ΜΑΡΣΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 27

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΡΣΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 27"

Transcript

1 2014 ΣΔΤΥΟ 27 ΜΑΡΣΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΖ ΣΟΚΥΟΛΜΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Επιτειρημαηικά νέα 2 -Τραπεζικός ηομέας 3 -Τοσριζμός 3 -Εκδηλώζεις 4 -Προζετείς εκθέζεις 5 Βειηίσζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θιίκαηνο ζηε νπεδία Σε έθζεζε ηεο ηξάπεδαο SEB ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία ζπκβνύισλ επηρεηξήζεσλ Deloitte, αλαθέξεηαη όηη θαηά ην δηάζηεκα Γεθεκβξίνπ 2013-Φεβξνπαξίνπ 2014, ην επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ ζηε Σνπεδία έρεη βειηησζεί ζεκαληηθά ζε ζύγθξηζε κε ην θζηλόπσξν ηνπ Τα απνηειέζκαηα ηεο ελ ιόγσ έθζεζεο βαζίδνληαη ζε ζπλεληεύμεηο πνπ παξαρώξεζαλ νη νηθνλνκηθνί δηεπζπληέο ησλ 200 κεγαιύηεξσλ ζνπεδηθώλ εηαηξεηώλ, νη νπνίνη εμέθξαζαλ ηελ αηζηνδνμία ηνπο γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ εηαηξεηώλ ηνπο ζην πξνζερέο δηάζηεκα. Η πξαγκαηνπνηεζείζα έξεπλα ιακβάλεη ππόςε δηάθνξνπο παξάγνληεο όπσο ην επηρεηξεκαηηθό θιίκα, ζηξαηεγηθέο επελδύζεηο, ηελ πξόζβαζε ζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ρξεκαηνδόηεζε, πξννπηηθέο γηα ηα επηηόθηα, ελδερόκελνπο επηρεηξεκαηηθνύο θαη άιινπο εμσγελείο θηλδύλνπο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα έρνπλ αξλεηηθό αληίθηππν ζηε ζνπεδηθή αγνξά θ.α. Σηελ έθζεζε θαίλεηαη όηη ε νηθνλνκηθή ζέζε ησλ πεξηζζνηέξσλ εηαηξεηώλ ζπλερώο βειηηώλεηαη, ελώ απμάλνληαη νη επελδύζεηο ζε αλζξώπηλν δπλακηθό θαη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη όηη ππάξρνπλ ζρέδηα γηα αύμεζε ηεο παξαγσγήο θαηά ηα επόκελα έηε. Τα ζηειέρε ησλ εηαηξεηώλ πξνβιέπνπλ επίζεο αύμεζε ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθόηεηαο ησλ εηαηξεηώλ πνπ αληηπξνζσπεύνπλ. Σρεδόλ ην 90% ησλ εξσηεζέλησλ δηεπζπληώλ απάληεζε όηη ε πξόζβαζε ησλ επηρ/ζεσλ ζε ρξεκαηνδόηεζε θπκαίλεηαη ζε πνιύ θαιά επίπεδα. Δπηκέιεηα - ύληαμε: ηαύξνο ηαπξάθνο Γξακκαηέαο ΟΔΤ A Photo:http://www.colourbox.com/image/stockholm-view-of-the-old-town-and-slussen-

2 ΔΛΗΓΑ 2 ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΝΔΑ εκαληηθή κείσζε ησλ εμαγσγώλ ηεο νπεδίαο ην 2013 Σύκθσλα κε ηε ζηαηηζηηθή ππεξεζία ηεο Σνπεδίαο, νη εμαγσγέο ηεο ρώξαο ην πεξαζκέλν έηνο αλήιζαλ ζε 1,09 δηζ. ζνπεδηθέο θνξόλεο (126 εθαη. επξώ), παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 7% ζε ζύγθξηζε κε ην Οη εμαγσγέο πξνο ηελ ΔΔ κεηώζεθαλ θαηά 6%, ελώ πξνο ηηο ρώξεο ηεο επξσδώλεο θαηά 4%. Μεγάιε κείσζε ππήξμε ζηηο εμαγσγέο πξνο ην Ηλσκέλν Βαζίιεην (- 21%) θαη Γεξκαλία (- 5%). Δλ ηνύηνηο, αύμεζε θαηά 5% ππήξμε ζηηο εμαγσγέο πξνο Κίλα, ελώ κηθξή κείσζε 2% παξνπζίαζαλ νη εηζαγσγέο από ηελ Κίλα. Τν 2013 ππήξρε έλα θαζαξό εκπνξηθό πιεόλαζκα 51 δηζ. θνξνλώλ (5,9 δηζ. επξώ). Αύμεζε ηνπ γεληθνύ δείθηε βηνκεραληθήο παξαγσγήο ζηε νπεδία Η βηνκεραληθή παξαγσγή απμήζεθε ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2014 θαηά 0,8 % ζε ζύγθξηζε κε ηνλ ίδην κήλα ην Όζνλ αθνξά ην ηξίκελν Ννέκβξηνο 2013-Ιαλνπάξηνο 2014 ππήξμε αύμεζε ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο θαηά 2,7% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν ηξίκελν (Αύγνπζηνο-Οθηώβξηνο 2013). Η κεγαιύηεξε αύμεζε παξαηεξήζεθε ζηνπο θιάδνπο ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο ειεθηξνληθώλ εηδώλ θαη πεηξειαηνεηδώλ, ελώ κείσζε ζεκεηώζεθε ζηε θαξκαθνβηνκεραλία θαη ηηο κεηαθνξέο. Μείσζε ησλ επελδύζεσλ ζηε νπεδία Οη επελδύζεηο αλήιζαλ ζε 54,5 δηζ. θνξόλεο (6,3 δηζ. επξώ) ην 2013, παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 4% ζε ζύγθξηζε κε ην Τε κεγαιύηεξε κείσζε θαηά 8% ζεκείσζε ε εμνξπθηηθή θαη κεηαιιεπηηθή βηνκεραλία, ε νπνία απνηειεί ην ζεκαληηθόηεξν θιάδν ηεο ζνπεδηθήο βηνκεραλίαο. Οη επελδύζεηο ζηνλ ελ ιόγσ θιάδν ήηαλ 10,7 δηζ. θνξόλεο (1,2 δηζ. επξώ) ην 2013, ελώ αλακέλεηαη πεξαηηέξσ κείσζε θαηά ην ηξέρνλ έηνο (ππνινγίδεηαη όηη νη επελδύζεηο ζηνλ θιάδν ηεο κεηαιιεπηηθήο βηνκεραλίαο δελ ζα ππεξβνύλ ηηο 9 δηζ. θνξόλεο ην 2014). Σεκαληηθή κείσζε είραλ επίζεο νη θιάδνη ειεθηξνληθώλ πξντόλησλ, ειεθηξνινγηθνύ εμνπιηζκνύ, ραξηνπνηίαο θ.α. Αληίζεηα, ππήξμε αύμεζε επελδύζεσλ ζηνπο θιάδνπο ηεο ρεκηθήο βηνκεραλίαο, ησλ πξντόλησλ μπιείαο, ηνπ εμνπιηζκνύ κεηαθνξώλ θηι. Αύμεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνλ θιάδν εζηίαζεο ηεο νπεδίαο Σεκαληηθή αύμεζε ηεο απαζρόιεζεο ζεκείσζε ν θιάδνο εζηίαζεο ζηε Σνπεδία ηα ηειεπηαία δύν ρξόληα, θαζώο ε ζνπεδηθή Κπβέξλεζε είρε πξνβεί ζε κείσζε ηνπ ΦΠΑ από 25% ζε 12% ζε εζηηαηόξηα θαη ππεξεζίεο εζηίαζεο, κέηξν πνπ ηέζεθε ζε ηζρύ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ Σύκθσλα κε ηε ζηαηηζηηθή ππεξεζία ηεο Σνπεδίαο, λέεο ζέζεηο εξγαζίαο δεκηνπξγήζεθαλ ζηνλ ελ ιόγσ θιάδν παξνπζηάδνληαο αύμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 9%, ζε ζύγθξηζε κε ηελ πεξίνδν πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη πεξίπνπ ην 50% ησλ λέσλ ζέζεσλ απαζρόιεζεο αθνξά ηνπο λένπο ειηθηαθά εξγαδνκέλνπο θάησ ησλ 24 εηώλ. Photo:http://www.123rf.com/photo_ _stockholm- Photo:http://www.globeimages.net/img-sodermalm-in- Photo:http://www.123rf.com/photo_ _stockholm-

3 ΔΛΗΓΑ 3 ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ Οξγαληζκόο επνπηείαο ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο ζηε νπεδία Ο νξγαληζκόο επνπηείαο ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο (Finansinspektionen, Financial Supervisory Authority) ηδξύζεθε ην 1991 κε ζηόρν ηε δεκηνπξγία ελόο εληαίνπ νινθιεξσκέλνπ ξπζκηζηηθνύ πιαηζίνπ, ην νπνίν θαιύπηεη ηξαπεδηθέο ιεηηνπξγίεο, ηίηινπο θαη αζθάιεηεο. Απηό θαηέζηε δπλαηό κε ηε ζπγρώλεπζε ησλ πξώελ ηξαπεδηθώλ θαη αζθαιηζηηθώλ επνπηηθώλ νξγάλσλ. O Finansinspektionen επνπηεύεη ζρεδόλ ζνπεδηθέο επηρεηξήζεηο, ηξάπεδεο θαη άιια πηζησηηθά ηδξύκαηα, ρξεκαηηζηεξηαθέο εηαηξείεο θαη εηαηξείεο δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ, αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, εηαηξείεο κεζηηείαο αζθαιίζεσλ, εηαηξείεο εθθαζαξίζεσλ θαη ην ρξεκαηηζηήξην Σηνθρόικεο. Ο Finansinspektionen απνηειεί κηα θεληξηθή δηνηθεηηθή αξρή, κε πεξίπνπ 300 εξγαδόκελνπο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ δηθεγόξνη, νηθνλνκνιόγνη, ζηαηηζηηθνιόγνη, αλαιπηέο θα. Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην, ην νπνίν απαξηίδεηαη από νθηώ κέιε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Γεληθνύ Γηεπζπληή, δηνξίδεηαη από ηελ θπβέξλεζε ηεο Σνπεδίαο. ΣΟΤΡΗΜΟ Μεγάιε αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ νπεδώλ ηνπξηζηώλ πνπ επηζθέθζεθαλ ηελ Διιάδα ην 2013 Σηελ ειεθηξνληθή έθδνζε ηεο εθεκεξίδαο «Expressen» ( θύιια ε εκεξήζηα ε θπξηαθάηηθε/αλεμάξηεηε, θηιειεύζεξε Photo:http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ryssg%C3% Photo:http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ryssg%C3% απνγεπκαηηλή) δεκνζηεύζεθε άξζξν ηεο δεκνζηνγξάθνπ Elisabet Axås ζρεηηθά κε δεκνθηιείο πξννξηζκνύο ησλ Σνπεδώλ ηαμηδησηώλ. Τν άξζξν παξαζέηεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, έρνληαο σο πεγή ηελ Resurs (αλεμάξηεηε ζπκβνπιεπηηθή εηαηξεία ζηε Σνπεδία γηα ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία). Σπγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη ζην άξζξν όηη, ηελ πεξαζκέλε ρξνληά, ην 2013, νη Σνπεδνί πξαγκαηνπνίεζαλ 60 εθαη. ηαμίδηα - αξηζκόο πνπ εξκελεύεηαη κε αληηζηνηρία 6 ηαμηδηώλ θαηά κέζν όξν αλά άηνκν. Δλ ηνύηνηο, ηα 2/3 ησλ ηαμηδηώλ απηώλ έγηλαλ ζην εζσηεξηθό ηεο ρώξαο. Η Διιάδα απνηειεί έλαλ από ηνπο δεκνθηιέζηεξνπο πξννξηζκνύο ησλ Σνπεδώλ θαζώο πεξηζζόηεξα από άηνκα επηζθέθζεθαλ ηε ρώξα καο ην 2013, ζεκεηώλνληαο αύμεζε πεξίπνπ 15% ζε ζύγθξηζε κε ην 2012 (Πεγή: Γξαθείν Τύπνπ θαη Δπηθνηλσλίαο Σηνθρόικεο). Γηεζλήο Έθζεζε Σνπξηζκνύ «TUR 2014» Με κεγάιε επηηπρία, νινθιεξώζεθε ε δηεζλήο έθζεζε ηνπξηζκνύ «TUR - Swedish International Travel & Tourism Trade Fair» ζην εθζεζηαθό θέληξν «Svenska Mässan» ηνπ Γθέηεκπνξγθ. Η έθζεζε πξαγκαηνπνηήζεθε από 20 έσο 23 Μαξηίνπ 2014, ελώ ην ελδηαθέξνλ πνπ δείρλνπλ νη επαγγεικαηίεο ηνπ θιάδνπ γηα ηελ ελ ιόγσ έθζεζε ηελ θαζηζηά ηελ κεγαιύηεξε έθζεζε ηνπξηζκνύ ζε νιόθιεξε ηε Σθαλδηλαβία. Ζ Διιάδα ζηελ πξώηε ζέζε ησλ ηνπξηζηηθώλ πξννξηζκώλ ζε δηαδηθηπαθή ςεθνθνξία ζηε νπεδία Σηελ ειεθηξνληθή έθδνζε ηεο εθεκεξίδαο Aftonbladet δεκνζηεύζεθε άξζξν ηεο δεκνζηνγξάθνπ Cecilia Billgren, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζε εηήζηα ςεθνθνξία πνπ πξαγκαηνπνηεί ε ελ ιόγσ εθεκεξίδα ζηηο αξρέο ηνπ έηνπο ζρεηηθά κε αγαπεκέλνπο ηαμηδησηηθνύο πξννξηζκνύο ησλ αλαγλσζηώλ ηεο.

4 ΜΑΡΣΗΟ Σύκθσλα κε ηελ ςεθνθνξία, ε Διιάδα είρε θαηαιάβεη ηελ πξώηε ζέζε ζηελ θαηεγνξία «Ήιηνο θαη ζάιαζζα ζηελ Δπξώπε». Μάιηζηα επηζεκαίλεηαη ζην δεκνζίεπκα όηη, νη εηαηξείεο charter δηαζέηνπλ κέρξη θαη 33 λένπο πξννξηζκνύο ζηελ Διιάδα από ηνπο νπνίνπο κπνξνύλ λα επηιέμνπλ νη επηζθέπηεο. Αλαιπηηθόηεξα, πξνθύπηεη από ην άξζξν πσο, ηα πεξηζζόηεξα ηαμηδησηηθά πξαθηνξεία πξνζθέξνπλ λένπο πξννξηζκνύο ζηα πξνγξάκκαηά ηνπο ή επεθηείλνπλ ηηο επηινγέο θαη πξνζθνξέο ηνπο θαη απμάλνπλ επίζεο ηηο αλαρσξήζεηο ζηνπο ήδε ππάξρνληεο πξννξηζκνύο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη, ε εηαηξεία VING έρεη απμήζεη ηνλ όγθν ηεο πξνο ηελ Διιάδα θαηά 40% ζπγθξηηηθά κε ηελ πεξαζκέλε ρξνληά. Tν άξζξν αλαθέξεηαη θαη ζε άιινπο πξννξηζκνύο, σζηόζν δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ Διιάδα (Πεγή: Γξαθείν Τύπνπ θαη Δπηθνηλσλίαο Σηνθρόικεο). ΔΛΗΓΑ 4 ΔΚΓΖΛΩ ΔΗ Γεμίσζε γηα ηνλ ενξηαζκό ηεο 25εο Μαξηίνπ Με ηελ επθαηξία ηεο Δζληθήο Δνξηήο ηεο 25εο Μαξηίνπ, ε Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηε Σνπεδία παξέζεζε δεμίσζε, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Πξεζβεπηηθή θαηνηθία ζην θέληξν ηεο Σηνθρόικεο. Σηε δεμίσζε είραλ πξνζθιεζεί θαη παξαβξέζεθαλ κέιε ηεο ζνπεδηθήο θπβέξλεζεο θαη άιινη αμησκαηνύρνη ηεο ρώξαο, εθπξόζσπνη ηνπ δηπισκαηηθνύ ζώκαηνο, νηθνλνκηθνί θαη επηρεηξεκαηηθνί παξάγνληεο, δεκνζηνγξάθνη, θαιιηηέρλεο, ε ειιεληθή νκνγέλεηα θα. Η εθδήισζε πεξηειάκβαλε ειιεληθή κνπζηθή θαη ηξαγνύδηα, ελώ νη θαιεζκέλνη είραλ ηελ επθαηξία λα γεπηνύλ παξαδνζηαθά εδέζκαηα ηεο ρώξαο καο θαη λα δνθηκάζνπλ πνηθηιίεο δηαθόξσλ ειιεληθώλ θξαζηώλ.

5 Event: Nordbygg Sustainable Days Duration: 1-4 Arpil 2014 Organizer: Stockholm International Fairs S Stockholm Tel : Fax: Website: ΜΑΡΣΗΟ ΔΛΗΓΑ 5 ΠΡΟΔΥΔΗ ΔΚΘΔΔΗ Event: IT Solutions EXPO (Entrepreneurship and business development through new technologies) Duration: 2-3 Arpil Website: Event: Vitalis (E-health, care and welfare sectors) Duration: 8-10 Arpil Website: Event: Custom Motor Show Duration: Arpil 2014 Organizer: Elmia AB Address: Elmiavägen 11, SE Jönköping Tel: Website: Event: Sci-Fi 2014 (The Scandinavian Sci-Fi, Game & Film Convention) Duration: Arpil Website:

ΑΤΓΟΤΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 32

ΑΤΓΟΤΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 32 2014 ΣΔΤΥΟ 32 ΑΤΓΟΤΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΖ ΣΟΚΥΟΛΜΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Επιτειρηματικά νέα 2 -Τραπεζικός τομέας 3 -Διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Στοκχόλμη, 7 Απριλίου 2015

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Στοκχόλμη, 7 Απριλίου 2015 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Στοκχόλμη, 7 Απριλίου 2015 Α.Π.Φ. 2710/ΑΣ 71 ΠΡΟΣ: - Ελλην. Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου (info@enterprisegreece.gov.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 33

ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 33 2014 ΣΔΤΥΟ 33 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗ ΣΟΚΥΟΛΜΗ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ -Γενικές εκλογές 1 -Επιτειρηματικά νέα 2 -Διεθνείς εκθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 37

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 37 2015 ΣΔΤΥΟ 37 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗ ΣΟΚΥΟΛΜΗ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Επιτειρημαηικά νέα 2 -Τοσριζμός 2 -Διεθνείς εκθέζεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 16

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 16 2013 ΣΔΤΥΟ 16 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΖ ΣΟΚΥΟΛΜΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Επισειπηματικά νέα 2 -Διεθνείρ εκθέσειρ 2 -Τπαπεζικόρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 41

ΜΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 41 2015 ΣΔΤΥΟ 41 ΜΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗ ΣΟΚΥΟΛΜΗ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Διμερές Εμπόριο Ελιάδαο-νπεδίαο 1 -Επιτειρημαηικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 25

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 25 2014 ΣΔΤΥΟ 25 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΖ ΣΟΚΥΟΛΜΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Επιτειρημαηικά νέα 2 -Διεθνείς εκθέζεις 2 -Εκδηλώζεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 11

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 11 2012 ΣΔΤΥΟ 11 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΖ ΣΟΚΥΟΛΜΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Τραπεζικός τομέας 3 -Επιτειρηματικά νέα 4 -Εμπορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 11

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 11 2012 ΣΔΤΥΟ 11 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΖ ΣΟΚΥΟΛΜΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Τραπεζικός τομέας 3 -Επιτειρηματικά νέα 4 -Εμπορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΛΛΟΤ. Αςζηπία 2-3 Δλλάδα 4-5 Ιζπανία 6-8 Ιηαλία 9-10 Φιλανδία 10-13 Βοςλγαπία 13-15 Ποπηογαλία 15 19

ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΛΛΟΤ. Αςζηπία 2-3 Δλλάδα 4-5 Ιζπανία 6-8 Ιηαλία 9-10 Φιλανδία 10-13 Βοςλγαπία 13-15 Ποπηογαλία 15 19 ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΛΛΟΤ Αςζηπία 2-3 Δλλάδα 4-5 Ιζπανία 6-8 Ιηαλία 9-10 Φιλανδία 10-13 Βοςλγαπία 13-15 Ποπηογαλία 15 19 Σελίδερ 1 από 21 ΑΤΣΡΙΑ 1) Γενικά Η Βηνκεραλία κεηάιινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Τπό ΚΑΡΑΪΑΡΙΓΗ X. Υαληά, 2011 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 2 ο Εξάμηνο 2014

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 2 ο Εξάμηνο 2014 1 ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ 2 ο Εξάμηνο 2014 2 Πίνακας Περιετομένων 1. Οικονομική επισκόπηση... 3 2. Αγορά γραυείων... 4 3. Αγορά κατοικιών... 9 4. Αγορά καταστημάτων... 14 5. Logistics & Βιομητανία... 19 6.

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΔΤΟ, ΕΙΗΓΜΕΝΨΝ ΣΟ Φ.Α.Α., ΕΣΑΙΡΕΙΨΝ»

«ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΔΤΟ, ΕΙΗΓΜΕΝΨΝ ΣΟ Φ.Α.Α., ΕΣΑΙΡΕΙΨΝ» ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΣΜΗΜΑ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ 2011 «ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΔΤΟ, ΕΙΗΓΜΕΝΨΝ ΣΟ Φ.Α.Α., ΕΣΑΙΡΕΙΨΝ» Ανάλυςη εταιρειών: 1)ΙΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ Ενεμεπυηικό Δεληίο E-News Letter Σεύσορ 22ο 16/-20/1/2012 Παπαζκεςή 20/1/2012 Η Αξκελία αηελίδεη ην 2012 κε ζπγθξαηεκέλε αηζηνδνμία. Η νινθιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ 2013 ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟΚΧΟΛΜΗ

ΕΚΘΕΗ 2013 ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟΚΧΟΛΜΗ ΕΚΘΕΗ 2013 ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟΚΧΟΛΜΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΟΤΗΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΕΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΟΤΗΔΙΑ υντάκτης ταφρος ταυράκος Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Η διεθνής κρίση δοκιμάζει τις αντοχές της βιομηχανίας βασικών μετάλλων ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Σεπτέμβριος 2009

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Η διεθνής κρίση δοκιμάζει τις αντοχές της βιομηχανίας βασικών μετάλλων ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Σεπτέμβριος 2009 ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ * Σεπτέμβριος 29 Η διεθνής κρίση δοκιμάζει τις αντοχές της βιομηχανίας βασικών μετάλλων Ο ειιεληθόο θιάδνο βαζηθώλ κεηάιισλ - ν νπνίνο ζπλεηζθέξεη ην,5% ηνπ ΑΔΠ θαη είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Αύγουστος 2012

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Αύγουστος 2012 ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ * Αύγουστος 2012 Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις Παύλος Μυλωνάς Οικονομικός Σύμβουλος του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας (+30210) 334 1521, e-mail: pmylonas@nbg.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ Ενημερωτικό Δελτίο E-News Letter Τεύτος 22ο 3-8/4/2011 Παρασκεσή 8/4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μελέηη εκηίμηζηρ κινδύνος ηηρ ςπεπσπέυζηρ συπών από

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα Δλλεακήλνπ 2012 (ΓΠΥΑ)

Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα Δλλεακήλνπ 2012 (ΓΠΥΑ) Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα Δλλεακήλνπ (ΓΠΥΑ) ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΝΝΔΑΜΗΝΟΤ Αύμεζε πσιήζεσλ θαηά 3% ζε ζύγθξηζε κε ην ελλεάκελν ηνπ Αύμεζε ηνπ EBITDA θαηά 8% ζε ζύγθξηζε κε ην ελλεάκελν ηνπ Με επαλαιακβαλόκελε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ,

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- Αθήνα, 24 Ιοςνίος 2014 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΜΙΥΑΛΟΤ, ΣΗΝ ΔΚΓΗΛΩΗ ΣΟΤ ΒΔΛΓΟ-ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ).

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 4 3 Μ Α Ρ Σ Ι Ο 2 0 1 4 πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Λνπδνβίθνπ 1 & Πι.Οδεζζνύ, 185 31 ΠΔΗΡΑΗΑ. 210 4119340 : 210 4119341 huc@otenet.gr www.hucc.gr

Λνπδνβίθνπ 1 & Πι.Οδεζζνύ, 185 31 ΠΔΗΡΑΗΑ. 210 4119340 : 210 4119341 huc@otenet.gr www.hucc.gr Σεύρνο: 17-18 Φεβξνπάξηνο - Μάξηηνο 2013 Λνπδνβίθνπ 1 & Πι.Οδεζζνύ, 185 31 ΠΔΗΡΑΗΑ. 210 4119340 : 210 4119341 huc@otenet.gr www.hucc.gr ηηο 28 Μαξηίνπ 2013 ζηελ πόιε ηεο Κνξίλζνπ ν Αληηδήκαξρνο ηεο εβαζηνύπνιεο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΙΔΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

Η ΓΙΔΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Η ΓΙΔΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1. Η αηηία ηεο Κξίζεσο. Η Γηεζλήο Οηθνλνκηθή θξίζε νθείιεηαη α) ηελ θαηάξξεπζε ηεο αγνξάο ζηεγαζηηθώλ δαλείσλ πςεινύ επηρεηξεκαηηθνύ θηλδύλνπ θαη ηελ θαηάξξεπζε νκνιόγσλ θαιπκκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

Δειηίν Τύπνπ. Η αγνξά ησλ ηερλνινγηθώλ θαηαλαισηηθώλ αγαζώλ ζπλερίδεη λα παξνπζηάδεη κείσζε

Δειηίν Τύπνπ. Η αγνξά ησλ ηερλνινγηθώλ θαηαλαισηηθώλ αγαζώλ ζπλερίδεη λα παξνπζηάδεη κείσζε GfK Retail and Technology Δειηίν Τύπνπ Ηκεξνκελία : 17 Φεβξνπαξίνπ 2011 Σπύξνο Κακειέξεο GfK Retail & Technology Tει. +30 2 7572603 Fax +30 2 7564664 spyros.camileris@gfk.com Η αγνξά ησλ ηερλνινγηθώλ θαηαλαισηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΥΑΙΡΔΣΙΜΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΚΔΔΔ & ΔΒΔΑ, κ. Κ. ΜΙΥΑΛΟΤ, ΣΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΟΤ ΓΙΟΡΓΑΝΩΝΔΙ ΣΟ ΔΒΔΑ ΣΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΟ DIVANI CARAVEL ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΠΡΟΪΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΟ! ΓΤΝΑΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα

11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα 11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα επηέμβπιορ 2010 Περιεχόμενα Δμέιημε Δπξπδσληθώλ πλδέζεσλ 3 Δμέιημε Ληαληθνύ Κόζηνπο Πξόζβαζεο 8 Καηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ αλά ηαρύηεηα πξόζβαζεο 14 Δμέιημε

Διαβάστε περισσότερα

10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα

10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα 10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα Μάπηιορ 2010 Περιεχόμενα Δμέιημε Δπξπδσληθώλ πλδέζεσλ 3 Δμέιημε Ληαληθνύ Κόζηνπο Πξόζβαζεο 9 Καηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ αλά ηαρύηεηα πξόζβαζεο 11 Δμέιημε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΟ ΠΡΟΞΔΝΔΗΟ TH EΛΛΑΓΟ ΣΟ ΝΣΤΔΛΝΣΟΡΦ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Νηύζζειληνξθ, 30 Γεθεκβξίνπ 2011 Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ Αληί πξνιόγνπ ην θείκελν απηό ζπγθεληξώλνληαη έξεπλεο αγνξάο

Διαβάστε περισσότερα