ΑΠΡΙΛΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 28

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΡΙΛΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 28"

Transcript

1 2014 ΣΔΤΥΟ 28 ΑΠΡΙΛΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗ ΣΟΚΥΟΛΜΗ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Εξωηεπικό εμπόπιο 1 -Επισειπημαηικά νέα 3 -Τοςπιζμόρ 4 -Κηημαηομεζιηικόρ ηνκέαο 4 -Λοιπέρ ειδήζειρ 4 -Πποζεσείρ εκθέζειρ 5 Δμωηεξηθό εκπόξην νπεδίαο Η δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νπεδίαο θξίλεηαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή, ελ ηνύηνηο ε ζνπεδηθή Κπβέξλεζε ζεσξεί όηη ε γεληθόηεξε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ είρε πιήμεη πνιιέο επξσπατθέο ρώξεο θαηά ηα ηειεπηαία έηε, επεξέαζε αξλεηηθά ην ξπζκό αλάπηπμεο ηεο νπεδίαο, δεδνκέλνπ όηη ε ζνπεδηθή νηθνλνκία εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηηο εμαγσγέο πνπ πξαγκαηνπνηεί. Σν δεκόζην ρξένο ηεο νπεδίαο αλεξρόηαλ ζε 1,28 ηξηζ. θνξόλεο (148 δηζ. επξώ) ζην ηέινο ηνπ 2013, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην 35% πεξίπνπ ηνπ ΑΔΠ ηεο ρώξαο. Δληνύηνηο, ην πνζνζηό ρξένπο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα είλαη αξθεηά πςειό θαη αλέξρεηαη ζε 237% ηνπ ΑΔΠ. Η νπεδία πξσηνπνξεί δηεζλώο σο ρώξα ειεύζεξνπ εκπνξίνπ θαη πεξηζζόηεξε από ηε κηζή ηεο νηθνλνκία ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ εμαξηάηαη από ην εμσηεξηθό ηεο εκπόξην. Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη, ην 56% ησλ εμαγσγώλ ηεο νπεδίαο θαηεπζύλεηαη πξνο ηηο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ελώ ην 38% πξνο ηελ επξσδώλε. Δπίζεο, ε ζνπεδηθή θνξόλα εληζρύεηαη ζπλερώο ζε ζρέζε κε ην επξώ, γεγνλόο πνπ δπζρεξαίλεη αθόκα πεξηζζόηεξν ηηο πξνζπάζεηεο ηεο νπεδίαο γηα αύμεζε ησλ εμαγσγώλ ηεο. Η ζνπεδηθή νηθνλνκία κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο αλνηθηή νηθνλνκία, εμαξηώκελε ζεκαληηθά από ην εμσηεξηθό εκπόξην θαη θπξίσο ηηο εμαγσγέο πνπ πξαγκαηνπνηεί. Αλ ιεθζεί ππόςε ν κηθξόο ζρεηηθά πιεζπζκόο ηεο νπεδίαο, ε ζπκκεηνρή ηεο ρώξαο ζην δηεζλέο εκπόξην είλαη εμαηξεηηθά κεγάιε. Η αμία ησλ εμαγσγώλ ηεο ρώξαο θαηά ην 2013 αλήιζε ζε 1,09 ηξηζ. θνξόλεο νπεδίαο (126,2 δηζ. επξώ), Δπηκέιεηα - ύληαμε: ηαύξνο ηαπξάθνο Γξακκαηέαο ΟΔΤ A Photo: https://www.visitsweden.com/photos/photo/?photo=55486

2 ΔΛΙΓΑ 2 Photo: ελώ ην ίδην δηάζηεκα νη εηζαγσγέο ήηαλ 1,04 ηξηζ. θνξόλεο (120,4 δηζ. επξώ). Σν 2013, ην πιεόλαζκα ζην εκπνξηθό ηζνδύγην ηεο ρώξαο έθζαζε ηηο 51 δηζ. θνξόλεο (5,9 δηζ. επξώ). Η νπεδία έρεη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο θπξίσο κε άιιεο βηνκεραληθέο ρώξεο θαη πεξηζζόηεξν κε ηηο ρώξεο κέιε ηεο ΔΔ. Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο νπεδίαο (SCB), θαηά ην 2013, ε Γεξκαλία εκθαλίδεηαη σο πξώηνο πξνκεζεπηήο ηεο ρώξαο κε αμία πξντόλησλ πεξίπνπ 173,6 δηζ. θνξόλεο (πεξίπνπ 20,06 δηζ. επξώ), ε Ννξβεγία βξίζθεηαη ζηε δεύηεξε ζέζε κε 92,5 δηζ. θνξόλεο (πεξίπνπ 10,6 δηζ. επξώ), ε Γαλία ζηελ ηξίηε κε 79,7 δηζ. θνξόλεο (πεξίπνπ 9,2 δηζ. επξώ), ελώ ζηελ ηέηαξηε ζέζε βξίζθεηαη ε Οιιαλδία (78,1 δηζ. θνξόλεο, ήηνη 9,02 δηζ. επξώ) θαη ζηελ πέκπηε ην Ηλσκέλν Βαζίιεην (60 δηζ. θνξόλεο, ήηνη 6,9 δηζ. επξώ). Οη εηζαγσγέο από Διιάδα θαηά ην 2013 αλήιζαλ ζε 1,3 δηζ. θνξόλεο (150,2 εθαη. επξώ), ζεκεηώλνληαο αύμεζε θαηά 5,5-6% ζε ζύγθξηζε κε ην Μεηαμύ ησλ εμαγσγηθώλ αγνξώλ ηεο νπεδίαο, ε Ννξβεγία θαηέρεη ηελ πξώηε ζέζε ην 2013 κε 116,7 δηζ. θνξόλεο (πεξίπνπ 13,5 δηζ. επξώ), ε Γεξκαλία παξακέλεη ζηε δεύηεξε ζέζε ην 2013 Photo: (107 δηζ. θνξόλεο πεξίπνπ 12,4 δηζ. επξώ). ηελ ηξίηε ζέζε ηεο θαηάηαμεο είλαη ε Φηλιαλδία (74 δηζ. θνξόλεο, ήηνη 8,6 δηζ. επξώ), ζηελ ηέηαξηε ε Γαλία (70,4 δηζ. θνξόλεο, δειαδή πεξίπνπ 8,14 δηζ. επξώ) θαη ζηελ πέκπηε ζέζε είλαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην (70,3 δηζ. θνξόλεο, δειαδή πεξίπνπ 8,12 δηζ. επξώ). Οη ζνπεδηθέο εμαγσγέο πξνο ηελ Διιάδα θαηά ην εμεηαδόκελν δηάζηεκα αλήιζαλ ζε 2,05 δηζ. θνξόλεο (237 εθαη. επξώ). Tα θπξηόηεξα πξντόληα πνπ εμήρζεζαλ από ηε νπεδία ην 2013 ήηαλ κεραλνθίλεηα νρήκαηα, πξντόληα δηύιηζεο πεηξειαίνπ, εμνπιηζκόο ηειεπηθνηλσληώλ, ραξηί θαη ραξηόληα, θαξκαθεπηηθά παξαζθεπάζκαηα, ζίδεξνο θαη ράιπβαο, εμαξηήκαηα γηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα, κεραλήκαηα γηα εμνπιηζκό νξπρείσλ θαη ιαηνκείσλ, πξντόληα μπιείαο, κεηαιιεύκαηα ζηδήξνπ, πιαζηηθέο ύιεο, όξγαλα θαη ζπζθεπέο νπηηθήο θ.ά. Μεηαμύ ησλ βαζηθόηεξσλ πξντόλησλ ζηηο εηζαγσγέο ηεο νπεδίαο από ην εμσηεξηθό, γηα ην ίδην πάληα έηνο, ζπγθαηαιέγνληαη πεηξειαηνεηδή πξντόληα, κεραλνθίλεηα νρήκαηα, εμνπιηζκόο ηειεπηθνηλσληώλ, ςάξηα, εμαξηήκαηα γηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα, ηερλνπξγήκαηα από ζίδεξν ή ράιπβα, ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, θαξκαθεπηηθά πξντόληα, ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα θ.ά. Δμωηεξηθό εκπόξην ηεο νπεδίαο ηα ηειεπηαία πέληε έηε (Πνζά ζε δηζ. SEK. Δληόο παξέλζεζεο ην πνζό θαηά πξνζέγγηζε ζε δηζ. επξώ ) Όγθνο εκπνξίνπ 1909,4 (180,1) 2203,0 (230,9) 2349,7 (260,2) 2222,8 (257,5) 2133,0 (246,6) Δμαγωγέο 996,7 (94,0) 1136,0 (119,0) 1213,6 (134,4) 1154,6 (132,5) 1092,0 (126,2) Δηζαγωγέο 912,9 (86,1) 1067,1 (111,9) 1136,1 (125,8) 1068,2 (125,0) 1041,0 (120,4) Δκπνξηθό ηζνδύγην 83,6 (7,9) 68,9 (7,2) 77,5 (8,6) 86,4 (7,5) 51,0 (5,9) Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο νπεδίαο (Statistics Sweden - SCB) * Σν 2013, ην 1 επξώ, θαηά κέζν όξν, αληηζηνηρνύζε ζε 8,65 ζνπεδηθέο θνξόλεο (SEK). Σα πξνεγνύκελα ρξόληα ε κέζε ηζνηηκία ήηαλ γηα ην 2009: 1 επξώ = 10,6 SEK, 2010: 1 επξώ = 9,54 SEK, 2011: 1 επξώ = 9,03 SEK θαη 2012: 1 επξώ = 8,71 SEK

3 ΔΛΙΓΑ 3 ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ Ηκεξίδα ηνπ Δζληθνύ Φνξέα Δκπνξίνπ ηεο νπεδίαο (ηνθρόικε, 23 Απξηιίνπ 2014) Δλεκεξσηηθή εκεξίδα γηα ηηο δξάζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Δζληθνύ Φνξέα Δκπνξίνπ ηεο νπεδίαο (Kommerskollegium National Board of Trade) δηνξγαλώζεθε ζηε ηνθρόικε, ζηηο 23 Απξηιίνπ Η εκεξίδα αθνξνύζε ελέξγεηεο ππνζηήξημεο ησλ εηαηξεηώλ πνπ επηζπκνύλ λα εμάγνπλ ηα πξντόληα ηνπο ζηε νπεδία. ηελ ελ ιόγσ ελεκεξσηηθή εκεξίδα παξαβξέζεθαλ νηθνλνκηθνί θαη επηρεηξεκαηηθνί παξάγνληεο, δεκνζηνγξάθνη, θαζώο επίζεο κέιε ηνπ δηπισκαηηθνύ ζώκαηνο. Αξρηθά, νη ηζύλνληεο ηνπ Δζληθνύ Φνξέα Δκπνξίνπ πξνέβεζαλ ζε παξνπζίαζε ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ «Product Contact Point» ζηε νπεδία, ην νπνίν δύλαηαη λα παξέρεη ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηνπο θαλνληζκνύο πνπ δηέπνπλ ηηο εηζαγσγέο δηαθόξσλ αγαζώλ ζηε ζνπεδηθή αγνξά. ηε ζπλέρεηα, ππήξμε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο βάζεο δεδνκέλσλ TRIS (Technical Regulations Information System), ε νπνία δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα έρνπλ ελεκέξσζε αλαθνξηθά κε λνκνζεηηθέο εμειίμεηο ζηε ζνπεδηθή αγνξά, γεγνλόο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ηηο εηαηξείεο πνπ εμάγνπλ ηα πξντόληα ηνπο ζηε νπεδία. ην ηειεπηαίν κέξνο ηεο εκεξίδαο, ππήξμε παξνπζίαζε ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζίεπζε ν Δζληθόο Φνξέαο Δκπνξίνπ γηα πξνβιήκαηα θαη πεξηνξηζκνύο πνπ ηίζεληαη ζε πνιίηεο άιισλ θξαηώλ κειώλ ηεο ΔΔ πνπ επηζπκνύλ λα δηακείλνπλ θαη λα εξγαζηνύλ ζηε νπεδία. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ην 2011, νη ζνπεδηθέο αξρέο πξνέβεζαλ ζε αύμεζε ησλ απαηηνύκελσλ θξηηεξίσλ γηα απόθηεζε πξνζσπηθνύ αξηζκνύ, γεγνλόο πνπ δεκηνπξγεί πνιιέο δπζθνιίεο ζε πνιίηεο άιισλ θξαηώλ κειώλ ηεο ΔΔ, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα ελζσκαησζνύλ ζηε ζνπεδηθή θνηλσλία. Photo: Photo: Αύμεζε θεξδνθνξίαο ηεο Electrolux Η ζνπεδηθή εηαηξεία Electrolux παξνπζίαζε ην δηάζηεκα Ιαλνπάξηνο-Μάξηηνο 2014 θέξδε ύςνπο 431 εθαη. θνξνλώλ ( 65,5 εθαη. δνι.), ζεκεηώλνληαο αύμεζε θαηά 19%. Η αύμεζε απηή ππεξέβε θαηά πνιύ ηηο πξνζδνθίεο ηεο εηαηξείαο, θαζώο αλακέλνληαλ θέξδε 120 εθαη. θνξόλεο. Η εηαηξεία είρε παξνπζηάζεη ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2013 δεκηέο 987 εθαη. θνξνλώλ (151 εθαη. δνι.), ελώ ηνλ Οθηώβξην ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο είρε αλαθνηλώζεη όηη ζα πξνβεί ζε απνιύζεηο αηόκσλ. Αύμεζε ηωλ εζόδωλ ηεο Volvo θαηόπηλ αλαδηάξζξωζεο ηεο εηαηξείαο Η εηαηξεία θαηαζθεπήο νρεκάησλ «Volvo Sweden AB» παξνπζίαζε θέξδε 1,08 δηζ. θνξνλώλ (165 εθαη. δνιάξηα) ην πξώην ηξίκελν ηνπ ε αλαθνίλσζε ηεο εηαηξείαο αλαθέξεηαη όηη ε θεξδνθνξία ηεο εηαηξείαο είλαη απνηέιεζκα ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαδηάξζξσζεο ηεο εηαηξείαο πνπ είρε απνθαζηζζεί ην Μέζσ ηεο πξνβιεπόκελεο αλαδηάξζξσζεο, ε νπνία πεξηειάκβαλε ηελ κείσζε ζέζεσλ εξγαζίαο, ε Volvo αλακέλεη ζεκαληηθή κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ ηεο δαπαλώλ, ύςνπο 4 δηζ. θνξνλώλ εηεζίσο. εκαληηθά θέξδε γηα ηελ Ericsson Ο ζνπεδηθόο ηειεπηθνηλσληαθόο θνινζζόο Ericsson, αλαθνίλσζε όηη θαηά ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2014, είρε θέξδε 2,12 δηζ. θνξνλώλ (323 εθαη. δνιάξηα), ζεκεηώλνληαο εληππσζηαθή αύμεζε θαηά 75% ζε ζρέζε κε ην ίδην δηάζηεκα ηνπ 2013 (1,2 δηζ. θνξόλεο ). Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη, θαηά ην πεξαζκέλν έηνο ε εηαηξεία είρε αληηκεησπίζεη πνιύ κεγάιν θόζηνο αλαδηάξζξσζεο. ύκθσλα κε ηελ Ericsson, ε αύμεζε ησλ θεξδώλ απνδίδεηαη ζηε ζπκθσλία πνπ ππέγξαςε ε εηαηξεία κε ηελ Samsung γηα παηέληεο θαη δηπιώκαηα επξεζηηερλίαο κεηαμύ ησλ δύν εηαηξηώλ.

4 ΔΛΙΓΑ 4 ΣΟΤΡΙΜΟ Photo: Αθηέξωκα ζνπεδηθήο εθεκεξίδαο ζηα δεκνθηιέζηεξα ειιεληθά λεζηά ηελ ειεθηξνληθή έθδνζε ηεο εθεκεξίδαο Expressen θαη ζηελ εμεηδηθεπκέλε ζηήιε «Allt om Resor» (Σα πάληα ζρεηηθά κε ηα ηαμίδηα, ζηήιε εηδηθά αθηεξσκέλε ζηνλ ηνπξηζκό) δεκνζηεύεηαη άξζξν ηεο Elisabeth Montgomery, κε ηίηιν «Σα δέθα δεκνθηιέζηεξα ειιεληθά λεζηά» θαη ην αθόινπζν εηζαγσγηθό ζεκείσκα: «Η Κξήηε απνηειεί ην πην δεκνθηιέο λεζί ηνπ 2013, ζύκθσλα κε ηνπο αλαγλώζηεο ηνπ δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ Αλαιπηηθόηεξα, παξνπζηάδνληαη δέθα ειιεληθά λεζηά θαηά ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο (ζ.ζ. πξνηίκεζεο νπεδώλ πνιηηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ ςεθνθνξία ηνπ Kalimera.se) θαη πξνβάιινληαη ελ ζπληνκία ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε λεζηνύ. Πξόθεηηαη γηα ηα λεζηά: Κξήηε, Νάμνο, Ακνξγόο, Κάξπαζνο, άκνο, Ρόδνο, Σήινο, θηάζνο, θόπεινο θαη αληνξίλε. Μεηαμύ άιισλ επηζεκαίλεηαη πσο ε Κξήηε απνηειεί ην κεγαιύηεξν ειιεληθό λεζί, ε Νάμνο δηαζέηεη ππέξνρεο παξαιίεο, κεξηθέο εμ απηώλ είλαη ηδαληθέο γηα windsurfing, θαζώο θαη όκνξθα, γξαθηθά ρσξηά. Δπηπιένλ γίλεηαη αλαθνξά ζηα γπξίζκαηα ηεο ηαηλίαο «The Big Blue» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Ακνξγό, ελώ παξάιιεια ππνγξακκίδεηαη ε νκνξθηά ηεο θύζεο ζηελ Κάξπαζν θαη ηα ηζηνξηθά αμηνζέαηα ηεο άκνπ. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε Ρόδνο, ην ηέηαξην κεγαιύηεξν λεζί ηεο Διιάδαο, κε έληνλε λπρηεξηλή δηαζθέδαζε θαη πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά. Έπεηηα πξνβάιιεηαη ε θηάζνο θαη αθνινπζεί ε θόπεινο, λεζί ζην νπνίν γπξίζηεθε θαη ε θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία «Mamma Mia», αλαδεηθλύνληαο ηόζν ην πξάζηλν ηεο θύζεο όζν θαη ην γαιάδην ηεο ζάιαζζαο ηνπ λεζηνύ. Η ιίζηα νινθιεξώλεηαη κε ηε αληνξίλε θαη ηελ έθξεμε ηνπ εθαηζηείνπ πνπ έιαβε ρώξα πξηλ από 3500 ρξόληα. (Πεγή: Γξαθείν Σύπνπ θαη Δπηθνηλσλίαο ηνθρόικεο). ΚΣΗΜΑΣΟΜΔΙΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Αύμεζε ηωλ ηηκώλ ηωλ αθηλήηωλ ζηε νπεδία Η αγνξά αθηλήησλ ηεο νπεδίαο ζεκείσζε άλνδν ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2014 κε αύμεζε ησλ ηηκώλ θαηά 4% ζύγθξηζε κε ηελ ίδηα πεξίνδν ην ηελ πεξηνρή ηεο ηνθρόικεο ε αύμεζε ησλ ηηκώλ ησλ δηακεξηζκάησλ ήηαλ 1%, ζην Γθέηεκπνξγθ 3%, ελώ ζην Μάικε νη ηηκέο παξέκεηλαλ ακεηάβιεηεο. ρεηηθά κε ηηο ηηκέο ησλ θαηνηθηώλ, ε αύμεζε ήηαλ αθόκα κεγαιύηεξε θαζώο ζηηο δύν κεγαιύηεξεο πόιεηο ηεο νπεδίαο, ηνθρόικε θαη Γθέηεκπνξγθ ε αύμεζε ησλ ηηκώλ άγγημε ην 7% θαη ζην Μάικε 3%. ΛΟΙΠΔ ΔΙΓΗΔΙ Ο ζεζκόο ηνπ δηακεζνιαβεηή ζηε νπεδία Η νπεδία ήηαλ ε πξώηε ρώξα ζηνλ θόζκν πνπ θαζηέξσζε ηνλ ζεζκό ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνύ δηακεζνιαβεηή ην Ο ζεζκόο ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνύ δηακεζνιαβεηή ζηε νπεδία απνηειεί κηα αξρή, ζην πιαίζην ηνπ ζνπεδηθνύ θνηλνβνπιίνπ, θαη θύξηνο ξόινο ηνπ είλαη ν έιεγρνο ίζεο κεηαρείξηζεο όισλ ησλ αηόκσλ από ηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο ζύκθσλα κε ηε ζνπεδηθή λνκνζεζία, δεδνκέλνπ όηη ε δίθαηε κεηαρείξηζε από ηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο ηεο ρώξαο είλαη έλα από ηα ζεκειηώδε δηθαηώκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην ζνπεδηθό ζύληαγκα. Γελ θαζνξίδεηαη ειάρηζην όξην ειηθίαο ηνπ πνιίηε πνπ ζέιεη λα πξνβεί ζε θαηαγγειία, ελώ παξάπνλα δύλαληαη λα δηαηππσζνύλ επίζεο εθ κέξνπο άιισλ αηόκσλ γηα κεηαρείξηζε θάπνηνπ πνιίηε. Οη θαηαγγειίεο πξέπεη λα αθνξνύλ θπβεξλεηηθνύο νξγαληζκνύο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαζηεξίσλ), πεξηθεξεηαθέο θαη δεκνηηθέο ππεξεζίεο, ππάιιεινπο πνπ απαζρνινύληαη ζην ζηελό θαη επξύηεξν δεκόζην ηνκέα θαζώο επίζεο ινηπά όξγαλα ηνπ δεκνζίνπ. Καηά ηελ παξνύζα ρξνληθή ζηηγκή, ππάξρνπλ ηέζζεξηο ζνπεδνί δηακεζνιαβεηέο, νη νπνίνη εθιέγνληαη από ην Κνηλνβνύιην ηεο ρώξαο. Η ζεηεία ηνπο είλαη ηεηξαεηνύο δηάξθεηαο, έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα επαλεθιεγνύλ θαη θαιύπηνπλ δηαθνξεηηθνύο ηνκείο επζύλεο θαη επνπηείαο.

5 Event: Elmia Automation Organizer: Elmia AB Address: Elmiavägen 11, SE Jönköping Tel: Website: www3.elmia.se/en/automation ΠΡΟΔΥΔΙ ΔΚΘΔΔΙ Event: GastroNord (Trade fair for restaurants, institutional kitchens and fast food) Website: Event: Vinordic (Trade fair for wines, beer, spirits and ciders) Website: Event: SETT - Scandinavian Educational Technology Transformation Duration: 7-8 May 2014 Organizer: Kistamässan Address: Arne Beurlings Torg 5, Kista Tel: Website: Event: Logistics and Transport Duration: 7-8 May 2014 Organizer: Svenska Mässan - The Swedish Exhibition & Congress Centre Address: Box 5222, Gothenburg Tel: Fax: Website: Event: Stockholm Truck Fair Duration: May Website: ΑΠΡΙΛΙΟ ΔΛΙΓΑ 5

ΜΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 41

ΜΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 41 2015 ΣΔΤΥΟ 41 ΜΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗ ΣΟΚΥΟΛΜΗ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Διμερές Εμπόριο Ελιάδαο-νπεδίαο 1 -Επιτειρημαηικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 37

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 37 2015 ΣΔΤΥΟ 37 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗ ΣΟΚΥΟΛΜΗ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Επιτειρημαηικά νέα 2 -Τοσριζμός 2 -Διεθνείς εκθέζεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΓΟΤΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 32

ΑΤΓΟΤΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 32 2014 ΣΔΤΥΟ 32 ΑΤΓΟΤΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΖ ΣΟΚΥΟΛΜΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Επιτειρηματικά νέα 2 -Τραπεζικός τομέας 3 -Διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 16

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 16 2013 ΣΔΤΥΟ 16 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΖ ΣΟΚΥΟΛΜΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Επισειπηματικά νέα 2 -Διεθνείρ εκθέσειρ 2 -Τπαπεζικόρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 33

ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 33 2014 ΣΔΤΥΟ 33 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗ ΣΟΚΥΟΛΜΗ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ -Γενικές εκλογές 1 -Επιτειρηματικά νέα 2 -Διεθνείς εκθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΣΩΒΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 12

ΟΚΣΩΒΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 12 2012 ΣΔΤΥΟ 12 ΟΚΣΩΒΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗ ΣΟΚΥΟΛΜΗ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Επιτειρημαηικά νέα 2 -Μεηαθορές 3 -Τοσριζμός 4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΣΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 27

ΜΑΡΣΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 27 2014 ΣΔΤΥΟ 27 ΜΑΡΣΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΖ ΣΟΚΥΟΛΜΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Επιτειρημαηικά νέα 2 -Τραπεζικός ηομέας 3 -Τοσριζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Στοκχόλμη, 7 Απριλίου 2015

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Στοκχόλμη, 7 Απριλίου 2015 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Στοκχόλμη, 7 Απριλίου 2015 Α.Π.Φ. 2710/ΑΣ 71 ΠΡΟΣ: - Ελλην. Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου (info@enterprisegreece.gov.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 25

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 25 2014 ΣΔΤΥΟ 25 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΖ ΣΟΚΥΟΛΜΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Επιτειρημαηικά νέα 2 -Διεθνείς εκθέζεις 2 -Εκδηλώζεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 11

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 11 2012 ΣΔΤΥΟ 11 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΖ ΣΟΚΥΟΛΜΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Τραπεζικός τομέας 3 -Επιτειρηματικά νέα 4 -Εμπορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 11

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 11 2012 ΣΔΤΥΟ 11 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΖ ΣΟΚΥΟΛΜΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Τραπεζικός τομέας 3 -Επιτειρηματικά νέα 4 -Εμπορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ 2013 ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟΚΧΟΛΜΗ

ΕΚΘΕΗ 2013 ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟΚΧΟΛΜΗ ΕΚΘΕΗ 2013 ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟΚΧΟΛΜΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΟΤΗΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΕΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΟΤΗΔΙΑ υντάκτης ταφρος ταυράκος Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΛΛΟΤ. Αςζηπία 2-3 Δλλάδα 4-5 Ιζπανία 6-8 Ιηαλία 9-10 Φιλανδία 10-13 Βοςλγαπία 13-15 Ποπηογαλία 15 19

ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΛΛΟΤ. Αςζηπία 2-3 Δλλάδα 4-5 Ιζπανία 6-8 Ιηαλία 9-10 Φιλανδία 10-13 Βοςλγαπία 13-15 Ποπηογαλία 15 19 ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΛΛΟΤ Αςζηπία 2-3 Δλλάδα 4-5 Ιζπανία 6-8 Ιηαλία 9-10 Φιλανδία 10-13 Βοςλγαπία 13-15 Ποπηογαλία 15 19 Σελίδερ 1 από 21 ΑΤΣΡΙΑ 1) Γενικά Η Βηνκεραλία κεηάιινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Τπό ΚΑΡΑΪΑΡΙΓΗ X. Υαληά, 2011 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Κσλζηαληίλνο Γξίβαο Διεπζεξία Μαληδώξνπ Μνπρηληίλ Ρανπάλ «Καλείο δελ καο απαγνξεύεη λα ζθεθζνύκε όηη ηα ζπκθέξνληα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Η διεθνής κρίση δοκιμάζει τις αντοχές της βιομηχανίας βασικών μετάλλων ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Σεπτέμβριος 2009

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Η διεθνής κρίση δοκιμάζει τις αντοχές της βιομηχανίας βασικών μετάλλων ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Σεπτέμβριος 2009 ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ * Σεπτέμβριος 29 Η διεθνής κρίση δοκιμάζει τις αντοχές της βιομηχανίας βασικών μετάλλων Ο ειιεληθόο θιάδνο βαζηθώλ κεηάιισλ - ν νπνίνο ζπλεηζθέξεη ην,5% ηνπ ΑΔΠ θαη είλαη

Διαβάστε περισσότερα

11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα

11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα 11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα επηέμβπιορ 2010 Περιεχόμενα Δμέιημε Δπξπδσληθώλ πλδέζεσλ 3 Δμέιημε Ληαληθνύ Κόζηνπο Πξόζβαζεο 8 Καηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ αλά ηαρύηεηα πξόζβαζεο 14 Δμέιημε

Διαβάστε περισσότερα

10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα

10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα 10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα Μάπηιορ 2010 Περιεχόμενα Δμέιημε Δπξπδσληθώλ πλδέζεσλ 3 Δμέιημε Ληαληθνύ Κόζηνπο Πξόζβαζεο 9 Καηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ αλά ηαρύηεηα πξόζβαζεο 11 Δμέιημε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 2 ο Εξάμηνο 2014

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 2 ο Εξάμηνο 2014 1 ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ 2 ο Εξάμηνο 2014 2 Πίνακας Περιετομένων 1. Οικονομική επισκόπηση... 3 2. Αγορά γραυείων... 4 3. Αγορά κατοικιών... 9 4. Αγορά καταστημάτων... 14 5. Logistics & Βιομητανία... 19 6.

Διαβάστε περισσότερα

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΒΕΛΙΣΙΚΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΠΑΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΟ ΠΡΟΞΔΝΔΗΟ TH EΛΛΑΓΟ ΣΟ ΝΣΤΔΛΝΣΟΡΦ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Νηύζζειληνξθ, 30 Γεθεκβξίνπ 2011 Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ Αληί πξνιόγνπ ην θείκελν απηό ζπγθεληξώλνληαη έξεπλεο αγνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σν Θλζηηηνύην Μειεηώλ γηα ηελ Εζληθή αζθάιεηα (INSS) γηα ην ηζξαειηλό θπζηθό αέξην.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σν Θλζηηηνύην Μειεηώλ γηα ηελ Εζληθή αζθάιεηα (INSS) γηα ην ηζξαειηλό θπζηθό αέξην. 1 Τεύχος 28 Δεκέμβριος 2012 ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σν Θλζηηηνύην Μειεηώλ γηα ηελ Εζληθή αζθάιεηα (INSS) γηα ην ηζξαειηλό θπζηθό αέξην. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σν Θλζηηηνύην Μειεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α. Γειώζεηο ηνπ έιιελα 1 Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, ΔΔ-Ρωζίαο ζηνλ

Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α. Γειώζεηο ηνπ έιιελα 1 Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, ΔΔ-Ρωζίαο ζηνλ Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 4 1 Ι Α Ν Ο Τ Α Ρ Ι Ο 2 0 1 4 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ Ε Τ Χ Ο Τ : Γειώζεηο ηνπ έιιελα 1 Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΙΔΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

Η ΓΙΔΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Η ΓΙΔΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1. Η αηηία ηεο Κξίζεσο. Η Γηεζλήο Οηθνλνκηθή θξίζε νθείιεηαη α) ηελ θαηάξξεπζε ηεο αγνξάο ζηεγαζηηθώλ δαλείσλ πςεινύ επηρεηξεκαηηθνύ θηλδύλνπ θαη ηελ θαηάξξεπζε νκνιόγσλ θαιπκκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ.... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ... 4 1.Λεηηνπξγίεο κεηνλνηηθώλ- ΜΜΔ Πνιπεζληθή Γεκόζηα θαίξα.... 4 2. Υαξαθηεξηζηηθά θαη Πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Λνπδνβίθνπ 1 & Πι.Οδεζζνύ, 185 31 ΠΔΗΡΑΗΑ. 210 4119340 : 210 4119341 huc@otenet.gr www.hucc.gr

Λνπδνβίθνπ 1 & Πι.Οδεζζνύ, 185 31 ΠΔΗΡΑΗΑ. 210 4119340 : 210 4119341 huc@otenet.gr www.hucc.gr Σεύρνο: 17-18 Φεβξνπάξηνο - Μάξηηνο 2013 Λνπδνβίθνπ 1 & Πι.Οδεζζνύ, 185 31 ΠΔΗΡΑΗΑ. 210 4119340 : 210 4119341 huc@otenet.gr www.hucc.gr ηηο 28 Μαξηίνπ 2013 ζηελ πόιε ηεο Κνξίλζνπ ν Αληηδήκαξρνο ηεο εβαζηνύπνιεο

Διαβάστε περισσότερα

Παξαθαινύκε ζε πεξίπηωζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή

Παξαθαινύκε ζε πεξίπηωζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗΝ ΑΓΚΤΡΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Turan Emeksiz sokak 3/10-06700 G.O.P. Ankara Tει. ++90 312 4278307-8 Fax ++90 312 4278374 ecocom-ankara@mfa.gr Γειηίν Οηθνλνκηθώλ θαη

Διαβάστε περισσότερα