ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ"

Transcript

1 ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ΣΟΤΚΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΑΣΡΔΗΟΤ : ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ 30, ΠΑΡΑΓΔΙΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΣΑΥ/ΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Ν.ΠΛΑΣΗΡΑ 6Α, ΥΑΛΑΝΓΡΙ Δ - ΜΑΗL : WEBSITE : ΣΖΛΔΦΩΝΟ ΓΡΑΦΔΗΟΤ : , FAX ΓΡΑΦΔΗΟΤ : ΚΗΝΖΣΟ : , , ΖΜ/ΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ : ΞΔΝΔ ΓΛΩΔ : ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: ΔΓΓΑΜΟ 1 ΠΑΙΓΙ ΠAΡΟΤΑ ΘΔΖ - Γιεςθςνηήρ Οξζνπαηδηθήο θαη Κιηληθήο Αζιεηηθώλ Καθώζεσλ Ιαηξηθνύ Κέληξνπ Αζελώλ - Γιεςθςνηήρ Κέληξνπ Διάρηζηα Δπεκβαηηθήο Οξζνπαηδηθήο θαη Αζιεηηαηξηθήο Υεηξνπξγηθήο MIOSMED Center (www.miosmedcenter.gr) ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ 19/12/09 έυρ ήμεπα Γηεπζπληήο Οξζνπαηδηθήο θαη Κιηληθήο Αζιεηηθώλ Καθώζεσλ «Ιαηξηθνύ Κέληξνπ Αζελώλ» 12/05/09 έυρ 18/12/09 Γηεπζπληήο Οξζνπαηδηθήο θαη Κιηληθήο Αζιεηηθώλ Καθώζεσλ «Δπξσθιηληθήο Αζελώλ» 24/10/2006 έυρ ήμεπα Γηεπζπληήο θαη Ιδξπηήο Κέληξνπ Διάρηζηα Δπεκβαηηθήο Οξζνπαηδηθήο θαη Αζιεηηαηξηθήο Υεηξνπξγηθήο MIOSMED Center. Δθπαηδεπηηθό Κέληξν ISAKOS (Παγθόζκηα Δηαηξεία Αξζξνζθόπεζεο Υεηξνπξγηθήο Γόλαηνο θαη Αζιεηηθώλ Καθώζεσλ), πλεξγαδόκελν θέληξν ITERA Life Sciences Forum (International Tissue Engineering Research Association) 01/01/2006 έυρ 12/05/2009 Γηεπζπληήο Οξζνπαηδηθήο Κιηληθήο «Δπξσθιηληθήο Αζελώλ» 12/12/2002 έυρ 12/12/2005 Γηεπζπληήο Κιηληθήο Αζιεηηθώλ Καθώζεσλ Ννζνθνκείνπ «METROPOLITAN» 1

2 23/01/2002 έυρ 11/12/2002 Τπεύζπλνο Ιαηξείνπ Αζιεηηθώλ Καθώζεσλ Ννζνθνκείνπ «ΔΡΡΙΚΟ ΝΣΤΝΑΝ» 30/10/2000 έυρ 22/01/2002 Δπηκειεηήο Α (Απνθιεηζηηθόο Ιαηξηθόο πλεξγάηεο) Ννζνθνκείνπ «ΔΡΡΙΚΟ ΝΣΤΝΑΝ». Τπεύζπλνο Σκήκαηνο Γόλαηνο Αξζξνζθνπήζεσλ θαη Αζιεηηθώλ Καθώζεσλ Β Οξζνπαηδηθήο Κιηληθήο 01/09/1998 έυρ 10/01/2000 Έκκηζζνο ζπλεξγάηεο Αλαπιεξσηή Καζεγεηή Οξζνπαηδηθήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Αξγύξε Μήηζνπ, Γ/ληή Κιηληθήο Αζιεηηθώλ Καθώζεσλ ΓΘΚΑ «ΤΓΔΙΑ» 01/03/1998 έυρ 31/08/1998 Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Saint Luc-Universite Catholique de Louvain Βξπμέιιεο Γ/ληήο Καζ. J.J. Rombouts. Δπηκειεηήο θιηληθήο ρεηξνπξγηθήο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο (Καζεγ. Ev. Munting). Υεηξνπξγηθή ζπνλδπιηθήο ζηήιεο (εθθπιηζηηθέο παζήζεηο, θαηάγκαηα, όγθνη, ζσξαθνζθνπήζεηο, ζθνιηώζεηο), εμσηεξηθά ηαηξεία, ππεύζπλνο ζαιάκσλ αζζελώλ, εθεκεξίεο. 01/06/1994 έυρ 20/01/1998 Α ΟΡΘ/ΚΟ ΣΜΗΜΑ (Γ/ληήο Γξ. Υαξ/κπνο Παπαδόπνπινο) Γεληθό Ννζνθνκείν Αηηηθήο ΚΑΣ, Κεθηζηάο, εηδηθόηεηα Υεηξνπξγηθήο Οξζνπαηδηθήο θαη Σξαπκαηνινγίαο 01/10/1996 έυρ 31/12/1996 Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν UZ Pellenberg - Leuven Βειγίνπ, Κιηληθή Αζιεηηθώλ Καθώζεσλ, Γ/ληήο Dr. J. Bellemans. 18/05/1996 έυρ 10/06/1996 Royal Orthopedic Hospital Birmingham Αγγιίαο. Κιηληθή γόλαηνο θαη Αζιεηηθώλ Καθώζεσλ Γ/ληήο Consultant Niggel Tubbs. 20/01/1994 έυρ 01/06/1994 Παηδννξζνπαηδηθό Σκήκα (Γ/ληήο Γξ. Βνπηζηλάο ηαύξνο) Γεληθό Ννζνθνκείν Αηηηθήο, ΚΑΣ, Κεθηζηά, εηδηθόηεηα Υεηξνπξγηθήο Οξζνπαηδηθήο θαη Σξαπκαηνινγίαο 20/09/1992 έυρ 19/01/1994 Κέληξν Τγείαο Μεγαιόπνιεο (Γ/ληήο Γατηαλάθεο Κσλ/λνο) Ιαηξόο Τπεξεζίαο Τπαίζξνπ 20/07/1990 έυρ 20/06/1992 Δθπιήξσζε ζηξαηησηηθήο ζεηείαο σο έθεδξνο αμησκαηηθόο 21/12/1990 έυρ 22/12/1991 Έηνο γεληθήο ρεηξνπξγηθήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο ζην ΚΙΥΝΔ Αιεμαλδξνππόιεσο (Γ/ληήο Γξ. Βιάρνο Αζαλάζηνο) ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΟ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ 01/03/1998 έυρ 31/08/1998 Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Saint Luc - Universite Catholique de Louvain Βξπμέιιεο Γ/ληήο Καζ. J.J. Rombouts. Δπηκειεηήο Κιηληθήο Υεηξνπξγηθήο πνλδπιηθήο ηήιεο (Καζεγ. Ev. Munting). Υεηξνπξγηθή ζπνλδπιηθήο ζηήιεο (εθθπιηζηηθέο παζήζεηο, θαηάγκαηα, όγθνη, ζσξαθνζθνπήζεηο, ζθνιηώζεηο), εμσηεξηθά ηαηξεία, ππεύζπλνο ζαιάκσλ αζζελώλ, εθεκεξίεο. 01/10/1996 έυρ 31/12/1996 Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν UZ Pellenberg - Leuven Βειγίνπ, επηιεγείο από ηνλ Γ/ληή A Οξζνπαηδηθήο Κιηληθήο Ννζνθνκείνπ ΚΑΣ Γξ. Υαξ/κπν Παπαδόπνπιν γηα ην πξόγξακκα αληαιιαγώλ εηδηθεπνκέλσλ ηεο U.E.M.S. Κιηληθή Γόλαηνο θαη Αζιεηηθώλ Καθώζεσλ (Γξ. J. Bellemans) θαη Κιηληθή Ιζρίνπ (Καζεγ. J.P. Simon), Γ/ληήο Ννζνθνκείνπ Καζεγ. G. Fabry. 2

3 18/05/1996 έυρ 10/06/1996 Royal Orthopedic Hospital Birmingham Αγγιίαο. Κιηληθή γόλαηνο θαη Αζιεηηθώλ Καθώζεσλ (Consultant Niggel Tubbs) θαη Κιηληθή Ιζρίνπ (Consultant Ronan B.C. Treacy). EΗΓΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΑΘΛΖΣΗΚΩΝ ΚΑΚΩΔΩΝ 19/12/2009 έυρ ήμεπα Γηεπζπληήο Οξζνπαηδηθήο θαη Κιηληθήο Αζιεηηθώλ Καθώζεσλ Ιαηξηθνύ Κέληξνπ Αζελώλ 12/05/2009 έυρ 18/12/2009 Γηεπζπληήο B Κιηληθήο Αζιεηηθώλ Καθώζεσλ «Δπξσθιηληθήο Αζελώλ» 24/10/2006 έυρ ήμεπα Γηεπζπληήο θαη Ιδξπηήο Κέληξνπ Διάρηζηα Δπεκβαηηθήο Οξζνπαηδηθήο θαη Αζιεηηαηξηθήο Υεηξνπξγηθήο MIOSMED Center (www.miosmedcenter.gr). Δθπαηδεπηηθό Κέληξν ISAKOS (Παγθόζκηα Δηαηξεία Αξζξνζθόπεζεο Υεηξνπξγηθήο Γόλαηνο θαη Αζιεηηθώλ Καθώζεσλ), πλεξγαδόκελν Κέληξν ITERA Life Sciences Forum (International Tissue Engineering Research Association) 01/01/2006 έυρ 12/05/2009 Γηεπζπληήο Οξζνπαηδηθήο Κιηληθήο «Δπξσθιηληθήο Αζελώλ» Αξζξνζθνπηθή Υεηξνπξγηθή Αζιεηηθέο Καθώζεηο 12/12/2002 έυρ 12/12/2005 Γηεπζπληήο Κιηληθήο Αζιεηηθώλ Καθώζεσλ Ννζνθνκείνπ «METROPOLITAN» 01/07/2002 έυρ 31/12/2003 Γηεπζπληήο Iαηξηθώλ Τπεξεζηώλ Πνιηηηζηηθνύ θαη Αζιεηηθνύ Κέληξνπ «ΓΑΙ» Δθπαηδεπηεξίσλ «ΓΟΤΚΑ» 23/01/2002 έυρ 11/12/2002 Τπεύζπλνο Ιαηξείνπ Αζιεηηθώλ Καθώζεσλ Ννζνθνκείνπ «ΔΡΡΙΚΟ ΝΣΤΝΑΝ» 30/10/2000 έυρ 22/01/2002 Δπηκειεηήο Α (Απνθιεηζηηθόο Ιαηξηθόο πλεξγάηεο) Ννζνθνκείνπ «ΔΡΡΙΚΟ ΝΣΤΝΑΝ». Τπεύζπλνο Σκήκαηνο Γόλαηνο Αξζξνζθνπήζεσλ θαη Αζιεηηθώλ Καθώζεσλ Β Οξζνπαηδηθήο Κιηληθήο. Τπεύζπλνο Δμσηεξηθώλ Ιαηξείσλ ηνπ παξαπάλσ ηκήκαηνο. 24/1/2000 έυρ 31/12/2000 Τπεύζπλνο ηαηξόο πξνγξακκάησλ άζιεζεο «Αζιεηηζκόο γηα όινπο» Αζιεηηθνύ Οξγαληζκνύ Γήκνπ Αιίκνπ. ρεδηαζηήο θαη ζπληνληζηήο πξνγξάκκαηνο πιήξνπο ηαηξηθήο εμέηαζεο ησλ παηδηώλ πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο ειηθίαο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα πξνγξάκκαηα καδηθνύ αζιεηηζκνύ ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ. Δθηειέζαο ηηο νξζνπαηδηθέο θαη αζιεηηαηξηθέο εμεηάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Από 26/1/2000 πλεξγάηεο Ιαηξόο Σκήκαηνο Κιεξνλνκηθώλ Παζήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ (Πξόγξακκα Φεηδηππίδεο) ζηα πιαίζηα πξόιεςεο αηθλίδηνπ ζαλάηνπ ζηνπο λένπο θαη ηνπο αζιεηέο. 01/09/1998 έυρ 10/01/2000 Έκκηζζνο ζπλεξγάηεο Αλαπιεξσηή Καζεγεηή Οξζνπαηδηθήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Αξγύξε Μήηζνπ, Γ/ληή Κιηληθήο Αζιεηηθώλ Καθώζεσλ Θεξαπεπηεξίνπ «ΤΓΔΙΑ». 01/10/1996 έυρ 31/12/1996 Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν UZ Pellenberg - Leuven Βειγίνπ, Κιηληθή Αζιεηηθώλ Καθώζεσλ, Γ/ληήο Dr. J. Bellemans. 18/05/1996 έυρ 10/06/1996 Royal Orthopedic Hospital Birmingham, Αγγιίαο. Κιηληθή Γόλαηνο θαη Αζιεηηθώλ Καθώζεσλ, Γ/ληήο Consultant Niggel Tubbs. 3

4 Δπιζκέτειρ ζε εξειδικεςμένα σειποςπγικά κένηπα ηηρ Δςπώπηρ, με ζκοπό ηην εκπαίδεςζη ζηην ανηιμεηώπιζη ειδικών αθληηιαηπικών θεμάηυν: Hip Arthroscopy a day with Prof. Marc Philippon, Cotignola RA, Italy, 3 Ινπλίνπ, Interventional Pain Cadaver Lab, Bordeaux University Hospital, France, April 4 th 2008 Orthopaedic Institute Rizzoli Bologna, Italy, 2-4 Ματνπ th Vienna Arthroscopy Forum, Vienna Austria, επηεκβξίνπ nd International Advanced Course on Surgical Knee Arthroscopy Tours Γαιιία, επηεκβξίνπ 2005 Δκπαιδεςηήρ Aπθοζκοπικών Υειποςπγείυν Δθπαηδεπηήο ζε πησκαηηθή άζθεζε: Βαζηθέο αξζξνζθνπηθέο ηερληθέο ζην γόλαην θαη ζηνλ ώκν. Οξζνπαηδηθή Κιηληθή Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ θαη Β Οξζνπαηδηθή Κιηληθή Κέληξν Αξζξνζθνπηθήο Υεηξνπξγηθήο Ώκνπ Ιαζώ General, Αζήλα, Μαξηίνπ, 2010 Δθπαηδεπηήο ζην 2 ν Hands on arthroscopy course: Anterior cruciate ligament reconstruction and menisci injuries/repair, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Κιηληθή Οξζνπαηδηθήο Υεηξνπξγηθήο θαη Σξαπκαηηνινγίαο, Minimally Invasive Surgery Arthroscopy Training Center, Λάξηζα, επηεκβξίνπ, 2009 Δθπαηδεπηήο ζηελ πξαθηηθή άζθεζε κε ζέκα Πιαζηηθή Πξνζζίνπ Υηαζηνύ πλδέζκνπ, 4 νπ εκηλαξίνπ Αξζξνζθνπηθήο Υεηξνπξγηθήο θαη Αζιεηηθώλ Καθώζεσλ, Αζήλα, Απξηιίνπ 2008, Ννζνθνκείν Δπαγγειηζκόο Δθπαηδεπηήο 1 ν Αξζξνζθνπηθό Δθπαηδεπηηθό εκηλάξην MIOSMED Center «ύγρξνλεο ηερληθέο απνθαηάζηαζεο ξήμεο πξνζζίνπ ρηαζηνύ ζπλδέζκνπ γόλαηνο, Αζήλα, 5 Γεθεκβξίνπ 2007 Ηδπςηήρ και Δπιζηημονικόρ Γιεςθςνηήρ Οξζνπαηδηθνύ θαη Αζιεηηαηξηθνύ Κέληξνπ Πξόιεςεο Τγείαο Orthopraxis (www.orthopraxis.gr). Σν πξώην εμεηδηθεπκέλν Κέληξν ζηελ Διιάδα πξόιεςεο θαη ειέγρνπ αζιεηηθώλ θαθώζεσλ. Έτει διαηελέζει σπεύθσνος ιαηρός ηων κάηωθι: - Διιεληθή Οκνζπνλδία Πεηνζθαίξηζεο (ΔΟΠΔ). Ιαηξόο Δζληθήο Οκάδαο Volleyball Αλδξώλ θαη Γπλαηθώλ θαη Δζληθώλ Οκάδσλ Beach Volleyball - Πνδόζθαηξν: ΠΑΔ Δζληθόο Αζηέξαο ( ), ΠΑΔ Ηιπζηαθόο ( , ), ΠΑΔ Λεβαδεηαθόο, Δζληθόο Πεηξαηά - Κ.Α.Δ. Ακαξνπζίνπ , , Γπλαηθεία Οκάδα Basketball Αζελατθόο Ππυηαθλήηπια Δςπώπηρ Πξσηαζιήηξηα Διιάδνο , Κ.Α.Δ. Παλειιήληνο Γ , Διιεληθή Οκνζπνλδία Ππγκαρίαο: Μέινο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο 4

5 - Basketball All Star Games: Γξάκα 2002, Βόινο 2003, Υαιθίδα 2004, Πάηξα 2005, Λάξηζα 2006, Λακία 2007, Ακαιηάδα 2008, Ξάλζε 2009, Ηξάθιεην-Κξήηεο Διιεληθή Δζληθή Οκάδα 23 εο Παγθόζκηαο Θεξηλήο Παλεπηζηεκηάδαο Αζιεηηζκνύ κύξλε, Σνπξθία, Απγνύζηνπ Όια ηα ηκήκαηα ηνπ Ισληθνύ Ν. Φηιαδέιθεηαο (basketball αλδξώλ Α 1, handball αλδξώλ Α 1, volleyball αλδξώλ Α 2, volleyball γπλαηθώλ Α 2 ) - Όια ηα ηκήκαηα Δθπαηδεπηεξίσλ «ΓΟΤΚΑ» (handball αλδξώλ Α 1 (πξσηαζιεηέο Διιάδνο ), πνδνζθαίξνπ 5x5 αλδξώλ Α 1, basketball αλδξώλ Β Δζληθή, θαξάηε, ζηίβνο θ.ι.π.) - Volleyball αλδξώλ (ΣΑΠ) Παλαζελατθνύ (Πξσηαζιεηέο Διιάδνο ) - Volleyball γπλαηθώλ Βύξσλα - Αγίνπ ώζηε (Α 1 θαηεγνξία) - Volleyball γπλαηθώλ Μαξθόπνπινπ (Α 1 θαηεγνξία) - Volleyball αλδξώλ Παλειιελίνπ Γ.. (Α 1 & Α 2 θαηεγνξία) - Basketball αλδξώλ Ηιπζηαθνύ (από Β Δζληθή έσο θαη A 1 θαηεγνξία) - Όια ηα ηκήκαηα Παπάγνπ Α.. - Basketball γπλαηθώλ Πεηξατθνύ Γ.. (Α 1 θαηεγνξία) - ΟΦ Γέξαθα Μέλορ Γ.. Αθληηιαηπικήρ Δηαιπείαρ Δλλάδορ Μέλορ Γ.. Φιλαθληηικήρ Δηαιπείαρ Μέλος Αθληηιαηρικών Εηαιρειών: 1. Διιεληθή Δηαηξεία Αξζξνζθόπεζεο Υεηξνπξγηθήο Γόλαηνο θαη Αζιεηηθώλ Καθώζεσλ: Γ. Ννύιεο. 2. Αζιεηηαηξηθή Δηαηξεία Διιάδνο Μέλορ Γ.. 3. Γηεζλήο Δηαηξεία Ιαηξηθήο Πνδνζθαίξνπ (IFOMEC) 4. Δπξσπατθή Έλσζε Αζιεηηθώλ Καθώζεσλ Υεηξνπξγηθήο Γόλαηνο θαη Αξζξνζθνπήζεσλ (ESSKA). 5. Δπξσπατθό Κνιιέγην Αζιεηηθώλ Δπηζηεκώλ (ECSS). 6. Γηεζλέο Κνιιέγην Αζιεηηάηξσλ (ECOSEP). 7. Παγθόζκηα Δηαηξεία Αξζξνζθόπεζεο Υεηξνπξγηθήο Γόλαηνο θαη Αζιεηηθώλ Καθώζεσλ (ISAKOS). 8. Παγθόζκηα Δηαηξεία Απνθαηάζηαζεο Βιαβώλ Υόλδξνπ (ICRS); International Cartilage Repair Society 9. Παγθόζκηα Αζιεηηαηξηθή Δηαηξεία (FIMS). 10. International Society Biomechanics in Sports (ISBS). 5

6 11. European Group for Research into Elderly and Physical Activity (EGREPA). 12. International Tissue Engineering Research Association (ITERA). Έρεη ζπγγξάςεη άξζξα ζε έγθξηηεο εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά, έρεη εκθαληζηεί ζε ηειενπηηθέο εθπνκπέο θαη έρεη παξνπζηάζεη εξγαζίεο ζε αζιεηηθά θέληξα θαη γπκλαζηήξηα (π.ρ. Holmes Place, Curves) ζρεηηθά κε αζιεηηθέο θαθώζεηο θαη πξόιεςε ηξαπκαηηζκώλ θαηά ηελ άζιεζε, ηδίσο ζην πνδόζθαηξν θαη basketball. Σέινο, έρεη δηαηειέζεη επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ησλ πεξηνδηθώλ Men s Health θαη Prevention. ΔΗΓΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΠΑΘΖΔΩΝ ΠΟΝΓΤΛΗΚΖ ΣΖΛΖ Α. 01/03/1998 έυρ 31/08/1998 Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Saint Luc - Universite Catholique de Louvain Βξπμέιιεο Γ/ληήο Καζ. J.J. Rombouts. Δπηκειεηήο θιηληθήο ρεηξνπξγηθήο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο (Καζεγ. Ev. Munting). Υεηξνπξγηθή ζπνλδπιηθήο ζηήιεο (εθθπιηζηηθέο παζήζεηο, θαηάγκαηα, όγθνη, ζσξαθνζθνπήζεηο, ζθνιηώζεηο), εμσηεξηθά ηαηξεία, ππεύζπλνο ζαιάκσλ αζζελώλ, εθεκεξίεο. Β. Δθπαίδεπζε ζην πξώην ΑΟ Βαζηθό εκηλάξην πνλδπιηθήο ηήιεο. Πξαθηηθή θαη ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε ζηηο ζύγρξνλεο ρεηξνπξγηθέο ηερληθέο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ππό ηελ αηγίδα ηεο ΑΟ International, AO/ASIF Foundation θαη Οξζνπαηδηθήο Κιηληθήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ. Πάηξα 6-9 Ινπλίνπ Γ. Interventional Pain Cadaver Lab Bordeaux University Hospital, France, April 4 th 2008 ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΗ ΣΖΝ ΟΣΔΟΠΟΡΩΖ ΚΑΗ ΣΖ ΜΗΚΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ Αππίλιορ 1997 έυρ Ηούνιο 1997 Άζθεζε Μηθξνρεηξνπξγηθήο «Δξεπλεηηθό Κέληξν Γαξνθαιίδεο» ΚΑΣ Κεθηζηά, Παλεπηζηεκηαθή Οξζνπαηδηθή Κιηληθή ΚΑΣ Κεθηζηάο (Καζεγ. Θ. Παληαδόπνπινο) θαη Κιηληθή Μηθξνρεηξνπξγηθήο ΚΑΣ Κεθηζηάο (Γ/ληήο Γξ. Γανύηεο). Ηανοςάπιορ 1997 έυρ Αππίλιο 1997 Δθπαίδεπζε ζηελ Οζηενπόξσζε θαη ζηα Μεηαβνιηθά Ννζήκαηα ησλ Οζηώλ «Δξεπλεηηθό Κέληξν Γαξνθαιίδεο», ΚΑΣ, Κεθηζηά (Καζεγ. Γ. Λπξίηεο). ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ζε εμέιημε: «Η επίδξαζε ηεο έθθεληξεο άζθεζεο ζηνλ ηξαπκαηηζκό ηνπ κπτθνύ ηζηνύ θαη ζηελ αλάπηπμε κεηαηξαπκαηηθήο θιεγκνλήο», (αξ. πξσηνθόινπ: 7812). Δθπόλεζε ζην Δξγαζηήξην Ιαηξνδηθαζηηθήο θαη Σνμηθνινγίαο Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. 6

7 Κάηνρνο κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζηε Γηνίθεζε Μνλάδσλ Τγείαο Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Παξηζίσλ, Γαιιίαο CNAM ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 1. «Validity and reliability of the single-trial line drill test of anaerobic power in basketball players». Απνδεθηό πξνο δεκνζίεπζε: Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. 2. «Ο ξόινο ησλ αλζξσπίλσλ κνξθνγελεηηθώλ πξσηετλώλ ζηελ Οζθπτθή πνλδπινδεζία», «Δκβηνκεραληθή ζπνλδπιηθήο ζηήιεο 1999», εθδόζεηο Κάθθαο. 3. «Οζθπτθή πνλδπινδεζία κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπηθώλ γελεηηθώλ θαη απμεηηθώλ παξαγόλησλ», «Δκβηνκεραληθή ζπνλδπιηθήο ζηήιεο 1999», εθδόζεηο Κάθθαο. 4. «Σν θάηαγκα Jones ζε αζιεηέο» «Info Orthopaedics and Traumatology», Οθηώβξηνο - Γεθέκβξηνο 98, ηεύρνο 12, ζει «Η ηερληθή αλαζεώξεζεο ραιαξσκέλσλ πξνζεηηθώλ θνηπιώλ ηζρίνπ» «Ιαηξηθά Υξνληθά», Γεθ Σεύρνο 19, ζει ΤΓΓΡΑΦΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ Surgical Decompression of Lumbar Spinal Stenosis According to Senegas Technique (p ). Βηβιίν : «Lumbar Spinal Stenosis, Lippincott Williams and Wilkins 2000, ISBN: , Editors Drs Robert Gunzburg and Marek Szpalski. ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΚΓΖΛΩΔΗ MIOSMED CENTER 1 ν Αξζξνζθνπηθό Δθπαηδεπηηθό εκηλάξην MIOSMED Center «ύγρξνλεο ηερληθέο απνθαηάζηαζεο ξήμεο πξόζζηνπ ρηαζηνύ ζπλδέζκνπ γόλαηνο: α) Double Bundle β) Μνλή δέζκε κέζσ έζσ αξζξνζθνπηθήο πόξηαο» κε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή άζθεζε: Δθπαηδεπηήο: Σζνύθαο Γεκήηξεο, Αζήλα, 5 Γεθεκβξίνπ, ΔΡΓΑΗΔ ΑΝΑΚΟΗΝΩΔΗ 1. «Πξνδηαζεζηθνί παξάγνληεο θαη πξόιεςε ηξαπκαηηζκώλ ζην πνδόζθαηξν». Οκηιεηήο, 13 ν Παλειιήλην πλέδξην Πηπρηνύρσλ Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ, Αζήλα, Ννεκβξίνπ,

8 2. «πλδεζκνπιαζηηθή πξνζζίνπ ρηαζηνύ ζπλδέζκνπ. Κξηηήξηα επηινγήο κνζρεύκαηνο». Οκηιεηήο, 66 ν Παλειιήλην Οξζνπαηδηθό πλέδξην ΔΔΥΟΣ, Αζήλα, Οθησβξίνπ, «Καηάγκαηα θόπσζεο ζε αζιεηέο». Οκηιεηήο, 5 th Sports Rehabilitation Course, European College of Sports and Exercise Physicians (ECOSEP), Θεζζαινλίθε, Ματνπ, «Πξνδηαζεζηθνί, παξάγνληεο ηξαπκαηηζκώλ θαη πξόιεςε απηώλ ζην πνδόζθαηξν». Οκηιεηήο, 10 ν Γηεζλέο πλέδξην Αζιεηηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο θαη 8 ν Διιαδν- Κππξηαθό πλέδξην, Βέξνηα, Μαξηίνπ, «Οζηεναξζξηηηθό γόλαην αξζξνζθνπηθή αληηκεηώπηζε». Βαζηθέο αξζξνζθνπηθέο ηερληθέο ζην γόλαην θαη ζηνλ ώκν. Οξζνπαηδηθή Κιηληθή Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ θαη Β Οξζνπαηδηθή Κιηληθή Κέληξν Αξζξνζθνπηθήο Υεηξνπξγηθήο Ώκνπ Ιαζώ General, Αζήλα, Μαξηίνπ «30 minutes of resistance exercise result in catecholaminergic but not hypothalamic pituitary adrenal axis stimulation»; 91 st Annual meeting of the Endocrine Society, Washington DC, USA, June 2009; Chatzinikolaou A., Fatouros IG., Paltoglou G., Petridou A., Aulonitou A., Jamurtas A., Tsoukas D., Mitrakou A., Mougous V., Lazaropoulou C., Mergeli A., Papasotiriou I., Mastorakos G. 7. «Υεηξνπξγηθέο ελδείμεηο ζε ξήμεηο ζηξνθηθνύ πεηάινπ ηνπ ώκνπ». Οκηιεηήο, Βαζηθό εκηλάξην Απνθαηάζηαζεο Αζιεηηθώλ Καθώζεσλ Δπξσπατθνύ Κνιιεγίνπ Αζιεηηάηξσλ ECOSEP, Θεζζαινλίθε, Ματνπ, «Καθώζεηο ηελόλησλ ηελνληνπάζεηεο αρηιιείνπ ηέλνληα θαη πεικαηηαίαο απνλεύξσζεο». Οκηιεηήο, 2 ν Παλειιήλην πλέδξην Αζιεηηαηξηθήο Δηαηξείαο Ιαηξώλ Αγώλσλ (ΑΘΛ.ΔΣ.Ι.Α.), Αζήλα, Μαξηίνπ, «Σερληθή κηθξνθαηαγκάησλ ζηηο παζήζεηο ρόλδξνπ», Οκηιεηήο, 1 ν Δπξσπατθό πλέδξην Δπξσπατθνύ Κνιιεγίνπ Αζιεηηάηξσλ θαη 12 ν Αζιεηηαηξηθό Δπηκνξθσηηθό εκηλάξην, Θεζζαινλίθε, Γεθεκβξίνπ, «Σξαπκαηηζκνί ζην πνδόζθαηξν», Οκηιεηήο, 3 ν πλέδξην Πξόιεςεο Τγείαο, Αζήλα, επηεκβξίνπ, Poster P15-622: the arthroscopic technique for revision ACL surgery through low medial parapatellar portal, 13 th ESSKA Congress, Porto Portugal, May 21-24, «Πξόιεςε ηξαπκαηηζκώλ ζην πνδόζθαηξν», Οκηιεηήο, Γηεζλέο πλέδξην Αζιεηηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο θαη 7 ν Διιαδν-Κππξηαθό Αζιεηηαηξηθό πλέδξην, Αζήλα, Μαξηίνπ, «Η ηερληθή αλαζεώξεζεο ξήμεσλ πξνζζίνπ ρηαζηνύ ζπλδέζκνπ γόλαηνο κέζσ έζσ αξζξνζθνπηθήο πόξηαο», Poster θαη Οκηιεηήο ζην 63 ν Παλειιήλην Οξζνπαηδηθό πλέδξην, Αζελα, 9-13 Οθησβξίνπ,

9 14. «Απνθαηάζηαζε Πξνζζίνπ Υηαζηνύ πλδέζκνπ ην 2007 ζηελ Διιάδα. Πνηα ηερληθή ρξεζηκνπνηώ». Οκηιεηήο ζηελ ηξνγγπιή Σξάπεδα άββαην 16 Ινπλίνπ, ν πλέδξην Διιεληθήο Δηαηξείαο Αξζξνζθόπεζεο Υεηξνπξγηθήο Γόλαηνο θαη Αζιεηηθώλ Καθώζεσλ, Γ. Ννύιεο. 15. «Καθώζεηο κελίζθσλ θαη πιαγίσλ ζπλδέζκσλ γόλαηνο ζε αζιεηέο.» Σκήκα Αζιεηηθώλ Καθώζεσλ. Δπηζηεκνληθήο Δηαηξείαο Φπζηθνζεξαπείαο. Αζήλα 29 Ιαλνπαξίνπ Ομιλητής. 16. «Καθώζεηο κελίζθσλ θαη πιαγίσλ ζπλδέζκσλ γόλαηνο». 17 ν πκπόζην Φπζηθνζεξαπείαο. Αζήλα Ννεκβξίνπ Ομιλητής. 17. «Καθώζεηο γόλαηνο ζε αζιεηέο ηνπ Beach Volley Ball». 3 ν εκηλάξην Αζιεηηζκόο θαη Θάιαζζα. Πόξνο 4-6 Ινπιίνπ Ομιλητής και συντονιστής. 18. «Σα απνηειέζκαηα ηεο δηζεθηνκήο ζηελ νζθπτθή κνίξα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ζε Έιιελεο αζιεηέο πςεινύ επηπέδνπ». 4 ν Δηήζην πκπόζην Σκήκαηνο Αξζξνζθόπεζεο θαη Υεηξνπξγηθήο Γόλαηνο. Ναύπιην Ινπλίνπ «Κιηληθή αμηνιόγεζε ζπνλδπιηθήο ζηήιεο θαη πεξηθεξηθώλ αξζξώζεσλ (ώκνο, γόλαην, πνδνθλεκηθή)». Μαζήκαηα Σκήκαηνο Αζιεηηθώλ Καθώζεσλ Διιεληθήο Δπηζηεκνληθήο Δηαηξείαο Φπζηθνζεξαπείαο. Αζήλα 19 Ιαλνπαξίνπ «Σν Βηνρεκηθό θαη Φπζηνινγηθό Πξνθίι ησλ Καιαζνζθαηξηζηώλ ζε δηάθνξεο θάζεηο ηνπ θύθινπ ηεο πεξηνδηθόηεηαο». 11 ν Γηεζλέο πλέδξην Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ. Κνκνηελή Μαΐνπ «Ο ξόινο ησλ αλζξώπηλσλ κνξθνγελεηηθώλ πξσηετλώλ ζηελ πώξσζε ησλ θαηαγκάησλ», Κνιέγην Διιήλσλ Οξζνπαηδηθώλ Υεηξνπξγώλ, Αζήλα 2 Φεβξνπαξίνπ Ομιλητής. 22. «Οξζνπαηδηθά πξνβιήκαηα από ηε ρξήζε ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ», ΙΔΚ ΓΟΜΗ, Αζήλα 24 Ιαλνπαξίνπ Ομιλητής. 23. «Ο ξόινο ησλ αλζξσπίλσλ κνξθνγελεηηθώλ πξσηετλώλ ζηελ νζθπτθή ζπνλδπινδεζία», Πόξνο 9-11 Ινπλίνπ 2000, 7 ν εκηλάξην Δκβηνκεραληθήο πνλδπιηθήο ηήιεο. Ομιλητής και συντονιστής. 24. «πνλδπιόιπζε θαη πνλδπινιίζζεζε ζηνπο αζιεηέο», 1 ν Αζιεηηαηξηθό πλέδξην, Πάηξα 2 Ινπιίνπ Ομιλητής. 25. «Οζθπτθή πνλδπινδεζία κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπηθώλ γελεηηθώλ παξαγόλησλ», νκηιεηήο, 6 ν εκηλάξην Δκβηνκεραληθήο πνλδπιηθήο ηήιεο, Απξηιίνπ 99, Αζήλα. 26. «Σν θάηαγκα Jones ζε αζιεηέο» «Info Orthopaedics and Traumatology», Οθηώβξηνο - Γεθέκβξηνο 98, ηεύρνο 12, ζει

10 27. «Υεηξνπξγηθή απνζπκπίεζε ζπνλδπιηθήο ζηέλσζεο κε ηε ηερληθή Senegas θαη ηε ρξήζε power drills». 5 ν Γηεζλέο πλέδξην πνλδπιηθήο ηήιεο, Ννεκβ. 1998, Βξπμέιιεο. 28. «12 ρξόληα εκπεηξίαο κε ηελ νιηθή αξζξνπιαζηηθή ηζρίνπ ηύπνπ Mittelmeier». Ομιλητής. 1 ν Βαιθαληθό πλέδξην, Θεζζαινλίθε 8-11 Οθη «8 ρξόληα εκπεηξίαο κε ηελ νιηθή αξζξνπιαζηηθή ηζρίνπ ηύπνπ Harris Galante» Παλειιήλην πλέδξην Δ.Δ.Υ.Ο.Σ., Αζήλα Οθη «Η ηερληθή αλαζεώξεζεο ραιαξσκέλσλ πξνζεηηθώλ θνηπιώλ ηζρίνπ», 15 ν πλέδξην Οξζνπαηδηθήο Δηαηξείαο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο, Υαιθηδηθή Απξηιίνπ Ομιλητής. ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ-ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ Α. Δθπαηδεπηήο ζε πησκαηηθή άζθεζε: Βαζηθέο αξζξνζθνπηθέο ηερληθέο ζην γόλαην θαη ζηνλ ώκν. Οξζνπαηδηθή Κιηληθή Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ θαη Β Οξζνπαηδηθή Κιηληθή Κέληξν Αξζξνζθνπηθήο Υεηξνπξγηθήο Ώκνπ Ιαζώ General, Αζήλα, Μαξηίνπ, Β. Δθπαηδεπηήο ζην 2 ν Hands on arthroscopy course: Anterior cruciate ligament reconstruction and menisci injuries/repair, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Κιηληθή Οξζνπαηδηθήο Υεηξνπξγηθήο θαη Σξαπκαηηνινγίαο, Minimally Invasive Surgery Arthroscopy Training Center, Λάξηζα, επηεκβξίνπ, Γ. Δθπαηδεπηήο ζηελ πξαθηηθή άζθεζε κε ζέκα Πιαζηηθή Πξνζζίνπ Υηαζηνύ πλδέζκνπ, 4 νπ εκηλαξίνπ Αξζξνζθνπηθήο Υεηξνπξγηθήο θαη Αζιεηηθώλ Καθώζεσλ, Αζήλα, Απξηιίνπ Γ. Δθπαηδεπηήο ζην 1 ν Αξζξνζθνπηθό Δθπαηδεπηηθό εκηλάξην MIOSMED Center, «ύγρξνλεο ηερληθέο απνθαηάζηαζεο ξήμεο πξνζζίνπ ρηαζηνύ ζπλδέζκνπ γόλαηνο», Αζήλα 5 Γεθεκβξίνπ, Δ. Γηδάζθσλ ζηα ζεκηλάξηα αζιεηηαηξηθήο κεηαπηπρηαθώλ θπζηθνζεξαπεπηώλ, νξγαλσκέλα από ηελ Διιεληθή Δπηζηεκνληθή Δηαηξεία Φπζηθνζεξαπείαο. Κιηληθή αμηνιόγεζε ώκνπ - γόλαηνο - πνδνθλεκηθήο, Αζήλα 19/01/2003. Ε. Γηδάζθσλ ζηα ζεκηλάξηα επί ζεκάησλ ζπνλδπιηθήο ζηήιεο αθαδεκατθνύ έηνπο πξνο εηδηθεπόκελνπο θαη εηδηθεπκέλνπο νξζνπαηδηθνύο ρεηξνπξγνύο. Α Οξζνπαηδηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Δξεπλεηηθό Κέληξν Παζήζεσλ Μπνζθειεηηθνύ πζηήκαηνο «Θ. Γαξνθαιίδεο», Ννζνθνκείν ΚΑΣ. Οξγαλσηήο Γεώξγηνο άπθαο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Οξζνπαηδηθήο, Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. 10

11 Ζ. Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο Σερλνινγηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Ιδξύκαηνο Αζήλαο. Γηδάζθσλ ζην ηκήκα Βαζηθώλ Ιαηξηθώλ Μαζεκάησλ ηεο ρνιήο Δπαγγεικάησλ Τγείαο θαη Πξόλνηαο, από ηηο 20/4/2000 έσο 5/7/2000. ΓΗΑΚΡΗΔΗ Σξίηνο, ζηηο εηήζηεο εμεηάζεηο απηναμηνιόγεζεο Κνιεγίνπ Διιήλσλ Οξζνπαηδηθώλ, 24 Ινπλίνπ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ Οκηιεηήο επί Οξζνπαηδηθώλ θαη Αζιεηηαηξηθώλ ζεκάησλ ελεκέξσζεο θνηλνύ από ην Internet, Μέινο Γ Φηιαζιεηηθήο Δηαηξείαο Βξάβεπζε από Αζιεηηθό ύιινγν Ισληθόο Ν.Φ. (20/01/2008) γηα πξνζθνξά ζηνλ αζιεηηζκό 05/4/2000 έυρ 31/6/2000 ρεδηαζηήο θαη ζπληνληζηήο πξνγξάκκαηνο πιήξνπο ηαηξηθήο εμέηαζεο ησλ παηδηώλ πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο ειηθίαο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα πξνγξάκκαηα καδηθνύ αζιεηηζκνύ ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ. Δθηειέζαο ηηο νξζνπαηδηθέο θαη αζιεηηαηξηθέο εμεηάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 24/1/2000 έυρ 31/12/2000 Τπεύζπλνο ηαηξόο πξνγξακκάησλ άζιεζεο «Αζιεηηζκόο γηα όινπο» Αζιεηηθνύ Οξγαληζκνύ Γήκνπ Αιίκνπ. Έρεη δηαηειέζεη ζπλεξγάηεο ηαηξόο ηκήκαηνο Κιεξνλνκηθώλ Παζήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ (Πξόγξακκα Φεηδηππίδεο) ζηα πιαίζηα πξόιεςεο αηθλίδηνπ ζαλάηνπ ζηνπο λένπο θαη ηνπο αζιεηέο. ΜΔΛΟ ΠΡΟΔΓΡΔΗΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΤΝΔΓΡΗΩΝ 1. Μέινο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο 10 ν Γηεζλνύο πλεδξίνπ Αζιεηηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο θαη 8 ν Διιαδν-Κππξηαθνύ πλεδξίνπ, Βέξνηα, Μαξηίνπ, Μέινο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο 2 νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Αζιεηηαηξηθήο Δηαηξείαο Ιαηξώλ Αγώλσλ (ΑΘΛ.ΔΣ.Ι.Α.), Αζήλα, Μαξηίνπ, Μέινο πξνεδξείνπ «Αληηκεηώπηζε νζθπτθώλ πξνβιεκάησλ ζηελ Αζιεηηαηξηθή», 1 ν Δπξσπατθό πλέδξην Δπξσπατθνύ Κνιιεγίνπ Αζιεηηάηξσλ θαη 12 ν Αζιεηηαηξηθό Δπηκνξθσηηθό εκηλάξην, Θεζζαινλίθε, Γεθεκβξίνπ, Μέινο πξνεδξείνπ «Οιηθέο Αξζξνπιαζηηθέο Ωκνπ», 64 ν Παλειιήλην Οξζνπαηδηθό πλέδξην, ΔΔΥΟΣ, Αζήλα, 10 Οθησβξίνπ,

12 5. Αζιεηηαηξηθή Δηαηξεία Διιάδαο: Μέινο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο θαη Πξόεδξνο ηξνγγπιήο Σξάπεδαο κε ζέκα: «εθαξκνγέο Αζιεηηαηξηθήο ζην πνδόζθαηξν», 9 ν Γηεζλέο πλέδξην Αζιεηηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο θαη 7 ν Διιαδνθππξηαθό Αζιεηηαηξηθό πλέδξην, Αζήλα, Μαξηίνπ, πληνληζηήο 3 νπ εκηλαξίνπ Αζιεηηζκόο θαη Θάιαζζα, 2 ν κέξνο. Πόξνο 4-6 Ινπιίνπ πληνληζηήο 7 νπ κέξνπο 7 νπ ζεκηλαξίνπ Δκβηνκεραληθήο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. Πόξνο 9-11 Ινπλίνπ Οξγάλσζε Α Οξζνπαηδηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαη ηκήκα παζήζεσλ ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ΔΔΥOT. 8. Μέινο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο 1 νπ πλεδξίνπ Διιεληθνύ Ιδξύκαηνο Οζηενπόξσζεο, Αζήλα Μαΐνπ ΜΔΛΟ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΩΝ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ 1. Διιεληθή Δηαηξεία Υεηξνπξγηθήο Οξζνπαηδηθήο θαη Σξαπκαηνινγίαο (ΔΔΥΟΣ) 2. Σκήκα Παζήζεσλ πνλδπιηθήο ηήιεο ΔΔΥΟΣ 3. Αζιεηηαηξηθή Δηαηξεία Διιάδνο 4. Διιεληθή Δηαηξεία Αξζξνζθόπεζεο Υεηξνπξγηθήο Γόλαηνο θαη Αζιεηηθώλ Καθώζεσλ, Γ. Ννύιεο. 5. Διιεληθό Ίδξπκα Οζηενπόξσζεο 6. Δπξσπατθό Κνιιέγην Αζιεηηθώλ Δπηζηεκώλ (ECSS). 7. Δπξσπατθή Έλσζε Αζιεηηθώλ Καθώζεσλ Υεηξνπξγηθήο Γόλαηνο θαη Αξζξνζθνπήζεσλ (ESSKA) 8. Γαιιόθσλε Οξζνπαηδηθή Δηαηξεία (AOLF). 9. Παγθόζκηα Δηαηξεία Αξζξνζθόπεζεο Υεηξνπξγηθήο Γόλαηνο θαη Αζιεηηθώλ Καθώζεσλ (ISAKOS) 10. Παγθόζκηα Δηαηξεία Απνθαηάζηαζεο Βιαβώλ Υόλδξνπ (ICRS) 11. Παγθόζκηα Αζιεηηαηξηθή Δηαηξεία (FIMS). 12. Γηεζλήο Δηαηξεία γηα ηελ Δκβηνκεραληθή ζηα Sports (ISBS). 13. International Society for Computer Assisted Orthopaedic Surgery (CAOS). 14. American Academy of Anti-aging Medicine 12

13 15. International Society for Computer Aided Surgery (ISCAS). 16. European College of Sports and Exercise Physicians (ECOSEP). 17. International Football Medicine Society (IFOMEC). 18. Minimally Invasive Robotic Association (MIRA). 19. International Tissue Engineering Research Association (ITERA). 20. International Musculoskeletal Regeneration and Research Society (IMRRS). 21. European Society for Movement Analysis in Adults and Children (ESMAC). 22. European Group for Research Into Elderly and Physical Activity (EGREPA). 23. International Academy for Homotoxicology (IAH). ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΩΖ ΜΟΝΑΓΩΝ ΤΓΔΗΑ 1. Απόθνηηνο Μεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο «Γηνίθεζεο Μνλάδσλ Τγείαο Γαιιηθνύ Παλεπηζηεκίνπ «Conservatoire National des Arts et Metiers (CNAM); Κάηνρνο ηίηινπ «Magister-Gestion des Etablissements de Sante» κεηά 2εηή θνίηεζε, βαζκόο κεηαπηπρηαθνύ 16,67/ Μέινο Δπηζηεκνληθήο Δηαηξείαο Management Τπεξεζηώλ Τγείαο (EEMΤY) (Greek Health Services Management Association) 3. Δμ απνζηάζεσο ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε e-learning, Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, «Management Δλαιιαθηηθώλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ», Ιαλνπάξηνο Ματνο ΤΝΔΓΡΗΑ ύγρξνλεο Μέζνδνη Γηα Έλα ύγρξνλν Ννζνθνκείν, Δπηζηεκνληθή Γηεκεξίδα Δπηζηεκνληθνύ Κέληξνπ Management Ννζνθνκείνπ, Αζήλα Ινπλίνπ ΔΡΓΑΗΔ ΑΝΑΚΟΗΝΩΔΗ Γεκηνπξγία Πξόηππνπ Κέληξνπ Πξνιεπηηθήο Ιαηξηθήο, 9 ν Παλειιήλην πλέδξην Management Τπεξεζηώλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Φξνληίδαο, Κέξθπξα 4-7 Οθησβξίνπ πλεηζεγεηήο. ΤΝΔΓΡΗΑ - ΔΜΗΝΑΡΗΑ - ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΚΓΖΛΩΔΗ 1. FIVB Volleyball Medicine Congress, Bled-Slovenia, Ιαλνπαξίνπ,

14 2. 13 ν Παλειιήλην πλέδξην Πηπρηνύρσλ Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ, Αζήλα, Ννεκβξίνπ, ν Παλειιήλην Οξζνπαηδηθό πλέδξην, ΔΔΥΟΣ, Αζήλα, Οθησβξίνπ, th World Congress of the International Cartilage Repair Society, Sitges/Barcelona, Spain, επηεκβξίνπ, th ESSKA Congress, Oslo-Norway, 9-12 Ινπλίνπ, Hip Arthroscopy Course, Cotignola RA, Italy, 3 Ινπλίνπ, th Sports Rehabilitation Course, Δπξσπατθό Κνιιέγην Αζιεηηάηξσλ ECOSEP, Θεζζαινλίθε, Ματνπ, ν Γηεζλέο πλέδξην Αζιεηηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο θαη 8 ν Διιαδν-Κππξηαθό πλέδξην, Βέξνηα, Μαξηίνπ, Βαζηθέο αξζξνζθνπηθέο ηερληθέο ζην γόλαην θαη ζηνλ ώκν. Οξζνπαηδηθή Κιηληθή Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ θαη Β Οξζνπαηδηθή Κιηληθή Κέληξν Αξζξνζθνπηθήο Υεηξνπξγηθήο Ώκνπ Ιαζώ General, Αζήλα, Μαξηίνπ, εκηλάξην International Federation of Sports Medicine (FIMS) γηα ηαηξνύο νκάδσλ κε πξαθηηθή άζθεζε, Θεζζαινλίθε, Ννεκβξίνπ, nd Stockholm Arthroscopy Conference, Stockholm-Sweden, 2-3 Οθησβξίνπ, 2009, Capio Artro Clinic. 12. Βαζηθό εκηλάξην Απνθαηάζηαζεο Αζιεηηθώλ Καθώζεσλ Δπξσπατθνύ Κνιιεγίνπ Αζιεηηάηξσλ (ECOSEP), Θεζζαινλίθε, Ματνπ, ν Παλειιήλην πλέδξην Αζιεηηαηξηθήο Δηαηξείαο Ιαηξώλ Αγώλσλ (ΑΘΛ.ΔΣ.Ι.Α.), Αζήλα, Μαξηηνπ, Barcelona Knee Meeting 2009, Barcelona-Spain, February 4-6, ν Δπξσπατθό πλέδξην Δπξσπατθνύ Κνιιεγίνπ Αζιεηηάηξσλ θαη 12 ν Αζιεηηαηξηθό Δπηκνξθσηηθό εκηλάξην, Θεζζαινλίθε, Γεθεκβξίνπ ν Παλειιήλην Οξζνπαηδηθό πλέδξην, ΔΔΥΟΣ, Αζήλα 7-11 Οθησβξίνπ, ν πλέδξην Πξόιεςεο Τγείαο, Αζήλα, επηεκβξίνπ, th ESSKA 2000 Congress, Porto-Portugal, May 21-24, ν εκηλάξην Αξζξνζθνπηθήο Υεηξνπξγηθήο θαη Αζιεηηθώλ Καθώζεσλ, Αζήλα, Απξηιίνπ,

15 20. 9 ν Γηεζλέο πλέδξην Αζιεηηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο θαη 7 ν Διιαδνθππξηαθό Αζιεηηαηξηθό πλέδξην, Μαξηίνπ, ν Παλειιήλην Οξζνπαηδηθό πλέδξην ΔΔΥΟΣ, Αζήλα, 9-13 Οθησβξίνπ, ν πλέδξην Διιεληθήο Δηαηξείαο Αξζξνζθόπεζεο Υεηξνπξγηθήο Γόλαηνο θαη Αζιεηηθώλ Καθώζεσλ, Γ. Ννύιεο, Αζήλα,14-16 Ινπλίνπ, ISAKOS Biennial Congress, Florence-Italy, Ματνπ, ν Παλειιήλην Οξζνπαηδηθό πλέδξην, ΔΔΥΟΣ, Αζήλα, 3-7 Οθησβξίνπ, th Congress of the European Society for Surgery of the Shoulder and the Elbow; Αζήλα, επηεκβξίνπ, th Vienna Arthroscopy Forum; Απζηξία, επηεκβξίνπ, th Update in Knee Surgery; Heidelberg-Germany, 8-9 επηεκβξίνπ, ν Γηεζλέο πλέδξην Αζιεηηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο θαη 5 ν Διιαδν-Κππξηαθό Αζιεηηαηξηθό πλέδξην, Θεζζαινλίθε, Ματνπ AIOD International Trauma Symposium, Athens-Greece, March 30-31, nd International Advanced Course on Surgical Knee Arthroscopy Tours France, September 14-17, th ESSKA 2000 Congress, Athens-Greece, May 5-8, th Balkan Sports Medicine Congress, 7 th International Congress of Sports Medicine Association of Greece, 4 th Greek-Cypriot Sports Medicine Congress, Drama-Greece, April 29-May 2, ν πκπόζην Φπζηθνζεξαπείαο, Αζήλα Ννεκβξίνπ ν εκηλάξην Αζιεηηζκόο θαη Θάιαζζα, Πόξνο 4-6 Ινπιίνπ ν Δηήζην πκπόζην Σκήκαηνο Αξζξνζθόπεζεο θαη Υεηξνπξγηθήο Γόλαηνο ηεο ΔΔΥΟΣ, Ναύπιην Ινπλίνπ ν Δηήζην πκπόζην Σκήκαηνο Αξζξνζθόπεζεο θαη Υεηξνπξγηθήο Γόλαηνο ηεο ΔΔΥΟΣ, Θεζζαινλίθε Ινπλίνπ ε Δαξηλή Γηεκεξίδα: «Σξαπκαηηζκνί ζην ηίβν», Αζήλα 10 Ινπλίνπ ν Παλειιήλην πλέδξην Διιεληθήο Δηαηξείαο Μειέηεο Μεηαβνιηζκνύ ησλ Οζηώλ, Ρέζπκλν Απξηιίνπ Ηκεξίδα: «ύγρξνλεο Αξζξνζθνπηθέο Σερληθέο Γόλαηνο», 401 ΓΝΑ, Αζήλα 7 Απξηιίνπ

16 40. 4 ν εκηλάξην Αξζξνζθνπηθήο Υεηξνπξγηθήο θαη Αζιεηηθώλ Καθώζεσλ, Ισάλληλα Ινπλίνπ ν εκηλάξην Δκβηνκεραληθήο ηεο πνλδπιηθήο ηήιεο, Πόξνο 9-11 Ινπλίνπ ν ΑΟ Βαζηθό εκηλάξην πνλδπιηθήο ηήιεο, Πάηξα 6-9 Ινπλίνπ ν πκπόζην Σκήκαηνο Παζήζεσο πνλδπιηθήο ηήιεο ηεο ΔΔΥΟΣ «Ν. Γηαλλέζηξαο - Π. κπξλήο», Γειθνί Μαξηίνπ ν εκηλάξην Αλαζθόπεζεο ύγρξνλεο Οξζνπαηδηθήο θαη Σξαπκαηνινγίαο (Orthopaedic Review Course), Λάξηζα 22 Ιαλνπαξίνπ ν Παλειιήλην πλέδξην Διιεληθήο Δηαηξείαο Υεηξνπξγηθήο Οξζνπαηδηθήο θαη Σξαπκαηνινγίαο, Αζήλα 6-10 Οθησβξίνπ Eurospine 1999, Μόλαρν, 7-11 επηεκβξίνπ ν Αζιεηηαηξηθό πλέδξην, Πάηξα 2 Ινπιίνπ Ο ξόινο ηνπ ηζηκέληνπ ζηελ νζηενζύλζεζε θαηαγκάησλ, εθπαηδεπηηθή εκεξίδα Αζθιεπηείνπ Βνύιαο, 28 Μαΐνπ ν πλέδξην Σκήκαηνο Παζήζεσλ πνλδπιηθήο ηήιεο «Γηαλλέζηξαο - κπξλήο» ΔΔΥΟΣ, Πάηξα Μαΐνπ ν εκηλάξην Δκβηνκεραληθήο πνλδπιηθήο ηήιεο, Αζήλα Απξηιίνπ ν Γηεζλέο πλέδξην πνλδπιηθήο ηήιεο, Βξπμέιιεο Ννεκβ Ηκεξίδα ειάρηζησλ επεκβαηηθώλ κεζόδσλ ζηε ρεηξνπξγηθή ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, Ίλζκπξνπθ Απζηξίαο 23 Ινπλίνπ Κνηλό πλέδξην Δπξσπατθήο Έλσζεο πνλδπιηθήο ηήιεο θαη Δπξσπατθήο Έλσζεο Παξακνξθώζεσλ πνλδπιηθήο ηήιεο, Ίλζκπξνπθ Απζηξίαο Ινπλίνπ ν θνηλό πλέδξην Οξζ/θήο Κιηληθήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαη Μayo Clinic USA, Αζήλα Μαΐνπ Δηήζην πλέδξην AOLF, Louvain - La Neuve, Βέιγην Μαΐνπ πλέδξην Βειγηθήο Οξζ/θήο Δηαηξείαο, Louvain - La Neuve, Βέιγην Μαΐνπ ν Γηαβαιθαληθό πλέδξην πνλδπιηθήο ηήιεο, Αζήλα 7-9 Μαΐνπ ν Δηήζην πλέδξην Γαιιηθήο Οξζ/θήο Δηαηξείαο, Παξίζη, Ννεκβ ν Βαιθαληθό πλέδξην Οξζνπαηδηθήο, Θεζ/λίθε 8-11 Οθη

17 ν Δηήζην πλέδξην Οξζνπ. Δηαηξείαο Μαθεδνλίαο Θξάθεο, Μαΐνπ ν Δηήζην εκηλάξην Διιεληθνύ Ιδξύκαηνο Οζηενπόξσζεο, Αζήλα, Μαΐνπ ν εκηλάξην Δλδνκπειηθώλ Ηιώζεσλ, Πάηξα, 4-5 Απξηιίνπ Κνηλό πλέδξην Διιεληθήο θαη Γεξκαληθήο Δηαηξείαο Υεηξ/θήο Οξζνπαηδηθήο θαη Σξαπκαηνινγίαο, Αζήλα, 5-8 Ινπλίνπ ν εκηλάξην Δζσηεξηθήο Οζηενζύλζεζεο, Γηαπαλεπηζηεκηαθό, Γειθνί, 30 Απξηιίνπ - 3 Μαΐνπ ν Δηήζην πλέδξην Οξζνπαηδ. Δηαηξείαο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο, Υαιθηδηθή, Απξηιίνπ Γηεζλέο εκηλάξην Δλδνκπειηθήο Ηιώζεσο, Αζήλα, 13 Μαΐνπ ν Δηήζην εκηλάξην Οζηενπόξσζεο - Οξκνληθήο Θεξαπείαο Τπνθαηάζηαζεο, Αζήλα, 13 Μαΐνπ ν Δηήζην πλέδξην Οξζνπαηδηθήο Δηαηξείαο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο, Υαιθηδηθή, Απξηιίνπ ν εκηλάξην Παηδννξζνπαηδηθήο, Πεληέιε, Μαΐνπ Παλειιήληα πλέδξηα Διιεληθήο Δηαηξείαο ρεηξ/θήο Οξζνπαηδηθήο θαη Σξαπκαηνινγίαο, Αζήλα, Οθησβξίνπ 1994 / Υίνο, 3-9 Ινπλίνπ ν πλέδξην Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Ιζηώλ, Αζήλα, 5-8 Μαΐνπ πκπόζην Οιηθήο Αξζξνπιαζηηθήο Γόλαηνο, Αζήλα, 1-2 Φεβξνπαξίνπ ν Γηεζλέο πλέδξην Βηνρεκείαο ηεο Άζθεζεο, Αζήλα, 1-4 Οθη

Σπουδές : ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Σπουδές : ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ονομ/μο: ΤΣΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Site www.tsoukas-ortho.gr www.miosmedcenter.gr e-mail: info@tsoukas-ortho.gr Σπουδές : ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ειδικότητα ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΤΣΟΥΚΑΣ M.Sc (HSM) ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΤΣΟΥΚΑΣ M.Sc (HSM) ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΤΣΟΥΚΑΣ M.Sc (HSM) ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΤΣΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 56 & ΔΕΛΦΩΝ, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΑΧ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 6Α, 15234

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy ΠΡΟΩΠΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Όνομα: Γξ. Μάξηνο Α. Θενδόηνπ Ημερομηνία Γεννήσεως: 28 Ιαλνπαξίνπ 1956 Τπηκοότητα: Κύπξηνο Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγακνο, Παληξεκέλνο κε ηελ Καηεξίλα θαη έρσ κία θόξε

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 Δίζνδνο Διεύζεξε Υώξνο Γηεμαγσγήο: ΡΔΑ Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή, 7 νο όξνθνο (Λ. Συγγρού 385, Π. Φάληρο) Δπηζηεκνληθό Πξόγξακκα Γεπηέξα,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ Ηνύλεο 2015 ΓΔΝΗΚΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Ολνκαηεπώλπκν Όλνκα παηέξα Όλνκα κεηέξαο Όλνκα ζπδύγνπ : ΑΝΣΩΝΗ ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ : Νηθφιανο :

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. : Γελλαηά Μηθειάηνπ Δπζπκία ηνπ Νηθνιάνπ : mikelatouefi@gmail.com ΠΟΤΓΔ: ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ ΒΑΙΚΟ ΠΣΤΥΙΟ ΑΠΟΦΟΙΣΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. : Γελλαηά Μηθειάηνπ Δπζπκία ηνπ Νηθνιάνπ : mikelatouefi@gmail.com ΠΟΤΓΔ: ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ ΒΑΙΚΟ ΠΣΤΥΙΟ ΑΠΟΦΟΙΣΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ: Email : Γελλαηά Μηθειάηνπ Δπζπκία ηνπ Νηθνιάνπ : mikelatouefi@gmail.com ΠΟΤΓΔ: ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ Ιαηξηθήο ρνιήο Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Απξίιηνο 2009 Θέκα: «Πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Δξγαζίεο παξνπζηάζεηο ζε ειιεληθά ζπλέδξηα ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟ ΛΗΦΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Δξγαζίεο παξνπζηάζεηο ζε ειιεληθά ζπλέδξηα ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟ ΛΗΦΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν : Παλαγηώηεο ηεξγίνπ Όλνκα Παηξόο : Θωκάο Δηδηθόηεηα : Αθηηλνδηαγλωζηηθή E-mail : stergioupanos@gmail.com ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Απόθνηηνο 27 νπ Λπθείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014

ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΠΟΗΟ ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ «AMALIA HOTEL NAUPLIA» ΝΑΤΠΛΗΟ ΑΡΓΟΛΗΓΑ ΑΗΘΟΤΑ «ΑΝΣΗΓΟΝΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΤΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

ΠΑΤΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα ΠΑΤΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Πατίκας Πατρώνυμο: Αλέξανδρος Ημερομηνία Γέννησης: 18.06.1974 Τόπος γέννησης: Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ.

ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ. ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ. Δεγερκεηδόγιοσ Νηθόιαος¹²*, Καραδεκεηρίοσ Μαρία³, ηασρίδες Κσρηάθος¹, Σοοσιηάς

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Θ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Θ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ CURRICULUM VITAE ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Θ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επίθετο ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Όνομα ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ημερ/νία γέννησης 25/11/1969 Τόπος γέννησης Κατερίνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΑΙΓΙΚΟ ΥΔΙΡΟΤΡΓΟ

ΟΡΘΟΠΑΙΓΙΚΟ ΥΔΙΡΟΤΡΓΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΥΑΝΣΔ Η. ΜΙΥΑΗΛ ΟΡΘΟΠΑΙΓΙΚΟ ΥΔΙΡΟΤΡΓΟ Αναπληρωηής Καθηγηηής Πανεπιζηημίοσ Θεζζαλίας Δκπαίδεσζη: 1978-1984: 2ν Λύθεην Γξεβελώλ, Γεληθόο Βαζκόο:19,8 Άξηζηα επηέμβριος 1984- Μάρηιος 1991:Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Δπώνυμο: ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Όνομα: ΓΗΜΗΣΡΙΟ Βαθμίδα: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Δπώνυμο: ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Όνομα: ΓΗΜΗΣΡΙΟ Βαθμίδα: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο. Δπώνυμο: ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Όνομα: ΓΗΜΗΣΡΙΟ Βαθμίδα: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Βαζικός ηίηλος: Δ.Α..Α. (Παξάξηεκα Θεζζαινλίθεο). Ιζοηιμία Πηυχίου: από Σκήκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο 2. Πηστίο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθνηλώζεηο ζε Διιεληθά ζπλέδξηα πλεδξίεο επηζηεκνληθώλ Δηαηξεηώλ

Αλαθνηλώζεηο ζε Διιεληθά ζπλέδξηα πλεδξίεο επηζηεκνληθώλ Δηαηξεηώλ Αλαθνηλώζεηο ζε Διιεληθά ζπλέδξηα πλεδξίεο επηζηεκνληθώλ Δηαηξεηώλ 1. D.O.L.I.S ζύζηεκα ιηζνηξηςίαο.ζ εκπεηξία από ζε κνλήξε ιηζίαζε ηνπ νπξνπνηεηηθνύ.η.υαηξέηεο,β.αδακόπνπινο,γ.γειαθάο,γ.γαζθαιόπνπι νο,γ.αγγειηδάθεο,φ.νθξάο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 1. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Α 2007-2008 Υ Ησλά Βαζηιηθή Γνθηκίνπ Διιεληθήο Πξεζβείαο 2. 56 νο Γηαγσληζκόο ρνιείσλ ηεο Δπξώπεο (ΓΗ..ΔΤΡΩ) 3. 56 νο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρες Παιδιαηρικής Ενημέρωζης

Ημέρες Παιδιαηρικής Ενημέρωζης Γ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΓΔΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΔΙΟ "ΑΤΤΙΚΟΝ" Γιεςθύνηπια: Αν. Καθηγήηπια Β. Παπαεςαγγέλος & ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ 10 ν Δηήζην Μεηεθπαηδεπηηθό

Διαβάστε περισσότερα

3 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ «ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΡΙΔΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΤΓΔΙΑ» 13 15 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2015 DIVANI CARAVEL HOTEL, ΑΘΗΝΑ

3 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ «ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΡΙΔΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΤΓΔΙΑ» 13 15 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2015 DIVANI CARAVEL HOTEL, ΑΘΗΝΑ 3 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ «ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΡΙΔΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΤΓΔΙΑ» 13 15 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2015 DIVANI CARAVEL HOTEL, ΑΘΗΝΑ Παξαζθεπή, 13 Ννεκβξίνπ 2015 09.00 11.00 ηξνγγπιό Σξαπέδη : Δπηρεηξήζεηο ζηνλ ηνκέα Τγείαο Π.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ. του ΓΔΩΡΓΙΟΥ Μ. ΚΟΛΙΟΡΑΓΑΚΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ. του ΓΔΩΡΓΙΟΥ Μ. ΚΟΛΙΟΡΑΓΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ του ΓΔΩΡΓΙΟΥ Μ. ΚΟΛΙΟΡΑΓΑΚΗ ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Δπώλπκν : ΚΟΛΗΟΡΑΓΑΚΖ Όλνκα : ΓΔΧΡΓΗΟ Όλνκα παηξόο : ΜΙΥΑΗΛ Ηκεξνκελία γέλλεζεο : 17 OKTΩΒΡΙΟΤ 1957 Σόπνο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗΛΔΗΟ Κ. ΣΑΡΛΑΣΕΖ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο θαη Αλζξώπηλεο Αλαπαξαγωγήο, Γηεπζπληήο Α' Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο Α.Π.Θ.

ΒΑΗΛΔΗΟ Κ. ΣΑΡΛΑΣΕΖ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο θαη Αλζξώπηλεο Αλαπαξαγωγήο, Γηεπζπληήο Α' Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο Α.Π.Θ. ΒΑΗΛΔΗΟ Κ. ΣΑΡΛΑΣΕΖ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο θαη Αλζξώπηλεο Αλαπαξαγωγήο, Γηεπζπληήο Α' Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο Α.Π.Θ. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 1960-1968: Κνιιέγηo Αζελώλ 1968-1974: Ιαηξηθή ρνιή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σξηπνιηηζηώηε Αιεμάλδξα. TΘ 83, 23100, πάξηε. Α. Ισάλλνπ & Παξνξίνπ, 23100, πάξηε

Σξηπνιηηζηώηε Αιεμάλδξα. TΘ 83, 23100, πάξηε. Α. Ισάλλνπ & Παξνξίνπ, 23100, πάξηε Αηομικά ζηοιτεία Ολνκαηεπώλπκν: Γ/λζε αιιεινγξαθίαο Γηεύζπλζε Καηνηθίαο Σειέθσλν: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Σξηπνιηηζηώηε Αιεμάλδξα TΘ 83, 23100, πάξηε Α. Ισάλλνπ & Παξνξίνπ, 23100, πάξηε 27310-89665 25 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΓΔΠ. Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο Γπλαηθνινγίαο. Μαηεπηηθή-Γπλαηθνινγία. Γλσζηηθό Αληηθείκελν

Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΓΔΠ. Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο Γπλαηθνινγίαο. Μαηεπηηθή-Γπλαηθνινγία. Γλσζηηθό Αληηθείκελν Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή ΓΔΩΡΓΙΟ ΓΑΛΑΕΙΟ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο Γπλαηθνινγίαο Μαηεπηηθή-Γπλαηθνινγία Μαηεπηηθή-Γπλαηθνινγηθή θιηληθή-ιαηξηθή

Διαβάστε περισσότερα

Γιεσθ. καηοικίας: Αγίοσ Γεφργίοσ 38, Σπάηα, 190 04 Τηλέθφνο : 210-9968816, 6977-200852 Ηλεκηρονικό

Γιεσθ. καηοικίας: Αγίοσ Γεφργίοσ 38, Σπάηα, 190 04 Τηλέθφνο : 210-9968816, 6977-200852 Ηλεκηρονικό 1. Προζφπικά ζηοιτεία Όνομα: Μαρία Δπίθεηο: Κρεκούκια Ημερομηνία Γέννηζης: 2 Φεβροσαρίοσ 1970 Τόπος Γέννηζης: Κσπαριζζία Μεζζηνίας Όνομα παηέρα: Ιφάννης Όνομα μηηέρας: Αναζηαζία Οικογενειακή καηάζηαζη:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο Διεπζέξηνο Βεληδέινο & πνιηηηζηηθή πνιηηηθή Πξόγξακκα πκπνζίνπ Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο πλδηνξγάλωζε ΜΟΤΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΔΤΝΩΝ & ΜΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ (Μάιος 2011) ΙΩΑΝΝΑ ΓΟΤΔΣΗ Κοινφνιολόγος, ΜΓΔ Δγκλημαηολογίας, Τπουήθια Γιδάκηφρ ζηο Σμήμα Κοινφνιολογίας ηοσ Πανηείοσ Πανεπιζηημίοσ Προζφπικές Πληροθορίες Γηεύζπλζε: Βνύιγαξε 75 Πεηξαηάο

Διαβάστε περισσότερα

Spyropoulos Giannis. 2010- PhD in Biomechanics University of Thessaly, Department of

Spyropoulos Giannis. 2010- PhD in Biomechanics University of Thessaly, Department of Birthdate: 30/08/1982 Contact: +306937290288 Email: giannis.spyropoulos@gmail.com Studies Spyropoulos Giannis 2010- PhD in Biomechanics University of Thessaly, Department of 2008-2009 MSc. in Exercise

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ξ Ο Ν Γ Ο Α Κ Κ Α ΓΔΡΔΟΑ 14 ΛΝΔΚΒΟΗΝ 2011

Ξ Ο Ν Γ Ο Α Κ Κ Α ΓΔΡΔΟΑ 14 ΛΝΔΚΒΟΗΝ 2011 Ξ Ο Ν Γ Ο Α Κ Κ Α ΓΔΡΔΟΑ 14 ΛΝΔΚΒΟΗΝ 2011 08:00-09:00 Δγγξαθέο 09:00-10:30 Ξξόεδξνο: Θαηεξίλα Πώθνπ, Γξ., Κνηλσληνιόγνο Τγείαο θαη Ιαηξηθήο, Πξόεδξνο Διιεληθνύ Γίθηπνπ ρνιείσλ Πξναγσγήο ηεο Τγείαο Γ.Δ..Π.Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ΓΠΘ Civil Wars Study Group (Οκάδα Μειέηεο Δκθπιίωλ Πνιέκωλ) Δπζζηδιμκζηό οκέδνζμ ιε εέια: Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940 Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. ΑΝΣΧΝΗΟΤ Κ. ΣΡΑΤΛΟΤ (B.A., M.A., Ph.D.) Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ΣΟΓΑ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. ΑΝΣΧΝΗΟΤ Κ. ΣΡΑΤΛΟΤ (B.A., M.A., Ph.D.) Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ΣΟΓΑ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΝΣΧΝΗΟΤ Κ. ΣΡΑΤΛΟΤ (B.A., M.A., Ph.D.) Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ΣΟΓΑ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ Καηάγεηαη από ην Φαλάξη Καξδίηζαο θαη είλαη πηπρηνύρνο ηεο Δζληθήο Αθαδεκίαο σκαηηθήο Αγσγήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1 1o Πεδίν ΟΝΟΜΑΗΑ ΥΟΛΖ ΗΓΡΤΜΑ Δθηίκεζε ΒΑΖ 2014 2015 90% Γηαθνξά Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Αζήλα) ΔΚΠΑ 20200 19964 236 Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ 20700 20759-59 Αξρεηνλνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διενέπγεια πλεςποκενηήζευν, λήτηρ κςηηαπολογικού ςλικού δια παπακένηηζηρ λεμθαδένυν, απηηπιοκενηήζευν

Διενέπγεια πλεςποκενηήζευν, λήτηρ κςηηαπολογικού ςλικού δια παπακένηηζηρ λεμθαδένυν, απηηπιοκενηήζευν Τζίλαρ Βαζίλειορ Πνεςμονολόγορ Πποζωπικά ζηοισεία: Γηεύζπλζε: Ταθίλζνπ 12, Αγία Παξαζθεπή, Αζήλα, ΣΚ: 15343 Σειέθσλν : 0030-210-7667074 (νηθίαο), 0030-6951944018 (θηλεηό) E-mail Address: tzilasvasilios@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΗΣΡΙΟ Π. ΓΙΟΝΤΟΠΟΤΛΟ. Μεηαδηδαθηνξηθόο Δξεπλεηήο. Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Οδνληηθήο Υεηξνπξγηθήο ηεο Οδνληηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ.

ΓΗΜΗΣΡΙΟ Π. ΓΙΟΝΤΟΠΟΤΛΟ. Μεηαδηδαθηνξηθόο Δξεπλεηήο. Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Οδνληηθήο Υεηξνπξγηθήο ηεο Οδνληηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. ΓΗΜΗΣΡΙΟ Π. ΓΙΟΝΤΟΠΟΤΛΟ Μεηαδηδαθηνξηθόο Δξεπλεηήο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Οδνληηθήο Υεηξνπξγηθήο ηεο Οδνληηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΠΡΟΧΠΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών Ημερομηνία γεννήσεως : 18/4/1961 Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος Έχω δυο γιούς Σπουδές : Ιατρική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΡΓΗΟ Κ. ΣΗΒΓΟΤΛΖ ΤΝΟΠΣΗΚΟ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Ω Μ Α. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Νεπξνινγίαο. Ηαηξηθήο ρνιήο Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ

ΓΔΩΡΓΗΟ Κ. ΣΗΒΓΟΤΛΖ ΤΝΟΠΣΗΚΟ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Ω Μ Α. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Νεπξνινγίαο. Ηαηξηθήο ρνιήο Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ ΓΔΩΡΓΗΟ Κ. ΣΗΒΓΟΤΛΖ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Νεπξνινγίαο Ηαηξηθήο ρνιήο Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ΤΝΟΠΣΗΚΟ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Ω Μ Α επηέκβξηνο 2014 σελ.1 ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΘΟΓΗΓΗΗ ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΦΑΑ ΑΠΘ ΚΑΙ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΩΝ ΣΔΛΔΙΟΦΟΙΣΩΝ ΓΤΜΝ. ΑΚΑΓΗΜΙΑ

ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΘΟΓΗΓΗΗ ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΦΑΑ ΑΠΘ ΚΑΙ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΩΝ ΣΔΛΔΙΟΦΟΙΣΩΝ ΓΤΜΝ. ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΒΔΛΣΙΩΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΘΟΓΗΓΗΗ ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΦΑΑ ΑΠΘ ΚΑΙ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΩΝ ΣΔΛΔΙΟΦΟΙΣΩΝ ΓΤΜΝ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΟΜΑΓΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΧΝΤΜΟ : Οηθνλόκνπ ΟΝΟΜΑ : Υαξάιακπνο ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΔΡΑ : Ησάλλεο ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ : 6-8-1968 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ : Αζήλα ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ : Κεξθύξαο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Dr. ΓΗΜΗΣΡΙΟ Π. ΥΑΡΓΑΛΟΤΜΠΑ

Βιογραφικό Dr. ΓΗΜΗΣΡΙΟ Π. ΥΑΡΓΑΛΟΤΜΠΑ Βιογραφικό Dr. ΓΗΜΗΣΡΙΟ Π. ΥΑΡΓΑΛΟΤΜΠΑ Πποζυπικά ηοισεία: Διεύθςνζη: Φξήζηνπ Καξαβαζίιε 14, Νέα Μάθξε Αζήλα Σηλέθωνο: 22940 999 94 (ηαηξείν) 6945 913 495 (mobile) E-mail: chardaloumpas@yahoo.gr Ημεπομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Oλνκαηεπώλπκν: Ησάλλεο Αξακπαηδήο Παηξώλπκν: Θσκάο Ζκ/λία, ηόπνο γέλλεζεο: 9 Ηνπιίνπ 1957, Καβάια Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακνο,

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Οη ζπλζέζεηο ηωλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίωλ θαη άιινη αμηωκαηνύρνη ηωλ ηξηώλ κεγαιύηεξωλ θππξηαθώλ

Οη ζπλζέζεηο ηωλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίωλ θαη άιινη αμηωκαηνύρνη ηωλ ηξηώλ κεγαιύηεξωλ θππξηαθώλ Οη ζπλζέζεηο ηωλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίωλ θαη άιινη αμηωκαηνύρνη ηωλ ηξηώλ κεγαιύηεξωλ θππξηαθώλ ηξαπεδώλ, όπωο θαηαγξάθνληαη ζηηο εηήζηεο εθζέζεηο ηνπο θαηά ηα έηε 2006-2011 Α. Όκηινο Λαϊθήο Τξάπεδαο Γεκόζηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ

Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν.ΒΛΑΔΡΟ ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΌΣΗΣΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ θαηξηθή Σκεκαηηθή ηνηρωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο 1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Μαξία Θ. Βιαράδε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηζαγέλεηα: Διιεληθή Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Χορηγική Πρόταση. Mystery Shopping Executive Summary

Χορηγική Πρόταση. Mystery Shopping Executive Summary Θέμα: Χορηγική Πρόταση Mystery Shopping Executive Summary Η Α' Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ, Γεληθό Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο «Παπαγεσξγίνπ» θαη ε Δηαηξεία Πεξηγελλεηηθήο Ιαηξηθήο Ννηηναλαηνιηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ONOMATEΠΩΝΤΜΟ ΗΜ. ΓΔΝΝΗΗ 27/4/1969 ΟΙΚΟΓ. ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΡΔΥΟΤΑ ΘΔΗ ΓΙΔΤΘ. ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΛΔΦΩΝΟ +302551074415 E-Mail EΜΜΑΝΟΤΗΛ Ν. ΠΑΡΑΚΑΚΗ ΔΓΓΑΜΟ, ΠΑΣΔΡΑ 2 ΠΑΙΓΙΩΝ ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δκπαιδεσηικών Γραζηηριοηήηων

Πρόγραμμα Δκπαιδεσηικών Γραζηηριοηήηων Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίας Σμήμα Ιαηρικής Μαιεσηική και Γσναικολογική Κλινική Πηζηνπνηεκέλν Δπξσπατθό Κέληξν Δθπαίδεπζεο ζηελ Μαηεπηηθή θαη Γπλαηθνινγία από ην Δπξσπατθό Κνιέγην Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Καζεγεηήο

Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Καζεγεηήο 1 Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Καζεγεηήο ηει: 26510-05693 θαμ: 26510-05845, email: chkonsta@ uoi.gr Ηδηόηεηα-Γλσζηηθό Αληηθείκελν: Καζεγεηήο ρνιηθήο Παηδαγσγηθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Αμηνιόγεζεο ζην Παηδαγσγηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΗΜΟΘΔΝΗ Λ. ΥΔΒΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΗΜΟΘΔΝΗ Λ. ΥΔΒΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΗΜΟΘΔΝΗ Λ. ΥΔΒΑ Σειέθσλν : 210-8203382 e-mail : hevas@aueb.gr ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ α) Doctor of Philosophy από ην University of Wales (Institute of Science and Technology - Department of Business

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ ΣΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ» ηο Μοσζείο Σειεπηθοηλωληώλ ΟΣΔ

«ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ ΣΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ» ηο Μοσζείο Σειεπηθοηλωληώλ ΟΣΔ «ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ ΣΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ» Γηα παηδηά ειηθίαο 5-10 εηώλ ηο Μοσζείο Σειεπηθοηλωληώλ ΟΣΔ Info ΚΟΥΣΔΗΟ ΤΖΙΔΠΗΘΟΗΛΩΛΗΩΛ ΟΤΔ Πξσηέσο 25, Λ. Θεθηζηά Σε ζπλεξγαζία κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Tη κα πενημέκμομε από ηεκ ΕΟΕ. Γ. Μμοηδμύνεξ

Tη κα πενημέκμομε από ηεκ ΕΟΕ. Γ. Μμοηδμύνεξ Tη κα πενημέκμομε από ηεκ ΕΟΕ Γ. Μμοηδμύνεξ Conflict of interest μοδέκ Σθμπμί ηεξ ΕΟΕ Η πνμαγςγή ηεξ ηαηνηθήξ επηζηήμεξ θαη ένεοκαξ θαη εηδηθόηενα ηεξ εηδηθόηεηαξ ηεξ μονμιμγίαξ Η μένημκα γηα ηε δηαηήνεζε

Διαβάστε περισσότερα