Περιβάλλον. Τα Αρχεία. στο Σύγχρονο Επιχειρηµατικό. Ανάπτυξη. Αρχείων. Έντυπων και Ψηφιακών. Συστήµατος ιαχείρισης.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιβάλλον. Τα Αρχεία. στο Σύγχρονο Επιχειρηµατικό. Ανάπτυξη. Αρχείων. Έντυπων και Ψηφιακών. Συστήµατος ιαχείρισης."

Transcript

1 Τα Αρχεία στο Σύγχρονο Επιχειρηµατικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Συστήµατος ιαχείρισης Έντυπων και Ψηφιακών Αρχείων Νικόλας Σταυράκης

2 Τα Αρχεία στο Σύγχρονο Επιχειρηµατικό Περιβάλλον οµή Παρουσίασης Εισαγωγή στις έννοιες Αρχείο (Record - Archive) - ιαχείριση Αρχείων (Records Management) Η θέση, ο ρόλος και η λειτουργία του Τοµέα διαχείρισης αρχείων µέσα στον οργανισµό Σχεδιασµός και Εφαρµογή Συστήµατος ιαχείρισης Αρχείων Βασικές αρχές οργανωτικής παρέµβασης - Ανάπτυξη Συστήµατος ιαχείρισης Αρχείων Ψηφιακά αρχεία

3 Τι είναι Αρχείο (Archive / Record); Πληροφορία που δηµιουργήθηκε, ελήφθη και διατηρήθηκε ως αποδεικτικό στοιχείο από ένα οργανισµό ή πρόσωπο µε σκοπό την πλήρωση νοµικών υποχρεώσεων ή κατά τη διεκπεραίωση επιχειρηµατικών συναλλαγών ιεθνές πρότυπο ISO : Records Management Η διατήρηση των αρχείων κρίνεται σκόπιµη εξαιτίας: της νοµικής τους αξίας, ως µέσο τεκµηρίωσης των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και ως απόδειξη της συµµόρφωσης µε το νοµοθετικό περιβάλλον της οικονοµικής τους αξίας, ως µέσο τεκµηρίωσης των οικονοµικών δοσοληψιών της διοικητικής τους αξίας, ως απαραίτητο στοιχείο για τη διεκπεραίωση των επιχειρηµατικών διεργασιών της ιστορικής τους αξίας,που προκύπτει από το περιεχόµενο των αρχείων και σχετίζεται µε πρόσωπα, γεγονότα, προβλήµατα

4 Τα Αρχεία στο Σύγχρονο Επιχειρηµατικό Περιβάλλον Είδη αρχείων: έγγραφα, s, ιστότοποι, Βάσεις εδοµένων Όλα τα είδη αρχείων πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιµα για την έγκαιρη διεκπεραίωση των επιχειρηµατικών διεργασιών Κάποια από τα αρχεία πρέπει να διατηρηθούν µακροχρόνια, ως απόδειξη αποφάσεων και συναλλαγών Κάποια από τα αρχεία πρέπει να καταστραφούν για την αποτελεσµατική και οικονοµική διαχείριση του χώρου αποθήκευσης και για την αποφυγή της υπερπληροφόρησης

5 Αρχεία: Προσβασιµότητα, ιατήρηση, Καταστροφή Ποιος είναι υπεύθυνος για να εξασφαλίσει αυτά στο πλαίσιο ενός οργανισµού; Πως ένα οργανισµός µπορεί να εξασφαλίσει ότι διαχειρίζεται τα αρχεία του: µε ένα τρόπο συστηµατικό σε όλο το φάσµα των υποστρωµάτων των αρχείων, έντυπων και ψηφιακών λαµβάνοντας υπόψιν την πολυπλοκότητα της οργανωτικής δοµής των οργανισµών;

6 ιαχείριση Αρχείων (Records Management) Τµήµα της διοίκησης υπεύθυνο για τον επαρκή και συστηµατικό έλεγχο της δηµιουργίας, διατήρησης, χρήσης και καταστροφής των αρχείων, περιλαµβανοµένων των διαδικασιών εκείνων που είναι αρµόδιες για τη συλλογή και διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων και πληροφοριών µε την µορφή αρχείων σχετικά µε επιχειρηµατικές δραστηριότητες και διεκπεραιώσεις. ιεθνές πρότυπο ISO : Records Management

7 Κύριες ραστηριότητες Τµήµατος ιαχείρισης Αρχείων Υποστήριξη του προσωπικού που µεταφέρει αρχεία από και προς τις κεντρικές αποθήκες µακροχρόνιας εναπόθεσης των αρχείων (αρχειοστάσια) Έγκαιρη αναζήτηση και ανάκτηση των αρχείων που φυλάσσονται στα αρχειοστάσια και πρέπει να µεταφερθούν πίσω στα γραφεία Εξασφάλιση των αναγκαίων συνθηκών φύλαξης και διαχείρισης των αρχείων, τόσο στα αρχειοστάσια όσο και στα γραφεία Σύνταξη και προώθηση διαδικασιών, οδηγιών και προτύπων σχετικά µε τη ιαχείριση των αρχείων Ανάπτυξη Πινάκων Επιλογής και Εκκαθάρισης Παροχή συµβουλών και εκπαίδευση του προσωπικού Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασµού για τη διαχείριση όλων των αρχείων, έντυπων και ψηφιακών

8 ιαχείριση Αρχείων (Records Management) Τα αρχεία πρέπει να δηµιουργούνται και να διατηρούνται ή καταστρέφονται µε ένα συστηµατικό τρόπο, ώστε να εξασφαλίζονται: η αποτροπή νοµικής έκθεσης η τήρηση των απαιτήσεων που θέτει το νοµικό και ρυθµιστικό πλαίσιο στο οποίο κινείται ο οργανισµός η τεκµηριωµένη υποστήριξη στη διαµόρφωση πολιτικών και αποφάσεων σε επίπεδο διοίκησης. η µείωση των λειτουργικών εξόδων την προστασία των ζωτικής σηµασίας πληροφοριακών πηγών που κατέχει και διαχειρίζεται ο οργανισµός σε περίπτωση καταστροφής η διατήρηση της συλλογικής µνήµης η βελτίωση της δηµόσιας εικόνας του οργανισµού.

9 ιαχείριση αρχείων Συνήθης κατάσταση Κακές συνθήκες φύλαξης ιατήρηση αρχείων που θα έπρεπε να είχαν καταστραφεί - καταστροφή αρχείων που θα έπρεπε να είχαν διατηρηθεί Έλλειψη ταξινοµικών συστηµάτων Άγνοια του συνόλου των αρχείων ενός οργανισµού Χρονοβόρα διαδικασία αναζήτησης αρχείων Αυξηµένο κόστος φύλαξης αρχείων.

10 Σύστηµα ιαχείρισης Αρχείων (Σ Α) Επιχειρηµατικό Πληροφοριακό Σύστηµα, ικανό να: Συλλέγει ιατηρεί Παρέχει Πρόσβαση σε αρχεία σε βάθος χρόνου Συστατικά στοιχεία: Ανθρώπινο υναµικό Πολιτικές ιαδικασίες Εργαλεία Τεχνολογία Εκπαίδευση και Συντήρηση

11 Χαρακτηριστικά Σ Α Εγκυρότητα: Να συλλέγει όλα τα αρχεία εντός του πεδίου δραστηριοτήτων που καλύπτει Να οργανώνει τα αρχεία µε ένα τρόπο που να αντικατοπτρίζει τις επιχειρηµατικές διεργασίες του δηµιουργού των αρχείων αυτών. Να προστατεύει τα αρχεία από την µη εξουσιοδοτηµένη τροποποίηση ή καταστροφή Να παρέχει γρήγορη πρόσβαση σε όλα τα σχετικά αρχεία και σχετιζόµενα µεταδεδοµένα Να λειτουργεί ως η κύρια πηγή πληροφόρησης για όλες εκείνες τις πράξεις που τεκµηριώνονται στα αρχεία.

12 Χαρακτηριστικά Σ Α Ακεραιότητα: Να εµποδίζει τη µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση, καταστροφή τροποποίηση ή µετακίνηση των αρχείων Συµµόρφωση να διαχειρίζεται τα αρχεία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που θέτουν το επιχειρηµατικό και νοµοθετικό-ρυθµιστικό περιβάλλον Ολότητα Να διαχειρίζεται όλα τα αρχεία που αποτελούν προϊόν των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων οι οποίες διαχειρίζονται ή τεκµηριώνονται από το Σ Α Συστηµικότητα Τα αρχεία πρέπει να δηµιουργούνται, διατηρούνται και διαχειρίζονται κατά τρόπο συστηµατικό

13 Ανάπτυξη & Εφαρµογή Σ Α 1ο Βήµα: 2ο Βήµα: 3ο Βήµα: 5ο Βήµα: 6ο Βήµα: Προκαταρκτική Έρευνα Ανάλυση Επιχειρηµατικής ραστηριότητας Αναγνώριση Απαιτήσεων για Αρχεία Εντοπισµός Στρατηγικών για την ικανοποίηση των Αρχειακών Απαιτήσεων Σχεδιασµός Σ Α 4ο Βήµα: Αξιολόγηση Υπαρχόντων Συστηµάτων 8ο Βήµα: Πολιτική Πρότυπα Εφαρµογή 7ο Βήµα: Σχεδιασµός Κύρια Πορεία Ανάδραση Ανασκόπηση µετά την Εφαρµογή Εφαρµογή Σ Α

14 Ανάπτυξη & Εφαρµογή Σ Α 1ο Βήµα: Προκαταρκτική Έρευνα Περιλαµβάνει τη συλλογή πληροφοριών µέσα από τεκµήρια και συνεντεύξεις. Σκοπός η τεκµηρίωση του ρόλου και του σκοπού του οργανισµού, του νοµικού, ρυθµιστικού και επιχειρηµατικού πλαισίου στο οποίο κινείται Στόχος η τεκµηρίωση του ρόλου και του σκοπού του οργανισµού, του νοµικού, ρυθµιστικού και επιχειρηµατικού πλαισίου στο οποίο κινείται και ο εντοπισµός των δυνατών και αδύνατων σηµείων της αρχειακής διαχείρισης Αποτέλεσµα η ανίχνευση των κυριοτέρων παραγόντων που διαµορφώνουν την ανάγκη δηµιουργίας και διατήρησης αρχείων και ο εντοπισµός των δυνατών και αδυνάτων σηµείων του οργανισµού στον τοµέα της διαχείρισης αρχείων.

15 Ανάπτυξη & Εφαρµογή Σ Α 1ο Βήµα: 2ο Βήµα: 3ο Βήµα: 5ο Βήµα: 6ο Βήµα: Προκαταρκτική Έρευνα Ανάλυση Επιχειρηµατικής ραστηριότητας Αναγνώριση Απαιτήσεων για Αρχεία Εντοπισµός Στρατηγικών για την ικανοποίηση των Αρχειακών Απαιτήσεων Σχεδιασµός Σ Α 4ο Βήµα: Αξιολόγηση Υπαρχόντων Συστηµάτων 8ο Βήµα: Πολιτική Πρότυπα Εφαρµογή 7ο Βήµα: Σχεδιασµός Κύρια Πορεία Ανάδραση Ανασκόπηση µετά την Εφαρµογή Εφαρµογή Σ Α

16 Ανάπτυξη & Εφαρµογή Σ Α 2ο Βήµα: Ανάλυση Επιχειρηµατικής ραστηριότητας Σκοπός η τεκµηρίωση κάθε επιχειρηµατικής λειτουργίας, δραστηριότητας και συναλλαγής και της ροής των διεργασιών και των συναλλαγών που τις αποτελούν Στόχος η δηµιουργία ενός ιδεατού µοντέλου σχετικά µε το τι κάνει ο οργανισµός, πώς λειτουργεί και πώς οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες σχετίζονται µε την παραγωγή αρχείων Αποτέλεσµα η σύνθεση ενός σχήµατος ταξινόµησης επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων

17 2ο Βήµα: Ανάλυση Επιχειρηµατικής ραστηριότητας ραστηριότητα Λειτουργία Συναλλαγή Συναλλαγή Συναλλαγή Στόχοι και Στρατηγικές ραστηριότητα Συναλλαγή ραστηριότητα Συναλλαγή Λειτουργία ραστηριότητα Συναλλαγή Συναλλαγή ραστηριότητα Συναλλαγή Συναλλαγή

18 Ανάπτυξη & Εφαρµογή Σ Α 1ο Βήµα: 2ο Βήµα: 3ο Βήµα: 5ο Βήµα: 6ο Βήµα: Προκαταρκτική Έρευνα Ανάλυση Επιχειρηµατικής ραστηριότητας Αναγνώριση Απαιτήσεων για Αρχεία Εντοπισµός Στρατηγικών για την ικανοποίηση των Αρχειακών Απαιτήσεων Σχεδιασµός Σ Α 4ο Βήµα: Αξιολόγηση Υπαρχόντων Συστηµάτων 8ο Βήµα: Πολιτική Πρότυπα Εφαρµογή 7ο Βήµα: Σχεδιασµός Κύρια Πορεία Ανάδραση Ανασκόπηση µετά την Εφαρµογή Εφαρµογή Σ Α

19 Ανάπτυξη & Εφαρµογή Σ Α 3ο Βήµα: Αναγνώριση των Απαιτήσεων για Αρχεία Σκοπός ο καθορισµός του ποια αρχεία θα πρέπει να δηµιουργούνται, σε ποιο σηµείο στα πλαίσια των σχετικών συναλλαγών πρέπει να δηµιουργούνται και µε ποια δοµή. Οι απαιτήσεις αυτές θα προκύψουν από την ανάλυση του νοµοθετικού- ρυθµιστικού περιβάλλοντος, Μία ανάλυση των κινδύνων που θα προκύψουν από τη µη δηµιουργία και τήρηση αρχείων θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Αποτέλεσµα η σύνταξη ενός επίσηµου κειµένου που θα καθορίζει κατά τρόπο τεκµηριωµένο και χρηστικό τις απαιτήσεις του οργανισµού για δηµιουργία, λήψη και διατήρηση αρχείων.

20 Ανάπτυξη & Εφαρµογή Σ Α 1ο Βήµα: 2ο Βήµα: 3ο Βήµα: 5ο Βήµα: 6ο Βήµα: Προκαταρκτική Έρευνα Ανάλυση Επιχειρηµατικής ραστηριότητας Αναγνώριση Απαιτήσεων για Αρχεία Εντοπισµός Στρατηγικών για την ικανοποίηση των Αρχειακών Απαιτήσεων Σχεδιασµός Σ Α 4ο Βήµα: Αξιολόγηση Υπαρχόντων Συστηµάτων 8ο Βήµα: Πολιτική Πρότυπα Εφαρµογή 7ο Βήµα: Σχεδιασµός Κύρια Πορεία Ανάδραση Ανασκόπηση µετά την Εφαρµογή Εφαρµογή Σ Α

21 Ανάπτυξη & Εφαρµογή Σ Α 4 ο Βήµα: Αξιολόγηση των Υπαρχόντων Συστηµάτων Σκοπός η αξιολόγηση των συστηµάτων που παράγουν και/ ή διαχειρίζονται αρχεία Αποτέλεσµα Ένας κατάλογος των υπαρχόντων συστηµάτων Μία εκτύπωση που θα περιγράφει την έκταση στην οποία τα συστήµατα αυτά πληρούν τις υπάρχουσες προδιαγραφές.

22 Ανάπτυξη & Εφαρµογή Σ Α 1ο Βήµα: 2ο Βήµα: 3ο Βήµα: 5ο Βήµα: 6ο Βήµα: Προκαταρκτική Έρευνα Ανάλυση Επιχειρηµατικής ραστηριότητας Αναγνώριση Απαιτήσεων για Αρχεία Εντοπισµός Στρατηγικών για την ικανοποίηση των Αρχειακών Απαιτήσεων Σχεδιασµός Σ Α 4ο Βήµα: Αξιολόγηση Υπαρχόντων Συστηµάτων 8ο Βήµα: Πολιτική Πρότυπα Εφαρµογή 7ο Βήµα: Σχεδιασµός Κύρια Πορεία Ανάδραση Ανασκόπηση µετά την Εφαρµογή Εφαρµογή Σ Α

23 Ανάπτυξη & Εφαρµογή Σ Α 5ο βήµα: Εντοπισµός Στρατηγικών για την Ικανοποίηση των Αρχειακών Απαιτήσεων Σκοπός ο καθορισµός των περισσότερο κατάλληλων στρατηγικών, οι οποίες θα διασφαλίσουν ότι ο οργανισµός δηµιουργεί και διατηρεί τα απαραίτητα αρχεία υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Εφαρµογή πολιτικών και διαδικασιών Ανάπτυξη προτύπων Σχεδιασµός ή τη µερική τροποποίηση των συστηµάτων. Αποτέλεσµα Λίστα των επιλεγµένων στρατηγικών Μοντέλο που θα συνδέει τις στρατηγικές µε τις απαιτήσεις που καλούνται να ικανοποιήσουν Εκτύπωση προς τη ιοίκηση που να συνιστά µία ολοκληρωµένη στρατηγική σχεδιασµού. Με την ολοκλήρωση αυτού του βήµατος θα υπάρχει πλέον µία συστηµατική και τεκµηριωµένη προσέγγιση στη δηµιουργία, συλλογή, διατήρηση και χρήση των αρχείων, ικανή να αποτελέσει τη βάση για το σχεδιασµό ή τον επανασχεδιασµό ενός αρχειακού συστήµατος.

24 Ανάπτυξη & Εφαρµογή Σ Α 1ο Βήµα: 2ο Βήµα: 3ο Βήµα: 5ο Βήµα: 6ο Βήµα: Προκαταρκτική Έρευνα Ανάλυση Επιχειρηµατικής ραστηριότητας Αναγνώριση Απαιτήσεων για Αρχεία Εντοπισµός Στρατηγικών για την ικανοποίηση των Αρχειακών Απαιτήσεων Σχεδιασµός Σ Α 4ο Βήµα: Αξιολόγηση Υπαρχόντων Συστηµάτων 8ο Βήµα: Πολιτική Πρότυπα Εφαρµογή 7ο Βήµα: Σχεδιασµός Κύρια Πορεία Ανάδραση Ανασκόπηση µετά την Εφαρµογή Εφαρµογή Σ Α

25 Ανάπτυξη & Εφαρµογή Σ Α 6ο Βήµα: Σχεδιασµός Σ Α Σκοπός η µετατροπή των στρατηγικών, που επιλέχθηκαν στο προηγούµενο βήµα, σε ένα πλάνο για το σχεδιασµό ενός Σ Α που καλύπτει τις απαιτήσεις που εντοπίστηκαν και τεκµηριώθηκαν στο 3ο βήµα (Αναγνώριση των Απαιτήσεων για Αρχεία) και θεραπεύει τυχόν αδυναµίες στη διαχείριση των αρχείων που εντοπίστηκαν στο 4ο βήµα (Αξιολόγηση των Υπαρχόντων Συστηµάτων). Αποτέλεσµα Σχεδιασµός αλλαγών στα υπάρχοντα συστήµατα, διαδικασίες και πρακτικές Ενσωµάτωση τεχνολογικών λύσεων Αξιοποίηση αυτών των αλλαγών προς όφελος της αρχειακής διαχείρισης

26 Ανάπτυξη & Εφαρµογή Σ Α 1ο Βήµα: 2ο Βήµα: 3ο Βήµα: 5ο Βήµα: 6ο Βήµα: Προκαταρκτική Έρευνα Ανάλυση Επιχειρηµατικής ραστηριότητας Αναγνώριση Απαιτήσεων για Αρχεία Εντοπισµός Στρατηγικών για την ικανοποίηση των Αρχειακών Απαιτήσεων Σχεδιασµός Σ Α 4ο Βήµα: Αξιολόγηση Υπαρχόντων Συστηµάτων 8ο Βήµα: Πολιτική Πρότυπα Εφαρµογή 7ο Βήµα: Σχεδιασµός Κύρια Πορεία Ανάδραση Ανασκόπηση µετά την Εφαρµογή Εφαρµογή Σ Α

27 Ανάπτυξη & Εφαρµογή Σ Α 7ο Βήµα: Εφαρµογή του Σ Α Σκοπός η ανίχνευση και εφαρµογή του κατάλληλου συνδυασµού στρατηγικών που οδηγούν στην υλοποίηση των όσων προβλέπουν τα προϊόντα του 8ου βήµατος (Ανασκόπηση µετά την εφαρµογή) Αποτέλεσµα Λεπτοµερές σχέδιο έργου (project plan) που θα περιγράφει το συνδυασµό των επιλεγµένων στρατηγικών Τεκµηριωµένες πολιτικές, διαδικασίες και πρότυπα Εκπαιδευτικό υλικό Τεκµηρίωση της διαδικασίας µεταφοράς αρχείων από το ένα σύστηµα στο άλλο Τεκµηρίωση που απαιτείται για αναγνωρισµένα και πιστοποιηµένα συστήµατα ποιότητας Αναφορές απόδοσης Αναφορές προς τη ιοίκηση

28 Ανάπτυξη & Εφαρµογή Σ Α 1ο Βήµα: 2ο Βήµα: 3ο Βήµα: 5ο Βήµα: 6ο Βήµα: Προκαταρκτική Έρευνα Ανάλυση Επιχειρηµατικής ραστηριότητας Αναγνώριση Απαιτήσεων για Αρχεία Εντοπισµός Στρατηγικών για την ικανοποίηση των Αρχειακών Απαιτήσεων Σχεδιασµός Σ Α 4ο Βήµα: Αξιολόγηση Υπαρχόντων Συστηµάτων 8ο Βήµα: Πολιτική Πρότυπα Εφαρµογή 7ο Βήµα: Σχεδιασµός Κύρια Πορεία Ανάδραση Ανασκόπηση µετά την Εφαρµογή Εφαρµογή Σ Α

29 Ανάπτυξη & Εφαρµογή Σ Α 8o Βήµα: Ανασκόπηση µετά την Εφαρµογή Σκοπός η µέτρηση της αποδοτικότητας του Σ Α, η αξιολόγηση της διαδικασίας ανάπτυξης του συστήµατος και των τυχόν προβληµάτων που προκύπτουν και η ανάπτυξη ενός ελεγκτικού µηχανισµού. Αυτό θα επιτευχθεί µε συνεντεύξεις του αρµόδιου προσωπικού, µε τη χρήση ερωτηµατολογίων, µε την παρακολούθηση του συστήµατος, µε την εξέταση των εγχειριδίων και του λοιπού υλικού που πλαισιώνει το Σ Α και µε την εξέταση της ποιότητας των ίδιων των αρχείων. Αποτέλεσµα Με την ολοκλήρωση του, ο οργανισµός: Έχει αναπτύξει και εφαρµόσει µία µεθοδολογία που αξιολογεί αντικειµενικά το αρχειακό σύστηµα. Έχει τεκµηριώσει την αποδοτικότητα του συστήµατος και της διαδικασίας ανάπτυξής του Έχει υποβάλλει µία αναφορά στη ιοίκηση, όπου τεκµηριώνονται τα αποτελέσµατα της όλης διαδικασίας και διατυπώνονται προτάσεις.

30 Βασικές Αρχές Οργανωτικής Παρέµβασης Αρχειοστάσια - Συνθήκες Αποθήκευσης & Συντήρησης Ταξινόµηση Κωδικοποίηση Νοµοθετικού - Ρυθµιστικού Περιβάλλοντος Σύνταξη Πολιτικής ιαχείρισης των Αρχείων Καταµερισµός Υπευθυνοτήτων Σύνταξη Πίνακα Επιλογής και Εκκαθάρισης

31 Αποθήκευση Αρχείων Αρχειοστάσια Αρχειοστάσια Κτίριο ή τµήµα κτιρίου που έχει σχεδιαστεί ή προσαρµοστεί για την χαµηλού κόστους αποθήκευση ηµιενεργών και ανενεργών αρχείων Κεντρικά Αρχειοστάσια - Ανενεργά Αρχεία Αρχεία τα οποία δεν απαιτούνται πλέον για την καθηµερινή διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων για τις οποίες δηµιουργήθηκαν Αρχειοστάσια Οργανωτικών Μονάδων - Ηµιενεργά Αρχεία Αρχεία στα οποία δεν γίνονται συχνές αναζητήσεις και τα οποία δεν απαιτούνται συνεχώς για τρέχουσα χρήση

32 Αποθήκευση Αρχείων Αρχειοστάσια Συστατικά στοιχεία ενός προγράµµατος αποθήκευσης: Η αξιολόγηση των παραγόντων εκείνων που επηρεάζουν τις επιλογές αποθήκευσης και χειρισµού Η οργάνωση των αποθηκευτικών χώρων και η σύνταξη οδηγιών Η αξιολόγηση της λειτουργίας του συστήµατος και η προσαρµογή του στις όποιες αλλαγές επέρχονται µε το πέρασµα του χρόνου Παράγοντες που λαµβάνονται υπόψιν κατά το σχεδιασµό: Ο όγκος και ο ρυθµός αύξησης του αρχειακού υλικού Η χρήση των αρχείων Οι απαιτήσεις για ασφάλεια των αρχείων Τα φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά των αρχείων (υπόστρωµα, φυσικό µέγεθος, όγκος, φυσική κατάσταση, χηµική σύσταση) Το κόστος των διαφόρων επιλογών

33 Αποθήκευση Αρχείων Αρχειοστάσια Πρέπει να εξασφαλίζονται: Καλή κατασκευή Σταθερά επίπεδα θερµοκρασίας - υγρασίας Προστασία από τη φωτιά σύστηµα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης µε εκποµπή διοξειδίου του άνθρακα ή ελαφρύ ψεκασµό. τα καλώδια πρέπει να µονώνονται και το κάπνισµα να απαγορεύεται αυστηρά Προστασία από το φως UV φίλτρα Ασφάλεια σύστηµα συναγερµού και φρουροί εν πρέπει να υπάρχουν παράθυρα και η πρόσβαση να περιορίζεται στο προσωπικό Η περιοχή όπου βρίσκεται το αρχειοστάσιο πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιµη για τους χρήστες.

34 Βασικές Αρχές Οργανωτικής Παρέµβασης Αρχειοστάσια - Συνθήκες Αποθήκευσης & Συντήρησης Ταξινόµηση Κωδικοποίηση Νοµοθετικού - Ρυθµιστικού Περιβάλλοντος Σύνταξη Πολιτικής ιαχείρισης των Αρχείων Καταµερισµός Υπευθυνοτήτων Σύνταξη Πίνακα Επιλογής και Εκκαθάρισης

35 Ταξινόµηση Οργάνωση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων ή/ και αρχείων σε κατηγορίες σύµφωνα µε µεθόδους και διαδικαστικές οδηγίες, οι οποίες αντιπροσωπεύονται σε ένα ταξινοµικό σύστηµα ενδροειδής ανάλυση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, βάσει της οποίας ταξινοµούνται και αρχειοθετούνται τα αρχεία σε φακέλους για τη φύλαξη και ανάκτηση τους και αποδίδονται αριθµοί και κωδικοί για την ταύτιση τους Τα αρχεία αναζητώνται εύκολα κάθε φορά που η ανάγκη το επιβάλλει, αφού µε µία σύντοµη αναδροµή στο ταξινοµικό πλάνο ο υπεύθυνος εντοπίζει τη θέση στην οποία αυτά βρίσκονται

36 Ταξινόµηση 1ο βήµα: ταξινόµηση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων εντοπισµός & ανάλυση: Των στρατηγικών στόχων του οργανισµού Των λειτουργιών που υποστηρίζουν την προσπάθεια επίτευξης των στόχων αυτών Των δραστηριοτήτων που συγκροτούν κάθε λειτουργία Των διεργασιών που συγκροτούν κάθε δραστηριότητα Των βηµάτων που συγκροτούν κάθε διεργασία Των συναλλαγών που πραγµατοποιούνται στα πλαίσια κάθε βήµατος Των αρχείων που παράγονται στα πλαίσια αυτών των συναλλαγών

37 Ταξινόµηση 1. Managing Human Resources 1.1 Determing Allowances 1.2 Establishing Conditions of Employment Appointments Apprenticeships Childcare Flexible Work Arrangements 1.3 Calculating Leave Accrual Entitlements Holidays 1.4 Recruiting emploees 1.5 Determining Salaries...

38 Ταξινόµηση 2o βήµα: ανάπτυξη ταξινοµικών συστηµάτων αρχείων Case Files Φάκελοι οι οποίοι τεκµηριώνουν µία συγκεκριµένη συναλλαγή ή σχετίζονται µε ένα άτοµο ή οργανισµό. Παραδείγµατα αποτελούν τα αρχεία υποθηκών, αρχεία προσωπικού κλπ. Τα αρχεία αυτά διαθέτουν ένα κοινό χαρακτηριστικό βάσει του οποίου ταξινοµούνται, όπως το όνοµα ενός ατόµου ή οργανισµού ή ένα αριθµό. Subject Files Φάκελοι όπου οµαδοποιείται αρχειακό υλικό, το οποίο αφορά ένα συγκεκριµένο θέµα ή πρόβληµα ιοικητικοί: φάκελοι που είναι απαραίτητοι για την καθηµερινή λειτουργία της εταιρείας. Τεκµηριώνουν ετήσιες εργασίες όπως προϋπολογισµός και έλεγχος, µηνιαίες εργασίες όπως αναφορές στην ιοίκηση και καθηµερινές εργασίες που σχετίζονται µε την διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού (πρόσληψη, εκπαίδευση κλπ.) Λειτουργικοί: φάκελοι που στηρίζουν τις ιδιαίτερες λειτουργίες κάθε τµήµατος. Τα αρχεία αυτά είναι µοναδικά σε κάθε τµήµα και απαιτούν διαφορετικό τρόπο ταξινόµησης, ανάλογα µε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους.

39 Ταξινόµηση Case / Project files - Kύριοι µέθοδοι ταξινόµησης τους είναι: Αλφαβητική Απλή αλφαβητική ταξινόµηση Ο διαχωρισµός του αλφαβήτου. ιαχωριστικές καρτέλες τοποθετούνται µεταξύ των φακέλων Συνδυασµός γραµµάτων και αριθµών. Τα γράµµατα συµβολίζουν το πρώτο επίπεδο κατηγοριοποίησης (π.χ. Α,Β,Γ κλπ.) και οι αριθµοί το δεύτερο επίπεδο κατηγοριοποίησης (π.χ. Αα - Αδ 1, Αε - Αλ 2 κλπ.) Συνδυασµός γραµµάτων και χρωµατικής κωδικοποίησης Αριθµητική Η αριθµητική µέθοδος ταξινόµησης αφορά κυρίως αρχεία στα οποία αποδίδονται αριθµοί όταν αυτά τυπώνονται, π.χ. τιµολόγια, επιταγές, εντολές αγοράς. ύναται όµως να χρησιµοποιηθεί και για φακέλους που χαρακτηρίζονται από όνοµα πελάτη ή οργανισµού, στους οποίους αποδίδεται από ένας αύξων αριθµός.

40 Ταξινόµηση Project files Φάκελοι που σχετίζονται µε µία συγκεκριµένη χρονική περίοδο και ένα συγκεκριµένο project. Οµαδοποιούνται σε projects, ώστε όταν πλέον το σχετικό project ολοκληρωθεί να αξιολογούνται σαν µία µονάδα όσον αφορά την περίοδο διατήρησης τους. Ο διαχωρισµός των project files σε δύο κατηγορίες: τα project files που έχουν ολοκληρωθεί αποµακρύνονται από την εποπτεία των project managers, ενώ εκείνα που αφορούν τρέχοντα projects παραµένουν στους χώρους των γραφείων. Η σύνταξη οδηγίας που να καθορίζει τη σχετική υποχρέωση των project managers να ταξινοµούν τα project files σύµφωνα µε τις οδηγίες που θα εκδώσει ο διαχειριστής αρχείων και να µεταφέρουν τα περαιωµένα project files στο αρχειοστάσιο του τµήµατος. Ο καθορισµός µία περιόδου παραµονής των αρχείων στο αρχειοστάσιο του τµήµατος προτού αυτά µεταφερθούν εκτός τµήµατος και η διασφάλιση ότι η εξυπηρέτηση που παρέχει το αρχειοστάσιο είναι επαρκής για να κερδίσει την εµπιστοσύνη των project managers. Η δηµιουργία δέκα µε είκοσι ταξινοµικών κατηγοριών αρχείων που είναι κοινές σε κάθε project και η προώθηση της εφαρµογής τους από τους project managers. Τέτοιες κατηγορίες δύναται να είναι το project plan, η αλληλογραφία, η επίσηµη εξουσιοδότηση, τα αποτελέσµατα, τα συµβόλαια κλπ.

41 Βασικές Αρχές Οργανωτικής Παρέµβασης Αρχειοστάσια - Συνθήκες Αποθήκευσης & Συντήρησης Ταξινόµηση Κωδικοποίηση Νοµοθετικού - Ρυθµιστικού Περιβάλλοντος Σύνταξη Πολιτικής ιαχείρισης των Αρχείων Καταµερισµός Υπευθυνοτήτων Σύνταξη Πίνακα Επιλογής και Εκκαθάρισης

42 Νοµοθετικό - Ρυθµιστικό Περιβάλλον Απαραίτητη η κωδικοποίηση νόµων και ρυθµιστικών διατάξεων για να γνωρίζουµε τι διατηρούµε, για πιο λόγο το διατηρούµε και για πιο χρονικό διάστηµα Βασικές πηγές αναζήτησης: Αστικός κώδικας Εµπορικός νόµος Κώδικας βιβλίων και στοιχείων Βασικοί νόµοι (αρχεία οικονοµικής - νοµικής δραστηριότητας): Αστικός κώδικας, άρθρο 249 Εµπορικός νόµος, άρθρο 11 Προεδρικό ιάταγµα 351/1977 Νόµος 2331/1995, άρθρο 4, παράγραφος 7 Νόµος 2396/1996, άρθρο 8 Νόµος 2472/1997, Φ.Ε.Κ. 50/10/4/1997, τεύχος Α Προεδρικό ιάταγµα 150/2001, Φ.Ε.Κ. 125/25/6/2001, τεύχος Α Προεδρικό ιάταγµα 397/94, Φ.Ε.Κ. 221/16/12/1994, τεύχος Α.

43 Βασικές Αρχές Οργανωτικής Παρέµβασης Αρχειοστάσια - Συνθήκες Αποθήκευσης & Συντήρησης Ταξινόµηση Κωδικοποίηση Νοµοθετικού - Ρυθµιστικού Περιβάλλοντος Σύνταξη Πολιτικής ιαχείρισης των Αρχείων Καταµερισµός Υπευθυνοτήτων Σύνταξη Πίνακα Επιλογής και Εκκαθάρισης

44 Πολιτική ιαχείρισης Αρχείων Έγγραφο το οποίο διατυπώνει τις προθέσεις του οργανισµού. Καθορίζει τι σκοπεύει ο οργανισµός να κάνει και αναφέρει, σε γενικές γραµµές, πως αυτό θα επιτευχθεί Αντικείµενο ο καθορισµός των µεθόδων δηµιουργίας και διαχείρισης αυθεντικών, αξιόπιστων και χρηστικών αρχείων, ικανών να υποστηρίζουν τις επιχειρηµατικές λειτουργίες και δραστηριότητες για όσο χρονικό διάστηµα απαιτείται Συστατικά στοιχεία για µία επιτυχηµένη πολιτική: ενεργή και φανερή υποστήριξη από τη ιοίκηση επιµερισµός των απαραίτητων πηγών για την εφαρµογή της καθορισµός ενός υψηλόβαθµου στελέχους - αρµόδιου για την επίβλεψη της εφαρµογής της πολιτικής και του γενικότερου αρχειακού προγράµµατος

45 Πολιτική ιαχείρισης Αρχείων Όλα τα αρχεία, που παράγονται ή λαµβάνονται από τους υπαλλήλους της εταιρίας στα πλαίσια των καθηκόντων τους, αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρίας και υπόκεινται στον άµεσο έλεγχο της. Αποτελεί σταθερή δέσµευση της ιοίκησης η παροχή πόρων για τη σταδιακή ανάπτυξη και ολοκλήρωση του αρχειακού προγράµµατος. Οι υπάλληλοι οφείλουν να στηρίξουν την προσπάθεια της ιοίκησης για την οργάνωση της διαχείρισης των αρχείων κάνοντας σεβαστές και ενσωµατώνοντας στην καθηµερινή πρακτική τις σχετικές οδηγίες και διαδικασίες που θα ακολουθήσουν την έκδοση του παρόντος εγγράφου.

46 Πολιτική ιαχείρισης Αρχείων ιαδικασία υλοποίησης Η καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης Η ανάπτυξη σταθερών και συνεπών ταξινοµικών συστηµάτων που θα χρησιµοποιούνται από όλα τα υποκαταστήµατα, τις κεντρικές υπηρεσίες και τα αρχειοστάσια. Ο σχεδιασµός πινάκων επιλογής και εκκαθάρισης, οι οποίοι θα καθορίζουν για πόσο χρονικό διάστηµα θα πρέπει τα αρχεία να διατηρούνται, πού θα διατηρούνται και πώς θα αποµακρύνονται από το αρχειακό σύστηµα. Η έκδοση οδηγιών που να διευκολύνουν το προσωπικό στην καθηµερινή του επαφή µε το αρχειακό υλικό (πρωτοκόλληση, ταξινόµηση, ευρετηρίαση, αποθήκευση και χειρισµός) µε τρόπο τέτοιο ώστε να ικανοποιούνται οι αρχειακές απαιτήσεις. Η εφαρµογή προγραµµάτων εκπαίδευσης του προσωπικού Η ανάπτυξη προτύπων σχετικών µε την προµήθεια υλικού και εξοπλισµού που χρησιµοποιείται στον τοµέα της διαχείρισης αρχείων, συµπεριλαµβανοµένης της οργανωµένης εφαρµογής και χρήσης συστηµάτων µικροφωτογράφισης και ψηφιοποίησης. Η µέριµνα για τη διαχείριση τόσο του χαρτώου όσο και του ηλεκτρονικού αρχειακού υλικού.

47 Βασικές Αρχές Οργανωτικής Παρέµβασης Αρχειοστάσια - Συνθήκες Αποθήκευσης & Συντήρησης Ταξινόµηση Κωδικοποίηση Νοµοθετικού - Ρυθµιστικού Περιβάλλοντος Σύνταξη Πολιτικής ιαχείρισης των Αρχείων Καταµερισµός Υπευθυνοτήτων Σύνταξη Πίνακα Επιλογής και Εκκαθάρισης

48 Υπευθυνότητες ιαχειριστής αρχείων ιευθυντές των οργανωτικών µονάδων Υπεύθυνοι ασφαλείας Υπεύθυνοι του Τοµέα Οργάνωσης Υπεύθυνοι Σχεδιασµού & Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστηµάτων Υπεύθυνοι Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων Το προσωπικό του τοµέα στήριξης κανονιστικού πλαισίου Όλο το προσωπικό

49 Βασικές Αρχές Οργανωτικής Παρέµβασης Αρχειοστάσια - Συνθήκες Αποθήκευσης & Συντήρησης Ταξινόµηση Κωδικοποίηση Νοµοθετικού - Ρυθµιστικού Περιβάλλοντος Σύνταξη Πολιτικής ιαχείρισης των Αρχείων Καταµερισµός Υπευθυνοτήτων Σύνταξη Πίνακα Επιλογής και Εκκαθάρισης

50 Πίνακες Επιλογής & Εκκαθάρισης Καθορίζουν: ποια αρχεία πρέπει να δηµιουργούνται βάσει του νοµικού και ρυθµιστικού καθεστώτος ποιος είναι υπεύθυνος για τη δηµιουργία και διαχείριση τους που πρέπει να διατηρούνται για πιο διάστηµα να διατηρούνται πως να καταστρέφονται

51 Πίνακες Επιλογής & Εκκαθάρισης Καθορισµός διοικητικών, οικονοµικών & νοµικών απαιτήσεων διατήρησης αρχείου Καθορισµός χρήσεων του αρχείου εντός του Σ Α Καθορισµός συνδέσεων µε άλλα πληροφοριακά συστήµατα Συνυπολογισµός ευρύτερου πεδίου χρήσης του αρχείου Καθορισµός Γραφείου Προέλευσης αρχείου καθορισµός του γραφείου που θα είναι αρµόδιο για τη διαχείριση του επίσηµου αρχείου Απόδοση χρονικών ορίων διατήρησης αρχείων Οδηγίες αποµάκρυνσης από το σύστηµα επανέλεγχος του αρχείου και της ιστορίας χρήσης του στο µέλλον για τον οριστικό καθορισµό των οδηγιών αποµάκρυνσης καταστροφή του αρχείου διηνεκής διατήρηση του αρχείου

52 Πίνακες Επιλογής & Εκκαθάρισης Καθορισµός τρόπου καταστροφής αρχείου παρέλευση ενός χρονικού ορίου πραγµατοποίηση ενός συγκεκριµένου γεγονότος παρέλευση ενός χρονικού ορίου που ακολουθεί κάποιο γεγονός (π.χ. καταστρέψτε x χρόνια µετά τον εφοριακό έλεγχο) Σύνταξη Πίνακα Επιλογής και Εκκαθάρισης Τα αρχεία που έχουν νοµική αξία συνδέονται µε τους κωδικούς των σχετικών νόµων και κατόπιν αποδίδονται περίοδοι διατήρησης Εφαρµογή και έλεγχος Οι περίοδοι διατήρησης εξακολουθούν να είναι εφαρµόσιµες. Τύποι αρχείων που δεν υπάρχουν πλέον έχουν αποµακρυνθεί από τους πίνακες Νέοι τύποι αρχείων έχουν προστεθεί στους πίνακες εν καταστρέφονται αρχεία που εξακολουθούν να χρησιµοποιούνται ήαρχεία που σχετίζονται µε τρέχουσες δικαστικές υποθέσεις

53 Μεταδεδοµένα εγγράφου-φων Ψηφιακά αρχεία οµή & περιεχόµενο Ψηφιακό αρχείο Περιεχόµενο εγγράφου-φων Μεταδεδοµένα αρχείου

54 ιατήρηση Ψηφιακά αρχεία Κύκλος ζωής ηµιουργία Πρωτοκόλληση & Ταξινόµηση Ένταξη σε Πίνακα Εκκαθάρισης Μακροχρόνια ιατήρηση ή Καταστροφή Πράξη µε την οποία αποδίδεται ένας µοναδικός αριθµός ταυτότητας σε κάθε αρχείο κατά την είσοδο του στο αρχειακό σύστηµα

55 Ψηφιακά αρχεία ιαφορές από τα έντυπα αρχεία Έλλειψη των φυσικών χαρακτηριστικών των συµβατικών αρχείων, που επιτρέπουν την ένταξη τους σε ένα θεµατικό χώρο και την κατανόηση του περιεχοµένου τους Απαραίτητη η καταγραφή δεδοµένων (µεταδεδοµένα- metadata) για τη δοµή του αρχείου, εσωτερική (content) και εξωτερική (context) Εξάρτηση από υπολογιστικό εξοπλισµό και λογισµικό για την πρόσβαση στο περιεχόµενο/ διατήρηση στο διηνεκές Μετάπτωση συστήµατος - Μετατροπή αρχείων Έλλειψη ταξινοµικής διαδικασίας, η οποία είναι σχεδόν αυτόµατη στα έντυπα αρχεία - Στήριξη σε µηχανή αναζήτησης για την ανάκτηση σχετικών εγγράφων ηµιουργία σταθερών ταξινοµικών συστηµάτων από την αρχική φάση λειτουργίας του Σ Α Ένα ψηφιακό αρχείο δύναται να είναι πολυεπίπεδο & πολυδιάστατο υσκολία στον εντοπισµό του σηµείου όπου τελειώνει η πληροφορία και ξεκινά το αρχείο Κύριος υπεύθυνος για τη δηµιουργία αρχείων είναι ο υπάλληλος Απαραίτητη η συστηµατική & συνεπής προσέγγιση στον τοµέα ιαχείρισης αρχείων και η αξιοποίηση εξειδικευµένης γνώσης

56 Τα Αρχεία στο Σύγχρονο Επιχειρηµατικό Περιβάλλον Νικόλας Σταυράκης Απόφοιτος Τµήµατος Αρχειονοµίας Ιονίου Πανεπιστηµίου εκτός στο MSc Information Management Dept. of Information Studies University of Sheffield UK - Tηλ.:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ Απόσπασµα της συνολικής Μελέτης που αφορά στην ανάπτυξη ενός «Οδηγού/ Πρότυπου ιεθνοποίησης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ - Απρίλιος 2014 - Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 2 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικό ενδιαφέρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίηση για την ώθηση της αποτελεσματικότητας στην οικονομία και την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας with the support of European Commission Directorate General Employment and Social

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υπό της φοιτήτριας: ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης

Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης 1. Γενικές αρχές Οι Διαδικτυακοί Τόποι των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΓΜΑΤΟΣ ΣΚ 31-14 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΓΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005 - 10 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α/Α Τροποποίησης Αριθµός και Ηµερ/νία γής Τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού Διαγωνισμού Μέρος_Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΤ -ΑΛΙΕΙΑΣ ( ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ...9

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ...9 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τήρηση Βιβλίων Γ Κατηγορίας σε Μηχανογραφικό Περιβάλλον για µια ιαχειριστική Χρήση Σπουδαστές

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com Με επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΚΤΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Β ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 εκ 2003 Β 1 of 258 Τεύχος Β ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010, 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στα πλαίσια του νόμου με αριθμό 4261/2014 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 142 Αποστολή του Υπουργείου Αποστολή του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα