ΣΟ ΔΝΑΡΗΟ ΓΔΝΗΚΑ ΠΔΡΗ ΔΝΑΡΗΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΟ ΔΝΑΡΗΟ ΓΔΝΗΚΑ ΠΔΡΗ ΔΝΑΡΗΟΤ"

Transcript

1 1 α. Ο νξηζκόο ηνπ ζελαξίνπ ΣΟ ΔΝΑΡΗΟ Η ανάγκη οδηγεί τιρ ππάξειρ των ανθπώπων Θαιήο ν Μηιήζηνο 1. ΓΔΝΗΚΑ ΠΔΡΗ ΔΝΑΡΗΟΤ Ο νξηζκφο ηνπ ζελαξίνπ κνηάδεη κε ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεη ε γξακκαηηθή ζην νπζηαζηηθφ - κηιάεη δειαδή γηα έλα πξφζσπν (ή πξφζσπα) πνπ, κέζα ζε έλα θαζνξηζκέλν ρψξν, δξα (ή δξνπλ) παξάγνληαο πξάμεηο. Ο θηλεκαηνγξάθνο είλαη έλα νπηηθφ κέζνλ, πνπ δξακαηνπνηεί θάπνην κχζν. Απηφο ν κχζνο έρεη αξρή - κέζε - ηέινο. Υσξίο δξάζε δελ ππάξρεη ζελάξην (θαη θαη επέθηαζε θηλεκαηνγξάθνο) ελάξην ινηπφλ είλαη κηα ΗΣΟΡΗΑ ΔΗΠΧΜΔΝΖ ΜΔ ΔΗΚΟΝΔ. Οη δηάινγνη πξνσζνχλ ηε δξάζε, έρνπλ ακεζφηεηα. Οη ινγνηερλίδνπζεο εθθξάζεηο δελ ηαηξηάδνπλ ζηε δξακαηνπξγία (εθηφο αλ ζπληξέρνπλ εηδηθνί ιφγνη). Ο Αξηζηνηέιεο ζηελ Πνηεηηθή ηνπ επεζήκαλε απηφ ην δήηεκα: Πξέπεη λάρνπκε ππ όςε όηη θαη ην πνιύ πινπκηζηό ιεθηηθό ύθνο ζθεπάδεη θαη ηνπο ραξαθηήξεο θαη ηηο ηδέεο. β. Γξω > Γξάζε > Γξάκα Πξέπεη λα έρνπκε πάληα ππ φςε καο φηη: ΔΝΑΡΗΟ ΖΜΑΗΝΔΗ ΓΡΑΖ ΘΔΜΑ είλαη ε ΓΡΑΖ θαη ν ΖΡΩΑ φηη ζπκβαίλεη ζηελ Δθείλνο πνπ ηνπ ζπκβαίλνπλ ηαηλία ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ηνπ κχζνπ είλαη ν ηξφπνο πνπ ν ήξσαο παξακεξίδεη ηα εκπφδηα πνπ ηνπ παξνπζηάδνληαη.

2 2 ΖΡΧΑ ζεκαίλεη: πξφζσπν πνπ ΓΡΑ. Οη πξάμεηο ηνπ (δξάζεηο ηνπ) δελ είλαη ηπραίεο. Καζνδεγνχληαη απφ κηα αδπζψπεηε αλάγθε: λα μεπεξάζεη ηα εκπφδηα πνπ παξνπζηάδνληαη θαη ηνλ εκπνδίδνπλ λα θηάζεη ζην ζθνπφ ηνπ. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ είλαη νη πξάμεηο ηνπ φρη ηα ιφγηα ηνπ. Ήξσαο ζεκαίλεη πάλσ απ φια ζπκπεξηθνξά, άπνςε, ζηάζε δσήο. Πσο δειαδή ην ζπγθεθξηκέλν άηνκν αληηιακβάλεηαη ηνλ θφζκν, πνηα πξάγκαηα πξνηηκά θαη πνηα απνθεχγεη. ην ζελάξην ηα ιφγηα έρνπλ λφεκα κφλνλ φηαλ απνθαιχπηνπλ θάηη, φηαλ σζνχλ ην κχζν πξνο ηα εκπξφο. Ο Αξηζηνηέιεο έζεζε ην εθπέο εξψηεκα: Πνην ζα ήηαλ ην έξγν εθείλνπ πνπ κηιάεη, αλ απηό γηα ην νπνίν κηιάεη γηλόηαλ θαλεξό θαη ρσξίο ιόγν; ΑΚΖΖ 1 ε Έλαο θαινληπκέλνο θχξηνο θαηεβαίλεη απ ηε Μεξζεληέο ηνπ θαη βιέπεη ζηελ άθξε ηνπ πεδνδξνκίνπ έλα θαηνζηάξηθν: α) Βεβαηψλεηαη φηη δελ ηνλ βιέπεη θαλείο ζθχβεη θαη ην καδεχεη. β) Γελ ζθχβεη λα ην καδέςεη επεηδή θάπνηνο ηνλ θνηηάδεη. Δξψηεζε: Δίλαη ην ίδην πξάγκα; Αλαιχζηε ηνπο ραξαθηήξεο. ΠΑΡΔΚΒΑΗ 1 η Γελ αξθεί λα κάζνπκε ηελ ηερληθή γηα λα γίλνπκε θαινί ζελαξηνγξάθνη. Πξέπεη απαξαηηήησο λα κάζνπκε: Ν αθνύκε πξνζεθηηθά ηνπο πάληεο. Να αηζζαλόκαζηε. Νάρνπκε ηα κάηηα καο αλνηρηά (Να παξαηεξνύκε). 2. ΔΝΑΡΗΟ ΣΑΗΝΗΑ ΜΔΓΑΛΟΤ ΜΖΚΟΤ ΣΑ ΣΡΗΑ ΜΔΡΖ Σν ζελάξην είλαη απαξαίηεην φηαλ πξφθεηηαη λα νπηηθνπνηήζνπκε έλα ζέκα αιιά θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ πξφθεηηαη λα ζπλζέζνπκε έλα ζέκα απφ νπηηθφ πιηθφ πνπ ήδε ππάξρεη (π.ρ. λα ζηεξηρζνχκε ζε πιηθφ επηθαίξσλ γηα λα θάλνπκε έλα ηζηνξηθφ ληνθηκαληέξ).

3 3 Ζ ηειεφξαζε δξακαηνπνηεί ηελ θάζε είδεζε, ην θάζε ξεπνξηάδ. Γηα λα θάλνπκε έλα βηληενθιίπ, κηα ηαηλία κηθξνχ κήθνπο, κηα ηειενπηηθή ζεηξά, ην ζελάξην είλαη απαξαίηεην. Ζ βάζε φκσο φισλ απηψλ είλαη ε ηαηλία κεγάινπ κήθνπο κε ππφζεζε (fiction). Σν θηλεκαηνγξαθηθφ ζελάξην έρεη αμηνπνηήζεη θαη ζηεξίδεηαη ζηνπο θαλφλεο ηεο θιαζζηθήο δξακαηνπξγίαο. Βεβαίσο ππάξρνπλ δεθάδεο δηαθνξεηηθέο απφςεηο φρη κφλν γηα ην πσο γξάθεηαη έλα ζελάξην αιιά θαη γηα ηηο βαζηθέο ηνπ αξρέο. Δκείο ζα παξνπζηάζνπκε ην ζελάξην βαζηδφκελνη ζηελ αξηζηνηειηθή αηζζεηηθή. ( Πνηεηηθή ). Θα επηθεληξψζνπκε ζην ζελάξην ηαηλίαο κεγάινπ κήθνπο κε ππφζεζε θαη ζην ηέινο ζα θάλνπκε κηα κηθξή αλαθνξά ζηα ππφινηπα. ΣΑ ΣΡΙΑ ΜΔΡΗ Κάζε ζελάξην κνηάδεη κε ηε δσή: Γέλλεζε - δσή - ζάλαηνο Αξρή - κέζε - ηέινο ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ Αξρή - κέζε - ηέινο Πξάμε 1 - Πξάμε 2 - Πξάμε 3 δέζε - ζχγθξνπζε - ιχζε (θαηά Αξηζηνηέιε) > πξφινγνο> επεηζφδην> έμνδνο. ΠΡΑΞΖ Η - ΑΡΥΖ - ΓΔΖ (3/12 ηνπ ζπλφινπ) Ζ αξρή θαιχπηεη πεξίπνπ ηα 3/12 ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ. Βάδνπκε ζε ιεηηνπξγία φια ηα δεδνκέλα ηνπ κχζνπ. Παξειαχλνπλ νη ραξαθηήξεο, πξνζδηνξίδεηαη ν θεληξηθφο ήξσαο (ή νη ήξσεο) θαζψο θαη ην πνηφλ θαη ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ ηνλ απαζρνιεί. Παξνπζηάδνληαη ινηπφλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εμέιημε ηνπ κχζνπ θαη εηζάγεηαη ε δξακαηηθή θαηάζηαζε. Οη επηδέμηνη ζελαξηνγξάθνη ζην ηέινο ηεο πξψηεο πξάμεο έρνπλ κηα ΚΡΗΗΜΖ ΚΖΝΖ. Πξφθεηηαη γηα θάπνην επεηζφδην ή γεγνλφο πνπ κπαίλεη ζηε ξνή ηνπ κχζνπ θαη ηε ζηξέθεη ζε δηαθνξεηηθή θαηεχζπλζε. (Απηφ θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζεαηή ηεο ηαηλίαο). ΠΡΑΞΖ ΗΗ ή ΤΓΚΡΟΤΖ (6/12 ηνπ ζπλφινπ) Αθνχ μεθαζάξηζαλ νη αλάγθεο ηνπ ήξσα θαη θαζνξίζηεθε ηη δεηάεη λα βξεη ή ηη ζέιεη λα πεηχρεη, εκθαλίδνληαη ηα εκπφδηα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίζεη γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ ζηφρσλ ηνπ. Απφ ηελ αληηπαξάζεζε ησλ εκπνδίσλ κε ην ζθνπφ ή ην ζηφρν ηνπ ήξσα γελληέηαη ε ζχγθξνπζε. Σα εκπφδηα πνπ ππεξπεδά ν ήξσαο

4 4 απνηεινχλ ηε δξακαηηθή δπλακηθή ηνπ κχζνπ. Δδψ ε αγσλία θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζεαηή θνξπθψλνληαη. (Τπάξρεη κηα θξίζηκε ζθελή ζην ηέινο ηεο δεχηεξεο πξάμεο. Πξφθεηηαη γηα θάπνην γεγνλφο πνπ ζπκβαίλεη θαη νδεγεί αθάζεθηα ζηε ιχζε ηνπ κχζνπ). ΠΡΑΞΖ ΗΗΗ - ΛΤΖ - ΣΔΛΟ (3/12 ηνπ ζπλφινπ) ηελ Σξίηε πξάμε έρνπκε ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο (έμνδνο απ ην αδηέμνδν) θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ έρεη ζε θάζε έλαλ απφ ηνπο ήξσέο καο, αίζηεο ή ηξαγηθέο. ΑΚΖΖ 2 ε Έλαο λεαξφο νδεγεί έλα απηνθίλεην, παξαβηάδεη ηνλ ΚΟΚ θαη πξνθαιεί έλα αηχρεκα. Απηφ είλαη ην ζέκα καο. Πεξηγξάςηε ηνλ ήξσα. Αλαπηχμηε κε ιίγα ιφγηα ηελ ηζηνξία. Βξείηε ηελ αξρή, ηε κέζε θαη ην ηέινο. ΠΑΡΔΚΒΑΗ 2 η Όια ηα ζέκαηα ππάξρνπλ κέζα ζηε δσή. ηα ςηιά ησλ εθεκεξίδσλ, ζηηο εηδήζεηο, ζην δξόκν, ηηο πιαηείεο, ζηνπο εξγαζηαθνύο ρώξνπο, ζην θνηλσληθό πεξηζώξην, ζηα ζρνιεία, ζηελ νηθνγέλεηα, παληνύ. Μηα εηθόλα κπνξεί λα απνηειέζεη ην εξέζηζκα γηα κηα ηαηλία. Αξθεί λ αθήζνπκε ηε θαληαζία καο λα δνπιέςεη δεκηνπξγηθά θαη παξάιιεια λα εξεπλήζνπκε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρώξν. Να κάζνπκε ηα πάληα. Αλεμάξηεηα αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε πνιιά, ιίγα ή ηίπνηα απ απηά πνπ ζα κάζνπκε. Σα ζέκαηα ινηπόλ ππάξρνπλ. Δκείο απιώο πξέπεη λα ηα αλαθαιύςνπκε. 3. ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ Σα ζελάξηα ρσξίδνληαη ζε ηξεηο γεληθέο θαηεγνξίεο αλεμάξηεηα απφ ην είδνο πνπ ππεξεηνχλ (δξάκα, θσκσδία, ζξίιεξ θιπ.): ελάξην ζέκαηνο ελάξην ραξαθηήξσλ ελάξην θαηάζηαζεο

5 5 Ζ θάζε θαηεγνξία κπνξεί λα ελππάξρεη κέζα ζηελ άιιε αιιά πάληα θπξηαξρεί ε κία εθ ησλ ηξηψλ. ελάξην ζέκαηνο. (Πφιεκνο, Δμέγεξζε, Πξνδνζία, Φπιαθή, Φφβνο, Μίζνο θιπ.) ελάξην ραξαθηήξσλ (αξρνληνρσξηάηεο, ζπαγθνξακκέλνο, θπληθφο, ρπδαίνο θιπ.) Δλδηαθέξνληα βηβιία: Οη ραξαθηήξεο ηνπ Θεφθξαζηνπ θαη Ηδνύ ν άλζξωπνοαλζξώπηλνη ραξαθηήξεο ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. ελάξην θαηάζηαζεο. Δδψ ην θπξίαξρν είλαη κηα εμσηεξηθή θαηάζηαζε, π.ρ. λαπάγην, βιάβε, αεξνπιάλν ελ πηήζεη, ππξθαγηά, ζεηζκφο θιπ. ΣΑ ΒΑΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΛΗΜΑΚΧΖ: Ζ πνξεία πξνο ηε ιχζε ηεο ηζηνξίαο καο πξέπεη λα είλαη κέζα απφ εκπφδηα-πξνβιήκαηα (φπνπ θιηκαθσηά ε ιχζε ηνπ ελφο νδεγεί ζην άιιν) κέρξη ηελ θνξχθσζή ηνπο. Απηή ε θιηκάθσζε θάλεη κέηνρν ην ζεαηή θαη ηνπ θηλεί ην ελδηαθέξνλ γηα ηα δξψκελα θαη ηνπ εληείλεη ηελ αγσλία κέρξη λάξζεη ε ιχζε (ιχηξσζε). ΤΝΟΥΖ, είλαη ε ζπλέπεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ην θάζε δξακαηνπξγηθφ ζηνηρείν (ραξαθηήξαο, πινθή, δηάινγνο, κχζνο) ΚΗΝΖΣΡΟ. Οη ελέξγεηεο ησλ εξψσλ ζα πξέπεη λα είλαη απνηέιεζκα ηεο αλάγθεο. Κάζε γεγνλφο λα κελ είλαη απζαίξεην αιιά λα κπνξεί λα εμεγεζεί. Να είλαη εκθαλή ηα αίηηα. Έηζη ε ηζηνξία καο απνθηά δξακαηνπξγηθή ππφζηαζε. ΤΓΚΡΟΤΔΗ. Υσξίο ζπγθξνχζεηο δελ ππάξρεη ηζηνξία. Οη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ εξψσλ ή θαηαζηάζεσλ δεκηνπξγνχλ ηα γεγνλφηα θη απηά κε ηε ζεηξά ηνπο ηελ ηζηνξία. Ζ θχξηα ζχγθξνπζε παξάγεηαη κεηαμχ ηνπ ήξσα θαη ηνπ θπξίαξρνπ πξνβιήκαηνο πνπ δηαηξέρεη ηελ ηζηνξία καο θαη ν ήξσαο θαιείηαη λα ιχζεη. Οη ζπγθξνχζεηο είλαη: ΔΩΣΔΡΙΚΗ ζχγθξνπζε. Πξνθαιείηαη απφ ηελ ίδηα ηε ζπλείδεζε ηνπ ήξσα ή ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε. ηαλ δειαδή ν ήξσαο είλαη αλαγθαζκέλνο λα δξάζεη θφληξα ζηηο ηδέεο ηνπ, ζηα πηζηεχσ ηνπ, ζηελ θαξδηά ηνπ. ΔΞΩΣΔΡΙΚΗ ΤΓΚΡΟΤΗ φηαλ ν ήξσαο ή νη ήξσεο ζπγθξνχνληαη κε άιινπο πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθέο επηδηψμεηο απ απηνχο ή αγσλίδνληαη λ αληηκεησπίζνπλ κηα θπζηθή θαηάζηαζε.

6 6 ΡΤΘΜΟ. Ζ δηάξθεηα ηεο θάζε ζθελήο θη ν δηάινγνο πξέπεη λάρνπλ ηελ αλαγθαία έθηαζε. Να κελ ππάξρεη δειαδή θιπαξία ή πιαηεηαζκφο. ΓΗΑΛΟΓΟ. Πξέπεη λα ππάξρεη θπζηθφηεηα. Σα ιφγηα ηνπ θάζε ήξσα λάρνπλ λα θάλνπλ κε ηα βηψκαηά ηνπ, ηνλ θνηλσληθφ ηνπ ρψξν, ην κνξθσηηθφ ηνπ επίπεδν, ηηο αλάγθεο ηνπ. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ. Πξέπεη λα γλσξίδνπκε πψο ιεηηνπξγεί ν θάζε ρψξνο. Σν αζηηθφ ζπίηη ή ην ηζαληίξη ηνπ ηζηγγάλνπ. Ζ Αθαδεκία Αζελψλ ή ην ζπλεξγείν απηνθηλήησλ. Ζ πιαηεία Κνισλαθίνπ ή ε πιαηεία Αβεζζπλίαο. Έλα εθδνηηθφ ζπγθξφηεκα ή έλα παιαηνπσιείν. Μφλν ηφηε ζάλαη βησκαηηθή ε ζπκπεξηθνξά ησλ εξψσλ καο, ηα ιφγηα ηνπο θαη πεηζηηθέο νη ζπγθξνχζεηο. ΤΦΟ. Ζ θάζε ηαηλία πξέπεη λα έρεη ην δηθφ ηεο χθνο. Απηφ πξέπεη λα ην ππαηλίζζεηαη ην ζελάξην. Σν εληαίν χθνο εμαζθαιίδεηαη κε ηε ζπλέπεηα φισλ ησλ δξακαηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ απ ηελ αξρή σο ην ηέινο ηεο ηαηλίαο θη φηαλ φια φζα ζπκβαίλνπλ έρνπλ κεηαμχ ηνπο δηαιεθηηθή ζρέζε (αίηην θαη αηηηαηφ). ΑΚΖΖ 3 ε Ση θαηξφ ζα θάλεη αχξην; Μηινχλ ζηηο παξέεο ηνπο: α) Έλαο κεηεσξνιφγνο β) Έλαο ακπεινπξγφο γ) Έλαο αξγφζρνινο Φηεηάρηε 3 κνλνιφγνπο ησλ 5 αξάδσλ. ΠΑΡΔΚΒΑΗ 3 η Πξέπεη λα δίλνπκε ζεκαζία ζηα όλεηξά καο. Γελ πξνβιέπνπλ αζθαιώο ηα κειινύκελα αιιά είλαη θηλεκαηνγξαθηθά. Δθθξάδνπλ αλεθπιήξσηεο επηζπκίεο. Δίλαη εηθόλεο Έρνπλ σξαία ζθεληθά Γελ απηνινγνθξίλνληαη Έρνπλ εθθξαζηηθή ηόικε θαη ηαπηόρξνλα είλαη ππαηληθηηθά Δίλαη πιήξε λνεκάησλ ΔΡΓΟ ΠΡΟ ΑΝΑΛΤΖ

7 7 Σα όλεηξα ηνπ Αθίξα Κνπξνζάβα. ΤΓΥΡΟΝΖ ΓΡΑΜΑΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ Ο Αξηζηνηέιεο ζην έξγν ηνπ "Πνηεηηθή", θαζφξηζε ηα ζπζηαηηθά κέξε ηεο ηξαγσδίαο θαη αλέιπζε ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο ηεο δξακαηνπξγίαο. Ζ "Πνηεηηθή" είλαη έλα έξγν πνπ θαη ζήκεξα ζελαξηνγξάθνη, ζεαηξηθνί ζπγγξαθείο θαη ζθελνζέηεο ην ρξεζηκνπνηνχλ ζα βαζηθφ εξγαιείν ηεο δνπιεηάο ηνπο. Δίλαη απαξαίηεην θαηά ηε γλψκε καο, φζνη θηινδνμνχλ λα γίλνπλ ζελαξηνγξάθνη, λα κειεηήζνπλ πξνζεθηηθά ηελ "Πνηεηηθή". Ο Αξηζηνηέιεο δηαηξνχζε ηελ ηξαγσδία σο πξνο ην πνηφλ ζηα εμήο κέξε: Μχζνο Υαξαθηήξαο (ήζνο) Λεθηηθφ χθνο (ιέμηο) θέςε (δηάλνηα) Θέακα (φςηο) Μνπζηθή ζχλζεζε Απφ απηά ην ζέακα θαη ε κνπζηθή ζχλζεζε αθνξνχλ ηελ παξάζηαζε. Σα ππφινηπα ηέζζεξα καο ελδηαθέξνπλ θαη σο πξνο ην ζελάξην. ΜΤΘΟ Καηά ηνλ Αξηζηνηέιε, ν κχζνο είλαη ην ζεκαληηθφηεξν πξάγκα ζε κηα ηξαγσδία, ε ςπρή. ( Αξρή κελ νπλ θαη νίνλ ςπρή ν κχζνο ηεο ηξαγσδίαο ). Με ηνλ φξν "κχζνο" ελλνεί απηφ πνπ ζήκεξα ιέκε ππόζεζε ηνπ έξγνπ θαη πινθή( ε ησλ πξαγκάησλ ζχζηαζηο ). Καηά ηνλ Αξηζηνηέιε, ε ηξαγσδία δελ είλαη κίκεζε αλζξψπσλ, αιιά κίκεζε πξάμεο θαη δσήο. Ζ επηπρία θαη ε δπζηπρία ησλ αλζξψπσλ πξνέξρνληαη απφ ηε δξάζε ηνπο θαη ν ζθνπφο ηεο δσήο είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα θαη φρη κηα ηδηφηεηα. Οη κηκνύκελνη, ινηπόλ, δε δξνπλ γηα λα κηκεζνύλ ραξαθηήξεο, αιιά πεξηιαβαίλνπλ ηνπο ραξαθηήξεο γηα ράξε ηωλ πξάμεωλ... Ζ ηξαγσδία πξέπεη λα έρεη νξηζκέλν κέγεζνο, κε αξρή, κέζε θαη ηέινο. Να έρεη ελφηεηα χθνπο θαη πεξηερνκέλνπ. Να έρεη ινγηθή ζπλνρή, ε κία πξάμε λα νδεγεί ζηελ άιιε θαη λα είλαη θαλεξέο νη αηηίεο γηα ην θάζε ηη πνπ ζπκβαίλεη. Πνιιά "ηερλάζκαηα" ηεο ζχγρξνλεο δξακαηνπξγίαο δελ είλαη παξά αληηγξαθέο απφ ηηο αξραίεο ειιεληθέο ηξαγσδίεο θαη απφ ηελ "Πνηεηηθή". Οη "θξίζηκεο ζθελέο" ζην ηέινο ηεο 1 εο θαη 2 εο πξάμεο ησλ ηαηληψλ (πνπ αλαθέξακε ζην θεθάιαην Σα Σξία Μέξε )αληινχλ ηελ έκπλεπζή ηνπο θαη αληηζηνηρνχλ ζην Γξακαηηθό Απξόνπην.

8 8 Γξακαηηθό Απξόνπην: Δίλαη θάηη πνπ εκθαλίδεηαη μαθληθά, ρσξίο λα ην πεξηκέλεη ν ζεαηήο θαη αιιάδεη ηελ πνξεία ηνπ κχζνπ. Δμππαθνχεηαη φηη ην απξφνπην δε ζεκαίλεη απζαηξεζία αιιά ππαθνχεη ζην εηθφο ή αλαγθαίνλ (θαηά πηζαλή ή αλαγθαία ζπλζήθε). "Σν παξαμέληζκα" ηνπ Μπέξηνιη Μπξερη δελ είλαη άιιν απφ απηφ πνπ ν Αξηζηνηέιεο νλνκάδεη "ζαπκαζηόλ". Πξφθεηηαη γηα πξάγκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ θαη θαίλνληαη θάπσο απίζαλα. Ο Αξηζηνηέιεο δηθαηνινγεί απηή ηελ ηφικε ησλ πνηεηψλ ιέγνληαο πσο πξέπεη λα δερηεί θαλείο πσο είλαη θπζηθφ λα ζπκβαίλνπλ ζηνπο αλζξψπνπο θαη πξάγκαηα πνπ δελ είλαη θπζηθά: Σαρ' αλ ηηο εηθφο απηφ ηνχην ιέγνη βξνηνίζη πνιιά ηπγράλεηλ νπθ εηθφηα Αιιά θαη ην ιεγφκελν "ζαζπέλο" (suspense) αληιεί ηελ θαηαγσγή ηνπ απφ ηε δξακαηηθή ακθηβνιία, φπνπ κέζα απφ ηηο πξάμεηο θαη ηα ιφγηα ησλ εξψσλ δεκηνπξγνχληαη ακθηβνιίεο θαη εξσηεκαηηθά γηα ηηο ελδερφκελεο ζπγθξνχζεηο ή ιχζεηο. Ζ αδπλακία ηνπ ζεαηή λα πξνβιέςεη ηελ εμέιημε, ηνλ αλαγθάδεη λα ζπκκεηέρεη ζηα δξψκελα κε κεγάιν ελδηαθέξνλ. ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ ην δηάινγν θαη ηηο ηδέεο ηνπ έξγνπ δίλεη ζάξθα θαη νζηά ν εζνπνηφο. Ο ραξαθηήξαο ινηπφλ πνπ ζα πιαζηεί πξέπεη λα βγαίλεη απφ ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ, λα είλαη ρξήζηκνο γηα ηελ εμέιημε ηνπ κχζνπ, κε ηελ πινθή θαη κε ην ηη ζέινπκε λα πνχκε. ζα ιέεη πξέπεη λα ηαηξηάδνπλ κε ηνλ ραξαθηήξα πνπ παξηζηάλεη. Πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηελ επνρή θαη κε ηελ θνηλσληθή νκάδα πνπ πξνέξρεηαη. Οπνηαδήπνηε κεηαζηξνθή, αιιαγή, μέζπαζκα ηνπ ήξσα, πξέπεη λα γελληνχληαη απφ θαλεξέο αηηίεο. Ο ραξαθηήξαο πξέπεη λα είλαη ζηαζεξφο. Αθφκε θη φηαλ ην πξφζσπν πνπ παξνπζηάδνπκε έρεη αζηαζή ραξαθηήξα θαη ηφηε κε ζπλέπεηα πξέπεη λα παξνπζηάδνπκε ηελ αζηάζεηά ηνπ. "Ηδαληθφ" πξφηππν ήξσα δελ ππάξρεη. Οινθιεξσκέλνο ήξσαο λαη, ηδαληθφο φρη. Καηά ηνλ Αξηζηνηέιε, ραξαθηήξαο είλαη εθείλν πνπ θαλεξψλεη πξνο ηα πνχ θαηεπζχλεηαη ε πξφζεζή καο, πνηα δειαδή πξάγκαηα θαλείο πξνηηκά ή απνθεχγεη. Γη' απηφ εθείλνη νη ιφγνη ζηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη ηίπνηα πνπ λα πξνηηκά ή λα απνθεχγεη ν νκηιεηήο, δελ έρνπλ ραξαθηήξεο. Πξέπεη θαη ζηνπο ραξαθηήξεο φπσο θαη ζηελ πινθή ηνπ κχζνπ λα δεηάκε ή ην αλαγθαίν ή ην πηζαλφ, ψζηε φ,ηη θάλεη θαη ιέεη ν ήξσαο λα θαίλεηαη πηζαλφ ή αλαγθαίν.

9 9 Οη ιχζεηο ησλ κχζσλ πξέπεη λα βγαίλνπλ θαη απφ ηνπο ραξαθηήξεο θαη φρη φπσο γίλεηαη ζηε Μήδεηα απφ κεραλήο. Ο ήξσαο βεβαίσο πξέπεη λα είλαη αιεζνθαλήο. ΛΔΚΣΗΚΟ ΤΦΟ (ΛΔΞΗ) Καηά ηνλ Αξηζηνηέιε, πξέπεη ν πνηεηήο λα πιέθεη ηνπο κχζνπο θαη λα δνπιεχεη ην ιεθηηθφ χθνο θέξλνληαο ηηο ζθελέο φζν κπνξεί κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπ. Έηζη βιέπεη ηα γεγνλφηα νινδψληαλα, ζαλ λα είλαη παξψλ ζηα δηαδξακαηηδφκελα θαη κπνξεί λα βξίζθεη ην ζσζηφ ψζηε λα κε ηνπ μεθεχγνπλ αληηθάζεηο. Πξέπεη αθφκα ν πνηεηήο, φζν κπνξεί λα ζπιιακβάλεη φηαλ γξάθεη ην έξγν ηνπ, αθφκε θαη ην παίμηκν ησλ εξψσλ ηνπ. Δίλαη πην πεηζηηθνί νη πνηεηέο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην πάζνο. Γειαδή εθθξάδεη ηελ ηξηθπκία ηεο ςπρήο θαη ηελ νξγή πην πεηζηηθά εθείλνο πνπ αηζζάλεηαη ηελ ίδηα ηε ζηηγκή ηελ νξγή θαη ηελ ςπρή ηξηθπκηζκέλε. Γη' απηφ ε πνηεηηθή ηέρλε είλαη έξγν αλζξψπνπ πνπ έρεη ηαιέλην ή αλζξψπνπ παζηαζκέλνπ. (Καιφ είλαη λα δνπιεχνπλ κε ηνλ ηξφπν απηφ πνιινί ζελαξηνγξάθνη. Γηαηί ζπλήζσο γξάθνπλ δηαιφγνπο πνπ "δελ κηιηνχληαη"). ΚΔΦΖ (ΓΗΑΝΟΗΑ) Σα ζρεηηθά κε ηε ζθέςε είλαη εθείλα πνπ πξέπεη λα ηα πεηπραίλνπκε κε ην ιφγν. Καη πην ζπγθεθξηκέλα είλαη: Ζ απφδεημε θαη ε αλαίξεζε ησλ επηρεηξεκάησλ Ζ δηέγεξζε ησλ παζψλ φπσο ηνπ θφβνπ, ηνπ νίθηνπ, ηεο νξγήο θαη ησλ παξφκνησλ Αθφκα θαη ην λα ππεξβάιιεηο ή λα ππνηηκάο ηελ αμία ησλ πξαγκάησλ (Γελ κπνξεί λα ππάξμεη νπνηνδήπνηε έξγν ρσξίο λα θηλεί ηδέεο. Υξεηάδεηαη φκσο λα ππάξρεη ηθαλφηεηα λα ιέκε φζα είλαη ζρεηηθά κε ην ζέκα θη φζα ηαηξηάδνπλ ζηελ πεξίπησζε). ΠΑΡΔΚΒΑΗ 4 η Πξέπεη λα ζπγθξαηνύκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλζξώπσλ, ηηο ρεηξνλνκίεο ηνπο, ηα ιόγηα ηνπο. Όια απηά θξύβνπλ πινύην. Πξέπεη λα δηεξεπλνύκε πώο βγάδεη ην ςσκάθη ηνπ ν θησρόο ή "ηνπο ηόλνπο ςσκί" ν πινύζηνο.

10 10 Θα εθπιαγνύκε από ηελ εθεπξεηηθόηεηα ηνπ κηθξνπσιεηή, ηνπο ζπκβηβαζκνύο ηνπ πινπζίνπ, ηηο εμαγνξέο ζπλεηδήζεσλ ζηηο νπνίεο πξέπεη λα πξνβεί ν εθαηνκκπξηνύρνο θαζώο θαη ηε "δηαπινθή" ηνπ κε αλζξώπνπο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο. Η θνηλσλία είλαη πνιύπινθν πξάγκα. Έρεη ηε θσηεηλή πιεπξά ηεο αιιά θαη ηε ζθνηεηλή. Έρεη ηηο νκνξθηέο ηεο θαη ηηο αζρήκηεο ηεο. Έρεη ηε ιάκςε θαη ηε κνύρια ηεο. Έρεη δίθαηνπο θαη άδηθνπο. Σν ζελάξην πξέπεη λα απνθαιύπηεη ηε δσή. ΑΚΖΖ 4 ε Μηα ηεηξακειήο νηθνγέλεηα (παηέξαο, κεηέξα πεξίπνπ ζαξαληάξεδεο γηνο 16, θφξε 14)μεθηλνχλ κε ην απηνθίλεηφ ηνπο γηα κηα εκεξήζηα θπξηαθάηηθή εθδξνκή. ινη είλαη ραξνχκελνη. Γηαλχνπλ πεξίπνπ 40 ρηιηφκεηξα θαη ην απηνθίλεηφ ηνπο παζαίλεη βιάβε. Πψο αληηδξά θαζέλαο απφ απηνχο; Γψζηε ψζεζε ζηελ ηζηνξία. Μελ μερλάηε: ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαζελφο ζα απνθαιχςεη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ. Οη πξάμεηο ηνπο (νη δξάζεηο ηνπο) ζα δψζνπλ ην πεξηερφκελν. ΔΝΑΡΗΟ ΚΑΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ Ζ ινγνηερλία έρεη σο θχξην εξγαιείν ηε ιέμε. Σν ζελάξην έρεη ηελ εηθφλα. κσο θαη νη ζελαξηαθέο εηθφλεο κε ιέμεηο πεξηγξάθνληαη. ηαλ ζην ζελάξην δηαβάδσ ηε ιέμε "απιή ζπηηηνχ", κπνξψ αλ θαληαζηψ ρηιηάδεο απιέο.. Μφλν φηαλ θηλεκαηνγξαθεζεί ε απιή ζα γίλεη ζπγθεθξηκέλε. Θα είλαη απηή θαη φρη θάπνην άιιε. Δίλαη ινηπφλ ην ζελάξην έλα απηφλνκν ινγνηερληθφ είδνο; Έρνπλ γξαθηεί ρηιηάδεο ζειίδεο γχξσ απφ απηφ ην δήηεκα. Έρνπλ γίλεη αηειείσηεο ζπδεηήζεηο, νη νπνίεο ζπλερίδνληαη. Παξνπζηάδνπκε ηξεηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο: Ο Μπέια Μπαιάδ έιεγε φηη ην ζελάξην δελ είλαη πηα έλα ηερληθφ αμεζνπάξ, νχηε κηα ζθαισζηά πνπ ηε βγάδνπκε φηαλ ην ζπίηη έρεη θηηζηεί, αιιά κηα ινγνηερληθή κνξθή πνπ αμίδεη λα αζρνιεζνύλ καδί ηεο πνηεηέο, λα εθδνζεί ζε βηβιίν θαη λα δηαβάδεηαη...

11 11 Ο Αληξέη Σαξθφθζθη πνπ απφ πνιινχο ραξαθηεξίζηεθε "πνηεηήο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ" δελ πηζηεχεη πσο ην ζελάξην είλαη ινγνηερληθφ είδνο: Πξέπεη λα δειψζσ ακέζσο φηη ην ζελάξην δελ ην ζεσξψ ινγνηερληθφ είδνο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φζν πην θηλεκαηνγξαθηθφ είλαη ην ζελάξην, ηφζν ιηγφηεξν κπνξεί λα δηεθδηθήζεη απηφλνκε ζέζε ζηε ινγνηερλία, κε ηνλ ηξφπν πνπ πνιχ ζπρλά κπνξεί λα ηε δηεθδηθήζεη έλα ζεαηξηθφ έξγν. ηελ πξάμε γλσξίδνπκε φηη θαλέλα ζελάξην δελ έθηαζε πνηέ ζε ινγνηερληθό επίπεδν..." Ο Πηέξ Παφιν Παδνιίλη, ζεσξεί πην ζχλζεην ην ζέκα. Γη' απηφλ ην ζελάξην είλαη δνκή πνπ ζέιεη λα είλαη άιιε δνκή. Γξάθεη ινηπφλ: Δάλ δελ ππάξρεη ζην ζελάξην ε ζπλερήο αλαθνξά ζε έλα θηλεκαηνγξαθηθό έξγν πνπ πξόθεηηαη αλ πξαγκαηνπνηεζεί, ηφηε δελ είλαη πιένλ κηα ηερληθή θαη ε ζελαξηαθή ηνπ κνξθή είλαη θαζαξά πξνζρεκαηηθή. Δάλ απνθαζίζεη ινηπφλ έλαο δεκηνπξγφο λα πηνζεηήζεη ηε ζελαξηαθή "ηερληθή", ζα πξέπεη λα δερηεί ζπλάκα ηελ αλαθνξά ζε έλα θηλεκαηνγξαθηθφ έξγν "πξνο εθηέιεζε", ρσξίο ηελ νπνία ε ηερληθή πνπ πηνζέηεζε είλαη πιαζηή - θη άξα αλάγεηαη θαη' επζείαλ ζηηο παξαδνζηαθέο θφξκεο ησλ ινγνηερληθψλ γξαθψλ......μ' απηή ηελ έλλνηα ε θξηηηθή ελφο ζελαξίνπ ζαλ απηφλνκε ηερληθή, απαηηεί πξνθαλψο εηδηθέο ζπλζήθεο, ηφζν ζχλζεηεο, ηφζν θαζνξηζκέλεο απφ έλα ηδενινγηθφ ζχκθπξκα πνπ δελ έρεη ζρέζε νχηε κε ηελ παξαδνζηαθή ινγνηερληθή θξηηηθή, νχηε κε ηελ πξφζθαηε θηλεκαηνγξαθηθή θξηηηθή παξάδνζε - έηζη πνπ λα απαηηεί αθφκε θαη ηελ πξνζθπγή ζε πηζαλά λένπο θώδηθεο... Πξέπεη λα έρνπκε ππ' φςε καο πσο ην ζελάξην (πέξα απφ ηηο ηερληθέο ππνδείμεηο) παξνπζηάδεη κηα ηζηνξία κέζα απφ πξφζσπα πνπ δξνπλ. Μπνξεί ινηπφλ λα ζπγθηλήζεη. Καη είλαη βέβαην πσο θαη ν κε εηδηθφο πνπ ζα ην δηαβάζεη κπνξεί λα ζθελνζεηήζεη κέζα ζην κπαιφ ηνπ ηε δηθή ηνπ ηαηλία. Μπνξεί λα πξν-αηζζαλζεί αλ έρεη ηα θφληα λα γίλεη ελδηαθέξνπζα ηαηλία. ε θακηά πεξίπησζε πάλησο δελ κπνξεί λα θξηζεί κε ινγνηερληθά θξηηήξηα. ίγνπξα γηα λα γίλεη έλα θηίξην πξνεγνχληαη ηα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα. Γηα λα αλαπιαζηεί κηα πεξηνρή, πξνεγείηαη κηα καθέηα. Σν ζελάξην φκσο είλαη θάηη πην ζχλζεην. Έρεη κελ πξννξηζκφ λα γίλεη ηαηλία αιιά κπνξεί θη απφ κφλν ηνπ λα ζπλαξπάδεη ηνλ αλαγλψζηε ή λα ηνλ αθήλεη αδηάθνξν. ΠΑΡΔΚΒΑΗ 5 η Έλαο άλζξσπνο πιεξνθνξείηαη όηη θάπνην νηθείν ηνπ πξόζσπν πνπ επέβαηλε ζε απηνθίλεην ηξάθαξε θαη κεηαθέξζεθε ζε θξίζηκε θαηάζηαζε ζην λνζνθνκείν. πεύδεη ζην λνζνθνκείν θη ν ζπξσξόο ηνπ ιέεη πσο βξίζθεηαη ζην ζάιακν 175 ζην βάζνο ηνπ δηαδξόκνπ. Η ινγνηερλία ζα πεξηγξάθεη ηελ αγσλία ηνπ πεξίπνπ σο εμήο:

12 12 Η αγσλία ηνπ έθηαζε ζην θαηαθόξπθν. Έλνησζε ηηο δπλάκεηο ηνπ λα ηνλ εγθαηαιείπνπλ. ε ηη θαηάζηαζε ζα βξεη ηνλ άλζξσπό ηνπ; Γεκάην αίκαηα; Με θνκκέλν ρέξη; Η θαξδηά ηνπ ρηππάεη ζαλ ηακπνύξιν. Αηώλαο ηνπ θάλεθε ν ρξόλνο ώζπνπ λα θηάζεη ζην ζάιακν 175 θιπ. Ο θηλεκαηνγξάθνο ζα βξεη άιιε ιύζε: ' έλα αηειείσην δηάδξνκν ν άλζξσπνο πξνρσξάεη. Πξνρσξάεη... πξνρσξάεη... Γελ ρξεηάδεηαη λα γξαθηεί ηίπνηα άιιν. Ο ίδηνο ν καθξύο δηάδξνκνο, ν ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα λα δηαλπζεί θνξπθώλεη ηελ αγσλία. Ο θάζε ζθελνζέηεο ζα βξεη ην δηθό ηνπ ηξόπν λα ρεηξηζηεί ην δήηεκα. Ο έλαο ζα πξνηηκήζεη κνλνπιάλν κε ηε κεραλή αθίλεηε. Ο άιινο ζα ζπάζεη ηε ζθελή ζε πιάλα: γεληθό, θνληηλό πνδηώλ πνπ πεξπαηνύλ, ηξάβειηλγθ πίζσ θαη θνληηλό ζην πξόζσπν θιπ. (Έλαο ηδηνθπήο ζθελνζέηεο ζα βξεη θάηη εληειώο έμσ από ηα θιηζέ, θάηη απξόβιεπην). ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΥΡΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΔΝΑΡΗΟΤ Σν ζελάξην είλαη ηα ζεκέιηα πνπ πάλσ ηνπ ζα ρηηζηεί ε παξαγσγή ηεο ηαηλίαο. Δίλαη ε αξρή θαη ν νδεγφο γηα φινπο ηνπο ζπληειεζηέο. Ο ζθελνζέηεο ζα ζπιιάβεη ζην κπαιφ ηνπ ηελ αθξηβή εηθφλα νιφθιεξεο ηεο ηαηλίαο. Θα πεξάζεη ην φξακά ηνπ ζε φινπο ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, εζνπνηνχο θαη ηερληθνχο. Γηαηί, φπσο έιεγε ν Αληξέη Σαξθφθζθη, αλ δελ δεζνχκε, αλ δελ ελσζνχλ ν θιέβεο θαη ηα λεχξα καο, αλ δελ αξρίζεη λα θπθινθνξεί ην αίκα φισλ καο ζηνλ ίδην νξγαληζκφ, γηα λα ην πνχκε έηζη, απινχζηαηα είλαη αδχλαην λα γίλεη πξαγκαηηθή ηαηλία... Ο δηεπζπληήο παξαγωγήο ζα κειεηήζεη ην ζελάξην θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην ζθελνζέηε θαη ηνπο ηερληθνχο ζπληειεζηέο ζα πξνβιέςεη ην ρξφλν πνπ ζα ρξεηαζηεί, ηελ ηερληθή ππνζηήξημε πνπ ζα απαηηεζεί, ηα ληεθφξ, ηα θνπζηνχκηα. Βάζεη απηψλ θαζψο θαη ηηο ακνηβέο ηερληθψλ, εζνπνηψλ θαη θνκπάξζσλ ζα πξνυπνινγίζεη θαη ην θφζηνο ηεο ηαηλίαο. Ο βνεζόο ζθελνζέηεο ζα ην αλαιχζεη γηα λα βγάιεη ηηο αλάγθεο ζε ξφινπο, ρψξνπο, εζσηεξηθά-εμσηεξηθά, εκεξήζηα-λπρηεξηλά θιπ. Ο ζθελνγξάθνο ζα δεη ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ ζθεληθψλ ζε ζηπι, θπζηθνχο ρψξνπο, θαηαζθεπέο, παξεκβάζεηο. Ο ελδπκαηνιόγνο ζα θξνληίζεη ην πψο θαη ην κε ηη ζα ληχζεη ηνπο εζνπνηνχο. Ο θξνληηζηήο ζα εληνπίζεη ηα κηθξναληηθείκελα πνπ ζα απαηηεζνχλ. Σν ζθξηπη γηα λα παξαθνινπζεί ηηο ζσζηέο ζπλδέζεηο απφ πιάλν ζε πιάλν, απφ ζθελή ζε ζθελή, απφ ζεθάλο ζε ζεθάλο.

13 13 Οη εζνπνηνί ζα κάζνπλ ηνπο δηαιφγνπο, ζα θάλνπλ κηα πξψηε πξνζέγγηζε ηνπ ξφινπ θαη θαηφπηλ ζε ζπλεξγαζία κε ην ζθελνζέηε ζα πιάζνπλ έλα νινθιεξσκέλν ραξαθηήξα. Ο δηεπζπληήο θωηνγξαθίαο ζα αλαδεηήζεη ηελ αηκφζθαηξα πνπ ζα πξνηείλεη ζην ζθελνζέηε. ΝΣΟΚΗΜΑΝΣΔΡ ΑΛΛΑ ΔΝΑΡΗΑ Σν ληνθηκαληέξ (ηαηλία ηεθκεξίσζεο) είλαη έλα εμαηξεηηθά δχζθνιν είδνο. Φπζηθά δελ ελλννχκε θάπνηεο επηδεξκηθέο ηειενπηηθέο έξεπλεο πνπ νξηζκέλνη αδαείο απνθαινχλ "ληνθηκαληέξ". Σν ΝΣΟΚΗΜΑΝΣΔΡ πξνυπνζέηεη έξεπλα ζε βάζνο, απαηηεί θσο απφ φιεο ηηο πιεπξέο, εθθξαζηηθή ηφικε θαη θαληαζία, ζάξξνο, επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε. Τπάξρνπλ πνιιά είδε ληνθηκαληέξ (θνηλσληθά, πνιηηηθά, εζλνινγηθά, ιανγξαθηθά, ηζηνξηθά, ηνπξηζηηθά, βηνκεραληθά, αξραηνινγηθά θιπ). Σν θάζε έλα απαηηεί ην δηθφ ηνπ ρεηξηζκφ. Μπνξεί λα ζπλππάξρεη ε καξηπξία κε ην ηζηνξηθφ νπηηθφ ληνθνπκέλην, κε ηελ αλαπαξάζηαζε ελφο γεγνλφηνο (εζνπνηνί ππνδχνληαη ξφινπο), κε ην ζρνιηαζκφ θιπ. Γηα λα δέζνπλ φια απηά ρξεηάδεηαη ζελάξην. Φπζηθά ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ην ζελάξην πξηλ ην γχξηζκα δελ κπνξεί λα είλαη πιήξεο (φηαλ γηα παξάδεηγκα πάκε λα θηλεκαηνγξαθήζνπκε κηα εξγαηηθή εμέγεξζε, πνπ πηζαλνινγνχκε πσο ζα ππάξμεη ζχγθξνπζε εξγαηψλ θαη αζηπλνκίαο). Μεξηθνί ληνθηκεληαξίζηεο αθηεξψζεθαλ ζ' απηφ ην γνεηεπηηθφ θηλεκαηνγξαθηθφ είδνο θαη δεκηνχξγεζαλ "ζρνιή" (π.ρ. Σδίγθα Βεξηφθ, Γηφξηο Ίβελο, Υατλφθζθη - φηκαλ θιπ). ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΔ ΔΗΡΔ (ήξηαι - Serial) Σα ζήξηαι πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ δηάξθεηα, ζπλήζσο εμνπζελψλνπλ ηνλ ζεαηή κε αλνχζηεο ιεπηνκέξεηεο. Γελ δηαθξίλνληαη δειαδή γηα ηελ θαιιηηερληθή ηνπο νηθνλνκία. Παξαθνινπζνχκε δειαδή πψο νη ήξσεο θηηάρλνπλ ηνλ θαθέ ηνπο, πφζε ψξα θάλνπλ λα ληπζνχλ θιπ. Γηα λα θξαηήζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζεαηή αμηνπνηνχλ θαηά θάπνην ηξφπν ηελ εκπεηξία ηεο θιαζζηθήο δξακαηνπξγίαο (θνξπθψζεηο ζηα κνλά επεηζφδηα - 1 ν, 3 ν, 5 ν θιπ, απξφνπηα γεγνλφηα - έζησ θη αλ ζπλήζσο δελ είλαη θαζφινπ πεηζηηθά - ίληξηγθεο γηα ηε δεκηνπξγία ζαζπέλο, "αλαηξνπέο" φπσο ε κακά λα εξσηεχεηαη ην θίιν ηεο θφξεο ηεο θιπ).

14 14 Αζθαιψο κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ θαη ελδηαθέξνπζεο ηειενπηηθέο ζεηξέο, αιιά απηφ ην απνθεχγνπλ ηα θαλάιηα γηαηί αλεβάδνπλ ην θφζηνο θαη ρξεηάδνληαη πνιχ ρξφλν γηα λα γπξηζηνχλ. Ο Ράηλεξ-Βέξλεξ Φαζκπίληεξ γχξηζε ην ζήξηαι "Βεξνιίλν Αιεμάληεξ Πιαηο" κε θαζαξά θηλεκαηνγξαθηθέο απαηηήζεηο. πνπδαία δνπιεηά, κεγάιε επηηπρία αιιά θαη ηεξάζηην ην θφζηνο. Ζ γεξκαληθή ηειεφξαζε δελ μαλαηφικεζε θάηη παξφκνην. ΟΛΑ "ΔΝΑΡΗΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ" Οη εηδήζεηο έρνπλ ζελάξην: Ζ ζεηξά ησλ ζεκάησλ Πφηε κηιάεη ON θαη πφηε OFF ν ηειεπαξνπζηαζηήο Ρεπνξηάδ Τιηθφ αξρείνπ Γειψζεηο δηαθφξσλ πξνζψπσλ θιπ Σν βηληενθιίπ έρεη ζα βάζε ζελαξίνπ ηα ιφγηα ηνπ ηξαγνπδηνχ. Ζ εηθφλα φκσο έρεη ζπλήζσο κηα άιιε απηφλνκε ηζηνξία κε αξρή, κέζε θαη ηέινο. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γείγκαηα ζελαξίωλ Απφζπαζκα απφ ην πξσηφηππν ζελάξην ηνπ εξγθέη Ατδελζηάηλ γηα ηελ ηαηλία Οθηψβξεο. ΠΡΧΣΖ ΠΡΑΞΖ Σα ρξπζά, νη πνιχηηκεο πέηξεο, ιάκςεηο θάιππηαλ ην ζηέκκα ηνπ ηζάξνπ, ην ζθήπηξν, ηελ απηνθξαηνξηθή ζθαίξα. Σν ρξπζάθη έιακπε, απιάθσλε ηε ιάκςε, ζπηλζεξνβνινχζε ηηο πέηξεο... ζν... ζν νη ιηκνθηνλνχζεο κάδεο δελ είραλ νξζψζεη ηηο ζθειεησκέλεο γξνζηέο ησλ γπλαηθψλ, φζν ηα ηξαρηά ρέξηα ησλ εξγαηψλ δελ είραλ ζηακαηήζεη ηηο κεραλέο,

15 15 φζν, απφ ηε γε, δελ είραλ πςσζεί ηα θινγεξά θπιιάδηα, φζν δελ είραλ παχζεη νη ξηπέο ζηα πεηλαζκέλα ραξαθψκαηα, φζν δελ είραλ νξζψζεη, θνπλήζεη ην απεηιεηηθφ ρέξη. Αιιά λα πνπ ΖΚΩΘΖΚΑΝ, θαη χςσζαλ ηα ρέξηα. Καη ην ζηέκκα άξρηζε λα ζακπψλεη, λα μεζσξηάδεη. Σφηε ε εθηπθισηηθή ιάκςε εμαθαλίζηεθε. Σφηε έγηλε νξαηφ ην βαξχ, θαηαζιηπηηθφ είδσιν... Σν είδσιν ηεο απνιπηαξρηθήο εμνπζίαο, πνπ νξζψλεηαη πάλσ ζηε γηγαληηαία γπαιηζηεξή πέηξα, κε θφλην έλα νπξαλφ γεκάην απεηιεηηθά ζχλλεθα. Οη κεγαιεηψδεο δηαδειψζεηο θηλνχληαλ ζαλ θχκαηα ηνπ σθεαλνχ. Σν έλα θχκα κεηά ην άιιν, νη κάδεο ησλ εξγαηψλ, θχκα ην θχκα, νη κάδεο ησλ αγξνηψλ, νη κάδεο ησλ ζηξαηησηψλ, θχκα ην θχκα, έξρνληαλ λα δηνγθψζνπλ ην αλψηαην έλαην θχκα. Καη, αλεβαζκέλνο ζηελ αθξφ ηεο γεληθεπκέλεο αλαηαξαρήο, έλαο δσληαλφο αλζξσπάθνο, έλαο εξγάηεο, έβαιε ην πφδη ηνπ πάλσ ζην ζηέκκα ηνπ ηζάξνπ. Πάλσ ζηε κνιπβέληα θνξψλα ηνπ αγάικαηνο ηνπ Αιέμαλδξνπ ηνπ ηξίηνπ. Άγαικα πνπ πςσλφηαλ ζηε ζθηά ησλ ρξπζψλ ηξνχισλ ηνπ σηήξνο, δίπια ζηηο γξακκέο ηνπ ηξακ. ηνλ κεηαιιηθφ απρέλα ηνπ απηνθξάηνξα, δσληαλά ρέξηα πέξαζαλ κηα εχθακπηε - θαη ζαλαηεθφξα - ζειηά. Σν ζθνηλί ηεληψζεθε, ν θφκπνο ζθίρηεθε... ηα θαξθηά ηηλάρηεθαλ...

16 16 ηαιαληεπφκελε, ε θνχθια θχιεζε απφ ην βάζξν ηεο, έπεζε θαη ζξπκκαηίζηεθε. αλ ζξαχζκαηα πεηάρηεθαλ νη ιέμεηο: Δ ΟΛΟΤ! Δ ΟΛΟΤ! Δ ΟΛΟΤ!... ηηο θπιαθέο, ζηνπο σρξνχο θξαηνχκελνπο, ηηο πφιεηο, ηηο ζηέπεο, ηνπο αγξνχο. ηνπο Γεσξγηαλνχο, ζηνπο Κηξγθίδηνπο, ζηνπο Φηλιαλδνχο Δ ΟΛΟΤ! Δ ΟΛΟΤ! Καη ζηνπο αζηνχο θαη δηαλννχκελνπο ζπγθεληξσκέλνπο ζην αλάθηνξν Σαβξηηζέζθη.(έδξα ηεο Γνχκαο) ηνπο ζηξαηεγνχο, ζηνπο εκπφξνπο, ζηνπο αζηπθχιαθεο Δ ΟΛΟΤ! ΕΖΣΩ! Γαγθψλνληαο ην ζηφκα νη αξρηδηάθνλνη θψλαδαλ: ΕΖΣΩ Ζ ΠΡΟΩΡΗΝΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ Ο κεηξνπνιίηεο ηνπ Νφβγθνξνλη ραηξέηεζε ηελ θπβέξλεζε κε έλα Te Deum. Έλαο αμησκαηηθφο ηεο αζηπλνκίαο απφ ηελ επαξρία ραηξέηεζε ηνλ Ρνηδηάλθν κε έλα ηειεγξαθεκα: ΟΝΣΑ ΔΝΑ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΓΖΜΟΚΡΑΣΖ ΔΓΩ ΚΑΗ ΓΔΚΑ ΔΦΣΑ ΥΡΟΝΗΑ, ΥΑΗΡΔΣΗΕΩ ΣΖΝ ΑΤΣΟΤ ΔΞΟΥΟΣΖΣΑ Α... Οη θακπάλεο ρηχπαγαλ... Σα ζπκηαηά πεγαηλνέξρνληαλ...

17 17 Οη νκηιεηέο ησλ κηθξναζηηθψλ θνκκάησλ μειαξπγθηάδνληαλ ζαλ ηηο κπαιαιάηθεο... ζαλ ηξαγνχδη ατδνληψλ πεηνχζαλ ε ήρνη ηνπ ηειέγξαθνπ: Δ ΟΛΟΤ... Δ ΟΛΟΤ... Δ ΟΛΟΤ... ΝΣΔΚΟΤΠΑΕ ΔΝΑΡΗΟΤ Απφ ηελ ηαηλία ηνπ ηήβελ πήικπεξγθ Ιληηάλα Σδόνπλο θαη ε ηειεπηαία ηαπξνθνξία Δηθόλα Ήρνο Ζ ζθελή παξνπζηάδεη έλα επεηζφδην απφ ηελ παηδηθή ειηθία ηνπ Ηληηάλα Σδφνπλο. Ο λεαξφο Ηληηάλα έρεη θαηαθέξεη λα απνζπάζεη έλαλ πνιχηηκν ζηαπξφ ηνπ πέκπηνπ αηψλα απφ κηα νκάδα ιεζηψλ πνπ ηνλ είρε θιέςεη. Ο λεαξφο δξαπεηεχεη κε ην άινγν θαη πεδάεη ζε έλα ηξέλν πνπ κεηαθέξεη δψα ηνπ ηζίξθνπ. Πέθηεη κέζα ζην ιάθθν κε ηα θίδηα, θαηαθέξλεη λα βγεί αιιά νη ιεζηέο ηνλ πξνιαβαίλνπλ Δμσηεξηθφ, εκέξα. Πάλσ ζηελ νξνθή ηνπ βαγνληνχ. Ο ιεζηήο φξζηνο πξνρσξάεη πξνο ηνλ Ηληηάλα πνπ νπηζζνρσξεί θαζηζκέλνο ζηα πφδηα ηνπ πξνο ηε κεραλή ιήςεο, αιιά βξίζθεη κηα θαηαπαθηή. Λεζηήο: Έια κηθξέ, δελ κπνξείο λα μεθύγεηο. 2. Δζσηεξηθφ ηνπ βαγνληνχ. Ο Ηληηάλα πέθηεη απφ ςειά ζην πάησκα θαη ε θάκεξα κεηαθηλείηαη ειαθξά απφ πάλσ πξνο ηα θάησ. 3. Γθξν πιάλν ηνπ Ηληηάλα πνπ παξακεξίδεη ηα καιιηά απφ ηα κάηηα ηνπ. 4. Απφ ην βάζνο ηνπ βαγνληνχ έλα ιηνληάξη βαδίδεη πξνο ηνλ Ηληηάλα πνπ είλαη θαζηζκέλνο θάησ κε ηηο πιάηεο ζην αξηζηεξφ κέξνο ηνπ πιάλνπ. 5. Μεζαίν πιάλν ηνπ Ηληηάλα πνπ νπηζζνρσξεί πξνο ηνλ ηνίρν. 6. Γεληθφ πιάλν ηνπ ιηνληαξηνχ πνπ πιεζηάδεη. Μνπζηθή Μνπζηθή Μνπζηθή Μνπζηθή θαη θξαπγέο ηνπ Ηληηάλα. Μνπζηθή.

18 18 7. Μεζαίν πιάλν ηνπ Ηληηάλα πνπ γπξίδεη γηα λα πάξεη ην καζηίγην πνπ θξέκεηαη ζηνλ ηνίρν. Μνπζηθή. 8. Γεληθφ ηνπ ιηνληαξηνχ. Βξπρεζκφο ηνπ ιηνληαξηνχ. 9. Ακεξηθάληθν πιάλν ηνπ Ηληηάλα πνπ πιαηαγίδεη ην καζηίγην. 10. Γθξν πιάλν ηνπ Ηληηάλα πνπ δείρλεη ηελ νπιή πνπ ηνπ άλνημε ζην κέησπν ην καζηίγην. Μνπζηθή. Μνπζηθή. 11. Γθξφ πιάλν ηνπ ιηνληαξηνχ. Μνπζηθή. 12. Μεζαίν πιάλν ηνπ Ηληηάλα πνπ ζηξηθνγπξίδεη ην καζηίγην. 13. Λεπηνκέξεηα ηνπ ρεξηνχ ηνπ Ηληηάλα κε ην καζηίγην. 14. Ζ θάκεξα θηλείηαη απφ πάλσ πξνο ηα θάησ. Απφ ην πξφζσπν ηνπ Ηληηάλα ζην ρέξη ηνπ πνπ παίξλεη ην ζηαπξφ απφ ην πάησκα. 15. Γθξν πιάλν (θφληξ πινλδέ) ησλ ιεζηψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ θαηαπαθηή. 16 Ο Ηληηάλα πεηάεη πξνο ηα πάλσ ηελ άθξε ηνπ καζηηγίνπ θαη ν ιεζηήο ην πηάλεη (ε θάκεξα αθνινπζεί ηελ θίλεζε απφ ηα θάησ πξνο ηα πάλσ). Μνπζηθή. Μνπζηθή. Μνπζηθή Λεζηήο: Πέηα ην καζηίγην. Μνπζηθή. 17. Γθξν πιάλν ηνπ ιηνληαξηνχ πνπ θάλεη έλα πήδεκα. 18. Οη ιεζηέο ηξαβνχλ επάλσ ηνλ Ηληηάλα ελψ ην ιηνληάξη, πεδψληαο, πξνζπαζεί λα δαγθψζεη. 19. Δμσηεξηθφ, εκέξα. Μεζαίν πιάλν ησλ ιεζηψλ πνπ βνεζνχλ ηνλ Ηληηάλα λα ζεθσζεί. Μνπζηθή. Μνπζηθή. Λεζηήο: Σν ιέεη ε θαξδηά ζνπ κηθξέ, αιιά απηό κνπ αλήθεη. εκείωζε: Ζ ζθελή δηαξθεί 45 δεπηεξφιεπηα.

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Κεφαλληνού Λουκία Το ποτάμι- Αντώνης Σαμαράκης [ I N T E R N A T I O N A L S C H O O L O F A T H E N S ] Αληώλεο Σακαξάθεο Αζήλα 1919- Πύινο Μεζζελίαο 2003 Τν πνηάκη Γραμματολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο)

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) (ην κπαθγθξάνπλη, ζε βίληεν δξφκνπ κε δέληξα, θπξίσο θππαξίζηα, ν νπνίν εθηείλεηαη ζε φιν ην κήθνο ηεο ζθελήο. Δπί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα