Αριθμός Απόθαζης 230/2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμός Απόθαζης 230/2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ"

Transcript

1 Αριθμός Απόθαζης 230/2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ Απνηεινύκελε από ηνλ Υαξίιαν Κινπθίλα, η. Δθέηε, σο Πξόεδξν θαη ηνπο ηέθαλν ηεθαλόπνπιν η. Δθέηε Δηζεγεηή θαη Άγγειν Καηζίκπα, Γηθεγόξν Αζελώλ, σο κέιε θαη από ηε γξακκαηέα Μαξία Πεξηζηέξε. πλεδξίαζε δεκόζηα ζην αθξναηήξηό ηεο ζηηο 24 Οθησβξίνπ 2013 θαη ώξα 13:30 γηα λα δηθάζεη επί ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ ππ αξηζ. πξση. 280/ θιήζε πξνο απνινγία θαηά ηνπ πνδνζθαηξηζηή ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΜΑΝΟΤΟΤ θαη ηεο ΠΑΔ ΑΔΛ ΚΑΛΛΟΝΗ γηα παξαβίαζε ησλ άξζξσλ 128 Α επ. ηνπ Ν. 2725/99, όπσο ν λόκνο απηόο ηζρύεη ζήκεξα θαη 24 ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο ππ αξηζ /11 ησλ Τπνπξγώλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο - Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ, ηεο θνηλήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο ππ αξηζ. 3956/12 ησλ Τθππνπξγώλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο Πνιηηηζκνύ, ηνπ Καλνληζκνύ Διέγρνπ Φαξκαθνδηέγεξζεο ζηηο Γηνξγαλώζεηο θαη εθηόο ησλ Γηνξγαλώζεσλ ηεο FIFA θαη ηνπ θώδηθα Αληηληόπηλγθ ηεο WADA. Ο α εγθαινύκελνο παξαζηάζεθε κεηά ηνπ πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ ηνπ Αξγπξίνπ Λίβα θαη ε β εγθαινπκέλε εθπξνζσπήζεθε από ηνλ απηό πιεξεμνύζην δηθεγόξν. ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

2 2 η ζελίδα ηης σπ αρθμ. 230/2013 απόθαζης ηης Πρωηοβάθμιας Πειθαρτικής Επιηροπής - ύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 24, θεθάιαην «Α. Οξηζκόο» ηνπ Π.Κ. ηεο Δ.Π.Ο. «1. Η θαξκαθνδηέγεξζε θαη νη παξαβάζεηο θαξκαθνδηέγεξζεο θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκό Διέγρνπ Φαξκαθνδηέγεξζεο ζηηο δηνξγαλώζεηο θαη εθηόο ησλ Γηνξγαλώζεσλ ηεο FIFA. 2. Οη πξάμεηο απηέο απνηεινύλ θαξκαθνδηέγεξζε, αλεμαξηήησο ηνπ αλ εληνπίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ή εθηόο κηαο δηνξγάλσζεο». ην θεθάιαην ππό ηνλ ηίηιν : «Β. Θεξαπεπηηθή αηηηνινγία» ηνπ ηδίνπ άξζξνπ νξίδνληαη επί ιέμεη ηα εμήο : «1. Οπνηνζδήπνηε πνδνζθαηξηζηήο ζπκβνπιεύεηαη ηαηξό ν νπνίνο ζπληαγνγξαθεί ζεξαπεία ή θαξκαθεπηηθή αγσγή γηα ζεξαπεπηηθνύο ιόγνπο, ζα δεηεί λα πιεξνθνξεζεί εάλ ε ζπληαγνγξαθεκέλε θαξκαθεπηηθή αγσγή πεξηέρεη απαγνξεπκέλεο νπζίεο ή κεζόδνπο (πξβι. ηνλ πίλαθα πνπ πεξηέρεηαη ζηνλ Καλνληζκό Διέγρνπ Φαξκαθνδηέγεξζεο ζηηο Γηνξγαλώζεηο θαη εθηόο ησλ Γηνξγαλώζεσλ ηεο FIFA). 2. Δάλ λαη, ν πνδνζθαηξηζηήο ζα δεηεί ελαιιαθηηθή ζεξαπεία ή θαξκαθεπηηθή αγσγή. 3. Δάλ δελ πθίζηαηαη ελαιιαθηηθή ζεξαπεία, ν πνδνζθαηξηζηήο ζα ιακβάλεη έλα ηαηξηθό πηζηνπνηεηηθό ην νπνίν ζα επεμεγεί ηηο πεξηζηάζεηο. Σν πηζηνπνηεηηθό απηό ζα απνζηέιιεηαη ζην νηθείν όξγαλν ηεο Δ.Π.Ο. εληόο 48 σξώλ από ηελ ηαηξηθή γλσκάηεπζε. Δάλ έλαο αγώλαο δηεμάγεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα απηνύ ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο, ην πηζηνπνηεηηθό ζα θζάλεη ζην νηθείν όξγαλν πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα, ή ζα επηδεηθλύεηαη ζηνλ έιεγρν θαξκαθνδηέγεξζεο. Καλέλα ηαηξηθό πηζηνπνηεηηθό δελ ζα γίλεηαη δεθηό κεηά ηελ παξέιεπζε απηνύ ηνπ ρξνληθνύ πεξηζσξίνπ. 4. Η απαγνξεπκέλε νπζία ηεο ζεξαπείαο ζα ζεσξείηαη δηθαηνινγεκέλε κόλνλ όηαλ πξνζππνγξάθεηαη από ην νηθείν όξγαλν ηεο 2

3 3 η ζελίδα ηης σπ αρθμ. 230/2013 απόθαζης ηης Πρωηοβάθμιας Πειθαρτικής Επιηροπής - Δ.Π.Ο. 5. Οη παξνύζεο δηαηάμεηο ππόθεηληαη ζηνλ Καλνληζκό Διέγρνπ Φαξκαθνδηέγεξζεο ζηηο Γηνξγαλώζεηο θαη εθηόο ησλ Γηνξγαλώζεσλ ηεο FIFA.», ελώ ζην θεθάιαην ππό ηνλ ηίηιν : «Γ. Πνηλέο» ηνπ ίδηνπ σο άλσ άξζξνπ (24 Π.Κ./Δ.Π.Ο.), ζρεηηθώο κε ηηο επηβιεηέεο πνηλέο ζε πεξίπησζε παξαβάζεσο θαξκαθνδηέγεξζεο, πξνβιέπνληαη, κεηαμύ άιισλ θαη ηα εμήο: «1. ε γεληθέο γξακκέο νη πνηλέο πνπ ζα εθαξκόδνληαη ζε παξαβάζεηο θαξκαθνδηέγεξζεο, ζύκθσλα κε ην ΚΔΦ. ΙΙ ηνπ Καλνληζκνύ Διέγρνπ Φαξκαθνδηέγεξζεο ζηηο Γηνξγαλώζεηο θαη εθηόο ησλ Γηνξγαλώζεσλ ηεο FIFA. α) Κάζε παξάβαζε ηνπ ΚΔΦ. ΙΙ 1 (Η παξνπζία κηαο απαγνξεπκέλεο νπζίαο ή πξντόλησλ κεηαβνιηζκνύ ή δεηθηώλ ηεο), ηνπ ΚΔΦ ΙΙ. 2 (Υξήζε ή απόπεηξα ρξήζεο απαγνξεπκέλεο νπζίαο ή απαγνξεπκέλεο κεζόδνπ), ΚΔΦ.ΙΙ. 3 (Άξλεζε ή αδπλακία άλεπ ακάρεηεο αηηηνινγίαο ζηελ ππνβνιή ζε ζπιινγή δείγκαηνο), ηνπ ΚΔΦ.ΙΙ.5 (Παξέκβαζε ζε νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ ειέγρνπ θαξκαθνδηέγεξζεο) θαη ηνπ ΚΔΦ.ΙΙ.6 (Καηνρή απαγνξεπκέλσλ νπζηώλ θαη κεζόδσλ) ζα επηζύξεη δηεηή απνθιεηζκό γηα ηελ πξώηε παξάβαζε θαη δηα βίνπ απνθιεηζκό ζε πεξίπησζε επαλάιεςεο. β) Δάλ εληνπηζηνύλ ηπρόλ νπζίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ θαηάινγν απαγνξεπκέλσλ νπζηώλ θαη κεζόδσλ (πξβι. Παξάξηεκα Α ηνπ Καλνληζκνύ Διέγρνπ Φαξκαθνδηέγεξζεο ζηηο Γηνξγαλώζεηο θαη εθηόο ησλ Γηνξγαλώζεσλ ηεο FIFA) γηα ηηο νπνίεο είλαη δπλαηόλ λα παξνπζηαζηνύλ απνδείμεηο όηη νη ζπγθεθξηκέλεο νπζίεο δελ ζθόπεπαλ ζηελ βειηίσζε ηεο αζιεηηθήο απόδνζεο, ε πξώηε παξάβαζε ζα ηηκσξείηαη κε παξαηήξεζε ηνπιάρηζηνλ θαη ζε πεξίπησζε επαλάιεςεο κε δηεηή απνθιεηζκό. Η ηξίηε παξάβαζε ζα επηζύξεη δηα βίνπ απνθιεηζκό. 3. Δάλ ν ύπνπηνο είλαη ζε ζέζε λα 3

4 4 η ζελίδα ηης σπ αρθμ. 230/2013 απόθαζης ηης Πρωηοβάθμιας Πειθαρτικής Επιηροπής - απνδείμεη ζε κία κεκνλσκέλε πεξίπησζε όηη δελ ππέρεη ππαηηηόηεηα ή ακέιεηα, ε πνηλή πνπ άιισο ζα εθαξκόδνληαλ ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξαγξάθνπ 1 θαζίζηαηαη άζρεηε». Η ρξήζε ζηελ παξαπάλσ δηάηαμε ηεο θξάζεσο «...θαζίζηαηαη άζρεηε» απνηειεί πξνδήισο άζηνρε κεηάθξαζε ηεο αγγιηθήο θξάζεσο «be eliminated» (= εμαιείθεηαη), ε νπνία ζπλαληάηαη ζην θείκελν ηεο αληίζηνηρεο δηαηάμεσο ηνπ Καλνληζκνύ Διέγρνπ Φαξκαθνδηέγεξζεο ηεο FIFA.». Πεξαηηέξσ ζύκθσλα κε ην άξζξν 6 (παξνπζία απαγνξεπκέλεο νπζίαο) ηνπ Καλνληζκνύ Διέγρνπ Φαξκαθνδηέγεξζεο ηεο FIFA (FIFA Antidoping Regulations) ζηνλ νπνίν ξεηά παξαπέκπεη ην πξναλαθεξζέλ άξζξν 24 ηνπ Π.Κ. ηεο Δ.Π.Ο., «1) Απνηειεί πξνζσπηθό θαζήθνλ ηνπ παίθηε λα δηαζθαιίζεη όηη θακία απαγνξεπκέλε νπζία δελ εηζέξρεηαη ζην ζώκα ηνπ. Οη παίθηεο θέξνπλ ηελ επζύλε γηα θάζε απαγνξεπκέλε νπζία ή ηνπο κεηαβνιίηεο ηεο ή ηνπο δείθηεο ηεο πνπ ζα αληρλεπζνύλ ζε βηνινγηθό ηνπο δείγκα. πλεπώο, δελ απαηηείηαη λα ζπληξέρεη πξόζεζε, ζθάικα, ακέιεηα ή ελζπλείδεηε ρξήζε από κέξνπο ηνπ παίθηε γηα λα ζηνηρεηνζεηεζεί παξάβαζε θαξκαθνδηέγεξζεο (ληόπηλγθ) ζύκθσλα κε ην άξζξν απηό. 2) Δπαξθή απόδεημε ηεο δηάπξαμεο παξάβαζεο θαξκαθνδηέγεξζεο (ληόπηλγθ), βάζεη ηνπ άξζξνπ απηνύ απνηειεί : είηε ε παξνπζία απαγνξεπκέλεο νπζίαο ή ησλ κεηαβνιηηώλ ηεο ή ησλ δεηθηώλ ηεο ζην Α δείγκα ηνπ παίθηε, εθόζνλ ν παίθηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηώκαηόο ηνπ, γηα αλάιπζε ηνπ Β δείγκαηνο θαη ην Β δείγκα δελ αλαιύεηαη, είηε όηαλ ην Β δείγκα ηνπ παίθηε αλαιύεηαη θαη ε αλάιπζε ηνπ Β δείγκαηνο επηβεβαηώζεη ηελ παξνπζία απαγνξεπκέλεο νπζίαο ή ησλ κεηαβνιηηώλ ηεο ή ησλ δεηθηώλ ηεο, πνπ αληρλεύζεθαλ ζην Α 4

5 5 η ζελίδα ηης σπ αρθμ. 230/2013 απόθαζης ηης Πρωηοβάθμιας Πειθαρτικής Επιηροπής - δείγκα ηνπ παίθηε. 3) Με εμαίξεζε ηηο νπζίεο εθείλεο, γηα ηηο νπνίεο πξνζδηνξίδεηαη πνζνηηθό θαηώηαην όξην αλαθνξάο ζηνλ Καηάινγν Απαγνξεπκέλσλ Οπζηώλ θαη Μεζόδσλ, ε αλίρλεπζε νπνηαζδήπνηε πνζόηεηαο απαγνξεπκέλεο νπζίαο ή ησλ κεηαβνιηηώλ ηεο ή ησλ δεηθηώλ ηεο ζε δείγκα ελόο παίθηε απνηειεί παξάβαζε θαξκαθνδηέγεξζεο (ληόπηλγθ). 4) Ωο εμαίξεζε ζην γεληθό θαλόλα ηνπ άξζξνπ απηνύ, ν Καηάινγνο Απαγνξεπκέλσλ Οπζηώλ θαη Μεζόδσλ ή ηα Γηεζλή Πξόηππα δύλαληαη λα θαζνξίδνπλ εηδηθά θξηηήξηα γηα ηελ εθηίκεζε ησλ απαγνξεπκέλσλ νπζηώλ, νη νπνίεο κπνξεί λα παξαρζνύλ θαη ελδνγελώο.» Δμάιινπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 14 (Δπηβνιή απνθιεηζκνύ γηα απαγνξεπκέλεο νπζίεο θαη απαγνξεπκέλεο κεζόδνπο) ηνπ ηδίνπ Καλνληζκνύ (Καλνληζκόο Διέγρνπ Φαξκαθνδηέγεξζεο ηεο FIFA) «ε πεξίνδνο ηνπ απνθιεηζκνύ πνπ επηβάιιεηαη γηα παξαβίαζε ησλ άξζξσλ 6 κέρξη θαη 8 (Παξνπζία κίαο Απαγνξεπκέλεο Οπζίαο, Υξήζε ή Απόπεηξα Υξήζεο κίαο Απαγνξεπκέλεο Οπζίαο ή Απαγνξεπκέλεο Μεζόδνπ, Καηνρή Απαγνξεπκέλσλ Οπζηώλ ή Μεζόδσλ) ζα είλαη δύν έηε, εθηόο αλ ζπληξέρνπλ νη πεξηζηάζεηο εμάιεηςεο ή κείσζεο ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ, όπσο πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα από 16 κέρξη θαη 22 (ηκήκα 2 ηνπ παξόληνο θεθαιαίνπ) ή αλ ζπληξέρνπλ νη πεξηζηάζεηο επαύμεζεο ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 23 (επηβαξπληηθέο πεξηζηάζεηο πνπ κπνξνύλ λα απμήζνπλ ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνύ)». Έηζη ζύκθσλα κε ην άξζξν 16 (Δμάιεηςε ή Μείσζε ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ κε βάζε εηδηθέο ζπλζήθεο) ηνπ ηδίνπ Καλνληζκνύ (Καλνληζκόο Διέγρνπ Φαξκαθνδηέγεξζεο ηεο FIFA) «1. Αλ ν παίθηεο κπνξεί λα 5

6 6 η ζελίδα ηης σπ αρθμ. 230/2013 απόθαζης ηης Πρωηοβάθμιας Πειθαρτικής Επιηροπής - απνδείμεη κε πνηόλ ηξόπν κία ζπγθεθξηκέλε νπζία εηζήιζε ζην ζώκα ηνπ ή πεξηήιζε ζηελ θαηνρή ηνπ θαη όηη απηή ε ζπγθεθξηκέλε νπζία δελ απνζθνπνύζε λα εληζρύζεη ηελ αζιεηηθή απόδνζή ηνπ, νύηε λα θαιύςεη ηε ρξήζε κηαο νπζίαο εληζρπηηθήο ηεο απόδνζήο ηνπ, ηόηε ε πεξίνδνο απνθιεηζκνύ πνπ επηβάιιεηαη από ην άξζξν 14 (Δπηβνιή απνθιεηζκνύ γηα απαγνξεπκέλεο νπζίεο θαη κεζόδνπο), ζα αληηθαζίζηαηαη κε ηα αθόινπζα : θαη ειάρηζην κε επίπιεμε, ρσξίο πεξίνδν απνθιεηζκνύ από κειινληηθέο δηνξγαλώζεηο θαη θαηά ην κέγηζην κε δύν ρξόληα απνθιεηζκνύ. 2. Γηα λα δηθαηνινγήζεη κία εμάιεηςε ή κείσζε ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ, ν παίθηεο, πέξαλ ηνπ ιόγνπ ηνπ, πξέπεη λα πξνζθνκίζεη επηβεβαησηηθά ζηνηρεία πνπ απνδεηθλύνπλ, ζε επαξθώο ηθαλνπνηεηηθό βαζκό γηα ηελ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή ηεο FIFA, ηελ απνπζία πξόζεζεο λα εληζρπζεί ε αζιεηηθή απόδνζε ή λα θαιπθζεί ε ρξήζε κηαο νπζίαο εληζρπηηθήο ηεο απόδνζεο. Ο βαζκόο ππαηηηόηεηαο ηνπ παίθηε είλαη έλα θξηηήξην πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε θαηά ηελ εθηίκεζε κίαο κείσζεο ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ.», ελώ ζύκθσλα κε ην άξζξν 17 (Δμάιεηςε ή κείσζε ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ κε βάζε εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο απνπζία ζθάικαηνο ή ακέιεηαο) ηνπ ηδίνπ Καλνληζκνύ (Καλνληζκόο Διέγρνπ Φαξκαθνδηέγεξζεο ηεο FIFA) «1. Αλ ν παίθηεο απνδείμεη, ζε ζρέζε κε ηελ αηνκηθή ηνπ ππόζεζε, όηη δελ βαξύλεηαη κε ζθάικα ή ακέιεηα, ηόηε ε ζε άιιε πεξίπησζε επηβιεηέα πεξίνδνο απνθιεηζκνύ ζα πξέπεη λα εμαιεηθζεί. 2. Όηαλ κία απαγνξεπκέλε νπζία ή νη δείθηεο ηεο ή νη κεηαβνιίηεο ηεο έρνπλ αληρλεπζεί ζην βηνινγηθό δείγκα παίθηε θαηά παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 6 (Παξνπζία κίαο Απαγνξεπκέλεο Οπζίαο), ν παίθηεο πξέπεη επηπιένλ λα 6

7 7 η ζελίδα ηης σπ αρθμ. 230/2013 απόθαζης ηης Πρωηοβάθμιας Πειθαρτικής Επιηροπής - απνδείμεη ηνλ ηξόπν θαηά ην νπνίν ε απαγνξεπκέλε νπζία εηζήιζε ζηνλ νξγαληζκό ηνπ γηα λα ηύρεη εμαιείςεσο ηεο πνηλήο πεξηνδηθνύ απνθιεηζκνύ.» Δμάιινπ, παξάιιεια κε ηηο πξνπαξαηεζείζεο λνκηθέο δηαηάμεηο, ζπκπιεξσκαηηθή εθαξκνγή δηεθδηθνύλ ελ πξνθεηκέλσ θαη απηέο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ ππ αξηζ. 3956/ Απόθαζε ηνπ Τθππνπξγνύ Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ «Αλαγθαία κέηξα θαη δηαδηθαζίεο, κεραληζκνί θαη ζπζηήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη από ηε Γηεζλή ύκβαζε θαηά ηεο θαξκαθνδηέγεξζεο (ληόπηλγθ) ζηνλ αζιεηηζκό (Παξίζη 19/10/2005) θαη αλαγθαίεο ξπζκίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο», ε νπνία ηζρύεη από ηελ δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (Φ.Δ.Κ. ηεπρ. Β 343/ ) ύκθσλα ινηπόλ κε ην άξζξν 2 ηεο ελ ιόγσ Τ.Α. θαη εηδηθόηεξα ζύκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο ππό 2.1., , 2.1.2, θαη ηνπ άξζξνπ απηνύ : «Σν ληόπηλγθ ζεσξείηαη όηη έρεη ζπληειεζζεί όηαλ ζπληξέρνπλ κία ή πεξηζζόηεξεο παξαβάζεηο ησλ θαλόλσλ αληηληόπηλγθ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα άξζξα 2.1. έσο 2.8. ηεο παξνύζαο. Οη αζιεηέο θαη θάζε άιιν πξόζσπν έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα γλσξίδνπλ ηη απνηειεί παξάβαζε ησλ θαλόλσλ αληηληόπηλγθ θαζώο θαη ηηο νπζίεο θαη ηηο κεζόδνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη, ζύκθσλα κε ην λόκν, ζηνλ Καηάινγν Απαγνξεπκέλσλ Οπζηώλ θαη Μεζόδσλ. 2.1 Η παξνπζία απαγνξεπκέλεο νπζίαο ή ησλ κεηαβνιηηώλ ηεο ή ησλ βηνινγηθώλ δεηθηώλ ζε βηνινγηθό δείγκα αζιεηή Απνηειεί πξνζσπηθό θαζήθνλ ηνπ αζιεηή λα δηαζθαιίζεη όηη θακία απαγνξεπκέλε νπζία δελ εηζέξρεηαη ζηνλ νξγαληζκό 7

8 8 η ζελίδα ηης σπ αρθμ. 230/2013 απόθαζης ηης Πρωηοβάθμιας Πειθαρτικής Επιηροπής - ηνπ. Οη αζιεηέο θέξνπλ ηελ επζύλε γηα ηελ απαγνξεπκέλε νπζία ή ηνπο κεηαβνιίηεο ή ηνπο δείθηεο ηεο απαγνξεπκέλεο νπζίαο πνπ ζα αληρλεπζεί ζε βηνινγηθό ηνπο δείγκα. Γελ απαηηείηαη λα ζπληξέρεη πξόζεζε, ζθάικα, ακέιεηα ή ελζπλείδεηε ρξήζε από κέξνπο ηνπ αζιεηή γηα λα ζηνηρεηνζεηεζεί αληηθεηκεληθά παξάβαζε ληόπηλγθ ζύκθσλα κε ην άξζξν Δπαξθή απόδεημε ηεο δηάπξαμεο παξάβαζεο ληόπηλγθ, βάζεη ηνπ άξζξνπ 2.1, απνηειεί είηε ε παξνπζία απαγνξεπκέλεο νπζίαο ή ησλ κεηαβνιηηώλ ή ησλ δεηθηώλ ηεο απαγνξεπκέλεο νπζίαο ζην Α δείγκα ηνπ αζιεηή, εθόζνλ ν αζιεηήο απνπνηείηαη ηνπ δηθαηώκαηόο ηνπ, γηα αλάιπζε ηνπ Β δείγκαηνο θαη ην Β δείγκα δελ αλαιύεηαη, είηε όηαλ ην Β δείγκα ηνπ αζιεηή αλαιύεηαη θαη ε αλάιπζε ηνπ Β δείγκαηνο επηβεβαηώζεη ηελ παξνπζία απαγνξεπκέλεο νπζίαο ή ησλ κεηαβνιηηώλ ή ησλ δεηθηώλ ηεο απαγνξεπκέλεο νπζίαο, πνπ αληρλεύζεθαλ ζην Α δείγκα ηνπ αζιεηή Με εμαίξεζε ηηο νπζίεο εθείλεο, γηα ηηο νπνίεο πξνζδηνξίδεηαη πνζνηηθό θαηώηαην όξην αλαθνξάο ζηνλ Καηάινγν Απαγνξεπκέλσλ Οπζηώλ θαη Μεζόδσλ, ε αλίρλεπζε νπνηαζδήπνηε πνζόηεηαο απαγνξεπκέλεο νπζίαο ή ησλ κεηαβνιηηώλ ή ησλ δεηθηώλ ηεο ζε δείγκα ηνπ αζιεηή απνηειεί παξάβαζε ληόπηλγθ Ωο εμαίξεζε ζην γεληθό θαλόλα ηνπ άξζξνπ 2.1, ν Καηάινγνο Απαγνξεπκέλσλ Οπζηώλ θαη Μεζόδσλ ή ηα Γηεζλή Πξόηππα δύλαληαη λα θαζνξίδνπλ εηδηθά θξηηήξηα γηα ηελ εθηίκεζε ησλ απαγνξεπκέλσλ νπζηώλ, νη νπνίεο κπνξεί λα παξαρζνύλ θαη ελδνγελώο.», ελώ ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηεο ίδηαο Τ.Α. θαη ηελ ππό παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ απηνύ «Απνθιεηζκόο γηα παξαβάζεηο ησλ άξζξσλ 2.1, 2.2 θαη 2.6 ηεο Παξνύζαο. Ο αζιεηήο θαη θάζε πξόζσπν πνπ έρεη δηαπξάμεη 8

9 9 η ζελίδα ηης σπ αρθμ. 230/2013 απόθαζης ηης Πρωηοβάθμιας Πειθαρτικής Επιηροπής - παξάβαζε ληόπηλγθ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 2.1, 2.2 θαη 2.6 ηεο παξνύζαο, απνθιείεηαη από ηε ζπκκεηνρή ζε θάζε αζιεηηθή δξαζηεξηόηεηα γηα πεξίνδν δύν (2) εηώλ, κε ηελ επηθύιαμε ησλ άξζξσλ 10.4 («Μείσζε ηεο πνηλήο ηνπ απνθιεηζκνύ ιόγσ εηδηθώλ πεξηζηάζεσλ»), 10.5 («Δμάιεηςε ή κείσζε ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ ιόγσ εμαηξεηηθώλ πεξηζηάζεσλ») θαη 10.6 («Δπηβαξπληηθέο πεξηζηάζεηο πνπ κπνξεί λα απμήζνπλ ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνύ») ηεο παξνύζαο απόθαζεο.» Πξάγκαηη, ζύκθσλα κε ηελ ππό 10.4 παξάγξαθν πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν : «Μείσζε ηεο πνηλήο ηνπ απνθιεηζκνύ ιόγσ εηδηθώλ πεξηζηάζεσλ», «Όηαλ ν αζιεηήο ή άιιν πξόζσπν απνδείμεη ηνλ ηξόπν, θαηά ηνλ νπνίν ε νπζία εηδηθήο αλαθνξάο εηζήιζε ζην ζώκα ηνπ ή πεξηήιζε ζηε θαηνρή ηνπ, θαζώο θαη όηη ε ζπγθεθξηκέλε νπζία εηδηθήο αλαθνξάο δελ απνζθνπνύζε ζηε βειηίσζε ή ηελ ελίζρπζε ηεο αζιεηηθήο ηνπ επίδνζεο ή ζηε θάιπςε ηεο ρξήζεο εληζρπηηθήο ηεο επίδνζεο νπζίαο, ηόηε ε πεξίνδνο απνθιεηζκνύ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 10.2 ζα αληηθαζίζηαηαη κε, θαη ειάρηζην, απζηεξή επίπιεμε, ρσξίο επηβνιή πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ από ηηο κειινληηθέο δηνξγαλώζεηο, θαη, θαηά κέγηζην, κε απνθιεηζκό δύν (2) εηώλ. Γηα ηελ επίθιεζε βάζηκνπ ιόγνπ εμάιεηςεο ή κείσζεο ηεο πεηζαξρηθήο πνηλήο, ν αζιεηήο ή άιιν πξόζσπν πξέπεη λα επηθαιεζζεί απνδείμεηο εληζρπηηθέο ησλ ηζρπξηζκώλ ηνπ, νη νπνίεο ζεκειηώλνπλ, θαηά ηελ δηθαληθή πεπνίζεζε ηνπ δηθαηνδνηηθνύ νξγάλνπ, ηελ απνπζία πξόζεζήο ηνπ λα εληζρύζεη ηελ αζιεηηθή ηνπ επίδνζε ή λα ζπγθαιύςεη ηε ρξήζε εληζρπηηθήο ηεο επίδνζεο νπζίαο. Ο βαζκόο ππαηηηόηεηαο ηνπ αζιεηή ή άιινπ πξνζώπνπ απνηειεί ην θξηηήξην αμηνιόγεζεο νηαζδήπνηε κείσζεο ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ», 9

10 10 η ζελίδα ηης σπ αρθμ. 230/2013 απόθαζης ηης Πρωηοβάθμιας Πειθαρτικής Επιηροπής - ελώ ζηελ ππό παξάγξαθν ηνπ απηνύ άξζξνπ (10) ηεο πην πάλσ Τ.Α., ε νπνία θέξεη ην ηίηιν : «Με ζπλδξνκή ζθάικαηνο ή κε επίδεημε ακεινύο ζπκπεξηθνξάο.», πξνβιέπεηαη επί ιέμεη : «Δάλ ν αζιεηήο απνδείμεη ζην πιαίζην δηεξεύλεζεο αηνκηθήο ηνπ ππόζεζεο, όηη δελ βαξύλεηαη κε ζθάικα ή δελ επέδεημε ακειή ζπκπεξηθνξά, ε επηβιεηέα πνηλή απνθιεηζκνύ εμαιείθεηαη. Όηαλ απαγνξεπκέλε νπζία ή νη δείθηεο ή νη κεηαβνιίηεο ηεο νπζίαο απηήο, αληρλεύνληαη ζην δείγκα ηνπ αζιεηή θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 2.1, ν αζιεηήο νθείιεη, πξνθεηκέλνπ λα εμαιεηθζεί ε πεξίνδνο απνθιεηζκνύ ηνπ, λα απνδείμεη ηνλ ηξόπν θαηά ηνλ νπνίν ε απαγνξεπκέλε νπζία εηζήιζε ζηνλ νξγαληζκό ηνπ.». Σέινο, ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό πνπ δίλεηαη ζην Κεθάιαην Πξώην, ππό «Β) Οξηζκνί θαη Δξκελεπηηθνί Καλόλεο» ηεο απηήο Τ.Α. «κε ζπλδξνκή ζθάικαηνο ή κε επίδεημε ακεινύο ζπκπεξηθνξάο», ζεκαίλεη ηελ απόδεημε από ηνλ αζιεηή όηη δελ γλώξηδε ή δελ ππνπηεπόηαλ, θαη δελ ζα κπνξνύζε ινγηθά λα γλσξίδεη ή λα έρεη ππνπηεπζεί, αθόκα θαη κε ηελ επίδεημε ηεο ύςηζηεο επηκέιεηαο, όηη είρε θάλεη ρξήζε ή ηνπ είρε ρνξεγεζεί ε απαγνξεπκέλε νπζία ή ε απαγνξεπκέλε κέζνδνο.» ηελ ππό θξίζε ππόζεζε, από ηα δηακεηθζέληα θαηά ηε δηαδηθαζία ζην αθξναηήξην, ηα νπνία έρνπλ θαηαρσξηζηεί ζηα ηαπηάξηζκα κε ηελ παξνύζα πξαθηηθά, από ηελ έλνξθε θαηάζεζε ηνπ εμεηαζζέληνο κάξηπξνο Γεκεηξίνπ Βαξβαγηάλλε, ηαηξνύ, από ηα ππ αξηζ. πξση. 2146/ , 2144/ , 2166/ , 2157/ θαη 2198/ έγγξαθα ηνπ Δ..ΚΑ.Ν. θαη γεληθόηεξα από όια ηα ινηπά έγγξαθα πνπ πεξηέρνληαη ζηε δηθνγξαθία, απνδείρζεθαλ ηα εμήο : ζηηο , ζην πιαίζην ηεο 10

11 11 η ζελίδα ηης σπ αρθμ. 230/2013 απόθαζης ηης Πρωηοβάθμιας Πειθαρτικής Επιηροπής - 5 εο αγσληζηηθήο εκέξαο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο SUPER LEAGUE ΟΠΑΠ δηεμήρζε ζην γήπεδν «Θεόδσξνο Κνινθνηξώλεο» ηεο Σξίπνιεο ν πνδνζθαηξηθόο αγώλαο κεηαμύ ησλ νκάδσλ ΠΑΔ ΑΣΗΡ ΣΡΙΠΟΛΗ - ΠΑΔ ΑΔΛ ΚΑΛΛΟΝΗ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ελ ιόγσ αγώλα, κεηαμύ άιισλ πνδνζθαηξηζηώλ ακθνηέξσλ ησλ δηαγσληζζεηζώλ νκάδσλ, ππνβιήζεθε ζε έιεγρν ληόπηλγθ θαη ν πξώηνο εγθαινύκελνο, ΓΔΩΡΓΙΟ ΜΑΝΟΤΟ, ν νπνίνο αγσλίζηεθε σο παίθηεο ηεο ΠΑΔ ΑΔΛ ΚΑΛΛΟΝΗ, ήδε δεύηεξεο εγθαινπκέλεο. Από ηνλ έιεγρν απηόλ αληρλεύζεθε ζην βηνινγηθό δείγκα ηνπ (νύξα), κε θσδηθό αξηζκό : (δείγκα Α), ε παξνπζία ηεο απαγνξεπκέλεο νπζίαο «betamethazone» (κπεηακεζαδόλε), ε νπνία είλαη θνξηηθνζηεξνεηεδέο (S9 Λίζηα Απαγνξεπκέλσλ Οπζηώλ ηνπ WADA θεθ. Β ΙΙ.Ο9 ηεο ππ αξηζ.34912/2011 Κ.Τ.Α. «Καζνξηζκόο απαγνξεπκέλσλ νπζηώλ θαη κεζόδσλ ληόπηλγθ» ΦΔΚ Β 3170/ ) θαη κάιηζηα ζε ζπγθέληξσζε κεγαιύηεξε ησλ 30 ng/ml. Αθνινύζσο, θαηόπηλ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο πνπ ππνβιήζεθε από ηνλ παξαπάλσ πνδνζθαηξηζηή, έγηλε αλάιπζε θαη ηνπ δεύηεξνπ δείγκαηνο (δείγκα Β), κε θσδηθό αξηζκό : Β , από ηελ νπνία πξνέθπςε εθ λένπ ε παξνπζία ηεο απηήο απαγνξεπκέλεο νπζίαο ζηνλ νξγαληζκό ηνπ. Δπνκέλσο, εθόζνλ ε ίδηα νπζία αληρλεύζεθε θαη από ηελ αλάιπζε ηνπ Β δείγκαηνο, ε παξνπζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο απαγνξεπκέλεο νπζίαο ζηνλ νξγαληζκό ηνπο α εγθαινύκελνπ ζεσξείηαη επαξθώο απνδεδεηγκέλε, θαηά ηα αλσηέξσ (ζηε κείδνλα ζθέςε) αλαθεξόκελα. 11

12 12 η ζελίδα ηης σπ αρθμ. 230/2013 απόθαζης ηης Πρωηοβάθμιας Πειθαρτικής Επιηροπής - Πεξαηηέξσ απνδείρζεθε όηη πξηλ από ηε δηεμαγσγή ηνπ παξαπάλσ πνδνζθαηξηθνύ αγώλα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο , ν α εγθαινύκελνο ηξαπκαηίζηεθε θαηά ηελ πξνπόλεζε ηεο νκάδαο ηεο β εγθαινύκελεο. Σελ επόκελε εκέξα ( ) θαη επεηδή ελ ησ κεηαμύ ν ηαηξόο ηεο νκάδαο Γεκήηξηνο Βαξβαγηάλλεο είρε αλαρσξήζεη αεξνπνξηθώο, λσξίο ην πξστ (07:00), γηα ηελ Αζήλα, ν α εγθαινύκελνο επηζθέθζεθε ηα εμσηεξηθά ηαηξεία ηνπ «Βνζηάλεηνπ» Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Μπηηιήλεο, όπνπ εμεηάζηεθε από ηνλ εθεκεξεύνληα ηαηξό θαη επξέζε πάζρσλ από νθπντζρηαιγία, νίδεκα πνδνθλεκηθήο, laseque(-), ήπηα επαηζζεζία θαηά ηελ ςειάθεζε Ο4-Ο5, άιγνο θαηά ηελ ςειάθηζε πξόζζηνπ θλεκηαίνπ θαη πηζαλή ηελνληίηηδα. ην λνζνθνκείν απηό ηνπ έγηλε έλεζε κε ην ζθεύαζκα Celestone Chronodose θαη ηνπ ζπλεζηήζε μεθνύξαζε θαη επαλεμέηαζε από νξζνπεδηθό, ζε πεξίπησζε επηκνλήο (βι. πξνζθνκηζζείζεο κεη επηθιήζεσο ππ αξηζ. πξση / Βεβαίσζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ πην πάλσ δεκόζηνπ λνζνθνκείνπ θαη από ζπληαγνγξάθεζε ηνπ παξαπάλσ ζθεπάζκαηνο από ηνλ ηαηξό Αρηιιέα Γεσξγίνπ, επηκειεηή Α ηνπ ηδίνπ λνζνθνκείνπ). Σν παξαπάλσ γηα ζεξαπεπηηθνύο ιόγνπο ρνξεγεζέλ ζηνλ α εγθαινύκελν ζθεύαζκα πεξηείρε ηελ απαγνξεπκέλε νπζία «betamethazone» (κπεηακεζαδόλε), ε νπνία αληρλεύζεθε ζε ακθόηεξα ηα βηνινγηθά δείγκαηα (Α θαη Β) ηνπ α εγθαινπκέλνπ, θαηά ηα πξνεθηεζέληα (βι. πξνζθνκηζζείζα εθηύπσζε από ηνλ ηζηόηνπν ηνπ ειιεληθνύ νδεγνύ θαξκάθσλ «Γαιελόο»). Όκσο, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο απνδείρζεθε, όηη ν ηειεπηαίνο δελ γλώξηδε ή δελ ππνπηεύζεθε, νύηε ζα κπνξνύζε ινγηθά λα γλσξίδεη ή λα έρεη ππνπηεπζεί, αθόκα θαη κε ηελ επίδεημε ηεο ύςηζηεο επηκέιεηαο, όηη 12

13 13 η ζελίδα ηης σπ αρθμ. 230/2013 απόθαζης ηης Πρωηοβάθμιας Πειθαρτικής Επιηροπής - δερόκελνο λα ππνβιεζεί ζηελ παξαπάλσ ζεξαπεία ζα έθαλε ρξήζε ηεο έλδηθεο απαγνξεπκέλεο νπζίαο, ε νπνία, ζε θάζε πεξίπησζε, έρεη πξσηίζησο θαη θπξίσο αληηθιεγκνλώδε δξάζε θαη δελ απνζθνπεί ζηε βειηίσζε ηεο αζιεηηθήο ηνπ απόδνζεο (βι. επίζεο ηελ εθηύπσζε από ηνλ ηζηόηνπν ηνπ ειιεληθνύ νδεγνύ θαξκάθσλ «Γαιελόο»). ην ζπκπέξαζκα απηό ε Δπηηξνπή θαηαιήγεη ιακβάλνληαο σο δεδνκέλν όηη έλαο αζιεηήο δελ κπνξεί θαη δελ είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ηα επηκέξνπο ζπζηαηηθά ησλ θαξκάθσλ πνπ ν ηαηξόο ηνπ θξίλεη όηη πξέπεη λα ηνπ ρνξεγεζνύλ γηα ζεξαπεπηηθνύο ιόγνπο. Δμάιινπ, ε ζπληξέρνπζα ελ πξνθεηκέλσ παξάιεηςε ελεκέξσζεο ησλ αξκόδησλ αξρώλ, δειαδή ηεο ΔΠΟ θαη άξζξν 24 θεθ. Β παξ. 3 ηνπ Π.Κ. ηεο Δ.Π.Ο. ή ηνπ Δ..Κ.Α.Ν. θαη άξζξν 4 παξ ηεο πξναλαθεξζείζαο ππ αξηζ. 3956/ Τ.Α. θαη ζπλαθνινύζσο ε κε ιήςε ζρεηηθήο έγθξηζεο ζεξαπεπηηθήο ρξήζεο (TUE), δελ ζα κπνξνύζε λα θαηαινγηζηεί ηνλ α εγθαινύκελν, ν νπνίνο, έρνληαο δηθαηνινγεκέλε άγλνηα πεξί ηεο ππάξμεσο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νπζίαο ζην ρνξεγεζέλ ζε απηόλ ζθεύαζκα, δελ ζα κπνξνύζε λα επηζπεύζεη ηηο δηαδηθαζίεο ρνξήγεζεο ζρεηηθήο εγθξίζεσο γηα ζεξαπεπηηθή ρξήζε (TUE). Τπό ηηο παξαπάλσ απνδεηρζείζεο πεξηζηάζεηο, θξίλεηαη όηη ν α εγθαινύκελνο ηέιεζε ηελ απνδηδόκελε ζε απηόλ πεηζαξρηθή παξάβαζε ηεο παξνπζίαο κίαο απαγνξεπκέλεο νπζίαο ζηνλ νξγαληζκό ηνπ, ε νπνία όκσο νπζία ηνπ ρνξεγήζεθε γηα ζεξαπεπηηθνύο ιόγνπο θαη δελ ζθόπεπε ζηελ βειηίσζε ηεο αζιεηηθήο ηνπ απόδνζεο. Τπό ην πξίζκα ινηπόλ απηό θαη επηπιένλ ιακβαλνκέλσλ ππόςε όηη ν πεηζαξρηθώο ειεγρόκελνο πνδνζθαηξηζηήο πξώηνλ, πξνζδηνξίδεη θαη απνδεηθλύεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ 13

14 14 η ζελίδα ηης σπ αρθμ. 230/2013 απόθαζης ηης Πρωηοβάθμιας Πειθαρτικής Επιηροπής - νπνίν εηζήιζε ζηνλ νξγαληζκό ηνπ ε ζπγθεθξηκέλε απαγνξεπκέλε νπζία θαη δεύηεξνλ, δελ βαξύλεηαη κε ζθάικα, νύηε επέδεημε ακειή ζπκπεξηθνξά, ήηνη όηη ηέιεζε ηελ ελ ιόγσ πεηζαξρηθή παξάβαζε ππό ηηο «ειαθξπληηθέο» πεξηζηάζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 24 θεθ. Γ. παξ. 3 ηνπ Π.Κ. ηεο Δ.Π.Ο., αιιά θαη ζηηο νκόινγεο δηαηάμεηο ησλ παξαπάλσ άξζξσλ 17 ηνπ Καλνληζκνύ Διέγρνπ Φαξκαθνδηέγεξζεο ηεο FIFA θαη ηεο παξ ηνπ άξζξνπ 10 ηεο αλσηέξσ ππ αξηζ. 3956/ Τ.Α., πξέπεη, θαηά ην ηειεπηαίν απηό άξζξν (παξ ηνπ άξζξνπ 10 ηεο αλσηέξσ ππ αξηζ. 3956/ Τ.Α.) λα επηβιεζεί ζε απηόλ (α εγθαινύκελν) ε πεηζαξρηθή πνηλή ηεο απζηεξήο επίπιεμεο, δνζέληνο όηη θαηά ην παξειζόλ δελ έρεη ππνπέζεη ζε άιιε παξάβαζε ληόπηλγθ (πξβι. νκόινγα άξζξα 16 ηνπ Καλνληζκνύ Διέγρνπ Φαξκαθνδηέγεξζεο ηεο FIFA θαη 24 θεθ. Γ. παξ. 3 ηνπ Π.Κ. ηεο Δ.Π.Ο., όπνπ γίλεηαη ιόγνο αληηζηνίρσο γηα «επίπιεμε» θαη γηα «παξαηήξεζε»). Αληηζέησο ε δεύηεξε εγθαινπκέλε ΠΑΔ ΑΔΛ ΚΑΛΛΟΝΗ πξέπεη λα απαιιαγεί από ηελ απνδηδόκελε ζ απηήλ πεηζαξρηθή θαηεγνξία, θαζώο νπδεκία πεηζαξρηθώο αμηόινγε αλάκεημή ηεο πξνέθπςε ζηελ σο άλσ πξάμε ηνπ πνδνζθαηξηζηή ηεο. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Απαιιάζζεη ηελ ΠΑΔ ΑΔΛ ΚΑΛΛΟΝΗ (β εγθαινύκελε). Γέρεηαη όηη ν α εγθαινύκελνο (ΓΔΩΡΓΙΟ ΜΑΝΟΤΟ), ηέιεζε ηελ απνδηδόκελε ζε απηόλ πξάμε, ππό ηηο παξαπάλσ αλαθεξόκελεο 14

15 15 η ζελίδα ηης σπ αρθμ. 230/2013 απόθαζης ηης Πρωηοβάθμιας Πειθαρτικής Επιηροπής - πεξηζηάζεηο θαη επηβάιιεη ζε απηόλ ηελ πεηζαξρηθή πνηλή ηεο απζηεξήο επίπιεμεο. Κξίζεθε, απνθαζίζηεθε θαη δεκνζηεύζεθε ζε έθηαθηε δεκόζηα ζπλεδξίαζή ηεο ζηηο 29 Οθησβξίνπ O ΠΡΟΔΓΡΟ Η ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 15

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύκθσλα κε ην άξζξν 39 παξ. 7 ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR), ν

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΝΕΛΛΟ) 1. Μεξηθή Αλάθιεζε ηεο ππ' αξ. ΑΠ 464/11/18-1-2008 Απόθαζεο Πξνέδξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 0,20% ειαρ. 20-κεγ. 150 3 3 πιένλ 5-15 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΕΩ ΑΝΣΑΠΟΚΡΘΣΩΝ 0,30% κε ειαρ. 15 + έμνδα SWIFT 10 0 0 3 15/10/2010 page 1 of 19 BANK SADERAT IRAN

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Αζήλα, 3 Ιαλοσαρίοσ 2007 Αρ. Πρωη.: 68609/7995/06. Τκήκα Οδηθής Αζθάιεηας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Αζήλα, 3 Ιαλοσαρίοσ 2007 Αρ. Πρωη.: 68609/7995/06. Τκήκα Οδηθής Αζθάιεηας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αζήλα, 3 Ιαλοσαρίοσ 2007 Αρ. Πρωη.: 68609/7995/06 Τκήκα Οδηθής Αζθάιεηας ΘΕΜΑ : Κοηλοποίεζε απόθαζες σποσργώλ Οηθολοκίας θαη Οηθολοκηθώλ θαη Μεηαθορώλ θαη Επηθοηλωληώλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΔΑ: Β4ΣΥ4691ΩΓ-9ΤΛ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1 ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1. ΤΝΘΗΚΗ ΘΟΔΤΝΑΜΘΑ ΕΠΘΣΟΚΘΩΝ Ζ ζπλζήθε ηζνδπλακίαο επηηνθίσλ είλαη κηα ζρέζε ηζνξξνπίαο πνπ ζπλδέεη ην εγρώξην θαη ην μέλν επηηόθην καδί κε ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ»

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ------------------------------ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΔΠΔΙΓΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηόηεηαο θαη ζεκαληηθόο θίλδπλνο εθξνήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα