ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΟΗΘΚΝΠ: 7/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΟΗΘΚΝΠ: 7/2015"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ «ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ» Ρόδνο ΟΙΚΟΜΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Αξ. Πξση.: 4128 Σαρ. Γ/λζε : Υεηκάξαο 2 Σ.Κ ΡΟΓΟ Πιεξνθνξίεο: Γθιάξαο Α. Φιεβάξεο Ν. ΣΗΛ FAX : Θέκα: «Ξξφρεηξνο κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηή γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ Θαζαξηζκνχ». Δίδνο Ξξνκήζεηαο: Δίδε θαζαξηζκνύ (CPV ) Αλάδεημε ρνξεγεηή κε ζηαζεξή ηηκή, γηα έλα έηνο Ζκεξνκελία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ : 29/10/2015 ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΟΗΘΚΝΠ: 7/2015 ΑΞΝΦΑΠΖ Έρνληαο ππφςε: 1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 2198/1994 (ΦΔΘ Α 43/ ), αλαθνξηθά κε ηελ παξαθξάηεζε θόξνπ ζην εηζόδεκα από εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο. 2. Νη δηαηάμεηο ηνπ λ.2286/95 (ΦΔΘ 19/Α /95) πεξί πξνκεζεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθώλ ζεκάησλ, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 2323/95 (ΦΔΘ 145/Α/95) «παίζξην Δκπόξην θαη άιιεο Γηαηάμεηο» 3.. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2362/95 «Ξεξί Γεκφζηνπ Ινγηζηηθνχ θ.ιπ.» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηα αξζ.21 θαη 23 ηνπ λ.3871/2010 «Γεκνζηνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη Δπζχλε». 4. Ρν Ξ.Γ. 82/1996 «Νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλψλπκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα» (ΦΔΘ Α 66/ ), φπσο ηζρχεη κεηά θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ κε ην άξζξν 8 ηνπ Λ. 3310/2005 θαη ην άξζξν 8 ηνπ Λ. 3414/ Ρηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2513/1997 «Θχξσζε ηεο ζπκθσλίαο πεξί Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ Ξξνκεζεηψλ» (ΦΔΘ Α 139/ ) 6. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2522/1997 (ΦΔΘ Α 178/ ) «Ξεξί Γηθαζηηθήο Ξξνζηαζίαο, θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο Ππκβάζεσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ, Θξαηηθψλ Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ θαη ζχκθσλα κε ηελ Νδεγία 89/665 ΔΝΘ. 7. Ρν Ξ.Γ. 166/2003 (ΦΔΘ Α 138/ ) «Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35/ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ θαη πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο». 8. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3329/2005 (ΦΔΘ Α 81/ ) «Δζληθό Πύζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη

2 9. Ρν π.δ.118/2007 «πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ». 10. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3527/2007 (ΦΔΘ Α 202/ ) «Αξρέο θαη θαλφλεο γηα ηελ εμπγίαλζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ αλάπηπμε βαζηθψλ ηνκέσλ ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο αγνξάο Θέκαηα πνπξγείνπ Αλάπηπμεο», άξζξν Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3548/2007 (ΦΔΘ Α 68/ ) «Θαηαρψξεζε δεκνζηεπκάησλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ ηχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηνπ Λ. 3801/2009 (ΦΔΘ Α 163/ ), άξζξν 46 γηα ηελ ππνρξέσζε πιεξσκήο ησλ δαπαλψλ δεκνζίεπζεο απφ ηνπο αλάδνρνπο πξνκεζεπηέο 12. Ρν αξ. 1129/ έγγξαθν ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ πεξί «επηβνιήο θαη θξάηεζεο 0,10 % ππέξ ηεο Δ.Α.Α.Γ.Π.» 13. Νη δηαηάμεηο ηνπ λ.4109/2013 «πεξί ζπγρσλεχζεσλ θαη θαηαξγήζεσλ ησλ Κ.Θ.Φ.». 14. Νη δηαηάμεηο ηνπ λ.4038/2012 (ΦΔΘ 14/Α /2012) πεξί έγθξηζεο ηνπ επνπηεχνληα ππνπξγνχ γηα δεζκεχζεηο άλσ ησλ ,00 επξψ νη νπνίεο ζα βαξχλνπλ ηκεκαηηθά θαη επφκελν νηθνλνκηθφ έηνο. 15. Ζ 10054/2484/ απφθαζε θππνπξγνχ Δξγαζίαο Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο κε ηελ νπνία εμνπζηνδνηνχληαη νη Κνλάδεο Θνηλσληθήο Φξνληίδαο (ΚΘΦ) πνπ επνπηεχνληαη απφ ην πνπξγείν Δξγαζίαο Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο, γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ, εξγαζηψλ, κειεηψλ θιπ θαη κέζα ζηα φξηα ησλ πξνυπνινγηζζεηζψλ δαπαλψλ θαηά θσδηθφ αξηζκφ είδνπο, φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί θαη ηζρχνπλ. 16. Ρν κε αξ. πξση. νηθ.9344/702/ έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο, κε ην νπνίν καο γλσζηνπνηείηαη φηη δελ πξνβιέπεηαη ε αλάγθε έγθξηζεο ζθνπηκφηεηαο απφ ηελ αλσηέξσ ππεξεζία. 17. Νη δηαηάμεηο ηνπ λ.4270/2014 πεξη δεκφζηνπ ινγηζηηηθνχ θαη άιιεο δηαηάμεηο. 18. Νη δηαηάμεηο ηνπ λ.4320/2015 κε ηηο νπνίεο παξαηείλεηε ε ηζρχο ηνπ ΞΓ.118/2007 «πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ δεκνζίνπ κέρξη ηελ 31 ε /12 νπ / Ρελ 74 ε / ζέκα 2 ν απφθαζε Γ/Π κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαζψο θαη ην ηεχρνο ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο. 20. Ρελ αξ. 287 κε αξ. πξση. 4118/ Απφθαζε Αλάιεςεο Γέζκεπζεο. (ΑΓΑ 7ΕΜ469Ζ5Ε-Φ2 ) ΞΟΝΘΖΟΠΠΝΚΔ Ξξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο: ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηή/ηψλ πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηζκνύ (CPV ) ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. γηα έλα (1) έηνο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ #38.781,29 κε Φ.Ξ.Α., δαπάλε πνπ ζα βαξχλεη ηνλ ΘΑΔ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη γηα έλα (1) ρξφλν, κε δπλαηφηεηα εθ κέξνπο ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. δίκελεο αξρηθά παξάηαζεο θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ πξνκεζεπηή γηα ρξφλν φρη κεγαιχηεξν ηεο δηάξθεηαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο θαη φρη πέξαλ ηνπ αξρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο δαπάλεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη παξαθάησ, θαζψο θαη ζηα ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ Α θαη Β, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δηαθήξπμεο απηήο.

3 Άξζξν 1ν. ΡΝΞΝΠ- ΣΟΝΛΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΡΝΞΝΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. Σεηκάξαο 2 29/10/2015 Ξέκπηε Ξξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη έσο θαη κέρξη ηεο 29/10/2015 εκέξα Ξέκπηε θαη ψξα π.κ. ζην Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. Νη δηθαηνχρνη ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα αζθνχλ εκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ ή Βηνηερληθφ επάγγεικα ζηελ Διιάδα ή ζηελ αιινδαπή. Άξζξν 2ν. ΣΟΝΛOΠ ΘΑΗ ΡΟΝΞOΠ ΞOΒOΙΖΠ ΞΟOΠΦOΟΩΛ Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθεο πξνζθνξέο, νη νπνίεο ζα παξαιακβάλνληαη επί ρεηξφο απφ ην γξαθείν Γηαρείξηζεο, κπνξνχλ φκσο λα απνζηέιινληαη ζηελ πεξεζία κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη παξαιακβάλνληαη κέζα ζηε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηε παξνχζα δηαθήξπμε, ήηνη κέρξη ηεο 29/10/2015 εκέξα Ξέκπηε θαη ώξα π.κ. ζην Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α(Γξαθείν πξσηνθόιινπ Οήγα Φεξαίνπ 4) Ξξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ πξνζδηνξηδφκελε εκεξνκελία είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. Άξζξν 3 ν ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ ΗΠΣΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ Νη ελδηαθεξφκελνη γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα ππνβάινπλ εκπξφζεζκα ηελ πξνζθνξά ηνπο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη φ,ηη άιιν απαηηείηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Όια ηα έγγξαθα πoπ απαηηνχληαη γηα ηεv δηελέξγεηα ηoπ δηαγσληζκνχ θαη ηεv ζπκκεηνρή ζε απηφv, ζπληάζζνληαη ζηεv Διιεληθή γιώζζα. Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζε έλα πξσηφηππν θαη έλα αληίγξαθν κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζην Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. κέρξη ηεο 29/10/2015 εκέξα Ξέκπηε θαη ώξα π.κ. Νη πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνχλ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζπζθεπαζκέλεο ζε έλα εληαίν ζχλνιν (θάθειν ή ζπζθεπαζία) πνπ απνηειείηαη απφ ηξεηο επηκέξνπο αλεμάξηεηα ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο (κοαε ηα αληίηππα ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Ππκκεηνρήο, Ρερληθήο Ξξνζθνξάο θαη Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο). Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ γηα (120) ΔΘΑΡΝΛ ΔΗΘΝΠΗ ΖΚΔΟΔΠ απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ησλ (120) ΔΘΑΡΝΛ ΔΗΘΝΠΗ ΖΚΔΟΥΛ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Δπίζεο, ε ηζρχο ησλ Ξξνζθνξψλ είλαη δπλαηφ λα παξαηαζεί, εθ φζνλ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, θαη αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην παξαπάλσ νξηδφκελν Πην θάθειν θάζε πξνζθνξάο (θπξίσο θάθεινο), ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: Ζ ιέμε ΞΟΝΠΦΝΟΑ. Ν πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο πεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα, ήηνη: Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. Ν αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο (7/2015). Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (29/10/2015). Ρα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. Ρα είδε ζηα νπνία ζπκκεηέρεη Θαη νη ηξεηο επηκέξνπο θάθεινη, πέξα ησλ αλσηέξσ ελδείμεσλ, ζα πξέπεη λα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ (ζπζθεπαζίαο) Κέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο (θπξίσο θάθεινο), ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία ζε μερσξηζηνχο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο σο εμήο:

4 ΦΑΘΔΙΝΠ Α κε ηελ έλδεημε ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ. Ξεξηιακβάλεη: α) πεύζπλε δήισζε κε ζεψξεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία λα δειψλεηαη «ε πξνζθνξά ηνπο ηζρχεη γηα 120 εκέξεο απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, έιαβαλ γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο, δελ έρνπλ απνθιεηζζεί απφ άιινπο δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ θαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο ζπγθεληξψλνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο θαηά πεξίπησζε πξνυπνζέζεηο γηα ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ. β) Κηα θαηάζηαζε κε ηηο πξνζθεξόκελεο θαηεγνξίεο.- φπσο εκθαλίδνληαη ζην παξάξηεκα Α. γ) Ξξναηξεηηθά παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο, εθόζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο. Ζ κε ππνβνιή ησλ παξαπάλσ (α, β & γ) ζπλεπάγεηαη ηελ απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο από ηνλ δηαγσληζκό θαη απνθιεηζκό ηνπ πξνκεζεπηή από ηνλ δηαγσληζκό. ΦΑΘΔΙΝΠ Β κε ηελ έλδεημε ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ. Ξεξηιακβάλεη ηερληθά ζηνηρεία πξνζθνξάο, φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε Ξαξάξηεκα Β. Νη πξνκεζεύηξηεο εηαηξείεο πξέπεη λα είλαη λόκηκα αδεηνδνηεκέλεο. ΦΑΘΔΙΝΠ Γ κε ηελ έλδεημε ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ - επί πνηλή απόξξηςεο - ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν. Ξεξηιακβάλεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πξνζθνξάο αλά είδνο ηεο νκάδαο αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο. Νη θάθεινη Α, Β & Γ, ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. Πε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. Ζ πξνζθνξά θαη ηα άιια ζηνηρεία, πνπ ζα ηε ζπλνδεχνπλ, ζα ππνβιεζνχλ ζηνλ παξαθάησ αξηζκφ αληηηχπσλ: Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο Έλα (1) Ξξσηφηππν θαη έλα (1) Αληίγξαθν Ρερληθή Ξξνζθνξά Έλα (1) Ξξσηφηππν θαη έλα (1) Αληίγξαθν Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά Έλα (1) Ξξσηφηππν θαη έλα (1) Αληίγξαθν θαη ζα πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζηνλ αληίζηνηρν αλεμάξηεηα ζθξαγηζκέλν θάθειν. Γε ζα ιεθζνχλ ππφςε πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ κεηά απφ ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα είηε ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθηαζαλ ζηελ Δπηηξνπή έγθαηξα. Ξξνζθνξέο, πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ ψξαο, ζεσξνχληαη σο αληηπξνζθνξέο θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε. Νη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνπο πξνκεζεπηέο κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, δεζκεχεη φκσο ηνλ πξνζθέξνληα κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερηεί. Νη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μχζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη θαηά ηνλ έιεγρν λα θαζαξνγξάςεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε θαη λα κνλνγξάςεη θαη ζθξαγίζεη απηή. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ απηή δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. Νη κεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα αλαθέξνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, φηη έιαβαλ γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο. Δμ' άιινπ κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζεσξείηαη βέβαην, φηη νη δηαγσληδφκελνη είλαη απνιχησο ελήκεξνη απφ θάζε πιεπξά ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ησλ πεγψλ πξνέιεπζεο ησλ πάζεο θχζεσο εηδψλ θαη φηη έρνπλ κειεηήζεη φια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν ηνπ δηαγσληζκνχ.

5 Ν πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη εκπξνζέζκσο ηελ έλζηαζε ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή εθφζνλ έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη δελ δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο αλσηέξσ φξνπο. Ρν ηίκεκα ηεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηελ πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε κε ΦΞΑ φπσο απηή νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε. Απνθιίζεηο απφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο έρνπλ σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ησλ πξνζθνξψλ. Άξζξν 4 ν ΑΛΡΗΞΟΝΠΦΝΟΔΠ Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο ζε θαλέλα ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. Πε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Άξζξν 5 ν Γηαδηθαζία Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε αλνηθηή ζπλεδξίαζε απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ παξνπζία ησλ ππνςεθίσλ πνπ ππέβαιαλ πξνζθνξά ή εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, ηελ εκέξα θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε. Όινη νη παξεπξηζθφκελνη ιακβάλνπλ γλψζε κφλν ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζηνλ δηαγσληζκφ, θαζψο επίζεο θαη ησλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. Ρπρφλ απνπζία ππνςεθίνπ ή εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ηνπ δελ θσιχεη ην άλνηγκα ηεο αληίζηνηρεο Ξξνζθνξάο. Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζηα αθφινπζα ζηάδηα: Α ΣΑΓΙΟ Απνζθξάγηζε θαθέινπ Γηθαηνινγεηηθώλ -θαθέινπ Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη Φαθέινπ Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο Η απνζθξάγηζε νινθιεξώλεηαη ηελ ίδηα εκέξα θαη αλ δελ επαξθέζεη ν ρξόλνο ζε επόκελε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνύ, κε ηελ εμήο δηαδηθαζία: ην ηάδην απηό ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνύ αξηζκεί, κνλνγξάθεη θαη απνζθξαγίδεη ηνπο θπξίσο θαθέινπο ησλ πξνζθνξώλ θαη ειέγρεη αλ ππάξρνπλ, ζε θάζε θπξίσο θάθειν, ηξεηο ππνθάθεινη κε ηελ έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ», «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». Δάλ δελ ππάξρνπλ νη ηξεηο ππνθάθεινη, ν πξνζθέξσλ απνθιείεηαη από ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο θαη νη ππνβιεζέληεο ππνθάθεινη παξακέλνπλ θιεηζηνί ζηελ Τπεξεζία. Καηά ηελ ίδηα πξώηε ζπλεδξίαζε, ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνύ απνζθξαγίδεη ηνλ θπξίσο θάθειν πξνζθνξάο, θαζώο θαη ηνπο θαθέινπο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαη ηνπο θαθέινπο ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη όια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηό αλά θύιιν θαη ηελ ηερληθή πξνζθνξά αλά θύιιν θαη θαηαγξάθεη ζην πξαθηηθό ηεο ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζ απηνύο. Η Δπηηξνπή ειέγρεη ηελ πιεξόηεηα ησλ θαθέισλ θαη ηελ ππνβνιή ή όρη όισλ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ε επηηξνπή θαηά ηελ ίδηα πξώηε ζπλεδξίαζε εμεηάδεη θαη κνλνγξάθεη θαηά θύιιν ηηο Οηθνλνκηθέο Πξνζθνξέο θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ησλ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ. Οη Φάθεινη ησλ Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ πνπ απνξξίθζεθαλ θαηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ Τερληθώλ θαη ινηπώλ ζηνηρείσλ δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Δάλ ζην Γηαγσληζκό νη πξνζθεξόκελεο ηηκέο γηα ηελ αλάζεζε είλαη αζπλήζηζηα ρακειέο, ζα δεηείηαη εγγξάθσο ε αηηηνιόγεζε ηεο ζύλζεζεο ηεο Πξνζθνξάο πξηλ ηελ απνδνρή ηεο. Η εμαθξίβσζε ηεο ζύλζεζεο

6 ηεο Πξνζθνξάο ζα γίλεηαη κε ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ εθ κέξνπο ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδόρνπ (επαιήζεπζε Πξνζθνξάο). Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ θαη δηεπθξηλίζεσλ, ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνύ εηζεγείηαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ απνδνρή ή αηηηνινγεκέλε απόξξηςε ηεο Πξνζθνξάο απηήο ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 52 ηνπ Π.Γ. 60/2007. Γηα λα νινθιεξώζεη ην έξγν ηεο, ε Επηηξνπή ηνπ Δηαγσληζκνύ κπνξεί λα επηθνηλσλεί γξαπηά κε ηνπο ππνςεθίνπο θαη λα ζέηεη δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο. Δηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη απηνβνύισο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ Πξνζθνξώλ ηνπο δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη. ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο θαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιόγεζεο ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνύ ζπληάζζεη πξαθηηθό, ζην νπνίν αλαδεηθλύεη ηελ από ρακειόηεξε ηηκή πξνζθνξά βάζε ηεο παξαπάλσ πεξηγξαθείζαο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο. Η απόθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζα θνηλνπνηείηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Β ΣΑΓΙΟ Καηαθύξσζε Μεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηνπ ρξόλνπ ππνβνιήο πξνζθπγώλ ή ηελ εμέηαζε από ηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ ηπρόλ ππνβιεζεηζώλ πξνζθπγώλ ή ελζηάζεσλ θαηά ην πξνεγνύκελν ζηάδην, θνηλνπνηείηαη ε απόθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο επί ησλ ηπρόλ πξνζθπγώλ ή ελζηάζεσλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, γηα ηελ νξηζηηθή αλάδεημε αλαδόρνπ ζηνλ νπνίν πξόθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθύξσζε. Αλαθνίλσζε ηεο θαηαθύξσζεο ζηνλ αλάδνρν θαη πξόζθιεζε ηνπ εληόο δέθα (10) εκεξώλ λα ππνγξάςεη ηελ ζύκβαζε, ε νπνία ζα ηζρύεη γηα έλα (1) έηνο. Άξζξν 6 ν ΞΝΗΝΡΖΡΑ ΘΑΡΑΓΩΓΖ ΡΩΛ ΞΟΝΠΦΔΟΝΚΔΛΩΛ ΔΗΓΩΛ: Ρα ππφ πξνκήζεηα είδε πξέπεη λα είλαη Α πνηφηεηαο, λφκηκα θαη επξέσο θπθινθνξνχληα ζηελ αγνξά, θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ξαξάξηεκα Β πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο. Άξζξν7 ν ΡΗΚΖ: Ζ θαηαθχξσζε ζα γίλεη κε βάζε: Ρελ ρακειφηεξε ηηκή (ζε ΔΟΥ), ε νπνία ζα είλαη ζηαζεξή γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο ζπκβάζεσο θαη ηπρφλ παξαηάζεσλ απηήο, γηα ηηο θαηεγνξίεο εηδψλ φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην Ξαξάξηεκα Α, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο. Όιεο νη ηηκέο λννχληαη γηα εκπφξεπκα παξαδνηέν ειεχζεξν απφ δαζκνχο θαη ηέιε. Πηηο ηηκέο ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε (ι.ρ. έμνδα κεηαθνξάο), εθηφο απφ ην ΦΞΑ, γηα παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε (άξζ.16, ΞΓ118/2007). Άξζξν 8 ν ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ ΘΑΡΑΘΟΩΠΖ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ - ΠΚΒΑΠΖ Ζ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ Γηα ηελ επηινγή ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο, αμηνινγνχληαη κφλν νη πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θξηζεί ηερληθά απνδεθηέο θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Ρα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππφθεηληαη ζηελ ηειηθή έγθξηζε ηνπ Γ.Π. ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α., ε δε ζρεηηθή ζχκβαζε ζα θαηαξηηζηεί βάζεη ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο θαη ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο Γηαθήξπμεο. Γηα ηελ θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζα ιακβάλεηαη ππφςε θαη ε πξνεγνχκελε ζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνκεζεπηή. Ν δηαγσληδόκελνο πνπ ζα αλαθεξπρζεί Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο εληόο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο δέθα (10) εκεξώλ από ηεο θνηλνπνηήζεσο ηεο απνθάζεσο ηεο

7 θαηαθύξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο, λα πξνζέιζεη γηα ηελ ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζπκβάζεσο. Ζ αλσηέξσ πξνκήζεηα αθνξά ρξνληθή πεξίνδν ελφο έηνπο θαη κπνξεί λα παξαηαζεί, κε κνλνκεξή απφθαζε ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. κέρξη δχν (2) κήλεο θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη πάλησο ηνπο δψδεθα (12) κήλεο, κε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ζπκβαζηνχρνπ πξνκεζεπηή. Γηα θάζε κήλα παξάηαζεο ε παξαδηδφκελε πνζφηεηα, δελ ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε κεληαία πνπ ζα πξνβιέπεηαη απφ ηε ζχκβαζε ή πνπ ζα πξνθχπηεη απφ ηε ζχκβαζε θαη αλαινγία. Άξζξν 9 ν ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΡΝΞΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ ΞΑΟΑΙΑΒΖ Ζ κεηαθνξά θαη παξάδνζε ησλ εηδψλ ζην Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. ζα γίλεηαη κε θαζαξά κεηαθνξηθά κέζα ηνπ πξνκεζεπηή κέρξη ηηο απνζήθεο ηνπ Θεξαπεπηεξίνπ κε επζχλε, κέξηκλα, θξνληίδα θαη έμνδά ηνπ. Ζ παξαγγειία ησλ εηδψλ θαη ησλ πνζνηήησλ απηψλ ζα γίλεηαη απφ ην γξαθείν δηαρείξηζεο ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. πξνο ηνλ πξνκεζεπηή, ηειεθσληθά ή κε θαμ. Ζ παξάδνζε ησλ παξαγγειινκέλσλ πνζνηήησλ ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηεζζάξσλ (4) εκεξψλ απφ ηελ παξαγγειία ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. θαη κέρξη ηελ 10 ε ώξα πξσηλή. Ζ παξαγγειία κπνξεί λα γίλεηαη εβδνκαδηαίνο, κεληαίνο ή θαη γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα εθνδηαζκφο θαη ζχκθσλα κε ηελ θξίζε θαη ηηο αλάγθεο ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. Πε πεξίπησζε πνπ ην είδνο ηεο παξαγγειίαο δελ ππάξρεη ζηελ αγνξά ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη έγγξαθν απφ ηελ αξκφδηα αξρή γηα ηελ έιιεηςή ηνπ θαη λα ελεκεξψζεη κέρξη ηηο ην πξσί ηεο επφκελεο ηεο παξαγγειίαο εκέξα ηε Γ/λζε ηεο ππεξεζίαο ψζηε λα κε θέξεη επζχλε απφ ηελ κε πξνζθφκηζή ηνπ. Αλ ν πξνκεζεπηήο θαζπζηεξεί λα πξνζθνκίζεη ηα είδε ή παξαιείπεη νξηζκέλα απφ απηά ή ηα πξνζθνκίζεη ζε κηθξφηεξε πνζφηεηα απφ ηα παξαγγειζέληα, ηφηε ην Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηα πξνκεζεπηεί απεπζείαο απφ ην ειεχζεξν εκπφξην ζε βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή. Πε πεξίπησζε πνπ ηα πξνζθνκηζζέληα είδε θξηζνχλ αθαηάιιεια απφ ηνλ καθξνζθνπηθφ έιεγρν πνπ δηελεξγεί ε επηηξνπή, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη ζηελ άκεζε αληηθαηάζηαζή ηνπο. Πε αληίζεηε πεξίπησζε ην Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηα πξνκεζεπηεί απεπζείαο απφ ην ειεχζεξν εκπφξην ζε βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή. Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη απφ ηξηκειή επηηξνπή ε νπνία ζα νξίδεηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν δηνίθεζεο ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ξ.Γ. 118/07. Άξζξν 10 ν ΞΙΖΟΩΚΖ Ζ πιεξσκή ηνπ δηθαηνχρνπ ζα γίλεηαη απφ πηζηψζεηο ηνπ Θεξαπεπηεξίνπ, κε ρξεκαηηθά εληάικαηα ην αξγφηεξν ζε ρξνληθφ δηάζηεκα (60) εμήληα εκεξψλ απφ ην ηέινο ηνπ κήλα κέζα ζηνλ νπνίν παξειήθζεζαλ ηα είδε θαη βεβαίσο χζηεξα απφ ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ, ήηνη: α) Ρηκνιφγην παξνρήο πξντφλησλ β) Ξξαθηηθφ παξαιαβήο πνηνηηθά θαη πνζνηηθά πξντφλησλ ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο θαη

8 γ) Απνδεηθηηθό θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο. Ρα ζρεηηθά ηηκνιφγηα πνπ ζα ππνβάιινληαη ζα είλαη θαζαξνγξακκέλα θαη ζα ειέγρνληαη σο πξνο ηε δηακφξθσζε ηεο ηηκήο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. Πε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ ζα θαζπζηεξήζεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή εμήληα (60) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ, ε αλαζέηνπζα αξρή (νθεηιέηεο), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ξ.Γ. 166/2003 (ΦΔΘ 138/Α/ ) «Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο θαη νθείιεη ηφθνπο ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξν ηεο εκεξνκελίαο εθδφζεσο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο». ΔΓΓΖΠΔΗΠ Άξζξν 11 ν Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, νη πξνκεζεπηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα θαηαζέηνπλ εγγπεηηθή επηζηνιή απεξηφξηζηεο ηζρχνο, γηα ρξεκαηηθφ πνζφ ην νπνίν ηζνχηαη ζην 5 % επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο (ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδψλ) ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν Φ.Ξ.Α. ζχκθσλα µε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 157 ηνπ λ. 4281/2014. Ζ εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. Άξζξν 12 ν ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ Ν αλάδνρνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.2286/1995, ππφθεηηαη ζε ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο επί ηεο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ ηνπ, ήηνη: α) Ξαξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο 4% ζχκθσλα κε ην Λ.2198/1994. β) Γηα Ππκβάζεηο αμίαο κεγαιχηεξεο ησλ 2.500,00 πξαγκαηνπνηείηαη θξάηεζε 0,10% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ κε ραξηφζεκν επί απηήο 3% θαη ΝΓΑ επί ραξηνζήκνπ 20 %. Άξζξν 13 ν Δλζηάζεηο -Ξξνζθπγέο Δλζηάζεηο - πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιόγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη από ην άξζξν 15 ηνπ ΞΓ 118/2007. Άξζξν 14 ν ΑΙΙΝΗ ΝΟΝΗ: Ρν Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. δηαηεξεί ην δηθαίσκα πξνκήζεηαο ησλ αλσηέξσ εηδψλ απφ απνζέκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή απφ δσξεέο ή απφ απνζέκαηα πνπ θαηέρνπλ νη Νξγαληζκνί παξέκβαζεο ηεο Θνηλφηεηαο, ρσξίο λα γελλάηαη αμίσζε εθ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή. Όηη δελ αλαγξάθεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ξπζκίδεηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 118/07 (Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ θαη Λ.Ξ.Γ.Γ.).

9 Γλσζηνπνίεζε Γηαγσληζκνύ. Άξζξν 15 ν Ζ παξνχζα ζα αλαξηεζεί ζηνλ Ξίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. Ξεξίιεςε ηεο παξoχζαο δηαθήξπμεο ζα ζηαιεί γηα αλάξηεζε ζηoλ πίvαθα αvαθoηvψζεσv ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Γσδ/ζνπ. Ππλεκκέλα: 1. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α. ΕΖΡΝΚΔΛΑ ΔΗΓΖ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ-ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ 2. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β. ΑΛΑΙΡΗΘΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΗΓΥΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 3. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ. ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ Γ/Π ΚΑΟΗΛΝΠ ΗΩΑΛΛΖΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α ΕΖΡΝΚΔΛΑ ΔΗΓΖ CPV ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΩΠΖΠ Α/Α ΔΗΓΖ CPV ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ 1 Ξξντφληα θαζαξηζκνχ ,29 ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β - ΑΛΑΙΡΗΘΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΗΓΩΛ Ξ/- ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΗΓΝΠ ΞΝΠΝΡΖΡΑ/ ΚΝΛΑΓΑ ΚΔΡΟΖΠΖΠ ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΖ ΡΗΚΖ (ΣΩΟΗΠ Φ.Ξ.Α.) ΞΟΝΞΝΙ ΝΓΗΠΚΝΠ (ρσξίο Φ.Ξ.Α.) 1 ΑΘΝΑ ΦΝΟΡΔ 400ML ΞΔΟΗΞΝ 50 ΡΚΣ 0,45 22,50 2 ΑΙΝΚΗΛΝΣΑΟΡΝ ΘΗΙΝ 50 ΡΚΣ 4,90 245,00 3 ΑΛΡΑΙΑΘΡΗΘΝ ΔΛΡΝΚΝΑΞΥΘΖΡΗΘΝ (ΓΟΝ) 100 ΡΚΣ 2,95 295,00 4 ΑΛΡΗΠΞΡΗΘΝ ΔΞΗΦΑΛΔΗΥΛ 420ML 2 TMX 6,50 13,00 5 ΑΛΡΗΦΘΔΗΟΗΘΝ ΠΑΚΞΝΑΛ 150ML 20 ΡΚΣ 5,00 100,00 6 ΑΞΙΥΠΡΟΑ ΟΝΣΥΛ ΑΙΝΚΗΛΗΝ 2 ΡΚΣ 27,00 54,00 7 ΑΞΝΠΚΖΡΗΘΝ ΠΥΚΑΡΝΠ(ROLLON) 100 TMX 1,75 175,00 8 ΑΞΝΠΚΖΡΗΘΝ ΣΥΟΝ ΠΞΟΔ 400ML 300 ΡΚΣ ,00 9 ΑΞΝΠΚΗΛΖ 50 ΙΗΡΟΑ ,00 10 ΑΠΔΡΝΛ 150ML 10 ΡΚΣ ,00 11 ΑΦΑΙΑΡΗΘΝ ΞΙΛΡΖΟΗΝ ΞΗΑΡΥΛ 100 Ι ΗΡΟΑ ,00 12 ΑΦΟΝΙΝΡΟΝ ΙΗΡΟΝ 300 ΡΚΣ ,00 13 ΑΦΟΝΠ ΜΟΗΠΚΑΡΝΠ 200 ΡΚΣ ,00 14 ΒΔΛΡΝΕΔΠ ΑΞΝΦΟΑΜΖΠ (10CM) 5 ΡΚΣ 6,00 30,00 15 ΒΝΟΡΠΔΠ ΚΑΙΙΗΥΛ 50 ΡΚΣ 4,00 200,00 16 ΒΝΟΡΠΑΘΗ ΡΝΑΙΔΡΑΠ 100 ΡΚΣ 2,30 230,00 17 ΘΑΓΝΠ ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΚΑΡΝΠ ΓΗΞΙΝΠ (ΠΔΡ) 5 ΡΚΣ 97,00 485,00 18 ΘΑΓΝΠ ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΚΑΡΝΠ ΑΞΙΝΠ 5 ΡΚΣ 3,50 17,50 19 ΔΛΡΝΚΝΘΡΝΛΝ ΠΞΟΔ 400ML 300 TΚΣ 3,30 990,00 20 ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΠΦΘΡΖΟΑΠ ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΡΡΟΑΠ 5 ΡΚΣ 2,50 12,50 21 ΘΑΓΝΗ ΑΞΝΟΟ. ΚΔ ΞΔΛΡΑΙ 40 ΙΗΡΟΥΛ 5 ΡΚΣ 16,00 80,00 22 ΘΑΓΝΗ ΑΞΝΟΟ. ΚΔ ΞΔΛΡΑΙ 80 ΙΗΡΟΥΛ 5 ΡΚΣ 56,00 280,00 23 ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ ΑΛΝΜΔΗΓΥΡΥΛ ΔΞΗΦΑΛΔΗΥΛ 100 ΙΗΡΟΑ 2,80 280,00 24 ΘΑΙΑΘΗΑ ΑΞΙΡΥΛ ΟΝΣΥΛ 70 ΙΗΡΟ. ΞΔΟΗΞΝ 5 ΡΚΣ ,00

10 25 ΘΑΡΠΑΟΗΓΝΘΡΝΛΝ ΠΞΟΔ 300 ΡΚΣ 3, ,00 26 ΘΝΙΥΛΗΑ 750 ML (ΡΞΝ ΚΟΡΥ ή ΗΠΝΓΛΑΚΖΠ) 300 ΡΚΣ 1,85 555,00 27 ΘΝΛΡΑΟΗ ΠΘΝΞΑΠ ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΡΟΑΠ ΝΗΘΗΑΘΖΠ 100 ΡΚΣ 0,95 95,00 ΣΟΖΠΖΠ ΣΝΛΡΟΝ ΞΑΠΝ 28 ΘΝΛΡΑΟΗ ΑΙΝΚΗΛΗΝ ΓΗΑ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ 20 ΡΚΣ 3,30 66,00 ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΡΟΑ 400ΓΟ 29 ΘΟΔΚΑ ΚΑΙΙΗΥΛ 400ML 300 ΡΚΣ 4, ,00 30 ΘΟΔΚΑ ΠΥΚΑΡΝΠ 200 ML 300 ΡΚΣ 3,20 960,00 31 ΘΟΔΚΝΠΑΞΝΛΝ 200 ΙΗΡΟΑ 1,00 200,00 32 ΘΟΔΚΝΠΑΞΝΛΝ ΚΔ ΑΛΡΙΗΑ 500ML 80 ΡΚΣ 1,15 92,00 33 ΘΡΔΛΔΠ (ΡΠΑΡΠΑΟΔΠ) ΡΠΔΞΖΠ 80 ΡΚΣ 0,80 64,00 34 ΙΑΓΝΘΝΙΙΔΠ 100 ΘΗΙΑ 2,40 240,00 35 ΙΔΘΑΛΡΗΘΝ ΟΝΣΥΛ ΡΞΝ ΔΟΖΘΑ 300 ΘΗΙΑ 1,90 570,00 36 ΙΗΞΝΓΗΑΙΡΖΠ 200 ΙΗΡΟΑ 1,15 230,00 37 ΙΗΞΝΕΑΛ 40 ΡΚΣ 1,50 60,00 38 ΚΑΙΑΘΡΗΘΝ ΟΝΣΥΛ 800 ΙΗΡΟΑ 1,00 800,00 39 ΚΔΚΒΟΑΛΖ ΞΔΟΗΡΙΗΓΚΑΡΝΠ (200Κ*30CM) 20 ΡΚΣ 3,70 74,00 40 ΚΑΛΡΑΙΑΘΗΑ ΞΙΑΠΡΗΘΑ 200 ΡΚΣ 0,05 10,00 41 ΛΔΟΝ ΑΞΗΝΛΗΠΚΔΛΝ 4ΙΗΡΟΥΛ 30 ΡΚΣ 1,00 30,00 42 ΛΣΝΘΝΞΡΔΠ ΚΔΓΑΙΝΗ 100 ΡΚΣ 2,00 200,00 43 ΜΟΗΠΡΗΘΔΠ ΚΖΣΑΛΔΠ ΚΗΑΠ ΣΟΖΠΖΠ(1*5ΡΚΣ) 500 ΡΚΣ 1,70 850,00 44 ΝΓΝΛΡΝΒΝΟΡΠΔΠ 300 ΡΚΣ 1,15 345,00 45 ΝΓΝΛΡΝΘΟΔΚΔΠ 100ML 250 ΡΚΣ 0,90 225,00 46 ΞΔΛΠΑΘΗΑ ΛΣΗΥΛ 100 ΡΚΣ 4,00 400,00 47 ΞΔΡΠΔΡΑΘΗΑ ΡΞΝ VITEX ή ΗΠΝΓΛΑΚΑ 1000 ΡΚΣ 0,85 850,00 48 ΠΑΞΝΛΗ ΞΟΑΠΗΛΝ 125ΓΟ 100 ΡΚΣ 0,40 40,00 49 ΠΑΘΝΗ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΥΛ 90*60 (1*10ηκρ) 500 ΡΚΣ 1,25 625,00 50 ΠΑΘΝΗ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΥΛ ΓΗΓΑΠ 110* ΘΗΙΑ 1,40 700,00 51 ΠΑΘΝΗ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΥΛ WC (1*100TMX) 100 ΡΚΣ 0,50 50,00 52 ΠΑΚΞΝΑΛ 1 ΙΗΡΟΝ 300 ΡΚΣ 1,80 540,00 53 ΠΔΟΒΗΔΡΔΠ ΚΔ ΦΡΔΟΑ ULTRA PLUS (1*10TMX) 300 ΡΚΣ ,00 ΛΝRMAL 54 ΠΘΝΛΖ ΞΙΛΡΖΟΗΝ 2000 ΘΗΙΑ ,00 55 ΠΘΝΞΑ ΞΙΑΠΡΗΘΖ 100 ΡΚΣ 1,60 160,00 56 ΠΘΝΞΑ ΤΑΘΗΛΖ ΘΖΞΝ ΚΔ ΚΑΘΟ ΘΝΛΡΑΟΗ 10 ΡΚΣ 4,00 40,00 57 ΠΡΔΓΛΥΡΗΘΝ ΞΙΛΡΖΟΗΝ ΞΗΑΡΥΛ 200 ΙΗΡΟΑ 2,20 440,00 58 ΠΡΝΚΑΡΗΘΝ ΓΗΑΙΚΑ 150 ΡΚΣ 5,50 825,00 59 ΠΟΚΑ ΘΝΕΗΛΑΠ ΣΝΛΓΟΝ 200 ΡΚΣ 0,35 70,00 60 ΠΦΗΘΡΖΟΑΠ ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΡΟΑΠ 70 ΡΚΣ 1,70 119,00 61 ΠΦΝΓΓΑΟΑΘΗ ΘΝΕΗΛΑΠ ΚΔ ΠΟΚΑ 1000 ΡΚΣ 0,22 220,00 62 ΠΦΝΓΓΑΟΗ ΚΞΑΛΗΝ ΚΝΛΝΣΟΥΚΑ (10*17) 3000 ΡΚΣ 0, ,00 63 ΠΦΝΓΓΑΟΗ ΠΥΚΑΡΝΠ PUFF ΡΝΙΗ(30 ΓΟ ΞΔΟΗΞΝ ΠΔ ΓΗΑΦΝΟΑ ΣΟΥΚΑΡΑ) 250 ΡΚΣ 0,50 125,00 64 ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΡΟΔΠ 400 ΓΟ 50 ΡΚΣ 2,75 137,5 65 ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΡΟΑ ΑΞΙΖ ΝΗΘΗΑΘΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 100 ΡΚΣ 1,10 110,00 66 ΓΟΝ ΞΗΑΡΥΛ 800 ΙΗΡΟΑ 0,75 600,00 67 ΓΟΝ ΑΞΝΟΟΗΞΑΛΡΗΘΝ-ΑΞΝΠΚΖΡΗΘΝ ΞΑΡΥΚΑΡΝΠ 500 ΙΗΡΟΑ 0,85 425,00 68 ΓΟΝ ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ ΑΙΑΡΥΛ 200 ΙΗΡΟΑ 1,60 320,00 69 ΓΟΝ ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ WC 750 ML 300 ΡΚΣ 1,35 405,00 70 ΓΟΝ ΞΙΛΡΖΟΗΝ ΞΗΑΡΥΛ 200 ΙΗΡΟΑ 1,15 230,00 71 ΓΟΝ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΡΕΑΚΗΥΛ 200 ΙΗΡΟΑ 1,80 360,00 72 ΓΟΝ ΡΕΑΚΗΥΛ ΚΔ ΒΑΙΒΗΓΑ-ΠΞΟΔ 1 ΙΗΡΟΝ 50 ΡΚΣ 1,65 82,50 73 ΦΑΟΑΠΗ ΞΙΑΠΡΗΘΝ 100 ΡΚΣ 1,15 115,00 74 ΣΑΟΡΗ ΘΝΕΗΛΑΠ ΟΝΙΙΝ 3 ΘΗΙΑ 200 ΡΚΣ 6, ,00 75 ΣΑΟΡΗ ΓΔΗΑΠ ( ΓΟ ΞΔΟΗΞΝ) 5000 ΡΚΣ 0, ,00 76 ΣΑΟΡΝΚΑΛΡΖΙΑ ΑΡΝΚΗΘΑ (ΡΠΔΞΖΠ) 250 ΡΚΣ 0,12 30,00 77 ΣΑΟΡΝΞΔΡΠΔΡΔΠ (1*750ΡΚΣ) 200ΡΚΣ 2,70 540,00 78 ΣΙΥΟΗΛΖ ΓΟΖ 600 ΙΗΡΟΑ 0,45 270,00 79 ΣΙΥΟΗΛΖ ΞΑΣΟΔΠΡΖ 200 ΙΗΡΟΑ 0,80 160,00 ΠΛΝΙΝ ,50 ΠΛΝΙΝ = 31529,50 Σ 23%=38.781,29ΔΟΩ.

11 Ζ αλσηέξσ πνζφηεηα είλαη ελδεηθηηθή ζε ζρέζε κε θαηαλάισζε αληίζηνηρεο πεξηφδνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 1. Φιωξίλε παρύξεπζηε: Απνιπκαληηθό πγξό εηδώλ πγηεηλήο κε βάζε ην ριώξην (δηάιπκα ππνρισξηώδεο λαηξίνπ 3,5 5%) ηύπνπ ρισξίλεο ζε πιαζηηθό δνρείν ζπζθεπαζίαο 4 ιίηξσλ ην νπνίν λα πεξηέρεη κε ηνληθά ηαζηελεξγά ιηγόηεξν από 5%, αληνληθά ηαζηελεξγά ιηγόηεξν από 5%. Η ζπζθεπαζία λα δηαζέηεη πηλαθίδα κε νδεγίεο ρξήζεο θαζώο θαη νδεγίεο πξνθύιαμεο θαη αξ. αδεία θπθινθνξίαο ηνπ πξνηόληνο ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 2. Φιωξίλε: Λεπθαληηθό, θαζαξηζηηθό κε βάζε ην ριώξην, εηδηθό γηα πιαθάθηα, είδε πγηεηλήο, λεξνρύηεο θαη ζ όιεο ηηο εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ελόο ρώξνπ. Δίλαη ζε πγξή κνξθή (όρη παρύξεπζηε), ζε πιαζηηθό δνρείν ζπζθεπαζίαο 4 ιίηξσλ. Η ζπζθεπαζία λα δηαζέηεη πηλαθίδα κε νδεγίεο ρξήζεο θαζώο θαη νδεγίεο πξνθύιαμεο θαη αξ. αδεία θπθινθνξίαο ηνπ πξνηόληνο ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 3. Φαξηί θνπδίλαο (ξνιό): Υαξηί ξνιό θνπδίλαο, ιεπθό ηνπ ελόο θηινύ, δηπιά εληζρπκέλν κε δηάηξεζε από ιεπθαζκέλν ρεκηθό πνιηό κε κεγάιε απνξξνθεηηθόηεηα πνπ δελ αθήλεη ρλνύδη θαη αλζεθηηθό γηα πνιιέο ρξήζεηο, ζα είλαη απνξξνθεηηθό ζην λεξό, ην ιάδη, ην ιίπνο θαη ηα απνξξππαληηθά. Βάξνο ξνινύ 1000 γξ. 4. Φαξηί πγείαο : Υαξηί ξνιό πγείαο θαηάιιειν, κε αλαθπθισκέλν, από θαζαξή ραξηνκάδα. Βάξνο ξνινύ 120γξ. 5. Σπόγγνη Μπάληνπ Νν 10: Γηαζηάζεηο 12Υ17 6. Σθνπγγαξίζηξα επαγγεικαηηθή (αληαιιαθηηθό): Δπαγγεικαηηθή ζθνπγγαξίζηξα 450γξ. κήθνο 80 cm (αληαιιαθηηθό) θαηαζθεπαζκέλε από πξσηνγελή λήκαηα, κε εμαηξεηηθή αληνρή ζηα αιθαιηθά θαη όμηλα θαζαξηζηηθά. Να κελ αθήλεη ρλνύδη θαηά ηε ρξήζε ηεο θαη λα έρεη κεγάιε απνξξνθεηηθόηεηα. Θα πξέπεη λα εθαξκόδνπλ απόιπηα κε ην αληίζηνηρν θνληάξη πνπ ζα επηιεγεί. 7. Καζαξηζηηθό εηδώλ κπάληνπ από άιαηα : Γηα αλνμείδσηεο επηθάλεηεο (ηύπνπ ΒΙΑΚΑΛ ή παξόκνην) ζπζθεπαζία 4 lt. Να δηαιύεη ακέζσο άιαηα, πνπξί θαη ηα ππόινηπα ζαπνπληνύ πνπ επηθάζνληαη ζηα είδε πγηεηλήο. Δηδηθόηεξα λα αθαηξεί άιαηα αζβεζηίνπ θαη ζθνπξηά από βξύζεο, αλνμείδσηα, πιαθάθηα, είδε πγηεηλήο θιπ. Να θέξεη ζήκαλζε CE & λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζύκθσλα κε ηηο ηηκέο πνπ δίλνληαη ζηελ νδεγία 91/55 ηεο Δπξσπαηθήο Έλσζεο. Δπίζεο λα πεξηέρεη ζπζηαηηθά ζύκθσλα κε ηηο ηηκέο πνπ δίλνληαη ζηελ νδεγία 89/542 ηεο Δπξσπαηθήο Έλσζεο. 8. Νεξό απηνληζκέλν: Απηνληζκέλν λεξό ζε πιαζηηθό δνρείν ησλ 4 ιίηξσλ 9. Σαθνύιεο απνξξηκκάηωλ 1,10Φ0,90Φ0,6: αθνύιεο απνξξηκκάησλ γεληθήο ρξήζεο, ελδεηθηηθώλ δηαζηάζεσλ 1,10Υ0,90Υ0,6 εθ, πάρνπο 40-50mic, ελδεηθηηθνύ ρξώκαηνο καύξνπ. 10. Σαθνύιεο απνξξηκκάηωλ 0,90Φ0,60Φ0,6: αθνύιεο απνξξηκκάησλ γεληθήο ρξήζεο, ελδεηθηηθώλ δηαζηάζεσλ 0,90Υ0,60Υ0,6 εθ, πάρνπο 40-50mic, ελδεηθηηθνύ ρξώκαηνο καύξνπ. 11. Υγξν ηδακηώλ ελόο ιίηξωλ κε βαιβίδα: Να πεξηέρεη επηθαλεηνδξαζηηθά 0,3-0,5%. Να πεξηέρεη νξγαληθό δηαιύηε (εθ ηνπ νπνίνπ ηνπιάρηζηνλ αιθνόιε) min 6%. Δηδηθή ζύλζεζε γηα λα βνεζά ηνλ θαζαξηζκό θαη λα κελ αθήλεη ζάκπσκα κεηά από ζθνύπηζκα θαη ζηέγλσκα. Να δίλνληαη νδεγίεο ρξήζεσο θαη νδεγίεο αζθάιεηαο. Να δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία ηνπ 1L. Να θέξεη ζήκαλζε CE & λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζύκθσλα κε ηηο ηηκέο πνπ δίλνληαη ζηελ νδεγία 91/155 ηεο Δπξσπαηθήο Έλσζεο. Δπίζεο λα πεξηέρεη ζπζηαηηθά ζύκθσλα κε ηηο ηηκέο πνπ δίλνληαη ζηελ νδεγία 89/542 ηεο Δπξσπαηθήο Έλσζεο. 12. Σακπνπάλ θηάιεο 1000 ml: Με επράξηζην άξσκα, δεξκαηνινγηθά ειεγκέλν

12 13. Αθξόινπηξν ζε θηάιεο 1000 ml: Με επράξηζην άξσκα γηα ηελ πγηεηλή θαζαξηόηεηα θαη πξνζηαζία όινπ ηνπ ζώκαηνο, δεξκαηνινγηθά ειεγκέλν. 14. Σθόλε πιπληεξίνπ ξνύρωλ: ε ζπζθεπαζία έσο 20 θηιά ζε ζαθί. Με ειεγρόκελν αθξό. Να πεξηέρεη κεηαμύ άιισλ ιεπθαληηθέο νπζίεο κε βάζε ην νμπγόλν ηνπιάρηζηνλ 15 % θαη έλδπκα. Η δε ζθόλε λα είλαη ε ίδηα γηα πξόπιπζε θαη θπξίσο πιύζε. Δπίζεο λα κελ δεκηνπξγεί αιιεξγηθέο παξελέξγεηεο. 15. Σθνπγγαξάθη θνπδίλαο: θνπγγάξηα γηα πιύζηκν ζθεπώλ δηάζηαζεο 15Υ10 εθαηνζηώλ ην θαζέλα/ηεκ. θνπγγάξηα γηα ην πιύζηκν ζθεπώλ εμαηξεηηθήο αληνρήο κε ζθιεξή θαη καιαθή επηθάλεηα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε κηθξνβίσλ πνπ λα κελ αθήλεη ίρλε πιηθνύ θαηά ηε ρξήζε ηνπ. 16. Υγξό απνξξππαληηθό πηάηωλ γηα πιύζηκν ζην ρέξη: Τγξό θαζαξηζηηθό πηάησλ 4 lt. Ρεπζηό θαζαξηζηηθό γηα ηα πηάηα, ζε ζπζθεπαζία 4 ιίηξσλ κηθξνβηνθηόλν, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ κηθξνβίσλ θαη ησλ δπζάξεζησλ νζκώλ. 17. Υγξό πιπληεξίνπ πηάηωλ: ε ζπζθεπαζία 15 θηιώλ λα θαζαξίδεη ζε βάζνο απνκαθξύλνληαο θαη ηα πην δύζθνια θαηάινηπα θαγεηνύ, εηδηθό γηα ζπζθεπαζίεο πιπληεξίνπ πηάησλ. 18. Ληπνδηαιπηήο: Γηαβξσηηθό ζε πγξή κνξθή ηδαληθό γηα ιίπε ζε θνύξλνπο θαη εζηίεο ζε ζπζθεπαζία 2 ιίηξσλ πεξίπνπ. 19. Απνζκίλε: Απνιπκαληηθό απνζκεηηθό παηώκαηνο ζε θξεκώδε πθή θαη γαιαθηώδε όςε. 20. Υγξό απνξξηπαληηθό απνζκεηηθό γεληθνύ θαζαξηζκνύ: (δάπεδα παηώκαηα θ.ι.π.) ζε ζπζθεπαζία πιαζηηθώλ δνρείσλ ησλ 4 σλ ιίηξσλ: Να πεξηέρεη ελεξγά επηθαλεηνδξαζηθά ιηγόηεξν από 5%, θσζθνξηθά άιαηα 5-15%. Να κελ επεξεάδεη ηα ρξώκαηα θαη λα πεξηέρεη πξώηεο ύιεο πνπ λα είλαη βηναπηθνδνκίζεκεο. Καηάιιειν γηα επηθάλεηεο από μύιν, πιαζηηθό, αλνμείδσην, θνξκάηθεο, πιαθάθηα δαπέδνπ, κάξκαξα, ηνίρνπο θιπ. Να κελ ρξεηάδεηαη μέβγαικα, δηαιπηόηεηα 1/100. Να δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία νηθνλνκηθή ησλ 4 ιίηξσλ. Η ζπζθεπαζία λα δηαζέηεη πηλαθίδα κε νδεγίεο ρξήζεσο θαζώο θαη νδεγίεο πξνθύιαμεο θαη αξ. αδείαο θπθινθνξίαο ηνπ πξντόληνο ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 21. Κξεκνζάπνπλν:Τγξό θξεκνζάπνπλν ρεξηώλ κε νπδέηεξν PH, θαηάιιειν γηα ηελ θαζεκεξηλή θξνληίδα, πξνζηαζία θαη ελπδάησζε ηεο επηδεξκίδαο. Να θέξεη ζήκαλζε CE. 22. Μαιαθηηθό πιπληεξίνπ ξνύρωλ: Μαιαθηηθό πιπληεξίνπ ξνύρσλ ζε δηάθνξα αξώκαηα 4ιίηξσλ/ηεκάρην. 23. Λεπθαληηθό ηύπνπ εύξπθα εληζρπηηθό ξνύρωλ: Λεπθαληηθό ξνύρσλ γηα ρξήζε ζε επαγγεικαηηθά πιπληήξηα 24. Σπξέπ απνζκεηηθό αέξνο: Απνζκεηηθό ρώξνπ κε επράξηζην άξσκα ζε κνξθή ζπξέπ ζε θηάιεο ησλ 400 ml πεξίπνπ 25. Υγξό θαζαξηζηηθό wc 750 ml: Καηάιιειν γηα επηθάλεηεο εκαγηέ ζε ζπζθεπαζία 750 ml. Να θέξεη ζήκαλζε CE & λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζύκθσλα κε ηηο ηηκέο πνπ δίλνληαη ζηελ νδεγία 91/155 ηεο Δπξσπαηθήο Έλσζεο. Δπίζεο λα πεξηέρεη ζπζηαηηθά ζύκθσλα κε ηηο ηηκέο πνπ δίλνληαη ζηελ νδεγία 89/542 ηεο Δπξσπαηθήο Έλσζεο. 26. Κνιόληα: ε ζπζθεπαζία ησλ 750 ml πεξίπνπ θαη επράξηζην άξσκα ιεκόλη 27. Δηάιπκα πδξνριωξηθνύ νμέωο: Τγξό δηάιπκα πδξνρισξηθνύ νμέσο 15 %. Να θέξεη ζήκαλζε CE & λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζύκθσλα κε ηηο ηηκέο πνπ δίλνληαη ζηελ νδεγία 91/155 ηεο Δπξσπαηθήο Έλσζεο. Δπίζεο λα πεξηέρεη ζπζηαηηθά ζύκθσλα κε ηηο ηηκέο πνπ δίλνληαη ζηελ νδεγία 89/542 ηεο Δπξσπαηθήο Έλσζεο 28. Οδνληόθξεκεο: ησλ 100ml γηα 12σξε πξνζηαζία από πέηξα, ηεξεδόλα, νπιίηηδα θ.α. 29. Οδνληόβνπξηζεο: ελειίθσλ καιαθέο 30. Απνζκεηηθό ζώκαηνο roll: Απνζκεηηθό ζώκαηνο roll, κε νπδέηεξν PH, 24σξεο πξνζηαζίαο

13 31. Σαθνύιεο WC: αθνύιεο WC δηαζηάζεσλ 0,45Υ0,60cm ζε ζπζθεπαζία κε 100 ηεκ/ξνιό, πάρνπο 8 mic. Γηα ραξηνδνρεία γξαθείνπ ή WC ζε δηάθνξα ρξώκαηα. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ, ΘΝΗΛΩΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ & ΘΝΗΛΩΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΘΔΛΡΟΝ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖΠ ΞΟΝΛΝΗΑΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΛΝΡΗΝ ΑΗΓΑΗΝ Π Κ Β Α Π Ζ Αξηζ. 00/00 ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ Πηε Οφδν ζήκεξα ζηηο ΣΣ-ΣΣ-2015 θαη ζηo γξαθείν ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ ΓΠ ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. oη ππoγξάθovηεο αθ ελφο κελ: α) ν θ.., Ξξόεδξνο ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α., πνπ κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ απηή εθπξνζσπεί ην Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α., ην νπνίν εδξεχεη ζηε δ/λζε Σεηκάξαο 2 ΡΘ Οφδνο κε ΑΦΚ θαη Γ.Ν.. Οφδνπ θαη αθ εηέξνπ δε: β) ν πξνκεζεπηήο..., Ραρ. Γ/λζε:., Ρ.Θ, Ρειέθ.:.., ΦΑΜ:..., κε ΑΦΚ.. θαη ΓΝ.... Έxovηαο ππφςε : α) Ρελ αξηζκ. ΣΣ/ΣΣ-ΣΣ-200Σ (Θ.ΣΣ) απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. κε ηελ νπνία θαηαθπξψζεθε ν δηαγσληζκφο αξηζ. πξνκήζεηαο ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ, β) Ρελ απφ ΣΣ-ΣΣ-ΣΣΣΣ πξνζθνξά ηνπ παξαπάλσ πξνκεζεπηή, ΠΚΦΥΛΖΠΑΛ θαη έθαvαv ΓΔΘΡΑ ηα παξαθάησ : Ν πξψηνο απφ ηoπο ζπκβαιιφκεvoπο κε απηήv ηoπ ηεv ηδηφηεηα αvαζέηεη ζηov δεχηεξν, ν νπνίνο ζην εμήο ζα νλνκάδεηαη ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ ηελ πξνκήζεηα ηνπ είδνπο ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ, ηα νπνία αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη πην πάλσ, ζχκθσλα κε ηεv απφθαζε ηoπ Γ.Π. ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. ε oπoία ζε ζπvδπαζκφ κε ηεv πξoζθoξά ηνπ πξνκεζεπηή, απoηειoχv αvαπφζπαζηo ηκήκα ηεο παξoχζεο ζχκβαζεο θαη κε ηνπο εμήο φξνπο: 1. ΞΝΗΝΡΖΡΑ Ρα ππφ πξνκήζεηα είδε πξέπεη λα είλαη Α πνηφηεηαο, λφκηκα θαη επξέσο θπθινθνξνχληα ζηελ αγνξά θαη λα είλαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε. 2. ΡΝΞΝΠ ΘΑΗ ΣΟΝΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ - ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΠΚΒΑΠΖΠ Ζ παξάδνζε ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. κε επζχλε, κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή ζηηο απνζήθεο ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. ηελ επνκέλε εξγάζηκε απφ ηεο παξαγγειίαο ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α.

14 Ρν Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. πξέπεη λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ή ηειεθσληθψο ηνλ πξνκεζεπηή γηα ηα αλαγθαία είδε δχν ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ παξαιαβή, κε πιήξε πεξηγξαθή ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ, εθηφο εθείλσλ πνπ ν εθνδηαζκφο πξέπεη λα γίλεηαη ζε εκεξήζηα βάζε. Πε πεξίπησζε πνπ ην είδνο ηεο παξαγγειίαο δελ ππάξρεη απνδεδεηγκέλα ζηελ αγνξά ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ηεο παξάδνζεο θαη κέρξη ηεο ην πξσί, ηελ δηεχζπλζε ηεο ππεξεζίαο, ψζηε λα κελ θέξεη επζχλε απφ ηελ κε πξνζθφκηζή ηνπ. Αλ ν πξνκεζεπηήο θαζπζηεξεί λα πξνζθνκίζεη ηα είδε ή παξαιείπεη νξηζκέλα απφ απηά ή ηα πξνζθνκίζεη ζε κηθξφηεξε πνζφηεηα απφ ηα παξαγγειζέληα, ηφηε ην Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ηα πξνκεζεπηεί απ επζείαο απφ ην ειεχζεξν εκπφξην ζε βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή. Πε πεξίπησζε πνπ ηα πξνζθνκηζζέληα είδε θξηζνχλ καθξνζθνπηθά αθαηάιιεια απφ ηελ Δπηηξνπή παξαιαβήο, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη ζηελ άκεζε αληηθαηάζηαζή ηνπο. Πε αληίζεηε πεξίπησζε, ην Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ηα πξνκεζεπηεί απ επζείαο απφ ην ειεχζεξν εκπφξην ζε βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή. Ζ ζχκβαζε ηζρχεη γηα έλα (1) ρξφλν θαη άξρεηαη απφ ηεο ππνγξαθήο ηεο θαη ιήγεη έλα (1) έηνο κεηά, ήηνη απφ ηηο ΣΣ-ΣΣ-ΣΣΣΣ έσο ηηο ΣΣ-ΣΣ-ΣΣΣΣ θαη κπνξεί λα παξαηαζεί κε κνλνκεξή απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. κέρξη δχν (2) κήλεο θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη πάλησο ηνπο δψδεθα (12) κήλεο, κε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ζπκβαζηνχρνπ πξνκεζεπηή. Γηα θάζε κήλα παξάηαζεο ε παξαδηδφκελε πνζφηεηα, δελ ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε κεληαία πνπ ζα πξνβιέπεηαη απφ ηε ζχκβαζε ή πνπ ζα πξνθχπηεη απφ ηε ζχκβαζε θαη αλαινγία. 3. ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΞΑΟΑΓΝΠΖ ΞΑΟΑΙΑΒΖ Ζ κεηαθνξά ησλ εηδψλ ζην Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. ζα γίλεηαη κε θαζαξά κεηαθνξηθά κέζα ηνπ πξνκεζεπηή θαη ζχκθσλα κε ηηο Αγνξαλνκηθέο Θηεληαηξηθέο θαη γεηνλνκηθέο δηαηάμεηο, κέρξη ηηο απνζήθεο ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. ην αξγφηεξν κέζα ζε ηέζζεξηο κέξεο απφ ηελ παξαγγειία θαη κέρξη ηελ πξσηλή. Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη απφ ηξηκειή Δπηηξνπή πνπ ζα νξίδεηαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Θεξαπεπηεξίνπ, κε βάζεη ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο. Ρα έμνδα κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο ησλ εηδψλ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 4. ΡΗΚΖ ΡΩΛ ΞΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΗΓΩΛ Όπσο ζηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή θαη θαζ όιν ην ρξνληθό δηάζηεκα ηζρύο ηεο ζύκβαζεο θαη ηπρόλ παξαηάζεσλ απηήο. Ν Ξξνκεζεπηήο δειψλεη αλεπηθχιαθηα φηη απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε. Οεηά ζπκθσλείηαη φηη, ηπρφλ θαζπζηέξεζε παξάδνζεο ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο απφ ηνλ Ξξνκεζεπηή ή ηπρφλ απφξξηςεο φιεο ή κέξνπο ηεο παξαγγειίαο, επηθέξεη ζηνλ Ξξνκεζεπηή ηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Ξ.Γ. 118/07, ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. δηαηεξνχληνο επηπιένλ ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ απνθαηάζηαζε πάζεο πεξαηηέξσ ζεηηθήο θαη απνζεηηθήο δεκίαο. 5. ΙΠΖ ΘΑΡΑΓΔΙΙΗΑ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ ΔΘΞΡΩΠΖ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ Ρν Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε ζε θάζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ απηήο θαη θπξίσο ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:

15 (α) αλ ν Ξξνκεζεπηήο δελ εθπιεξψλεη πξνζεθφλησο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε, παξά ηηο πξνο ηνχην νριήζεηο ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α., (β) αλ ν Ξξνκεζεπηήο δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο ζχκθσλεο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ζχκβαζεο εληνιέο ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α., (γ) αλ ν Ξξνκεζεπηήο εθρσξεί ηε ζχκβαζε, (δ) αλ ν Ξξνκεζεπηήο πησρεχζεη, ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε, ιπζεί ή αλαθιεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ή γίλνπλ πξάμεηο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ζε βάξνο ηνπ, ζην ζχλνιν ή ζε ζεκαληηθφ κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ, (ε) αλ εθδνζεί ηειεζίδηθε απφθαζε θαηά ηνπ Ξξνκεζεπηή γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ. 6. ΔΘΞΡΩΠΖ ΑΛΑΓΝΣΝ Ρν Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ιχζεη ηε ζχκβαζε θεξχζζνληαο έθπησην ηνλ Ξξνκεζεπηή ζε φπνην ζηάδην εμέιημεο θαη αλ βξίζθεηαη ε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κεηά από κεληαία πξνεηδνπνίεζή ηνπ αλ δηαπηζηψζεη φηη δελ ηεξνχληαη απφ κέξνπο ηνπ Ξξνκεζεπηή νη φξνη θαη νη πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ νξηζηεί (ηδίσο φηαλ δελ θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά είδε ή ηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε κεηά απφ αίηεζή ηνπ) ή φηη δελ ηεξείηαη ην ρξνλνδηάγξακκα παξάδνζεο. Κε ηελ απφθαζε θήξπμεο ηνπ πξνκεζεπηή εθπηψηνπ απφ ηε ζχκβαζε κπνξεί λα ηνπ παξαζρεζεί ε δπλαηφηεηα παξάδνζεο ηνπ/ησλ εηδψλ κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ γίλεηαη ζε βάξνο ηνπ, πέξαλ ηεο νπνίαο νπδεκία παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε απνξξηθζέληνο είδνπο γίλεηαη δεθηή. Πηνλ πξνκεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, ηελ αλάζεζε ή ηε ζχκβαζε, επηβάιινληαη κε απφθαζε ηεο ΔΞ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 34, παξ. 5 ηνπ Θ.Ξ.Γ. (Ξ.Γ. 118/2007). Πε πεξίπησζε παξάδνζεο είδνπο ην νπνίν, ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδφκελσλ ζην άξζξν 3 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007, παξνπζηάδεη παξεθθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο φκσο λα επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηά ηνπ, είλαη δπλαηή ε παξαιαβή ηνπ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, έπεηηα απφ απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ Θεξαπεπηεξίνπ, θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Θ.Ξ.Γ. (Ξ.Γ. 118/2007). Ρν Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. αλαζηέιιεη ηελ θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε πνζνχ, πιεξσηένπ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε πξνο ηνλ Ξξνκεζεπηή, κέρξηο εθθαζαξίζεσο ησλ κεηαμχ ηνπο ππνρξεψζεσλ θαη νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαηαπίπηνπλ. Αλ παξέιζεη ε ζπκθσλεκέλε εκεξνκελία παξάδνζεο ηεο εθάζηνηε ηκεκαηηθήο παξαγγειίαο ζχκθσλα κε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, ηφηε ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη σο πνηληθή ξήηξα γηα θάζε κέξα θαζπζηέξεζεο πνζνζηφ σο πνηληθή ξήηξα φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 32 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007. Γηα ηε δηαδηθαζία θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο έθπησζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 «Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ». Νη πνηληθέο ξήηξεο δελ επηβάιινληαη θαη ε έθπησζε δελ επέξρεηαη αλ ν Ξξνκεζεπηήο απνδείμεη φηη ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. ή ζε αλψηεξε βία (εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ ΞΓ 118/07). 7. ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΩΚΖΠ Ζ πιεξσκή ηνπ Ξξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κεηά απφ θάζε ηκεκαηηθή νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή απφ ην Θεξαπεπηήξην, κε βάζε ηε ζπζθεπαζία, ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ ηηκή ησλ εηδψλ, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη αλαιπηηθά ζηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά.

16 Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε, κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ (άξζξν 35 παξ. 1α Θ.Ξ.Γ.) θαη ππφ ηνλ φξν φηη δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε παξαιαβήο ησλ εηδψλ κε έθπησζε ή πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκσλ ή άιισλ νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ εηο βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή. Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ ( ), κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ. Σξφλνο εμφθιεζεο: Δληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνβνιήο ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή. Ζ εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ Θ.Ξ.Γ. (Ξ.Γ. 118/2007) θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Λ.Ξ.Γ.Γ. (απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο θ.ιπ.). Ζ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία εθάζηεο ηκεκαηηθήο νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο, θαη ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ πξσηνθφιινπ. Δάλ ν πξνκεζεπηήο εθδψζεη ηηκνιφγην πψιεζεο δειηίν απνζηνιήο σο ζπλνδεπηηθφ θνξνινγηθφ ζηνηρείν ησλ πξντφλησλ, ε σο άλσ πξνζεζκία ππνινγίδεηαη απφ ηελ επνκέλε ηεο ζχληαμεο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο. Πε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ ζα θαζπζηεξήζεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή εμήληα (60) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ, ε αλαζέηνπζα αξρή (νθεηιέηεο), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ξ.Γ. 166/2003 (ΦΔΘ 138/Α/ ) «Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο θαη νθείιεη ηφθνπο ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξν ηεο εκεξνκελίαο εθδφζεσο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο». Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο ζηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ θαη κέρξη ηε ζεψξεζε απηνχ, β) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ, θαζψο θαη γ) ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 παξ. 7 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007. Δπίζεο, δελ πξνζκεηξείηαη ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή (κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ, παξαιαβή ησλ πιηθψλ κε έθπησζε ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θ.ιπ.). 8. ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ Ν Ξξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο επί ηνπ ηηκήκαηνο ησλ εηδψλ. Νη δηελεξγνχκελεο θξαηήζεηο είλαη: α) Ξαξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο 4% ζχκθσλα κε ην Λ.2198/1994. β) Γηα Ππκβάζεηο αμίαο κεγαιχηεξεο ησλ 2.500,00 πξαγκαηνπνηείηαη θξάηεζε 0,10% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ κε ραξηφζεκν επί απηήο 3% θαη ΝΓΑ επί ηνπ ραξηνζήκνπ 20 %. 9. ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ Ζ ζύκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί, όηαλ ζπκθσλήζνπλ γη απηό ηα ζπκβαιιόκελα κέξε. Νπνηαδήπνηε όκσο, ηξνπνπνίεζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο δύλαηαη λα γίλεη κόλν εγγξάθσο θαη ζα ππνγξάθεηαη θαη από ηνπο δύν ζπκβαιινκέλνπο, κεηά από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α., απνθιεηόκελεο ξεηά νπνηαζδήπνηε ηξνπνπνίεζεο κε πξνθνξηθή ζπκθσλία. 10. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

17 Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο παξνύζαο, ν Πξνκεζεπηήο κε ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο θαηέζεζε ζην Κ.Κ.Π.Π.Ν.Α ηελ ππ αξηζ... εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο «.» ε νπνία θαιύπηεη ζε επξώ πνζνζηό 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο παξερόκελεο πξνκήζεηαο πνπ ηνπ θαηαθπξώζεθε ρσξίο Φ.Π.Α. κε απεξηόξηζην ρξόλν ηζρύνο, ήηνη πνζνύ.. ΔΤΡΏ απηή ζα επηζηξαθεί κεηά ηελ νξηζηηθή, πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο θαη ύζηεξα από ηελ εθθαζάξηζε ηπρώλ απαηηήζεσλ από ηνπο δύν ζπκβαιιόκελνπο. 11. ΙΝΗΞΝΗ ΝΟΝΗ Ν Ξξνκεζεπηήο δειψλεη αλεπηθπιάθησο φηη απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε θαζψο θαη ζε φια ηα ζρεηηθά θαη ζπλεκκέλα εδψ έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ, ησλ νπνίσλ φισλ αλεμαηξέησο απηή έιαβε γλψζε θαη κε ηα νπνία ζπκθσλεί. Ν Ξξνκεζεπηήο δειψλεη ξεηά φηη αλαιακβάλεη απφ θνηλνχ θαη εμ νινθιήξνπ φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε. Φέξεη δε εηο ην νιφθιεξνλ αιιειεγγχσο θαη απεξηνξίζησο ηελ επζχλε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ζθνπνχ κεηά ησλ παξεπνκέλσλ απηνχ ππνρξεψζεσλ. Θαηά ηνλ απηφ ηξφπν εγγπάηαη ηελ εθηέιεζε ηεο ππφ αλάζεζε πξνκήζεηαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη επηβαξχλεηαη κε ηηο ελδερφκελεο θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. Ρέινο θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε επαλαιακβάλνπλ ηε δήισζε φηη απνδέρνληαη φινπο ηνπο παξαπάλσ φξνπο θαη ζπκθσλίεο αλεπηθχιαθηα, ζεσξνχλ ηε ζχκβαζε έγθπξε θαη ηζρπξή. Γηα ηα παξαπάvσ ζπvηάρηεθε ε ζχκβαζε απηή, ε νπνία αθoχ δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη λφκηκα απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο ζε ηξία (3) πξσηφηππα. Απφ απηά ην έλα έιαβε ν Ξξνκεζεπηήο θαη ηα άιια δχν ην Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. Ν I Π Κ Β Α Ι Ι Ν Κ Δ Λ Ν I Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ Γ/Π O ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ Ν Ξξόεδξνο Γ/Π Καξίλνο Ησάλλεο

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο».

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 6 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ «ΝΔΟΜ. ΓΔΧΡΓΗΟ» ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Ησάλληλα, 04-10-2011 Αξηζ. Πξση.1855 Σαρ. Γ/λζε : Νενκ. Γεσξγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛ. ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 3 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Θαζηνξηά 9-2-2012 Ξιεξνθνξίεο: Γέξνπ βαζηιηθή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ. Α. Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 22-7-2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561

Διαβάστε περισσότερα

Ισάλληλα, 7-2-2012 Αξηζκ. Πξση. 286251

Ισάλληλα, 7-2-2012 Αξηζκ. Πξση. 286251 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 6 εο ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ» ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Σαρ. Γ/λζε : πλ. Πεληέιεο, ζέζε Φεινγνξίηζα Σ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4690ΒΥ-ΛΕΙ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4690ΒΥ-ΛΕΙ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Μαπξησηίζζεο Σαρ. Κψδηθαο : 52100 Καζηνξηά Πιεξνθνξίεο : Φψξαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ. «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνύ Αξρείνπ Λενπιαζηώλ»

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ. «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνύ Αξρείνπ Λενπιαζηώλ» ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 2 κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη εμνπιηζκνύ» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΔΘΛΖΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΙΗΘΥΛ ΚΖΣ/ΘΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΔΘΛΖΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΙΗΘΥΛ ΚΖΣ/ΘΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 4-12-2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΘΖΦΗΠΗΑ 30.11.2010 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΟ. ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ: 49/2010 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ»

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» Ραρ.Γ/λζε : ΘΔΦΑΙΝΞΝΙΝ 17 Ραρ.Θψδηθαο : 83100 Ρκήκα : ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ Ρει Fax

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ. Α. Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 8-11-10 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ: 02103-80000 ΙΗΘΑ ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΗΘΖΠ 63.

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ: 02103-80000 ΙΗΘΑ ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΗΘΖΠ 63. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ. Α. Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 20-7-2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ & ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Σαχ. Γ/νση: Περιοχή Μεζούρλο, ΣΘ. 2101 Σ.Κ. 41110 - ΛΑΡΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ πνπξγείν γείαο & Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε. ΞΔ. ΞΔΗΟΑΗΩΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΑΓΑ:ΩΒΦΜ469073-ΕΦΝ Γεληθφ Λνζνθνκείν Σίνπ «ΠΘΙΗΡΠΔΗΝ» Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ Αξηζ. Γηαθήξπμεο: 8883 Ξιεξνθνξίεο: BAΙΑΛΗΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: Π/31/15 ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ «ΙΑΣΡΙΚΟΙ ΔΞΟΠΛΙΜΟΙ» CPV 33141620-2 πξνϋπνινγηζκόο: 13.851,18

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: Π/31/15 ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ «ΙΑΣΡΙΚΟΙ ΔΞΟΠΛΙΜΟΙ» CPV 33141620-2 πξνϋπνινγηζκόο: 13.851,18 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΛΡΔΙΖ : 1/10/2015 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 1 ε. ΞΔ. ΑΡΡΗΘΖΠ ΑΟΗΘΚ.ΞΟΩΡ : 10419 ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΑΗΓΩΛ ΞΔΛΡΔΙΖΠ ΡΖΙ: 2132052518-508 ΦΑΜ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/ e-mail: promitheion@paidon-pentelis.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003075437 2015-09-22

15PROC003075437 2015-09-22 Αλήθεη ζηε Γ/με 53ΓΗΠ/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ - Γ.Ν. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ Λεωυ. Κνωσσού, Σ.Θ. 44, Ζράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ Ζξάθιεην 12-2-2013 Ξιεξνθνξίεο : Σνπδεηζαλάθε Ιίηζα ΡΖΙ. : 2810/ 368479 FAX : 2810-214481

Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ Ζξάθιεην 12-2-2013 Ξιεξνθνξίεο : Σνπδεηζαλάθε Ιίηζα ΡΖΙ. : 2810/ 368479 FAX : 2810-214481 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 7 Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ - Γ.Ν. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ Λεωθ. Κνωζζού, Σ.Θ. 44, Ζπάκλειο Κπήηηρ ΑΦΜ 999161766, Α ΓΟΤ Ζπακλείος Γξαθείν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 1.ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ : 13/4/2009

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 1.ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ : 13/4/2009 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 7.4.2009 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 2 κε ηίηιν: «ΓΗΑΘΟΗΒΥΠΖ ΚΔΡΟΖΡΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΔΗΑΠ ΠΡΗΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ α. ΠΓΘΙΗΠΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΒΡΟΤ (ΦΟΡΔΑ Π.Γ.Ν. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ) ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ: Νηθνλνκηθνχ - ΡΚΖΚΑ: Ξξνκεζεηψλ ΡΖΙΔΦΥΛΑ : 2551-3-53436-53423 ΦΑΜ:2551-3-53409 email: promithies.pgna@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 3.12.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ»

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 ε.ξδ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ & ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΔΗΝ» Ραρ. Γ/λζε: ΡΠΑΘΑΙΥΦ 1 Ρ.Θ. 41 221- ΙΑΟΗΠΑ URL: gnl-promithies@0544.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΩΛ ΘΔΚΑΛΠΖΠ /ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ ΓΖΚΝ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΘΑΗ ΡΩΛ ΛΝΚΗΘΩΛ ΡΝ ΞΟΝΠΩΞΩΛ» ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 605.724,79

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ TΑΚΣΙΚΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 2 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πιηθνηερληθήο

Διαβάστε περισσότερα