ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΟΗΘΚΝΠ: 7/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΟΗΘΚΝΠ: 7/2015"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ «ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ» Ρόδνο ΟΙΚΟΜΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Αξ. Πξση.: 4128 Σαρ. Γ/λζε : Υεηκάξαο 2 Σ.Κ ΡΟΓΟ Πιεξνθνξίεο: Γθιάξαο Α. Φιεβάξεο Ν. ΣΗΛ FAX : Θέκα: «Ξξφρεηξνο κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηή γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ Θαζαξηζκνχ». Δίδνο Ξξνκήζεηαο: Δίδε θαζαξηζκνύ (CPV ) Αλάδεημε ρνξεγεηή κε ζηαζεξή ηηκή, γηα έλα έηνο Ζκεξνκελία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ : 29/10/2015 ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΟΗΘΚΝΠ: 7/2015 ΑΞΝΦΑΠΖ Έρνληαο ππφςε: 1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 2198/1994 (ΦΔΘ Α 43/ ), αλαθνξηθά κε ηελ παξαθξάηεζε θόξνπ ζην εηζόδεκα από εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο. 2. Νη δηαηάμεηο ηνπ λ.2286/95 (ΦΔΘ 19/Α /95) πεξί πξνκεζεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθώλ ζεκάησλ, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 2323/95 (ΦΔΘ 145/Α/95) «παίζξην Δκπόξην θαη άιιεο Γηαηάμεηο» 3.. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2362/95 «Ξεξί Γεκφζηνπ Ινγηζηηθνχ θ.ιπ.» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηα αξζ.21 θαη 23 ηνπ λ.3871/2010 «Γεκνζηνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη Δπζχλε». 4. Ρν Ξ.Γ. 82/1996 «Νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλψλπκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα» (ΦΔΘ Α 66/ ), φπσο ηζρχεη κεηά θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ κε ην άξζξν 8 ηνπ Λ. 3310/2005 θαη ην άξζξν 8 ηνπ Λ. 3414/ Ρηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2513/1997 «Θχξσζε ηεο ζπκθσλίαο πεξί Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ Ξξνκεζεηψλ» (ΦΔΘ Α 139/ ) 6. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2522/1997 (ΦΔΘ Α 178/ ) «Ξεξί Γηθαζηηθήο Ξξνζηαζίαο, θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο Ππκβάζεσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ, Θξαηηθψλ Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ θαη ζχκθσλα κε ηελ Νδεγία 89/665 ΔΝΘ. 7. Ρν Ξ.Γ. 166/2003 (ΦΔΘ Α 138/ ) «Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35/ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ θαη πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο». 8. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3329/2005 (ΦΔΘ Α 81/ ) «Δζληθό Πύζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη

2 9. Ρν π.δ.118/2007 «πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ». 10. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3527/2007 (ΦΔΘ Α 202/ ) «Αξρέο θαη θαλφλεο γηα ηελ εμπγίαλζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ αλάπηπμε βαζηθψλ ηνκέσλ ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο αγνξάο Θέκαηα πνπξγείνπ Αλάπηπμεο», άξζξν Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3548/2007 (ΦΔΘ Α 68/ ) «Θαηαρψξεζε δεκνζηεπκάησλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ ηχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηνπ Λ. 3801/2009 (ΦΔΘ Α 163/ ), άξζξν 46 γηα ηελ ππνρξέσζε πιεξσκήο ησλ δαπαλψλ δεκνζίεπζεο απφ ηνπο αλάδνρνπο πξνκεζεπηέο 12. Ρν αξ. 1129/ έγγξαθν ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ πεξί «επηβνιήο θαη θξάηεζεο 0,10 % ππέξ ηεο Δ.Α.Α.Γ.Π.» 13. Νη δηαηάμεηο ηνπ λ.4109/2013 «πεξί ζπγρσλεχζεσλ θαη θαηαξγήζεσλ ησλ Κ.Θ.Φ.». 14. Νη δηαηάμεηο ηνπ λ.4038/2012 (ΦΔΘ 14/Α /2012) πεξί έγθξηζεο ηνπ επνπηεχνληα ππνπξγνχ γηα δεζκεχζεηο άλσ ησλ ,00 επξψ νη νπνίεο ζα βαξχλνπλ ηκεκαηηθά θαη επφκελν νηθνλνκηθφ έηνο. 15. Ζ 10054/2484/ απφθαζε θππνπξγνχ Δξγαζίαο Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο κε ηελ νπνία εμνπζηνδνηνχληαη νη Κνλάδεο Θνηλσληθήο Φξνληίδαο (ΚΘΦ) πνπ επνπηεχνληαη απφ ην πνπξγείν Δξγαζίαο Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο, γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ, εξγαζηψλ, κειεηψλ θιπ θαη κέζα ζηα φξηα ησλ πξνυπνινγηζζεηζψλ δαπαλψλ θαηά θσδηθφ αξηζκφ είδνπο, φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί θαη ηζρχνπλ. 16. Ρν κε αξ. πξση. νηθ.9344/702/ έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο, κε ην νπνίν καο γλσζηνπνηείηαη φηη δελ πξνβιέπεηαη ε αλάγθε έγθξηζεο ζθνπηκφηεηαο απφ ηελ αλσηέξσ ππεξεζία. 17. Νη δηαηάμεηο ηνπ λ.4270/2014 πεξη δεκφζηνπ ινγηζηηηθνχ θαη άιιεο δηαηάμεηο. 18. Νη δηαηάμεηο ηνπ λ.4320/2015 κε ηηο νπνίεο παξαηείλεηε ε ηζρχο ηνπ ΞΓ.118/2007 «πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ δεκνζίνπ κέρξη ηελ 31 ε /12 νπ / Ρελ 74 ε / ζέκα 2 ν απφθαζε Γ/Π κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαζψο θαη ην ηεχρνο ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο. 20. Ρελ αξ. 287 κε αξ. πξση. 4118/ Απφθαζε Αλάιεςεο Γέζκεπζεο. (ΑΓΑ 7ΕΜ469Ζ5Ε-Φ2 ) ΞΟΝΘΖΟΠΠΝΚΔ Ξξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο: ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηή/ηψλ πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηζκνύ (CPV ) ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. γηα έλα (1) έηνο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ #38.781,29 κε Φ.Ξ.Α., δαπάλε πνπ ζα βαξχλεη ηνλ ΘΑΔ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη γηα έλα (1) ρξφλν, κε δπλαηφηεηα εθ κέξνπο ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. δίκελεο αξρηθά παξάηαζεο θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ πξνκεζεπηή γηα ρξφλν φρη κεγαιχηεξν ηεο δηάξθεηαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο θαη φρη πέξαλ ηνπ αξρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο δαπάλεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη παξαθάησ, θαζψο θαη ζηα ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ Α θαη Β, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δηαθήξπμεο απηήο.

3 Άξζξν 1ν. ΡΝΞΝΠ- ΣΟΝΛΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΡΝΞΝΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. Σεηκάξαο 2 29/10/2015 Ξέκπηε Ξξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη έσο θαη κέρξη ηεο 29/10/2015 εκέξα Ξέκπηε θαη ψξα π.κ. ζην Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. Νη δηθαηνχρνη ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα αζθνχλ εκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ ή Βηνηερληθφ επάγγεικα ζηελ Διιάδα ή ζηελ αιινδαπή. Άξζξν 2ν. ΣΟΝΛOΠ ΘΑΗ ΡΟΝΞOΠ ΞOΒOΙΖΠ ΞΟOΠΦOΟΩΛ Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθεο πξνζθνξέο, νη νπνίεο ζα παξαιακβάλνληαη επί ρεηξφο απφ ην γξαθείν Γηαρείξηζεο, κπνξνχλ φκσο λα απνζηέιινληαη ζηελ πεξεζία κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη παξαιακβάλνληαη κέζα ζηε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηε παξνχζα δηαθήξπμε, ήηνη κέρξη ηεο 29/10/2015 εκέξα Ξέκπηε θαη ώξα π.κ. ζην Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α(Γξαθείν πξσηνθόιινπ Οήγα Φεξαίνπ 4) Ξξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ πξνζδηνξηδφκελε εκεξνκελία είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. Άξζξν 3 ν ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ ΗΠΣΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ Νη ελδηαθεξφκελνη γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα ππνβάινπλ εκπξφζεζκα ηελ πξνζθνξά ηνπο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη φ,ηη άιιν απαηηείηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Όια ηα έγγξαθα πoπ απαηηνχληαη γηα ηεv δηελέξγεηα ηoπ δηαγσληζκνχ θαη ηεv ζπκκεηνρή ζε απηφv, ζπληάζζνληαη ζηεv Διιεληθή γιώζζα. Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζε έλα πξσηφηππν θαη έλα αληίγξαθν κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζην Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. κέρξη ηεο 29/10/2015 εκέξα Ξέκπηε θαη ώξα π.κ. Νη πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνχλ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζπζθεπαζκέλεο ζε έλα εληαίν ζχλνιν (θάθειν ή ζπζθεπαζία) πνπ απνηειείηαη απφ ηξεηο επηκέξνπο αλεμάξηεηα ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο (κοαε ηα αληίηππα ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Ππκκεηνρήο, Ρερληθήο Ξξνζθνξάο θαη Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο). Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ γηα (120) ΔΘΑΡΝΛ ΔΗΘΝΠΗ ΖΚΔΟΔΠ απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ησλ (120) ΔΘΑΡΝΛ ΔΗΘΝΠΗ ΖΚΔΟΥΛ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Δπίζεο, ε ηζρχο ησλ Ξξνζθνξψλ είλαη δπλαηφ λα παξαηαζεί, εθ φζνλ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, θαη αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην παξαπάλσ νξηδφκελν Πην θάθειν θάζε πξνζθνξάο (θπξίσο θάθεινο), ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: Ζ ιέμε ΞΟΝΠΦΝΟΑ. Ν πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο πεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα, ήηνη: Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. Ν αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο (7/2015). Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (29/10/2015). Ρα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. Ρα είδε ζηα νπνία ζπκκεηέρεη Θαη νη ηξεηο επηκέξνπο θάθεινη, πέξα ησλ αλσηέξσ ελδείμεσλ, ζα πξέπεη λα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ (ζπζθεπαζίαο) Κέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο (θπξίσο θάθεινο), ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία ζε μερσξηζηνχο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο σο εμήο:

4 ΦΑΘΔΙΝΠ Α κε ηελ έλδεημε ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ. Ξεξηιακβάλεη: α) πεύζπλε δήισζε κε ζεψξεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία λα δειψλεηαη «ε πξνζθνξά ηνπο ηζρχεη γηα 120 εκέξεο απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, έιαβαλ γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο, δελ έρνπλ απνθιεηζζεί απφ άιινπο δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ θαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο ζπγθεληξψλνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο θαηά πεξίπησζε πξνυπνζέζεηο γηα ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ. β) Κηα θαηάζηαζε κε ηηο πξνζθεξόκελεο θαηεγνξίεο.- φπσο εκθαλίδνληαη ζην παξάξηεκα Α. γ) Ξξναηξεηηθά παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο, εθόζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο. Ζ κε ππνβνιή ησλ παξαπάλσ (α, β & γ) ζπλεπάγεηαη ηελ απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο από ηνλ δηαγσληζκό θαη απνθιεηζκό ηνπ πξνκεζεπηή από ηνλ δηαγσληζκό. ΦΑΘΔΙΝΠ Β κε ηελ έλδεημε ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ. Ξεξηιακβάλεη ηερληθά ζηνηρεία πξνζθνξάο, φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε Ξαξάξηεκα Β. Νη πξνκεζεύηξηεο εηαηξείεο πξέπεη λα είλαη λόκηκα αδεηνδνηεκέλεο. ΦΑΘΔΙΝΠ Γ κε ηελ έλδεημε ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ - επί πνηλή απόξξηςεο - ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν. Ξεξηιακβάλεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πξνζθνξάο αλά είδνο ηεο νκάδαο αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο. Νη θάθεινη Α, Β & Γ, ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. Πε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. Ζ πξνζθνξά θαη ηα άιια ζηνηρεία, πνπ ζα ηε ζπλνδεχνπλ, ζα ππνβιεζνχλ ζηνλ παξαθάησ αξηζκφ αληηηχπσλ: Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο Έλα (1) Ξξσηφηππν θαη έλα (1) Αληίγξαθν Ρερληθή Ξξνζθνξά Έλα (1) Ξξσηφηππν θαη έλα (1) Αληίγξαθν Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά Έλα (1) Ξξσηφηππν θαη έλα (1) Αληίγξαθν θαη ζα πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζηνλ αληίζηνηρν αλεμάξηεηα ζθξαγηζκέλν θάθειν. Γε ζα ιεθζνχλ ππφςε πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ κεηά απφ ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα είηε ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθηαζαλ ζηελ Δπηηξνπή έγθαηξα. Ξξνζθνξέο, πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ ψξαο, ζεσξνχληαη σο αληηπξνζθνξέο θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε. Νη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνπο πξνκεζεπηέο κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, δεζκεχεη φκσο ηνλ πξνζθέξνληα κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερηεί. Νη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μχζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη θαηά ηνλ έιεγρν λα θαζαξνγξάςεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε θαη λα κνλνγξάςεη θαη ζθξαγίζεη απηή. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ απηή δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. Νη κεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα αλαθέξνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, φηη έιαβαλ γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο. Δμ' άιινπ κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζεσξείηαη βέβαην, φηη νη δηαγσληδφκελνη είλαη απνιχησο ελήκεξνη απφ θάζε πιεπξά ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ησλ πεγψλ πξνέιεπζεο ησλ πάζεο θχζεσο εηδψλ θαη φηη έρνπλ κειεηήζεη φια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν ηνπ δηαγσληζκνχ.

5 Ν πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη εκπξνζέζκσο ηελ έλζηαζε ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή εθφζνλ έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη δελ δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο αλσηέξσ φξνπο. Ρν ηίκεκα ηεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηελ πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε κε ΦΞΑ φπσο απηή νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε. Απνθιίζεηο απφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο έρνπλ σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ησλ πξνζθνξψλ. Άξζξν 4 ν ΑΛΡΗΞΟΝΠΦΝΟΔΠ Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο ζε θαλέλα ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. Πε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Άξζξν 5 ν Γηαδηθαζία Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε αλνηθηή ζπλεδξίαζε απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ παξνπζία ησλ ππνςεθίσλ πνπ ππέβαιαλ πξνζθνξά ή εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, ηελ εκέξα θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε. Όινη νη παξεπξηζθφκελνη ιακβάλνπλ γλψζε κφλν ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζηνλ δηαγσληζκφ, θαζψο επίζεο θαη ησλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. Ρπρφλ απνπζία ππνςεθίνπ ή εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ηνπ δελ θσιχεη ην άλνηγκα ηεο αληίζηνηρεο Ξξνζθνξάο. Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζηα αθφινπζα ζηάδηα: Α ΣΑΓΙΟ Απνζθξάγηζε θαθέινπ Γηθαηνινγεηηθώλ -θαθέινπ Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη Φαθέινπ Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο Η απνζθξάγηζε νινθιεξώλεηαη ηελ ίδηα εκέξα θαη αλ δελ επαξθέζεη ν ρξόλνο ζε επόκελε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνύ, κε ηελ εμήο δηαδηθαζία: ην ηάδην απηό ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνύ αξηζκεί, κνλνγξάθεη θαη απνζθξαγίδεη ηνπο θπξίσο θαθέινπο ησλ πξνζθνξώλ θαη ειέγρεη αλ ππάξρνπλ, ζε θάζε θπξίσο θάθειν, ηξεηο ππνθάθεινη κε ηελ έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ», «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». Δάλ δελ ππάξρνπλ νη ηξεηο ππνθάθεινη, ν πξνζθέξσλ απνθιείεηαη από ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο θαη νη ππνβιεζέληεο ππνθάθεινη παξακέλνπλ θιεηζηνί ζηελ Τπεξεζία. Καηά ηελ ίδηα πξώηε ζπλεδξίαζε, ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνύ απνζθξαγίδεη ηνλ θπξίσο θάθειν πξνζθνξάο, θαζώο θαη ηνπο θαθέινπο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαη ηνπο θαθέινπο ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη όια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηό αλά θύιιν θαη ηελ ηερληθή πξνζθνξά αλά θύιιν θαη θαηαγξάθεη ζην πξαθηηθό ηεο ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζ απηνύο. Η Δπηηξνπή ειέγρεη ηελ πιεξόηεηα ησλ θαθέισλ θαη ηελ ππνβνιή ή όρη όισλ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ε επηηξνπή θαηά ηελ ίδηα πξώηε ζπλεδξίαζε εμεηάδεη θαη κνλνγξάθεη θαηά θύιιν ηηο Οηθνλνκηθέο Πξνζθνξέο θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ησλ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ. Οη Φάθεινη ησλ Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ πνπ απνξξίθζεθαλ θαηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ Τερληθώλ θαη ινηπώλ ζηνηρείσλ δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Δάλ ζην Γηαγσληζκό νη πξνζθεξόκελεο ηηκέο γηα ηελ αλάζεζε είλαη αζπλήζηζηα ρακειέο, ζα δεηείηαη εγγξάθσο ε αηηηνιόγεζε ηεο ζύλζεζεο ηεο Πξνζθνξάο πξηλ ηελ απνδνρή ηεο. Η εμαθξίβσζε ηεο ζύλζεζεο

6 ηεο Πξνζθνξάο ζα γίλεηαη κε ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ εθ κέξνπο ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδόρνπ (επαιήζεπζε Πξνζθνξάο). Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ θαη δηεπθξηλίζεσλ, ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνύ εηζεγείηαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ απνδνρή ή αηηηνινγεκέλε απόξξηςε ηεο Πξνζθνξάο απηήο ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 52 ηνπ Π.Γ. 60/2007. Γηα λα νινθιεξώζεη ην έξγν ηεο, ε Επηηξνπή ηνπ Δηαγσληζκνύ κπνξεί λα επηθνηλσλεί γξαπηά κε ηνπο ππνςεθίνπο θαη λα ζέηεη δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο. Δηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη απηνβνύισο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ Πξνζθνξώλ ηνπο δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη. ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο θαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιόγεζεο ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνύ ζπληάζζεη πξαθηηθό, ζην νπνίν αλαδεηθλύεη ηελ από ρακειόηεξε ηηκή πξνζθνξά βάζε ηεο παξαπάλσ πεξηγξαθείζαο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο. Η απόθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζα θνηλνπνηείηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Β ΣΑΓΙΟ Καηαθύξσζε Μεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηνπ ρξόλνπ ππνβνιήο πξνζθπγώλ ή ηελ εμέηαζε από ηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ ηπρόλ ππνβιεζεηζώλ πξνζθπγώλ ή ελζηάζεσλ θαηά ην πξνεγνύκελν ζηάδην, θνηλνπνηείηαη ε απόθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο επί ησλ ηπρόλ πξνζθπγώλ ή ελζηάζεσλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, γηα ηελ νξηζηηθή αλάδεημε αλαδόρνπ ζηνλ νπνίν πξόθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθύξσζε. Αλαθνίλσζε ηεο θαηαθύξσζεο ζηνλ αλάδνρν θαη πξόζθιεζε ηνπ εληόο δέθα (10) εκεξώλ λα ππνγξάςεη ηελ ζύκβαζε, ε νπνία ζα ηζρύεη γηα έλα (1) έηνο. Άξζξν 6 ν ΞΝΗΝΡΖΡΑ ΘΑΡΑΓΩΓΖ ΡΩΛ ΞΟΝΠΦΔΟΝΚΔΛΩΛ ΔΗΓΩΛ: Ρα ππφ πξνκήζεηα είδε πξέπεη λα είλαη Α πνηφηεηαο, λφκηκα θαη επξέσο θπθινθνξνχληα ζηελ αγνξά, θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ξαξάξηεκα Β πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο. Άξζξν7 ν ΡΗΚΖ: Ζ θαηαθχξσζε ζα γίλεη κε βάζε: Ρελ ρακειφηεξε ηηκή (ζε ΔΟΥ), ε νπνία ζα είλαη ζηαζεξή γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο ζπκβάζεσο θαη ηπρφλ παξαηάζεσλ απηήο, γηα ηηο θαηεγνξίεο εηδψλ φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην Ξαξάξηεκα Α, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο. Όιεο νη ηηκέο λννχληαη γηα εκπφξεπκα παξαδνηέν ειεχζεξν απφ δαζκνχο θαη ηέιε. Πηηο ηηκέο ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε (ι.ρ. έμνδα κεηαθνξάο), εθηφο απφ ην ΦΞΑ, γηα παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε (άξζ.16, ΞΓ118/2007). Άξζξν 8 ν ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ ΘΑΡΑΘΟΩΠΖ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ - ΠΚΒΑΠΖ Ζ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ Γηα ηελ επηινγή ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο, αμηνινγνχληαη κφλν νη πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θξηζεί ηερληθά απνδεθηέο θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Ρα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππφθεηληαη ζηελ ηειηθή έγθξηζε ηνπ Γ.Π. ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α., ε δε ζρεηηθή ζχκβαζε ζα θαηαξηηζηεί βάζεη ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο θαη ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο Γηαθήξπμεο. Γηα ηελ θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζα ιακβάλεηαη ππφςε θαη ε πξνεγνχκελε ζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνκεζεπηή. Ν δηαγσληδόκελνο πνπ ζα αλαθεξπρζεί Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο εληόο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο δέθα (10) εκεξώλ από ηεο θνηλνπνηήζεσο ηεο απνθάζεσο ηεο

7 θαηαθύξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο, λα πξνζέιζεη γηα ηελ ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζπκβάζεσο. Ζ αλσηέξσ πξνκήζεηα αθνξά ρξνληθή πεξίνδν ελφο έηνπο θαη κπνξεί λα παξαηαζεί, κε κνλνκεξή απφθαζε ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. κέρξη δχν (2) κήλεο θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη πάλησο ηνπο δψδεθα (12) κήλεο, κε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ζπκβαζηνχρνπ πξνκεζεπηή. Γηα θάζε κήλα παξάηαζεο ε παξαδηδφκελε πνζφηεηα, δελ ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε κεληαία πνπ ζα πξνβιέπεηαη απφ ηε ζχκβαζε ή πνπ ζα πξνθχπηεη απφ ηε ζχκβαζε θαη αλαινγία. Άξζξν 9 ν ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΡΝΞΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ ΞΑΟΑΙΑΒΖ Ζ κεηαθνξά θαη παξάδνζε ησλ εηδψλ ζην Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. ζα γίλεηαη κε θαζαξά κεηαθνξηθά κέζα ηνπ πξνκεζεπηή κέρξη ηηο απνζήθεο ηνπ Θεξαπεπηεξίνπ κε επζχλε, κέξηκλα, θξνληίδα θαη έμνδά ηνπ. Ζ παξαγγειία ησλ εηδψλ θαη ησλ πνζνηήησλ απηψλ ζα γίλεηαη απφ ην γξαθείν δηαρείξηζεο ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. πξνο ηνλ πξνκεζεπηή, ηειεθσληθά ή κε θαμ. Ζ παξάδνζε ησλ παξαγγειινκέλσλ πνζνηήησλ ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηεζζάξσλ (4) εκεξψλ απφ ηελ παξαγγειία ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. θαη κέρξη ηελ 10 ε ώξα πξσηλή. Ζ παξαγγειία κπνξεί λα γίλεηαη εβδνκαδηαίνο, κεληαίνο ή θαη γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα εθνδηαζκφο θαη ζχκθσλα κε ηελ θξίζε θαη ηηο αλάγθεο ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. Πε πεξίπησζε πνπ ην είδνο ηεο παξαγγειίαο δελ ππάξρεη ζηελ αγνξά ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη έγγξαθν απφ ηελ αξκφδηα αξρή γηα ηελ έιιεηςή ηνπ θαη λα ελεκεξψζεη κέρξη ηηο ην πξσί ηεο επφκελεο ηεο παξαγγειίαο εκέξα ηε Γ/λζε ηεο ππεξεζίαο ψζηε λα κε θέξεη επζχλε απφ ηελ κε πξνζθφκηζή ηνπ. Αλ ν πξνκεζεπηήο θαζπζηεξεί λα πξνζθνκίζεη ηα είδε ή παξαιείπεη νξηζκέλα απφ απηά ή ηα πξνζθνκίζεη ζε κηθξφηεξε πνζφηεηα απφ ηα παξαγγειζέληα, ηφηε ην Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηα πξνκεζεπηεί απεπζείαο απφ ην ειεχζεξν εκπφξην ζε βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή. Πε πεξίπησζε πνπ ηα πξνζθνκηζζέληα είδε θξηζνχλ αθαηάιιεια απφ ηνλ καθξνζθνπηθφ έιεγρν πνπ δηελεξγεί ε επηηξνπή, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη ζηελ άκεζε αληηθαηάζηαζή ηνπο. Πε αληίζεηε πεξίπησζε ην Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηα πξνκεζεπηεί απεπζείαο απφ ην ειεχζεξν εκπφξην ζε βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή. Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη απφ ηξηκειή επηηξνπή ε νπνία ζα νξίδεηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν δηνίθεζεο ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ξ.Γ. 118/07. Άξζξν 10 ν ΞΙΖΟΩΚΖ Ζ πιεξσκή ηνπ δηθαηνχρνπ ζα γίλεηαη απφ πηζηψζεηο ηνπ Θεξαπεπηεξίνπ, κε ρξεκαηηθά εληάικαηα ην αξγφηεξν ζε ρξνληθφ δηάζηεκα (60) εμήληα εκεξψλ απφ ην ηέινο ηνπ κήλα κέζα ζηνλ νπνίν παξειήθζεζαλ ηα είδε θαη βεβαίσο χζηεξα απφ ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ, ήηνη: α) Ρηκνιφγην παξνρήο πξντφλησλ β) Ξξαθηηθφ παξαιαβήο πνηνηηθά θαη πνζνηηθά πξντφλησλ ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο θαη

8 γ) Απνδεηθηηθό θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο. Ρα ζρεηηθά ηηκνιφγηα πνπ ζα ππνβάιινληαη ζα είλαη θαζαξνγξακκέλα θαη ζα ειέγρνληαη σο πξνο ηε δηακφξθσζε ηεο ηηκήο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. Πε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ ζα θαζπζηεξήζεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή εμήληα (60) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ, ε αλαζέηνπζα αξρή (νθεηιέηεο), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ξ.Γ. 166/2003 (ΦΔΘ 138/Α/ ) «Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο θαη νθείιεη ηφθνπο ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξν ηεο εκεξνκελίαο εθδφζεσο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο». ΔΓΓΖΠΔΗΠ Άξζξν 11 ν Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, νη πξνκεζεπηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα θαηαζέηνπλ εγγπεηηθή επηζηνιή απεξηφξηζηεο ηζρχνο, γηα ρξεκαηηθφ πνζφ ην νπνίν ηζνχηαη ζην 5 % επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο (ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδψλ) ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν Φ.Ξ.Α. ζχκθσλα µε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 157 ηνπ λ. 4281/2014. Ζ εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. Άξζξν 12 ν ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ Ν αλάδνρνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.2286/1995, ππφθεηηαη ζε ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο επί ηεο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ ηνπ, ήηνη: α) Ξαξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο 4% ζχκθσλα κε ην Λ.2198/1994. β) Γηα Ππκβάζεηο αμίαο κεγαιχηεξεο ησλ 2.500,00 πξαγκαηνπνηείηαη θξάηεζε 0,10% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ κε ραξηφζεκν επί απηήο 3% θαη ΝΓΑ επί ραξηνζήκνπ 20 %. Άξζξν 13 ν Δλζηάζεηο -Ξξνζθπγέο Δλζηάζεηο - πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιόγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη από ην άξζξν 15 ηνπ ΞΓ 118/2007. Άξζξν 14 ν ΑΙΙΝΗ ΝΟΝΗ: Ρν Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. δηαηεξεί ην δηθαίσκα πξνκήζεηαο ησλ αλσηέξσ εηδψλ απφ απνζέκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή απφ δσξεέο ή απφ απνζέκαηα πνπ θαηέρνπλ νη Νξγαληζκνί παξέκβαζεο ηεο Θνηλφηεηαο, ρσξίο λα γελλάηαη αμίσζε εθ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή. Όηη δελ αλαγξάθεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ξπζκίδεηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 118/07 (Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ θαη Λ.Ξ.Γ.Γ.).

9 Γλσζηνπνίεζε Γηαγσληζκνύ. Άξζξν 15 ν Ζ παξνχζα ζα αλαξηεζεί ζηνλ Ξίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. Ξεξίιεςε ηεο παξoχζαο δηαθήξπμεο ζα ζηαιεί γηα αλάξηεζε ζηoλ πίvαθα αvαθoηvψζεσv ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Γσδ/ζνπ. Ππλεκκέλα: 1. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α. ΕΖΡΝΚΔΛΑ ΔΗΓΖ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ-ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ 2. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β. ΑΛΑΙΡΗΘΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΗΓΥΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 3. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ. ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ Γ/Π ΚΑΟΗΛΝΠ ΗΩΑΛΛΖΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α ΕΖΡΝΚΔΛΑ ΔΗΓΖ CPV ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΩΠΖΠ Α/Α ΔΗΓΖ CPV ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ 1 Ξξντφληα θαζαξηζκνχ ,29 ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β - ΑΛΑΙΡΗΘΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΗΓΩΛ Ξ/- ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΗΓΝΠ ΞΝΠΝΡΖΡΑ/ ΚΝΛΑΓΑ ΚΔΡΟΖΠΖΠ ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΖ ΡΗΚΖ (ΣΩΟΗΠ Φ.Ξ.Α.) ΞΟΝΞΝΙ ΝΓΗΠΚΝΠ (ρσξίο Φ.Ξ.Α.) 1 ΑΘΝΑ ΦΝΟΡΔ 400ML ΞΔΟΗΞΝ 50 ΡΚΣ 0,45 22,50 2 ΑΙΝΚΗΛΝΣΑΟΡΝ ΘΗΙΝ 50 ΡΚΣ 4,90 245,00 3 ΑΛΡΑΙΑΘΡΗΘΝ ΔΛΡΝΚΝΑΞΥΘΖΡΗΘΝ (ΓΟΝ) 100 ΡΚΣ 2,95 295,00 4 ΑΛΡΗΠΞΡΗΘΝ ΔΞΗΦΑΛΔΗΥΛ 420ML 2 TMX 6,50 13,00 5 ΑΛΡΗΦΘΔΗΟΗΘΝ ΠΑΚΞΝΑΛ 150ML 20 ΡΚΣ 5,00 100,00 6 ΑΞΙΥΠΡΟΑ ΟΝΣΥΛ ΑΙΝΚΗΛΗΝ 2 ΡΚΣ 27,00 54,00 7 ΑΞΝΠΚΖΡΗΘΝ ΠΥΚΑΡΝΠ(ROLLON) 100 TMX 1,75 175,00 8 ΑΞΝΠΚΖΡΗΘΝ ΣΥΟΝ ΠΞΟΔ 400ML 300 ΡΚΣ ,00 9 ΑΞΝΠΚΗΛΖ 50 ΙΗΡΟΑ ,00 10 ΑΠΔΡΝΛ 150ML 10 ΡΚΣ ,00 11 ΑΦΑΙΑΡΗΘΝ ΞΙΛΡΖΟΗΝ ΞΗΑΡΥΛ 100 Ι ΗΡΟΑ ,00 12 ΑΦΟΝΙΝΡΟΝ ΙΗΡΟΝ 300 ΡΚΣ ,00 13 ΑΦΟΝΠ ΜΟΗΠΚΑΡΝΠ 200 ΡΚΣ ,00 14 ΒΔΛΡΝΕΔΠ ΑΞΝΦΟΑΜΖΠ (10CM) 5 ΡΚΣ 6,00 30,00 15 ΒΝΟΡΠΔΠ ΚΑΙΙΗΥΛ 50 ΡΚΣ 4,00 200,00 16 ΒΝΟΡΠΑΘΗ ΡΝΑΙΔΡΑΠ 100 ΡΚΣ 2,30 230,00 17 ΘΑΓΝΠ ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΚΑΡΝΠ ΓΗΞΙΝΠ (ΠΔΡ) 5 ΡΚΣ 97,00 485,00 18 ΘΑΓΝΠ ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΚΑΡΝΠ ΑΞΙΝΠ 5 ΡΚΣ 3,50 17,50 19 ΔΛΡΝΚΝΘΡΝΛΝ ΠΞΟΔ 400ML 300 TΚΣ 3,30 990,00 20 ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΠΦΘΡΖΟΑΠ ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΡΡΟΑΠ 5 ΡΚΣ 2,50 12,50 21 ΘΑΓΝΗ ΑΞΝΟΟ. ΚΔ ΞΔΛΡΑΙ 40 ΙΗΡΟΥΛ 5 ΡΚΣ 16,00 80,00 22 ΘΑΓΝΗ ΑΞΝΟΟ. ΚΔ ΞΔΛΡΑΙ 80 ΙΗΡΟΥΛ 5 ΡΚΣ 56,00 280,00 23 ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ ΑΛΝΜΔΗΓΥΡΥΛ ΔΞΗΦΑΛΔΗΥΛ 100 ΙΗΡΟΑ 2,80 280,00 24 ΘΑΙΑΘΗΑ ΑΞΙΡΥΛ ΟΝΣΥΛ 70 ΙΗΡΟ. ΞΔΟΗΞΝ 5 ΡΚΣ ,00

10 25 ΘΑΡΠΑΟΗΓΝΘΡΝΛΝ ΠΞΟΔ 300 ΡΚΣ 3, ,00 26 ΘΝΙΥΛΗΑ 750 ML (ΡΞΝ ΚΟΡΥ ή ΗΠΝΓΛΑΚΖΠ) 300 ΡΚΣ 1,85 555,00 27 ΘΝΛΡΑΟΗ ΠΘΝΞΑΠ ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΡΟΑΠ ΝΗΘΗΑΘΖΠ 100 ΡΚΣ 0,95 95,00 ΣΟΖΠΖΠ ΣΝΛΡΟΝ ΞΑΠΝ 28 ΘΝΛΡΑΟΗ ΑΙΝΚΗΛΗΝ ΓΗΑ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ 20 ΡΚΣ 3,30 66,00 ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΡΟΑ 400ΓΟ 29 ΘΟΔΚΑ ΚΑΙΙΗΥΛ 400ML 300 ΡΚΣ 4, ,00 30 ΘΟΔΚΑ ΠΥΚΑΡΝΠ 200 ML 300 ΡΚΣ 3,20 960,00 31 ΘΟΔΚΝΠΑΞΝΛΝ 200 ΙΗΡΟΑ 1,00 200,00 32 ΘΟΔΚΝΠΑΞΝΛΝ ΚΔ ΑΛΡΙΗΑ 500ML 80 ΡΚΣ 1,15 92,00 33 ΘΡΔΛΔΠ (ΡΠΑΡΠΑΟΔΠ) ΡΠΔΞΖΠ 80 ΡΚΣ 0,80 64,00 34 ΙΑΓΝΘΝΙΙΔΠ 100 ΘΗΙΑ 2,40 240,00 35 ΙΔΘΑΛΡΗΘΝ ΟΝΣΥΛ ΡΞΝ ΔΟΖΘΑ 300 ΘΗΙΑ 1,90 570,00 36 ΙΗΞΝΓΗΑΙΡΖΠ 200 ΙΗΡΟΑ 1,15 230,00 37 ΙΗΞΝΕΑΛ 40 ΡΚΣ 1,50 60,00 38 ΚΑΙΑΘΡΗΘΝ ΟΝΣΥΛ 800 ΙΗΡΟΑ 1,00 800,00 39 ΚΔΚΒΟΑΛΖ ΞΔΟΗΡΙΗΓΚΑΡΝΠ (200Κ*30CM) 20 ΡΚΣ 3,70 74,00 40 ΚΑΛΡΑΙΑΘΗΑ ΞΙΑΠΡΗΘΑ 200 ΡΚΣ 0,05 10,00 41 ΛΔΟΝ ΑΞΗΝΛΗΠΚΔΛΝ 4ΙΗΡΟΥΛ 30 ΡΚΣ 1,00 30,00 42 ΛΣΝΘΝΞΡΔΠ ΚΔΓΑΙΝΗ 100 ΡΚΣ 2,00 200,00 43 ΜΟΗΠΡΗΘΔΠ ΚΖΣΑΛΔΠ ΚΗΑΠ ΣΟΖΠΖΠ(1*5ΡΚΣ) 500 ΡΚΣ 1,70 850,00 44 ΝΓΝΛΡΝΒΝΟΡΠΔΠ 300 ΡΚΣ 1,15 345,00 45 ΝΓΝΛΡΝΘΟΔΚΔΠ 100ML 250 ΡΚΣ 0,90 225,00 46 ΞΔΛΠΑΘΗΑ ΛΣΗΥΛ 100 ΡΚΣ 4,00 400,00 47 ΞΔΡΠΔΡΑΘΗΑ ΡΞΝ VITEX ή ΗΠΝΓΛΑΚΑ 1000 ΡΚΣ 0,85 850,00 48 ΠΑΞΝΛΗ ΞΟΑΠΗΛΝ 125ΓΟ 100 ΡΚΣ 0,40 40,00 49 ΠΑΘΝΗ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΥΛ 90*60 (1*10ηκρ) 500 ΡΚΣ 1,25 625,00 50 ΠΑΘΝΗ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΥΛ ΓΗΓΑΠ 110* ΘΗΙΑ 1,40 700,00 51 ΠΑΘΝΗ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΥΛ WC (1*100TMX) 100 ΡΚΣ 0,50 50,00 52 ΠΑΚΞΝΑΛ 1 ΙΗΡΟΝ 300 ΡΚΣ 1,80 540,00 53 ΠΔΟΒΗΔΡΔΠ ΚΔ ΦΡΔΟΑ ULTRA PLUS (1*10TMX) 300 ΡΚΣ ,00 ΛΝRMAL 54 ΠΘΝΛΖ ΞΙΛΡΖΟΗΝ 2000 ΘΗΙΑ ,00 55 ΠΘΝΞΑ ΞΙΑΠΡΗΘΖ 100 ΡΚΣ 1,60 160,00 56 ΠΘΝΞΑ ΤΑΘΗΛΖ ΘΖΞΝ ΚΔ ΚΑΘΟ ΘΝΛΡΑΟΗ 10 ΡΚΣ 4,00 40,00 57 ΠΡΔΓΛΥΡΗΘΝ ΞΙΛΡΖΟΗΝ ΞΗΑΡΥΛ 200 ΙΗΡΟΑ 2,20 440,00 58 ΠΡΝΚΑΡΗΘΝ ΓΗΑΙΚΑ 150 ΡΚΣ 5,50 825,00 59 ΠΟΚΑ ΘΝΕΗΛΑΠ ΣΝΛΓΟΝ 200 ΡΚΣ 0,35 70,00 60 ΠΦΗΘΡΖΟΑΠ ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΡΟΑΠ 70 ΡΚΣ 1,70 119,00 61 ΠΦΝΓΓΑΟΑΘΗ ΘΝΕΗΛΑΠ ΚΔ ΠΟΚΑ 1000 ΡΚΣ 0,22 220,00 62 ΠΦΝΓΓΑΟΗ ΚΞΑΛΗΝ ΚΝΛΝΣΟΥΚΑ (10*17) 3000 ΡΚΣ 0, ,00 63 ΠΦΝΓΓΑΟΗ ΠΥΚΑΡΝΠ PUFF ΡΝΙΗ(30 ΓΟ ΞΔΟΗΞΝ ΠΔ ΓΗΑΦΝΟΑ ΣΟΥΚΑΡΑ) 250 ΡΚΣ 0,50 125,00 64 ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΡΟΔΠ 400 ΓΟ 50 ΡΚΣ 2,75 137,5 65 ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΡΟΑ ΑΞΙΖ ΝΗΘΗΑΘΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 100 ΡΚΣ 1,10 110,00 66 ΓΟΝ ΞΗΑΡΥΛ 800 ΙΗΡΟΑ 0,75 600,00 67 ΓΟΝ ΑΞΝΟΟΗΞΑΛΡΗΘΝ-ΑΞΝΠΚΖΡΗΘΝ ΞΑΡΥΚΑΡΝΠ 500 ΙΗΡΟΑ 0,85 425,00 68 ΓΟΝ ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ ΑΙΑΡΥΛ 200 ΙΗΡΟΑ 1,60 320,00 69 ΓΟΝ ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ WC 750 ML 300 ΡΚΣ 1,35 405,00 70 ΓΟΝ ΞΙΛΡΖΟΗΝ ΞΗΑΡΥΛ 200 ΙΗΡΟΑ 1,15 230,00 71 ΓΟΝ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΡΕΑΚΗΥΛ 200 ΙΗΡΟΑ 1,80 360,00 72 ΓΟΝ ΡΕΑΚΗΥΛ ΚΔ ΒΑΙΒΗΓΑ-ΠΞΟΔ 1 ΙΗΡΟΝ 50 ΡΚΣ 1,65 82,50 73 ΦΑΟΑΠΗ ΞΙΑΠΡΗΘΝ 100 ΡΚΣ 1,15 115,00 74 ΣΑΟΡΗ ΘΝΕΗΛΑΠ ΟΝΙΙΝ 3 ΘΗΙΑ 200 ΡΚΣ 6, ,00 75 ΣΑΟΡΗ ΓΔΗΑΠ ( ΓΟ ΞΔΟΗΞΝ) 5000 ΡΚΣ 0, ,00 76 ΣΑΟΡΝΚΑΛΡΖΙΑ ΑΡΝΚΗΘΑ (ΡΠΔΞΖΠ) 250 ΡΚΣ 0,12 30,00 77 ΣΑΟΡΝΞΔΡΠΔΡΔΠ (1*750ΡΚΣ) 200ΡΚΣ 2,70 540,00 78 ΣΙΥΟΗΛΖ ΓΟΖ 600 ΙΗΡΟΑ 0,45 270,00 79 ΣΙΥΟΗΛΖ ΞΑΣΟΔΠΡΖ 200 ΙΗΡΟΑ 0,80 160,00 ΠΛΝΙΝ ,50 ΠΛΝΙΝ = 31529,50 Σ 23%=38.781,29ΔΟΩ.

11 Ζ αλσηέξσ πνζφηεηα είλαη ελδεηθηηθή ζε ζρέζε κε θαηαλάισζε αληίζηνηρεο πεξηφδνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 1. Φιωξίλε παρύξεπζηε: Απνιπκαληηθό πγξό εηδώλ πγηεηλήο κε βάζε ην ριώξην (δηάιπκα ππνρισξηώδεο λαηξίνπ 3,5 5%) ηύπνπ ρισξίλεο ζε πιαζηηθό δνρείν ζπζθεπαζίαο 4 ιίηξσλ ην νπνίν λα πεξηέρεη κε ηνληθά ηαζηελεξγά ιηγόηεξν από 5%, αληνληθά ηαζηελεξγά ιηγόηεξν από 5%. Η ζπζθεπαζία λα δηαζέηεη πηλαθίδα κε νδεγίεο ρξήζεο θαζώο θαη νδεγίεο πξνθύιαμεο θαη αξ. αδεία θπθινθνξίαο ηνπ πξνηόληνο ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 2. Φιωξίλε: Λεπθαληηθό, θαζαξηζηηθό κε βάζε ην ριώξην, εηδηθό γηα πιαθάθηα, είδε πγηεηλήο, λεξνρύηεο θαη ζ όιεο ηηο εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ελόο ρώξνπ. Δίλαη ζε πγξή κνξθή (όρη παρύξεπζηε), ζε πιαζηηθό δνρείν ζπζθεπαζίαο 4 ιίηξσλ. Η ζπζθεπαζία λα δηαζέηεη πηλαθίδα κε νδεγίεο ρξήζεο θαζώο θαη νδεγίεο πξνθύιαμεο θαη αξ. αδεία θπθινθνξίαο ηνπ πξνηόληνο ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 3. Φαξηί θνπδίλαο (ξνιό): Υαξηί ξνιό θνπδίλαο, ιεπθό ηνπ ελόο θηινύ, δηπιά εληζρπκέλν κε δηάηξεζε από ιεπθαζκέλν ρεκηθό πνιηό κε κεγάιε απνξξνθεηηθόηεηα πνπ δελ αθήλεη ρλνύδη θαη αλζεθηηθό γηα πνιιέο ρξήζεηο, ζα είλαη απνξξνθεηηθό ζην λεξό, ην ιάδη, ην ιίπνο θαη ηα απνξξππαληηθά. Βάξνο ξνινύ 1000 γξ. 4. Φαξηί πγείαο : Υαξηί ξνιό πγείαο θαηάιιειν, κε αλαθπθισκέλν, από θαζαξή ραξηνκάδα. Βάξνο ξνινύ 120γξ. 5. Σπόγγνη Μπάληνπ Νν 10: Γηαζηάζεηο 12Υ17 6. Σθνπγγαξίζηξα επαγγεικαηηθή (αληαιιαθηηθό): Δπαγγεικαηηθή ζθνπγγαξίζηξα 450γξ. κήθνο 80 cm (αληαιιαθηηθό) θαηαζθεπαζκέλε από πξσηνγελή λήκαηα, κε εμαηξεηηθή αληνρή ζηα αιθαιηθά θαη όμηλα θαζαξηζηηθά. Να κελ αθήλεη ρλνύδη θαηά ηε ρξήζε ηεο θαη λα έρεη κεγάιε απνξξνθεηηθόηεηα. Θα πξέπεη λα εθαξκόδνπλ απόιπηα κε ην αληίζηνηρν θνληάξη πνπ ζα επηιεγεί. 7. Καζαξηζηηθό εηδώλ κπάληνπ από άιαηα : Γηα αλνμείδσηεο επηθάλεηεο (ηύπνπ ΒΙΑΚΑΛ ή παξόκνην) ζπζθεπαζία 4 lt. Να δηαιύεη ακέζσο άιαηα, πνπξί θαη ηα ππόινηπα ζαπνπληνύ πνπ επηθάζνληαη ζηα είδε πγηεηλήο. Δηδηθόηεξα λα αθαηξεί άιαηα αζβεζηίνπ θαη ζθνπξηά από βξύζεο, αλνμείδσηα, πιαθάθηα, είδε πγηεηλήο θιπ. Να θέξεη ζήκαλζε CE & λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζύκθσλα κε ηηο ηηκέο πνπ δίλνληαη ζηελ νδεγία 91/55 ηεο Δπξσπαηθήο Έλσζεο. Δπίζεο λα πεξηέρεη ζπζηαηηθά ζύκθσλα κε ηηο ηηκέο πνπ δίλνληαη ζηελ νδεγία 89/542 ηεο Δπξσπαηθήο Έλσζεο. 8. Νεξό απηνληζκέλν: Απηνληζκέλν λεξό ζε πιαζηηθό δνρείν ησλ 4 ιίηξσλ 9. Σαθνύιεο απνξξηκκάηωλ 1,10Φ0,90Φ0,6: αθνύιεο απνξξηκκάησλ γεληθήο ρξήζεο, ελδεηθηηθώλ δηαζηάζεσλ 1,10Υ0,90Υ0,6 εθ, πάρνπο 40-50mic, ελδεηθηηθνύ ρξώκαηνο καύξνπ. 10. Σαθνύιεο απνξξηκκάηωλ 0,90Φ0,60Φ0,6: αθνύιεο απνξξηκκάησλ γεληθήο ρξήζεο, ελδεηθηηθώλ δηαζηάζεσλ 0,90Υ0,60Υ0,6 εθ, πάρνπο 40-50mic, ελδεηθηηθνύ ρξώκαηνο καύξνπ. 11. Υγξν ηδακηώλ ελόο ιίηξωλ κε βαιβίδα: Να πεξηέρεη επηθαλεηνδξαζηηθά 0,3-0,5%. Να πεξηέρεη νξγαληθό δηαιύηε (εθ ηνπ νπνίνπ ηνπιάρηζηνλ αιθνόιε) min 6%. Δηδηθή ζύλζεζε γηα λα βνεζά ηνλ θαζαξηζκό θαη λα κελ αθήλεη ζάκπσκα κεηά από ζθνύπηζκα θαη ζηέγλσκα. Να δίλνληαη νδεγίεο ρξήζεσο θαη νδεγίεο αζθάιεηαο. Να δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία ηνπ 1L. Να θέξεη ζήκαλζε CE & λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζύκθσλα κε ηηο ηηκέο πνπ δίλνληαη ζηελ νδεγία 91/155 ηεο Δπξσπαηθήο Έλσζεο. Δπίζεο λα πεξηέρεη ζπζηαηηθά ζύκθσλα κε ηηο ηηκέο πνπ δίλνληαη ζηελ νδεγία 89/542 ηεο Δπξσπαηθήο Έλσζεο. 12. Σακπνπάλ θηάιεο 1000 ml: Με επράξηζην άξσκα, δεξκαηνινγηθά ειεγκέλν

12 13. Αθξόινπηξν ζε θηάιεο 1000 ml: Με επράξηζην άξσκα γηα ηελ πγηεηλή θαζαξηόηεηα θαη πξνζηαζία όινπ ηνπ ζώκαηνο, δεξκαηνινγηθά ειεγκέλν. 14. Σθόλε πιπληεξίνπ ξνύρωλ: ε ζπζθεπαζία έσο 20 θηιά ζε ζαθί. Με ειεγρόκελν αθξό. Να πεξηέρεη κεηαμύ άιισλ ιεπθαληηθέο νπζίεο κε βάζε ην νμπγόλν ηνπιάρηζηνλ 15 % θαη έλδπκα. Η δε ζθόλε λα είλαη ε ίδηα γηα πξόπιπζε θαη θπξίσο πιύζε. Δπίζεο λα κελ δεκηνπξγεί αιιεξγηθέο παξελέξγεηεο. 15. Σθνπγγαξάθη θνπδίλαο: θνπγγάξηα γηα πιύζηκν ζθεπώλ δηάζηαζεο 15Υ10 εθαηνζηώλ ην θαζέλα/ηεκ. θνπγγάξηα γηα ην πιύζηκν ζθεπώλ εμαηξεηηθήο αληνρήο κε ζθιεξή θαη καιαθή επηθάλεηα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε κηθξνβίσλ πνπ λα κελ αθήλεη ίρλε πιηθνύ θαηά ηε ρξήζε ηνπ. 16. Υγξό απνξξππαληηθό πηάηωλ γηα πιύζηκν ζην ρέξη: Τγξό θαζαξηζηηθό πηάησλ 4 lt. Ρεπζηό θαζαξηζηηθό γηα ηα πηάηα, ζε ζπζθεπαζία 4 ιίηξσλ κηθξνβηνθηόλν, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ κηθξνβίσλ θαη ησλ δπζάξεζησλ νζκώλ. 17. Υγξό πιπληεξίνπ πηάηωλ: ε ζπζθεπαζία 15 θηιώλ λα θαζαξίδεη ζε βάζνο απνκαθξύλνληαο θαη ηα πην δύζθνια θαηάινηπα θαγεηνύ, εηδηθό γηα ζπζθεπαζίεο πιπληεξίνπ πηάησλ. 18. Ληπνδηαιπηήο: Γηαβξσηηθό ζε πγξή κνξθή ηδαληθό γηα ιίπε ζε θνύξλνπο θαη εζηίεο ζε ζπζθεπαζία 2 ιίηξσλ πεξίπνπ. 19. Απνζκίλε: Απνιπκαληηθό απνζκεηηθό παηώκαηνο ζε θξεκώδε πθή θαη γαιαθηώδε όςε. 20. Υγξό απνξξηπαληηθό απνζκεηηθό γεληθνύ θαζαξηζκνύ: (δάπεδα παηώκαηα θ.ι.π.) ζε ζπζθεπαζία πιαζηηθώλ δνρείσλ ησλ 4 σλ ιίηξσλ: Να πεξηέρεη ελεξγά επηθαλεηνδξαζηθά ιηγόηεξν από 5%, θσζθνξηθά άιαηα 5-15%. Να κελ επεξεάδεη ηα ρξώκαηα θαη λα πεξηέρεη πξώηεο ύιεο πνπ λα είλαη βηναπηθνδνκίζεκεο. Καηάιιειν γηα επηθάλεηεο από μύιν, πιαζηηθό, αλνμείδσην, θνξκάηθεο, πιαθάθηα δαπέδνπ, κάξκαξα, ηνίρνπο θιπ. Να κελ ρξεηάδεηαη μέβγαικα, δηαιπηόηεηα 1/100. Να δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία νηθνλνκηθή ησλ 4 ιίηξσλ. Η ζπζθεπαζία λα δηαζέηεη πηλαθίδα κε νδεγίεο ρξήζεσο θαζώο θαη νδεγίεο πξνθύιαμεο θαη αξ. αδείαο θπθινθνξίαο ηνπ πξντόληνο ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 21. Κξεκνζάπνπλν:Τγξό θξεκνζάπνπλν ρεξηώλ κε νπδέηεξν PH, θαηάιιειν γηα ηελ θαζεκεξηλή θξνληίδα, πξνζηαζία θαη ελπδάησζε ηεο επηδεξκίδαο. Να θέξεη ζήκαλζε CE. 22. Μαιαθηηθό πιπληεξίνπ ξνύρωλ: Μαιαθηηθό πιπληεξίνπ ξνύρσλ ζε δηάθνξα αξώκαηα 4ιίηξσλ/ηεκάρην. 23. Λεπθαληηθό ηύπνπ εύξπθα εληζρπηηθό ξνύρωλ: Λεπθαληηθό ξνύρσλ γηα ρξήζε ζε επαγγεικαηηθά πιπληήξηα 24. Σπξέπ απνζκεηηθό αέξνο: Απνζκεηηθό ρώξνπ κε επράξηζην άξσκα ζε κνξθή ζπξέπ ζε θηάιεο ησλ 400 ml πεξίπνπ 25. Υγξό θαζαξηζηηθό wc 750 ml: Καηάιιειν γηα επηθάλεηεο εκαγηέ ζε ζπζθεπαζία 750 ml. Να θέξεη ζήκαλζε CE & λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζύκθσλα κε ηηο ηηκέο πνπ δίλνληαη ζηελ νδεγία 91/155 ηεο Δπξσπαηθήο Έλσζεο. Δπίζεο λα πεξηέρεη ζπζηαηηθά ζύκθσλα κε ηηο ηηκέο πνπ δίλνληαη ζηελ νδεγία 89/542 ηεο Δπξσπαηθήο Έλσζεο. 26. Κνιόληα: ε ζπζθεπαζία ησλ 750 ml πεξίπνπ θαη επράξηζην άξσκα ιεκόλη 27. Δηάιπκα πδξνριωξηθνύ νμέωο: Τγξό δηάιπκα πδξνρισξηθνύ νμέσο 15 %. Να θέξεη ζήκαλζε CE & λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζύκθσλα κε ηηο ηηκέο πνπ δίλνληαη ζηελ νδεγία 91/155 ηεο Δπξσπαηθήο Έλσζεο. Δπίζεο λα πεξηέρεη ζπζηαηηθά ζύκθσλα κε ηηο ηηκέο πνπ δίλνληαη ζηελ νδεγία 89/542 ηεο Δπξσπαηθήο Έλσζεο 28. Οδνληόθξεκεο: ησλ 100ml γηα 12σξε πξνζηαζία από πέηξα, ηεξεδόλα, νπιίηηδα θ.α. 29. Οδνληόβνπξηζεο: ελειίθσλ καιαθέο 30. Απνζκεηηθό ζώκαηνο roll: Απνζκεηηθό ζώκαηνο roll, κε νπδέηεξν PH, 24σξεο πξνζηαζίαο

13 31. Σαθνύιεο WC: αθνύιεο WC δηαζηάζεσλ 0,45Υ0,60cm ζε ζπζθεπαζία κε 100 ηεκ/ξνιό, πάρνπο 8 mic. Γηα ραξηνδνρεία γξαθείνπ ή WC ζε δηάθνξα ρξώκαηα. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ, ΘΝΗΛΩΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ & ΘΝΗΛΩΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΘΔΛΡΟΝ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖΠ ΞΟΝΛΝΗΑΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΛΝΡΗΝ ΑΗΓΑΗΝ Π Κ Β Α Π Ζ Αξηζ. 00/00 ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ Πηε Οφδν ζήκεξα ζηηο ΣΣ-ΣΣ-2015 θαη ζηo γξαθείν ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ ΓΠ ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. oη ππoγξάθovηεο αθ ελφο κελ: α) ν θ.., Ξξόεδξνο ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α., πνπ κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ απηή εθπξνζσπεί ην Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α., ην νπνίν εδξεχεη ζηε δ/λζε Σεηκάξαο 2 ΡΘ Οφδνο κε ΑΦΚ θαη Γ.Ν.. Οφδνπ θαη αθ εηέξνπ δε: β) ν πξνκεζεπηήο..., Ραρ. Γ/λζε:., Ρ.Θ, Ρειέθ.:.., ΦΑΜ:..., κε ΑΦΚ.. θαη ΓΝ.... Έxovηαο ππφςε : α) Ρελ αξηζκ. ΣΣ/ΣΣ-ΣΣ-200Σ (Θ.ΣΣ) απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. κε ηελ νπνία θαηαθπξψζεθε ν δηαγσληζκφο αξηζ. πξνκήζεηαο ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ, β) Ρελ απφ ΣΣ-ΣΣ-ΣΣΣΣ πξνζθνξά ηνπ παξαπάλσ πξνκεζεπηή, ΠΚΦΥΛΖΠΑΛ θαη έθαvαv ΓΔΘΡΑ ηα παξαθάησ : Ν πξψηνο απφ ηoπο ζπκβαιιφκεvoπο κε απηήv ηoπ ηεv ηδηφηεηα αvαζέηεη ζηov δεχηεξν, ν νπνίνο ζην εμήο ζα νλνκάδεηαη ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ ηελ πξνκήζεηα ηνπ είδνπο ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ, ηα νπνία αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη πην πάλσ, ζχκθσλα κε ηεv απφθαζε ηoπ Γ.Π. ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. ε oπoία ζε ζπvδπαζκφ κε ηεv πξoζθoξά ηνπ πξνκεζεπηή, απoηειoχv αvαπφζπαζηo ηκήκα ηεο παξoχζεο ζχκβαζεο θαη κε ηνπο εμήο φξνπο: 1. ΞΝΗΝΡΖΡΑ Ρα ππφ πξνκήζεηα είδε πξέπεη λα είλαη Α πνηφηεηαο, λφκηκα θαη επξέσο θπθινθνξνχληα ζηελ αγνξά θαη λα είλαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε. 2. ΡΝΞΝΠ ΘΑΗ ΣΟΝΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ - ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΠΚΒΑΠΖΠ Ζ παξάδνζε ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. κε επζχλε, κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή ζηηο απνζήθεο ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. ηελ επνκέλε εξγάζηκε απφ ηεο παξαγγειίαο ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α.

14 Ρν Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. πξέπεη λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ή ηειεθσληθψο ηνλ πξνκεζεπηή γηα ηα αλαγθαία είδε δχν ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ παξαιαβή, κε πιήξε πεξηγξαθή ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ, εθηφο εθείλσλ πνπ ν εθνδηαζκφο πξέπεη λα γίλεηαη ζε εκεξήζηα βάζε. Πε πεξίπησζε πνπ ην είδνο ηεο παξαγγειίαο δελ ππάξρεη απνδεδεηγκέλα ζηελ αγνξά ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ηεο παξάδνζεο θαη κέρξη ηεο ην πξσί, ηελ δηεχζπλζε ηεο ππεξεζίαο, ψζηε λα κελ θέξεη επζχλε απφ ηελ κε πξνζθφκηζή ηνπ. Αλ ν πξνκεζεπηήο θαζπζηεξεί λα πξνζθνκίζεη ηα είδε ή παξαιείπεη νξηζκέλα απφ απηά ή ηα πξνζθνκίζεη ζε κηθξφηεξε πνζφηεηα απφ ηα παξαγγειζέληα, ηφηε ην Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ηα πξνκεζεπηεί απ επζείαο απφ ην ειεχζεξν εκπφξην ζε βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή. Πε πεξίπησζε πνπ ηα πξνζθνκηζζέληα είδε θξηζνχλ καθξνζθνπηθά αθαηάιιεια απφ ηελ Δπηηξνπή παξαιαβήο, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη ζηελ άκεζε αληηθαηάζηαζή ηνπο. Πε αληίζεηε πεξίπησζε, ην Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ηα πξνκεζεπηεί απ επζείαο απφ ην ειεχζεξν εκπφξην ζε βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή. Ζ ζχκβαζε ηζρχεη γηα έλα (1) ρξφλν θαη άξρεηαη απφ ηεο ππνγξαθήο ηεο θαη ιήγεη έλα (1) έηνο κεηά, ήηνη απφ ηηο ΣΣ-ΣΣ-ΣΣΣΣ έσο ηηο ΣΣ-ΣΣ-ΣΣΣΣ θαη κπνξεί λα παξαηαζεί κε κνλνκεξή απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. κέρξη δχν (2) κήλεο θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη πάλησο ηνπο δψδεθα (12) κήλεο, κε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ζπκβαζηνχρνπ πξνκεζεπηή. Γηα θάζε κήλα παξάηαζεο ε παξαδηδφκελε πνζφηεηα, δελ ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε κεληαία πνπ ζα πξνβιέπεηαη απφ ηε ζχκβαζε ή πνπ ζα πξνθχπηεη απφ ηε ζχκβαζε θαη αλαινγία. 3. ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΞΑΟΑΓΝΠΖ ΞΑΟΑΙΑΒΖ Ζ κεηαθνξά ησλ εηδψλ ζην Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. ζα γίλεηαη κε θαζαξά κεηαθνξηθά κέζα ηνπ πξνκεζεπηή θαη ζχκθσλα κε ηηο Αγνξαλνκηθέο Θηεληαηξηθέο θαη γεηνλνκηθέο δηαηάμεηο, κέρξη ηηο απνζήθεο ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. ην αξγφηεξν κέζα ζε ηέζζεξηο κέξεο απφ ηελ παξαγγειία θαη κέρξη ηελ πξσηλή. Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη απφ ηξηκειή Δπηηξνπή πνπ ζα νξίδεηαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Θεξαπεπηεξίνπ, κε βάζεη ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο. Ρα έμνδα κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο ησλ εηδψλ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 4. ΡΗΚΖ ΡΩΛ ΞΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΗΓΩΛ Όπσο ζηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή θαη θαζ όιν ην ρξνληθό δηάζηεκα ηζρύο ηεο ζύκβαζεο θαη ηπρόλ παξαηάζεσλ απηήο. Ν Ξξνκεζεπηήο δειψλεη αλεπηθχιαθηα φηη απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε. Οεηά ζπκθσλείηαη φηη, ηπρφλ θαζπζηέξεζε παξάδνζεο ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο απφ ηνλ Ξξνκεζεπηή ή ηπρφλ απφξξηςεο φιεο ή κέξνπο ηεο παξαγγειίαο, επηθέξεη ζηνλ Ξξνκεζεπηή ηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Ξ.Γ. 118/07, ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. δηαηεξνχληνο επηπιένλ ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ απνθαηάζηαζε πάζεο πεξαηηέξσ ζεηηθήο θαη απνζεηηθήο δεκίαο. 5. ΙΠΖ ΘΑΡΑΓΔΙΙΗΑ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ ΔΘΞΡΩΠΖ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ Ρν Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε ζε θάζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ απηήο θαη θπξίσο ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:

15 (α) αλ ν Ξξνκεζεπηήο δελ εθπιεξψλεη πξνζεθφλησο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε, παξά ηηο πξνο ηνχην νριήζεηο ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α., (β) αλ ν Ξξνκεζεπηήο δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο ζχκθσλεο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ζχκβαζεο εληνιέο ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α., (γ) αλ ν Ξξνκεζεπηήο εθρσξεί ηε ζχκβαζε, (δ) αλ ν Ξξνκεζεπηήο πησρεχζεη, ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε, ιπζεί ή αλαθιεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ή γίλνπλ πξάμεηο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ζε βάξνο ηνπ, ζην ζχλνιν ή ζε ζεκαληηθφ κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ, (ε) αλ εθδνζεί ηειεζίδηθε απφθαζε θαηά ηνπ Ξξνκεζεπηή γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ. 6. ΔΘΞΡΩΠΖ ΑΛΑΓΝΣΝ Ρν Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ιχζεη ηε ζχκβαζε θεξχζζνληαο έθπησην ηνλ Ξξνκεζεπηή ζε φπνην ζηάδην εμέιημεο θαη αλ βξίζθεηαη ε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κεηά από κεληαία πξνεηδνπνίεζή ηνπ αλ δηαπηζηψζεη φηη δελ ηεξνχληαη απφ κέξνπο ηνπ Ξξνκεζεπηή νη φξνη θαη νη πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ νξηζηεί (ηδίσο φηαλ δελ θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά είδε ή ηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε κεηά απφ αίηεζή ηνπ) ή φηη δελ ηεξείηαη ην ρξνλνδηάγξακκα παξάδνζεο. Κε ηελ απφθαζε θήξπμεο ηνπ πξνκεζεπηή εθπηψηνπ απφ ηε ζχκβαζε κπνξεί λα ηνπ παξαζρεζεί ε δπλαηφηεηα παξάδνζεο ηνπ/ησλ εηδψλ κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ γίλεηαη ζε βάξνο ηνπ, πέξαλ ηεο νπνίαο νπδεκία παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε απνξξηθζέληνο είδνπο γίλεηαη δεθηή. Πηνλ πξνκεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, ηελ αλάζεζε ή ηε ζχκβαζε, επηβάιινληαη κε απφθαζε ηεο ΔΞ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 34, παξ. 5 ηνπ Θ.Ξ.Γ. (Ξ.Γ. 118/2007). Πε πεξίπησζε παξάδνζεο είδνπο ην νπνίν, ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδφκελσλ ζην άξζξν 3 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007, παξνπζηάδεη παξεθθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο φκσο λα επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηά ηνπ, είλαη δπλαηή ε παξαιαβή ηνπ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, έπεηηα απφ απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ Θεξαπεπηεξίνπ, θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Θ.Ξ.Γ. (Ξ.Γ. 118/2007). Ρν Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. αλαζηέιιεη ηελ θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε πνζνχ, πιεξσηένπ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε πξνο ηνλ Ξξνκεζεπηή, κέρξηο εθθαζαξίζεσο ησλ κεηαμχ ηνπο ππνρξεψζεσλ θαη νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαηαπίπηνπλ. Αλ παξέιζεη ε ζπκθσλεκέλε εκεξνκελία παξάδνζεο ηεο εθάζηνηε ηκεκαηηθήο παξαγγειίαο ζχκθσλα κε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, ηφηε ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη σο πνηληθή ξήηξα γηα θάζε κέξα θαζπζηέξεζεο πνζνζηφ σο πνηληθή ξήηξα φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 32 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007. Γηα ηε δηαδηθαζία θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο έθπησζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 «Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ». Νη πνηληθέο ξήηξεο δελ επηβάιινληαη θαη ε έθπησζε δελ επέξρεηαη αλ ν Ξξνκεζεπηήο απνδείμεη φηη ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. ή ζε αλψηεξε βία (εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ ΞΓ 118/07). 7. ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΩΚΖΠ Ζ πιεξσκή ηνπ Ξξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κεηά απφ θάζε ηκεκαηηθή νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή απφ ην Θεξαπεπηήξην, κε βάζε ηε ζπζθεπαζία, ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ ηηκή ησλ εηδψλ, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη αλαιπηηθά ζηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά.

16 Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε, κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ (άξζξν 35 παξ. 1α Θ.Ξ.Γ.) θαη ππφ ηνλ φξν φηη δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε παξαιαβήο ησλ εηδψλ κε έθπησζε ή πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκσλ ή άιισλ νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ εηο βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή. Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ ( ), κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ. Σξφλνο εμφθιεζεο: Δληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνβνιήο ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή. Ζ εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ Θ.Ξ.Γ. (Ξ.Γ. 118/2007) θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Λ.Ξ.Γ.Γ. (απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο θ.ιπ.). Ζ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία εθάζηεο ηκεκαηηθήο νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο, θαη ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ πξσηνθφιινπ. Δάλ ν πξνκεζεπηήο εθδψζεη ηηκνιφγην πψιεζεο δειηίν απνζηνιήο σο ζπλνδεπηηθφ θνξνινγηθφ ζηνηρείν ησλ πξντφλησλ, ε σο άλσ πξνζεζκία ππνινγίδεηαη απφ ηελ επνκέλε ηεο ζχληαμεο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο. Πε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ ζα θαζπζηεξήζεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή εμήληα (60) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ, ε αλαζέηνπζα αξρή (νθεηιέηεο), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ξ.Γ. 166/2003 (ΦΔΘ 138/Α/ ) «Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο θαη νθείιεη ηφθνπο ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξν ηεο εκεξνκελίαο εθδφζεσο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο». Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο ζηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ θαη κέρξη ηε ζεψξεζε απηνχ, β) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ, θαζψο θαη γ) ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 παξ. 7 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007. Δπίζεο, δελ πξνζκεηξείηαη ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή (κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ, παξαιαβή ησλ πιηθψλ κε έθπησζε ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θ.ιπ.). 8. ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ Ν Ξξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο επί ηνπ ηηκήκαηνο ησλ εηδψλ. Νη δηελεξγνχκελεο θξαηήζεηο είλαη: α) Ξαξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο 4% ζχκθσλα κε ην Λ.2198/1994. β) Γηα Ππκβάζεηο αμίαο κεγαιχηεξεο ησλ 2.500,00 πξαγκαηνπνηείηαη θξάηεζε 0,10% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ κε ραξηφζεκν επί απηήο 3% θαη ΝΓΑ επί ηνπ ραξηνζήκνπ 20 %. 9. ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ Ζ ζύκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί, όηαλ ζπκθσλήζνπλ γη απηό ηα ζπκβαιιόκελα κέξε. Νπνηαδήπνηε όκσο, ηξνπνπνίεζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο δύλαηαη λα γίλεη κόλν εγγξάθσο θαη ζα ππνγξάθεηαη θαη από ηνπο δύν ζπκβαιινκέλνπο, κεηά από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α., απνθιεηόκελεο ξεηά νπνηαζδήπνηε ηξνπνπνίεζεο κε πξνθνξηθή ζπκθσλία. 10. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

17 Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο παξνύζαο, ν Πξνκεζεπηήο κε ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο θαηέζεζε ζην Κ.Κ.Π.Π.Ν.Α ηελ ππ αξηζ... εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο «.» ε νπνία θαιύπηεη ζε επξώ πνζνζηό 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο παξερόκελεο πξνκήζεηαο πνπ ηνπ θαηαθπξώζεθε ρσξίο Φ.Π.Α. κε απεξηόξηζην ρξόλν ηζρύνο, ήηνη πνζνύ.. ΔΤΡΏ απηή ζα επηζηξαθεί κεηά ηελ νξηζηηθή, πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο θαη ύζηεξα από ηελ εθθαζάξηζε ηπρώλ απαηηήζεσλ από ηνπο δύν ζπκβαιιόκελνπο. 11. ΙΝΗΞΝΗ ΝΟΝΗ Ν Ξξνκεζεπηήο δειψλεη αλεπηθπιάθησο φηη απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε θαζψο θαη ζε φια ηα ζρεηηθά θαη ζπλεκκέλα εδψ έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ, ησλ νπνίσλ φισλ αλεμαηξέησο απηή έιαβε γλψζε θαη κε ηα νπνία ζπκθσλεί. Ν Ξξνκεζεπηήο δειψλεη ξεηά φηη αλαιακβάλεη απφ θνηλνχ θαη εμ νινθιήξνπ φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε. Φέξεη δε εηο ην νιφθιεξνλ αιιειεγγχσο θαη απεξηνξίζησο ηελ επζχλε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ζθνπνχ κεηά ησλ παξεπνκέλσλ απηνχ ππνρξεψζεσλ. Θαηά ηνλ απηφ ηξφπν εγγπάηαη ηελ εθηέιεζε ηεο ππφ αλάζεζε πξνκήζεηαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη επηβαξχλεηαη κε ηηο ελδερφκελεο θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. Ρέινο θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε επαλαιακβάλνπλ ηε δήισζε φηη απνδέρνληαη φινπο ηνπο παξαπάλσ φξνπο θαη ζπκθσλίεο αλεπηθχιαθηα, ζεσξνχλ ηε ζχκβαζε έγθπξε θαη ηζρπξή. Γηα ηα παξαπάvσ ζπvηάρηεθε ε ζχκβαζε απηή, ε νπνία αθoχ δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη λφκηκα απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο ζε ηξία (3) πξσηφηππα. Απφ απηά ην έλα έιαβε ν Ξξνκεζεπηήο θαη ηα άιια δχν ην Θ.Θ.Ξ.Ξ.Λ.Α. Ν I Π Κ Β Α Ι Ι Ν Κ Δ Λ Ν I Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ Γ/Π O ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ Ν Ξξόεδξνο Γ/Π Καξίλνο Ησάλλεο

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ισάλληλα, 7-2-2012 Αξηζκ. Πξση. 286251

Ισάλληλα, 7-2-2012 Αξηζκ. Πξση. 286251 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 6 εο ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ» ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Σαρ. Γ/λζε : πλ. Πεληέιεο, ζέζε Φεινγνξίηζα Σ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ Ζξάθιεην 12-2-2013 Ξιεξνθνξίεο : Σνπδεηζαλάθε Ιίηζα ΡΖΙ. : 2810/ 368479 FAX : 2810-214481

Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ Ζξάθιεην 12-2-2013 Ξιεξνθνξίεο : Σνπδεηζαλάθε Ιίηζα ΡΖΙ. : 2810/ 368479 FAX : 2810-214481 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 7 Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ - Γ.Ν. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ Λεωθ. Κνωζζού, Σ.Θ. 44, Ζπάκλειο Κπήηηρ ΑΦΜ 999161766, Α ΓΟΤ Ζπακλείος Γξαθείν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΒΡΟΤ (ΦΟΡΔΑ Π.Γ.Ν. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ) ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ: Νηθνλνκηθνχ - ΡΚΖΚΑ: Ξξνκεζεηψλ ΡΖΙΔΦΥΛΑ : 2551-3-53436-53423 ΦΑΜ:2551-3-53409 email: promithies.pgna@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ & ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Σαχ. Γ/νση: Περιοχή Μεζούρλο, ΣΘ. 2101 Σ.Κ. 41110 - ΛΑΡΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr,

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ. Α. Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 22-7-2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΔΟΓΝΙΑΒΝ ΓΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΞΑΕΥΛ,ΑΣΟΖΠΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΘΞΝΗΖΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΠΡΝΛ Ν.Γ.Γ..

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΔΟΓΝΙΑΒΝ ΓΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΞΑΕΥΛ,ΑΣΟΖΠΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΘΞΝΗΖΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΠΡΝΛ Ν.Γ.Γ.. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΘΖΦΗΠΗΑ 17-8-10 ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ:Α. ΚΗΚΖΓΗΑΛΛΖ ΑΟ. ΓΗΑΘ. : 32π/10

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΘΖΦΗΠΗΑ 30.11.2010 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΟ. ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ: 49/2010 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003075437 2015-09-22

15PROC003075437 2015-09-22 Αλήθεη ζηε Γ/με 53ΓΗΠ/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ - Γ.Ν. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ Λεωυ. Κνωσσού, Σ.Θ. 44, Ζράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 1.ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ : 13/4/2009

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 1.ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ : 13/4/2009 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 7.4.2009 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ»

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» Ραρ.Γ/λζε : ΘΔΦΑΙΝΞΝΙΝ 17 Ραρ.Θψδηθαο : 83100 Ρκήκα : ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ Ρει Fax

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ: Οηθνλνκηθνχ ΓΡΑΦΔΙΟ: Πξνκεζεηψλ ΣΗΛΔΦΧΝΟ: 2313 303145

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΗ Δ/νζη Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Τμήμα Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Αλεξανδπούποληρ 6 ο χλμ.αλεξ/ποληρ-μάκπηρ 68100 Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 8 Ματ 15 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 3.12.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η Π Ρ Ο Υ Ε Ι Ρ Ο Τ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Μ Ο Τ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η Π Ρ Ο Υ Ε Ι Ρ Ο Τ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Μ Ο Τ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η Π Ρ Ο Υ Ε Ι Ρ Ο Τ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Μ Ο Τ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΥΗ: Αξρή Δηαζθάιηζεο ηεο Πνηόηεηαο ζηελ Αλώηαηε Εθπαίδεπζε (Α.ΔΙ.Π.) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:. Τιηθφ επίπισζεο ηεο ΑΓΙΠ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002801752 2015-05-26

15PROC002801752 2015-05-26 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΔΡΟΤ 1 & ΠΑΣΗΙΩΝ 11257 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: τέφ. Νικήτας Σηλ. 2108231277 (εσωτ. 631) Αθήνα, 26-05-2015 Α.Π.: 11844 ΟΠΞΙΗΠΣΝΗ ΟΠΞΤΕΘΠΞΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : «Ππόσειπορ διαγωνιζμόρ για ηην ανάδειξη ππομηθεςηή καθιζμάηων θεάηπος» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΘΔΜΑ : «Ππόσειπορ διαγωνιζμόρ για ηην ανάδειξη ππομηθεςηή καθιζμάηων θεάηπος» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΒΔΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σαρ. Γ/λζε: ΣΘ 1144 Σ.Κ. 45001, ΒΔΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιζηηνζειίδα : www.aeavellas.gr, email:

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ. Ωο Δηδηθόο Γξακκαηέαο παξαβξέζεθε ν ππάιιεινο θ. Λνπθάο ηξαβόιαηκνο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ. Ωο Δηδηθόο Γξακκαηέαο παξαβξέζεθε ν ππάιιεινο θ. Λνπθάο ηξαβόιαηκνο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ - ΥΟΛΑΡΓΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Α Π Ο Φ Α Ζ Έγκπιζη Ππακηικού Γιεξαγυγήρ Ππόσειπος διαγυνιζμού με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηη σαμηλόηεπη

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛ. ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 3 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Θαζηνξηά 9-2-2012 Ξιεξνθνξίεο: Γέξνπ βαζηιηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο

5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο ΔΙΙΖΛΗΖ ΓΖΚΝΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα εζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο Ραρ. Γ/λζε: Γηεχζπλζε: πεχζπλνο: Ξεξηνρή Κεδνχξιν, Ιάξηζα, Ρ 2101, Ρ 41110 Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Ξαπαξξίδνπ Γεσξγία Ρειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ: Κ Α Λ Ο Τ Μ Γ

ΓΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ: Κ Α Λ Ο Τ Μ Γ Ξάλζε, 24 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣ/ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΥ.ΑΣΤΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΞΑΝΘΗ ΓΡ.ΕΩΣ.

Διαβάστε περισσότερα

κϋζσ SMS (SMSserver)»

κϋζσ SMS (SMSserver)» «ΑπηνκαηνπνηεκΫλν χζηεκα ΜεηαθνξΪο ρσξηθψλ δεδνκϋλσλ κϋζσ SMS (SMSserver)» Σέηινο ΠξΪμεο: ΤΠΟΓΟΜΗ ΥΧΡΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑλαζΫηνπζα Αξρά: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΑΛΑΘΔΠΖ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΔΘΡΞΩΠΖΠ ΔΛΖΚΔΟΩΡΗΘΝ ΘΑΗ ΓΗΑΦΖΚΗΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΒΙΗΩΛ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΧΝ ΕΡΕΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265

ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΧΝ ΕΡΕΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΧΝ ΕΡΕΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΑΔΑ: 45ΟΕ469Β4Μ-ΚΛΚ ΠΡΟΚΛΖΖ (Απ. Γιαγωνιζμού 28/2011) Αξ. Πξση.920000/1125-11

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ κάδων κομποζηοποίηζης Αρ. Μελ. 40/2015 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 1.ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η κειέηε απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαηλνύξγησλ θάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.»

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 7 / 2014 Σν Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 7 / 2014 Σν Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Βαο. νθίαο 127 115 21, Ακπειόθεπνη Σει. : 210 64 78868 e mail :achousakou@pasteur.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23%

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 7/2012 ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Δ Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η Σ Ο Τ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Αζήλα: 10-03-2015 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αξηζκ. Πξση: 3128 «Η ΔΛΠΙ»

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Αζήλα: 10-03-2015 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αξηζκ. Πξση: 3128 «Η ΔΛΠΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Αζήλα: 10-03-2015 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αξηζκ. Πξση: 3128 «Η ΔΛΠΙ» Γ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΓ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Η Β Δ Φ Ο Ρ Δ Η Α Π Ρ Ο Ψ Σ Ο Ρ Η Κ Χ Ν Κ Α Η Κ Λ Α Η Κ Χ Ν Α Ρ Υ Α Η Ο Σ Ζ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ (α/α : 03/2015)

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ (α/α : 03/2015) ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΠΡΟ: Κάζε Δλδηαθεξφκελν Ννζειεπηηθφ Ίδξπκα Μ.Σ.. Γλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Σκήκα Πξνκεζεηψλ ΚΟΙΝ.: ΝΙΜΣ/ΓΟΤ Σει.: 210-72 88 136 137 ΝΙΜΣ/ΣΜ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ FAX: 210-72 11 223 Φ.800/09/6236.1195

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΠΡΟΚΛΗΗ (Απ. Γιαγυνιζμοω12/2013) Αξ. Πξση. 920000/956-13 Αζήλα, 24/5/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ. Διακήπςξη ςπ απίθμ. 84/2015

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ. Διακήπςξη ςπ απίθμ. 84/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ Διακήπςξη ςπ απίθμ. 84/2015 1. Σν 401ΓΝΑ/Γξ. Πξνκεζεηψλ ζε εθηέιεζε ηεο Φ.814/57/388279/.87/13 Ιαλ. 2015/ΓΔ/ΓΤΠΟΣΗ/5 ν Γξ. αλαθνηλψλεη ηε δηελέξγεηα επαλαιεπηηθνχ πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού Αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη αξρείνπ ησλ πεξεζηψλ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ Νξγαληζκνχ ζηηο λέεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο επί ηεο νδνχ Θνπξηίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΓΝ (2) ΓΗΖΚΔΟΗΓΩΛ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ & ΑΘΖΛΑ), ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Γεκηνπξγία πξσηφηππεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΟΗΘΚ. 182/2014

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΟΗΘΚ. 182/2014 ΑΓΑ: ΑΓΑΚ:... ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5 η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ & ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Σατ. Γ/νζη: Περιοτή Μεζούρλο, ΣΘ. 2101 Σ.Κ. 41110 - ΛΑΡΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr, http://civil.dypethessaly.gr/hospitals

Διαβάστε περισσότερα

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοσοκομείο Υίου «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΘΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: ΒΑΛΑΝΙΓΑ Τηλ.: 2271350258 ΑΓΑ:ΒΙΔ7469073-ΥΑΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ Γηα ην Ρκήκα 5 Ξξνκήζεηα απηνθηλήηνπ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Δλίζρπζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ Ξ.Δ.Γ.. Θεζζαιίαο - Ξξνκήζεηα επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ 7ΤΕ8ΩΗΜ-6Φ4 AΔΑΜ :14PROC002185151

ΑΔΑ 7ΤΕ8ΩΗΜ-6Φ4 AΔΑΜ :14PROC002185151 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΓΣΑΑ) Γούπνερ 21-7-2014 Απιθμόρ ππωη. 19183 4 η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ ( 2007-2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Νν 6 ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Νν 6 ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 417 ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει. : 210 72 88 136-137 FAX: 210 72 11 223 Αζήλα, 20 επ. 2011 Έρνληεο ππφςε:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα