Δίζνδνο: 12 επξώ θαη 5 επξώ θνηηεηηθό (Δθηόο από ηηο εθδειώζεηο όπνπ αλαθέξεηαη ειεύζεξε είζνδνο)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δίζνδνο: 12 επξώ θαη 5 επξώ θνηηεηηθό (Δθηόο από ηηο εθδειώζεηο όπνπ αλαθέξεηαη ειεύζεξε είζνδνο)"

Transcript

1 ΑΗΥΤΛΔΗΑ 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΛΑΗΟ ΔΛΑΗΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΡΑΛΗΑ ΔΛΔΤΗΝΑ ΩΡΑ ΔΝΑΡΞΖ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ Δίζνδνο: 12 επξώ θαη 5 επξώ θνηηεηηθό (Δθηόο από ηηο εθδειώζεηο όπνπ αλαθέξεηαη ειεύζεξε είζνδνο) ΠΑΡΑΚΔΤΖ 28 ΑΤΓΟΤΣΟΤ ΘΔΑΣΡΟ ΓΡΟΜΟ ΜΔ ΓΔΝΣΡΑ«ΠΔΡΔ» ηνπ ΑΗΥΤΛΟΤ ζθελνζεζία Μάξζα Φξηληδήια Πέξζεο ηνπ Αηζρύινπ, Baumstrasse Αθαληζκέλνη νη βσκνί θαη ησλ ζεώλ η αγάικαηα από ηα βάζξα ζύξξηδα ηα ηζάθηδαλ θαη η άθελαλ γθξεκίζκαηα ζην ρώκα. πείξαλε ην θαθό, γη απηό θη όζα έρνπλ πάζεη κηθξόηεξα δελ είλαη Ο ζίαζνο BAUMSTRASSE - ΓΡΟΜΟ ΜΔ ΓΔΝΣΡΑ παξνπζηάδεη ζην πιαίζην ηνπ ΑΣΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΑΡΥΑΗΟΤ ΓΡΑΜΑΣΟ ηελ παξάζηαζε ΑΗΥΤΛΟΤ ΠΔΡΔ ρεδίαζκα α 'κία ιεηηνπξγία γηα ηελ κνίξα ησλ Πεξζώλ. Σν παιαηόηεξν ζεαηξηθό θείκελν ηεο αλζξσπόηεηαο αλεβαίλεη σο ιεηηνπξγία από ηνλ ζίαζν Γξόκνο κε δέληξα. ΤΝΣΔΛΔΣΔ θεληθόο ρώξνο, Μνπζηθή: Βαζίιεο Μαληδνύθεο Μεηάθξαζε: Νηθνιέηηα Φξηληδήια

2 θελνζεζία: Μάξζα Φξηληδήια ρεδηαζκόο θσηηζκνύ: Felice Ross Βνεζόο ζθελνζέηε: Μηράιεο Παλάδεο Φσηνγξαθίεο: Οξθέαο Δκηξδάο Video: Αξηο Εάγθιεο ΓΗΑΝΟΜΖ ΑΣΟΑ Σάληα Παπαδνπνύινπ ΑΓΓΔΛΗΑΦΟΡΟ Κώζηαο Βαζαξδάλεο ΓΑΡΔΗΟ Αξγύξεο Μπαθηξηδήο ΞΔΡΞΖ Γηώξγνο Βνπξδακήο ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Αγαπεηόο Μαλδαιηόο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Γεκήηξεο Μπηθεξόπνπινο ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Αληώλεο Βιεζίδεο ΤΜΒΟΤΛΟΗ Γηάλλεο Γηνύιεο Γηάλλεο ειηγλάθεο Γηάλλεο Σξηβέιιαο ΥΟΡΟ ΓΔΡΟΝΣΧΝ ΔΛΔΤΘΔΡΖ ΔΗΟΓΟ ΓΗΑ ΣΟ ΚΟΗΝΟ ΑΒΒΑΣΟ 29 ΑΤΓΟΤΣΟΤ ΤΝΑΤΛΗΑ ΣΟΝ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΥΩΡΟ κε ηελ αβίλα Γηαλλάηνπ,πηάλν πύξνο Μάλεζεο Μηα ζπλαπιία κε ηξαγνύδηα από ηελ Μεζόγεην θαη ηα Βαιθάληα, αιιά θαη κε ηξαγνύδηα ηεο Λέλαο Πιάησλνο, ηνπ Κνπξη Βάτι, θαη ηνπ Μάλνπ Υαηδηδάθη.

3 Ζ αβίλα Γηαλλάηνπ είλαη γλσζηή εδώ θαη ρξόληα γηα ηελ πξόζεζε ηεο λα ζπλδπάδεη ζηνηρεία ειεύζεξνπ απηνζρεδηαζκνύ κε ηελ παξάδνζε ηεο κεζνγείνπ. Ο πύξνο Μάλεζεο αλήθεη ζηελ λέα γεληά κνπζηθώλ ηεο ηδαδ θαη έρεη ήδε δηαζθεπάζεη θαη δηζθνγξαθήζεη ηξαγνύδηα ηεο Λέλαο Πιάησλνο γηα ζόιν πηάλν. Πόζν θνληά βξίζθεηαη ην "ακπνηάδ" ζηε κνπζηθή ηνπ Σειόληνπο Μνλθ; Τπάξρνπλ όξηα ζηε δηαζθεπή; ηελ πξώηε ηνπο απηή ζπλεξγαζία, ε αβίλα Γηαλλάηνπ θαη ν πηαλίζηαο πύξνο Μάλεζεο επηρεηξνύλ ηελ ζπλύπαξμε θαη ηελ αιιειεπίδξαζε δηαθνξεηηθώλ κνπζηθώλ θόζκσλ. ΔΛΔΤΘΔΡΖ ΔΗΟΓΟ ΓΗΑ ΣΟ ΚΟΗΝΟ ΚΤΡΗΑΚΖ 30 ΑΤΓΟΤΣΟΤ ΘΔΑΣΡΟ ΔΘΝΗΚΟ ΘΔΑΣΡΟ «ΣΡΩΑΓΔ» ηνπ Δπξηπίδε ζθελνζεζία ωηήξε Υαηδάθε Μεηάθξαζε: Κ.Υ. Μύξεο θελνζεζία: σηήξεο Υαηδάθεο θεληθά: Έξζε Γξίλε Κνζηνύκηα: Γηάλλεο Μεηδηθώθ Μνπζηθή: Γεκήηξεο Παπαδεκεηξίνπ ηίρνη παξάζηαζεο: Kώζηαο Γεσξγνπζόπνπινο Υνξνγξαθία: Κηθή Μπάθα Φσηηζκνί: Αληώλεο Παλαγησηόπνπινο Μνπζηθή δηδαζθαιία: Mειίλα Παηνλίδνπ A Βνεζόο ζθελνζέηε: Αλδξνκάρε Γαπινύ B Βνεζόο ζθελνζέηε: Γηάλλεο Γνύλαο

4 Bνεζόο ζθελνγξάθνπ: Φώηεο Μνπξηάο Bνεζόο ελδπκαηνιόγνπ: Λίλα Καξαληθνιάνπ ρεδηαζκόο Κνκκώζεσλ: Υξόλεο Σδήκνο ρεδηαζκόο καθηγηάδ: Δύε Εαθεηξνπνύινπ Ζ επηινγή ησλ παξαδνζηαθώλ ηξαγνπδηώλ είλαη ηνπ σηήξε Υαηδάθε Γηαλνκή: Δθάβε: Καξπνθπιιηά Καξακπέηε Αλδξνκάρε: Μαξία Κίηζνπ Καζζάλδξα: Κόξα Καξβνύλε Σαιζίβηνο: Νίθνο Φαξξάο Πνζεηδώλ: Θέκεο Πάλνπ Aζελά: Κσλζηαληίλα Σάθαινπ Μελέιανο: Κξαηεξόο Καηζνύιεο Χξαία Διέλε: Διέλε Ρνπζζηλνύ Υνξόο: Νηίλα Αβαγηαλνύ, Καηεξίλα Γηακαιή, Αλδξνκάρε Γαπινύ, Άλλα Διεθάληε, Βεξόληθα Ζιηνπνύινπ, Γηαζεκί Κειαεδόλε, ηαπξνύια Κνληνπνύινπ, Γεσξγία Μεηξνπνύινπ, Γεσξγηάλλα Νηαιάξα, ηέιια Ράπηε, Αγγέια ηδεξνπνύινπ, Κσλζηαληίλα Σάθαινπ, Ηώβε Φξαγθάηνπ, Γαλάε Καηζακέλε, ηαπξνύια-μειηζζάλζε Μάθξα, Βάγηα Μαηαθηζή, Γεσξγία Σζαγθαξάθε Φξνπξνί: Αιέμαλδξνο Βακβνύθνο, Αληώλεο Υαληδήο ην ξόιν ηνπ Αζηπάλαμα ν κηθξόο Βαζίιεο Γεκνπιήο Σξσάδεο ηνπ Δπξηπίδε ην ζηξαηόπεδν ησλ Αραηώλ, ζηα παξάιηα ηεο ιεειαηεκέλεο Σξνίαο, νη αηρκάισηεο Σξσαδίηηζζεο θαη ε βαζίιηζζά ηνπο, Δθάβε, ζξελνύλ γηα ηα δεηλά ηνπο. ζεο έρνπλ απνκείλεη δσληαλέο από ηελ μεθιεξηζκέλε βαζηιηθή νηθνγέλεηα ζα δνζνύλ δώξν ζηνπο Αραηνύο, ελώ ν εγγνλόο ηεο Δθάβεο, ν κηθξόο Αζηπάλαθηαο, γθξεκίδεηαη από ηα ηείρε, ζύκα ηεο ζθιεξόηεηαο ησλ θαηαθηεηώλ. Οη θιόγεο αθαλίδνπλ ηελ Σξνία θαη νη γπλαίθεο, απειπηζκέλεο, νδεγνύληαη ζηα πινία πνπ ζα ηηο κεηαθέξνπλ πέξα από ην Αηγαίν, ζθιάβεο ζηα ζπίηηα ησλ ληθεηώλ.

5 Ο Δπξηπίδεο κε ηηο Σξσάδεο γξάθεη έλα αληηπνιεκηθό αξηζηνύξγεκα θαη θαηαθξίλεη ηελ πνιηηηθή ησλ Αζελαίσλ γηα ην πξνθιεηηθό αλνζηνύξγεκα πνπ είραλ δηαπξάμεη ιίγνπο κήλεο πξηλ ελαληίσλ ησλ Μειίσλ θαζώο θαη γηα ηελ ηθειηθή Δθζηξαηεία πνπ πξνεηνηκάδνπλ. Οη Σξσάδεο είλαη έλα ακείιηθην θαηεγνξώ γηα ηηο θξηθαιεόηεηεο ηνπ πνιέκνπ θαη έλα ζπαξαθηηθό αίηεκα γηα αιιειεγγύε θαη αλζξσπηζκό. ΓΔΤΣΔΡΑ 31 ΑΤΓΟΤΣΟΤ ΜΟΤΗΚΖ ΘΑΝΑΖ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ Ο Θαλάζεο Παπαθσλζηαληίλνπ θαη νη κόληκνη -ηα ηειεπηαία ρξόληα- ζπλεξγάηεο ηνπ ζα πξνζπαζήζνπλ θη απηό ην θαινθαίξη λα πξνζθέξνπλ απόιαπζε θαη ζηνραζκό παίδνληαο θαη ηξαγνπδώληαο γηα ηα απιά θαη ηα πεξίπινθα, κε νδεγό ηελ παξάδνζε από ηε κηα θαη ηνλ καγηθό ξεαιηζκό από ηελ άιιε. Αλαιπηηθά, καδί ηνπ ζα είλαη νη: Μαηνύια Εακάλε: ηξαγνύδη Γεκήηξεο Μπζηαθίδεο: θηζάξα, ιανύην θαη θσλή Αλδξέαο Πνιπδσγόπνπινο: ηξνκπέηα, θιηθόξλν σηήξεο Νηνύβαο: ηύκπαλα Κώζηαο Παληέιεο: ειεθηξηθή θηζάξα Κσζηήο Υξηζηνδνύινπ: πιήθηξα Αληώλεο Μαξάηνο: ειεθηξηθό κπάζν Γηάλλεο Αλησληάδεο: θιαξίλν Αιέμαλδξνο Κηηζηάθεο: θηζάξα, ηξαγνύδη

6 ηνλ ήρν ν Μάθεο Πεινπίδαο θαη ν Κιεάλζεο Καξαπηπέξεο θαη ζηνπο θσηηζκνύο ν Υξήζηνο Λαδαξίδεο θαη ν Βαζίιεο Πνπθηήο. ΣΡΗΣΖ 1 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ ΔΗΚΑΣΗΚΑ In Flux Ζ έθζεζε In Flux ζπγθεληξώλεη κηα νκάδα δηεζλώλ θαιιηηερλώλ, ην έξγν ησλ νπνίσλ αληαλαθιά ηελ ηξέρνπζα θαηαζηαζηαθή ξεπζηόηεηα. Αλαγλσξίδνπκε πσο βηώλνπκε κηα πεξίνδν κεηάβαζεο. Αλαγλσξίδνπκε επίζεο ηελ ώζκσζε πνπ ζπληειείηαη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία αλάκεζα ζηνπο θαιιηηέρλεο θαη ζε απηή ηελ αιιαγή. Δζηηάδνληαο θαηαξρήλ ζηελ Δπξώπε θαη ηηο γεηηνληθέο ηεο ρώξεο, ε έθζεζε εμεηάδεη ην πνιηηηθό, νηθνλνκηθό θαη θνηλσληθό θιίκα θαη παξνπζηάδεη ηνπο δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη θαιιηηέρλεο αληαπνθξίλνληαη ζηε ξεπζηόηεηα. Σα γεγνλόηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ έθζεζε είλαη ηαπηόρξνλα ιεπηνθπή θαη αηρκεξά, θαιύπηνληαο έλα θάζκα πνπ πνηθίιεη από ηηο δηακαξηπξίεο ζηελ Maiden Square ηεο Οπθξαλίαο, ηε κεηαλάζηεπζε ζε πόιεηο-ιηκάληα ζε όιε ηελ Δπξώπε κέρξη έξγα πνπ ακθηζβεηνύλ ηηο ζεζκηθέο δνκέο θαη ηα δπηηθά ηδεώδε. Σέινο ε έθζεζε ππνγξακκίδεη ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη κεζόδνπο εξγαζίαο ηεο ζύγρξνλεο θαιιηηερληθήο πξαθηηθήο, πεξηιακβάλνληαο θαιιηηέρλεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ κία ζεηξά δηαθνξεηηθώλ εθθξαζηηθώλ κέζσλ όπσο ε θηλνύκελε εηθόλα, ε θσηνγξαθία, ε γιππηηθή, ε πεξθόξκαλο θαη ην photobook. πκκεηέρνπλ νη θαιιηηέρλεο: Bouillon Group (Γεσξγία), Αηθαηεξίλε Γεγεζηάλ (Διιάδα), Vladyslav Krasnoshchlok θαη Sergey Le edinsky (Πνισλία), Emeric Lhuisset (Γαιιία), Thomas Mailaender (Γαιιία), Ahmet t (Βεξνιίλν / Άκζηεξληακ), Henk Wildschut (Οιιαλδία). Γηάξθεηα έθζεζεο 1 επηεκβξίνπ σο 9 Οθησβξίνπ Δπηκέιεηα Shoair Mavlian, Assistant Curator, Tate Moder Πνι. Κέληξν "Λ. Καλειιόπνπινο"

7 Γξαγνύκε 37, Παξαιία Διεπζίλαο ηει: Σξίηε - Κπξηαθή 10:00-13:00 & 18:00-21:30 Γεπηέξα Κιεηζηά Δίζνδνο ειεύζεξε ΣΔΣΑΡΣΖ 2 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟ Κ.Θ.Β.Δ. «ΗΦΗΓΔΝΔΗΑ ΔΝ ΣΑΤΡΟΗ» ηνπ Δπξηπίδε ζθελνζεζία Θωκά Μνζρόπνπινπ Λίγα ιόγηα γηα ην έξγν Έλα από ηα δεκνθηιέζηεξα θαηά ηελ αξραηόηεηα έξγα ε «Ηθηγέλεηα ελ Σαύξνηο» δελ έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα πνπ ζα ηελ θαηέηαζζαλ κε επθνιία ζηηο ηξαγσδίεο. Γξακκέλε ζε κηα επνρή ηδηαίηεξα δύζθνιε γηα ηελ Αζελατθή Γεκνθξαηία ζα κπνξνύζε λα ραξαθηεξηζηεί κηα πξόηαζε ειπίδαο θαη ηξπθεξήο παξεγνξηάο από κεξηάο ηνπ Δπξηπίδε. Πξόθεηηαη γηα έλα έξγν αξηζηνηερληθήο δόκεζεο γεκάην ιπξηζκό ην νπνίν ζηάζεθε ζεκείν αλαθνξάο ζηελ κεηέπεηηα Δπξσπατθή αλζξσπηζηηθή παξάδνζε θαη ηνλ Γηαθσηηζκό. ηελ δηθή καο επνρή, πνπ βαξβαξόηεηεο αλάινγεο εθείλσλ ηεο «ρώξαο ησλ Σαύξσλ» αξρίδνπλ λα θαίλνληαη δπζηπρώο όιν θαη ιηγόηεξν κπζηθέο, ε επηζηξάηεπζε ηεο επθπΐαο θαη ηνπ ήζνπο θαζώο θαη ε άξλεζε ηεο άινγεο βίαο πνπ νδεγεί ηνπο θεληξηθνύο ήξσεο ζην αίζην ηέινο ηνπ έξγνπ, κνηάδνπλ θάηη παξαπάλσ από εππξόζδεθηεο. ΤΝΣΔΛΔΣΔ Μεηάθξαζε/θελνζεζία: Θσκάο Μνζρόπνπινο θεληθά: Δπαγγειία Θεξηαλνύ Κνζηνύκηα: Κιαηξ Μπξέηζγνπει Μνπζηθή : Κνξλήιηνο ειακζήο Κίλεζε-Υνξόο: νθία Πάζρνπ Βνεζόο ζθελνζέηε: Σάζνο Αγγειόπνπινο Βνεζόο ζθελνγξάθνπ: Μαξία Μπισλά Οξγάλσζε παξαγσγήο: Αζαλαζία Αλδξώλε

8 ΓΗΑΝΟΜΖ Ακαιία Μνπηνύζε (Ηθηγέλεηα), Υξίζηνο ηπιηαλνύ (Α Αγγειηνθόξνο), Γηώξγνο Υξπζνζηόκνπ (Οξέζηεο), Μηράιεο πξηόπνπινο (Ππιάδεο), Γηώξγνο Κνινβόο (Θόαο), Αλαζηάζεο Ρντιόο (Β Αγγειηνθόξνο), Άλλα Καιατηδίδνπ (Αζελά) ΥΟΡΟ Διεπζεξία Αγγειίηζα, Μνκώ Βιάρνπ, Μάλνο Γαιάλεο, Απόιισλ Γξηθνύδεο, Αξηζηνηέιεο Εαραξάθεο, ηεθαλία Εώξα, Υξπζνύια Ησαλλίδνπ, Γάθλε Κηνπξθηζιόγινπ, Αληώλεο Μηραιόπνπινο, Αιεμία απξαλίδνπ, Δπηπρία ππξηδάθε, Υξύζα Σνπκαλίδνπ, Οξέζηεο Υαιθηάο. πκκεηέρνπλ επίζεο: Παληειήο Βαζηιόπνπινο, Μαξία Κσλζηαληά, Μαξηάλλα Πνπξέγθα ΠΔΜΠΣΖ 3 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ ΔΓΚΑΗΝΗΑ ΔΗΚΑΣΗΚΑ I/E Elefsis Ο Tarek Atoui ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Chris Watson & Alexander Guirkinger επηκέιεηα locus athens Μαξία-Θάιεηα Καξξά & Όιγα Υαηδεδάθε 3 επηέκβξε 11 Οθηώβξε ην πιαίζην ηνπ Φεζηηβαι ησλ Αηζρπιείσλ 2015, παξνπζηάδεη ν Ληβαλέδνο θαιιηηέρλεο Tarek Atoui ην I/E Elefsis ζην Διαηνπξγείν ηεο Διεπζίλαο, ην πην πξόζθαην έξγν ηνπ, ζε επηκέιεηα ηεο νκάδαο locus athens. To I/E Elefsis είλαη έλα project ήρνπ απαξηηδόκελν από ερνγξαθήζεηο θαη performances, ην νπνίν έρεη δεκηνπξγεζεί από ηνλ Tarek Atoui απνθιεηζηηθά γηα ηελ Διεπζίλα από θνηλνύ κε ηνλ Chris Watson θαη ηνλ Alexandre Guirkinger, ζπλεξγάηεο ηνπ ζε Atoui πξόζθαηεο ζεκαληηθέο δνπιεηέο. ην project ζα ζπκκεηέρνπλ έιιελεο θαη μέλνη κνπζηθνί, νη νπνίνη ζα πιαηζηώζνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο performances πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έθζεζεο. Ζ νκάδα locus athens είλαη έλα λνκαδηθό επηκειεηηθό ζρήκα πνπ απαξηίδεηαη από ηε Μαξία-Θάιεηα Καξξά θαη ηελ ιγα Υαηδεδάθε θαη ε νπνία ζπλεξγάδεηαη κε έλα εύξνο δηεζλώλ θαιιηηερλώλ, κε ζηόρν ηε δηεξεύλεζε ηνπ δεκνζίνπ ρώξνπ θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ έξγσλ.

9 Ζ έθζεζε ζα βαζίδεηαη ζην έξγν ηνπ Tarek Atoui I/Eπνπ ζα κεηαθεξζεί από ην Παξίζη. Πξόθεηηαη γηα έλα container πνπ ζα ζηεγάζεη όιε ηελ ερεηηθή έξεπλα θαη θαηαγξαθή ηνπ Tarek Atoui θαη ηνπ Chris Watson από ην Παιαηό Διαηνπξγείν, ηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ηεο Διεπζίλαο θαη ην ιηκάλη ηεο πόιεο. Μέζα ζην I/E νη επηζθέπηεο ζα κπνξνύλ λα αθνύζνπλ ηα ερεηηθά ληνθνπκέληα ηεο Διεπζίλαο, ηε κνπζηθή ζύλζεζε ηνπ Tarek Atoui.Δπίζεο ζα κπνξνύλ λα δνπλ ηηο εηθόλεο ηνπ Alexandre Guirkingerν νπνίνο θαηέγξαςε όιε ηε δηαδηθαζία. Ο ρώξνο ηνπ Παιαηνύ Διαηνπξγείνπ ζα ελεξγνπνηεζεί ηξεηο θνξέο κέζα από ηξεηο δηαθνξεηηθέο πεξθόξκαλο. Ζ πξώηε πεξθόξκαλο ζα ιάβεη ρώξα θαηά ηα εγθαίληα ηεο έθζεζεο ζηηο 3 επηεκβξίνπ. ε απηήλ ζα παίμεη ν Tarek Atoui κπξνζηά από ην I/E κηα θαηλνύξγηα κνπζηθή ζύλζεζε πνπ ζα βαζίδεηαη ζηεο αξρέο ηεο mousique concrete, δειαδή ζηνπο αθαηέξγαζηνπο ήρνπο από ηα field recordings πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Διεπζίλα. ηε δεύηεξε πεξθόξκαλο ζηηο 12 επηεκβξίνπ ζα ζπκκεηέρνπλ 10 Έιιελεο κνπζηθoί, νη νπνίνη ζα παίμνπλ απηνζρεδηαζηηθά έρνληαο σο βάζε ηηο κνπζηθέο ζπλζέζεηο ηνπ Tarek Atoui. Δπηά κνπζηθνί ζα ηνπνζεηεζνύλ ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ Παιαηνύ Διαηνπξγείνπ θαη ηξεηο κνπζηθνί ζα πεξηπιαληνύληαη ζηνπο ρώξνπο. ηελ ηξίηε πεξθόξκαλο ζηηο 11 Οθηώβξηνπ ζα παίμεη ν Tarek Atoui κε ην Βξεηαλό Chris Watson θαη ηνλ Ηάπσλα κνπζηθό KK Null ζην ακθηζέαηξν ηνπ Παιαηνύ Διαηνπξγείνπ. Ο Chris Watson είλαη κηα εκβιεκαηηθή θηγνύξα ζην ρώξν ηνπ field recording, γλσζηόο θαη σο ηδξπηήο ηνπ Ca aret Voltaire. Ο Alexandre Guirkinger είλαη έλαο θσηνγξάθνο πνπ δνπιεύεη απνθιεηζηηθά κε αλαινγηθέο θάκεξεο δηαθνξεηηθώλ θνξκάη. Λεηηνπξγία: Καζεκεξηλά 10:00-13:00 & 18:00-23:00 Δίζνδνο 3 ηα εγθαίληα ειεύζεξε είζνδνο ΠΑΡΑΚΔΤΖ 4 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ ΜΟΤΗΚΖ ΓΗΩΣΑ ΝΔΓΚΑ-ΘΔΜΖ ΚΑΡΑΜΟΤΡΑΣΗΓΖ Ζ Γηώηα θαη ν Θέκεο θαηάθεξαλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα πξόγξακκα πνπ ραξαθηεξίζηεθε σο έλα από ηα σξαηόηεξα ηνπ ρεηκώλα πνπ πέξαζε,

10 απνζπώληαο εμαηξεηηθέο θξηηηθέο όπνπ θη αλ παξνπζηάζηεθε. Καηέθηεζε από ηελ έλαξμή ηνπ ην ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνύ, ην νπνίν ζπκκεηείρε κε ελζνπζηαζκό ζε κία παξάζηαζε όπνπ ην παιηό θαη αγαπεκέλν ηεο ειιεληθήο κνπζηθήο ελαξκνλίζηεθε επθπώο κε ην θαηλνύξην. ε έλα πξόγξακκα πνπ άθελε ζην ηέινο θάζε βξαδηάο κία αίζζεζε ηόζν δεζηή θαη ιπηξσηηθή, όζν κηα αμέραζηε βξαδηά κε θίινπο, από εθείλεο πνπ ζπκάζαη. Γη απηό ην «Καηλνύξην Φηιί» επηζηξέθεη δπλακηθά απηό ην θαινθαίξη θαη ηώξα είλαη ε ώξα λα ην απνιαύζεη θαη ην θνηλό ηεο ππόινηπεο Διιάδαο ηνπο ζηαζκνύο ηεο θαινθαηξηλήο ηνπο πεξηνδείαο ε Γηώηα Νέγθα θαη ν Θέκεο Καξακνπξαηίδεο ζα αληαιιάμνπλ ην «Καηλνύξην Φηιί» ηνπο, ηνλ θνηλό δίζθν ηνπο πνπ έδσζε ηνλ ηίηιν θαη ζηηο εκθαλίζεηο ηνπο, απνδεηθλύνληαο πσο κία ππέξνρε θσλή θαη έλαο από ηνπο θαιύηεξνπο λένπο ζπλζέηεο κπνξνύλ, έρνληαο σο βάζε θαηλνύξην πιηθό, λα ζηήζνπλ έλα πξόγξακκα νηθείν θαη ηαπηόρξνλα λνζηαιγηθό, δπλακηθό όζν θαη νλεηξηθό, εμσζηξεθέο όζν θαη ζπγθηλεηηθό. Από ηε κία ινηπόλ ε Γηώηα Νέγθα: ε ζπνπδαία ιατθή θσλή πνπ επηκέλεη λα καο ζπγθηλεί όπσο παιηά θαη ζαλ από πάληα. Καη από ηελ άιιε, ν Θέκεο Καξακνπξαηίδεο: ν "κηθξόο" (ιόγσ ηνπ λεαξνύ ηεο ειηθίαο) θαη κεγάινο ήδε ζηηο θαξδηέο ηνπ θνηλνύ, αιιά θαη ηηο ζπλεηδήζεηο ησλ νκόηερλώλ ηνπ, ζπλζέηεο. Παίδνπλ νη κνπζηθνί: σηήξεο Καζηάλεο- Κηζάξεο Νίθνο Καηζίθεο - κπνπδνύθη, καληνιίλν,θηζάξεο Φνίβνο Κνπληνπξάθεο - ηύκπαλα Γηώξγνο Μπνπιληήο - κπάζν Νηίλνο Υαηδεηνξδάλνπ - αθνξληεόλ Ήρνο: Γηάλλεο Παμεβάλεο Φσηνγξαθίεο: Άξηεκηο Παπαγεξάθε, Γηώξγνο Καιθακαλώιεο, Βάζηα Αλαγλσζηνπνύινπ Artwork: Κσλζηαληίλνο Γεσξγαληάο ΑΒΒΑΣΟ 5 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟ «ΑΥΑΡΝΖ» ηνπ Αξηζηνθάλε

11 ζθελνζεζία Γηάλλεο Καθιέαο ΤΝΣΔΛΔΣΔ : θελνζεζία δξακαηνπξγηθή επεμεξγαζία: Γηάλλεο Καθιέαο θεληθά: Μαλόιεο Παληειηδάθεο Κνζηνύκηα: Δύα Νάζελα Μνπζηθή: ηαύξνο Γαζπαξάηνο Υνξνγξαθία: Αγγειηθή Σξνκπνύθε Φσηηζκνί: άθεο Μπηξκπίιεο Βνεζόο ζθελνζέηε: Ννπξκάια Ήζηπ Φσηνγξαθίεο: Μαξηιέλα ηαθπιίδνπ Γξαθηζηηθόο ζρεδηαζκόο: Υξηζηόθνξνο Υαξαιακπόπνπινο ΠΡΧΣΑΓΧΝΗΣΟΤΝ : Βαζίιεο Υαξαιακπόπνπινο, Άξεο εξβεηάιεο, Φάλεο Μνπξαηίδεο, Λεσλίδαο Καιθαγηάλλεο θαη ν Υξήζηνο Υαηδεπαλαγηώηεο ΠΑΗΕΟΤΝ : σθξάηεο Παηζίθαο, Λάκπξνο Κηελαβόο, Θάλνο Μπίξθνο, Γηώξγνο Κνςηδάο, Αγγειηθή Σξνκπνύθε, Κώζηαο Γαβαιάο, ηέιηνο Ηαθσβίδεο, Βαγγέιεο Υαηδεληθνιάνπ, Αιέμεο Φνπζέθεο, Αρηιιέαο Υαξίζθνο, Θαλάζεο Εεξβόπνπινο ΠΑΡΑΓΧΓΖ : ΦΗΛΟΘΔΑΣΟΝ ΑΔ Ζ Φηινζέαηνλ παξνπζηάδεη, κεηά ηελ ζξηακβεπηηθή πξεκηέξα ζηελ Δπίδαπξν, ηελ επηηπρία ηνπ θαινθαηξηνύ, «Αραξλήο», ζε όια ηα κεγάια θεζηηβάι ηεο Διιάδαο. Ζ πνιηηηθή θσκσδία ηνπ Αξηζηνθάλε, «Αραξλήο», παξνπζηάδεηαη ζε ζθελνζεζία δξακαηνπξγηθή επεμεξγαζία Γηάλλε Καθιέα κε ηνλ Βαζίιε Υαξαιακπόπνπιν, ηνλ Άξε εξβεηάιε, ηνλ Φάλε Μνπξαηίδε, ηνλ Λεσλίδα Καιθαγηάλλε θαη ηνλ Υξήζην Υαηδεπαλαγηώηε ζηνπο πξσηαγσληζηηθνύο ξόινπο.

12 ηαλ ε πνιηηηθή δηαθζνξά θπξηαξρεί, ν Γηθαηόπνιεο αλαιακβάλεη πξσηνβνπιία γηα Δηξήλε, Γηθαηνζύλε θαη Αμηνθξαηία. Ο Γηάλλεο Καθιέαο, απξόβιεπηνο πάληα, ζπλερίδεη ηε δηεξεύλεζε ηεο ζθεληθήο αξηζηνθαληθήο θόξκαο, κε κηα πιεηάδα εμαηξεηηθώλ θσκηθώλ εζνπνηώλ, ζε έλα έξγν πνπ πκλεί ηα αγαζά ηεο εηξεληθήο ζπλύπαξμεο, ζαξθάδνληαο ηνπο πνιεκνθάπεινπο. Οη Αραξλήο ην πξώην ζσδόκελν έξγν ηνπ Αξηζηνθάλε, έρεη όια ηα δπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεγάινπ απηνύ ζαηηξηθνύ πνηεηή: Σελ αηρκεξή θαηαγγειία γηα ηε δηαθζνξά ηνπ δεκόζηνπ βίνπ, ηελ αεδία ηνπ γηα ηνπο δεκαγσγνύο πνπ δηαθζείξνπλ ηελ ζπλείδεζε ησλ πνιηηώλ θαη πάλσ απ όια ηελ αληίζεζε ηνπ κε ηελ ςύρσζε γηα πόιεκν πνπ θαηέιαβε ηνπο Αζελαίνπο θαη νδήγεζε ζε θαηαζηξνθή ηελ Αζελατθή δεκνθξαηία. Ο πνηεηήο κε όρεκα ηελ θσκσδία ζαηηξίδεη ακείιηθηα ηελ πνιεκηθή παξάλνηα ησλ ζπκπνιηηώλ ηνπ, θξαπγάδνληαο ηελ επηζπκία ηνπ γηα Δηξήλε θαη όια ηα αγαζά πνπ ηελ νξίδνπλ: Σελ αιιειεγγύε γηα ηνλ ζπλάλζξσπν, ηε θξνληίδα γηα ην θνηλό ζπκθέξνλ, ηελ ηίκηα δηαρείξηζε ηνπ δεκόζηνπ ηακείνπ, ηελ πίζηε ζηηο εζηθέο αμίεο, ηνλ ζεβαζκό θαη ηελ αγάπε γηα ηελ θύζε θαη θπζηθά ηε ραξά γηα ηελ δσή θαη ηνλ Έξσηα. Κη όηαλ ε Αζελαίνη αξλνύληαη πεηζκαηηθά λα θάλνπλ Δηξήλε ηόηε ν Γηθαηόπνιεο, ν ήξσαο ηνπ Αξηζηνθάλε, αλαιακβάλεη ν ίδηνο πξσηνβνπιία γηα Δηξήλε, Γηθαηνζύλε θαη Αμηνθξαηία θαη. ην γιέληη αξρίδεη! Γηαηί ν πνιηηηθόο Αξηζηνθάλεο έρεη θέθηα!!! ΚΤΡΗΑΚΖ 6 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ ΔΓΚΑΗΝΗΑ ΔΚΘΔΖ & ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ- PERFORMANCE ΔΓΚΑΗΝΗΑ ΔΚΘΔΖ «40 ΥΡΟΝΗΑ ΑΗΥΤΛΔΗΑ» 6 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 30 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ ζην Γηνηθεηήξην Παιαηνύ Διαηνπξγείνπ Μηα έθζεζε κε ληνθνπκέληα από ηελ ηζηνξία ηνπ ζεζκνύ ησλ Αηζρπιείσλ Δίζνδνο ειεύζεξε γηα ην θνηλό

13 ΔΓΚΑΗΝΗΑ ΔΗΚΑΣΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ - ΓΡΑΖ «ΔΛΔΤΖ-ΥΩΡΟ-ΥΡΟΝΟ-ΔΝΔΡΓΔΗΑ» ΑΗΜΗΛΗΑ ΜΠΟΤΡΗΣΖ 6 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 18ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ Ζ Διεπζίλα, έλαο ηόπνο πνπ ηνλ ραξαθηεξίδεη κία ζεκαληηθή αξραία ηζηνξία, ηαπηόρξνλα ζεκαηνδνηεί θαη ηε βηνκεραληθή πνξεία ηεο ρώξαο ηνλ ηειεπηαίν αηώλα. Σν εηθαζηηθό έξγν Έιεπζε ρώξνο ρξόλνο ελέξγεηα εξεπλά ηε ζρέζε ηνπ ζώκαηνο κε ην βηνκεραληθό ηνπίν ηεο Διεπζίλαο. Σν ζώκα ηνπνζεηείηαη σο παιιόκελν πεδίν ζηνπο βηνκεραληθνύο ρώξνπο, (Παιαηά Λαηνκεία Διεπζίλαο, Α.Δ. Σζηκέλησλ ΣΗΣΑΝ Δξγνζηάζην Διεπζίλαο, Παιαηό Καξλάγην, Διιεληθά Πεηξέιαηα Διεπζίλαο - πξώελ Πεηξόια). Με κέηξν ην αλζξώπηλν ζώκα, ηε κλήκε θαη ην βίσκα, θαηαγξάθεη ηελ αξρηηεθηνληθή, ηε δπλακηθή θαη ηελ ηζηνξία ησλ βηνκεραληθώλ ρώξσλ. Σν ζώκα θηλείηαη κέζα ζηνπο ρώξνπο δεκηνπξγώληαο έλα θαηλνύξγην πεξηβάιινλ, ζην νπνίν ε νληόηεηα άλζξσπνο ζπλαληά ην βηνκεραληθό ρώξν, ζπλππάξρνπλ θαη αλαδεκηνπξγνύλ έλα θαηλνύξγην πεδίν πξαγκαηηθόηεηαο. Σν εηθαζηηθό έξγν ρξεζηκνπνηεί σο κέζν έθθξαζεο, ηελ θίλεζε ηνπ ζώκαηνο, ηελ site specific art, ηελ performance, ηελ εγθαηάζηαζε, ηελ θηλνύκελε εηθόλα θαη ηε θσηνγξαθία. Ηδέα, εγθαηάζηαζε θαη performance: Αηκηιία Μπνπξίηε Βίληεν (θάκεξα, κνληάδ): Πάλνο Βηηησξάθεο Φσηνγξαθία: Βνύια Αλδξώλε, Μαξία Αζαλαζνπνύινπ θαη Γήκεηξα Σζάκε Μεηαιιηθή θαηαζθεπή: Γεκήηξεο Μπνπξίηζαο Ώξεο ιεηηνπξγίαο: Καζεκεξηλά 19:00-23:00 Δίζνδνο ειεύζεξε γηα ην θνηλό ΓΔΤΣΔΡΑ 7 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ ΜΟΤΗΚΖ ΜΟΝΗΚΑ Secret In The Dark Tour

14 Ζ Μόληθα, ε ηξαγνπδνπνηόο πνπ έδσζε λέα πλνή ζηελ ειιεληθή κνπζηθή ζθελή, κεηά από ηελ sold out ζπλαπιία ηεο ζην Ζξώδεην ηνλ πεξαζκέλν Ηνύιην, όπνπ παξνπζίαζε γηα πξώηε θνξά live ην θαηλνύξγην ηεο άικπνπκ Secret In The Dark, επηζηξέθεη ην θαινθαίξη ηνπ 2015 κε κηα ηδηαίηεξε εκθάληζε ζην ΠΑΛΑΗΟ ΔΛΑΗΟΤΡΓΔΗΟ ΔΛΔΤΗΝΑ, ζηα πιαίζηα ησλ ΑΗΥΤΛΔΗΧΝ 2015, ηελ Γεπηέξα 7 επηεκβξίνπ. Με αλαλεσκέλν κνπζηθό πξνθίι, ε Μόληθα ππόζρεηαη λα ζπλδπάζεη ην 70 s vintage θιίκα πνπ ηόζν απζεληηθά απνηύπσζε, κε ηελ ζύγρξνλε pop αηζζεηηθή ηνπ Secret In The Dark, ην νπνίν ερνγξάθεζε κε ηε ζπκβνιή ηνπ παξαγσγνύ Homer Steinweiss (ελόο από ηνπο βαζηθνύο αξρηηέθηνλεο ηνπ θιαζηθνύ άικπνπκ ηεο Amy Winehouse, Back To Black ), αιιά θαη εμαηξεηηθώλ κνπζηθώλ από ηνπο Dap Κings (πνπ έρνπλ παίμεη κε Sharon Jones, Mark Ronson θ.ά.) θαη ηελ Menahan Street Band (ζπλεξγάηεο ησλ Black Keys θαη ηνπ Charles Bradley) κε ηνπο νπνίνπο εκθαλίζηεθε επίζεο ζηελ παξζεληθή ηεο ζπλαπιία ηεο ζηε Νέα Τόξθε. ηνλ ππέξνρν ρώξν ηνπ Παιαηνύ Διαηνπξγείνπ ζηελ Παξαιία ηεο Διεπζίλαο, ζα αθνπζηνύλ εθηόο από ην θαηλνύξγην πιηθό, όιεο νη πνιπαγαπεκέλεο επηηπρίεο θαη θιαζηθέο ζηηγκέο ηεο Μόληθαο, από νιόθιεξε ηε δηζθνγξαθία ηεο, όπσο ην Over The Hill, ην Ba e, ην Bloody Sth, ην Exit θαη ην Yes I Do. Σελ ζπλνδεύεη ζηελ ζθελή κηα εμαηξεηηθή ειιεληθή κπάληα από ηνπο πιένλ ηαιαληνύρνπο κνπζηθνύο ηεο λέαο γεληάο. ΣΡΗΣΖ 8 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ ΜΟΤΗΚΖ M.O.T.He TRIO Music of the heart modern jazz trio Σν trio M.O.T.He, (music of the heart) είλαη έλαο θόζκνο αηκνζθαηξηθώλ jazz, ethnic, ειιεληθώλ θαη απηνζρεδίσλ ξπζκηθώλ θαη ερεηηθώλ ελαιιαγώλ, κε θαηαβνιέο θαη επηξξνέο από ηελ επξσπατθή jazz ζθελή, ηελ ειιεληθή παξάδνζε, θαη ηε ζύγρξνλε δηεζλή κνπζηθή ζθελή. Έλα ζπλαηζζεκαηηθό

15 ηαμίδη ζηνλ θόζκν ηνπ ειεπζέξνπ απηνζρεδηαζκνύ κε ζπκκέηνρε ζηα κεγαιύηεξα Γηεζλή Φεζηηβάι Vagelis Tsinas (drums) Ilias Pantazis (bass) Manolis Papadakis (piano) Δίζνδνο γηα ην θνηλό ειεύζεξε ΣΔΣΑΡΣΖ 9 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΟ ΜΟΤΕΟΤΡΑΚΖ & ΠΔΝΤ ΜΠΑΛΣΑΣΕΖ «Πνπ θαη Πνπ» Πνπ θαη Πνπ δπν ζξύινη ηηο κνπζηθήο απνθαζίδνπλ λα ελώζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο, λα παθεηάξνπλ ηηο επηηπρίεο ηνπο θαη λα πεξηνδεύζνπλ από πόιε ζε πόιε & από ρσξηό ζε ρσξηό γηα λα ζε βξνπλ θαη λα ζνπ ραξίζνπλ ηελ πην αμέραζηε βξαδηά ηεο δσήο ζνπ. ε κηα βξαδηά γεκάην ηξαγνύδη, ρνξό, κεισδίεο από ην παξειζόλ αιιά θαη θαηλνύξγηεο επηηπρίεο πνπ ζα καγέςνπλ ηα απηηά ζνπ θαη ζα αλαηηλάμνπλ ηνλ εγθέθαιν ζνπ. Πνπ θαη Πνπ απηό ζπκβαίλεη. Αιιά... όρη θέηνο! Δπεηδή νη ζξύινη δελ κπνξνύζαλ, ζαο ζηέιλνπκε ηνλ Μνπδνπξάθε κε ηελ Μπαιηαηδή (frontwoman ησλ «Penny & The Swingin Cats), πνπ θάλνπλ όια ηα παξαπάλσ θαη είλαη θαη πην λένη θαη είλαη αθόκα θαιύηεξνη θαη ζα ζαο θνζηίζνπλ θαη πνιύ ιηγόηεξν! Πνπ θαη Πνπ Πέλζνο ή Πάξηπ? Πνηό θαη Παλζέιελνο Πίηα κε Πάζνο Πόδηα ζηελ Πίζηα Παξέα ζε Παξαιία Πάληα Ππππζειά Πεξίπνπ Πνηέ

16 Πόηε Πόηε Πάην Πξηλ Πηώ θαη Πην Πξηλ Παξά θαη Πέληε Πνιύ θαη Παληνύ Π.κ σο ην Πξσί Πνπ θαη Πνπ Πέλλπ θαη Πάλνο!!! Μαδί ηνπο νη εμαίξεηνη κνπζηθνί: Μηράιεο Καηζαξόο (πιήθηξα), Γεκήηξεο Φξνζύλεο (κπάζν), Βαγγέιεο Κνηδάκπαζεο (ηύκπαλα), Γεκήηξεο Καξαγηάλλεο (ζαμόθσλνθιαξηλέην), Γξεγόξεο Νηάλεο (θηζάξα). Τπεύζπλνο ερνιεςίαο ν Αλδξέαο Κνπηάιαο. ΠΔΜΠΣΖ 10 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ ΠΑΗΓΗΚΟ ΘΔΑΣΡΟ «ΠΑΡΑΜΤΘΗ ΥΩΡΗ ΟΝΟΜΑ» ζθελνζεζία Κάξκελ Ρνπγγέξε Από ην νκώλπκν κπζηζηόξεκα ηεο Πελειόπεο Γέιηα. Έλα έληερλν, δηαρξνληθό παξακύζη, όπνπ ε παηξίδα θαη ηα δεηλά ηεο, κεηαθέξνληαη κε έλαλ εύιεπην θαη καγηθό ηξόπν. Λίγα ιόγηα γηα ην έξγν ην βαζίιεην ησλ Μνηξνιάηξσλ ν Αζηόραζηνο γηνο ηνπ βαζηιηά πλεηνύ, δηαδέρεηαη ηνλ παηέξα ηνπ ζηνλ ζξόλν. Ο λένο βαζηιηάο ελδηαθέξεηαη κόλν γηα δηαζθέδαζε θαη θαινπέξαζε. πσο είλαη θπζηθό ζε ιίγν θαηξό ην βαζίιεην θαηαξξέεη. Σν ζεζαπξνθπιάθην αδεηάδεη! Ζ ρώξα δαλείδεηαη ζπλέρεηα θαη ν ηόπνο εξεκώλεη. Μελ αληέρνληαο απηή ηελ θαηάζηαζε ν γηνο ηνπ βαζηιηά απνθαζίδεη λα δξάζεη. Με βνεζό ηελ κηθξή ηνπ αδεξθή θαη κεηά από πνιιέο πεξηπέηεηεο ζα θαηνξζώζεη λα εκπλεύζεη πίζηε θαη εκπηζηνζύλε ζηνλ ιαό ηνπ ώζηε όινη καδί λα βνεζήζνπλ λα αλνξζσζεί ε ρώξα. Σν βαζηιόπνπιν, ν πξσηαγσληζηήο ηεο ηζηνξίαο καο, ζα κπνξνύζε λα είλαη ν λένο Έιιελαο πνπ βξίζθεη ηε δύλακε θαη ηνλ ηξόπν ώζηε λα μαλαγελλεζεί ε παηξίδα ηνπ. Δίλαη

17 έλα έξγν κε ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα πινθή, αιιά θαη κε αίζζεζε ηνπ ρηνύκνξ, πνπ ζίγνπξα ζα δηαζθεδάζεη ηα παηδηά, αιιά ζπγρξόλσο ζα ηα δηδάμεη κε έκκεζν ηξόπν, κηα πνπ κηιάεη γηα ηηο αμίεο ηεο εξγαζίαο, ηεο δηθαηνζύλεο, ηεο πξνζπάζεηαο, ηεο αλδξείαο, ηεο ζπιινγηθόηεηαο ζε αληίζεζε κε ηελ ηεκπειηά, ηελ αδηθία, ηελ παξαίηεζε, ηε δεηιία θαη ηνλ αηνκηζκό. ΤΝΣΔΛΔΣΔ Κείκελν: Κάξκελ Ρνπγγέξε θελνζεζία: Κάξκελ Ρνπγγέξε, Υξηζηίλα Κνπινπκπή θεληθά-θνζηνύκηα: Υξηζηίλα Κνπινπκπή Κίλεζε-ρνξνγξαθίεο-θσηηζκνί: Πέηξνο Γάιιηαο Μνπζηθή ζύλζεζε-ελνξρήζηξσζε: Αληώλεο Γειαπόξηαο ηίρνη & επηινγή ηξαγνπδηώλ: Αλδξέαο Κνπινπκπήο ΠΑΗΕΟΤΝ ΚΑΗ ΣΡΑΓΟΤΓΟΤΝ ΟΗ ΖΘΟΠΟΗΟΗ: Φαξκάθεο Νεθηάξηνο, Κνκπόγησξγαο Αιέμαλδξνο, Πνιπθαλδξίηνπ Γέζπνηλα,Νηθνιάνπ Γηάλλεο, νθηαλνπνύινπ Ακάληα, Υξπζαλζνπνύινπ Μπξηώ, Ληλαξδάηνπ Κσλζηαληίλα Διεύζεξε είζνδνο γηα ην θνηλό ΠΑΡΑΚΔΤΖ 11 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ ΜΟΤΗΚΖ ΔΛΛΖ ΠΑΠΑΛΑ - VASSILIKOS Play Οη πνξείεο ηνπο ζπλαληηνύληαη ζπρλά ηα ηειεπηαία ρξόληα. Φέηνο ην θαινθαίξη, θαη κεηά από ηηο πνιύ επηηπρεκέλεο ρεηκεξηλέο ηνπο εκθαλίζεηο, ζα ζπλαληεζνύλ μαλά ζε κηα κηθξή θαινθαηξηλή πεξηνδεία ζε όιε ηελ Διιάδα! Ζ Έιιε Παζπαιά θαη ν Vassilikos, εθηόο από θίινη θαη ζεκαληηθνί εξκελεπηέο, αλαθάιπςαλ όηη κνηξάδνληαη θαη θνηλέο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο. Σελ αθνπιηζηηθή εηιηθξίλεηα ηεο Joni Mitchell, ηελ νλεηξηθή καγεία ηνπ Henri Mancini, ηε ζθνηεηλή, ππόγεηα κνπζηθή ηνπ Σom Waits, ηηο κνλαδηθέο κεισδίεο ησλ The Beatles θαη θπζηθά ηε βαζύηαηε ιατθή επγέλεηα ηνπ Βαζίιε Σζηηζάλε θαη ηελ αμεπέξαζηε γνεηεία ηνπ θόζκνπ ηνπ Μάλνπ Υαηδηδάθη.

18 Ζ Παζπαιά ππήξμε άιισζηε από ηα αγαπεκέλα παηδηά ηνπ Μάλνπ Υαηδηδάθη, αθνύ ε δηζθνγξαθηθή ηνπο ζπλάληεζε μεθίλεζε παιηόηεξα θαη από ηελ επνρή ηνπ είξηνπ θαη ζπλερίζηεθε θαη αξγόηεξα κε ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ ερνγξάθεζε ζπνπδαίσλ έξγσλ ηνπ. Ο Vassilikos κπνξεί λα κελ πξόιαβε κηα ηέηνηα ζπλεξγαζία, ηνλ «ζπλάληεζε» όκσο αξγόηεξα, όηαλ δηαζθεύαζε εμαηξεηηθά ηα Reflections, καδί κε ηνπο Raining Pleasure. Ζ λέα ηνπο ζπλάληεζε ηνπο βξίζθεη πην ώξηκνπο θαη γεκάηνπο έκπλεπζε γηα έλα κνλαδηθό ηαμίδη κέζα από απξόβιεπηεο κνπζηθέο ζηάζεηο, ζε ηξαγνύδηα ηνπ ειιεληθνύ θαη δηεζλνύο ξεπεξηνξίνπ. Οη δσέο ηνπο άιισζηε κνηξάδνληαη ζην «εδώ» θαη ζην «εθεί». Ζ Έιιε Παζπαιά γελλήζεθε θαη κεγάισζε ζηηο ΖΠΑ, αιιά επέιεμε λα δεη ζηελ Διιάδα, ελώ ν Vassilikos γελλήζεθε εδώ, αιιά επέιεμε λα δεη θαη λα δεκηνπξγεί ζηελ Δπξώπε, κε ηειεπηαίν ζεκεξηλό ζηαζκό ην Λνλδίλν. Απηέο νη πξνζσπηθέο δηαδξνκέο θαηαγξάθνληαη θαη κέζα από κνπζηθέο επηινγέο, «ληόπηεο» θαη «αιινδαπέο», πνπ ζρεκαηίδνπλ έλα απξόβιεπην θαη ζαγελεπηηθό κνπζηθό πξόγξακκα. ην πιάη ηνπο, δύν ζεκαληηθνί Έιιελεο κνπζηθνί: Ο ζαμνθσλίζηαο θαη ζπλζέηεο David Lynch θαη ν πηαλίζηαο θαη ζπλζέηεο Σάθεο Φαξαδήο. Παιηνί ζπλεξγάηεο ηεο Παζπαιά θαη νη δύν, νη νπνίνη έρνπλ ζηηγκαηίζεη ηε κνπζηθή ηεο πνξεία θαη εμέιημε. Μηα απξόνπηε ζπλάληεζε κε δηαδξαζηηθό ραξαθηήξα, όπνπ νη δπν ηνπο ηξαγνπδνύλ, αιιά όρη κόλν, αθνύ ε Έιιε παίδεη πηάλν θαη θξνπζηά θαη ν Vassilikos θηζάξα, κπάζν, αιιά θαη ηύκπαλα. ΑΒΒΑΣΟ 12 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 1νο ΖΜΗΜΑΡΑΘΩΝΗΟ «ΣΑ ΗΥΝΖ ΣΖ ΗΔΡΑ ΟΓΟΤ» PERFORMANCE ΣΖΝ ΚΑΣΑΛΖΞΖ ΣΟΤ ΜΑΡΑΘΩΝΗΟΤ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΥΩΡΟ ΔΛΔΤΗΝΑ «ΠΡΟ ΓΤΜΑ» ΑΗΜΗΛΗΑ ΜΠΟΤΡΗΣΖ Δηθαζηηθή δξάζε (performance) ζηελ θαηάιεμε ηνπ εκηκαξαζώληνπ αγώλα «ηα Ίρλε ηεο Ηεξάο Οδνύ». Ζ δξάζε πεξηέρεη ζηνηρεία από ηελ πξόζθαηε εηθόλα ηεο Ηεξάο Οδνύ αιιά θαη από ηελ ηζηνξία ηεο πνξείαο ησλ κπζηώλ θαηά κήθνο ηεο Ηεξάο Οδνύ. Ο ραξαθηήξαο ηεο είλαη ζπκβνιηθόο θαη ζθνπόο ηεο είλαη λα δώζεη έλα ζηίγκα αξρεηππηθήο αιιά θαη ζύγρξνλεο ηειεηνπξγίαο.

19 Ηδέα θαη επηηέιεζε :Αηκηιία Μπνπξίηε Ώξα έλαξμεο εκηκαξαζώληνπ: Λήμε: Ώξα έλαξμεο performance: 18:30 πνπ ζα μεθηλήζνπλ ηνλ ηεξκαηηζκό νη πξώηνη αζιεηέο θαη ζα ζπλερίζεη κέρξη ην ηέινο ηνπ. ΚΤΡΗΑΚΖ 13 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟ ΔΘΝΗΚΟ ΘΔΑΣΡΟ «ΔΚΚΛΖΗΑΕΟΤΔ» ηνπ Αξηζηνθάλε ζθελνζεζία Γηάλλε Μπέδνπ «Δθθιεζηάδνπζεο» ηνπ Αξηζηνθάλε Μεηά ηελ ήηηα ηεο Αζήλαο ζηνλ Πεινπνλλεζηαθό πόιεκν, ε δηαθζνξά θαη νη αληζόηεηεο έρνπλ μεπεξάζεη θάζε όξην. Έηζη νη Αζελαίεο, κε πξσηνβνπιία ηεο Πξαμαγόξαο, απνθαζίδνπλ λα αληηδξάζνπλ δπλακηθά. Μεηακθηεζκέλεο ζε άληξεο, πεγαίλνπλ θξπθά ζηελ Δθθιεζία ηνπ Γήκνπ θαη πεξλνύλ έλα ςήθηζκα πνπ ηνπο δίλεη ηελ εμνπζία. Δπηβάιινπλ ηηο πνιηηηθέο ηνπο κεηαξξπζκίζεηο θαη εθαξκόδνπλ πεξηνπζηαθή θαη εξσηηθή θνηλνθηεκνζύλε. Χζηόζν, ε πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηόο ηνπο ζα απνδεηρηεί νπηνπηθή θαη ζα ππνλνκεπζεί από δηαδνρηθέο θσκηθνηξαγηθέο θαηαζηάζεηο. Οη «Δθθιεζηάδνπζεο», ην πξνηειεπηαίν έξγν ηνπ Αξηζηνθάλε, παξνπζηάζηεθαλ πεξί ην 392 π.υ. Μέζα από ηελ θσκηθή θόξκα, ηνπο ρηνπκνξηζηηθνύο δηαιόγνπο θαη ηα ζπαξηαξηζηά επεηζόδηα ηεο πνιηηηθήο απηήο θσκσδίαο, ν πνηεηήο εθθξάδεη ηελ πηθξία ηνπ γηα ηελ αδηέμνδε θαηάζηαζε ηεο Αζήλαο, κεηά ην ηέινο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνύ πνιέκνπ. Σαπηόηεηα παξάζηαζεο Μεηάθξαζε: Μίλσο Βνιαλάθεο θελνζεζία - Γξακαηνπξγηθή επεμεξγαζία: Γηάλλεο Μπέδνο θεληθά - Κνζηνύκηα: Γηώξγνο Γαβαιάο Μνπζηθή - ηίρνη: Κσζηήο Μαξαβέγηαο Κίλεζε: εζίι Μηθξνύηζηθνπ Φσηηζκνί: Υξήζηνο Σδηόγθαο

20 Μνπζηθή δηδαζθαιία: Μειίλα Παηνλίδνπ Βνεζόο ζθελνζέηε: Νηέληα ηαζηλνπνύινπ Γηαλνκή (κε αιθαβεηηθή ζεηξά) Νένο: Πάλνο Βιάρνο Γξηά Β': Μπάκπεο Γαιηαηζάηνο Βιέππξνο: Γηάλλεο Ενπγαλέιεο Γξηά Γ': Θαλάζεο Ηζηδώξνπ Αλδξαο: Παλαγηώηεο Καηζώιεο ρνιηαζηήο: Κώζηα;ο Κνξάθεο Γείηνλαο: Νίθνο Μαγδαιελόο Υξέκεο: Λαέξηεο Μαιθόηζεο Πξαμαγόξα: Γηάλλεο Μπέδνο Νέα: Γαλάε θηάδε Γξηά Α': Γησξγήο Σζνπξήο Υνξόο: Υξηζηέιια Γθηδέιε, Γάθλε Γαπίδ, Άληξε Θενδόηνπ, Γεκεηξα Καξαθσζηαληή, Βαιεξία Κνπξνύπε, Ησάλλα Λέθθα, Δηξήλε Μαθξή, Καηεξίλα Μανύηζνπ, Ρνδαιία Μηρνπνύινπ, Διέλε Μπνύθιε, Πνιπμέλε Μπισλά, Κσλζηαληίλα Νηαληάκε, Μαξίλα άηηη, Νηέληα ηαζηλνπνύινπ. ΣΡΗΣΖ 15 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΒΗΒΛΗΟΤ Π.Κ. "Λ.ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ «Νύρηα καγηθή... λύρηα παξακπζέληα!!» Παξνπζίαζε Βηβιίνπ «Σα παξακύζηα γηα ηνπο κήλεο» ηεο Καηεξίλαο Παπνπηζή

21 Μηά θνξά θη έλαλ θαηξό ήηαλ κηά παξακπζνύ πνπ ηε ιέγαλ Καηεξηληώ. Κη εθεί όπνπ εβάδηδε ηνπο κήλεο ζπλαπάληεζε!! Μάξηεο πνπ θεύγεη βηαζηηθά θαη μερλάεη λα πιέμεη ην βξαρηνιάθη κε ηελ άζπξε θαη ηελ θόθθηλε θισζηή γηα ηελ πεληάκνξθε, ν Γεθέκβξεο πνπ εξσηεύεηαη έλα μσηηθό ηνπ δάζνπο, ν Μάεο κε ην ζηεξλνπνύιη ηνπ ην Μαγηζζάθη ηνπ, ν Φιεβάξεο ν ηαμηδηάξεο ηεο αγάπεο πξνζθπλεηάξεο, ν Ορηώβξεο κε ηελ θπδσλίηζα ηνπ θη ν Ννέκβξεο κε ηελ δαραξέληα ηνπ, ν Ηνύλεο όκνξθνο ζα ρξπζνθίηξηλν ζηάρπ, ν επηέκβξεο ν ζθαληαιηάξεο, ν Απξίιεο γξίιεο ηηλαρηνθνθηλίδεο, ν Αύγνπζηνο ν πνξζεηήο θαηαρηεηήο, ν Ηνύιεο ν αισλάξεο θη ν Γελάξεο ν παηρληδηάξεο!!! Γώδεθα ηζηνξίεο, κία γηα ην θάζε παιηθάξη ηνπ γέξνπ Υξόλνπ, κε ηελ καηηά θαη ηελ θαξδηά κηάο παξακπζνύο πνπ έθηαζε σο ηα κνλνπάηηα θαη ηα θάζηξα ηνπο!... κηα παξακπζέληα βξαδηά πνπ ζα καγέςεη ηηο θαξδηέο κεγάισλ θαη κηθξώλ! παξακπζνύ: ζηα κνπζηθά ίρλε: ζηηο γιπθνιαιηέο: ε Καηεξίλα Παπνπηζή ν Γεκήηξεο Αλδξώλεο ε Μαξίλα Σζνπξέ Ώξα έλαξμεο Διεύζεξε είζνδνο γηα ην θνηλό ΣΔΣΑΡΣΖ 16 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ ΜΟΤΗΚΖ ΔΛΔΩΝΟΡΑ ΕΟΤΓΑΝΔΛΖ Ζ Διεσλόξα Ενπγαλέιε πεξηνδεύεη αλά ηελ Διιάδα, κε ηξαγνύδηα από ην ζύλνιν ηνπ ξεπεξηνξίνπ ηεο ζε κηα μερσξηζηή κνπζηθή παξάζηαζε. Έλα πξόγξακκα απξόβιεπην, αλαηξεπηηθό, κε ηελ Διεσλόξα επί ζθελήο λα κνηξάδεηαη ηα ηξαγνύδηα πνπ πάληα ζέινπκε λα αθνύκε θαη λα ηξαγνπδάκε, ζε έλα ξεζηηάι εξκελείαο βαζηζκέλν ζηε κνλαδηθή θσλή θαη παξνπζία ηεο. Καη όπσο ζε θάζε εκθάληζε ηεο, ζα δώζεη θαη ζα εηζπξάμεη αγάπε. Θα καο παξνπζηάζεη θαη απηό ην θαινθαίξη έλα πξόγξακκα γεκάην ππέξνρα ηξαγνύδηα πνπ έρνπκε ιαηξέςεη από ηε πξνζσπηθή ηεο δηζθνγξαθία, αιιά

22 θαη όζα έρεη αγαπήζεη εθείλε από ηελ ειιεληθή θαη μέλε κνπζηθή ζθελή. Μηα παξάζηαζε κε ηελ αηζζεηηθή θαη ηε ζθξαγίδα ηεο. Με θάζε εκθάληζή ηεο επηβεβαηώλεη ηελ πιεζσξηθή ηεο πξνζσπηθόηεηα θαη θαηαζέηεη ηε δηθή ηεο ηαπηόηεηα, ην «ζάνπληξαθ ηεο δηθήο ηεο γεληάο», πνπ ρσξά επηινγέο κηαο παγθόζκηαο κνπζηθήο ζθελήο, δηαθνξεηηθέο θνπιηνύξεο, ηνικεξέο κίμεηο, αιιά θαη ηα λεαληθά θαη πξόζθαηα κεισδηθά βηώκαηά ηεο. Γη απηό θαη νη ζπλαπιίεο ηεο πξνζειθύνπλ πάληα πνιύ θόζκν θαη θπξίσο θόζκν όισλ ησλ ειηθηώλ. Παίδνπλ καδί ηεο νη εμαηξεηηθνί κνπζηθνί: Αγγειόπνπινο Γηάλλεο - ηύκπαλα, Καιαληδάθνο Νίθνο - πηάλν/ελνξρήζηξσζε, Κίηζνο Παξαζθεπάο - κπάζν, Μπαξκπαγάιαο Γεκήηξεο θηζάξα, Οηθνλνκίδεο Γηάλλεο - ηξνκπέηα, Παζαιίδεο Νίθνο κπνπδνύθη, Υαηδεηνξδάλνπ Κσλζηαληίλνο - αθνξληεόλ. Ήρνο: Αξγύξεο Ληαλόο - Brian Coon ρεδηαζκόο-υεηξηζκόο θώησλ: Βαζίιεο Καξακνύδεο Παξαγσγή: Menta Art Events ΚΤΡΗΑΚΖ 20 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΚΖΝΖ ΔΛΔΤΗΝΑ «ΟΛΟ Ο ΚΟΜΟ ΜΗΑ ΚΖΝΖ» ηνπ αίμπεξ ζθελνζεζία Γεκήηξε Θενδώξνπ Ζ Θεαηξηθή θελή Διεπζίλαο κε ζπζηεκαηηθή δνπιεηά θαη ζεαηξηθή αγσγή, ππεξεηώληαο ην ζέαηξν θαη ηνλ πνιηηηζκό, ζπκπιεξώλεη θέηνο 9 δεκηνπξγηθά ρξόληα ζεαηξηθήο δηαδξνκήο. ινο ν θόζκνο κηα ζθελή. Μηα ηξειή παξέιαζε ζε έλα παδι ζθελώλ θαη ξόισλ, πνπ καο μελαγεί ζηα 37 έξγα ηνπ θνξπθαίνπ ησλ θιαζζηθώλ ηεο αγγιηθήο αλαγελλεζηαθήο ινγνηερλίαο, Οπίιιηακ αίμπεξ. Σν ζπλνιηθό έξγν ηνπ ειηζαβεηηαλνύ πνηεηή απνηειεί παγθόζκηα παξαθαηαζήθε. Με αθεηεξία ηα έξγα ηνπ αίμπεξ θαη κε κηα ειεύζεξε δηάζεζε ηξεηο άγγινη ζπγγξαθείο (Adam Long - Daniel Singer - Jess Borgeson) ζπλέζεζαλ κηα έμππλε, αλαηξεπηηθή θαη ρηνπκνξηζηηθή ζπξξαθή παξσδία κε ιεπηό ρηνύκνξ θαη θσκηθά ζηνηρεία.

23 Έλα πνιύρξσκν ζεαηξηθό παλεγύξη αηζζήζεσλ θαη παξαηζζήζεσλ. θελνζεζία: Γεκήηξεο Θενδώξνπ, Μνπζηθή: Γεκήηξεο Αλδξώλεο, θεληθόο Γηάθνζκνο: Υξηζηίλα Υαηδελενθύηνπ, Υνξνγξαθίεο: Μαξηάλλα ακάηηαιε - Βίθπ Μπάθα, Φσηνγξαθίεο: Βνύια Αλδξώλε Παίδνπλ: Διέλε Πέππα, Γέζπνηλα Ενπκή, Έιελα Καθαξή, Βαγγέιεο Ληλάξδνο, Ναηάζζα Μελή, Αλαζηαζία Σζνπόθε, Βίθε Μπάθα, Υαξά Παγώλε, Αληηγόλε Ζιηνπνύινπ. Διεύζεξε είζνδνο γηα ην θνηλό ΣΔΣΑΡΣΖ 23 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΔΚΓΟΖ «40 ΥΡΟΝΗΑ ΑΗΥΤΛΔΗΑ» Διεύζεξε είζνδνο γηα ην θνηλό ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟ 2015 ΘΔΡΗΝΟ ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟ ΠΑΡΑΛΗΑ ΔΛΔΤΗΝΑ ΠΡΟΒΟΛΔ 24/8 «Ξελία» ηνπ Πάλνπ Κνύηξα 25/8 «Σεηάξηε 04:45» ηνπ Αιέμε Αιεμίνπ 26/8 «Σν πξναύιην» ηεο Ρεληώο Γξαγαζάθε «Ννξβεγία» ηνπ Γηάλλε Βεζιεκέ 27/8 «Ζ έθξεμε» ηνπ ύιια Σδνπκέξθα 17/9 «Γηα πάληα» ηεο Μαξγαξίηαο Μαληά 18/9 «Ζιέθηξα» ηνπ Πέηξνπ εβαζηίθνγινπ 19/9 «Amore mio» ηνπ Υξήζηνπ Γήκα 21/9 «ην ζπίηη» ηνπ Αζαλάζηνπ Καξαληθόια

24 Θεπινόρ Κινημασογπάυορ - Παπαλία Ελετςίναρ Ώπα έναπξηρ: 20:30 Εις. 5 ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ ΣΑΗΝΗΧΝ «Ξελία» Μεηά ην ζάλαην ηεο κεηέξαο ηνπο, δύν λεαξά αδέιθηα αιβαληθήο θαηαγσγήο μεθηλνύλ από ηελ Αζήλα γηα ηε Θεζζαινλίθε ζε αλαδήηεζε ηνπ παηέξα ηνπο, ε αλεύξεζε ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα ηνπο εμαζθαιίζεη ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα. Ο δεκηνπξγόο ηεο «ηξέιιαο» ππνγξάθεη έλα αικνδνβαξηθό, θνηλσληθά επίθαηξν θαη ηξπθεξά ζπγθηλεηηθό road movie, ην νπνίν ζπκκεηείρε ζην ηειεπηαίν θεζηηβάι Καλώλ. Με αθνξκή ην ζάλαην ηεο κεηέξαο ηνπ, ν Νηάλπ, έλαο 16ρξνλνο γθέη αιβαληθήο θαηαγσγήο, μεθηλά καδί κε ηνλ Νηίλην, ην αγαπεκέλν ηνπ θνπλέιη, από ηελ Κξήηε γηα ηελ Αζήλα. Δθεί ζα ζπλαληήζεη ηνλ κεγαιύηεξν αδεξθό ηνπ Οδπζζέα θαη καδί ζα ηαμηδέςνπλ ζηε Θεζζαινλίθε, ζέινληαο αθελόο λα βξνπλ ηνλ παηέξα ηνπο, ν νπνίνο ηνπο εγθαηέιεηςε πξηλ από ρξόληα, θαη λα απνθηήζνπλ έηζη λόκηκα ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα, αθεηέξνπ λα εμαζθαιίζνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ηαιαληνύρνπ Οδπζζέα ζε έλα δηαγσληζκό ηξαγνπδηνύ.. Eιιεληθή ηαηλία, ζθελνζεζία Πάλνο Υ.Κνύηξαοκε ηνπο: Γηάλλεο ηάλθνγινπ, Μαξίζα Σξηαληαθπιιίδνπ, Κώζηα Νηθνύιη, Νίθν Γθέιηα,Άγγειν Παπαδεκεηξίνπ. «Σεηάξηε 04:45» Ο ηέιηνο, ρξεσκέλνο ηδηνθηήηεο ηδαδ θιακπ, έρεη 32 ώξεο δηνξία λα επηζηξέςεη όζα ρξσζηάεη ζε έλαλ Ρνπκάλν γθάλγθζηεξ πνπ ζθνπεύεη λα ηνπ πάξεη ην καγαδί. ηαλ θαηαιαβαίλεη πσο ν κεζνιαβεηήο θίινο ηνπ ηνλ έρεη πξνδώζεη θαη ε γπλαίθα ηνπ ζθέθηεηαη λα ηνλ εγθαηαιείςεη, ν ηέιηνο απνθαζίδεη λα αληηδξάζεη. Με κηα εζσηεξηθή θαη κεηξεκέλε, γεκάηε θαηαπηεζκέλε έληαζε εξκελεία, ν ηέιηνο Μάηλαο δίλεη δξακαηηθή ππόζηαζε ζηελ θιαζηθή γηα ηα γθαλγθζηεξηθά ζξίιεξ θηγνύξα ηνπ απειπηζκέλνπ loser, ρξσκαηίδνληαο κε γθξίδεο απνρξώζεηο ηνλ θηιόδνμν, ακεηξνεπή, πεηζκαηάξε θαη αληηθαηηθό ραξαθηήξα ηνπ. Ζ πνξεία πξνο ηε ιύηξσζε, θαη ηαπηόρξνλα θάζνδνο πξνο ηελ θόιαζε. Eιιεληθή ηαηλία, ζθελνζεζία Αιέμεο Αιεμίνπκε ηνπο: Μαξία Ναππιηώηνπ,ηέιην Μάηλα, Γεκήηξε Σδνπκάθε, Αδάκ Μπνπζδνύθν, Γηώξγν πκεσλίδε

25 «Ννξβεγία» Σν 1985, εξρόκελε από ην πνπζελά θαη κε αζηξαπηαία πνξεία κεηεσξίηε, κηα κπάληα κε ην κπζηήξην όλνκα Υσξίο Πεξηδέξαην θπθινθνξνύζε ην πξώην θαη ην ηειεπηαίν άικπνπκ ηεο θαξηέξαο ηεο γηα ηνπο ιίγνπο ηπρεξνύο πνπ ην πήξαλ ηόηε ρακπάξη. Σν άικπνπκ νλνκαδόηαλ «Υνξόο γηα Μνπζηθή» θαη δηαλεκήζεθε ζε 350 θόπηεο, νη νπνίεο γξήγνξα έγηλαλ θαπλόο., Γλήζηα new wave θαη synth pop ηέθλα, όκσο μεθάζαξα παλθ ζηελ ςπρή, κε επηζεηηθό ειιεληθό ζηίρν ν νπνίνο, αλ θαη ζπρλά γξηθώδεο, ήηαλ απόιπηα ζπλπθαζκέλoο κε ην κνπδηαζκέλν θνηλσληθνπνιηηηθό ηνπίν ηεο ηόηε Διιάδαο, νη Υσξίο Πεξηδέξαην εμαθαλίζηεθαλ έλα ρξόλν κεηά, όπσο αθξηβώο έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο: Αζόξπβα θαη αηληγκαηηθά. ηε δηάξθεηα ηεο απνπζίαο ηεο, ε κπάληα κεηαηξάπεθε ζε θαιά θξπκκέλν κπζηηθό γηα ιίγνπο θαη θαινύο, ηα ειάρηζηα αληίηππα ηνπ δίζθνπ πνπ κπνξνύζε θαλείο λα εληνπίζεη είραλ απνθηήζεη αζηξνλνκηθή αμία θαη λεώηεξεο γεληέο άξρηζαλ λα ηξαγνπδνύλ ηα θνκκάηηα ησλ Υσξίο Πεξηδέξαην ζε θιακπ όπσο ε ζξπιηθή Re ound, ζώδνληάο ηα από ηε ιήζε θαη αλαδσππξώλνληαο ην ελδηαθέξνλ γηα ην ρακέλν γθξνππ. Eιιεληθή ηαηλία, Γηαλλε Βεζιεκε κε ηνπο: Βαγγέιεο Μνπξίθεο, Αιεμία Καιηζίθε, όθε Εαλλίλνπ, Μάξθνο Λεδέο,Νηάληει Μπόιληα, «Πξναύιην» Καη ε παξνπζία ηνπ ειιεληθνύ θηλεκαηνγξάθνπ ζην θεηηλό Γηεζλέο Φεζηηβάι θηλεκαηνγξάθνπ ηνπ Βεξνιίλνπ (6 έσο 16 Φεβξνπαξίνπ) θαιά θξαηεί. Ζ κηθξνύ κήθνπο ηαηλία ηεο Ρεληώο Γξαγαζάθε κε ηίηιν «Πξναύιην» ζα πξνβιεζεί ζηελ θαηεγνξία 14plus ηνπ πξνγξάκκαηνο Generation. Σν ελ ιόγσ πξόγξακκα ρσξίδεηαη ζε δύν θαηεγνξίεο ηελ 14plus θαη ηελ Kplus όπνπ ζπλνιηθά ζα ζπκκεηέρνπλ 60 ηαηλίεο από 35 ρώξεο. Από απηέο νη 29 είλαη κεγάινπ κήθνπο, ελώ από ην ζύλνιν νη πέληε ηαηλίεο κεγάινπ θαη νη ελληά κηθξνύ κήθνπο είλαη θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ. Σν «Πξναύιην» δηαδξακαηίδεηαη ζηελ θαινθαηξηλή Αζήλα. Μηα παξέα καζεηώλ αξάδεη ζην πξναύιην ελόο ζρνιείνπ. Οη ζρνιηθέο αίζνπζεο είλαη άδεηεο. Ο ήιηνο θαίεη. Έλα κπαιόλη κε λεξό πέθηεη από ηνλ νπξαλό θαη ην κπνπγέιν αξρίδεη. Απηό ην κπνπγέιν όκσο ζα παίδεηαη κέρξη ηειηθήο πηώζεσο. Σν ζελάξην θαη ε ζθελνζεζία αλήθνπλ ζηε Ρεληώ Γξαγαζάθε θαη ε παξαγσγή ζηελ GUANACO θαη ην Διιεληθό Κέληξν Κηλεκαηνγξάθνπ. «Έθξεμε» Ζ Μαξία ηξέρεη ζηελ Δζληθή Οδό. Πίζσ ηεο, θσηηά θαη κηα ηζάληα γεκάηε ιεθηά. Μπξνζηά ηεο, ν αηέιεησηνο δξόκνο. Μόιηο κηα κέξα πξηλ, ήηαλ κηα ζηνξγηθή κεηέξα, εξσηεπκέλε ζύδπγνο, ππεύζπλε θόξε. ήκεξα, έρεη

26 επαλαζηαηήζεη. Καη είλαη απνθαζηζκέλε λα ζαξώζεη ζην πέξαζκά ηεο ό,ηη αγάπεζε πνηέ. Βίαηε θαη εηιηθξηλήο, γελλαία ζαλ ηελ εξσίδα ηεο ε ΔΚΡΖΞΖ ηελ αθνινπζεί ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα μαλαπάξεη ηε δσή ηεο ζηα ρέξηα ηεο. Ζ καύξε θσκσδία θαη ην δξάκα ελαιιάζζνληαη ζπλερώο θαη κηα θξπκκέλε ηξπθεξόηεηα ηξππάεη δηαξθώο ηε ζθιεξή πξαγκαηηθόηεηα, ζπλζέηνληαο ηελ ηειηθή πνξεία ηεο Μαξίαο πξνο ηελ εμηιέσζε, ζε κηα ειιεληθή ηζηνξία πην επίθαηξε από πνηέ. θελνζεζία ύιιαο Σδνπκέξθαο Παίδνπλ Αγγειηθή Παπνύιηα, Βαζίιεο Γνγάλεο, Μαξία Φηιίλε, Θέκηο Μπαδάθα, Γηώξγνο Μπηληάξεο, Μάθεο Παπαδεκεηξίνπ «Γηα Πάληα» Ο Κώζηαο, έλαο κνλαρηθόο 50άξεο νδεγόο ζηνλ ειεθηξηθό ζηδεξόδξνκν, βιέπεη θάζε πξσί ζην ηξέλν ηελ Άλλα, κηα πσιήηξηα αθηνπιντθώλ εηζηηεξίσλ. ηαλ έλα γεγνλόο ζα αλαηξέςεη ηε ξνπηηληάξηθε θαζεκεξηλόηεηά ηνπ, ζα απνθαζίζεη λα ηελ πξνζεγγίζεη θαη λα ηεο κηιήζεη. Με ιηηά πιάλα θαη εθθξαζηηθά βιέκκαηα ε ζθελνζέηεο ηεο «Υξπζόζθνλεο» πεξηγξάθεη κε ζαθήλεηα έλα απάλζξσπν αζηηθό ηνπίν. Φπηεύεη κέζα ηνπ ηελ ειπίδα θη αθήλεη ηα πξάγκαηα λα πάξνπλ ην δξόκν ηνπο κε κηα αληνληνληθή απνζηαζηνπνίεζε θη έλαλ αγγεινπνπιηθό ζπκβνιηζκό πνπ «αληαλαθινύλ» ηελ ςπρνινγία ησλ εξώσλ θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ πόιε. Διιεληθή ηαηλία, ζθελνζεζία Μαξγαξίηα Μαληάκε ηνπο: Άλλα Μάζρα,Κώζηα Φηιίππνγινπ «Electra» Ζ Electra είλαη κηα λεαξή θνπέια, μέλε ζηε ρώξα ηεο, όπσο θαη ζηηο άιιεο ρώξεο. Από ηελ Αθξηθή κέρξη ηελ Δπξώπε, ε ηαηλία είλαη έλα πάδι πνπ ζπλζέηεη ηελ ηαπηόηεηά ηεο. Σν λήκα ηεο ηζηνξίαο απηήο ηεο ζύγρξνλεο Ζιέθηξαο δελ αθνινπζεί κηα ρξνλνινγηθή πνξεία, αιιά ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηεο ζπλδέζεηο. Ζ Ζιέθηξα αλαζπλζέηεη ζηελ ηαηλία ηα «θνκκάηηα» ηνπ παξειζόληνο ηεο, γηα λα θαηαλνήζεη ην παξόλ θαη λα κπνξέζεη λα νξακαηηζηεί ην κέιινλ ηεο. Σν ηαμίδη ηεο Ζιέθηξαο είλαη ε ίδηα ηεο ε ρώξα. Ζ ηαηλία πεξηέρεη δηαιόγνπο ζε πνιιέο γιώζζεο πνπ δελ ππνηηηιίδνληαη, γηαηί απνηεινύλ κέξνο ηεο ερεηηθήο θαη κνπζηθήο ππόθξνπζεο. θελνζεζία ελάξην Κάκεξα: Πέηξνο εβαζηίθνγινπ

27 Πξσηαγσληζηνύλ: νθία Κόθθαιε, Καξπνθπιιηά Καξακπέηε, Chris Ratzanov, Modou Ndiaye, Omar Fall, Λάκπξνο Κηελαβόο, Υξύζα Μνξθνύιε, Maria Ohilebo, Tiemoko Haidara Amore mio Οη εμσζπδπγηθέο πεξηπέηεηεο ελόο πξνπνλεηή γπλαηθείαο νκάδαο βόιετ, κηα θνιιεηή θη έλαο θνιιεηόο πνπ εξσηεύνληαη ηελ ίδηα γπλαηθάξα, κηα αλέιπηζηα αηαίξηαζηε ζρέζε κεηαμύ εηεξώλπκσλ θαη νη κεηά-ζπδπγηθέο αλαδεηήζεηο ελόο γάκνπ ηεο ζπκθνξάο κπιέθνληαη κε ηνλ πην απξόβιεπην ηξόπν. Eιιεληθή ηαηλία, ζθελνζεζία Υξήζηνο Γήκαοκε ηνπο: Φάλε Μνπξαηίδε, Ναηαιία Σζαιίθε, Πάλν Μνπδνπξάθε, Αζελά Οηθνλνκάθνπ ην πίηη Ζ Νάληηα, κηα 45άξα γπλαίθα από ηε Γεσξγία, εξγάδεηαη σο νηθηαθή βνεζόο εδώ θαη 12 ρξόληα γηα κηα λεόπινπηε ειιεληθή νηθνγέλεηα. Ζ κεηαμύ ηνπο ζρέζε, όκσο, ζα αιιάμεη όηαλ ε πγεία ηεο θινληζηεί από κηα ζνβαξή λεπξνινγηθή αζζέλεηα, ελώ ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ηεο νηθνγέλεηαο γίλνληαη αζθπθηηθά. Φεζηηβαιηθή ζπκκεηνρή ζην Βεξνιίλν γηα ηελ αληνληνληθή αθηηλνγξαθία κηαο ζύλζεηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθόηεηαο, ζθελνζεηεκέλε κε ιηηή αθξίβεηα θαη εξκελεπκέλε κε βαζηά εζσηεξηθόηεηα. Ο Διιελνγεξκαλόο Αζαλάζηνο Καξαληθόιαο εληππσζηάδεη κε ηελ θηλεκαηνγξαθηθή σξηκόηεηά ηνπ, ελώ ε πξσηαγσλίζηξηα Μαξία Καιιηκάλε («Μαραηξνβγάιηεο») είλαη κηα πξαγκαηηθή απνθάιπςε. Διιελνγεξκαληθή ηαηλία, ζθελνζεζία Αζαλάζηνο Καξαληθόιαοκε ηνπο:μαξία Καιιηκάλε, Μαξίζα Σξηαληαθπιιίδνπ, Αιέμαλδξνο Λνγνζέηεο, Γηάλλε Σνξηέθε

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα Πηπρηαθή εξγαζία ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΓΔΒΡΗΑΓΟΤ-ΒΑΛΚΑΝΖ Α.Μ. 33/04 Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Θεάηξνπ, ρνιή Καιώλ Σερλώλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ 2012-2013

Σκήκα Θεάηξνπ, ρνιή Καιώλ Σερλώλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ 2012-2013 Σκήκα Θεάηξνπ, ρνιή Καιώλ Σερλώλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ 2012-2013 Θέκα: Γπλαίθεο ζθελνζέηεο ζηελ Διιάδα 1957-1990. Μηα πξώηε θαηαγξαθή Δηξήλε-αιάκ Ακπνπκόγιη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟΤ Β4 ΣΟΤ 2 νπ ΓΔΛ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ ΣΟΥΟΗ: Να γλσξίζνπκε θαιύηεξα ηη είλαη ε ηέρλε θαη ε δεκηνπξγία θαη

Διαβάστε περισσότερα

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι «Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι Εκδόηης: Προοδεσηικός Σύλλογος Λάζηροσ «Η Αναγέννηζις» Αριθμός Φύλλοσ:6 3 η Ιανοσαρίοσ 2012 Τηλ.:2843094757

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΣΡΑΛΗ, ΓΡΑΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΚΔ

ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΣΡΑΛΗ, ΓΡΑΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΚΔ ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΣΡΑΛΗ, ΓΡΑΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΚΔ (από ην 2000 θαη κεηά) πλαπιία ηηκήο θαη κλήκεο ζηνλ Αξθάδα Πνιηηηθό Μεραληθό θαη Πηαλίζηα (θαη Καζεγεηή ηνπ Αηηηθνύ Ωδείνπ), Νηθόια Γηαβξνύκε Η Αζελατθή πκθσληθή Οξρήζηξα

Διαβάστε περισσότερα

Υνξεγόο ζπλαπιηώλ ζηνλ Κήπν: Mε ηελ ππνζηήξημε:

Υνξεγόο ζπλαπιηώλ ζηνλ Κήπν: Mε ηελ ππνζηήξημε: ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΠΑΗΓΔΗΑ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ Υνξεγόο ζπλαπιηώλ ζηνλ Κήπν: Mε ηελ ππνζηήξημε: 1 Oη ζπλαπιίεο ηνπ Kήπνπ γηα ην θαινθαίξη ηνπ 2015 «Take me with you» Ζ Μόληθα γηα πξώηε

Διαβάστε περισσότερα

Το ξύπνημα και ηο ηαξίδι: νεαπέρ ηπωίδερ ηαξιδεύοςν ζε αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ. νθία Χαηδεδεκεηξίνπ-Παξάζρνπ, Σδίλα Καινγήξνπ

Το ξύπνημα και ηο ηαξίδι: νεαπέρ ηπωίδερ ηαξιδεύοςν ζε αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ. νθία Χαηδεδεκεηξίνπ-Παξάζρνπ, Σδίλα Καινγήξνπ Το ξύπνημα και ηο ηαξίδι: νεαπέρ ηπωίδερ ηαξιδεύοςν ζε αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ νθία Χαηδεδεκεηξίνπ-Παξάζρνπ, Σδίλα Καινγήξνπ Ζ απνδεκία ζε μέλε γε εκθαλίζηεθε σο ινγνηερληθό κόξθσκα ηαπηόρξνλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΙΝΓΙΑ Δπηινγέο

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΙΝΓΙΑ Δπηινγέο apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΙΝΓΙΑ Δπηινγέο ΑΡΥΙΔΠΙΚΟΠΟ ΑΝΑΣΑΙΟ ΓΙΑΝΝΟΤΛΑΣΟ Γηα λα γλσξίζεη θαλείο ηηο ζξεζθείεο θαη ηα ζξεζθεύκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΕ ΙΟ ΠΕ ΙΡΑ ΜΑΣ ΙΚ Ο ΓΤΜΝΑ ΙΟ Σ Α Ξ Η Α. H Γαλλία. ζηε Μσβ Οκπξέια ηεο Άιθεο Εέε

ΖΑΝΝΕ ΙΟ ΠΕ ΙΡΑ ΜΑΣ ΙΚ Ο ΓΤΜΝΑ ΙΟ Σ Α Ξ Η Α. H Γαλλία. ζηε Μσβ Οκπξέια ηεο Άιθεο Εέε ΖΑΝΝΕ ΙΟ ΠΕ ΙΡΑ ΜΑΣ ΙΚ Ο ΓΤΜΝΑ ΙΟ Σ Α Ξ Η Α H Γαλλία ζηε Μσβ Οκπξέια ηεο Άιθεο Εέε ΠΕΙΡΑΙΑ - ΜΑΙΟ 2005 1 Έθδνζε ηνπ Εάλλεηνπ Πεηξακαηηθνύ Γπκλαζίνπ Πεηξαηά Κνινθνηξώλε 6 Πεηξαηάο ηει. & Fax : 210-41.71.858

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011 ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com E-mail : ayliaylidas@gmail.com EDITORIAL Ώηζίσο, ινηπόλ,θηάζακε ζην Μάξηην! Καη ε αιήζεηα είλαη πσο δηαλύνπκε κηα Άλνημε ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr 15 Γηεζλέο Φεζηηβάι Κνπθινζεάηξνπ θαη Παληνκίκαο ηνπ Κηιθίο. 5ε πλάληεζε Νέσλ ήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr Juanjo Corrales Καιιηηερληθόο Γηεπζπληήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΠΗ ΕΡΓΑΙΑ. Ειζαγωγή

ΠΡΟΣΤΠΗ ΕΡΓΑΙΑ. Ειζαγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ Θ.Ε. Ε.Λ.Π. 44 «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΣΡΟ-ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟ» 3 η ΕΡΓΑΙΑ 2009 2010 ΘΔΜΑ: «Ποια είναι ηα μοηίβα και ηα είδη ζηον ελληνικό κινημαηογράθο ηης περιόδοσ 1950-1970. Αναλύζαηε

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1.

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. 1 Ο πνηεηήο πξέπεη λα παξέρεη θαη λα αλαπηύζζεη δηαξθώο ηε ζπλείδεζε ηνπ παξειζόληνο σο παξόληνο, θαη εθείλν πνπ γίλεηαη ηόηε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας. Σα αθξηβά αξώκαηα

Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας. Σα αθξηβά αξώκαηα 1 Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας Σα αθξηβά αξώκαηα Απνθιεηζηηθή ζπλέληεπμε ηνπ κηθξνύ κάγνπ ζηελ ΥΑΣ-ΣΡΗΚ!!! ει.4 ΠΡΟ ΣΩΝ ΠΤΛΩΝ Ο ΦΔΡΔΪΡΑ ε 3 επξσπατθέο πξσηεύνπζεο ζα βξεζνύλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 1. Δ. Ρνίδεο : Ζ Πάπηζζα Ηωάλλα ην δηάζηεκα από ην 1830 κέρξη ην 1880 ε ξεαιηζηηθή αληηκεηώπηζε ηεο θνηλσλίαο ζηνλ αθεγεκαηηθό ιόγν δελ έιεηςε

Διαβάστε περισσότερα

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε ΣΕΤΦΟ 4 Μάρτιος Απρίλιος 2012 Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ τα σαΐνια Η γιορτή της Μητέρας : Αφιέρωμα στις μαμάδες όλων των παιδιών! Φέηνο, όπσο θάζε ρξόλν, ηε δεύηεξε Κπξηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Dark side of the moon: Ανάλςζη ηος ππωηοπόπος δίζκος ηων Pink Floyd. Ειζηγηηήρ: Γελαδάπηρ Υπήζηορ, Α.Μ 786

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Dark side of the moon: Ανάλςζη ηος ππωηοπόπος δίζκος ηων Pink Floyd. Ειζηγηηήρ: Γελαδάπηρ Υπήζηορ, Α.Μ 786 ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Dark side of the moon: Ανάλςζη ηος ππωηοπόπος δίζκος ηων Pink Floyd. Ειζηγηηήρ: Γελαδάπηρ Υπήζηορ, Α.Μ 786 Επόπηηρ Καθηγηηήρ: Μπελώνηρ Ιωάννηρ Άπηα, 2011-0 - Πεπιεσόμενα Ππόλογορ....2 Ειζαγωγή......3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6 ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ Μεληαία καζεηηθή εθεκεξίδα ηνπ 1 νπ ΓΕ.Λ. Οξεζηηάδαο - Ννέκβξηνο 2014 - Φύιιν 7 ν Σηκή 1 Αδξηαλνύπνιε- Karaağaç- Ν. Οξεζηηάδα ζηελ απιή καο «πίηηα θαη έπηπια επνρήο, θάξν, ζηξαηησηηθή ζθελή»

Διαβάστε περισσότερα

Σσμθωνική Μοσζική και Τραγούδια

Σσμθωνική Μοσζική και Τραγούδια Πρόησπο Πειραμαηικό Γσμνάζιο Πανεπιζηημίοσ Μακεδονίας Σσμθωνική Μοσζική και Τραγούδια Εκπαιδεσηικό σλικό για ηη διδαζκαλία ηης Θζηορίας ηης Μοσζικής ζηην Γ Γσμναζίοσ Σηίτοι - κείμενα: Ζωή Τζιλίκη Τραγούδι:

Διαβάστε περισσότερα

2012/13 Έκδοζη 6. Νηθόι Γεσξγίνπ, Έθε Υξπζνρνύ (η1)

2012/13 Έκδοζη 6. Νηθόι Γεσξγίνπ, Έθε Υξπζνρνύ (η1) 2012/13 Έκδοζη 6 ΕΡΜΗΣ Διαβάστε στον Ερμή 3ο Βραβείο ζηο διαγωνιζμό «Έρεσνα από μαθηηές 2013» ζελ.1, Σσμμεηοτές ζε ζσνέδρια και διαγωνιζμούς, μαθηηικές εκδηλώζεις ζελ. 2-3, Θεαηρική παράζηαζη «Ο Πακκαλλόκαηηος»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΟΚΔΛΗΘΟ ΣΖΛ Β ΔΠΙ

ΣΟ ΓΟΚΔΛΗΘΟ ΣΖΛ Β ΔΠΙ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 2 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 5 ΑΠΡΗΛΗΟ ΜΑΗΟ ΗΟΤΝΗΟ 2009 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΧ ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΜΔΝΗΚΟΤ ΣΟ ΓΟΚΔΛΗΘΟ ΣΖΛ Β ΔΠΙ ΣΟ ΛΔΟ ΔΘΛΗΘΟ ΕΖΣΖΚΑ ει.

Διαβάστε περισσότερα

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε ρνιείν: 1 ν Γεληθό Λύθεην πάξηεο Μάζεκα: Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σκήκα 1ν Θεκαηηθή Δλόηεηα: Σα θύια ζηελ ινγνηερλία Θέκα: Σα έζηκα ηνπ γάκνπ, ην «πξνμεληό» θαη ε «πξνίθα» Κείκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009. ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν. 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο. 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα. α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009. ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν. 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο. 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα. α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009 ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη 1. Καηαγσγή 2. Πεξηγξαθή 3. ύγρξνλε ηζηνξία 4. Καηαζθεπαζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξπζκηθόο θαη αξκνληθόο θόζκνο ηεο γεληάο ηνπ 1990: παξαδεηγκαηηθέο πεξηπηώζεηο ησλ. Μάιακα, Π. Θαιαζζηλνύ θαη Ο. Πεξίδε.

Ο ξπζκηθόο θαη αξκνληθόο θόζκνο ηεο γεληάο ηνπ 1990: παξαδεηγκαηηθέο πεξηπηώζεηο ησλ. Μάιακα, Π. Θαιαζζηλνύ θαη Ο. Πεξίδε. ΣΔΗ ΖΠΔΗΡΟΤ ΥΟΛΖ ΜΟΤΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΑΨΚΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΜΟΤΗΚΖ Ο ξπζκηθόο θαη αξκνληθόο θόζκνο ηεο γεληάο ηνπ 1990: παξαδεηγκαηηθέο πεξηπηώζεηο ησλ. Μάιακα, Π. Θαιαζζηλνύ θαη Ο. Πεξίδε. Σνπ Παλαγηώηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 1 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 3 ΟΚΣΩΒΡΗΟ ΝΟΔΜΒΡΗΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2008 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΩ ΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΠΡΟΦΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΑ ΥΟΛΔΗΑ ΠΑΝΔ ΗΝΔΜΑ» ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

«ΣΑ ΥΟΛΔΗΑ ΠΑΝΔ ΗΝΔΜΑ» ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΓΤΜΝΑΗΑ ΛΤΚΔΗΑ «ΣΑ ΥΟΛΔΗΑ ΠΑΝΔ ΗΝΔΜΑ» ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ Σν Φεζηηβάι θηλεκαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο, ζπλερίδεη θαη θέηνο ην πξόγξακκα εηδηθώλ πξνβνιώλ γηα καζεηέο πξσηνβάζκηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οη πην επηηπρεκέλεο δηαθεκίζεηο θαη ηα κπζηηθά ηνπο. Αο δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο δηαθήκηζε.

ΘΔΜΑ: Οη πην επηηπρεκέλεο δηαθεκίζεηο θαη ηα κπζηηθά ηνπο. Αο δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο δηαθήκηζε. Ερευνητική Εργαςία 1 ου τετραμήνου Σάξη: Β Λυκείου Παξών ΘΔΜΑ: Οη πην επηηπρεκέλεο δηαθεκίζεηο θαη ηα κπζηηθά ηνπο. Αο δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο δηαθήκηζε. Τπεύζπλε Δθπ/θνο: Ληαλνύ ηαπξνύια ΠΔ17.01 ρνιηθό

Διαβάστε περισσότερα