΡΕΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΑΝΔΡΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ: Λεωφ. Κηφισίας 56 ΤΗΛΕΦΩΝΟ/FAX: 6944632595 ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: papadopouloumd@hotmail.com ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 15.

Διαβάστε περισσότερα

«Δηαρείξηζε Επηρεηξεκαηηθήο Καηλνηνκίαο θαη ε Μεηαηξνπή ηεο ζε Αληαγσληζηηθό Πιενλέθηεκα κέζα ζηελ Επηρείξεζε» [Management of Corporate Innovation]

«Δηαρείξηζε Επηρεηξεκαηηθήο Καηλνηνκίαο θαη ε Μεηαηξνπή ηεο ζε Αληαγσληζηηθό Πιενλέθηεκα κέζα ζηελ Επηρείξεζε» [Management of Corporate Innovation] «Δηαρείξηζε Επηρεηξεκαηηθήο Καηλνηνκίαο θαη ε Μεηαηξνπή ηεο ζε Αληαγσληζηηθό Πιενλέθηεκα κέζα ζηελ Επηρείξεζε» [Management of Corporate Innovation] Πέκπηε 7 Φεβξνπαξίνπ 2013 Κηίξην «Κσζηήο Παιακάο» Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΑΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ

ΑΝΑΣΑΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ ΑΝΑΣΑΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ 1.1 Πξνζσπηθά ζηνηρεία Ολνκαηεπώλπκν: Αναζηαζία Σ. Οικονόμος Ζκεξνκελία γέλλεζεο: 19 Απγνύζηνπ 1971 Σόπνο θαηαγσγήο: Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

3 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ «ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΡΙΔΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΤΓΔΙΑ» 13 15 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2015 DIVANI CARAVEL HOTEL, ΑΘΗΝΑ

3 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ «ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΡΙΔΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΤΓΔΙΑ» 13 15 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2015 DIVANI CARAVEL HOTEL, ΑΘΗΝΑ 3 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ «ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΡΙΔΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΤΓΔΙΑ» 13 15 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2015 DIVANI CARAVEL HOTEL, ΑΘΗΝΑ Παξαζθεπή, 13 Ννεκβξίνπ 2015 09.00 11.00 ηξνγγπιό Σξαπέδη : Δπηρεηξήζεηο ζηνλ ηνκέα Τγείαο Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δκπαιδεσηικών Γραζηηριοηήηων

Πρόγραμμα Δκπαιδεσηικών Γραζηηριοηήηων Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίας Σμήμα Ιαηρικής Μαιεσηική και Γσναικολογική Κλινική Πηζηνπνηεκέλν Δπξσπατθό Κέληξν Δθπαίδεπζεο ζηελ Μαηεπηηθή θαη Γπλαηθνινγία από ην Δπξσπατθό Κνιέγην Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Case for the Month, subtotal occlusion of carotid artery [Dietrich CF] Πεπιζηαηικό ηος μήνα, ςθολική απόθπαξε καπωηίδαρ

Case for the Month, subtotal occlusion of carotid artery [Dietrich CF] Πεπιζηαηικό ηος μήνα, ςθολική απόθπαξε καπωηίδαρ Case for the Month, subtotal occlusion of carotid artery [Dietrich CF] Πεπιζηαηικό ηος μήνα, ςθολική απόθπαξε καπωηίδαρ Correspondence Prof. Dr. med. Christoph F. Dietrich Med Klinik 2 Caritas Krankenhaus

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΜΗΥΑΖΛ ΜΑΝΣΑΣΕΖ ΗΑΣΡΟΤ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΟΤ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΜΗΥΑΖΛ ΜΑΝΣΑΣΕΖ ΗΑΣΡΟΤ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΟΤ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΜΗΥΑΖΛ ΜΑΝΣΑΣΕΖ ΗΑΣΡΟΤ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Μάιος 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 I. BIOΓPAΦIKO HMEIΩMA ΠOYΔE TAΔIOΔPOMIA... 3 1.1. BΑΙΚΕ ΠΟΤΔΕ... 3 1.2. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΕ ΠΟΤΔΕ...

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 1. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Α 2007-2008 Υ Ησλά Βαζηιηθή Γνθηκίνπ Διιεληθήο Πξεζβείαο 2. 56 νο Γηαγσληζκόο ρνιείσλ ηεο Δπξώπεο (ΓΗ..ΔΤΡΩ) 3. 56 νο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΙΚΗ Ημεπομηνία και ώπα εξέηαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αλεξάνδπειο Τεσνολογικό Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα Θεζζαλονίκηρ, Τ.Θ. 141 Τ.Κ.574 00 Σίνδορ, Θεζζαλονίκη Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Χημική

Διαβάστε περισσότερα

9η Εκπαιδευτική διημερίδα ΕΠΕΓΕ Αθήνα 2425 Σεπτεμβρίου 2011

9η Εκπαιδευτική διημερίδα ΕΠΕΓΕ Αθήνα 2425 Σεπτεμβρίου 2011 9η Εκπαιδευτική διημερίδα ΕΠΕΓΕ Αθήνα 2425 Σεπτεμβρίου 2011 Σ. Μιχόπουλοσ Γαςτρεντερολογική Κλινική ΓΝΑ «Αλεξάνδρα» θεραπευτικζσ επιλογζσ ςε ΟΒ με ΥΕΔ αναμονή & παρακολοφθηςη καταςτροφή του βλεννογόνου

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ.

ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ. ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ. Δεγερκεηδόγιοσ Νηθόιαος¹²*, Καραδεκεηρίοσ Μαρία³, ηασρίδες Κσρηάθος¹, Σοοσιηάς

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσεχείς επιστημονικές εκδηλώσεις

Προσεχείς επιστημονικές εκδηλώσεις 58 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Τόμος 3, (1):58-63, 2006 Προσεχείς επιστημονικές εκδηλώσεις 36o ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚO ΣΕΜΙΝΑΡΙO ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤOΧΕΙΡOΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΛΙΠOΓΛΥΠΤΙΚΗ ΣΩΜΑΤOΣ ΚΑΙ ΠΡOΣΩΠOΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Σηξνγγπιό Τξαπέδη: Σηνρεύνληαο ζηελ εμάιεηςε ηεο Ηπαηίηηδαο C ζηελ Ειιάδα Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Kυριάκος Σουλιώτης Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Πολιτικήσ Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΝΧΗ-ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΦΘΝ

ΓΙΑΓΝΧΗ-ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΦΘΝ ΓΙΑΓΝΧΗ-ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΦΘΝ ΑΘΗΝΑ 5/10/2012 Νηθόιανο Δ. Ληάζεο MD PhD Δπηζηεκνληθόο Γηεπζπληήο ηνπ νκίινπ «ΔΤΡΧΙΑΣΡΙΚΗ» Αληηπξόεδξνο Διιεληθήο Αγγεηνινγηθήο Δηαηξείαο Μέινο: International Union of Angiology

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρες Παιδιαηρικής Ενημέρωζης

Ημέρες Παιδιαηρικής Ενημέρωζης Γ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΓΔΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΔΙΟ "ΑΤΤΙΚΟΝ" Γιεςθύνηπια: Αν. Καθηγήηπια Β. Παπαεςαγγέλος & ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ 10 ν Δηήζην Μεηεθπαηδεπηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια-επιστημονικές συναντήσεις. συνάντηση

Ομιλίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια-επιστημονικές συναντήσεις. συνάντηση Ομιλίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια-επιστημονικές συναντήσεις Τίτλος Reverse white coat effect Clinic and ambulatory blood pressure in acute stroke Αρτηριακή υπέρταση και νόσος των καρωτίδων Κλινική

Διαβάστε περισσότερα