ΑΟΗΘ. ΞΟΝΠΦ Β /15. ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΝΚΑΓΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ Γηα ηα κέιε ηνπ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΟΗΘ. ΞΟΝΠΦ. 10102Β /15. ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΝΚΑΓΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ Γηα ηα κέιε ηνπ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ"

Transcript

1 ΑΟΗΘ. ΞΟΝΠΦ Β /15 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΝΚΑΓΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ Γηα ηα κέιε ηνπ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ Αζήλα, 17 Απξηιίνπ 2015 Σελίδα 1 από 9

2 ΞΟΝΠ ΡΝ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ Αζήλα, 17 Απξηιίνπ 2015 Θύξηνη, ΝΚΑΓΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΚΔΙΥΛ ΠΑΠ Ζ "ΔΘΛΗΘΖ" αηζζάλεηαη ηδηαίηεξε ηθαλνπνίεζε γηαηί έρεη ηελ επθαηξία λα ζπλεξγαζηεί καδί ζαο ζηελ δηακόξθσζε ελόο Ξξνγξάκκαηνο ΝΚΑΓΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ησλ κειώλ ηνπ Ππιιόγνπ ζαο. Νη εξγαζίεο καο ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ εθαξκνγή Ξξνγξακκάησλ Νκαδηθώλ Αζθαιίζεσλ ρξνλνινγνύληαη από 30εηίαο, ζήκεξα δε πεξηζζόηεξνη ηνπ αζθαιηζκέλσλ απνιακβάλνπλ αζθαιηζηηθέο παξνρέο ησλ πξνγξακκάησλ καο. Ζ πείξα θαη ηα άξηζηα απνηειέζκαηα ηεο δξαζηεξηόηεηάο καο απηήο απνηεινύλ εγγύεζε γηα ηελ επηηπρία θαη ηνπ δηθνύ ζαο πξνγξάκκαηνο. Ζ πξνζθνξά καο ηζρύεη γηα ηξεηο (3) κήλεο από ηελ εκεξνκελία πνπ εθδόζεθε, ζα ζέιακε δε λα ζαο πιεξνθνξήζνπκε όηη αλ ε ζπλεξγαζία καο πξνρσξήζεη ζηελ έθδνζε ζπκβνιαίνπ ηόηε ζα μαλαγίλεη λένο ππνινγηζκόο κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ζα ηζρύνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρύνο ηνπ ζπκβνιαίνπ. Αο ζεκεησζεί όηη έλαο από ηνπο βαζηθόηεξνπο ιόγνπο ηεο επηηπρίαο καο είλαη ε δηαξθήο πξνζπάζεηά καο λα ηθαλνπνηνύκε ηηο εηδηθέο αλάγθεο ηεο θάζε επηρείξεζεο κε ηελ νπνία ζπλεξγαδόκαζηε. Κε απηό ην πλεύκα ζρεδηάζακε θαη ην δηθό ζαο πξόγξακκα πνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο ζειίδεο, πηζηεύνληαο όηη εμππεξεηεί ηηο παξνύζεο αλάγθεο ζαο θαη παξάιιεια κέλεη ηόζν ειαζηηθό ώζηε λα κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί νπνηεδήπνηε ρξεηαζηεί ώζηε λα είλαη πάληνηε πξνζαξκνζκέλν ζηηο λέεο ζπλζήθεο ηνπ Ππιιόγνπ ζαο. Κε ηηκή, "Ζ ΔΘΛΗΘΖ" ΑΛΥΛ. ΔΙΙ. ΔΡΑΗΟΗΑ ΓΔΛ. ΑΠΦΑΙΔΗΥΛ (ΑΦΚ : ) Γ. ΣΑΡΕΖΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝ Θ. ΦΥΡΖΠ Σελίδα 2 από 9

3 ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΕΥΖΠ - Πε πεξίπησζε ζαλάηνπ αζθαι/λνπ πξνζώπνπ από νπνηαδήπνηε αηηία, ζα θαηαβάιιεηαη ζηνπο δηθαηνύρνπο πνζό ,00.- ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΘΑΛΑΡΝ Ή ΚΝΛΗΚΖΠ ΑΛΗΘΑ- ΛΝΡΖΡΑΠ ΑΞΝ ΑΡΣΖΚΑ - Πε πεξίπησζε ζαλάηνπ αζθαι/λνπ πξνζώπνπ από αηύρεκα, ζα θαηαβάιιεηαη ζηνπο δηθαηνύρνπο πνζό ,00.- ( Πε ζπλδπαζκό κε ηελ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΕΥΖΠ ,00.-) - Πε πεξίπησζε πνπ αζθαιηδόκελν πξόζσπν θαηαζηεί κόληκα νιηθά αλίθαλν εμαηηίαο αηπρήκαηνο, ζα θαηαβάιιεηαη ζ απηό πνζό , Πε πεξίπησζε πνπ αζθαιηδόκελν πξόζσπν θαηαζηεί κόληκα κεξηθά αλίθαλν εμαηηίαο αηπρήκαηνο, ζα θαηαβάιιεηαη ζ απηό πνζνζηό % ησλ ,00.- ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα πνζνζηώλ Κόληκεο Κεξηθήο αληθαλόηεηαο από αηύρεκα. ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΔΟΔΗΑΠ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΘΑΗ ΔΜΥΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ ΑΞΝ ΑΡΣΖΚΑ H ΑΠΘΔΛΔΗΑ - Αλ αζθαιηδόκελν πξόζσπν ππνβιεζεί ζε δαπάλεο πνπ νθείινληαη ζε Λνζνθνκεηαθή ή Δμσλνζνθνκεηαθή Ξεξίζαιςε εμαηηίαο αηπρήκαηνο ή αζζελείαο, ζα ηνπ θαηαβάιιεηαη, κε ηνπο παξαθάησ πεξηνξηζκνύο, πνζνζηό ησλ πξαγκαηνπνηεζεηζώλ δαπαλώλ κε αλώηαην όξην γηα θάζε αζθαιηζηηθό έηνο ην πνζό ησλ , Αλώηαην θαηαβαιιόκελν πνζό γηα ρξήζε Γσκαηίνπ θαη Ρξνθή ηελ εκέξα , Αλώηαην θαηαβαιιόκελν πνζό γηα ρξήζε Γσκαηίνπ θαη Ρξνθή ηελ εκέξα ζε πεξίπησζε λνζειείαο ζε ζάιακν εληαηηθήο παξαθνινύζεζεο ή ζην Δμσηεξηθό 240, Αλώηαην θαηαβαιιόκελν πνζό γηα δαπάλεο Δμσλνζνθνκεηαθήο Ξεξίζαιςεο γηα θάζε άηνκν, γηα θάζε αζθαιηζηηθό έηνο , Αλώηαην θαηαβαιιόκελν πνζό γηα θάζε ηαηξηθή επίζθεςε... 60, Αλώηαηνο αξηζκόο ηαηξηθώλ επηζθέςεσλ γηα θάζε άηνκν, γηα θάζε αζθαιηζηηθό έηνο... ΣΥΟΗΠ ΝΟΗΝ ΠΖΚΔΗΥΠΖ : Πηελ Αζθάιηζε Δμσλνζνθνκεηαθήο Ξεξίζαιςεο, θαιύπηνληαη απνθιεηζηηθά δαπάλεο γηα Ηαηξηθέο Δπηζθέςεηο θαη Γηαγλσζηηθέο/Αθηηλνινγηθέο Δμεηάζεηο. Σελίδα 3 από 9

4 - Ππκκεηνρή ηεο ΔΘΛΗΘΖΠ ζηηο δαπάλεο : Α. Γηα Γαπάλεο Λνζνθνκεηαθήο Ξεξίζαιςεο 1. Πε πεξίπησζε πνπ αζθαιηδόκελν πξόζσπν ππνβιεζεί ζε λνζειεία ζε ΠΚΒΔΒΙΖΚΔΛΑ Λνζνθνκεία ζα θαηαβάιινληαη νη δαπάλεο από ηελ ΔΘΛΗΘΖ σο εμήο: α. Κε ζπκκεηνρή ηνπ Θύξηνπ Αζθαιηζηηθνύ Φνξέα ή άιιεο Αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο θαηά 20% ηνπιάρηζηνλ ζηηο δαπάλεο % β. Σσξίο ζπκκεηνρή ηνπ Θύξηνπ Αζθαιηζηηθνύ Φνξέα ή άιιεο Αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο θαηά 20% ηνπιάρηζηνλ ζηηο δαπάλεο... 80% ΠΖΚΔΗΥΠΖ: Ζ ρξήζε ηνπ Θύξηνπ Αζθαιηζηηθνύ Φνξέα είλαη ππνρξεσηηθή. 2. Πε πεξίπησζε πνπ αζθαιηδόκελν πξόζσπν ππνβιεζεί ζε λνζειεία ζε ΚΖ ΠΚΒΔΒΙΖΚΔΛΑ Λνζνθνκεία ζα θαηαβάιινληαη νη δαπάλεο από ηελ ΔΘΛΗΘΖ σο εμήο: α. Κε ζπκκεηνρή ηνπ Θύξηνπ Αζθαιηζηηθνύ Φνξέα ή άιιεο Αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο θαηά 20% ηνπιάρηζηνλ ζηηο δαπάλεο % β. Σσξίο ζπκκεηνρή ηνπ Θύξηνπ Αζθαιηζηηθνύ Φνξέα ή άιιεο Αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο θαηά 20% ηνπιάρηζηνλ ζηηο δαπάλεο... 80% ΠΖΚΔΗΥΠΖ: Ζ ρξήζε ηνπ Θύξηνπ Αζθαιηζηηθνύ Φνξέα είλαη ππνρξεσηηθή. Β. Γηα Γαπάλεο Δμσλνζνθνκεηαθήο Ξεξίζαιςεο α. Κε ζπκκεηνρή ηνπ Θύξηνπ Αζθαιηζηηθνύ Φνξέα ή άιιεο Αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο θαηά 20% ηνπιάρηζηνλ ζηηο δαπάλεο % β. Σσξίο ζπκκεηνρή ηνπ Θύξηνπ Αζθαιηζηηθνύ Φνξέα ή άιιεο Αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο θαηά 20% ηνπιάρηζηνλ ζηηο δαπάλεο... 80% ΠΖΚΔΗΥΠΖ: Ζ ρξήζε ηνπ Θύξηνπ Αζθαιηζηηθνύ Φνξέα είλαη ππνρξεσηηθή. Σελίδα 4 από 9

5 ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΝ ΔΞΗΓΝΚΑΡΝΠ ΑΞO ATYXHMA Ή AΠΘENEIA - Αλ αζθαιηδόκελν πξόζσπν λνζειεπηεί ζε Λνζνθνκείν εμαηηίαο αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο, ζα ηνπ θαηαβάιιεηαη γηα θάζε εκέξα λνζειείαο πνζό.. 50, Ζ παξνρή θαηαβάιιεηαη από ηελ πξώηε εκέξα ηεο λνζειείαο θαη κέρξη 90 εκέξεο ζε θάζε πεξίπησζε, αλεμάξηεηα από ην ύςνο ησλ δαπαλώλ λνζειείαο. ΠΖΚΔΗΥΠΖ : Ρν επίδνκα ζα θαηαβάιιεηαη ΚΝΛΝ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ θαηαβιεζεί Λνζνθνκεηαθέο δαπάλεο γηα ην ίδην γεγνλόο από ηελ αζθάιηζε ηεο Δπξείαο Λνζνθνκεηαθήο θαη Δμσλνζνθνκεηαθήο Ξεξίζαιςεο. ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΝ ΔΞΗΓΝΚΑΡΝΠ ΑΞO ATYXHMA Ή AΠΘENEIA - Αλ αζθαιηδόκελν πξόζσπν ππνβιεζεί ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε εμαηηίαο αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο, ζα ηνπ θαηαβάιιεηαη πνζό ίζν κε πνζνζηό επί ηνηο εθαηό (%) ησλ , Ρν επίδνκα ζα θαηαβάιιεηαη ζύκθσλα κε ηα πνζνζηά πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ πίλαθα ησλ ρεηξνπξγηθώλ επεκβάζεσλ, αλεμάξηεηα από ην ύςνο ησλ δαπαλώλ ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο. ΠΖΚΔΗΥΠΖ : Ρν επίδνκα ζα θαηαβάιιεηαη ΚΝΛΝ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ θαηαβιεζεί δαπάλεο γηα ακνηβή ρεηξνύξγνπ γηα ην ίδην γεγνλόο από ηελ αζθάιηζε ηεο Δπξείαο Λνζνθνκεηαθήο θαη Δμσλνζνθνκεηαθήο Ξεξίζαιςεο. ΝΗ ΘΑΙΤΔΗΠ ΗΠΣΝΛ ΝΙΝ ΡΝ 24ΥΟΝ ΘΑΗ ΠΔ ΝΞΝΗΝΓΖΞΝΡΔ ΚΔΟΝΠ ΡΝ ΘΝΠΚΝ Σελίδα 5 από 9

6 ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΓΔΗΑΠ ΞΟΝΠ ΡΝΠ ΑΠΦΑΙΗΠΚΔΛΝΠ ΡΖΙΔΦΥΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ: Ιεηηνπξγεί ζε 24σξε βάζε, 365 εκέξεο ηνλ ρξόλν θαη παξέρεη ζπκβνπιέο θαη πιεξνθνξίεο όπσο: Ηαηξηθέο ζπκβνπιέο από εθεκεξεύνληεο ηαηξνύο (Γηα θάζε ζέκα πγείαο Ξξνζσπηθό ή Νηθνγελεηαθό). Ππκβεβιεκέλα κε ηελ ΔΘΛΗΘΖ Λνζνθνκεία. ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖ ΠΚΒΔΒΙΖΚΔΛΑ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑ ΔΟΟΗΘΝΠ ΛΡΛΑΛ ΚΔΡΟΝΞΝΙΗΡΑΛ ΔΟΥΘΙΗΛΗΘΖ Αζελώλ ΑΘΖΛΑΦΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ ΚΖΡΔΟΑ (εθηόο καηεπηηθνύ) ΒΗΝΘΙΗΛΗΘΖ Αζελώλ ΒΗΝΘΙΗΛΗΘΖ Ξεηξαηά ΓΔΛΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ Θεζ/λίθεο ΘΑΛΝΠ ΠΡΑΟΝΠ Θεζ/λίθεο ΘΔΛΡΟΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ Θεζ/λίθεο ΒΗΝΘΙΗΛΗΘΖ Θεζ/λίθεο MEDITERRANEO ΔΟΥΘΙΗΛΗΘΖ ΞΑΗΓΥΛ ΓΔΗΑ ΞΔΗΟΑΦΘΝ ΘΔΟΑΞΔΡΖΟΗΝ ΙΖΡΥ (εθηόο καηεπηηθνύ) ΞΑΗΓΗΑΡΟΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΓΑΗΑ (εθηόο καηεπηηθνύ) ΑΘΖΛΥΛ ΗΑΡΟΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΑΘΖΛΥΛ ΗΑΡΟΗΘΝ ΓΗΑΒΑΙΘΑΛΗΘΝ ΗΑΡΟΗΘΝ ΤΣΗΘΝ Θεζ/λίθεο ΗΑΡΟΗΘΝ Ξ. ΦΑΙΖΟΝ ΗΑΡΟΗΘΝ ΞΔΟΗΠΡΔΟΗΝ ΟΔΑ (εθηόο καηεπηηθνύ) ΗΑΠΥ (γπλαηθνινγηθό) ΗΑΠΥ ΞΑΗΓΥΛ ΗΑΠΥ GENERAL ΗΑΠΥ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ (εθηόο καηεπηηθνύ) ΗASIS ΓΔΛΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ ΓΑΒΟΗΙΑΘΖ Σαλίσλ CRETA INTERCLINIC Ζξάθιεην Σελίδα 6 από 9

7 ΞΗΛΑΘΑΠ ΚΖΛΗΑΗΥΛ ΑΠΦΑΙΗΠΡΟΥΛ ΘΑΡ ΑΡΝΚΝ Κέζε ειηθία : 45 έηε (50% γπλαίθεο 50% άλδξεο) ATOMA: ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΕΥΖΠ Αζθαιηδόκελν θεθάιαην ,00.- Ξνζνζηό κελ. αζθαιίζηξνπ γηα θάζε : 0,221. Κεληαίν αζθάιηζηξν... 2,21.- ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΘΑΛΑΡΝ, ΚΝΛΗΚΖΠ ΝΙΗΘΖΠ Ή ΚΔΟΗΘΖΠ ΑΛΗΘΑΛΝΡΖΡΑΠ ΑΞΝ ΑΡΣΖΚΑ Αζθαιηδόκελν θεθάιαην ,00.- Ξνζνζηό κελ. αζθαιίζηξνπ γηα θάζε : 0,060. Κεληαίν αζθάιηζηξν... 0,60.- ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΓΑΞΑΛΥΛ ΔΟΔΗΑΠ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΘΑΗ ΔΜΥΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ ΑΞΝ ΑΡΣΖΚΑ Ή ΑΠΘΔΛΔΗΑ ΘΑΗ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΝ & ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΝ ΔΞΗΓΝΚΑΡΝΠ 14,60 1 αζθαιηδόκελνο , ΠΛΝΙΝ ΚΖΛ. ΘΑΘ. ΑΠΦΑΙΗΠΡΟΥΛ 17,41.- ΦΝΟΝΠ ΑΠΦΑΙΗΠΡΟΥΛ 1,52.- ΔΗΠΦΝΟΑ ΔΓΓΖΡΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ 0, ΠΛΝΙΝ ΚΖΛ. ΚΗΘΡ. ΑΠΦΑΙΗΠΡΟΥΛ 18,95.- ============= ΠΛΝΙΝ ΔΡΖΠΗΥΛ ΘΑΘ. ΑΠΦΑΙΗΠΡΟΥΛ 208,92.- ΠΛΝΙΝ ΔΡΖΠΗΥΛ ΚΗΘΡ. ΑΠΦΑΙΗΠΡΟΥΛ 227,40.- Πε πεξίπησζε αζθάιηζεο εμαξησκέλσλ κειώλ (ζύδπγνη ησλ δύν θύισλ κέρξη 70 εηώλ θαη παηδηά από 15 εκεξώλ κέρξη 18 εηώλ ή αλ ζπνπδάδνπλ κέρξη 25 εηώλ), ηα Κεληαία αζθάιηζηξα γηα ηελ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΓΑΞΑΛΥΛ ΔΟΔΗΑΠ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΘΑΗ ΔΜΥΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ ΑΞΝ ΑΡΣΖΚΑ Ή ΑΠΘΔΛΔΗΑ ΘΑΗ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΝ & ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΝ ΔΞΗΓΝΚΑΡΝΠ, νξίδνληαη σο εμήο: Γηα έλα εμαξηώκελν κέινο.. 14,60 ( Κηθηά 16,06 ).- Γηα δύν ή πεξηζζόηεξα εμαξη. κέιε... 29,20 ( Κηθηά 32,12 ).- Σελίδα 7 από 9

8 ΡΑΜΗΓΗΥΡΗΘΖ ΒΝΖΘΔΗΑ Πε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή μαθληθήο αζζέλεηαο πνπ ζα ζπκβεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηαμηδηνύ αζθαιηδόκελνπ πξνζώπνπ ( Κηζζσηνύ ή εμαξησκέλσλ κειώλ νηθνγέλεηαο ) ζηελ Διιάδα ή ζην Δμσηεξηθό, ζε απόζηαζε κεγαιύηεξε ησλ 50 ρηιηνκέηξσλ από ηνλ ηόπν θαηνηθίαο, ε ΔΘΛΗΘΖ ζα κεξηκλά γηα ηελ παξνρή ησλ πην θάησ αλαθεξνκέλσλ θαιύςεσλ: ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΝΠ ΔΞΑΛΑΞΑΡΟΗΠΚΝΠ ΔΞΑΛΑΞΑΡΟΗΠΚΝΠ ΚΔΡΑ ΡΖΛ ΘΔΟΑΞΔΗΑ ΔΞΗΠΘΔΤΖ ΠΓΓΔΛΝΠ ΞΟΝΠΥΞΝ ΔΜΝΓΑ ΓΗΑΚΝΛΖΠ ΠΓΓΔΛΝΠ ΞΟΝΠΥΞΝ ΞΟΝΥΟΖ ΔΞΗΠΡΟΝΦΖ ΔΞΑΛΑΞΑΡΟΗΠΚΝΠ ΠΝΟΝ ΔΜΝΓΑ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ ΠΡΝ ΔΜΥΡΔΟΗΘΝ ΚΔΣΟΗ ΔΟΥ 6.000,00.- ΞΗΛΑΘΑΠ ΔΡΖΠΗΥΛ ΑΠΦΑΙΗΠΡΟΥΛ - Γηα ηνλ άκεζα αζθαιηδόκελν.. Κηθηά 3, Γηα άκεζα αζθαιηδόκελν +1 εμαξη.κέινο...κηθηά 5, Γηα άκεζα αζθαιηδόκελν +2 ή πεξηζζόηεξα εμαξη.κέιε.κηθηά 7,35.- ===================================== Σελίδα 8 από 9

9 Π Ζ Κ Δ Η Υ Π Δ Η Π 1. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αζθάιηζε, είλαη απαξαίηεην λα ζπκκεηέρεη ζ' απηήλ ηνπιάρηζηνλ ην 70% ησλ εγγεγξακκέλσλ κειώλ ηνπ Ππιιόγνπ ζαο. 2. Ζ ζύλαςε ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ θαζώο θαη ε εμππεξέηεζή ηνπ από πιεπξάο πιεξνθόξεζεο, απνδεκηώζεσλ θαη είζπξαμεο αζθαιίζηξνπ, ζα γίλεηαη κέζσ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνπ Ππιιόγνπ ζαο. 3. Γελ εμαηξνύληαη νη πξνϋπάξρνπζεο αζζέλεηεο εθόζνλ ηα δηθαηνύκελα αζθάιηζεο πξόζσπα αζθαιίζηεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ πξνβιέπεη ην ζπκβόιαην ή γίλνληαη δεθηά ζηελ Αζθάιηζε από ηελ ΔΘΛΗΘΖ κεηά από έξεπλα αζθαιηζηκόηεηαο ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ πξνβιέπεηαη απηό. 4. Ξξηλ από ηελ έληαμε θάπνηνπ ζηελ αζθάιηζε, ζα εξεπλάηαη ε αζθαιηζηκόηεηά ηνπ. 5. Ν κεληαίνο ζπληειεζηήο αζθαιίζηξνπ πνπ αθνξά ηελ Αζθάιηζε Εσήο, ζα δηακνξθσζεί θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο αζθάιηζεο αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ κειώλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζ' απηήλ θαη ηνλ αξηζκό ηνπο. 6. Αζθαιίδνληαη ηα Κέιε ηνπ Ππιιόγνπ (άκεζα αζθαιηδόκελνη) κέρξη ην 70ό έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Γηθαίσκα αζθάιηζεο έρνπλ νη ζύδπγνη ησλ κειώλ κέρξη ην 70ό έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαζώο θαη ηα ηέθλα ηνπο, ηα νπνία αζθαιίδνληαη από ηελ 15 ε εκέξα ηεο γέλλεζήο ηνπο κέρξη 18 εηώλ ή 25 εάλ ζπνπδάδνπλ. 7. Ζ ΔΘΛΗΘΖ αλαιακβάλεη ηελ απνδεκίσζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη γηα ην πνζό ηνπ ΦΞΑ (13%) ζηηο «δαπάλεο παξνρήο ππεξεζηώλ λνζνθνκεηαθήο θαη ηαηξηθήο πεξίζαιςεο», δειαδή ζηηο δαπάλεο Λνζειείαο ζε Λνζνθνκείν, ζε Ππκβεβιεκέλα θαη Κε Ππκβεβιεκέλα κε ηελ ΔΘΛΗΘΖ Λνζνθνκεία, θαηά ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηεο ζηηο θαηαβαιιόκελεο δαπάλεο. ===================================== Σελίδα 9 από 9

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Δλεκεξσηηθό έληππν Αζθαιηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1)

Δλεκεξσηηθό έληππν Αζθαιηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1) ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1) Ζ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΩΖ δεκηνύξγεζε ην λέν πξόγξακκα «Σν Δθάπαμ ησλ Διιήλσλ», ην νπνίν δηαηίζεηαη κε αξρηθό θεθάιαην πνπ μεθηλάεη από 100 κόιηο επξώ, θαη εγγπάηαη σο ειάρηζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Π. Γθφιθε ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 210-8707894

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΑΤΣ/ΝΩΝ Πιεξνθνξίεο : Μ. Οηθνλνκνπνύινπ Δι. Ράπηε Σειέθσλα : : 210 3368124

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ

ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ Σν παξόλ πεξηέρεη ηνπο Γεληθνύο θαη Δηδηθνύο όξνπο όισλ ησλ θαιύςεσλ πνπ είλαη δπλαηόλ λα παξαζρεζνύλ από ηελ Δηαηξεία ERB EUROLIFE Α.Δ.Γ.Α. Από ηηο θαιύςεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ

ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ 26/9/2011 ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ Άξζξν 1 Πθνπόο Κε ηνλ παξφληα Θαλνληζκφ θαη ζην πιαίζην ηεο ζχκπξαμεο αθελφο ησλ κνλάδσλ πγείαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΕΩΖ ηεο Eurolife ERB Aζθαιηζηηθή

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΕΩΖ ηεο Eurolife ERB Aζθαιηζηηθή ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΕΩΖ ηεο Eurolife ERB Aζθαιηζηηθή 1 I / 2νο-14 Αγαπεηέ πλεξγάηε, ε θαισζνξίδνπκε ζηελ Eurνlife ERB Αζθαιηζηηθή. Απηφ ην εγρεηξίδην είλαη έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ηεο δνπιεηάο καο, γηαηί

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΤΠΟΦΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΔΛΙΧΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ.

ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΤΠΟΦΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΔΛΙΧΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ. ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟ / ΝΔΟ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟ Παιαηφο αζθαιηζκέλνο λνείηαη ν ππάιιεινο ν νπνίνο, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν δηνξηζκνχ ηνπ ζην Γεκφζην, έρεη αζθαιηζζεί γηα πξψηε θνξά ζε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010 ΠΑΔ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ Α.Ο. ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010 ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΜΖΠΖ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΗΑΠ Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ΚΔ ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΞΟΝΡΗΚΖΠΖΠ ΞΔΟ ΞΑΙΑΗΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΑΞΝΦΑΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

Άξζξν 1. ΠΑΡΟΥΗ. Άξζξν 2. ΟΡΙΜΟΙ

Άξζξν 1. ΠΑΡΟΥΗ. Άξζξν 2. ΟΡΙΜΟΙ ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Premium Γηάγλσζε Οινθιεξσκέλν - Τγεία Κσδηθόο θάιπςεο 30417 ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30417/ 10.2014/ Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε δηέπεηαη

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ 31-12-2010 Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΑΓΑΜ:15PROC002864560 ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑ: 7Υ4691ΩΓ-ΝΛ3 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & Αξ.Πξωη. Γ99/ΠΤ62/2332 ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ.Πξση.:Δ12Α/2282/2010 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΓΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ / ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΑΓΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ηοισεία ηηρ ςποτήθιαρ Δηαιπείαρ Δπσλπκία: Γηαθξηηηθόο ηίηινο: ΑΦΜ 2 : ΑΡΜΑΔ 2 : Έδξα 2 :..........

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ)

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) 1. Μηα επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ ζηηο ππεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -.

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. ΣηΕ.Οι 2306/2014 Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 13 ηνπ Λ. 3052/2002,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1 ο ύζηαζη Δπωνσμία Έδρα 1. πληζηάηαη Αλώλπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ ` ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ Η έθδνζε απηή ππνζηεξίρζεθε απφ ην Πξφγξακκα ηεο Επξσπατθήο Κνηλφηεηαο γηα ηελ Εξγαζία θαη Κνηλσληθή Αιιειεγγχε- PROGRESS (2007-2013) θαη εληάζζεηαη ζην γεληθφηεξν

Διαβάστε περισσότερα