B Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Δ Ι Χ Μ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "B Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Δ Ι Χ Μ Α"

Transcript

1 B Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Δ Ι Χ Μ Α ΔΠΧΝΤΜΟ: ΟΝΟΜΑ: Καηζαξόο Βαζίιεηνο ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΔΝΝΗΔΧ: 17 Μαξηίνπ 1966 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΗΔΧ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΙΑ: Αζήλα Σηκνιένληνο 2 θαη Κίκσλνο Σ. Θ Νηξάθη/Πηθέξκη Αηηηθή ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΡΓΑΙΑ: Λ. Αιεμάλδξαο Ακπειόθεπνη Αζήλα ΣΗΛ.: (εξγαζία) (θηλεηό) FAX:

2 ΠΑΡΟΤΑ ΘΔΗ α) Σκήκα Μαγλεηηθνύ πληνληζκνύ, Αληηθαξθηληθό Ννζνθνκείν Αζελώλ "Αγ. άββαο" / Παξάξηεκα Αζσπίνπ κε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ β) Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο/νεπξναθηηλνιόγνο ηεο Νεπξνρεηξνπξγηθήο Κιηληθήο ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ζην Γεληθό Ννζνθνκείν Αζελώλ «Ο Δπαγγειηζκόο» γ) Τπεύζπλνο ηεο Μνλάδαο Μαγλεηηθνύ πληνληζκνύ ηνπ Γηαγλσζηηθνύ Κέληξνπ Βνξείσλ Πξναζηίσλ

3 MEΛΟ 1. Διιεληθή Δπηηξνπή Γηεζλώλ Αληαιιαγώλ Φνηηεηώλ (HelMSIC) από ην 2 ν κέρξη θαη ην 6 ν Έηνο ( ) ηεο Ηαηξηθήο θαη ησλ Δπηηξνπώλ Γεκηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αληαιιαγήο Φνηηεηώλ Erasmus θαη Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ Πξνζθύγσλ ηεο Γηεζλνύο πλνκνζπνλδίαο ησλ Δηαηξεηώλ Φνηηεηώλ Ηαηξηθήο (IFMSA) γηα έλα έηνο ( ) 2. Ηαηξηθόο ύιινγνο Aζελώλ θαη θάηνρνο ηεο άδεηαο εμαζθήζεσο επαγγέικαηνο (από ηο 1990) 3. Ηαηξηθόο ύιινγνο Baden Württemberg θαη θάηνρνο ηεο Γεξκαληθήο άδεηαο εμαζθήζεσο επαγγέικαηνο (Approbation) (από ηο 1994) 4. Διιεληθή Αθηηλνινγηθή Δηαηξεία (από ηο 1992) 5. Διιεληθή Δηαηξεία Δπεκβαηηθήο Αθηηλνινγίαο, Αγγεηναθηηλνινγίαο θαη Νεπξναθηηλνινγίαο (από ηο 1992) 6. Γεξκαληθή Αθηηλνινγηθή Δηαηξεία (Deutsche Röntgengesellschaft) (από ηο 1995) 7. Διιεληθό Κνιιέγην Αθηηλνινγίαο (από ηο 1998) 8. Δπξσπατθή Αθηηλνινγηθή Δηαηξεία (European Society of Radiology) (από ηο 1998) 9. Αθηηλνινγηθή Δηαηξεία Βνξείνπ Ακεξηθήο (Radiological Society of North America, RSNA) (από ηο 2001) 10. Δπξσπατθή Δηαηξεία Καξδηαγγεηαθήο θαη Δπεκβαηηθήο Αθηηλνινγίαο (Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe) (από ηο 2006) 11. Δπξσπατθή Δηαηξεία Νεπξναθηηλνινγίαο (European Society of Neuroradiology) (από ηο 2006)

4 ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ : Γεκνηηθό ρνιείν Παπάγνπ : Γεκνηηθό ρνιείν Επξίρεο (Βαζκόο: Άξηζηα) : Γπκλάζην Επξίρεο : Γπκλάζην Παπάγνπ (Βαζκόο: Άξηζηα) : Λύθεην Παπάγνπ (Βαζκόο: Άξηζηα) : Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ (Βαζκόο: Λίαλ Καιώο) ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ Αγγλικά: Cambridge First Certificate Γεπμανικά: Kleines Deutsches Sprachdiplom (Göthe Institut) FELLOWSHIPS 15 Aςγούζηος-15 επηεμβπίος 1987: Υεηξνπξγηθή Κιηληθή, Παλεπηζηεκίνπ Tübingen 15 Ιοςλίος-15 Αςγούζηος 1989: Αθηηλνινγηθό Σκήκα, Παλεπηζηεκίνπ Frankfurt a. M. ΤΠΟΣΡΟΦΙΔ επηέμβπιορ 1994 Αύγοςζηορ 1995: Κάηνρνο Τπνηξνθίαο «Φώηε» Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ

5 METAΠTYXIAKH EKΠAIΓEΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΗΡΔΙΑ Ιανοσάριος Ιανοσάριος 1991: Ιανοσάριος Δεκέμβριος 1991: Γεληθή Ηαηξηθή σο Γόθηκνο Έθεδξνο Αμησκαηηθόο ζε Μνλάδεο Αεξνπνξίαο Αθηηλνδηαγλσζηηθή, Αθηηλνινγηθό Σκήκα 251 ΓΝΑ, Aζήλα (Γηεπζπληήο: Καζ. N. Γθνπξηζνγηάλλεο) Δεκέμβριος Αύγοσστος 1994: CT θαη MRI, Γηαγλσζηηθό θαη Δξεπλεηηθό Ηλζηηηνύην Ο Δγθέθαινο, Aζήλα (Γηεπζπληήο: Γξ. Z. Kαςαιάθεο) Mάιος Δεκέμβριος 1992: Δεκέμβριος Σεπτέμβριος 1993: Σεπτέμβριος Απρίλιος 1994: Απρίλιος Σεπτέμβριος 1994: Σεπτέμβριος Μάρτιος 1995: Σεπτέμβριος Φεβροσάριος 1995: Φεβροσάριος Ιούλιος 1995: Ιούλιος Οκτώβριος 1995: Δεκέμβριος 1995: Μάιος Ιανοσάριος 1997: Παηδναθηηλνινγία, Αθηηλνινγηθό Σκήκα, Ννζνθνκείν Παίδσλ Αγία νθία, Αζήλα (Γηεπζπληήο: Γξ. B. Θενδσξόπνπινο) Αθηηλνδηαγλσζηηθή, Αθηηλνινγηθό Σκήκα Ννζνθνκείν Αιεμάλδξα, Αζήλα (Γηεπζπληήο: Γ. Πακπνύξαο) Σκήκα Τπνινγηζηηθήο Σνκνγξαθίαο θαη Μαγλεηηθνύ πληνληζκνύ, Aξεηαίεην Ννζνθνκείν, Παλεπηζηήκην Αζελώλ (Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο Λ. Βιάρνο) Σκήκα Τπεξερνηνκνγξαθίαο, Ννζνθνκείν Αιεμάλδξα, Aζήλα Τπνηξνθία Κιεξνδνηήκαηνο «Φώηε» ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Σκήκα Μαγλεηηθνύ πληνληζκνύ, Παλεπηζηεκηαθή Αθηηλνινγηθή Κιηληθή, Albert-Ludwigs Universität Freiburg (Director: Prof. M. Langer, MD, FICA) Σκήκα Νεπξναθηηλνινγίαο, Παλεπηζηεκηαθή Αθηηλνινγηθή Κιηληθή, Albert-Ludwigs Universität, Freiburg (Director: Prof. M. Schumacher, MD) Αθηηλνδηαγλσζηηθή θαη Τπεξερνηνκνγξαθία Ννζνθνκείν Αιεμάλδξα, Aζήλα Λήςε Σίηινπ Δηδηθόηεηαο Αθηηλνδηαγλσζηηθήο Γεληθή Ηαηξηθή ζηα πιαίζηα ηεο Τπνρξέσζεο Τπεξεζίαο Τπαίζξνπ

6 Ιανοσάριος Ιούλιος 1997: Ιανοσάριος Μάιος 1999: Ιούνιος 1998: Μάρτιος 1998 Ιούλιος 2003: Οκτώβριος Μάρτιος 2006: Ιανοσάριος 2006 Μάρτιος 2010: Μάρτιος 2006 Μάρτιος 2007: Φεβροσάριος 2008 σήμερα: Σκήκα Τπνινγηζηηθήο Σνκνγξαθίαο θαη Μαγλεηηθνύ πληνληζκνύ ΠΓΝ Αζελώλ Γεώξγηνο Γελλεκαηάο (Γηεπζπληήο: Γξ. Κ. ηξηγγάξεο) Αθηηλνινγηθό Σκήκα, Αμνληθόο Σνκνγξάθνο, 7 ν Ννζνθνκείν ΗΚΑ., Αζήλα (Γηεπζπληήο: Γξ. Γ. Σξηαληαθύιινπ) Λήςε ηίηινπ Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο κε Θέκα: «Έκθξαθηα ηνπ Δγθεθάινπ: Αμηνιόγεζε ησλ αιινηώζεσλ ησλ Αγγείσλ ηνπ Δγθεθάινπ κε ηελ Αγγεηνγξαθία Μαγλεηηθνύ πληνληζκνύ» Τπεύζπλνο Αμνληθνύ θαη Μαγλεηηθνύ Σνκνγξάθνπ Σνκέαο Γηαγλσζηηθήο θαη Δπεκβαηηθήο Αθηηλνινγίαο «Δπξσθιηληθή» Αζελώλ, Αζήλα Τπεύζπλνο Μαγλεηηθνύ Σνκνγξάθνπ Γηαγλσζηηθό Κέληξν «Υ. Υξήζηνπ», Μαξνύζη Τπεύζπλνο Μαγλεηηθνύ Σνκνγξάθνπ Γηαγλσζηηθό Κέληξν «Attica Health Care», Παιιήλε Τπεύζπλνο Μαγλεηηθνύ Σνκνγξάθνπ Γηαγλσζηηθό Κέληξν «Αζθιεπηόο», Υατδάξη Τπεύζπλνο Μαγλεηηθνύ Σνκνγξάθνπ Γηαγλσζηηθό Κέληξν Βνξείσλ Πξναζηίσλ, Άλνημε Μάιος σήμερα: Μάρτιος σήμερα: Ιούλιος 2007: Απρίλιος 2008 Οκτώβριος 2008: Σκήκα Αμνληθήο θαη Μαγλεηηθήο Σνκνγξαθίαο, (από ηνλ Γεθέκβξην 2011 κε βαζκό Γηεπζπληή) Ογθνινγηθό Ννζνθνκείν ΗΚΑ. «Γ. Γελλεκαηάο»/ Ογθνινγηθό Ννζνθνκείν θαη Αληηθαξθηληθό Ηλζηηηνύην «Άγηνο άββαο» (από ηνλ Ηνύλην 2011) Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο σο Νεπξναθηηλνιόγνο Νεπξνρεηξνπξγηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Ννζνθνκείν Δπαγγειηζκόο (Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο Γ. αθάο) EQNR (European Qualification in Neuroradiology) by the Certification Committee of the EBNR European Board of Neuroradiology) Senior Neuroradiologist Μέινο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 16 νπ Παλειιήληνπ Αθηηλνινγηθνύ πλεδξίνπ

7 Οκτώβριος 2008 Σεπτέμβριος 2009: Μέινο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 34 νπ Δηεζίνπ πλεδξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Νεπξναθηηλνινγηθήο Δηαηξείαο (European Society of Neuroradiology) Ιούλιος 2009 σήμερα: Δπεςνηηικό Ππωηόκολλο για VS και MCS

8 ΤΝΔΓΡΙΑ ΚΑΙ ΔΜΙΝΑΡΙΑ 1. Μεηεθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Αθηηλνινγίαο ε εηξά. Αξεηαίεην Ννζνθνκείν. (Aθήνα, Ιανοςάπιορ 1991-Mάιορ 1991) 2. εκηλάξηα Αθηηλνινγηθήο Δηαηξείαο. Ννζνθνκείν σηεξία. (Aθήνα, Φεβποςάπιορ 1991-Μάιορ 1991) 3. 1 o πλέδξην Δπεκβαηηθήο Αθηηλνινγίαο. Royal Olympic Hotel. (Aθήνα, Μαΐος 1992) 4. Μεηεθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Αθηηλνινγίαο ε εηξά. Αξεηαίεην Ννζνθνκείν. (Aθήνα, Noέμβπιορ 1991-Mάιορ 1992) 5. εκηλάξηα Αθηηλνινγηθήο Δηαηξείαο. Γεληθό Κξαηηθό Ννζνθνκείν Αζελώλ. (Aθήνα, Noέμβπιορ 1991-Mάιορ 1992) 6. Μεηεθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Αθηηλνινγίαο ε εηξά. Αξεηαίεην Ννζνθνκείν. (Αθήνα, Noέμβπιορ 1992-Μάιορ 1993) 7. 2 ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην Αθηηλνινγίαο. Caravel Hotel. (Aθήνα, Νοεμβπίος 1992) 8. RSNA Congress, McCormick Place. (Chicago, 29 Νοεμβπίος - 4 Γεκεμβπίος 1992) 9. 9 ν Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην. Ζilton Hotel. 10. European Congress of Paediatric Radiology. 11. Γηεζλέο Παηδνρεηξνπξγηθό πλέδξην. 12. MR-Angio Club Symposium. 13. Gastro-Surgical Club Congress. Hilton Hotel. (Aθήνα, 6-10 Aππιλίος 1993) (London, 7-11 Ιοςνίος 1993) (Kέπκςπα, επηεμβπίος 1993) (Münster, 7-10 Oκηωβπίος 1993) (Aθήνα, 9-10 Νοεμβπίος 1993) 14. Μεηεθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Αθηηλνινγίαο ε εηξά. Αξεηαίεην Ννζνθνκείν. (Aθήνα, Noέμβπιορ Μάιορ 1994) 15. εκηλάξηα Αθηηλνινγηθήο Δηαηξείαο. Δζληθό Ίδξπκα Δξεπλώλ. (Aθήνα, Γεκέμβπιορ Mάπηιορ 1994)

9 16. English Meeting,Radiology University-Clinics of Basel, Freiburg, Strassbourg and Tübingen. (Basel, 4 Noεμβπίος 1994) 17. MR 95: 6 th International MRI Symposium, Basical Principles of MRI. (Garmisch-Partenkirchen Ιανοςαπίος 1995) 18. MR 95: 6 th International MRI Symposium. (Garmisch-Partenkirchen Ιανοςαπίος 1995) 19. Frühjahrskurse 1995 (VSRN): MR-Kurse für Fortgeschrittene. (Karlsruhe, 3-4 Φεβποςαπίος 1995) 20. European Congress of Radiology (ECR 95). Austria International Center. (Vienna, 5-10 Mαπηίος 1995) 21. Interventional MRI Workshop, Radisson SAS Hotel. (Düsseldorf, Mαπηίος 1995) 22. English Meeting,Radiology University-Clinics of Basel, Freiburg, Strassbourg and Tübingen. (Freiburg, 21 Aππιλίος 1995) 23. Deutscher Röntgenkongreß Neuroradiologischer Grundlagenkurs. Holiday Inn Hotel. (Wiesbaden, Μαΐος 1995) (Heidelberg, 7-8 Ιοςλίος 1995) th European Interuniversity Symposium. Breast Cancer. School of Aristoteles, Ancient Mieza. (Νάοςζα, επηεμβπίος 1995) 26. Μεηεθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Αθηηλνινγίαο ε εηξά. Αξεηαίεην Ννζνθνκείν. (Aθήνα, Noέμβπιορ 1995-Μάιορ 1996) ν Παλειιήλην πλέδξην Αθηηλνινγίαο. Hilton Hotel (Αθήνα, Μαπηίος 1996) th European Young Doctors Conference of the Charitè, University of Berlin (Berlin, Oκηωβπίος 1996) 29. Μεηεθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Αθηηλνινγίαο ε εηξά. Αξεηαίεην Ννζ/κείν. (Aθήνα, Noέμβπιορ Μάιορ 1997) 30. European Congress of Radiology (ECR 97). Austria International Center. (Vienna, 2-7 Μαπηίος 1997) 31. Β Μεηεθπαηδεπηηθό εκηλάξην Θώξαθα ν Δληαηηθό εκηλάξην Αθηηλνινγίαο (Aθήνα, 24 Μαΐος 1997) (Aθήνα, Ιοςνίος 1997)

10 o Παλειιήλην πλέδξην Αθηηλνινγίαο. πλεδξηαθό Κέληξν «Η. Βειιίδεο» (Θεζζαλονίκη, επηεμβπίος 1998) ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην Αθηηλνινγίαο. (Πάηπα, Νοεμβπίος 1998) 35. MR 99: 8 th International MRI Symposium, Basical Principles of MRI. (Garmisch-Partenkirchen, Ιανοςαπίος 1999) 36. MR 99: 8 th International MRI Symposium. (Garmisch-Partenkirchen, Ιανοςαπίος 1999) 37. European Congress of Radiology (ECR 99). Austria International Center. (Vienna, 7-12 Μαπηίος 1999) ν Δηήζην Παλειιήλην Ηαηξηθό πλέδξην. (Αθήνα 4-8 Μαΐος 1999) ν εκηλάξην Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Αθηηλνινγία. Νεπξναθηηλνινγία 40. (Αθήνα 5 Ιοςνίος 1999) 41. Interdisziplinäres Symposium Neuroradiologie ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην Αθηηλνινγίαο. (Freiburg 9-10 Ιοςλίος 1999) (Αθήνα, 4-7 Νοεμβπίος 1999) 43. International Symposium for Radiology: Contrast Media applications today implications and perspectives for tomorrow (Berlin, 14 Αππιλίος 2000) o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Οκηωβπίος 2000) 45. European Congress of Radiology (ECR 2001). Austria International Center. (Vienna, 2-6 Μαπηίος 2001) 46. Athenian Days of Interventional Radiology, NIMTS Aula 47. RSNA 87 th Scientific Assembly and Annual Meeting Δαξηλή πλάληεζε Γειθώλ o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην ν Γηεζλέο εκηλάξην Δπεκβαηηθεο Νεπξναθηηλνινγίαο (Αθήνα, Μαΐος 2001) (Chicago, Nοεμβπίος 2001) (Γελθοί, Μαΐος 2002) (Αθήνα, Γεκεμβπίος 2002) (Αθήνα, 7-10 Μαΐος 2003)

11 51. 1 ν Παλειιήλην πκπόζην Ηαηξηθήο Απεηθόληζεο o Γηαπαλεπηζηεκηαθό Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Μαΐος 2003) (Θεζζαλονίκη, 6-9 Νοεμβπίος 2003) 53. Δπηζηεκνληθή Γηεκεξίδα Ννζνθνκείνπ Κνξγηαιέλεηνπ Μπελάθεηνπ ΔΔ (Αθήνα, Φεβποςαπίος 2004) 54. European Congress of Radiology (ECR 2004). Austria International Center. (Vienna, 5-9 Μαπηίος 2004) Deutscher Röntgenkongreß 56. Δαξηλή πλάληεζε ησλ Γειθώλ o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην o Γηαπαλεπηζηεκηαθό Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Wiesbaden, Mαΐος 2004) (Γελθοί, Mαΐος 2004) (Αθήνα, 29 επηεμβπίος-2οκηωβπίος 2004) (Ηπάκλειο, Νοεμβπίος 2004) ν πλέδξην πλερηδόκελεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Αθηηλνδηαγλσζηηθή (Αθήνα, Μαΐος 2005) 60. ESGAR 2005, 15 th Annual Meeting and Postgraduate Course th Athenian Days of Interventional Radiology (Florence, Μαΐος 2005) (Αθήνα, 2-5 Iοςνίος 2005) 62. Κύθινο Δθπαηδεπηηθώλ εκηλαξίσλ 2005 Νεπξνινγηθνύ Σκήκαηνο Γ. Ν. Α. «Γ. Γελλεκαηάο»: Αληηκεηώπηζε Ομένο Ηζραηκηθνύ Αγγεηαθνύ Δγθεθαιηθνύ Δπεηζνδίνπ / Νεόηεξα δεδνκέλα ζηελ Πνιιαπιή θιήξπλζε (Αθήνα, 3-4 Iοςνίος 2005) Day Course on Diagnostic Radiology, University of Athens and New York (Αθήνα, Iοςνίος 2005) th Aegean Postgraduate Radiology Course o Γηαπαλεπηζηεκηαθό Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Ρόδορ 30 επηεμβπίος-2 Οκηωβπίος 2005) (Αθήνα, Νοεμβπίος 2005) 66. RSNA 91 st Scientific Assembly and Annual Meeting 2005 (Chicago, 27 Νοεμβπίος 2 Γεκεμβπίος 2005) 67. γθνη θαη Ογθόκνξθεο αιινηώζεηο ηνπ Δγθεθάινπ (Αθήνα, 20 Ιανοςαπίος 2006)

12 68. Γηαηαξαρέο Ca 2+, P, Βηηακίλεο D, PTH ζηελ Κιηληθή Πξάμε. Διιεληθό Κνιιέγην Νεθξνινγίαο θαη Τπέξηαζεο (Αθήνα, 21 Ιανοςαπίος 2006) 69. Μεηεθπαηδεπηηθό εκηλάξην γηα ηα Αγγεηαθά Δπεηζόδηα Δγθεθάινπ Νσηηαίνπ Μπεινύ (Αθήνα, 10 Μαπηίος 2006) 70. XVIII Symposium Neuroradiologicum th Athenian Days of Interventional Radiology 72. ESNR XXXI Congress and 15th Advanced Course 2006 (Adelaide, Μαπηίος 2006) (Αθήνα, 4-6 Μαΐος 2006) (Geneva, επηεμβπίος 2006) 73. Μεηεθπαηδεπηηθό εκηλάξην Αγγεηαθώλ Παζήζεσλ γηα κε Αγγεηνρεηξνπξγνύο (Αθήνα, 4-5 Νοεμβπίος 2006) o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Γεκεμβπίος 2006) ν πλέδξην πλερηδόκελεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Αθηηλνδηαγλσζηηθή (Αθήνα Μαΐος 2007) th Athenian Days of Interventional Radiology (Αθήνα, Μαΐος 2007) Chest Conference by the European Society of Thoracic Imaging and Fleischner Society (Αθήνα, 8 10 Ιοςνίος 2007) 78. ESNR XXXII Congress and 16th Advanced Course 2007 (Genoa, επηεμβπίος 2007) 79. RSNA 93 rd Scientific Assembly and Annual Meeting 2007 (Chicago, Νοεμβπίος 2007) 80. Ζκεξίδα «Παηδναθηηλνινγία», ΠΓΝ «Αηηηθνλ» (Αθήνα, 19 Ιανοςαπίος 2008) 81. European Congress of Radiology (ECR 2008). Austria International Center. (Vienna, 7 11 Μαπηίος 2008) 82. Από ην εξγαζηήξην ζην θξεβάηη ηνπ αζζελνύο. «Ο ξόινο ηεο Νεπξναπεηθόληζεο» Απηνάλνζα λνζήκαηα ηνπ ΚΝ, Μάηνο 2008 (Αθήνα,15-17 Μαΐος 2008) 83. ASNR 46 th Annual Meeting & NER Foundation Symposium 2008 (New Orleans, 31 Μαΐος 5 Ιοςνίος 2008

13 ν Παλειιήλην Νεπξνρεηξνπξγηθό πλέδξην (Αθήνα Ιοςνίος 2008) 85. ESNR XXXIIΗ Congress and 17th Advanced Course 2008 Krakow (Krakow, επηεμβπίος 2008) ν εκηλαξην Αθηηλνινγίαο: Απεηθνληζε Παζεζεσλ ηνπ ΚΝ (Λάπιζα, Οκηωβπίος 2008) ν Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην Αθηηλνινγίαο (Αθήνα, Οκηωβπίος 2008) (Ιωάννινα, Νοεμβπίος 2008) 89. RSΝA 94 th Scientific Assembly and Annual Meeting 2008 (Chicago, 30 Νοεμβπίος 5 Γεκεμβπίος 2008) 90. Management in Radiology, Winter Course 2009 (La Thuile, Ιανοςαπίος 2009) 91. ASNR 48 th Annual Meeting & NER Foundation Symposium 2009 (Vancouver, Μαΐος 2009) th European Symposium on Urogenital Radiology ESUR 2009 (Αθήνα,10 13 επηεμβπίος 2009) 93. ESNR ΥΥΥIV Congress and 18th Advanced Course ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην Αθηηλνινγίαο (Θεζζαλονίκη, Nοεμβπιος 2009) 95. RSΝA 95 th Scientific Assembly and Annual Meeting 2009 (Chicago, 29 Nοεμβπιος 5 Γεκεμβπιος 2009) 96. ΥΗΥ European Society for Stereotactic and Functional Neurosurgery (ESSFN 2010) (Αθήνα,22 25 επηεμβπίος 2010) 97. ΥΗΥ Symposium Neuroradiologicum, ν Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην 2010 (Bologna, 4 9 Οκηωβπίος 2010) (Αθήνα, Γεκεμβπίος 2010) ν πλέδξην Πνιιαπιήο θιήξπλζεο θαη Άλνηαο. ύγρξνλνη Γηαμηθηζκνί ζην Πεδίν ηεο Πνιιαπιήο θιήξπλζεο. (καθιδιά, Ιοςνίος 2011) 100. ESNR ΥΥΥV Congress and 19th Advanced Course 2011 (Αntwerp, επηεμβπίος 2011)

14 ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην Αθηηλνινγίαο, Λάξηζα 2011 (Λάπιζα, Nοεμβπίος 2011) 102. European Congress of Radiology (ECR 2012). Austria International Center. (Vienna, 1 5 Μαπηίος 2012) 103. ESNR ΥΥΥVI Congress and 20 th Advanced Course 2012 (Edinburgh, επηεμβπίος 2012) ν Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην 2012 (Αθήνα, - Οκηωβπίος 2012)

15 ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΙ Δ ΤΝΔΓΡΙΑ 1. Νόζνο Ταιίλεο Μεκβξάλεο: Θεξαπεία κε Δπηθαλεηνδξαζηηθό Παξάγνληα (Surfactant) Β. K. Kαηζαξόο, Μ. Tζαγθαηάθεο, Π. Φίιεο, Θ. Παηζνύξαο, Γ. Παπαδήζεο 2 ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην Αθηηλνινγίαο. Caravel Hotel. (Aθήνα, Noεμβπίος 1992) 2. Δρηλόθνθθνο Πλεύκνλνο: ύγθξηζε ρεηξνπξγηθήο θαη θαξκαθεπηηθήο ζεξαπείαο Μ. Παπαδάθε,. Λύξα, Β. K. Kαηζαξόο, Θ. Παηζνύξαο 2 ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην Αθηηλνινγίαο. Caravel Hotel. (Aθήνα, Noεμβπίος 1992) 3. Δπείγνπζα Παηδναθηηλνινγία: Ομεία Κνηιία Β. K. Kαηζαξόο, Υ. Μπαιηάο, Π. Φίιεο, Θ. Παηζνύξαο 9 o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην. Hilton Hotel. (Aθήνα, 6-10 Aππιλίος 1993) 4. Δπκέγεζεο Σεξάησκα Πεξηλένπ Νενγλνύ Υξ. Μπαιηάο, Β. K. Καηζαξόο, Α. Μαηδώξνπ, Ν. Πνιπδσξόπνπινο, Θ. Παηζνύξαο Γηεζλέο Παηδνρεηξνπξγηθό πλέδξην. (Kέπκςπα, επηεμβπίος 1993) 5. ISOVIST: Administration in Children Th. Patsouras, V. K. Katsaros, Ν. Polidoropoulos Gastro-Surgical-Club Congress, Hilton Hotel. (Aθήνα, 9-10 Γεκεμβπίος 1993) 6. Pyloric dyscinesia alike pyloric stenosis V. K. Katsaros, K. Thani, N. Polidoropoulos, Chr. Baltas, Th. Patsouras Gastro-Surgical-Club Congress, Hilton Hotel. (Aθήνα, 9-10 Γεκεμβπίος 1993) 7. Ultrasonography versus Barium Meal in the Gastroesophageal Reflux in Children V. K. Katsaros, M. Tsagatakis, M. Kazakou, Th. Patsouras Gastro-Surgical-Club Congress, Hilton Hotel. (Aθήνα, 9-10 Γεκεμβπίος 1993) 8. Ultrasound examination of orbital muscles as a diagnostic and therapeutic criterion for ophthalmopathy in hyperthyreoidism X. Dimopoulos, V. Κ. Katsaros, G. Pampouras, M. Alevizaki, A. Souvatzoglou, M.Trakaniari,K. Serveta 9 th European Congress of Radiology (ECR 95) (Vienna, 5-10 Μαπηίος 1995) 9. Facial and Orbital Lymphomas: Appearance in MRI Ζ. Gufler, J. Laubenberger, V. K. Katsaros, H. Pawlik English Meeting, Radiology University-Clinics Basel, Freiburg, Strassbourg and Tübingen (Freiburg, 21 Aππιλίος 1995)

16 10. RARE-Urography in Tumors of the Pelvis in comparison with i. v.- Urography Ζ.Pawlik, J. Laubenberger, H. Gufler, C. Ehritt-Braun, A. Katzenwadel, V. K. Katsaros, M. Langer 76. Deutscher Röntgenkongreß. (Wiesbaden, Mαΐος 1995) 11. A New Computer Based Scoring System for Characterization of Breast Lesion A. Mundinger, V. K. Katsaros, H. Madjar, H. Roth, H.Gufler, M. Langer 5 th European Interuniversity Symposium, Breast Cancer. (Nάοςζα, επηεμβπίος 1995) 12. High Value of Ultrasound in the follow-up of patients after Breast Conservative Therapy A. Mundinger, V. K. Katsaros, C. Martini, H. Madjar, M. Langer 5 th European Interuniversity Symposium, Breast Cancer. (Νάοςζα, επηεμβπίος 1995) 13. Comparison of Quantitative MR-Mammography and Quantitative Color Doppler Ultrasound in characterizing unclear breast lesions Α. Mundinger, V. K. Katsaros, H. Madjar, J. Laubenberger, H. Gufler, A. Beck, M. Langer 5 th European Interuniversity Symposium, Breast Cancer. (Νάοςζα, επηεμβπίος 1995) 14. Δλδνθξαληαθή Αγγεηνγξαθία Μαγλεηηθνύ πληνληζκνύ (MRA) ζηα Δγθεθαιηθά Έκθξαθηα Β. Κ. Καηζαξόο, Λ. ηπιόπνπινο, Ν. Μπνληόδνγινπ, Α. Γνπιηάκνο, Δ. Γθόηζεο 10 ν Παλειιήλην πλέδξην Αθηηλνινγίαο. Hilton Hotel (Αθήνα, Μαπηίος 1996) 15. Μαγλεηηθόο πληνληζκόο ζηελ Τπνμεία πλδπαζκέλε θιήξπλζε ηνπ Νσηηαίνπ Μπεινύ Β. Κ. Καηζαξόο, F. X. Glocker, B. Hemmer, M. Schumacher 10 ν Παλειιήλην πλέδξην Αθηηλνινγίαο. Hilton Hotel (Αθήνα, Μαπηίος 1996) 16. Ζ RARE-αθνινπζία ζηελ εληόπηζε θαη ηνλ ραξαθηεξηζκό ησλ κεληγγηθώλ θύζηεσλ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο Β. Κ. Καηζαξόο, H. Gufler, J. Laubenberger, M. Langer 10 ν Παλειιήλην πλέδξην Αθηηλνινγίαο. Hilton Hotel (Αθήνα, Μαπηίος 1996) 17. Λέκθσκα νθζαικηθώλ θόγρσλ θαη παξαξξηλίσλ θόιπσλ: MRI-απεηθόληζε Β. Κ. Καηζαξόο, H. Gufler, J. Laubenberger, M. Langer 10 ν Παλειιήλην πλέδξην Αθηηλνινγίαο. Hilton Hotel (Αθήνα, Μαπηίος 1996) 18. πγθξηηηθή κειέηε ηεο ελδνθιέβηαο ππεινγξαθίαο κε ηελ RARE-νπξνγξαθία ζε ππειηθνύο όγθνπο Β. Κ. Καηζαξόο, H. Gufler, J. Laubenberger, M. Langer 10 ν Παλειιήλην πλέδξην Αθηηλνινγίαο. Hilton Hotel (Αθήνα, Μαπηίος 1996)

17 19. Ζ ππεξερνηνκνγξαθία ζηελ αμηνιόγεζε ηεο ππεξζπξενεηδηθήο νθζαικνπάζεηαο Β. Κ. Καηζαξόο, Ξ. Γεκόπνπινο, Η. Νάξε, Ε. Υνύξε, Γ. Πακπνύξαο 10 ν Παλειιήλην πλέδξην Αθηηλνινγίαο. Hilton Hotel (Aθήνα, Μαπηίος 1996) 20. Comparison of TOF- and PC- MR-Angiography in Cerebral Infarcts V. K. Katsaros, L. Stylopoulos, A. Gouliamos 7 th European student s and Young Doctor s Conference at the Charite (Berlin, Οκηωβπίος 1996) 21. MRI and PET in Funicular Myelosis V. K. Katsaros, M. Schumacher 7 th European student s and Young Doctor s Conference at the Charite (Berlin, Οκηωβπίος 1996) 22 Comparison of TOF- and PC- MR-Angiography in Cerebral Infarcts V. K. Katsaros, L. Stylopoulos, N. Bondozoglou, E. Gotsis, A. Gouliamos 10 th European Congress of Radiology (ECR 97) (Vienna, 2-7 Μαπηίος 1997) 23. MRI and PET in Funicular Myelosis V. K. Katsaros, M. Schumacher 10 th European Congress of Radiology (ECR 97) (Vienna, 2-7 Μαπηίος 1997) 24. Acute abdomen in the paediatric population V. K. Katsaros, M. Tsagatakis, E. Patsouras 8 th Annual Meeting and Postgraduate Course of the European Association of Gastrointestinal and Abdominal Radiology (Amsterdam, Ιοςνίος 1997) 25. Barium Swallow versus US in the gastroesophageal reflux of children M. Tsagatakis, V. K. Katsaros, E. Patsouras 8 th Annual Meeting and Postgraduate Course of the European Association of Gastrointestinal and Abdominal Radiology (Amsterdam, Ιοςνίος 1997) 26. Μειάλσκα Λεπηνύ Δληέξνπ: πζρέηηζε Απεηθνληζηηθώλ, Υεηξνπξγηθώλ θαη Παζνινγναλαηνκηθώλ επξεκάησλ Β. Κ. Καηζαξόο, Μ. Σζαγθαηάθεο, Ξ. Υνξνκίδνπ, Γ. Βειερέξεο, Γ. Σξηαληαθύιινπ 7 o Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην Αθηηλνινγίαο (Ηπάκλειο, Οκηωβπίος 1997) 27. πεηξνεηδήο ππνινγηζηηθή ηνκνγξαθία ηνπ επαηνθπηηαξηθνύ θαξθηλώκαηνο. Β. Κ. Καηζαξόο, π. Αλζίκνπ, Μ. Σζαγθαηάθεο, Α. Σδηβεινπνύινπ,. Λύξα,. Μαγγαλά, Γ. Σξηαληαθύιινπ 11 ν Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Θεζζαλονίκη, επηεμβπίος 1998)

18 28. πγθξηηηθή κειέηε Φεθηαθήο θαη Spiral CT Αγγεηνγξαθίαο ζε αζζελείο κε λόζν ησλ ιαγνλίσλ αξηεξηώλ. Μ. Σζαγθαηάθεο, Ξ. Υνξνκίδνπ, Β. Κ. Καηζαξόο, Κ. Ζιηόπνπινο, Γ. Αιεμόπνπινο Γ. Σξηαληαθύιινπ 11 ν Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Θεζζαλονίκη, επηεμβπίος 1998) 29. Δλδνηνηρσκαηηθό θαξθίλσκα ρνιεδόρνπ θύζηεσο: Απεηθνληζηηθά, ρεηξνπξγηθά θαη παζνινγναλαηνκηθά επξήκαηα Β. Κ. Καηζαξόο, Π. Ρακπαβίια, Ξ. Υνξνκίδνπ, Μ. Σξαθαληάξε, Γ. Βειερέξεο, Ο. Σδάηδα, Γ. Σξηαληαθύιινπ 11 ν Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Θεζζαλονίκη, επηεμβπίος 1998) 30. πεηξνεηδήο ππνινγηζηηθή ηνκνγξαθία ησλ εζηηαθώλ παζήζεσλ ηνπ ήπαηνο Β. Κ. Καηζαξόο, Ξ. Υνξνκίδνπ, Μ. Σζαγθαηάθεο, Β. Παπαδάθε, Β. Γηαθνπκάθεο Γ. Σξηαληαθύιινπ 8 o Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην Αθηηλνινγίαο (Πάηπα, Νοεμβπίος 1998) 31. Πιήξεο απνηηηάλσζε ακθνηέξσλ ησλ επηλεθξηδίσλ Β. Κ. Καηζαξόο, Ξ. Υνξνκίδνπ, Μ. Σζαγθαηάθεο, Β. Γηαθνπκάθεο, Γ. Σξηαληαθύιινπ 8 o Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην Αθηηλνινγίαο (Πάηπα, Νοεμβπίος 1998) 32. Μειέηε ησλ λεθξηθώλ αξηεξηώλ κε ηε κέζνδν ηεο Spiral CT Αγγεηνγξαθίαο Μ. Σζαγθαηάθεο, Β. Παπαδάθε, Β. Κ. Καηζαξόο, Ξ. Υνξνκίδνπ, Β. Γηαθνπκάθεο, Γ. Σξηαληαθύιινπ 8 o Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην Αθηηλνινγίαο (Πάηπα, Νοεμβπίος 1998) 33. Spiral CT Αγγεηνγξαθία: Απεηθόληζε ησλ αξηεξηώλ ησλ θάησ άθξσλ Μ. Σζαγθαηάθεο, Ξ. Υνξνκίδνπ, Β. Κ. Καηζαξόο, Β. Γηαθνπκάθεο, Γ. Αιεμνπνπινο, Γ. Σξηαληαθύιινπ 8 o Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην Αθηηλνινγίαο (Πάηπα, Νοεμβπίος 1998) 34. Spiral CT Αγγεηνγξαθία: Δθαξκνγέο ηεο ζηελ Αγγεηνινγία Γ. Αιεμνπνπινο, Μ. Σζαγθαηάθεο, Β. Κ. Καηζαξόο, Ξ. Υνξνκίδνπ, Β. Γηαθνπκάθεο, Γ. Σξηαληαθύιινπ 6 ν Παλειιήλην πλέδξην Αγγεηνινγίαο-Αγγεηνρεηξνπξγηθήο (Αθήνα, Ιανοςαπίος 1999) 35. Correlation of triphasic spiral CT and pathological findings in hepatocellular carcinoma V. K. Katsaros, X. Horomidou, M. Tsagatakis, M. Trakaniari, V. Giakoumakis, D. Triantafillou 11 th European Congress of Radiology (ECR 99) (Vienna, 7-12 Μαπηίος 1999)

19 36. Comparative study of DSA and CTA in iliac and femoral artery disease M. Tsagatakis, X. Horomidou, V. K. Katsaros, V. Papadaki, V. Giakoumakis, D. Alexopoulos, D. Triantafillou 11 th European Congress of Radiology (ECR 99) (Vienna, 7-12 Μαπηίος 1999) 37.πεηξνεηδήο ππνινγηζηηθή αγγεηνγξαθία: Δθαξκνγή ηεο ζηηο αγγεηαθέο παζήζεηο Β. Καηζαξόο, Γ. Κσλζηάληεο, Η. Κνινβόο, Ν. Παληειίδεο 25 ν Δηήζην Παλειιήλην Ηαηξηθό πλέδξην (Αθήνα 4-8 Μαΐος 1999) 38. Τδαηνγξαθία Μαγλεηηθνύ πληνληζκνύ κε ηελ αθνινπζία HASTE Γ. Κσλζηάληεο, Β. Καηζαξόο, Η. Κνινβόο, Ν. Παληειίδεο 25 ν Δηήζην Παλειιήλην Ηαηξηθό πλέδξην (Αθήνα 4-8 Μαΐος 1999) 39. 3D CT Venography - a reliable method for evaluating pelvic venous thrombosis. D. Veleheris, K. Minotakis, V. K. Katsaros, G. Anastopoulos, D. Triantafyllou, D. Protogeros 13th Congress of the European Chapter of the International Union of the Angiology (Ρόδορ, Μαΐος 1999) 40. The contribution of 3D CT Venography in the diagnosis and the therapy of the venous hypertension of the upper extremity. D. Veleheris, D. Protogeros, M. Tsagatakis, G. Kiriakopoulou, V. K. Katsaros, D. Triantafyllou 13th Congress of the European Chapter of the International Union of the Angiology (Ρόδορ, Μαΐος 1999) 41. Γπζπιαζία βξνγρηθήο αξηεξίαο κε κνξθή νδσδώλ ζθηάζεσλ ζηελ αθηηλνγξαθία ζώξαθνο Υ. Παπαγόξαο, Ν. Παπαληθνιάνπ, Β. Καηζαξόο, Π. Γαιιήο, Δ. Εαραξηάδεο 10 ν Παλειιήλην πλέδξην Ννζεκάησλ Θώξαθνο (Αθήνα 1-5 Γεκεμβπίος 1999) 42. Ζ ππεξερνρξαθηθή απεηθόληζε ηνπ γόλαηνο: Φπζηνινγηθή αλαηνκία θαη ηερληθή ηεο εμέηαζεο Γ. Κπξηαθνπνύινπ, Α. Καξαγηάλλεο, Γ. Αλαζηόπνπινο, Γ. Κνπβίδεο, Β. Καηζαξόο, Μ. Νάηζηθα, Γ. Σξηαληαθύιινπ 55 ν Παλειιήλην πλέδξην Δ. Δ. Υ. Ο. Σ. (Αθήνα, 6-10 Γεκεμβπίος 1999) 43. The contribution of Triphasic Spiral-CT in the diagnosis of arterial mesenteric and portal venous thrombosis: Case Report V. K. Katsaros, I. Kolovos, G. Konstantes, I. Ziounas, N. Pantelidis 11 th Annual Meeting and Postgraduate Course of the European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology (La Grand Motte, Ιοςνίος 2000)

20 44. Τπεξηαρεία ηξηζδηάζηαηε καγλεηηθή αγγεηνγξαθία (3-D-T-MRA) ηεο ζσξαθηθήο ανξηήο κε έγρπζε Gadolinium. Υ. Γξόζνο, Β. Κ. Καηζαξόο, Π. παζή, Δ. Γεσξγηάδεο, Α. Νηθνιάνπ 12 ν Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Οκηωβπίος 2000) 45. Μαγλεηηθή Παγθξεαηνγξαθία (ΜΠ) Υ. Γξόζνο, Β. Καηζαξόο, Π. παζή, Β. Βαληαιή, Υ. Μνπξηόπνπινο, Α. Νηθνιάνπ 12 ν Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Οκηωβπίος 2000) 46. Πξνεπεκβαηηθή εθηίκεζε αλεπξπζκάησλ θνηιηαθήο ανξηήο κε spiral CTA Β. Καηζαξόο, Γ. Κσλζηάληεο, Η. Κνινβόο, Ν. Παληειίδεο 12 ν Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Οκηωβπίος 2000) 47. πζρέηηζε ηεο θαηαλνκήο ηνπ νζηηθνύ νηδήκαηνο ζηε STIR αθνινπζία κε ηηο θαθώζεηο ησλ καιαθώλ κνξίσλ ηνπ γόλαηνο Γ. Κσλζηάληεο, Β. Καηζαξόο, Η. Κνινβόο, Ν. Παληειίδεο 12 ν Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Οκηωβπίος 2000) 48. Γηαδεξκηθή ρξήζε ξαδηνζπρλνηήησλ ππό αμνληθό ηνκνγξάθν ζε θαθνήζεηο όγθνπο ηνπ ήπαηνο Φ. Λανύδε, Η. Κνινβόο, Β. Καηζαξόο, N. Σαζόπνπινο, Η. Κνδαδίλνο 12 ν Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Οκηωβπίος 2000) 49. Ζ FLAIR αθνινπζία ζηελ αλάδεημε ησλ θινησδώλ εκθξάθησλ ηνπ εγθεθάινπ Α. Νηθνιάνπ, Β. Καηζαξόο, Π. παζή, Β. Βαληαιή, Δ. Γεσξγηάδεο, Υ. Μνπξηόπνπινο, Υαξ. Γξόζνο 9 o Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην Αθηηλνινγίαο (Αλεξανδπούπολη, 3-5 Νοεμβπίος 2000) 50. FLAIR-sequence in cortical infarcts V.K. Katsaros, P. Spathi, E. Georgiadis, V. Vantali, A. Nikolaou, C. Drossos 13 th European Congress of Radiology (ECR 2001) (Vienna, 2-6 Μαπηίος 2001) 51. Comparison of T2-weighted sequences in liver imaging: Quantitative analysis C. Triantopoulou, P. Spathi, V. Vantali, M. Douskou, V.K. Katsaros, C. Drossos 13 th European Congress of Radiology (ECR 2001) (Vienna, 2-6 Μαπηίος 2001) 52. High-resolution MRI of the hippocampus in seizures C. Mourtopoulos, V.K. Katsaros, P. Spathi, V. Vantali, E. Georgiadis, C. Drossos 13 th European Congress of Radiology (ECR 2001) (Vienna, 2-6 Μαπηίος 2001)

21 53. The role of dual-slice spiral CT-angiography in patient selection for endovascular treatment of abdominal aortic aneurysms V.K. Katsaros, G.Konstantes, P. Gallis, N. Pantelidis RSNA 87 th Scientific Assembly and Annual Meeting 2001 (Chicago, Nοεμβπίος 2001) 54. Σξηζδηάζηαηε καγλεηηθή αγγεηνγξαθία ηεο ζσξαθηθήο ανξηήο κε έγρπζε ζθηαγξαθηθνύ Δ. Σζακπάδεο, Β. Καηζαξόο Π. παζή,. Αξαπνζηάζε, Α. Νηθνιάνπ, Υ. Γξόζνο 8 ν Παλειιήλην πλέδξην Αγγεηνινγίαο-Αγγεηνρεηξνπξγηθήο (Αθήνα, Ιανοςαπίος 2002) 55. Τπεξηαρεία δπλακηθή 3-D αγγεηνγξαθία καγλεηηθνύ ζπληνληζκνύ κε ελδνθιέβην έγρπζε παξακαγλεηηθήο νπζίαο ζηελ πλεπκνληθή εκβνιή Β. Κ. Καηζαξόο, Α. Καηζαξνύ, Π. παζή, Ο. Αλαγλσζηνπνύινπ, Υ. Μνπξηόπνπινο, Α. Νηθνιάνπ, Υ. Γξόζνο 23 ν Παλειιήλην Καξδηνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, 30 Οκηωβπίος-2 Νοεμβπίος 2002) 56. Μαγλεηηθόο ζπληνληζκόο θαη αξξπζκηνγόλνο δπζπιαζία δεμηάο θνηιίαο Π. παζή, Β. Κ. Καηζαξόο, Θ. Μεζίζθιε, Α. Καηζίβαο, Α. Νηθνιάνπ, Υ. Γξόζνο 23 ν Παλειιήλην Καξδηνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, 30 Οκηωβπίος-2 Νοεμβπίος 2002) 57. Τπεξηαρεία δπλακηθε 3-D καγλεηηθή αγγεηνγξαθία ηεο ζσξαθηθήο ανξηήο θαη ησλ αγγείσλ ηνπ κεζνζσξαθίνπ κε έγρπζε παξακαγλεηηθήο νπζίαο Β. Κ. Καηζαξόο, Δ. Σζακπάδεο, Π. παζή, Υ. Μνπξηόπνπινο, Α. Νηθνιάνπ,. Αξαπνζηάζε, Υ. Γξόζνο 23 ν Παλειιήλην Καξδηνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, 30 Οκηωβπίος-2 Νοεμβπίος 2002) 58. Gadolinium-enhanced 3D T1-weighted versus T2-weighted (Turbo-SE (RARE) and HASTE) breath-hold MR-Urography in Obstructive Uropathy V. K. Katsaros, M. Büchert, A. Nikolaou, P. Spathi, Ch. Mourtopoulos, Ch. Drossos RSNA 88 th Scientific Assembly and Annual Meeting 2002 (Chicago, 1-6 Γεκεμβπίος 2002) 59. Differential diagnosis of disorders associated with facial nerve palsy: correlation of clinical and MRI findings Ch. Drossos, V. K. Katsaros, P. Spathi, Ch. Mourtopoulos, A. Nikolaou RSNA 88 th Scientific Assembly and Annual Meeting 2002 (Chicago, 1-6 Γεκεμβπίος 2002) 60. Γηεξεύλεζε ηεο απνθξαθηηθήο νπξνπάζεηαο κε κνξθνινγηθή (RARE θαη HASTE T2) θαη ιεηηνπξγηθή (3D-GRE T1) MR Οπξνγξαθία Β. Κ. Καηζαξόο, M. Büchert, Π. παζή, Υ. Μνπξηόπνπινο, M. Mεηξνπνύινπ, Δ. Γεσξγηάδεο, Α. Νηθνιάνπ, Υ. Γξόζνο 13 o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Γεκεμβπίος 2002)

22 61. Γηεξεύλεζε παζήζεσλ αγγείσλ ζώξαθνο κε ηξηζδηάζηαηε καγλεηηθή αγγεηνγξαθία κεηά ελδνθιέβηα έγρπζε παξακαγλεηηθήο νπζίαο Β. Κ. Καηζαξόο, Π. παζή, Υ. Μνπξηόπνπινο, M. Mεηξνπνύινπ, Δ. Γεσξγηάδεο, Α. Νηθνιάνπ, Υ. Γξόζνο 13 o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Γεκεμβπίος 2002) 62. Απεηθόληζε αξξπζκηνγόλνπ δεμηάο κπνθαξδηνπάζεηαο κε καγλεηηθό ζπληνληζκό Π. παζή, Β. Κ. Καηζαξόο, Θ. Μεζίζθιε, Α. Νηθνιάνπ, Α. Καηζίβαο, Υ. Γξόζνο 13 o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Γεκεμβπίος 2002) 63. πγθξηηηθή κειέηε ΤΣ θαη ΜΣ ζηνλ έιεγρν ησλ δηάρπησλ επαηηθώλ παζήζεσλ M. Mεηξνπνύινπ, Β. Κ. Καηζαξόο, Π. παζή, Δ. Γεσξγηάδεο, Υ. Μνπξηόπνπινο, Α. Νηθνιάνπ, Υ. Γξόζνο 13 o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Γεκεμβπίος 2002) 64. Γηεξεύλεζε πλεπκνληθήο εκβνιήο κε ππεξηαρεία ηξηζδηάζηαηε καγλεηηθή αγγεηνγξαθία κεηά από ελδνθιέβηα έγρπζε παξακαγλεηηθήο νπζίαο Υ. Γξόζνο, Β. Κ. Καηζαξόο, Ο. Αλαγλσζηνπνύινπ, Π. παζή, Υ. Μνπξηόπνπινο, Α. Καηζαξνύ, Α. Νηθνιάνπ, M. Mεηξνπνύινπ 13 o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Γεκεμβπίος 2002) 65. Patient selection for endovascular treatment of abdominal aortic aneurysms by dual-slice spiral CT-angiography V. K. Katsaros, G. Konstantes, G. Verikokos, P. Gallis, N. Pantelidis 15 th European Congress of Radiology (ECR 2003) (Vienna, 7-12 Μαπηίος 2003) 66. 3D-contrast enhanced turbo MRA for pulmonary emboli Ch. Drossos, V. K. Katsaros, O. Anagnostopoulou, P. Spathi, E. Georgiadis, A. Nikolaou 15 th European Congress of Radiology (ECR 2003) (Vienna, 7-12 Μαπηίος 2003) 67. Correlation of clinical and MRI findings in central facial nerve palsy Ch. Drossos, V. K. Katsaros, P. Spathi, Ch. Mourtopoulos, M. Mitropoulou, A. Nikolaou 15 th European Congress of Radiology (ECR 2003) (Vienna, 7-12 Μαπηίος 2003) 68. Ultrafast dynamic contrast enhanced 3D-turbo-MRA of thoracic vascular disease V. K. Katsaros, P. Spathi, Ch. Mourtopoulos, M. Mitropoulou, A. Nikolaou, Ch. Drossos 15 th European Congress of Radiology (ECR 2003) (Vienna, 7-12 Μαπηίος 2003)

23 69. Obstructive uropathy assessed by functional and anatomical breath-hold MR-urography V. K. Katsaros, M.Büchert, P. Spathi, Ch. Mourtopoulos, M. Mitropoulou, A. Nikolaou, Ch. Drossos 15 th European Congress of Radiology (ECR 2003) (Vienna, 7-12 Μαπηίος 2003) 70. Ζepatic perfusion disorders: Value of dynamic biphasic contrast enhanced MRI Ch. Drossos, V. K. Katsaros, P. Spathi, Ch. Mourtopoulos, M. Mitropoulou, A. Nikolaou RSNA 89 th Scientific Assembly and Annual Meeting 2003 (Chicago, 30 Νοεμβπίος -5 Γεκεμβπίος 2003) 71. 3D Contrast Enhanced MRA for pulmonary emboli Ch. Drossos, V. K. Katsaros, A. Rapti, G. Pavlakou, O. Anagnostopoulou RSNA 89 th Scientific Assembly and Annual Meeting 2003 (Chicago, 30 Νοεμβπίος -5 Γεκεμβπίος 2003) 72. Γηεξεύλεζε πλεπκνληθήο εκβνιήο κε ππεξηαρεία ηξηζδηάζηαηε καγλεηηθή αγγεηνγξαθία κεηά από ελδνθιέβηα έγρπζε παξακαγλεηηθήο νπζίαο. Σζαγθνύιε, Ο. Αλαγλσζηνπνύινπ, Β. Κ. Καηζαξόο, Υ. Γξόζνο Πλεπκνλνινγηθό πλέδξην, Hilton Hotel, Αζήλα (Αθήνα, Γεκεμβπίος 2003) 73. Dynamic biphasic CE MRI in hepatic perfusion disorders Ch. Drossos, V. K. Katsaros, P. Spathi, Ch. Mourtopoulos, M. Mitropoulou, A. Nikolaou 16 th European Congress of Radiology (ECR 2004) (Vienna, 5-9 Μαπηίος 2004) 74. MRT Evaluierung der Fazialisparese Ch. Drossos, V. K. Katsaros, P. Spathi, M. Mitropoulou, A. Nikolaou. 85. Deutscher Röntgenkongreß. (Wiesbaden, Mαΐος 2004) 75. Υσξνθαηαθηεηηθέο εμεξγαζίεο ζπνλδπιηθνύ ζσιήλα: Δπξήκαηα ζην καγλεηηθό ζπληνληζκό θαη δηαθνξηθή δηάγλσζε. Η. Παπαθσλζηαληίλνπ, Υ. Μνπξηόπνπινο, Β. Κ. Καηζαξόο, Π. Λακπξνπνύινπ, Μ. Μεηξνπνύινπ, Π. παζή, Γ. Κνινκόδε, Α. Νηθνιάνπ, Υ. Γξόζνο 14 o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, 29 επηεμβπίος-2 Οκηωβπίος 2004) 76. Δλδνθξαληαθέο ρσξνθαηαθηεηηθέο εμεξγαζίεο: Δπξήκαηα ζην καγλεηηθό ζπληνληζκό θαη δηαθνξηθή δηάγλσζε. Η. Παπαθσλζηαληίλνπ, Β. Κ. Καηζαξόο, M. Mεηξνπνύινπ, Π. Λακπξνπνύινπ, Υ. Μνπξηόπνπινο, Π. παζή, Γ. Κνινκόδε, Α. Νηθνιάνπ, Υ. Γξόζνο 14 o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, 29 επηεμβπίος-2 Οκηωβπίος 2004) 77. Γεθπξηθέο αιινηώζεηο: Δπξήκαηα ζην καγλεηηθό ζπληνληζκό θαη δηαθνξηθή δηάγλσζε. Β. Κ. Καηζαξόο, M. Mεηξνπνύινπ, Π. Λακπξνπνύινπ, Π. παζή, Υ. Μνπξηόπνπινο, Γ. Κνινκόδε, Α. Νηθνιάνπ, Υ. Γξόζνο 14 o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, 29 επηεμβπίος-2 Οκηωβπίος 2004)

24 78. Πνιπηνκηθή Τπνινγηζηηθή Αγγεηνγξαθία: Δθαξκνγή ηεο ζηηο παζήζεηο ησλ αξηεξηώλ M. Mεηξνπνύινπ, Π. Λακπξνπνύινπ, Β. Κ. Καηζαξόο, Υ. Μνπξηόπνπινο, Γ. Κνινκόδε, Α. Νηθνιάνπ, Υ. Γξόζνο 14 o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, 29 επηεμβπίος-2 Οκηωβπίος 2004) 79. Ζ Μαγλεηηθή Παγθξεαηνγξαθία (ΜΠ) ζηελ αμηνιόγεζε ησλ παζήζεσλ ηνπ παγθξεαηηθνύ πόξνπ Υ. Γξόζνο, Υ. Μνπξηόπνπινο, Β. Κ. Καηζαξόο, Π. παζή, M. Mεηξνπνύινπ, Π. Λακπξνπνύινπ, Γ. Κνινκόδε, Α. Νηθνιάνπ 14 o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, 29 επηεμβπίος-2 Οκηωβπίος 2004) 80. Μεηξήζεηο ηνπ όγθνπ ηνπ ζπιήλα θαη απεηθνληζηηθά επξήκαηα ζηε λόζν ηνπ Gaucher Π. Λακπξνπνύινπ, M. Mεηξνπνύινπ, Β. Κ. Καηζαξόο, Υ. Μνπξηόπνπινο, Γ. Κνινκόδε, Π. παζή, Α. Νηθνιάνπ, Υ. Γξόζνο 14 o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, 29 επηεμβπίος-2 Οκηωβπίος 2004) 81. Δγγελή ηερληθά ζθάικαηα (artifacts) ζηνλ καγλεηηθό ζπληνληζκό: Δπαλάιεςε κε πξννπηηθή Β. Κ. Καηζαξόο, Π. Λακπξνπνύινπ, M. Mεηξνπνύινπ, Υ. Μνπξηόπνπινο, Γ. Κνινκόδε, Π. παζή, Α. Νηθνιάνπ, Υ. Γξόζνο 14 o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, 29 επηεμβπίος-2 Οκηωβπίος 2004) 82. Ζ Γηεζλήο Σαμηλόκεζε θαηά Fardon θαη Milette ηεο δηζθνπάζεηαο ηεο ΟΜ Β. Κ. Καηζαξόο, M. Mεηξνπνύινπ, Π. Λακπξνπνύινπ, Υ. Μνπξηόπνπινο, Γ. Κνινκόδε, Π. παζή, Α. Νηθνιάνπ, Υ. Γξόζνο 14 o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, 29 επηεμβπίος-2οκηωβπίος 2004) 83. Γεθπξηθέο αιινηώζεηο: Δπξήκαηα ζην καγλεηηθό ζπληνληζκό θαη δηαθνξηθή δηάγλσζε. Β. Κ. Καηζαξόο, M. Mεηξνπνύινπ, Π. Λακπξνπνύινπ, Π. παζή, Υ. Μνπξηόπνπινο, Γ. Κνινκόδε, Α. Νηθνιάνπ, Υ. Γξόζνο 14 o Γηαπαλεπηζηεκηαθό Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Ηπάκλειο, Νοεμβπίος 2004) 84. Δγγελή ηερληθά ζθάικαηα (artifacts) ζηνλ καγλεηηθό ζπληνληζκό: Δπαλάιεςε κε πξννπηηθή Β. Κ. Καηζαξόο, Π. Λακπξνπνύινπ, M. Mεηξνπνύινπ, Υ. Μνπξηόπνπινο, Γ. Κνινκόδε, Π. παζή, Α. Νηθνιάνπ, Υ. Γξόζνο 14 o Γηαπαλεπηζηεκηαθό Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Ηπάκλειο, Νοεμβπίος 2004) 85. Ζ Γηεζλήο Σαμηλόκεζε θαηά Fardon θαη Milette ηεο δηζθνπάζεηαο ηεο ΟΜ Β. Κ. Καηζαξόο, M. Mεηξνπνύινπ, Π. Λακπξνπνύινπ, Υ. Μνπξηόπνπινο, Γ. Κνινκόδε, Π. παζή, Α. Νηθνιάνπ, Υ. Γξόζνο 14 o Γηαπαλεπηζηεκηαθό Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Ηπάκλειο, Νοεμβπίος 2004)

25 86. Pontine Bright Lesions: MRI findings and differential diagnosis V.K. Katsaros, M. Mitropoulou, P. Lampropoulou, C. Mourtopoulos, D. Kolomodi, A. Nikolaou, C. Drossos 17 th European Congress of Radiology (ECR 2005) (Vienna, 4-8 Μαπηίος 2005) 87. Spleen Volumetric Evaluation and imaging findings in Gaucher Disease P. Lampropoulou, V.K. Katsaros, M. Mitropoulou, C. Mourtopoulos, D. Kolomodi, A. Nikolaou, C. Drossos ESGAR 2005, 15 th Annual Meeting and Postgraduate Course (Florence, Μαΐος 2005) 88. Ραβδνκπνζάξθσκα Οπηζζνπιάγηαο Βάζεο Κξαλίνπ Α. Παπαδνπνύινπ, Α. Παπαδόπνπινο, Γ. Φιώξνο, Β. Καηζαξόο, Ν. Μαξαγθόο 13 ν Παλειιήλην πλέδξην Χηνξηλνιαξπγγνινγίαο Υεηξνπξγηθήο Κεθαιήο θαη Σξαρήινπ (Αθήνα, Νοεμβπίος 2005) 89. Χζκσηηθή κπειηλόιπζε: Απεηθόληζε κε Μαγλεηηθό πληνληζκό Β. Κ. Καηζαξόο, Π. Λακπξνπνύινπ, M. Mεηξνπνύινπ, Υ. Μνπξηόπνπινο, Π. παζή, Υ. ακαξά, Υ. Γξόζνο 15 o Γηαπαλεπηζηεκηαθό Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Νοεμβπίος 2005) 90. Ακθνηεξόπιεπξν παξαγαγγιίσκα θαξσηίδσλ: Απεηθνληζηηθά, ρεηξνπξγηθά επξήκαηα θαη επαλέιεγρνο Β. Κ. Καηζαξόο, Π. Λακπξνπνύινπ, M. Mεηξνπνύινπ, Α. Παπαδνπνύινπ, Λ. Θάλνο, Ν. Μαξαγθόο, Υ. Γξόζνο 15 o Γηαπαλεπηζηεκηαθό Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Νοεμβπίος 2005) 91. Αμίδεη λα αθηηλνβνινύκε ηνλ αζζελή κε εζηηαθή πάζεζε ηνπ ήπαηνο ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ηξηθαζηθή κειέηε ηνπ ήπαηνο κε ππνινγηζηηθή ηνκνγξαθία ή εηλαη θαιύηεξα λα ηνλ εμεηάδνπκε θαηεπζείαλ κε καγλεηηθή ηνκνγξαθία; Γ. Γ. Κόθθηλνο, Β. Κ. Καηζαξόο, Π. Λακπξνπνύινπ, M. Mεηξνπνύινπ,. Ληνλήο, Υ. Γξόζνο 15 o Γηαπαλεπηζηεκηαθό Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Νοεμβπίος 2005) 92. Rock in Brain: Imaging Findings V. K. Katsaros, M. Mitropoulou, P. Lampropoulou, A. Nikolaou, S. Kavadias, Ch. Drossos RSNA 91 st Scientific Assembly and Annual Meeting 2005 (Chicago, 27 Νοεμβπίος -2 Γεκεμβπίος 2005) 93. Diffuse Liver diseases: Imaging Findings M. Mitropoulou, P. Lampropoulou, V. K. Katsaros, A. Tsikini, P.Spathi, Ch. Drossos RSNA 91 st Scientific Assembly and Annual Meeting 2005 (Chicago, 27 Νοεμβπίος -2 Γεκεμβπίος 2005)

26 94. Ακθνηεξόπιεπξν παξαγαγγιίσκα θαξσηίδσλ: Απεηθνληζηηθά, ρεηξνπξγηθά επξήκαηα θαη επαλέιεγρνο Β. Κ. Καηζαξόο, Π. Λακπξνπνύινπ, M. Mεηξνπνύινπ, Α. Παπαδνπνύινπ, Λ. Θάλνο, Ν. Μαξαγθόο, Υ. Γξόζνο 6 th Athenian Days of Interventional Radiology (Αθήνα, 4-6 Μαΐος 2006) 95. Δλδνθξαληαθό πλνβηαθό άξθσκα Β. Καηζαξόο, A. Παπαδνπνύινπ, Α. Υξήζηνπ, Α. Καηζαξνύ, Γ. Φιώξνο, Ν. Μαξαγθόο 6 th Athenian Days of Interventional Radiology (Αθήνα, 4-6 Μαΐος 2006) 96. Synovial Sarkom der Schädelbasis: Eine seltene Lokalisation A. Papadopoulou, V. K. Katsaros, Floros, Marangos 77. Jahresversammlung der deutschen HNO Gesellschaft (Mannheim, Μαΐος 2006) 97. πξηγγνκπειία ρσξίο Arnold-Chiari ζπλδπαδόκελε κε ζθνιίσζε Αλαθνξά πεξηζηαηηθνύ Α. Μεηξόπνπινο, Ν. Γεσξγαθνύιηαο, Β. Καηζαξόο, Μ. Κνπηνπξνύζηνπ, Π. Παλάξεηνο, Γ. θπηηώηε, Γ. Οξθαλίδεο, Υ. Γξόζνο, Α. εξέηεο 20 ν Παλειιήλην Νεπξνρεηξνπξγηθό πλέδξην (Υαλκιδική, 8-11 Ιοςνίος 2006) 98. MRI and MRA of Bilateral Carotid Body Tumors V. K. Katsaros, P. Lampropoulou, M. Mitropoulou, A. Papadopoulou, N. Marangos, Ch. Drossos ESNR XXXI Congress and 15th Advanced Course 2006 (Geneva, επηεμβπίος 2006) 99. Deformities of the Inner Ear and the Internal Auditory Canal N. Marangos, V. K. Katsaros ESNR XXXI Congress and 15th Advanced Course 2006 (Geneva, επηεμβπίος 2006) 100. Intracranial Synovial Sarcoma V. K. Katsaros, A. Papadopoulou, A. Katsarou, D. Floros, N. Marangos ESNR XXXI Congress and 15th Advanced Course 2006 (Geneva, επηεμβπίος 2006) 101. Pontine Bright Lesions: MRI Findings and Differential Diagnosis V. K. Katsaros, P. Lampropoulou, P. Spathi, A. Nikolaou, Z. Nikolakopoulou, C. Drossos ESNR XXXI Congress and 15th Advanced Course 2006 (Geneva, επηεμβπίος 2006) 102. High-Resolution MRI of Hippocampus in Seizures V. K. Katsaros, C. Mourtopoulos, P. Spathi, P. Lampropoulou, M. Mitropoulou, C. Drossos ESNR XXXI Congress and 15th Advanced Course 2006 (Geneva, επηεμβπίος 2006)

27 103. Osmotic Myelinolysis of the brain: MRI Findings V. K. Katsaros, P. Lampropoulou, M. Mitropoulou, P. Spathi, C. Samara, C. Drossos ESNR XXXI Congress and 15th Advanced Course 2006 (Geneva, επηεμβπίος 2006) 104. Intracranial otogenic complications of cholesteatoma V. K. Katsaros, S. Lyra, P. Lampropoulou, N. Triantos, N. Batakis, C. Drossos ESNR XXXI Congress and 15th Advanced Course 2006 (Geneva, επηεμβπίος 2006) 105. Sporadic Schwannoma of the radial nerve without Neurofibromatosis V. K. Katsaros, E. Kyrkou, A. Katsarou, V. Venizelos ESNR XXXI Congress and 15th Advanced Course 2006 (Geneva, επηεμβπίος 2006) 106. Fibrous histiocytoma of the lacrimal gland V. K. Katsaros, P. Lampropoulou, M. Mitropoulou, A. Nikolaou, C. Drossos ESNR XXXI Congress and 15th Advanced Course 2006 (Geneva, επηεμβπίος 2006) 107. Hemorrhagic Schwannoma of the IAC V. K. Katsaros ESNR XXXI Congress and 15th Advanced Course 2006 (Geneva, επηεμβπίος 2006) 108. Syringomyelia associated with the hindbrain without Arnold-Chiari malformation in combination with scoliosis of spinal thoracocervical junction V. K. Katsaros, A. Mitropoulos, P. Lampropoulou, M. Mitropoulou, N. Georgakoulias, C. Drossos ESNR XXXI Congress and 15th Advanced Course 2006 (Geneva, επηεμβπίος 2006) 109. Whole Body Hydatid Disease: Imaging Findings C. Drossos, V. K. Katsaros, P. Lampropoulou, M. Mitropoulou, A. Nikolaou, D. Karakyklas RSNA 92 nd Scientific Assembly and Annual Meeting 2006 (Chicago, 26 Νοεμβπίος -1 Γεκεμβπίος 2006) 110. CADASIL? Α. Καηζαξνύ, Π. δξόιηαο, Η. Υξήζηνπ,. Κξαπνβίηεο, Υ. Μπνπξγνπηδάλεο, Β. Καηζαξόο 15 o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Γεκεμβπίος 2006) 111. Σαμηλόκεζε ζπγγελώλ αλσκαιηώλ ηνπ έζσ σηόο θαη ηνπ έζσ αθνπζηηθνύ πόξνπ Β. Καηζαξόο, Ν. Μαξαγθόο, Υ. Γξόζνο 15 o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Γεκεμβπίος 2006) 112. Δμόζησζε Απρεληθνύ πνλδύινπ κε πλνδό Μπεινπάζεηα Θ. Φιάζθαο, Β. Καηζαξόο, Β. Κνλνθάνπ, Α. αββαλή,. Γθαηδώλεο, Ζ. νπξηδήο,. Ληνλήο, Γ. αθάο 15 o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Γεκεμβπίος 2006)

28 113. Δπηπιαθείζα Αξαρλνεηδήο Κύζηε ρσξίο Ηζηνξηθό ΚΔΚ ή Ρήμεο Αλεπξύζκαηνο Β. Καηζαξόο, Θ. Φιάζθαο, Υ. Υξπζηθόπνπινο, Μ. Θεκηζηνθιένπο, Σ. Μπνύξαο, Γ. ηξάληδαιεο, Δ. Μπνβηάηζεο, Α. Βιάρνο, Γ. αθάο 15 o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Γεκεμβπίος 2006) 114. Δλδνθξαληαθέο επηπινθέο κεηά από ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ρνινζηεαηώκαηνο Β. Καηζαξόο,. Λύξα, Π. Λακπξνπνύινπ, Γ. Πιέζζαο, Ν. Μπαηάθεο, Υ. Γξόζνο 15 o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Γεκεμβπίος 2006) 115. Απεηθνληζηηθή Γηεξεύλεζε ηεο «Παξνδηθήο Μεηαλαζηεπηηθήο Οζηενπόξσζεο» Μ. Θενθαλνπνύινπ, Δ. Κύξθνπ, Η. Νίθαο, Β. Καηζαξόο, Π. Λακπξνπνύινπ, Μ. Μεηξνπνύινπ, Υ. Γξόζνο 15 o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Γεκεμβπίος 2006) 116. Απεηθόληζε κε Σερληθέο Γηάρπζεο (Diffusion Weighted) ζε Βιάβεο ηνπ Δγθεθάινπ εθηόο Ηζραηκηθώλ ΑΔΔ Β. Κ. Καηζαξόο,. Λύξα, Π. Λακπξνπνύινπ, Θ. Παπαζενδώξνπ, Ν. Μπαηάθεο, Υ. Γξόζνο 15 o Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Γεκεμβπίος 2006) D-Contrast Enhanced Turbo MRA for Pulmonary Emboli A. Katsarou, N. Ptohis, V. K. Katsaros, P. Lampropoulou, M. Mitropoulou, Ch. Drossos 2007 Chest Conference by the European Society of Thoracic Imaging and Fleischner Society (Αθήνα, 8-10 Ιοςνίος 2007) 118. Ultrafast dynamic contrast enhanced 3D-Turbo-MRA of thoracic vasculature disease N. Ptohis, A. Katsarou, V. K. Katsaros, P. Lampropoulou, M. Mitropoulou, Ch. Drossos 2007 Chest Conference by the European Society of Thoracic Imaging and Fleischner Society (Αθήνα, 8-10 Ιοςνίος 2007) 119. Complicated arachnoid cyst without history of head injury or aneurysm rupture V. K. Katsaros, Th. Flaskas, G. Stranjalis, E. Boviatsis, S. Gatzonis, Ch. Chrysikopoulos, D. E. Sakkas 32 nd ESNR Annual Meeting and 16th Advanced Course (Genoa, επηεμβπίος 2007) 120. Osteochondroma of C5 vertebra presenting as compressive myelopathy in a patient without multiple exostoses V. K. Katsaros, Th. Flaskas, E. Sourtzis, S. Gatzonis, A. Savvani, S. Lionis, D. E. Sakkas 32 nd ESNR Annual Meeting and 16th Advanced Course (Genoa, επηεμβπίος 2007) 121. Primary Orbital Amyloidosis V. K. Katsaros, P. Brestas, A. Roumeliotis, D. D. Moutzouris, A. Katsarou, F. Skopouli 32 nd ESNR Annual Meeting and 16th Advanced Course (Genoa, επηεμβπίος 2007)

29 122. Infranuclear Facial Nerve Palsy: Correlation of Clinical and MRI Findings V. K. Katsaros, P. Lampropoulou, M. Mitropoulou, A. Nikolaou, Ch. Samara, Ch. Drossos 32 nd ESNR Annual Meeting and 16th Advanced Course (Genoa, επηεμβπίος 2007) 123. Unusual Cases of Brain Inflammation/Infection V. K. Katsaros, P. Lampropoulou, M. Mitropoulou, M. Theofanopoulou, Z. Nikolakopoulou, Ch. Drossos 32 nd ESNR Annual Meeting and 16th Advanced Course (Genoa, επηεμβπίος 2007) 124. Hydatid Disease of the Central Nervous System V. K. Katsaros, P. Lampropoulou, M. Mitropoulou, A. Nikolaou, S. Kavvadias, Ch. Drossos 32 nd ESNR Annual Meeting and 16th Advanced Course (Genoa, επηεμβπίος 2007) 125. Diffusion Weighted Imaging in Cerebral Haemorrhagic Lesions V. K. Katsaros, S. Lyra, K. Bakopoulos, A. Papatheodorou, A. Katsarou, N. Batakis 32 nd ESNR Annual Meeting and 16th Advanced Course (Genoa, επηεμβπίος 2007) 126. MR imaging of the brain in patients with suspected diffuse axonal injury (DAI): Diffusion Weighted Imaging and T2* GRE sequences P. Ellinas, K. Bakopoulos, V. K. Katsaros, S. Lyra, A. Papatheodorou, E. Samaras, V. Varsos, N. Batakis 32 nd ESNR Annual Meeting and 16th Advanced Course (Genoa, επηεμβπίος 2007) 127. Deformities of the Inner Ear and the Internal Auditory Canal V. K. Katsaros, N. Marangos, Ch. Drossos RSNA 93 rd Scientific Assembly and Annual Meeting 2007 (Chicago, Νοεμβπίος 2007) 128. Congenital deformities of the ear V. K. Katsaros, N. Marangos, Ch. Drossos 20 th European Congress of Radiology (ECR 2008) (Vienna, 7-11 Μαπηίος MR appearance and differential diagnosis of pontine lesions. V. K. Katsaros,, P.Lampropoulou, M.Mitropoulou, A.Nikolaou, Ch. Drossos. 25 th International Congress of Radiology (ICR 2008) (Marrakesh, 5-8 Ιοςνίος2008) 130. Imaging findings of Gaucher disease in all over the body. V. K. Katsaros,, P.Lampropoulou, M.Mitropoulou, A.Nikolaou, Ch. Drossos. 25 th International Congress of Radiology (ICR 2008) (Marrakesh, 5-8 Ιοςνίος2008)

30 131. Ζ ζπκβνιή ηεο απεηθόληζεο Μαγλεηηθνύ πληνληζκνύ ζηελ αλάδεημε ησλ σηνγελώλ ελδνθξαληαθώλ επηπινθώλ. Β. Καηζαξόο, Α. Καηζαξνύ, Π. Λακπξνπνύινπ, Ε. Νηθνιαθνπνύινπ, Υ. ακαξά, Υ. Γξόζνο 22 ν Παλειιήλην Νεπξνρεηξνπξγηθό πλέδξην (Αθήνα Ιοςνίος 2008) 132. Σερληθέο δηάρπζεο θαη T2* GRE αθνινπζία ζε αζζελείο κε ππνςία δηάρπηεο Αμνληθήο θάθσζεο (DAI). Α. Καηζαξνύ, Β. Καηζαξόο, Π. Έιιελαο, Κ.Μπαθόπνπινο, Δ. ακαξάο, Β. Βάξζνο, Ν. Μπαηάθεο, Υ. Γξόζνο 22 ν Παλειιήλην Νεπξνρεηξνπξγηθό πλέδξην (Αθήνα Ιοςνίος 2008) 133. Γηεγρεηξεηηθή επηβεβαίσζε απεηθνληζηηθώλ επξεκάησλ ζε ηξία ηδηαίηεξα πεξηζηαηηθά κηθξναγγεηαθήο απνζπκπίεζεο ηξηδύκνπ λεύξνπ Σ. Μπνύξαο, Γ. ηξάληδαιεο, Ν. Μπνληόδνγινπ, Β. Καηζαξόο, Μ. Θεκηζηνθιένπο, Λ. ηαπξηλνύ, Θ. Φιάζθαο, Δ. Μπνβηάηζεο 22 ν Παλειιήλην Νεπξνρεηξνπξγηθό πλέδξην (Αθήνα Ιοςνίος 2008) 134. Απεηθνληζηηθά θαη δηεγρεηξεηηθά επξήκαηα λεπξαγγεηαθήο ζπκπίεζεο πξνο ηελ θαζηέξσζε εμεηδηθεπκέλσλ ελδείμεσλ ιεπηνκεξνύο πξνεγρεηξεηηθνύ απεηθνληζηηθνύ ειέγρνπ Σ. Μπνύξαο, Γ. ηξάληδαιεο, Ν. Μπνληόδνγινπ, Β. Καηζαξόο, Μ. Θεκηζηνθιένπο, Β. Κνλνθάνπ, Δ. Μπνβηάηζεο, Λ. ηαπξηλνύ, Γ. Δ. αθάο 22 ν Παλειιήλην Νεπξνρεηξνπξγηθό πλέδξην (Αθήνα Ιοςνίος 2008) 135. Role of neuroimaging in autoimmune diseases of the CNS V.K. Katsaros, M.Papathanasiou, S.Lyra, K.Karageorgiou, Ch.Drossos, A.Gouliamos 33 rd ESNR Annual Meeting and 17 th Advanced Course (Krakow επηεμβπίος 2008) 136. Olivopontocerebellar atrophy due to multiple sclerosis V. K. Katsaros, M.Kotsakou, A.Kontogiannis, M.Papathanasiou, V.Zis, C.Drossos, A.Gouliamos 33 rd ESNR Annual Meeting and 17 th Advanced Course (Krakow επηεμβπίος 2008) 137. Trigonal Cavernous Angioma: Radiologic Clinical Pathologic Correlation V. K. Katsaros, L. Stavrinou, G. Stranjalis, T. Flaskas, N. Bontozoglou, D.E. Sakas 33 rd ESNR Annual Meeting and 17 th Advanced Course (Krakow επηεμβπίος 2008) 138. Απεηθνληζηηθά θαη δηεγρεηξεηηθά επξήκαηα ζε πεξηζηαηηθά κηθξναγγεηαθήο απνζπκπίεζεο ηξηδύκνπ λεύξνπ Β. Καηζαξόο, Σξ. Μπνύξαο, Γ. ηξάληδαιεο, Μ. Θεκηζηνθιένπο, Θ. Φιάζθαο, Λ. ηαπξηλνύ, Ν. Μπνληόδνγινπ, Γ. Δ. αθάο 16 ν Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Οκηωβπίος 2008)

31 139. Ο ξόινο ηεο Νεπξναπεηθόληζεο ζηα απηνάλνζα λνζήκαηα ηνπ ΚΝ. Β. Καηζαξόο, Α. Καηζαξνύ,. Λύξα, Π. Λακπξνπνύινπ, Μ. Παπαζαλαζηνπ, Υ. Γξόζνο, Α. Γνπιηάκνο 16 ν Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Οκηωβπίος 2008) 140. Ζ ρξεζηκόηεηα ηεο Τπεξερνηνκνγξαθίαο ζηε δηαγλσζηηθή δηεξεύλεζε ηεο επώδπλεο γαζηξνθλεκίαο Π. Μπξεζηαο, Β. Καηζαξόο, Μ. Σζνπξνπιαο, Υ. Γξόζνο 16 ν Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Οκηωβπίος 2008) 141. Τπεξερνγξαθηθά επξήκαηα ζην ζύλδξνκν ηαξζηαίνπ ζσιήλα. Π. Μπξεζηαο, Β. Καηζαξόο, Μ. Σζνπξνπιαο, Υ. Γξόζνο 16 ν Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Οκηωβπίος 2008) 142. Απεηθόληζε ησλ ελδνδηαθπγώλ κεηά ηελ ελδναπιηθή απνθαηάζηαζε κε κεηαιιηθά stent αλεπξπζκάησλ θνηιηαθήο ανξηήο κε ηε ρξήζε MDCT. Δ. Κξνκκύδα, Γ. Καξαθύθιαο, Π. Λακπξνπνύινπ, Α. Μήθα, Υ. ακαξά, Β. Καηζαξόο, Υ. Γξόζνο 143. Ζ ζπκβνιή ηεο απεηθόληζεο Μαγλεηηθνύ πληνληζκνύ ζηελ αλάδεημε ησλ ελδνθξαληαθώλ σηνγελώλ επηπινθώλ. Β. Καηζαξόο, Α. Καηζαξνύ,. Λύξα, Π. Λακπξνπνύινπ, Μ. Μεηξνπνύινπ, Υ. Γξόζνο 16 ν Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Οκηωβπίος 2008) 144. Ο ζεκαληηθόο ξόινο ηεο CT MRI ζηελ ρεκεηνζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε πλεπκνληθώλ θαη εγθεθαιηθώλ κεηαζηάζεσλ «ρνξην-επηζειηώκαηνο» έπεηηα από κύιε θύεζε: Αλαθνξά ζε ζπάλην πεξηζηαηηθό αζζελνύο ειηθίαο 32 εηώλ. Ληνλήο, Μ. Βνπγηνπθιάθε, Γ. Κνινκόδε, Μ. Μεηξνπνύινπ, Υ. Μνπξηόπνπινο, Π. Παπαγηαλλόπνπινο, Β. Καηζαξόο, Α. Νηθνιάνπ, Υ. ακαξά, Δ. Ληαλόο, Α. Μ. Γεκόπνπινο 16 ν Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Οκηωβπίος 2008) 145. Δλδηαθεξνπζα πεξηπησζε αλδξνο κε κε θιαζηθε αλεπαξθεηα ηεο 21-πδξνμπιαζεο, ε νπνηα εθδεισζεθε ζηα εμεληα ηνπ κε ηπραηα επξεζεηζα καδα (ηπραησκα ζην αξηζηεξν επηλεθξηδην Β. Καηζαξόο, Α. Κνληνγηάλλεο, Υ. Μνπξηόπνπινο, Μ. Μεηξνπνύινπ, Γ. Κνινκόδε, Αηθ. Καιύβα,. Ληνλήο 16 ν Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην (Αθήνα, Οκηωβπίος 2008) 146. Role of neuroimaging in autoimmune diseases of the CNS V.K. Katsaros, M. Papathanasiou, S. Lyra, P. Lampropoulou, Ch. Drossos, A. Gouliamos RSNA 94 th Scientific Assembly and Annual Meeting 2008 (Chicago, 30 Νοεμβπίος 5 Γεκεμβπίος 2008)

ΑΝΑΣΑΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ

ΑΝΑΣΑΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ ΑΝΑΣΑΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ 1.1 Πξνζσπηθά ζηνηρεία Ολνκαηεπώλπκν: Αναζηαζία Σ. Οικονόμος Ζκεξνκελία γέλλεζεο: 19 Απγνύζηνπ 1971 Σόπνο θαηαγσγήο: Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΑΒΗ. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Αθηηλνδηαγλσζηηθήο Σκήκα Ιαηξηθήο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο. Βηνγξαθηθό εκείσκα

ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΑΒΗ. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Αθηηλνδηαγλσζηηθήο Σκήκα Ιαηξηθήο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο. Βηνγξαθηθό εκείσκα ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΑΒΗ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Αθηηλνδηαγλσζηηθήο Σκήκα Ιαηξηθήο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Βηνγξαθηθό εκείσκα & Τπόκλεκα Δξεπλεηηθνύ Έξγνπ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ΜΑΪΟ 2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΒΑΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΩΡΓΟ ΣΡΑΝΣΕΑΛΖ. ΑΝΑΛΤΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Σα ζηνηρεηα αθνξνπλ ΜΔΥΡΗ 2011 ΚΡΗΖ ΓΗΑ ΔΞΔΛΗΞΖ Δ ΘΔΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ

ΓΗΩΡΓΟ ΣΡΑΝΣΕΑΛΖ. ΑΝΑΛΤΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Σα ζηνηρεηα αθνξνπλ ΜΔΥΡΗ 2011 ΚΡΗΖ ΓΗΑ ΔΞΔΛΗΞΖ Δ ΘΔΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΓΗΩΡΓΟ ΣΡΑΝΣΕΑΛΖ ΑΝΑΛΤΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Σα ζηνηρεηα αθνξνπλ ΜΔΥΡΗ 2011 ΚΡΗΖ ΓΗΑ ΔΞΔΛΗΞΖ Δ ΘΔΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Η. Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ο θ. Γ. ηξάληδαιεο γελλήζεθε ην 1957 θαη πεξάησζε ηηο γπκλαζηαθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΜΗΥΑΖΛ ΜΑΝΣΑΣΕΖ ΗΑΣΡΟΤ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΟΤ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΜΗΥΑΖΛ ΜΑΝΣΑΣΕΖ ΗΑΣΡΟΤ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΟΤ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΜΗΥΑΖΛ ΜΑΝΣΑΣΕΖ ΗΑΣΡΟΤ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Μάιος 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 I. BIOΓPAΦIKO HMEIΩMA ΠOYΔE TAΔIOΔPOMIA... 3 1.1. BΑΙΚΕ ΠΟΤΔΕ... 3 1.2. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΕ ΠΟΤΔΕ...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. και ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ. Ιωάννη Χ. Μαρούλη

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. και ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ. Ιωάννη Χ. Μαρούλη ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ και ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ Ιωάννη Χ. Μαρούλη Δπίκοςπος Καθηγηηή Γενικήρ Υειποςπγικήρ και Μεηαμοζσεύζευν Ηαηπικήρ σολήρ Πανεπιζηημίος Παηπών Πάηπα, Ηούνιορ 2013 Πεπιεσόμενα 1. Βηνγξαθηθά ηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

Διενέπγεια πλεςποκενηήζευν, λήτηρ κςηηαπολογικού ςλικού δια παπακένηηζηρ λεμθαδένυν, απηηπιοκενηήζευν

Διενέπγεια πλεςποκενηήζευν, λήτηρ κςηηαπολογικού ςλικού δια παπακένηηζηρ λεμθαδένυν, απηηπιοκενηήζευν Τζίλαρ Βαζίλειορ Πνεςμονολόγορ Πποζωπικά ζηοισεία: Γηεύζπλζε: Ταθίλζνπ 12, Αγία Παξαζθεπή, Αζήλα, ΣΚ: 15343 Σειέθσλν : 0030-210-7667074 (νηθίαο), 0030-6951944018 (θηλεηό) E-mail Address: tzilasvasilios@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ΣΟΤΚΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΑΣΡΔΗΟΤ : ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ 30, 15125 ΠΑΡΑΓΔΙΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΣΑΥ/ΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Ν.ΠΛΑΣΗΡΑ 6Α, 15234 ΥΑΛΑΝΓΡΙ Δ - ΜΑΗL

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Αζήλα. Λακία Φζηώηηδαο. ykafrits@otenet.gr. Ηαηξηθή ρνιή, Δζληθό Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζήλαο

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Αζήλα. Λακία Φζηώηηδαο. ykafrits@otenet.gr. Ηαηξηθή ρνιή, Δζληθό Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζήλαο ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ Η. ΚΑΦΡΗΣΑ Παιδίαηπορ - Παιδογαζηπενηεπολόγορ 1. ΠΡΟΩΠΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Σόπορ γέννηζηρ: Σόπορ καηαγωγήρ: Γιεύθςνζη ιαηπείος: Αζήλα Λακία Φζηώηηδαο Φαλεξσκέλεο 5, Υνιαξγόο 15561,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Δξγαζίεο παξνπζηάζεηο ζε ειιεληθά ζπλέδξηα ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟ ΛΗΦΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Δξγαζίεο παξνπζηάζεηο ζε ειιεληθά ζπλέδξηα ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟ ΛΗΦΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν : Παλαγηώηεο ηεξγίνπ Όλνκα Παηξόο : Θωκάο Δηδηθόηεηα : Αθηηλνδηαγλωζηηθή E-mail : stergioupanos@gmail.com ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Απόθνηηνο 27 νπ Λπθείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ηηρ Αναπλ. Καθηγήηπιαρ Δλένηρ Θεοδοζοπούλος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ηηρ Αναπλ. Καθηγήηπιαρ Δλένηρ Θεοδοζοπούλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ηηρ Αναπλ. Καθηγήηπιαρ Δλένηρ Θεοδοζοπούλος ΠΟΤΓΔ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ A1.Βαζικοί ηίηλοι 1976 Λύθεην Αγίνπ Γεσξγίνπ Λακίαο 1979 Πηπρίν αλσηέξαο ρνιήο Ννζειεπηώλ ε «ΟΛΤΜΠΗΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Χ Μ Α ΑΘΗΝΑ 2013 1 ΠEPIEXOMENA

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΜΕΓΑΣ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Οξζνπαηδηθήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ. Βιογπαθικά ηοισεία και Δπιζηημονική Γπαζηηπιόηηηα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΜΕΓΑΣ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Οξζνπαηδηθήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ. Βιογπαθικά ηοισεία και Δπιζηημονική Γπαζηηπιόηηηα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΜΕΓΑΣ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Οξζνπαηδηθήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Βιογπαθικά ηοισεία και Δπιζηημονική Γπαζηηπιόηηηα Πάηξα, επηέκβξηνο 2008 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1 Βηνγξαθηθά ηνηρεία 1 2 πνπδέο 1 2.1 Πξνπηπρηαθέο

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκν Βηνγξαθηθό εκείσκα (CV)

ύληνκν Βηνγξαθηθό εκείσκα (CV) ύληνκν Βηνγξαθηθό εκείσκα (CV) Ολνκαηεπώλπκν Ηκεξνκελία Γέλλεζεο Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε Δπαγγεικαηηθό status Γηεύζπλζε Σειέθσλν Email Δθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Παπατσάλλνπ Δ Βαζίιεηνο Θεζζαινλίθε,10/03/1969

Διαβάστε περισσότερα

Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης

Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης Βιογραθικό Σημείωμα Σποσδές Studies Σποσδές Studies Πανεπιζηημιακή Εκπαίδεσζη (Higher Education) 2003 Απόθνηηνο ηνπ Αλώηαηνπ Σερλνινγηθνύ Ιδξύκαηνο Πάηξαο, ζην ηκήκα Λνγνζεξαπείαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΓΑΛΛΑ Φ. ΜΟΤΛΔΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΖΜΔΙΩΜΑ ΔΠΙΣΖΜΟΝΙΚΖ-ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ ΔΝΓΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΓΙΓΑΚΣΩΡ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ

ΕΑΓΑΛΛΑ Φ. ΜΟΤΛΔΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΖΜΔΙΩΜΑ ΔΠΙΣΖΜΟΝΙΚΖ-ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ ΔΝΓΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΓΙΓΑΚΣΩΡ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ ΕΑΓΑΛΛΑ Φ. ΜΟΤΛΔΥ ΔΝΓΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΓΙΓΑΚΣΩΡ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΖΜΔΙΩΜΑ ΔΠΙΣΖΜΟΝΙΚΖ-ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ, 2015 2 ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΖΜΔΙΩΜΑ Γελλήζεθα ζηε Βεζιεέµ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΛΥΧΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ακτινοδιαγνωστικής Τμήμα Ιατρικής Σχολή Επιστημών Υγείας -Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΛΥΧΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ακτινοδιαγνωστικής Τμήμα Ιατρικής Σχολή Επιστημών Υγείας -Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΛΥΧΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ακτινοδιαγνωστικής Τμήμα Ιατρικής Σχολή Επιστημών Υγείας -Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Λάρισα, 2014 2 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα: Μαριάννα Βλυχού Τόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΧΜΑΣΟ Δ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΧΜΑΣΟ Δ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Ηαηξηθή ρνιή ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΧΜΑΣΟ Δ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 2 Γήισζε Αλάγλσζεο θαη Απνδνρήο ηνπ Πεξηερνκέλνπ ησλ Ηιεθηξνληθώλ Αξρείσλ Με ην παξφλ έγγξαθν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΝΑΣΑΙΟ ΚΟΤΣΟΠΟΤΛΟ. Παζνινγηθή Αλαηνκηθή. Δξγαζηήξην Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο. akoutsop@gmail.com, akoutsop@med.duth.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΝΑΣΑΙΟ ΚΟΤΣΟΠΟΤΛΟ. Παζνινγηθή Αλαηνκηθή. Δξγαζηήξην Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο. akoutsop@gmail.com, akoutsop@med.duth. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Ονομαηεπώνυμο Βαθμίδα Γνωζηικό ανηικείμενο Δργαζηήριο Γραθείο ΑΝΑΣΑΙΟ ΚΟΤΣΟΠΟΤΛΟ Λέθηνξαο Παζνινγηθή Αλαηνκηθή Δξγαζηήξην Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο Παλεπηζηεκηαθό Γεληθό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΗΣΡΙΟ Π. ΓΙΟΝΤΟΠΟΤΛΟ. Μεηαδηδαθηνξηθόο Δξεπλεηήο. Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Οδνληηθήο Υεηξνπξγηθήο ηεο Οδνληηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ.

ΓΗΜΗΣΡΙΟ Π. ΓΙΟΝΤΟΠΟΤΛΟ. Μεηαδηδαθηνξηθόο Δξεπλεηήο. Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Οδνληηθήο Υεηξνπξγηθήο ηεο Οδνληηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. ΓΗΜΗΣΡΙΟ Π. ΓΙΟΝΤΟΠΟΤΛΟ Μεηαδηδαθηνξηθόο Δξεπλεηήο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Οδνληηθήο Υεηξνπξγηθήο ηεο Οδνληηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΠΡΟΧΠΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα Μέιε ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Δπαγγειία Νέλα Λέθηνξαο Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Πξνζηαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

2002: Δηζαγσγή ζηο Σμήμα Ηαηπικήρ, σολή Ηαηπικήρ, Δθνικό και Καποδιζηπιακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών.

2002: Δηζαγσγή ζηο Σμήμα Ηαηπικήρ, σολή Ηαηπικήρ, Δθνικό και Καποδιζηπιακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών. ΒΗΗΟΓΡΑΦΗΗΚΟ ΖΜΔΗΗΩΜΑ ΟΝΟΜΑ Απμόδιορ Γευπγίος Γπίκορ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Ηυάννος Αγάθος 184, Δλεςζίνα ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 16/07/1984 ΣΖΛΔΦΩΝΟ (210) 5562939, 6977368211 E-MAIL armodr@yahoo.gr ΟΗΚ. ΚΑΣΑΣΑΖ Άγαμορ ΠΟΤΤΓΓΔΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος Γενικός Ιαηρός Λέκηορας Δπιδημιολογίας και Πρόληψης Νοζημάηων Σμήμα Νοζηλεσηικής Πανεπιζηήμιο Πελοποννήζοσ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ζκεξνκελία γέλλεζεο: 14 Απξηιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ 1979-1981: Μεηαδηδαθηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ. ΠΕΤΣΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ. ΠΕΤΣΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ. ΠΕΤΣΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ( 1-3 ) 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 5 2. ΣΠΟΥΔΕΣ 5 3. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 5 ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΝΧΗ-ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΦΘΝ

ΓΙΑΓΝΧΗ-ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΦΘΝ ΓΙΑΓΝΧΗ-ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΦΘΝ ΑΘΗΝΑ 5/10/2012 Νηθόιανο Δ. Ληάζεο MD PhD Δπηζηεκνληθόο Γηεπζπληήο ηνπ νκίινπ «ΔΤΡΧΙΑΣΡΙΚΗ» Αληηπξόεδξνο Διιεληθήο Αγγεηνινγηθήο Δηαηξείαο Μέινο: International Union of Angiology

Διαβάστε περισσότερα

Λαδαξάηνπ Διέλε. Διιεληθή. Έγγακνο, έλα παηδί II. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ-ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ

Λαδαξάηνπ Διέλε. Διιεληθή. Έγγακνο, έλα παηδί II. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ-ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ Λαδαξάηνπ Διέλε Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Σόπνο θαη εκεξνκελία γελλήζεσο : Αξγνζηφιη Κεθαιιελίαο, 8 Απξηιίνπ 1956 Τπεθνόηεηα: Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Τπεξεζία Τπαίζξνπ : Ξέλεο γιώζζεο : Γηεύζπλζε εξγαζίαο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ ΗΑΡΟΝ: ΘΟΠΡΑΙΙΔΛΗΑ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑΘΖ Παξαζθεπή 30 Γεθεκβξίνπ 2011

ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ ΗΑΡΟΝ: ΘΟΠΡΑΙΙΔΛΗΑ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑΘΖ Παξαζθεπή 30 Γεθεκβξίνπ 2011 ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ ΗΑΡΟΝ: ΘΟΠΡΑΙΙΔΛΗΑ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑΘΖ Παξαζθεπή 30 Γεθεκβξίνπ 2011 ΝΛΝΚΑ: Κξπζηαιιέληα Αιεμαλδξάθε ΓΗΔΘΛΠΖ: Πεξηθιένπο 11, Μαξνύζη ΡΖΙΔΦΩΛΝ: 2108024440 (θηλ.) 6977616161 E-mail: alexandrakik@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΓΤΑΜΔΝΖ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΟΞΔΟ ΑΘΖΡΟΘΡΟΜΒΩΣΗΚΟΤ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΟΤ ΔΠΔΗΟΓΗΟΤ. Δπεκβαηηθήο Νεπξναθηηλνινγίαο, Γεληθή Κιηληθή ΙΑΧ General

ΤΝΓΤΑΜΔΝΖ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΟΞΔΟ ΑΘΖΡΟΘΡΟΜΒΩΣΗΚΟΤ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΟΤ ΔΠΔΗΟΓΗΟΤ. Δπεκβαηηθήο Νεπξναθηηλνινγίαο, Γεληθή Κιηληθή ΙΑΧ General ΤΝΓΤΑΜΔΝΖ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΟΞΔΟ ΑΘΖΡΟΘΡΟΜΒΩΣΗΚΟΤ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΟΤ ΔΠΔΗΟΓΗΟΤ νθία Βαζηινπνύινπ 1, Υξήζηνο Γθόγθαο 2, Κώζηαο πέγγνο 1 1 1 ε Νεπξνινγηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Αηγηλήηεην Ννζνθνκείν, 2 Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γπ Μιληιάδος Γεώπγιορ, MD, PhD, FASA, FEFIM

Γπ Μιληιάδος Γεώπγιορ, MD, PhD, FASA, FEFIM Γπ Μιληιάδος Γεώπγιορ, MD, PhD, FASA, FEFIM Παθολόγορ Γιδάκηωπ Ιαηπικήρ σολήρ Πανεπιζηημίος Ιωαννίνων Fellow of the American College of Angiology Fellow of the European Federation of Internal Medicine

Διαβάστε περισσότερα