ΣΟ ΔΝΑΡΗΟ ΓΔΝΗΚΑ ΠΔΡΗ ΔΝΑΡΗΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΟ ΔΝΑΡΗΟ ΓΔΝΗΚΑ ΠΔΡΗ ΔΝΑΡΗΟΤ"

Transcript

1 1 α. Ο νξηζκόο ηνπ ζελαξίνπ ΣΟ ΔΝΑΡΗΟ Η ανάγκη οδηγεί τιρ ππάξειρ των ανθπώπων Θαιήο ν Μηιήζηνο 1. ΓΔΝΗΚΑ ΠΔΡΗ ΔΝΑΡΗΟΤ Ο νξηζκφο ηνπ ζελαξίνπ κνηάδεη κε ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεη ε γξακκαηηθή ζην νπζηαζηηθφ - κηιάεη δειαδή γηα έλα πξφζσπν (ή πξφζσπα) πνπ, κέζα ζε έλα θαζνξηζκέλν ρψξν, δξα (ή δξνπλ) παξάγνληαο πξάμεηο. Ο θηλεκαηνγξάθνο είλαη έλα νπηηθφ κέζνλ, πνπ δξακαηνπνηεί θάπνην κχζν. Απηφο ν κχζνο έρεη αξρή - κέζε - ηέινο. Υσξίο δξάζε δελ ππάξρεη ζελάξην (θαη θαη επέθηαζε θηλεκαηνγξάθνο) ελάξην ινηπφλ είλαη κηα ΗΣΟΡΗΑ ΔΗΠΧΜΔΝΖ ΜΔ ΔΗΚΟΝΔ. Οη δηάινγνη πξνσζνχλ ηε δξάζε, έρνπλ ακεζφηεηα. Οη ινγνηερλίδνπζεο εθθξάζεηο δελ ηαηξηάδνπλ ζηε δξακαηνπξγία (εθηφο αλ ζπληξέρνπλ εηδηθνί ιφγνη). Ο Αξηζηνηέιεο ζηελ Πνηεηηθή ηνπ επεζήκαλε απηφ ην δήηεκα: Πξέπεη λάρνπκε ππ όςε όηη θαη ην πνιύ πινπκηζηό ιεθηηθό ύθνο ζθεπάδεη θαη ηνπο ραξαθηήξεο θαη ηηο ηδέεο. β. Γξω > Γξάζε > Γξάκα Πξέπεη λα έρνπκε πάληα ππ φςε καο φηη: ΔΝΑΡΗΟ ΖΜΑΗΝΔΗ ΓΡΑΖ ΘΔΜΑ είλαη ε ΓΡΑΖ θαη ν ΖΡΩΑ φηη ζπκβαίλεη ζηελ Δθείλνο πνπ ηνπ ζπκβαίλνπλ ηαηλία ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ηνπ κχζνπ είλαη ν ηξφπνο πνπ ν ήξσαο παξακεξίδεη ηα εκπφδηα πνπ ηνπ παξνπζηάδνληαη.

2 2 ΖΡΧΑ ζεκαίλεη: πξφζσπν πνπ ΓΡΑ. Οη πξάμεηο ηνπ (δξάζεηο ηνπ) δελ είλαη ηπραίεο. Καζνδεγνχληαη απφ κηα αδπζψπεηε αλάγθε: λα μεπεξάζεη ηα εκπφδηα πνπ παξνπζηάδνληαη θαη ηνλ εκπνδίδνπλ λα θηάζεη ζην ζθνπφ ηνπ. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ είλαη νη πξάμεηο ηνπ φρη ηα ιφγηα ηνπ. Ήξσαο ζεκαίλεη πάλσ απ φια ζπκπεξηθνξά, άπνςε, ζηάζε δσήο. Πσο δειαδή ην ζπγθεθξηκέλν άηνκν αληηιακβάλεηαη ηνλ θφζκν, πνηα πξάγκαηα πξνηηκά θαη πνηα απνθεχγεη. ην ζελάξην ηα ιφγηα έρνπλ λφεκα κφλνλ φηαλ απνθαιχπηνπλ θάηη, φηαλ σζνχλ ην κχζν πξνο ηα εκπξφο. Ο Αξηζηνηέιεο έζεζε ην εθπέο εξψηεκα: Πνην ζα ήηαλ ην έξγν εθείλνπ πνπ κηιάεη, αλ απηό γηα ην νπνίν κηιάεη γηλόηαλ θαλεξό θαη ρσξίο ιόγν; ΑΚΖΖ 1 ε Έλαο θαινληπκέλνο θχξηνο θαηεβαίλεη απ ηε Μεξζεληέο ηνπ θαη βιέπεη ζηελ άθξε ηνπ πεδνδξνκίνπ έλα θαηνζηάξηθν: α) Βεβαηψλεηαη φηη δελ ηνλ βιέπεη θαλείο ζθχβεη θαη ην καδεχεη. β) Γελ ζθχβεη λα ην καδέςεη επεηδή θάπνηνο ηνλ θνηηάδεη. Δξψηεζε: Δίλαη ην ίδην πξάγκα; Αλαιχζηε ηνπο ραξαθηήξεο. ΠΑΡΔΚΒΑΗ 1 η Γελ αξθεί λα κάζνπκε ηελ ηερληθή γηα λα γίλνπκε θαινί ζελαξηνγξάθνη. Πξέπεη απαξαηηήησο λα κάζνπκε: Ν αθνύκε πξνζεθηηθά ηνπο πάληεο. Να αηζζαλόκαζηε. Νάρνπκε ηα κάηηα καο αλνηρηά (Να παξαηεξνύκε). 2. ΔΝΑΡΗΟ ΣΑΗΝΗΑ ΜΔΓΑΛΟΤ ΜΖΚΟΤ ΣΑ ΣΡΗΑ ΜΔΡΖ Σν ζελάξην είλαη απαξαίηεην φηαλ πξφθεηηαη λα νπηηθνπνηήζνπκε έλα ζέκα αιιά θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ πξφθεηηαη λα ζπλζέζνπκε έλα ζέκα απφ νπηηθφ πιηθφ πνπ ήδε ππάξρεη (π.ρ. λα ζηεξηρζνχκε ζε πιηθφ επηθαίξσλ γηα λα θάλνπκε έλα ηζηνξηθφ ληνθηκαληέξ).

3 3 Ζ ηειεφξαζε δξακαηνπνηεί ηελ θάζε είδεζε, ην θάζε ξεπνξηάδ. Γηα λα θάλνπκε έλα βηληενθιίπ, κηα ηαηλία κηθξνχ κήθνπο, κηα ηειενπηηθή ζεηξά, ην ζελάξην είλαη απαξαίηεην. Ζ βάζε φκσο φισλ απηψλ είλαη ε ηαηλία κεγάινπ κήθνπο κε ππφζεζε (fiction). Σν θηλεκαηνγξαθηθφ ζελάξην έρεη αμηνπνηήζεη θαη ζηεξίδεηαη ζηνπο θαλφλεο ηεο θιαζζηθήο δξακαηνπξγίαο. Βεβαίσο ππάξρνπλ δεθάδεο δηαθνξεηηθέο απφςεηο φρη κφλν γηα ην πσο γξάθεηαη έλα ζελάξην αιιά θαη γηα ηηο βαζηθέο ηνπ αξρέο. Δκείο ζα παξνπζηάζνπκε ην ζελάξην βαζηδφκελνη ζηελ αξηζηνηειηθή αηζζεηηθή. ( Πνηεηηθή ). Θα επηθεληξψζνπκε ζην ζελάξην ηαηλίαο κεγάινπ κήθνπο κε ππφζεζε θαη ζην ηέινο ζα θάλνπκε κηα κηθξή αλαθνξά ζηα ππφινηπα. ΣΑ ΣΡΙΑ ΜΔΡΗ Κάζε ζελάξην κνηάδεη κε ηε δσή: Γέλλεζε - δσή - ζάλαηνο Αξρή - κέζε - ηέινο ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ Αξρή - κέζε - ηέινο Πξάμε 1 - Πξάμε 2 - Πξάμε 3 δέζε - ζχγθξνπζε - ιχζε (θαηά Αξηζηνηέιε) > πξφινγνο> επεηζφδην> έμνδνο. ΠΡΑΞΖ Η - ΑΡΥΖ - ΓΔΖ (3/12 ηνπ ζπλφινπ) Ζ αξρή θαιχπηεη πεξίπνπ ηα 3/12 ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ. Βάδνπκε ζε ιεηηνπξγία φια ηα δεδνκέλα ηνπ κχζνπ. Παξειαχλνπλ νη ραξαθηήξεο, πξνζδηνξίδεηαη ν θεληξηθφο ήξσαο (ή νη ήξσεο) θαζψο θαη ην πνηφλ θαη ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ ηνλ απαζρνιεί. Παξνπζηάδνληαη ινηπφλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εμέιημε ηνπ κχζνπ θαη εηζάγεηαη ε δξακαηηθή θαηάζηαζε. Οη επηδέμηνη ζελαξηνγξάθνη ζην ηέινο ηεο πξψηεο πξάμεο έρνπλ κηα ΚΡΗΗΜΖ ΚΖΝΖ. Πξφθεηηαη γηα θάπνην επεηζφδην ή γεγνλφο πνπ κπαίλεη ζηε ξνή ηνπ κχζνπ θαη ηε ζηξέθεη ζε δηαθνξεηηθή θαηεχζπλζε. (Απηφ θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζεαηή ηεο ηαηλίαο). ΠΡΑΞΖ ΗΗ ή ΤΓΚΡΟΤΖ (6/12 ηνπ ζπλφινπ) Αθνχ μεθαζάξηζαλ νη αλάγθεο ηνπ ήξσα θαη θαζνξίζηεθε ηη δεηάεη λα βξεη ή ηη ζέιεη λα πεηχρεη, εκθαλίδνληαη ηα εκπφδηα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίζεη γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ ζηφρσλ ηνπ. Απφ ηελ αληηπαξάζεζε ησλ εκπνδίσλ κε ην ζθνπφ ή ην ζηφρν ηνπ ήξσα γελληέηαη ε ζχγθξνπζε. Σα εκπφδηα πνπ ππεξπεδά ν ήξσαο

4 4 απνηεινχλ ηε δξακαηηθή δπλακηθή ηνπ κχζνπ. Δδψ ε αγσλία θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζεαηή θνξπθψλνληαη. (Τπάξρεη κηα θξίζηκε ζθελή ζην ηέινο ηεο δεχηεξεο πξάμεο. Πξφθεηηαη γηα θάπνην γεγνλφο πνπ ζπκβαίλεη θαη νδεγεί αθάζεθηα ζηε ιχζε ηνπ κχζνπ). ΠΡΑΞΖ ΗΗΗ - ΛΤΖ - ΣΔΛΟ (3/12 ηνπ ζπλφινπ) ηελ Σξίηε πξάμε έρνπκε ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο (έμνδνο απ ην αδηέμνδν) θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ έρεη ζε θάζε έλαλ απφ ηνπο ήξσέο καο, αίζηεο ή ηξαγηθέο. ΑΚΖΖ 2 ε Έλαο λεαξφο νδεγεί έλα απηνθίλεην, παξαβηάδεη ηνλ ΚΟΚ θαη πξνθαιεί έλα αηχρεκα. Απηφ είλαη ην ζέκα καο. Πεξηγξάςηε ηνλ ήξσα. Αλαπηχμηε κε ιίγα ιφγηα ηελ ηζηνξία. Βξείηε ηελ αξρή, ηε κέζε θαη ην ηέινο. ΠΑΡΔΚΒΑΗ 2 η Όια ηα ζέκαηα ππάξρνπλ κέζα ζηε δσή. ηα ςηιά ησλ εθεκεξίδσλ, ζηηο εηδήζεηο, ζην δξόκν, ηηο πιαηείεο, ζηνπο εξγαζηαθνύο ρώξνπο, ζην θνηλσληθό πεξηζώξην, ζηα ζρνιεία, ζηελ νηθνγέλεηα, παληνύ. Μηα εηθόλα κπνξεί λα απνηειέζεη ην εξέζηζκα γηα κηα ηαηλία. Αξθεί λ αθήζνπκε ηε θαληαζία καο λα δνπιέςεη δεκηνπξγηθά θαη παξάιιεια λα εξεπλήζνπκε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρώξν. Να κάζνπκε ηα πάληα. Αλεμάξηεηα αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε πνιιά, ιίγα ή ηίπνηα απ απηά πνπ ζα κάζνπκε. Σα ζέκαηα ινηπόλ ππάξρνπλ. Δκείο απιώο πξέπεη λα ηα αλαθαιύςνπκε. 3. ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ Σα ζελάξηα ρσξίδνληαη ζε ηξεηο γεληθέο θαηεγνξίεο αλεμάξηεηα απφ ην είδνο πνπ ππεξεηνχλ (δξάκα, θσκσδία, ζξίιεξ θιπ.): ελάξην ζέκαηνο ελάξην ραξαθηήξσλ ελάξην θαηάζηαζεο

5 5 Ζ θάζε θαηεγνξία κπνξεί λα ελππάξρεη κέζα ζηελ άιιε αιιά πάληα θπξηαξρεί ε κία εθ ησλ ηξηψλ. ελάξην ζέκαηνο. (Πφιεκνο, Δμέγεξζε, Πξνδνζία, Φπιαθή, Φφβνο, Μίζνο θιπ.) ελάξην ραξαθηήξσλ (αξρνληνρσξηάηεο, ζπαγθνξακκέλνο, θπληθφο, ρπδαίνο θιπ.) Δλδηαθέξνληα βηβιία: Οη ραξαθηήξεο ηνπ Θεφθξαζηνπ θαη Ηδνύ ν άλζξωπνοαλζξώπηλνη ραξαθηήξεο ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. ελάξην θαηάζηαζεο. Δδψ ην θπξίαξρν είλαη κηα εμσηεξηθή θαηάζηαζε, π.ρ. λαπάγην, βιάβε, αεξνπιάλν ελ πηήζεη, ππξθαγηά, ζεηζκφο θιπ. ΣΑ ΒΑΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΛΗΜΑΚΧΖ: Ζ πνξεία πξνο ηε ιχζε ηεο ηζηνξίαο καο πξέπεη λα είλαη κέζα απφ εκπφδηα-πξνβιήκαηα (φπνπ θιηκαθσηά ε ιχζε ηνπ ελφο νδεγεί ζην άιιν) κέρξη ηελ θνξχθσζή ηνπο. Απηή ε θιηκάθσζε θάλεη κέηνρν ην ζεαηή θαη ηνπ θηλεί ην ελδηαθέξνλ γηα ηα δξψκελα θαη ηνπ εληείλεη ηελ αγσλία κέρξη λάξζεη ε ιχζε (ιχηξσζε). ΤΝΟΥΖ, είλαη ε ζπλέπεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ην θάζε δξακαηνπξγηθφ ζηνηρείν (ραξαθηήξαο, πινθή, δηάινγνο, κχζνο) ΚΗΝΖΣΡΟ. Οη ελέξγεηεο ησλ εξψσλ ζα πξέπεη λα είλαη απνηέιεζκα ηεο αλάγθεο. Κάζε γεγνλφο λα κελ είλαη απζαίξεην αιιά λα κπνξεί λα εμεγεζεί. Να είλαη εκθαλή ηα αίηηα. Έηζη ε ηζηνξία καο απνθηά δξακαηνπξγηθή ππφζηαζε. ΤΓΚΡΟΤΔΗ. Υσξίο ζπγθξνχζεηο δελ ππάξρεη ηζηνξία. Οη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ εξψσλ ή θαηαζηάζεσλ δεκηνπξγνχλ ηα γεγνλφηα θη απηά κε ηε ζεηξά ηνπο ηελ ηζηνξία. Ζ θχξηα ζχγθξνπζε παξάγεηαη κεηαμχ ηνπ ήξσα θαη ηνπ θπξίαξρνπ πξνβιήκαηνο πνπ δηαηξέρεη ηελ ηζηνξία καο θαη ν ήξσαο θαιείηαη λα ιχζεη. Οη ζπγθξνχζεηο είλαη: ΔΩΣΔΡΙΚΗ ζχγθξνπζε. Πξνθαιείηαη απφ ηελ ίδηα ηε ζπλείδεζε ηνπ ήξσα ή ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε. ηαλ δειαδή ν ήξσαο είλαη αλαγθαζκέλνο λα δξάζεη θφληξα ζηηο ηδέεο ηνπ, ζηα πηζηεχσ ηνπ, ζηελ θαξδηά ηνπ. ΔΞΩΣΔΡΙΚΗ ΤΓΚΡΟΤΗ φηαλ ν ήξσαο ή νη ήξσεο ζπγθξνχνληαη κε άιινπο πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθέο επηδηψμεηο απ απηνχο ή αγσλίδνληαη λ αληηκεησπίζνπλ κηα θπζηθή θαηάζηαζε.

6 6 ΡΤΘΜΟ. Ζ δηάξθεηα ηεο θάζε ζθελήο θη ν δηάινγνο πξέπεη λάρνπλ ηελ αλαγθαία έθηαζε. Να κελ ππάξρεη δειαδή θιπαξία ή πιαηεηαζκφο. ΓΗΑΛΟΓΟ. Πξέπεη λα ππάξρεη θπζηθφηεηα. Σα ιφγηα ηνπ θάζε ήξσα λάρνπλ λα θάλνπλ κε ηα βηψκαηά ηνπ, ηνλ θνηλσληθφ ηνπ ρψξν, ην κνξθσηηθφ ηνπ επίπεδν, ηηο αλάγθεο ηνπ. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ. Πξέπεη λα γλσξίδνπκε πψο ιεηηνπξγεί ν θάζε ρψξνο. Σν αζηηθφ ζπίηη ή ην ηζαληίξη ηνπ ηζηγγάλνπ. Ζ Αθαδεκία Αζελψλ ή ην ζπλεξγείν απηνθηλήησλ. Ζ πιαηεία Κνισλαθίνπ ή ε πιαηεία Αβεζζπλίαο. Έλα εθδνηηθφ ζπγθξφηεκα ή έλα παιαηνπσιείν. Μφλν ηφηε ζάλαη βησκαηηθή ε ζπκπεξηθνξά ησλ εξψσλ καο, ηα ιφγηα ηνπο θαη πεηζηηθέο νη ζπγθξνχζεηο. ΤΦΟ. Ζ θάζε ηαηλία πξέπεη λα έρεη ην δηθφ ηεο χθνο. Απηφ πξέπεη λα ην ππαηλίζζεηαη ην ζελάξην. Σν εληαίν χθνο εμαζθαιίδεηαη κε ηε ζπλέπεηα φισλ ησλ δξακαηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ απ ηελ αξρή σο ην ηέινο ηεο ηαηλίαο θη φηαλ φια φζα ζπκβαίλνπλ έρνπλ κεηαμχ ηνπο δηαιεθηηθή ζρέζε (αίηην θαη αηηηαηφ). ΑΚΖΖ 3 ε Ση θαηξφ ζα θάλεη αχξην; Μηινχλ ζηηο παξέεο ηνπο: α) Έλαο κεηεσξνιφγνο β) Έλαο ακπεινπξγφο γ) Έλαο αξγφζρνινο Φηεηάρηε 3 κνλνιφγνπο ησλ 5 αξάδσλ. ΠΑΡΔΚΒΑΗ 3 η Πξέπεη λα δίλνπκε ζεκαζία ζηα όλεηξά καο. Γελ πξνβιέπνπλ αζθαιώο ηα κειινύκελα αιιά είλαη θηλεκαηνγξαθηθά. Δθθξάδνπλ αλεθπιήξσηεο επηζπκίεο. Δίλαη εηθόλεο Έρνπλ σξαία ζθεληθά Γελ απηνινγνθξίλνληαη Έρνπλ εθθξαζηηθή ηόικε θαη ηαπηόρξνλα είλαη ππαηληθηηθά Δίλαη πιήξε λνεκάησλ ΔΡΓΟ ΠΡΟ ΑΝΑΛΤΖ

7 7 Σα όλεηξα ηνπ Αθίξα Κνπξνζάβα. ΤΓΥΡΟΝΖ ΓΡΑΜΑΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ Ο Αξηζηνηέιεο ζην έξγν ηνπ "Πνηεηηθή", θαζφξηζε ηα ζπζηαηηθά κέξε ηεο ηξαγσδίαο θαη αλέιπζε ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο ηεο δξακαηνπξγίαο. Ζ "Πνηεηηθή" είλαη έλα έξγν πνπ θαη ζήκεξα ζελαξηνγξάθνη, ζεαηξηθνί ζπγγξαθείο θαη ζθελνζέηεο ην ρξεζηκνπνηνχλ ζα βαζηθφ εξγαιείν ηεο δνπιεηάο ηνπο. Δίλαη απαξαίηεην θαηά ηε γλψκε καο, φζνη θηινδνμνχλ λα γίλνπλ ζελαξηνγξάθνη, λα κειεηήζνπλ πξνζεθηηθά ηελ "Πνηεηηθή". Ο Αξηζηνηέιεο δηαηξνχζε ηελ ηξαγσδία σο πξνο ην πνηφλ ζηα εμήο κέξε: Μχζνο Υαξαθηήξαο (ήζνο) Λεθηηθφ χθνο (ιέμηο) θέςε (δηάλνηα) Θέακα (φςηο) Μνπζηθή ζχλζεζε Απφ απηά ην ζέακα θαη ε κνπζηθή ζχλζεζε αθνξνχλ ηελ παξάζηαζε. Σα ππφινηπα ηέζζεξα καο ελδηαθέξνπλ θαη σο πξνο ην ζελάξην. ΜΤΘΟ Καηά ηνλ Αξηζηνηέιε, ν κχζνο είλαη ην ζεκαληηθφηεξν πξάγκα ζε κηα ηξαγσδία, ε ςπρή. ( Αξρή κελ νπλ θαη νίνλ ςπρή ν κχζνο ηεο ηξαγσδίαο ). Με ηνλ φξν "κχζνο" ελλνεί απηφ πνπ ζήκεξα ιέκε ππόζεζε ηνπ έξγνπ θαη πινθή( ε ησλ πξαγκάησλ ζχζηαζηο ). Καηά ηνλ Αξηζηνηέιε, ε ηξαγσδία δελ είλαη κίκεζε αλζξψπσλ, αιιά κίκεζε πξάμεο θαη δσήο. Ζ επηπρία θαη ε δπζηπρία ησλ αλζξψπσλ πξνέξρνληαη απφ ηε δξάζε ηνπο θαη ν ζθνπφο ηεο δσήο είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα θαη φρη κηα ηδηφηεηα. Οη κηκνύκελνη, ινηπόλ, δε δξνπλ γηα λα κηκεζνύλ ραξαθηήξεο, αιιά πεξηιαβαίλνπλ ηνπο ραξαθηήξεο γηα ράξε ηωλ πξάμεωλ... Ζ ηξαγσδία πξέπεη λα έρεη νξηζκέλν κέγεζνο, κε αξρή, κέζε θαη ηέινο. Να έρεη ελφηεηα χθνπο θαη πεξηερνκέλνπ. Να έρεη ινγηθή ζπλνρή, ε κία πξάμε λα νδεγεί ζηελ άιιε θαη λα είλαη θαλεξέο νη αηηίεο γηα ην θάζε ηη πνπ ζπκβαίλεη. Πνιιά "ηερλάζκαηα" ηεο ζχγρξνλεο δξακαηνπξγίαο δελ είλαη παξά αληηγξαθέο απφ ηηο αξραίεο ειιεληθέο ηξαγσδίεο θαη απφ ηελ "Πνηεηηθή". Οη "θξίζηκεο ζθελέο" ζην ηέινο ηεο 1 εο θαη 2 εο πξάμεο ησλ ηαηληψλ (πνπ αλαθέξακε ζην θεθάιαην Σα Σξία Μέξε )αληινχλ ηελ έκπλεπζή ηνπο θαη αληηζηνηρνχλ ζην Γξακαηηθό Απξόνπην.

8 8 Γξακαηηθό Απξόνπην: Δίλαη θάηη πνπ εκθαλίδεηαη μαθληθά, ρσξίο λα ην πεξηκέλεη ν ζεαηήο θαη αιιάδεη ηελ πνξεία ηνπ κχζνπ. Δμππαθνχεηαη φηη ην απξφνπην δε ζεκαίλεη απζαηξεζία αιιά ππαθνχεη ζην εηθφο ή αλαγθαίνλ (θαηά πηζαλή ή αλαγθαία ζπλζήθε). "Σν παξαμέληζκα" ηνπ Μπέξηνιη Μπξερη δελ είλαη άιιν απφ απηφ πνπ ν Αξηζηνηέιεο νλνκάδεη "ζαπκαζηόλ". Πξφθεηηαη γηα πξάγκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ θαη θαίλνληαη θάπσο απίζαλα. Ο Αξηζηνηέιεο δηθαηνινγεί απηή ηελ ηφικε ησλ πνηεηψλ ιέγνληαο πσο πξέπεη λα δερηεί θαλείο πσο είλαη θπζηθφ λα ζπκβαίλνπλ ζηνπο αλζξψπνπο θαη πξάγκαηα πνπ δελ είλαη θπζηθά: Σαρ' αλ ηηο εηθφο απηφ ηνχην ιέγνη βξνηνίζη πνιιά ηπγράλεηλ νπθ εηθφηα Αιιά θαη ην ιεγφκελν "ζαζπέλο" (suspense) αληιεί ηελ θαηαγσγή ηνπ απφ ηε δξακαηηθή ακθηβνιία, φπνπ κέζα απφ ηηο πξάμεηο θαη ηα ιφγηα ησλ εξψσλ δεκηνπξγνχληαη ακθηβνιίεο θαη εξσηεκαηηθά γηα ηηο ελδερφκελεο ζπγθξνχζεηο ή ιχζεηο. Ζ αδπλακία ηνπ ζεαηή λα πξνβιέςεη ηελ εμέιημε, ηνλ αλαγθάδεη λα ζπκκεηέρεη ζηα δξψκελα κε κεγάιν ελδηαθέξνλ. ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ ην δηάινγν θαη ηηο ηδέεο ηνπ έξγνπ δίλεη ζάξθα θαη νζηά ν εζνπνηφο. Ο ραξαθηήξαο ινηπφλ πνπ ζα πιαζηεί πξέπεη λα βγαίλεη απφ ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ, λα είλαη ρξήζηκνο γηα ηελ εμέιημε ηνπ κχζνπ, κε ηελ πινθή θαη κε ην ηη ζέινπκε λα πνχκε. ζα ιέεη πξέπεη λα ηαηξηάδνπλ κε ηνλ ραξαθηήξα πνπ παξηζηάλεη. Πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηελ επνρή θαη κε ηελ θνηλσληθή νκάδα πνπ πξνέξρεηαη. Οπνηαδήπνηε κεηαζηξνθή, αιιαγή, μέζπαζκα ηνπ ήξσα, πξέπεη λα γελληνχληαη απφ θαλεξέο αηηίεο. Ο ραξαθηήξαο πξέπεη λα είλαη ζηαζεξφο. Αθφκε θη φηαλ ην πξφζσπν πνπ παξνπζηάδνπκε έρεη αζηαζή ραξαθηήξα θαη ηφηε κε ζπλέπεηα πξέπεη λα παξνπζηάδνπκε ηελ αζηάζεηά ηνπ. "Ηδαληθφ" πξφηππν ήξσα δελ ππάξρεη. Οινθιεξσκέλνο ήξσαο λαη, ηδαληθφο φρη. Καηά ηνλ Αξηζηνηέιε, ραξαθηήξαο είλαη εθείλν πνπ θαλεξψλεη πξνο ηα πνχ θαηεπζχλεηαη ε πξφζεζή καο, πνηα δειαδή πξάγκαηα θαλείο πξνηηκά ή απνθεχγεη. Γη' απηφ εθείλνη νη ιφγνη ζηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη ηίπνηα πνπ λα πξνηηκά ή λα απνθεχγεη ν νκηιεηήο, δελ έρνπλ ραξαθηήξεο. Πξέπεη θαη ζηνπο ραξαθηήξεο φπσο θαη ζηελ πινθή ηνπ κχζνπ λα δεηάκε ή ην αλαγθαίν ή ην πηζαλφ, ψζηε φ,ηη θάλεη θαη ιέεη ν ήξσαο λα θαίλεηαη πηζαλφ ή αλαγθαίν.

9 9 Οη ιχζεηο ησλ κχζσλ πξέπεη λα βγαίλνπλ θαη απφ ηνπο ραξαθηήξεο θαη φρη φπσο γίλεηαη ζηε Μήδεηα απφ κεραλήο. Ο ήξσαο βεβαίσο πξέπεη λα είλαη αιεζνθαλήο. ΛΔΚΣΗΚΟ ΤΦΟ (ΛΔΞΗ) Καηά ηνλ Αξηζηνηέιε, πξέπεη ν πνηεηήο λα πιέθεη ηνπο κχζνπο θαη λα δνπιεχεη ην ιεθηηθφ χθνο θέξλνληαο ηηο ζθελέο φζν κπνξεί κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπ. Έηζη βιέπεη ηα γεγνλφηα νινδψληαλα, ζαλ λα είλαη παξψλ ζηα δηαδξακαηηδφκελα θαη κπνξεί λα βξίζθεη ην ζσζηφ ψζηε λα κε ηνπ μεθεχγνπλ αληηθάζεηο. Πξέπεη αθφκα ν πνηεηήο, φζν κπνξεί λα ζπιιακβάλεη φηαλ γξάθεη ην έξγν ηνπ, αθφκε θαη ην παίμηκν ησλ εξψσλ ηνπ. Δίλαη πην πεηζηηθνί νη πνηεηέο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην πάζνο. Γειαδή εθθξάδεη ηελ ηξηθπκία ηεο ςπρήο θαη ηελ νξγή πην πεηζηηθά εθείλνο πνπ αηζζάλεηαη ηελ ίδηα ηε ζηηγκή ηελ νξγή θαη ηελ ςπρή ηξηθπκηζκέλε. Γη' απηφ ε πνηεηηθή ηέρλε είλαη έξγν αλζξψπνπ πνπ έρεη ηαιέλην ή αλζξψπνπ παζηαζκέλνπ. (Καιφ είλαη λα δνπιεχνπλ κε ηνλ ηξφπν απηφ πνιινί ζελαξηνγξάθνη. Γηαηί ζπλήζσο γξάθνπλ δηαιφγνπο πνπ "δελ κηιηνχληαη"). ΚΔΦΖ (ΓΗΑΝΟΗΑ) Σα ζρεηηθά κε ηε ζθέςε είλαη εθείλα πνπ πξέπεη λα ηα πεηπραίλνπκε κε ην ιφγν. Καη πην ζπγθεθξηκέλα είλαη: Ζ απφδεημε θαη ε αλαίξεζε ησλ επηρεηξεκάησλ Ζ δηέγεξζε ησλ παζψλ φπσο ηνπ θφβνπ, ηνπ νίθηνπ, ηεο νξγήο θαη ησλ παξφκνησλ Αθφκα θαη ην λα ππεξβάιιεηο ή λα ππνηηκάο ηελ αμία ησλ πξαγκάησλ (Γελ κπνξεί λα ππάξμεη νπνηνδήπνηε έξγν ρσξίο λα θηλεί ηδέεο. Υξεηάδεηαη φκσο λα ππάξρεη ηθαλφηεηα λα ιέκε φζα είλαη ζρεηηθά κε ην ζέκα θη φζα ηαηξηάδνπλ ζηελ πεξίπησζε). ΠΑΡΔΚΒΑΗ 4 η Πξέπεη λα ζπγθξαηνύκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλζξώπσλ, ηηο ρεηξνλνκίεο ηνπο, ηα ιόγηα ηνπο. Όια απηά θξύβνπλ πινύην. Πξέπεη λα δηεξεπλνύκε πώο βγάδεη ην ςσκάθη ηνπ ν θησρόο ή "ηνπο ηόλνπο ςσκί" ν πινύζηνο.

10 10 Θα εθπιαγνύκε από ηελ εθεπξεηηθόηεηα ηνπ κηθξνπσιεηή, ηνπο ζπκβηβαζκνύο ηνπ πινπζίνπ, ηηο εμαγνξέο ζπλεηδήζεσλ ζηηο νπνίεο πξέπεη λα πξνβεί ν εθαηνκκπξηνύρνο θαζώο θαη ηε "δηαπινθή" ηνπ κε αλζξώπνπο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο. Η θνηλσλία είλαη πνιύπινθν πξάγκα. Έρεη ηε θσηεηλή πιεπξά ηεο αιιά θαη ηε ζθνηεηλή. Έρεη ηηο νκνξθηέο ηεο θαη ηηο αζρήκηεο ηεο. Έρεη ηε ιάκςε θαη ηε κνύρια ηεο. Έρεη δίθαηνπο θαη άδηθνπο. Σν ζελάξην πξέπεη λα απνθαιύπηεη ηε δσή. ΑΚΖΖ 4 ε Μηα ηεηξακειήο νηθνγέλεηα (παηέξαο, κεηέξα πεξίπνπ ζαξαληάξεδεο γηνο 16, θφξε 14)μεθηλνχλ κε ην απηνθίλεηφ ηνπο γηα κηα εκεξήζηα θπξηαθάηηθή εθδξνκή. ινη είλαη ραξνχκελνη. Γηαλχνπλ πεξίπνπ 40 ρηιηφκεηξα θαη ην απηνθίλεηφ ηνπο παζαίλεη βιάβε. Πψο αληηδξά θαζέλαο απφ απηνχο; Γψζηε ψζεζε ζηελ ηζηνξία. Μελ μερλάηε: ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαζελφο ζα απνθαιχςεη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ. Οη πξάμεηο ηνπο (νη δξάζεηο ηνπο) ζα δψζνπλ ην πεξηερφκελν. ΔΝΑΡΗΟ ΚΑΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ Ζ ινγνηερλία έρεη σο θχξην εξγαιείν ηε ιέμε. Σν ζελάξην έρεη ηελ εηθφλα. κσο θαη νη ζελαξηαθέο εηθφλεο κε ιέμεηο πεξηγξάθνληαη. ηαλ ζην ζελάξην δηαβάδσ ηε ιέμε "απιή ζπηηηνχ", κπνξψ αλ θαληαζηψ ρηιηάδεο απιέο.. Μφλν φηαλ θηλεκαηνγξαθεζεί ε απιή ζα γίλεη ζπγθεθξηκέλε. Θα είλαη απηή θαη φρη θάπνην άιιε. Δίλαη ινηπφλ ην ζελάξην έλα απηφλνκν ινγνηερληθφ είδνο; Έρνπλ γξαθηεί ρηιηάδεο ζειίδεο γχξσ απφ απηφ ην δήηεκα. Έρνπλ γίλεη αηειείσηεο ζπδεηήζεηο, νη νπνίεο ζπλερίδνληαη. Παξνπζηάδνπκε ηξεηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο: Ο Μπέια Μπαιάδ έιεγε φηη ην ζελάξην δελ είλαη πηα έλα ηερληθφ αμεζνπάξ, νχηε κηα ζθαισζηά πνπ ηε βγάδνπκε φηαλ ην ζπίηη έρεη θηηζηεί, αιιά κηα ινγνηερληθή κνξθή πνπ αμίδεη λα αζρνιεζνύλ καδί ηεο πνηεηέο, λα εθδνζεί ζε βηβιίν θαη λα δηαβάδεηαη...

11 11 Ο Αληξέη Σαξθφθζθη πνπ απφ πνιινχο ραξαθηεξίζηεθε "πνηεηήο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ" δελ πηζηεχεη πσο ην ζελάξην είλαη ινγνηερληθφ είδνο: Πξέπεη λα δειψζσ ακέζσο φηη ην ζελάξην δελ ην ζεσξψ ινγνηερληθφ είδνο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φζν πην θηλεκαηνγξαθηθφ είλαη ην ζελάξην, ηφζν ιηγφηεξν κπνξεί λα δηεθδηθήζεη απηφλνκε ζέζε ζηε ινγνηερλία, κε ηνλ ηξφπν πνπ πνιχ ζπρλά κπνξεί λα ηε δηεθδηθήζεη έλα ζεαηξηθφ έξγν. ηελ πξάμε γλσξίδνπκε φηη θαλέλα ζελάξην δελ έθηαζε πνηέ ζε ινγνηερληθό επίπεδν..." Ο Πηέξ Παφιν Παδνιίλη, ζεσξεί πην ζχλζεην ην ζέκα. Γη' απηφλ ην ζελάξην είλαη δνκή πνπ ζέιεη λα είλαη άιιε δνκή. Γξάθεη ινηπφλ: Δάλ δελ ππάξρεη ζην ζελάξην ε ζπλερήο αλαθνξά ζε έλα θηλεκαηνγξαθηθό έξγν πνπ πξόθεηηαη αλ πξαγκαηνπνηεζεί, ηφηε δελ είλαη πιένλ κηα ηερληθή θαη ε ζελαξηαθή ηνπ κνξθή είλαη θαζαξά πξνζρεκαηηθή. Δάλ απνθαζίζεη ινηπφλ έλαο δεκηνπξγφο λα πηνζεηήζεη ηε ζελαξηαθή "ηερληθή", ζα πξέπεη λα δερηεί ζπλάκα ηελ αλαθνξά ζε έλα θηλεκαηνγξαθηθφ έξγν "πξνο εθηέιεζε", ρσξίο ηελ νπνία ε ηερληθή πνπ πηνζέηεζε είλαη πιαζηή - θη άξα αλάγεηαη θαη' επζείαλ ζηηο παξαδνζηαθέο θφξκεο ησλ ινγνηερληθψλ γξαθψλ......μ' απηή ηελ έλλνηα ε θξηηηθή ελφο ζελαξίνπ ζαλ απηφλνκε ηερληθή, απαηηεί πξνθαλψο εηδηθέο ζπλζήθεο, ηφζν ζχλζεηεο, ηφζν θαζνξηζκέλεο απφ έλα ηδενινγηθφ ζχκθπξκα πνπ δελ έρεη ζρέζε νχηε κε ηελ παξαδνζηαθή ινγνηερληθή θξηηηθή, νχηε κε ηελ πξφζθαηε θηλεκαηνγξαθηθή θξηηηθή παξάδνζε - έηζη πνπ λα απαηηεί αθφκε θαη ηελ πξνζθπγή ζε πηζαλά λένπο θώδηθεο... Πξέπεη λα έρνπκε ππ' φςε καο πσο ην ζελάξην (πέξα απφ ηηο ηερληθέο ππνδείμεηο) παξνπζηάδεη κηα ηζηνξία κέζα απφ πξφζσπα πνπ δξνπλ. Μπνξεί ινηπφλ λα ζπγθηλήζεη. Καη είλαη βέβαην πσο θαη ν κε εηδηθφο πνπ ζα ην δηαβάζεη κπνξεί λα ζθελνζεηήζεη κέζα ζην κπαιφ ηνπ ηε δηθή ηνπ ηαηλία. Μπνξεί λα πξν-αηζζαλζεί αλ έρεη ηα θφληα λα γίλεη ελδηαθέξνπζα ηαηλία. ε θακηά πεξίπησζε πάλησο δελ κπνξεί λα θξηζεί κε ινγνηερληθά θξηηήξηα. ίγνπξα γηα λα γίλεη έλα θηίξην πξνεγνχληαη ηα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα. Γηα λα αλαπιαζηεί κηα πεξηνρή, πξνεγείηαη κηα καθέηα. Σν ζελάξην φκσο είλαη θάηη πην ζχλζεην. Έρεη κελ πξννξηζκφ λα γίλεη ηαηλία αιιά κπνξεί θη απφ κφλν ηνπ λα ζπλαξπάδεη ηνλ αλαγλψζηε ή λα ηνλ αθήλεη αδηάθνξν. ΠΑΡΔΚΒΑΗ 5 η Έλαο άλζξσπνο πιεξνθνξείηαη όηη θάπνην νηθείν ηνπ πξόζσπν πνπ επέβαηλε ζε απηνθίλεην ηξάθαξε θαη κεηαθέξζεθε ζε θξίζηκε θαηάζηαζε ζην λνζνθνκείν. πεύδεη ζην λνζνθνκείν θη ν ζπξσξόο ηνπ ιέεη πσο βξίζθεηαη ζην ζάιακν 175 ζην βάζνο ηνπ δηαδξόκνπ. Η ινγνηερλία ζα πεξηγξάθεη ηελ αγσλία ηνπ πεξίπνπ σο εμήο:

12 12 Η αγσλία ηνπ έθηαζε ζην θαηαθόξπθν. Έλνησζε ηηο δπλάκεηο ηνπ λα ηνλ εγθαηαιείπνπλ. ε ηη θαηάζηαζε ζα βξεη ηνλ άλζξσπό ηνπ; Γεκάην αίκαηα; Με θνκκέλν ρέξη; Η θαξδηά ηνπ ρηππάεη ζαλ ηακπνύξιν. Αηώλαο ηνπ θάλεθε ν ρξόλνο ώζπνπ λα θηάζεη ζην ζάιακν 175 θιπ. Ο θηλεκαηνγξάθνο ζα βξεη άιιε ιύζε: ' έλα αηειείσην δηάδξνκν ν άλζξσπνο πξνρσξάεη. Πξνρσξάεη... πξνρσξάεη... Γελ ρξεηάδεηαη λα γξαθηεί ηίπνηα άιιν. Ο ίδηνο ν καθξύο δηάδξνκνο, ν ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα λα δηαλπζεί θνξπθώλεη ηελ αγσλία. Ο θάζε ζθελνζέηεο ζα βξεη ην δηθό ηνπ ηξόπν λα ρεηξηζηεί ην δήηεκα. Ο έλαο ζα πξνηηκήζεη κνλνπιάλν κε ηε κεραλή αθίλεηε. Ο άιινο ζα ζπάζεη ηε ζθελή ζε πιάλα: γεληθό, θνληηλό πνδηώλ πνπ πεξπαηνύλ, ηξάβειηλγθ πίζσ θαη θνληηλό ζην πξόζσπν θιπ. (Έλαο ηδηνθπήο ζθελνζέηεο ζα βξεη θάηη εληειώο έμσ από ηα θιηζέ, θάηη απξόβιεπην). ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΥΡΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΔΝΑΡΗΟΤ Σν ζελάξην είλαη ηα ζεκέιηα πνπ πάλσ ηνπ ζα ρηηζηεί ε παξαγσγή ηεο ηαηλίαο. Δίλαη ε αξρή θαη ν νδεγφο γηα φινπο ηνπο ζπληειεζηέο. Ο ζθελνζέηεο ζα ζπιιάβεη ζην κπαιφ ηνπ ηελ αθξηβή εηθφλα νιφθιεξεο ηεο ηαηλίαο. Θα πεξάζεη ην φξακά ηνπ ζε φινπο ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, εζνπνηνχο θαη ηερληθνχο. Γηαηί, φπσο έιεγε ν Αληξέη Σαξθφθζθη, αλ δελ δεζνχκε, αλ δελ ελσζνχλ ν θιέβεο θαη ηα λεχξα καο, αλ δελ αξρίζεη λα θπθινθνξεί ην αίκα φισλ καο ζηνλ ίδην νξγαληζκφ, γηα λα ην πνχκε έηζη, απινχζηαηα είλαη αδχλαην λα γίλεη πξαγκαηηθή ηαηλία... Ο δηεπζπληήο παξαγωγήο ζα κειεηήζεη ην ζελάξην θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην ζθελνζέηε θαη ηνπο ηερληθνχο ζπληειεζηέο ζα πξνβιέςεη ην ρξφλν πνπ ζα ρξεηαζηεί, ηελ ηερληθή ππνζηήξημε πνπ ζα απαηηεζεί, ηα ληεθφξ, ηα θνπζηνχκηα. Βάζεη απηψλ θαζψο θαη ηηο ακνηβέο ηερληθψλ, εζνπνηψλ θαη θνκπάξζσλ ζα πξνυπνινγίζεη θαη ην θφζηνο ηεο ηαηλίαο. Ο βνεζόο ζθελνζέηεο ζα ην αλαιχζεη γηα λα βγάιεη ηηο αλάγθεο ζε ξφινπο, ρψξνπο, εζσηεξηθά-εμσηεξηθά, εκεξήζηα-λπρηεξηλά θιπ. Ο ζθελνγξάθνο ζα δεη ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ ζθεληθψλ ζε ζηπι, θπζηθνχο ρψξνπο, θαηαζθεπέο, παξεκβάζεηο. Ο ελδπκαηνιόγνο ζα θξνληίζεη ην πψο θαη ην κε ηη ζα ληχζεη ηνπο εζνπνηνχο. Ο θξνληηζηήο ζα εληνπίζεη ηα κηθξναληηθείκελα πνπ ζα απαηηεζνχλ. Σν ζθξηπη γηα λα παξαθνινπζεί ηηο ζσζηέο ζπλδέζεηο απφ πιάλν ζε πιάλν, απφ ζθελή ζε ζθελή, απφ ζεθάλο ζε ζεθάλο.

13 13 Οη εζνπνηνί ζα κάζνπλ ηνπο δηαιφγνπο, ζα θάλνπλ κηα πξψηε πξνζέγγηζε ηνπ ξφινπ θαη θαηφπηλ ζε ζπλεξγαζία κε ην ζθελνζέηε ζα πιάζνπλ έλα νινθιεξσκέλν ραξαθηήξα. Ο δηεπζπληήο θωηνγξαθίαο ζα αλαδεηήζεη ηελ αηκφζθαηξα πνπ ζα πξνηείλεη ζην ζθελνζέηε. ΝΣΟΚΗΜΑΝΣΔΡ ΑΛΛΑ ΔΝΑΡΗΑ Σν ληνθηκαληέξ (ηαηλία ηεθκεξίσζεο) είλαη έλα εμαηξεηηθά δχζθνιν είδνο. Φπζηθά δελ ελλννχκε θάπνηεο επηδεξκηθέο ηειενπηηθέο έξεπλεο πνπ νξηζκέλνη αδαείο απνθαινχλ "ληνθηκαληέξ". Σν ΝΣΟΚΗΜΑΝΣΔΡ πξνυπνζέηεη έξεπλα ζε βάζνο, απαηηεί θσο απφ φιεο ηηο πιεπξέο, εθθξαζηηθή ηφικε θαη θαληαζία, ζάξξνο, επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε. Τπάξρνπλ πνιιά είδε ληνθηκαληέξ (θνηλσληθά, πνιηηηθά, εζλνινγηθά, ιανγξαθηθά, ηζηνξηθά, ηνπξηζηηθά, βηνκεραληθά, αξραηνινγηθά θιπ). Σν θάζε έλα απαηηεί ην δηθφ ηνπ ρεηξηζκφ. Μπνξεί λα ζπλππάξρεη ε καξηπξία κε ην ηζηνξηθφ νπηηθφ ληνθνπκέλην, κε ηελ αλαπαξάζηαζε ελφο γεγνλφηνο (εζνπνηνί ππνδχνληαη ξφινπο), κε ην ζρνιηαζκφ θιπ. Γηα λα δέζνπλ φια απηά ρξεηάδεηαη ζελάξην. Φπζηθά ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ην ζελάξην πξηλ ην γχξηζκα δελ κπνξεί λα είλαη πιήξεο (φηαλ γηα παξάδεηγκα πάκε λα θηλεκαηνγξαθήζνπκε κηα εξγαηηθή εμέγεξζε, πνπ πηζαλνινγνχκε πσο ζα ππάξμεη ζχγθξνπζε εξγαηψλ θαη αζηπλνκίαο). Μεξηθνί ληνθηκεληαξίζηεο αθηεξψζεθαλ ζ' απηφ ην γνεηεπηηθφ θηλεκαηνγξαθηθφ είδνο θαη δεκηνχξγεζαλ "ζρνιή" (π.ρ. Σδίγθα Βεξηφθ, Γηφξηο Ίβελο, Υατλφθζθη - φηκαλ θιπ). ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΔ ΔΗΡΔ (ήξηαι - Serial) Σα ζήξηαι πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ δηάξθεηα, ζπλήζσο εμνπζελψλνπλ ηνλ ζεαηή κε αλνχζηεο ιεπηνκέξεηεο. Γελ δηαθξίλνληαη δειαδή γηα ηελ θαιιηηερληθή ηνπο νηθνλνκία. Παξαθνινπζνχκε δειαδή πψο νη ήξσεο θηηάρλνπλ ηνλ θαθέ ηνπο, πφζε ψξα θάλνπλ λα ληπζνχλ θιπ. Γηα λα θξαηήζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζεαηή αμηνπνηνχλ θαηά θάπνην ηξφπν ηελ εκπεηξία ηεο θιαζζηθήο δξακαηνπξγίαο (θνξπθψζεηο ζηα κνλά επεηζφδηα - 1 ν, 3 ν, 5 ν θιπ, απξφνπηα γεγνλφηα - έζησ θη αλ ζπλήζσο δελ είλαη θαζφινπ πεηζηηθά - ίληξηγθεο γηα ηε δεκηνπξγία ζαζπέλο, "αλαηξνπέο" φπσο ε κακά λα εξσηεχεηαη ην θίιν ηεο θφξεο ηεο θιπ).

14 14 Αζθαιψο κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ θαη ελδηαθέξνπζεο ηειενπηηθέο ζεηξέο, αιιά απηφ ην απνθεχγνπλ ηα θαλάιηα γηαηί αλεβάδνπλ ην θφζηνο θαη ρξεηάδνληαη πνιχ ρξφλν γηα λα γπξηζηνχλ. Ο Ράηλεξ-Βέξλεξ Φαζκπίληεξ γχξηζε ην ζήξηαι "Βεξνιίλν Αιεμάληεξ Πιαηο" κε θαζαξά θηλεκαηνγξαθηθέο απαηηήζεηο. πνπδαία δνπιεηά, κεγάιε επηηπρία αιιά θαη ηεξάζηην ην θφζηνο. Ζ γεξκαληθή ηειεφξαζε δελ μαλαηφικεζε θάηη παξφκνην. ΟΛΑ "ΔΝΑΡΗΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ" Οη εηδήζεηο έρνπλ ζελάξην: Ζ ζεηξά ησλ ζεκάησλ Πφηε κηιάεη ON θαη πφηε OFF ν ηειεπαξνπζηαζηήο Ρεπνξηάδ Τιηθφ αξρείνπ Γειψζεηο δηαθφξσλ πξνζψπσλ θιπ Σν βηληενθιίπ έρεη ζα βάζε ζελαξίνπ ηα ιφγηα ηνπ ηξαγνπδηνχ. Ζ εηθφλα φκσο έρεη ζπλήζσο κηα άιιε απηφλνκε ηζηνξία κε αξρή, κέζε θαη ηέινο. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γείγκαηα ζελαξίωλ Απφζπαζκα απφ ην πξσηφηππν ζελάξην ηνπ εξγθέη Ατδελζηάηλ γηα ηελ ηαηλία Οθηψβξεο. ΠΡΧΣΖ ΠΡΑΞΖ Σα ρξπζά, νη πνιχηηκεο πέηξεο, ιάκςεηο θάιππηαλ ην ζηέκκα ηνπ ηζάξνπ, ην ζθήπηξν, ηελ απηνθξαηνξηθή ζθαίξα. Σν ρξπζάθη έιακπε, απιάθσλε ηε ιάκςε, ζπηλζεξνβνινχζε ηηο πέηξεο... ζν... ζν νη ιηκνθηνλνχζεο κάδεο δελ είραλ νξζψζεη ηηο ζθειεησκέλεο γξνζηέο ησλ γπλαηθψλ, φζν ηα ηξαρηά ρέξηα ησλ εξγαηψλ δελ είραλ ζηακαηήζεη ηηο κεραλέο,

15 15 φζν, απφ ηε γε, δελ είραλ πςσζεί ηα θινγεξά θπιιάδηα, φζν δελ είραλ παχζεη νη ξηπέο ζηα πεηλαζκέλα ραξαθψκαηα, φζν δελ είραλ νξζψζεη, θνπλήζεη ην απεηιεηηθφ ρέξη. Αιιά λα πνπ ΖΚΩΘΖΚΑΝ, θαη χςσζαλ ηα ρέξηα. Καη ην ζηέκκα άξρηζε λα ζακπψλεη, λα μεζσξηάδεη. Σφηε ε εθηπθισηηθή ιάκςε εμαθαλίζηεθε. Σφηε έγηλε νξαηφ ην βαξχ, θαηαζιηπηηθφ είδσιν... Σν είδσιν ηεο απνιπηαξρηθήο εμνπζίαο, πνπ νξζψλεηαη πάλσ ζηε γηγαληηαία γπαιηζηεξή πέηξα, κε θφλην έλα νπξαλφ γεκάην απεηιεηηθά ζχλλεθα. Οη κεγαιεηψδεο δηαδειψζεηο θηλνχληαλ ζαλ θχκαηα ηνπ σθεαλνχ. Σν έλα θχκα κεηά ην άιιν, νη κάδεο ησλ εξγαηψλ, θχκα ην θχκα, νη κάδεο ησλ αγξνηψλ, νη κάδεο ησλ ζηξαηησηψλ, θχκα ην θχκα, έξρνληαλ λα δηνγθψζνπλ ην αλψηαην έλαην θχκα. Καη, αλεβαζκέλνο ζηελ αθξφ ηεο γεληθεπκέλεο αλαηαξαρήο, έλαο δσληαλφο αλζξσπάθνο, έλαο εξγάηεο, έβαιε ην πφδη ηνπ πάλσ ζην ζηέκκα ηνπ ηζάξνπ. Πάλσ ζηε κνιπβέληα θνξψλα ηνπ αγάικαηνο ηνπ Αιέμαλδξνπ ηνπ ηξίηνπ. Άγαικα πνπ πςσλφηαλ ζηε ζθηά ησλ ρξπζψλ ηξνχισλ ηνπ σηήξνο, δίπια ζηηο γξακκέο ηνπ ηξακ. ηνλ κεηαιιηθφ απρέλα ηνπ απηνθξάηνξα, δσληαλά ρέξηα πέξαζαλ κηα εχθακπηε - θαη ζαλαηεθφξα - ζειηά. Σν ζθνηλί ηεληψζεθε, ν θφκπνο ζθίρηεθε... ηα θαξθηά ηηλάρηεθαλ...

16 16 ηαιαληεπφκελε, ε θνχθια θχιεζε απφ ην βάζξν ηεο, έπεζε θαη ζξπκκαηίζηεθε. αλ ζξαχζκαηα πεηάρηεθαλ νη ιέμεηο: Δ ΟΛΟΤ! Δ ΟΛΟΤ! Δ ΟΛΟΤ!... ηηο θπιαθέο, ζηνπο σρξνχο θξαηνχκελνπο, ηηο πφιεηο, ηηο ζηέπεο, ηνπο αγξνχο. ηνπο Γεσξγηαλνχο, ζηνπο Κηξγθίδηνπο, ζηνπο Φηλιαλδνχο Δ ΟΛΟΤ! Δ ΟΛΟΤ! Καη ζηνπο αζηνχο θαη δηαλννχκελνπο ζπγθεληξσκέλνπο ζην αλάθηνξν Σαβξηηζέζθη.(έδξα ηεο Γνχκαο) ηνπο ζηξαηεγνχο, ζηνπο εκπφξνπο, ζηνπο αζηπθχιαθεο Δ ΟΛΟΤ! ΕΖΣΩ! Γαγθψλνληαο ην ζηφκα νη αξρηδηάθνλνη θψλαδαλ: ΕΖΣΩ Ζ ΠΡΟΩΡΗΝΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ Ο κεηξνπνιίηεο ηνπ Νφβγθνξνλη ραηξέηεζε ηελ θπβέξλεζε κε έλα Te Deum. Έλαο αμησκαηηθφο ηεο αζηπλνκίαο απφ ηελ επαξρία ραηξέηεζε ηνλ Ρνηδηάλθν κε έλα ηειεγξαθεκα: ΟΝΣΑ ΔΝΑ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΓΖΜΟΚΡΑΣΖ ΔΓΩ ΚΑΗ ΓΔΚΑ ΔΦΣΑ ΥΡΟΝΗΑ, ΥΑΗΡΔΣΗΕΩ ΣΖΝ ΑΤΣΟΤ ΔΞΟΥΟΣΖΣΑ Α... Οη θακπάλεο ρηχπαγαλ... Σα ζπκηαηά πεγαηλνέξρνληαλ...

17 17 Οη νκηιεηέο ησλ κηθξναζηηθψλ θνκκάησλ μειαξπγθηάδνληαλ ζαλ ηηο κπαιαιάηθεο... ζαλ ηξαγνχδη ατδνληψλ πεηνχζαλ ε ήρνη ηνπ ηειέγξαθνπ: Δ ΟΛΟΤ... Δ ΟΛΟΤ... Δ ΟΛΟΤ... ΝΣΔΚΟΤΠΑΕ ΔΝΑΡΗΟΤ Απφ ηελ ηαηλία ηνπ ηήβελ πήικπεξγθ Ιληηάλα Σδόνπλο θαη ε ηειεπηαία ηαπξνθνξία Δηθόλα Ήρνο Ζ ζθελή παξνπζηάδεη έλα επεηζφδην απφ ηελ παηδηθή ειηθία ηνπ Ηληηάλα Σδφνπλο. Ο λεαξφο Ηληηάλα έρεη θαηαθέξεη λα απνζπάζεη έλαλ πνιχηηκν ζηαπξφ ηνπ πέκπηνπ αηψλα απφ κηα νκάδα ιεζηψλ πνπ ηνλ είρε θιέςεη. Ο λεαξφο δξαπεηεχεη κε ην άινγν θαη πεδάεη ζε έλα ηξέλν πνπ κεηαθέξεη δψα ηνπ ηζίξθνπ. Πέθηεη κέζα ζην ιάθθν κε ηα θίδηα, θαηαθέξλεη λα βγεί αιιά νη ιεζηέο ηνλ πξνιαβαίλνπλ Δμσηεξηθφ, εκέξα. Πάλσ ζηελ νξνθή ηνπ βαγνληνχ. Ο ιεζηήο φξζηνο πξνρσξάεη πξνο ηνλ Ηληηάλα πνπ νπηζζνρσξεί θαζηζκέλνο ζηα πφδηα ηνπ πξνο ηε κεραλή ιήςεο, αιιά βξίζθεη κηα θαηαπαθηή. Λεζηήο: Έια κηθξέ, δελ κπνξείο λα μεθύγεηο. 2. Δζσηεξηθφ ηνπ βαγνληνχ. Ο Ηληηάλα πέθηεη απφ ςειά ζην πάησκα θαη ε θάκεξα κεηαθηλείηαη ειαθξά απφ πάλσ πξνο ηα θάησ. 3. Γθξν πιάλν ηνπ Ηληηάλα πνπ παξακεξίδεη ηα καιιηά απφ ηα κάηηα ηνπ. 4. Απφ ην βάζνο ηνπ βαγνληνχ έλα ιηνληάξη βαδίδεη πξνο ηνλ Ηληηάλα πνπ είλαη θαζηζκέλνο θάησ κε ηηο πιάηεο ζην αξηζηεξφ κέξνο ηνπ πιάλνπ. 5. Μεζαίν πιάλν ηνπ Ηληηάλα πνπ νπηζζνρσξεί πξνο ηνλ ηνίρν. 6. Γεληθφ πιάλν ηνπ ιηνληαξηνχ πνπ πιεζηάδεη. Μνπζηθή Μνπζηθή Μνπζηθή Μνπζηθή θαη θξαπγέο ηνπ Ηληηάλα. Μνπζηθή.

18 18 7. Μεζαίν πιάλν ηνπ Ηληηάλα πνπ γπξίδεη γηα λα πάξεη ην καζηίγην πνπ θξέκεηαη ζηνλ ηνίρν. Μνπζηθή. 8. Γεληθφ ηνπ ιηνληαξηνχ. Βξπρεζκφο ηνπ ιηνληαξηνχ. 9. Ακεξηθάληθν πιάλν ηνπ Ηληηάλα πνπ πιαηαγίδεη ην καζηίγην. 10. Γθξν πιάλν ηνπ Ηληηάλα πνπ δείρλεη ηελ νπιή πνπ ηνπ άλνημε ζην κέησπν ην καζηίγην. Μνπζηθή. Μνπζηθή. 11. Γθξφ πιάλν ηνπ ιηνληαξηνχ. Μνπζηθή. 12. Μεζαίν πιάλν ηνπ Ηληηάλα πνπ ζηξηθνγπξίδεη ην καζηίγην. 13. Λεπηνκέξεηα ηνπ ρεξηνχ ηνπ Ηληηάλα κε ην καζηίγην. 14. Ζ θάκεξα θηλείηαη απφ πάλσ πξνο ηα θάησ. Απφ ην πξφζσπν ηνπ Ηληηάλα ζην ρέξη ηνπ πνπ παίξλεη ην ζηαπξφ απφ ην πάησκα. 15. Γθξν πιάλν (θφληξ πινλδέ) ησλ ιεζηψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ θαηαπαθηή. 16 Ο Ηληηάλα πεηάεη πξνο ηα πάλσ ηελ άθξε ηνπ καζηηγίνπ θαη ν ιεζηήο ην πηάλεη (ε θάκεξα αθνινπζεί ηελ θίλεζε απφ ηα θάησ πξνο ηα πάλσ). Μνπζηθή. Μνπζηθή. Μνπζηθή Λεζηήο: Πέηα ην καζηίγην. Μνπζηθή. 17. Γθξν πιάλν ηνπ ιηνληαξηνχ πνπ θάλεη έλα πήδεκα. 18. Οη ιεζηέο ηξαβνχλ επάλσ ηνλ Ηληηάλα ελψ ην ιηνληάξη, πεδψληαο, πξνζπαζεί λα δαγθψζεη. 19. Δμσηεξηθφ, εκέξα. Μεζαίν πιάλν ησλ ιεζηψλ πνπ βνεζνχλ ηνλ Ηληηάλα λα ζεθσζεί. Μνπζηθή. Μνπζηθή. Λεζηήο: Σν ιέεη ε θαξδηά ζνπ κηθξέ, αιιά απηό κνπ αλήθεη. εκείωζε: Ζ ζθελή δηαξθεί 45 δεπηεξφιεπηα.

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Οδηγός για Εφήβους και Γονείς Σεξ, Έρωτας και Αγάπη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 Ζ αθνξκή: «ε ζηξηκκέλε θαζεγήηξηα ηεο Βηνινγίαο» 1.2 Ζ ζεκαζία ηνπ θιίκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο)

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) (ην κπαθγθξάνπλη, ζε βίληεν δξφκνπ κε δέληξα, θπξίσο θππαξίζηα, ν νπνίν εθηείλεηαη ζε φιν ην κήθνο ηεο ζθελήο. Δπί

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09

Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09 ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09 Δηζαγσγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Ζ γέλλεζε ηνπ ζύγρξνλνπ ειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο 1. Κνηλσληθή θαη πνιηηηθή θαηάζηαζε (Μεγάιε Ηδέα) 2. Ζ Μεγάιε Ηδέα θαη ν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πίηεξ Μάθξηηδ γηα ηνλ Δηνλύζην νισκό

Ο Πίηεξ Μάθξηηδ γηα ηνλ Δηνλύζην νισκό Ο Πίηεξ Μάθξηηδ γηα ηνλ Δηνλύζην νισκό Έλαο απφ ηνπο κειεηεηέο ηνπ Σνισκνχ θαη εηδηθφηεξα ηνπ Κξεηηθνχ είλαη θαη ν Peter Macridge. Παξαηίζεληαη ζεκεηψζεηο απφ ην βηβιίν ηνπ «Γηνλχζηνο Σνισκφο» (εθδ. Καζηαληψηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Brno Χεηκεξηλό Δμάκελν 2010. Δξκελεπηηθό ζεκηλάξην: ε γεληά ηνπ 20 16 03 2010

Παλεπηζηήκην Brno Χεηκεξηλό Δμάκελν 2010. Δξκελεπηηθό ζεκηλάξην: ε γεληά ηνπ 20 16 03 2010 Παλεπηζηήκην Brno Χεηκεξηλό Δμάκελν 2010 Δξκελεπηηθό ζεκηλάξην: ε γεληά ηνπ 20 16 03 2010 Δξγνγξαθία: Ζ ελαζρφιεζε ηνπ Καξπσηάθε κε ηε ινγνηερλία μεθίλεζε εξαζηηερληθά ζε ειηθία 16 εηψλ, γχξσ ζην 1912,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑ ΣΑΞΗΓΗΧΣΔ

Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑ ΣΑΞΗΓΗΧΣΔ Άξεο Γηαβξήο Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑ ΣΑΞΗΓΗΧΣΔ Άξεο Γηαβξήο 1998-2011 www.arisgiavris.gr Ο Μεγάινο Υαλ θνίηαδε ηνπο ράξηεο γηα πνιιή ψξα. Όζηεξα είπε ζηγαλά: Κη έθαλεο ηφζν δξφκν γηα λα ξζεηο κέρξη εδψ; Ζ ζησπή

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος A

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος A Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος A Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σφκνο Α Πεξηγξαθή ησλ Αλζξψπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηψλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξφο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και σεξουαλικότητα στο είδος της αισθηματικής

Φύλο και σεξουαλικότητα στο είδος της αισθηματικής ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: Εικόνες για το φύλο μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο στην δεκαετία του 60: Φύλο και

Διαβάστε περισσότερα

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα.

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα. Σ Ρ Ο Π Ο Ι Π Ε Ι Θ Ο Τ 1. ΕΠΙΚΛΗΗ ΣΗ ΛΟΓΙΚΗ: Ο πομπός προσπαθεί να πείσει το δέκτη με επιχειρήματα και τεκμήρια. ΜΕΑ: Α) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ: είναι μια σειρά λογικών προτάσεων που σχηματίζεται, για να κάνει φανερή

Διαβάστε περισσότερα

2. Πνηα ε ζεηηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο

2. Πνηα ε ζεηηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο Δ Ι Α Υ Η Μ Ι Η Βάλια Μπου γάδη Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Η 1. Π ν ύ ν θ ε ί ι ε η α η ε α π ν η ε ι ε ζ κ α η η θ ό η ε η α η ε ο δ η α θ ή κ η ζ ε ο Η ηέρλε ηεο δηαθήκηζεο είλαη ζύλζεηε. Γηα ηελ παξαγσγή ελφο θαινχ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ΜΕΓΑΛΟ ΤΓΓΡΑΦΕΑ ΕΙΝΑΙ ΗΜΕΡΑ ΤΓΓΡΑΦΕΑ ΣΗ ΠΟΛΗ

ΚΑΘΕ ΜΕΓΑΛΟ ΤΓΓΡΑΦΕΑ ΕΙΝΑΙ ΗΜΕΡΑ ΤΓΓΡΑΦΕΑ ΣΗ ΠΟΛΗ Θσάλλεο Ρέληδνο Η ΠΟΚΗ ΣΘ ΣΕΥΜΕ ΣΟΤ ΚΟΓΟΤ, ΣΟΤ ΘΕΑΛΑΣΟ ΙΑΘ ΣΟΤ ΑΙΡΟΑΛΑΣΟ Πέκπηε 17/10/2013 * 19.00-21.00 * Αἴζ. ΣΤΚ. Γ. ΙΟΡΡΕ Η ΠΟΚΗ ΣΗ ΚΟΓΟΣΕΥΜΘΑ ΚΑΘΕ ΜΕΓΑΛΟ ΤΓΓΡΑΦΕΑ ΕΙΝΑΙ ΗΜΕΡΑ ΤΓΓΡΑΦΕΑ ΣΗ ΠΟΛΗ 1 ΑΜΔΡΙΚΑΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΩΡΙ ΥΝΟΡΑ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑ 2010 Για ηη ζσγγραθή ηοσ παραμσθιού & ηοσ οδηγού εθαρμογής ζσνεργάζηηκαν οι: Αχξα Βαδαίνπ: Φπρνιφγνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ «ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΘΕΑΤΡΟ»

Ο ΗΓΟΣ «ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΘΕΑΤΡΟ» LLP-LDV/TOI/09/IT/0405 Ο ΗΓΟΣ «ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΘΕΑΤΡΟ» ΜΕΘΟ ΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΟΥ «ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΘΕΑΤΡΟ» ITALY GREECE ROMANIA ΟΓΖΓΟ «ΓΡΑΦΟΝΣΑ ΘΔΑΣΡΟ» ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΟΤ «ΓΡΑΦΟΝΣΑ ΘΔΑΣΡΟ» Συντονιςτήσ Ζκδοςησ:

Διαβάστε περισσότερα

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος A Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Χίλιες και Μία ΙΑΣΡΙΚΔ ΠΛΑΝΔ ιδωμένες με ηο μικροζκόπιο ηης Ολιζηικής Σκέψης ΤΟΜΟΣ Α Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ξαναδιαβάδονηας 1 ηις Πεπιπέηειερ ηος Πινόκιο

Ξαναδιαβάδονηας 1 ηις Πεπιπέηειερ ηος Πινόκιο Ξαναδιαβάδονηας 1 ηις Πεπιπέηειερ ηος Πινόκιο νθία Γαβξηειίδνπ ππξίδνπ Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Από ηον Κολόνηι ζηον Πινόκιο ηαλ ν Ferdinando Martini δήηεζε απφ ηνλ επθπή θαη πλεπκαηψδε ζπγγξαθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΦΡΑΗ-ΔΚΘΔΗ Β ΛΤΚΔΙΟΤ 1 ν Λχθεην Καηζαξηαλήο ΔΙΓΗΗ - ΜΜΔ: Κείκελα Πξνβιεκαηηζκνχ 1. Αλαδεηείηαη κηα θαιή είδεζε

ΔΚΦΡΑΗ-ΔΚΘΔΗ Β ΛΤΚΔΙΟΤ 1 ν Λχθεην Καηζαξηαλήο ΔΙΓΗΗ - ΜΜΔ: Κείκελα Πξνβιεκαηηζκνχ 1. Αλαδεηείηαη κηα θαιή είδεζε 1. Αλαδεηείηαη κηα θαιή είδεζε ΣΑΜΑΣΖ Ν. ΑΛΑΥΗΩΣΖ, ΣΟ ΒΖΜΑ, 13 Ηοσνίοσ 2010 ηνλ ξπζκφ ηεο απαηζηφδνμεο λφηαο πνπ «ρνξεχεη» ε ρψξα καο απηφλ ηνλ δχζθνιν θαηξφ ηεο απχζκελεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε θνηλσλία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΗ-ΕΚΘΕΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΕΚΦΡΑΗ-ΕΚΘΕΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Ζ ΔΝ ΑΘΖΝΑΗ ΦΗΛΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΣΧΝ ΥΟΛΔΗΧΝ ΣΖ Φ.Δ. ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΦΗΛΟΛΟΓΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΕΚΦΡΑΗ-ΕΚΘΕΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΔΚΦΡΑΖ-ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΝΗΑΗΟ ΛΤΚΔΗΟ ΣΔΤΥΟ Α Προγραμματισμός Θεωρία, χεδιαγράμματα Θεματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΛΟΓΩΝ ΣΙ ΣΡΑΓΩΔΙΕ ΕΚΑΒΗ ΚΑΙ ΤΡΩΑΔΕΣ ΣΟΤ ΕΤΡΙΠΙΔΗ

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΛΟΓΩΝ ΣΙ ΣΡΑΓΩΔΙΕ ΕΚΑΒΗ ΚΑΙ ΤΡΩΑΔΕΣ ΣΟΤ ΕΤΡΙΠΙΔΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΦΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΘΕΑΣΡΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟ «ΑΡΦΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΣΡΟ» ΦΡΙΣΙΝΑ ΦΡΤΙΚΟΤ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΛΟΓΩΝ ΣΙ ΣΡΑΓΩΔΙΕ ΕΚΑΒΗ ΚΑΙ ΤΡΩΑΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία 1 Πεξηερόκελα Ση είλαη δηαθήκηζε Ζ ηζηνξία θαη εμέιημή ηεο ηφρνη δηαθήκηζεο Σα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο δηαθήκηζεο Γηαθεκηζηηθά κέζα Οη εκπιεθφκελνη ηεο δηαθήκηζεο Πξνψζεζε Πψο γελληέηαη κηα δηαθεκηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ. Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού

Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ. Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ Γ Ι Δ Ο Υ Α Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού "YESHUA : Discovering the Historical Jesus" - Dwight A. Pryor 1992 Center for Judaic-Christian Studies, Ohio. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Πξνιεγφκελα...

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B

Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΩΔΗ Σόκνο Β Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηζηαηηθώλ κε εθαξκνγή

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΑ Γ Σφκνο Πεξηγξαθή ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ Άζσο Όζσλνο Ηαηξφο Οκνηνπαζεηηθήο Ηαηξηθήο 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΖΜΖΣΡΖ ΛΔΣΗΟ ΠΟΤ ΓΝΩΡΗΑ. Πξνζσπηθή ζεκείσζε κεηά ηελ πξψηε επίζθεςε ζην ζπίηη ηνπ Γεκήηξε Λέηζηνπ, ηελ Σεηάξηε 12/12/2007.

Ο ΓΖΜΖΣΡΖ ΛΔΣΗΟ ΠΟΤ ΓΝΩΡΗΑ. Πξνζσπηθή ζεκείσζε κεηά ηελ πξψηε επίζθεςε ζην ζπίηη ηνπ Γεκήηξε Λέηζηνπ, ηελ Σεηάξηε 12/12/2007. Ο ΓΖΜΖΣΡΖ ΛΔΣΗΟ ΠΟΤ ΓΝΩΡΗΑ Πρόλογος Πξνζσπηθή ζεκείσζε κεηά ηελ πξψηε επίζθεςε ζην ζπίηη ηνπ Γεκήηξε Λέηζηνπ, ηελ Σεηάξηε 12/12/2007. αλ ζήκεξα, πξηλ απφ 97 ρξφληα, ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1910, αλήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΧΣΖ ΜΧΡΟΓΗΑΝΝΖ. ANAMIKTΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ γηα ηελ ηξέρνπζα δσή, ηελ θξίζε θαη ΣΖΝ ΜΔΣΑΚΡΗΣΗΚΖ ΤΓΥΤΖ (Έλαο Φπρίαηξνο ζρνιηάδεη)

ΦΧΣΖ ΜΧΡΟΓΗΑΝΝΖ. ANAMIKTΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ γηα ηελ ηξέρνπζα δσή, ηελ θξίζε θαη ΣΖΝ ΜΔΣΑΚΡΗΣΗΚΖ ΤΓΥΤΖ (Έλαο Φπρίαηξνο ζρνιηάδεη) ΦΧΣΖ ΜΧΡΟΓΗΑΝΝΖ ANAMIKTΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ γηα ηελ ηξέρνπζα δσή, ηελ θξίζε θαη ΣΖΝ ΜΔΣΑΚΡΗΣΗΚΖ ΤΓΥΤΖ (Έλαο Φπρίαηξνο ζρνιηάδεη) ΗΧΑΝΝΗΝΑ 2014 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Ο Υντθφο άλζξσπνο θαη ν Τπνρζφληνο Δγθέιαδνο. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ 2010-2011 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΞΔΝΗΑ ΑΡΑΣΗΩΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΣΡΑ, 18 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αληξέαο Καξαληώλεο, «Μλήκε ηνπ Καξαγάηζε». Δπαλεθηίκεζε ηνπ Μ. Καξαγάηζε, Σεηξάδηα «Δπζύλεο» αξ. 14, Αζήλα 1981, ζζ. 135-135.

Αληξέαο Καξαληώλεο, «Μλήκε ηνπ Καξαγάηζε». Δπαλεθηίκεζε ηνπ Μ. Καξαγάηζε, Σεηξάδηα «Δπζύλεο» αξ. 14, Αζήλα 1981, ζζ. 135-135. Ο ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΡΑΓΑΣΗ Ο ρξφλνο πνπ πέξαζε ηίπνηε δε ζφισζε ζ απηή ηε κνξθή, ηίπνηε δελ αθαίξεζε απφ ην έξγν ηνπ. Ή ηνλ ζπιινγηδφκαζηε ή βιέπνπκε κηα ηνπ θσηνγξαθία, έλα ηνπ ζθίηζν λνκίδνπκε πσο είλαη εδψ

Διαβάστε περισσότερα

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής Κσριακή Ανηωνάκη Σεύτος 2012.6 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Ι Ο Ε Ι Ν Α Ι Ο Δ Η Μ Ι Ο Τ Ρ Γ Ο ;

Π Ο Ι Ο Ε Ι Ν Α Ι Ο Δ Η Μ Ι Ο Τ Ρ Γ Ο ; Π Ο Ι Ο Ε Ι Ν Α Ι Ο Δ Η Μ Ι Ο Τ Ρ Γ Ο ; Σα Υαπακηηπιζηικά Γνωπίζμαηα ηος Οςπάνιος Παηέπα μαρ 1 Paul S. L. Johnson ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΗΜΙΟΤΡΓΟ; Σα Υαξαθηεξηζηηθά Γλσξίζκαηα ηνπ Οπξάληνπ Παηέξα καο Βθδφζεηο ΏΡΟΣΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

2 Δλδεηθηηθέο είλαη νη έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζηε ρψξα καο ηα ηειεπηαία ρξφληα:

2 Δλδεηθηηθέο είλαη νη έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζηε ρψξα καο ηα ηειεπηαία ρξφληα: ΘΔΩΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ Ζ θηινζνθία πνπ βξίζθεηαη πίζσ απφ ηε ζεσξία ηεο Δθπαίδεπζεο ζηα Μέζα βαζίδεηαη ζε κηα θεληξηθή ηδέα: θάζε ςεθηαθφ πξντφλ (εηθφλα, βίληεν, ηζηνζειίδα, blog) έρεη δνκή φπσο έλα θείκελν

Διαβάστε περισσότερα