Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α"

Transcript

1 ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας Τμήμα Λαχανοκομίας Εγχειρίδιο καλλιέργειας κηπευτικών ειδών για μικροκαλλιεργητές Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α : Εισαγωγή 1 Μελιτζάνα 2 Σομάτα 3 Πιπεριά 3 Λαχανοκομικό Φασόλι Μπιζέλι (αρακάς) 4 5 Μπάμια 6 Πεπονιά 7 Λάχανο 8 πανάκι 9 Πίνακες 10 Μάρτιος 2014 ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΝΣΡΟ ΓΕΩΡΓΙΚΘ ΕΡΕΤΝΑ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Σηλ , , Φαξ ,

2 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Κρομμύδας Κωνζηανηίνος Γεωπόνος Msc

3 Εισαγωγή Σο παρόν εγχειρίδιο αποςκοπεί ςτην εξοικείωςη του κοινοφ με την καλλιζργεια των κηπευτικών ειδών, των οποίων ο ςπόροσ διατίθεται προσ πώληςη ςε μικροκαλλιεργητζσ από το Κζντρο Γεωργικήσ Ζρευνασ Βόρειασ Ελλάδασ (Κ.Γ.Ε.Β.Ε.). Επειδή το εγχειρίδιο αυτό απευθφνεται κυρίωσ ςε εραςιτζχνεσ καλλιεργητζσ, κρίθηκε ςκόπιμο να ςυμπεριληφθοφν χρήςιμεσ πληροφορίεσ για κάθε κηπευτικό είδοσ και όχι για κάθε ποικιλία ξεχωριςτά. υνοπτικά, παρατίθενται για κάθε είδοσ ξεχωριςτά πληροφορίεσ για την εποχή και τον τρόπο ςποράσ και μεταφφτευςησ, τη λίπανςη και τη ςυγκομιδή. το τζλοσ του εγχειριδίου οι παραπάνω πληροφορίεσ δίνονται ςυγκεντρωτικά ςε πίνακεσ (διαμόρφωςη κατάλληλη για εκτφπωςη). Σο φωτογραφικό υλικό και οι πληροφορίεσ που παρατίθενται είναι από το βιβλίο του διατελζςαντα ερευνητή του Κ.Γ.Ε.Β.Ε. Δρ. Φωτίου Μπλζτςου Πρακτική Λαχανοκομία και Παραδοςιακζσ Ποικιλίεσ (Εκδόςεισ Ηήτη), ςτο οποίο θα μποροφςε να ανατρζξει κανείσ για περιςςότερεσ πληροφορίεσ ςχετικά με τισ ελληνικζσ παραδοςιακζσ ποικιλίεσ κηπευτικών.

4 Μελιτζάνα Solanum melongena L. οικ. Solanaceae Η μελιηζάνα θαιιηεξγείηαη γηα ηνπο θαξπνύο ηεο αλαπηύζζεηαη θαιύηεξα ζε εδάθε κε ph 6,0-7,2 ζπέξλεηαη ζε δίζθνπο θαη αξγόηεξα κεηαθπηεύεηαη ζην ρωξάθη ή ζην ζεξκνθήπην θπηά παξάγεη ππαίζξηα 2,5-3,3 ηόλνπο/ζηξ. θαη ζην ζεξκνθήπην 7-8 ηόλνπο/ζηξ. Τν θπηό ηεο κειηηδάλαο είλαη όξζην, εύξωζην, ζπκπαγέο κε 3-5 θύξηνπο πιάγηνπο βιαζηνύο. Η κειηηδάλα θαιιηεξγείηαη ζην ύπαηζξν θαη ζηα ζεξκνθήπηα θαη θαηαλαιώλεηαη ωο θύξηα ηξνθή, νξεθηηθό (ηνπξζί) θαη γιύθηζκα. Εθνδηάδεη ηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό κε βηηακίλεο (A, C, ληαζίλε, ζεηακίλε, ξηβνθιαβίλε) θαη ιίγεο ζεξκίδεο. Σπορά και μεηαθύηεσζη Ο ζπόξνο ηεο κειηηδάλαο ζπέξλεηαη ηνλ Ιαλνπάξην-Μάξηην ζε δίζθνπο πνπ πεξηέρνπλ ηύξθε ή κείγκα ηύξθεο πεξιίηε θαη βεξκηθνπιίηε ζε αλαινγία 3:2:1 θαη' όγθν. Ο ζπόξνο θπηξώλεη ζε 6-8 εκέξεο ζε ζεξκνθξαζία C θαη ζε 15 εκέξεο ζε ζεξκνθξαζία ρακειόηεξε από 13 C. Όηαλ ηα ζπνξόθπηα απνθηήζνπλ 2-3 πξαγκαηηθά θύιια κεηαθπηεύνληαη ζε δίζθνπο ρωξηζκέλνπο ζε ζέζεηο (δηαζηάζεωλ 5,5 x 5,5 εθ., ζπλήζωο), όπνπ αλαπηύζζνληαη έωο όηνπ απνθηήζνπλ 4-5 πξαγκαηηθά θύιια. Τόηε ηα ζπνξόθπηα κεηαθπηεύνληαη ζην ρωξάθη ή ζην ζεξκνθήπην ζε γξακκέο πνπ απέρνπλ εθ. κεηαμύ ηνπο θαη εθ. θπηό από θπηό πάλω ζηε γξακκή. Σε έλα ζηξέκκα θπηεύνληαη θπηά. Τα ζπνξόθπηα αλαπηύζζνληαη θαιύηεξα ζε εδάθε πνπ έρνπλ 6,0-7,2 θαη ζε ζεξκνθξαζίεο C/16-20 C εκέξα/ λύρηα. Λίπανζη Σε έλα ζηξέκκα εθαξκόδνληαη πξηλ ή θαηά ηε κεηαθύηεπζε Ν 5-10 θηιά, Ρ θηιά θαη Κ θηιά. Όινο ν Ρ θαη ε κηζή πνζόηεηα Ν θαη Κ εθαξκόδεηαη πξηλ ή θαηά ηε κεηαθύηεπζε θαη ε ππόινηπε πνζόηεηα Ν θαη Κ ζε 2-3 ηζόπνζεο δόζεηο ζπλήζωο κεηά από θάζε ζπγθνκηδή. Από έλα ζηξέκκα ππαίζξηαο θαιιηέξγεηαο ζπγθνκίδνληαη 2,5-3,3 ηόλνη θαη από έλα ζηξέκκα ζεξκνθεπηαθήο θαιιηέξγεηαο 7-8 ηόλνη κειηηδάλεο. Καρποί ηης ποικιλίας μελιηζάνας «Έμι»

5 Τομάτα Solanum lycopersicon οικ. Solanaceae Η ηομάηα θαιιηεξγείηαη γηα ηνπο θαξπνύο ηεο αλαπηύζζεηαη θαιύηεξα ζε εδάθε κε ph 5,5-7,0 ζπέξλεηαη όπωο ε κειηηδάλα ππαίζξηα θπηά θαη ζην ζεξκνθήπην θπηά ηα θπηά ηωλ αλαξξηρώκελωλ πνηθηιηώλ ρξεηάδνληαη ππνζηύιωζε θαη αθαίξεζε ηωλ δεπηεξεπόληωλ βιαζηώλ παξάγεη ππαίζξηα 4,5-7 ηόλνπο/ζηξ θαη ζην ζεξκνθήπην10-15 ηόλνπο/ζηξ Η ηνκάηα θαιιηεξγείηαη ππαίζξηα ή ζε ζεξκνθήπηα γηα ηνπο θαξπνύο ηεο, νη νπνίνη είλαη πινύζηνη ζε βηηακίλεο, αλόξγαλα άιαηα θαη ωθέιηκα νμέα. Οη θαξπνί θαηαλαιώλνληαη λωπνί, καγεηξεκέλνη ή ωο βηνκεραληθό πξνϊόλ (ζάιηζα, ketchup θ,ι.π.) γηα ηε βειηίωζε ηεο γεπζηηθόηεηαο ηωλ θαγεηώλ. Σπορά και μεηαθύηεσζη Η ηνκάηα ζπέξλεηαη ην Δεθέκβξην-Μάξηην κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία πνπ ζπέξλεηαη θαη ε κειηηδάλα. Ο ζπόξνο ηεο θπηξώλεη ζε 5 εκέξεο ζε ζεξκνθξαζία C θαη ηα ζπνξόθπηα αλαπηύζζνληαη ζε ζεξκνθξαζία 18-23/14-16 C εκέξα/λύρηα. Τα ζπνξόθπηα κεηαθπηεύνληαη ζην ζεξκνθήπην ή ζην ρωξάθη όηαλ απνθηήζνπλ 4-5 πξαγκαηηθά θύιια ζε γξακκέο πνπ απέρνπλ εθ. κεηαμύ ηνπο θαη 50 εθ. θπηό από θπηό πάλω ζηε γξακκή. Σε έλα ζηξέκκα θπηεύνληαη ζε ππαίζξηα θαιιηέξγεηα θαη ζε ζεξκνθεπηαθή θαιιηέξγεηα ζπνξόθπηα. Τα ζπνξόθπηα ζηελ νξηζηηθή ηνπο ζέζε αλαπηύζζνληαη θαιύηεξα ζε ζεξκνθξαζίεο 18-23/15-17 C (εκέξα/ λύρηα) θαη ζε έδαθνο πνπ έρεη ξη 5,5-7,0. Υποζηήλωζη Σηηο αλαξξηρώκελεο πνηθηιίεο ηα θπηά ππνζηπιώλνληαη (ζηεξίδνληαη) ζην ζεξκνθήπην ζε ζπάγθν πνπ δέλεηαη ζε νξηδόληηα ζύξκαηα, θαη ζε ππαίζξηα θαιιηέξγεηα ζε παζζάινπο ή θαιάκηα γηα λα αλαπηύζζνληαη θαηαθόξπθα θαη κνλνζηέιερα. Δειαδή αθήλεηαη λα αλαπηπρζεί ν θεληξηθόο βιαζηόο θαη αθαηξνύληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα όινη νη δεπηεξεύνληεο βιαζηνί. Σε ππαίζξηα θαιιηέξγεηα ζπλήζωο α- θήλνπκε δύν βιαζηνύο γηα λα ππάξρεη επαξθήο βιάζηεζε, ε νπνία ζα πξνζηαηεύεη ηηο ηνκάηεο από ηνλ ήιην (ειηόθαπκα). Σηηο απηνθιαδεπόκελεο πνηθηιίεο ε αλάπηπμε ηνπ θπξίνπ ζηειέρνπο θαη ηωλ δεπηεξεπόληωλ βιαζηώλ ζηακαηά λωξίο θαη δεκηνπξγείηαη έλα ζπκπαγέο ζακλώδεο θπηό, ηνπ ν- πνίνπ νη θαξπνί ζπγθνκίδνληαη ζε ιίγα ρέξηα. Οη πνηθηιίεο απηέο όηαλ θαιιηεξγνύληαη γηα βηνκεραληθή ρξήζε δελ ππνζηπιώλνληαη, ελώ όηαλ θαιιηεξγνύληαη γηα ηελ παξαγωγή θαξπώλ γηα λωπή θαηαλάιωζε ζηεξίδνληαη ζε ζύξκαηα πνπ απιώλνληαη δεμηά θαη αξηζηεξά ηωλ θπηώλ. Λίπανζη Σε έλα ζηξέκκα εθαξκόδνληαη Ν θηιά (ακκωληαθή κνξθή), Ρ θαη Κ θηιά. Όιε ε πνζόηεηα ηνπ Ρ θαη ε κηζή πνζόηεηα ηνπ Ν θαη ηνπ Κ 2 0 εθαξκόδνληαη πξηλ ή θαηά ηε κεηαθύηεπζε θαη ε ππόινηπε πνζόηεηα ηνπ Ν θαη ηνπ Κ 2 0 θάζε εκέξεο αξρίδνληαο κεηά ηελ θαξπόδεζε ηεο πξώηεο ηαμηαλζίαο. Οη θαξπνί ωξηκάδνπλ ζε εκέξεο κεηά ηελ θαξπόδεζε. Οη θαξπνί πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ αγνξά ζπγθνκίδνληαη όηαλ θνθθηλίζνπλ θαηά ην 1/3 ζηελ θνξπθή, ελώ εθείλνη πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ ηνπηθή αγνξά ζπγθνκίδνληαη θόθθηλνη. Από έλα ζηξέκκα ππαίζξηαο θαιιηέξγεηαο ζπγθνκίδνληαη 4,5-7 ηόλνη ηνκάηεο θαη από έλα ζηξέκκα ζεξκνθεπηαθήο θαιιηέξγεηαο ζπγθνκίδνληαη ηόλνη. Ανώριμος καρπός (κάηω) και ώριμοι καρποί (πάνω) ηης ποικιλίας ηομάηας «Αρεηή»

6 Πιπεριά Capsicum annuum L. οικ. Solanaceae Η πιπεριά: θαιιηεξγείηαη γηα ηνπο θαξπνύο ηεο ζπέξλεηαη όπσο ε κειηηδάλα ππαίζξηα θπηά θαη ζην ζεξκνθήπην θπηά παξάγεη ππαίζξηα 4-5,5 ηόλνπο/ζηξ θαη ζην ζεξκνθήπην 8-12 ηόλνπο/ζηξ Η πηπεξηά θαιιηεξγείηαη γηα ηνπο θαξπνύο ηεο, νη νπνίνη εθνδηάδνπλ ηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό κε βηηακίλεο θαη αλόξγαλα άιαηα. Οη θαξπνί ηεο πηπεξηάο θαηαλαιώλνληαη σο θύξηα ηξνθή καγεηξεκέλεο (λσπέο ή θαηαςπγκέλεο), σο νξεθηηθό (λσπέο, ηνπξζί, θνλζέξβεο) θαη σο θαξύθεπκα (θόθθηλν πηπέξη). Σπορά και μεηαθύηεσζη Η πηπεξηά ζπέξλεηαη ηνλ Ιαλνπάξην-Μάξηην κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία πνπ ζπέξλεηαη ε κειηηδάλα. Ο ζπόξνο θπηξώλεη ζε 5-7 εκέξεο ζε ζεξκνθξαζία C θαη ζε πεξηζζόηεξεο εκέξεο ζε ζεξκνθξαζία ρακειόηεξε από 15 C. Τα ζπνξόθπηα αλαπηύζζνληαη θαιύηεξα ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 27/24 C (εκέξα/ λύρηα). Τα ζπνξόθπηα κεηαθπηεύνληαη ζην ρσξάθη ή ζην ζεξκνθήπην όηαλ α- πνθηήζνπλ 4-5 πξαγκαηηθά θύιια ζε γξακκέο πνπ απέρνπλ εθ. κεηαμύ ηνπο θαη εθ. θπηό από θπηό πάλσ ζηε γξακκή. Σε έλα ζηξέκκα θπηεύνληαη ππαίζξηα θαη ζην ζεξκνθήπην ζπνξόθπηα. Τα θπηά α- λαπηύζζνληαη ζην ρώξν πνπ κεηαθπηεύνληαη θαιύηεξα ζε ζεξκνθξαζίεο 20-24/15-18 C εκέξα/ λύρηα θαη ζε ξη εδάθνπο 5,5-6,8. Οη βιαζηνί ηνπ θπηνύ είλαη εύζξαπζηνη θαη κπνξεί λα ζπάζνπλ θαηά ηηο θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο, από ην βάξνο ησλ θαξπώλ θαη από ηζρπξνύο αλέκνπο. Λίπανζη Σε έλα ζηξέκκα εθαξκόδνληαη πξηλ ή θαηά ηε κεηαθύηεπζε Ν 6-8 θηιά, Ρ θαη Κ θηιά. Όιε ε πνζόηεηα Ρ θαη ε κηζή πνζόηεηα ηνπ Ν θαη ηνπ Κ εθαξκόδνληαη πξηλ ή θαηά ηε κεηαθύηεπζε θαη ε ππόινηπε πνζόηεηα Ν θαη Κ ζε 2-4 ηζόπνζεο δόζεηο ζπλήζσο κεηά από θάζε ζπγθνκηδή. Τν θπηό είλαη πνιύ παξαγσγηθό, γηαηί ε αλζνθνξία ηνπ είλαη ζπλερήο εθόζνλ ζπγθνκίδνληαη νη ώξηκνη θαξπνί. Ο θαξπόο αξρηθά είλαη πξάζηλνο θαη ζην ζηάδην ηεο θπζηνινγηθήο σξίκαλζεο γίλεηαη θόθθηλνο θαη είλαη γιπθόο ή θαπηεξόο αλάινγα κε ηελ θαςατθίλε πνπ πεξηέρεη. Οη θαξπνί απνθηνύλ ην ηειηθό κέγεζνο ζε 30 εκέξεο κεηά ηε γνληκνπνίεζε, νπόηε θαη ζπγθνκίδνληαη. Αλ δε ζπγθνκηζζνύλ θζάλνπλ ζην ζηάδην ηεο θπζηνινγηθήο σξίκαλζεο ζε 50 εκέξεο κεηά ηε γνληκνπνίεζε. Οη θαξπνί πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ παξαγσγή θόθθηλεο ζθόλεο πηπεξηνύ ζπγθνκίδνληαη ππεξώξηκνη, απνμεξαίλνληαη θαη αιέζνληαη. Από έλα ζηξέκκα ππαίζξηαο θαιιηέξγεηαο ζπγθνκίδνληαη 4-5,5 ηόλνη θαη από έλα ζηξέκκα ζεξκνθεπηαθήο θαιιηέξγεηαο 8-12 ηόλνη πηπεξηέο. Ώριμοι καρποί ηης ποικιλίας πιπεριάς «Φλωρίνης»

7 Λαχανοκομικό Φασόλι Phaseolus vulgaris L. οικ. Fabaceae (=Leguminosae) Το θαζόλι: θαιιηεξγείηαη γηα ηνπο ηξπθεξνύο αλώξηκνπο ινβνύο θαη γηα ηνπο μεξνύο ζπόξνπο ζπέξλεηαη είηε θαη επζείαλ ζην ρσξάθη, είηε πξώηα ζε δίζθνπο θαη έπεηηα κεηαθπηεύεηαη ηα θπηά ησλ αλαξξηρώκελσλ πνηθηιηώλ ρξεηάδνληαη ππνζηύισζε γηα ηε ζπνξά ελόο ζηξέκκαηνο ρξεηάδνληαη 5-12 θηιά ζπόξνπ θπηά λάλσλ πνηθηιηώλ θαη θπηά αλαξξηρώκελσλ παξάγεη ζην ζεξκνθήπην 2-2,5 ηόλνπο/ζηξ (αλαξξηρώκελεο πνηθηιίεο) θαη ππαίζξηα 1-1,5 ηόλν/ζηξ (λάλεο πνηθηιίεο) Η θαιιηεξγνύκελε θαζνιηά είλαη πνώδεο, εηήζην θπηό θαη νη πνηθηιίεο ηεο είλαη: α) λάλεο, β) αλαξξηρώκελεο θαη γ) εκηαλαξξηρώκελεο. Σηηο ξίδεο ησλ θπηώλ ζρεκαηίδνληαη θπκάηηα από ην βαθηήξην Rhizobium spp. πνπ ζπκβηώλεη κε ην θπηό θαη δεζκεύεη ην αηκνζθαηξηθό άδσην κε ην νπνίν εκπινπηίδεη ην έδαθνο. Η θαζνιηά θαιιηεξγείηαη γηα ηνπο ηξπθεξνύο αλώξηκνπο ινβνύο θαη γηα ηνπο μεξνύο ζπόξνπο (μεξά θαζόιηα). Οη λσπνί ινβνί θαηαλαιώλνληαη λσπνί ή θαηαςύρνληαη θαη δηαηεξνύληαη γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα. Σπορά και μεηαθύηεσζη Η θαζνιηά ζπέξλεηαη θαη' επζείαλ ζην ρσξάθη ζε δηαδνρηθέο ζπνξέο από ηελ άλνημε σο ην θζηλόπσξν. Σηε βόξεηα Ειιάδα ζπέξλεηαη ζπλήζσο ην πξώην 15λζήκεξν ηνπ Απξηιίνπ θαη ην πξώην 15λζήκεξν ηνπ Απγνύζηνπ. Όηαλ πξόθεηηαη λα θαιιηεξγεζεί ζε ζεξκνθήπην γηα πξώηκε παξαγσγή ζπέξλεηαη ζε δίζθνπο πνπ πεξηέρνπλ ηύξθε θαη κόιηο θπηξώζνπλ κεηαθπηεύνληαη. Γηα ηε ζπνξά ελόο ζηξέκκαηνο ρξεηάδνληαη 5-12 θηιά ζπόξνπ (εμαξηάηαη από ην κέγεζνο ηνπ ζπόξνπ). Οη λάλεο πνηθηιίεο ζπέξλνληαη ζε γξακκέο πνπ απέρνπλ εθ. κεηαμύ ηνπο θαη θπηό από θπηό πάλσ ζηε γξακκή εθ. Οη αλαξξηρώκελεο πνηθηιίεο ζπέξλνληαη ζε γξακκέο πνπ απέρνπλ εκ. μεταξύ τους και θπηό από θπηό πάλσ ζηε γξακκή εθ. θαη π- πνζηπιώλνληαη κε θαιάκηα (ππαίζξηα θαιιηέξγεηα) ή κε ζπάγθν (ζην ζεξκνθήπην). Σε έλα ζηξέκκα θαιιηεξγνύληαη θπηά ζηηο λάλεο πνηθηιίεο θαη θπηά ζηηο αλαξξηρώκελεο πνηθηιίεο. Τν ιαραλνθνκηθό θαζόιη αλαπηύζζεηαη θαιύηεξα ζε ειαθξά εδάθε πνπ έρνπλ ξη 5,5-7,0. Καιύηεξεο ζεξκνθξαζίεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θπηνύ είλαη από C, ελώ ζε ζεξκνθξαζίεο ρακειόηεξεο από 10 C ηα θπηά δελ αλαπηύζζνληαη. Λίπανζη Σε έλα ζηξέκκα εθαξκόδνληαη πξηλ ηε ζπνξά Ν 5-15 κιλά, Ρ θηιά θαη Κ θηιά. Η κεγαιύηεξε πνζόηεηα ιηπάζκαηνο εθαξκόδεηαη πξηλ ή θαηά ηε ζπνξά. Η έιιεηςε Με, Ζε θαη Fe θαη ε πεξίζζεηα Β κεηώλεη ζεκαληηθά ηηο απνδόζεηο Οη ινβνί αξρίδνπλ λα ζπγθνκίδνληαη πεξίπνπ δύν κήλεο κεηά ηε ζπνξά όηαλ απνθηήζνπλ ζρεδόλ ην πιήξεο κέγεζνο ηνπο. Από έλα ζηξέκκα ζεξκνθεπηαθήο θαιιηέξγεηαο αλαξξηρώκελσλ πνηθηιηώλ ζπγθνκίδνληαη 2-2,5 ηόλνη ινβώλ θαη από έλα ζηξέκκα ππαίζξηαο θαιιηέξγεηαο λάλσλ πνηθηιηώλ ζπγθνκίδεηαη 1-1,5 ηόλνο Λοβοί ηης νάνας ποικιλίας θαζολιού «Ζαργάνα Καβάλας» ζηο ζηάδιο ηης ζσγκομιδής

8 Μπιζέλι ή αρακάς Pisum sativum L. οικ. Fabaceae (=Leguminosae) Το μπιδέλι: θαιιηεξγείηαη γηα ηνπο ζπόξνπο ηνπ (αξαθάο) θαη γηα ηνπο ινβνύο ηνπ ζπέξλεηαη θαη επζείαλ ζην ρσξάθη γηα ηε ζπνξά ελόο ζηξέκκαηνο ρξεηάδνληαη 2-4 θηιά ζπόξνπ θπηά νη αλαξξηρώκελεο πνηθηιίεο είλαη θαηάιιειεο γηα ηνπο κηθξνθαιιηεξγεηέο θαη νη λάλεο γηα βηνκεραληθή ρξήζε παξάγεη 1-1,5 ηόλν λσπώλ ζπόξσλ/ζηξ Γενικές πλεροθορίες Τν κπηδέιη θαιιηεξγείηαη γηα ηνπο λσπνύο ή θαηαςπγκέλνπο αλώξηκνπο ζπόξνπο πνπ είλαη γλσζηνί σο αξαθάο θαη γηα ηνπο λσπνύο αλώξηκνπο ινβνύο, νη νπνίνη ζηα πξώηα ζηάδηα αλάπηπμήο ηνπο είλαη ηξπθεξνί θαη εδώδηκνη. Εθνδηάδεη ηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό κε πξσηεΐλεο, ίλεο, αλόξγαλα άιαηα θαη βηηακίλεο. To κπηδέιη ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπζηήκαηα ακεηςηζπνξάο θαη ρισξήο ιίπαλζεο, γηαηί εκπινπηίδεη ην έδαθνο κε άδσην θαη βειηηώλεη ηηο θπζηθνρεκηθέο ηνπ ηδηόηεηεο. Σπορά Τν κπηδέιη ζπέξλεηαη ζηνλ αγξό ηνλ Οθηώβξην- Ννέκβξην ζε πεξηνρέο κε ήπην ρεηκώλα ή λσξίο ηελ άλνημε (Φεβξνπάξην) ζε πεξηνρέο κε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ην ρεηκώλα. Σπέξλεηαη ζε γξακκέο πνπ απέρνπλ κεηαμύ ηνπο εθ. θαη θπηό από θπηό πάλσ ζηε γξακκή 5 εθ. Γηα έλα ζηξέκκα ρξεηάδνληαη 2-4 θηιά ζπόξνπ. Σε έλα ζηξέκκα θαιιηεξγνύληαη θπηά. Τν κπηδέιη αλαπηύζζεηαη θαιύηεξα ζε εδάθε πνπ έρνπλ ξη 5,8-6,8. Οη πνηθηιίεο κπηδειηνύ πνπ θαιιηεξγνύληαη είλαη λάλεο ή αλαξξηρώκελεο. Τα θπηά ησλ λάλσλ πνηθηιηώλ ζηακαηνύλ γξήγνξα ηελ αλάπηπμε ηνπο, γηαηί ζηελ θνξπθή ηνπο ζρεκαηίδεηαη ηαμηαλζία. Αλζίδνπλ ζε κηθξή ρξνληθή πεξίνδν θαη νη ινβνί ζπγθνκίδνληαη όινη καδί (θαηαιιειεο γηα βηνκεραληθή ρξήζε). Τα θπηά ησλ αλαξξηρώκελσλ πνηθηιηώλ αλζίδνπλ γηα κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν θαη νη ινβνί ζπγθνκίδνληαη ζηαδηαθά (θαηάιιειεο γηα ηνπο κηθξνθαιιηεξγεηέο θαη ηνπο εξαζηηέρλεο). Λίπανζε Σε έλα ζηξέκκα εθαξκόδνληαη πξηλ ή θαηά ηε ζπνξά 3-6 θηιά Ν, 6-12 θηιά Ρ θαη 6-15 θηιά Κ 2 0. Τν ιαραλνθνκηθό κπηδέιη κε εδώδηκν ηκήκα ην ινβό, ζπγθνκίδεηαη όηαλ ν ινβόο απνθηήζεη ζρεδόλ ην ηειηθό ηνπ κέγεζνο, αιιά νη ζπόξνη κόιηο έρνπλ αξρίζεη λα αλαπηύζζνληαη. Οη ινβνί ηνπ ιαραλνθνκηθνύ κπηδειηνύ πνπ θαιιηεξγείηαη γηα ην ζπόξν ηνπ ζπγθνκίδνληαη όηαλ είλαη πιήξσο αλαπηπγκέλνη, αιιά αθόκε πξάζηλνη θαη ηξπθεξνί. Οη πεξηζζόηεξεο πνηθηιίεο θζάλνπλ ζην ζηάδην ηεο ζπγθνκηδήο πεξίπνπ ζε 3 εβδνκάδεο κεηά ηελ πιήξε άλζηζε. Ο ρξόλνο ζπγθνκηδήο θπκαίλεηαη από εκέξεο από ηελ εκεξνκελία ηεο ζπνξάο θαη ζπγθνκίδνληαη ζηαδηαθά θάζε 3-4 εκέξεο. Από έλα ζηξέκκα ζπγθνκίδεηαη 1-1,5 ηόλνο λσπώλ ζπόξσλ κπηδειηνύ. Πράζινοι λοβοί και ζπόροι ηες ποικιλίας μπιδελιού «Αρακάς Κεθαλλενίας»

9 Μπάμια Abelmoschus-Hibiscus esculentus L. οικ. Malvaceae Η μπάμια: θαιιηεξγείηαη γηα ηνπο θαξπνύο ηεο ζπέξλεηαη θαη επζείαλ ζην ρσξάθη γηα ηε ζπνξά ελόο ζηξέκκαηνο ρξεηάδνληαη 1,5-2,0 θηιά ζπόξνπ θπηά θαηά ηε ζπγθνκηδή θαιύπηνπκε ηα γπκλά κέξε ηνπ ζώκαηνο γηαηί πξνθαιεί θαγνύξα παξάγεηεη θηιά/ζηξ Η κπάκηα είλαη έλα από ηα λεόηεξα θπηά πνπ εμεκεξώζεθαλ. Καιιηεξγνύληαλ ζηελ θνηιάδα ηνπ Νείινπ θαη από εθεί δηαδόζεθε ζηε βόξεηα Αθξηθή, ηηο Μεζνγεηαθέο ρώξεο θαη ηελ Ιλδία. Καιιηεξγείηαη γηα ηνπο αλώξηκνπο θαξπνύο, νη νπνίνη είλαη πνιύ ζξεπηηθνί θαη θαηαλαιώλνληαη καγεηξεκέλνη θξέζθνη ή θαηαςπγκέλνη. Σπορά Ο ζπόξνο ζπέξλεηαη θαη επζείαλ ζην ρσξάθη ζε γξακκέο πνπ απέρνπλ κεηαμύ ηνπο εθ. θαη θπηό από θπηό πάλσ ζηε γξακκή 5-8 εθ. Απηή ε ππθλή ζπνξά δελ επηηξέπεη ζηα θπηά λα αλαπηύμνπλ πιάγηνπο βιαζηνύο. Έηζη νη ινβνί ζρεκαηίδνληαη ζην θεληξηθό ζηέιερνο θαη δηεπθνιύλεηαη ε ζπγθνκηδή ηνπο. Γηα έλα ζηξέκκα ρξεηάδνληαη 1,5-2,0 θηιά ζπόξνπ. Ο ζπόξνο θπηξώλεη ζε 7-10 εκέξεο, όηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ εδάθνπο είλαη κεγαιύηεξε από 15 C, ελώ θαζπζηεξεί λα θπηξώζεη όηαλ ε ζεξκνθξαζία είλαη κηθξόηεξε. Γεληθά ν ζπόξνο θπηξώλεη δύζθνια γηαηί θαιύπηεηαη κε ζθιεξό πεξηζπέξκην. Σε έλα ζηξέκκα θαιιηεξγνύληαη θπηά. Τν θπηό αλαπηύζζεηαη γξήγνξα όηαλ ε ζεξκνθξαζία είλαη C θαη ε ζρεηηθή πγξαζία 65-85% θαη αλαπηύζζεηαη θαιύηεξα ζε εδάθε πνπ έρνπλ ξη 6-8. Λίπανζη Σε έλα ζηξέκκα εθαξκόδνληαη πξηλ ή θαηά ηε ζπνξά Ν 6-8 θηιά, Ρ κιλά και Κ θηιά. Όιε ε πνζόηεηα ηνπ Ρ θαη ε κηζή πνζόηεηα ηνπ Ν θαη ηνπ Κ εθαξκόδνληαη πξηλ ή θαηά ηε ζπνξά θαη ε ππόινηπε πνζόηεηα ηνπ Ν θαη ηνπ Κ εθαξκόδεηαη ζε ληηξηθή κνξθή ζε 2-3 ηζόπνζεο δόζεηο κεηά ηελ θαξπόδεζε. Οη αλώξηκνη εκπνξεύζηκνη θαξπνί απνθηνύλ ην επηζπκεηό κέγεζνο (6-8 εθ.) ζε 5-6 εκέξεο κεηά ηε γνληκνπνίεζε θαη πξέπεη λα ζπγθνκίδνληαη θάζε 2-3 εκέξεο γηα λα είλαη ηξπθεξνί, γηαηί ν θαξπόο κεγαιώλεη 2,6 εθ. ηελ εκέξα κεηά ηε γνληκνπνίεζε. Καηά ηε ζπγθνκηδή πξέπεη λα θνξάκε γάληηα θαη λα θαιύπηνπκε ηα γπκλά κέξε ηνπ ζώκαηνο, γηαηί ηα κηθξά αγθάζηα θαη νη ηξίρεο πνπ έρνπλ νη θαξπνί, ηα θύιια θαη ηα ζηειέρε πξνθαινύλ θαγνύξα. Δίλεη πςειή παξαγσγή θαη θαιή πνηόηεηα θαξπώλ όηαλ ε ζεξκνθξαζία είλαη C. Από έλα ζηξέκκα ζπγθνκίδνληαη θηιά ηξπθεξώλ ινβώλ. Οη α- λώξηκνη ινβνί θαηαλαιώλνληαη καγεηξεκέλνη ή θαηαςύρνληαη θαη θαηαλαιώλνληαη εθηόο επνρήο. Καρποί ηης ποικιλίας μπάμιας «Βελούδο» ζηο ζηάδιο ηης ζσγκομιδής

10 Πεπονιά Cucumis melo L. οικ. Cucurbitaceae Η πεπονιά: θαιιηεξγείηαη γηα ηνπο θαξπνύο ηεο ζπέξλεηαη θαη επζείαλ ζην ρωξάθη ή ζπέξλεηαη πξώηα ζε ηειάξα θαη έπεηηα κεηαθπηεύεηαη ππαίζξηα απηόξξηδα ή 300 εκβνιηαζκέλα θπηά θαη ζην ζεξκνθήπην θπηά παξάγεη ππαίζξηα 1,5-3,5 ηόλνπο/ζηξ θαη ζην ζεξκνθήπην 4,5-7 ηόλνπο/ζηξ Η πεπνληά θαιιηεξγείηαη γηα ηνπο θαξπνύο ηεο, νη νπνίνη θαηαλαιώλνληαη ώξηκνη. Οη βιαζηνί ηεο πεπνληάο έξπνπλ ζην έδαθνο ή αλαξξηρώληαη, όηαλ βξνπλ ζηεξίγκαηα. Οη δηάθνξνη ηύπνη πεπνληώλ πνπ θαιιηεξγνύληαη θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: α) κηθξά θαινθαηξηλά πεπόληα, β) δηθηπωηά θαινθαηξηλά πεπόληα θαη γ) ρεηκωληάηηθα πεπόληα. Σπορά και μεηαθύηεσζη Ο ζπόξνο ζπέξλεηαη απεπζείαο ζην ζεξκνθήπην ή ζην ρωξάθη, θαη γηα πξώηκε παξαγωγή κεηαθπηεύνληαη αλαπηπγκέλα ζπνξόθπηα. Γηα λα παξαρζνύλ ηα ζπνξόθπηα ν ζπόξνο ζπέξλεηαη ζε ηειάξα γηα λα θπηξώζεη (θπηξώλεη ζε 2-4 εκέξεο) θαη κόιηο εκθαληζζνύλ νη θνηπιεδόλεο (όηαλ είλαη αθόκα θιεηζηέο) κεηαθπηεύνληαη ζε αηνκηθά γιαζηξάθηα ή ζε δίζθνπο ρωξηζκέλνπο ζε ζέζεηο θαη αλαπηύζζνληαη ζε ζπνξείν ζην νπνίν ε ζεξκνθξαζία είλαη 21-23/17-18 C εκέξα/λύρηα. Τα ζπνξόθπηα όηαλ απνθηήζνπλ 4-6 πξαγκαηηθά θύιια κεηαθπηεύνληαη ζην ζεξκνθήπην ή ζην ρωξάθη ζε γξακκέο πνπ απέρνπλ εθ. κεηαμύ ηνπο θαη εθ. θπηό από θπηό πάλω ζηε γξακκή. Σε έλα ζηξέκκα θπηεύνληαη π- παίζξηα απηόξξηδα (κε εκβνιηαζκέλα) ζπνξόθπηα ή 300 εκβνιηαζκέλα ζπνξόθπηα θαη ζηα ζεξκνθήπηα ζπνξόθπηα. Η πεπνληά αλαπηύζζεηαη θαιύηεξα ζε εδάθε πνπ έρνπλ ξη 6-8. Τα θπηά όηαλ αλαπηύζζνληαη ζην έδαθνο ζπλήζωο δελ θιαδεύνληαη. Όηαλ όκωο αλαπηύζζνληαη ππνζηεξηγκέλα θιαδεύνληαη γηα λα πξωηκίζεη ε παξαγωγή. Σ' απηή ηελ πεξίπηωζε ην θπηό θνξπθνινγείηαη πάλω από ην 2 θύιιν θαη από ηηο καζράιεο ηωλ θύιιωλ αλαπηύζζνληαη δύν βιαζηνί 2 εο ηάμεο, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε ζηήξημε ηνπ θπηνύ. Από ηηο καζράιεο ηωλ παξαπάλω βιαζηώλ αλαπηύζζνληαη βιαζηνί 3εο ηάμεο, νη νπνίνη θνξπθνινγνύληαη κεηά ην 5 θύιιν θαη ζε απηνύο ηνπο βιαζηνύο ζρεκαηίδνληαη νη θαξπνί. Λίπανζη Σε έλα ζηξέκκα εθαξκόδνληαη πξηλ ηε ζπνξά (ή κεηαθύηεπζε) Ν θηιά (ακκωληαθή κνξθή), Ρ θηιά θαη Κ θηιά. Όιε ε πνζόηεηα ηνπ Ρ θαη ηνπ Κ 2 0 θαη ε κηζή πνζόηεηα ηνπ Ν εθαξκόδνληαη πξηλ ή θαηά ηε ζπνξά θαη ε ππόινηπε κηζή πνζόηεηα ηνπ Ν (ληηξηθή κνξθή) όηαλ αξρίζνπλ λα αλαπηύζζνληαη νη δεπηεξεύνληεο βιαζηνί. Όηαλ ηα πεπόληα απνθηήζνπλ ην ηειηθό κέγεζνο, πεξηνξίδνληαη ηα πνηίζκαηα γηα λα γίλνπλ γιπθά (δηεπθνιύλεηαη ε ζπγθέληξωζε ζαθράξωλ). Τα πεπόληα έρνπλ πεξηζζόηεξνπο από 9 βαζκνύο Brix (δειαδή ζάθραξα) θαη νη βαζκνί απηνί δελ απμάλνληαη κεηά ηε ζπγθνκηδή. Τα θαινθαηξηλά πεπόληα έρνπλ άξωκα, ελώ ηα ρεηκωληάηηθα δελ έρνπλ άξωκα, είλαη πην γιπθά από ηα θαινθαηξηλά θαη δηαηεξνύληαη γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα κεηά ηε ζπγθνκηδή (πεξηζζόηεξν από έλα κήλα). Από έλα ζηξέκκα ππαίζξηαο θαιιηέξγεηαο ζπγθνκίδνληαη 2,5-3,5 ηόλνη θαη από έλα ζηξέκκα ζεξκνθεπηαθήο θαιιηέξγεηαο 4,5-7,0 ηόλνη πεπνληώλ. Ώριμος καρπός ηης ποικιλίας πεπονιάς «Θρακιώηικο»

11 Λάχανο Brassica oleracea var. capitata L. οικ. Brassicaceae Το λάτανο: θαιιηεξγείηαη γηα ηελ θεθαιή ηνπ ζπέξλεηαη αξρηθά ζε ζπνξείν θαη έπεηηα κεηαθπηεύεηαη ζην ρωξάθη γηα ηε ζπνξά ελόο ζηξέκκαηνο ρξεηάδνληαη 25 γξακκάξηα ζπόξνπ θπηά. παξάγεη 3-3,5 ηόλνπο/ ζηξ To ιάραλν ή θεθαιωηό ιάραλν είλαη γλωζηό από ην 2500 π.χ. ήκεξα θαιιηεξγνύληαη 3 ηύπνη θεθαιωηνύ ιάραλνπ, ην ιεπθό ιάραλν, ην θόθθηλν θαη ην ζγνπξό (savoy). Σν ιάραλν είλαη πνιύ ζξεπηηθό ιαραληθό. Καηαλαιώλεηαη ωκό (ζαιάηα, ηνπξζί) ή καγεηξεκέλν θαη ηα εμωηεξηθά θύιια ηνπ είλαη κηα θαιή δωνηξνθή. Είλαη δηεηέο θπηό θαη ηνλ πξώην ρξόλν αλαπηύζζεηαη βιαζηηθά θαη ζρεκαηίδεη θεθαιή. Σν δεύηεξν ρξόλν αθνύ δερζεί ρακειέο ζεξκνθξαζίεο αλαπηύζζεη αλζηθό ζηέιερνο. πξαγκαηηθά θύιια θαη ζην ζηάδην απηό ηα ζπνξόθπηα κεηαθπηεύνληαη ζηνλ αγξό. Γηα ηε ζπνξά ελόο ζηξέκκαηνο ρξεηάδνληαη 25 γξακκάξηα ζπόξνπ. Η κεηαθύηεπζε ζην ρωξάθη γίλεηαη ηνλ Αύγνπζην- επηέκβξην ζε γξακκέο πνπ απέρνπλ εθ. κεηαμύ ηνπο θαη θπηό από θπηό πάλω ζηε γξακκή εθ. ε έλα ζηξέκκα θπηεύνληαη θπηά. Σν ιάραλν αλαπηύζζεηαη θαιύηεξα ζε εδάθε πνπ έρνπλ ξη 5,5-6,5 θαη αλέρεηαη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο από -3 ωο -5 C. Λίπανζη Η θεθαιή ηνπ ιάραλνπ ζρεκαηίδεηαη από ηα αλώηεξα (λεόηεξα) θύιια ηα νπνία είλαη ιεπθνθίηξηλα θαη δελ έρνπλ κίζρν. Οη άξηζηεο ζεξκνθξαζίεο γηα ην ζρεκαηηζκό ηεο θεθαιήο είλαη C. ' απηέο ηηο ζεξκνθξαζίεο ε θεθαιή απνθηά ην ηειηθό ηεο κέγεζνο ζε εκέξεο. Από έλα ζηξέκκα ζπγθνκίδνληαη 3-3,5 ηόλνη ιάραλα. Σπορά και μεηαθύηεσζη Σν ιάραλν ζπέξλεηαη ηνλ Απξίιην-Ινύλην ζε θαιά πξνεηνηκαζκέλν ζπνξείν ζην έδαθνο, ζε απινύο δίζθνπο ή ζε δίζθνπο πνπ είλαη ρωξηζκέλνη ζε ζέζεηο. Φπηξώλεη ζε 2-3 εκέξεο ζηνπο C, νπόηε εκθαλίδνληαη νη λεθξνεηδείο θνηπιεδόλεο ηνπ. ε εκέξεο ζρεκαηίδνληαη ηα δύν ε έλα ζηξέκκα εθαξκόδνληαη Ν (ζε ακκωληαθή κνξθή) 10-12, Ρ θηιά θαη Κ θηιά. Πξαθηηθά όιε ε πνζόηεηα ηνπ Ν θαη ην 1/3 ηνπ Ρ θαη ηνπ Κ 2 0 εθαξκόδνληαη πξηλ ή θαηά ηε κεηαθύηεπζε ηωλ ζπνξνθύηωλ, ε ππόινηπε πνζόηεηα ηνπ Ρ ζην ζηάδην ηνπ ζρεκαηηζκνύ ηεο θεθαιήο θαη ηνπ Κ 2 0 κεηά ην ζρεκαηηζκό ηεο θεθαιήο. Κεθαλή ηης ποικιλίας λάτανοσ «Κιλκίς»

12 Σπανάκι Spinacia oleracea L. οικ. Chenopodiaceae Το ζπανάκι: θαιιηεξγείηαη γηα ηα θύιια ηνπ ζπέξλεηαη απ επζείαο ζην ρσξάθη γηα ηε ζπνξά ελόο ζηξέκκαηνο ρξεηάδνληαη 2-3 θηιά ζπόξνπ θπηά παξάγεη 1,5-2 ηόλνπο/ ζηξ. Τν ζπαλάθη είλαη εηήζην ιαραληθό θαη θαιιηεξγείηαη γηα ηα θύιια ηνπ, ηα νπνία είλαη πινύζηα ζε βηηακίλεο (Α, Β, C) θαη ζίδεξν. Τα θύιια ηνπ ζρεκαηίδνληαη πάλσ ζε ππνηππώδε κε αλαπηπγκέλν βιαζηό θαη ζρεκαηίδνπλ εκθαλή ξνδέηα. Τα θύιια θαη νη ηξπθεξνί βιαζηνί ζην ζηάδην ηεο ξνδέηαο θαηαλαιώλνληαη θξέζθα ή θαηαςπγκέλα. Σπορά Η ζπνξά γίλεηαη θαη' επζείαλ ζην ρσξάθη από ην ηέινο ηνπ θαινθαηξηνύ (Αύγνπζην-Οθηώβξην) κέρξη ηηο αξρέο ηεο άλνημεο (Φεβξνπάξην- Μάξηην) ζε γξακκέο πνπ απέρνπλ κεηαμύ ηνπο εθ. Ο ζπόξνο θπηξώλεη ζε 5-6 εκέξεο ζε ζεξκνθξαζία εδάθνπο 8-10 C. Γηα ηε ζπνξά ελόο ζηξέκκαηνο ρξεηάδνληαη 2-3 κιλά σπόρου. Σε έλα ζηξέκκα αλαπηύζζνληαη θπηά. Αλαπηύζζεηαη θαιύηεξα ζε ειαθξηά εδάθε ηα νπνία έρνπλ ξη 6-7. Η ζπγθνκηδή αξρίδεη εκέξεο κεηά ηε ζπνξά. Τόηε ηα θπηά έρνπλ 5-8 πιήξσο αλαπηπγκέλα θύιια θαη μεξηδώλνληαη ή θόβνληαη θάησ από ην ζηέιερνο. Από έλα ζηξέκκα ζπγθνκίδνληαη 1,5-2,0 ηόλνη ζπαλαθηνύ. Φσηό ποικιλίας ζπανακιού «Αγία Παραζκεσή»

13 Πίνακας 1. Χρήσιμες πληροφορίες για τη σπορά και φύτευση των λαχανικών Λαχανοκομικό είδος Αριθμός σπόρων (1γραμ.) Σπόρος για σπορά ενός στρέμματος (γραμ./στρέμμα) Απευθείας Εποχή σποράς Σε σπορείο Αποστάσεις φύτευσης (εκ.) Βιολογικός Μεταξύ των γραμμών Επί της γραμμής κύκλος (ημέρες) Λάχανο Απρίλιος-Ιούνιος Λαχανοκομικό φασόλι 2, Μάρτιος-Μάιος ή Αύγουστος Μελιτζάνα Ιανουάριος-Μάρτιος Μπάμια Μάρτιος-Μάιος Μπιζέλι (αρακάς) ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τηλ , , Φαξ , Φεβρουάριος-Μάρτιος ή Οκτώβριος-Νοέμβριος Πεπονιά ή * Ιανουάριος-Μάρτιος Μάρτιος-Ιούνιος Πιπεριά Ιανουάριος-Μάρτιος Σπανάκι Μάρτιος-Απρίλιος ή Ιούλιος-Οκτώβριος Τομάτα * - Δεκέμβριος-Μάρτιος ή Ιούνιος-Αύγουστος *Ποσότητα σπόρου που χρειάζεται για σπορά και μεταφύτευση σποροφύτων Πίνακας 2. Αριθμός των ημερών που χρειάζεται ο σπόρος για να φυτρώσει και αριθμός ημερών που χρειάζεται το σπορόφυτο από το φύτρωμα μέχρι τη μεταφύτευση στον αγρό ή στο θερμοκήπιο Ημέρες που χρειάζεται ο σπόρος Ημέρες που χρειάζεται το Λαχανοκομικό είδος να φυτρώσει σπορόφυτο μέχρι Θερμοκρασία C (Προβλαστήριο) τη μεταφύτευση Ημέρας Νύχτας Λάχανο Μελιτζάνα Πεπονιά Πιπεριά Τομάτα Πίνακας 3. Αριθμός φυτών που καλλιεργούνται σε ένα στρέμμα και μέση παραγωγή ενός στρέμματος Λαχανοκομικό είδος Αριθμός φυτών που καλλιεργούνται σε ένα στρέμμα Παραγωγή από ένα στρέμμα (κιλά) Λάχανο Λαχανοκομικό φασόλι νάνα αναρριχώμενα Μελιτζάνα νάνα (Υ) (Θ) (Υ) (Θ) Μπάμια Μπιζέλι ή Αρακάς Πεπονιά Πιπεριά αυτόρριζα ή 300 εμβολ. (Υ) (Θ) (Υ) (Θ) (Υ) (Θ) (Υ) (Θ) Σπανάκι Τομάτα (Υ): Υπαίθρια καλλιέργεια (Θ): Θερμοκηπιακή καλλιέργεια (Υ) (Θ) (Υ) (Θ) Εγχειρίδιο καλλιέργειας κηπευτικών ειδών για μικροκαλλιεργητές

14 ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τηλ , , Φαξ , Πίνακας 4. Μέση ποσότητα λιπάσματος που χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια ενός στρέμματος 1 Λαχανοκομικό είδος Λάχανο Λαχανοκομικό φασόλι Μελιτζάνα Μπάμια Βασική 2 Ν Ρ Κ Ν 5-15 Ρ Κ N 2,5-5,0 Ρ Κ 2 0 7,5-10 Ν 6-8 Ρ Κ Χημική λίπανση (κιλα/στρεμμα) Επιφανειακή Ν 4-5 Στο στάδιο σχηματισμού της ροζέτας Ρ Στο στάδιο σχηματισμού της κεφαλής Κ 2 O 2-3 Μετά το σχηματισμό της κεφαλής - N 2,5-5,0 Κ 2 0 7,5-10 Σε 2-3 δόσεις μετά από κάθε συγκομιδή Ν 8-10 Κ Σε 2-3 δόσεις μετά την καρπόδεση Μπιζέλι (αρακάς) Πεπονιά Πιπεριά Σπανάκι Τομάτα Ν 3-6 Ρ Κ Ν 7,5-10 Ρ Κ Ν 6-8 Ρ Κ Ν 5-8 Ρ Κ Ν 5-10 Ρ Κ ,5 - Ν 7,5-10 Όταν αρχίσουν να αναπτύσσονται οι βλαστοί 2 ης τάξης Ν 5-6 Κ Σε δόσεις μετά από κάθε συγκομιδή Ν Σε δόσεις κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των φυτών Ν 5-10 Κ ,5 Σε δόσεις μετά από κάθε συγκομιδή 1 Η ποσότητα λιπάσματος είναι ενδεικτική. Για την ορθότερη εφαρμογή της λίπανσης (προστασία περιβάλλοντος, εξοικονόμηση χρημάτων) συστήνεται να προηγείται εδαφολογική ανάλυση 2 Πριν ή κατά τη σπορά/μεταφύτευση Εγχειρίδιο καλλιέργειας κηπευτικών ειδών για μικροκαλλιεργητές

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σπθηά. Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο

Σπθηά. Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο Σπθηά Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο Πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο ζπθηάο Η ζρεηηθά θαιή αληνρή ζηελ έιιεηςε λεξνύ Η κέηξηα αληνρή ζηελ αιαηόηεηα Η παξαγσγή λσπώλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟ ΑΓΓΕΙΟΠΕΡΜΩΝ. Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ Καζεγήηξηα. Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο Φπηώλ

ΑΝΘΟ ΑΓΓΕΙΟΠΕΡΜΩΝ. Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ Καζεγήηξηα. Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο Φπηώλ ΑΝΘΟ ΑΓΓΕΙΟΠΕΡΜΩΝ Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ Καζεγήηξηα Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο Φπηώλ Σκήκα Δαζνπνλίαο ΔΦΠ, παξ/κα Δξάκαο, ΣΕΙ Καβάιαο, ΑΝΘΟ ΣΩΝ ΑΓΓΔΙΟΠΔΡΜΩΝ Η εγγελήο αλαπαξαγσγή ησλ αγγεηνζπέξκσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

H καλλιέργεια ηης ροδιάς ζηην Ελλάδα ηαύξνο Βεκκνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Γελδξθνκίαο ΓΠΑ

H καλλιέργεια ηης ροδιάς ζηην Ελλάδα ηαύξνο Βεκκνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Γελδξθνκίαο ΓΠΑ H καλλιέργεια ηης ροδιάς ζηην Ελλάδα ηαύξνο Βεκκνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Γελδξθνκίαο ΓΠΑ Η θαιιηέξγεηα ηεο ξνδηάο Ρνδηά ή ξντδηά ή Ρνηά Punica granatum L. Οηθνγέλεηα Punicaceae (2n=16)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Poly-Feed. ςνιζηώμενερ Δοζολογίερ

Poly-Feed. ςνιζηώμενερ Δοζολογίερ Poly-Feed ςνιζηώμενερ Δοζολογίερ Πίνακαρ Πεπιεσομένων Σύποι Poly-Feed Poly-Feed GG... 3 Poly-Feed GG soilless....4 Poly-Feed Drip... 5 Poly-Feed Foliar... 6 ςνιζηώμενερ Δοζολογίερ για... Λαραληθά Κξεκκύδηα

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Adapt2change Προζαρμογή ηης αγροηικής παραγωγής ζηην κλιμαηική αλλαγή και ζηα περιοριζμένα αποθέμαηα νερού Εταίροι του Έργου

Adapt2change Προζαρμογή ηης αγροηικής παραγωγής ζηην κλιμαηική αλλαγή και ζηα περιοριζμένα αποθέμαηα νερού Εταίροι του Έργου Ινύιηνο 2016 ADAPT2CHANGE ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Adapt2change Προζαρμογή ηης αγροηικής παραγωγής ζηην κλιμαηική αλλαγή και ζηα περιοριζμένα αποθέμαηα νερού Εταίροι του Έργου ΣΕΙ Λάριςασ Επικεφαλισ Ετ. Ινςτιτοφτο

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

Magnisal. Τν θνξπθαίν ιίπαζκα ληηξηθνύ καγλεζίνπ

Magnisal. Τν θνξπθαίν ιίπαζκα ληηξηθνύ καγλεζίνπ Magnisal Τν θνξπθαίν ιίπαζκα ληηξηθνύ καγλεζίνπ Πεπιεσόμενα Τη είλαη ην Magnisal Αλάιπζε πξντόληνο Τα νθέιε ηνπ Magnisal Magnisal ή ζεηηθό καγλήζην; Εθαξκνγέο ηνπ Magnisal Σπκπηώκαηα έιιεηςεο καγλεζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα