Τευμξλξγική και Πξιξςική Υπεοξυή ρςη Διαυείοιρη Επικίμδσμωμ Ιαςοικώμ Απξβλήςωμ: «Κ.Ε.Μ.Α. Βξοείξσ Ελλάδξπ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τευμξλξγική και Πξιξςική Υπεοξυή ρςη Διαυείοιρη Επικίμδσμωμ Ιαςοικώμ Απξβλήςωμ: «Κ.Ε.Μ.Α. Βξοείξσ Ελλάδξπ»"

Transcript

1 Τευμξλξγική και Πξιξςική Υπεοξυή ρςη Διαυείοιρη Επικίμδσμωμ Ιαςοικώμ Απξβλήςωμ: «Κ.Ε.Μ.Α. Βξοείξσ Ελλάδξπ» Αικαηεπίνη Μανοςζίδος, Γιπλ. Φημικόρ Μησανικόρ Υπεύθςνη Παπαγωγήρ & Ποιοηικού Δλέγσος Sterimed Ltd

2 Sterimed Ltd: 10 υοόμια εμπειοίαπ και ενειδίκεσρηπ Ο πξώηνο θύθινο απνζηείξσζεο ΔΙΑ-ΜΦ πξαγκαηνπνηήζεθε ην ζπλερή έηε απνθιεηζηηθήο απαζρόιεζεο κε ηε δηαρείξηζε ΔΙΑ-ΜΦ Μαθξνρξόληεο θαη ζηαζεξέο ζπλεξγαζίεο

3 Η Sterimed Ltd ππώηη ην 2004 ζρεδίαζε, κειέηεζε & ππέβαιε πξόηαζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ππώηος Κέληξνπ επεμεξγαζίαο Μνιπζκαηηθώλ Απνβιήησλ (ΚΔΜΑ) κε απνζηείξσζε ζηελ Διιάδα ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2005 έιαβε ηελ ππώηη γηα ηελ Διιάδα ΔΠΟ ηνλ Απξίιην ηνπ 2008 ππώηη ζηελ Διιάδα μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππώηος Κέληξνπ Δπεμεξγαζίαο Μνιπζκαηηθώλ Απνβιήησλ κε απνζηείξσζε κε ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν «Κ.Δ.Μ.Α. Βνξείνπ Διιάδνο»

4 Τν «Κ.Δ.Μ.Α. Βνξείνπ Διιάδνο» είλαη ην μεγαλύηεπο ΚΔΜΑ απνζηείξσζεο ζε κέγεζνο θαη δπλακηθόηεηα ςπεπκαλύπηει ηηο αλάγθεο ηνπ ζπλόινπ ησλ ΥΜ όιεο ηεο Βόξεηαο Διιάδαο δηαζέηεη Πιζηοποίηζη ISO 9001 θαη ISO επεμεξγάδεηαη ηα ΔΙΑ-ΜΦ πεπιζζόηεπων από 120 κεγάισλ θαη κηθξώλ ΥΜ

5 Από ηνλ Απξίιην ηνπ 2008 έσο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2009 ζην «Κ.Δ.Μ.Α. Βνξείνπ Διιάδνο» επεμεξγάζζεθαλ κιλά ΔΙΑ-ΜΦ Σε εηήζηα βάζε επεμεξγάδεηαη πεξίπνπ ην 1/3 ηεο ζπλνιηθήο παξαγόκελεο πνζόηεηαο ΔΙΑ-ΜΦ ζηελ Διιάδα Συνολικές ποσότττ ες που επεξεργάσθηκαν το έτος 2009 ανά κατηγορία Υγειονομικής Μονάδας Συνολικές ποσότττ ες που διαχειρίσθηκαν το έτος 2009 ανά γεωγραφική περιοχή Κέληξα Υγείαο Ιδησηηθά Γηαγλσζηηθά Κέληξα Ιδησηηθέο Κιηληθέο Ιδησηηθά Ιαηξεία Γεκόζηα Ιαηξεία Ιδησηηθά Δξεπλεηηθά Δξγαζηήξηα Γπηηθή Μαθεδνλία Θεζζαιία Αηηηθή Ννκόο Θεζζαινλίθεο Γεκόζηα Ννζνθνκεία Αλαηνιηθή Μαθεδνλία & Θξάθε Υπόινηπν Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (εθηόο Ν. Θεζ/λίθεο)

6 Διαυείοιρη ΕΙΑ-ΜΧ Πξνζσξηλή Απνζήθεπζε ΔΙΑ-ΜΦ από Παξαγσγό Σπιινγή Μεηαθνξά ΔΙΑ-ΜΦ πξνο Δπεμεξγαζία Μεηαθνξά Δπεμεξγαζκέλσλ ΔΙΑ-ΜΦ πξνο Τειηθή Γηάζεζε Πξνζσξηλή Απνζήθεπζε & Δπεμεξγαζία ΔΙΑ-ΜΦ

7 Παοαλαβή ΕΙΑ-ΜΧ από ςιπ ΥΜ Γιάθεζη ςπθηηθνύ ζαιάκνπ θαη ειεθηξνληθνύ δπγνύ Καηαμέηπηζη και καηαγπαθή βάξνπο παξαιακβαλόκελσλ απνβιήησλ Σςμπλήπωζη ζπλνδεπηηθώλ εγγξάθσλ παξαιακβαλόκελσλ απνβιήησλ

8 Σσλλξγή-Μεςατξοά ΕΙΑ-ΜΧ Ο μεγαλύηεπορ ηδηόθηεηνο ζηόινο νρεκάησλ κεηαθνξάο ΔΙΑ Ο μεγαλύηεπορ αξηζκόο νδεγώλ Κάιπςε όλων ησλ γεσγξαθηθώλ πεξηνρώλ Δθηέιεζε καθημεπινών δξνκνινγίσλ

9 Παοάδξρη ΕΙΑ-ΜΧ ρςξ «Κ.Ε.Μ.Α. Βξοείξσ Ελλάδξπ» Γύο ξάκπεο εθθόξησζεο. Σςμπλήπωζη ζπλνδεπηηθώλ εγγξάθσλ απνβιήησλ Δηζαγσγή ζηνηρείσλ ζε ηλεκηπονικό απσείο. Οινθιεξσκέλε ισνηλαζιμόηηηα θαη ειεθηξνληθή παξαθνινύζεζε

10 Ποξρωοιμή απξθήκεσρη ΕΙΑ-ΜΧ Χπθηηθόο ζάιακνο ρσξεηηθόηεηαο m 3 κε δύο ανεξάπηηηα ςπθηηθά ζπζηήκαηα θαη ειεθηξνληθό έιεγρν Αςηόμαηερ ειεθηξνθίλεηα αλνηγόκελεο πόξηεο Ανοξείδωηερ επηθάλεηεο θαη βιομησανικό δάπεδν Σύζηεκα επεξεπγαζίαρ ηνπ αέξα

11 Επενεογαρία ΕΙΑ-ΜΧ Τα ΔΙΑ-ΜΦ οδηγούνηαι ζε παπηίδερ ζην ρώξν επεμεξγαζίαο Δηζαγσγή ζηνηρείσλ κεηαθίλεζεο ησλ ΔΙΑ-ΜΦ ζε ηλεκηπονικό απσείο Δκθόπηωζη ησλ ΔΙΑ-ΜΦ εληόο ηνπ θιηβάλνπ Σύζηεκα επεξεπγαζίαρ ηνπ αέξα ζην ρώξν θόξησζεο

12 Επενεογαρία ΕΙΑ-ΜΧ Τεμασιζμόρ ησλ απνβιήησλ εληόο ηνπ θιηβάλνπ Σςνεσήρ ανάδεςζη ησλ απνβιήησλ Υδπαςλικά κινούμενερ ζύξεο θόξησζεο θαη εθθόξησζεο Αςηόμαηη διεξαγωγή, έλεγσορ και καηαγπαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο απνζηείξσζεο κέζσ Η/Υ θαη απεηθόληζε ζε SCADA

13 Επενεογαρία ΕΙΑ-ΜΧ Φάζειρ ππογπάμμαηορ αποζηείπωζηρ: 1. Αθαίξεζε αέξα θαη δεκηνπξγία θελνύ (pre-vacuum) 2. Δηζαγσγή θεθνξεζκέλνπ αηκνύ εληόο ηνπ θιηβάλνπ 3. Απνζηείξσζε ζε ζεξκνθξαζία 134 o C θαη ζρεηηθή πίεζε 2,0 Bar γηα 30 ιεπηά 4. Απνζπκπίεζε θιηβάλνπ θαη ζπκπύθλσζε πδξαηκώλ 5. Ξήξαλζε απνζηεηξσκέλνπ θνξηίνπ 6. Δθθόξησζε απνζηεηξσκέλσλ απνβιήησλ

14 Μεςατξοά & Τελική Διάθερη επενεογαρμέμωμ ΕΙΑ-ΜΧ Γύο ζηαζεξνί ζηαζκνί θόξησζεο Κίηπινοι μεηαλλικοί ππνδνρείο Σςνοδεςηικά έγγξαθα κέζσ ειεθηξνληθνύ αξρείνπ Ιδιόκηηηο όρεκα κεηαθνξάο επεμεξγαζκέλσλ ΔΙΑ-ΜΦ

15 Ποαγμαςξπξιξύμεμξι έλεγυξι Πιζηοποιημένη αποζηειπωηική ικανόηηηα από ην Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ Βιολογικόρ και σημικόρ έλεγσορ ζε θάζε θύθιν επεμεξγαζίαο ΔΙΑ-ΜΦ Μικποβιολογικόρ έλεγσορ ζπκππθλσκάησλ Μικποβιολογικών έλεγσορ απνζηεηξσκέλσλ ΔΙΑ-ΜΦ ζε ζπλεξγαζία κε XYTA - ΣΟΤΑΝΘ

16 Λξιπέπ σπξδξμέπ Μεραλνπξγείν γηα ηαθηηθέο ζπληεξήζεηο θαη επηζθεπέο Δμνπιηζκόο πιύζεο θαη απνιύκαλζεο νρεκάησλ κεηαθνξάο ΔΙΑ-ΜΦ Απηόκαην πιπληήξην απνιύκαλζεο θάδσλ κεηαθνξάο ΔΙΑ-ΜΦ

17 Λξιπέπ σπξδξμέπ Φώξνη πγηεηλήο Φώξνο αλάπαπζεο πξνζσπηθνύ Γξαθεία δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο

18 Σαπ εσυαοιρςώ για ςημ ποξρξυή ραπ

Έντσπο Ελέγτοσ Επιτειρήσεων Αρτοποιίας - Ζαταροπλαστικής

Έντσπο Ελέγτοσ Επιτειρήσεων Αρτοποιίας - Ζαταροπλαστικής Έντσπο Ελέγτοσ Επιτειρήσεων Αρτοποιίας - Ζαταροπλαστικής Σηοισεία Επισείπηζηρ Επωνςμία Πόλη - διεύθςνζη Τ.Κ Τηλέθωνο, Φαξ Ονομαηεπώνςμο ιδιοκηήηη ΑΦΜ Ονομαηεπώνςμο νομίμος εκπποζώπος Απιθμόρ Αδείαρ Εγγπαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΒΙΟΑΔΡΙΟΤ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΧΝ ΦΤΣΣΑΛΔΙΑ

ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΒΙΟΑΔΡΙΟΤ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΧΝ ΦΤΣΣΑΛΔΙΑ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΙΚΣΤΧΝ & ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΔΝΣΡΧΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΚΔΛ ΦΤΣΣΑΛΔΙΑ ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΒΙΟΑΔΡΙΟΤ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΧΝ ΦΤΣΣΑΛΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Guidelines for the Implementation of the Proposed Action

Guidelines for the Implementation of the Proposed Action Επιλογζσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων για τον Ζλεγχο των Εκπομπών των Αερίων του Φαινομζνου του Θερμοκθπίου LIFE 09 ENV GR 294 / WASTE-C-CONTROL Guidelines for the Implementation of the Proposed Action Κοηάνθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING)

ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING) Γ. Σούτσου 9 Αθήνα Τ.Κ. 115 21 Τηλ. 210-64 36 902 Fax 210-64 28 184 e-mail: mebika@tee.gr ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING) Η κνλάδα θαηαζθεπάδεηαη από ηνλ Ιζπαληθό νίθν BIGAS

Διαβάστε περισσότερα

Βειηηζηνπνίεζε δξνκνινγίσλ δεκνηηθώλ νρεκάησλ

Βειηηζηνπνίεζε δξνκνινγίσλ δεκνηηθώλ νρεκάησλ Ενεργειακό Γραθείο Κσπρίων Πολιηών Βειηηζηνπνίεζε δξνκνινγίσλ δεκνηηθώλ νρεκάησλ Supported by the European Commission through the Intelligent Energy- Program and the Cyprus Union of Communities ηάδια Βεληιζηοποίηζης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΚ. Σύζηεκα Δμνηθνλόκεζεο Καπζίκσλ. By Alfaphonet Ltd

ΣΔΚ. Σύζηεκα Δμνηθνλόκεζεο Καπζίκσλ. By Alfaphonet Ltd ΣΔΚ Σύζηεκα Δμνηθνλόκεζεο Καπζίκσλ By Alfaphonet Ltd Απηό ην πξντόλ αλαπηύρζεθε ζύκθσλα κε ηηο απζηεξέο ηερληθέο απαηηήζεηο πξαγκαηηθώλ θαη ελεξγώλ Σηαζκώλ Βάζεο ζηελ Διιάδα. Τν Πξόβιεκα Οη πεξηζζόηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Πποδημοζίεςζη ηος ππογπάμμαηορ «Ππάζινερ Τποδομέρ 2010» Όπια πποϋπολογιζμών και Ποζοζηό Υπημαηοδόηηζηρ

Πποδημοζίεςζη ηος ππογπάμμαηορ «Ππάζινερ Τποδομέρ 2010» Όπια πποϋπολογιζμών και Ποζοζηό Υπημαηοδόηηζηρ Πποδημοζίεςζη ηος ππογπάμμαηορ «Ππάζινερ Τποδομέρ 2010» Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Πξάζηλεο Υπνδνκέο 2010» αλέξρεηαη ζε 30 εκαη. εςπώ θαη απεπζχλεηαη ζε πθηζηάκελεο θαη λενζπζηαζείζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΑ ΣΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΑ ΓΗΠΔΓΑ

ΒΙΑ ΣΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΑ ΓΗΠΔΓΑ ΒΙΑ ΣΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΑ ΓΗΠΔΓΑ Θέμα: Προηάζεις ηης Δ.Π.Ο. για μια ζύγτρονη ανηιμεηώπιζη ηης βίας ζηα ποδοζθαιρικά γήπεδα Η Διιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία θσδηθνπνηώληαο ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύζπλνη κειέηεο: Γεκεηξαθόπνπινο Νηθόιανο Παπαδεκεηξίνπ Αξγύξεο

Υπεύζπλνη κειέηεο: Γεκεηξαθόπνπινο Νηθόιανο Παπαδεκεηξίνπ Αξγύξεο Βιωζιμόηηηα και ζκοπιμόηηηα ανάπηςξηρ δακηςλίος οπηικών ινών ζηην πόλη ηηρ Τπίποληρ από ηη μεπιά ηος Δημοζίος. Υπεύζπλνη κειέηεο: Γεκεηξαθόπνπινο Νηθόιανο Παπαδεκεηξίνπ Αξγύξεο Πεπιγπαθή έπγος Μειέηε,

Διαβάστε περισσότερα

NEWS FAX/MAIL. Νέα πποφόνηα από ηην KLEEMANN. FREESTAIR VertiPlat (καηακόπςθη πλαηθόπμα για ΑΜΕΑ)

NEWS FAX/MAIL. Νέα πποφόνηα από ηην KLEEMANN. FREESTAIR VertiPlat (καηακόπςθη πλαηθόπμα για ΑΜΕΑ) NEWS FAX/MAIL Κιλκίς, 1 Ιουλίου 2011 Νέα πποφόνηα από ηην KLEEMANN FREESTAIR VertiPlat (καηακόπςθη πλαηθόπμα για ΑΜΕΑ) Νέα πξόηαζε γηα ηελ ειεύζεξε κεηαθίλεζε ησλ αλζξώπσλ κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο γηα κέγηζηε

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ μεηαθοπάρ αίμαηορ και παπαγώγων ηος και λοιπού βιολογικού ςλικού

Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ μεηαθοπάρ αίμαηορ και παπαγώγων ηος και λοιπού βιολογικού ςλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2 η Τ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «Κ Τ Λ Ι Σ Ε Ι Ο» Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ μεηαθοπάρ αίμαηορ και παπαγώγων ηος και λοιπού βιολογικού ςλικού ΕΙΑΓΩΓΗ Η κεηαθνξά βηνινγηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294 Επιλογέρ διασείπιζηρ αποβλήηων για ηον έλεγσο ηων εκπομπών ηων αεπίων ηος θαινομένος ηος θεπμοκηπίος Περικλής Καθάζης (Προϊζηάμενος Δ/νζης Προμηθειών-Υπηρεζιών-Προγραμμάηων, ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.) (WASTE-C-CONTROL)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΘΖΝΗΩΝ ΠΟΛΟΓΗΜΟ 212 Γήκνο ζελαίσλ Γ/λζε Καζαξηόηεηαο - λαθύθισζεο & πληήξεζεο Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ Ηεξά Οδόο 151, 122 41 ηγάιεσ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΘΖΝΗΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΦΧΣΔΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Μονάδων Αποηέθρωζης & σναποηέθρωζης άρθρο 25 και 29 ηοσ Κανονιζμού (ΕΚ) 1069-2009 Παρ. ΙΙΙ και Παρ. XVI Καν (ΕΕ)142/2011

Έλεγτος Μονάδων Αποηέθρωζης & σναποηέθρωζης άρθρο 25 και 29 ηοσ Κανονιζμού (ΕΚ) 1069-2009 Παρ. ΙΙΙ και Παρ. XVI Καν (ΕΕ)142/2011 ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΦΟΥ ΔΚΔΥ-Γ ΖΥΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Γενική Διεύθσνζη Περιθερειακής Αγροηικής Οικονομίας & Κηηνιαηρικής Περιθερειακή Ενόηηηα. Σμήμα Κηηνιαηρικής Ημερομηνία ελέγτοσ: Επιθεωρηηής (ές)

Διαβάστε περισσότερα

Ειζαγφγή. Φονδπική πώληζη. Μελέηη, ππομήθεια, εγκαηάζηαζη και ζςνηήπηζη μεγάλυν έπγυν. Eξειδικεςμένα ζςζηήμαηα (π.σ. Police / MultiPath)

Ειζαγφγή. Φονδπική πώληζη. Μελέηη, ππομήθεια, εγκαηάζηαζη και ζςνηήπηζη μεγάλυν έπγυν. Eξειδικεςμένα ζςζηήμαηα (π.σ. Police / MultiPath) 1 Ειζαγφγή Ζ ΖΛΚΑ Α.Δ. είλαη κηα από ηηο πξσηνπόξεο εηαηξείεο ζηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο ζηελ Διιάδα. Άξρηζε ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηεο ην 1975 ζαλ θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία ζπζηεκάησλ αζθαιείαο. ήκεξα αλήθεη ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΣΑΓΟΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ Γ/ΝΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΟΤΙΟΠΟΤΛΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Γνκή παξνπζίαζεο Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Χαξηνγξάθεζε εμαγσγψλ πεξηθεξεηψλ αλά θιάδν Βαζηθνί εμαγσγηθνί πξννξηζκνί αλά πεξηθέξεηα θνπφο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το Έργο συγχρηµατοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ-

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- ΠΔΙΡΑΙΑ, 01-06-2012 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- Α.1 κοπόρ Σν απηνθίλεην ζα ρξεζηκνπνηεζεί από ην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε / Αξρεγείν Λ-ΔΛ.ΑΚΣ. (ΛΙΜΔΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. Πξση.: ΓΓΘΣΟΚ Α 5006878 ΔΞ2015 Γ/ΝΗ ΓΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ & ΣΔΛΩΝ. ΟΙΚ/ΚΩΝ ΚΑΘΔΣΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ A ΓΑΜΟΛΟΓΙΚΟ&ΓΑΜ.ΑΞΙΑ ΠΡΟ: Όπσο Π. Γ.

Αξ. Πξση.: ΓΓΘΣΟΚ Α 5006878 ΔΞ2015 Γ/ΝΗ ΓΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ & ΣΔΛΩΝ. ΟΙΚ/ΚΩΝ ΚΑΘΔΣΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ A ΓΑΜΟΛΟΓΙΚΟ&ΓΑΜ.ΑΞΙΑ ΠΡΟ: Όπσο Π. Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 20 Μαξηίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Αξ. Πξση.: ΓΓΘΣΟΚ Α 5006878 ΔΞ2015 Γ/ΝΗ ΓΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ & ΣΔΛΩΝ. ΟΙΚ/ΚΩΝ ΚΑΘΔΣΩΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βσμίηεο- Αινπκίλα- Αινπκίλην

Βσμίηεο- Αινπκίλα- Αινπκίλην Βσμίηεο- Αινπκίλα- Αινπκίλην Μηζόο αηώλαο ηζηνξίαο 1960- Ίδξπζε ηεο Αινπκίληνλ ηεο Διιάδνο 1963-1966 Καηαζθεπή βηνκεραληθώλ εγθαηαζηάζεσλ 1966 Δγθαίληα θαη έλαξμε ιεηηνπξγίαο 1970-2000 Δπέθηαζε εγθαηαζηάζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΟΛΗ ΦΙΛΙΚΟΤ ΥΑΙΡΔΣΙΜΟΤ. Με δηαηαγή ηνπ ΓΔ κεηαηίζεζηε ζε Μνλάδα ηεο πεξηνρήο επζύλεο ηεο ΗΗΗ ΣΑΞΤΠ.

ΔΠΙΣΟΛΗ ΦΙΛΙΚΟΤ ΥΑΙΡΔΣΙΜΟΤ. Με δηαηαγή ηνπ ΓΔ κεηαηίζεζηε ζε Μνλάδα ηεο πεξηνρήο επζύλεο ηεο ΗΗΗ ΣΑΞΤΠ. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ΣΖ ΓΓΖ ΔΠΙΣΟΛΗ ΦΙΛΙΚΟΤ ΥΑΙΡΔΣΙΜΟΤ Αμηόηηκε Κύξηε α (Δπίζεην), Με δηαηαγή ηνπ ΓΔ κεηαηίζεζηε ζε Μνλάδα ηεο πεξηνρήο επζύλεο ηεο ΗΗΗ ΣΑΞΤΠ. Ζ Τπεξεζία βξίζθεηαη ηόζν ζην πιεπξό ζαο όζν θαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ενεπγειακή Επιθεώπηση και Σςντήπηση σςστημάτων κλιματισμού & ψύξηρ

Ενεπγειακή Επιθεώπηση και Σςντήπηση σςστημάτων κλιματισμού & ψύξηρ Ενεπγειακή Επιθεώπηση και Σςντήπηση σςστημάτων κλιματισμού & ψύξηρ Γηώξγνο Μαξθνγηαλλάθεο Γηπι. Μεραλνιόγνο Δλεξγεηαθόο Μεραληθόο, Μ.Sc Τκήκα Κηηξίσλ Γεληθά Η δηαδηθαζία επηζεώξεζεο ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

INTRAKAT. Waste to Energy. Η ιύζε γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ Αζηηθώλ ηεξεώλ Απνβιήησλ ζηελ Αηηηθή. Υαξάιακπνο Καιιήο Γεληθόο Δηεπζπληήο

INTRAKAT. Waste to Energy. Η ιύζε γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ Αζηηθώλ ηεξεώλ Απνβιήησλ ζηελ Αηηηθή. Υαξάιακπνο Καιιήο Γεληθόο Δηεπζπληήο Waste to Energy Η ιύζε γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ Αζηηθώλ ηεξεώλ Απνβιήησλ ζηελ Αηηηθή Υαξάιακπνο Καιιήο Γεληθόο Δηεπζπληήο 1 Παξαγσγή Απνξξηκκάησλ ζηελ Αηηηθή Από ηα ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα είλαη ε δηαρείξηζε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Α Γ Ω Γ Ή Σ Η Ν Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ή. Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηώλ

Ε Ι Α Γ Ω Γ Ή Σ Η Ν Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ή. Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηώλ Ε Ι Α Γ Ω Γ Ή Σ Η Ν Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ή Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηώλ Η απσιηεκηονική von Neumann (1/3) Ο όξνο Απσιηεκηονική ενόρ ηλεκηπονικού ςπολογιζηικού ζςζηήμαηορ αναθέπεηαι ζηνλ βαζηθό ιεηηνπξγηθό

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ( Επικίνδςνυν Αποβλήηυν Τγειονομικήρ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα