Αριθμός Απόθαζης 230/2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμός Απόθαζης 230/2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ"

Transcript

1 Αριθμός Απόθαζης 230/2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ Απνηεινύκελε από ηνλ Υαξίιαν Κινπθίλα, η. Δθέηε, σο Πξόεδξν θαη ηνπο ηέθαλν ηεθαλόπνπιν η. Δθέηε Δηζεγεηή θαη Άγγειν Καηζίκπα, Γηθεγόξν Αζελώλ, σο κέιε θαη από ηε γξακκαηέα Μαξία Πεξηζηέξε. πλεδξίαζε δεκόζηα ζην αθξναηήξηό ηεο ζηηο 24 Οθησβξίνπ 2013 θαη ώξα 13:30 γηα λα δηθάζεη επί ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ ππ αξηζ. πξση. 280/ θιήζε πξνο απνινγία θαηά ηνπ πνδνζθαηξηζηή ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΜΑΝΟΤΟΤ θαη ηεο ΠΑΔ ΑΔΛ ΚΑΛΛΟΝΗ γηα παξαβίαζε ησλ άξζξσλ 128 Α επ. ηνπ Ν. 2725/99, όπσο ν λόκνο απηόο ηζρύεη ζήκεξα θαη 24 ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο ππ αξηζ /11 ησλ Τπνπξγώλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο - Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ, ηεο θνηλήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο ππ αξηζ. 3956/12 ησλ Τθππνπξγώλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο Πνιηηηζκνύ, ηνπ Καλνληζκνύ Διέγρνπ Φαξκαθνδηέγεξζεο ζηηο Γηνξγαλώζεηο θαη εθηόο ησλ Γηνξγαλώζεσλ ηεο FIFA θαη ηνπ θώδηθα Αληηληόπηλγθ ηεο WADA. Ο α εγθαινύκελνο παξαζηάζεθε κεηά ηνπ πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ ηνπ Αξγπξίνπ Λίβα θαη ε β εγθαινπκέλε εθπξνζσπήζεθε από ηνλ απηό πιεξεμνύζην δηθεγόξν. ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

2 2 η ζελίδα ηης σπ αρθμ. 230/2013 απόθαζης ηης Πρωηοβάθμιας Πειθαρτικής Επιηροπής - ύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 24, θεθάιαην «Α. Οξηζκόο» ηνπ Π.Κ. ηεο Δ.Π.Ο. «1. Η θαξκαθνδηέγεξζε θαη νη παξαβάζεηο θαξκαθνδηέγεξζεο θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκό Διέγρνπ Φαξκαθνδηέγεξζεο ζηηο δηνξγαλώζεηο θαη εθηόο ησλ Γηνξγαλώζεσλ ηεο FIFA. 2. Οη πξάμεηο απηέο απνηεινύλ θαξκαθνδηέγεξζε, αλεμαξηήησο ηνπ αλ εληνπίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ή εθηόο κηαο δηνξγάλσζεο». ην θεθάιαην ππό ηνλ ηίηιν : «Β. Θεξαπεπηηθή αηηηνινγία» ηνπ ηδίνπ άξζξνπ νξίδνληαη επί ιέμεη ηα εμήο : «1. Οπνηνζδήπνηε πνδνζθαηξηζηήο ζπκβνπιεύεηαη ηαηξό ν νπνίνο ζπληαγνγξαθεί ζεξαπεία ή θαξκαθεπηηθή αγσγή γηα ζεξαπεπηηθνύο ιόγνπο, ζα δεηεί λα πιεξνθνξεζεί εάλ ε ζπληαγνγξαθεκέλε θαξκαθεπηηθή αγσγή πεξηέρεη απαγνξεπκέλεο νπζίεο ή κεζόδνπο (πξβι. ηνλ πίλαθα πνπ πεξηέρεηαη ζηνλ Καλνληζκό Διέγρνπ Φαξκαθνδηέγεξζεο ζηηο Γηνξγαλώζεηο θαη εθηόο ησλ Γηνξγαλώζεσλ ηεο FIFA). 2. Δάλ λαη, ν πνδνζθαηξηζηήο ζα δεηεί ελαιιαθηηθή ζεξαπεία ή θαξκαθεπηηθή αγσγή. 3. Δάλ δελ πθίζηαηαη ελαιιαθηηθή ζεξαπεία, ν πνδνζθαηξηζηήο ζα ιακβάλεη έλα ηαηξηθό πηζηνπνηεηηθό ην νπνίν ζα επεμεγεί ηηο πεξηζηάζεηο. Σν πηζηνπνηεηηθό απηό ζα απνζηέιιεηαη ζην νηθείν όξγαλν ηεο Δ.Π.Ο. εληόο 48 σξώλ από ηελ ηαηξηθή γλσκάηεπζε. Δάλ έλαο αγώλαο δηεμάγεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα απηνύ ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο, ην πηζηνπνηεηηθό ζα θζάλεη ζην νηθείν όξγαλν πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα, ή ζα επηδεηθλύεηαη ζηνλ έιεγρν θαξκαθνδηέγεξζεο. Καλέλα ηαηξηθό πηζηνπνηεηηθό δελ ζα γίλεηαη δεθηό κεηά ηελ παξέιεπζε απηνύ ηνπ ρξνληθνύ πεξηζσξίνπ. 4. Η απαγνξεπκέλε νπζία ηεο ζεξαπείαο ζα ζεσξείηαη δηθαηνινγεκέλε κόλνλ όηαλ πξνζππνγξάθεηαη από ην νηθείν όξγαλν ηεο 2

3 3 η ζελίδα ηης σπ αρθμ. 230/2013 απόθαζης ηης Πρωηοβάθμιας Πειθαρτικής Επιηροπής - Δ.Π.Ο. 5. Οη παξνύζεο δηαηάμεηο ππόθεηληαη ζηνλ Καλνληζκό Διέγρνπ Φαξκαθνδηέγεξζεο ζηηο Γηνξγαλώζεηο θαη εθηόο ησλ Γηνξγαλώζεσλ ηεο FIFA.», ελώ ζην θεθάιαην ππό ηνλ ηίηιν : «Γ. Πνηλέο» ηνπ ίδηνπ σο άλσ άξζξνπ (24 Π.Κ./Δ.Π.Ο.), ζρεηηθώο κε ηηο επηβιεηέεο πνηλέο ζε πεξίπησζε παξαβάζεσο θαξκαθνδηέγεξζεο, πξνβιέπνληαη, κεηαμύ άιισλ θαη ηα εμήο: «1. ε γεληθέο γξακκέο νη πνηλέο πνπ ζα εθαξκόδνληαη ζε παξαβάζεηο θαξκαθνδηέγεξζεο, ζύκθσλα κε ην ΚΔΦ. ΙΙ ηνπ Καλνληζκνύ Διέγρνπ Φαξκαθνδηέγεξζεο ζηηο Γηνξγαλώζεηο θαη εθηόο ησλ Γηνξγαλώζεσλ ηεο FIFA. α) Κάζε παξάβαζε ηνπ ΚΔΦ. ΙΙ 1 (Η παξνπζία κηαο απαγνξεπκέλεο νπζίαο ή πξντόλησλ κεηαβνιηζκνύ ή δεηθηώλ ηεο), ηνπ ΚΔΦ ΙΙ. 2 (Υξήζε ή απόπεηξα ρξήζεο απαγνξεπκέλεο νπζίαο ή απαγνξεπκέλεο κεζόδνπ), ΚΔΦ.ΙΙ. 3 (Άξλεζε ή αδπλακία άλεπ ακάρεηεο αηηηνινγίαο ζηελ ππνβνιή ζε ζπιινγή δείγκαηνο), ηνπ ΚΔΦ.ΙΙ.5 (Παξέκβαζε ζε νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ ειέγρνπ θαξκαθνδηέγεξζεο) θαη ηνπ ΚΔΦ.ΙΙ.6 (Καηνρή απαγνξεπκέλσλ νπζηώλ θαη κεζόδσλ) ζα επηζύξεη δηεηή απνθιεηζκό γηα ηελ πξώηε παξάβαζε θαη δηα βίνπ απνθιεηζκό ζε πεξίπησζε επαλάιεςεο. β) Δάλ εληνπηζηνύλ ηπρόλ νπζίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ θαηάινγν απαγνξεπκέλσλ νπζηώλ θαη κεζόδσλ (πξβι. Παξάξηεκα Α ηνπ Καλνληζκνύ Διέγρνπ Φαξκαθνδηέγεξζεο ζηηο Γηνξγαλώζεηο θαη εθηόο ησλ Γηνξγαλώζεσλ ηεο FIFA) γηα ηηο νπνίεο είλαη δπλαηόλ λα παξνπζηαζηνύλ απνδείμεηο όηη νη ζπγθεθξηκέλεο νπζίεο δελ ζθόπεπαλ ζηελ βειηίσζε ηεο αζιεηηθήο απόδνζεο, ε πξώηε παξάβαζε ζα ηηκσξείηαη κε παξαηήξεζε ηνπιάρηζηνλ θαη ζε πεξίπησζε επαλάιεςεο κε δηεηή απνθιεηζκό. Η ηξίηε παξάβαζε ζα επηζύξεη δηα βίνπ απνθιεηζκό. 3. Δάλ ν ύπνπηνο είλαη ζε ζέζε λα 3

4 4 η ζελίδα ηης σπ αρθμ. 230/2013 απόθαζης ηης Πρωηοβάθμιας Πειθαρτικής Επιηροπής - απνδείμεη ζε κία κεκνλσκέλε πεξίπησζε όηη δελ ππέρεη ππαηηηόηεηα ή ακέιεηα, ε πνηλή πνπ άιισο ζα εθαξκόδνληαλ ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξαγξάθνπ 1 θαζίζηαηαη άζρεηε». Η ρξήζε ζηελ παξαπάλσ δηάηαμε ηεο θξάζεσο «...θαζίζηαηαη άζρεηε» απνηειεί πξνδήισο άζηνρε κεηάθξαζε ηεο αγγιηθήο θξάζεσο «be eliminated» (= εμαιείθεηαη), ε νπνία ζπλαληάηαη ζην θείκελν ηεο αληίζηνηρεο δηαηάμεσο ηνπ Καλνληζκνύ Διέγρνπ Φαξκαθνδηέγεξζεο ηεο FIFA.». Πεξαηηέξσ ζύκθσλα κε ην άξζξν 6 (παξνπζία απαγνξεπκέλεο νπζίαο) ηνπ Καλνληζκνύ Διέγρνπ Φαξκαθνδηέγεξζεο ηεο FIFA (FIFA Antidoping Regulations) ζηνλ νπνίν ξεηά παξαπέκπεη ην πξναλαθεξζέλ άξζξν 24 ηνπ Π.Κ. ηεο Δ.Π.Ο., «1) Απνηειεί πξνζσπηθό θαζήθνλ ηνπ παίθηε λα δηαζθαιίζεη όηη θακία απαγνξεπκέλε νπζία δελ εηζέξρεηαη ζην ζώκα ηνπ. Οη παίθηεο θέξνπλ ηελ επζύλε γηα θάζε απαγνξεπκέλε νπζία ή ηνπο κεηαβνιίηεο ηεο ή ηνπο δείθηεο ηεο πνπ ζα αληρλεπζνύλ ζε βηνινγηθό ηνπο δείγκα. πλεπώο, δελ απαηηείηαη λα ζπληξέρεη πξόζεζε, ζθάικα, ακέιεηα ή ελζπλείδεηε ρξήζε από κέξνπο ηνπ παίθηε γηα λα ζηνηρεηνζεηεζεί παξάβαζε θαξκαθνδηέγεξζεο (ληόπηλγθ) ζύκθσλα κε ην άξζξν απηό. 2) Δπαξθή απόδεημε ηεο δηάπξαμεο παξάβαζεο θαξκαθνδηέγεξζεο (ληόπηλγθ), βάζεη ηνπ άξζξνπ απηνύ απνηειεί : είηε ε παξνπζία απαγνξεπκέλεο νπζίαο ή ησλ κεηαβνιηηώλ ηεο ή ησλ δεηθηώλ ηεο ζην Α δείγκα ηνπ παίθηε, εθόζνλ ν παίθηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηώκαηόο ηνπ, γηα αλάιπζε ηνπ Β δείγκαηνο θαη ην Β δείγκα δελ αλαιύεηαη, είηε όηαλ ην Β δείγκα ηνπ παίθηε αλαιύεηαη θαη ε αλάιπζε ηνπ Β δείγκαηνο επηβεβαηώζεη ηελ παξνπζία απαγνξεπκέλεο νπζίαο ή ησλ κεηαβνιηηώλ ηεο ή ησλ δεηθηώλ ηεο, πνπ αληρλεύζεθαλ ζην Α 4

5 5 η ζελίδα ηης σπ αρθμ. 230/2013 απόθαζης ηης Πρωηοβάθμιας Πειθαρτικής Επιηροπής - δείγκα ηνπ παίθηε. 3) Με εμαίξεζε ηηο νπζίεο εθείλεο, γηα ηηο νπνίεο πξνζδηνξίδεηαη πνζνηηθό θαηώηαην όξην αλαθνξάο ζηνλ Καηάινγν Απαγνξεπκέλσλ Οπζηώλ θαη Μεζόδσλ, ε αλίρλεπζε νπνηαζδήπνηε πνζόηεηαο απαγνξεπκέλεο νπζίαο ή ησλ κεηαβνιηηώλ ηεο ή ησλ δεηθηώλ ηεο ζε δείγκα ελόο παίθηε απνηειεί παξάβαζε θαξκαθνδηέγεξζεο (ληόπηλγθ). 4) Ωο εμαίξεζε ζην γεληθό θαλόλα ηνπ άξζξνπ απηνύ, ν Καηάινγνο Απαγνξεπκέλσλ Οπζηώλ θαη Μεζόδσλ ή ηα Γηεζλή Πξόηππα δύλαληαη λα θαζνξίδνπλ εηδηθά θξηηήξηα γηα ηελ εθηίκεζε ησλ απαγνξεπκέλσλ νπζηώλ, νη νπνίεο κπνξεί λα παξαρζνύλ θαη ελδνγελώο.» Δμάιινπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 14 (Δπηβνιή απνθιεηζκνύ γηα απαγνξεπκέλεο νπζίεο θαη απαγνξεπκέλεο κεζόδνπο) ηνπ ηδίνπ Καλνληζκνύ (Καλνληζκόο Διέγρνπ Φαξκαθνδηέγεξζεο ηεο FIFA) «ε πεξίνδνο ηνπ απνθιεηζκνύ πνπ επηβάιιεηαη γηα παξαβίαζε ησλ άξζξσλ 6 κέρξη θαη 8 (Παξνπζία κίαο Απαγνξεπκέλεο Οπζίαο, Υξήζε ή Απόπεηξα Υξήζεο κίαο Απαγνξεπκέλεο Οπζίαο ή Απαγνξεπκέλεο Μεζόδνπ, Καηνρή Απαγνξεπκέλσλ Οπζηώλ ή Μεζόδσλ) ζα είλαη δύν έηε, εθηόο αλ ζπληξέρνπλ νη πεξηζηάζεηο εμάιεηςεο ή κείσζεο ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ, όπσο πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα από 16 κέρξη θαη 22 (ηκήκα 2 ηνπ παξόληνο θεθαιαίνπ) ή αλ ζπληξέρνπλ νη πεξηζηάζεηο επαύμεζεο ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 23 (επηβαξπληηθέο πεξηζηάζεηο πνπ κπνξνύλ λα απμήζνπλ ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνύ)». Έηζη ζύκθσλα κε ην άξζξν 16 (Δμάιεηςε ή Μείσζε ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ κε βάζε εηδηθέο ζπλζήθεο) ηνπ ηδίνπ Καλνληζκνύ (Καλνληζκόο Διέγρνπ Φαξκαθνδηέγεξζεο ηεο FIFA) «1. Αλ ν παίθηεο κπνξεί λα 5

6 6 η ζελίδα ηης σπ αρθμ. 230/2013 απόθαζης ηης Πρωηοβάθμιας Πειθαρτικής Επιηροπής - απνδείμεη κε πνηόλ ηξόπν κία ζπγθεθξηκέλε νπζία εηζήιζε ζην ζώκα ηνπ ή πεξηήιζε ζηελ θαηνρή ηνπ θαη όηη απηή ε ζπγθεθξηκέλε νπζία δελ απνζθνπνύζε λα εληζρύζεη ηελ αζιεηηθή απόδνζή ηνπ, νύηε λα θαιύςεη ηε ρξήζε κηαο νπζίαο εληζρπηηθήο ηεο απόδνζήο ηνπ, ηόηε ε πεξίνδνο απνθιεηζκνύ πνπ επηβάιιεηαη από ην άξζξν 14 (Δπηβνιή απνθιεηζκνύ γηα απαγνξεπκέλεο νπζίεο θαη κεζόδνπο), ζα αληηθαζίζηαηαη κε ηα αθόινπζα : θαη ειάρηζην κε επίπιεμε, ρσξίο πεξίνδν απνθιεηζκνύ από κειινληηθέο δηνξγαλώζεηο θαη θαηά ην κέγηζην κε δύν ρξόληα απνθιεηζκνύ. 2. Γηα λα δηθαηνινγήζεη κία εμάιεηςε ή κείσζε ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ, ν παίθηεο, πέξαλ ηνπ ιόγνπ ηνπ, πξέπεη λα πξνζθνκίζεη επηβεβαησηηθά ζηνηρεία πνπ απνδεηθλύνπλ, ζε επαξθώο ηθαλνπνηεηηθό βαζκό γηα ηελ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή ηεο FIFA, ηελ απνπζία πξόζεζεο λα εληζρπζεί ε αζιεηηθή απόδνζε ή λα θαιπθζεί ε ρξήζε κηαο νπζίαο εληζρπηηθήο ηεο απόδνζεο. Ο βαζκόο ππαηηηόηεηαο ηνπ παίθηε είλαη έλα θξηηήξην πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε θαηά ηελ εθηίκεζε κίαο κείσζεο ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ.», ελώ ζύκθσλα κε ην άξζξν 17 (Δμάιεηςε ή κείσζε ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ κε βάζε εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο απνπζία ζθάικαηνο ή ακέιεηαο) ηνπ ηδίνπ Καλνληζκνύ (Καλνληζκόο Διέγρνπ Φαξκαθνδηέγεξζεο ηεο FIFA) «1. Αλ ν παίθηεο απνδείμεη, ζε ζρέζε κε ηελ αηνκηθή ηνπ ππόζεζε, όηη δελ βαξύλεηαη κε ζθάικα ή ακέιεηα, ηόηε ε ζε άιιε πεξίπησζε επηβιεηέα πεξίνδνο απνθιεηζκνύ ζα πξέπεη λα εμαιεηθζεί. 2. Όηαλ κία απαγνξεπκέλε νπζία ή νη δείθηεο ηεο ή νη κεηαβνιίηεο ηεο έρνπλ αληρλεπζεί ζην βηνινγηθό δείγκα παίθηε θαηά παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 6 (Παξνπζία κίαο Απαγνξεπκέλεο Οπζίαο), ν παίθηεο πξέπεη επηπιένλ λα 6

7 7 η ζελίδα ηης σπ αρθμ. 230/2013 απόθαζης ηης Πρωηοβάθμιας Πειθαρτικής Επιηροπής - απνδείμεη ηνλ ηξόπν θαηά ην νπνίν ε απαγνξεπκέλε νπζία εηζήιζε ζηνλ νξγαληζκό ηνπ γηα λα ηύρεη εμαιείςεσο ηεο πνηλήο πεξηνδηθνύ απνθιεηζκνύ.» Δμάιινπ, παξάιιεια κε ηηο πξνπαξαηεζείζεο λνκηθέο δηαηάμεηο, ζπκπιεξσκαηηθή εθαξκνγή δηεθδηθνύλ ελ πξνθεηκέλσ θαη απηέο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ ππ αξηζ. 3956/ Απόθαζε ηνπ Τθππνπξγνύ Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ «Αλαγθαία κέηξα θαη δηαδηθαζίεο, κεραληζκνί θαη ζπζηήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη από ηε Γηεζλή ύκβαζε θαηά ηεο θαξκαθνδηέγεξζεο (ληόπηλγθ) ζηνλ αζιεηηζκό (Παξίζη 19/10/2005) θαη αλαγθαίεο ξπζκίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο», ε νπνία ηζρύεη από ηελ δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (Φ.Δ.Κ. ηεπρ. Β 343/ ) ύκθσλα ινηπόλ κε ην άξζξν 2 ηεο ελ ιόγσ Τ.Α. θαη εηδηθόηεξα ζύκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο ππό 2.1., , 2.1.2, θαη ηνπ άξζξνπ απηνύ : «Σν ληόπηλγθ ζεσξείηαη όηη έρεη ζπληειεζζεί όηαλ ζπληξέρνπλ κία ή πεξηζζόηεξεο παξαβάζεηο ησλ θαλόλσλ αληηληόπηλγθ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα άξζξα 2.1. έσο 2.8. ηεο παξνύζαο. Οη αζιεηέο θαη θάζε άιιν πξόζσπν έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα γλσξίδνπλ ηη απνηειεί παξάβαζε ησλ θαλόλσλ αληηληόπηλγθ θαζώο θαη ηηο νπζίεο θαη ηηο κεζόδνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη, ζύκθσλα κε ην λόκν, ζηνλ Καηάινγν Απαγνξεπκέλσλ Οπζηώλ θαη Μεζόδσλ. 2.1 Η παξνπζία απαγνξεπκέλεο νπζίαο ή ησλ κεηαβνιηηώλ ηεο ή ησλ βηνινγηθώλ δεηθηώλ ζε βηνινγηθό δείγκα αζιεηή Απνηειεί πξνζσπηθό θαζήθνλ ηνπ αζιεηή λα δηαζθαιίζεη όηη θακία απαγνξεπκέλε νπζία δελ εηζέξρεηαη ζηνλ νξγαληζκό 7

8 8 η ζελίδα ηης σπ αρθμ. 230/2013 απόθαζης ηης Πρωηοβάθμιας Πειθαρτικής Επιηροπής - ηνπ. Οη αζιεηέο θέξνπλ ηελ επζύλε γηα ηελ απαγνξεπκέλε νπζία ή ηνπο κεηαβνιίηεο ή ηνπο δείθηεο ηεο απαγνξεπκέλεο νπζίαο πνπ ζα αληρλεπζεί ζε βηνινγηθό ηνπο δείγκα. Γελ απαηηείηαη λα ζπληξέρεη πξόζεζε, ζθάικα, ακέιεηα ή ελζπλείδεηε ρξήζε από κέξνπο ηνπ αζιεηή γηα λα ζηνηρεηνζεηεζεί αληηθεηκεληθά παξάβαζε ληόπηλγθ ζύκθσλα κε ην άξζξν Δπαξθή απόδεημε ηεο δηάπξαμεο παξάβαζεο ληόπηλγθ, βάζεη ηνπ άξζξνπ 2.1, απνηειεί είηε ε παξνπζία απαγνξεπκέλεο νπζίαο ή ησλ κεηαβνιηηώλ ή ησλ δεηθηώλ ηεο απαγνξεπκέλεο νπζίαο ζην Α δείγκα ηνπ αζιεηή, εθόζνλ ν αζιεηήο απνπνηείηαη ηνπ δηθαηώκαηόο ηνπ, γηα αλάιπζε ηνπ Β δείγκαηνο θαη ην Β δείγκα δελ αλαιύεηαη, είηε όηαλ ην Β δείγκα ηνπ αζιεηή αλαιύεηαη θαη ε αλάιπζε ηνπ Β δείγκαηνο επηβεβαηώζεη ηελ παξνπζία απαγνξεπκέλεο νπζίαο ή ησλ κεηαβνιηηώλ ή ησλ δεηθηώλ ηεο απαγνξεπκέλεο νπζίαο, πνπ αληρλεύζεθαλ ζην Α δείγκα ηνπ αζιεηή Με εμαίξεζε ηηο νπζίεο εθείλεο, γηα ηηο νπνίεο πξνζδηνξίδεηαη πνζνηηθό θαηώηαην όξην αλαθνξάο ζηνλ Καηάινγν Απαγνξεπκέλσλ Οπζηώλ θαη Μεζόδσλ, ε αλίρλεπζε νπνηαζδήπνηε πνζόηεηαο απαγνξεπκέλεο νπζίαο ή ησλ κεηαβνιηηώλ ή ησλ δεηθηώλ ηεο ζε δείγκα ηνπ αζιεηή απνηειεί παξάβαζε ληόπηλγθ Ωο εμαίξεζε ζην γεληθό θαλόλα ηνπ άξζξνπ 2.1, ν Καηάινγνο Απαγνξεπκέλσλ Οπζηώλ θαη Μεζόδσλ ή ηα Γηεζλή Πξόηππα δύλαληαη λα θαζνξίδνπλ εηδηθά θξηηήξηα γηα ηελ εθηίκεζε ησλ απαγνξεπκέλσλ νπζηώλ, νη νπνίεο κπνξεί λα παξαρζνύλ θαη ελδνγελώο.», ελώ ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηεο ίδηαο Τ.Α. θαη ηελ ππό παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ απηνύ «Απνθιεηζκόο γηα παξαβάζεηο ησλ άξζξσλ 2.1, 2.2 θαη 2.6 ηεο Παξνύζαο. Ο αζιεηήο θαη θάζε πξόζσπν πνπ έρεη δηαπξάμεη 8

9 9 η ζελίδα ηης σπ αρθμ. 230/2013 απόθαζης ηης Πρωηοβάθμιας Πειθαρτικής Επιηροπής - παξάβαζε ληόπηλγθ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 2.1, 2.2 θαη 2.6 ηεο παξνύζαο, απνθιείεηαη από ηε ζπκκεηνρή ζε θάζε αζιεηηθή δξαζηεξηόηεηα γηα πεξίνδν δύν (2) εηώλ, κε ηελ επηθύιαμε ησλ άξζξσλ 10.4 («Μείσζε ηεο πνηλήο ηνπ απνθιεηζκνύ ιόγσ εηδηθώλ πεξηζηάζεσλ»), 10.5 («Δμάιεηςε ή κείσζε ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ ιόγσ εμαηξεηηθώλ πεξηζηάζεσλ») θαη 10.6 («Δπηβαξπληηθέο πεξηζηάζεηο πνπ κπνξεί λα απμήζνπλ ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνύ») ηεο παξνύζαο απόθαζεο.» Πξάγκαηη, ζύκθσλα κε ηελ ππό 10.4 παξάγξαθν πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν : «Μείσζε ηεο πνηλήο ηνπ απνθιεηζκνύ ιόγσ εηδηθώλ πεξηζηάζεσλ», «Όηαλ ν αζιεηήο ή άιιν πξόζσπν απνδείμεη ηνλ ηξόπν, θαηά ηνλ νπνίν ε νπζία εηδηθήο αλαθνξάο εηζήιζε ζην ζώκα ηνπ ή πεξηήιζε ζηε θαηνρή ηνπ, θαζώο θαη όηη ε ζπγθεθξηκέλε νπζία εηδηθήο αλαθνξάο δελ απνζθνπνύζε ζηε βειηίσζε ή ηελ ελίζρπζε ηεο αζιεηηθήο ηνπ επίδνζεο ή ζηε θάιπςε ηεο ρξήζεο εληζρπηηθήο ηεο επίδνζεο νπζίαο, ηόηε ε πεξίνδνο απνθιεηζκνύ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 10.2 ζα αληηθαζίζηαηαη κε, θαη ειάρηζην, απζηεξή επίπιεμε, ρσξίο επηβνιή πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ από ηηο κειινληηθέο δηνξγαλώζεηο, θαη, θαηά κέγηζην, κε απνθιεηζκό δύν (2) εηώλ. Γηα ηελ επίθιεζε βάζηκνπ ιόγνπ εμάιεηςεο ή κείσζεο ηεο πεηζαξρηθήο πνηλήο, ν αζιεηήο ή άιιν πξόζσπν πξέπεη λα επηθαιεζζεί απνδείμεηο εληζρπηηθέο ησλ ηζρπξηζκώλ ηνπ, νη νπνίεο ζεκειηώλνπλ, θαηά ηελ δηθαληθή πεπνίζεζε ηνπ δηθαηνδνηηθνύ νξγάλνπ, ηελ απνπζία πξόζεζήο ηνπ λα εληζρύζεη ηελ αζιεηηθή ηνπ επίδνζε ή λα ζπγθαιύςεη ηε ρξήζε εληζρπηηθήο ηεο επίδνζεο νπζίαο. Ο βαζκόο ππαηηηόηεηαο ηνπ αζιεηή ή άιινπ πξνζώπνπ απνηειεί ην θξηηήξην αμηνιόγεζεο νηαζδήπνηε κείσζεο ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ», 9

10 10 η ζελίδα ηης σπ αρθμ. 230/2013 απόθαζης ηης Πρωηοβάθμιας Πειθαρτικής Επιηροπής - ελώ ζηελ ππό παξάγξαθν ηνπ απηνύ άξζξνπ (10) ηεο πην πάλσ Τ.Α., ε νπνία θέξεη ην ηίηιν : «Με ζπλδξνκή ζθάικαηνο ή κε επίδεημε ακεινύο ζπκπεξηθνξάο.», πξνβιέπεηαη επί ιέμεη : «Δάλ ν αζιεηήο απνδείμεη ζην πιαίζην δηεξεύλεζεο αηνκηθήο ηνπ ππόζεζεο, όηη δελ βαξύλεηαη κε ζθάικα ή δελ επέδεημε ακειή ζπκπεξηθνξά, ε επηβιεηέα πνηλή απνθιεηζκνύ εμαιείθεηαη. Όηαλ απαγνξεπκέλε νπζία ή νη δείθηεο ή νη κεηαβνιίηεο ηεο νπζίαο απηήο, αληρλεύνληαη ζην δείγκα ηνπ αζιεηή θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 2.1, ν αζιεηήο νθείιεη, πξνθεηκέλνπ λα εμαιεηθζεί ε πεξίνδνο απνθιεηζκνύ ηνπ, λα απνδείμεη ηνλ ηξόπν θαηά ηνλ νπνίν ε απαγνξεπκέλε νπζία εηζήιζε ζηνλ νξγαληζκό ηνπ.». Σέινο, ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό πνπ δίλεηαη ζην Κεθάιαην Πξώην, ππό «Β) Οξηζκνί θαη Δξκελεπηηθνί Καλόλεο» ηεο απηήο Τ.Α. «κε ζπλδξνκή ζθάικαηνο ή κε επίδεημε ακεινύο ζπκπεξηθνξάο», ζεκαίλεη ηελ απόδεημε από ηνλ αζιεηή όηη δελ γλώξηδε ή δελ ππνπηεπόηαλ, θαη δελ ζα κπνξνύζε ινγηθά λα γλσξίδεη ή λα έρεη ππνπηεπζεί, αθόκα θαη κε ηελ επίδεημε ηεο ύςηζηεο επηκέιεηαο, όηη είρε θάλεη ρξήζε ή ηνπ είρε ρνξεγεζεί ε απαγνξεπκέλε νπζία ή ε απαγνξεπκέλε κέζνδνο.» ηελ ππό θξίζε ππόζεζε, από ηα δηακεηθζέληα θαηά ηε δηαδηθαζία ζην αθξναηήξην, ηα νπνία έρνπλ θαηαρσξηζηεί ζηα ηαπηάξηζκα κε ηελ παξνύζα πξαθηηθά, από ηελ έλνξθε θαηάζεζε ηνπ εμεηαζζέληνο κάξηπξνο Γεκεηξίνπ Βαξβαγηάλλε, ηαηξνύ, από ηα ππ αξηζ. πξση. 2146/ , 2144/ , 2166/ , 2157/ θαη 2198/ έγγξαθα ηνπ Δ..ΚΑ.Ν. θαη γεληθόηεξα από όια ηα ινηπά έγγξαθα πνπ πεξηέρνληαη ζηε δηθνγξαθία, απνδείρζεθαλ ηα εμήο : ζηηο , ζην πιαίζην ηεο 10

11 11 η ζελίδα ηης σπ αρθμ. 230/2013 απόθαζης ηης Πρωηοβάθμιας Πειθαρτικής Επιηροπής - 5 εο αγσληζηηθήο εκέξαο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο SUPER LEAGUE ΟΠΑΠ δηεμήρζε ζην γήπεδν «Θεόδσξνο Κνινθνηξώλεο» ηεο Σξίπνιεο ν πνδνζθαηξηθόο αγώλαο κεηαμύ ησλ νκάδσλ ΠΑΔ ΑΣΗΡ ΣΡΙΠΟΛΗ - ΠΑΔ ΑΔΛ ΚΑΛΛΟΝΗ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ελ ιόγσ αγώλα, κεηαμύ άιισλ πνδνζθαηξηζηώλ ακθνηέξσλ ησλ δηαγσληζζεηζώλ νκάδσλ, ππνβιήζεθε ζε έιεγρν ληόπηλγθ θαη ν πξώηνο εγθαινύκελνο, ΓΔΩΡΓΙΟ ΜΑΝΟΤΟ, ν νπνίνο αγσλίζηεθε σο παίθηεο ηεο ΠΑΔ ΑΔΛ ΚΑΛΛΟΝΗ, ήδε δεύηεξεο εγθαινπκέλεο. Από ηνλ έιεγρν απηόλ αληρλεύζεθε ζην βηνινγηθό δείγκα ηνπ (νύξα), κε θσδηθό αξηζκό : (δείγκα Α), ε παξνπζία ηεο απαγνξεπκέλεο νπζίαο «betamethazone» (κπεηακεζαδόλε), ε νπνία είλαη θνξηηθνζηεξνεηεδέο (S9 Λίζηα Απαγνξεπκέλσλ Οπζηώλ ηνπ WADA θεθ. Β ΙΙ.Ο9 ηεο ππ αξηζ.34912/2011 Κ.Τ.Α. «Καζνξηζκόο απαγνξεπκέλσλ νπζηώλ θαη κεζόδσλ ληόπηλγθ» ΦΔΚ Β 3170/ ) θαη κάιηζηα ζε ζπγθέληξσζε κεγαιύηεξε ησλ 30 ng/ml. Αθνινύζσο, θαηόπηλ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο πνπ ππνβιήζεθε από ηνλ παξαπάλσ πνδνζθαηξηζηή, έγηλε αλάιπζε θαη ηνπ δεύηεξνπ δείγκαηνο (δείγκα Β), κε θσδηθό αξηζκό : Β , από ηελ νπνία πξνέθπςε εθ λένπ ε παξνπζία ηεο απηήο απαγνξεπκέλεο νπζίαο ζηνλ νξγαληζκό ηνπ. Δπνκέλσο, εθόζνλ ε ίδηα νπζία αληρλεύζεθε θαη από ηελ αλάιπζε ηνπ Β δείγκαηνο, ε παξνπζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο απαγνξεπκέλεο νπζίαο ζηνλ νξγαληζκό ηνπο α εγθαινύκελνπ ζεσξείηαη επαξθώο απνδεδεηγκέλε, θαηά ηα αλσηέξσ (ζηε κείδνλα ζθέςε) αλαθεξόκελα. 11

12 12 η ζελίδα ηης σπ αρθμ. 230/2013 απόθαζης ηης Πρωηοβάθμιας Πειθαρτικής Επιηροπής - Πεξαηηέξσ απνδείρζεθε όηη πξηλ από ηε δηεμαγσγή ηνπ παξαπάλσ πνδνζθαηξηθνύ αγώλα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο , ν α εγθαινύκελνο ηξαπκαηίζηεθε θαηά ηελ πξνπόλεζε ηεο νκάδαο ηεο β εγθαινύκελεο. Σελ επόκελε εκέξα ( ) θαη επεηδή ελ ησ κεηαμύ ν ηαηξόο ηεο νκάδαο Γεκήηξηνο Βαξβαγηάλλεο είρε αλαρσξήζεη αεξνπνξηθώο, λσξίο ην πξστ (07:00), γηα ηελ Αζήλα, ν α εγθαινύκελνο επηζθέθζεθε ηα εμσηεξηθά ηαηξεία ηνπ «Βνζηάλεηνπ» Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Μπηηιήλεο, όπνπ εμεηάζηεθε από ηνλ εθεκεξεύνληα ηαηξό θαη επξέζε πάζρσλ από νθπντζρηαιγία, νίδεκα πνδνθλεκηθήο, laseque(-), ήπηα επαηζζεζία θαηά ηελ ςειάθεζε Ο4-Ο5, άιγνο θαηά ηελ ςειάθηζε πξόζζηνπ θλεκηαίνπ θαη πηζαλή ηελνληίηηδα. ην λνζνθνκείν απηό ηνπ έγηλε έλεζε κε ην ζθεύαζκα Celestone Chronodose θαη ηνπ ζπλεζηήζε μεθνύξαζε θαη επαλεμέηαζε από νξζνπεδηθό, ζε πεξίπησζε επηκνλήο (βι. πξνζθνκηζζείζεο κεη επηθιήζεσο ππ αξηζ. πξση / Βεβαίσζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ πην πάλσ δεκόζηνπ λνζνθνκείνπ θαη από ζπληαγνγξάθεζε ηνπ παξαπάλσ ζθεπάζκαηνο από ηνλ ηαηξό Αρηιιέα Γεσξγίνπ, επηκειεηή Α ηνπ ηδίνπ λνζνθνκείνπ). Σν παξαπάλσ γηα ζεξαπεπηηθνύο ιόγνπο ρνξεγεζέλ ζηνλ α εγθαινύκελν ζθεύαζκα πεξηείρε ηελ απαγνξεπκέλε νπζία «betamethazone» (κπεηακεζαδόλε), ε νπνία αληρλεύζεθε ζε ακθόηεξα ηα βηνινγηθά δείγκαηα (Α θαη Β) ηνπ α εγθαινπκέλνπ, θαηά ηα πξνεθηεζέληα (βι. πξνζθνκηζζείζα εθηύπσζε από ηνλ ηζηόηνπν ηνπ ειιεληθνύ νδεγνύ θαξκάθσλ «Γαιελόο»). Όκσο, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο απνδείρζεθε, όηη ν ηειεπηαίνο δελ γλώξηδε ή δελ ππνπηεύζεθε, νύηε ζα κπνξνύζε ινγηθά λα γλσξίδεη ή λα έρεη ππνπηεπζεί, αθόκα θαη κε ηελ επίδεημε ηεο ύςηζηεο επηκέιεηαο, όηη 12

13 13 η ζελίδα ηης σπ αρθμ. 230/2013 απόθαζης ηης Πρωηοβάθμιας Πειθαρτικής Επιηροπής - δερόκελνο λα ππνβιεζεί ζηελ παξαπάλσ ζεξαπεία ζα έθαλε ρξήζε ηεο έλδηθεο απαγνξεπκέλεο νπζίαο, ε νπνία, ζε θάζε πεξίπησζε, έρεη πξσηίζησο θαη θπξίσο αληηθιεγκνλώδε δξάζε θαη δελ απνζθνπεί ζηε βειηίσζε ηεο αζιεηηθήο ηνπ απόδνζεο (βι. επίζεο ηελ εθηύπσζε από ηνλ ηζηόηνπν ηνπ ειιεληθνύ νδεγνύ θαξκάθσλ «Γαιελόο»). ην ζπκπέξαζκα απηό ε Δπηηξνπή θαηαιήγεη ιακβάλνληαο σο δεδνκέλν όηη έλαο αζιεηήο δελ κπνξεί θαη δελ είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ηα επηκέξνπο ζπζηαηηθά ησλ θαξκάθσλ πνπ ν ηαηξόο ηνπ θξίλεη όηη πξέπεη λα ηνπ ρνξεγεζνύλ γηα ζεξαπεπηηθνύο ιόγνπο. Δμάιινπ, ε ζπληξέρνπζα ελ πξνθεηκέλσ παξάιεηςε ελεκέξσζεο ησλ αξκόδησλ αξρώλ, δειαδή ηεο ΔΠΟ θαη άξζξν 24 θεθ. Β παξ. 3 ηνπ Π.Κ. ηεο Δ.Π.Ο. ή ηνπ Δ..Κ.Α.Ν. θαη άξζξν 4 παξ ηεο πξναλαθεξζείζαο ππ αξηζ. 3956/ Τ.Α. θαη ζπλαθνινύζσο ε κε ιήςε ζρεηηθήο έγθξηζεο ζεξαπεπηηθήο ρξήζεο (TUE), δελ ζα κπνξνύζε λα θαηαινγηζηεί ηνλ α εγθαινύκελν, ν νπνίνο, έρνληαο δηθαηνινγεκέλε άγλνηα πεξί ηεο ππάξμεσο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νπζίαο ζην ρνξεγεζέλ ζε απηόλ ζθεύαζκα, δελ ζα κπνξνύζε λα επηζπεύζεη ηηο δηαδηθαζίεο ρνξήγεζεο ζρεηηθήο εγθξίζεσο γηα ζεξαπεπηηθή ρξήζε (TUE). Τπό ηηο παξαπάλσ απνδεηρζείζεο πεξηζηάζεηο, θξίλεηαη όηη ν α εγθαινύκελνο ηέιεζε ηελ απνδηδόκελε ζε απηόλ πεηζαξρηθή παξάβαζε ηεο παξνπζίαο κίαο απαγνξεπκέλεο νπζίαο ζηνλ νξγαληζκό ηνπ, ε νπνία όκσο νπζία ηνπ ρνξεγήζεθε γηα ζεξαπεπηηθνύο ιόγνπο θαη δελ ζθόπεπε ζηελ βειηίσζε ηεο αζιεηηθήο ηνπ απόδνζεο. Τπό ην πξίζκα ινηπόλ απηό θαη επηπιένλ ιακβαλνκέλσλ ππόςε όηη ν πεηζαξρηθώο ειεγρόκελνο πνδνζθαηξηζηήο πξώηνλ, πξνζδηνξίδεη θαη απνδεηθλύεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ 13

14 14 η ζελίδα ηης σπ αρθμ. 230/2013 απόθαζης ηης Πρωηοβάθμιας Πειθαρτικής Επιηροπής - νπνίν εηζήιζε ζηνλ νξγαληζκό ηνπ ε ζπγθεθξηκέλε απαγνξεπκέλε νπζία θαη δεύηεξνλ, δελ βαξύλεηαη κε ζθάικα, νύηε επέδεημε ακειή ζπκπεξηθνξά, ήηνη όηη ηέιεζε ηελ ελ ιόγσ πεηζαξρηθή παξάβαζε ππό ηηο «ειαθξπληηθέο» πεξηζηάζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 24 θεθ. Γ. παξ. 3 ηνπ Π.Κ. ηεο Δ.Π.Ο., αιιά θαη ζηηο νκόινγεο δηαηάμεηο ησλ παξαπάλσ άξζξσλ 17 ηνπ Καλνληζκνύ Διέγρνπ Φαξκαθνδηέγεξζεο ηεο FIFA θαη ηεο παξ ηνπ άξζξνπ 10 ηεο αλσηέξσ ππ αξηζ. 3956/ Τ.Α., πξέπεη, θαηά ην ηειεπηαίν απηό άξζξν (παξ ηνπ άξζξνπ 10 ηεο αλσηέξσ ππ αξηζ. 3956/ Τ.Α.) λα επηβιεζεί ζε απηόλ (α εγθαινύκελν) ε πεηζαξρηθή πνηλή ηεο απζηεξήο επίπιεμεο, δνζέληνο όηη θαηά ην παξειζόλ δελ έρεη ππνπέζεη ζε άιιε παξάβαζε ληόπηλγθ (πξβι. νκόινγα άξζξα 16 ηνπ Καλνληζκνύ Διέγρνπ Φαξκαθνδηέγεξζεο ηεο FIFA θαη 24 θεθ. Γ. παξ. 3 ηνπ Π.Κ. ηεο Δ.Π.Ο., όπνπ γίλεηαη ιόγνο αληηζηνίρσο γηα «επίπιεμε» θαη γηα «παξαηήξεζε»). Αληηζέησο ε δεύηεξε εγθαινπκέλε ΠΑΔ ΑΔΛ ΚΑΛΛΟΝΗ πξέπεη λα απαιιαγεί από ηελ απνδηδόκελε ζ απηήλ πεηζαξρηθή θαηεγνξία, θαζώο νπδεκία πεηζαξρηθώο αμηόινγε αλάκεημή ηεο πξνέθπςε ζηελ σο άλσ πξάμε ηνπ πνδνζθαηξηζηή ηεο. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Απαιιάζζεη ηελ ΠΑΔ ΑΔΛ ΚΑΛΛΟΝΗ (β εγθαινύκελε). Γέρεηαη όηη ν α εγθαινύκελνο (ΓΔΩΡΓΙΟ ΜΑΝΟΤΟ), ηέιεζε ηελ απνδηδόκελε ζε απηόλ πξάμε, ππό ηηο παξαπάλσ αλαθεξόκελεο 14

15 15 η ζελίδα ηης σπ αρθμ. 230/2013 απόθαζης ηης Πρωηοβάθμιας Πειθαρτικής Επιηροπής - πεξηζηάζεηο θαη επηβάιιεη ζε απηόλ ηελ πεηζαξρηθή πνηλή ηεο απζηεξήο επίπιεμεο. Κξίζεθε, απνθαζίζηεθε θαη δεκνζηεύζεθε ζε έθηαθηε δεκόζηα ζπλεδξίαζή ηεο ζηηο 29 Οθησβξίνπ O ΠΡΟΔΓΡΟ Η ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 15

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόθαζης 190/2013

Αριθμός Απόθαζης 190/2013 Αριθμός Απόθαζης 190/2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ Απνηεινύκελε από ηνλ Χαξίιαν Κινπθίλα, η. Δθέηε, σο Πξόεδξν θαη ηνπο ηέθαλν ηεθαλόπνπιν η. Δθέηε - Δηζεγεηή θαη Γεώξγην ηεθαλάθε,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόθαζης 184/2014 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ

Αριθμός Απόθαζης 184/2014 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ Αριθμός Απόθαζης 184/2014 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ Απνηεινύκελε από ηνλ Υαξίιαν Κινπθίλα η. Δθέηε, σο Πξόεδξν θαη ηνπο ηέθαλν ηεθαλόπνπιν η. Δθέηε - Δηζεγεηή θαη Γεώξγην ηεθαλάθε,

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόθαζης 45/2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ Απνηεινύκελε από ηνλ Χαξίιαν Κινπθίλα, η. Δθέηε, σο Πξόεδξν θαη ηνπο ηέθαλν ηεθαλόπνπιν η. Δθέηε - Δηζεγεηή θαη Παλαγηώηε Παπαλόηε,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΘ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘ ΠΕΡΘΟΤΘ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΗ ΣΜΗΜ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΟΤ ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕ ΞΘ ΚΘΝΗΣΩΝ ΠΘΝΚΕ ΣΘΜΩΝ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόθαζης 111/2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ

Αριθμός Απόθαζης 111/2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ Αριθμός Απόθαζης 111/2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ Απνηεινύκελε από ηνλ Χαξίιαν Κινπθίλα, σο Πξόεδξν θαη ηνπο ηέθαλν ηεθαλόπνπιν η. Δθέηε - Δηζεγεηή θαη Γεώξγην ηεθαλάθε, Γηθεγόξν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόθαζης 76/2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ

Αριθμός Απόθαζης 76/2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ Αριθμός Απόθαζης 76/2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ Απνηεινύκελε από ηνλ Υαξίιαν Κινπθίλα, η. Δθέηε, σο Πξόεδξν θαη ηνπο ηέθαλν ηεθαλόπνπιν η. Δθέηε - Δηζεγεηή θαη Παλαγηώηε Παπαλόηε,

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν στον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα