ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΓΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΥΑΝΙΧΝ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΓΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΥΑΝΙΧΝ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ ΓΗΜΟ ΥΑΝΙΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Πιεξνθ.: νθνθιήο Μαπξνκκάηεο Γξεγνξίνπ Δ 50 & Κ. θαθηαλάθε Υαληά Κξήηεο, Σει.: Fax: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΓΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΥΑΝΙΧΝ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Α. ΚΟΠΟ θνπόο ησλ παξόλησλ πξνδηαγξαθώλ είλαη λα θαζνξίζνπλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, πνπ αθνξνύλ ζηελ πξνκήζεηα κίαο πδξνθόξαο. Β. ΔΙΑΓΧΓΗ Σν ππό πξνκήζεηα όρεκα πξννξίδεηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ππξόζβεζε, θαηάβξεγκα θαη πιύζηκν δξόκσλ θαη πεδνδξνκίσλ κε πςειή πίεζε θαη κεγάιε παξνρή. Σν όρεκα πξέπεη λα δηαζέηεη όια ηα ζπζηήκαηα / κεραληζκνύο / δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ Δπξσπατθή Οδεγία (CE), δηαζθαιίδνληαο θαηά ηνλ ηξόπν απηό ηελ εληειώο αζθαιή εθηέιεζε όισλ ησλ εξγαζηώλ / ρεηξηζκώλ ηνπ νρήκαηνο από ηνπο εξγάηεο ηνπ Γήκνπ θαη από ηνπο ηερληθνύο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπώλ. Γ. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ Γ.1. Οπζηώδε ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά Γ.1.α. Γεληθά. Σν όρεκα πξέπεη λα απνηειείηαη από απηνθίλεην κε πιαίζην θαηάιιειν γηα ηελ θαηαζθεπή πδξνθόξαο. Σν όρεκα ζην ζύλνιό ηνπ πξέπεη λα είλαη απόιπηα θαηλνύξγην θαη πξόζθαηεο θαηαζθεπήο.

2 Οη δηαζηάζεηο γεληθά ηνπ νρήκαηνο, ηα θαηά άμνλα βάξε, ε θαηαλνκή θνξηίσλ, νη πξόβνινη θαη ηα ππόινηπα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία ηνπ, πξέπεη λα ηθαλνπνηνύλ ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ώζηε λα είλαη δπλαηή ε θπθινθνξία ηνπ, βάζεη λόκηκεο άδεηαο θπθινθνξίαο ζηελ Διιάδα θαη σθέιηκν θνξηίν ην κε ηελ πξνζθνξά νξηδόκελν. Σν όρεκα πξέπεη λα είλαη ρσξεηηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ δέθα ρηιηάδσλ ιίηξσλ ( lt) λεξνύ. Οη επηγξαθέο ζην όρεκα ζα θαζνξηζζνύλ κεηά ηε ζύκβαζε από ην Γήκν, ζε εύινγν ρξόλν πξηλ ηελ παξάδνζε. Γ.1.β. Πιαίζην. Σν πιαίζην (θνξέαο) ηνπ νρήκαηνο πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπήο γλσζηώλ εξγνζηαζίσλ ην νπνίν λα εηζάγεηαη θαη λα αληηπξνζσπεύεηαη ζηε ρώξα καο ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη κία αμηόπηζηε ηερληθή ππνζηήξημε θαη ηθαλό απόζεκα αληαιιαθηηθώλ. Σν κεηαιιηθό (αηζάιηλν) πιαίζην ηνπ νρήκαηνο πξέπεη λα είλαη απόιπηα πξνσζεκέλεο νδήγεζεο, πξόζθαηεο θαηαζθεπήο, από ηα ηειεπηαία θαη πεξηζζόηεξν εμειηγκέλα κνληέια, κεγάιεο αμηνπηζηίαο θαη κε κεγάιε θπθινθνξία ηόζν ζηελ Διιάδα όζν θαη ζην εμσηεξηθό. Με πνηλή απνθιεηζκνύ ην κηθηό θνξηίν ηνπ πιαηζίνπ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ δεθαελλέα ηόλσλ (19,0 tn), θαη ην σθέιηκν θνξηίν ηνπιάρηζηνλ δώδεθα θόκκα πέληε ηόλσλ (12,5 tn). Σν νιηθό κηθηό επηηξεπόκελν θνξηίν πξέπεη λα πξνθύπηεη από ηνπο επίζεκνπο θαηαιόγνπο ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ νίθσλ (πιαηζίνπ θαη αμόλσλ), όπσο θαη ην ηδίν βάξνο ηνπ πιαηζίνπ κε ηελ θακπίλα νδήγεζεο, ην δε βάξνο ηεο ππεξθαηαζθεπήο από όκνην θαηάινγν ή ππεύζπλε δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο. Σν πιαίζην πξέπεη λα είλαη βαξηάο θαη εληζρπκέλεο θαηαζθεπήο κε ηζρπξό ζύζηεκα αλάξηεζεο γηα λα αληεπεμέξρεηαη ησλ δπζθνιηώλ πνπ ζπλαληά ην όρεκα. Σν όρεκα πξέπεη λα θέξεη άγθηζηξν (πείξν) έιμεσο εκπξόο. Οη πιεπξηθέο κπάξεο πξνζηαζίαο πξέπεη λα είλαη απνζπώκελεο γηα ηελ εύθνιε ζπληήξεζε ηνπ απηνθηλήηνπ. Σν πιαίζην ηνπ απηνθηλήηνπ, ηνπιάρηζηνλ θαηά ην ρξόλν εγγπήζεσο θαιήο ιεηηνπξγίαο, ζε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη λα παξνπζηάζεη νπνηνδήπνηε ξήγκα ή ζηξέβισζε (αθόκα θαη γηα θνξηία κεγαιύηεξα ηνπ κέγηζηνπ επηηξεπόκελνπ) θαηά 20%. Γηαθνξεηηθά ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληηθαηαζηήζεη ην πιαίζην. Με ηηο πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνύλ θαηά ηνλ δηαγσληζκό πξέπεη λα δνζνύλ απαξαίηεηα θαη κάιηζηα θαηά ηξόπν ζαθή θαη ππεύζπλν ηα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο: - Δξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ απηνθηλήηνπ (ηύπνο έηνο θαηαζθεπήο). - Γηαζηάζεηο απηνθηλήηνπ. - Μεηαμόλην, κεηαηξόρην. - Μέγηζην πιάηνο, κέγηζην κήθνο, κέγηζην ύςνο (ρσξίο θνξηίν). - Διάρηζην ειεύζεξν ύςνο από νξηδόληην έδαθνο. - Τιηθά θαηαζθεπήο ζθειεηνύ. - Διάρηζηνο θύθινο ζηξνθήο, ηνπ έηνηκνπ νρήκαηνο κεηξνύκελνο κεηαμύ ηνίρσλ. - Βάξε πιαηζίνπ θαη ακαμώκαηνο. - Αλώηαην επηηξεπόκελν, γηα ην πιαίζην, κηθηό βάξνο (Gross Weight).

3 - Ίδην βάξνο ηνπ πιαηζίνπ κε ην ζαιακίζθν ηνπ νδεγνύ. - Σν θαζαξό σθέιηκν θνξηίν. - Η ηθαλόηεηα θόξηηζεο ησλ αμόλσλ. Γ.1.γ. Κηλεηήξαο. Ο θηλεηήξαο πξέπεη λα είλαη DIESEL, ηζρύνο ηνπιάρηζηνλ 15 HP/ ηόλν νιηθνύ κεηθηνύ θνξηίνπ θαηά DIN ή ζύκθσλα κε ηελ νδεγία ηεο Δ.Ο.Κ. 80/1269 ή όπσο απηή ζπκπιεξώζεθε κε ηελ νδεγία 97/21 ηεο Δ.Ο.Κ., θαη πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Δ.Δ. γηα ηηο εθπνκπέο θαπζαεξίσλ EURO V. Σν επίπεδν ζνξύβνπ πξέπεη λα είλαη ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 92/97 EC. Η εμαγσγή ησλ θαπζαεξίσλ πξέπεη λα γίλεηαη θαηαθόξπθα, πίζσ από ηελ θακπίλα. Να δνζνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ θηλεηήξα, δειαδή: - Σύπνο θαη θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία. - Η πξαγκαηηθή ηζρύο (θαηά DIN ή 80/1269 θαη 97/21 νδεγίεο ηεο Δ.Ο.Κ.) ζύκθσλα κε ηνλ αξηζκό ζηξνθώλ (κέγηζηε). - Η κέγηζηε ξνπή ζηξέςεσο ζύκθσλα κε ηνλ αξηζκό ζηξνθώλ. - Οη θακπύιεο κεηαβνιήο ηεο ηζρύνο θαη ηεο ξνπήο ζηξέςεσο ζύκθσλα κε ηνλ αξηζκό ζηξνθώλ. - Ο θύθινο ιεηηνπξγίαο (4-ρξνλνο). Να δηεπθξηληζζεί αλ ρξεζηκνπνηείηαη θπζηθή εηζπλνή ή ππεξπιήξσζε θαη intercooler. - Ο αξηζκόο θαη ε δηάηαμε ησλ θπιίλδξσλ, ν θπιηλδξηζκόο θαη ε ζρέζε ζπκπηέζεσο. - Η εηδηθή θαηαλάισζε θαπζίκνπ. Γ.1.δ. ύζηεκα κεηάδνζεο. Σν όρεκα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε κεραληθό θηβώηην ηνπιάρηζηνλ ελλέα (9) ζπγρξνληζκέλσλ ηαρπηήησλ ζπλερνύο θιηκάθσζεο εκπξνζζνπνξείαο θαη κίαο (1) νπηζζνπνξίαο, ρσξίο ππνπνιιαπιαζηαζκό, ηόζν ζην θηβώηην ηαρπηήησλ όζν θαη ζην δηαθνξηθό, κε P.T.O.(εγθεθξηκέλν από ηελ εηαηξία ηνπ πιαηζίνπ), θαζώο θαη κε ζύζηεκα πνπ θξαηά ζηαζεξέο (ρακειά) ηηο ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο ππεξθαηαζθεπήο. Ο ζπκπιέθηεο ζα είλαη ηύπνπ μεξνύ δίζθνπ. Να δνζνύλ αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ην ζύζηεκα κεηάδνζεο (ηύπνο θαη θαηαζθεπαζηήο ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ, ηαρύηεηεο, αξηζκόο θαη ζρέζεηο κεηάδνζεο, P.T.O., θ.ι.π.). Σα δηαθνξηθά πξέπεη λα είλαη αλαιόγνπ θαηαζθεπήο έηζη ώζηε ζε ζπλεξγαζία κε ην θηβώηην ηαρπηήησλ, ην όρεκα λα κπνξεί λα θηλεζεί κε πιήξεο θνξηίν ζε δξόκν κε θιίζε 15% θαη κε κέγηζηε ηαρύηεηα πνξείαο 80 ρηι./ώξα ηνπιάρηζηνλ, ζα πεξηιακβάλεη δε θαη δηάηαμε θιεηδώκαηνο. Γηα ην ζύζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο πξέπεη λα δίδνληαη πιήξε ηερληθά ζηνηρεία θαη αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή. Γ.1.ε. ύζηεκα πέδεζεο. Σν ζύζηεκα πέδεζεο πξέπεη λα είλαη δηπινύ θπθιώκαηνο κε αέξα δύν αλεμαξηήησλ θπθισκάησλ, ζύκθσλα κε ηνπο επξσπατθνύο θαλνληζκνύο (νδεγία 91/422 EC ή όπσο απηή ζπκπιεξώζεθε κε ηελ νδεγία 98/12 ηεο Δ.Ο.Κ.) κε A.B.S.. Σν όρεκα πξέπεη λα δηαζέηεη βνεζεηηθή πέδεζε κε επηβξαδπληή θαπζαεξίσλ (κεραλόθξελν θιαπέην), κε βαιβίδα απνζπκπίεζεο.

4 Σν πιηθό ηξηβήο ησλ θξέλσλ δελ πξέπεη λα πεξηέρεη ακίαλην ώζηε λα είλαη θηιηθό πξνο ην πεξηβάιινλ. Σν ρεηξόθξελν πξέπεη λα είλαη ηθαλό λα αζθαιίδεη ην όρεκα ππό πιήξεο θνξηίν. ε πεξίπησζε βιάβεο ζην ζύζηεκα, ην όρεκα πξέπεη λα αθηλεηνπνηείηαη απηνκάησο. Να δνζεί πιήξεο πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο πεδήζεσο κε δηαγξάκκαηα. Γ.1.ζη. ύζηεκα δηεύζπλζεο. Σν ζύζηεκα δηεύζπλζεο πξέπεη λα είλαη πδξαπιηθήο ππνβνήζεζεο θαη ζα θαιύπηεη πιήξσο ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζέηεη ε Κνηλνηηθή Οδεγία 92/62 ΔC., επηζπκεηό ην ζύζηεκα δηεύζπλζεο λα δηαζέηεη ειεθηξνληθό δείθηε γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζηάζκεο ησλ πγξώλ ηνπ ζπζηήκαηνο δηεύζπλζεο, ν νπνίνο ζα βξίζθεηαη ζηνλ πίλαθα νξγάλσλ. Σν ηηκόλη πξέπεη λα είλαη ξπζκηδόκελν θαηά ύςνο θαη εκπξόο πίζσ ζε ζρέζε κε ηνλ νδεγό. Γ.1.δ. Άμνλεο αλαξηήζεηο ειαζηηθά. Να δνζεί ν ηύπνο, ν θαηαζθεπαζηήο θαη νη ηθαλόηεηεο αμόλσλ, αλαξηήζεσλ θαη ειαζηηθώλ (ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 92/62 EC), νη νπνίεο πξέπεη λα ππεξθαιύπηνπλ ηηο απαηηήζεηο θόξηηζεο ηνπ νρήκαηνο γηα όιεο ηηο ζπλζήθεο θίλεζήο ηνπ. Σν όρεκα πξέπεη λα θέξεη ηξνρνύο κε ειαζηηθά επίζηξσηα θαηάιιεια γηα ηελ θίλεζε ηνπ νρήκαηνο εληόο θαη εθηόο δξόκσλ. Σα ειαζηηθά πξέπεη λα είλαη αθηηλσηνύ ηύπνπ (RADIAL), θαηαζθεπήο ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξν ηεο παξάδνζεο ηνπ νρήκαηνο, θαηλνύξγηα, όρη από αλαγόκσζε, ππνρξεσηηθά ρσξίο αεξνζαιάκνπο (TUBELESS). Πξέπεη λα ππάξρεη έλαο (1) πιήξεο εθεδξηθόο ηξνρόο, ζε θαηάιιειε βάζε ζηήξημεο πάλσ ζην όρεκα. Πξέπεη ππάξρεη θαηάιιεινο κεραληζκόο πνπ θαζηζηά δπλαηή ηελ αθαίξεζε ηνπ ή ηελ επαλαηνπνζέηεζή ηνπ από έλα άηνκν. Η ζέζε ηνπ εθεδξηθνύ ηξνρνύ λα κελ επεξεάδεη ηηο απαηηήζεηο δηαζηάζεσλ θαη επηδόζεσλ ηνπ νρήκαηνο. ηνπο ζόινπο ησλ ηξνρώλ θαη ζε εκθαλέο ζεκείν πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ή πίεζε ιεηηνπξγίαο ησλ ειαζηηθώλ. Γ1ε. Κακπίλα νδήγεζεο. Η θακπίλα ηνπ νδεγνύ πξέπεη λα είλαη πιήξσο πξνσζεκέλεο νδήγεζεο, βξαρείαο θαηαζθεπήο (day cab), αλαθιηλόκελνπ ηύπνπ, θαη λα θέξεη ηε ζπλήζε κόλσζε έλαληη ζνξύβνπ, ζθόλεο θαη θαηξηθώλ ζπλζεθώλ. Πξέπεη λα δηαζέηεη ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ (air condition) εξγνζηαζηαθήο ηνπνζέηεζεο θαζώο θαη ζύζηεκα ζέξκαλζεο θαη αεξηζκνύ. Πξέπεη λα παξέρεη ηε κεγαιύηεξε δπλαηή νξαηόηεηα γηα αζθαιή νδήγεζε, λα θέξεη αλεκνζώξαθα από γπαιί ηύπνπ LAMINATED (TRIPLEX) ή παξόκνηνπ ηύπνπ αζθαιείαο, ε δηαθάλεηα ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα είλαη άξηζηε θαη λα κελ πξνθαιεί παξακόξθσζε ησλ αληηθεηκέλσλ πξνο νπνηαδήπνηε δηεύζπλζε. Γεληθά πξέπεη λα θέξεη θξύζηαιια αζθαιείαο ζ όια ηα

5 παξάζπξα εθ ησλ νπνίσλ ηα πιεπξηθά λα αλνίγνπλ κε κεραληθό ή ειεθηξηθό κεραληζκό. Η θακπίλα πξέπεη λα δηαζέηεη δύν (2) πόξηεο, παινθαζαξηζηήξεο κε αληίζηνηρνπο ειεθηξηθνύο πίδαθεο λεξνύ γηα ηνλ θαζαξηζκό ηνπ αλεκνζώξαθα. Δπίζεο πξέπεη λα δηαζέηεη ξπζκηδόκελα αιεμήιηα, εζσηεξηθό θσηηζκό θαη ππξνζβεζηήξα θαηάιιεια ζηεξεσκέλν θαη θαηάιιεισλ πξνδηαγξαθώλ. Οη δηαζηάζεηο ηεο θακπίλαο θαη νη ζέζεηο ζε απηήλ, πξέπεη λα επηηξέπνπλ λα κεηαθέξνληαη άλεηα εθηόο ηνπ νδεγνύ δύν (2) αθόκε θαζήκελα άηνκα. Σν θάζηζκα ηνπ νδεγνύ πξέπεη λα είλαη άλεην, αλαηνκηθό, ξπζκηδόκελν αεξνθάζηζκα, ελώ ησλ ζπλνδεγώλ άλεην, αλαηνκηθό, μερσξηζηό γηα ηνλ θαζ έλα ή κνλνθόκκαην. Η θακπίλα πξέπεη λα θέξεη αθόκε δηπινύο ειεθηξηθνύο εξγνλνκηθνύο θαζξέπηεο. Σν ηακπιό ηνπ νρήκαηνο πξέπεη λα έρεη όια ηα απαξαίηεηα όξγαλα ειέγρνπ, ηηο θεηηεηλέο ελδείμεηο θαη ηα ρεηξηζηήξηα, γηα ηελ αζθαιή παξαθνινύζεζε ησλ ιεηηνπξγηώλ, ησλ βιαβώλ θαη ηεο θίλεζεο ηνπ νρήκαηνο, αθόκε δε ξαδηόθσλν-cd, ηαρνγξάθν Δ.Δ., σξνκεηξεηή ιεηηνπξγίαο ηνπ P.T.O., αλακνλή 12V κε αζθάιεηα 10 Α γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ ζπζθεπώλ ελδνεπηθνηλσλίαο, ζύζηεκα V.H.F ζπκβαηό κε ην ππάξρνλ ζύζηεκα επηθνηλσλίαο ηνπ Γήκνπ. Η αλάθιεζε ηεο θακπίλαο πξέπεη λα γίλεηαη πδξαπιηθά. Δπηζπκεηό λα αλαθεξζνύλ νη ηθαλόηεηεο δπλαηόηεηεο θαη ηα ηπρόλ ηεζη αληνρήο ηεο θακπίλαο. Γ.1.ζ. Ηιεθηξηθό ζύζηεκα. Σν ειεθηξηθό ζύζηεκα πξέπεη λα απνηειείηαη από ζπζζσξεπηέο 12 ή 24 Volt θαη ελαιιάθηε ζύκθσλα κε ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνύο πνπ ζα είλαη εηδηθά εληζρπκέλνο γηα ηηο αλάγθεο ηεο ππεξθαηαζθεπήο εθηόο θαη αλ απηή δηαζέηεη ρσξηζηό ηέηνην ζύζηεκα. Σν όρεκα πξέπεη λα θέξεη πιήξε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνύ ζύκθσλα κε ηνλ Κ.Ο.Κ. (θώηα, πξνβνιείο, αλαιάκπνληα (θιαο), αλαθιαζηήξεο, θαζξέπηεο, ερεηηθέο ζπζθεπέο, ζύζηεκα βνκβεηή θαηά ηελ πνξεία όπηζζελ ηνπ νρήκαηνο, θ.ι.π.) θαη εθηόο από ηα βαζηθά (πνπ πξνβιέπεη ν Κ.Ο.Κ.) εγθαηάζηαζε θσηηζκνύ γηα λπρηεξηλή εξγαζία. Γ.1.η. Τπεξθαηαζθεπή. Η ππεξθαηαζθεπή πξέπεη λα είλαη θαηλνύξγηα, ακεηαρείξηζηε θαη κνληαξηζκέλε επί ηνπ πιαηζίνπ πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ, θαη λα έρεη ηηο εμήο δπλαηόηεηεο: 1. Ππξόζβεζε. 2. Πιύζηκν δξόκσλ κε πςειή πίεζε κε θξύν λεξό. 3. Πιύζε πεδνδξνκίσλ, άιισλ αληηθεηκέλσλ ή νρεκάησλ κε θξύν λεξό ππό πίεζε. 4. Πιύζηκν θαηάβξεγκα δξόκσλ κε κεγάιε παξνρή. 5. Πόηηζκα δέλδξσλ. 6. Μεηαθνξά λεξνύ. Αλαιπηηθόηεξα πεξηγξάθνληαη παξαθάησ ηα ζπγθξνηήκαηα θαη ζπζηήκαηα πνπ πξέπεη λα έρεη ε ππεξθαηαζθεπή.

6 Γεμακελή Η δεμακελή πξέπεη λα είλαη ρσξεηηθόηεηαο δέθα ρηιηάδσλ ιίηξσλ ( lt) λεξνύ, θπθιηθήο ή ειιεηπηηθήο δηαηνκήο, θαηαζθεπαζκέλε από αλνμείδσην ράιπβα ΙΝΟΥ AISI 304 πςειήο πνηόηεηαο θαηάιιειε γηα κεηαθνξά λεξνύ, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ ρηιηνζηώλ (3 mm) κε εζσηεξηθέο εληζρύζεηο. Η δεμακελή πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθή αξηζκό δηαθξαγκάησλ, νξηδόληησλ θαη θάζεησλ, γηα ηελ απνθπγή ηεο απόηνκεο κεηαηόπηζεο ηνπ λεξνύ πξνο θάζε θαηεύζπλζε θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπ θέληξνπ βάξνπο ηνπ νρήκαηνο. Θα πξέπεη λα θέξεη αλζξσπνζπξίδεο δηακέηξνπ ηνπιάρηζηνλ πελήληα εθαηνζηώλ (50 cm), κε αληηνιηζζεηηθό δηάδξνκν γύξσ ηνπο θαη πξνζηαηεπηηθά ρείιε γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδόκελσλ θαζώο θαη ηηο απαξαίηεηεο αλαπλεπζηηθέο βαιβίδεο θαη ζηόκηα πιήξσζεο θαη εθθέλσζεο κε ηνπο θαηάιιεινπο ηαρπζπλδέζκνπο. Μέζσ ηνπ ζηνκίνπ πιήξσζεο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα γεκίζεη ε δεμακελή ηόζν από δίθηπν ύδξεπζεο θαη ππξνζβεζηηθνύο θξνπλνύο όζν θαη από πεγάδη, κε αλαξξόθεζε. Θα εθηηκεζεί ηδηαίηεξα ν κηθξόο ρξόλνο πιήξσζεο ηεο δεμακελήο. Μέζσ ηνπ ζηνκίνπ εθθέλσζεο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα εθθελσζεί ε δεμακελή κε θπζηθή ξνή θαη επίζεο κε ηνλ ίδην ηξόπν λα γίλεη πόηηζκα δέληξσλ θαη θήπσλ. Πξέπεη λα θέξεη δείθηε ζηάζκεο λεξνύ θαζώο θαη εηδηθό ζύζηεκα πξνεηδνπνίεζεο ζην ζάιακν ηνπ νδεγνύ όηαλ ε ζηάζκε ηνπ λεξνύ ζα έρεη θαηέιζεη θάησ από έλα όξην αζθαιείαο. Πξέπεη επίζεο λα δηαηίζεηαη εηδηθό ζύζηεκα ην νπνίν λα ζέηεη εθηόο ιεηηνπξγίαο ηηο αληιίεο γηα απνθπγή θαηαζηξνθήο ηνπο ιόγσ έιιεηςεο λεξνύ. Αληιίεο Α) Σν όρεκα πξέπεη λα δηαζέηεη ππξνζβεζηηθή αληιία ξπζκηδόκελε κεγάιεο παξνρήο (κέγηζηεο παξνρήο ηνπιάρηζηνλ πεληαθνζίσλ ιίηξσλ ην ιεπηό (500 lt/min)) θαη κέγηζηεο πίεζεο ηνπιάρηζηνλ 8 bar κέζσ ηεο νπνίαο ζα κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ηα ζπζηήκαηα ηεο ππεξθαηαζθεπήο. Η αληιία ζα ηξνθνδνηεί ηα ζπζηήκαηα ππξόζβεζεο, θαηαβξέγκαηνο θαη πιύζεο δξόκσλ κε κεγάιε παξνρή λεξνύ ελώ παξάιιεια ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα αλαξξόθεζε λεξνύ θαη πιήξσζε ηεο δεμακελήο. Β) Σν όρεκα πξέπεη λα δηαζέηεη επίζεο αληιία πςειήο πίεζεο, εκβνινθόξν, κέγηζηεο πίεζεο ηνπιάρηζηνλ 180 bar θαη παξνρήο ηνπιάρηζηνλ ζαξάληα πέληε ιίηξσλ ην ιεπηό (45 lt/min), κέζσ ηεο νπνίαο ζα ηξνθνδνηνύληαη ηα ζπζηήκαηα ηεο κάληθαο πςειήο πίεζεο θαη κπάξαο πιύζεο δξόκσλ κε πςειή πίεζε. Ππξόζβεζε Σν ζύζηεκα ππξόζβεζεο πξέπεη λα απνηειείηαη από απιό θαη κάληθα κήθνπο ηνπιάρηζηνλ ζαξάληα κέηξσλ (40 m), κε αλάινγν ηαρπζύλδεζκν γηα ηξνθνδνζία από ηελ αληιία ππξνζβεζηηθνύ ηύπνπ θαη θαλόλη ππξόζβεζεο γηα ππξόζβεζε από απόζηαζε (άλσ ησλ είθνζη κέηξσλ (20 m), ζην άλσ εκπξόζζην ηκήκα ηεο ππεξθαηαζθεπήο. Σν θαλόλη ππξόζβεζεο ζα θέξεη πιάγηα θηγθιηδώκαηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ρεηξηζηή ηνπ θαλνληνύ ππξόζβεζεο.

7 ύζηεκα θαηαβξέγκαηνο θαη πιύζεο δξόκσλ Πξέπεη λα απνηειείηαη από εηδηθά αθξνθύζηα, κπάξεο ή άιινπο θαηάιιεινπο κεραληζκνύο πνπ ζα κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ εμεηδηθεπκέλα γηα ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο κέζσ ηεο ππξνζβεζηηθήο αληιίαο. Α) Καηάβξεγκα αλνηρηήο δέζκεο ζε πιάηνο ηνπιάρηζηνλ έμη κέηξσλ (6 m). Β) Πιύζηκν δξόκσλ κε κεγάιε παξνρή κέζσ εκπξόζζηαο νξηδόληηαο δέζκεο. Μάληθα πςειήο πίεζεο - Δκπξόζζηα κπάξα πςειήο πίεζεο Μέζσ ηεο αληιίαο πςειήο πίεζεο ζα ηξνθνδνηνύληαη ηα παξαθάησ ζπζηήκαηα: Α) Δκπξόζζηα κπάξα πιύζεο δξόκσλ κε δπλαηόηεηα πιύζεο κε πςειή πίεζε ηνπιάρηζηνλ 140 bar ζε πιάηνο άλσ ησλ δύν θόκκα πέληε κέηξσλ (2,5 m). Β) σιήλαο κήθνπο πεξίπνπ δεθαπέληε κέηξσλ (15 m) κε ηελ αληίζηνηρε εθηπιήθηξηα απηόκαηνπ ηπιίγκαηνο κε πηζηόιη θαη ηα θαηάιιεια αθξνθύζηα, ώζηε λα επηηπγράλνληαη επηπιένλ νη ιεηηνπξγίεο ηνπ νρήκαηνο γηα πιύζηκν πεδνδξνκίσλ, νρεκάησλ θιπ. κε πςειή πίεζε. Κίλεζε ησλ αληιηώλ Η θίλεζε όισλ ησλ αληιηώλ ηεο ππεξθαηαζθεπήο πξέπεη λα γίλεηαη από ηνλ θηλεηήξα ηνπ πιαηζίνπ, κέζσ ιεπηώλ ηζρύνο (P.T.O.) ηζρπξήο θαηαζθεπήο. Γ.1.ηα. Υξσκαηηζκόο. Όια ηα κεηαιιηθά κέξε ηεο ππεξθαηαζθεπήο πξέπεη λα είλαη βακκέλα κε ρξώκαηα άξηζηεο πνηόηεηαο. Η εμσηεξηθή βαθή ηνπ νρήκαηνο (πιαίζην θαη ππεξθαηαζθεπή) πξέπεη λα είλαη ρξώκαηνο ιεπθνύ κε πεξηκεηξηθή θίηξηλε ισξίδα δέθα εθαηνζηώλ (10 cm). Οη απαηηνύκελεο επηγξαθέο ζα θαζνξηζζνύλ από ηνλ Γήκν Υαλίσλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη ζε εύινγν ρξόλν. Γ.1.ηβ Γεληθά ζηνηρεία. Α) Σν ελ ιόγσ όρεκα πξέπεη λα είλαη πιήξσο ζπλαξκνινγεκέλν, έηνηκν λα ιεηηνπξγήζεη ζύκθσλα κε όια ηα παξαπάλσ. Β)Σν όρεκα ζα πξέπεη λα παξαδνζεί κε ηνλ εμήο πξόζζεην εμνπιηζκό : Β.1) σιήλα πιήξσζεο θαη εθθέλσζεο ηεο δεμακελήο ύδαηνο. Β.2) εη εξγαιείσλ γηα κηθξνεπηζθεπέο. Β.3) Ππξνζβεζηήξεο ζύκθσλα κε ηνλ θ.ν.θ.. Β.4) Φαξκαθείν πιήξεο ζύκθσλα κε ηνλ θ.ν.θ. θαη γεληθά όιν ηνλ πξόζζεην εμνπιηζκό ηνπ νρήκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη από ηνλ θ.ν.θ.. Β.5) Πιήξε εθεδξηθό ηξνρό (κεηά ειαζηηθνύ ρσξίο αεξνζάιακν). Β.6) Φώηα λπρηεξηλήο εξγαζίαο. Β.7) Έλα πεξηζηξεθόκελν θάξν. Β.8) Καηάινγν αληαιιαθηηθώλ. Β.9 Σξίγσλν βιαβώλ. Β.10 Γύν (2) ηάθνπο.

8 Γ.1.ηγ. Σερληθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα ππνβιεζνύλ κε ηηο πξνζθνξέο. Κάζε πξνζθνξά πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ηα θαησηέξσ ελδεηθηηθά αλαθεξόκελα έληππα θαη ζρέδηα. Α) Πεξηγξαθηθό θαηάινγν ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ πιαηζίνπ. Β) Πεξηγξαθηθό θαηάινγν ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο ππεξθαηαζθεπήο. Γ) ρέδην κε θιίκαθα κε γξακκέλεο ηηο θύξηεο εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο ηνπ νρήκαηνο. Γ) Σσλ εηδηθώλ γηα θάζε επί κέξνπο ζύζηεκα ζθαξηθεκάησλ, ζρεδίσλ, θσηναληηγξάθσλ, εληύπσλ, θ.ι.π., πνπ δεηνύληαη ζηηο δηάθνξεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπο ηνπ παξόληνο. Δ) Πίλαθα ησλ εξγαιείσλ ηνπ νρήκαηνο, πνπ ζα παξαδνζνύλ. Σ) Σπρόλ ζρεηηθή βηληενηαηλία ιεηηνπξγίαο ηνπ ρεηξηζκνύ ηνπ πιήξνπο νρήκαηνο. ηελ ηερληθή πξνζθνξά κε πνηλή απνθιεηζκνύ πξέπεη λα επηζπλαθζεί ππεύζπλε δήισζε πηζηόηεηαο CE ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο ππεξθαηαζθεπήο ζπλνδεπόκελε από αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθό αξκόδηνπ νξγαληζκνύ. Δπίζεο, πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί πηζηνπνηεηηθό ηεο ζεηξάο ISO ηνπ πξνκεζεπηή γηα εκπνξία. Γ.1.ηδ. Δμαξηήκαηα - Δξγαιεία. To όρεκα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν εθηόο ησλ παξαπάλσ θαη κε ηα εμήο εξγαιεία: Α) Δηδηθνύο εμσιθείο ή εξγαιεία πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ απνζπλαξκνιόγεζε βαζηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ νρήκαηνο. Β) Μία (1) νιόθιεξε ζεηξά θιεηδηώλ θαη ζπλήζσλ εξγαιείσλ (έλα (1) κπνπινλόθιεηδν, κία (1) ζεηξά γεξκαληθώλ, έλα (1) γαιιηθό θιεηδί, έλα (1) ζθπξί, δύν (2) θαηζαβίδηα, έλα (1) δνθηκαζηηθό θαη κία (1) πέλζα) θαη πιήξε ζεηξά ηερληθώλ εγρεηξηδίσλ (ρεηξηζκόο θαη ζπληήξεζε ζηα Διιεληθά) γηα ηελ απνζπλαξκνιόγεζε ησλ δηαθόξσλ ζηνηρείσλ θαη κεραληζκώλ απηνύ, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θηλεηήξα. Απηά πξέπεη λα αλαθέξνληαη ιεπηνκεξώο ζε ζρεηηθό πίλαθα πνπ ζα ζπλνδεύεη ηελ πξνζθνξά. Σα πξνζθεξόκελα εξγαιεία λα βξίζθνληαη ζε θηβώηην ή εξκάξην ζε θαηάιιειε ζέζε. Η αμία όισλ ησλ αλσηέξσ λα πεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνζθεξόκελε ηηκή ηνπ νρήκαηνο. Γ2. Σερληθή αμία (ιεηηνπξγηθόηεηα, απνδνηηθόηεηα θαη αζθάιεηα). Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη ηεο απνδνηηθόηεηαο ζα ιεθζεί ππόςε ε επρέξεηα, ε ηαρύηεηα θαη ε άλεζε ρεηξηζκνύ, νη ρξόλνη θαη νη κεηξηθέο απνδόζεηο ησλ επηκέξνπο ζπζηεκάησλ, ε επθνιία ζπληήξεζεο θαη νη ηπρόλ πθηζηάκελεο βνεζεηηθέο δηαηάμεηο. ην θεθάιαην ηεο αζθάιεηαο πξέπεη λα αλαθεξζεί θάζε ηπρόλ πθηζηάκελε εηδηθή δηάηαμε γηα ηελ αζθάιεηα ρεηξηζκνύ θαη ιεηηνπξγίαο, όπσο εθεδξηθά ζπζηήκαηα ιεηηνπξγίαο ζε πεξίπησζε βιάβεο ή εηδηθώλ ζπλζεθώλ.

9 Ο πίλαθαο ησλ ελδείμεσλ θαη κεηξήζεσλ πξέπεη λα είλαη πιήξεο θαη αμηόπηζηνο ζηελ ρξήζε, ηα δε ρεηξηζηήξηα εξγνλνκηθά ζρεδηαζκέλα. Σν θάζηζκα ηνπ νδεγνύ πξέπεη λα πξνζδίδεη ηελ κέγηζηε άλεζε θαη εξγνλνκηθή απόδνζε. Δπίζεο πξέπεη απαξαίηεηα λα είλαη κειεηεκέλεο νη ζπλζήθεο αλέζεσο. Γ.3. Πνηόηεηα θαη θαηαιιειόηεηα. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο ηεο θαηαζθεπήο ζα δνζνύλ από ηνλ πξνζθέξνληαη όιεο νη πιεξνθνξίεο θαη ηα ζρεηηθά ληνθνπκέληα πνπ αθνξνύλ ζε ηερληθέο εγθξίζεηο πνηόηεηαο, ζήκαηα πνηόηεηαο ηνπ ζπλόινπ ή επηκέξνπο εμαξηεκάησλ. Απαξαίηεηεο επί πνηλή απνθιεηζκνύ είλαη νη εγθξίζεηο πνηόηεηαο ζεηξά ISO ή άιιεο ηζνδύλακεο κεζνδνινγίαο πηζηνπνίεζεο, γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ πιαηζίνπ θαη ζεηξάο ISO ή άιιεο κεζνδνινγίαο πηζηνπνίεζεο, γηα ηελ θαηαζθεπή ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ππεξθαηαζθεπώλ νρεκάησλ γηα ηελ εηαηξία ηεο ππεξθαηαζθεπήο. Πξέπεη λα δνζνύλ βεβαηώζεηο θαιήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ηδίνπ ή παξόκνησλ νρεκάησλ από αληίζηνηρνπο θνξείο ρξήζεο (Γήκνπο, Κνηλόηεηεο θαη πλδέζκνπο ησλ ζηελ Διιάδα ή ζε ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή άιιεο ρώξεο) θαζώο θαη ε αληαπόθξηζε ηνπ πξνζθέξνληα ζηνλ άκεζν εθνδηαζκό κε αληαιιαθηηθά θαη ζηελ ηερληθή ππνζηήξημε. Γ. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΤΦΗ Γ.1. Πνηόηεηα εμππεξέηεζεο. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα δειώζεη εγγξάθσο όηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηεη αληαιιαθηηθά ζηελ Τπεξεζία γηα ην πξνζθεξόκελν όρεκα θαη ηελ ππεξθαηαζθεπή ηνπ γηα δέθα (10) έηε ηνπιάρηζηνλ ν νπνίνο είλαη ζπλήζσο θαη ν ζπκβαηηθόο ρξόλνο γηα ηνλ νπνίν δεζκεύνληαη νη θαηαζθεπαζηέο θαζώο θαη εγγύεζε παξάδνζεο ησλ αληαιιαθηηθώλ κηθξόηεξν ησλ δέθα (10) εκεξώλ (ππεύζπλε δήισζε). Πξνκεζεπηέο πνπ παξέρνπλ ηελ δπλαηόηεηα δηάζεζεο αληαιιαθηηθώλ πέξαλ ησλ δέθα (10) εηώλ νθείινπλ λα ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο αληίζηνηρεο δειώζεηο ησλ επηκέξνπο θαηαζθεπαζηώλ εμαξηεκάησλ (πιαίζην ππεξθαηαζθεπή) γηα ηελ απνδνρή ηνπ πξόζζεηνπ ρξόλνπ δηάζεζεο αληαιιαθηηθώλ. Γ.2. Δκπεηξία εηδίθεπζε. Με ηελ πξνζθνξά πξέπεη λα δνζεί θαηάινγνο κε ηηο πσιήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ή παξνκνίσλ κνληέισλ (θαη ην αληίζηνηρν έηνο πώιεζεο), ζην δεκόζην ή ζε ηδηώηεο ζηελ Διιάδα ή ζε άιιεο ρώξεο, από ηελ πξνζθαίξνπζα εηαηξεία ή από άιιεο (ζπλνπηηθή αλαθνξά). Δπίζεο πξέπεη λα δνζνύλ ζηνηρεία κε ην ζπλνιηθό ρξόλν δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο εηαηξείαο ζηελ θαηαζθεπή θαη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε παξνκνίσλ ηύπσλ νρεκάησλ.

10 Γ.3. Υξόλνο θαη ηόπνο παξάδνζεο. Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη λα παξαδώζεη ην ππό πξνκήζεηα όρεκα ζην Ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, ζε ρξόλν πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο δύν (2) κήλεο από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο εμαηξνπκέλνπ ηνπ κελόο Απγνύζηνπ. Αμηνινγείηε ν κηθξόηεξνο ρξόλνο παξάδνζεο. Ο ζπκβαηηθόο ρξόλνο παξάδνζεο κπνξεί κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ κεηά από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ λα παξαηαζεί κέρξη ην 1/4 απηνύ ύζηεξα από ζρεηηθό αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή πνπ ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ από ηελ ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ. Σν ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο κέρξη ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ παξάδνζεο, δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξν από ην 1/8 νιόθιεξνπ ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ. Η παξαιαβή ζα γίλεη εληόο ελόο (1) κελόο από ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο. Γ.4. Δγγπήζεηο. Σν πιήξεο όρεκα (πιαίζην ππεξθαηαζθεπή εμνπιηζκόο) πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα δύν (2) έηε ηνπιάρηζηνλ από ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ από ηνλ Γήκν. Θα εθηηκεζεί ν κεγαιύηεξνο ρξόλνο εγγύεζεο. Γελ γίλνληαη απνδεθηέο θαη δελ ιακβάλνληαη ππόςε θαηά ηελ αμηνιόγεζε, πξνζθνξέο πνπ νη εγγπήζεηο αλαθέξνληαη ζε επηκέξνπο εμαξηήκαηα ή πιηθά, παξά κόλν γηα πιήξεο ην όρεκα. Αθόκε απαηηείηαη εγγύεζε αληηζθσξηθήο πξνζηαζίαο ηνπ νρήκαηνο θαη ηεο ππεξθαηαζθεπήο γηα πέληε (5) έηε ηνπιάρηζηνλ. Οη εγγπήζεηο πξέπεη λα παξέρνληαη από ηνλ πξνκεζεπηή θαη όρη από θαηαζθεπαζηέο. Γ.5. Δθπαίδεπζε. Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα εθπαηδεύζεη δύν (2) ηερληθνύο ηνπ Γήκνπ ζε ζέκαηα ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ πξνζθεξόκελνπ νρήκαηνο (πιαίζην θαη ππεξθαηαζθεπή) ζε θαηάιιειν ρώξν επηινγήο ηνπ πξνκεζεπηή. Η εθπαίδεπζε λα πεξηιακβάλεη ηνλ εληνπηζκό βιαβώλ κέζσ Η/Τ εθ όζνλ ππάξρεη αλάινγν ζύζηεκα. Σα έμνδα κεηάβαζεο θαη δηακνλήο ησλ ηερληθώλ, θαζώο θαη ε παξνπζία δηεξκελέα βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. Η νινθιήξσζε ηεο εθπαίδεπζεο ζα γίλεη πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαιαβήο ηνπ νρήκαηνο. Δ. ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Δ.1. Οπζηώδεηο απαηηήζεηο. Όιεο νη παξαπάλσ απαηηήζεηο, γηα ηηο νπνίεο αλαθέξεηαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ζεσξνύληαη νπζηώδεηο.

11 Δ.2. Δγθξίζεηο Παξειθόκελα. Ο ίδηνο ν πξνκεζεπηήο κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ νρήκαηνο, πξέπεη λα θξνληίζεη κε δηθά ηνπ έμνδα, γηα ηνλ εθνδηαζκό ηνπ απηνθηλήηνπ κε ηηο απαξαίηεηεο πηλαθίδεο θπθινθνξίαο ηνπ. Οη πηλαθίδεο θπθινθνξίαο ηνπ πξέπεη λα εθδνζνύλ ζην ηκήκα ζπγθνηλσληώλ ηνπ λνκνύ ηεο έδξαο ηνπ Γήκνπ. Γηα ην ηύπν ηνπ πξνζθεξόκελνπ πιαηζίνπ θαη ηεο ππεξθαηαζθεπήο, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενύληαη λα παξαδώζεη δύν (2) ζεηξέο βηβιίσλ αληαιιαθηηθώλ θαη επηζθεπήο (Work Shop Manual), γξακκέλα ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή γιώζζα, επηζπκεηό θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. ΥΑΝΙΑ Ο ΤΝΣΑΞΑ ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ Σ.Τ.Γ.Υ. ΟΦΟΚΛΗ ΜΑΤΡΟΜΜΑΣΗ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΟΦΟΚΛΗ ΣΙΡΑΝΣΩΝΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙKΟ

12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ ΓΗΜΟ ΥΑΝΙΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Πιεξνθ.: νθνθιήο Μαπξνκκάηεο Γξεγνξίνπ Δ 50 & Κ. θαθηαλάθε Υαληά Κξήηεο, Σει.: Fax: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΓΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΛΔΣΗ ( ) Α/Α ΔΙΓΟ Μ.Μ. ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΑ ΤΝΟΛΟ 1. Τδξνθόξα ΣΔΜ , ,78 ΤΝΟΛΟ ,78 Φ.Π.Α. 19% ,22 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ,00 ΥΑΝΙΑ Ο ΤΝΣΑΞΑ ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ Σ.Τ.Γ.Υ. ΟΦΟΚΛΗ ΜΑΤΡΟΜΜΑΣΗ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΟΦΟΚΛΗ ΣΙΡΑΝΣΩΝΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙKΟ

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ κάδων κομποζηοποίηζης Αρ. Μελ. 40/2015 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 1.ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η κειέηε απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαηλνύξγησλ θάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ-

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- ΠΔΙΡΑΙΑ, 01-06-2012 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- Α.1 κοπόρ Σν απηνθίλεην ζα ρξεζηκνπνηεζεί από ην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε / Αξρεγείν Λ-ΔΛ.ΑΚΣ. (ΛΙΜΔΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΤΔΙ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΓΟΚΙΜΙΟΤ

ΛΤΔΙ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΓΟΚΙΜΙΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2013 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Μάθημα : Σερλνινγία Απηνθηλήησλ ΘΚ Ημεπομηνία

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Σειηθνύ Χξήζηε. πεξηβάιινλ. Σα ζπζηήκαηα Landi Renzo ζαο δηαθαιίδνπλ νηθνλνκία, λνκηκόηεηα, αζθάιεηα θαη θηιηθόηεηα πξνο ην

Εγρεηξίδην Σειηθνύ Χξήζηε. πεξηβάιινλ. Σα ζπζηήκαηα Landi Renzo ζαο δηαθαιίδνπλ νηθνλνκία, λνκηκόηεηα, αζθάιεηα θαη θηιηθόηεηα πξνο ην Εγρεηξίδην Σειηθνύ Χξήζηε Αγαπεηέ πειάηε, ζαο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε ηε LandiRenzo γηα ην ζύζηεκα πγξαεξηνθίλεζήο ηνπ νρήκαηόο ζαο. αο εγγπόκαζηε όηη ην ζύζηεκα πγξαεξηνθίλεζήο ζαο είλαη κηα αμηόπηζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΑΔΑ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 Τπεξεζία: Σερληθή Τπεξεζία Αξ. Πξωη : 1229 Πιεξνθ. Νηθνιάνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ Σερληθή Ηκεξίδα Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ 1 πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο KERS -Kinetic Energy Recovery System Σπζηήκαηα αλάθηεζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. Απηή ε ηερλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διπλ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τηλ Fax: 25410-26494 Κιν: 6937204580 Τν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

SPARK ΑΦΑΛΕΘΑ. 1,0lt LS MINUS ESC 1,0lt LS PLUS ESC 1,0lt LT ESC 14'' 1,2lt LΣZ ESC RSA ΕΚΔΟΗ

SPARK ΑΦΑΛΕΘΑ. 1,0lt LS MINUS ESC 1,0lt LS PLUS ESC 1,0lt LT ESC 14'' 1,2lt LΣZ ESC RSA ΕΚΔΟΗ PARK 1,0lt L MINU EC 1,0lt L PLU EC 1,0lt LT EC 14'' 1,2lt LΣZ EC RA ΠΡΟΣΕΘΝΟΜΕΝΗ ΛΘΑΝΘΚΗ ΣΘΜΗ 8.890 10.160 11.160 12.390 ΛΘΑΝΘΚΗ ΣΘΜΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΕ ΕΚΠΣΧΗ 7.580 9.060 9.860 10.660 ΠΡΟΣΕΘΝΟΜΕΝΗ ΛΘΑΝΘΚΗ ΣΘΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

C.L.M. Σν ζύζηεκα CLM πνπ πξνηείλεη ε Reform ελζσκαηώλεη ηηο παξαθάησ νληόηεηεο (modules):

C.L.M. Σν ζύζηεκα CLM πνπ πξνηείλεη ε Reform ελζσκαηώλεη ηηο παξαθάησ νληόηεηεο (modules): C.L.M. Η Reform αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνύ δηαρείξηζεο ηεο ζρέζεο κε ηνπο πειάηεο αιιά θαη κε ηνπο πόξνπο κηαο εηαηξείαο ή ελόο νξγαληζκνύ, μεθίλεζε ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ πξνώζεζε

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο γηα ζπληεξήζεηο Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ηίζεληαη ζε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε πξνθεηκέλνπ λα θαηαηεζνύλ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΚΤΙΣΤΟ ηόκην εθξνήο VENTURI λεξνύ 1 ½ / αέξα ½ Δληνηρίδεηαη ζην ΒΔΣΟΝ Δκπξόζζην ζηνκίνπ VENTURI θαηεπζπλόκελν ΒΔΣΟΝ 5 m3/h Δκπξόζζην

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Όηαλ ζπιιάβακε ηελ ηδέα ηνπ MSMS βάιακε ηξεηο μεθάζαξνπο ζηόρνπο: Τελ απηνκαηνπνίεζε ησλ εηαηξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ Σερληθή Ηκεξίδα Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ 1 Έιεγρνο, ζπληήξεζε θαη επηζθεπήο πβξηδηθώλ νρεκάησλ. Βαζηθέο αξρέο ειέγρνπ, ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο νρεκάησλ Κσδηθνί Γηάγλσζεο Βιαβώλ Τβξηδηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΠΔΙΡΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ,

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγμαηα Νέας έκδοζης με διαζηαζιολόγηζη καηαζκεσών από οπλιζμένο Σκσρόδεμα, Χάλσβα ή Ξύλο, ζύμθωνα με Εσρωκώδικες 2, 3 και 5

Παραδείγμαηα Νέας έκδοζης με διαζηαζιολόγηζη καηαζκεσών από οπλιζμένο Σκσρόδεμα, Χάλσβα ή Ξύλο, ζύμθωνα με Εσρωκώδικες 2, 3 και 5 Παραδείγμαηα Νέας έκδοζης με διαζηαζιολόγηζη καηαζκεσών από οπλιζμένο Σκσρόδεμα, Χάλσβα ή Ξύλο, ζύμθωνα με Εσρωκώδικες 2, 3 και 5 Copyright RUNET Software www.runet.gr 1 1. Παραδείγματα 1.1 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ 40 ΕΔΤΓΖ ΚΡΤΠΣΟΤΚΔΤΩΝ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ 40 ΕΔΤΓΖ ΚΡΤΠΣΟΤΚΔΤΩΝ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ 40 ΕΔΤΓΖ ΚΡΤΠΣΟΤΚΔΤΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΑ Α.1 κοπόρ Σα δεύγε ζπζθεπώλ (θξππηνζπζθεπή-θαμ) ζα ρξεζηµνπνηεζνύλ από ην ΤΠηΠ/ Α.Λ.-ΔΛ.ΑΚΣ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο επηθνηλσλίαο επηπέδνπ δηαβάζµηζεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Σμήμα Μησανολογίαρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: «ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΣΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ»

Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Σμήμα Μησανολογίαρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: «ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΣΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ» Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μησανολογίαρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: «ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΣΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ» ποςδαζηήρ : Ειζηγηηήρ : Αλεξανδπήρ Γεώπγιορ ηάμορ πςπίδων Καβάλα 009 ΠΡΟΛΟΓΟ

Διαβάστε περισσότερα