Δίζνδνο: 12 επξώ θαη 5 επξώ θνηηεηηθό (Δθηόο από ηηο εθδειώζεηο όπνπ αλαθέξεηαη ειεύζεξε είζνδνο)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δίζνδνο: 12 επξώ θαη 5 επξώ θνηηεηηθό (Δθηόο από ηηο εθδειώζεηο όπνπ αλαθέξεηαη ειεύζεξε είζνδνο)"

Transcript

1 ΑΗΥΤΛΔΗΑ 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΛΑΗΟ ΔΛΑΗΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΡΑΛΗΑ ΔΛΔΤΗΝΑ ΩΡΑ ΔΝΑΡΞΖ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ Δίζνδνο: 12 επξώ θαη 5 επξώ θνηηεηηθό (Δθηόο από ηηο εθδειώζεηο όπνπ αλαθέξεηαη ειεύζεξε είζνδνο) ΠΑΡΑΚΔΤΖ 28 ΑΤΓΟΤΣΟΤ ΘΔΑΣΡΟ ΓΡΟΜΟ ΜΔ ΓΔΝΣΡΑ«ΠΔΡΔ» ηνπ ΑΗΥΤΛΟΤ ζθελνζεζία Μάξζα Φξηληδήια Πέξζεο ηνπ Αηζρύινπ, Baumstrasse Αθαληζκέλνη νη βσκνί θαη ησλ ζεώλ η αγάικαηα από ηα βάζξα ζύξξηδα ηα ηζάθηδαλ θαη η άθελαλ γθξεκίζκαηα ζην ρώκα. πείξαλε ην θαθό, γη απηό θη όζα έρνπλ πάζεη κηθξόηεξα δελ είλαη Ο ζίαζνο BAUMSTRASSE - ΓΡΟΜΟ ΜΔ ΓΔΝΣΡΑ παξνπζηάδεη ζην πιαίζην ηνπ ΑΣΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΑΡΥΑΗΟΤ ΓΡΑΜΑΣΟ ηελ παξάζηαζε ΑΗΥΤΛΟΤ ΠΔΡΔ ρεδίαζκα α 'κία ιεηηνπξγία γηα ηελ κνίξα ησλ Πεξζώλ. Σν παιαηόηεξν ζεαηξηθό θείκελν ηεο αλζξσπόηεηαο αλεβαίλεη σο ιεηηνπξγία από ηνλ ζίαζν Γξόκνο κε δέληξα. ΤΝΣΔΛΔΣΔ θεληθόο ρώξνο, Μνπζηθή: Βαζίιεο Μαληδνύθεο Μεηάθξαζε: Νηθνιέηηα Φξηληδήια

2 θελνζεζία: Μάξζα Φξηληδήια ρεδηαζκόο θσηηζκνύ: Felice Ross Βνεζόο ζθελνζέηε: Μηράιεο Παλάδεο Φσηνγξαθίεο: Οξθέαο Δκηξδάο Video: Αξηο Εάγθιεο ΓΗΑΝΟΜΖ ΑΣΟΑ Σάληα Παπαδνπνύινπ ΑΓΓΔΛΗΑΦΟΡΟ Κώζηαο Βαζαξδάλεο ΓΑΡΔΗΟ Αξγύξεο Μπαθηξηδήο ΞΔΡΞΖ Γηώξγνο Βνπξδακήο ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Αγαπεηόο Μαλδαιηόο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Γεκήηξεο Μπηθεξόπνπινο ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Αληώλεο Βιεζίδεο ΤΜΒΟΤΛΟΗ Γηάλλεο Γηνύιεο Γηάλλεο ειηγλάθεο Γηάλλεο Σξηβέιιαο ΥΟΡΟ ΓΔΡΟΝΣΧΝ ΔΛΔΤΘΔΡΖ ΔΗΟΓΟ ΓΗΑ ΣΟ ΚΟΗΝΟ ΑΒΒΑΣΟ 29 ΑΤΓΟΤΣΟΤ ΤΝΑΤΛΗΑ ΣΟΝ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΥΩΡΟ κε ηελ αβίλα Γηαλλάηνπ,πηάλν πύξνο Μάλεζεο Μηα ζπλαπιία κε ηξαγνύδηα από ηελ Μεζόγεην θαη ηα Βαιθάληα, αιιά θαη κε ηξαγνύδηα ηεο Λέλαο Πιάησλνο, ηνπ Κνπξη Βάτι, θαη ηνπ Μάλνπ Υαηδηδάθη.

3 Ζ αβίλα Γηαλλάηνπ είλαη γλσζηή εδώ θαη ρξόληα γηα ηελ πξόζεζε ηεο λα ζπλδπάδεη ζηνηρεία ειεύζεξνπ απηνζρεδηαζκνύ κε ηελ παξάδνζε ηεο κεζνγείνπ. Ο πύξνο Μάλεζεο αλήθεη ζηελ λέα γεληά κνπζηθώλ ηεο ηδαδ θαη έρεη ήδε δηαζθεπάζεη θαη δηζθνγξαθήζεη ηξαγνύδηα ηεο Λέλαο Πιάησλνο γηα ζόιν πηάλν. Πόζν θνληά βξίζθεηαη ην "ακπνηάδ" ζηε κνπζηθή ηνπ Σειόληνπο Μνλθ; Τπάξρνπλ όξηα ζηε δηαζθεπή; ηελ πξώηε ηνπο απηή ζπλεξγαζία, ε αβίλα Γηαλλάηνπ θαη ν πηαλίζηαο πύξνο Μάλεζεο επηρεηξνύλ ηελ ζπλύπαξμε θαη ηελ αιιειεπίδξαζε δηαθνξεηηθώλ κνπζηθώλ θόζκσλ. ΔΛΔΤΘΔΡΖ ΔΗΟΓΟ ΓΗΑ ΣΟ ΚΟΗΝΟ ΚΤΡΗΑΚΖ 30 ΑΤΓΟΤΣΟΤ ΘΔΑΣΡΟ ΔΘΝΗΚΟ ΘΔΑΣΡΟ «ΣΡΩΑΓΔ» ηνπ Δπξηπίδε ζθελνζεζία ωηήξε Υαηδάθε Μεηάθξαζε: Κ.Υ. Μύξεο θελνζεζία: σηήξεο Υαηδάθεο θεληθά: Έξζε Γξίλε Κνζηνύκηα: Γηάλλεο Μεηδηθώθ Μνπζηθή: Γεκήηξεο Παπαδεκεηξίνπ ηίρνη παξάζηαζεο: Kώζηαο Γεσξγνπζόπνπινο Υνξνγξαθία: Κηθή Μπάθα Φσηηζκνί: Αληώλεο Παλαγησηόπνπινο Μνπζηθή δηδαζθαιία: Mειίλα Παηνλίδνπ A Βνεζόο ζθελνζέηε: Αλδξνκάρε Γαπινύ B Βνεζόο ζθελνζέηε: Γηάλλεο Γνύλαο

4 Bνεζόο ζθελνγξάθνπ: Φώηεο Μνπξηάο Bνεζόο ελδπκαηνιόγνπ: Λίλα Καξαληθνιάνπ ρεδηαζκόο Κνκκώζεσλ: Υξόλεο Σδήκνο ρεδηαζκόο καθηγηάδ: Δύε Εαθεηξνπνύινπ Ζ επηινγή ησλ παξαδνζηαθώλ ηξαγνπδηώλ είλαη ηνπ σηήξε Υαηδάθε Γηαλνκή: Δθάβε: Καξπνθπιιηά Καξακπέηε Αλδξνκάρε: Μαξία Κίηζνπ Καζζάλδξα: Κόξα Καξβνύλε Σαιζίβηνο: Νίθνο Φαξξάο Πνζεηδώλ: Θέκεο Πάλνπ Aζελά: Κσλζηαληίλα Σάθαινπ Μελέιανο: Κξαηεξόο Καηζνύιεο Χξαία Διέλε: Διέλε Ρνπζζηλνύ Υνξόο: Νηίλα Αβαγηαλνύ, Καηεξίλα Γηακαιή, Αλδξνκάρε Γαπινύ, Άλλα Διεθάληε, Βεξόληθα Ζιηνπνύινπ, Γηαζεκί Κειαεδόλε, ηαπξνύια Κνληνπνύινπ, Γεσξγία Μεηξνπνύινπ, Γεσξγηάλλα Νηαιάξα, ηέιια Ράπηε, Αγγέια ηδεξνπνύινπ, Κσλζηαληίλα Σάθαινπ, Ηώβε Φξαγθάηνπ, Γαλάε Καηζακέλε, ηαπξνύια-μειηζζάλζε Μάθξα, Βάγηα Μαηαθηζή, Γεσξγία Σζαγθαξάθε Φξνπξνί: Αιέμαλδξνο Βακβνύθνο, Αληώλεο Υαληδήο ην ξόιν ηνπ Αζηπάλαμα ν κηθξόο Βαζίιεο Γεκνπιήο Σξσάδεο ηνπ Δπξηπίδε ην ζηξαηόπεδν ησλ Αραηώλ, ζηα παξάιηα ηεο ιεειαηεκέλεο Σξνίαο, νη αηρκάισηεο Σξσαδίηηζζεο θαη ε βαζίιηζζά ηνπο, Δθάβε, ζξελνύλ γηα ηα δεηλά ηνπο. ζεο έρνπλ απνκείλεη δσληαλέο από ηελ μεθιεξηζκέλε βαζηιηθή νηθνγέλεηα ζα δνζνύλ δώξν ζηνπο Αραηνύο, ελώ ν εγγνλόο ηεο Δθάβεο, ν κηθξόο Αζηπάλαθηαο, γθξεκίδεηαη από ηα ηείρε, ζύκα ηεο ζθιεξόηεηαο ησλ θαηαθηεηώλ. Οη θιόγεο αθαλίδνπλ ηελ Σξνία θαη νη γπλαίθεο, απειπηζκέλεο, νδεγνύληαη ζηα πινία πνπ ζα ηηο κεηαθέξνπλ πέξα από ην Αηγαίν, ζθιάβεο ζηα ζπίηηα ησλ ληθεηώλ.

5 Ο Δπξηπίδεο κε ηηο Σξσάδεο γξάθεη έλα αληηπνιεκηθό αξηζηνύξγεκα θαη θαηαθξίλεη ηελ πνιηηηθή ησλ Αζελαίσλ γηα ην πξνθιεηηθό αλνζηνύξγεκα πνπ είραλ δηαπξάμεη ιίγνπο κήλεο πξηλ ελαληίσλ ησλ Μειίσλ θαζώο θαη γηα ηελ ηθειηθή Δθζηξαηεία πνπ πξνεηνηκάδνπλ. Οη Σξσάδεο είλαη έλα ακείιηθην θαηεγνξώ γηα ηηο θξηθαιεόηεηεο ηνπ πνιέκνπ θαη έλα ζπαξαθηηθό αίηεκα γηα αιιειεγγύε θαη αλζξσπηζκό. ΓΔΤΣΔΡΑ 31 ΑΤΓΟΤΣΟΤ ΜΟΤΗΚΖ ΘΑΝΑΖ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ Ο Θαλάζεο Παπαθσλζηαληίλνπ θαη νη κόληκνη -ηα ηειεπηαία ρξόληα- ζπλεξγάηεο ηνπ ζα πξνζπαζήζνπλ θη απηό ην θαινθαίξη λα πξνζθέξνπλ απόιαπζε θαη ζηνραζκό παίδνληαο θαη ηξαγνπδώληαο γηα ηα απιά θαη ηα πεξίπινθα, κε νδεγό ηελ παξάδνζε από ηε κηα θαη ηνλ καγηθό ξεαιηζκό από ηελ άιιε. Αλαιπηηθά, καδί ηνπ ζα είλαη νη: Μαηνύια Εακάλε: ηξαγνύδη Γεκήηξεο Μπζηαθίδεο: θηζάξα, ιανύην θαη θσλή Αλδξέαο Πνιπδσγόπνπινο: ηξνκπέηα, θιηθόξλν σηήξεο Νηνύβαο: ηύκπαλα Κώζηαο Παληέιεο: ειεθηξηθή θηζάξα Κσζηήο Υξηζηνδνύινπ: πιήθηξα Αληώλεο Μαξάηνο: ειεθηξηθό κπάζν Γηάλλεο Αλησληάδεο: θιαξίλν Αιέμαλδξνο Κηηζηάθεο: θηζάξα, ηξαγνύδη

6 ηνλ ήρν ν Μάθεο Πεινπίδαο θαη ν Κιεάλζεο Καξαπηπέξεο θαη ζηνπο θσηηζκνύο ν Υξήζηνο Λαδαξίδεο θαη ν Βαζίιεο Πνπθηήο. ΣΡΗΣΖ 1 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ ΔΗΚΑΣΗΚΑ In Flux Ζ έθζεζε In Flux ζπγθεληξώλεη κηα νκάδα δηεζλώλ θαιιηηερλώλ, ην έξγν ησλ νπνίσλ αληαλαθιά ηελ ηξέρνπζα θαηαζηαζηαθή ξεπζηόηεηα. Αλαγλσξίδνπκε πσο βηώλνπκε κηα πεξίνδν κεηάβαζεο. Αλαγλσξίδνπκε επίζεο ηελ ώζκσζε πνπ ζπληειείηαη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία αλάκεζα ζηνπο θαιιηηέρλεο θαη ζε απηή ηελ αιιαγή. Δζηηάδνληαο θαηαξρήλ ζηελ Δπξώπε θαη ηηο γεηηνληθέο ηεο ρώξεο, ε έθζεζε εμεηάδεη ην πνιηηηθό, νηθνλνκηθό θαη θνηλσληθό θιίκα θαη παξνπζηάδεη ηνπο δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη θαιιηηέρλεο αληαπνθξίλνληαη ζηε ξεπζηόηεηα. Σα γεγνλόηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ έθζεζε είλαη ηαπηόρξνλα ιεπηνθπή θαη αηρκεξά, θαιύπηνληαο έλα θάζκα πνπ πνηθίιεη από ηηο δηακαξηπξίεο ζηελ Maiden Square ηεο Οπθξαλίαο, ηε κεηαλάζηεπζε ζε πόιεηο-ιηκάληα ζε όιε ηελ Δπξώπε κέρξη έξγα πνπ ακθηζβεηνύλ ηηο ζεζκηθέο δνκέο θαη ηα δπηηθά ηδεώδε. Σέινο ε έθζεζε ππνγξακκίδεη ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη κεζόδνπο εξγαζίαο ηεο ζύγρξνλεο θαιιηηερληθήο πξαθηηθήο, πεξηιακβάλνληαο θαιιηηέρλεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ κία ζεηξά δηαθνξεηηθώλ εθθξαζηηθώλ κέζσλ όπσο ε θηλνύκελε εηθόλα, ε θσηνγξαθία, ε γιππηηθή, ε πεξθόξκαλο θαη ην photobook. πκκεηέρνπλ νη θαιιηηέρλεο: Bouillon Group (Γεσξγία), Αηθαηεξίλε Γεγεζηάλ (Διιάδα), Vladyslav Krasnoshchlok θαη Sergey Le edinsky (Πνισλία), Emeric Lhuisset (Γαιιία), Thomas Mailaender (Γαιιία), Ahmet t (Βεξνιίλν / Άκζηεξληακ), Henk Wildschut (Οιιαλδία). Γηάξθεηα έθζεζεο 1 επηεκβξίνπ σο 9 Οθησβξίνπ Δπηκέιεηα Shoair Mavlian, Assistant Curator, Tate Moder Πνι. Κέληξν "Λ. Καλειιόπνπινο"

7 Γξαγνύκε 37, Παξαιία Διεπζίλαο ηει: Σξίηε - Κπξηαθή 10:00-13:00 & 18:00-21:30 Γεπηέξα Κιεηζηά Δίζνδνο ειεύζεξε ΣΔΣΑΡΣΖ 2 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟ Κ.Θ.Β.Δ. «ΗΦΗΓΔΝΔΗΑ ΔΝ ΣΑΤΡΟΗ» ηνπ Δπξηπίδε ζθελνζεζία Θωκά Μνζρόπνπινπ Λίγα ιόγηα γηα ην έξγν Έλα από ηα δεκνθηιέζηεξα θαηά ηελ αξραηόηεηα έξγα ε «Ηθηγέλεηα ελ Σαύξνηο» δελ έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα πνπ ζα ηελ θαηέηαζζαλ κε επθνιία ζηηο ηξαγσδίεο. Γξακκέλε ζε κηα επνρή ηδηαίηεξα δύζθνιε γηα ηελ Αζελατθή Γεκνθξαηία ζα κπνξνύζε λα ραξαθηεξηζηεί κηα πξόηαζε ειπίδαο θαη ηξπθεξήο παξεγνξηάο από κεξηάο ηνπ Δπξηπίδε. Πξόθεηηαη γηα έλα έξγν αξηζηνηερληθήο δόκεζεο γεκάην ιπξηζκό ην νπνίν ζηάζεθε ζεκείν αλαθνξάο ζηελ κεηέπεηηα Δπξσπατθή αλζξσπηζηηθή παξάδνζε θαη ηνλ Γηαθσηηζκό. ηελ δηθή καο επνρή, πνπ βαξβαξόηεηεο αλάινγεο εθείλσλ ηεο «ρώξαο ησλ Σαύξσλ» αξρίδνπλ λα θαίλνληαη δπζηπρώο όιν θαη ιηγόηεξν κπζηθέο, ε επηζηξάηεπζε ηεο επθπΐαο θαη ηνπ ήζνπο θαζώο θαη ε άξλεζε ηεο άινγεο βίαο πνπ νδεγεί ηνπο θεληξηθνύο ήξσεο ζην αίζην ηέινο ηνπ έξγνπ, κνηάδνπλ θάηη παξαπάλσ από εππξόζδεθηεο. ΤΝΣΔΛΔΣΔ Μεηάθξαζε/θελνζεζία: Θσκάο Μνζρόπνπινο θεληθά: Δπαγγειία Θεξηαλνύ Κνζηνύκηα: Κιαηξ Μπξέηζγνπει Μνπζηθή : Κνξλήιηνο ειακζήο Κίλεζε-Υνξόο: νθία Πάζρνπ Βνεζόο ζθελνζέηε: Σάζνο Αγγειόπνπινο Βνεζόο ζθελνγξάθνπ: Μαξία Μπισλά Οξγάλσζε παξαγσγήο: Αζαλαζία Αλδξώλε

8 ΓΗΑΝΟΜΖ Ακαιία Μνπηνύζε (Ηθηγέλεηα), Υξίζηνο ηπιηαλνύ (Α Αγγειηνθόξνο), Γηώξγνο Υξπζνζηόκνπ (Οξέζηεο), Μηράιεο πξηόπνπινο (Ππιάδεο), Γηώξγνο Κνινβόο (Θόαο), Αλαζηάζεο Ρντιόο (Β Αγγειηνθόξνο), Άλλα Καιατηδίδνπ (Αζελά) ΥΟΡΟ Διεπζεξία Αγγειίηζα, Μνκώ Βιάρνπ, Μάλνο Γαιάλεο, Απόιισλ Γξηθνύδεο, Αξηζηνηέιεο Εαραξάθεο, ηεθαλία Εώξα, Υξπζνύια Ησαλλίδνπ, Γάθλε Κηνπξθηζιόγινπ, Αληώλεο Μηραιόπνπινο, Αιεμία απξαλίδνπ, Δπηπρία ππξηδάθε, Υξύζα Σνπκαλίδνπ, Οξέζηεο Υαιθηάο. πκκεηέρνπλ επίζεο: Παληειήο Βαζηιόπνπινο, Μαξία Κσλζηαληά, Μαξηάλλα Πνπξέγθα ΠΔΜΠΣΖ 3 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ ΔΓΚΑΗΝΗΑ ΔΗΚΑΣΗΚΑ I/E Elefsis Ο Tarek Atoui ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Chris Watson & Alexander Guirkinger επηκέιεηα locus athens Μαξία-Θάιεηα Καξξά & Όιγα Υαηδεδάθε 3 επηέκβξε 11 Οθηώβξε ην πιαίζην ηνπ Φεζηηβαι ησλ Αηζρπιείσλ 2015, παξνπζηάδεη ν Ληβαλέδνο θαιιηηέρλεο Tarek Atoui ην I/E Elefsis ζην Διαηνπξγείν ηεο Διεπζίλαο, ην πην πξόζθαην έξγν ηνπ, ζε επηκέιεηα ηεο νκάδαο locus athens. To I/E Elefsis είλαη έλα project ήρνπ απαξηηδόκελν από ερνγξαθήζεηο θαη performances, ην νπνίν έρεη δεκηνπξγεζεί από ηνλ Tarek Atoui απνθιεηζηηθά γηα ηελ Διεπζίλα από θνηλνύ κε ηνλ Chris Watson θαη ηνλ Alexandre Guirkinger, ζπλεξγάηεο ηνπ ζε Atoui πξόζθαηεο ζεκαληηθέο δνπιεηέο. ην project ζα ζπκκεηέρνπλ έιιελεο θαη μέλνη κνπζηθνί, νη νπνίνη ζα πιαηζηώζνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο performances πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έθζεζεο. Ζ νκάδα locus athens είλαη έλα λνκαδηθό επηκειεηηθό ζρήκα πνπ απαξηίδεηαη από ηε Μαξία-Θάιεηα Καξξά θαη ηελ ιγα Υαηδεδάθε θαη ε νπνία ζπλεξγάδεηαη κε έλα εύξνο δηεζλώλ θαιιηηερλώλ, κε ζηόρν ηε δηεξεύλεζε ηνπ δεκνζίνπ ρώξνπ θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ έξγσλ.

9 Ζ έθζεζε ζα βαζίδεηαη ζην έξγν ηνπ Tarek Atoui I/Eπνπ ζα κεηαθεξζεί από ην Παξίζη. Πξόθεηηαη γηα έλα container πνπ ζα ζηεγάζεη όιε ηελ ερεηηθή έξεπλα θαη θαηαγξαθή ηνπ Tarek Atoui θαη ηνπ Chris Watson από ην Παιαηό Διαηνπξγείν, ηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ηεο Διεπζίλαο θαη ην ιηκάλη ηεο πόιεο. Μέζα ζην I/E νη επηζθέπηεο ζα κπνξνύλ λα αθνύζνπλ ηα ερεηηθά ληνθνπκέληα ηεο Διεπζίλαο, ηε κνπζηθή ζύλζεζε ηνπ Tarek Atoui.Δπίζεο ζα κπνξνύλ λα δνπλ ηηο εηθόλεο ηνπ Alexandre Guirkingerν νπνίνο θαηέγξαςε όιε ηε δηαδηθαζία. Ο ρώξνο ηνπ Παιαηνύ Διαηνπξγείνπ ζα ελεξγνπνηεζεί ηξεηο θνξέο κέζα από ηξεηο δηαθνξεηηθέο πεξθόξκαλο. Ζ πξώηε πεξθόξκαλο ζα ιάβεη ρώξα θαηά ηα εγθαίληα ηεο έθζεζεο ζηηο 3 επηεκβξίνπ. ε απηήλ ζα παίμεη ν Tarek Atoui κπξνζηά από ην I/E κηα θαηλνύξγηα κνπζηθή ζύλζεζε πνπ ζα βαζίδεηαη ζηεο αξρέο ηεο mousique concrete, δειαδή ζηνπο αθαηέξγαζηνπο ήρνπο από ηα field recordings πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Διεπζίλα. ηε δεύηεξε πεξθόξκαλο ζηηο 12 επηεκβξίνπ ζα ζπκκεηέρνπλ 10 Έιιελεο κνπζηθoί, νη νπνίνη ζα παίμνπλ απηνζρεδηαζηηθά έρνληαο σο βάζε ηηο κνπζηθέο ζπλζέζεηο ηνπ Tarek Atoui. Δπηά κνπζηθνί ζα ηνπνζεηεζνύλ ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ Παιαηνύ Διαηνπξγείνπ θαη ηξεηο κνπζηθνί ζα πεξηπιαληνύληαη ζηνπο ρώξνπο. ηελ ηξίηε πεξθόξκαλο ζηηο 11 Οθηώβξηνπ ζα παίμεη ν Tarek Atoui κε ην Βξεηαλό Chris Watson θαη ηνλ Ηάπσλα κνπζηθό KK Null ζην ακθηζέαηξν ηνπ Παιαηνύ Διαηνπξγείνπ. Ο Chris Watson είλαη κηα εκβιεκαηηθή θηγνύξα ζην ρώξν ηνπ field recording, γλσζηόο θαη σο ηδξπηήο ηνπ Ca aret Voltaire. Ο Alexandre Guirkinger είλαη έλαο θσηνγξάθνο πνπ δνπιεύεη απνθιεηζηηθά κε αλαινγηθέο θάκεξεο δηαθνξεηηθώλ θνξκάη. Λεηηνπξγία: Καζεκεξηλά 10:00-13:00 & 18:00-23:00 Δίζνδνο 3 ηα εγθαίληα ειεύζεξε είζνδνο ΠΑΡΑΚΔΤΖ 4 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ ΜΟΤΗΚΖ ΓΗΩΣΑ ΝΔΓΚΑ-ΘΔΜΖ ΚΑΡΑΜΟΤΡΑΣΗΓΖ Ζ Γηώηα θαη ν Θέκεο θαηάθεξαλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα πξόγξακκα πνπ ραξαθηεξίζηεθε σο έλα από ηα σξαηόηεξα ηνπ ρεηκώλα πνπ πέξαζε,

10 απνζπώληαο εμαηξεηηθέο θξηηηθέο όπνπ θη αλ παξνπζηάζηεθε. Καηέθηεζε από ηελ έλαξμή ηνπ ην ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνύ, ην νπνίν ζπκκεηείρε κε ελζνπζηαζκό ζε κία παξάζηαζε όπνπ ην παιηό θαη αγαπεκέλν ηεο ειιεληθήο κνπζηθήο ελαξκνλίζηεθε επθπώο κε ην θαηλνύξην. ε έλα πξόγξακκα πνπ άθελε ζην ηέινο θάζε βξαδηάο κία αίζζεζε ηόζν δεζηή θαη ιπηξσηηθή, όζν κηα αμέραζηε βξαδηά κε θίινπο, από εθείλεο πνπ ζπκάζαη. Γη απηό ην «Καηλνύξην Φηιί» επηζηξέθεη δπλακηθά απηό ην θαινθαίξη θαη ηώξα είλαη ε ώξα λα ην απνιαύζεη θαη ην θνηλό ηεο ππόινηπεο Διιάδαο ηνπο ζηαζκνύο ηεο θαινθαηξηλήο ηνπο πεξηνδείαο ε Γηώηα Νέγθα θαη ν Θέκεο Καξακνπξαηίδεο ζα αληαιιάμνπλ ην «Καηλνύξην Φηιί» ηνπο, ηνλ θνηλό δίζθν ηνπο πνπ έδσζε ηνλ ηίηιν θαη ζηηο εκθαλίζεηο ηνπο, απνδεηθλύνληαο πσο κία ππέξνρε θσλή θαη έλαο από ηνπο θαιύηεξνπο λένπο ζπλζέηεο κπνξνύλ, έρνληαο σο βάζε θαηλνύξην πιηθό, λα ζηήζνπλ έλα πξόγξακκα νηθείν θαη ηαπηόρξνλα λνζηαιγηθό, δπλακηθό όζν θαη νλεηξηθό, εμσζηξεθέο όζν θαη ζπγθηλεηηθό. Από ηε κία ινηπόλ ε Γηώηα Νέγθα: ε ζπνπδαία ιατθή θσλή πνπ επηκέλεη λα καο ζπγθηλεί όπσο παιηά θαη ζαλ από πάληα. Καη από ηελ άιιε, ν Θέκεο Καξακνπξαηίδεο: ν "κηθξόο" (ιόγσ ηνπ λεαξνύ ηεο ειηθίαο) θαη κεγάινο ήδε ζηηο θαξδηέο ηνπ θνηλνύ, αιιά θαη ηηο ζπλεηδήζεηο ησλ νκόηερλώλ ηνπ, ζπλζέηεο. Παίδνπλ νη κνπζηθνί: σηήξεο Καζηάλεο- Κηζάξεο Νίθνο Καηζίθεο - κπνπδνύθη, καληνιίλν,θηζάξεο Φνίβνο Κνπληνπξάθεο - ηύκπαλα Γηώξγνο Μπνπιληήο - κπάζν Νηίλνο Υαηδεηνξδάλνπ - αθνξληεόλ Ήρνο: Γηάλλεο Παμεβάλεο Φσηνγξαθίεο: Άξηεκηο Παπαγεξάθε, Γηώξγνο Καιθακαλώιεο, Βάζηα Αλαγλσζηνπνύινπ Artwork: Κσλζηαληίλνο Γεσξγαληάο ΑΒΒΑΣΟ 5 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟ «ΑΥΑΡΝΖ» ηνπ Αξηζηνθάλε

11 ζθελνζεζία Γηάλλεο Καθιέαο ΤΝΣΔΛΔΣΔ : θελνζεζία δξακαηνπξγηθή επεμεξγαζία: Γηάλλεο Καθιέαο θεληθά: Μαλόιεο Παληειηδάθεο Κνζηνύκηα: Δύα Νάζελα Μνπζηθή: ηαύξνο Γαζπαξάηνο Υνξνγξαθία: Αγγειηθή Σξνκπνύθε Φσηηζκνί: άθεο Μπηξκπίιεο Βνεζόο ζθελνζέηε: Ννπξκάια Ήζηπ Φσηνγξαθίεο: Μαξηιέλα ηαθπιίδνπ Γξαθηζηηθόο ζρεδηαζκόο: Υξηζηόθνξνο Υαξαιακπόπνπινο ΠΡΧΣΑΓΧΝΗΣΟΤΝ : Βαζίιεο Υαξαιακπόπνπινο, Άξεο εξβεηάιεο, Φάλεο Μνπξαηίδεο, Λεσλίδαο Καιθαγηάλλεο θαη ν Υξήζηνο Υαηδεπαλαγηώηεο ΠΑΗΕΟΤΝ : σθξάηεο Παηζίθαο, Λάκπξνο Κηελαβόο, Θάλνο Μπίξθνο, Γηώξγνο Κνςηδάο, Αγγειηθή Σξνκπνύθε, Κώζηαο Γαβαιάο, ηέιηνο Ηαθσβίδεο, Βαγγέιεο Υαηδεληθνιάνπ, Αιέμεο Φνπζέθεο, Αρηιιέαο Υαξίζθνο, Θαλάζεο Εεξβόπνπινο ΠΑΡΑΓΧΓΖ : ΦΗΛΟΘΔΑΣΟΝ ΑΔ Ζ Φηινζέαηνλ παξνπζηάδεη, κεηά ηελ ζξηακβεπηηθή πξεκηέξα ζηελ Δπίδαπξν, ηελ επηηπρία ηνπ θαινθαηξηνύ, «Αραξλήο», ζε όια ηα κεγάια θεζηηβάι ηεο Διιάδαο. Ζ πνιηηηθή θσκσδία ηνπ Αξηζηνθάλε, «Αραξλήο», παξνπζηάδεηαη ζε ζθελνζεζία δξακαηνπξγηθή επεμεξγαζία Γηάλλε Καθιέα κε ηνλ Βαζίιε Υαξαιακπόπνπιν, ηνλ Άξε εξβεηάιε, ηνλ Φάλε Μνπξαηίδε, ηνλ Λεσλίδα Καιθαγηάλλε θαη ηνλ Υξήζην Υαηδεπαλαγηώηε ζηνπο πξσηαγσληζηηθνύο ξόινπο.

12 ηαλ ε πνιηηηθή δηαθζνξά θπξηαξρεί, ν Γηθαηόπνιεο αλαιακβάλεη πξσηνβνπιία γηα Δηξήλε, Γηθαηνζύλε θαη Αμηνθξαηία. Ο Γηάλλεο Καθιέαο, απξόβιεπηνο πάληα, ζπλερίδεη ηε δηεξεύλεζε ηεο ζθεληθήο αξηζηνθαληθήο θόξκαο, κε κηα πιεηάδα εμαηξεηηθώλ θσκηθώλ εζνπνηώλ, ζε έλα έξγν πνπ πκλεί ηα αγαζά ηεο εηξεληθήο ζπλύπαξμεο, ζαξθάδνληαο ηνπο πνιεκνθάπεινπο. Οη Αραξλήο ην πξώην ζσδόκελν έξγν ηνπ Αξηζηνθάλε, έρεη όια ηα δπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεγάινπ απηνύ ζαηηξηθνύ πνηεηή: Σελ αηρκεξή θαηαγγειία γηα ηε δηαθζνξά ηνπ δεκόζηνπ βίνπ, ηελ αεδία ηνπ γηα ηνπο δεκαγσγνύο πνπ δηαθζείξνπλ ηελ ζπλείδεζε ησλ πνιηηώλ θαη πάλσ απ όια ηελ αληίζεζε ηνπ κε ηελ ςύρσζε γηα πόιεκν πνπ θαηέιαβε ηνπο Αζελαίνπο θαη νδήγεζε ζε θαηαζηξνθή ηελ Αζελατθή δεκνθξαηία. Ο πνηεηήο κε όρεκα ηελ θσκσδία ζαηηξίδεη ακείιηθηα ηελ πνιεκηθή παξάλνηα ησλ ζπκπνιηηώλ ηνπ, θξαπγάδνληαο ηελ επηζπκία ηνπ γηα Δηξήλε θαη όια ηα αγαζά πνπ ηελ νξίδνπλ: Σελ αιιειεγγύε γηα ηνλ ζπλάλζξσπν, ηε θξνληίδα γηα ην θνηλό ζπκθέξνλ, ηελ ηίκηα δηαρείξηζε ηνπ δεκόζηνπ ηακείνπ, ηελ πίζηε ζηηο εζηθέο αμίεο, ηνλ ζεβαζκό θαη ηελ αγάπε γηα ηελ θύζε θαη θπζηθά ηε ραξά γηα ηελ δσή θαη ηνλ Έξσηα. Κη όηαλ ε Αζελαίνη αξλνύληαη πεηζκαηηθά λα θάλνπλ Δηξήλε ηόηε ν Γηθαηόπνιεο, ν ήξσαο ηνπ Αξηζηνθάλε, αλαιακβάλεη ν ίδηνο πξσηνβνπιία γηα Δηξήλε, Γηθαηνζύλε θαη Αμηνθξαηία θαη. ην γιέληη αξρίδεη! Γηαηί ν πνιηηηθόο Αξηζηνθάλεο έρεη θέθηα!!! ΚΤΡΗΑΚΖ 6 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ ΔΓΚΑΗΝΗΑ ΔΚΘΔΖ & ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ- PERFORMANCE ΔΓΚΑΗΝΗΑ ΔΚΘΔΖ «40 ΥΡΟΝΗΑ ΑΗΥΤΛΔΗΑ» 6 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 30 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ ζην Γηνηθεηήξην Παιαηνύ Διαηνπξγείνπ Μηα έθζεζε κε ληνθνπκέληα από ηελ ηζηνξία ηνπ ζεζκνύ ησλ Αηζρπιείσλ Δίζνδνο ειεύζεξε γηα ην θνηλό

13 ΔΓΚΑΗΝΗΑ ΔΗΚΑΣΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ - ΓΡΑΖ «ΔΛΔΤΖ-ΥΩΡΟ-ΥΡΟΝΟ-ΔΝΔΡΓΔΗΑ» ΑΗΜΗΛΗΑ ΜΠΟΤΡΗΣΖ 6 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 18ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ Ζ Διεπζίλα, έλαο ηόπνο πνπ ηνλ ραξαθηεξίδεη κία ζεκαληηθή αξραία ηζηνξία, ηαπηόρξνλα ζεκαηνδνηεί θαη ηε βηνκεραληθή πνξεία ηεο ρώξαο ηνλ ηειεπηαίν αηώλα. Σν εηθαζηηθό έξγν Έιεπζε ρώξνο ρξόλνο ελέξγεηα εξεπλά ηε ζρέζε ηνπ ζώκαηνο κε ην βηνκεραληθό ηνπίν ηεο Διεπζίλαο. Σν ζώκα ηνπνζεηείηαη σο παιιόκελν πεδίν ζηνπο βηνκεραληθνύο ρώξνπο, (Παιαηά Λαηνκεία Διεπζίλαο, Α.Δ. Σζηκέλησλ ΣΗΣΑΝ Δξγνζηάζην Διεπζίλαο, Παιαηό Καξλάγην, Διιεληθά Πεηξέιαηα Διεπζίλαο - πξώελ Πεηξόια). Με κέηξν ην αλζξώπηλν ζώκα, ηε κλήκε θαη ην βίσκα, θαηαγξάθεη ηελ αξρηηεθηνληθή, ηε δπλακηθή θαη ηελ ηζηνξία ησλ βηνκεραληθώλ ρώξσλ. Σν ζώκα θηλείηαη κέζα ζηνπο ρώξνπο δεκηνπξγώληαο έλα θαηλνύξγην πεξηβάιινλ, ζην νπνίν ε νληόηεηα άλζξσπνο ζπλαληά ην βηνκεραληθό ρώξν, ζπλππάξρνπλ θαη αλαδεκηνπξγνύλ έλα θαηλνύξγην πεδίν πξαγκαηηθόηεηαο. Σν εηθαζηηθό έξγν ρξεζηκνπνηεί σο κέζν έθθξαζεο, ηελ θίλεζε ηνπ ζώκαηνο, ηελ site specific art, ηελ performance, ηελ εγθαηάζηαζε, ηελ θηλνύκελε εηθόλα θαη ηε θσηνγξαθία. Ηδέα, εγθαηάζηαζε θαη performance: Αηκηιία Μπνπξίηε Βίληεν (θάκεξα, κνληάδ): Πάλνο Βηηησξάθεο Φσηνγξαθία: Βνύια Αλδξώλε, Μαξία Αζαλαζνπνύινπ θαη Γήκεηξα Σζάκε Μεηαιιηθή θαηαζθεπή: Γεκήηξεο Μπνπξίηζαο Ώξεο ιεηηνπξγίαο: Καζεκεξηλά 19:00-23:00 Δίζνδνο ειεύζεξε γηα ην θνηλό ΓΔΤΣΔΡΑ 7 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ ΜΟΤΗΚΖ ΜΟΝΗΚΑ Secret In The Dark Tour

14 Ζ Μόληθα, ε ηξαγνπδνπνηόο πνπ έδσζε λέα πλνή ζηελ ειιεληθή κνπζηθή ζθελή, κεηά από ηελ sold out ζπλαπιία ηεο ζην Ζξώδεην ηνλ πεξαζκέλν Ηνύιην, όπνπ παξνπζίαζε γηα πξώηε θνξά live ην θαηλνύξγην ηεο άικπνπκ Secret In The Dark, επηζηξέθεη ην θαινθαίξη ηνπ 2015 κε κηα ηδηαίηεξε εκθάληζε ζην ΠΑΛΑΗΟ ΔΛΑΗΟΤΡΓΔΗΟ ΔΛΔΤΗΝΑ, ζηα πιαίζηα ησλ ΑΗΥΤΛΔΗΧΝ 2015, ηελ Γεπηέξα 7 επηεκβξίνπ. Με αλαλεσκέλν κνπζηθό πξνθίι, ε Μόληθα ππόζρεηαη λα ζπλδπάζεη ην 70 s vintage θιίκα πνπ ηόζν απζεληηθά απνηύπσζε, κε ηελ ζύγρξνλε pop αηζζεηηθή ηνπ Secret In The Dark, ην νπνίν ερνγξάθεζε κε ηε ζπκβνιή ηνπ παξαγσγνύ Homer Steinweiss (ελόο από ηνπο βαζηθνύο αξρηηέθηνλεο ηνπ θιαζηθνύ άικπνπκ ηεο Amy Winehouse, Back To Black ), αιιά θαη εμαηξεηηθώλ κνπζηθώλ από ηνπο Dap Κings (πνπ έρνπλ παίμεη κε Sharon Jones, Mark Ronson θ.ά.) θαη ηελ Menahan Street Band (ζπλεξγάηεο ησλ Black Keys θαη ηνπ Charles Bradley) κε ηνπο νπνίνπο εκθαλίζηεθε επίζεο ζηελ παξζεληθή ηεο ζπλαπιία ηεο ζηε Νέα Τόξθε. ηνλ ππέξνρν ρώξν ηνπ Παιαηνύ Διαηνπξγείνπ ζηελ Παξαιία ηεο Διεπζίλαο, ζα αθνπζηνύλ εθηόο από ην θαηλνύξγην πιηθό, όιεο νη πνιπαγαπεκέλεο επηηπρίεο θαη θιαζηθέο ζηηγκέο ηεο Μόληθαο, από νιόθιεξε ηε δηζθνγξαθία ηεο, όπσο ην Over The Hill, ην Ba e, ην Bloody Sth, ην Exit θαη ην Yes I Do. Σελ ζπλνδεύεη ζηελ ζθελή κηα εμαηξεηηθή ειιεληθή κπάληα από ηνπο πιένλ ηαιαληνύρνπο κνπζηθνύο ηεο λέαο γεληάο. ΣΡΗΣΖ 8 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ ΜΟΤΗΚΖ M.O.T.He TRIO Music of the heart modern jazz trio Σν trio M.O.T.He, (music of the heart) είλαη έλαο θόζκνο αηκνζθαηξηθώλ jazz, ethnic, ειιεληθώλ θαη απηνζρεδίσλ ξπζκηθώλ θαη ερεηηθώλ ελαιιαγώλ, κε θαηαβνιέο θαη επηξξνέο από ηελ επξσπατθή jazz ζθελή, ηελ ειιεληθή παξάδνζε, θαη ηε ζύγρξνλε δηεζλή κνπζηθή ζθελή. Έλα ζπλαηζζεκαηηθό

15 ηαμίδη ζηνλ θόζκν ηνπ ειεπζέξνπ απηνζρεδηαζκνύ κε ζπκκέηνρε ζηα κεγαιύηεξα Γηεζλή Φεζηηβάι Vagelis Tsinas (drums) Ilias Pantazis (bass) Manolis Papadakis (piano) Δίζνδνο γηα ην θνηλό ειεύζεξε ΣΔΣΑΡΣΖ 9 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΟ ΜΟΤΕΟΤΡΑΚΖ & ΠΔΝΤ ΜΠΑΛΣΑΣΕΖ «Πνπ θαη Πνπ» Πνπ θαη Πνπ δπν ζξύινη ηηο κνπζηθήο απνθαζίδνπλ λα ελώζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο, λα παθεηάξνπλ ηηο επηηπρίεο ηνπο θαη λα πεξηνδεύζνπλ από πόιε ζε πόιε & από ρσξηό ζε ρσξηό γηα λα ζε βξνπλ θαη λα ζνπ ραξίζνπλ ηελ πην αμέραζηε βξαδηά ηεο δσήο ζνπ. ε κηα βξαδηά γεκάην ηξαγνύδη, ρνξό, κεισδίεο από ην παξειζόλ αιιά θαη θαηλνύξγηεο επηηπρίεο πνπ ζα καγέςνπλ ηα απηηά ζνπ θαη ζα αλαηηλάμνπλ ηνλ εγθέθαιν ζνπ. Πνπ θαη Πνπ απηό ζπκβαίλεη. Αιιά... όρη θέηνο! Δπεηδή νη ζξύινη δελ κπνξνύζαλ, ζαο ζηέιλνπκε ηνλ Μνπδνπξάθε κε ηελ Μπαιηαηδή (frontwoman ησλ «Penny & The Swingin Cats), πνπ θάλνπλ όια ηα παξαπάλσ θαη είλαη θαη πην λένη θαη είλαη αθόκα θαιύηεξνη θαη ζα ζαο θνζηίζνπλ θαη πνιύ ιηγόηεξν! Πνπ θαη Πνπ Πέλζνο ή Πάξηπ? Πνηό θαη Παλζέιελνο Πίηα κε Πάζνο Πόδηα ζηελ Πίζηα Παξέα ζε Παξαιία Πάληα Ππππζειά Πεξίπνπ Πνηέ

16 Πόηε Πόηε Πάην Πξηλ Πηώ θαη Πην Πξηλ Παξά θαη Πέληε Πνιύ θαη Παληνύ Π.κ σο ην Πξσί Πνπ θαη Πνπ Πέλλπ θαη Πάλνο!!! Μαδί ηνπο νη εμαίξεηνη κνπζηθνί: Μηράιεο Καηζαξόο (πιήθηξα), Γεκήηξεο Φξνζύλεο (κπάζν), Βαγγέιεο Κνηδάκπαζεο (ηύκπαλα), Γεκήηξεο Καξαγηάλλεο (ζαμόθσλνθιαξηλέην), Γξεγόξεο Νηάλεο (θηζάξα). Τπεύζπλνο ερνιεςίαο ν Αλδξέαο Κνπηάιαο. ΠΔΜΠΣΖ 10 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ ΠΑΗΓΗΚΟ ΘΔΑΣΡΟ «ΠΑΡΑΜΤΘΗ ΥΩΡΗ ΟΝΟΜΑ» ζθελνζεζία Κάξκελ Ρνπγγέξε Από ην νκώλπκν κπζηζηόξεκα ηεο Πελειόπεο Γέιηα. Έλα έληερλν, δηαρξνληθό παξακύζη, όπνπ ε παηξίδα θαη ηα δεηλά ηεο, κεηαθέξνληαη κε έλαλ εύιεπην θαη καγηθό ηξόπν. Λίγα ιόγηα γηα ην έξγν ην βαζίιεην ησλ Μνηξνιάηξσλ ν Αζηόραζηνο γηνο ηνπ βαζηιηά πλεηνύ, δηαδέρεηαη ηνλ παηέξα ηνπ ζηνλ ζξόλν. Ο λένο βαζηιηάο ελδηαθέξεηαη κόλν γηα δηαζθέδαζε θαη θαινπέξαζε. πσο είλαη θπζηθό ζε ιίγν θαηξό ην βαζίιεην θαηαξξέεη. Σν ζεζαπξνθπιάθην αδεηάδεη! Ζ ρώξα δαλείδεηαη ζπλέρεηα θαη ν ηόπνο εξεκώλεη. Μελ αληέρνληαο απηή ηελ θαηάζηαζε ν γηνο ηνπ βαζηιηά απνθαζίδεη λα δξάζεη. Με βνεζό ηελ κηθξή ηνπ αδεξθή θαη κεηά από πνιιέο πεξηπέηεηεο ζα θαηνξζώζεη λα εκπλεύζεη πίζηε θαη εκπηζηνζύλε ζηνλ ιαό ηνπ ώζηε όινη καδί λα βνεζήζνπλ λα αλνξζσζεί ε ρώξα. Σν βαζηιόπνπιν, ν πξσηαγσληζηήο ηεο ηζηνξίαο καο, ζα κπνξνύζε λα είλαη ν λένο Έιιελαο πνπ βξίζθεη ηε δύλακε θαη ηνλ ηξόπν ώζηε λα μαλαγελλεζεί ε παηξίδα ηνπ. Δίλαη

17 έλα έξγν κε ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα πινθή, αιιά θαη κε αίζζεζε ηνπ ρηνύκνξ, πνπ ζίγνπξα ζα δηαζθεδάζεη ηα παηδηά, αιιά ζπγρξόλσο ζα ηα δηδάμεη κε έκκεζν ηξόπν, κηα πνπ κηιάεη γηα ηηο αμίεο ηεο εξγαζίαο, ηεο δηθαηνζύλεο, ηεο πξνζπάζεηαο, ηεο αλδξείαο, ηεο ζπιινγηθόηεηαο ζε αληίζεζε κε ηελ ηεκπειηά, ηελ αδηθία, ηελ παξαίηεζε, ηε δεηιία θαη ηνλ αηνκηζκό. ΤΝΣΔΛΔΣΔ Κείκελν: Κάξκελ Ρνπγγέξε θελνζεζία: Κάξκελ Ρνπγγέξε, Υξηζηίλα Κνπινπκπή θεληθά-θνζηνύκηα: Υξηζηίλα Κνπινπκπή Κίλεζε-ρνξνγξαθίεο-θσηηζκνί: Πέηξνο Γάιιηαο Μνπζηθή ζύλζεζε-ελνξρήζηξσζε: Αληώλεο Γειαπόξηαο ηίρνη & επηινγή ηξαγνπδηώλ: Αλδξέαο Κνπινπκπήο ΠΑΗΕΟΤΝ ΚΑΗ ΣΡΑΓΟΤΓΟΤΝ ΟΗ ΖΘΟΠΟΗΟΗ: Φαξκάθεο Νεθηάξηνο, Κνκπόγησξγαο Αιέμαλδξνο, Πνιπθαλδξίηνπ Γέζπνηλα,Νηθνιάνπ Γηάλλεο, νθηαλνπνύινπ Ακάληα, Υξπζαλζνπνύινπ Μπξηώ, Ληλαξδάηνπ Κσλζηαληίλα Διεύζεξε είζνδνο γηα ην θνηλό ΠΑΡΑΚΔΤΖ 11 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ ΜΟΤΗΚΖ ΔΛΛΖ ΠΑΠΑΛΑ - VASSILIKOS Play Οη πνξείεο ηνπο ζπλαληηνύληαη ζπρλά ηα ηειεπηαία ρξόληα. Φέηνο ην θαινθαίξη, θαη κεηά από ηηο πνιύ επηηπρεκέλεο ρεηκεξηλέο ηνπο εκθαλίζεηο, ζα ζπλαληεζνύλ μαλά ζε κηα κηθξή θαινθαηξηλή πεξηνδεία ζε όιε ηελ Διιάδα! Ζ Έιιε Παζπαιά θαη ν Vassilikos, εθηόο από θίινη θαη ζεκαληηθνί εξκελεπηέο, αλαθάιπςαλ όηη κνηξάδνληαη θαη θνηλέο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο. Σελ αθνπιηζηηθή εηιηθξίλεηα ηεο Joni Mitchell, ηελ νλεηξηθή καγεία ηνπ Henri Mancini, ηε ζθνηεηλή, ππόγεηα κνπζηθή ηνπ Σom Waits, ηηο κνλαδηθέο κεισδίεο ησλ The Beatles θαη θπζηθά ηε βαζύηαηε ιατθή επγέλεηα ηνπ Βαζίιε Σζηηζάλε θαη ηελ αμεπέξαζηε γνεηεία ηνπ θόζκνπ ηνπ Μάλνπ Υαηδηδάθη.

18 Ζ Παζπαιά ππήξμε άιισζηε από ηα αγαπεκέλα παηδηά ηνπ Μάλνπ Υαηδηδάθη, αθνύ ε δηζθνγξαθηθή ηνπο ζπλάληεζε μεθίλεζε παιηόηεξα θαη από ηελ επνρή ηνπ είξηνπ θαη ζπλερίζηεθε θαη αξγόηεξα κε ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ ερνγξάθεζε ζπνπδαίσλ έξγσλ ηνπ. Ο Vassilikos κπνξεί λα κελ πξόιαβε κηα ηέηνηα ζπλεξγαζία, ηνλ «ζπλάληεζε» όκσο αξγόηεξα, όηαλ δηαζθεύαζε εμαηξεηηθά ηα Reflections, καδί κε ηνπο Raining Pleasure. Ζ λέα ηνπο ζπλάληεζε ηνπο βξίζθεη πην ώξηκνπο θαη γεκάηνπο έκπλεπζε γηα έλα κνλαδηθό ηαμίδη κέζα από απξόβιεπηεο κνπζηθέο ζηάζεηο, ζε ηξαγνύδηα ηνπ ειιεληθνύ θαη δηεζλνύο ξεπεξηνξίνπ. Οη δσέο ηνπο άιισζηε κνηξάδνληαη ζην «εδώ» θαη ζην «εθεί». Ζ Έιιε Παζπαιά γελλήζεθε θαη κεγάισζε ζηηο ΖΠΑ, αιιά επέιεμε λα δεη ζηελ Διιάδα, ελώ ν Vassilikos γελλήζεθε εδώ, αιιά επέιεμε λα δεη θαη λα δεκηνπξγεί ζηελ Δπξώπε, κε ηειεπηαίν ζεκεξηλό ζηαζκό ην Λνλδίλν. Απηέο νη πξνζσπηθέο δηαδξνκέο θαηαγξάθνληαη θαη κέζα από κνπζηθέο επηινγέο, «ληόπηεο» θαη «αιινδαπέο», πνπ ζρεκαηίδνπλ έλα απξόβιεπην θαη ζαγελεπηηθό κνπζηθό πξόγξακκα. ην πιάη ηνπο, δύν ζεκαληηθνί Έιιελεο κνπζηθνί: Ο ζαμνθσλίζηαο θαη ζπλζέηεο David Lynch θαη ν πηαλίζηαο θαη ζπλζέηεο Σάθεο Φαξαδήο. Παιηνί ζπλεξγάηεο ηεο Παζπαιά θαη νη δύν, νη νπνίνη έρνπλ ζηηγκαηίζεη ηε κνπζηθή ηεο πνξεία θαη εμέιημε. Μηα απξόνπηε ζπλάληεζε κε δηαδξαζηηθό ραξαθηήξα, όπνπ νη δπν ηνπο ηξαγνπδνύλ, αιιά όρη κόλν, αθνύ ε Έιιε παίδεη πηάλν θαη θξνπζηά θαη ν Vassilikos θηζάξα, κπάζν, αιιά θαη ηύκπαλα. ΑΒΒΑΣΟ 12 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 1νο ΖΜΗΜΑΡΑΘΩΝΗΟ «ΣΑ ΗΥΝΖ ΣΖ ΗΔΡΑ ΟΓΟΤ» PERFORMANCE ΣΖΝ ΚΑΣΑΛΖΞΖ ΣΟΤ ΜΑΡΑΘΩΝΗΟΤ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΥΩΡΟ ΔΛΔΤΗΝΑ «ΠΡΟ ΓΤΜΑ» ΑΗΜΗΛΗΑ ΜΠΟΤΡΗΣΖ Δηθαζηηθή δξάζε (performance) ζηελ θαηάιεμε ηνπ εκηκαξαζώληνπ αγώλα «ηα Ίρλε ηεο Ηεξάο Οδνύ». Ζ δξάζε πεξηέρεη ζηνηρεία από ηελ πξόζθαηε εηθόλα ηεο Ηεξάο Οδνύ αιιά θαη από ηελ ηζηνξία ηεο πνξείαο ησλ κπζηώλ θαηά κήθνο ηεο Ηεξάο Οδνύ. Ο ραξαθηήξαο ηεο είλαη ζπκβνιηθόο θαη ζθνπόο ηεο είλαη λα δώζεη έλα ζηίγκα αξρεηππηθήο αιιά θαη ζύγρξνλεο ηειεηνπξγίαο.

19 Ηδέα θαη επηηέιεζε :Αηκηιία Μπνπξίηε Ώξα έλαξμεο εκηκαξαζώληνπ: Λήμε: Ώξα έλαξμεο performance: 18:30 πνπ ζα μεθηλήζνπλ ηνλ ηεξκαηηζκό νη πξώηνη αζιεηέο θαη ζα ζπλερίζεη κέρξη ην ηέινο ηνπ. ΚΤΡΗΑΚΖ 13 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟ ΔΘΝΗΚΟ ΘΔΑΣΡΟ «ΔΚΚΛΖΗΑΕΟΤΔ» ηνπ Αξηζηνθάλε ζθελνζεζία Γηάλλε Μπέδνπ «Δθθιεζηάδνπζεο» ηνπ Αξηζηνθάλε Μεηά ηελ ήηηα ηεο Αζήλαο ζηνλ Πεινπνλλεζηαθό πόιεκν, ε δηαθζνξά θαη νη αληζόηεηεο έρνπλ μεπεξάζεη θάζε όξην. Έηζη νη Αζελαίεο, κε πξσηνβνπιία ηεο Πξαμαγόξαο, απνθαζίδνπλ λα αληηδξάζνπλ δπλακηθά. Μεηακθηεζκέλεο ζε άληξεο, πεγαίλνπλ θξπθά ζηελ Δθθιεζία ηνπ Γήκνπ θαη πεξλνύλ έλα ςήθηζκα πνπ ηνπο δίλεη ηελ εμνπζία. Δπηβάιινπλ ηηο πνιηηηθέο ηνπο κεηαξξπζκίζεηο θαη εθαξκόδνπλ πεξηνπζηαθή θαη εξσηηθή θνηλνθηεκνζύλε. Χζηόζν, ε πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηόο ηνπο ζα απνδεηρηεί νπηνπηθή θαη ζα ππνλνκεπζεί από δηαδνρηθέο θσκηθνηξαγηθέο θαηαζηάζεηο. Οη «Δθθιεζηάδνπζεο», ην πξνηειεπηαίν έξγν ηνπ Αξηζηνθάλε, παξνπζηάζηεθαλ πεξί ην 392 π.υ. Μέζα από ηελ θσκηθή θόξκα, ηνπο ρηνπκνξηζηηθνύο δηαιόγνπο θαη ηα ζπαξηαξηζηά επεηζόδηα ηεο πνιηηηθήο απηήο θσκσδίαο, ν πνηεηήο εθθξάδεη ηελ πηθξία ηνπ γηα ηελ αδηέμνδε θαηάζηαζε ηεο Αζήλαο, κεηά ην ηέινο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνύ πνιέκνπ. Σαπηόηεηα παξάζηαζεο Μεηάθξαζε: Μίλσο Βνιαλάθεο θελνζεζία - Γξακαηνπξγηθή επεμεξγαζία: Γηάλλεο Μπέδνο θεληθά - Κνζηνύκηα: Γηώξγνο Γαβαιάο Μνπζηθή - ηίρνη: Κσζηήο Μαξαβέγηαο Κίλεζε: εζίι Μηθξνύηζηθνπ Φσηηζκνί: Υξήζηνο Σδηόγθαο

20 Μνπζηθή δηδαζθαιία: Μειίλα Παηνλίδνπ Βνεζόο ζθελνζέηε: Νηέληα ηαζηλνπνύινπ Γηαλνκή (κε αιθαβεηηθή ζεηξά) Νένο: Πάλνο Βιάρνο Γξηά Β': Μπάκπεο Γαιηαηζάηνο Βιέππξνο: Γηάλλεο Ενπγαλέιεο Γξηά Γ': Θαλάζεο Ηζηδώξνπ Αλδξαο: Παλαγηώηεο Καηζώιεο ρνιηαζηήο: Κώζηα;ο Κνξάθεο Γείηνλαο: Νίθνο Μαγδαιελόο Υξέκεο: Λαέξηεο Μαιθόηζεο Πξαμαγόξα: Γηάλλεο Μπέδνο Νέα: Γαλάε θηάδε Γξηά Α': Γησξγήο Σζνπξήο Υνξόο: Υξηζηέιια Γθηδέιε, Γάθλε Γαπίδ, Άληξε Θενδόηνπ, Γεκεηξα Καξαθσζηαληή, Βαιεξία Κνπξνύπε, Ησάλλα Λέθθα, Δηξήλε Μαθξή, Καηεξίλα Μανύηζνπ, Ρνδαιία Μηρνπνύινπ, Διέλε Μπνύθιε, Πνιπμέλε Μπισλά, Κσλζηαληίλα Νηαληάκε, Μαξίλα άηηη, Νηέληα ηαζηλνπνύινπ. ΣΡΗΣΖ 15 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΒΗΒΛΗΟΤ Π.Κ. "Λ.ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ «Νύρηα καγηθή... λύρηα παξακπζέληα!!» Παξνπζίαζε Βηβιίνπ «Σα παξακύζηα γηα ηνπο κήλεο» ηεο Καηεξίλαο Παπνπηζή

21 Μηά θνξά θη έλαλ θαηξό ήηαλ κηά παξακπζνύ πνπ ηε ιέγαλ Καηεξηληώ. Κη εθεί όπνπ εβάδηδε ηνπο κήλεο ζπλαπάληεζε!! Μάξηεο πνπ θεύγεη βηαζηηθά θαη μερλάεη λα πιέμεη ην βξαρηνιάθη κε ηελ άζπξε θαη ηελ θόθθηλε θισζηή γηα ηελ πεληάκνξθε, ν Γεθέκβξεο πνπ εξσηεύεηαη έλα μσηηθό ηνπ δάζνπο, ν Μάεο κε ην ζηεξλνπνύιη ηνπ ην Μαγηζζάθη ηνπ, ν Φιεβάξεο ν ηαμηδηάξεο ηεο αγάπεο πξνζθπλεηάξεο, ν Ορηώβξεο κε ηελ θπδσλίηζα ηνπ θη ν Ννέκβξεο κε ηελ δαραξέληα ηνπ, ν Ηνύλεο όκνξθνο ζα ρξπζνθίηξηλν ζηάρπ, ν επηέκβξεο ν ζθαληαιηάξεο, ν Απξίιεο γξίιεο ηηλαρηνθνθηλίδεο, ν Αύγνπζηνο ν πνξζεηήο θαηαρηεηήο, ν Ηνύιεο ν αισλάξεο θη ν Γελάξεο ν παηρληδηάξεο!!! Γώδεθα ηζηνξίεο, κία γηα ην θάζε παιηθάξη ηνπ γέξνπ Υξόλνπ, κε ηελ καηηά θαη ηελ θαξδηά κηάο παξακπζνύο πνπ έθηαζε σο ηα κνλνπάηηα θαη ηα θάζηξα ηνπο!... κηα παξακπζέληα βξαδηά πνπ ζα καγέςεη ηηο θαξδηέο κεγάισλ θαη κηθξώλ! παξακπζνύ: ζηα κνπζηθά ίρλε: ζηηο γιπθνιαιηέο: ε Καηεξίλα Παπνπηζή ν Γεκήηξεο Αλδξώλεο ε Μαξίλα Σζνπξέ Ώξα έλαξμεο Διεύζεξε είζνδνο γηα ην θνηλό ΣΔΣΑΡΣΖ 16 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ ΜΟΤΗΚΖ ΔΛΔΩΝΟΡΑ ΕΟΤΓΑΝΔΛΖ Ζ Διεσλόξα Ενπγαλέιε πεξηνδεύεη αλά ηελ Διιάδα, κε ηξαγνύδηα από ην ζύλνιν ηνπ ξεπεξηνξίνπ ηεο ζε κηα μερσξηζηή κνπζηθή παξάζηαζε. Έλα πξόγξακκα απξόβιεπην, αλαηξεπηηθό, κε ηελ Διεσλόξα επί ζθελήο λα κνηξάδεηαη ηα ηξαγνύδηα πνπ πάληα ζέινπκε λα αθνύκε θαη λα ηξαγνπδάκε, ζε έλα ξεζηηάι εξκελείαο βαζηζκέλν ζηε κνλαδηθή θσλή θαη παξνπζία ηεο. Καη όπσο ζε θάζε εκθάληζε ηεο, ζα δώζεη θαη ζα εηζπξάμεη αγάπε. Θα καο παξνπζηάζεη θαη απηό ην θαινθαίξη έλα πξόγξακκα γεκάην ππέξνρα ηξαγνύδηα πνπ έρνπκε ιαηξέςεη από ηε πξνζσπηθή ηεο δηζθνγξαθία, αιιά

22 θαη όζα έρεη αγαπήζεη εθείλε από ηελ ειιεληθή θαη μέλε κνπζηθή ζθελή. Μηα παξάζηαζε κε ηελ αηζζεηηθή θαη ηε ζθξαγίδα ηεο. Με θάζε εκθάληζή ηεο επηβεβαηώλεη ηελ πιεζσξηθή ηεο πξνζσπηθόηεηα θαη θαηαζέηεη ηε δηθή ηεο ηαπηόηεηα, ην «ζάνπληξαθ ηεο δηθήο ηεο γεληάο», πνπ ρσξά επηινγέο κηαο παγθόζκηαο κνπζηθήο ζθελήο, δηαθνξεηηθέο θνπιηνύξεο, ηνικεξέο κίμεηο, αιιά θαη ηα λεαληθά θαη πξόζθαηα κεισδηθά βηώκαηά ηεο. Γη απηό θαη νη ζπλαπιίεο ηεο πξνζειθύνπλ πάληα πνιύ θόζκν θαη θπξίσο θόζκν όισλ ησλ ειηθηώλ. Παίδνπλ καδί ηεο νη εμαηξεηηθνί κνπζηθνί: Αγγειόπνπινο Γηάλλεο - ηύκπαλα, Καιαληδάθνο Νίθνο - πηάλν/ελνξρήζηξσζε, Κίηζνο Παξαζθεπάο - κπάζν, Μπαξκπαγάιαο Γεκήηξεο θηζάξα, Οηθνλνκίδεο Γηάλλεο - ηξνκπέηα, Παζαιίδεο Νίθνο κπνπδνύθη, Υαηδεηνξδάλνπ Κσλζηαληίλνο - αθνξληεόλ. Ήρνο: Αξγύξεο Ληαλόο - Brian Coon ρεδηαζκόο-υεηξηζκόο θώησλ: Βαζίιεο Καξακνύδεο Παξαγσγή: Menta Art Events ΚΤΡΗΑΚΖ 20 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΚΖΝΖ ΔΛΔΤΗΝΑ «ΟΛΟ Ο ΚΟΜΟ ΜΗΑ ΚΖΝΖ» ηνπ αίμπεξ ζθελνζεζία Γεκήηξε Θενδώξνπ Ζ Θεαηξηθή θελή Διεπζίλαο κε ζπζηεκαηηθή δνπιεηά θαη ζεαηξηθή αγσγή, ππεξεηώληαο ην ζέαηξν θαη ηνλ πνιηηηζκό, ζπκπιεξώλεη θέηνο 9 δεκηνπξγηθά ρξόληα ζεαηξηθήο δηαδξνκήο. ινο ν θόζκνο κηα ζθελή. Μηα ηξειή παξέιαζε ζε έλα παδι ζθελώλ θαη ξόισλ, πνπ καο μελαγεί ζηα 37 έξγα ηνπ θνξπθαίνπ ησλ θιαζζηθώλ ηεο αγγιηθήο αλαγελλεζηαθήο ινγνηερλίαο, Οπίιιηακ αίμπεξ. Σν ζπλνιηθό έξγν ηνπ ειηζαβεηηαλνύ πνηεηή απνηειεί παγθόζκηα παξαθαηαζήθε. Με αθεηεξία ηα έξγα ηνπ αίμπεξ θαη κε κηα ειεύζεξε δηάζεζε ηξεηο άγγινη ζπγγξαθείο (Adam Long - Daniel Singer - Jess Borgeson) ζπλέζεζαλ κηα έμππλε, αλαηξεπηηθή θαη ρηνπκνξηζηηθή ζπξξαθή παξσδία κε ιεπηό ρηνύκνξ θαη θσκηθά ζηνηρεία.

23 Έλα πνιύρξσκν ζεαηξηθό παλεγύξη αηζζήζεσλ θαη παξαηζζήζεσλ. θελνζεζία: Γεκήηξεο Θενδώξνπ, Μνπζηθή: Γεκήηξεο Αλδξώλεο, θεληθόο Γηάθνζκνο: Υξηζηίλα Υαηδελενθύηνπ, Υνξνγξαθίεο: Μαξηάλλα ακάηηαιε - Βίθπ Μπάθα, Φσηνγξαθίεο: Βνύια Αλδξώλε Παίδνπλ: Διέλε Πέππα, Γέζπνηλα Ενπκή, Έιελα Καθαξή, Βαγγέιεο Ληλάξδνο, Ναηάζζα Μελή, Αλαζηαζία Σζνπόθε, Βίθε Μπάθα, Υαξά Παγώλε, Αληηγόλε Ζιηνπνύινπ. Διεύζεξε είζνδνο γηα ην θνηλό ΣΔΣΑΡΣΖ 23 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΔΚΓΟΖ «40 ΥΡΟΝΗΑ ΑΗΥΤΛΔΗΑ» Διεύζεξε είζνδνο γηα ην θνηλό ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟ 2015 ΘΔΡΗΝΟ ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟ ΠΑΡΑΛΗΑ ΔΛΔΤΗΝΑ ΠΡΟΒΟΛΔ 24/8 «Ξελία» ηνπ Πάλνπ Κνύηξα 25/8 «Σεηάξηε 04:45» ηνπ Αιέμε Αιεμίνπ 26/8 «Σν πξναύιην» ηεο Ρεληώο Γξαγαζάθε «Ννξβεγία» ηνπ Γηάλλε Βεζιεκέ 27/8 «Ζ έθξεμε» ηνπ ύιια Σδνπκέξθα 17/9 «Γηα πάληα» ηεο Μαξγαξίηαο Μαληά 18/9 «Ζιέθηξα» ηνπ Πέηξνπ εβαζηίθνγινπ 19/9 «Amore mio» ηνπ Υξήζηνπ Γήκα 21/9 «ην ζπίηη» ηνπ Αζαλάζηνπ Καξαληθόια

24 Θεπινόρ Κινημασογπάυορ - Παπαλία Ελετςίναρ Ώπα έναπξηρ: 20:30 Εις. 5 ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ ΣΑΗΝΗΧΝ «Ξελία» Μεηά ην ζάλαην ηεο κεηέξαο ηνπο, δύν λεαξά αδέιθηα αιβαληθήο θαηαγσγήο μεθηλνύλ από ηελ Αζήλα γηα ηε Θεζζαινλίθε ζε αλαδήηεζε ηνπ παηέξα ηνπο, ε αλεύξεζε ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα ηνπο εμαζθαιίζεη ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα. Ο δεκηνπξγόο ηεο «ηξέιιαο» ππνγξάθεη έλα αικνδνβαξηθό, θνηλσληθά επίθαηξν θαη ηξπθεξά ζπγθηλεηηθό road movie, ην νπνίν ζπκκεηείρε ζην ηειεπηαίν θεζηηβάι Καλώλ. Με αθνξκή ην ζάλαην ηεο κεηέξαο ηνπ, ν Νηάλπ, έλαο 16ρξνλνο γθέη αιβαληθήο θαηαγσγήο, μεθηλά καδί κε ηνλ Νηίλην, ην αγαπεκέλν ηνπ θνπλέιη, από ηελ Κξήηε γηα ηελ Αζήλα. Δθεί ζα ζπλαληήζεη ηνλ κεγαιύηεξν αδεξθό ηνπ Οδπζζέα θαη καδί ζα ηαμηδέςνπλ ζηε Θεζζαινλίθε, ζέινληαο αθελόο λα βξνπλ ηνλ παηέξα ηνπο, ν νπνίνο ηνπο εγθαηέιεηςε πξηλ από ρξόληα, θαη λα απνθηήζνπλ έηζη λόκηκα ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα, αθεηέξνπ λα εμαζθαιίζνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ηαιαληνύρνπ Οδπζζέα ζε έλα δηαγσληζκό ηξαγνπδηνύ.. Eιιεληθή ηαηλία, ζθελνζεζία Πάλνο Υ.Κνύηξαοκε ηνπο: Γηάλλεο ηάλθνγινπ, Μαξίζα Σξηαληαθπιιίδνπ, Κώζηα Νηθνύιη, Νίθν Γθέιηα,Άγγειν Παπαδεκεηξίνπ. «Σεηάξηε 04:45» Ο ηέιηνο, ρξεσκέλνο ηδηνθηήηεο ηδαδ θιακπ, έρεη 32 ώξεο δηνξία λα επηζηξέςεη όζα ρξσζηάεη ζε έλαλ Ρνπκάλν γθάλγθζηεξ πνπ ζθνπεύεη λα ηνπ πάξεη ην καγαδί. ηαλ θαηαιαβαίλεη πσο ν κεζνιαβεηήο θίινο ηνπ ηνλ έρεη πξνδώζεη θαη ε γπλαίθα ηνπ ζθέθηεηαη λα ηνλ εγθαηαιείςεη, ν ηέιηνο απνθαζίδεη λα αληηδξάζεη. Με κηα εζσηεξηθή θαη κεηξεκέλε, γεκάηε θαηαπηεζκέλε έληαζε εξκελεία, ν ηέιηνο Μάηλαο δίλεη δξακαηηθή ππόζηαζε ζηελ θιαζηθή γηα ηα γθαλγθζηεξηθά ζξίιεξ θηγνύξα ηνπ απειπηζκέλνπ loser, ρξσκαηίδνληαο κε γθξίδεο απνρξώζεηο ηνλ θηιόδνμν, ακεηξνεπή, πεηζκαηάξε θαη αληηθαηηθό ραξαθηήξα ηνπ. Ζ πνξεία πξνο ηε ιύηξσζε, θαη ηαπηόρξνλα θάζνδνο πξνο ηελ θόιαζε. Eιιεληθή ηαηλία, ζθελνζεζία Αιέμεο Αιεμίνπκε ηνπο: Μαξία Ναππιηώηνπ,ηέιην Μάηλα, Γεκήηξε Σδνπκάθε, Αδάκ Μπνπζδνύθν, Γηώξγν πκεσλίδε

25 «Ννξβεγία» Σν 1985, εξρόκελε από ην πνπζελά θαη κε αζηξαπηαία πνξεία κεηεσξίηε, κηα κπάληα κε ην κπζηήξην όλνκα Υσξίο Πεξηδέξαην θπθινθνξνύζε ην πξώην θαη ην ηειεπηαίν άικπνπκ ηεο θαξηέξαο ηεο γηα ηνπο ιίγνπο ηπρεξνύο πνπ ην πήξαλ ηόηε ρακπάξη. Σν άικπνπκ νλνκαδόηαλ «Υνξόο γηα Μνπζηθή» θαη δηαλεκήζεθε ζε 350 θόπηεο, νη νπνίεο γξήγνξα έγηλαλ θαπλόο., Γλήζηα new wave θαη synth pop ηέθλα, όκσο μεθάζαξα παλθ ζηελ ςπρή, κε επηζεηηθό ειιεληθό ζηίρν ν νπνίνο, αλ θαη ζπρλά γξηθώδεο, ήηαλ απόιπηα ζπλπθαζκέλoο κε ην κνπδηαζκέλν θνηλσληθνπνιηηηθό ηνπίν ηεο ηόηε Διιάδαο, νη Υσξίο Πεξηδέξαην εμαθαλίζηεθαλ έλα ρξόλν κεηά, όπσο αθξηβώο έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο: Αζόξπβα θαη αηληγκαηηθά. ηε δηάξθεηα ηεο απνπζίαο ηεο, ε κπάληα κεηαηξάπεθε ζε θαιά θξπκκέλν κπζηηθό γηα ιίγνπο θαη θαινύο, ηα ειάρηζηα αληίηππα ηνπ δίζθνπ πνπ κπνξνύζε θαλείο λα εληνπίζεη είραλ απνθηήζεη αζηξνλνκηθή αμία θαη λεώηεξεο γεληέο άξρηζαλ λα ηξαγνπδνύλ ηα θνκκάηηα ησλ Υσξίο Πεξηδέξαην ζε θιακπ όπσο ε ζξπιηθή Re ound, ζώδνληάο ηα από ηε ιήζε θαη αλαδσππξώλνληαο ην ελδηαθέξνλ γηα ην ρακέλν γθξνππ. Eιιεληθή ηαηλία, Γηαλλε Βεζιεκε κε ηνπο: Βαγγέιεο Μνπξίθεο, Αιεμία Καιηζίθε, όθε Εαλλίλνπ, Μάξθνο Λεδέο,Νηάληει Μπόιληα, «Πξναύιην» Καη ε παξνπζία ηνπ ειιεληθνύ θηλεκαηνγξάθνπ ζην θεηηλό Γηεζλέο Φεζηηβάι θηλεκαηνγξάθνπ ηνπ Βεξνιίλνπ (6 έσο 16 Φεβξνπαξίνπ) θαιά θξαηεί. Ζ κηθξνύ κήθνπο ηαηλία ηεο Ρεληώο Γξαγαζάθε κε ηίηιν «Πξναύιην» ζα πξνβιεζεί ζηελ θαηεγνξία 14plus ηνπ πξνγξάκκαηνο Generation. Σν ελ ιόγσ πξόγξακκα ρσξίδεηαη ζε δύν θαηεγνξίεο ηελ 14plus θαη ηελ Kplus όπνπ ζπλνιηθά ζα ζπκκεηέρνπλ 60 ηαηλίεο από 35 ρώξεο. Από απηέο νη 29 είλαη κεγάινπ κήθνπο, ελώ από ην ζύλνιν νη πέληε ηαηλίεο κεγάινπ θαη νη ελληά κηθξνύ κήθνπο είλαη θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ. Σν «Πξναύιην» δηαδξακαηίδεηαη ζηελ θαινθαηξηλή Αζήλα. Μηα παξέα καζεηώλ αξάδεη ζην πξναύιην ελόο ζρνιείνπ. Οη ζρνιηθέο αίζνπζεο είλαη άδεηεο. Ο ήιηνο θαίεη. Έλα κπαιόλη κε λεξό πέθηεη από ηνλ νπξαλό θαη ην κπνπγέιν αξρίδεη. Απηό ην κπνπγέιν όκσο ζα παίδεηαη κέρξη ηειηθήο πηώζεσο. Σν ζελάξην θαη ε ζθελνζεζία αλήθνπλ ζηε Ρεληώ Γξαγαζάθε θαη ε παξαγσγή ζηελ GUANACO θαη ην Διιεληθό Κέληξν Κηλεκαηνγξάθνπ. «Έθξεμε» Ζ Μαξία ηξέρεη ζηελ Δζληθή Οδό. Πίζσ ηεο, θσηηά θαη κηα ηζάληα γεκάηε ιεθηά. Μπξνζηά ηεο, ν αηέιεησηνο δξόκνο. Μόιηο κηα κέξα πξηλ, ήηαλ κηα ζηνξγηθή κεηέξα, εξσηεπκέλε ζύδπγνο, ππεύζπλε θόξε. ήκεξα, έρεη

26 επαλαζηαηήζεη. Καη είλαη απνθαζηζκέλε λα ζαξώζεη ζην πέξαζκά ηεο ό,ηη αγάπεζε πνηέ. Βίαηε θαη εηιηθξηλήο, γελλαία ζαλ ηελ εξσίδα ηεο ε ΔΚΡΖΞΖ ηελ αθνινπζεί ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα μαλαπάξεη ηε δσή ηεο ζηα ρέξηα ηεο. Ζ καύξε θσκσδία θαη ην δξάκα ελαιιάζζνληαη ζπλερώο θαη κηα θξπκκέλε ηξπθεξόηεηα ηξππάεη δηαξθώο ηε ζθιεξή πξαγκαηηθόηεηα, ζπλζέηνληαο ηελ ηειηθή πνξεία ηεο Μαξίαο πξνο ηελ εμηιέσζε, ζε κηα ειιεληθή ηζηνξία πην επίθαηξε από πνηέ. θελνζεζία ύιιαο Σδνπκέξθαο Παίδνπλ Αγγειηθή Παπνύιηα, Βαζίιεο Γνγάλεο, Μαξία Φηιίλε, Θέκηο Μπαδάθα, Γηώξγνο Μπηληάξεο, Μάθεο Παπαδεκεηξίνπ «Γηα Πάληα» Ο Κώζηαο, έλαο κνλαρηθόο 50άξεο νδεγόο ζηνλ ειεθηξηθό ζηδεξόδξνκν, βιέπεη θάζε πξσί ζην ηξέλν ηελ Άλλα, κηα πσιήηξηα αθηνπιντθώλ εηζηηεξίσλ. ηαλ έλα γεγνλόο ζα αλαηξέςεη ηε ξνπηηληάξηθε θαζεκεξηλόηεηά ηνπ, ζα απνθαζίζεη λα ηελ πξνζεγγίζεη θαη λα ηεο κηιήζεη. Με ιηηά πιάλα θαη εθθξαζηηθά βιέκκαηα ε ζθελνζέηεο ηεο «Υξπζόζθνλεο» πεξηγξάθεη κε ζαθήλεηα έλα απάλζξσπν αζηηθό ηνπίν. Φπηεύεη κέζα ηνπ ηελ ειπίδα θη αθήλεη ηα πξάγκαηα λα πάξνπλ ην δξόκν ηνπο κε κηα αληνληνληθή απνζηαζηνπνίεζε θη έλαλ αγγεινπνπιηθό ζπκβνιηζκό πνπ «αληαλαθινύλ» ηελ ςπρνινγία ησλ εξώσλ θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ πόιε. Διιεληθή ηαηλία, ζθελνζεζία Μαξγαξίηα Μαληάκε ηνπο: Άλλα Μάζρα,Κώζηα Φηιίππνγινπ «Electra» Ζ Electra είλαη κηα λεαξή θνπέια, μέλε ζηε ρώξα ηεο, όπσο θαη ζηηο άιιεο ρώξεο. Από ηελ Αθξηθή κέρξη ηελ Δπξώπε, ε ηαηλία είλαη έλα πάδι πνπ ζπλζέηεη ηελ ηαπηόηεηά ηεο. Σν λήκα ηεο ηζηνξίαο απηήο ηεο ζύγρξνλεο Ζιέθηξαο δελ αθνινπζεί κηα ρξνλνινγηθή πνξεία, αιιά ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηεο ζπλδέζεηο. Ζ Ζιέθηξα αλαζπλζέηεη ζηελ ηαηλία ηα «θνκκάηηα» ηνπ παξειζόληνο ηεο, γηα λα θαηαλνήζεη ην παξόλ θαη λα κπνξέζεη λα νξακαηηζηεί ην κέιινλ ηεο. Σν ηαμίδη ηεο Ζιέθηξαο είλαη ε ίδηα ηεο ε ρώξα. Ζ ηαηλία πεξηέρεη δηαιόγνπο ζε πνιιέο γιώζζεο πνπ δελ ππνηηηιίδνληαη, γηαηί απνηεινύλ κέξνο ηεο ερεηηθήο θαη κνπζηθήο ππόθξνπζεο. θελνζεζία ελάξην Κάκεξα: Πέηξνο εβαζηίθνγινπ

27 Πξσηαγσληζηνύλ: νθία Κόθθαιε, Καξπνθπιιηά Καξακπέηε, Chris Ratzanov, Modou Ndiaye, Omar Fall, Λάκπξνο Κηελαβόο, Υξύζα Μνξθνύιε, Maria Ohilebo, Tiemoko Haidara Amore mio Οη εμσζπδπγηθέο πεξηπέηεηεο ελόο πξνπνλεηή γπλαηθείαο νκάδαο βόιετ, κηα θνιιεηή θη έλαο θνιιεηόο πνπ εξσηεύνληαη ηελ ίδηα γπλαηθάξα, κηα αλέιπηζηα αηαίξηαζηε ζρέζε κεηαμύ εηεξώλπκσλ θαη νη κεηά-ζπδπγηθέο αλαδεηήζεηο ελόο γάκνπ ηεο ζπκθνξάο κπιέθνληαη κε ηνλ πην απξόβιεπην ηξόπν. Eιιεληθή ηαηλία, ζθελνζεζία Υξήζηνο Γήκαοκε ηνπο: Φάλε Μνπξαηίδε, Ναηαιία Σζαιίθε, Πάλν Μνπδνπξάθε, Αζελά Οηθνλνκάθνπ ην πίηη Ζ Νάληηα, κηα 45άξα γπλαίθα από ηε Γεσξγία, εξγάδεηαη σο νηθηαθή βνεζόο εδώ θαη 12 ρξόληα γηα κηα λεόπινπηε ειιεληθή νηθνγέλεηα. Ζ κεηαμύ ηνπο ζρέζε, όκσο, ζα αιιάμεη όηαλ ε πγεία ηεο θινληζηεί από κηα ζνβαξή λεπξνινγηθή αζζέλεηα, ελώ ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ηεο νηθνγέλεηαο γίλνληαη αζθπθηηθά. Φεζηηβαιηθή ζπκκεηνρή ζην Βεξνιίλν γηα ηελ αληνληνληθή αθηηλνγξαθία κηαο ζύλζεηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθόηεηαο, ζθελνζεηεκέλε κε ιηηή αθξίβεηα θαη εξκελεπκέλε κε βαζηά εζσηεξηθόηεηα. Ο Διιελνγεξκαλόο Αζαλάζηνο Καξαληθόιαο εληππσζηάδεη κε ηελ θηλεκαηνγξαθηθή σξηκόηεηά ηνπ, ελώ ε πξσηαγσλίζηξηα Μαξία Καιιηκάλε («Μαραηξνβγάιηεο») είλαη κηα πξαγκαηηθή απνθάιπςε. Διιελνγεξκαληθή ηαηλία, ζθελνζεζία Αζαλάζηνο Καξαληθόιαοκε ηνπο:μαξία Καιιηκάλε, Μαξίζα Σξηαληαθπιιίδνπ, Αιέμαλδξνο Λνγνζέηεο, Γηάλλε Σνξηέθε

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ Παπάγου, 27/5/2011 ΓΡΑΦΔΙΟ ΦΔΣΙΒΑΛ ΣΗΛ: 213-2027185, 186, 187 FAX: 210-6519014 ΗΛΕΚΣΡ. Δ/ΝΗ: www.dpapxol.gov.gr E-mail: festivalpapagou@gmail.com Όπως κάθε χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΛ: 213-2027185, 186, 187 FAX: 210-6519014 ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ: www.dpapxol.gov.gr E-mail: festival@dpapxol.gov.gr Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Δήμος μας,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηινο: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κνπζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίρνη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 43 νπ ΦΔΣΗΒΑΛ ΟΛΤΜΠΟΤ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 43 νπ ΦΔΣΗΒΑΛ ΟΛΤΜΠΟΤ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 43 νπ ΦΔΣΗΒΑΛ ΟΛΤΜΠΟΤ 2014 ΚΔΝΣΡΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΧΝ ΦΖΦΗΓΧΣΧΝ ΓΗΟΤ Ηνύιηνο Αύγνπζηνο Δθζέζεηο Σηκώκελωλ Υωξώλ ΓΔΡΜΑΝΗΑ: Μείλε! Ζ Αξθαδία σο ζέκα ζηε ραξαθηηθή κεηαμύ 1490 θαη 1830 ε ζπλεξγαζία κε ην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 1. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Α 2007-2008 Υ Ησλά Βαζηιηθή Γνθηκίνπ Διιεληθήο Πξεζβείαο 2. 56 νο Γηαγσληζκόο ρνιείσλ ηεο Δπξώπεο (ΓΗ..ΔΤΡΩ) 3. 56 νο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηιος: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κοσζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίτοη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750)

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Δημιοσργός: Ζωή Τζιλίκη Λεηςία 1745. Δίκαη 60 ρξνλώλ θαη έρσ απνθηήζεη κεγάιε θήκε ζαλ νξγαλίζηαο, ηζεκπαιίζηαο, θάληνξαο ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά,

Διαβάστε περισσότερα

Απο-οικειοποίηση: Γλώσσα και Ππάξη Έβεισλ Γαβρήιοσ, Φοίβε Γηαλλίζε, Κωζηής Παλεγύρες

Απο-οικειοποίηση: Γλώσσα και Ππάξη Έβεισλ Γαβρήιοσ, Φοίβε Γηαλλίζε, Κωζηής Παλεγύρες Απο-οικειοποίηση: Γλώσσα και Ππάξη Έβεισλ Γαβρήιοσ, Φοίβε Γηαλλίζε, Κωζηής Παλεγύρες Ναηαιία Μσιωλάθε Αιίλα Ορθαλού Άρηεκης Νηθοιοπούιοσ Γηώργος Ρσκελίδες Πξνζεγγίδσ ην νηθόπεδν ζθεπηόκελε κηα θαηνηθία.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ Αθηέξωκα ζηνλ Οδπζζέα Διύηε: Μνπζηθή Λόγνο Δηθόλα «ηελ αξρή ην ΦΩ» Δθδήιωζε ζπλαπιία αθνξκή ηε ζπκπιήξωζε ηωλ 100 ρξόλωλ από ηε γέλλεζε ηνπ γάινπ καο λνκπειίζηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ανακοινώνεται ότι οι εξετϊςεισ για την ειςαγωγό ςτο ΠΜΣ Επιςτόμεσ τησ Αγωγόσ θα διεξαχθούν τισ παρακϊτω μϋρεσ και ώρεσ: Εξετάσεις στην ξένη γλώσσα (Αγγλικά, Γερμανικά)

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ Κσκλοφορία: Απρίλης 1997 MERCURY-534891 (CD) Τίηινο: Ιξάηα γηα ην ηέινο Εξκελεία: Χάξηο Αιεμίνπ Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Κσκλοφορία: Ιούνης 1998 LYRA-1518 (CD

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνθνξηθώλ εμεηάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ δηακεζνιαβεηώλ, αλαθνηλώλεηαη ν θάησζη πίλαθαο κε ηα νλόκαηαησλ ππνςεθίσλ νη νπνίνη θξίζεθαλ επαξθείο από ηελ Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ Τπνςεθίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα. Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο

Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα. Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζηαδνπ Σακαξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζίνπ Φαλή Αξρηηέθησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΒΔΡΥΚΟΚΙΓΗ ΔΛΔΝΗ ΑΓΓΔΛΑ ηόρνο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξωκέλεο πξνζωπηθόηεηαο ηνπ Eric Cartman από ην South Park ζην ΑΙΒΟ. Σν South Park είλαη κηα ζεηξά επεηζνδίωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα