ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΟΗΘΚΝΠ: 7/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΟΗΘΚΝΠ: 7/2015"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ «ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ» Ρόδνο ΟΙΚΟΜΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Αξ. Πξση.: 4128 Σαρ. Γ/λζε : Υεηκάξαο 2 Σ.Κ ΡΟΓΟ Πιεξνθνξίεο: Γθιάξαο Α. Φιεβάξεο Ν. ΣΗΛ FAX : Θέκα: «Ξξφρεηξνο κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηή γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ Θαζαξηζκνχ». Δίδνο Ξξνκήζεηαο: Δίδε θαζαξηζκνύ (CPV ) Αλάδεημε ρνξεγεηή κε ζηαζεξή ηηκή, γηα έλα έηνο Ζκεξνκελία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ : 29/10/2015 ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΟΗΘΚΝΠ: 7/2015 ΑΞΝΦΑΠΖ Έρνληαο ππφςε: 1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 2198/1994 (ΦΔΘ Α 43/ ), αλαθνξηθά κε ηελ παξαθξάηεζε θόξνπ ζην εηζόδεκα από εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο. 2. Νη δηαηάμεηο ηνπ λ.2286/95 (ΦΔΘ 19/Α /95) πεξί πξνκεζεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθώλ ζεκάησλ, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 2323/95 (ΦΔΘ 145/Α/95) «παίζξην Δκπόξην θαη άιιεο Γηαηάμεηο» 3.. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2362/95 «Ξεξί Γεκφζηνπ Ινγηζηηθνχ θ.ιπ.» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηα αξζ.21 θαη 23 ηνπ λ.3871/2010 «Γεκνζηνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη Δπζχλε». 4. Ρν Ξ.Γ. 82/1996 «Νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλψλπκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα» (ΦΔΘ Α 66/ ), φπσο ηζρχεη κεηά θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ κε ην άξζξν 8 ηνπ Λ. 3310/2005 θαη ην άξζξν 8 ηνπ Λ. 3414/ Ρηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2513/1997 «Θχξσζε ηεο ζπκθσλίαο πεξί Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ Ξξνκεζεηψλ» (ΦΔΘ Α 139/ ) 6. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2522/1997 (ΦΔΘ Α 178/ ) «Ξεξί Γηθαζηηθήο Ξξνζηαζίαο, θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο Ππκβάζεσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ, Θξαηηθψλ Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ θαη ζχκθσλα κε ηελ Νδεγία 89/665 ΔΝΘ. 7. Ρν Ξ.Γ. 166/2003 (ΦΔΘ Α 138/ ) «Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35/ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ θαη πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο». 8. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3329/2005 (ΦΔΘ Α 81/ ) «Δζληθό Πύζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη

2 9. Ρν π.δ.118/2007 «πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ». 10. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3527/2007 (ΦΔΘ Α 202/ ) «Αξρέο θαη θαλφλεο γηα ηελ εμπγίαλζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ αλάπηπμε βαζηθψλ ηνκέσλ ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο αγνξάο Θέκαηα πνπξγείνπ Αλάπηπμεο», άξζξν Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3548/2007 (ΦΔΘ Α 68/ ) «Θαηαρψξεζε δεκνζηεπκάησλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ ηχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηνπ Λ. 3801/2009 (ΦΔΘ Α 163/ ), άξζξν 46 γηα ηελ ππνρξέσζε πιεξσκήο ησλ δαπαλψλ δεκνζίεπζεο απφ ηνπο αλάδνρνπο πξνκεζεπηέο 12. Ρν αξ. 1129/ έγγξαθν ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ πεξί «επηβνιήο θαη θξάηεζεο 0,10 % ππέξ ηεο Δ.Α.Α.Γ.Π.» 13. Νη δηαηάμεηο ηνπ λ.4109/2013 «πεξί ζπγρσλεχζεσλ θαη θαηαξγήζεσλ ησλ Κ.Θ.Φ.». 14. Νη δηαηάμεηο ηνπ λ.4038/2012 (ΦΔΘ 14/Α /2012) πεξί έγθξηζεο ηνπ επνπηεχνληα ππνπξγνχ γηα δεζκεχζεηο άλσ ησλ ,00 επξψ νη νπνίεο ζα βαξχλνπλ ηκεκαηηθά θαη επφκελν νηθνλνκηθφ έηνο. 15. Ζ 10054/2484/ απφθαζε θππνπξγνχ Δξγαζίαο Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο κε ηελ νπνία εμνπζηνδνηνχληαη νη Κνλάδεο Θνηλσληθήο Φξνληίδαο (ΚΘΦ) πνπ επνπηεχνληαη απφ ην πνπξγείν Δξγαζίαο Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο, γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ, εξγαζηψλ, κειεηψλ θιπ θαη κέζα ζηα φξηα ησλ πξνυπνινγηζζεηζψλ δαπαλψλ θαηά θσδηθφ αξηζκφ είδνπο, φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί θαη ηζρχνπλ. 16. Ρν κε αξ. πξση. νηθ.9344/702/ έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο, κε ην νπνίν καο γλσζηνπνηείηαη φηη δελ πξνβιέπεηαη ε αλάγθε έγθξηζεο ζθνπηκφηεηαο απφ ηελ αλσηέξσ ππεξεζία. 17. Νη δηαηάμεηο ηνπ λ.4270/2014 πεξη δεκφζηνπ ινγηζηηηθνχ θαη άιιεο δηαηάμεηο. 18. Νη δηαηάμεηο ηνπ λ.4320/2015 κε ηηο νπνίεο παξαηείλεηε ε ηζρχο ηνπ ΞΓ.118/2007 «πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ δεκνζίνπ κέρξη ηελ 31 ε /12 νπ / Ρελ 74 ε / ζέκα 2 ν απφθαζε Γ/Π κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαζψο θαη ην ηεχρνο ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο. 20. Ρελ αξ. 287 κε αξ. πξση. 4118/ Απφθαζε Αλάιεςεο Γέζκεπζεο. (ΑΓΑ 7ΕΜ469Ζ5Ε-Φ2 ) ΞΟΝΘΖΟΠΠΝΚΔ Ξξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο: ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηή/ηψλ πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηζκνύ (CPV ) ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. γηα έλα (1) έηνο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ #38.781,29 κε Φ.Ξ.Α., δαπάλε πνπ ζα βαξχλεη ηνλ ΘΑΔ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη γηα έλα (1) ρξφλν, κε δπλαηφηεηα εθ κέξνπο ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. δίκελεο αξρηθά παξάηαζεο θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ πξνκεζεπηή γηα ρξφλν φρη κεγαιχηεξν ηεο δηάξθεηαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο θαη φρη πέξαλ ηνπ αξρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο δαπάλεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη παξαθάησ, θαζψο θαη ζηα ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ Α θαη Β, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δηαθήξπμεο απηήο.

3 Άξζξν 1ν. ΡΝΞΝΠ- ΣΟΝΛΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΡΝΞΝΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. Σεηκάξαο 2 29/10/2015 Ξέκπηε Ξξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη έσο θαη κέρξη ηεο 29/10/2015 εκέξα Ξέκπηε θαη ψξα π.κ. ζην Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. Νη δηθαηνχρνη ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα αζθνχλ εκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ ή Βηνηερληθφ επάγγεικα ζηελ Διιάδα ή ζηελ αιινδαπή. Άξζξν 2ν. ΣΟΝΛOΠ ΘΑΗ ΡΟΝΞOΠ ΞOΒOΙΖΠ ΞΟOΠΦOΟΩΛ Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθεο πξνζθνξέο, νη νπνίεο ζα παξαιακβάλνληαη επί ρεηξφο απφ ην γξαθείν Γηαρείξηζεο, κπνξνχλ φκσο λα απνζηέιινληαη ζηελ πεξεζία κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη παξαιακβάλνληαη κέζα ζηε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηε παξνχζα δηαθήξπμε, ήηνη κέρξη ηεο 29/10/2015 εκέξα Ξέκπηε θαη ώξα π.κ. ζην Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α(Γξαθείν πξσηνθόιινπ Οήγα Φεξαίνπ 4) Ξξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ πξνζδηνξηδφκελε εκεξνκελία είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. Άξζξν 3 ν ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ ΗΠΣΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ Νη ελδηαθεξφκελνη γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα ππνβάινπλ εκπξφζεζκα ηελ πξνζθνξά ηνπο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη φ,ηη άιιν απαηηείηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Όια ηα έγγξαθα πoπ απαηηνχληαη γηα ηεv δηελέξγεηα ηoπ δηαγσληζκνχ θαη ηεv ζπκκεηνρή ζε απηφv, ζπληάζζνληαη ζηεv Διιεληθή γιώζζα. Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζε έλα πξσηφηππν θαη έλα αληίγξαθν κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζην Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. κέρξη ηεο 29/10/2015 εκέξα Ξέκπηε θαη ώξα π.κ. Νη πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνχλ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζπζθεπαζκέλεο ζε έλα εληαίν ζχλνιν (θάθειν ή ζπζθεπαζία) πνπ απνηειείηαη απφ ηξεηο επηκέξνπο αλεμάξηεηα ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο (κοαε ηα αληίηππα ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Ππκκεηνρήο, Ρερληθήο Ξξνζθνξάο θαη Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο). Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ γηα (120) ΔΘΑΡΝΛ ΔΗΘΝΠΗ ΖΚΔΟΔΠ απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ησλ (120) ΔΘΑΡΝΛ ΔΗΘΝΠΗ ΖΚΔΟΥΛ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Δπίζεο, ε ηζρχο ησλ Ξξνζθνξψλ είλαη δπλαηφ λα παξαηαζεί, εθ φζνλ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, θαη αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην παξαπάλσ νξηδφκελν Πην θάθειν θάζε πξνζθνξάο (θπξίσο θάθεινο), ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: Ζ ιέμε ΞΟΝΠΦΝΟΑ. Ν πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο πεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα, ήηνη: Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. Ν αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο (7/2015). Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (29/10/2015). Ρα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. Ρα είδε ζηα νπνία ζπκκεηέρεη Θαη νη ηξεηο επηκέξνπο θάθεινη, πέξα ησλ αλσηέξσ ελδείμεσλ, ζα πξέπεη λα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ (ζπζθεπαζίαο) Κέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο (θπξίσο θάθεινο), ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία ζε μερσξηζηνχο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο σο εμήο:

4 ΦΑΘΔΙΝΠ Α κε ηελ έλδεημε ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ. Ξεξηιακβάλεη: α) πεύζπλε δήισζε κε ζεψξεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία λα δειψλεηαη «ε πξνζθνξά ηνπο ηζρχεη γηα 120 εκέξεο απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, έιαβαλ γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο, δελ έρνπλ απνθιεηζζεί απφ άιινπο δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ θαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο ζπγθεληξψλνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο θαηά πεξίπησζε πξνυπνζέζεηο γηα ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ. β) Κηα θαηάζηαζε κε ηηο πξνζθεξόκελεο θαηεγνξίεο.- φπσο εκθαλίδνληαη ζην παξάξηεκα Α. γ) Ξξναηξεηηθά παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο, εθόζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο. Ζ κε ππνβνιή ησλ παξαπάλσ (α, β & γ) ζπλεπάγεηαη ηελ απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο από ηνλ δηαγσληζκό θαη απνθιεηζκό ηνπ πξνκεζεπηή από ηνλ δηαγσληζκό. ΦΑΘΔΙΝΠ Β κε ηελ έλδεημε ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ. Ξεξηιακβάλεη ηερληθά ζηνηρεία πξνζθνξάο, φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε Ξαξάξηεκα Β. Νη πξνκεζεύηξηεο εηαηξείεο πξέπεη λα είλαη λόκηκα αδεηνδνηεκέλεο. ΦΑΘΔΙΝΠ Γ κε ηελ έλδεημε ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ - επί πνηλή απόξξηςεο - ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν. Ξεξηιακβάλεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πξνζθνξάο αλά είδνο ηεο νκάδαο αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο. Νη θάθεινη Α, Β & Γ, ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. Πε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. Ζ πξνζθνξά θαη ηα άιια ζηνηρεία, πνπ ζα ηε ζπλνδεχνπλ, ζα ππνβιεζνχλ ζηνλ παξαθάησ αξηζκφ αληηηχπσλ: Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο Έλα (1) Ξξσηφηππν θαη έλα (1) Αληίγξαθν Ρερληθή Ξξνζθνξά Έλα (1) Ξξσηφηππν θαη έλα (1) Αληίγξαθν Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά Έλα (1) Ξξσηφηππν θαη έλα (1) Αληίγξαθν θαη ζα πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζηνλ αληίζηνηρν αλεμάξηεηα ζθξαγηζκέλν θάθειν. Γε ζα ιεθζνχλ ππφςε πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ κεηά απφ ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα είηε ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθηαζαλ ζηελ Δπηηξνπή έγθαηξα. Ξξνζθνξέο, πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ ψξαο, ζεσξνχληαη σο αληηπξνζθνξέο θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε. Νη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνπο πξνκεζεπηέο κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, δεζκεχεη φκσο ηνλ πξνζθέξνληα κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερηεί. Νη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μχζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη θαηά ηνλ έιεγρν λα θαζαξνγξάςεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε θαη λα κνλνγξάςεη θαη ζθξαγίζεη απηή. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ απηή δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. Νη κεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα αλαθέξνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, φηη έιαβαλ γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο. Δμ' άιινπ κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζεσξείηαη βέβαην, φηη νη δηαγσληδφκελνη είλαη απνιχησο ελήκεξνη απφ θάζε πιεπξά ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ησλ πεγψλ πξνέιεπζεο ησλ πάζεο θχζεσο εηδψλ θαη φηη έρνπλ κειεηήζεη φια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν ηνπ δηαγσληζκνχ.

5 Ν πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη εκπξνζέζκσο ηελ έλζηαζε ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή εθφζνλ έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη δελ δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο αλσηέξσ φξνπο. Ρν ηίκεκα ηεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηελ πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε κε ΦΞΑ φπσο απηή νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε. Απνθιίζεηο απφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο έρνπλ σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ησλ πξνζθνξψλ. Άξζξν 4 ν ΑΛΡΗΞΟΝΠΦΝΟΔΠ Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο ζε θαλέλα ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. Πε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Άξζξν 5 ν Γηαδηθαζία Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε αλνηθηή ζπλεδξίαζε απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ παξνπζία ησλ ππνςεθίσλ πνπ ππέβαιαλ πξνζθνξά ή εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, ηελ εκέξα θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε. Όινη νη παξεπξηζθφκελνη ιακβάλνπλ γλψζε κφλν ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζηνλ δηαγσληζκφ, θαζψο επίζεο θαη ησλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. Ρπρφλ απνπζία ππνςεθίνπ ή εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ηνπ δελ θσιχεη ην άλνηγκα ηεο αληίζηνηρεο Ξξνζθνξάο. Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζηα αθφινπζα ζηάδηα: Α ΣΑΓΙΟ Απνζθξάγηζε θαθέινπ Γηθαηνινγεηηθώλ -θαθέινπ Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη Φαθέινπ Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο Η απνζθξάγηζε νινθιεξώλεηαη ηελ ίδηα εκέξα θαη αλ δελ επαξθέζεη ν ρξόλνο ζε επόκελε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνύ, κε ηελ εμήο δηαδηθαζία: ην ηάδην απηό ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνύ αξηζκεί, κνλνγξάθεη θαη απνζθξαγίδεη ηνπο θπξίσο θαθέινπο ησλ πξνζθνξώλ θαη ειέγρεη αλ ππάξρνπλ, ζε θάζε θπξίσο θάθειν, ηξεηο ππνθάθεινη κε ηελ έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ», «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». Δάλ δελ ππάξρνπλ νη ηξεηο ππνθάθεινη, ν πξνζθέξσλ απνθιείεηαη από ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο θαη νη ππνβιεζέληεο ππνθάθεινη παξακέλνπλ θιεηζηνί ζηελ Τπεξεζία. Καηά ηελ ίδηα πξώηε ζπλεδξίαζε, ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνύ απνζθξαγίδεη ηνλ θπξίσο θάθειν πξνζθνξάο, θαζώο θαη ηνπο θαθέινπο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαη ηνπο θαθέινπο ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη όια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηό αλά θύιιν θαη ηελ ηερληθή πξνζθνξά αλά θύιιν θαη θαηαγξάθεη ζην πξαθηηθό ηεο ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζ απηνύο. Η Δπηηξνπή ειέγρεη ηελ πιεξόηεηα ησλ θαθέισλ θαη ηελ ππνβνιή ή όρη όισλ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ε επηηξνπή θαηά ηελ ίδηα πξώηε ζπλεδξίαζε εμεηάδεη θαη κνλνγξάθεη θαηά θύιιν ηηο Οηθνλνκηθέο Πξνζθνξέο θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ησλ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ. Οη Φάθεινη ησλ Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ πνπ απνξξίθζεθαλ θαηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ Τερληθώλ θαη ινηπώλ ζηνηρείσλ δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Δάλ ζην Γηαγσληζκό νη πξνζθεξόκελεο ηηκέο γηα ηελ αλάζεζε είλαη αζπλήζηζηα ρακειέο, ζα δεηείηαη εγγξάθσο ε αηηηνιόγεζε ηεο ζύλζεζεο ηεο Πξνζθνξάο πξηλ ηελ απνδνρή ηεο. Η εμαθξίβσζε ηεο ζύλζεζεο

6 ηεο Πξνζθνξάο ζα γίλεηαη κε ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ εθ κέξνπο ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδόρνπ (επαιήζεπζε Πξνζθνξάο). Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ θαη δηεπθξηλίζεσλ, ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνύ εηζεγείηαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ απνδνρή ή αηηηνινγεκέλε απόξξηςε ηεο Πξνζθνξάο απηήο ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 52 ηνπ Π.Γ. 60/2007. Γηα λα νινθιεξώζεη ην έξγν ηεο, ε Επηηξνπή ηνπ Δηαγσληζκνύ κπνξεί λα επηθνηλσλεί γξαπηά κε ηνπο ππνςεθίνπο θαη λα ζέηεη δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο. Δηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη απηνβνύισο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ Πξνζθνξώλ ηνπο δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη. ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο θαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιόγεζεο ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνύ ζπληάζζεη πξαθηηθό, ζην νπνίν αλαδεηθλύεη ηελ από ρακειόηεξε ηηκή πξνζθνξά βάζε ηεο παξαπάλσ πεξηγξαθείζαο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο. Η απόθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζα θνηλνπνηείηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Β ΣΑΓΙΟ Καηαθύξσζε Μεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηνπ ρξόλνπ ππνβνιήο πξνζθπγώλ ή ηελ εμέηαζε από ηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ ηπρόλ ππνβιεζεηζώλ πξνζθπγώλ ή ελζηάζεσλ θαηά ην πξνεγνύκελν ζηάδην, θνηλνπνηείηαη ε απόθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο επί ησλ ηπρόλ πξνζθπγώλ ή ελζηάζεσλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, γηα ηελ νξηζηηθή αλάδεημε αλαδόρνπ ζηνλ νπνίν πξόθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθύξσζε. Αλαθνίλσζε ηεο θαηαθύξσζεο ζηνλ αλάδνρν θαη πξόζθιεζε ηνπ εληόο δέθα (10) εκεξώλ λα ππνγξάςεη ηελ ζύκβαζε, ε νπνία ζα ηζρύεη γηα έλα (1) έηνο. Άξζξν 6 ν ΞΝΗΝΡΖΡΑ ΘΑΡΑΓΩΓΖ ΡΩΛ ΞΟΝΠΦΔΟΝΚΔΛΩΛ ΔΗΓΩΛ: Ρα ππφ πξνκήζεηα είδε πξέπεη λα είλαη Α πνηφηεηαο, λφκηκα θαη επξέσο θπθινθνξνχληα ζηελ αγνξά, θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ξαξάξηεκα Β πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο. Άξζξν7 ν ΡΗΚΖ: Ζ θαηαθχξσζε ζα γίλεη κε βάζε: Ρελ ρακειφηεξε ηηκή (ζε ΔΟΥ), ε νπνία ζα είλαη ζηαζεξή γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο ζπκβάζεσο θαη ηπρφλ παξαηάζεσλ απηήο, γηα ηηο θαηεγνξίεο εηδψλ φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην Ξαξάξηεκα Α, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο. Όιεο νη ηηκέο λννχληαη γηα εκπφξεπκα παξαδνηέν ειεχζεξν απφ δαζκνχο θαη ηέιε. Πηηο ηηκέο ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε (ι.ρ. έμνδα κεηαθνξάο), εθηφο απφ ην ΦΞΑ, γηα παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε (άξζ.16, ΞΓ118/2007). Άξζξν 8 ν ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ ΘΑΡΑΘΟΩΠΖ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ - ΠΚΒΑΠΖ Ζ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ Γηα ηελ επηινγή ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο, αμηνινγνχληαη κφλν νη πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θξηζεί ηερληθά απνδεθηέο θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Ρα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππφθεηληαη ζηελ ηειηθή έγθξηζε ηνπ Γ.Π. ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α., ε δε ζρεηηθή ζχκβαζε ζα θαηαξηηζηεί βάζεη ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο θαη ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο Γηαθήξπμεο. Γηα ηελ θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζα ιακβάλεηαη ππφςε θαη ε πξνεγνχκελε ζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνκεζεπηή. Ν δηαγσληδόκελνο πνπ ζα αλαθεξπρζεί Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο εληόο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο δέθα (10) εκεξώλ από ηεο θνηλνπνηήζεσο ηεο απνθάζεσο ηεο

7 θαηαθύξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο, λα πξνζέιζεη γηα ηελ ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζπκβάζεσο. Ζ αλσηέξσ πξνκήζεηα αθνξά ρξνληθή πεξίνδν ελφο έηνπο θαη κπνξεί λα παξαηαζεί, κε κνλνκεξή απφθαζε ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. κέρξη δχν (2) κήλεο θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη πάλησο ηνπο δψδεθα (12) κήλεο, κε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ζπκβαζηνχρνπ πξνκεζεπηή. Γηα θάζε κήλα παξάηαζεο ε παξαδηδφκελε πνζφηεηα, δελ ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε κεληαία πνπ ζα πξνβιέπεηαη απφ ηε ζχκβαζε ή πνπ ζα πξνθχπηεη απφ ηε ζχκβαζε θαη αλαινγία. Άξζξν 9 ν ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΡΝΞΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ ΞΑΟΑΙΑΒΖ Ζ κεηαθνξά θαη παξάδνζε ησλ εηδψλ ζην Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. ζα γίλεηαη κε θαζαξά κεηαθνξηθά κέζα ηνπ πξνκεζεπηή κέρξη ηηο απνζήθεο ηνπ Θεξαπεπηεξίνπ κε επζχλε, κέξηκλα, θξνληίδα θαη έμνδά ηνπ. Ζ παξαγγειία ησλ εηδψλ θαη ησλ πνζνηήησλ απηψλ ζα γίλεηαη απφ ην γξαθείν δηαρείξηζεο ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. πξνο ηνλ πξνκεζεπηή, ηειεθσληθά ή κε θαμ. Ζ παξάδνζε ησλ παξαγγειινκέλσλ πνζνηήησλ ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηεζζάξσλ (4) εκεξψλ απφ ηελ παξαγγειία ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. θαη κέρξη ηελ 10 ε ώξα πξσηλή. Ζ παξαγγειία κπνξεί λα γίλεηαη εβδνκαδηαίνο, κεληαίνο ή θαη γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα εθνδηαζκφο θαη ζχκθσλα κε ηελ θξίζε θαη ηηο αλάγθεο ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. Πε πεξίπησζε πνπ ην είδνο ηεο παξαγγειίαο δελ ππάξρεη ζηελ αγνξά ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη έγγξαθν απφ ηελ αξκφδηα αξρή γηα ηελ έιιεηςή ηνπ θαη λα ελεκεξψζεη κέρξη ηηο ην πξσί ηεο επφκελεο ηεο παξαγγειίαο εκέξα ηε Γ/λζε ηεο ππεξεζίαο ψζηε λα κε θέξεη επζχλε απφ ηελ κε πξνζθφκηζή ηνπ. Αλ ν πξνκεζεπηήο θαζπζηεξεί λα πξνζθνκίζεη ηα είδε ή παξαιείπεη νξηζκέλα απφ απηά ή ηα πξνζθνκίζεη ζε κηθξφηεξε πνζφηεηα απφ ηα παξαγγειζέληα, ηφηε ην Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηα πξνκεζεπηεί απεπζείαο απφ ην ειεχζεξν εκπφξην ζε βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή. Πε πεξίπησζε πνπ ηα πξνζθνκηζζέληα είδε θξηζνχλ αθαηάιιεια απφ ηνλ καθξνζθνπηθφ έιεγρν πνπ δηελεξγεί ε επηηξνπή, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη ζηελ άκεζε αληηθαηάζηαζή ηνπο. Πε αληίζεηε πεξίπησζε ην Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηα πξνκεζεπηεί απεπζείαο απφ ην ειεχζεξν εκπφξην ζε βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή. Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη απφ ηξηκειή επηηξνπή ε νπνία ζα νξίδεηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν δηνίθεζεο ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ξ.Γ. 118/07. Άξζξν 10 ν ΞΙΖΟΩΚΖ Ζ πιεξσκή ηνπ δηθαηνχρνπ ζα γίλεηαη απφ πηζηψζεηο ηνπ Θεξαπεπηεξίνπ, κε ρξεκαηηθά εληάικαηα ην αξγφηεξν ζε ρξνληθφ δηάζηεκα (60) εμήληα εκεξψλ απφ ην ηέινο ηνπ κήλα κέζα ζηνλ νπνίν παξειήθζεζαλ ηα είδε θαη βεβαίσο χζηεξα απφ ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ, ήηνη: α) Ρηκνιφγην παξνρήο πξντφλησλ β) Ξξαθηηθφ παξαιαβήο πνηνηηθά θαη πνζνηηθά πξντφλησλ ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο θαη

8 γ) Απνδεηθηηθό θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο. Ρα ζρεηηθά ηηκνιφγηα πνπ ζα ππνβάιινληαη ζα είλαη θαζαξνγξακκέλα θαη ζα ειέγρνληαη σο πξνο ηε δηακφξθσζε ηεο ηηκήο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. Πε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ ζα θαζπζηεξήζεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή εμήληα (60) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ, ε αλαζέηνπζα αξρή (νθεηιέηεο), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ξ.Γ. 166/2003 (ΦΔΘ 138/Α/ ) «Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο θαη νθείιεη ηφθνπο ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξν ηεο εκεξνκελίαο εθδφζεσο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο». ΔΓΓΖΠΔΗΠ Άξζξν 11 ν Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, νη πξνκεζεπηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα θαηαζέηνπλ εγγπεηηθή επηζηνιή απεξηφξηζηεο ηζρχνο, γηα ρξεκαηηθφ πνζφ ην νπνίν ηζνχηαη ζην 5 % επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο (ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδψλ) ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν Φ.Ξ.Α. ζχκθσλα µε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 157 ηνπ λ. 4281/2014. Ζ εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. Άξζξν 12 ν ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ Ν αλάδνρνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.2286/1995, ππφθεηηαη ζε ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο επί ηεο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ ηνπ, ήηνη: α) Ξαξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο 4% ζχκθσλα κε ην Λ.2198/1994. β) Γηα Ππκβάζεηο αμίαο κεγαιχηεξεο ησλ 2.500,00 πξαγκαηνπνηείηαη θξάηεζε 0,10% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ κε ραξηφζεκν επί απηήο 3% θαη ΝΓΑ επί ραξηνζήκνπ 20 %. Άξζξν 13 ν Δλζηάζεηο -Ξξνζθπγέο Δλζηάζεηο - πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιόγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη από ην άξζξν 15 ηνπ ΞΓ 118/2007. Άξζξν 14 ν ΑΙΙΝΗ ΝΟΝΗ: Ρν Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. δηαηεξεί ην δηθαίσκα πξνκήζεηαο ησλ αλσηέξσ εηδψλ απφ απνζέκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή απφ δσξεέο ή απφ απνζέκαηα πνπ θαηέρνπλ νη Νξγαληζκνί παξέκβαζεο ηεο Θνηλφηεηαο, ρσξίο λα γελλάηαη αμίσζε εθ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή. Όηη δελ αλαγξάθεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ξπζκίδεηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 118/07 (Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ θαη Λ.Ξ.Γ.Γ.).

9 Γλσζηνπνίεζε Γηαγσληζκνύ. Άξζξν 15 ν Ζ παξνχζα ζα αλαξηεζεί ζηνλ Ξίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. Ξεξίιεςε ηεο παξoχζαο δηαθήξπμεο ζα ζηαιεί γηα αλάξηεζε ζηoλ πίvαθα αvαθoηvψζεσv ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Γσδ/ζνπ. Ππλεκκέλα: 1. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α. ΕΖΡΝΚΔΛΑ ΔΗΓΖ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ-ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ 2. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β. ΑΛΑΙΡΗΘΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΗΓΥΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 3. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ. ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ Γ/Π ΚΑΟΗΛΝΠ ΗΩΑΛΛΖΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α ΕΖΡΝΚΔΛΑ ΔΗΓΖ CPV ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΩΠΖΠ Α/Α ΔΗΓΖ CPV ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ 1 Ξξντφληα θαζαξηζκνχ ,29 ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β - ΑΛΑΙΡΗΘΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΗΓΩΛ Ξ/- ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΗΓΝΠ ΞΝΠΝΡΖΡΑ/ ΚΝΛΑΓΑ ΚΔΡΟΖΠΖΠ ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΖ ΡΗΚΖ (ΣΩΟΗΠ Φ.Ξ.Α.) ΞΟΝΞΝΙ ΝΓΗΠΚΝΠ (ρσξίο Φ.Ξ.Α.) 1 ΑΘΝΑ ΦΝΟΡΔ 400ML ΞΔΟΗΞΝ 50 ΡΚΣ 0,45 22,50 2 ΑΙΝΚΗΛΝΣΑΟΡΝ ΘΗΙΝ 50 ΡΚΣ 4,90 245,00 3 ΑΛΡΑΙΑΘΡΗΘΝ ΔΛΡΝΚΝΑΞΥΘΖΡΗΘΝ (ΓΟΝ) 100 ΡΚΣ 2,95 295,00 4 ΑΛΡΗΠΞΡΗΘΝ ΔΞΗΦΑΛΔΗΥΛ 420ML 2 TMX 6,50 13,00 5 ΑΛΡΗΦΘΔΗΟΗΘΝ ΠΑΚΞΝΑΛ 150ML 20 ΡΚΣ 5,00 100,00 6 ΑΞΙΥΠΡΟΑ ΟΝΣΥΛ ΑΙΝΚΗΛΗΝ 2 ΡΚΣ 27,00 54,00 7 ΑΞΝΠΚΖΡΗΘΝ ΠΥΚΑΡΝΠ(ROLLON) 100 TMX 1,75 175,00 8 ΑΞΝΠΚΖΡΗΘΝ ΣΥΟΝ ΠΞΟΔ 400ML 300 ΡΚΣ ,00 9 ΑΞΝΠΚΗΛΖ 50 ΙΗΡΟΑ ,00 10 ΑΠΔΡΝΛ 150ML 10 ΡΚΣ ,00 11 ΑΦΑΙΑΡΗΘΝ ΞΙΛΡΖΟΗΝ ΞΗΑΡΥΛ 100 Ι ΗΡΟΑ ,00 12 ΑΦΟΝΙΝΡΟΝ ΙΗΡΟΝ 300 ΡΚΣ ,00 13 ΑΦΟΝΠ ΜΟΗΠΚΑΡΝΠ 200 ΡΚΣ ,00 14 ΒΔΛΡΝΕΔΠ ΑΞΝΦΟΑΜΖΠ (10CM) 5 ΡΚΣ 6,00 30,00 15 ΒΝΟΡΠΔΠ ΚΑΙΙΗΥΛ 50 ΡΚΣ 4,00 200,00 16 ΒΝΟΡΠΑΘΗ ΡΝΑΙΔΡΑΠ 100 ΡΚΣ 2,30 230,00 17 ΘΑΓΝΠ ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΚΑΡΝΠ ΓΗΞΙΝΠ (ΠΔΡ) 5 ΡΚΣ 97,00 485,00 18 ΘΑΓΝΠ ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΚΑΡΝΠ ΑΞΙΝΠ 5 ΡΚΣ 3,50 17,50 19 ΔΛΡΝΚΝΘΡΝΛΝ ΠΞΟΔ 400ML 300 TΚΣ 3,30 990,00 20 ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΠΦΘΡΖΟΑΠ ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΡΡΟΑΠ 5 ΡΚΣ 2,50 12,50 21 ΘΑΓΝΗ ΑΞΝΟΟ. ΚΔ ΞΔΛΡΑΙ 40 ΙΗΡΟΥΛ 5 ΡΚΣ 16,00 80,00 22 ΘΑΓΝΗ ΑΞΝΟΟ. ΚΔ ΞΔΛΡΑΙ 80 ΙΗΡΟΥΛ 5 ΡΚΣ 56,00 280,00 23 ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ ΑΛΝΜΔΗΓΥΡΥΛ ΔΞΗΦΑΛΔΗΥΛ 100 ΙΗΡΟΑ 2,80 280,00 24 ΘΑΙΑΘΗΑ ΑΞΙΡΥΛ ΟΝΣΥΛ 70 ΙΗΡΟ. ΞΔΟΗΞΝ 5 ΡΚΣ ,00

10 25 ΘΑΡΠΑΟΗΓΝΘΡΝΛΝ ΠΞΟΔ 300 ΡΚΣ 3, ,00 26 ΘΝΙΥΛΗΑ 750 ML (ΡΞΝ ΚΟΡΥ ή ΗΠΝΓΛΑΚΖΠ) 300 ΡΚΣ 1,85 555,00 27 ΘΝΛΡΑΟΗ ΠΘΝΞΑΠ ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΡΟΑΠ ΝΗΘΗΑΘΖΠ 100 ΡΚΣ 0,95 95,00 ΣΟΖΠΖΠ ΣΝΛΡΟΝ ΞΑΠΝ 28 ΘΝΛΡΑΟΗ ΑΙΝΚΗΛΗΝ ΓΗΑ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ 20 ΡΚΣ 3,30 66,00 ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΡΟΑ 400ΓΟ 29 ΘΟΔΚΑ ΚΑΙΙΗΥΛ 400ML 300 ΡΚΣ 4, ,00 30 ΘΟΔΚΑ ΠΥΚΑΡΝΠ 200 ML 300 ΡΚΣ 3,20 960,00 31 ΘΟΔΚΝΠΑΞΝΛΝ 200 ΙΗΡΟΑ 1,00 200,00 32 ΘΟΔΚΝΠΑΞΝΛΝ ΚΔ ΑΛΡΙΗΑ 500ML 80 ΡΚΣ 1,15 92,00 33 ΘΡΔΛΔΠ (ΡΠΑΡΠΑΟΔΠ) ΡΠΔΞΖΠ 80 ΡΚΣ 0,80 64,00 34 ΙΑΓΝΘΝΙΙΔΠ 100 ΘΗΙΑ 2,40 240,00 35 ΙΔΘΑΛΡΗΘΝ ΟΝΣΥΛ ΡΞΝ ΔΟΖΘΑ 300 ΘΗΙΑ 1,90 570,00 36 ΙΗΞΝΓΗΑΙΡΖΠ 200 ΙΗΡΟΑ 1,15 230,00 37 ΙΗΞΝΕΑΛ 40 ΡΚΣ 1,50 60,00 38 ΚΑΙΑΘΡΗΘΝ ΟΝΣΥΛ 800 ΙΗΡΟΑ 1,00 800,00 39 ΚΔΚΒΟΑΛΖ ΞΔΟΗΡΙΗΓΚΑΡΝΠ (200Κ*30CM) 20 ΡΚΣ 3,70 74,00 40 ΚΑΛΡΑΙΑΘΗΑ ΞΙΑΠΡΗΘΑ 200 ΡΚΣ 0,05 10,00 41 ΛΔΟΝ ΑΞΗΝΛΗΠΚΔΛΝ 4ΙΗΡΟΥΛ 30 ΡΚΣ 1,00 30,00 42 ΛΣΝΘΝΞΡΔΠ ΚΔΓΑΙΝΗ 100 ΡΚΣ 2,00 200,00 43 ΜΟΗΠΡΗΘΔΠ ΚΖΣΑΛΔΠ ΚΗΑΠ ΣΟΖΠΖΠ(1*5ΡΚΣ) 500 ΡΚΣ 1,70 850,00 44 ΝΓΝΛΡΝΒΝΟΡΠΔΠ 300 ΡΚΣ 1,15 345,00 45 ΝΓΝΛΡΝΘΟΔΚΔΠ 100ML 250 ΡΚΣ 0,90 225,00 46 ΞΔΛΠΑΘΗΑ ΛΣΗΥΛ 100 ΡΚΣ 4,00 400,00 47 ΞΔΡΠΔΡΑΘΗΑ ΡΞΝ VITEX ή ΗΠΝΓΛΑΚΑ 1000 ΡΚΣ 0,85 850,00 48 ΠΑΞΝΛΗ ΞΟΑΠΗΛΝ 125ΓΟ 100 ΡΚΣ 0,40 40,00 49 ΠΑΘΝΗ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΥΛ 90*60 (1*10ηκρ) 500 ΡΚΣ 1,25 625,00 50 ΠΑΘΝΗ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΥΛ ΓΗΓΑΠ 110* ΘΗΙΑ 1,40 700,00 51 ΠΑΘΝΗ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΥΛ WC (1*100TMX) 100 ΡΚΣ 0,50 50,00 52 ΠΑΚΞΝΑΛ 1 ΙΗΡΟΝ 300 ΡΚΣ 1,80 540,00 53 ΠΔΟΒΗΔΡΔΠ ΚΔ ΦΡΔΟΑ ULTRA PLUS (1*10TMX) 300 ΡΚΣ ,00 ΛΝRMAL 54 ΠΘΝΛΖ ΞΙΛΡΖΟΗΝ 2000 ΘΗΙΑ ,00 55 ΠΘΝΞΑ ΞΙΑΠΡΗΘΖ 100 ΡΚΣ 1,60 160,00 56 ΠΘΝΞΑ ΤΑΘΗΛΖ ΘΖΞΝ ΚΔ ΚΑΘΟ ΘΝΛΡΑΟΗ 10 ΡΚΣ 4,00 40,00 57 ΠΡΔΓΛΥΡΗΘΝ ΞΙΛΡΖΟΗΝ ΞΗΑΡΥΛ 200 ΙΗΡΟΑ 2,20 440,00 58 ΠΡΝΚΑΡΗΘΝ ΓΗΑΙΚΑ 150 ΡΚΣ 5,50 825,00 59 ΠΟΚΑ ΘΝΕΗΛΑΠ ΣΝΛΓΟΝ 200 ΡΚΣ 0,35 70,00 60 ΠΦΗΘΡΖΟΑΠ ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΡΟΑΠ 70 ΡΚΣ 1,70 119,00 61 ΠΦΝΓΓΑΟΑΘΗ ΘΝΕΗΛΑΠ ΚΔ ΠΟΚΑ 1000 ΡΚΣ 0,22 220,00 62 ΠΦΝΓΓΑΟΗ ΚΞΑΛΗΝ ΚΝΛΝΣΟΥΚΑ (10*17) 3000 ΡΚΣ 0, ,00 63 ΠΦΝΓΓΑΟΗ ΠΥΚΑΡΝΠ PUFF ΡΝΙΗ(30 ΓΟ ΞΔΟΗΞΝ ΠΔ ΓΗΑΦΝΟΑ ΣΟΥΚΑΡΑ) 250 ΡΚΣ 0,50 125,00 64 ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΡΟΔΠ 400 ΓΟ 50 ΡΚΣ 2,75 137,5 65 ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΡΟΑ ΑΞΙΖ ΝΗΘΗΑΘΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 100 ΡΚΣ 1,10 110,00 66 ΓΟΝ ΞΗΑΡΥΛ 800 ΙΗΡΟΑ 0,75 600,00 67 ΓΟΝ ΑΞΝΟΟΗΞΑΛΡΗΘΝ-ΑΞΝΠΚΖΡΗΘΝ ΞΑΡΥΚΑΡΝΠ 500 ΙΗΡΟΑ 0,85 425,00 68 ΓΟΝ ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ ΑΙΑΡΥΛ 200 ΙΗΡΟΑ 1,60 320,00 69 ΓΟΝ ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ WC 750 ML 300 ΡΚΣ 1,35 405,00 70 ΓΟΝ ΞΙΛΡΖΟΗΝ ΞΗΑΡΥΛ 200 ΙΗΡΟΑ 1,15 230,00 71 ΓΟΝ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΡΕΑΚΗΥΛ 200 ΙΗΡΟΑ 1,80 360,00 72 ΓΟΝ ΡΕΑΚΗΥΛ ΚΔ ΒΑΙΒΗΓΑ-ΠΞΟΔ 1 ΙΗΡΟΝ 50 ΡΚΣ 1,65 82,50 73 ΦΑΟΑΠΗ ΞΙΑΠΡΗΘΝ 100 ΡΚΣ 1,15 115,00 74 ΣΑΟΡΗ ΘΝΕΗΛΑΠ ΟΝΙΙΝ 3 ΘΗΙΑ 200 ΡΚΣ 6, ,00 75 ΣΑΟΡΗ ΓΔΗΑΠ ( ΓΟ ΞΔΟΗΞΝ) 5000 ΡΚΣ 0, ,00 76 ΣΑΟΡΝΚΑΛΡΖΙΑ ΑΡΝΚΗΘΑ (ΡΠΔΞΖΠ) 250 ΡΚΣ 0,12 30,00 77 ΣΑΟΡΝΞΔΡΠΔΡΔΠ (1*750ΡΚΣ) 200ΡΚΣ 2,70 540,00 78 ΣΙΥΟΗΛΖ ΓΟΖ 600 ΙΗΡΟΑ 0,45 270,00 79 ΣΙΥΟΗΛΖ ΞΑΣΟΔΠΡΖ 200 ΙΗΡΟΑ 0,80 160,00 ΠΛΝΙΝ ,50 ΠΛΝΙΝ = 31529,50 Σ 23%=38.781,29ΔΟΩ.

11 Ζ αλσηέξσ πνζφηεηα είλαη ελδεηθηηθή ζε ζρέζε κε θαηαλάισζε αληίζηνηρεο πεξηφδνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 1. Φιωξίλε παρύξεπζηε: Απνιπκαληηθό πγξό εηδώλ πγηεηλήο κε βάζε ην ριώξην (δηάιπκα ππνρισξηώδεο λαηξίνπ 3,5 5%) ηύπνπ ρισξίλεο ζε πιαζηηθό δνρείν ζπζθεπαζίαο 4 ιίηξσλ ην νπνίν λα πεξηέρεη κε ηνληθά ηαζηελεξγά ιηγόηεξν από 5%, αληνληθά ηαζηελεξγά ιηγόηεξν από 5%. Η ζπζθεπαζία λα δηαζέηεη πηλαθίδα κε νδεγίεο ρξήζεο θαζώο θαη νδεγίεο πξνθύιαμεο θαη αξ. αδεία θπθινθνξίαο ηνπ πξνηόληνο ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 2. Φιωξίλε: Λεπθαληηθό, θαζαξηζηηθό κε βάζε ην ριώξην, εηδηθό γηα πιαθάθηα, είδε πγηεηλήο, λεξνρύηεο θαη ζ όιεο ηηο εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ελόο ρώξνπ. Δίλαη ζε πγξή κνξθή (όρη παρύξεπζηε), ζε πιαζηηθό δνρείν ζπζθεπαζίαο 4 ιίηξσλ. Η ζπζθεπαζία λα δηαζέηεη πηλαθίδα κε νδεγίεο ρξήζεο θαζώο θαη νδεγίεο πξνθύιαμεο θαη αξ. αδεία θπθινθνξίαο ηνπ πξνηόληνο ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 3. Φαξηί θνπδίλαο (ξνιό): Υαξηί ξνιό θνπδίλαο, ιεπθό ηνπ ελόο θηινύ, δηπιά εληζρπκέλν κε δηάηξεζε από ιεπθαζκέλν ρεκηθό πνιηό κε κεγάιε απνξξνθεηηθόηεηα πνπ δελ αθήλεη ρλνύδη θαη αλζεθηηθό γηα πνιιέο ρξήζεηο, ζα είλαη απνξξνθεηηθό ζην λεξό, ην ιάδη, ην ιίπνο θαη ηα απνξξππαληηθά. Βάξνο ξνινύ 1000 γξ. 4. Φαξηί πγείαο : Υαξηί ξνιό πγείαο θαηάιιειν, κε αλαθπθισκέλν, από θαζαξή ραξηνκάδα. Βάξνο ξνινύ 120γξ. 5. Σπόγγνη Μπάληνπ Νν 10: Γηαζηάζεηο 12Υ17 6. Σθνπγγαξίζηξα επαγγεικαηηθή (αληαιιαθηηθό): Δπαγγεικαηηθή ζθνπγγαξίζηξα 450γξ. κήθνο 80 cm (αληαιιαθηηθό) θαηαζθεπαζκέλε από πξσηνγελή λήκαηα, κε εμαηξεηηθή αληνρή ζηα αιθαιηθά θαη όμηλα θαζαξηζηηθά. Να κελ αθήλεη ρλνύδη θαηά ηε ρξήζε ηεο θαη λα έρεη κεγάιε απνξξνθεηηθόηεηα. Θα πξέπεη λα εθαξκόδνπλ απόιπηα κε ην αληίζηνηρν θνληάξη πνπ ζα επηιεγεί. 7. Καζαξηζηηθό εηδώλ κπάληνπ από άιαηα : Γηα αλνμείδσηεο επηθάλεηεο (ηύπνπ ΒΙΑΚΑΛ ή παξόκνην) ζπζθεπαζία 4 lt. Να δηαιύεη ακέζσο άιαηα, πνπξί θαη ηα ππόινηπα ζαπνπληνύ πνπ επηθάζνληαη ζηα είδε πγηεηλήο. Δηδηθόηεξα λα αθαηξεί άιαηα αζβεζηίνπ θαη ζθνπξηά από βξύζεο, αλνμείδσηα, πιαθάθηα, είδε πγηεηλήο θιπ. Να θέξεη ζήκαλζε CE & λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζύκθσλα κε ηηο ηηκέο πνπ δίλνληαη ζηελ νδεγία 91/55 ηεο Δπξσπαηθήο Έλσζεο. Δπίζεο λα πεξηέρεη ζπζηαηηθά ζύκθσλα κε ηηο ηηκέο πνπ δίλνληαη ζηελ νδεγία 89/542 ηεο Δπξσπαηθήο Έλσζεο. 8. Νεξό απηνληζκέλν: Απηνληζκέλν λεξό ζε πιαζηηθό δνρείν ησλ 4 ιίηξσλ 9. Σαθνύιεο απνξξηκκάηωλ 1,10Φ0,90Φ0,6: αθνύιεο απνξξηκκάησλ γεληθήο ρξήζεο, ελδεηθηηθώλ δηαζηάζεσλ 1,10Υ0,90Υ0,6 εθ, πάρνπο 40-50mic, ελδεηθηηθνύ ρξώκαηνο καύξνπ. 10. Σαθνύιεο απνξξηκκάηωλ 0,90Φ0,60Φ0,6: αθνύιεο απνξξηκκάησλ γεληθήο ρξήζεο, ελδεηθηηθώλ δηαζηάζεσλ 0,90Υ0,60Υ0,6 εθ, πάρνπο 40-50mic, ελδεηθηηθνύ ρξώκαηνο καύξνπ. 11. Υγξν ηδακηώλ ελόο ιίηξωλ κε βαιβίδα: Να πεξηέρεη επηθαλεηνδξαζηηθά 0,3-0,5%. Να πεξηέρεη νξγαληθό δηαιύηε (εθ ηνπ νπνίνπ ηνπιάρηζηνλ αιθνόιε) min 6%. Δηδηθή ζύλζεζε γηα λα βνεζά ηνλ θαζαξηζκό θαη λα κελ αθήλεη ζάκπσκα κεηά από ζθνύπηζκα θαη ζηέγλσκα. Να δίλνληαη νδεγίεο ρξήζεσο θαη νδεγίεο αζθάιεηαο. Να δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία ηνπ 1L. Να θέξεη ζήκαλζε CE & λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζύκθσλα κε ηηο ηηκέο πνπ δίλνληαη ζηελ νδεγία 91/155 ηεο Δπξσπαηθήο Έλσζεο. Δπίζεο λα πεξηέρεη ζπζηαηηθά ζύκθσλα κε ηηο ηηκέο πνπ δίλνληαη ζηελ νδεγία 89/542 ηεο Δπξσπαηθήο Έλσζεο. 12. Σακπνπάλ θηάιεο 1000 ml: Με επράξηζην άξσκα, δεξκαηνινγηθά ειεγκέλν

12 13. Αθξόινπηξν ζε θηάιεο 1000 ml: Με επράξηζην άξσκα γηα ηελ πγηεηλή θαζαξηόηεηα θαη πξνζηαζία όινπ ηνπ ζώκαηνο, δεξκαηνινγηθά ειεγκέλν. 14. Σθόλε πιπληεξίνπ ξνύρωλ: ε ζπζθεπαζία έσο 20 θηιά ζε ζαθί. Με ειεγρόκελν αθξό. Να πεξηέρεη κεηαμύ άιισλ ιεπθαληηθέο νπζίεο κε βάζε ην νμπγόλν ηνπιάρηζηνλ 15 % θαη έλδπκα. Η δε ζθόλε λα είλαη ε ίδηα γηα πξόπιπζε θαη θπξίσο πιύζε. Δπίζεο λα κελ δεκηνπξγεί αιιεξγηθέο παξελέξγεηεο. 15. Σθνπγγαξάθη θνπδίλαο: θνπγγάξηα γηα πιύζηκν ζθεπώλ δηάζηαζεο 15Υ10 εθαηνζηώλ ην θαζέλα/ηεκ. θνπγγάξηα γηα ην πιύζηκν ζθεπώλ εμαηξεηηθήο αληνρήο κε ζθιεξή θαη καιαθή επηθάλεηα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε κηθξνβίσλ πνπ λα κελ αθήλεη ίρλε πιηθνύ θαηά ηε ρξήζε ηνπ. 16. Υγξό απνξξππαληηθό πηάηωλ γηα πιύζηκν ζην ρέξη: Τγξό θαζαξηζηηθό πηάησλ 4 lt. Ρεπζηό θαζαξηζηηθό γηα ηα πηάηα, ζε ζπζθεπαζία 4 ιίηξσλ κηθξνβηνθηόλν, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ κηθξνβίσλ θαη ησλ δπζάξεζησλ νζκώλ. 17. Υγξό πιπληεξίνπ πηάηωλ: ε ζπζθεπαζία 15 θηιώλ λα θαζαξίδεη ζε βάζνο απνκαθξύλνληαο θαη ηα πην δύζθνια θαηάινηπα θαγεηνύ, εηδηθό γηα ζπζθεπαζίεο πιπληεξίνπ πηάησλ. 18. Ληπνδηαιπηήο: Γηαβξσηηθό ζε πγξή κνξθή ηδαληθό γηα ιίπε ζε θνύξλνπο θαη εζηίεο ζε ζπζθεπαζία 2 ιίηξσλ πεξίπνπ. 19. Απνζκίλε: Απνιπκαληηθό απνζκεηηθό παηώκαηνο ζε θξεκώδε πθή θαη γαιαθηώδε όςε. 20. Υγξό απνξξηπαληηθό απνζκεηηθό γεληθνύ θαζαξηζκνύ: (δάπεδα παηώκαηα θ.ι.π.) ζε ζπζθεπαζία πιαζηηθώλ δνρείσλ ησλ 4 σλ ιίηξσλ: Να πεξηέρεη ελεξγά επηθαλεηνδξαζηθά ιηγόηεξν από 5%, θσζθνξηθά άιαηα 5-15%. Να κελ επεξεάδεη ηα ρξώκαηα θαη λα πεξηέρεη πξώηεο ύιεο πνπ λα είλαη βηναπηθνδνκίζεκεο. Καηάιιειν γηα επηθάλεηεο από μύιν, πιαζηηθό, αλνμείδσην, θνξκάηθεο, πιαθάθηα δαπέδνπ, κάξκαξα, ηνίρνπο θιπ. Να κελ ρξεηάδεηαη μέβγαικα, δηαιπηόηεηα 1/100. Να δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία νηθνλνκηθή ησλ 4 ιίηξσλ. Η ζπζθεπαζία λα δηαζέηεη πηλαθίδα κε νδεγίεο ρξήζεσο θαζώο θαη νδεγίεο πξνθύιαμεο θαη αξ. αδείαο θπθινθνξίαο ηνπ πξντόληνο ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 21. Κξεκνζάπνπλν:Τγξό θξεκνζάπνπλν ρεξηώλ κε νπδέηεξν PH, θαηάιιειν γηα ηελ θαζεκεξηλή θξνληίδα, πξνζηαζία θαη ελπδάησζε ηεο επηδεξκίδαο. Να θέξεη ζήκαλζε CE. 22. Μαιαθηηθό πιπληεξίνπ ξνύρωλ: Μαιαθηηθό πιπληεξίνπ ξνύρσλ ζε δηάθνξα αξώκαηα 4ιίηξσλ/ηεκάρην. 23. Λεπθαληηθό ηύπνπ εύξπθα εληζρπηηθό ξνύρωλ: Λεπθαληηθό ξνύρσλ γηα ρξήζε ζε επαγγεικαηηθά πιπληήξηα 24. Σπξέπ απνζκεηηθό αέξνο: Απνζκεηηθό ρώξνπ κε επράξηζην άξσκα ζε κνξθή ζπξέπ ζε θηάιεο ησλ 400 ml πεξίπνπ 25. Υγξό θαζαξηζηηθό wc 750 ml: Καηάιιειν γηα επηθάλεηεο εκαγηέ ζε ζπζθεπαζία 750 ml. Να θέξεη ζήκαλζε CE & λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζύκθσλα κε ηηο ηηκέο πνπ δίλνληαη ζηελ νδεγία 91/155 ηεο Δπξσπαηθήο Έλσζεο. Δπίζεο λα πεξηέρεη ζπζηαηηθά ζύκθσλα κε ηηο ηηκέο πνπ δίλνληαη ζηελ νδεγία 89/542 ηεο Δπξσπαηθήο Έλσζεο. 26. Κνιόληα: ε ζπζθεπαζία ησλ 750 ml πεξίπνπ θαη επράξηζην άξσκα ιεκόλη 27. Δηάιπκα πδξνριωξηθνύ νμέωο: Τγξό δηάιπκα πδξνρισξηθνύ νμέσο 15 %. Να θέξεη ζήκαλζε CE & λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζύκθσλα κε ηηο ηηκέο πνπ δίλνληαη ζηελ νδεγία 91/155 ηεο Δπξσπαηθήο Έλσζεο. Δπίζεο λα πεξηέρεη ζπζηαηηθά ζύκθσλα κε ηηο ηηκέο πνπ δίλνληαη ζηελ νδεγία 89/542 ηεο Δπξσπαηθήο Έλσζεο 28. Οδνληόθξεκεο: ησλ 100ml γηα 12σξε πξνζηαζία από πέηξα, ηεξεδόλα, νπιίηηδα θ.α. 29. Οδνληόβνπξηζεο: ελειίθσλ καιαθέο 30. Απνζκεηηθό ζώκαηνο roll: Απνζκεηηθό ζώκαηνο roll, κε νπδέηεξν PH, 24σξεο πξνζηαζίαο

13 31. Σαθνύιεο WC: αθνύιεο WC δηαζηάζεσλ 0,45Υ0,60cm ζε ζπζθεπαζία κε 100 ηεκ/ξνιό, πάρνπο 8 mic. Γηα ραξηνδνρεία γξαθείνπ ή WC ζε δηάθνξα ρξώκαηα. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ, ΘΝΗΛΩΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ & ΘΝΗΛΩΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΘΔΛΡΟΝ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖΠ ΞΟΝΛΝΗΑΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΛΝΡΗΝ ΑΗΓΑΗΝ Π Κ Β Α Π Ζ Αξηζ. 00/00 ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ Πηε Οφδν ζήκεξα ζηηο ΣΣ-ΣΣ-2015 θαη ζηo γξαθείν ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ ΓΠ ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. oη ππoγξάθovηεο αθ ελφο κελ: α) ν θ.., Ξξόεδξνο ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α., πνπ κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ απηή εθπξνζσπεί ην Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α., ην νπνίν εδξεχεη ζηε δ/λζε Σεηκάξαο 2 ΡΘ Οφδνο κε ΑΦΚ θαη Γ.Ν.. Οφδνπ θαη αθ εηέξνπ δε: β) ν πξνκεζεπηήο..., Ραρ. Γ/λζε:., Ρ.Θ, Ρειέθ.:.., ΦΑΜ:..., κε ΑΦΚ.. θαη ΓΝ.... Έxovηαο ππφςε : α) Ρελ αξηζκ. ΣΣ/ΣΣ-ΣΣ-200Σ (Θ.ΣΣ) απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. κε ηελ νπνία θαηαθπξψζεθε ν δηαγσληζκφο αξηζ. πξνκήζεηαο ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ, β) Ρελ απφ ΣΣ-ΣΣ-ΣΣΣΣ πξνζθνξά ηνπ παξαπάλσ πξνκεζεπηή, ΠΚΦΥΛΖΠΑΛ θαη έθαvαv ΓΔΘΡΑ ηα παξαθάησ : Ν πξψηνο απφ ηoπο ζπκβαιιφκεvoπο κε απηήv ηoπ ηεv ηδηφηεηα αvαζέηεη ζηov δεχηεξν, ν νπνίνο ζην εμήο ζα νλνκάδεηαη ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ ηελ πξνκήζεηα ηνπ είδνπο ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ, ηα νπνία αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη πην πάλσ, ζχκθσλα κε ηεv απφθαζε ηoπ Γ.Π. ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. ε oπoία ζε ζπvδπαζκφ κε ηεv πξoζθoξά ηνπ πξνκεζεπηή, απoηειoχv αvαπφζπαζηo ηκήκα ηεο παξoχζεο ζχκβαζεο θαη κε ηνπο εμήο φξνπο: 1. ΞΝΗΝΡΖΡΑ Ρα ππφ πξνκήζεηα είδε πξέπεη λα είλαη Α πνηφηεηαο, λφκηκα θαη επξέσο θπθινθνξνχληα ζηελ αγνξά θαη λα είλαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε. 2. ΡΝΞΝΠ ΘΑΗ ΣΟΝΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ - ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΠΚΒΑΠΖΠ Ζ παξάδνζε ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. κε επζχλε, κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή ζηηο απνζήθεο ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. ηελ επνκέλε εξγάζηκε απφ ηεο παξαγγειίαο ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α.

14 Ρν Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. πξέπεη λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ή ηειεθσληθψο ηνλ πξνκεζεπηή γηα ηα αλαγθαία είδε δχν ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ παξαιαβή, κε πιήξε πεξηγξαθή ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ, εθηφο εθείλσλ πνπ ν εθνδηαζκφο πξέπεη λα γίλεηαη ζε εκεξήζηα βάζε. Πε πεξίπησζε πνπ ην είδνο ηεο παξαγγειίαο δελ ππάξρεη απνδεδεηγκέλα ζηελ αγνξά ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ηεο παξάδνζεο θαη κέρξη ηεο ην πξσί, ηελ δηεχζπλζε ηεο ππεξεζίαο, ψζηε λα κελ θέξεη επζχλε απφ ηελ κε πξνζθφκηζή ηνπ. Αλ ν πξνκεζεπηήο θαζπζηεξεί λα πξνζθνκίζεη ηα είδε ή παξαιείπεη νξηζκέλα απφ απηά ή ηα πξνζθνκίζεη ζε κηθξφηεξε πνζφηεηα απφ ηα παξαγγειζέληα, ηφηε ην Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ηα πξνκεζεπηεί απ επζείαο απφ ην ειεχζεξν εκπφξην ζε βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή. Πε πεξίπησζε πνπ ηα πξνζθνκηζζέληα είδε θξηζνχλ καθξνζθνπηθά αθαηάιιεια απφ ηελ Δπηηξνπή παξαιαβήο, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη ζηελ άκεζε αληηθαηάζηαζή ηνπο. Πε αληίζεηε πεξίπησζε, ην Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ηα πξνκεζεπηεί απ επζείαο απφ ην ειεχζεξν εκπφξην ζε βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή. Ζ ζχκβαζε ηζρχεη γηα έλα (1) ρξφλν θαη άξρεηαη απφ ηεο ππνγξαθήο ηεο θαη ιήγεη έλα (1) έηνο κεηά, ήηνη απφ ηηο ΣΣ-ΣΣ-ΣΣΣΣ έσο ηηο ΣΣ-ΣΣ-ΣΣΣΣ θαη κπνξεί λα παξαηαζεί κε κνλνκεξή απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. κέρξη δχν (2) κήλεο θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη πάλησο ηνπο δψδεθα (12) κήλεο, κε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ζπκβαζηνχρνπ πξνκεζεπηή. Γηα θάζε κήλα παξάηαζεο ε παξαδηδφκελε πνζφηεηα, δελ ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε κεληαία πνπ ζα πξνβιέπεηαη απφ ηε ζχκβαζε ή πνπ ζα πξνθχπηεη απφ ηε ζχκβαζε θαη αλαινγία. 3. ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΞΑΟΑΓΝΠΖ ΞΑΟΑΙΑΒΖ Ζ κεηαθνξά ησλ εηδψλ ζην Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. ζα γίλεηαη κε θαζαξά κεηαθνξηθά κέζα ηνπ πξνκεζεπηή θαη ζχκθσλα κε ηηο Αγνξαλνκηθέο Θηεληαηξηθέο θαη γεηνλνκηθέο δηαηάμεηο, κέρξη ηηο απνζήθεο ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. ην αξγφηεξν κέζα ζε ηέζζεξηο κέξεο απφ ηελ παξαγγειία θαη κέρξη ηελ πξσηλή. Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη απφ ηξηκειή Δπηηξνπή πνπ ζα νξίδεηαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Θεξαπεπηεξίνπ, κε βάζεη ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο. Ρα έμνδα κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο ησλ εηδψλ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 4. ΡΗΚΖ ΡΩΛ ΞΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΗΓΩΛ Όπσο ζηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή θαη θαζ όιν ην ρξνληθό δηάζηεκα ηζρύο ηεο ζύκβαζεο θαη ηπρόλ παξαηάζεσλ απηήο. Ν Ξξνκεζεπηήο δειψλεη αλεπηθχιαθηα φηη απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε. Οεηά ζπκθσλείηαη φηη, ηπρφλ θαζπζηέξεζε παξάδνζεο ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο απφ ηνλ Ξξνκεζεπηή ή ηπρφλ απφξξηςεο φιεο ή κέξνπο ηεο παξαγγειίαο, επηθέξεη ζηνλ Ξξνκεζεπηή ηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Ξ.Γ. 118/07, ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. δηαηεξνχληνο επηπιένλ ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ απνθαηάζηαζε πάζεο πεξαηηέξσ ζεηηθήο θαη απνζεηηθήο δεκίαο. 5. ΙΠΖ ΘΑΡΑΓΔΙΙΗΑ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ ΔΘΞΡΩΠΖ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ Ρν Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε ζε θάζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ απηήο θαη θπξίσο ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:

15 (α) αλ ν Ξξνκεζεπηήο δελ εθπιεξψλεη πξνζεθφλησο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε, παξά ηηο πξνο ηνχην νριήζεηο ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α., (β) αλ ν Ξξνκεζεπηήο δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο ζχκθσλεο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ζχκβαζεο εληνιέο ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α., (γ) αλ ν Ξξνκεζεπηήο εθρσξεί ηε ζχκβαζε, (δ) αλ ν Ξξνκεζεπηήο πησρεχζεη, ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε, ιπζεί ή αλαθιεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ή γίλνπλ πξάμεηο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ζε βάξνο ηνπ, ζην ζχλνιν ή ζε ζεκαληηθφ κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ, (ε) αλ εθδνζεί ηειεζίδηθε απφθαζε θαηά ηνπ Ξξνκεζεπηή γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ. 6. ΔΘΞΡΩΠΖ ΑΛΑΓΝΣΝ Ρν Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ιχζεη ηε ζχκβαζε θεξχζζνληαο έθπησην ηνλ Ξξνκεζεπηή ζε φπνην ζηάδην εμέιημεο θαη αλ βξίζθεηαη ε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κεηά από κεληαία πξνεηδνπνίεζή ηνπ αλ δηαπηζηψζεη φηη δελ ηεξνχληαη απφ κέξνπο ηνπ Ξξνκεζεπηή νη φξνη θαη νη πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ νξηζηεί (ηδίσο φηαλ δελ θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά είδε ή ηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε κεηά απφ αίηεζή ηνπ) ή φηη δελ ηεξείηαη ην ρξνλνδηάγξακκα παξάδνζεο. Κε ηελ απφθαζε θήξπμεο ηνπ πξνκεζεπηή εθπηψηνπ απφ ηε ζχκβαζε κπνξεί λα ηνπ παξαζρεζεί ε δπλαηφηεηα παξάδνζεο ηνπ/ησλ εηδψλ κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ γίλεηαη ζε βάξνο ηνπ, πέξαλ ηεο νπνίαο νπδεκία παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε απνξξηθζέληνο είδνπο γίλεηαη δεθηή. Πηνλ πξνκεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, ηελ αλάζεζε ή ηε ζχκβαζε, επηβάιινληαη κε απφθαζε ηεο ΔΞ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 34, παξ. 5 ηνπ Θ.Ξ.Γ. (Ξ.Γ. 118/2007). Πε πεξίπησζε παξάδνζεο είδνπο ην νπνίν, ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδφκελσλ ζην άξζξν 3 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007, παξνπζηάδεη παξεθθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο φκσο λα επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηά ηνπ, είλαη δπλαηή ε παξαιαβή ηνπ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, έπεηηα απφ απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ Θεξαπεπηεξίνπ, θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Θ.Ξ.Γ. (Ξ.Γ. 118/2007). Ρν Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. αλαζηέιιεη ηελ θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε πνζνχ, πιεξσηένπ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε πξνο ηνλ Ξξνκεζεπηή, κέρξηο εθθαζαξίζεσο ησλ κεηαμχ ηνπο ππνρξεψζεσλ θαη νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαηαπίπηνπλ. Αλ παξέιζεη ε ζπκθσλεκέλε εκεξνκελία παξάδνζεο ηεο εθάζηνηε ηκεκαηηθήο παξαγγειίαο ζχκθσλα κε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, ηφηε ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη σο πνηληθή ξήηξα γηα θάζε κέξα θαζπζηέξεζεο πνζνζηφ σο πνηληθή ξήηξα φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 32 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007. Γηα ηε δηαδηθαζία θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο έθπησζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 «Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ». Νη πνηληθέο ξήηξεο δελ επηβάιινληαη θαη ε έθπησζε δελ επέξρεηαη αλ ν Ξξνκεζεπηήο απνδείμεη φηη ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. ή ζε αλψηεξε βία (εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ ΞΓ 118/07). 7. ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΩΚΖΠ Ζ πιεξσκή ηνπ Ξξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κεηά απφ θάζε ηκεκαηηθή νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή απφ ην Θεξαπεπηήξην, κε βάζε ηε ζπζθεπαζία, ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ ηηκή ησλ εηδψλ, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη αλαιπηηθά ζηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά.

16 Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε, κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ (άξζξν 35 παξ. 1α Θ.Ξ.Γ.) θαη ππφ ηνλ φξν φηη δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε παξαιαβήο ησλ εηδψλ κε έθπησζε ή πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκσλ ή άιισλ νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ εηο βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή. Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ ( ), κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ. Σξφλνο εμφθιεζεο: Δληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνβνιήο ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή. Ζ εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ Θ.Ξ.Γ. (Ξ.Γ. 118/2007) θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Λ.Ξ.Γ.Γ. (απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο θ.ιπ.). Ζ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία εθάζηεο ηκεκαηηθήο νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο, θαη ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ πξσηνθφιινπ. Δάλ ν πξνκεζεπηήο εθδψζεη ηηκνιφγην πψιεζεο δειηίν απνζηνιήο σο ζπλνδεπηηθφ θνξνινγηθφ ζηνηρείν ησλ πξντφλησλ, ε σο άλσ πξνζεζκία ππνινγίδεηαη απφ ηελ επνκέλε ηεο ζχληαμεο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο. Πε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ ζα θαζπζηεξήζεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή εμήληα (60) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ, ε αλαζέηνπζα αξρή (νθεηιέηεο), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ξ.Γ. 166/2003 (ΦΔΘ 138/Α/ ) «Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο θαη νθείιεη ηφθνπο ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξν ηεο εκεξνκελίαο εθδφζεσο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο». Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο ζηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ θαη κέρξη ηε ζεψξεζε απηνχ, β) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ, θαζψο θαη γ) ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 παξ. 7 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007. Δπίζεο, δελ πξνζκεηξείηαη ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή (κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ, παξαιαβή ησλ πιηθψλ κε έθπησζε ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θ.ιπ.). 8. ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ Ν Ξξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο επί ηνπ ηηκήκαηνο ησλ εηδψλ. Νη δηελεξγνχκελεο θξαηήζεηο είλαη: α) Ξαξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο 4% ζχκθσλα κε ην Λ.2198/1994. β) Γηα Ππκβάζεηο αμίαο κεγαιχηεξεο ησλ 2.500,00 πξαγκαηνπνηείηαη θξάηεζε 0,10% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ κε ραξηφζεκν επί απηήο 3% θαη ΝΓΑ επί ηνπ ραξηνζήκνπ 20 %. 9. ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ Ζ ζύκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί, όηαλ ζπκθσλήζνπλ γη απηό ηα ζπκβαιιόκελα κέξε. Νπνηαδήπνηε όκσο, ηξνπνπνίεζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο δύλαηαη λα γίλεη κόλν εγγξάθσο θαη ζα ππνγξάθεηαη θαη από ηνπο δύν ζπκβαιινκέλνπο, κεηά από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α., απνθιεηόκελεο ξεηά νπνηαζδήπνηε ηξνπνπνίεζεο κε πξνθνξηθή ζπκθσλία. 10. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

17 Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο παξνύζαο, ν Πξνκεζεπηήο κε ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο θαηέζεζε ζην Κ.Κ.Π.Π.Ν.Α ηελ ππ αξηζ... εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο «.» ε νπνία θαιύπηεη ζε επξώ πνζνζηό 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο παξερόκελεο πξνκήζεηαο πνπ ηνπ θαηαθπξώζεθε ρσξίο Φ.Π.Α. κε απεξηόξηζην ρξόλν ηζρύνο, ήηνη πνζνύ.. ΔΤΡΏ απηή ζα επηζηξαθεί κεηά ηελ νξηζηηθή, πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο θαη ύζηεξα από ηελ εθθαζάξηζε ηπρώλ απαηηήζεσλ από ηνπο δύν ζπκβαιιόκελνπο. 11. ΙΝΗΞΝΗ ΝΟΝΗ Ν Ξξνκεζεπηήο δειψλεη αλεπηθπιάθησο φηη απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε θαζψο θαη ζε φια ηα ζρεηηθά θαη ζπλεκκέλα εδψ έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ, ησλ νπνίσλ φισλ αλεμαηξέησο απηή έιαβε γλψζε θαη κε ηα νπνία ζπκθσλεί. Ν Ξξνκεζεπηήο δειψλεη ξεηά φηη αλαιακβάλεη απφ θνηλνχ θαη εμ νινθιήξνπ φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε. Φέξεη δε εηο ην νιφθιεξνλ αιιειεγγχσο θαη απεξηνξίζησο ηελ επζχλε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ζθνπνχ κεηά ησλ παξεπνκέλσλ απηνχ ππνρξεψζεσλ. Θαηά ηνλ απηφ ηξφπν εγγπάηαη ηελ εθηέιεζε ηεο ππφ αλάζεζε πξνκήζεηαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη επηβαξχλεηαη κε ηηο ελδερφκελεο θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. Ρέινο θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε επαλαιακβάλνπλ ηε δήισζε φηη απνδέρνληαη φινπο ηνπο παξαπάλσ φξνπο θαη ζπκθσλίεο αλεπηθχιαθηα, ζεσξνχλ ηε ζχκβαζε έγθπξε θαη ηζρπξή. Γηα ηα παξαπάvσ ζπvηάρηεθε ε ζχκβαζε απηή, ε νπνία αθoχ δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη λφκηκα απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο ζε ηξία (3) πξσηφηππα. Απφ απηά ην έλα έιαβε ν Ξξνκεζεπηήο θαη ηα άιια δχν ην Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. Ν I Π Κ Β Α Ι Ι Ν Κ Δ Λ Ν I Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ Γ/Π O ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ Ν Ξξόεδξνο Γ/Π Καξίλνο Ησάλλεο

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟ: 5/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟ: 5/2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ, ΚΟΗΝ. ΑΦΑΛΗΖ & ΚΟΗΝ/ΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ Ρφδνο 17/07/2015 Αξ. Πξση.: 2695 Σαρ. Γ/λζε : Υεηκάξαο 2 Σ.Κ. 85100 ΡΟΓΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

Ισάλληλα, 7-2-2012 Αξηζκ. Πξση. 286251

Ισάλληλα, 7-2-2012 Αξηζκ. Πξση. 286251 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 6 εο ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ» ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Σαρ. Γ/λζε : πλ. Πεληέιεο, ζέζε Φεινγνξίηζα Σ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ».

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε 2014-2015». ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο Γήκαξρνο Βόιβεο πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο».

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 6 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ «ΝΔΟΜ. ΓΔΧΡΓΗΟ» ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Ησάλληλα, 04-10-2011 Αξηζ. Πξση.1855 Σαρ. Γ/λζε : Νενκ. Γεσξγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ Λο 23/2014 ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΩΛ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ Λο 23/2014 ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΑΛΑΟΡΖΡΔΝ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΝ ΗΓΟΚΑ Κ.Ρ.Π ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ Κνλήο Ξεηξάθε 10-12, Ρ.Θ. 115 21 Ρει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 20 Νθησβξίνπ 2014 Έρνληεο ππφςε: ΓΗΑΘΖΟΜΖ Λο 23/2014 ΞΟΝΣΔΗΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΡΥΛ Ζ/Κ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΡΝ ΓΔΛ. ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ «Γ. ΣΑΡΕΖΘΥΠΡΑ» ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΝΗ ΞΖΟΔΠΗΔΠ

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΡΥΛ Ζ/Κ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΡΝ ΓΔΛ. ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ «Γ. ΣΑΡΕΖΘΥΠΡΑ» ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΝΗ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛ. ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ Ησάλληλα, 30-10-2013 ΓΗΝΗΘΖΠΖ 6 εο ΓΔΗΛΝΚΗΘΖΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΓΔΛ. ΛΝΠ/ΚΔΗΝ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ Γ. ΣΑΡΕΖΘΥΠΡΑ Αξηζκ. πξση. 18944 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ Ξιεξνθνξίεο: Αιεμίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Δ/ΝΗ ΠΕΡ/ΝΣΟ, ΤΠ.ΔΟΜΗΗ & Σ.Τ. Αριθμ. Πρωη.: 22397/2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 «ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΙΥΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΓΛΤΠΣΟΤ ΓΙΑΚΟΜΟΤ ΚΑΙ ΚΔΙΜΗΛΙΩΝ ΣΗ ΙΔΡΑ ΜΟΝΗ ΠΔΝΣΔΛΗ» ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΗΡΙΩΝ ΣΗ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΔΩ ΘΔΟΣΟΚΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπνπξγείν Τγείαο 5 ε Τ.Πε. Θεζζαιίαο & ηεξεάο Γιιάδαο Ηκ/λία: 29-Απξ-15 Αξ. πξση.: 247/Δ/15 ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ Δηεχζπλζε Δηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθφ Σκήκα Σαρ. δ/λζε... 33100 Άκθηζζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4690ΒΥ-ΛΕΙ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4690ΒΥ-ΛΕΙ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Μαπξησηίζζεο Σαρ. Κψδηθαο : 52100 Καζηνξηά Πιεξνθνξίεο : Φψξαο

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ Ζξάθιεην 12-2-2013 Ξιεξνθνξίεο : Σνπδεηζαλάθε Ιίηζα ΡΖΙ. : 2810/ 368479 FAX : 2810-214481

Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ Ζξάθιεην 12-2-2013 Ξιεξνθνξίεο : Σνπδεηζαλάθε Ιίηζα ΡΖΙ. : 2810/ 368479 FAX : 2810-214481 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 7 Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ - Γ.Ν. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ Λεωθ. Κνωζζού, Σ.Θ. 44, Ζπάκλειο Κπήηηρ ΑΦΜ 999161766, Α ΓΟΤ Ζπακλείος Γξαθείν

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα :

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΓΡΑΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ςνεδπίαζη 32 η ηηρ 10-12-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθφ απφ ηελ 32 ε πλεδξίαζε ηεο 10-12-2013 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Απ. Απόθαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΟΗΘΚ. 1819/2015

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΟΗΘΚ. 1819/2015 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 6η ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΖΙΔΗΑΠ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΚΑΙΗΑΓΑΠ Ρασ. Γ/νζη: ΔΑΓΓΔΙΗΠΡΟΗΑΠ 128 Ρ.Θ. 27 200 ΑΚΑΙΗΑΓΑ Ρηλ./Φαξ: 2622360167 E-Mail: grafiopromithion@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΝΙΗΘΖ ΞΗΠΡΥΠΖ 25.000,00 ΚΔ Φ.Ξ.Α. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΔΠ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖΠ ΠΡΝΛ ΖΚΔΟΖΠΗΝ ΡΞΝ: 15 & 16-10-2010

ΠΛΝΙΗΘΖ ΞΗΠΡΥΠΖ 25.000,00 ΚΔ Φ.Ξ.Α. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΔΠ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖΠ ΠΡΝΛ ΖΚΔΟΖΠΗΝ ΡΞΝ: 15 & 16-10-2010 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΘΖΦΗΠΗΑ 5-10-2010 ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ: N. ΣΑΙΒΑΛΡΕΖΠ ΑΟ. ΓΗΑΘ.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε..

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. 1 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. ΥΑΝΙΑ, 05 Απγνχζηνπ 2014 2 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: Π/31/15 ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ «ΙΑΣΡΙΚΟΙ ΔΞΟΠΛΙΜΟΙ» CPV 33141620-2 πξνϋπνινγηζκόο: 13.851,18

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: Π/31/15 ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ «ΙΑΣΡΙΚΟΙ ΔΞΟΠΛΙΜΟΙ» CPV 33141620-2 πξνϋπνινγηζκόο: 13.851,18 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΛΡΔΙΖ : 1/10/2015 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 1 ε. ΞΔ. ΑΡΡΗΘΖΠ ΑΟΗΘΚ.ΞΟΩΡ : 10419 ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΑΗΓΩΛ ΞΔΛΡΔΙΖΠ ΡΖΙ: 2132052518-508 ΦΑΜ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/ e-mail: promitheion@paidon-pentelis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΒΡΟΤ (ΦΟΡΔΑ Π.Γ.Ν. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ) ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ: Νηθνλνκηθνχ - ΡΚΖΚΑ: Ξξνκεζεηψλ ΡΖΙΔΦΥΛΑ : 2551-3-53436-53423 ΦΑΜ:2551-3-53409 email: promithies.pgna@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: Π/36/15 ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ «ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ» CPV 09135100-5 πξνϋπνινγηζκόο: 45.000,00

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: Π/36/15 ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ «ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ» CPV 09135100-5 πξνϋπνινγηζκόο: 45.000,00 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΛΡΔΙΖ : 6/10/2015 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 1 ε. ΞΔ. ΑΡΡΗΘΖΠ ΑΟΗΘΚ.ΞΟΩΡ : 10598 ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΑΗΓΩΛ ΞΔΛΡΔΙΖΠ ΡΖΙ: 2132052518-508 ΦΑΜ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/ e-mail: promitheion@paidon-pentelis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΜΖ 59/2012 ΡΖ ΠΚΦΔΟΝΡΔΟΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α 2-11-2012 1. ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΑΘΑ ΛΔΑ 2. ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΑΘΖ ΑΘΖΛΥΛ 3. ΛΔΑ ΘΟΖΡΖ

Γ/ΜΖ 59/2012 ΡΖ ΠΚΦΔΟΝΡΔΟΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α 2-11-2012 1. ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΑΘΑ ΛΔΑ 2. ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΑΘΖ ΑΘΖΛΥΛ 3. ΛΔΑ ΘΟΖΡΖ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΟΖΡΖΠ Γ.Λ. ΖΟΑΘΙΔΗΝ ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ ΞΑΛΑΛΔΗΝ Ιεσθ. Θλσζνχ, Ρ.Θ. 44, Ζξάθιεην Θξήηεο ΑΦΚ 999082972, Β ΓΝ Ζξαθιείνπ Ρκήκα Ξξνκεζεηώλ Ζξάθιεην 6-11-2012.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ Λο 30/2014 ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΝ ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΩΛ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ Λο 30/2014 ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΝ ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΑΛΑΟΡΖΡΔΝ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΝ ΗΓΟΚΑ Κ.Ρ.Π ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ Κνλήο Ξεηξάθε 10-12, Ρ.Θ. 115 21 Ρει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 24 Λνε 2014 ΓΗΑΘΖΟΜΖ Λο 30/2014 ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΝ ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦ. ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ςνεδπίαζη 27 η ηηρ 14-10-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α

ΓΡΑΦ. ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ςνεδπίαζη 27 η ηηρ 14-10-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΓΡΑΦ. ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ςνεδπίαζη 27 η ηηρ 14-10-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 27 ε πλεδξίαζε ηεο 14-10-2013 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Απ. Απόθαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.07.21 12:48:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΤ2Π46906Β-Α3Β EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ. «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνύ Αξρείνπ Λενπιαζηώλ»

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ. «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνύ Αξρείνπ Λενπιαζηώλ» ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 2 κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη εμνπιηζκνύ» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ:... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ:... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗ Ρεθύμνου././. Αρ. Πρ.:. ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ:........... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρζρο 1 - Κείκελα θαη ζηοητεία ποσ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ Ιάξηζα 2/11/2012 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΘ 2101, Ταχ. Δ/νση: ΤΚ 41110 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών Υπεύθυνος: Μαντούδη

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η : Υ Κ

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η : Υ Κ EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 3 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ" ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Πιεξνθνξίεο: Υαξάιακπνο Η. Κψηζηνο Σ.Κ. 570 10, Δμνρή,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ & ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Σαχ. Γ/νση: Περιοχή Μεζούρλο, ΣΘ. 2101 Σ.Κ. 41110 - ΛΑΡΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ-ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ No 14/2010 ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΔΝΙΑΙΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΑ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ (Δ.Σ.Α.Α.) ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «DENTAPHARM SA»

ΤΜΒΑΗ No 14/2010 ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΔΝΙΑΙΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΑ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ (Δ.Σ.Α.Α.) ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «DENTAPHARM SA» ΤΜΒΑΗ No 14/2010 ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΔΝΙΑΙΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΑ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ (Δ.Σ.Α.Α.) ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «DENTAPHARM SA» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΓΟΝΣΟΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002708289 2015-04-16 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ

15PROC002708289 2015-04-16 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & ηεξεάο Διιάδαο Σαρ. Γ/λζε: Γηεχζπλζε: Τπεχζπλνο: Πεξηνρή Κεδνχξιν, Ιάξηζα, ΣΘ 2101, ΣΘ 41110 Σκήκα Πξνκεζεηψλ Παπαξξίδνπ Γεσξγία

Διαβάστε περισσότερα

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ»

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 ε.ξδ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ & ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΔΗΝ» Ραρ. Γ/λζε: ΡΠΑΘΑΙΥΦ 1 Ρ.Θ. 41 221- ΙΑΟΗΠΑ URL: gnl-promithies@0544.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ πνπξγείν γείαο & Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε. ΞΔ. ΞΔΗΟΑΗΩΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΑΓΑ:ΩΒΦΜ469073-ΕΦΝ Γεληθφ Λνζνθνκείν Σίνπ «ΠΘΙΗΡΠΔΗΝ» Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ Αξηζ. Γηαθήξπμεο: 8883 Ξιεξνθνξίεο: BAΙΑΛΗΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΚΣΤΠΩΔΩ (ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΦΑΞ - θιπ) 2015 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 61/15

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΚΣΤΠΩΔΩ (ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΦΑΞ - θιπ) 2015 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 61/15 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: ΓΑΠΑΝΔ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΚΣΤΠΩΔΩ (ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΦΑΞ - θιπ) 2015 ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ Aξ.Πξωη.:33838/12-10-2015 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 61/15 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 1.ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ : 13/4/2009

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 1.ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ : 13/4/2009 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 7.4.2009 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002794942 2015-05-22

15PROC002794942 2015-05-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΧΝ ΚΑΙ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΤΝΑΦΧΝ ΕΙΔΧΝ 2015 ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Απ.Ππυη:15457/21-05-2015 ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 16/15 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ No 24 ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ Γηα ηελ πξνκήζεηα Αλαηζζεζηνινγηθνχ κεραλήκαηνο, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Α ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο.

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ No 24 ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ Γηα ηελ πξνκήζεηα Αλαηζζεζηνινγηθνχ κεραλήκαηνο, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Α ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 1ε ΤΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν "ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ - ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ Γ.Ν "ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ" ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΑΘΖΝΑ 16-12-2016 ΑΡΗΘ.ΠΡΩΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΤΓΔΗΑ ΑΝΣΗΚΑΡΚΗΝΗΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ «Ο ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ» Ν.Π.Γ.Γ. Γ/λζε: Λεσθ. Αιεμάλδξαο 171 115 22 ΑΘΖΝΑ Αθήνα, 13 /10/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΩΛ ΘΔΚΑΛΠΖΠ /ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ ΓΖΚΝ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΘΑΗ ΡΩΛ ΛΝΚΗΘΩΛ ΡΝ ΞΟΝΠΩΞΩΛ» ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 605.724,79

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ: 02103-80000 ΙΗΘΑ ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΗΘΖΠ 63.

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ: 02103-80000 ΙΗΘΑ ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΗΘΖΠ 63. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ. Α. Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 20-7-2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΖΚΝΠ ΑΠΞΟΝΞΟΓΝ ΓΗΔ/ΛΠΖ ΞΝΙΔΝΓΝΚΗΑΠ & Ρ.. Ζμεπομηνία :11/05/2016 Απ. Ξπωη. :14.069 Γ Η Α Θ Ζ Ο Μ Ζ Λ 1927 Πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα ΔΣΟΙΜΟΤ ΑΦΑΛΣΟΜΔΙΓΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003075437 2015-09-22

15PROC003075437 2015-09-22 Αλήθεη ζηε Γ/με 53ΓΗΠ/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ - Γ.Ν. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ Λεωυ. Κνωσσού, Σ.Θ. 44, Ζράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ»

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» Ραρ.Γ/λζε : ΘΔΦΑΙΝΞΝΙΝ 17 Ραρ.Θψδηθαο : 83100 Ρκήκα : ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ Ρει Fax

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΘΖΦΗΠΗΑ 30.11.2010 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΟ. ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ: 49/2010 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ. Α. Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 22-7-2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Προκήζεηα θασζίκωλ θαη ιηπαληηθώλ ηοσ Γήκοσ Λαγθαδά θαη ηωλ Νοκηθώλ ηοσ Προζώπωλ (ΓΗ.Κ.Δ.Λ., Τ.Κ.Π.Α.Α.Π., τοιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΔΟΓΝΙΑΒΝ ΓΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΞΑΕΥΛ,ΑΣΟΖΠΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΘΞΝΗΖΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΠΡΝΛ Ν.Γ.Γ..

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΔΟΓΝΙΑΒΝ ΓΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΞΑΕΥΛ,ΑΣΟΖΠΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΘΞΝΗΖΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΠΡΝΛ Ν.Γ.Γ.. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΘΖΦΗΠΗΑ 17-8-10 ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ:Α. ΚΗΚΖΓΗΑΛΛΖ ΑΟ. ΓΗΑΘ. : 32π/10

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΣΙΣΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΧΝ ΤΔΡΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΧΝ ΔΙΚΣΤΧΝ»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΣΙΣΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΧΝ ΤΔΡΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΧΝ ΔΙΚΣΤΧΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Καλπάκι, 19 / 03 / 2012 ΝΟΜΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Σίηλορ: «Ππομήθεια ςλικών ύδπεςζηρ και αποσέηεςζηρ ΔΗΜΟ ΠΧΓΧΝΙΟΤ για ηην ζςνηήπηζη ηυν δικηύυν» ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΕΙΧΝ Απιθ. ππυη.: 6249 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα Σειέθσλν: 211 4000551 Αξ. Πξση. DYNAMHZOIS20151022-1 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Θέκα: Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ

τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ «Καηαζθεπή γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ ΔΠ ΘΡΑΚΖ» ΚΟΜΟΣΖΝΖ ΑΡ. ΠΡΧΣ. 239-22/09/2015 1 ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα