Θα ήθελα να ξεκινήσω µε δυο προκαταρκτικές παρατηρήσεις. Πρώτον, µια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θα ήθελα να ξεκινήσω µε δυο προκαταρκτικές παρατηρήσεις. Πρώτον, µια"

Transcript

1 ƒ ƒ ªª THESAURUS LINGUAE GRAECAE: ª µ Eªª ƒ 21Ô πø * M ƒπ ANTE IA ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ ÙË K ÏÈÊfiÚÓÈ, Irvine Θα ήθελα να ξεκινήσω µε δυο προκαταρκτικές παρατηρήσεις. Πρώτον, µια µατιά στο πρ γραµµα αυτο του συνεδρίου µο λέει πως είµαι η µοναδική οµιλήτρια που δεν εκπροσωπεί, υπ τη στενή έννοια, κάποιο λεξικογραφικ έργο. Ωστ σο, πρέπει να προσθέσω τι το έργο Thesaurus Linguae Graecae (TLG TM ), αν και δεν πρ κειται για λεξικ per se, είναι µια µείζων λεξικογραφική πηγή, και υπ αυτή την έννοια, σα θα πω πρέπει να έχουν κάποια αξία γι αυτή τη συνάντηση. Έτσι, έρχοµαι και στη δε τερη παρατήρησή µου: λαµβάνοντας υπ ψη τη σ σταση του ακροατηρίου, δεν θεωρώ πως είναι απαραίτητη µια µακροσκελής εισαγωγή στο TLG. Εποµένως, θα περιοριστώ σε λίγα µ νο λ για για την ιστορία του έργου και θα εστιάσω την παρουσίασή µου στην παρο σα κατάσταση της τράπεζας δεδοµένων του και στις µελλοντικές προκλήσεις και κατευθ νσεις του. Οι προσπάθειες για τη δηµιουργία εν ς θησαυρο της ελληνικής γλώσσας ανάγονται στα χρ νια της ψιµης Αναγέννησης, ταν ο Stephanus εξέδωσε το 1572 τον δικ του θησαυρ : ένα λεξικ βασισµένο σε περίπου 140 γνωστο ς αρχαίους Έλληνες συγγραφείς. 1 Στις αρχές του αιώνα µας οι κλασικοί φιλ λογοι αποφάσισαν πως ήταν καιρ ς να δηµιουργηθεί ένας νέος θησαυρ ς, που θα απεικ νιζε µε ακρίβεια το ως τ τε γνωστ corpus της ελληνικής λογοτεχνίας. Ορίστηκε µια διεθνής ad hoc επιτροπή στην Ευρώπη, για να µελετήσει το κατά π σο θα ήταν δυνατή η πραγµατοποίηση εν ς τέτοιου έργου. Ο Hermann Diels, µέλος της επιτροπής, πρ βαλε το αντίθετο επιχείρηµα, δηλαδή πως ένας τέτοιος θησαυρ ς ήταν εξαρχής καταδικασµένος, εφ σον η σωζ µενη ελληνική γραµ- µατεία υπολογιζ ταν ως δέκα φορές µεγαλ τερη απ το corpus της λατινικής γραµµατείας, δηλαδή γ ρω στα 90 εκατοµµ ρια λέξεις, και συνεπώς ήταν υπερβολικά εκτεταµένη, για να µπορεί να ανθολογηθεί και να αναλυθεί σηµασιολογικά. Ο Diels αποκαλο σε το σχεδιαζ µενο λεξικ, αν θα µπορο σε να δηµι- * α) λες οι ηλεκτρονικές διευθ νσεις ήταν ακριβείς, ταν γραφ ταν το κείµενο. β) Oφείλω ιδιαίτερες ευχαριστίες στον καθηγητή Theodor Brunner, που µου διέθεσε αντίγραφα απ πολλές παρουσιάσεις που έκανε σε συνέδρια και επιστηµονικές εταιρείες, κατά τη διάρκεια των 25 χρ νων που διη θυνε το TLG. 1. Για µια ιστορία των βιβλίων και των λεξικών, βλ. Schottenloher 1989.

2 32 M ƒπ ANTE IA ουργηθεί κάτι τέτοιο, «τερατο ργηµα» και συνέκρινε το εγχείρηµα µε την προσπάθεια να προσδώσει κανείς «νου στο χάος». Σχεδ ν εκατ χρ νια αργ τερα, η δηµιουργία εν ς πλήρους ιστορικο λεξικο της ελληνικής γλώσσας εξακολουθεί να αποτελεί εξαιρετικ τ λµηµα. Ταυτ χρονα, µως, δεν υπάρχει αµφιβολία πως η έλευση της τεχνολογίας έχει διευκολ νει πολ αυτ που κάποτε φάνταζε ως ηράκλειο έργο, ως σχεδ ν ακατ ρθωτο. Θα µπορο σαµε να ισχυριστο µε πως η τεχνολογία χι µ νο µας έχει δώσει τα µέσα για να συντάξουµε ένα τέτοιο λεξικ, αλλά µας έχει δώσει εναλλακτικο ς τρ πους, νέα µέσα ή µεθοδολογίες, για να προσεγγίσουµε και να επιλ σουµε διάφορα λεξικογραφικά προβλήµατα. Καταρχάς, µως, πρέπει να αναρωτηθο µε αν τελικά το έργο της σ νταξης εν ς τεράστιου έντυπου λεξικο της ελληνικής γλώσσας, πως αυτ που είχαν οραµατιστεί οι φιλ λογοι στις αρχές του εικοστο αιώνα, είναι πραγ- µατοποιήσιµο ή ακ µη και απαραίτητο 2 ή µήπως θα ήταν προτιµ τερη σήµερα µια λεξικογραφική βάση δεδοµένων, η οποία θα είχε τη δυνατ τητα να ενηµερώνεται και να αναδιοργανώνεται συνεχώς. Αυτ είναι ένα ζήτηµα το οποίο, πως ελπίζω, θα διερευνήσει περισσ τερο η σηµερινή µας συνάντηση. 1. ƒ ƒ ªª TLG Το TLG ιδρ θηκε στο Πανεπιστήµιο της Kαλιφ ρνιας, Irvine, το 1972, µε τη γενναι δωρη προσφορά της Marianne McDonald και την τεχνική υποστήριξη του David Packard. Αποτελεί την πρώτη προσπάθεια να δηµιουργηθεί µια πλήρης µηχανογραφηµένη συλλογή ηλεκτρονικών κειµένων για τις κλασικές σπουδές. Απ την έναρξή του το TLG δεν σχεδιάστηκε ως λεξικ µε τη συνήθη αποσπασµατική λεξικογραφική δειγµατοληψία που χρησιµοποιήθηκε στη σ νταξη ή στον σχεδιασµ προγενέστερων θησαυρών, αλλά ως µια συλλογή απ πλήρη κείµενα, που το καθένα τους θα ήταν ακριβές «απείκασµα», στον βαθµ που αυτ είναι δυνατ ν, της έκδοσης-πηγής. Ο στ χος του έργου ήταν να εντοπίσει και να συγκεντρώσει λα τα γνωστά έργα της αρχαίας ελληνικής γραµµατείας και να δηµιουργήσει ένα µ νιµο ηλεκτρονικ αρχείο της, εφοδιάζοντάς µας έτσι µε ένα µέσο για την προώθηση της ανάπτυξης και άλλων εργαλείων έρευνας, που θα συµπεριλαµβάνουν και λεξικά, αλλά δεν θα περιορίζονται σε αυτά. Ακ µη και στη δεκαετία του 70 ή στις αρχές της δεκαετίας του 80, η δηµιουργία µιας τέτοιας συλλογής απαιτο σε έναν ειδικ υπολογιστή (έναν τροποποιηµένο HP-1000), σειρά απ προγράµµατα που θα έκαναν επαλήθευση και δι ρθωση των κειµένων και µια συγκεκριµένη κωδικοποίηση χαρακτήρων αρχικά σε «Άλφα» και έπειτα σε «Βήτα» φάση κωδικοποίησης για να ξεπεραστεί το πρ βληµα του ελληνικο αλφαβήτου Βλ. Johnson 1994, και Crane 1998, Για τη συµβατ τητα «Βήτα» και τη συµβατ τητα κωδικοποίησης για την Ελλάδα βλ. MacKay 1996, και Rusten 1996,

3 ƒ ƒ ªª THESAURUS LINGUAE GRAECAE: ª µ Eªª ƒ 21 πø 33 Eίκοσι πέντε χρ νια µετά, αυτή η ηλεκτρονική τράπεζα δεδοµένων είναι πια πραγµατικ τητα. Οι κλασικοί φιλ λογοι ευτ χησαν να έχουν στη διάθεσή τους αρκετές πολ σηµαντικές πηγές σε ηλεκτρονική µορφή. Εκτ ς απ το TLG, η παπυρολογική και επιγραφική συλλογή που δηµιο ργησαν τα πανεπιστήµια Duke, 4 Cornell και Ohio State υπ την αιγίδα του Ινστιτο του Ανθρωπιστικών Σπουδών Packard (Packard Humanities Institute), καθώς και το πιο πρ σφατο πρ γραµµα Perseus, 5 έχουν δώσει τη δυνατ τητα σε επιστήµονες του πεδίου µας να ασχοληθο ν µε την έρευνα σε θέµατα τα οποία θεωρο νταν ως τώρα υπερβολικά χρονοβ ρα και ανιαρά. Εφ σον οι κλασικοί φιλ λογοι δεν δαπανο ν πια πολ χρ νο στη συγκέντρωση υλικο, µπορο ν να επικεντρωθο ν περισσ τερο σε θέµατα ερµηνείας και ανάλυσης. Η ταξιν µηση, κατά αλφαβητική σειρά, του λεξιλογίου δεν είναι πλέον έργο χρονοβ ρο και επίπονο. Η µεταφορά του υλικο και η πρ σβαση σε αυτ έχουν γίνει ε κολη υπ θεση. Αντί να αναζητο ν δυσε ρετα κείµενα ανά τον κ σµο, οι επιστήµονες σήµερα µπορο ν να κυκλοφορο ν µε ολ κληρο το corpus της αρχαίας ελληνικής γραµµατείας σε έναν ψηφιακ δίσκο. Και το σπουδαι τερο, µπορο ν να διεξάγουν αναζητήσεις στα περιεχ µενα αυτο του δίσκου συχνά σε δευτερ λεπτα. Για παράδειγµα, ο Ιωάννης ο Χρυσ στοµος, ο πολυγραφ τερος συγγραφέας στην τράπεζα δεδοµένων του TLG, έχει πάνω απ 4,5 εκατοµµ ρια λέξεις σε εκδεδοµένες οµιλίες, επιστολές και υποµνήµατα. Ο εντοπισµ ς µιας συγκεκριµένης λέξης στο έργο του θα µπορο σε να διαρκέσει µια ολ κληρη ζωή. Με τη χρήση του υπολογιστή µπορεί να γίνει πλήρης αναζήτηση σε ένα-δυο λεπτά, ανάλογα µε την ταχ τητα του χρησιµοποιο µενου υπολογιστή. Ένα άλλο σηµαντικ επίτευγµα του TLG είναι ο Κανών, 6 ένας περιεκτικ ς κατάλογος λων των σωζ µενων αρχαίων συγγραφέων και έργων, που συντάχτηκε απ τη Luci Berkowitz και τον Karl Squitier.Ο Κανών αρχικά συντάχτηκε ως ηλεκτρονικ βοήθηµα για το προσωπικ του TLG, ως ένας τρ πος για να διατηρηθεί ένα αρχείο συγγραφέων και έργων που µετατράπηκαν σε µορφή αναγνώσιµη απ τον υπολογιστή. Πάντως πολ γρήγορα ο Κανών έγινε ανεκτίµητη πηγή, ντας ο πρώτος πλήρης κατάλογος λων των γνωστών κειµένων. Σήµερα ο Κανών διατίθεται και σε ηλεκτρονική και σε έντυπη µορφή, και περιέχει περισσ τερους απ συγγραφείς και πάνω απ έργα µε πληροφορίες για ον µατα, χρονολογίες, γεωγραφική προέλευση και περιγραφικά επίθετα για κάθε συγγραφέα, πως επίσης και λεπτοµερείς βιβλιογραφικές πληροφορίες για τις υπάρχουσες εκδ σεις λων των κειµένων. 4. Για µια περιγραφή της Τράπεζας εδοµένων Μη Λογοτεχνικών Παπ ρων του Duke βλ. Oates στο Solomon 1993, H βιβλιογραφία για το πρ γραµµα Perseus σε ηλεκτρονική και έντυπη µορφή είναι εκτεταµένη. Eνηµερωµένη πληροφ ρηση µπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα του προγράµµατος στη διε θυνση: 6. Berkowitz & Squitier Bλ. επίσης Berkowitz 1993, 34-61, και Squitier 1987,

4 34 M ƒπ ANTE IA Το TLG ετοιµάζει τώρα την πέµπτη έκδοση του CD ROM του, µε πάνω απ 73 εκατοµµ ρια λέξεις, οι οποίες αντιπροσωπε ουν ολ κληρο το corpus της αρχαίας ελληνικής γραµµατείας µέχρι το 600 µ.χ., και, επιπλέον, τα Σχ λια και τα περισσ τερα ιστοριογραφικά και λεξικογραφικά έργα ως το Το CD ROM του TLG περιέχει µ νον τα κείµενα που είναι γραµµένα σε «Βήτα» φάση κωδικοποίησης, ενώ τα εργαλεία, δηλαδή το λογισµικ για την έρευνα του δίσκου, παρέχονται απ διάφορους κατασκευαστές λογισµικο. Σε µια πρώιµη φάση του έργου είχε γίνει η επιλογή να µην ασχοληθεί το TLG µε την ανάπτυξη λογισµικο έρευνας. Έτσι, δηµιουργήθηκε µια σειρά πακέτων λογισµικο απ ανεξάρτητους κατασκευαστές. Αυτή η πολιτική είχε ορισµένες καλές πλευρές και άλλες λιγ τερο καλές. Το καλ ήταν τι η πληθώρα του λογισµικο έδινε στους χρήστες πολλές επιλογές και ανεξαρτησία ως προς τη χρήση λειτουργικο συστήµατος. Απ την άλλη πλευρά, δεν είναι πάντοτε διαθέσιµη τεχνική υποστήριξη γι αυτά τα προγράµµατα, και, το σπουδαι τερο, ο τ πος των δυνατών τρ πων αναζήτησης µπορεί να διαφέρει απ πρ γραµµα σε πρ γραµµα. Ταυτ χρονα, χωρίς πρακτική εµπειρία στην ανάπτυξη λογισµικο, το TLG δεν είχε την ευκαιρία να αξιολογήσει ή να αναθεωρήσει το σ στηµα κωδικοποίησης ή παράθεσης κειµένων, θέµατα που οπωσδήποτε θα είχαν γίνει αντικείµενο συζητήσεων, αν το TLG είχε συµµετοχή στην ανάπτυξη του λογισµικο. Καθώς ατενίζουµε το µέλλον, αντιµετωπίζουµε σειρά απ προκλήσεις αλλά και συναρπαστικές προοπτικές. 1.1 π ø ª ø π ƒπ Ã ª ƒ ª ø Η αρχική πρ θεση του έργου, πως ορίστηκε απ το ιεθνές Συνέδριο Σχεδιασµο του TLG το 1972, ήταν να καλ ψει τα έργα της αρχαίας γραµµατείας. Ως τα µέσα της δεκαετίας του 80 το αρχικ σχέδιο τροποποιήθηκε, ώστε να επιτρέψει την επέκταση της βάσης δεδοµένων και στη βυζαντινή περίοδο. Αποφασίστηκε τι σε πρώτη φάση θα συµπεριλαµβάνονταν µ νον τα Σχ λια και επιλεγµένα ιστοριογραφικά και λεξικογραφικά έργα έως το Αυτές οι τρεις περιοχές καλ φθηκαν ουσιαστικά µε την πέµπτη έκδοση του CD ROM του TLG. Είναι προφανές τι τέτοιες διαιρέσεις και επιλογές είναι εντελώς αυθαίρετες και δεν έχουν ν ηµα για ποιον θέλει να δηµιουργήσει µια πλήρη και µ νιµη ηλεκτρονική συλλογή ελληνικών κειµένων. Εποµένως, αποφασίσαµε να συνεχίσουµε την εισαγωγή δεδοµένων, και, πέρα απ τα είδη της λεξικογραφίας και της ιστοριογραφίας, να συµπεριλάβουµε λα τα γνωστά βυζαντινά κείµενα. ταν ολοκληρωθεί αυτή η περίοδος, πρέπει να µελετήσουµε το επ µενο βήµα µας, δηλαδή το π σο µακριά θα προχωρήσουµε στη µεταβυζαντινή περίοδο. Ελπίζουµε τι η µοντέρνα τεχνολογία θα µας βοηθήσει να βελτιώσουµε τις µεθ δους µας ως προς την επεξεργασία δεδοµένων, ώστε να µπορο µε να κινη-

5 ƒ ƒ ªª THESAURUS LINGUAE GRAECAE: ª µ Eªª ƒ 21 πø 35 θο µε µε πολ ταχ τερο ρυθµ. Αυτ θα είναι πολ σηµαντικ, γιατί η βυζαντινή γραµµατεία έχει τεράστιο γκο και είναι πολ περισσ τερο ανεξερε νητη σε σ γκριση µε την κλασική περίοδο. Η τα τιση και η συλλογή κειµένων µαζί µε τις πολ πλοκες δραστηρι τητες σε σχέση µε τη λογοτεχνική και ιστορική έρευνα που συνεπάγεται η επέκταση του Καν να του TLG απαιτο ν χρ νο και επαναπροσδιορισµ της διάθεσης των κονδυλίων. Θα είναι επίσης απαραίτητη και η συνεργασία του TLG µε ειδικο ς στους διάφορους τοµείς της βυζαντινής λογοτεχνίας, καθώς αυτή είναι, σε µεγάλο βαθµ, µια νέα περιοχή για µας. Εκτ ς απ την ψηφιοποίηση των νέων εκδ σεων κειµένων, θα είναι απαραίτητη η αναπροσαρµογή και η ενηµέρωση των ήδη θησαυρισµένων έργων. Εφ σον γίνονται νέες εκδ σεις, το TLG πρέπει να επενδ σει σηµαντικο ς π ρους στην ενηµέρωση των κειµένων του. Η διαδικασία αυτή έχει ήδη ξεκινήσει. Προς το παρ ν ασχολο µαστε ενεργά µε την εξέταση έργων που υπάρχουν στην τράπεζα δεδοµένων µας, αντικαθιστώντας ξεπερασµένες εκδ σεις απ πιο σ γχρονες. Περιττ να αναφέρω τι λες οι εργασίες µας υπ κεινται σε αυστηρο ς περιορισµο ς πνευµατικών δικαιωµάτων (copyright). Σε ορισµένες περιπτώσεις δεν µπορο µε να χρησιµοποιήσουµε τις πιο πρ σφατες ή τις ευρ τερα αποδεκτές εκδ σεις, δι τι δεν στάθηκε δυνατ να πάρουµε άδεια, για να τις συµπεριλάβουµε στο έργο. Πιστε ουµε πως το ζήτηµα της πνευµατικής ιδιοκτησίας θα γίνει πολ πιο πιεστικ στο µέλλον, καθώς οι εκδ τες σταδιακά προσχωρο ν στο στρατ πεδο των ηλεκτρονικών εκδ σεων. 1.2 À π ªπ À Το TLG πρέπει να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη εργαλείων λογισµικο και σε δηµιουργικο ς τρ πους πρ σβασης στην τράπεζα δεδοµένων του. Αν και πιστε ουµε πως τα κείµενα στο CD ROM πρέπει να παραµείνουν σε σταθερή και ανεξάρτητη µορφή (format) κειµένου, για να µπορεί να χρησιµοποιηθεί και άλλο λογισµικ για την αναζήτησή τους, οι µελλοντικές εκδ σεις του CD ROM (ή οποιουδήποτε άλλου µέσου χρησιµοποιείται για τη διάδοση των κειµένων) πρέπει να συµπεριλαµβάνουν και λογισµικ αναζήτησης. Γι αυτ τον σκοπ, στην παρο σα φάση προσλαµβάνουµε επιπλέον τεχνικ προσωπικ και ερευνο µε τις νέες τεχνολογίες. Έχει παρατηρηθεί, γενικά, πως η ποι τητα των εργαλείων ανάκτησης, δηλαδή το υπάρχον λογισµικ αναζήτησης στο TLG, δεν έχει αξιοποιήσει επαρκώς το δυναµικ και τον πλο το της ίδιας της τράπεζας δεδοµένων. λα τα εργαλεία ανάκτησης βασίζονται σε απλές αλφαριθµητικές και υποαλφαριθµητικές αναζητήσεις και δεν χρησιµοποιο ν καν τους υπάρχοντες καταλ γους του CD ROM. Για να είµαστε δίκαιοι, το πρ βληµα ενυπάρχει στην ίδια τη βάση δεδοµένων, δι τι αυτή δεν περιέχει κάποιον πολυπλοκ τερο τ πο κωδικοποίησης κειµένου, πως το SGML (Standard Generalized Markup

6 36 M ƒπ ANTE IA Language) 7 ή το πολυσυζητηµένο τελευταία XML, που είναι µια επαυξηµένη έκδοση του HTML, υποστηριζ µενη απ την Κοινοπραξία W-3. 8 Η κωδικοποίηση κειµένου θα διευκ λυνε ή θα επέτρεπε τη δηµιουργία προγραµµάτων που θα µπορο σαν να πραγµατοποιήσουν πιο πολ πλοκες ή λεπτοµερείς αναζητήσεις. Αυτ ς ο τ πος αναπροσαρµογής απαιτεί τεράστιους π ρους και ίσως να γίνει προτεραι τητα στο µέλλον, ίσως µως και χι, ανάλογα µε το π σες απ αυτές τις λειτουργίες και τις αναζητήσεις µπορο ν να βοηθηθο ν απ την πλήρη ληµµατογράφηση και χρήση του καταλ γου λέξεων του TLG. Εκτ ς απ την κωδικοποίηση κειµένου, ελπίζουµε τι σ ντοµα θα υιοθετηθεί και θα υποστηριχθεί πλήρως ένας διεθνής τ πος πολυτονικο συστήµατος γραφής (πιθαν τατα το Unicode), 9 πράγµα που θα επιτρέπει να γίνεται η εισαγωγή δεδοµένων απευθείας στα ελληνικά. Ένας τέτοιος τ πος θα εξαλείψει πάµπολλες τεχνικές δυσκολίες και, το σπουδαι τερο, την ανάγκη για διαφορετικο ς προγραµµατισµο ς του πληκτρολογίου. 10 Υπάρχει επίσης και το ζήτηµα του κριτικο υποµνήµατος, που αποτελεί θέ- µα πολυάριθµων συζητήσεων εδώ και χρ νια. Μολον τι λοι συµφωνο µε τι η ενσωµάτωση του κριτικο υποµνήµατος στην τράπεζα δεδοµένων θα άξιζε τον κ πο ως εγχείρηµα, είναι τέτοια η τεχνική πραγµατικ τητα, που δεν προβλέπω να ξεκινήσει ένα παρ µοιο έργο στο εγγ ς µέλλον. Οι νέες τάσεις της τεχνολογίας θα καθορίσουν κατά π σον θα υπάρξει ανάγκη για έναν καινο ργιο ψηφιακ δίσκο εκτ ς απ το CD ROM E. Αυτ που βιώνουµε στη συγκεκριµένη φάση, τουλάχιστον στις ΗΠΑ, είναι µια έµφαση σε γρήγορα δίκτυα και πρ σβαση στο διαδίκτυο για πληροφορίες. Γι αυτ τον λ γο δίνουµε περισσ τερη έµφαση στην τεχνολογία του διαδικτ ου και, χάρη στο πρ γραµµα Perseus, διαθέτουµε µια πειραµατική ή, πως την ονοµάζουµε συνήθως, «Bήτα» ιστοσελίδα στο διαδίκτυο. Μέσω της σ νδεσης µε αυτήν την ιστοσελίδα που προς το παρ ν περιορίζεται σε πολ λίγα ιδρ µατα µπορεί κάποιος να ανακτήσει και να αναζητήσει το TLG χρησιµοποιώντας έναν σταθερ πλοηγητή του δικτ ου και λογισµικ που έχει αναπτ ξει το πρ γραµµα Perseus. Ο στ χος µας στο εξής θα είναι να επεκτείνουµε τις αναζητήσεις που είναι δυνατές προς το παρ ν, να βελτιώσουµε τη διεπιφάνεια χρήσης µας (user interface) 7. Πληροφορίες για τα SGML και XML µπορο ν να βρεθο ν στην ηλεκτρονική διε θυνση: Για το SGML και την Πρωτοβουλία Κωδικοποίησης Κειµένων, βλ. Sperberg-McQueen & Burnard Για το XML βλ. στη διε θυνση: 9. Για το Unicode βλ. την ηλεκτρονική διε θυνση: charts/normal/u1f00.html. 10. Βλ. την κριτική του Jeffrey Rusten για το Palatino Unicode µε τα Polytonic Greek, BMCR 98/11/11 (gopher://gopher.lib.virginia.edu:70/00/alpha/bmcr/v98/ ).

7 ƒ ƒ ªª THESAURUS LINGUAE GRAECAE: ª µ Eªª ƒ 21 πø 37 και να επιλ σουµε λα τα τεχνικά µας προβλήµατα και τα ζητήµατα ασφάλειαςπνευµατικών δικαιωµάτων, που συνδέονται µε τη διασπορά του δικτ ου, για να µπορο µε να προσφέρουµε το TLG σε λους τους χρήστες του CD ROM µας µέσω του διαδικτ ου. Ανέφερα ήδη τη συνεργασία µεταξ του TLG και του προγράµµατος Perseus για την παροχή πρ σβασης, µέσω του δικτ ου, στην τράπεζα δεδοµένων του TLG. Οραµατιζ µαστε την ηµέρα, στο εγγ ς µέλλον, κατά την οποία ερευνητές και εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατ τητα να συνδυάσουν τις πηγές αυτών των δ ο προγραµµάτων µε λες τις υπ λοιπες πληροφορίες που συνεχίζουν να διατίθενται µέσω του ηλεκτρονικο δικτ ου. Ένας ερευνητής ή φοιτητής θα µπορεί να αναζητήσει πληροφορίες στον Καν να των Ελλήνων συγγραφέων, να «διαπλε σει» και να αναζητήσει τα κείµενα στο TLG, να δει µια εικ να του πρωτ τυπου παπ ρου ή των παπ ρων που διατηρήθηκε το έργο, να ζητήσει τη µορφολογική ανάλυση λων των γραµµατικών τ πων του κειµένου, να συµβουλευτεί το ηλεκτρονικ λεξικ για οποιαδήποτε λέξη, να διαβάσει µια µετάφραση του κειµένου. Κι λα αυτά µαζί µε τον πλο το των οπτικών πληροφοριών που θα παρέχει το πρ γραµµα Perseus και λα τα υπ λοιπα προγράµµατα στα οποία θα υπάρχει πρ σβαση δικτ ου. Θα υπάρχει ακ µη η δυνατ τητα να αναζητήσει κανείς τα έργα που ανήκουν σε µακρινές βιβλιοθήκες, ηλεκτρονικές βιβλιογραφίες και ηλεκτρονικές εκδ σεις. Η χρήση αυτών των πηγών έχει ήδη τεράστια επίδραση στη διδασκαλία των κλασικών σπουδών, καθώς οι φοιτητές πιθαν τατα θα αναπτ ξουν µεγαλ τερο ενδιαφέρον για τις αρχαίες γλώσσες, την ιστορία και την αρχαιολογία, τώρα που χάρη στους υπολογιστές µπορο µε να ξαναζωντανέψουµε τον αρχαίο κ σµο. Ας ολοκληρώσω λέγοντας τι οι στ χοι του TLG σήµερα δεν είναι πολ διαφορετικοί απ εκείνους που έθεσαν οι συµµετέχοντες στο πρώτο Συνέδριο Σχεδιασµο του TLG πριν απ 25 χρ νια. Το TLG ιδρ θηκε µε σκοπ να δηµιουργήσει εκείνα τα ηλεκτρονικά υλικά που θα διευκ λυναν και άλλες ερευνητικές δραστηρι τητες, φιλολογικές, γλωσσολογικές, ιστορικές ή λεξικογραφικές. Eλπίζω πως θα µπορέσουµε να το κάνουµε επεκτείνοντας την τράπεζα δεδο- µένων µας και σε συνεργασία µε άλλα προγράµµατα και, παράλληλα, αναζητώντας πιο ευφάνταστες προσαρµογές της τεχνολογίας, για να εξερευνήσουµε το δυναµικ των κειµένων µας. Θα έλεγα πως η τεχνολογία µάς έχει προσφέρει έναν τρ πο να δώσουµε «νου στο χάος», για να παραφράσω τα λ για του Diels, ωστ σο θα εξαρτηθεί στο εξής απ εµάς εάν θα τη χρησιµοποιήσουµε µε τον καλ τερο δυνατ τρ πο. Mετάφραση CHRIS MARKHAM

8 38 M ƒπ ANTE IA Bιβλιογραφικές αναφορές BERKOWITZ, L Ancilla to the Thesaurus Linguae Graecae: The TLG Canon. Στο Accessing Antiquity: The Computerization of Classical Studies, επιµ. J. Solomon, Tucson: The University of Arizona Press. BERKOWITZ, L. & K. SQUITIER Canon of Greek Authors and Works. New York: Oxford University Press. CRANE, G New Technologies for Reading: The Lexicon and the Digital Library. Classical World 92: JOHNSON, W Towards an Electronic Greek Historical Lexicon. EM LXII 2: MACKAY, P.A The Greek Typeface Ibycus for TEX. Στο Greek Letters: From Tablets to Pixels, επιµ. M.S. Macrakis, NewCastle, Del.: Oak Knoll Press. OATES, J.F The Duke Data Bank of Documentary Papyri. Στο Accessing Antiquity: The Computerization of Classical Studies, επιµ. J. Solomon, Tucson: The University of Arizona Press. RUSTEN, J Greek Fonts and Keyboards in the United States. Στο Greek Letters: From Tablets to Pixels, επιµ. M.S. Macrakis, NewCastle, Del.: Oak Knoll Press Palatino Unicode with Polytonic Greek. BMCR SCHOTTENLOHER, K Books and the Western World: A Cultural History, µτφρ. W.D. Boyd & I.H. Wolfe. Jefferson, N.C.: McFarland. SPERBERG-MCQUEEN, M. & L. BURNARD, επιµ Text Encoding Initiative: Guidelines for the Encoding and Interchange of Machine-readable Texts. Chicago & Oxford. SQUITIER, K The TLG Canon: Genesis of an Electronic Data Base. Favonius 1(suppl.):

ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι

ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ................................................... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Α. Η αξιολ γηση της ψυχολογικής και σχολικής λειτουργικ τητας µε τη χρήση τυποποιηµένων

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

IBM InfoSphere Master Data Management Εκδοχή 11 Έκδοση 5. IBM InfoSphere MDM Web Reports Οδηγ ς χρήσης IBM GC

IBM InfoSphere Master Data Management Εκδοχή 11 Έκδοση 5. IBM InfoSphere MDM Web Reports Οδηγ ς χρήσης IBM GC IBM InfoSphere Master Data Management Εκδοχή 11 Έκδοση 5 IBM InfoSphere MDM Web Reports Οδηγ ς χρήσης IBM GC43-2915-02 IBM InfoSphere Master Data Management Εκδοχή 11 Έκδοση 5 IBM InfoSphere MDM Web Reports

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ

Διαβάστε περισσότερα

λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να

λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να αντλήσουν πληροφορίες προκειµένου να αποκτήσουν γνώσεις για τον εαυτ τους και τους άλλους.

Διαβάστε περισσότερα

ƒ LSJ: ªπ µ ª ø π ƒãπ π π ƒã π π

ƒ LSJ: ªπ µ ª ø π ƒãπ π π ƒã π π ƒ LSJ: ªπ µ ª ø π ƒãπ π π ƒã π π GREGORY CRANE ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Tufts εν υπάρχει τίποτε το ιδιαίτερα νέο στην εφαρµογή της τεχνολογίας των υπολογιστών στη µελέτη των αρχαίων ελληνικών. O Theodore Brunner

Διαβάστε περισσότερα

(π ƒàª ª ƒπ ºÀ π ) À ƒπ π À π ªπ À π

(π ƒàª ª ƒπ ºÀ π ) À ƒπ π À π ªπ À π T π N E π ø À I π À À N π ø À ø (π ƒàª ª ƒπ ºÀ π ) À ƒπ π À π ªπ À π A π T πµ À À IÓÛÙÈÙÔ ÙÔ NÂÔÂÏÏËÓÈÎÒÓ appleô ÒÓ Υπ την εποπτεία του Iνστιτο του Nεοελληνικών Σπουδών (Iδρ µατος Mαν λη Tριανταφυλλίδη)

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ÚÔÛ ÁÁÈÛË ÙˆÓ ËÌÔÙÈÎÒÓ ÚÔÛ ÔÏÈÎÒÓ ÓÙÚˆÓ ÙÔ ƒ Ù ÈÔ Ì ÏÈ ÙË πù Ï

ÚÔÛ ÁÁÈÛË ÙˆÓ ËÌÔÙÈÎÒÓ ÚÔÛ ÔÏÈÎÒÓ ÓÙÚˆÓ ÙÔ ƒ Ù ÈÔ Ì ÏÈ ÙË πù Ï ÚÔÛ ÁÁÈÛË ÙˆÓ ËÌÔÙÈÎÒÓ ÚÔÛ ÔÏÈÎÒÓ ÓÙÚˆÓ ÙÔ ƒ Ù ÈÔ Ì ÏÈ ÙË πù Ï 2 37 Τ ο Ρέτζιο Εµίλια είναι µια π λη της Β ρειας Ιταλίας µε 130.000 κατοίκους, της οποίας το δηµοτικ εκπαιδευτικ σ στηµα προσχολικής αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα

Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα [1] Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα Παρουσίαση και ενδεικτικά παραδείγματα εκπαιδευτικής αξιοποίησης Συντάκτρια: Μαρία Αλεξίου (εκπαιδευτικός ΠΕ02, ΜΔΕ Θεωρητικής Γλωσσολογίας, συντονίστρια του ψηφιακού

Διαβάστε περισσότερα

Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση 3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση Στη Γ θεµατική εν τητα δίνεται η ευκαιρία στους µαθητές να γνωρίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η θεµατική αυτή χωρίζεται σε δ ο εν τητες µε τα ακ λουθα κεφάλαια:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό,

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό, 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή 1. εδοµένα, Πληροφορίες και Υπολογιστές 2. Πώς φτάσαµε στους σηµερινούς υπολογιστές 3. Το υλικό ενός υπολογιστικού συστήµατος 4. Το λογισµικό ενός υπολογιστικού συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος

Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος [IA12] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Β Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος Τι είναι Aρχαιολογία; Η επιστήμη της αρχαιολογίας: Ασχολείται με την περισυλλογή,

Διαβάστε περισσότερα

Κλασική Πολιτική Οικονοµία, Μαρξιστική

Κλασική Πολιτική Οικονοµία, Μαρξιστική ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Κλασική Πολιτική Οικονοµία, Μαρξιστική Πολιτική Οικονοµία και Οικονοµικά 2.1. ÔÏÈÙÈÎ ÈÎÔÓÔÌ : appleúòùë ÂÎ Ô Ì ÙÔÙÂÏÔ ÂappleÈÛÙ ÌË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û ÛÂˆÓ Εως τώρα απαντήθηκε το πρώτο ερώτηµα

Διαβάστε περισσότερα

LotusLive. Sametime Chat on LotusLive και Πελάτης ϕορητών συσκευών LotusLive Meetings Οδηγ ς χρήσης

LotusLive. Sametime Chat on LotusLive και Πελάτης ϕορητών συσκευών LotusLive Meetings Οδηγ ς χρήσης LotusLive Sametime Chat on LotusLive και Πελάτης ϕορητών συσκευών LotusLive Meetings Οδηγ ς χρήσης LotusLive Sametime Chat on LotusLive και Πελάτης ϕορητών συσκευών LotusLive Meetings Οδηγ ς χρήσης Σηµείωση

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων. Πολιτική Χρήσης

Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων. Πολιτική Χρήσης Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 30/11/2012 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Πολιτική περιεχοµένου... 4 2. Πολιτική κατάθεσης εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ 1. ÈÛ ÁˆÁ Οπως ήδη τον ορίσαμε, κοινωνικ ς θεσμ ς είναι ένα παγιωμένο πλέγμα σχέσεων μεταξ κοινωνικών ρ λων. Η παρξή του συνδέεται με την επιδίωξη εν ς (τουλάχιστον) κοινωνικά

Διαβάστε περισσότερα

T LEXIKON ZUR BYZANTINISCHEN GRÄZITÄT

T LEXIKON ZUR BYZANTINISCHEN GRÄZITÄT T LEXIKON ZUR BYZANTINISCHEN GRÄZITÄT ERICH TRAPP ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ BfiÓÓË ταν πριν απ 30 και πλέον χρ νια άρχισα να συλλέγω νέες και πολ σπάνιες λέξεις απ βυζαντινά κείµενα, ευτυχώς δεν ήξερα ακ µη το µέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (ΣΣΒΑΘ) 1 η Ενδιάµεση Έκθεση 3. ηµιουργία και Λειτουργία Web site

Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (ΣΣΒΑΘ) 1 η Ενδιάµεση Έκθεση 3. ηµιουργία και Λειτουργία Web site Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (ΣΣΒΑΘ) 1 η Ενδιάµεση Έκθεση 3. ηµιουργία και Λειτουργία Web site Θεσσαλονίκη 6/12/2001 Βασίλης Φούρκας, ΕΜΧΑ Η δηµιουργία και λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 ª ƒ ƒπ À ª ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ª º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 π º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 À ƒ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ƒø π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ƒ π Ã O ª ÛÙ Ì Ù Î È appleôû ÛÙ Ì Ù 117 115 º π 5

Διαβάστε περισσότερα

EPIEXOMENA. 1. H τέχνη της πολεμικής... 15. O Pο δης, ο Pίχτερ και η επιστήμη της ασημαντολογίας... 65

EPIEXOMENA. 1. H τέχνη της πολεμικής... 15. O Pο δης, ο Pίχτερ και η επιστήμη της ασημαντολογίας... 65 EPIEXOMENA TΟΙΣ ΕΝΤΕΥΞΟΜΕΝΟΙΣ.................................... 11 1. H τέχνη της πολεμικής................................ 15 2. Ένα αφήγημα για το αφήγημα Tο «Eγχειρίδιον Διηγηματογραφίας» του Eμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

«Καλές πρακτικές στις συμμετοχικές διαδικασίες για την προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος Η εμπειρία του έργου ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ»,

«Καλές πρακτικές στις συμμετοχικές διαδικασίες για την προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος Η εμπειρία του έργου ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ», «Καλές πρακτικές στις συμμετοχικές διαδικασίες για την προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος Η εμπειρία του έργου ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ», Στελλίνα Κουλουζάκη Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Οφέλη: γιατί να το κάνω;!

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

1Ô: PO XO IKH K AI Y H KAI ºY IK I THM

1Ô: PO XO IKH K AI Y H KAI ºY IK I THM 1Ô: PO XO IKH K AI Y H KAI ºY IK I THM διαδικασιών στις Φυσικές Επιστήμες επιβάλλει χι την προσκ λληση σε ιδέες δήθεν γενικο κ ρους, αλλά τη συνεχή αμφισβήτηση κάθε βεβαι τητας. Υπ αυτήν την έννοια, η

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud inotes. IBM SmartCloud inotes Οδηγ ς χρήσης

IBM SmartCloud inotes. IBM SmartCloud inotes Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud inotes IBM SmartCloud inotes Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud inotes IBM SmartCloud inotes Οδηγ ς χρήσης Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε τις πληροϕορίες του παρ ντος εγγράϕου και το προϊ ν που

Διαβάστε περισσότερα

IBM Personal Computer. Πληροϕορίες για το λογισµικ σας: Windows 98, εϕαρµογές και λογισµικ υποστήριξης

IBM Personal Computer. Πληροϕορίες για το λογισµικ σας: Windows 98, εϕαρµογές και λογισµικ υποστήριξης IBM Personal Computer Πληροϕορίες για το λογισµικ σας: Windows 98, εϕαρµογές και λογισµικ υποστήριξης IBM Personal Computer Πληροϕορίες για το λογισµικ σας: Windows 98, εϕαρµογές και λογισµικ υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το αρχείο Γεωργακά;

Τι είναι το αρχείο Γεωργακά; Τι είναι το αρχείο Γεωργακά; 0 Είναι ένα λεξικογραφικό αρχείο δυόμιση εκατομμυρίων δελτίων, προϊόν συστηματικής και ακαταπόνητης αποδελτίωσης της νέας ελληνικής γλώσσας που πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

2. Η Τελευταία Θεωρία του Βέµπερ για τον Καπιταλισµ. Μια Συστηµατοποίηση *

2. Η Τελευταία Θεωρία του Βέµπερ για τον Καπιταλισµ. Μια Συστηµατοποίηση * 2. Η Τελευταία Θεωρία του Βέµπερ για τον Καπιταλισµ. Μια Συστηµατοποίηση * ƒa ø O π ΟΜαξ Βέµπερ (Max Weber) είχε πολλά πνευµατικά ενδιαφέροντα και η διευκρίνιση του κεντρικο θέµατος του έργου του έχει

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδοµής για τις ανθρωπιστικές επιστήµες ΥΑΣ»

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδοµής για τις ανθρωπιστικές επιστήµες ΥΑΣ» «DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδοµής για τις ανθρωπιστικές επιστήµες ΥΑΣ» ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ Περιορισµοί Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη δηµιουργία ψηφιακών προπτυχιακών µαθηµάτων καθώς απευθύνονται σε σαφώς µεγαλύτερο «κοινό».

Διαβάστε περισσότερα

«Παρατηρήσεις και προβλήµατα. Παντελής Α. Μπράττης Βιβλιοθηκονόµος Τεχνική Υποστήριξη ΣΚΕΑΒ

«Παρατηρήσεις και προβλήµατα. Παντελής Α. Μπράττης Βιβλιοθηκονόµος Τεχνική Υποστήριξη ΣΚΕΑΒ «Παρατηρήσεις και προβλήµατα στη βάση του ΣΚΕΑΒ» Παντελής Α. Μπράττης Βιβλιοθηκονόµος Τεχνική Υποστήριξη ΣΚΕΑΒ pbrattis@unioncatalog.gr 1 Εισαγωγή - Στόχος ΣΚΕΑΒ η δηµιουργία ενιαίου καταλόγου, µε µια

Διαβάστε περισσότερα

Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κατάλογος Πινάκων... 13. Κατάλογων Σχηµάτων... 17 Ευχαριστίες... 19 Εισαγωγή... 21

Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κατάλογος Πινάκων... 13. Κατάλογων Σχηµάτων... 17 Ευχαριστίες... 19 Εισαγωγή... 21 Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατάλογος Πινάκων..................................... 13 Κατάλογος ιαγραµµάτων............................... 15 Κατάλογων Σχηµάτων................................... 17 Ευχαριστίες............................................

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Επιτάφιος

Περικλέους Επιτάφιος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (Θεωρητική Κατεύθυνση) ΘΟΥΚΥ Ι Η Περικλέους Επιτάφιος Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ)

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) Τι είναι το E-LIS E-LIS = E-prints in Library and Information Services (Ηλεκτρονικά κείμενα με θέμα τη Βιβλιοθηκονομία και

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρ λογος... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρ λογος... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρ λογος....................................................... 15 ΚΕΦΑΛΑΙO ΠΡΩΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1. Εισαγωγή....................................................

Διαβάστε περισσότερα

ÁÚÔÙÔ ÚÈÛÙÈÎ Ò Ó ÔÚÁ ÓÒÛÂÙÂ ÙË ÈÎ Û ÁÚÔÙÔ ÚÈÛÙÈÎ ÂappleÈ Â ÚËÛË

ÁÚÔÙÔ ÚÈÛÙÈÎ Ò Ó ÔÚÁ ÓÒÛÂÙÂ ÙË ÈÎ Û ÁÚÔÙÔ ÚÈÛÙÈÎ ÂappleÈ Â ÚËÛË Ù ÏÏ ÛÎ ÏË appleè ÂÈÚ ÛÙÂ ÁÚÔÙÔ ÚÈÛÙÈÎ Ò Ó ÔÚÁ ÓÒÛÂÙÂ ÙË ÈÎ Û ÁÚÔÙÔ ÚÈÛÙÈÎ ÂappleÈ Â ÚËÛË 2Ë EK O H Παραγωγή: Εκδ σεις ΚΕΡΚΥΡΑ Συντονισµ ς: Έφη Ανδρικοπο λου ι ρθωση: Λίτσα Αχλίου Υπε θυνος παραγωγής:

Διαβάστε περισσότερα

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών EGL / Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών EGL / Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Διάταξη Προγράμματος Σπουδών EGL / Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών EGL Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Επίπεδο Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ Ο πρώτος τρόπος απεικόνισης πληροφορίας (και βασικός ως σήμερα). Αδυναμία πρώτων υπολογιστών να χειριστούν άλλη μορφή πληροφορίας. Πρόβλημα με καθιερωμένα πρότυπα (π.χ. ASCII), π.χ. σε πολυγλωσσικές

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Φωτεινή Αραβανή Βιβλιοθήκη Αρχείο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

T DICCIONARIO GRIEGO-ESPAÑOL:

T DICCIONARIO GRIEGO-ESPAÑOL: T DICCIONARIO GRIEGO-ESPAÑOL: ƒ À À ELVIRA GANGUTIA ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ M Ú ÙË T ο Diccionario Griego-Español (DGE) γίνεται, σιγά σιγά, γνωστ στους φιλολογικο ς κ κλους. Xαιρ µαστε ιδιαίτερα που έχει γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Διάλεξη 7η Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ : ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΟΛΓΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 30/02 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνία, Κοινωνική Αλλαγή και Επανάσταση

Κοινωνία, Κοινωνική Αλλαγή και Επανάσταση Κοινωνία, Κοινωνική Αλλαγή και Επανάσταση Εισαγωγή 2.1 Μεταβολές στην ανθρώπινη κοινωνία 2.2 Η µεταβολή στη σ γχρονη περίοδο 4 [ 49 ] ÈÛ ÁˆÁ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΘΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΧΩΡΑ ΕΥδιάκριτες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1. Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1. Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1 Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι γραφικές παραστάσεις µε υπολογιστές έχουν προχωρήσει πολύ από τότε που οι ε- πιστήµονες που δούλευαν

Διαβάστε περισσότερα

11/10/2010 CLARIN-EL, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

11/10/2010 CLARIN-EL, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Πληροφόρηση και επικοινωνία στο χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών Έρευνα χρηστών σε δυο Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ (2005) Ηρώ Φραντζή Σπουδαστήριο Κλασικής Φιλολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

H EKΠAIΔEYΣH ΠPIN TO MAAΣTPIXT (1957-1992)

H EKΠAIΔEYΣH ΠPIN TO MAAΣTPIXT (1957-1992) H EKΠAIΔEYΣH ΠPIN TO MAAΣTPIXT (1957-1992) κοί αξιωματο χοι της περι δου κράτησαν μια επιφυλακτική, έως αρνητική, στάση απέναντι στη δημιουργία της Επιτροπής Παιδείας, την οποία θεώρησαν ως ασυγχώρητο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2011-2012 Κομοτηνή Νοέμβριος 2013 1 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Κεϕάλαιο 1. Το σενάριο YourCo

Κεϕάλαιο 1. Το σενάριο YourCo Κεϕάλαιο 1. Το σενάριο YourCo Το 1997, η YourCo Financial Institution δηµιο ργησε ένα δικτυακ τ πο (website) στο Internet. Ο δικτυακ ς τ πος παρείχε πληροϕορίες σχετικά µε την εταιρεία, τη διε θυνση των

Διαβάστε περισσότερα

* Konis@innovageconsulting.com tel. +357 99 697484

* Konis@innovageconsulting.com tel. +357 99 697484 Παρακολουθήστε τον ανταγωνισµό Του ρα Κώστα Γ. Κονή * Θα ξεκινούσε ποτέ κάποια στρατιωτική επιχείρηση χωρίς πληροφόρηση για τον αντίπαλο; Γιατί υπάρχουν οι κρατικές και άλλες υπηρεσίες παρακολούθησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ Είδη Βιβλιογραφίας Αξιολόγηση Βιβλιογραφίας Αναζήτηση Βιβλιογραφίας Χρήση Βιβλιογραφίας 1 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (literature

Διαβάστε περισσότερα

Gary Hall, Open Humanity Press

Gary Hall, Open Humanity Press Το έργο Η ελληνική πραγµατικότητα Χαρακτηριστικά της επιστηµονικής επικοινωνίας στις ανθρωπιστικές επιστήµες Τα περιοδικά Επιλογές & ιαδικασίες ανάπτυξης Επιτεύγµατα, συντελεστές, προοπτικές Το έργο Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Στην εν τητα αυτή θα περιγράψουµε το κοινωνικ και οικονοµικ πλαίσιο

Στην εν τητα αυτή θα περιγράψουµε το κοινωνικ και οικονοµικ πλαίσιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κοινωνικ Περιβάλλον και Υγεία Στην εν τητα αυτή θα περιγράψουµε το κοινωνικ και οικονοµικ πλαίσιο µελέτης της υγείας. Επίσης θα περιγραφεί και θα συζητηθεί η σχέση µεταξ της υγείας και της κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Ανδρικόπουλος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Χίος, 9/04/2014

Ανδρέας Ανδρικόπουλος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Χίος, 9/04/2014 Ανδρέας Ανδρικόπουλος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Χίος, 9/04/2014 Η επιστήμη είναι ένα συστηματικό πλαίσιο αρχών που εξυπηρετεί την προσπάθειά μας να καταλάβουμε το φυσικό και κοινωνικό μας περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ 2000 Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Υπολογιστών

Προγραμματισμός Υπολογιστών Προγραμματισμός Υπολογιστών Αναπαράσταση Πληροφορίας Κ. Βασιλάκης, ΣΤΕΦ, ΤΕΙ Κρήτης Δεδομένα και πληροφορία Δεδομένα είναι ένα σύνολο διακριτών στοιχείων σχετικά με ένα συμβάν ή μια διαδικασία χωρίς κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισµένη Εγγ ηση της Lenovo

Περιορισµένη Εγγ ηση της Lenovo Περιορισµένη Εγγ ηση της Lenovo L505-0010-01 04/2008 Η παρο σα Περιορισµένη Εγγ ηση της Lenovo ισχ ει µ νο για προϊ ντα υλικο εξοπλισµο µε εµπορική επωνυµία Lenovo τα οποία αγοράσατε για δική σας χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Το λογισμικό θησαυρών μπορεί να προορίζεται για έναν υπολογιστή ή για μεγάλο σύστημα, μπορεί να αφορά στην κατασκευή και συντήρηση του θησαυρού ή στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος Εγγραφής στο Τμήμα: Τρόπος Εγγραφής στο Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σε αυτό το τεύχος σας προτείνουµε µερικά ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν βασικές αρχές της Συµβουλευτικής.

Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σε αυτό το τεύχος σας προτείνουµε µερικά ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν βασικές αρχές της Συµβουλευτικής. Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σε αυτό το τεύχος σας προτείνουµε µερικά ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν βασικές αρχές της Συµβουλευτικής. Arist Von Schlippe, Jochen Schweitzer επιµέλεια: Βιργινία Ιωαννίδου µετάφραση:

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάδοχος Φορέας Έργου Οµάδα Ανάπτυξης του Έργου «Όνοµα έργου» Ένωση Φυσικών προσώπων Συντονίστρια έργου: ρ. Νικολέτα Γιαννούτσου Εκπαιδευτική οµάδα: ρ

Ανάδοχος Φορέας Έργου Οµάδα Ανάπτυξης του Έργου «Όνοµα έργου» Ένωση Φυσικών προσώπων Συντονίστρια έργου: ρ. Νικολέτα Γιαννούτσου Εκπαιδευτική οµάδα: ρ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ Κρυϖτογραφήµατα Βιβλίο Μαθητή Έκδοση 3.1 Ιούλιος 2007 Ανάδοχος Φορέας Έργου Οµάδα Ανάπτυξης του Έργου «Όνοµα έργου» Ένωση Φυσικών προσώπων Συντονίστρια έργου: ρ. Νικολέτα Γιαννούτσου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2000 Σύνταξη κειµένου: Σφήκας

Διαβάστε περισσότερα

Το Άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα

Το Άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα 4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Το Άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα Η θεµατική χωρίζεται σε δ ο εν τητες, οι οποίες παρατίθενται στη συνέχεια: Εν τητα α : Κεφάλαιο 1: Παγκ σµια Προβλήµατα Κεφάλαιο 2: Ο ρ λος των ιεθνών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8129, 8132, 8133 Τ ποι 8134, 8135, 8136

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8129, 8132, 8133 Τ ποι 8134, 8135, 8136 ThinkCentre Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8129, 8132, 8133 Τ ποι 8134, 8135, 8136 ThinkCentre ThinkCentre Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8129, 8132, 8133 Τ ποι 8134, 8135, 8136

Διαβάστε περισσότερα

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια ΣΤΟ BΑΘΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, κάτω απ την επιφάνεια των αγριεµένων κυµάτων, βρίσκεται η κοινωνία των ψαριών. Εκεί συνήθως επικρατεί απ λυτη ηρε- µία. Τις τελευταίες µως ηµέρες, αυτή την απ λυτη ηρεµία του βυθο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Το Τμήμα Φιλολογίας είναι μέρος της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αποτελείται από τρεις τομείς: τον Τομέα Κλασικών Σπουδών, τον Τομέα Μεσαιωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕ. Γ. & ΤΕ. ΤΡ. Δ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Φ.Π. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΤΕ. Γ. & ΤΕ. ΤΡ. Δ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Φ.Π. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕ. Γ. & ΤΕ. ΤΡ. Δ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Φ.Π. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ Καθηγήτρια Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Κατεύθυνση: Φυτική Παραγωγή Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 6 195 Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων Το RDF Το Warwick Framework 196 1 Resource Data Framework RDF Τα πολλαπλά και πολλαπλής προέλευσης σχήµατα παραγωγής δηµιουργούν την ανάγκη δηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Γερόπουλος Σπύρος. Μηχανικός Πληροφορικής www.spirogero.gr. Αθήνα, Ιανουάριος 2015. Γερόπουλος Σπύρος Σελίδα i.

Γερόπουλος Σπύρος. Μηχανικός Πληροφορικής www.spirogero.gr. Αθήνα, Ιανουάριος 2015. Γερόπουλος Σπύρος Σελίδα i. Φροντιστήριο Υποψηφίων Κατηχητών Η μελέτη της Αγίας Γραφής και των Πατέρων μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η χρήση του Internet ως βιβλιογραφικής πηγής. Γερόπουλος Σπύρος Μηχανικός Πληροφορικής www.spirogero.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προώθηση & Βελτίωση της εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου µάθησης

Προώθηση & Βελτίωση της εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου µάθησης ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Άξονας Προτερ.: Μέτρο: Προώθηση & Βελτίωση της εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου µάθησης Αναβάθµιση της ποιότητας της παρεχόµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ - ΓIANNHΣ EN PINOΣ

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ - ΓIANNHΣ EN PINOΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ - ΓIANNHΣ EN PINOΣ Â ÏÈÎÙË ÂÚÁ Û : Ó Â ÌÔÚÊ Î È appleôèfiùëù apple Û fiïëûë 4Ë Î ÔÛË ISBN: 978-960-8386-04-4 Copyright: Εκδ σεις ΚΕΡΚΥΡΑ A.E. 1η έκδοση Αθήνα, Απρίλιος 2004 2η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών 2004 2005 ιάλεξη 2: Αξιολόγηση γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2. ΑΔΕΙΕΣ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο [Υψηλή τέχνη για τους πολλούς]

Κείµενο [Υψηλή τέχνη για τους πολλούς] 41 Διαγώνισµα 111 Τέχνη Κείµενο [Υψηλή τέχνη για τους πολλούς] Η σχέση µεταξύ τέχνης και χρήµατος είναι αµφιλεγόµενη. Κάθε άλλο παρά σαφές είναι ότι τα κυριότερα επιτεύγµατα που πραγµατοποιήθηκαν και αφορούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Π Ρ Ω Τ Ο ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Οβασικ ς σκοπ ς το του του βιβλίου είναι να προσδιορί-σει τις κατεξοχήν ανθρώπινες πλευρές της συμπεριφοράς και να διατυπώσει υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση του κ. Κωνσταντίνου Σαΐδή και του κ. Γεωργίου Πυρουνάκη (Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αθηνών)

Εισήγηση του κ. Κωνσταντίνου Σαΐδή και του κ. Γεωργίου Πυρουνάκη (Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αθηνών) Εισήγηση του κ. Κωνσταντίνου Σαΐδή και του κ. Γεωργίου Πυρουνάκη (Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αθηνών) Πολιτικές Διαχείρισης Ψηφιακών Συλλογών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κ. Κώστας Σαΐδης: Καλησπέρα σε όλους.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 9 Μεταδεδομένα Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι τα Μεταδεδομένα; Ο όρος

Διαβάστε περισσότερα

Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προκαταρκτική έρευνα Διερευνήστε πριν απ όλα την περιοχή μέσα στην οποία μπορεί να βρεθεί ένα ερευνητικό ερώτημα. Τυπικές

Διαβάστε περισσότερα

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή,

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή, Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Ένας νηπιαγωγός, προκειµένου να διδάξει σε παιδιά προσχολικής ηλικίας το λεξιλόγιο των φρούτων Σωστό και λαχανικών που συνδέονται µε τις διατροφικές συνήθειες µας, δε ζητάει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ. Υποέργο: «Ανάκτηση και προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων σε δεδοµένα

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ. Υποέργο: «Ανάκτηση και προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων σε δεδοµένα ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ Υποέργο: «Ανάκτηση και προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων σε δεδοµένα πολυδιάστατου ψηφιακού σήµατος (Εικόνες Εικονοσειρές)» Πακέτο Εργασίας 1: Ανάπτυξη βάσης

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

A. O ANΘPΩΠOΣ ΣTHN ANAZHTHΣH ΛEΞEIΣ TOY ΘEIOY KΛEI IA

A. O ANΘPΩΠOΣ ΣTHN ANAZHTHΣH ΛEΞEIΣ TOY ΘEIOY KΛEI IA ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ 1 ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΘΕΙΟ Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να κατανοήσετε τη διαχρονική αναζήτηση του Θεο απ τον άνθρωπο. ñ Να διαπιστώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Κεϕάλαιο 1. Έναρξη εργασιών

Κεϕάλαιο 1. Έναρξη εργασιών Κεϕάλαιο 1. Έναρξη εργασιών Σε αυτ τον οδηγ Έναρξη εργασιών παρέχονται εισαγωγικές πληροϕορίες σχετικά µε τη χρήση του WebSphere Portal content publishing. Τα θέµατα αυτο του οδηγο περιλαµβάνουν: v Περιγραϕές

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 10/4/2013 Σελίδα 2 από 13 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή... 4 Πολιτική περιεχομένου... 5 Πολιτική κατάθεσης εργασιών... 5 Πολιτική πρόσβασης...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα