ΓΙΑΓΝΧΗ-ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΦΘΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΙΑΓΝΧΗ-ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΦΘΝ"

Transcript

1 ΓΙΑΓΝΧΗ-ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΦΘΝ ΑΘΗΝΑ 5/10/2012 Νηθόιανο Δ. Ληάζεο MD PhD Δπηζηεκνληθόο Γηεπζπληήο ηνπ νκίινπ «ΔΤΡΧΙΑΣΡΙΚΗ» Αληηπξόεδξνο Διιεληθήο Αγγεηνινγηθήο Δηαηξείαο Μέινο: International Union of Angiology European Vascular Society American Venous Forum European Venous Forum European Society Vascular Surgery International Society for Neurovascular Disease

2 ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΟ ΔΝ ΣΧ ΒΑΘΔΙ ΦΛΔΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΧΗ (ΔΦΘ) ΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ ΔΜΒΟΛΗ (ΠΔ) Η ζξνκβνεκβνιηθή λόζνο ζπληζηά πάζεζε κε ζεκαληηθή λνζεξόηεηα θαη ζλεζηκόηεηα ε νπνία κπνξεί λα πξνιεθζεί Η έγθαηξε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ έθβαζε θαη ηελ επηβίσζε ηνπ αζζελνύο

3 Venous thromboembolism Multicentre prospective MASTER Registry, Italy, (n = 2,119) Manfredini et al, Clin Appl Thromb Hemost 2010

4 Pulmonary embolism Region Emilia-Romagna, Italy, (n = 19,245) WINTER SPRING SUMMER FALL 0 JAN MAR MAY JUL SEP NOV Gallerani et al, Chronobiol Int 2007

5 ΔΝ ΣΧ ΒΑΘΔΙ ΦΛΔΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΧΗ Κιηληθά εθδειώλεηαη ζπλήζσο κε άιγνο θαη νίδεκα ηνπ ζθέινπο Σν νίδεκα απνηειεί ην πην εηδηθό ζύκπησκα Κιηληθά ζεκεία θαη ζπκπηώκαηα πλεπκνληθήο εκβνιήο σο πξσηνπαζήο εθδήισζε ελ ησ βάζεη θιεβηθήο ζξόκβσζεο ζε πνζνζηό 10% ησλ αζζελώλ Η ΔΦΘ δελ κπνξεί λα δηαγλσζηεί ή λα απνθιεηζηεί νύηε θαη λα εθηηκεζεί ε ζνβαξόηεηά ηεο κε βάζε ηα θιηληθά επξήκαηα Καηά ηε δηάγλσζε ΔΦΘ ζπλππάξρεη ζησπειή ΠΔ ζε πνζνζηό πνπ κπνξεί λα πξνζεγγίζεη θαη ην 40% ε πνζνζηό 90% ε ΠΔ πξνέξρεηαη από ζξόκβν πνπ εληνπίδεηαη ζην ελ ησ βάζεη θιεβηθό ζύζηεκα ησλ θάησ άθξσλ

6 ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΔΦΘ Δθηίκεζε ηεο θιηληθήο πηζαλόηεηαο ΔΦΘ: εκπεηξηθά ή κε βάζε ηελ πξνγλσζηηθή θιίκαθα δηαβάζκηζεο ηνπ Well's ε θαηάιιεια επηιεγκέλνπο αζζελείο κε ρακειή πηζαλόηεηα ζξνκβνεκβνιηθήο λόζνπ εθηίκεζε D-Dimer. Σν αξλεηηθό απνηέιεζκα απνηειεί έλδεημε ρακειήο πηζαλόηεηαο ζξνκβνεκβνιηθήο λόζνπ. ε αζζελείο κε ελδηάκεζε ή πςειή πηζαλόηεηα ΔΦΘ θάησ άθξσλ δηελέξγεηα ππεξερνγξαθήκαηνο (ΤΗ) θάησ άθξσλ. ε αζζελείο κε ελδηάκεζε ή πςειή πηζαλόηεηα γηα ΠΔ δηελέξγεηα απεηθνληζηηθώλ εμεηάζεσλ Η διάγνφζη ηης θρομβοεμβολικής νόζοσ απαιηεί ιζτσρή κλινική σπουία και παροσζία παραγόνηφν κινδύνοσ ποσ οδηγούν ζε διαγνφζηικό έλεγτο

7

8 WELLS CLINICAL SCORE FOR DEEP VENOUS THROMBOSIS Table 1: Clinical Prediction Rules (Wells score) Variable Clinical signs and symptoms of DTV (minimum of leg swelling and pain with palpation of the deep veins) Points Alternative diagnosis is less likely than PE 3 Heart rate > 100 bpm 1.5 Immobilization or surgery in the previous 4 wk 1.5 Previous DTV or PE 1.5 Hemoptysis 1 Malignancy (on treatment, treated in the last 6 mo or palliative) 1 DVT, deep venous thrombosis, PE, pulmonary embolism 3

9 WELLS CLINICAL SCORE FOR DEEP VENOUS THROMBOSIS Table 2: Risk Categories Based on Wells Score Cumulative Score Version Used in PIOPED II Risk Category <2 Low 2-6 Intermediate >6 High Version Used in CHRISTOPHER Study 4 PE unlikely >4 PE likely PE, pulmonary embolism, PIOPED, Prospective Investigation of Pulmonary Embolism Diagnosis. Adapted from Wells PS, Anderson DR, Rodger M, et al: Derivation of a simple clinical model to categorize patients probability of pulmonary embolism. Increasing the model s utility with the SimpliRED D-dimer. Thromb Haemost 2000; 83:

10

11 ΣΟ ΤΠΔΡΗΥΟΓΡΑΦΗΜΑ ΣΗΝ ΔΦΘ Σν ππεξερνγξάθεκα ζπληζηά ηελ αξρηθή απεηθνληζηηθή εμέηαζε εθινγήο γηα ηε δηάγλσζε ηεο ΔΦΘ θαζώο είλαη κέζνδνο: Με επεκβαηηθή Δύθνια δηαζέζηκε Υσξίο ρξήζε ηνληίδνπζαο αθηηλνβνιίαο ζθηαγξαθηθνύ κέζνπ ρεηηθά θζελή Υσξίο επηπινθέο Αμηόπηζηε εθόζνλ δηελεξγείηαη από έκπεηξν ππεξερνγξαθηζηή

12 ΣΟ ΤΠΔΡΗΥΟΓΡΑΦΗΜΑ ΣΗΝ ΔΦΘ Αδπλακία ζπκπίεζεο Απώιεηα ελίζρπζεο ηεο ξνήο θαηά ηε δνθηκαζία πεξηθεξηθήο ζπκπίεζεο Απεηθόληζε ζξόκβνπ Έγρξσκν Doppler: απνπζία ξνήο ή δηαηαξαρή ηεο θπζηνινγηθήο ξνήο ζε πεξηνρή όπνπ ππάξρεη κε νξαηόο ηζνερνγελήο ζξόκβνο Πξνζνρή θαηά ηε ζπκπίεζε επί ζξόκβνπ ν νπνίνο ζηελ απεηθόληζε ζε πξαγκαηηθό ρξόλν θηλείηαη κε ηελ αηκαηηθή ξνή!

13 ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ ΣΟΤ ΤΠΔΡΗΥΟΓΡΑΦΗΜΑΣΟ πλεξγαζία ηνπ αζζελνύο Αηειήο εμέηαζε (ζσκαηνδνκή, επίδεζκνη, ηξαύκαηα-πιεγέο) Δκπεηξία ηνπ ππεξερνγξαθηζηή Φιεβηθά ζηειέρε θεληξηθόηεξα ηεο θνηλήο κεξηαίαο θιέβαο θαη πεξηθεξηθόηεξα ηεο ηγλπαθήο θιέβαο Αζπλήζεο εληόπηζε ΔΦΘ (ελ ησ βάζεη κεξηαία, κεξνηγλπαθή, ελ ησ βάζεη έμσ αηδνητθή, ηζρηαθή, πιάγηα κεξηαία θιέβα, κπτθνί θιάδνη ζην κεξό)

14 ΣΤΥΑΙΑ ΔΤΡΗΜΑΣΑ Κύζηεηο Baker Αηκαηώκαηα Λεκθαδέλεο Μπνζθειεηηθέο θαθώζεηο Αλεπξύζκαηα Όγθνη Λεμθοβλάζηφμα μεζόηηηας γαζηροκνημίας Νεσρίνφμα γαζηροκνημίας Λέμθφμα γαζηροκνημίας

15 ΣΤΥΑΙΑ ΔΤΡΗΜΑΣΑ AVF Σσμπίεζη από λέμθφμα ελάζζονος πσέλοσ 21cm/s 132cm/s V2/V1=6

16 ΣΤΥΑΙΑ ΔΤΡΗΜΑΣΑ Φεπδναλεύξπζκα θνηλήο κεξηαίαο αξηεξίαο πνπ πξνθαιεί εμσγελή ζπκπίεζε ηεο παξαθείκελεο θνηλήο κεξηαίαο θιέβαο κε απνηέιεζκα παξνπζία κνλνθαζηθήο αηκαηηθήο ξνήο ζηε θιέβα.

17 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ε αζζελείο κε θιηληθή ππνςία ΔΦΘ ην σπερητογράθημα ζσμπίεζηο παξνπζηάδεη 95-99% επαηζζεζία γηα ΔΦΘ ζηα θεληξηθά ζηειέρε ηνπ θάησ άθξνπ, αξλεηηθή πξνγλσζηηθή αμία ζηνπο 3 κήλεο 97-98% θαη κεγαιύηεξε από 99% κεηά από δηαδνρηθνύο θπζηνινγηθνύο ππεξερνγξαθηθνύο ειέγρνπο Γηα ηελ ζξόκβσζε ησλ θιεβηθώλ ζηειερώλ ηεο γαζηξνθλεκίαο ε επαηζζεζία είλαη κηθξόηεξε ηνπ 50% Ο αξλεηηθόο γηα ΔΦΘ πλήρης ππεξερνγξαθηθόο έιεγρνο ηνπ θάησ άθξνπ με έγτρφμο Doppler έρεη αξλεηηθή πξνγλσζηηθή αμία 99.5% πνπ ζπλδπάδεηαη κε πνιύ ρακειό πνζνζηό ζξνκβνεκβνιηθώλ επηπινθώλ ζηνπο 3 κήλεο ( %).

18 ΘΡΟΜΒΧΗ ΜΗΡΙΑΙΑ ΦΛΔΒΑ

19

20 ΘΡΟΜΒΧΗ Δ ΑΝΑΓΙΠΛΑΙΑΜΟ ΜΗΡΙΑΙΑ ΦΛΔΒΑ

21 ΘΡΟΜΒΧΗ ΙΓΝΤΑΚΗ ΦΛΔΒΑ

22 ΘΡΟΜΒΧΗ ΟΠΙΘΙΑ ΚΝΗΜΙΑΙΑ ΦΛΔΒΑ

23 ΘΡΟΜΒΟ ΠΟΤ ΚΙΝΔΙΣΑΙ ΔΛΔΤΘΔΡΑ ΜΔ ΣΗΝ ΑΙΜΑΣΙΚΗ ΡΟΗ

24 ΘΡΟΜΒΧΗ ΛΑΓΟΝΙΑ ΦΛΔΒΑ

25 ΘΡΟΜΒΧΗ ΚΑΣΧ ΚΟΙΛΗ ΦΛΔΒΑ

26

27

28 ΔΠΙΠΟΛΗ ΘΡΟΜΒΟΦΛΔΒΙΣΙΓΑ Η δηάγλσζε είλαη θιηληθή Χζηόζν ε έθηαζε θαη ε επέθηαζε ηνπ ζξόκβνπ δελ κπνξεί λα δηεπθξηληζηεί θιηληθά. ε όλοσς ηνπο αζζελείο κε επηπνιήο ζξνκβνθιεβίηηδα άνφθεν ηοσ γόναηος ζα πξέπεη λα δηελεξγείηαη ππεξερνγξάθεκα σο αξρηθή δηαγλσζηηθή κέζνδνο εθινγήο γηα ηνλ απνθιεηζκό ζπλύπαξμεο ΔΦΘ ηνπο αζζελείο κε επηπνιήο ζξνκβνθιεβίηδα κάηφθεν ηοσ γόναηος ην ππεξερνγξάθεκα ελδείθλπηαη μόνο εθόζνλ ζπλππάξρνπλ ζπκπηώκαηα θαη θιηληθά ζεκεία ζπκβαηά κε ΔΦΘ (π.ρ. αζύκκεηξε δηόγθσζε ηνπ ζθέινπο, εξπζξόηεηα, άιγνο) Τπεξερνγξάθεκα κεηά ηελ έλαξμε ζεξαπείαο γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο πνξείαο ηεο λόζνπ

29

30 ΔΠΙΠΟΛΗ ΘΡΟΜΒΟΦΛΔΒΙΣΙΓΑ ΤΝΤΠΑΡΞΗ ΜΔ ΔΦΘ

31 ΔΠΙΠΟΛΗ ΘΡΟΜΒΟΦΛΔΒΙΣΙΓΑ ΤΝΤΠΑΡΞΗ ΜΔ ΔΦΘ

32 ΔΠΙΠΟΛΗ ΘΡΟΜΒΟΦΛΔΒΙΣΙΓΑ ΤΝΤΠΑΡΞΗ ΜΔ ΔΦΘ

33

34 ΔΝ ΣΧ ΒΑΘΔΙ ΦΛΔΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΧΗ ΑΝΧ ΑΚΡΧΝ 4-10% [1,2] όισλ ησλ πεξηπηώζεσλ ΔΦΘ ΠΔ σο επηπινθή ΔΦΘ άλσ άθξσλ ζε πνζνζηό 6% [2,3] ΠΡΧΣΟΠΑΘΗ: ΓΔΤΣΔΡΟΠΑΘΗ: - ύλδξνκν ζσξαθηθήο εμόδνπ - ύλδξνκν Paget-Schrötter - Ιδηνπαζήο - Πεξηθεξηθνί ή θεληξηθνί θιεβηθνί θαζεηήξεο - Σνπνζέηεζε βεκαηνδόηε - Νενπιαζίεο - Υεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ηξαύκα - Δγθπκνζύλε, αληηζπιιεπηηθά, ζύλδξνκν ππεξδηέγεξζεο σνζεθώλ Η θαζηεξσκέλε αξρηθή κέζνδνο εθινγήο γηα ηε δηάγλσζε είλαη ην ππεξερνγξάθεκα κε επαηζζεζία 97% θαη εηδηθόηεηα 96% [4] 1. Kearon C, Kahn SR, Angelli G, et al. Antithrombotic therapy for venous thromboembolic disease:american college of chest physicians evidence-based clinical practice guidelines (8th edition). Chest 2008;133: Munoz FJ, Mismetti P, Poggio R, et al. Clinical outcome of patients with upper-extremity deep vein thrombosis: results from the RIETE Registry. Chest 2008;133: Owens CA, Bui JT, Knuttinen MG, Gaba RC, Carrillo TC. Pulmonary embolism from upper extremity deep vein thrombosis and the role of superior vena cava filters: a review of the literature.j Vasc Interv Radiol 2010;21: Di Nisio M, Van Sluis GL, Bossuyt PM, Buller HR, Porreca E, Rutjes AW. Accuracy of diagnostic tests for clinically suspected upper extremity deep vein thrombosis: a systematic review. J Thromb Haemost 2010;8:

35 ΔΝ ΣΧ ΒΑΘΔΙ ΦΛΔΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΧΗ ΑΝΧ ΑΚΡΧΝ

36

37 ΔΝ ΣΧ ΒΑΘΔΙ ΦΛΔΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΧΗ ΑΝΧ ΑΚΡΧΝ

38

39

40

41

42

43

44 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΙΚΑ Σν έγρξσκν Doppler ππεξερνγξάθεκα απνηειεί ηε κέζνδν εθινγήο γηα ηε δηάγλσζε ηεο ΔΦΘ ε ζπκπησκαηηθνύο αζζελείο παξνπζηάδεη επαηζζεζία 95% θαη εηδηθόηεηα 98% Δμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηελ ηθαλόηεηα θαη ηελ εκπεηξία ηνπ ππεξερνγξαθηζηή Η επαηζζεζία ηεο κεζόδνπ είλαη ρακειόηεξε ζε αζπκπησκαηηθνύο αζζελείο θαη ζε ΔΦΘ θάησζελ ηνπ γόλαηνο. Σν θπξηόηεξν δηαγλσζηηθό θξηηήξην είλαη ε αδπλακία ζπκπίεζεο ηνπ ζξνκβσκέλνπ θιεβηθνύ ζηειέρνπο. Ο αξλεηηθόο γηα ΔΦΘ πιήξεο ππεξερνγξαθηθόο έιεγρνο ηνπ θάησ άθξνπ κε έγρξσκν Doppler έρεη αξλεηηθή πξνγλσζηηθή αμία 99.5% πνπ ζπλδπάδεηαη κε πνιύ ρακειό πνζνζηό ζξνκβνεκβνιηθώλ επηπινθώλ ζηνπο 3 κήλεο ( %).

45 COMMUNICATE-BE IN TOUCH

46 TEAM-WORK

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ ΔΜΒΟΛΗ (ΠΔ)

ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ ΔΜΒΟΛΗ (ΠΔ) ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ Γεωργία Γ. Πίτςιου,, MD, PhD Πνευμονολόγοσ- Εντατικολόγοσ Λέκτορασ ΑΠΘ ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ ΔΜΒΟΛΗ (ΠΔ) Εηήζηα επίπησζε ΗΠΑ: 600 000 πεξηζηαηηθά Τα 2/3 ησλ ΠΕ παξακέλνπλ αδηάγλσζηα

Διαβάστε περισσότερα

Δγθπκνζύλε θαη πλεπκνληθή εκβνιή

Δγθπκνζύλε θαη πλεπκνληθή εκβνιή ΝΟΗΜΑΣΑ ΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ: Πλεπκνληθή εκβνιή Δγθπκνζύλε θαη πλεπκνληθή εκβνιή Ελένη Καπέτση Πνεςμονολογική Κλινική Πανεπιστημίος Θεσσαλίαρ Γπλαίθα 24 εηώλ ζηελ 19 εβδνκάδα θύεζεο πξνζέξρεηαη αηηηώκελε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ Ιατρικές, κοινωνικές, οικονομικές σσνέπειες

ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ Ιατρικές, κοινωνικές, οικονομικές σσνέπειες ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ Ιατρικές, κοινωνικές, οικονομικές σσνέπειες ΚΣΔΝΙΓΗ Γ. ΚΤΡΙΑΚΟ, MD, PhD, EBSQ-VASC Αλαπι. Καζεγεηήο Αγγεηνρεηξνπξγηθήο Α.Π.Θ Πξόεδξνο ηεο Διιεληθήο Αγγεηνινγηθήο Δηαηξίαο ΔΙΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΓΝΧΗ ΣΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΟΤ

ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΓΝΧΗ ΣΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΟΤ ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΓΝΧΗ ΣΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΟΤ Ιφάννης Γ. Κακίζης Δπ. ΚαθηγηηήςΑγγειοτειροσργικής Αγγειοτειροσργική Κλινική, «Αηηικόν» Νοζοκομείο ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΘΡΟΜΒΧΗ ξνή Σξηάδα Virchow 1858 αίκα ηνίρσκα

Διαβάστε περισσότερα

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157 ΟΞΤ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΑΛΓΟ 6 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπαϊωάλλνπ Πεπιεσόμενα.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΕΧΖ» ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μαξία Ν. Σζηκάξα 1151 Δηδηθεπόκελε ηαηξόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΓΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΣΤΗ ΜΔΘ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΝΘΑ Ζ ΧΣΖΡΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012

ΑΙΜΟΓΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΣΤΗ ΜΔΘ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΝΘΑ Ζ ΧΣΖΡΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012 ΑΙΜΟΓΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΣΤΗ ΜΔΘ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΝΘΑ Ζ ΧΣΖΡΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012 ΟΡΗΜΟΗ Σν monitoring ζηε ΜΔΘ νξίδεηαη σο ε ζπλερήο ή δηαιείπνπζα παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή δηαθόξσλ

Διαβάστε περισσότερα

Υπεξερνηνκνγξαθία ηνπ πένπο ζε πξηαπηζκό: Παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ κεηαηξαπκαηηθνύ, πςειήο ξνήο/κε ηζραηκηθνύ πξηαπηζκνύ.

Υπεξερνηνκνγξαθία ηνπ πένπο ζε πξηαπηζκό: Παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ κεηαηξαπκαηηθνύ, πςειήο ξνήο/κε ηζραηκηθνύ πξηαπηζκνύ. 14-09-2010 Πεξηζηαηηθό ηνπ κήλα - Σεπηέκβξηνο Υπεξερνηνκνγξαθία ηνπ πένπο ζε πξηαπηζκό: Παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ κεηαηξαπκαηηθνύ, πςειήο ξνήο/κε ηζραηκηθνύ πξηαπηζκνύ. J JACOB, MRCS, MRCP, DTMH; C. J. WILKINS,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Αθηηλνκεηξία Μηθξνθπκάηωλ αληρλεύεη ηελ ππνθιηληθή θιεγκνλή θαη ηελ λεναγγείωζε ζηηο αξζξώζεηο: ζπζρέηηζε κε ππεξερνγξαθηθά επξήκαηα.

Ζ Αθηηλνκεηξία Μηθξνθπκάηωλ αληρλεύεη ηελ ππνθιηληθή θιεγκνλή θαη ηελ λεναγγείωζε ζηηο αξζξώζεηο: ζπζρέηηζε κε ππεξερνγξαθηθά επξήκαηα. Ζ Αθηηλνκεηξία Μηθξνθπκάηωλ αληρλεύεη ηελ ππνθιηληθή θιεγκνλή θαη ηελ λεναγγείωζε ζηηο αξζξώζεηο: ζπζρέηηζε κε ππεξερνγξαθηθά επξήκαηα. Α. Μηρειόγγνλα 1, Κ. Σνύηνπδαο 1, Δ. Εακπέιε 2, Η. Ραθηάθεο 3, Χ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιαδεπμική ανηιμεηώπιζη ηηρ πεπιθεπικήρ αποθπακηικήρ απηηπιοπάθειαρ κάηυθεν ηος βοςβυνικού ζςνδέζμος

Γιαδεπμική ανηιμεηώπιζη ηηρ πεπιθεπικήρ αποθπακηικήρ απηηπιοπάθειαρ κάηυθεν ηος βοςβυνικού ζςνδέζμος Γιαδεπμική ανηιμεηώπιζη ηηρ πεπιθεπικήρ αποθπακηικήρ απηηπιοπάθειαρ κάηυθεν ηος βοςβυνικού ζςνδέζμος Γεκήηξεο ηακπιήο, MD, PhD, FCIRSE Κσλζηαληίλνο Καηζάλνο, MSc, MD, PhD, EBIR ηαχξνο πειηφπνπινο, MD,

Διαβάστε περισσότερα

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά ΑΠΟ ΚΟΗΝΟΤ ΤΣΑΔΗ ΣΖ ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΪΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Παζήζεηο σκηθήο δώλεο

Παζήζεηο σκηθήο δώλεο Παζήζεηο σκηθήο δώλεο ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ Ξεθηλάκε πάληνηε από ην ηζηνξηθό. Σα ζπκπηώκαηα είλαη: πόλνο, δπζθακςία, παξακόξθσζε, απώιεηα ιεηηνπξγηθόηεηαο. Ο πόλνο: ε πεξηνρή ηνπ ώκνπ απνηειεί εζηία πόλνπ πνπ

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

Γπλαίθεο θαη αζεξνζθιήξσζε

Γπλαίθεο θαη αζεξνζθιήξσζε Γπλαίθεο θαη αζεξνζθιήξσζε Μηθξναγγεηνπάζεηα ζηεθαληαίσλ αξηεξηώλ Dr Φξίζηνο Αλαζηαζίνπ Ληόιηνο Γηεπζπληήο Καξδηνινγηθήο Κιηληθήο Ννζνθνκείνπ Γξεβελώλ Θεζζαινλίθε 15 Μαξηίνπ 2012 Λεηηνπξγηθή Αλαηνκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Η αξθνείδσζε είλαη κία πνιπζπζηεκαηηθή λόζνο άγλσζηεο αηηηνινγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζζελή κε επηλεθξηδηθή ππέξηαζε

Γηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζζελή κε επηλεθξηδηθή ππέξηαζε Γηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζζελή κε επηλεθξηδηθή ππέξηαζε Αζηέξηνο Καξαγηάλλεο Καζεγεηήο Παζνινγίαο ΑΠΘ Β Πξνπαηδεπηηθή Παζνινγηθή Κιηληθή Ιππνθξάηεην Ννζνθνκείν Αίηηα δεπηεξνπαζνύο ππέξηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνκεηακνζρεπηηθόο έιεγρνο. Ισάλλεο Γ Γνπιήο Δ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ Ιπποκράηειο ΓΝΘ

Πξνκεηακνζρεπηηθόο έιεγρνο. Ισάλλεο Γ Γνπιήο Δ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ Ιπποκράηειο ΓΝΘ Πξνκεηακνζρεπηηθόο έιεγρνο Ισάλλεο Γ Γνπιήο Δ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ Ιπποκράηειο ΓΝΘ 32 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Γαζηρενηερολογίας Αθήνα, Νοέμβριος 2012 Σύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ πκκεηνρή ζε: Δθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηα:

Διαβάστε περισσότερα

Ομεία Κνηιία. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΤΡΘΑΚΘΔΗ, MD, PhD, ΕΠΘΜΕΛΗΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ, ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΑΜΦΘΑ

Ομεία Κνηιία. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΤΡΘΑΚΘΔΗ, MD, PhD, ΕΠΘΜΕΛΗΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ, ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΑΜΦΘΑ Ομεία Κνηιία ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΤΡΘΑΚΘΔΗ, MD, PhD, ΕΠΘΜΕΛΗΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ, ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΑΜΦΘΑ Ομεία Κνηιία ΟΞΕΘΑ ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΟΘΛΘΑ α) ΟΞΕΘΑ ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΟΘΛΘΑ β) ΟΞΕΘΑ ΑΓΕΘΟΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΟΘΛΘΑ γ)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΩΣΟΒΔΛΟΝΙΜΟ Ω ΑΝΑΛΓΗΣΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ Δ ΑΘΔΝΗ ΜΔ ΙΠΠΟΤΡΙΓΙΚΗ ΤΝΓΡΟΜΗ. πσρίδων Γ. Μπενέκης Φσζικοθεραπεσηής Καθηγηηής Φσζικής Αγωγής

Ο ΩΣΟΒΔΛΟΝΙΜΟ Ω ΑΝΑΛΓΗΣΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ Δ ΑΘΔΝΗ ΜΔ ΙΠΠΟΤΡΙΓΙΚΗ ΤΝΓΡΟΜΗ. πσρίδων Γ. Μπενέκης Φσζικοθεραπεσηής Καθηγηηής Φσζικής Αγωγής Ο ΩΣΟΒΔΛΟΝΙΜΟ Ω ΑΝΑΛΓΗΣΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ Δ ΑΘΔΝΗ ΜΔ ΙΠΠΟΤΡΙΓΙΚΗ ΤΝΓΡΟΜΗ πσρίδων Γ. Μπενέκης Φσζικοθεραπεσηής Καθηγηηής Φσζικής Αγωγής ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2015 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟ Α... 3 1. Δηζαγσγή... 3 2. Ηζηνξηθή Αλαδξνκή

Διαβάστε περισσότερα

Ο Pόλορ ηων Υπεπεσογπαθήμαηορ ζηεν Εξακπίβωζε ηων Αιηιών Ανδπικήρ Υπογονιμόηεηαρ: Παποςζίαζε Πεπιζηαηικού Αποθπακηικήρ Αδωοζπεπμίαρ

Ο Pόλορ ηων Υπεπεσογπαθήμαηορ ζηεν Εξακπίβωζε ηων Αιηιών Ανδπικήρ Υπογονιμόηεηαρ: Παποςζίαζε Πεπιζηαηικού Αποθπακηικήρ Αδωοζπεπμίαρ 04-01-2011 Πεπιζηαηικό ηος μήνα - Ιανοςάπιορ Ο Pόλορ ηων Υπεπεσογπαθήμαηορ ζηεν Εξακπίβωζε ηων Αιηιών Ανδπικήρ Υπογονιμόηεηαρ: Παποςζίαζε Πεπιζηαηικού Αποθπακηικήρ Αδωοζπεπμίαρ Ketul V. Patel BSc MBBS

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ Η αλεκεπινγηά είλαη κηα νμεία ηνγελήο λόζνο, κε ραξαθηεξηζηηθό εμάλζεκα, πνπ πξνθαιείηαη από ηνλ ηό ηεο αλεκεπινγηάο- έξπεηα δσζηήξα (VZV), ν νπνίνο αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αληηκεηώπηζε ηεο Θξνκβνεκβνιηθήο Νόζνπ. Κ. Φίληρ Αγγειοσειποςπγόρ Επ. Καθ. ΕΚΠΑ Ιπποκπάτειο Νοσοκομείο Αθηνών

Αληηκεηώπηζε ηεο Θξνκβνεκβνιηθήο Νόζνπ. Κ. Φίληρ Αγγειοσειποςπγόρ Επ. Καθ. ΕΚΠΑ Ιπποκπάτειο Νοσοκομείο Αθηνών Αληηκεηώπηζε ηεο Θξνκβνεκβνιηθήο Νόζνπ Κ. Φίληρ Αγγειοσειποςπγόρ Επ. Καθ. ΕΚΠΑ Ιπποκπάτειο Νοσοκομείο Αθηνών Γηάγλσζε Αληηπεθηηθή αγσγή Δηδηθέο πεξηπηώζεηο Δγθπκνζύλε Καξθίλνο Ιδηνπαζήο Θξόκβσζε Δπηπνιήο

Διαβάστε περισσότερα

Αηκνδπλακηθή ηεο αξηεξηνθιεβηθήο αλαζηόκωζεο Τπνινγηζηηθή πξνζνκνίωζε

Αηκνδπλακηθή ηεο αξηεξηνθιεβηθήο αλαζηόκωζεο Τπνινγηζηηθή πξνζνκνίωζε ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο αναζηρέψιμης οπίζθιας εγκεθαλοπάθειας. [Posterior reversible encephalopathy

Σύνδρομο αναζηρέψιμης οπίζθιας εγκεθαλοπάθειας. [Posterior reversible encephalopathy 84 Σύνδρομο αναζηρέψιμης οπίζθιας εγκεθαλοπάθειας [Posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES)] ζε άνδρα ηλικίας ηριάνηα εηών. Παροσζίαζη περιζηαηικού και αναζκόπηζη ηης βιβλιογραθίας Χάζοσ Ε 1

Διαβάστε περισσότερα

Weber N1, Maros T2, Straub B2, Woenckhaus M3, Baum U4, Ignee A1, Dietrich CF1

Weber N1, Maros T2, Straub B2, Woenckhaus M3, Baum U4, Ignee A1, Dietrich CF1 Case of the Month January 2013 ATYPICAL RENAL LESION ΑΣΤΠΗ ΑΛΛΟΘΩΗ ΝΕΦΡΟΤ Weber N1, Maros T2, Straub B2, Woenckhaus M3, Baum U4, Ignee A1, Dietrich CF1 1 Department of Internal Medicine 2, CaritasHospital

Διαβάστε περισσότερα

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΩΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΩΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Ο θαξθίλνο ηνπ πξνζηάηε, αλ δηαγλσζηεί έγθαηξα, κπνξεί λα ζεξαπεπηεί ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΩΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 10 o Ξεξηερόκελα 10.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 280 10.2 ΠΑΡΑΓΟΛΣΔ ΘΗΛΓΤΛΟΤ ΓΗΑ ΚΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΘΔ ΠΛΔΤΚΟΛΗΘΔ ΔΠΗΠΙΟΘΔ... 280 10.3 ΘΑΠΛΗΚΑ ΘΑΗ ΑΛΑΗΘΖΗΑ... 282 10.3.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Τι ςυμβαίνει μετά από την οξεία πνευμονική εμβολή;

Τι ςυμβαίνει μετά από την οξεία πνευμονική εμβολή; Τι ςυμβαίνει μετά από την οξεία πνευμονική εμβολή; Σταφροσ Β. Κωνςταντινίδησ, MD, PhD, FESC Καθηγητήσ Καρδιολογίασ Δημοκρίτειο Πανεπιςτήμιο Θράκησ skonst@med.duth.gr Professor, Clinical Trials in Antithrombotic

Διαβάστε περισσότερα

Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010)

Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010) Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010) ηάδην 1: Ήπηα ΥΑΠ FEV 1 /FVC 80% ηνπ πξνβιεπνκέλνπ ηάδην 2: Μέηξηα ΥΑΠ FEV 1 /FVC

Διαβάστε περισσότερα