ΣΟ ΔΝΑΡΗΟ ΓΔΝΗΚΑ ΠΔΡΗ ΔΝΑΡΗΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΟ ΔΝΑΡΗΟ ΓΔΝΗΚΑ ΠΔΡΗ ΔΝΑΡΗΟΤ"

Transcript

1 1 α. Ο νξηζκόο ηνπ ζελαξίνπ ΣΟ ΔΝΑΡΗΟ Η ανάγκη οδηγεί τιρ ππάξειρ των ανθπώπων Θαιήο ν Μηιήζηνο 1. ΓΔΝΗΚΑ ΠΔΡΗ ΔΝΑΡΗΟΤ Ο νξηζκφο ηνπ ζελαξίνπ κνηάδεη κε ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεη ε γξακκαηηθή ζην νπζηαζηηθφ - κηιάεη δειαδή γηα έλα πξφζσπν (ή πξφζσπα) πνπ, κέζα ζε έλα θαζνξηζκέλν ρψξν, δξα (ή δξνπλ) παξάγνληαο πξάμεηο. Ο θηλεκαηνγξάθνο είλαη έλα νπηηθφ κέζνλ, πνπ δξακαηνπνηεί θάπνην κχζν. Απηφο ν κχζνο έρεη αξρή - κέζε - ηέινο. Υσξίο δξάζε δελ ππάξρεη ζελάξην (θαη θαη επέθηαζε θηλεκαηνγξάθνο) ελάξην ινηπφλ είλαη κηα ΗΣΟΡΗΑ ΔΗΠΧΜΔΝΖ ΜΔ ΔΗΚΟΝΔ. Οη δηάινγνη πξνσζνχλ ηε δξάζε, έρνπλ ακεζφηεηα. Οη ινγνηερλίδνπζεο εθθξάζεηο δελ ηαηξηάδνπλ ζηε δξακαηνπξγία (εθηφο αλ ζπληξέρνπλ εηδηθνί ιφγνη). Ο Αξηζηνηέιεο ζηελ Πνηεηηθή ηνπ επεζήκαλε απηφ ην δήηεκα: Πξέπεη λάρνπκε ππ όςε όηη θαη ην πνιύ πινπκηζηό ιεθηηθό ύθνο ζθεπάδεη θαη ηνπο ραξαθηήξεο θαη ηηο ηδέεο. β. Γξω > Γξάζε > Γξάκα Πξέπεη λα έρνπκε πάληα ππ φςε καο φηη: ΔΝΑΡΗΟ ΖΜΑΗΝΔΗ ΓΡΑΖ ΘΔΜΑ είλαη ε ΓΡΑΖ θαη ν ΖΡΩΑ φηη ζπκβαίλεη ζηελ Δθείλνο πνπ ηνπ ζπκβαίλνπλ ηαηλία ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ηνπ κχζνπ είλαη ν ηξφπνο πνπ ν ήξσαο παξακεξίδεη ηα εκπφδηα πνπ ηνπ παξνπζηάδνληαη.

2 2 ΖΡΧΑ ζεκαίλεη: πξφζσπν πνπ ΓΡΑ. Οη πξάμεηο ηνπ (δξάζεηο ηνπ) δελ είλαη ηπραίεο. Καζνδεγνχληαη απφ κηα αδπζψπεηε αλάγθε: λα μεπεξάζεη ηα εκπφδηα πνπ παξνπζηάδνληαη θαη ηνλ εκπνδίδνπλ λα θηάζεη ζην ζθνπφ ηνπ. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ είλαη νη πξάμεηο ηνπ φρη ηα ιφγηα ηνπ. Ήξσαο ζεκαίλεη πάλσ απ φια ζπκπεξηθνξά, άπνςε, ζηάζε δσήο. Πσο δειαδή ην ζπγθεθξηκέλν άηνκν αληηιακβάλεηαη ηνλ θφζκν, πνηα πξάγκαηα πξνηηκά θαη πνηα απνθεχγεη. ην ζελάξην ηα ιφγηα έρνπλ λφεκα κφλνλ φηαλ απνθαιχπηνπλ θάηη, φηαλ σζνχλ ην κχζν πξνο ηα εκπξφο. Ο Αξηζηνηέιεο έζεζε ην εθπέο εξψηεκα: Πνην ζα ήηαλ ην έξγν εθείλνπ πνπ κηιάεη, αλ απηό γηα ην νπνίν κηιάεη γηλόηαλ θαλεξό θαη ρσξίο ιόγν; ΑΚΖΖ 1 ε Έλαο θαινληπκέλνο θχξηνο θαηεβαίλεη απ ηε Μεξζεληέο ηνπ θαη βιέπεη ζηελ άθξε ηνπ πεδνδξνκίνπ έλα θαηνζηάξηθν: α) Βεβαηψλεηαη φηη δελ ηνλ βιέπεη θαλείο ζθχβεη θαη ην καδεχεη. β) Γελ ζθχβεη λα ην καδέςεη επεηδή θάπνηνο ηνλ θνηηάδεη. Δξψηεζε: Δίλαη ην ίδην πξάγκα; Αλαιχζηε ηνπο ραξαθηήξεο. ΠΑΡΔΚΒΑΗ 1 η Γελ αξθεί λα κάζνπκε ηελ ηερληθή γηα λα γίλνπκε θαινί ζελαξηνγξάθνη. Πξέπεη απαξαηηήησο λα κάζνπκε: Ν αθνύκε πξνζεθηηθά ηνπο πάληεο. Να αηζζαλόκαζηε. Νάρνπκε ηα κάηηα καο αλνηρηά (Να παξαηεξνύκε). 2. ΔΝΑΡΗΟ ΣΑΗΝΗΑ ΜΔΓΑΛΟΤ ΜΖΚΟΤ ΣΑ ΣΡΗΑ ΜΔΡΖ Σν ζελάξην είλαη απαξαίηεην φηαλ πξφθεηηαη λα νπηηθνπνηήζνπκε έλα ζέκα αιιά θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ πξφθεηηαη λα ζπλζέζνπκε έλα ζέκα απφ νπηηθφ πιηθφ πνπ ήδε ππάξρεη (π.ρ. λα ζηεξηρζνχκε ζε πιηθφ επηθαίξσλ γηα λα θάλνπκε έλα ηζηνξηθφ ληνθηκαληέξ).

3 3 Ζ ηειεφξαζε δξακαηνπνηεί ηελ θάζε είδεζε, ην θάζε ξεπνξηάδ. Γηα λα θάλνπκε έλα βηληενθιίπ, κηα ηαηλία κηθξνχ κήθνπο, κηα ηειενπηηθή ζεηξά, ην ζελάξην είλαη απαξαίηεην. Ζ βάζε φκσο φισλ απηψλ είλαη ε ηαηλία κεγάινπ κήθνπο κε ππφζεζε (fiction). Σν θηλεκαηνγξαθηθφ ζελάξην έρεη αμηνπνηήζεη θαη ζηεξίδεηαη ζηνπο θαλφλεο ηεο θιαζζηθήο δξακαηνπξγίαο. Βεβαίσο ππάξρνπλ δεθάδεο δηαθνξεηηθέο απφςεηο φρη κφλν γηα ην πσο γξάθεηαη έλα ζελάξην αιιά θαη γηα ηηο βαζηθέο ηνπ αξρέο. Δκείο ζα παξνπζηάζνπκε ην ζελάξην βαζηδφκελνη ζηελ αξηζηνηειηθή αηζζεηηθή. ( Πνηεηηθή ). Θα επηθεληξψζνπκε ζην ζελάξην ηαηλίαο κεγάινπ κήθνπο κε ππφζεζε θαη ζην ηέινο ζα θάλνπκε κηα κηθξή αλαθνξά ζηα ππφινηπα. ΣΑ ΣΡΙΑ ΜΔΡΗ Κάζε ζελάξην κνηάδεη κε ηε δσή: Γέλλεζε - δσή - ζάλαηνο Αξρή - κέζε - ηέινο ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ Αξρή - κέζε - ηέινο Πξάμε 1 - Πξάμε 2 - Πξάμε 3 δέζε - ζχγθξνπζε - ιχζε (θαηά Αξηζηνηέιε) > πξφινγνο> επεηζφδην> έμνδνο. ΠΡΑΞΖ Η - ΑΡΥΖ - ΓΔΖ (3/12 ηνπ ζπλφινπ) Ζ αξρή θαιχπηεη πεξίπνπ ηα 3/12 ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ. Βάδνπκε ζε ιεηηνπξγία φια ηα δεδνκέλα ηνπ κχζνπ. Παξειαχλνπλ νη ραξαθηήξεο, πξνζδηνξίδεηαη ν θεληξηθφο ήξσαο (ή νη ήξσεο) θαζψο θαη ην πνηφλ θαη ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ ηνλ απαζρνιεί. Παξνπζηάδνληαη ινηπφλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εμέιημε ηνπ κχζνπ θαη εηζάγεηαη ε δξακαηηθή θαηάζηαζε. Οη επηδέμηνη ζελαξηνγξάθνη ζην ηέινο ηεο πξψηεο πξάμεο έρνπλ κηα ΚΡΗΗΜΖ ΚΖΝΖ. Πξφθεηηαη γηα θάπνην επεηζφδην ή γεγνλφο πνπ κπαίλεη ζηε ξνή ηνπ κχζνπ θαη ηε ζηξέθεη ζε δηαθνξεηηθή θαηεχζπλζε. (Απηφ θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζεαηή ηεο ηαηλίαο). ΠΡΑΞΖ ΗΗ ή ΤΓΚΡΟΤΖ (6/12 ηνπ ζπλφινπ) Αθνχ μεθαζάξηζαλ νη αλάγθεο ηνπ ήξσα θαη θαζνξίζηεθε ηη δεηάεη λα βξεη ή ηη ζέιεη λα πεηχρεη, εκθαλίδνληαη ηα εκπφδηα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίζεη γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ ζηφρσλ ηνπ. Απφ ηελ αληηπαξάζεζε ησλ εκπνδίσλ κε ην ζθνπφ ή ην ζηφρν ηνπ ήξσα γελληέηαη ε ζχγθξνπζε. Σα εκπφδηα πνπ ππεξπεδά ν ήξσαο

4 4 απνηεινχλ ηε δξακαηηθή δπλακηθή ηνπ κχζνπ. Δδψ ε αγσλία θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζεαηή θνξπθψλνληαη. (Τπάξρεη κηα θξίζηκε ζθελή ζην ηέινο ηεο δεχηεξεο πξάμεο. Πξφθεηηαη γηα θάπνην γεγνλφο πνπ ζπκβαίλεη θαη νδεγεί αθάζεθηα ζηε ιχζε ηνπ κχζνπ). ΠΡΑΞΖ ΗΗΗ - ΛΤΖ - ΣΔΛΟ (3/12 ηνπ ζπλφινπ) ηελ Σξίηε πξάμε έρνπκε ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο (έμνδνο απ ην αδηέμνδν) θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ έρεη ζε θάζε έλαλ απφ ηνπο ήξσέο καο, αίζηεο ή ηξαγηθέο. ΑΚΖΖ 2 ε Έλαο λεαξφο νδεγεί έλα απηνθίλεην, παξαβηάδεη ηνλ ΚΟΚ θαη πξνθαιεί έλα αηχρεκα. Απηφ είλαη ην ζέκα καο. Πεξηγξάςηε ηνλ ήξσα. Αλαπηχμηε κε ιίγα ιφγηα ηελ ηζηνξία. Βξείηε ηελ αξρή, ηε κέζε θαη ην ηέινο. ΠΑΡΔΚΒΑΗ 2 η Όια ηα ζέκαηα ππάξρνπλ κέζα ζηε δσή. ηα ςηιά ησλ εθεκεξίδσλ, ζηηο εηδήζεηο, ζην δξόκν, ηηο πιαηείεο, ζηνπο εξγαζηαθνύο ρώξνπο, ζην θνηλσληθό πεξηζώξην, ζηα ζρνιεία, ζηελ νηθνγέλεηα, παληνύ. Μηα εηθόλα κπνξεί λα απνηειέζεη ην εξέζηζκα γηα κηα ηαηλία. Αξθεί λ αθήζνπκε ηε θαληαζία καο λα δνπιέςεη δεκηνπξγηθά θαη παξάιιεια λα εξεπλήζνπκε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρώξν. Να κάζνπκε ηα πάληα. Αλεμάξηεηα αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε πνιιά, ιίγα ή ηίπνηα απ απηά πνπ ζα κάζνπκε. Σα ζέκαηα ινηπόλ ππάξρνπλ. Δκείο απιώο πξέπεη λα ηα αλαθαιύςνπκε. 3. ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ Σα ζελάξηα ρσξίδνληαη ζε ηξεηο γεληθέο θαηεγνξίεο αλεμάξηεηα απφ ην είδνο πνπ ππεξεηνχλ (δξάκα, θσκσδία, ζξίιεξ θιπ.): ελάξην ζέκαηνο ελάξην ραξαθηήξσλ ελάξην θαηάζηαζεο

5 5 Ζ θάζε θαηεγνξία κπνξεί λα ελππάξρεη κέζα ζηελ άιιε αιιά πάληα θπξηαξρεί ε κία εθ ησλ ηξηψλ. ελάξην ζέκαηνο. (Πφιεκνο, Δμέγεξζε, Πξνδνζία, Φπιαθή, Φφβνο, Μίζνο θιπ.) ελάξην ραξαθηήξσλ (αξρνληνρσξηάηεο, ζπαγθνξακκέλνο, θπληθφο, ρπδαίνο θιπ.) Δλδηαθέξνληα βηβιία: Οη ραξαθηήξεο ηνπ Θεφθξαζηνπ θαη Ηδνύ ν άλζξωπνοαλζξώπηλνη ραξαθηήξεο ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. ελάξην θαηάζηαζεο. Δδψ ην θπξίαξρν είλαη κηα εμσηεξηθή θαηάζηαζε, π.ρ. λαπάγην, βιάβε, αεξνπιάλν ελ πηήζεη, ππξθαγηά, ζεηζκφο θιπ. ΣΑ ΒΑΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΛΗΜΑΚΧΖ: Ζ πνξεία πξνο ηε ιχζε ηεο ηζηνξίαο καο πξέπεη λα είλαη κέζα απφ εκπφδηα-πξνβιήκαηα (φπνπ θιηκαθσηά ε ιχζε ηνπ ελφο νδεγεί ζην άιιν) κέρξη ηελ θνξχθσζή ηνπο. Απηή ε θιηκάθσζε θάλεη κέηνρν ην ζεαηή θαη ηνπ θηλεί ην ελδηαθέξνλ γηα ηα δξψκελα θαη ηνπ εληείλεη ηελ αγσλία κέρξη λάξζεη ε ιχζε (ιχηξσζε). ΤΝΟΥΖ, είλαη ε ζπλέπεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ην θάζε δξακαηνπξγηθφ ζηνηρείν (ραξαθηήξαο, πινθή, δηάινγνο, κχζνο) ΚΗΝΖΣΡΟ. Οη ελέξγεηεο ησλ εξψσλ ζα πξέπεη λα είλαη απνηέιεζκα ηεο αλάγθεο. Κάζε γεγνλφο λα κελ είλαη απζαίξεην αιιά λα κπνξεί λα εμεγεζεί. Να είλαη εκθαλή ηα αίηηα. Έηζη ε ηζηνξία καο απνθηά δξακαηνπξγηθή ππφζηαζε. ΤΓΚΡΟΤΔΗ. Υσξίο ζπγθξνχζεηο δελ ππάξρεη ηζηνξία. Οη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ εξψσλ ή θαηαζηάζεσλ δεκηνπξγνχλ ηα γεγνλφηα θη απηά κε ηε ζεηξά ηνπο ηελ ηζηνξία. Ζ θχξηα ζχγθξνπζε παξάγεηαη κεηαμχ ηνπ ήξσα θαη ηνπ θπξίαξρνπ πξνβιήκαηνο πνπ δηαηξέρεη ηελ ηζηνξία καο θαη ν ήξσαο θαιείηαη λα ιχζεη. Οη ζπγθξνχζεηο είλαη: ΔΩΣΔΡΙΚΗ ζχγθξνπζε. Πξνθαιείηαη απφ ηελ ίδηα ηε ζπλείδεζε ηνπ ήξσα ή ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε. ηαλ δειαδή ν ήξσαο είλαη αλαγθαζκέλνο λα δξάζεη θφληξα ζηηο ηδέεο ηνπ, ζηα πηζηεχσ ηνπ, ζηελ θαξδηά ηνπ. ΔΞΩΣΔΡΙΚΗ ΤΓΚΡΟΤΗ φηαλ ν ήξσαο ή νη ήξσεο ζπγθξνχνληαη κε άιινπο πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθέο επηδηψμεηο απ απηνχο ή αγσλίδνληαη λ αληηκεησπίζνπλ κηα θπζηθή θαηάζηαζε.

6 6 ΡΤΘΜΟ. Ζ δηάξθεηα ηεο θάζε ζθελήο θη ν δηάινγνο πξέπεη λάρνπλ ηελ αλαγθαία έθηαζε. Να κελ ππάξρεη δειαδή θιπαξία ή πιαηεηαζκφο. ΓΗΑΛΟΓΟ. Πξέπεη λα ππάξρεη θπζηθφηεηα. Σα ιφγηα ηνπ θάζε ήξσα λάρνπλ λα θάλνπλ κε ηα βηψκαηά ηνπ, ηνλ θνηλσληθφ ηνπ ρψξν, ην κνξθσηηθφ ηνπ επίπεδν, ηηο αλάγθεο ηνπ. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ. Πξέπεη λα γλσξίδνπκε πψο ιεηηνπξγεί ν θάζε ρψξνο. Σν αζηηθφ ζπίηη ή ην ηζαληίξη ηνπ ηζηγγάλνπ. Ζ Αθαδεκία Αζελψλ ή ην ζπλεξγείν απηνθηλήησλ. Ζ πιαηεία Κνισλαθίνπ ή ε πιαηεία Αβεζζπλίαο. Έλα εθδνηηθφ ζπγθξφηεκα ή έλα παιαηνπσιείν. Μφλν ηφηε ζάλαη βησκαηηθή ε ζπκπεξηθνξά ησλ εξψσλ καο, ηα ιφγηα ηνπο θαη πεηζηηθέο νη ζπγθξνχζεηο. ΤΦΟ. Ζ θάζε ηαηλία πξέπεη λα έρεη ην δηθφ ηεο χθνο. Απηφ πξέπεη λα ην ππαηλίζζεηαη ην ζελάξην. Σν εληαίν χθνο εμαζθαιίδεηαη κε ηε ζπλέπεηα φισλ ησλ δξακαηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ απ ηελ αξρή σο ην ηέινο ηεο ηαηλίαο θη φηαλ φια φζα ζπκβαίλνπλ έρνπλ κεηαμχ ηνπο δηαιεθηηθή ζρέζε (αίηην θαη αηηηαηφ). ΑΚΖΖ 3 ε Ση θαηξφ ζα θάλεη αχξην; Μηινχλ ζηηο παξέεο ηνπο: α) Έλαο κεηεσξνιφγνο β) Έλαο ακπεινπξγφο γ) Έλαο αξγφζρνινο Φηεηάρηε 3 κνλνιφγνπο ησλ 5 αξάδσλ. ΠΑΡΔΚΒΑΗ 3 η Πξέπεη λα δίλνπκε ζεκαζία ζηα όλεηξά καο. Γελ πξνβιέπνπλ αζθαιώο ηα κειινύκελα αιιά είλαη θηλεκαηνγξαθηθά. Δθθξάδνπλ αλεθπιήξσηεο επηζπκίεο. Δίλαη εηθόλεο Έρνπλ σξαία ζθεληθά Γελ απηνινγνθξίλνληαη Έρνπλ εθθξαζηηθή ηόικε θαη ηαπηόρξνλα είλαη ππαηληθηηθά Δίλαη πιήξε λνεκάησλ ΔΡΓΟ ΠΡΟ ΑΝΑΛΤΖ

7 7 Σα όλεηξα ηνπ Αθίξα Κνπξνζάβα. ΤΓΥΡΟΝΖ ΓΡΑΜΑΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ Ο Αξηζηνηέιεο ζην έξγν ηνπ "Πνηεηηθή", θαζφξηζε ηα ζπζηαηηθά κέξε ηεο ηξαγσδίαο θαη αλέιπζε ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο ηεο δξακαηνπξγίαο. Ζ "Πνηεηηθή" είλαη έλα έξγν πνπ θαη ζήκεξα ζελαξηνγξάθνη, ζεαηξηθνί ζπγγξαθείο θαη ζθελνζέηεο ην ρξεζηκνπνηνχλ ζα βαζηθφ εξγαιείν ηεο δνπιεηάο ηνπο. Δίλαη απαξαίηεην θαηά ηε γλψκε καο, φζνη θηινδνμνχλ λα γίλνπλ ζελαξηνγξάθνη, λα κειεηήζνπλ πξνζεθηηθά ηελ "Πνηεηηθή". Ο Αξηζηνηέιεο δηαηξνχζε ηελ ηξαγσδία σο πξνο ην πνηφλ ζηα εμήο κέξε: Μχζνο Υαξαθηήξαο (ήζνο) Λεθηηθφ χθνο (ιέμηο) θέςε (δηάλνηα) Θέακα (φςηο) Μνπζηθή ζχλζεζε Απφ απηά ην ζέακα θαη ε κνπζηθή ζχλζεζε αθνξνχλ ηελ παξάζηαζε. Σα ππφινηπα ηέζζεξα καο ελδηαθέξνπλ θαη σο πξνο ην ζελάξην. ΜΤΘΟ Καηά ηνλ Αξηζηνηέιε, ν κχζνο είλαη ην ζεκαληηθφηεξν πξάγκα ζε κηα ηξαγσδία, ε ςπρή. ( Αξρή κελ νπλ θαη νίνλ ςπρή ν κχζνο ηεο ηξαγσδίαο ). Με ηνλ φξν "κχζνο" ελλνεί απηφ πνπ ζήκεξα ιέκε ππόζεζε ηνπ έξγνπ θαη πινθή( ε ησλ πξαγκάησλ ζχζηαζηο ). Καηά ηνλ Αξηζηνηέιε, ε ηξαγσδία δελ είλαη κίκεζε αλζξψπσλ, αιιά κίκεζε πξάμεο θαη δσήο. Ζ επηπρία θαη ε δπζηπρία ησλ αλζξψπσλ πξνέξρνληαη απφ ηε δξάζε ηνπο θαη ν ζθνπφο ηεο δσήο είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα θαη φρη κηα ηδηφηεηα. Οη κηκνύκελνη, ινηπόλ, δε δξνπλ γηα λα κηκεζνύλ ραξαθηήξεο, αιιά πεξηιαβαίλνπλ ηνπο ραξαθηήξεο γηα ράξε ηωλ πξάμεωλ... Ζ ηξαγσδία πξέπεη λα έρεη νξηζκέλν κέγεζνο, κε αξρή, κέζε θαη ηέινο. Να έρεη ελφηεηα χθνπο θαη πεξηερνκέλνπ. Να έρεη ινγηθή ζπλνρή, ε κία πξάμε λα νδεγεί ζηελ άιιε θαη λα είλαη θαλεξέο νη αηηίεο γηα ην θάζε ηη πνπ ζπκβαίλεη. Πνιιά "ηερλάζκαηα" ηεο ζχγρξνλεο δξακαηνπξγίαο δελ είλαη παξά αληηγξαθέο απφ ηηο αξραίεο ειιεληθέο ηξαγσδίεο θαη απφ ηελ "Πνηεηηθή". Οη "θξίζηκεο ζθελέο" ζην ηέινο ηεο 1 εο θαη 2 εο πξάμεο ησλ ηαηληψλ (πνπ αλαθέξακε ζην θεθάιαην Σα Σξία Μέξε )αληινχλ ηελ έκπλεπζή ηνπο θαη αληηζηνηρνχλ ζην Γξακαηηθό Απξόνπην.

8 8 Γξακαηηθό Απξόνπην: Δίλαη θάηη πνπ εκθαλίδεηαη μαθληθά, ρσξίο λα ην πεξηκέλεη ν ζεαηήο θαη αιιάδεη ηελ πνξεία ηνπ κχζνπ. Δμππαθνχεηαη φηη ην απξφνπην δε ζεκαίλεη απζαηξεζία αιιά ππαθνχεη ζην εηθφο ή αλαγθαίνλ (θαηά πηζαλή ή αλαγθαία ζπλζήθε). "Σν παξαμέληζκα" ηνπ Μπέξηνιη Μπξερη δελ είλαη άιιν απφ απηφ πνπ ν Αξηζηνηέιεο νλνκάδεη "ζαπκαζηόλ". Πξφθεηηαη γηα πξάγκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ θαη θαίλνληαη θάπσο απίζαλα. Ο Αξηζηνηέιεο δηθαηνινγεί απηή ηελ ηφικε ησλ πνηεηψλ ιέγνληαο πσο πξέπεη λα δερηεί θαλείο πσο είλαη θπζηθφ λα ζπκβαίλνπλ ζηνπο αλζξψπνπο θαη πξάγκαηα πνπ δελ είλαη θπζηθά: Σαρ' αλ ηηο εηθφο απηφ ηνχην ιέγνη βξνηνίζη πνιιά ηπγράλεηλ νπθ εηθφηα Αιιά θαη ην ιεγφκελν "ζαζπέλο" (suspense) αληιεί ηελ θαηαγσγή ηνπ απφ ηε δξακαηηθή ακθηβνιία, φπνπ κέζα απφ ηηο πξάμεηο θαη ηα ιφγηα ησλ εξψσλ δεκηνπξγνχληαη ακθηβνιίεο θαη εξσηεκαηηθά γηα ηηο ελδερφκελεο ζπγθξνχζεηο ή ιχζεηο. Ζ αδπλακία ηνπ ζεαηή λα πξνβιέςεη ηελ εμέιημε, ηνλ αλαγθάδεη λα ζπκκεηέρεη ζηα δξψκελα κε κεγάιν ελδηαθέξνλ. ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ ην δηάινγν θαη ηηο ηδέεο ηνπ έξγνπ δίλεη ζάξθα θαη νζηά ν εζνπνηφο. Ο ραξαθηήξαο ινηπφλ πνπ ζα πιαζηεί πξέπεη λα βγαίλεη απφ ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ, λα είλαη ρξήζηκνο γηα ηελ εμέιημε ηνπ κχζνπ, κε ηελ πινθή θαη κε ην ηη ζέινπκε λα πνχκε. ζα ιέεη πξέπεη λα ηαηξηάδνπλ κε ηνλ ραξαθηήξα πνπ παξηζηάλεη. Πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηελ επνρή θαη κε ηελ θνηλσληθή νκάδα πνπ πξνέξρεηαη. Οπνηαδήπνηε κεηαζηξνθή, αιιαγή, μέζπαζκα ηνπ ήξσα, πξέπεη λα γελληνχληαη απφ θαλεξέο αηηίεο. Ο ραξαθηήξαο πξέπεη λα είλαη ζηαζεξφο. Αθφκε θη φηαλ ην πξφζσπν πνπ παξνπζηάδνπκε έρεη αζηαζή ραξαθηήξα θαη ηφηε κε ζπλέπεηα πξέπεη λα παξνπζηάδνπκε ηελ αζηάζεηά ηνπ. "Ηδαληθφ" πξφηππν ήξσα δελ ππάξρεη. Οινθιεξσκέλνο ήξσαο λαη, ηδαληθφο φρη. Καηά ηνλ Αξηζηνηέιε, ραξαθηήξαο είλαη εθείλν πνπ θαλεξψλεη πξνο ηα πνχ θαηεπζχλεηαη ε πξφζεζή καο, πνηα δειαδή πξάγκαηα θαλείο πξνηηκά ή απνθεχγεη. Γη' απηφ εθείλνη νη ιφγνη ζηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη ηίπνηα πνπ λα πξνηηκά ή λα απνθεχγεη ν νκηιεηήο, δελ έρνπλ ραξαθηήξεο. Πξέπεη θαη ζηνπο ραξαθηήξεο φπσο θαη ζηελ πινθή ηνπ κχζνπ λα δεηάκε ή ην αλαγθαίν ή ην πηζαλφ, ψζηε φ,ηη θάλεη θαη ιέεη ν ήξσαο λα θαίλεηαη πηζαλφ ή αλαγθαίν.

9 9 Οη ιχζεηο ησλ κχζσλ πξέπεη λα βγαίλνπλ θαη απφ ηνπο ραξαθηήξεο θαη φρη φπσο γίλεηαη ζηε Μήδεηα απφ κεραλήο. Ο ήξσαο βεβαίσο πξέπεη λα είλαη αιεζνθαλήο. ΛΔΚΣΗΚΟ ΤΦΟ (ΛΔΞΗ) Καηά ηνλ Αξηζηνηέιε, πξέπεη ν πνηεηήο λα πιέθεη ηνπο κχζνπο θαη λα δνπιεχεη ην ιεθηηθφ χθνο θέξλνληαο ηηο ζθελέο φζν κπνξεί κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπ. Έηζη βιέπεη ηα γεγνλφηα νινδψληαλα, ζαλ λα είλαη παξψλ ζηα δηαδξακαηηδφκελα θαη κπνξεί λα βξίζθεη ην ζσζηφ ψζηε λα κε ηνπ μεθεχγνπλ αληηθάζεηο. Πξέπεη αθφκα ν πνηεηήο, φζν κπνξεί λα ζπιιακβάλεη φηαλ γξάθεη ην έξγν ηνπ, αθφκε θαη ην παίμηκν ησλ εξψσλ ηνπ. Δίλαη πην πεηζηηθνί νη πνηεηέο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην πάζνο. Γειαδή εθθξάδεη ηελ ηξηθπκία ηεο ςπρήο θαη ηελ νξγή πην πεηζηηθά εθείλνο πνπ αηζζάλεηαη ηελ ίδηα ηε ζηηγκή ηελ νξγή θαη ηελ ςπρή ηξηθπκηζκέλε. Γη' απηφ ε πνηεηηθή ηέρλε είλαη έξγν αλζξψπνπ πνπ έρεη ηαιέλην ή αλζξψπνπ παζηαζκέλνπ. (Καιφ είλαη λα δνπιεχνπλ κε ηνλ ηξφπν απηφ πνιινί ζελαξηνγξάθνη. Γηαηί ζπλήζσο γξάθνπλ δηαιφγνπο πνπ "δελ κηιηνχληαη"). ΚΔΦΖ (ΓΗΑΝΟΗΑ) Σα ζρεηηθά κε ηε ζθέςε είλαη εθείλα πνπ πξέπεη λα ηα πεηπραίλνπκε κε ην ιφγν. Καη πην ζπγθεθξηκέλα είλαη: Ζ απφδεημε θαη ε αλαίξεζε ησλ επηρεηξεκάησλ Ζ δηέγεξζε ησλ παζψλ φπσο ηνπ θφβνπ, ηνπ νίθηνπ, ηεο νξγήο θαη ησλ παξφκνησλ Αθφκα θαη ην λα ππεξβάιιεηο ή λα ππνηηκάο ηελ αμία ησλ πξαγκάησλ (Γελ κπνξεί λα ππάξμεη νπνηνδήπνηε έξγν ρσξίο λα θηλεί ηδέεο. Υξεηάδεηαη φκσο λα ππάξρεη ηθαλφηεηα λα ιέκε φζα είλαη ζρεηηθά κε ην ζέκα θη φζα ηαηξηάδνπλ ζηελ πεξίπησζε). ΠΑΡΔΚΒΑΗ 4 η Πξέπεη λα ζπγθξαηνύκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλζξώπσλ, ηηο ρεηξνλνκίεο ηνπο, ηα ιόγηα ηνπο. Όια απηά θξύβνπλ πινύην. Πξέπεη λα δηεξεπλνύκε πώο βγάδεη ην ςσκάθη ηνπ ν θησρόο ή "ηνπο ηόλνπο ςσκί" ν πινύζηνο.

10 10 Θα εθπιαγνύκε από ηελ εθεπξεηηθόηεηα ηνπ κηθξνπσιεηή, ηνπο ζπκβηβαζκνύο ηνπ πινπζίνπ, ηηο εμαγνξέο ζπλεηδήζεσλ ζηηο νπνίεο πξέπεη λα πξνβεί ν εθαηνκκπξηνύρνο θαζώο θαη ηε "δηαπινθή" ηνπ κε αλζξώπνπο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο. Η θνηλσλία είλαη πνιύπινθν πξάγκα. Έρεη ηε θσηεηλή πιεπξά ηεο αιιά θαη ηε ζθνηεηλή. Έρεη ηηο νκνξθηέο ηεο θαη ηηο αζρήκηεο ηεο. Έρεη ηε ιάκςε θαη ηε κνύρια ηεο. Έρεη δίθαηνπο θαη άδηθνπο. Σν ζελάξην πξέπεη λα απνθαιύπηεη ηε δσή. ΑΚΖΖ 4 ε Μηα ηεηξακειήο νηθνγέλεηα (παηέξαο, κεηέξα πεξίπνπ ζαξαληάξεδεο γηνο 16, θφξε 14)μεθηλνχλ κε ην απηνθίλεηφ ηνπο γηα κηα εκεξήζηα θπξηαθάηηθή εθδξνκή. ινη είλαη ραξνχκελνη. Γηαλχνπλ πεξίπνπ 40 ρηιηφκεηξα θαη ην απηνθίλεηφ ηνπο παζαίλεη βιάβε. Πψο αληηδξά θαζέλαο απφ απηνχο; Γψζηε ψζεζε ζηελ ηζηνξία. Μελ μερλάηε: ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαζελφο ζα απνθαιχςεη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ. Οη πξάμεηο ηνπο (νη δξάζεηο ηνπο) ζα δψζνπλ ην πεξηερφκελν. ΔΝΑΡΗΟ ΚΑΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ Ζ ινγνηερλία έρεη σο θχξην εξγαιείν ηε ιέμε. Σν ζελάξην έρεη ηελ εηθφλα. κσο θαη νη ζελαξηαθέο εηθφλεο κε ιέμεηο πεξηγξάθνληαη. ηαλ ζην ζελάξην δηαβάδσ ηε ιέμε "απιή ζπηηηνχ", κπνξψ αλ θαληαζηψ ρηιηάδεο απιέο.. Μφλν φηαλ θηλεκαηνγξαθεζεί ε απιή ζα γίλεη ζπγθεθξηκέλε. Θα είλαη απηή θαη φρη θάπνην άιιε. Δίλαη ινηπφλ ην ζελάξην έλα απηφλνκν ινγνηερληθφ είδνο; Έρνπλ γξαθηεί ρηιηάδεο ζειίδεο γχξσ απφ απηφ ην δήηεκα. Έρνπλ γίλεη αηειείσηεο ζπδεηήζεηο, νη νπνίεο ζπλερίδνληαη. Παξνπζηάδνπκε ηξεηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο: Ο Μπέια Μπαιάδ έιεγε φηη ην ζελάξην δελ είλαη πηα έλα ηερληθφ αμεζνπάξ, νχηε κηα ζθαισζηά πνπ ηε βγάδνπκε φηαλ ην ζπίηη έρεη θηηζηεί, αιιά κηα ινγνηερληθή κνξθή πνπ αμίδεη λα αζρνιεζνύλ καδί ηεο πνηεηέο, λα εθδνζεί ζε βηβιίν θαη λα δηαβάδεηαη...

11 11 Ο Αληξέη Σαξθφθζθη πνπ απφ πνιινχο ραξαθηεξίζηεθε "πνηεηήο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ" δελ πηζηεχεη πσο ην ζελάξην είλαη ινγνηερληθφ είδνο: Πξέπεη λα δειψζσ ακέζσο φηη ην ζελάξην δελ ην ζεσξψ ινγνηερληθφ είδνο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φζν πην θηλεκαηνγξαθηθφ είλαη ην ζελάξην, ηφζν ιηγφηεξν κπνξεί λα δηεθδηθήζεη απηφλνκε ζέζε ζηε ινγνηερλία, κε ηνλ ηξφπν πνπ πνιχ ζπρλά κπνξεί λα ηε δηεθδηθήζεη έλα ζεαηξηθφ έξγν. ηελ πξάμε γλσξίδνπκε φηη θαλέλα ζελάξην δελ έθηαζε πνηέ ζε ινγνηερληθό επίπεδν..." Ο Πηέξ Παφιν Παδνιίλη, ζεσξεί πην ζχλζεην ην ζέκα. Γη' απηφλ ην ζελάξην είλαη δνκή πνπ ζέιεη λα είλαη άιιε δνκή. Γξάθεη ινηπφλ: Δάλ δελ ππάξρεη ζην ζελάξην ε ζπλερήο αλαθνξά ζε έλα θηλεκαηνγξαθηθό έξγν πνπ πξόθεηηαη αλ πξαγκαηνπνηεζεί, ηφηε δελ είλαη πιένλ κηα ηερληθή θαη ε ζελαξηαθή ηνπ κνξθή είλαη θαζαξά πξνζρεκαηηθή. Δάλ απνθαζίζεη ινηπφλ έλαο δεκηνπξγφο λα πηνζεηήζεη ηε ζελαξηαθή "ηερληθή", ζα πξέπεη λα δερηεί ζπλάκα ηελ αλαθνξά ζε έλα θηλεκαηνγξαθηθφ έξγν "πξνο εθηέιεζε", ρσξίο ηελ νπνία ε ηερληθή πνπ πηνζέηεζε είλαη πιαζηή - θη άξα αλάγεηαη θαη' επζείαλ ζηηο παξαδνζηαθέο θφξκεο ησλ ινγνηερληθψλ γξαθψλ......μ' απηή ηελ έλλνηα ε θξηηηθή ελφο ζελαξίνπ ζαλ απηφλνκε ηερληθή, απαηηεί πξνθαλψο εηδηθέο ζπλζήθεο, ηφζν ζχλζεηεο, ηφζν θαζνξηζκέλεο απφ έλα ηδενινγηθφ ζχκθπξκα πνπ δελ έρεη ζρέζε νχηε κε ηελ παξαδνζηαθή ινγνηερληθή θξηηηθή, νχηε κε ηελ πξφζθαηε θηλεκαηνγξαθηθή θξηηηθή παξάδνζε - έηζη πνπ λα απαηηεί αθφκε θαη ηελ πξνζθπγή ζε πηζαλά λένπο θώδηθεο... Πξέπεη λα έρνπκε ππ' φςε καο πσο ην ζελάξην (πέξα απφ ηηο ηερληθέο ππνδείμεηο) παξνπζηάδεη κηα ηζηνξία κέζα απφ πξφζσπα πνπ δξνπλ. Μπνξεί ινηπφλ λα ζπγθηλήζεη. Καη είλαη βέβαην πσο θαη ν κε εηδηθφο πνπ ζα ην δηαβάζεη κπνξεί λα ζθελνζεηήζεη κέζα ζην κπαιφ ηνπ ηε δηθή ηνπ ηαηλία. Μπνξεί λα πξν-αηζζαλζεί αλ έρεη ηα θφληα λα γίλεη ελδηαθέξνπζα ηαηλία. ε θακηά πεξίπησζε πάλησο δελ κπνξεί λα θξηζεί κε ινγνηερληθά θξηηήξηα. ίγνπξα γηα λα γίλεη έλα θηίξην πξνεγνχληαη ηα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα. Γηα λα αλαπιαζηεί κηα πεξηνρή, πξνεγείηαη κηα καθέηα. Σν ζελάξην φκσο είλαη θάηη πην ζχλζεην. Έρεη κελ πξννξηζκφ λα γίλεη ηαηλία αιιά κπνξεί θη απφ κφλν ηνπ λα ζπλαξπάδεη ηνλ αλαγλψζηε ή λα ηνλ αθήλεη αδηάθνξν. ΠΑΡΔΚΒΑΗ 5 η Έλαο άλζξσπνο πιεξνθνξείηαη όηη θάπνην νηθείν ηνπ πξόζσπν πνπ επέβαηλε ζε απηνθίλεην ηξάθαξε θαη κεηαθέξζεθε ζε θξίζηκε θαηάζηαζε ζην λνζνθνκείν. πεύδεη ζην λνζνθνκείν θη ν ζπξσξόο ηνπ ιέεη πσο βξίζθεηαη ζην ζάιακν 175 ζην βάζνο ηνπ δηαδξόκνπ. Η ινγνηερλία ζα πεξηγξάθεη ηελ αγσλία ηνπ πεξίπνπ σο εμήο:

12 12 Η αγσλία ηνπ έθηαζε ζην θαηαθόξπθν. Έλνησζε ηηο δπλάκεηο ηνπ λα ηνλ εγθαηαιείπνπλ. ε ηη θαηάζηαζε ζα βξεη ηνλ άλζξσπό ηνπ; Γεκάην αίκαηα; Με θνκκέλν ρέξη; Η θαξδηά ηνπ ρηππάεη ζαλ ηακπνύξιν. Αηώλαο ηνπ θάλεθε ν ρξόλνο ώζπνπ λα θηάζεη ζην ζάιακν 175 θιπ. Ο θηλεκαηνγξάθνο ζα βξεη άιιε ιύζε: ' έλα αηειείσην δηάδξνκν ν άλζξσπνο πξνρσξάεη. Πξνρσξάεη... πξνρσξάεη... Γελ ρξεηάδεηαη λα γξαθηεί ηίπνηα άιιν. Ο ίδηνο ν καθξύο δηάδξνκνο, ν ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα λα δηαλπζεί θνξπθώλεη ηελ αγσλία. Ο θάζε ζθελνζέηεο ζα βξεη ην δηθό ηνπ ηξόπν λα ρεηξηζηεί ην δήηεκα. Ο έλαο ζα πξνηηκήζεη κνλνπιάλν κε ηε κεραλή αθίλεηε. Ο άιινο ζα ζπάζεη ηε ζθελή ζε πιάλα: γεληθό, θνληηλό πνδηώλ πνπ πεξπαηνύλ, ηξάβειηλγθ πίζσ θαη θνληηλό ζην πξόζσπν θιπ. (Έλαο ηδηνθπήο ζθελνζέηεο ζα βξεη θάηη εληειώο έμσ από ηα θιηζέ, θάηη απξόβιεπην). ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΥΡΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΔΝΑΡΗΟΤ Σν ζελάξην είλαη ηα ζεκέιηα πνπ πάλσ ηνπ ζα ρηηζηεί ε παξαγσγή ηεο ηαηλίαο. Δίλαη ε αξρή θαη ν νδεγφο γηα φινπο ηνπο ζπληειεζηέο. Ο ζθελνζέηεο ζα ζπιιάβεη ζην κπαιφ ηνπ ηελ αθξηβή εηθφλα νιφθιεξεο ηεο ηαηλίαο. Θα πεξάζεη ην φξακά ηνπ ζε φινπο ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, εζνπνηνχο θαη ηερληθνχο. Γηαηί, φπσο έιεγε ν Αληξέη Σαξθφθζθη, αλ δελ δεζνχκε, αλ δελ ελσζνχλ ν θιέβεο θαη ηα λεχξα καο, αλ δελ αξρίζεη λα θπθινθνξεί ην αίκα φισλ καο ζηνλ ίδην νξγαληζκφ, γηα λα ην πνχκε έηζη, απινχζηαηα είλαη αδχλαην λα γίλεη πξαγκαηηθή ηαηλία... Ο δηεπζπληήο παξαγωγήο ζα κειεηήζεη ην ζελάξην θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην ζθελνζέηε θαη ηνπο ηερληθνχο ζπληειεζηέο ζα πξνβιέςεη ην ρξφλν πνπ ζα ρξεηαζηεί, ηελ ηερληθή ππνζηήξημε πνπ ζα απαηηεζεί, ηα ληεθφξ, ηα θνπζηνχκηα. Βάζεη απηψλ θαζψο θαη ηηο ακνηβέο ηερληθψλ, εζνπνηψλ θαη θνκπάξζσλ ζα πξνυπνινγίζεη θαη ην θφζηνο ηεο ηαηλίαο. Ο βνεζόο ζθελνζέηεο ζα ην αλαιχζεη γηα λα βγάιεη ηηο αλάγθεο ζε ξφινπο, ρψξνπο, εζσηεξηθά-εμσηεξηθά, εκεξήζηα-λπρηεξηλά θιπ. Ο ζθελνγξάθνο ζα δεη ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ ζθεληθψλ ζε ζηπι, θπζηθνχο ρψξνπο, θαηαζθεπέο, παξεκβάζεηο. Ο ελδπκαηνιόγνο ζα θξνληίζεη ην πψο θαη ην κε ηη ζα ληχζεη ηνπο εζνπνηνχο. Ο θξνληηζηήο ζα εληνπίζεη ηα κηθξναληηθείκελα πνπ ζα απαηηεζνχλ. Σν ζθξηπη γηα λα παξαθνινπζεί ηηο ζσζηέο ζπλδέζεηο απφ πιάλν ζε πιάλν, απφ ζθελή ζε ζθελή, απφ ζεθάλο ζε ζεθάλο.

13 13 Οη εζνπνηνί ζα κάζνπλ ηνπο δηαιφγνπο, ζα θάλνπλ κηα πξψηε πξνζέγγηζε ηνπ ξφινπ θαη θαηφπηλ ζε ζπλεξγαζία κε ην ζθελνζέηε ζα πιάζνπλ έλα νινθιεξσκέλν ραξαθηήξα. Ο δηεπζπληήο θωηνγξαθίαο ζα αλαδεηήζεη ηελ αηκφζθαηξα πνπ ζα πξνηείλεη ζην ζθελνζέηε. ΝΣΟΚΗΜΑΝΣΔΡ ΑΛΛΑ ΔΝΑΡΗΑ Σν ληνθηκαληέξ (ηαηλία ηεθκεξίσζεο) είλαη έλα εμαηξεηηθά δχζθνιν είδνο. Φπζηθά δελ ελλννχκε θάπνηεο επηδεξκηθέο ηειενπηηθέο έξεπλεο πνπ νξηζκέλνη αδαείο απνθαινχλ "ληνθηκαληέξ". Σν ΝΣΟΚΗΜΑΝΣΔΡ πξνυπνζέηεη έξεπλα ζε βάζνο, απαηηεί θσο απφ φιεο ηηο πιεπξέο, εθθξαζηηθή ηφικε θαη θαληαζία, ζάξξνο, επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε. Τπάξρνπλ πνιιά είδε ληνθηκαληέξ (θνηλσληθά, πνιηηηθά, εζλνινγηθά, ιανγξαθηθά, ηζηνξηθά, ηνπξηζηηθά, βηνκεραληθά, αξραηνινγηθά θιπ). Σν θάζε έλα απαηηεί ην δηθφ ηνπ ρεηξηζκφ. Μπνξεί λα ζπλππάξρεη ε καξηπξία κε ην ηζηνξηθφ νπηηθφ ληνθνπκέλην, κε ηελ αλαπαξάζηαζε ελφο γεγνλφηνο (εζνπνηνί ππνδχνληαη ξφινπο), κε ην ζρνιηαζκφ θιπ. Γηα λα δέζνπλ φια απηά ρξεηάδεηαη ζελάξην. Φπζηθά ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ην ζελάξην πξηλ ην γχξηζκα δελ κπνξεί λα είλαη πιήξεο (φηαλ γηα παξάδεηγκα πάκε λα θηλεκαηνγξαθήζνπκε κηα εξγαηηθή εμέγεξζε, πνπ πηζαλνινγνχκε πσο ζα ππάξμεη ζχγθξνπζε εξγαηψλ θαη αζηπλνκίαο). Μεξηθνί ληνθηκεληαξίζηεο αθηεξψζεθαλ ζ' απηφ ην γνεηεπηηθφ θηλεκαηνγξαθηθφ είδνο θαη δεκηνχξγεζαλ "ζρνιή" (π.ρ. Σδίγθα Βεξηφθ, Γηφξηο Ίβελο, Υατλφθζθη - φηκαλ θιπ). ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΔ ΔΗΡΔ (ήξηαι - Serial) Σα ζήξηαι πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ δηάξθεηα, ζπλήζσο εμνπζελψλνπλ ηνλ ζεαηή κε αλνχζηεο ιεπηνκέξεηεο. Γελ δηαθξίλνληαη δειαδή γηα ηελ θαιιηηερληθή ηνπο νηθνλνκία. Παξαθνινπζνχκε δειαδή πψο νη ήξσεο θηηάρλνπλ ηνλ θαθέ ηνπο, πφζε ψξα θάλνπλ λα ληπζνχλ θιπ. Γηα λα θξαηήζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζεαηή αμηνπνηνχλ θαηά θάπνην ηξφπν ηελ εκπεηξία ηεο θιαζζηθήο δξακαηνπξγίαο (θνξπθψζεηο ζηα κνλά επεηζφδηα - 1 ν, 3 ν, 5 ν θιπ, απξφνπηα γεγνλφηα - έζησ θη αλ ζπλήζσο δελ είλαη θαζφινπ πεηζηηθά - ίληξηγθεο γηα ηε δεκηνπξγία ζαζπέλο, "αλαηξνπέο" φπσο ε κακά λα εξσηεχεηαη ην θίιν ηεο θφξεο ηεο θιπ).

14 14 Αζθαιψο κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ θαη ελδηαθέξνπζεο ηειενπηηθέο ζεηξέο, αιιά απηφ ην απνθεχγνπλ ηα θαλάιηα γηαηί αλεβάδνπλ ην θφζηνο θαη ρξεηάδνληαη πνιχ ρξφλν γηα λα γπξηζηνχλ. Ο Ράηλεξ-Βέξλεξ Φαζκπίληεξ γχξηζε ην ζήξηαι "Βεξνιίλν Αιεμάληεξ Πιαηο" κε θαζαξά θηλεκαηνγξαθηθέο απαηηήζεηο. πνπδαία δνπιεηά, κεγάιε επηηπρία αιιά θαη ηεξάζηην ην θφζηνο. Ζ γεξκαληθή ηειεφξαζε δελ μαλαηφικεζε θάηη παξφκνην. ΟΛΑ "ΔΝΑΡΗΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ" Οη εηδήζεηο έρνπλ ζελάξην: Ζ ζεηξά ησλ ζεκάησλ Πφηε κηιάεη ON θαη πφηε OFF ν ηειεπαξνπζηαζηήο Ρεπνξηάδ Τιηθφ αξρείνπ Γειψζεηο δηαθφξσλ πξνζψπσλ θιπ Σν βηληενθιίπ έρεη ζα βάζε ζελαξίνπ ηα ιφγηα ηνπ ηξαγνπδηνχ. Ζ εηθφλα φκσο έρεη ζπλήζσο κηα άιιε απηφλνκε ηζηνξία κε αξρή, κέζε θαη ηέινο. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γείγκαηα ζελαξίωλ Απφζπαζκα απφ ην πξσηφηππν ζελάξην ηνπ εξγθέη Ατδελζηάηλ γηα ηελ ηαηλία Οθηψβξεο. ΠΡΧΣΖ ΠΡΑΞΖ Σα ρξπζά, νη πνιχηηκεο πέηξεο, ιάκςεηο θάιππηαλ ην ζηέκκα ηνπ ηζάξνπ, ην ζθήπηξν, ηελ απηνθξαηνξηθή ζθαίξα. Σν ρξπζάθη έιακπε, απιάθσλε ηε ιάκςε, ζπηλζεξνβνινχζε ηηο πέηξεο... ζν... ζν νη ιηκνθηνλνχζεο κάδεο δελ είραλ νξζψζεη ηηο ζθειεησκέλεο γξνζηέο ησλ γπλαηθψλ, φζν ηα ηξαρηά ρέξηα ησλ εξγαηψλ δελ είραλ ζηακαηήζεη ηηο κεραλέο,

15 15 φζν, απφ ηε γε, δελ είραλ πςσζεί ηα θινγεξά θπιιάδηα, φζν δελ είραλ παχζεη νη ξηπέο ζηα πεηλαζκέλα ραξαθψκαηα, φζν δελ είραλ νξζψζεη, θνπλήζεη ην απεηιεηηθφ ρέξη. Αιιά λα πνπ ΖΚΩΘΖΚΑΝ, θαη χςσζαλ ηα ρέξηα. Καη ην ζηέκκα άξρηζε λα ζακπψλεη, λα μεζσξηάδεη. Σφηε ε εθηπθισηηθή ιάκςε εμαθαλίζηεθε. Σφηε έγηλε νξαηφ ην βαξχ, θαηαζιηπηηθφ είδσιν... Σν είδσιν ηεο απνιπηαξρηθήο εμνπζίαο, πνπ νξζψλεηαη πάλσ ζηε γηγαληηαία γπαιηζηεξή πέηξα, κε θφλην έλα νπξαλφ γεκάην απεηιεηηθά ζχλλεθα. Οη κεγαιεηψδεο δηαδειψζεηο θηλνχληαλ ζαλ θχκαηα ηνπ σθεαλνχ. Σν έλα θχκα κεηά ην άιιν, νη κάδεο ησλ εξγαηψλ, θχκα ην θχκα, νη κάδεο ησλ αγξνηψλ, νη κάδεο ησλ ζηξαηησηψλ, θχκα ην θχκα, έξρνληαλ λα δηνγθψζνπλ ην αλψηαην έλαην θχκα. Καη, αλεβαζκέλνο ζηελ αθξφ ηεο γεληθεπκέλεο αλαηαξαρήο, έλαο δσληαλφο αλζξσπάθνο, έλαο εξγάηεο, έβαιε ην πφδη ηνπ πάλσ ζην ζηέκκα ηνπ ηζάξνπ. Πάλσ ζηε κνιπβέληα θνξψλα ηνπ αγάικαηνο ηνπ Αιέμαλδξνπ ηνπ ηξίηνπ. Άγαικα πνπ πςσλφηαλ ζηε ζθηά ησλ ρξπζψλ ηξνχισλ ηνπ σηήξνο, δίπια ζηηο γξακκέο ηνπ ηξακ. ηνλ κεηαιιηθφ απρέλα ηνπ απηνθξάηνξα, δσληαλά ρέξηα πέξαζαλ κηα εχθακπηε - θαη ζαλαηεθφξα - ζειηά. Σν ζθνηλί ηεληψζεθε, ν θφκπνο ζθίρηεθε... ηα θαξθηά ηηλάρηεθαλ...

16 16 ηαιαληεπφκελε, ε θνχθια θχιεζε απφ ην βάζξν ηεο, έπεζε θαη ζξπκκαηίζηεθε. αλ ζξαχζκαηα πεηάρηεθαλ νη ιέμεηο: Δ ΟΛΟΤ! Δ ΟΛΟΤ! Δ ΟΛΟΤ!... ηηο θπιαθέο, ζηνπο σρξνχο θξαηνχκελνπο, ηηο πφιεηο, ηηο ζηέπεο, ηνπο αγξνχο. ηνπο Γεσξγηαλνχο, ζηνπο Κηξγθίδηνπο, ζηνπο Φηλιαλδνχο Δ ΟΛΟΤ! Δ ΟΛΟΤ! Καη ζηνπο αζηνχο θαη δηαλννχκελνπο ζπγθεληξσκέλνπο ζην αλάθηνξν Σαβξηηζέζθη.(έδξα ηεο Γνχκαο) ηνπο ζηξαηεγνχο, ζηνπο εκπφξνπο, ζηνπο αζηπθχιαθεο Δ ΟΛΟΤ! ΕΖΣΩ! Γαγθψλνληαο ην ζηφκα νη αξρηδηάθνλνη θψλαδαλ: ΕΖΣΩ Ζ ΠΡΟΩΡΗΝΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ Ο κεηξνπνιίηεο ηνπ Νφβγθνξνλη ραηξέηεζε ηελ θπβέξλεζε κε έλα Te Deum. Έλαο αμησκαηηθφο ηεο αζηπλνκίαο απφ ηελ επαξρία ραηξέηεζε ηνλ Ρνηδηάλθν κε έλα ηειεγξαθεκα: ΟΝΣΑ ΔΝΑ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΓΖΜΟΚΡΑΣΖ ΔΓΩ ΚΑΗ ΓΔΚΑ ΔΦΣΑ ΥΡΟΝΗΑ, ΥΑΗΡΔΣΗΕΩ ΣΖΝ ΑΤΣΟΤ ΔΞΟΥΟΣΖΣΑ Α... Οη θακπάλεο ρηχπαγαλ... Σα ζπκηαηά πεγαηλνέξρνληαλ...

17 17 Οη νκηιεηέο ησλ κηθξναζηηθψλ θνκκάησλ μειαξπγθηάδνληαλ ζαλ ηηο κπαιαιάηθεο... ζαλ ηξαγνχδη ατδνληψλ πεηνχζαλ ε ήρνη ηνπ ηειέγξαθνπ: Δ ΟΛΟΤ... Δ ΟΛΟΤ... Δ ΟΛΟΤ... ΝΣΔΚΟΤΠΑΕ ΔΝΑΡΗΟΤ Απφ ηελ ηαηλία ηνπ ηήβελ πήικπεξγθ Ιληηάλα Σδόνπλο θαη ε ηειεπηαία ηαπξνθνξία Δηθόλα Ήρνο Ζ ζθελή παξνπζηάδεη έλα επεηζφδην απφ ηελ παηδηθή ειηθία ηνπ Ηληηάλα Σδφνπλο. Ο λεαξφο Ηληηάλα έρεη θαηαθέξεη λα απνζπάζεη έλαλ πνιχηηκν ζηαπξφ ηνπ πέκπηνπ αηψλα απφ κηα νκάδα ιεζηψλ πνπ ηνλ είρε θιέςεη. Ο λεαξφο δξαπεηεχεη κε ην άινγν θαη πεδάεη ζε έλα ηξέλν πνπ κεηαθέξεη δψα ηνπ ηζίξθνπ. Πέθηεη κέζα ζην ιάθθν κε ηα θίδηα, θαηαθέξλεη λα βγεί αιιά νη ιεζηέο ηνλ πξνιαβαίλνπλ Δμσηεξηθφ, εκέξα. Πάλσ ζηελ νξνθή ηνπ βαγνληνχ. Ο ιεζηήο φξζηνο πξνρσξάεη πξνο ηνλ Ηληηάλα πνπ νπηζζνρσξεί θαζηζκέλνο ζηα πφδηα ηνπ πξνο ηε κεραλή ιήςεο, αιιά βξίζθεη κηα θαηαπαθηή. Λεζηήο: Έια κηθξέ, δελ κπνξείο λα μεθύγεηο. 2. Δζσηεξηθφ ηνπ βαγνληνχ. Ο Ηληηάλα πέθηεη απφ ςειά ζην πάησκα θαη ε θάκεξα κεηαθηλείηαη ειαθξά απφ πάλσ πξνο ηα θάησ. 3. Γθξν πιάλν ηνπ Ηληηάλα πνπ παξακεξίδεη ηα καιιηά απφ ηα κάηηα ηνπ. 4. Απφ ην βάζνο ηνπ βαγνληνχ έλα ιηνληάξη βαδίδεη πξνο ηνλ Ηληηάλα πνπ είλαη θαζηζκέλνο θάησ κε ηηο πιάηεο ζην αξηζηεξφ κέξνο ηνπ πιάλνπ. 5. Μεζαίν πιάλν ηνπ Ηληηάλα πνπ νπηζζνρσξεί πξνο ηνλ ηνίρν. 6. Γεληθφ πιάλν ηνπ ιηνληαξηνχ πνπ πιεζηάδεη. Μνπζηθή Μνπζηθή Μνπζηθή Μνπζηθή θαη θξαπγέο ηνπ Ηληηάλα. Μνπζηθή.

18 18 7. Μεζαίν πιάλν ηνπ Ηληηάλα πνπ γπξίδεη γηα λα πάξεη ην καζηίγην πνπ θξέκεηαη ζηνλ ηνίρν. Μνπζηθή. 8. Γεληθφ ηνπ ιηνληαξηνχ. Βξπρεζκφο ηνπ ιηνληαξηνχ. 9. Ακεξηθάληθν πιάλν ηνπ Ηληηάλα πνπ πιαηαγίδεη ην καζηίγην. 10. Γθξν πιάλν ηνπ Ηληηάλα πνπ δείρλεη ηελ νπιή πνπ ηνπ άλνημε ζην κέησπν ην καζηίγην. Μνπζηθή. Μνπζηθή. 11. Γθξφ πιάλν ηνπ ιηνληαξηνχ. Μνπζηθή. 12. Μεζαίν πιάλν ηνπ Ηληηάλα πνπ ζηξηθνγπξίδεη ην καζηίγην. 13. Λεπηνκέξεηα ηνπ ρεξηνχ ηνπ Ηληηάλα κε ην καζηίγην. 14. Ζ θάκεξα θηλείηαη απφ πάλσ πξνο ηα θάησ. Απφ ην πξφζσπν ηνπ Ηληηάλα ζην ρέξη ηνπ πνπ παίξλεη ην ζηαπξφ απφ ην πάησκα. 15. Γθξν πιάλν (θφληξ πινλδέ) ησλ ιεζηψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ θαηαπαθηή. 16 Ο Ηληηάλα πεηάεη πξνο ηα πάλσ ηελ άθξε ηνπ καζηηγίνπ θαη ν ιεζηήο ην πηάλεη (ε θάκεξα αθνινπζεί ηελ θίλεζε απφ ηα θάησ πξνο ηα πάλσ). Μνπζηθή. Μνπζηθή. Μνπζηθή Λεζηήο: Πέηα ην καζηίγην. Μνπζηθή. 17. Γθξν πιάλν ηνπ ιηνληαξηνχ πνπ θάλεη έλα πήδεκα. 18. Οη ιεζηέο ηξαβνχλ επάλσ ηνλ Ηληηάλα ελψ ην ιηνληάξη, πεδψληαο, πξνζπαζεί λα δαγθψζεη. 19. Δμσηεξηθφ, εκέξα. Μεζαίν πιάλν ησλ ιεζηψλ πνπ βνεζνχλ ηνλ Ηληηάλα λα ζεθσζεί. Μνπζηθή. Μνπζηθή. Λεζηήο: Σν ιέεη ε θαξδηά ζνπ κηθξέ, αιιά απηό κνπ αλήθεη. εκείωζε: Ζ ζθελή δηαξθεί 45 δεπηεξφιεπηα.

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Abraham Lincoln Ση είλαη τν iforu Με θεξδνσθνπηθή νξγάλσσε κε νθτακειέο ΔΣ ίδξπσε τν 2012 Σπλεξγάδεταη κε αλτίστνηρεο νξγαλψσεηο σε Επξσπατθέο ρψξεο θαη Τνπξθία Σν όξακα τνπ iforu Η ελίσρπσε λέσλ γπλαηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και σεξουαλικότητα στο είδος της αισθηματικής

Φύλο και σεξουαλικότητα στο είδος της αισθηματικής ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: Εικόνες για το φύλο μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο στην δεκαετία του 60: Φύλο και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ 2010-2011 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΞΔΝΗΑ ΑΡΑΣΗΩΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΣΡΑ, 18 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΗΓΗΗ: ΖΟΤΜΠΟΤΛΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ ΚΈΛΟ Αληθήρ Λόγορ Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ Κέιζν, ηνλ παξέζεζε κέζα ζην απνινγεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΜΟΣΗΒΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ ΣΟΤ ΒΔΝΣΕΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΑΔΜ: 1212 ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Σηο βιβλίο (επιμ) Ο κόζμος ηης παιδικής λογοηετνίας (Τόμος Β): Μελέηη και έρεσνα ηης παιδικής λογοηετνίας. Νέοι Ορίδονηες, (σπό έκδοζε).

Σηο βιβλίο (επιμ) Ο κόζμος ηης παιδικής λογοηετνίας (Τόμος Β): Μελέηη και έρεσνα ηης παιδικής λογοηετνίας. Νέοι Ορίδονηες, (σπό έκδοζε). λένπο. 2 Ιζηνξηθά, κηα πξψηε επαλαηνπνζέηεζε πξαγκαηνπνηήζεθε εδψ θαη Αζελά Αλδξνπηζνπνχινπ 1 Σηο βιβλίο (επιμ) Ο κόζμος ηης παιδικής λογοηετνίας (Τόμος Β): Μελέηη και έρεσνα ηης παιδικής λογοηετνίας.

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2241-2778 (online) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος Αναστασία Αναστασοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1 Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1. Δηζαγσγή νξηζκφο - ηζηνξηθά δεδνκέλα ρξνληθά φξηα 2. Σα είδε ηνπ λενειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο Η. Σν ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα ζεκαηηθή ηνπ ηζηνξηθνχ κπζηζηνξήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co. Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10 ΘΔΜΑ 1 εο ΓΔ Γλσξίδσ ηη είλαη εζηθά θαιό, γλσξίδσ όηη πξέπεη λα ην πξάμσ, θαη όκσο επηιέγσ ην θαθό γηαηί;

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Γιώργοσ Προφέτησ ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Μάθετε τουσ νόμουσ και τα «μυςτικά» τησ προςωπικήσ επιρροήσ και αποκτήςτε μεγαλφτερη αυτοπεποίθηςη και καλφτερα αποτελζςματα ςτισ πωλήςεισ, την επιχειρηματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ.

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. Αζήλα, Γεθέκβξηνο 2011 Α/Α ΘΔΑΣΡΟ ΠΑΡΑΣΑΖ ΚΑΝ. ΜΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΗΜΖ ΔΚΠΣΩΖ 1. @Roof Εεηείηαη δνινθόλνο 13/άηνκν 13/δύν άηνκα 2. Rabbithole Grimm 15 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες Αλεξία Σοθία Παπαζαθειποπούλος, ΕΜΠ Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα Διάπθπωζη παποςζίαζηρ 1. Θεσξεηηθνί άμνλεο i. Σπνπδέο Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώζζα Α Λσκείοσ Διδικές γλώζζες: η γλώζζα ηοσ κινημαηογράθοσ Κείμενα

Νεοελληνική Γλώζζα Α Λσκείοσ Διδικές γλώζζες: η γλώζζα ηοσ κινημαηογράθοσ Κείμενα 1 Γημήηριος Βλάτος τολικός ύμβοσλος Φιλολόγων Ροδόπης Νεοελληνική Γλώζζα Α Λσκείοσ Διδικές γλώζζες: η γλώζζα ηοσ κινημαηογράθοσ Κείμενα [1] Ζ δνκή κηαο ηαηλίαο ζπκίδεη ηε δνκή ελόο ζπηηηνύ. Σα ζεκέιηα

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

«Πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη άρετ ῆ ς πανουργί α και οὐ σοφία φαίνεται» (Πιάησλ, Μελέμελνο) Δίλαη ζύκκαρνο ή ερζξόο ηνπ αλζξώπνπ ε επηζηήκε;

«Πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη άρετ ῆ ς πανουργί α και οὐ σοφία φαίνεται» (Πιάησλ, Μελέμελνο) Δίλαη ζύκκαρνο ή ερζξόο ηνπ αλζξώπνπ ε επηζηήκε; 1 «Πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη άρετ ῆ ς πανουργί α και οὐ σοφία φαίνεται» (Πιάησλ, Μελέμελνο) Δίλαη ζύκκαρνο ή ερζξόο ηνπ αλζξώπνπ ε επηζηήκε; Ζ επηζηεκνληθή γλψζε είλαη εζηθά νπδέηεξε. Ζ δηάζπαζε, ιφγνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΤΙΗΔΑ ΔΗΜΟΤΛΙΔΟΤ Η ζπγγξαθέαο ησλ best sellers!

ΥΡΤΙΗΔΑ ΔΗΜΟΤΛΙΔΟΤ Η ζπγγξαθέαο ησλ best sellers! Mara Karetsos: Ταμηδηάξα ςπρή... ΥΡΤΙΗΔΑ ΔΗΜΟΤΛΙΔΟΤ Η ζπγγξαθέαο ησλ best sellers! Είζαη ε ζπγγξαθέαο ησλ best sellers. Πνιινί θαληάδνληαη ηνπο ζπγγξαθείο κε άιιε εηθφλα. Εζχ κηα φκνξθε γπλαίθα θάλεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Search Engine Optimization: Διαδικτυακή υπηρεςία αξιολόγηςησ τησ ευρεςιμότητασ ιςτοςελίδων Γιπλφμαηική Δργαζία ηών Aνηφνίοσ Νικόλας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΣΡΑΓΟΤΓΗ ΣΩΝ WATERSLAGER (ΠΗΣΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟ TO DE BELGICHE WATERSLAGER)

ΔΚΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΣΡΑΓΟΤΓΗ ΣΩΝ WATERSLAGER (ΠΗΣΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟ TO DE BELGICHE WATERSLAGER) ΔΚΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΣΡΑΓΟΤΓΗ ΣΩΝ WATERSLAGER (ΠΗΣΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟ TO DE BELGICHE WATERSLAGER) Ξεθίλεζα ην 1930, έρσ δειαδή πεξίπνπ 40 ρξφληα πιάη ζηα WATERSLAGER. Καηά ηελ δηάξθεηα φισλ απηψλ ησλ ρξφλσλ έκαζα,

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Brno Χεηκεξηλό Δμάκελν 2010. Δξκελεπηηθό ζεκηλάξην: ε γεληά ηνπ 20 16 03 2010

Παλεπηζηήκην Brno Χεηκεξηλό Δμάκελν 2010. Δξκελεπηηθό ζεκηλάξην: ε γεληά ηνπ 20 16 03 2010 Παλεπηζηήκην Brno Χεηκεξηλό Δμάκελν 2010 Δξκελεπηηθό ζεκηλάξην: ε γεληά ηνπ 20 16 03 2010 Δξγνγξαθία: Ζ ελαζρφιεζε ηνπ Καξπσηάθε κε ηε ινγνηερλία μεθίλεζε εξαζηηερληθά ζε ειηθία 16 εηψλ, γχξσ ζην 1912,

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 5 ο. Κπιηικόρ Εγγπαμμαηιζμόρ

Μάθημα 5 ο. Κπιηικόρ Εγγπαμμαηιζμόρ Μάθημα 5 ο Κπιηικόρ Εγγπαμμαηιζμόρ Παπαδοσή: Όζε ζρέζε έρεη ν γξαπηόο ιόγνο κε ζύκβνια θαη θώδηθεο, άιιε ηόζε έρεη κε αμίεο, ηδενινγίεο, ππνθεηκεληθόηεηεο, εξκελείεο, θξίζεηο, ελδηαθέξνληα, ζπκθέξνληα

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα