Αριθμός Απόθαζης 230/2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμός Απόθαζης 230/2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ"

Transcript

1 Αριθμός Απόθαζης 230/2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ Απνηεινύκελε από ηνλ Υαξίιαν Κινπθίλα, η. Δθέηε, σο Πξόεδξν θαη ηνπο ηέθαλν ηεθαλόπνπιν η. Δθέηε Δηζεγεηή θαη Άγγειν Καηζίκπα, Γηθεγόξν Αζελώλ, σο κέιε θαη από ηε γξακκαηέα Μαξία Πεξηζηέξε. πλεδξίαζε δεκόζηα ζην αθξναηήξηό ηεο ζηηο 24 Οθησβξίνπ 2013 θαη ώξα 13:30 γηα λα δηθάζεη επί ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ ππ αξηζ. πξση. 280/ θιήζε πξνο απνινγία θαηά ηνπ πνδνζθαηξηζηή ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΜΑΝΟΤΟΤ θαη ηεο ΠΑΔ ΑΔΛ ΚΑΛΛΟΝΗ γηα παξαβίαζε ησλ άξζξσλ 128 Α επ. ηνπ Ν. 2725/99, όπσο ν λόκνο απηόο ηζρύεη ζήκεξα θαη 24 ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο ππ αξηζ /11 ησλ Τπνπξγώλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο - Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ, ηεο θνηλήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο ππ αξηζ. 3956/12 ησλ Τθππνπξγώλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο Πνιηηηζκνύ, ηνπ Καλνληζκνύ Διέγρνπ Φαξκαθνδηέγεξζεο ζηηο Γηνξγαλώζεηο θαη εθηόο ησλ Γηνξγαλώζεσλ ηεο FIFA θαη ηνπ θώδηθα Αληηληόπηλγθ ηεο WADA. Ο α εγθαινύκελνο παξαζηάζεθε κεηά ηνπ πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ ηνπ Αξγπξίνπ Λίβα θαη ε β εγθαινπκέλε εθπξνζσπήζεθε από ηνλ απηό πιεξεμνύζην δηθεγόξν. ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

2 2 η ζελίδα ηης σπ αρθμ. 230/2013 απόθαζης ηης Πρωηοβάθμιας Πειθαρτικής Επιηροπής - ύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 24, θεθάιαην «Α. Οξηζκόο» ηνπ Π.Κ. ηεο Δ.Π.Ο. «1. Η θαξκαθνδηέγεξζε θαη νη παξαβάζεηο θαξκαθνδηέγεξζεο θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκό Διέγρνπ Φαξκαθνδηέγεξζεο ζηηο δηνξγαλώζεηο θαη εθηόο ησλ Γηνξγαλώζεσλ ηεο FIFA. 2. Οη πξάμεηο απηέο απνηεινύλ θαξκαθνδηέγεξζε, αλεμαξηήησο ηνπ αλ εληνπίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ή εθηόο κηαο δηνξγάλσζεο». ην θεθάιαην ππό ηνλ ηίηιν : «Β. Θεξαπεπηηθή αηηηνινγία» ηνπ ηδίνπ άξζξνπ νξίδνληαη επί ιέμεη ηα εμήο : «1. Οπνηνζδήπνηε πνδνζθαηξηζηήο ζπκβνπιεύεηαη ηαηξό ν νπνίνο ζπληαγνγξαθεί ζεξαπεία ή θαξκαθεπηηθή αγσγή γηα ζεξαπεπηηθνύο ιόγνπο, ζα δεηεί λα πιεξνθνξεζεί εάλ ε ζπληαγνγξαθεκέλε θαξκαθεπηηθή αγσγή πεξηέρεη απαγνξεπκέλεο νπζίεο ή κεζόδνπο (πξβι. ηνλ πίλαθα πνπ πεξηέρεηαη ζηνλ Καλνληζκό Διέγρνπ Φαξκαθνδηέγεξζεο ζηηο Γηνξγαλώζεηο θαη εθηόο ησλ Γηνξγαλώζεσλ ηεο FIFA). 2. Δάλ λαη, ν πνδνζθαηξηζηήο ζα δεηεί ελαιιαθηηθή ζεξαπεία ή θαξκαθεπηηθή αγσγή. 3. Δάλ δελ πθίζηαηαη ελαιιαθηηθή ζεξαπεία, ν πνδνζθαηξηζηήο ζα ιακβάλεη έλα ηαηξηθό πηζηνπνηεηηθό ην νπνίν ζα επεμεγεί ηηο πεξηζηάζεηο. Σν πηζηνπνηεηηθό απηό ζα απνζηέιιεηαη ζην νηθείν όξγαλν ηεο Δ.Π.Ο. εληόο 48 σξώλ από ηελ ηαηξηθή γλσκάηεπζε. Δάλ έλαο αγώλαο δηεμάγεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα απηνύ ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο, ην πηζηνπνηεηηθό ζα θζάλεη ζην νηθείν όξγαλν πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα, ή ζα επηδεηθλύεηαη ζηνλ έιεγρν θαξκαθνδηέγεξζεο. Καλέλα ηαηξηθό πηζηνπνηεηηθό δελ ζα γίλεηαη δεθηό κεηά ηελ παξέιεπζε απηνύ ηνπ ρξνληθνύ πεξηζσξίνπ. 4. Η απαγνξεπκέλε νπζία ηεο ζεξαπείαο ζα ζεσξείηαη δηθαηνινγεκέλε κόλνλ όηαλ πξνζππνγξάθεηαη από ην νηθείν όξγαλν ηεο 2

3 3 η ζελίδα ηης σπ αρθμ. 230/2013 απόθαζης ηης Πρωηοβάθμιας Πειθαρτικής Επιηροπής - Δ.Π.Ο. 5. Οη παξνύζεο δηαηάμεηο ππόθεηληαη ζηνλ Καλνληζκό Διέγρνπ Φαξκαθνδηέγεξζεο ζηηο Γηνξγαλώζεηο θαη εθηόο ησλ Γηνξγαλώζεσλ ηεο FIFA.», ελώ ζην θεθάιαην ππό ηνλ ηίηιν : «Γ. Πνηλέο» ηνπ ίδηνπ σο άλσ άξζξνπ (24 Π.Κ./Δ.Π.Ο.), ζρεηηθώο κε ηηο επηβιεηέεο πνηλέο ζε πεξίπησζε παξαβάζεσο θαξκαθνδηέγεξζεο, πξνβιέπνληαη, κεηαμύ άιισλ θαη ηα εμήο: «1. ε γεληθέο γξακκέο νη πνηλέο πνπ ζα εθαξκόδνληαη ζε παξαβάζεηο θαξκαθνδηέγεξζεο, ζύκθσλα κε ην ΚΔΦ. ΙΙ ηνπ Καλνληζκνύ Διέγρνπ Φαξκαθνδηέγεξζεο ζηηο Γηνξγαλώζεηο θαη εθηόο ησλ Γηνξγαλώζεσλ ηεο FIFA. α) Κάζε παξάβαζε ηνπ ΚΔΦ. ΙΙ 1 (Η παξνπζία κηαο απαγνξεπκέλεο νπζίαο ή πξντόλησλ κεηαβνιηζκνύ ή δεηθηώλ ηεο), ηνπ ΚΔΦ ΙΙ. 2 (Υξήζε ή απόπεηξα ρξήζεο απαγνξεπκέλεο νπζίαο ή απαγνξεπκέλεο κεζόδνπ), ΚΔΦ.ΙΙ. 3 (Άξλεζε ή αδπλακία άλεπ ακάρεηεο αηηηνινγίαο ζηελ ππνβνιή ζε ζπιινγή δείγκαηνο), ηνπ ΚΔΦ.ΙΙ.5 (Παξέκβαζε ζε νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ ειέγρνπ θαξκαθνδηέγεξζεο) θαη ηνπ ΚΔΦ.ΙΙ.6 (Καηνρή απαγνξεπκέλσλ νπζηώλ θαη κεζόδσλ) ζα επηζύξεη δηεηή απνθιεηζκό γηα ηελ πξώηε παξάβαζε θαη δηα βίνπ απνθιεηζκό ζε πεξίπησζε επαλάιεςεο. β) Δάλ εληνπηζηνύλ ηπρόλ νπζίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ θαηάινγν απαγνξεπκέλσλ νπζηώλ θαη κεζόδσλ (πξβι. Παξάξηεκα Α ηνπ Καλνληζκνύ Διέγρνπ Φαξκαθνδηέγεξζεο ζηηο Γηνξγαλώζεηο θαη εθηόο ησλ Γηνξγαλώζεσλ ηεο FIFA) γηα ηηο νπνίεο είλαη δπλαηόλ λα παξνπζηαζηνύλ απνδείμεηο όηη νη ζπγθεθξηκέλεο νπζίεο δελ ζθόπεπαλ ζηελ βειηίσζε ηεο αζιεηηθήο απόδνζεο, ε πξώηε παξάβαζε ζα ηηκσξείηαη κε παξαηήξεζε ηνπιάρηζηνλ θαη ζε πεξίπησζε επαλάιεςεο κε δηεηή απνθιεηζκό. Η ηξίηε παξάβαζε ζα επηζύξεη δηα βίνπ απνθιεηζκό. 3. Δάλ ν ύπνπηνο είλαη ζε ζέζε λα 3

4 4 η ζελίδα ηης σπ αρθμ. 230/2013 απόθαζης ηης Πρωηοβάθμιας Πειθαρτικής Επιηροπής - απνδείμεη ζε κία κεκνλσκέλε πεξίπησζε όηη δελ ππέρεη ππαηηηόηεηα ή ακέιεηα, ε πνηλή πνπ άιισο ζα εθαξκόδνληαλ ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξαγξάθνπ 1 θαζίζηαηαη άζρεηε». Η ρξήζε ζηελ παξαπάλσ δηάηαμε ηεο θξάζεσο «...θαζίζηαηαη άζρεηε» απνηειεί πξνδήισο άζηνρε κεηάθξαζε ηεο αγγιηθήο θξάζεσο «be eliminated» (= εμαιείθεηαη), ε νπνία ζπλαληάηαη ζην θείκελν ηεο αληίζηνηρεο δηαηάμεσο ηνπ Καλνληζκνύ Διέγρνπ Φαξκαθνδηέγεξζεο ηεο FIFA.». Πεξαηηέξσ ζύκθσλα κε ην άξζξν 6 (παξνπζία απαγνξεπκέλεο νπζίαο) ηνπ Καλνληζκνύ Διέγρνπ Φαξκαθνδηέγεξζεο ηεο FIFA (FIFA Antidoping Regulations) ζηνλ νπνίν ξεηά παξαπέκπεη ην πξναλαθεξζέλ άξζξν 24 ηνπ Π.Κ. ηεο Δ.Π.Ο., «1) Απνηειεί πξνζσπηθό θαζήθνλ ηνπ παίθηε λα δηαζθαιίζεη όηη θακία απαγνξεπκέλε νπζία δελ εηζέξρεηαη ζην ζώκα ηνπ. Οη παίθηεο θέξνπλ ηελ επζύλε γηα θάζε απαγνξεπκέλε νπζία ή ηνπο κεηαβνιίηεο ηεο ή ηνπο δείθηεο ηεο πνπ ζα αληρλεπζνύλ ζε βηνινγηθό ηνπο δείγκα. πλεπώο, δελ απαηηείηαη λα ζπληξέρεη πξόζεζε, ζθάικα, ακέιεηα ή ελζπλείδεηε ρξήζε από κέξνπο ηνπ παίθηε γηα λα ζηνηρεηνζεηεζεί παξάβαζε θαξκαθνδηέγεξζεο (ληόπηλγθ) ζύκθσλα κε ην άξζξν απηό. 2) Δπαξθή απόδεημε ηεο δηάπξαμεο παξάβαζεο θαξκαθνδηέγεξζεο (ληόπηλγθ), βάζεη ηνπ άξζξνπ απηνύ απνηειεί : είηε ε παξνπζία απαγνξεπκέλεο νπζίαο ή ησλ κεηαβνιηηώλ ηεο ή ησλ δεηθηώλ ηεο ζην Α δείγκα ηνπ παίθηε, εθόζνλ ν παίθηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηώκαηόο ηνπ, γηα αλάιπζε ηνπ Β δείγκαηνο θαη ην Β δείγκα δελ αλαιύεηαη, είηε όηαλ ην Β δείγκα ηνπ παίθηε αλαιύεηαη θαη ε αλάιπζε ηνπ Β δείγκαηνο επηβεβαηώζεη ηελ παξνπζία απαγνξεπκέλεο νπζίαο ή ησλ κεηαβνιηηώλ ηεο ή ησλ δεηθηώλ ηεο, πνπ αληρλεύζεθαλ ζην Α 4

5 5 η ζελίδα ηης σπ αρθμ. 230/2013 απόθαζης ηης Πρωηοβάθμιας Πειθαρτικής Επιηροπής - δείγκα ηνπ παίθηε. 3) Με εμαίξεζε ηηο νπζίεο εθείλεο, γηα ηηο νπνίεο πξνζδηνξίδεηαη πνζνηηθό θαηώηαην όξην αλαθνξάο ζηνλ Καηάινγν Απαγνξεπκέλσλ Οπζηώλ θαη Μεζόδσλ, ε αλίρλεπζε νπνηαζδήπνηε πνζόηεηαο απαγνξεπκέλεο νπζίαο ή ησλ κεηαβνιηηώλ ηεο ή ησλ δεηθηώλ ηεο ζε δείγκα ελόο παίθηε απνηειεί παξάβαζε θαξκαθνδηέγεξζεο (ληόπηλγθ). 4) Ωο εμαίξεζε ζην γεληθό θαλόλα ηνπ άξζξνπ απηνύ, ν Καηάινγνο Απαγνξεπκέλσλ Οπζηώλ θαη Μεζόδσλ ή ηα Γηεζλή Πξόηππα δύλαληαη λα θαζνξίδνπλ εηδηθά θξηηήξηα γηα ηελ εθηίκεζε ησλ απαγνξεπκέλσλ νπζηώλ, νη νπνίεο κπνξεί λα παξαρζνύλ θαη ελδνγελώο.» Δμάιινπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 14 (Δπηβνιή απνθιεηζκνύ γηα απαγνξεπκέλεο νπζίεο θαη απαγνξεπκέλεο κεζόδνπο) ηνπ ηδίνπ Καλνληζκνύ (Καλνληζκόο Διέγρνπ Φαξκαθνδηέγεξζεο ηεο FIFA) «ε πεξίνδνο ηνπ απνθιεηζκνύ πνπ επηβάιιεηαη γηα παξαβίαζε ησλ άξζξσλ 6 κέρξη θαη 8 (Παξνπζία κίαο Απαγνξεπκέλεο Οπζίαο, Υξήζε ή Απόπεηξα Υξήζεο κίαο Απαγνξεπκέλεο Οπζίαο ή Απαγνξεπκέλεο Μεζόδνπ, Καηνρή Απαγνξεπκέλσλ Οπζηώλ ή Μεζόδσλ) ζα είλαη δύν έηε, εθηόο αλ ζπληξέρνπλ νη πεξηζηάζεηο εμάιεηςεο ή κείσζεο ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ, όπσο πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα από 16 κέρξη θαη 22 (ηκήκα 2 ηνπ παξόληνο θεθαιαίνπ) ή αλ ζπληξέρνπλ νη πεξηζηάζεηο επαύμεζεο ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 23 (επηβαξπληηθέο πεξηζηάζεηο πνπ κπνξνύλ λα απμήζνπλ ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνύ)». Έηζη ζύκθσλα κε ην άξζξν 16 (Δμάιεηςε ή Μείσζε ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ κε βάζε εηδηθέο ζπλζήθεο) ηνπ ηδίνπ Καλνληζκνύ (Καλνληζκόο Διέγρνπ Φαξκαθνδηέγεξζεο ηεο FIFA) «1. Αλ ν παίθηεο κπνξεί λα 5

6 6 η ζελίδα ηης σπ αρθμ. 230/2013 απόθαζης ηης Πρωηοβάθμιας Πειθαρτικής Επιηροπής - απνδείμεη κε πνηόλ ηξόπν κία ζπγθεθξηκέλε νπζία εηζήιζε ζην ζώκα ηνπ ή πεξηήιζε ζηελ θαηνρή ηνπ θαη όηη απηή ε ζπγθεθξηκέλε νπζία δελ απνζθνπνύζε λα εληζρύζεη ηελ αζιεηηθή απόδνζή ηνπ, νύηε λα θαιύςεη ηε ρξήζε κηαο νπζίαο εληζρπηηθήο ηεο απόδνζήο ηνπ, ηόηε ε πεξίνδνο απνθιεηζκνύ πνπ επηβάιιεηαη από ην άξζξν 14 (Δπηβνιή απνθιεηζκνύ γηα απαγνξεπκέλεο νπζίεο θαη κεζόδνπο), ζα αληηθαζίζηαηαη κε ηα αθόινπζα : θαη ειάρηζην κε επίπιεμε, ρσξίο πεξίνδν απνθιεηζκνύ από κειινληηθέο δηνξγαλώζεηο θαη θαηά ην κέγηζην κε δύν ρξόληα απνθιεηζκνύ. 2. Γηα λα δηθαηνινγήζεη κία εμάιεηςε ή κείσζε ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ, ν παίθηεο, πέξαλ ηνπ ιόγνπ ηνπ, πξέπεη λα πξνζθνκίζεη επηβεβαησηηθά ζηνηρεία πνπ απνδεηθλύνπλ, ζε επαξθώο ηθαλνπνηεηηθό βαζκό γηα ηελ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή ηεο FIFA, ηελ απνπζία πξόζεζεο λα εληζρπζεί ε αζιεηηθή απόδνζε ή λα θαιπθζεί ε ρξήζε κηαο νπζίαο εληζρπηηθήο ηεο απόδνζεο. Ο βαζκόο ππαηηηόηεηαο ηνπ παίθηε είλαη έλα θξηηήξην πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε θαηά ηελ εθηίκεζε κίαο κείσζεο ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ.», ελώ ζύκθσλα κε ην άξζξν 17 (Δμάιεηςε ή κείσζε ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ κε βάζε εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο απνπζία ζθάικαηνο ή ακέιεηαο) ηνπ ηδίνπ Καλνληζκνύ (Καλνληζκόο Διέγρνπ Φαξκαθνδηέγεξζεο ηεο FIFA) «1. Αλ ν παίθηεο απνδείμεη, ζε ζρέζε κε ηελ αηνκηθή ηνπ ππόζεζε, όηη δελ βαξύλεηαη κε ζθάικα ή ακέιεηα, ηόηε ε ζε άιιε πεξίπησζε επηβιεηέα πεξίνδνο απνθιεηζκνύ ζα πξέπεη λα εμαιεηθζεί. 2. Όηαλ κία απαγνξεπκέλε νπζία ή νη δείθηεο ηεο ή νη κεηαβνιίηεο ηεο έρνπλ αληρλεπζεί ζην βηνινγηθό δείγκα παίθηε θαηά παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 6 (Παξνπζία κίαο Απαγνξεπκέλεο Οπζίαο), ν παίθηεο πξέπεη επηπιένλ λα 6

7 7 η ζελίδα ηης σπ αρθμ. 230/2013 απόθαζης ηης Πρωηοβάθμιας Πειθαρτικής Επιηροπής - απνδείμεη ηνλ ηξόπν θαηά ην νπνίν ε απαγνξεπκέλε νπζία εηζήιζε ζηνλ νξγαληζκό ηνπ γηα λα ηύρεη εμαιείςεσο ηεο πνηλήο πεξηνδηθνύ απνθιεηζκνύ.» Δμάιινπ, παξάιιεια κε ηηο πξνπαξαηεζείζεο λνκηθέο δηαηάμεηο, ζπκπιεξσκαηηθή εθαξκνγή δηεθδηθνύλ ελ πξνθεηκέλσ θαη απηέο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ ππ αξηζ. 3956/ Απόθαζε ηνπ Τθππνπξγνύ Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ «Αλαγθαία κέηξα θαη δηαδηθαζίεο, κεραληζκνί θαη ζπζηήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη από ηε Γηεζλή ύκβαζε θαηά ηεο θαξκαθνδηέγεξζεο (ληόπηλγθ) ζηνλ αζιεηηζκό (Παξίζη 19/10/2005) θαη αλαγθαίεο ξπζκίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο», ε νπνία ηζρύεη από ηελ δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (Φ.Δ.Κ. ηεπρ. Β 343/ ) ύκθσλα ινηπόλ κε ην άξζξν 2 ηεο ελ ιόγσ Τ.Α. θαη εηδηθόηεξα ζύκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο ππό 2.1., , 2.1.2, θαη ηνπ άξζξνπ απηνύ : «Σν ληόπηλγθ ζεσξείηαη όηη έρεη ζπληειεζζεί όηαλ ζπληξέρνπλ κία ή πεξηζζόηεξεο παξαβάζεηο ησλ θαλόλσλ αληηληόπηλγθ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα άξζξα 2.1. έσο 2.8. ηεο παξνύζαο. Οη αζιεηέο θαη θάζε άιιν πξόζσπν έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα γλσξίδνπλ ηη απνηειεί παξάβαζε ησλ θαλόλσλ αληηληόπηλγθ θαζώο θαη ηηο νπζίεο θαη ηηο κεζόδνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη, ζύκθσλα κε ην λόκν, ζηνλ Καηάινγν Απαγνξεπκέλσλ Οπζηώλ θαη Μεζόδσλ. 2.1 Η παξνπζία απαγνξεπκέλεο νπζίαο ή ησλ κεηαβνιηηώλ ηεο ή ησλ βηνινγηθώλ δεηθηώλ ζε βηνινγηθό δείγκα αζιεηή Απνηειεί πξνζσπηθό θαζήθνλ ηνπ αζιεηή λα δηαζθαιίζεη όηη θακία απαγνξεπκέλε νπζία δελ εηζέξρεηαη ζηνλ νξγαληζκό 7

8 8 η ζελίδα ηης σπ αρθμ. 230/2013 απόθαζης ηης Πρωηοβάθμιας Πειθαρτικής Επιηροπής - ηνπ. Οη αζιεηέο θέξνπλ ηελ επζύλε γηα ηελ απαγνξεπκέλε νπζία ή ηνπο κεηαβνιίηεο ή ηνπο δείθηεο ηεο απαγνξεπκέλεο νπζίαο πνπ ζα αληρλεπζεί ζε βηνινγηθό ηνπο δείγκα. Γελ απαηηείηαη λα ζπληξέρεη πξόζεζε, ζθάικα, ακέιεηα ή ελζπλείδεηε ρξήζε από κέξνπο ηνπ αζιεηή γηα λα ζηνηρεηνζεηεζεί αληηθεηκεληθά παξάβαζε ληόπηλγθ ζύκθσλα κε ην άξζξν Δπαξθή απόδεημε ηεο δηάπξαμεο παξάβαζεο ληόπηλγθ, βάζεη ηνπ άξζξνπ 2.1, απνηειεί είηε ε παξνπζία απαγνξεπκέλεο νπζίαο ή ησλ κεηαβνιηηώλ ή ησλ δεηθηώλ ηεο απαγνξεπκέλεο νπζίαο ζην Α δείγκα ηνπ αζιεηή, εθόζνλ ν αζιεηήο απνπνηείηαη ηνπ δηθαηώκαηόο ηνπ, γηα αλάιπζε ηνπ Β δείγκαηνο θαη ην Β δείγκα δελ αλαιύεηαη, είηε όηαλ ην Β δείγκα ηνπ αζιεηή αλαιύεηαη θαη ε αλάιπζε ηνπ Β δείγκαηνο επηβεβαηώζεη ηελ παξνπζία απαγνξεπκέλεο νπζίαο ή ησλ κεηαβνιηηώλ ή ησλ δεηθηώλ ηεο απαγνξεπκέλεο νπζίαο, πνπ αληρλεύζεθαλ ζην Α δείγκα ηνπ αζιεηή Με εμαίξεζε ηηο νπζίεο εθείλεο, γηα ηηο νπνίεο πξνζδηνξίδεηαη πνζνηηθό θαηώηαην όξην αλαθνξάο ζηνλ Καηάινγν Απαγνξεπκέλσλ Οπζηώλ θαη Μεζόδσλ, ε αλίρλεπζε νπνηαζδήπνηε πνζόηεηαο απαγνξεπκέλεο νπζίαο ή ησλ κεηαβνιηηώλ ή ησλ δεηθηώλ ηεο ζε δείγκα ηνπ αζιεηή απνηειεί παξάβαζε ληόπηλγθ Ωο εμαίξεζε ζην γεληθό θαλόλα ηνπ άξζξνπ 2.1, ν Καηάινγνο Απαγνξεπκέλσλ Οπζηώλ θαη Μεζόδσλ ή ηα Γηεζλή Πξόηππα δύλαληαη λα θαζνξίδνπλ εηδηθά θξηηήξηα γηα ηελ εθηίκεζε ησλ απαγνξεπκέλσλ νπζηώλ, νη νπνίεο κπνξεί λα παξαρζνύλ θαη ελδνγελώο.», ελώ ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηεο ίδηαο Τ.Α. θαη ηελ ππό παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ απηνύ «Απνθιεηζκόο γηα παξαβάζεηο ησλ άξζξσλ 2.1, 2.2 θαη 2.6 ηεο Παξνύζαο. Ο αζιεηήο θαη θάζε πξόζσπν πνπ έρεη δηαπξάμεη 8

9 9 η ζελίδα ηης σπ αρθμ. 230/2013 απόθαζης ηης Πρωηοβάθμιας Πειθαρτικής Επιηροπής - παξάβαζε ληόπηλγθ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 2.1, 2.2 θαη 2.6 ηεο παξνύζαο, απνθιείεηαη από ηε ζπκκεηνρή ζε θάζε αζιεηηθή δξαζηεξηόηεηα γηα πεξίνδν δύν (2) εηώλ, κε ηελ επηθύιαμε ησλ άξζξσλ 10.4 («Μείσζε ηεο πνηλήο ηνπ απνθιεηζκνύ ιόγσ εηδηθώλ πεξηζηάζεσλ»), 10.5 («Δμάιεηςε ή κείσζε ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ ιόγσ εμαηξεηηθώλ πεξηζηάζεσλ») θαη 10.6 («Δπηβαξπληηθέο πεξηζηάζεηο πνπ κπνξεί λα απμήζνπλ ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνύ») ηεο παξνύζαο απόθαζεο.» Πξάγκαηη, ζύκθσλα κε ηελ ππό 10.4 παξάγξαθν πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν : «Μείσζε ηεο πνηλήο ηνπ απνθιεηζκνύ ιόγσ εηδηθώλ πεξηζηάζεσλ», «Όηαλ ν αζιεηήο ή άιιν πξόζσπν απνδείμεη ηνλ ηξόπν, θαηά ηνλ νπνίν ε νπζία εηδηθήο αλαθνξάο εηζήιζε ζην ζώκα ηνπ ή πεξηήιζε ζηε θαηνρή ηνπ, θαζώο θαη όηη ε ζπγθεθξηκέλε νπζία εηδηθήο αλαθνξάο δελ απνζθνπνύζε ζηε βειηίσζε ή ηελ ελίζρπζε ηεο αζιεηηθήο ηνπ επίδνζεο ή ζηε θάιπςε ηεο ρξήζεο εληζρπηηθήο ηεο επίδνζεο νπζίαο, ηόηε ε πεξίνδνο απνθιεηζκνύ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 10.2 ζα αληηθαζίζηαηαη κε, θαη ειάρηζην, απζηεξή επίπιεμε, ρσξίο επηβνιή πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ από ηηο κειινληηθέο δηνξγαλώζεηο, θαη, θαηά κέγηζην, κε απνθιεηζκό δύν (2) εηώλ. Γηα ηελ επίθιεζε βάζηκνπ ιόγνπ εμάιεηςεο ή κείσζεο ηεο πεηζαξρηθήο πνηλήο, ν αζιεηήο ή άιιν πξόζσπν πξέπεη λα επηθαιεζζεί απνδείμεηο εληζρπηηθέο ησλ ηζρπξηζκώλ ηνπ, νη νπνίεο ζεκειηώλνπλ, θαηά ηελ δηθαληθή πεπνίζεζε ηνπ δηθαηνδνηηθνύ νξγάλνπ, ηελ απνπζία πξόζεζήο ηνπ λα εληζρύζεη ηελ αζιεηηθή ηνπ επίδνζε ή λα ζπγθαιύςεη ηε ρξήζε εληζρπηηθήο ηεο επίδνζεο νπζίαο. Ο βαζκόο ππαηηηόηεηαο ηνπ αζιεηή ή άιινπ πξνζώπνπ απνηειεί ην θξηηήξην αμηνιόγεζεο νηαζδήπνηε κείσζεο ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ», 9

10 10 η ζελίδα ηης σπ αρθμ. 230/2013 απόθαζης ηης Πρωηοβάθμιας Πειθαρτικής Επιηροπής - ελώ ζηελ ππό παξάγξαθν ηνπ απηνύ άξζξνπ (10) ηεο πην πάλσ Τ.Α., ε νπνία θέξεη ην ηίηιν : «Με ζπλδξνκή ζθάικαηνο ή κε επίδεημε ακεινύο ζπκπεξηθνξάο.», πξνβιέπεηαη επί ιέμεη : «Δάλ ν αζιεηήο απνδείμεη ζην πιαίζην δηεξεύλεζεο αηνκηθήο ηνπ ππόζεζεο, όηη δελ βαξύλεηαη κε ζθάικα ή δελ επέδεημε ακειή ζπκπεξηθνξά, ε επηβιεηέα πνηλή απνθιεηζκνύ εμαιείθεηαη. Όηαλ απαγνξεπκέλε νπζία ή νη δείθηεο ή νη κεηαβνιίηεο ηεο νπζίαο απηήο, αληρλεύνληαη ζην δείγκα ηνπ αζιεηή θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 2.1, ν αζιεηήο νθείιεη, πξνθεηκέλνπ λα εμαιεηθζεί ε πεξίνδνο απνθιεηζκνύ ηνπ, λα απνδείμεη ηνλ ηξόπν θαηά ηνλ νπνίν ε απαγνξεπκέλε νπζία εηζήιζε ζηνλ νξγαληζκό ηνπ.». Σέινο, ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό πνπ δίλεηαη ζην Κεθάιαην Πξώην, ππό «Β) Οξηζκνί θαη Δξκελεπηηθνί Καλόλεο» ηεο απηήο Τ.Α. «κε ζπλδξνκή ζθάικαηνο ή κε επίδεημε ακεινύο ζπκπεξηθνξάο», ζεκαίλεη ηελ απόδεημε από ηνλ αζιεηή όηη δελ γλώξηδε ή δελ ππνπηεπόηαλ, θαη δελ ζα κπνξνύζε ινγηθά λα γλσξίδεη ή λα έρεη ππνπηεπζεί, αθόκα θαη κε ηελ επίδεημε ηεο ύςηζηεο επηκέιεηαο, όηη είρε θάλεη ρξήζε ή ηνπ είρε ρνξεγεζεί ε απαγνξεπκέλε νπζία ή ε απαγνξεπκέλε κέζνδνο.» ηελ ππό θξίζε ππόζεζε, από ηα δηακεηθζέληα θαηά ηε δηαδηθαζία ζην αθξναηήξην, ηα νπνία έρνπλ θαηαρσξηζηεί ζηα ηαπηάξηζκα κε ηελ παξνύζα πξαθηηθά, από ηελ έλνξθε θαηάζεζε ηνπ εμεηαζζέληνο κάξηπξνο Γεκεηξίνπ Βαξβαγηάλλε, ηαηξνύ, από ηα ππ αξηζ. πξση. 2146/ , 2144/ , 2166/ , 2157/ θαη 2198/ έγγξαθα ηνπ Δ..ΚΑ.Ν. θαη γεληθόηεξα από όια ηα ινηπά έγγξαθα πνπ πεξηέρνληαη ζηε δηθνγξαθία, απνδείρζεθαλ ηα εμήο : ζηηο , ζην πιαίζην ηεο 10

11 11 η ζελίδα ηης σπ αρθμ. 230/2013 απόθαζης ηης Πρωηοβάθμιας Πειθαρτικής Επιηροπής - 5 εο αγσληζηηθήο εκέξαο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο SUPER LEAGUE ΟΠΑΠ δηεμήρζε ζην γήπεδν «Θεόδσξνο Κνινθνηξώλεο» ηεο Σξίπνιεο ν πνδνζθαηξηθόο αγώλαο κεηαμύ ησλ νκάδσλ ΠΑΔ ΑΣΗΡ ΣΡΙΠΟΛΗ - ΠΑΔ ΑΔΛ ΚΑΛΛΟΝΗ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ελ ιόγσ αγώλα, κεηαμύ άιισλ πνδνζθαηξηζηώλ ακθνηέξσλ ησλ δηαγσληζζεηζώλ νκάδσλ, ππνβιήζεθε ζε έιεγρν ληόπηλγθ θαη ν πξώηνο εγθαινύκελνο, ΓΔΩΡΓΙΟ ΜΑΝΟΤΟ, ν νπνίνο αγσλίζηεθε σο παίθηεο ηεο ΠΑΔ ΑΔΛ ΚΑΛΛΟΝΗ, ήδε δεύηεξεο εγθαινπκέλεο. Από ηνλ έιεγρν απηόλ αληρλεύζεθε ζην βηνινγηθό δείγκα ηνπ (νύξα), κε θσδηθό αξηζκό : (δείγκα Α), ε παξνπζία ηεο απαγνξεπκέλεο νπζίαο «betamethazone» (κπεηακεζαδόλε), ε νπνία είλαη θνξηηθνζηεξνεηεδέο (S9 Λίζηα Απαγνξεπκέλσλ Οπζηώλ ηνπ WADA θεθ. Β ΙΙ.Ο9 ηεο ππ αξηζ.34912/2011 Κ.Τ.Α. «Καζνξηζκόο απαγνξεπκέλσλ νπζηώλ θαη κεζόδσλ ληόπηλγθ» ΦΔΚ Β 3170/ ) θαη κάιηζηα ζε ζπγθέληξσζε κεγαιύηεξε ησλ 30 ng/ml. Αθνινύζσο, θαηόπηλ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο πνπ ππνβιήζεθε από ηνλ παξαπάλσ πνδνζθαηξηζηή, έγηλε αλάιπζε θαη ηνπ δεύηεξνπ δείγκαηνο (δείγκα Β), κε θσδηθό αξηζκό : Β , από ηελ νπνία πξνέθπςε εθ λένπ ε παξνπζία ηεο απηήο απαγνξεπκέλεο νπζίαο ζηνλ νξγαληζκό ηνπ. Δπνκέλσο, εθόζνλ ε ίδηα νπζία αληρλεύζεθε θαη από ηελ αλάιπζε ηνπ Β δείγκαηνο, ε παξνπζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο απαγνξεπκέλεο νπζίαο ζηνλ νξγαληζκό ηνπο α εγθαινύκελνπ ζεσξείηαη επαξθώο απνδεδεηγκέλε, θαηά ηα αλσηέξσ (ζηε κείδνλα ζθέςε) αλαθεξόκελα. 11

12 12 η ζελίδα ηης σπ αρθμ. 230/2013 απόθαζης ηης Πρωηοβάθμιας Πειθαρτικής Επιηροπής - Πεξαηηέξσ απνδείρζεθε όηη πξηλ από ηε δηεμαγσγή ηνπ παξαπάλσ πνδνζθαηξηθνύ αγώλα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο , ν α εγθαινύκελνο ηξαπκαηίζηεθε θαηά ηελ πξνπόλεζε ηεο νκάδαο ηεο β εγθαινύκελεο. Σελ επόκελε εκέξα ( ) θαη επεηδή ελ ησ κεηαμύ ν ηαηξόο ηεο νκάδαο Γεκήηξηνο Βαξβαγηάλλεο είρε αλαρσξήζεη αεξνπνξηθώο, λσξίο ην πξστ (07:00), γηα ηελ Αζήλα, ν α εγθαινύκελνο επηζθέθζεθε ηα εμσηεξηθά ηαηξεία ηνπ «Βνζηάλεηνπ» Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Μπηηιήλεο, όπνπ εμεηάζηεθε από ηνλ εθεκεξεύνληα ηαηξό θαη επξέζε πάζρσλ από νθπντζρηαιγία, νίδεκα πνδνθλεκηθήο, laseque(-), ήπηα επαηζζεζία θαηά ηελ ςειάθεζε Ο4-Ο5, άιγνο θαηά ηελ ςειάθηζε πξόζζηνπ θλεκηαίνπ θαη πηζαλή ηελνληίηηδα. ην λνζνθνκείν απηό ηνπ έγηλε έλεζε κε ην ζθεύαζκα Celestone Chronodose θαη ηνπ ζπλεζηήζε μεθνύξαζε θαη επαλεμέηαζε από νξζνπεδηθό, ζε πεξίπησζε επηκνλήο (βι. πξνζθνκηζζείζεο κεη επηθιήζεσο ππ αξηζ. πξση / Βεβαίσζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ πην πάλσ δεκόζηνπ λνζνθνκείνπ θαη από ζπληαγνγξάθεζε ηνπ παξαπάλσ ζθεπάζκαηνο από ηνλ ηαηξό Αρηιιέα Γεσξγίνπ, επηκειεηή Α ηνπ ηδίνπ λνζνθνκείνπ). Σν παξαπάλσ γηα ζεξαπεπηηθνύο ιόγνπο ρνξεγεζέλ ζηνλ α εγθαινύκελν ζθεύαζκα πεξηείρε ηελ απαγνξεπκέλε νπζία «betamethazone» (κπεηακεζαδόλε), ε νπνία αληρλεύζεθε ζε ακθόηεξα ηα βηνινγηθά δείγκαηα (Α θαη Β) ηνπ α εγθαινπκέλνπ, θαηά ηα πξνεθηεζέληα (βι. πξνζθνκηζζείζα εθηύπσζε από ηνλ ηζηόηνπν ηνπ ειιεληθνύ νδεγνύ θαξκάθσλ «Γαιελόο»). Όκσο, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο απνδείρζεθε, όηη ν ηειεπηαίνο δελ γλώξηδε ή δελ ππνπηεύζεθε, νύηε ζα κπνξνύζε ινγηθά λα γλσξίδεη ή λα έρεη ππνπηεπζεί, αθόκα θαη κε ηελ επίδεημε ηεο ύςηζηεο επηκέιεηαο, όηη 12

13 13 η ζελίδα ηης σπ αρθμ. 230/2013 απόθαζης ηης Πρωηοβάθμιας Πειθαρτικής Επιηροπής - δερόκελνο λα ππνβιεζεί ζηελ παξαπάλσ ζεξαπεία ζα έθαλε ρξήζε ηεο έλδηθεο απαγνξεπκέλεο νπζίαο, ε νπνία, ζε θάζε πεξίπησζε, έρεη πξσηίζησο θαη θπξίσο αληηθιεγκνλώδε δξάζε θαη δελ απνζθνπεί ζηε βειηίσζε ηεο αζιεηηθήο ηνπ απόδνζεο (βι. επίζεο ηελ εθηύπσζε από ηνλ ηζηόηνπν ηνπ ειιεληθνύ νδεγνύ θαξκάθσλ «Γαιελόο»). ην ζπκπέξαζκα απηό ε Δπηηξνπή θαηαιήγεη ιακβάλνληαο σο δεδνκέλν όηη έλαο αζιεηήο δελ κπνξεί θαη δελ είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ηα επηκέξνπο ζπζηαηηθά ησλ θαξκάθσλ πνπ ν ηαηξόο ηνπ θξίλεη όηη πξέπεη λα ηνπ ρνξεγεζνύλ γηα ζεξαπεπηηθνύο ιόγνπο. Δμάιινπ, ε ζπληξέρνπζα ελ πξνθεηκέλσ παξάιεηςε ελεκέξσζεο ησλ αξκόδησλ αξρώλ, δειαδή ηεο ΔΠΟ θαη άξζξν 24 θεθ. Β παξ. 3 ηνπ Π.Κ. ηεο Δ.Π.Ο. ή ηνπ Δ..Κ.Α.Ν. θαη άξζξν 4 παξ ηεο πξναλαθεξζείζαο ππ αξηζ. 3956/ Τ.Α. θαη ζπλαθνινύζσο ε κε ιήςε ζρεηηθήο έγθξηζεο ζεξαπεπηηθήο ρξήζεο (TUE), δελ ζα κπνξνύζε λα θαηαινγηζηεί ηνλ α εγθαινύκελν, ν νπνίνο, έρνληαο δηθαηνινγεκέλε άγλνηα πεξί ηεο ππάξμεσο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νπζίαο ζην ρνξεγεζέλ ζε απηόλ ζθεύαζκα, δελ ζα κπνξνύζε λα επηζπεύζεη ηηο δηαδηθαζίεο ρνξήγεζεο ζρεηηθήο εγθξίζεσο γηα ζεξαπεπηηθή ρξήζε (TUE). Τπό ηηο παξαπάλσ απνδεηρζείζεο πεξηζηάζεηο, θξίλεηαη όηη ν α εγθαινύκελνο ηέιεζε ηελ απνδηδόκελε ζε απηόλ πεηζαξρηθή παξάβαζε ηεο παξνπζίαο κίαο απαγνξεπκέλεο νπζίαο ζηνλ νξγαληζκό ηνπ, ε νπνία όκσο νπζία ηνπ ρνξεγήζεθε γηα ζεξαπεπηηθνύο ιόγνπο θαη δελ ζθόπεπε ζηελ βειηίσζε ηεο αζιεηηθήο ηνπ απόδνζεο. Τπό ην πξίζκα ινηπόλ απηό θαη επηπιένλ ιακβαλνκέλσλ ππόςε όηη ν πεηζαξρηθώο ειεγρόκελνο πνδνζθαηξηζηήο πξώηνλ, πξνζδηνξίδεη θαη απνδεηθλύεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ 13

14 14 η ζελίδα ηης σπ αρθμ. 230/2013 απόθαζης ηης Πρωηοβάθμιας Πειθαρτικής Επιηροπής - νπνίν εηζήιζε ζηνλ νξγαληζκό ηνπ ε ζπγθεθξηκέλε απαγνξεπκέλε νπζία θαη δεύηεξνλ, δελ βαξύλεηαη κε ζθάικα, νύηε επέδεημε ακειή ζπκπεξηθνξά, ήηνη όηη ηέιεζε ηελ ελ ιόγσ πεηζαξρηθή παξάβαζε ππό ηηο «ειαθξπληηθέο» πεξηζηάζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 24 θεθ. Γ. παξ. 3 ηνπ Π.Κ. ηεο Δ.Π.Ο., αιιά θαη ζηηο νκόινγεο δηαηάμεηο ησλ παξαπάλσ άξζξσλ 17 ηνπ Καλνληζκνύ Διέγρνπ Φαξκαθνδηέγεξζεο ηεο FIFA θαη ηεο παξ ηνπ άξζξνπ 10 ηεο αλσηέξσ ππ αξηζ. 3956/ Τ.Α., πξέπεη, θαηά ην ηειεπηαίν απηό άξζξν (παξ ηνπ άξζξνπ 10 ηεο αλσηέξσ ππ αξηζ. 3956/ Τ.Α.) λα επηβιεζεί ζε απηόλ (α εγθαινύκελν) ε πεηζαξρηθή πνηλή ηεο απζηεξήο επίπιεμεο, δνζέληνο όηη θαηά ην παξειζόλ δελ έρεη ππνπέζεη ζε άιιε παξάβαζε ληόπηλγθ (πξβι. νκόινγα άξζξα 16 ηνπ Καλνληζκνύ Διέγρνπ Φαξκαθνδηέγεξζεο ηεο FIFA θαη 24 θεθ. Γ. παξ. 3 ηνπ Π.Κ. ηεο Δ.Π.Ο., όπνπ γίλεηαη ιόγνο αληηζηνίρσο γηα «επίπιεμε» θαη γηα «παξαηήξεζε»). Αληηζέησο ε δεύηεξε εγθαινπκέλε ΠΑΔ ΑΔΛ ΚΑΛΛΟΝΗ πξέπεη λα απαιιαγεί από ηελ απνδηδόκελε ζ απηήλ πεηζαξρηθή θαηεγνξία, θαζώο νπδεκία πεηζαξρηθώο αμηόινγε αλάκεημή ηεο πξνέθπςε ζηελ σο άλσ πξάμε ηνπ πνδνζθαηξηζηή ηεο. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Απαιιάζζεη ηελ ΠΑΔ ΑΔΛ ΚΑΛΛΟΝΗ (β εγθαινύκελε). Γέρεηαη όηη ν α εγθαινύκελνο (ΓΔΩΡΓΙΟ ΜΑΝΟΤΟ), ηέιεζε ηελ απνδηδόκελε ζε απηόλ πξάμε, ππό ηηο παξαπάλσ αλαθεξόκελεο 14

15 15 η ζελίδα ηης σπ αρθμ. 230/2013 απόθαζης ηης Πρωηοβάθμιας Πειθαρτικής Επιηροπής - πεξηζηάζεηο θαη επηβάιιεη ζε απηόλ ηελ πεηζαξρηθή πνηλή ηεο απζηεξήο επίπιεμεο. Κξίζεθε, απνθαζίζηεθε θαη δεκνζηεύζεθε ζε έθηαθηε δεκόζηα ζπλεδξίαζή ηεο ζηηο 29 Οθησβξίνπ O ΠΡΟΔΓΡΟ Η ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 15

ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΔΣΟΦΑΗΡΗΖ

ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΔΣΟΦΑΗΡΗΖ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΔΣΟΦΑΗΡΗΖ ΔΧΣΔΡΗΚΟI ΚΑΝΟΝΗΜΟI ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΔΣΟΦΑΗΡΗΖ Ζμερομηνίες εγκρίσεως Δσωτερικών Κανονισμών: 07.04.1978 25.02.1981 20.02.1985 02.07.1985 04.09.1988 17.09.1989

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΥΑΙΡΙΗ CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION T. Θ. 2 5 6 0 0, 1 3 1 0 Λ ε υ κ ω σ ί α. Τ η λ : 2 2 4 4 9 8 1 0, Φ ά ξ : 2 2 4 4 9 8 1 3 P. O. B o x 2 5 6 0 0, C Y - 1 3 1 0 N i c o s i a.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού Ο παξώλ Θαλνληζκόο Πηζηνπνίεζεο πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζην πιαίζην ηεο θείκελεο επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Κσλζηαληίλνο Γξίβαο Διεπζεξία Μαληδώξνπ Μνπρηληίλ Ρανπάλ «Καλείο δελ καο απαγνξεύεη λα ζθεθζνύκε όηη ηα ζπκθέξνληα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΠΟΘΗ Η-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗ Η ΚΑΣΑ ΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘ ΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ

ΣΡΟΠΟΠΟΘΗ Η-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗ Η ΚΑΣΑ ΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘ ΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ - 1 - ΣΡΟΠΟΠΟΘΗΗ-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιπία Ο.Σ.Α με τον διακπιτικό τίτλο.α.ζ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Σ.Α. ηηο 27 Μαξηίνπ 1998, ζηελ πόιε ηεο Εαθύλζνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4. ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ Έρνληαο ππόςε: 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.2012), 2.ηνλ Ν.2515/1997(ΦΔΚ 154 Α / 25.7.1997) θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Δξώηεκα: Σν ππ' αξηζκό Πξσηνθόιινπ 168/1.2.2010 εξώηεκα ηνπ Γξαθείνπ Τθππνπξγνύ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ. Πεξίιεςε Δξσηεκάησλ: «Α. Γύλαηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ. Καιεκέξα ζαο θπξίεο θαη θύξηνη.

ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ. Καιεκέξα ζαο θπξίεο θαη θύξηνη. 1 ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ ΘΔΜΑ: «Τν λνκηθό θαζεζηώο θαη ηα πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ηωλ 24 εηαηξηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη λνκίκωο ζηελ Διιάδα θαηά ην κεηαβαηηθό ζηάδην ηνπ αξ.50 παξ.12 ηνπ Ν.4002/2011» Καιεκέξα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ 2011 ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΓΑΝΧΖ 1.1 ΟΡΗΜΟ Μεηά από έγθξηζε ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ, ε Λέζρε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό ηνπ Αγώλα, δηνξγαλώλεη Αγώλα Αληνρήο ζε δηαδξνκή,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής.

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής. Επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝ. Δ/Η ΔΑΩΝ & ΑΓΡ. ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΔΑΑΡΥΕΙΟ ΛΑΤΡΙΟΤ Λαύριο 04-03-2015 Αρ. Πρωη.οικ.17235/648 Σατ. Δ/νζη Σατ.Κώδικας Σηλέθωνο

Διαβάστε περισσότερα

- 4 - ηεο, από έλα νξληζνηξνθείν ηεο ίδηα επηθαλείαο ),όπσο θαη από ηελ ύπαξμε εηδηθώλ ρώξσλ, πνπ από ηελ θύζε ηνπο είλαη απιέο θαηαζθεπέο (π.ρ.

- 4 - ηεο, από έλα νξληζνηξνθείν ηεο ίδηα επηθαλείαο ),όπσο θαη από ηελ ύπαξμε εηδηθώλ ρώξσλ, πνπ από ηελ θύζε ηνπο είλαη απιέο θαηαζθεπέο (π.ρ. ΘΔΜΑ: ''Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ππνινγηζκνύ ησλ θαη'ειάρηζηα ππνρξεσηηθά θαηαβιεηέσλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ζηα ηδησηηθά νηθνδνκηθνηερληθά έξγα, αλαπξνζαξκνγή ησλ ζπληειεζηώλ ππνινγηζκνύ ηεο εξγαηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΘΔΑ (ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ)

ΚΔΘΔΑ (ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ) ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΓΗΑ TI «ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΔΠΗΚΔΤΖ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΧΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ/ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΟΤ ΚΔΘΔΑ ΣΖΝ ΑΣΣΗΚΖ, ΓΗΑ ΔΝΑ (1) ΔΣΟ» ΑΡ.ΠΡΧΣ. : 4814 Αζήλα,14.11.13 ηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 3/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής.

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 3/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής. Επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝ. Δ/Η ΔΑΩΝ & ΑΓΡ. ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΔΑΑΡΥΕΙΟ ΛΑΤΡΙΟΤ Λαύριο 24-02-2015 Αρ. Πρωη.οικ.14811/564 Σατ. Δ/νζη Σατ.Κώδικας Σηλέθωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ ΝΟΜΟ, ΚΔΦ. 113. ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗOΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ ΜΔ ΜΔΣΟΥΔ ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΣΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ΔΗΜΟΘΑ ΕΣΑΘΡΘΑ ΛΘΜΘΣΕΔ

ΠΔΡΗ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ ΝΟΜΟ, ΚΔΦ. 113. ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗOΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ ΜΔ ΜΔΣΟΥΔ ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΣΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ΔΗΜΟΘΑ ΕΣΑΘΡΘΑ ΛΘΜΘΣΕΔ ΠΔΡΗ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ ΝΟΜΟ, ΚΔΦ. 113. ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗOΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ ΜΔ ΜΔΣΟΥΔ ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΣΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ΔΗΜΟΘΑ ΕΣΑΘΡΘΑ ΛΘΜΘΣΕΔ ΔΞΑΗΡΔΖ ΠΗΝΑΚΑ Α 1. Οη θαλνληζκνί πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Πίλαθα Α ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΒΟΞ7Μ-249. Αθήνα, 28/03/2012. Απ. Ππωη.: 14540

ΑΔΑ: Β4ΒΒΟΞ7Μ-249. Αθήνα, 28/03/2012. Απ. Ππωη.: 14540 ΑΝΑΡΣΗΣΈΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αθήνα, 28/03/2012 Απ. Ππωη.: 14540 Γενική Γ/νζη: σεδιαζμού & Ανάπηςξηρ Τπηπεζιών ςγείαρ Γ/νζη: Φαπμάκος Σμήμα: Παπακολούθηζηρ & Αξιοποίηζηρ Δλέγσων Πληποθοπίερ: Σηλ.: 2106871755

Διαβάστε περισσότερα

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Θέκα 1 Ο : ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Θεζκηθό πιαίζην: H ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.2690 «Κύξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013. ΑΓΑ: 65ΦΘΖ-1ΖΦ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ πάηα 21/6/2013 ΓΗΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΙΓΟ Αξ. Πξση.26386 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Βαο. Παύινπ 108 & Φιέκηλγθ Σ.Κ. : 19004-πάηα Δηζεγεηήο : Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΤΓΜΑΥΗΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΤΓΜΑΥΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΤΓΜΑΥΗΑ A.I.B.A. ΓΗΔΘΝΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΤΓΜΑΥΗΑ Σερληθνί θαλόλεο θαη θαλόλεο αγώλα Δλεξγνί από 30 Ηαλνπαξίνπ 2010 Σελ. 1 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΟΡΗΜΟΗ... 3 ΚΑΝΟΝΔ ΓΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΓΩΝΩΝ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο Αθόκε δε θαη όηαλ ε εθ ηνπ λόκνπ αηνκηθή ξύζκηζε ελλόκνπ ζρέζεσο ή θαηαζηάζεσο είλαη εμαληιεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 06-08-2015 Αξηζ. Πξση.: Γ/ΔΞ/1279-1/06-08-2015 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 4 /2015

Αζήλα, 06-08-2015 Αξηζ. Πξση.: Γ/ΔΞ/1279-1/06-08-2015 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 4 /2015 ΑΡΥΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ Αζήλα, 06-08-2015 Αξηζ. Πξση.: Γ/ΔΞ/1279-1/06-08-2015 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 4 /2015 Η Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα ζπλήιζε, κεηά από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Κσδ. Αξηζ.: ΔΚΠ Έθδνζε: 8 Ιζρύεη από: 24/09/2013 ειίδα 1 από 18 ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Σξνπνπνηήζεθε από: Σερληθή Δπηηξνπή Δγθξίζεθε από: πκβνύιην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΙ Η ΑΙΣΗΗ 1/1/2014-30/6/2014 ΟΝΟΜΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ: ΑΡΙΘΜΟ ΦΑΚΔΛΟΤ: ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ ΦΡΑΓΙΓΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

ΠΔΡΙΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΙ Η ΑΙΣΗΗ 1/1/2014-30/6/2014 ΟΝΟΜΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ: ΑΡΙΘΜΟ ΦΑΚΔΛΟΤ: ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ ΦΡΑΓΙΓΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ρϋδην Δληζρύζεσλ Ήζζνλνο εκαζέαο (De minimis) πξνο ΚππξηαθΫο Δπηρεηξάζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκεέο ηεο Μεηαπνέεζεο ά/θαη Δκπνξέαο Γεσξγηθώλ Πξντόλησλ γηα Ιδησηηθά πκκεηνρά ζε ΔκπνξηθΫο ΔθζΫζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94%

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94% Γ.Α.ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΔΗ με βάζη ηην απόθαζη ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ 9/459/27.12.2007 ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94% Γεκέμβπιορ 2013 2 1. ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Νόκνο 3601/2007 ( ΦΔΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πύξγνο, 3.7.2014. ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2 / 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΠΤΡΓΟΤ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πύξγνο, 3.7.2014. ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2 / 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΠΤΡΓΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πύξγνο, 3.7.2014 ΝΟΜΟ ΗΛΔΙΑ Αξηζκ. Πξση.:29513 ΓΗΜΟ ΠΤΡΓΟΤ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2 / 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΠΤΡΓΟΤ Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Α.ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΔΗ. με βάζη ηην απόθαζη ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ 9/459/27.12.2007

Γ.Α.ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΔΗ. με βάζη ηην απόθαζη ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ 9/459/27.12.2007 Γ.Α.ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΔΗ με βάζη ηην απόθαζη ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ 9/459/27.12.2007 31 Γεκεμβπίος 2011 2 2 3 ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ Νόκνο 3601/2007 ( ΦΔΚ α 178/18.2.2007) Αλάιεςε

Διαβάστε περισσότερα

Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα»

Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα» Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα» Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε δηαηάμεωλ ηνπ λόκνπ 3966/2011 (Φ.Δ.Κ. 118 Α ) όζνλ αθνξά ηα Πεηξακαηηθά Πξόηππα ρνιεία. 1. Γεληθά Αηηηνινγηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ 1 Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ΡΝ ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ 1 Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ΡΝ ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Ιαγκαδάρ, 16/04/2015 ΛΝΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Απ. Ξπυη. : -1057- ΛΝΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Γ Ζ Κ Ν Π Ι Α Γ Θ Α Γ Α.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ (Λ.Ξ.Γ.Γ.) Σαρ. Γ/λζε: Υξ. κύξλεο 29 Σ.Κ.: 572 00, Λαγθαδάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αγία Παξαζθεπή, 03/06/2014 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ Αξηζ. Πξση.: -21061- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 2 ΓΗΔΤΘΤΝΖ: Λ. Μεζνγείσλ 415 417 ΣΖΛΔΦΧΝΟ: 2132004501

Διαβάστε περισσότερα