Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Ένα ολοκληρωµένο µοντέλο ενιαίας διαδικτυακής παρουσίας της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας Εξωτερικού Επιβλέπουσα: Καστανιά Αναστασία Σπουδάστρια: αούτη Αικατερίνη ΑΘΗΝΑ

2 Ευχαριστίες Για τη βοήθειά τους στην εκπόνηση της παρούσας εργασίας θα ήθελα να ευχαριστήσω κατ αρχάς την επιβλέπουσα της εργασίας κα Καστανιά Αναστασία για τον ενθουσιασµό µε τον οποίο υποδέχθηκε το θέµα της εργασίας, για την ενθάρρυνσή της καθώς και για την εξαιρετικά πολύτιµη, πολύωρη και πλούσια καθοδήγησή της. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον κο Νίκο Νενεδάκη, Στέλεχος Επικοινωνίας στη Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης για τη βοήθεια που µου προσέφερε -πέραν της συµπλήρωσης από τον ίδιο- στην προώθηση σε άλλα Στελέχη Επικοινωνίας του ερωτηµατολογίου της εργασίας µε βάση τα αποτελέσµατα του οποίου εξήχθησαν σηµαντικά συµπεράσµατα. Χωρίς αυτή τη βοήθεια το δείγµα των ερωτώµενων θα ήταν ακόµη µικρότερο. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω επίσης για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε παραχωρώντας µου τις αδηµοσίευτες σηµειώσεις του περί οργάνωσης ιστότοπου-πύλης για την Ελλάδα προκειµένου να µε συνδράµει στην έρευνα και στη διαµόρφωση πρότασης. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω το Στέλεχος Επικοινωνίας ιονύσιο Γαρδέλη που µοιράζεται το ίδιο ενδιαφέρον για το διαδίκτυο και θέλησε να µε συνδράµει -πέραν της συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου- και µε µια σχετική συζήτηση για θέµατα που αφορούν τη Γενική Γραµµατεία και το διαδίκτυο. Ευχαριστίες αξίζουν στους συνάδελφους και συν-σπουδαστές της ΙΗ εκπαιδευτικής σειράς που αφιέρωσαν χρόνο για τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου εν µέσω της εκπόνησης και της δικής τους διπλωµατικής εργασίας καθώς και στους µελλοντικούς συνάδελφους, τα Στελέχη Επικοινωνίας στη Γ.Γ.Ε.Ε που αφιέρωσαν και αυτοί πολύτιµο χρόνο για τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου.

3 Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά: ηµόσια ιπλωµατία, Nation Branding, State Branding, Ιντερνέτ, Παγκόσµιος Ιστός, ιαδίκτυο, Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Εξωτερικού, Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης, Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας Η εξέλιξη της τεχνολογίας και η ταχεία ανάπτυξη του Παγκόσµιου Ιστού έχουν αλλάξει ακόµη και τον τρόπο που εργάζονται οι διπλωµάτες. Η Ψηφιακή ή Ηλεκτρονική ιπλωµατία αποτελούν σήµερα µια πραγµατικότητα. Η ηµόσια ιπλωµατία καθώς και οι προσεγγίσεις του Nation ή State Branding χρησιµοποιούν ήδη το Ιντερνέτ ως διπλωµατικό εργαλείο. Η παρούσα εργασία πραγµατεύεται τον τρόπο προσαρµογής ή µη της Ελληνικής ηµόσιας ιπλωµατίας σε αυτές τις αλλαγές µέσω της αξιολόγησης της υπάρχουσας διαδικτυακής παρουσίας των Ελληνικών Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας Εξωτερικού (Γ.Τ.Ε.Ε) -τα οποία είναι αρµόδια για την προβολή της εικόνας της χώρας- και µέσω της αξιολόγησης του τρόπου που οι Σκανδιναβικές Χώρες διαπραγµατεύτηκαν την έλευση της Κοινωνίας της Πληροφορίας και τον τρόπο που αυτές ασκούν ηµόσια ιπλωµατία µέσω ιαδικτύου (Βέλτιστες Πρακτικές). Η εργασία προτείνει την δηµιουργία µιας διαδικτυακής Πύλης που θα προωθεί την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό παρέχοντας επίκαιρη και αξιόπιστη πληροφόρηση για την Ελλάδα και την δηµιουργία µιας σειράς διαδικτυακών κόµβων (Υποπύλη) που θα στηρίζουν την αποστολή των Γ.Τ.Ε.Ε και θα είναι προσαρµοσµένοι στη χώρα διαπίστευσης. Η πρόταση αυτή βασίζεται σε επτά κριτήρια. Τις αρχές Ανάπτυξης και Αξιολόγησης διαδικτυακών κόµβων, τα αποτελέσµατα της ατοµικής και οµαδικής -µε ερωτηµατολόγια κλειστού τύπου- αξιολόγησης της υπάρχουσας διαδικτυακής παρουσίας των Ελληνικών Γ.Τ.Ε.Ε, τη νέα Επικοινωνιακή στρατηγική της Ελλάδας, τις απόψεις Ελλήνων Ακολούθων Επικοινωνίας για τα Ελληνικά Brands, την αποστολή της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας και των Ελληνικών Γ.Τ.Ε.Ε όπως ο νόµος ορίζει, τα συµπεράσµατα που εξήχθησαν από την παρατήρηση των Βέλτιστων Πρακτικών και τα αποτελέσµατα έρευνας σχετικά µε την αποστολή, τη δοµή, το περιεχόµενο και τις υπηρεσίες του κόµβου ενός Γ.Τ.Ε.Ε.

4 Abstract Key words: Public Diplomacy, Nation Branding, State Branding, Internet, World Wide Web, Greek Press and Communication Offices Abroad, General Secretatriat of Information and Communication The evolution of communication s technologies and the rapid development of the World Wide Web have even changed the way diplomats work. Digital or e-diplomacy is nowadays a reality. Public diplomacy and Nation or State Branding as well uses the Internet as a diplomatic tool. The present dissertation discusses the way Greek Public Diplomacy has adapted or not to these changes by evaluating the existing internet presence of Greek Press and Communication Offices abroad -which are responsible for promoting the country s image- and by evaluating the way Scandinavian countries have negotiated the wave of Information Age and the way they exercise Public Diplomacy through the Internet (Best Practices). The dissertation proposes the creation of a Web Portal which will promote the country s image abroad by providing up-to-date and reliable information on Greece and the creation of a number of tailored web sites (sub portal) that will be supporting the mission of Greek Press and Communication Offices abroad. This proposal is based on seven criteria. The development and evaluation of Government web sites principles and guidelines; the evaluation results of the existing web presence of Greek Press and Communication Offices abroad; the new Communcation strategy of Greece; the opinion of Greek Press Officers on Greek Brands; the mission of the General Secretatriat of Information and Communication and of Greek Press Offices abroad as decribed by the law; the Best Practices observation conclusions and the results of a research on the mission, structure, content and services of a Greek Press and Communication Office web site.

5 Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή Αντικείµενο και Σκοπός εργασίας Προηγούµενη έρευνα Περιορισµοί οµή εργασίας ηµόσια και Ψηφιακή ιπλωµατία ηµόσια ιπλωµατία Οι νέες έννοιες του Nation και State Branding Ο ρόλος του διαδικτύου στην άσκηση ηµόσιας ιπλωµατίας Η περίπτωση της Ελλάδας Θεωρητικό Πλαίσιο Αρχές αξιολόγησης διαδικτυακών κόµβων Μοντέλο κριτηρίων ποιότητας διαδικτυακών κόµβων /Πλαίσιο Ποιότητας Βρυξελλών (Π.Π.Β) Ποιότητα σχεδιασµού διεπαφής Ευχρηστία Μοντέλα αξιολόγησης διαδικτυακών κόµβων Μεθοδολογίες Αξιολόγησης διαδικτυακών κόµβων Αρχές ανάπτυξης (κυβερνητικών) διαδικτυακών κόµβων Ορισµός και ρόλος διαδικτυακού κόµβου ιαδικασία Σχεδιασµού και Ανάπτυξης ιαδικτυακών Κόµβων Μοντέλα ανάπτυξης διαδικτυακών κόµβων Μεθοδολογία Στάδιο προεργασίας Στάδιο µελέτης και αξιολόγησης Ατοµική αξιολόγηση Οµαδική αξιολόγηση Στάδιο διαµόρφωσης πρότασης Αξιολόγηση διαδικτυακών κόµβων Γ.Τ.Ε.Ε Ατοµική αξιολόγηση Γ.Τ.Ε.Ε Βερολίνου Γ.Τ.Ε.Ε Χάγης Γ.Τ.Ε.Ε Παρισίων Γ.Τ.Ε.Ε Μαδρίτης Γ.Τ.Ε.Ε Στοκχόλµης Οµαδική αξιολόγηση Κριτήρια διαµόρφωσης πρότασης Κριτήριο 1: Αρχές Ανάπτυξης και Αξιολόγησης Κόµβων Κριτήριο 2: Συµπεράσµατα αξιολόγησης υπάρχουσας διαδικτυακής παρουσίας Γ.Τ.Ε.Ε Κριτήριο 3: Η νέα επικοινωνιακή πολιτική της Ελλάδας Κριτήριο 4: Απόψεις ΑΕ περί ελληνικών brands Κριτήριο 5: Η αποστολή ΓΓΕ και ΓΤΕΕ

6 6.6 Κριτήριο 6: Βέλτιστες πρακτικές Νορβηγικό µοντέλο Σουηδικό µοντέλο Φινλανδικό µοντέλο Κριτήριο 7: Απόψεις ΑΕ για ένα νέο κόµβο Γενικές ερωτήσεις Προτεινόµενες ενότητες περιεχοµένου Προτεινόµενες Λειτουργίες Πρόταση και Υλοποίηση Καθορισµός δοµής, αντικειµένου και στόχων Καθορισµός κοινού-στόχου Καθορισµός αρµοδιότητας για δηµιουργία και συντήρηση Πύλης Οµάδα εργασίας Περαιτέρω προϋποθέσεις Περιεχόµενο Η Πύλη Ενότητες Περιεχοµένου Παρουσίαση περιεχοµένου Υποπύλη: Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Εξωτερικού ιάγραµµα Ροής Πύλης και Υποπύλης Συµπεράσµατα Συµπεράσµατα Περαιτέρω σκέψεις Πηγές Παραρτήµατα

7 1. Εισαγωγή 1.1 Αντικείµενο και Σκοπός εργασίας Οι αλλαγές στην τεχνολογία της πληροφορίας και ιδιαίτερα η αλµατώδης ανάπτυξη του ιαδικτύου έχουν αλλάξει τον τρόπο άσκησης της διπλωµατίας σε σηµείο να γίνεται πλέον λόγος για την πρόκληση της Ψηφιακής ιπλωµατίας ή της e-diplomacy. Στην πρόκληση αυτή -της χρήσης του διαδικτύου ως διπλωµατικού εργαλείου- καλούνται να ανταποκριθούν όλα τα κράτη και ιδιαίτερα οι φορείς εκείνοι που είναι αρµόδιοι για την προβολή θετικής εικόνας της χώρας τους στο εξωτερικό σε πολλαπλά επίπεδα. Αρµόδιος φορέας στη χώρα µας θεωρείται κυρίως η Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης (Γ.Γ.Ε) και τα υπαγόµενα σε αυτήν Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Εξωτερικού (Γ.Τ.Ε.Ε). τα οποία εν τέλει και σύµφωνα µε το σχετικό νόµο που περιγράφει την αρµοδιότητά τους συνεπάγεται πως οφείλουν να ασκούν ηµόσια ιπλωµατία ή στην πιο σύγχρονη προσέγγισή της οφείλουν να ασχολούνται µε το Nation και State Branding. Αντικείµενο ως εκ τούτου της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση του βαθµού προσαρµογής των Γ.Τ.Ε.Ε στην αναγκαιότητα χρήσης του διαδικτύου ως διπλωµατικού εργαλείου καθώς και της σχετικής τους απόδοσης. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διαµόρφωση πρότασης -µε βάση ορισµένα κριτήρια- για την ανάπτυξη ενός µοντέλου ενιαίας διαδικτυακής παρουσίας της Γ.Γ.Ε και των Γ.Τ.Ε.Ε που θα στηρίζει εργαλειακά την αρµοδιότητά τους. 1.2 Προηγούµενη έρευνα Σχετική ανεπίσηµη έρευνα έχει διεξάγει από προσωπικό ενδιαφέρον ο κος Νίκος Νενεδάκης, απόφοιτος του Τµήµατος Στελεχών Επικοινωνίας της Ε.Σ.. και Στέλεχος Επικοινωνίας σήµερα στη Γ.Γ.Ε µε εµπειρία και σε Γ.Τ.Ε.Ε. Ο κος Νενεδάκης είχε την καλοσύνη να συµβουλεύσει τη γράφουσα και να της εµπιστευθεί το σώµα των αδηµοσίευτων σηµειώσεών του περί οργάνωσης ιστότοπου-πύλης για την Ελλάδα προκειµένου να τη συνδράµει στην έρευνα και στη διαµόρφωση πρότασης. Αξιολόγηση των υπαρχόντων διαδικτυακών κόµβων των Γ.Τ.Ε.Ε έχει γίνει σε µορφή εργασίας µε ερωτηµατολόγια κλειστών ερωτήσεων από τα Στελέχη Επικοινωνίας της ΙΗ εκπαιδευτικής σειράς στο πλαίσιο του µαθήµατος ΣΕ-09: Χαρακτηριστικά και 3

8 Μεθοδολογίες Αξιολόγησης Ιστοσελίδων µε διδάσκουσα την κα Αναστασία Καστανιά. Από τις αξιολογήσεις αυτές, χρησιµοποιήθηκε η συνολική βαθµολογία των κόµβων εκείνων που αξιολογούνται περιγραφικά από τη γράφουσα στο κεφάλαιο περί Αξιολόγησης. 1.3 Περιορισµοί εδοµένου του περιορισµού που έθεσε η Ε.Σ.. ως προς το µέγεθος της τελικής εργασίας ( λέξεις) και των πολυάριθµων βηµάτων που προαπαιτούσε η διαµόρφωση πρότασης, η αναφορά στο θεωρητικό πλαίσιο περί αξιολόγησης και ανάπτυξης κόµβων, η αξιολόγηση των υπαρχόντων κόµβων και η ανάλυση των κριτηρίων ανάπτυξης γίνονται µε το συνοπτικότερο δυνατό τρόπο. 1.4 οµή εργασίας Η παρούσα εργασία δοµείται ως εξής: Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή: γίνεται αναφορά στο αντικείµενο και σκοπό της εργασίας, σε προηγούµενη σχετική έρευνα, στους υπάρχοντες περιορισµούς και στη δοµή της εργασίας. Κεφάλαιο 2 ηµόσια και Ψηφιακή ιπλωµατία: γίνεται συνοπτική αναφορά στον ρόλο που έχει διαδραµατίσει το ιαδίκτυο στην άσκηση της σύχρονης ηµόσιας ιπλωµατίας και προσεγγίζεται η ελληνική περίπτωση. Κεφάλαιο 3 Θεωρητικό πλαίσιο: παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο περί Αξιολόγησης διαδικτυακών κόµβων το οποίο ελήφθη υπ όψιν για την περιγραφική αξιολόγηση από τη γράφουσα ενδεικτικά πέντε υπαρχόντων διαδικτυακών κόµβων Γ.Τ.Ε.Ε και το θεωρητικό πλαίσιο περί Ανάπτυξης διαδικτυακών κόµβων το οποίο ελήφθη υπ όψιν για την διαµόρφωση της πρότασης του ολοκληρωµένου µοντέλου ενιαίας διαδικτυακής παρουσίας της Γ.Γ.Ε και των Γ.Τ.Ε.Ε. 4

9 Κεφάλαιο 4 Μεθοδολογία: αναλύεται ο τρόπος προσέγγισης του θέµατος της παρούσας εργασίας, οι µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν για την αξιολόγηση των διαδικτυακών κόµβων, συµπεριλαµβανοµένων των κριτηρίων συγγραφής ερωτηµατολογίου και του καθορισµού δείγµατος. Κεφάλαιο 5 Αξιολόγηση διαδικτυακών κόµβων Γ.Τ.Ε.Ε : παρατίθενται τα αποτελέσµατα της οµαδικής αξιολόγησης -από 18 Ακόλουθους Επικοινωνίας- των υπαρχόντων διαδικτυακών κόµβων των Γ.Τ.Ε.Ε και η ατοµική -από τη γράφουσα- περιγραφική αξιολόγηση πέντε ενδεικτικά κόµβων Γ.Τ.Ε.Ε µε κριτήριο το Πλαίσιο Ποιότητας Βρυξελλών και µε στόχο την επισήµανση των θετικών και αρνητικών στοιχείων των περιγραφόµενων κόµβων. Κεφάλαιο 6 Κριτήρια διαµόρφωσης πρότασης για την ενιαία διαδικτυακή παρουσία Γ.Γ.Ε και Γ.Τ.Ε.Ε: γίνεται αναφορά στις αρχές ανάπτυξης και αξιολόγησης κόµβων, στις απόψεις -βάσει ερωτηµατολογίου- των Α.Ε σχετικά µε το ρόλο, τη δοµή, τις λειτουργίες και το περιεχόµενο της υπάρχουσας και της µελλοντικής διαδικτυακής παρουσίας Γ.Γ.Ε-Γ.Τ.Ε.Ε, στη σηµερινή επικοινωνιακή στρατηγική της χώρας, στις απόψεις -βάσει ερωτηµατολογίου- των Α.Ε σχετικά µε τα ισχυρά στοιχεία της χώρας που οφείλουν να προβληθούν, στην αρµοδιότητα των Γ.Τ.Ε.Ε και της Γ.Γ.Ε, στα αποτελέσµατα από την παρατήρηση των βέλτιστων πρακτικών. Κεφάλαιο 7 Πρόταση για ενιαία διαδικτυακή παρουσία Γ. Γ.Ε και Γ.Τ.Ε.Ε: παρατίθεται περιγραφική ανάλυση της πρότασης και παρουσίαση ενδεικτικών παραδειγµάτων. Κεφάλαιο 8 Συµπεράσµατα: επιχειρείται από τη γράφουσα µια συνολική εκτίµηση του εγχειρήµατος της παρούσας εργασίας και παρατίθενται σχετικοί προβληµατισµοί. 5

10 2. ηµόσια και Ψηφιακή ιπλωµατία 2.1 ηµόσια ιπλωµατία Σήµερα η ηµόσια ιπλωµατία ( ) είναι σηµαντική όσο ποτέ άλλοτε 1. Ο βαθµός της αξίας της ωστόσο διαφοροποιείται ανάλογα µε τη χώρα, τους λόγους για τους οποίους επιθυµεί να ασκήσει και τους στόχους που προσπαθεί µέσω αυτής να πετύχει. Οι ΗΠΑ για παράδειγµα, ιδίως µετά το τροµοκρατικό χτύπηµα της 11 ης Σεπτεµβρίου έχουν δώσει ιδιαίτερο βάρος στην άσκηση προκειµένου να βελτιώσουν την εικόνα τους -ιδιαίτερα στις Μουσουλµανικές χώρες και στον Αραβικό κόσµο- να κάνουν γνωστές τις απόψεις τους και να επιχειρηµατολογήσουν υπέρ της πολιτικής τους 2. Η Μ. Βρετανία προσπαθεί να δηµιουργήσει την εικόνα µιας σύγχρονης, ανοιχτής, δηµιουργικής κοινωνίας µε στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της, την ενδυνάµωση της πολιτικής και κυρίως της πολιτισµικής της επιρροής, την προσέλκυση επενδυτών, τουριστών, φοιτητών και αξιόλογου ανθρώπινου κεφαλαίου 3. Η Νορβηγία ασκεί προκειµένου να βάλει τον εαυτό της στο χάρτη αφού οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί την τελευταία εικοσαετία έχουν δείξει πως δεν διαθέτει µια σαφή και ευρέως αναγνωρίσιµη ταυτότητα 4 γεγονός που οφείλεται στη µικρή της έκταση, στον περιορισµένο της πληθυσµό, στην πολιτική, γεωγραφική και πολιτισµική της αποµόνωση, στη δυσκολία της νορβηγικής γλώσσας, στην έλλειψη 1 Patricia H. Kushlis and Patricia Lee Sharpe, Public Diplomacy Matters More Than Ever, Foreign Service Journal, October 2006, σελ. 1, 2 Bruce Gregory, Public Diplomacy and Strategic Communication: Cultures, Firewalls, and Imported Norms, Prepared for presentation at the American Political Science Association Conference on International Communication and Conflict, August 31, 2005, σελ Jorge de Vicente, State Branding in the 21 st Century, The Fletcher School, 2004, σελ Jozef Bàtora, Multistakeholder Public Diplomacy of Small and Medium Sized States: Norway and Canada Compared, Paper presented to the International Conference on Multistakeholder Diplomacy, Mediterranean Diplomatic Academy, Malta, February 11-13, 2005 σελ. 5 6

11 εικόνων ή εννοιών µε τις οποίες να ταυτίζεται 5. Προσπαθεί λοιπόν να κάνει αισθητή την παρουσία της µέσω τεσσάρων βασικών αρχών που επιθυµεί να αποτελούν τα στοιχεία της ταυτότητάς της. Προωθεί την εικόνα της ανθρωπιστικής υπερδύναµης, της ζωής δίπλα στη φύση, του σεβασµού στις αρχές της ισότητας και του πνεύµατος της περιπέτειας 6. Οι στόχοι της που ασκεί ο Καναδάς αφορούν την αλλαγή της εικόνας του που φαίνεται να είναι η ίδια εδώ και έναν αιώνα. Σήµερα, ο Καναδάς προσπαθεί να προωθήσει προς τα έξω την πραγµατική του εικόνα µε το σύνθηµα Canada-Cool- Connected. Προσπαθεί να διαφηµίσει το υπάρχον αλλά ανύπαρκτο από τη συνείδηση του υπόλοιπου κόσµου σύγχρονο πρόσωπό του που χαρακτηρίζεται από το δυναµισµό, την καινοτοµία, την τεχνολογία, την ανεκτικότητα, την πολυπολιτισµικότητα 7. Η Ινδία προσπαθεί να ξεφύγει από την εικόνα του γητευτή φιδιών και να προωθήσει το προφίλ µιας ταχέως αναπτυσσόµενης οικονοµίας και κοινωνίας που έχει κάνει άλµατα στην τεχνολογία, στον αθλητισµό, στην επιστήµη, στον τουρισµό, στην υγεία, στην τέχνη, και που έχει ενισχύσει το διεθνή της ρόλο Οι νέες έννοιες του Nation και State Branding Όλες αυτές οι προσπάθειες βέβαια δεν κινούνται πλέον µόνο στο πλαίσιο της παραδοσιακής. Η νέα τάση, η σύγχρονη προσέγγιση είναι αυτή που ο Simon Anholt ορίζει ως Nation Branding 9 και ο Mark Leonard ως State Branding 10 και αποτελούν συνδυασµένες προσπάθειες προώθησης της εικόνας µιας χώρας -εντός του ιδιαίτερα ανταγωνιστικού παγκοσµιοποιηµένου περιβάλλοντος- που δανείζονται στοιχεία από το marketing και από τη διαφήµιση. 5 Ibid, σελ Norway s Public Diplomacy: a Strategy, σελ Jozef Bàtora, op.cit, σελ. 7 8 Gupta Manish, Singh P.B, The Making of Brand India, σελ. 1 9 Heidi Marie Nömm, The Image of Sweden, A Study of the Swedish Embassy s Nation Branding and Public Diplomacy in Germany, σελ. 9 fulltext.pdf 10 Jorge de Vicente, op.cit, σελ. 1 7

12 Σύµφωνα µε τον Mark Leonard η η οποία έγκειται στην ανάπτυξη σχέσεων µεταξύ της κυβέρνησης µιας χώρας µε άλλες κυβερνήσεις αλλά και µε Μη Κυβερνητικούς Οργανισµούς ή Ιδιώτες µε στόχο την ενίσχυση της εικόνας και καλής φήµης της, αποτελεί έναν από τους τέσσερις άξονες του State Branding. Οι άλλοι τρείς άξονες αφορούν τις δράσεις ενός κράτους σε σχέση µε την προσέλκυση τουρισµού (tourism branding), την προσέλκυση επενδύσεων (investment promotion activities) και την εδραίωση του ονόµατος της χώρας ως ονοµασία προέλευσης για εξαγώγιµα προϊόντα (country of origin as a brand name) 11. Ο Simon Anholt ορίζει το Nation Branding ως την προσπάθεια µέτρησης -µέσω του Nation s Brands Index- και διαχείρισης της εθνικής εικόνας και φήµης µιας χώρας 12. Προτείνει µάλιστα το µοντέλο του εξαγώνου το οποίο περιλαµβάνει έξι άξονες επί των οποίων πρέπει να κινηθεί µια χώρα προκειµένου να χτίσει, να αποκαταστήσει ή να συντηρήσει την καλή της εικόνα 13 : ιακυβέρνηση, Τουρισµός, Επενδύσεις, Παιδεία και Πολιτισµός, Ανθρώπινο Κεφάλαιο, Εξαγωγές (brands). Ο τελικός στόχος βέβαια αυτής της κάπως πιο επιθετικής και µαρκετίστικης προσέγγισης είναι η προσέλκυση «πελατών», είτε πρόκειται για επενδυτές ή καταναλωτές, τουρίστες, χρηµατοδότες, µετανάστες ή άλλες κυβερνήσεις. Η εικόνα λοιπόν - η δηµιουργία κατά κάποιο τρόπο της καλύτερης διαφήµισης κρατών υπό τη µορφή ολοκληρωµένης επικοινωνιακής στρατηγικής µε στόχο την «αύξηση των πωλήσεων»- αποτελεί τον πυρήνα της πολιτικής πολλών κρατών σήµερα. Και µάλιστα ένα από τα αποτελεσµατικότερα εργαλεία για την εφαρµογή αυτών των στρατηγικών αποτελεί το διαδίκτυο. 11 Ibid, σελ Νίκος Νενεδάκης, «Πολιτικές ιεθνούς Επικοινωνίας, Νέοι Προβληµατισµοί», Τριµηνιαία Επιθεώρηση Ευρωπαϊκή και Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, επ. Βασίλης Καπετανγιάννης, τεύχος 7, Αύγουστος 2007, εκδ. Παπαζήση σελ Simon Anholt, Branding Places and Nations, Brands and Branding, The Economist, November 2003,http://earthspeak.com/Download%20articles%20Dec%2006/Simon%20Anholt%20Chapter%20fr om%20economist%20book%20on%20brands%20and%20branding.pdf 8

13 2.3 Ο ρόλος του διαδικτύου στην άσκηση ηµόσιας ιπλωµατίας Η αλµατώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας και του διαδικτύου έχουν αλλάξει τον τρόπο µε τον οποίο ο σηµερινός πολίτης εργάζεται, διασκεδάζει ή αναζητεί πληροφόρηση 14. Τα κράτη έχουν ήδη συνειδητοποιήσει πως η πρόοδος της τεχνολογίας επιφέρει αναπόφευκτα αλλαγές στον τρόπο άσκησης της παραδοσιακής διπλωµατίας. Η Ψηφιακή ιπλωµατία είναι πλέον γεγονός µεταξύ των ανεπτυγµένων κρατών. Η Κυβερνοπολιτική 15 η οποία έγκειται στη χρήση της τεχνολογίας των επικοινωνιών για την άσκηση υψηλής διπλωµατίας -όπως είναι η διαχείριση κρίσεων, οι τηλεδιαβουλεύσεις µεταξύ διπλωµατών και ηγετών, η επικοινωνία µε την Κοινωνία των Πολιτών που χάρη στην τεχνολογία συµµετέχει ενεργά στη διαµόρφωση πολιτικών ενισχύοντας τη νέα µορφή συµµετοχής στις σύγχρονες δηµοκρατίες 16 είναι µια πραγµατικότητα. Στη νέα παγκόσµια κοινωνία της πληροφορίας λοιπόν η «έξυπνη διπλωµατία» αξιοποιεί την τεχνολογική πρόοδο. Πέρα όµως από την υψηλή διπλωµατία που µπορεί να ασκηθεί µε τη βοήθεια της τεχνολογίας, το διαδίκτυο µπορεί να αποτελέσει ένα εκπληκτικό εργαλείο άσκησης δεδοµένου ότι αποτελεί την πρώτη και κύρια πηγή στην οποία ανατρέχει ο ιδιώτης 17 -δυνητικός τουρίστας ή επενδυτής- όταν επιθυµεί να συγκεντρώσει πληροφοριακό υλικό για µια χώρα είτε για απλή ενηµέρωση είτε ακόµη και για ακαδηµαϊκούς σκοπούς. Μάλιστα, η σηµασία της διαχείρισης της παρεχόµενης πληροφορίας και η εξασφάλιση οικονοµικής και ταχείας πρόσβασης σε αυτή αποτελεί σήµερα στρατηγική πρόκληση. Η δύναµη αυτή του διαδικτύου έχει γίνει αντιληπτή τα τελευταία χρόνια και οι περισσότερες χώρες έχουν προσαρµοστεί µέσω προγραµµάτων στην εποχή της πληροφορίας, έχουν κατασκευάσει πύλες δηµόσιας πληροφόρησης, προσπαθούν 14 Thomas Pickering, Managing Information Chaos, Address before the U.S Institute of Peace, Workshop on Managing Information Chaos, Washington, DC, March 12, Todd Martin, Virtual Diplomacy, E-merge-A Student Journal of International Affairs, Volume 2, February 2001, σσ Richard Grant, The democratisation of Diplomacy: negotiating with the Internet, Oxford Internet Institute, Research Report No. 5, November 2004, σελ Πέτρος Μολυβιάτης, Οµιλία τ.υπεξ Π. Μολυβιάτη στην παρουσίαση της νέας ιστοσελίδας του ΥΠΕΞ, 30/11/2005, GR&articleID=4151 9

14 µέσω µιας ανεπτυγµένης ενιαίας διαδικτυακής παρουσίας να χτίσουν, να συντηρήσουν ή να αποκαταστήσουν την εικόνα της χώρας τους, αλλά κυρίως να παρέχουν αξιόπιστη επίσηµη πληροφόρηση. Στην άσκηση µέσω διαδικτύου έχουν πρωτοπορήσει οι Σκανδιναβικές χώρες παρουσιάζοντας εξαιρετικές Πύλες δηµόσιας πληροφόρησης σε σηµείο να αποτελούν παράδειγµα προς µίµηση. Η πρωτοπορία τους αυτή οφείλεται φυσικά στην ούτως ή άλλως εξαιρετική τους σχέση µε την τεχνολογία αλλά και την παράδοση οργάνωσης της πληροφόρησης που διαθέτουν 18. Από την παρατήρηση των δικών τους Πυλών δηµόσιας πληροφόρησης, φαίνεται πως δίνουν µεγαλύτερη έµφαση στην προώθηση µιας ξένοιαστης -σε αντίθεση µε τη µουντή εικόνα και την άψογα οργανωµένη κοινωνία που αποπνέει αυστηρότητα- εικόνας, µιας πολυπολιτισµικής και ανοιχτής κοινωνίας. 2.4 Η περίπτωση της Ελλάδας Τη σηµασία φυσικά της έχει αντιληφθεί και η Ελλάδα η οποία δράττεται της ευκαιρίας της εντυπωσιακής βελτίωσης της εικόνας της µε την οργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων 19 και υπό το brand name Wonderful Greece διαµορφώνει µια νέα επικοινωνιακή στρατηγική που αποπειράται να ενισχύσει τα θετικά στοιχεία της (τουρισµός, ιστορία, πολιτισµός), να αποκαταστήσει λανθασµένες εννοιολογήσεις ή στερεότυπα 20, και να εδραιώσει την εικόνα µιας ευρωπαϊκής χώρας µε διεθνή ρόλο που αποτελεί παράγοντα σταθερότητας και ανάπτυξης στην περιοχή των Βαλκανίων αλλά και µιας χώρας κατάλληλης για επενδύσεις 21. Η χώρα µας στον τοµέα άσκησης µέσω διαδικτύου -η αναφορά αυτή αφορά αποκλειστικά τα Γ.Τ.Ε.Ε και τη Γ.Γ.Ε- έχει να επιδείξει ορισµένες αξιόλογες αλλά τµηµατικές προσπάθειες οι οποίες δεν αναδεικνύονται όπως τους αξίζει απουσία µιας ενιαίας διαδικτυακής στρατηγικής. Όπως αποδεικνύεται από τις απόψεις των ΑΕ περί 18 Νίκος Νενεδάκης, op.cit, σελ Πάνος Λειβαδάς, «Η εξωστρέφεια αποδίδει καρπούς στην Ελληνική κοινωνία», Τριµηνιαία Επιθεώρηση Ευρωπαϊκή και Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, επ. Βασίλης Καπετανγιάννης, τεύχος 7, Αύγουστος 2007, εκδ. Παπαζήση, σσ Παναγιώτης Κ. Ιωακειµίδης, «Στερεότυπα για τη θέση και τον ρόλο µας», εφ. Τα Νέα, αρ. φύλλου , 01/01/2007, 21 Panos Livadas, Greece Repositioned and Rebranded, About Brand Greece, Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας, σελ

15 της υπάρχουσας διαδικτυακής παρουσίας των Γ.Τ.Ε.Ε αλλά και από την αξιολόγησή τους µε άξονα το Πλαίσιο Ποιότητας Βρυξελλών, η επίσηµη διαδικτυακή παρουσία των Γ.Τ.Ε.Ε και κατ επέκταση της Γ.Γ.Ε βρίσκεται στα πρώτα της βήµατα. Για το λόγο αυτό, το καταληκτικό κεφάλαιο της εργασίας αποπειράται να προτείνει την ανάπτυξη ενιαίας διαδικτυακής παρουσίας της Γ.Γ.Ε/Γ.Τ.Ε.Ε λαµβάνοντας υπ όψιν τις αρχές Ανάπτυξης και Αξιολόγησης Κόµβων, τα συµπεράσµατα της αξιολόγησης της υπάρχουσας διαδικτυακής παρουσίας των Γ.Τ.Ε.Ε, τη νέα επικοινωνιακή πολιτική της Ελλάδας, τις απόψεις των ΑΕ περί ελληνικών brands, την αποστολή ΓΓΕ και ΓΤΕΕ, τις Βέλτιστες πρακτικές και τις απόψεις των ΑΕ για ένα νέο κόµβο. 11

16 3. Θεωρητικό Πλαίσιο 3.1 Αρχές αξιολόγησης διαδικτυακών κόµβων...the WWW (World Wide Web) may become the MMM (Multi-Media Mediocrity)... Mathiew Ciolek 22 Ο τεράστιος όγκος πληροφορίας στον οποίο έχει πρόσβαση ο χρήστης του διαδικτύου αµφισβητείται ως προς την ποιότητα και την αξιοπιστία του. Η δυνατότητα από τον καθένα ανάπτυξης ενός διαδικτυακού κόµβου και δηµοσίευσης σε αυτόν κάθε είδους περιεχοµένου φέρνει τους χρήστες αντιµέτωπους µε πληροφορία ψευδή, παραπλανητική, χωρίς επιστηµονική αξία ή αρτιότητα 23, χωρίς αυτό να σηµαίνει πως δεν υπάρχουν πολυάριθµοι κόµβοι που διαθέτουν αξιόπιστο περιεχόµενο. Η παρατήρηση του φαινοµένου αυτού ανέδειξε τα τελευταία χρόνια σε προτεραιότητα την ανάγκη ανάπτυξης κριτηρίων και µεθόδων αξιολόγησης της παρεχόµενης πληροφορίας και άρα του καθορισµού ποιότητας των διαδικτυακών κόµβων. εν είναι όµως το περιεχόµενο ενός διαδικτυακού κόµβου ο µοναδικός παράγοντας που κρίνει την ποιότητά του. Οι νέες µέθοδοι παρέχουν κριτήρια για την αξιολόγηση των κόµβων και σε επίπεδο σχεδιασµού, αφού οι εξοικειωµένοι πλέον χρήστες του ιστού κρίνουν αυστηρότερα το σχεδιασµό και απαιτούν περισσότερες υπηρεσίες 24. Προσπάθειες ανάπτυξης µεθόδων και κριτηρίων αξιολόγησης διαδικτυακών κόµβων έχουν γίνει παγκοσµίως -τουλάχιστον στις χώρες που διαθέτουν internet literacy. Η Ε.Ε συγκεκριµένα έχει καταρτίσει το Πλαίσιο Ποιότητας Βρυξελλών Ciolek, T. Matthew, Today s WWW-- Tomorrow s MMM? The Spectre of Multi-Media Mediocrity, Computer 29 (January 1996): Environmental Education and Training Partnership, Evaluating the Content of Web Sites, Guidelines for Educators, November 1999, σελ Joe E. Heimlich and Katy Wang, Environmental Education and Training Partnership, Evaluating the Structure of Web Sites, 1999, σελ

17 3.1.1 Μοντέλο κριτηρίων ποιότητας διαδικτυακών κόµβων /Πλαίσιο Ποιότητας Βρυξελλών (Π.Π.Β) 26 Το Π.Π.Β 27 εξειδικεύεται σε διαδικτυακούς κόµβους πολιτιστικού περιεχοµένου. Τα κριτήρια ωστόσο βρίσκουν εφαρµογή και σε κόµβους διαφορετικού περιεχοµένου. ηµοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 2002 και ορίζει ως κριτήρια ποιότητας για διαδικτυακές εφαρµογές τα ακόλουθα: Κριτήρια διαφάνειας και στόχων Η διαφάνεια είναι µια θεµελιώδης ιδιότητα οποιουδήποτε κόµβου υψηλής ποιότητας. Μειώνει τη σύγχυση και την αβεβαιότητα των επισκεπτών, συµβάλλει στην απόκτηση εµπιστοσύνης και στη διαµόρφωση «θετικής εικόνας» για τον κόµβο. Σ αυτό συµβάλλει η παροχή πληροφορίας σχετικά µε την ταυτότητα, το περιεχόµενο και το προσδοκώµενο κοινό του κόµβου. Αναλυτικότερα, τα απαραίτητα προς αναφορά στοιχεία είναι η ιστορία του οργανισµού, η οργανωτική του δοµή, οι στόχοι του, το περιεχόµενο της αρµοδιότητάς του, οι δράσεις του, τα στοιχεία επικοινωνίας µε τον αρµόδιο συντήρησης του κόµβου και µε τον οργανισµό. Θεωρείται πως τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι ορατά στην αρχική σελίδα και οι λεπτοµέρειές τους διαθέσιµες µε µία επιλογή. Κριτήρια ποιότητας περιεχοµένου Το περιεχόµενο αποτελεί το στοιχείο που καθιστά ένα κόµβο σηµαντικό και αξιόπιστο. Η ποιότητα του περιεχοµένου βασίζεται στα ακόλουθα γνωρίσµατα: πληρότητα, ακρίβεια, αντικειµενικότητα, µοναδικότητα, χρησιµότητα, κατανοησιµότητα, επικαιρότητα πληροφορίας, ποιότητα πολυµεσικού περιεχοµένου, λογική στην οργάνωση περιεχοµένου. Η πληρότητα έγκειται στη διεξοδική και εις βάθος ανάλυση του αντικειµένου του κόµβου προκειµένου να ικανοποιούνται οι πληροφοριακές ανάγκες των χρηστών. Η ακρίβεια και η 26 Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη, «Οδηγός ποιότητας διαδικτυακών κόµβων πολιτιστικών οργανισµών» Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» , σσ , 27 ηµιουργήθηκε από την Οµάδα Οµάδα Εργασίας για την Ποιότητα των ιαδικτυακών Κόµβων Πολιτιστικού Περιεχοµένου, στο πλαίσιο της συνάντησης εµπειρογνωµόνων για την «Ψηφιοποίηση της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» (17/07/2001) που οργανώθηκε στις Βρυξέλλες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG Κοινωνία της Πληροφορίας) υπό τη Βελγική Προεδρία. Ενσωµατώθηκε στο Ψήφισµα «Πολιτισµός και Κοινωνία της Γνώσης» που υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των Υπουργών Πολιτισµού (05/11/2001). 13

18 αντικειµενικότητα αναφέρονται στην ανάγκη συνεχούς ελέγχου του περιεχοµένου και στη διατύπωση επιφυλάξεων εκ µέρους του παροχέα περιεχοµένου για την πιθανή µη εγκυρότητα ορισµένων πληροφοριών, στην αναφορά των χρησιµοποιηθεισών πηγών, στην επισήµανση απόψεων ως προσωπικών -όπου αυτές υφίστανται. Η πληροφορία πρέπει να χαρακτηρίζεται από µοναδικότητα, ήτοι να έχει πρωτότυπο και γνήσιο περιεχόµενο που παρουσιάζεται αποτελεσµατικά, από χρησιµότητα, ήτοι να παρέχει χρήσιµο και ενδιαφέρον υλικό στους επισκέπτες, να διαθέτει κατανοησιµότητα, ήτοι να χρησιµοποιεί απλή, κατανοητή, επεξηγηµατική γλώσσα σε κείµενα µε ορατή και κατανοητή δοµή. Η πολυπλοκότητα της γλώσσας των κειµένων πρέπει να είναι αντίστοιχη της παιδείας, της εµπειρίας και των ενδιαφερόντων των επισκεπτών και να σχετίζεται άµεσα µε τις παραµέτρους του προφίλ και των αναγκών του επισκέπτη. Σηµαντική είναι επίσης η χρονική εµβέλεια στην οποία το περιεχόµενο του διαδικτυακού τόπου θεωρείται έγκυρο. Η επικαιρότητα του περιεχοµένου έγκειται στις ενηµερωµένες παραποµπές, στην ανανέωση της ειδησεογραφίας ή των εκδηλώσεων -όπου αυτές υπάρχουν. Το υπο-κριτήριο της ποιότητας του πολυµεσικού περιεχοµένου (ήχος, video, animation) έγκειται στη σχέση του µε το προφίλ και το περιεχόµενο του κόµβου αλλά και σε τεχνικά γνωρίσµατα όπως η ανάλυση ή η χρήση προτύπων και κοινά αποδεκτών τύπων µέσων για τον ήχο και το video. Τέλος, ένα από τα σηµαντικότερα κριτήρια της ποιότητας αναφέρεται στην οργάνωση του περιεχοµένου. Η πληροφορία πρέπει να διαθέτει λογική και αναµενόµενη δόµηση προκειµένου να γίνει η πλοήγηση άµεσα αντιληπτή από το χρήστη. Η πληροφορία συνίσταται να ξεκινά από το γενικό και να καταλήγει στο ειδικό ενώ τα θέµατα άµεσου ενδιαφέροντος πρέπει να καταχωρούνται στις ανώτερες σειρές της ιεραρχίας. Η δοµή της σελίδας πρέπει να ακολουθεί την αρχή της «αντίστροφης πυραµίδας»: η αρχική σελίδα να αποτελεί δηλαδή µια εισαγωγή που ακολουθείται στις άλλες σελίδες του κόµβου από την κατάλληλη ανάλυση. Ωστόσο, κάθε σελίδα πρέπει να είναι αυτάρκης και να διευκολύνεται από οπτικές ενδείξεις, όπως ετικέτες περιεχοµένου. Κριτήρια πολιτικής Τα Κριτήρια Πολιτικής εξετάζουν ζητήµατα που σχετίζονται µε νοµικές πτυχές (π.χ. πνευµατικά δικαιώµατα, copyright, προσωπικά δεδοµένα) και τη διαφήµιση και αξιολογούν τη βιωσιµότητα και τη συντηρησιµότητα της ιστοσελίδας. Η πολιτική του 14

19 κόµβου σε νοµικά ζητήµατα αφορά την παροχή πληροφόρησης στον επισκέπτη σχετικά µε την προστασία και τη διαχείριση των πνευµατικών δικαιωµάτων και προσωπικών δεδοµένων του ενώ η συντήρηση των ιστοσελίδων είναι απαραίτητη προκειµένου να παρέχεται επίκαιρη πληροφορία, λειτουργικοί σύνδεσµοι και ποιότητα υπηρεσιών. Η πολιτική συντήρησης του κόµβου είναι αναγκαίο να γνωστοποιείται στον επισκέπτη µέσω της ηµεροµηνίας δηµοσίευσης ή τελευταίας αναθεώρησης. Κριτήρια σχεδιασµού Τα Κριτήρια Σχεδιασµού αξιολογούν το βαθµό απόδοσης της αρχιτεκτονικής του κόµβου και τη συµµόρφωσή του ως προς τα ευρέως αποδεκτά πρότυπα σχεδιασµού τα οποία αναφέρονται στην προσβασιµότητα, στην πλοηγησιµότητα, στη δυνατότητα αναζήτησης, στην ποιότητα των παρεχόµενων συνδέσµων και στην αισθητική παρουσίαση. Η προσβασιµότητα αναφέρεται καταρχήν στη δυνατότητα πρόσβασης του κόµβου από ΑµεΑ 28 και µετρά και το βαθµό προσπέλασής του από όλα τα είδη κοινών. Ο κόµβος πρέπει να είναι προσπελάσιµος από τους ευρείας χρήσης φυλλοµετρητές (Explorer, Netscape) -και από παλαιότερες εκδόσεις τουςδεδοµένου ότι η πλειονότητα των χρηστών δεν διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας λογισµικό ενώ πρέπει να ικανοποιεί και τους χρήστες άλλων λιγότερο διαδεδοµένων φυλλοµετρητών, (Mozilla, Fire Fox, Netscape, Opera) και να λειτουργεί σε διαφορετικά λειτουργικά περιβάλλοντα (MacOs, Windows, Linux). Άλλα στοιχεία που κρίνουν την αποδοτική προσβασιµότητα ενός κόµβου είναι η πολυγλωσσία του και η δυνατότητα εύκολης εναλλαγής από γλώσσα σε γλώσσα σε όλες τις σελίδες, ο χρόνος απόκρισης των ιστοσελίδων που δεν πρέπει να ξεπερνά τα 10 δευτερόλεπτα, η βαθµιαία φόρτωση των «βαριών» σελίδων πρώτα µε κείµενο, η σταθερότητα της ηλεκτρονικής διεύθυνσης και η αυτόµατη παραποµπή στη νέα σε περίπτωση αλλαγής, η αυξηµένη ορατότητα στις µηχανές αναζήτησης. Κρίσιµος παράγοντας ποιότητας είναι και η πλοηγησιµότητα η οποία αφορά την άµεση, εύκολη και κατανοητή πλοήγηση που συνοδεύεται και από βοηθήµατα πλοήγησης (sitemap, ενεργούς χάρτες, διαγράµµατα επισκόπησης, κύριες και δευτερεύουσες µπάρες). Η πλοηγησιµότητα του κόµβου ενισχύεται από την αναζήτηση η οποία οδηγεί το χρήστη µε βάση τα κριτήρια αναζήτησης σε λιγότερο ορατές σελίδες του κόµβου. 28 Web Accessibility Initiative, 15

20 Σηµαντική ωστόσο είναι η αξιοπιστία των αποτελεσµάτων της αναζήτησης. Η ποιότητα των παρεχόµενων σε άλλες πηγές πληροφορίας συνδέσµων αποτελεί σηµαντική υπηρεσία ενός κόµβου και ενισχύει την αξιοπιστία του. Οι σύνδεσµοι πρέπει να είναι σχετικοί, ενεργοί και εύκολα εντοπίσιµοι. Τέλος, το κριτήριο της αισθητικής παρουσίασης συνίσταται στην ελκυστικότητα του κόµβου, ήτοι στην κοµψότητα, συνέπεια και συνέχεια, σε υψηλής αισθητικής αξίας γραφικά, στην επιλογή χρωµάτων (χρήση του «Κανόνα των Τεσσάρων Χρωµάτων») 29 προκειµένου η εµπειρία της επίσκεψης να είναι για το χρήστη ευχάριστη και ξεκούραστη. Κριτήρια αλληλεπίδρασης Τα κριτήρια της αλληλεπίδρασης εξετάζουν την ύπαρξη µηχανισµών ανατροφοδότησης και µέσων ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ χρηστών καθώς και µεταξύ χρηστών και κόµβου. Η αλληλεπίδραση αποτελεί σηµαντικό λόγο επιστροφής των επισκεπτών στον κόµβο και εγκειται στην παροχή στο χρήστη δυνατότητας σχολιασµού, διορθώσεων, υποβολής ερωτηµάτων µε στόχο τη δηµιουργία στο χρήστη της αίσθησης του ανήκειν σε µια κοινότητα. Η αξία του κόµβου ενισχύεται όταν παρέχει δυνατότητα παραµετροποίησης στην παρουσίαση του περιεχοµένου (π.χ αλλαγή των χρωµάτων, προβολή περιεχοµένου στην αρχική σελίδα σύµφωνα µε τις προτιµήσεις του χρήστη). Τµήµα της αλληλεπίδρασης ενός κόµβου αποτελούν οι λίστες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, η αποστολή ενηµερωτικών -ακόµη κα παραµετροποιηµένων- δελτίων (newsletters) και η παροχή βήµατος για διατύπωση απόψεων (forum chat, blog) Ποιότητα σχεδιασµού διεπαφής Οι γραφικές διεπαφές (graphic user interfaces) καθιστούν εύκολη ή δύσκολη τη χρήση του ηλεκτρονικού υπλογιστή και του ιστότοπου. Η Ορατότητα (Visibility), το σωστό µοντέλο λογικής ανάπτυξης (Conceptual Model), η ορθή χαρτογράφηση ενεργειών και αποτελεσµάτων (Mapping) και η ανατροφοδότηση (Feedback) 30 αποτελούν κατά το Donald Norman τις τέσσερις βασικές αρχές καλής σχεδίασης µιας διεπαφής. Οι Williams και Toolet 31 ορίζουν ως πετυχηµένο σχεδιασµό διεπαφής Bobby David, Boonstra Albert and Kennedy Graham, Managing Information Systems, Pearson Education, 2002, σσ Williams R. and Tollett J., The Non-designer s Web book, Peachpit Press,

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τα κύρια χαρακτηριστικά που καθιστούν τον δικτυακό κόµβο «καλή πρακτική», σε σχέση µε τις επιλεγµένες περιοχές είναι:

Τα κύρια χαρακτηριστικά που καθιστούν τον δικτυακό κόµβο «καλή πρακτική», σε σχέση µε τις επιλεγµένες περιοχές είναι: Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Όνοµα κόµβου URL Τοµέας Στοιχεία επικοινωνίας Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης http://www.emst.gr/ Μουσείο protocol@emst.culture.gr Τα κύρια χαρακτηριστικά που καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη

Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η πολυπολιτισµική βιβλιοθήκη - µια πύλη σε µία πολιτιστικά ποικιλόµορφη κοινωνία ανοιχτή στο διάλογο Translation in Greek: Antonia Arahova Librarian

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας - Λίλιαν Βουδούρη. Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας http://www.mmb.org.gr/

Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας - Λίλιαν Βουδούρη. Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας http://www.mmb.org.gr/ Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας - Λίλιαν Βουδούρη Όνοµα κόµβου URL Τοµέας Στοιχεία επικοινωνίας Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας http://www.mmb.org.gr/ Βιβλιοθήκη library@megaron.gr Τα κύρια

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή. Νικόλαος Αβούρης Eκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, Αθήνα 2000. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα Εγχειριδίου

Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή. Νικόλαος Αβούρης Eκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, Αθήνα 2000. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα Εγχειριδίου Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή Νικόλαος Αβούρης Eκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, Αθήνα 2000 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα Εγχειριδίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1Ορισμοί και αντικείμενο μελέτης 1.2Επισκόπηση πεδίου 1.2.1 Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Άγγελος Μητρέλης 1, Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος 1, Γιάννης Τσάκωνας 1,2, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πολυµεσικών Εφαρµογών. Βιβλιογραφία. Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 9, [link]

Περιεχόµενο. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πολυµεσικών Εφαρµογών. Βιβλιογραφία. Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 9, [link] Περιεχόµενα ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πολυµεσικών Εφαρµογών Βασικά ζητήµατα σχεδίασης Η διαδικασία ανάπτυξης πολυµεσικών εφαρµογών Η οµάδα ανάπτυξης πολυµεσικών εφαρµογών Σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS)

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 1. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO/IEC GUIDE 66 2. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης. http://estia.arch.auth.gr/thessaloniki/strategic-plan

Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης. http://estia.arch.auth.gr/thessaloniki/strategic-plan Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης 2 η Ενδιάµεση Έκθεση Έκθεση Απολογισµού για την Ανάπτυξη και Λειτουργία του Web site http://estia.arch.auth.gr/thessaloniki/strategic-plan Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Παναγιώτης Κουτσαμπάσης

Εισαγωγή. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Παναγιώτης Κουτσαμπάσης Αλληλεπίδραση λ Αθώ Ανθρώπου-Υπολογιστή Εισαγωγή γή Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Παναγιώτης Κουτσαμπάσης Αλληλεπίδραση η Ανθρώπου-Υπολογιστή «μελετά τη σχεδίαση,

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Ermis Digital. Σύντοµη Περιγραφή της Συµµετοχής. (µέγιστο 100 λέξεις)

Ermis Digital. Σύντοµη Περιγραφή της Συµµετοχής. (µέγιστο 100 λέξεις) Ermis Digital Η έκθεση δεν θα πρέπει να ξεπερνάει συνολικά τις 10 σελίδες (µαζί µε τις οδηγίες συµπλήρωσης των πεδίων). Για τις απαντήσεις θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί µέγεθος γραµµατοσειράς 10 ή και µεγαλύτερο.

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ σελ. 1 Από πού ξεκινάω; Σύνδεση στο Διαδίκτυο Για να ξεκινήσετε να ασχολείστε με το Διαδίκτυο (Internet)

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για τη ιαµόρφωση και ιάδοση Προτύπων και ιαδικασιών Σχεδιασµού και Ανάπτυξης ιαδικτυακών Κόµβων των Πολιτιστικών Οργανισµών

Μελέτη για τη ιαµόρφωση και ιάδοση Προτύπων και ιαδικασιών Σχεδιασµού και Ανάπτυξης ιαδικτυακών Κόµβων των Πολιτιστικών Οργανισµών Μελέτη για τη ιαµόρφωση και ιάδοση Προτύπων και ιαδικασιών Σχεδιασµού και Ανάπτυξης ιαδικτυακών Κόµβων των Πολιτιστικών Οργανισµών Ο ΗΓΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας GoDigital.CMS Content Management System Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας Γενική περιγραφή Πλήρης λύση ηλεκτρονικής παρουσίας Το GoDigital.CMS είναι μία πλήρη εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας

W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 5. 4. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 4 Σκοπός του Ερωτηµατολογίου 4 Ο σκοπός του ερωτηµατολογίου αυτού είναι η καταγραφή των δεξιοτήτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης επιλεγµένου δείγµατος διανοµέων, προκειµένου µετά από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες της IFLA για Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες

Κατευθυντήριες Οδηγίες της IFLA για Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες Κατευθυντήριες Οδηγίες της IFLA για Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες Μαρία Μονόπωλη 1 και Άννα Μάστορα 2 IFLA s Guidelines for Libraries Government Departments 1 Τμήμα Βιβλιοθήκης, Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ- ΠΑΚΕ ΚΡΗΤΗΣ Αξιολόγηση Ιστοσελίδων Εργασία Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Τρόποι αξιολόγησης μιας ιστοσελίδας... 2 Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Εκπαίδευσης ΕΙΕΠ

Πρόταση Εκπαίδευσης ΕΙΕΠ Πρόταση Εκπαίδευσης ΕΙΕΠ Γεώργιος Πανηγυράκης Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σάντυ Χειλαδάκη Διευθύντρια Εξυπηρέτησης Οικιακών Πελατών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Σταθερής & Κινητής Τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Φωτεινή Αραβανή Βιβλιοθήκη Αρχείο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr

Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Διάλεξη #1 η : Οργάνωση & στόχοι μαθήματος, καλές αρχές σχεδιασμού στο web, τα μεγαλύτερα λάθη στον web σχεδιασμό Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr 1 Στόχοι μαθήματος Κατανόηση της

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών «Προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς του ήµου Μινώα Πεδιάδας µε ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα» Προϋπολογισµός (µε Φ.Π.Α.):

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Καταστήµατα. Νικόλαος Πρωτόγερος Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Ηλεκτρονικά Καταστήµατα. Νικόλαος Πρωτόγερος Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Ηλεκτρονικά Καταστήµατα Νικόλαος Πρωτόγερος Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Ορισµός Τα Ηλεκτρονικά Καταστήµατα αποτελούν το ψηφιακό αντίστοιχο µιας επιχείρησης στο Internet που παρουσιάζει την ίδια και τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 6. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία. Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved.

Μάθηµα 6. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία. Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved. Μάθηµα 6 Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία McGraw-Hill/Irwin Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία v Οι ειδικοί στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ermis Digital. 1.Τι ζητήθηκε από τον πελάτη - Backround, Στόχοι, Ανάγκες της μάρκας (μέγιστο 100 λέξεις)

Ermis Digital. 1.Τι ζητήθηκε από τον πελάτη - Backround, Στόχοι, Ανάγκες της μάρκας (μέγιστο 100 λέξεις) Ermis Digital Η έκθεση δεν θα πρέπει να ξεπερνάει συνολικά τις 10 σελίδες (μαζί με τις οδηγίες συμπλήρωσης των πεδίων). Για τις απαντήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέγεθος γραμματοσειράς 10 ή και μεγαλύτερο.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Τη μελέτη του βαθμού ικανοποίησης των εργαζομένων και πελατών - Amb InECSB

Τη μελέτη του βαθμού ικανοποίησης των εργαζομένων και πελατών - Amb InECSB H Amb InBI-Tools, είναι μία εξειδικευμένη σουίτα συστημάτων που προσαρμόζονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε μικρομεσαίας επιχείρησης με στόχο τη βελτίωση της απόδοσής της. Με σημείο αναφοράς το επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ermis Digital. Θα χρησιµοποιηθεί, σε περίπτωση βράβευσης, για την παρουσίαση της συµµετοχής στην τελετή απονοµής και στα έντυπα της διοργάνωσης.

Ermis Digital. Θα χρησιµοποιηθεί, σε περίπτωση βράβευσης, για την παρουσίαση της συµµετοχής στην τελετή απονοµής και στα έντυπα της διοργάνωσης. Ermis Digital Η έκθεση δεν θα πρέπει να ξεπερνάει συνολικά τις 10 σελίδες (µαζί µε τις οδηγίες συµπλήρωσης των πεδίων). Για τις απαντήσεις θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί µέγεθος γραµµατοσειράς 10 ή και µεγαλύτερο.

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Liveschool Marketing Services

Liveschool Marketing Services Liveschool Marketing Services Περιεχόμενα Βελτιστοποίηση website SEO... 3 Social media design & creation... 4 Social media management... 4 Διαγωνισμοί Facebook... 5 Google Adwords... 5 Facebook Ads...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II ΕΡΕΥΝΑ Η έρευνα ικανοποίησης που πραγματοποιήθηκε αφορά µία εταιρεία πληροφορικής. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

PATHWAY. D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching. A short review for the Greek teachers. Author: Christos Ragiadakos

PATHWAY. D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching. A short review for the Greek teachers. Author: Christos Ragiadakos PATHWAY D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching A short review for the Greek teachers Author: Christos Ragiadakos [It will be distributed to the Greek teachers during the Training

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Ψηφιακό Περιεχόμενο & Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Δ εξάμηνο) Διάλεξη # 8η: Έρευνα αγοράς στο Διαδίκτυο Χαρίκλεια

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού Μάρα Νικολαϊδου Δραστηριότητες Διαδικασιών Παραγωγής Λογισµικού Καθορισµός απαιτήσεων και εξαγωγή προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ S P R I N G S C H O O L ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3-8 Μαΐου 2015 Ξενοδοχείο Caravia Beach, Κως Οργάνωση: Μονάδα Ευρωπαϊκού Τουρισμού/ Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet (Πανεπιστήμιο Αθηνών) Υποστηρικτές:

Διαβάστε περισσότερα

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Σ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ (1), Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ (2) (1) (2) ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΕΠΕ, Ελ. Βενιζέλου 63-71, 142 31 Νέα Ιωνία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Ελληνικό Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας από την ΕΕ Ε Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Επιτυγχάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF)

CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF) CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF) Αλεξανδρής Χρήστος Πιάκης Θεόδωρος Σπυρίδης Θεόδωρος 1 University of San Francisco Ιδρύθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ Ακ. έτος 2013-14 ΗΓΕΣΙΑ ΗΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ Ηγέτης: Το άτομο που στο πλαίσιο ενός συνόλου ασκεί την μεγαλύτερη επιρροή στα υπόλοιπα μέλη (δεν ταυτίζεται πάντα με την

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS GROWTH Web Facility Management (WFM)

BUSINESS GROWTH Web Facility Management (WFM) BUSINESS GROWTH Web Facility Management (WFM) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δημιουργούμε τον Ιστότοπο-Website σας ή το Ε-Shop σας Ενθέτουμε στοχευμένο περιεχόμενο (Content Marketing) Σας προβάλλουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ά. Καρκαζή*, Α. Μαυρόπουλος*, Α.Τάγαρης** *ΕΠΕΜ Α.Ε Τοµέας ιαχείρισης Στερεών & Επικινδύνων Αποβλήτων, Αχαρνών 141β, Αθήνα. **INTEGRITY

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη"

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ Γυναίκες και Επιστήµη Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη" ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ * ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ * Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αναπτύχθηκε µεγάλος προβληµατισµός

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε Ειδικοί σκοποί ΑΠΣ Κατανόηση: φυσικού κόσμου νόμων που τον διέπουν φυσικών φαινομένων διαδικασιών που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ ΜΑΘΗΜΑ 3ο Μάνατζµεντ - Ορισµοί H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί... η τέχνη να φέρνεις εις πέρας κάθε έργο µε τη στήριξη και την συµµετοχή ατόµων οργανωµένων

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ Τεύχος 1 Ιούλιος 2005 Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες Νέα Υπηρεσία Υποστήριξης των Χρηστών της Βιβλιοθήκης Helpdesk

Διαβάστε περισσότερα