ƒ LSJ: ªπ µ ª ø π ƒãπ π π ƒã π π

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ƒ LSJ: ªπ µ ª ø π ƒãπ π π ƒã π π"

Transcript

1 ƒ LSJ: ªπ µ ª ø π ƒãπ π π ƒã π π GREGORY CRANE ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Tufts εν υπάρχει τίποτε το ιδιαίτερα νέο στην εφαρµογή της τεχνολογίας των υπολογιστών στη µελέτη των αρχαίων ελληνικών. O Theodore Brunner άρχισε να εργάζεται στον Thesaurus Linguae Graecae (TLG) πριν απ ένα τέταρτο του αιώνα. Oι δικές µου προσωπικές προσπάθειες να στρέψω την τεχνολογία στις ανάγκες του πεδίου µας ξεκίνησαν το 1985 και άρχισα να προγραµµατίζω αυτ που θα κατέληγε στο πρ γραµµα Perseus πριν απ 12 χρ νια, γράφοντας την πρώτη µου πρ ταση για χρηµατοδ τηση το καλοκαίρι πριν γίνω επίκουρος καθηγητής. 1 Πολλή δουλειά έχει γίνει έκτοτε, αλλά οι ποσοτικές αλλαγές στο πλήθος των διαθέσιµων δεδοµένων, την ταχ τητα των µηχανών, τους τ πους των προγραµµάτων έχουν πλέον αρχίσει να έχουν ποιοτικές επιρροές χι µ νο σε αυτ που εµείς, ειδικοί σε διάφορες πτυχές των αρχαίων ελληνικών, µπορο µε να κάνουµε, αλλά επίσης στο ποιος µπορεί να δουλέψει αποτελεσµατικά µε τα αρχαία ελληνικά. Tο θέµα αυτ είναι, απ τη δική µου οπτική γωνία, πολ ση- µαντικ τερο: είναι ασαφές ποια µπορεί να είναι τα πραγµατικά οφέλη απ την αποδοτικ τερη ή την ευρ τερης εµβέλειας έρευνα στις κλασικές σπουδές. Eίναι, ωστ σο, απολ τως σαφές τι ο αριθµ ς των ασχολουµένων µε τη µελέτη των αρχαίων ελληνικών δεν µπορεί ποτέ να είναι αρκετ ς. Περισσ τερα απ άτοµα είναι ακ µη εγγεγραµµένα σε µαθήµατα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στις Hνωµένες Πολιτείες, αλλά το ποσοστ των σπουδαστών ξένων γλωσσών που µελετο ν αρχαία ελληνικά, αν και πάντοτε πολ µικρ, έχει µειωθεί κατά περισσ τερο απ ένα τρίτο σε σ γκριση µε το 1980 (απ 2,4% σε 1,4%). 2 Aν µπορο µε να χρησιµοποιήσουµε τη σ γχρονη τεχνολογία, για να αυξήσουµε τον αριθµ αυτών που µαθαίνουν τη γλώσσα των αρχαίων Eλλήνων, τ τε µπορο - µε να ισχυροποιήσουµε το θεµέλιο στο οποίο βασίζονται λα τα υπ λοιπα. Παρ λα αυτά δεν επιθυµώ να ενισχ σω τη συχνά περιττή και σχεδ ν πάντοτε κα- 1. Ένα σηµαντικ τµήµα της Ψηφιακής Bιβλιοθήκης Perseus είναι αυτή τη στιγµή διαθέσιµο στο ιαδίκτυο στη διε θυνση Για στατιστικά στοιχεία των εργασιών που έχουν πραγµατοποιηθεί στον Perseus, βλ. Crane Bλ. Huber 1998 και Brod & Huber 1997,

2 40 GREGORY CRANE ταστροφική επιβολή διαχωρισµών µεταξ διδασκαλίας και έρευνας. H εστίαση σε οποιαδήποτε απ τις δ ο µ νον είναι εξίσου επιβλαβής. Oι ηλεκτρονικές δηµοσιε σεις µάς επιτρέπουν, για πρώτη φορά απ τ τε που τα σ γχρονα εργαλεία έντυπης αναφοράς πήραν την τρέχουσα µορφή τους, να επαναπροσδιορίσουµε µε έναν θεµελιώδη τρ πο τη σχέση µεταξ των αρχαίων ελληνικών κειµένων και των αναγνωστών τους. Oι ηλεκτρονικές δηµοσιε σεις παρέχουν δ ο βασικές δυνατ τητες. Πρώτον, µπορο µε να παραστήσουµε σε ηλεκτρονική µορφή µέρος της εξειδικευµένης γνώσης που µέχρι τώρα µπορο σε να παραχθεί µ νο µέσα απ την ενεργοποίηση του ανθρώπινου εγκεφάλου. Aπέχουµε, φυσικά, αρκετά απ το να κατασκευάζουµε πραγµατικά νοήµονες µηχανές, αλλά υπάρχουν κάποιες πτυχές της ανθρώπινης γνώσης, που παραστάθηκαν δυναµικά και λειτο ργησαν αυτ νοµα, εκτ ς της υπολογιστικής µηχανής του ανθρώπινου εγκεφάλου. Πολλή απ τη δουλειά µας την τελευταία δεκαετία εστιάστηκε στην ανάπτυξη εν ς συστήµατος που να µπορεί να αναλ ει τα πολ πλοκα στοιχεία της µορφολογίας των αρχαίων ελληνικών, και στη συνέχεια να χρησιµοποιεί τα αποτελέσµατα της ανάλυσης για τη δηµιουργία συνδέσεων συσχέτισης µεταξ διαφορετικών κειµένων. Ένα υπολογιστικ σ στηµα µπορεί, εφαρµ ζοντας ένα πολ πλοκο σ νολο καν νων και αντλώντας στοιχεία απ µια τεράστια βάση δεδοµένων απ ρίζες και κλίσεις ρηµάτων, να αναγνωρίσει τι το ο σετε είναι το β πληθυντικ πρ σωπο του φέρω, γεννώντας έτσι µια σ νδεση µεταξ της κεκλιµένης µορφής στο κείµενο και της ληµµατικής µορφής στο λεξικ. Στα αρχαία ελληνικά, φυσικά, η µορφολογία είναι τροµακτική: χι µ νον τα ρήµατα, συµπεριλαµβανοµένων των επιρρηµάτων, εµφανίζονται σε εκατοµµ ρια συνδυασµών, αλλά το σ νολο της αρχαίας ελληνικής γραµµατείας περιλαµβάνει έναν µεγάλο αριθ- µ διαλέκτων και εκτείνεται χρονικά πέραν της µιας χιλιετίας. Παρ λα αυτά το αυτ µατο σ στηµά µας µπορεί αυτή τη στιγµή να χειριστεί τη µορφολογία των αρχαίων ελληνικών σχετικά καλά. Σε έναν κ σµο του υπερκειµένου, η σπουδαι τητα αυτο του συστήµατος έγκειται στη δυνατ τητά του να παράγει αυτ µατα εκατοµµ ρια συνδέσεις συσχέτισης. O ερευνητής µπορεί να ζητήσει το ρήµα φέρω και αυτ µατα να ανακληθο ν τα ο σετε, συνοίσετε ή οποιαδήποτε άλλη κεκλιµένη µορφή, ενώ αυτ ς που εντρυφεί σε ένα αρχαίο ελληνικ κείµενο µπορεί να πάει απ την κεκλιµένη µορφή ο σετε στη µορφολογική ανάλυση (β πρ σωπο πληθυντικο, οριστικής µέλλοντος, ενεργητικής φωνής) στο λήµµα του λεξικο (φέρω). Eιπωµένο απλά, οι ίδιες συνδέσεις, χρησιµοποιο µενες µε διαφορετικο ς τρ πους, εξυπηρετο ν εξίσου ακαδηµαϊκο ς µελετητές και φοιτητές. O τεχνολογικ ς πυρήνας ανοίγει νέες ερευνητικές ατραπο ς και ταυτ χρονα επιτρέπει στους φοιτητές να µελετήσουν τα αρχαία ελληνικά µε νέους τρ πους. Tους τελευταίους 15 µήνες εξυπηρετήσαµε αιτήσεις για περίπου ηλεκτρονικές σελίδες αρχαίων ελληνικών, αναζητήσεις και

3 ƒ A T LSJ: ªπ µ ª ø π ƒã π π µορφολογικές διερευνήσεις. O ρυθµ ς εξυπηρέτησης συνεχίζει να αυξάνεται: την Tετάρτη, 5 Nοεµβρίου, για παράδειγµα (µια ηµέρα πριν οριστικοποιήσω αυτήν την οµιλία), εξυπηρετήσαµε σελίδες αρχαίων ελληνικών, 366 αναζητήσεις λέξεων και µορφολογικές διερευνήσεις. Πέραν των αριθµών, οι µακροπρ θεσµες επιπτώσεις αυτο του πανταχο παρ ντος δικτ ου ηλεκτρονικών πηγών είναι βαθιές. H µελέτη των αρχαίων ελληνικών υπήρξε σε κάποιο βαθµ µια άσκηση στη µαται τητα, επειδή ουσιαστικά κανείς απ τους φοιτητές µας του αγγλ φωνου κ σµου δεν είναι σε θέση να διατηρήσει αυτή τη σκληρά αποκτηµένη δεξι τητα για πολ καιρ µετά την αποφοίτηση. ταν επιτέλους θα έχουν γίνει συνεταίροι στις δικηγορικές εταιρείες, αντιπρ εδροι στις εταιρείες τους ή, εν πάση περιπτώσει, θα έχουν φτάσει σε ένα στάδιο ωριµ τητας, πολλοί απ τους πρώην φοιτητές µας θα επιδιώξουν να διευρ νουν τα ενδιαφέροντά τους, αλλά έχοντας στη διάθεσή τους µ νον έντυπα βοηθήµατα, πρακτικά κανείς απ αυτο ς δεν θα µπορέσει να επιστρέψει στη γλώσσα του Oµήρου, του Πλάτωνα και της Kαινής ιαθήκης. H γλώσσα αυτή είναι τ σο πολ πλοκη, που σχεδ ν κανείς δεν µπορεί να ασχοληθεί µαζί της χωρίς υποστήριξη, και εν σω είναι δέσµιος της έντασης µιας πολυάσχολης ζωής ενηλίκου. Ωστ σο, στην πράξη κάθε γραφείο και ένας αυξαν µενος αριθµ ς νοικοκυριών µπορεί να µας βρει µέσω του διαδικτ ου. Eίναι πλέον εφικτ να εγκαθιδρ σουµε ένα σ στηµα υποστήριξης, που θα επιτρέπει σε λους να επιστρέψουν στα αρχαία ελληνικά αργ τερα στη ζωή τους, διερευνώντας βάσεις δεδοµένων για γλωσσολογικές πληροφορίες ή λήµµατα λεξικών και ανταλλάσσοντας ερωταπαντήσεις, σε ζωντανή σ νδεση µε λίστες συζητήσεων στο ιαδίκτυο. H προοπτική το να διαβάζει κανείς αρχαία ελληνικά στα σαράντα του ή τα πενήντα του ενισχ ει θεµελιωδώς την αξία της εκµάθησης αρχαίων ελληνικών κατά την εφηβεία και τη νε τητα. Aντιµετωπίζουµε µια ιστορικών διαστάσεων ευκαιρία να επανεγκαθιδρ σουµε τη µελέτη των αρχαίων ελληνικών, µια ευκαιρία ίσης σηµασίας µε την τυπογραφία, που επέτρεψε να επανεµφανιστεί στη ση η γνώση της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας. ε τερον, δεν χρειάζονται ιδιαίτερα πολ πλοκα συστήµατα (προγράµµατα τεχνητής νοηµοσ νης) για να επηρεάσουµε, σε µεγάλο βαθµ, αυτά που ήδη µπορο ν να κάνουν οι άνθρωποι. Kαι η απλή µεταγραφή απ έντυπη σε ηλεκτρονική µορφή µπορεί, εάν γίνει επίσης µε κατάλληλο τρ πο, να έχει πολλά θετικά αποτελέσµατα. O Thesaurus Linguae Graecae δηµιουργήθηκε, για παράδειγµα, επειδή κλασικοί φιλ λογοι απ λο τον κ σµο κατάλαβαν τι στο ηλεκτρονικ κείµενο µπορο ν να αναζητηθο ν αυτ µατα αλληλουχίες γραµµάτων. εν θα µπορο σε να βρει κανείς το φέρω καθαυτ, αλλά θα µπορο σε να αναζητήσει λες τις λέξεις που περιέχουν την αλληλουχία -φερ- ή -οισ- ή -ηνεγκ- και έτσι να βρει διάφορες κλίσεις του ρήµατος. Tελικώς, ο TLG έφτασε να χρησιµοποιείται χι µ νον ως πηγή για αναζητήσεις λέξεων αλλά ως µια πραγµατική ψηφιακή βι-

4 42 GREGORY CRANE βλιοθήκη, στην οποία µπορο σε κάποιος να ανακαλέσει κείµενα ανά κεφάλαιο ή στροφή, εµφανίζοντάς τα στην οθ νη, για να διαβαστο ν δια της σ νδεσης µε το ιαδίκτυο. σοι απ µας είχαν άµεση πρ σβαση σε µεγάλες ερευνητικές βιβλιοθήκες δεν χρειάστηκαν ένα CD ROM για να διαβάσουν αρχαία ελληνικά κείµενα απ τον TLG, αλλά πολ λίγοι καθηγητές των κλασικών γραµµάτων, και ακ - µα λιγ τερο οι φοιτητές, έχουν τέτοια πολυτέλεια, και ο TLG σε CD ROM τους έδωσε άµεση πρ σβαση σε πολλά κείµενα που δεν βρίσκονταν στις τοπικές βιβλιοθήκες. Aυτ σηµαίνει τι, σε ηµερήσια βάση, οι φοιτητές των αρχαίων ελληνικών µπορο ν να εργαστο ν σε ένα ευρ τερο φάσµα κειµένων απ,τι ήταν ως τώρα δυνατ ν αλλάζοντας το «τι µπορο µε να κάνουµε» (δηλαδή µπορο µε να χρησιµοποιήσουµε ένα CD ROM, για να βρίσκουµε κείµενα), αλλάζουµε το «ποιος µπορεί να κάνει τι» (δηλαδή άνθρωποι εκτ ς ερευνητικών ιδρυµάτων µπορο ν να ανακαλέσουν ολ κληρο τον Γαλην, για παράδειγµα). Aλλά αν τα κείµενα-πηγές είναι το κ ριο υλικ µας, κι αυτά ωφελο νται απ µια ποικιλία άλλων π ρων. H ίδια η εργασία µας στο πρ γραµµα Perseus την περασµένη δεκαετία εστιάστηκε, σε µεγάλο βαθµ, στην ανάπτυξη εν ς δικτ ου π ρων που θα µπορο σαν να βοηθήσουν τον κ σµο να εργαστεί σε κεί- µενα διαθέσιµα σε ηλεκτρονική µορφή. Eπίκεντρο αυτής της προσπάθειας ήταν η παραγωγή ηλεκτρονικών εκδ σεων των καθιερωµένων ελληνο-αγγλικών λεξικών, στα οποία λοι βασιζ µαστε. T σο το Intermediate Liddell Scott Greek- English Lexicon (το οποίο σ ντοµα θα αντικατασταθεί) σο και η µνηµειώδης ένατη έκδοση του Liddell-Scott-Jones υπάρχουν σε ηλεκτρονική µορφή και διατίθενται αυτή τη στιγµή απ τη σελίδα µας στο ιαδίκτυο. Tα µειονεκτήµατα του µεγάλου ερευνητικο λεξικο είναι προφανή σε ποιον το έχει χρησιµοποιήσει. O κώδικας, ως µορφή βιβλίου, δεν σχεδιάστηκε για να περιλαµβάνει δεδοµένα συν λου συµποσο µενα σε χαρακτήρες! Tο βιβλίο είναι πολ βαρ και η εκτ πωση µε πολ µικρο ς χαρακτήρες. Tα λήµ- µατα του λεξικο LSJ είναι διαβ ητα για τη δυσκολία ανάγνωσής τους. Yπάρχουν λίγα ενδεικτικά σηµεία, πως οι τονισµοί και τα κενά σηµεία, ώστε ο αναγνώστης να µπορεί να παρακολουθήσει την καθαρή, ιεραρχική δοµή του λήµµατος ή να αναζητήσει παραθέµατα για τον µηρο ή ποιον συγγραφέα µελετά. Tο ερευνητικ λεξικ είναι τ σο δ σχρηστο, που σχεδ ν λοι οι φοιτητές δουλε ουν είτε µε το little Liddell ή µε το middle Liddell, που αποτελο ν στην ουσία συντοµε σεις του Liddell Scott του προηγο µενου αιώνα. Tο middle Liddell (το οποίο βρίσκεται σε ηλεκτρονική µορφή στον server µας) πρωτοδηµοσιε τηκε πριν απ έναν αιώνα ο Oυίνστον Tσ ρτσιλ, που µισο σε τα κλασικά µαθήµατα, µπορεί να είχε δει ένα απ τα πρώτα αντίτυπά του µαθητής στο Ήτον. Έκτοτε σχεδ ν λοι οι φοιτητές των αρχαίων ελληνικών βασίστηκαν σε αυτά τα απελπιστικά απαρχαιωµένα λεξικά. Tο ερευνητικ λεξικ δεν έχει αναθεωρηθεί εδώ και πενήντα χρ νια εν µέρει επειδή η αγορά για το εργαλείο αυτ είναι τ σο µικρή, που δεν δικαιο-

5 ƒ A T LSJ: ªπ µ ª ø π ƒã π π 43 λογεί την επένδυση. Tα φοιτητικά λεξικά έφθιναν σε αποτελεσµατικ τητα για πάνω απ έναν αιώνα, εν µέρει επειδή λίγοι κλασικοί φιλ λογοι προτίθενται να αφιερώσουν πολλή απ τη ζωή τους σε ένα νέο παιδαγωγικ λεξικ η εργασία αυτή δεν αποφέρει ευχαριστίες και δεν αµείβεται ικανοποιητικά. ταν διαθέσαµε το ερευνητικ λεξικ στο ιαδίκτυο, σχεδιάζαµε να το κάνουµε πιο ε χρηστο. Eίχαµε την πρ θεση (και ακ µη την έχουµε) να επιτρέψουµε στους χρήστες να φιλτράρουν την πληροφορία, έτσι ώστε, κατ ουσία, να δηµιουργο ν δυναµικά συντοµευµένα λεξικογραφικά λήµµατα. Ωστ σο, δεν εκτιµήσαµε επαρκώς τα πλεονεκτήµατα που θα είχε µια απλή µετάβαση απ την έντυπη στην ηλεκτρονική µορφή: ταν οι αναγνώστες ανακαλο ν ένα λήµµα στην έδρα µας στο ιαδίκτυο, ο απαιτο µενος χώρος πα ει να είναι καθοριστικ ς παράγοντας, πως στο βιβλίο. Tο µέγεθος των χαρακτήρων στην ηλεκτρονική έκδοση µπορεί να γίνει µεγαλ τερο. Mπορο µε να αφήσουµε κενές γραµµές µεταξ ορισµών και, γενικά, µπορο µε να παραστήσουµε την ιεραρχική δοµή του λεξικο µε τη χρήση µεταβλητών εσοχών για τις διαφορετικές παραγράφους. Mπορο µε να χρησιµοποιήσουµε έντονους, πλάγιους ή ακ µη και έγχρω- µους χαρακτήρες, για να προβάλουµε διαφορετικές κατηγορίες πληροφορίας. σο για τους αναγνώστες, αυτοί µπορο ν να χρησιµοποιήσουν οποιοδήποτε λειτουργικ 3 πρ γραµµα εξερε νησης του ιαδικτ ου για αναζήτηση αλληλουχιών χαρακτήρων, πως Hom. ή Soph., προκειµένου να βρουν ορισµο ς σχετικο ς µε τον υπ µελέτη συγγραφέα. Tα αποτελέσµατα αυτής της απλής αλλαγής υπήρξαν κατά πολ ανώτερα των αναµεν µενων. Στους τελευταίους 15 µήνες (9 Iουλίου 1996 έως 5 Nοεµβρίου 1997) το ερευνητικ και το φοιτητικ on-line λεξικ χρησιµοποιήθηκαν και φορές, αντίστοιχα, για ένα σ νολο λεξικογραφικών διερευνήσεων. Παρ λο που, στον βαθµ που µπορο µε να είµαστε βέβαιοι, η αριθµητική πλειον τητα των χρηστών µας αποτελείται απ φοιτητές αρχαίων ελληνικών µεσαίου επιπέδου, το ερευνητικ λεξικ χρησιµοποιήθηκε κατά 45% περισσ τερο απ το φοιτητικ λεξικ. Παρ λο που έχουµε καταβάλει µ νον τις απολ τως απαραίτητες προσπάθειες, για να καταστήσουµε το ερευνητικ λεξικ πιο ε χρηστο, αυτ έχει ήδη υπερφαλαγγίσει τη συντοµευµένη έκδοσή του. Oι συνέπειες δεν θα µπορο σαν να είναι πιο καθοριστικές. Θα µπορο σαµε πλέον να έχουµε ένα λεξικ που να εξυπηρετεί τ σο ερευνητές σο και φοιτητές. Eάν καταβάλουµε περαιτέρω προσπάθεια να χαρακτηρίσουµε τη δοµή των ληµ- µάτων µε αυστηρ τρ πο, τ τε θα δηµιουργήσουµε δυναµικά συντοµευµένες εκδ σεις, έτσι ώστε αυτοί που ενδιαφέρονται για τη συνολική θεώρηση µιας λέξης 3. Kατά τον χρ νο συγγραφής αυτο του κειµένου, η παρξη λογικών σφαλµάτων σε ορισµένες εκδ σεις τ σο του προγράµµατος Internet Explorer σο και του Netscape Navigator κατέστησε αδ νατη την αναζήτηση λέξεων σε ορισµένες σελίδες του ιαδικτ ου.

6 44 GREGORY CRANE να µπορο ν να δουν µια σ νοψη των σηµασιών της, ή µ νον ορισµο ς σχετικο ς µε µια δεδοµένη περίοδο ή ένα δεδοµένο φος των αρχαίων ελληνικών. Yπάρχουν, φυσικά, ισχυρά επιχειρήµατα υπέρ της δηµιουργίας εν ς ξεχωριστο λεξικο, προσαρµοσµένου στις ανάγκες των φοιτητών, που δεν θα αποτελεί απλώς συντ µευση εν ς ακαδηµαϊκο λεξικο, και είµαι πανευτυχής µε την προοπτική απ κτησης εν ς τέτοιου εργαλείου. Παρ λα αυτά η πρ σβαση σε µια και µ νον πηγή που διαθέτει την ευελιξία να εξυπηρετεί λο τον κ σµο, απ τους ερευνητές µέχρι τους δευτεροετείς φοιτητές των αρχαίων ελληνικών, έχει απίστευτα εν δυνάµει πλεονεκτήµατα. Oι φοιτητές µπορο ν να έχουν πρ σβαση στην ίδια βάση δεδοµένων µε τους ακαδηµαϊκο ς δασκάλους, και, αν το λεξικ ενηµερώνεται κανονικά (πράγµα πιο ε κολο για την ηλεκτρονική µορφή), θα ωφεληθο ν λοι εξίσου αν µη τι άλλο δεν θα διαβάζουν ορισµο ς ηλικίας εν ς αιώνα. Oι ακαδηµαϊκοί δάσκαλοι θα ωφεληθο ν τουλάχιστον στον ίδιο βαθµ : είναι προφανώς πολ πιο ε κολο να συντηρήσεις ένα έργο αναφοράς µε ένα κοιν (στις HΠA) φοιτητών και καθηγητών, απ,τι για ένα κοιν µ νο καθηγητών. Πολλά απ τα παραθέµατα στο LSJ είναι τώρα δυναµικές συνδέσεις: κάντε κλικ στο «Hom. Il » και θα ανακαλέσετε το ελληνικ κείµενο του Oµήρου, Iλιάδα, E ραψωδία στίχος 303. (Oι συνδέσεις αυτές παραπέµπουν πλέον σε ένα σώµα µ λις 3,4 εκατοµµ ριων λέξεων του Perseus, αλλά θα µπορο σαν να παραπέµπουν και σε λα τα κείµενα στο TLG, εάν αυτ διατίθεται στο σ στηµα). Mπορο µε τώρα να διερευνήσουµε τα χωρία που υποθέτουµε τι αποδίδουν ένα συγκεκριµένο ν ηµα, βλέποντας χι µ νον,τι παρατίθεται στο λεξικογραφικ λήµ- µα, αλλά επιπλέον τα πλήρη συµφραζ µενά τους. ιευκολ νουµε έτσι µια διαδικασία που λοι συνηθίζουµε να κάνουµε ξεφυλλίζοντας τις σελίδες µε το χέρι. Tι συµβαίνει, µως, αν διαβάζετε Oµήρου Iλιάδα, 5.303; εν υπάρχει τρ πος να καθορίσουµε, µε δεδοµένη τη συµβατική τεχνολογία εκτ πωσης, τι το άρθρο του LSJ για το φέρω αναφέρει κάτι για τη χρήση του φέροιεν στον συγκεκριµένο στίχο. Θα µπορο σε, βέβαια, κάποιος να καταρτίσει ένα έντυπο ευρετήριο λων των παραθεµάτων που περιέχει το LSJ, αλλά αυτ θα κατέληγε σε ένα δ σχρηστο, ανοικον µητο βιβλίο που ελάχιστοι άνθρωποι θα διάβαζαν ποτέ. Στο ηλεκτρονικ περιβάλλον, µως, µπορο µε να παράγουµε αυτ µατα αντίστροφες συνδέσεις, έτσι ώστε ο αναγνώστης που διαβάζει την Oµήρου Iλιάδα, να µπορεί να δει,τι σηµειώνει το LSJ για το φέροιεν και να ακολουθήσει τη σ νδεση αντίστροφα προς το ακριβές σηµείο του λήµµατος φέρω, το οποίο βεβαίως είναι και τεράστιο. Kαι η απλή δηµιουργία αυτών των συνδέσεων απ τα κείµενα προς το LSJ θα βοηθήσει αυτο ς που διαβάζουν τους γνωστο ς αρχαίους Έλληνες συγγραφείς: 40% απ τα παραθέµατα στο LSJ παραπέµπουν στο 5% της σωζ µενης αρχαίας ελληνικής γραµµατείας. Aπ τα κεί- µενα του Perseus που διαβάζονται πιο συχνά: το LSJ έχει συγκεκριµένο υπο- µνηµατικ σχολιασµ για µία στις δεκαεπτά λέξεις. Στην πράξη, ταν προστε-

7 ƒ A T LSJ: ªπ µ ª ø π ƒã π π 45 θο ν αυτές οι συνδέσεις, το LSJ καθίσταται πλέον χι απλώς ένα λεξικ, αλλά ένα γλωσσικ υπ µνηµα για τα κείµενα αυτά. Φυσικά, το ίδιο µπορεί να επιτευχθεί µε τα παραθέµατα κάθε ηλεκτρονικής on-line έκδοσης, χι µ νο του LSJ. Έτσι, αν διαβάσετε την πέµπτη ραψωδία της Iλιάδας, θα µπορέσετε να δείτε χι µ νον ποια χωρία της αναφέρονται στο LSJ, αλλά και ποια αναφέρονται στη γραµµατική του Smyth, σε πρ σφατα τε χη του AJP ή σε οποιαδήποτε άλλη κατάλληλα προσηµασµένη ηλεκτρονική έκδοση. Yπάρχουν προφανή προβλήµατα µε τέτοιες αυτ µατες συνδέσεις. Πρώτον, πώς περιορίζουµε τον αριθµ των συνδέσεων που συσσωρε ονται µε ταχ ρυθ- µ πάνω σε συχνά µελετώµενα χωρία; Aυτ είναι µια ειδική περίπτωση του γενικο προβλήµατος της λειτουργίας φιλτραρίσµατος, που λοι αντιµετωπίζουµε είτε στο ιαδίκτυο είτε στη βιβλιοθήκη. Eνώ δεν υπάρχουν τέλειες λ σεις, υπάρχουν στρατηγικές που µπορο µε να υιοθετήσουµε: π.χ. «δείξε µου µ νο συνδέσεις απ τα παρακάτω έξι περιοδικά µεταξ 1990 και 1995» ή «µη µου δείχνεις παραθέµατα που εµφανίζονται µ νο σε υποσηµειώσεις» κτλ. Tα πράγµατα, ωστ σο, γίνονται πιο πολ πλοκα, αν αρχίσουµε να αναρωτι µαστε πώς αυτές οι αυξαν µενες δυνατ τητες σ νδεσης επηρεάζουν τον τρ πο µε τον οποίο γράφουµε. Παραδοσιακά, αν γράψει κανείς ένα υπ µνηµα πάνω στον Oιδίποδα T ραννο του Σοφοκλή, υπολογίζει τι οι πιο πολλοί αναγνώστες θα φτάσουν στο υπ µνηµα µέσω του κειµένου. Aν διαβάζουν τον στίχο 238 του κειµένου, θα αναζητήσουν παρατηρήσεις σχετικές µε τον συγκεκρι- µένο στίχο. Mπορώ να θεωρήσω τι το ακροατήρι µου θα αποτελείται κυρίως απ αναγνώστες του Oιδίποδα και, συνεπώς, θα προσαρµ σω τη γραφή µου ανάλογα. Aλλά τώρα οποιοσδήποτε διαβάζει κάποιο χωρίο στο οποίο παραπέ- µπω θα βρει επίσης το σχ λι µου. Aν µπορώ να αγγίξω ένα γενικ τερο ακροατήριο, πρέπει µήπως να αλλάξω τον τρ πο µε τον οποίο οργανώνω την πληροφορία µου; Φανταστείτε την αυξηµένη χρησιµ τητα των ερευνητικών παρατηρήσεων που τώρα είναι θαµµένες σε άρθρα περιοδικών, εάν οι αναγνώστες εν ς κειµένου απ το TLG, για παράδειγµα, µπορο σαν να τις ανακαλέσουν άµεσα. Σκεφθείτε το πρ βληµα των έργων αναφοράς. Mπορο µε να ενηµερώσουµε ένα ηλεκτρονικ LSJ πολ πιο ε κολα απ,τι το έντυπο ανάλογ του, αλλά ο ρ λος καθαυτ ς του λεξικο αλλάζει. Ένας αναγνώστης που διερωτάται για τη σηµασία της λέξης α δώς, θα έβρισκε συνηµµένη στο λήµµα του LSJ µια σ νδεση µε τη µονογραφία του Douglas L. Cairns για τον ρο αυτ, και στη συνέχεια θα µπορο σε να ανακαλέσει το κείµενο της µονογραφίας. Mπορώ να φανταστώ ένα συγγραφικ είδος απ «λήµµατα λεξικο» ξεχωριστ απ το LSJ ή οποιαδήποτε άλλη µονολιθική εργασία αναφοράς, δηµοσιευ µενα σε ένα φάσµα περιοδικών ή σε σειρά µονογραφιών, που θα σχεδιάζονται για να ενηµερώνουν, να επαυξάνουν ή ακ µη και να αντικαθιστο ν το κεντρικ λήµµα του LSJ. Aκ µη και µε τη σχετικά πρωτ γονη τεχνολογία του ιαδικτ ου, πως αυτή υφίσταται

8 46 GREGORY CRANE σήµερα, µπορο µε να οραµατιστο µε ένα «εικονικ λεξικ», µε λήµµατα που θα βρίσκονται σε διάφορες ιστοσελίδες του ιαδικτ ου και θα κρίνονται απ πολλές διαφορετικές εκδοτικές οµάδες. Yπάρχει µια εγγενής αταξία σε µια τέτοια προοπτική αλλά και οι βιβλιοθήκες είναι κι αυτές εγγενώς χαοτικές. H θεµελιώδης αλλαγή συνίσταται στο εξής: σε έναν ψηφιακ κ σµο ο ερµητικ ς εγκλεισµ ς του έντυπου κώδικα στον εαυτ του ελαχιστοποιείται, και ο διαχωρισµ ς µεταξ βιβλίου και βιβλιοθήκης αρχίζει να γίνεται δυσδιάκριτος. Aλλά ποια θα έπρεπε να είναι η εµφάνιση των ληµµάτων των λεξικών; Eφ σον µερικές ηλεκτρονικές δηµοσιε σεις µπορο ν άµεσα να συµπεριλάβουν εικ νες, ακ µη και τρισδιάστατες αναπαραστάσεις τ πων και αντικειµένων διαδραστικά, ένα σ γχρονο λεξικ των αρχαίων ελληνικών θα έπρεπε σίγουρα να διαθέτει πολλές συνδέσεις µε οπτικές πληροφορίες. Παρ λα αυτά δεν είναι µε κανέναν τρ πο σαφές το πώς θα έπρεπε να δοµο µε τα λήµµατα του λεξικο. Tο ιεραρχηµένο λήµµα, µε την καθαρή µορφή του, είναι ε κολο στην ανάγνωση, αλλά η δοµή αυτή δεν αντανακλά τον τρ πο µε τον οποίο ο εγκέφαλος καταχωρεί τη λεξικογραφική πληροφορία. H πρ οδος της καταν ησης, απ µέρους µας, του χειρισµο των λέξεων απ τον ανθρώπινο εγκέφαλο ίσως µας επιτρέψει να ανασχεδιάσουµε ριζικά, αν χι να αντικαταστήσουµε εξ ολοκλήρου, τη µορφή των επιµέρους λεξικογραφικών ληµµάτων. Bέβαια, έχουµε να κάνουµε πολλά ακ µη, για να συνδέσουµε λέξεις που σχετίζονται σηµασιολογικά εντ ς του λεξικο : σ γχρονα εργαλεία, πως το WordNet του George Miller, και παραδοσιακές λεξικογραφικές πηγές, πως το Ονοµαστικ ν του Πολυδε κη (κατ ουσία ένας κατάλογος απ σηµασιολογικά πεδία) κατατείνουν προς την ίδια κατε θυνση. H εργασία µας αυτή τη στιγµή βρίσκεται σε ένα µεταβατικ στάδιο. Ξοδέψα- µε πάνω απ µια δεκαετία αναπτ σσοντας τον τεχνολογικ πυρήνα, για να χειριστο µε τη µορφολογία των αρχαίων ελληνικών. Eισαγάγαµε αρχαία ελληνικά κεί- µενα, µεταφράσεις σε σ γχρονες γλώσσες, λεξικά, γραµµατικές, ερµηνευτικά υπο- µνήµατα και άλλες κατηγορίες πληροφοριών ενσωµατώνοντας αρχαία ελληνικά κείµενα σε µια ετερογενή ψηφιακή βιβλιοθήκη. Aλλά, βέβαια, η πρ οδος εγείρει νέα, αυτ νοµα ερωτήµατα, και έχουµε ακ µη περισσ τερη δουλειά να κάνουµε. Oι σήµερα χρηµατοδοτο µενες προσπάθειές µας περιλαµβάνουν τα εξής: Πρώτον, διευρ νουµε τη βάση δεδοµένων των πηγών µας. Kαταχωρήσαµε την Greek Grammar του Smyth, και µπορεί επίσης να συµπεριλάβουµε την ογκώδη γραµµατική των Kühner & Gerth. Eισάγουµε σειρά υποµνηµάτων άρθρων τ σο λ γω της εσωτερικής αξίας τους σο και επειδή η συµπερίληψη τέτοιων υποµνηµάτων στον ίδιο χώρο µε τα κείµενα, τις γραµµατικές και τα λεξικά θα θέσει σηµαντικά ερωτήµατα σχετικά µε τον σχεδιασµ (ηλεκτρονικών εκδ σεων). Θα µάθουµε τι συµβαίνει, ταν ένα πυκν σ νολο ερµηνευτικών υπο- µνηµάτων παραπέµπει σε ένα µικρ σ νολο κειµένων, επικεντρώνοντας το πείραµα αρχικά στον Πίνδαρο και τον Σοφοκλή.

9 ƒ A T LSJ: ªπ µ ª ø π ƒã π π 47 ε τερον, συνεργαζ µαστε µε άλλες βάσεις δεδοµένων, έτσι ώστε ηλεκτρονικές πηγές που αναπτ χθηκαν στο πλαίσιο άλλων έργων και διατίθενται απ ευρέως διάσπαρτα σηµεία να συνεργάζονται µεταξ τους αρµονικά. Έχουµε ήδη δηµιουργήσει µια έκδοση της Tράπεζας εδοµένων Μη Λογοτεχνικών Παπ ρων του Duke για το ιαδίκτυο και συνεργαζ µαστε µε άλλους συναδέλφους στον TLG, που προετοιµάζονται να δηµιουργήσουν έναν εξυπηρετητή ιαδικτ ου (Web Server) για το δικ τους υλικ. Παρέχοντας συνδέσεις παραθεµάτων και µορφολογίας µε βιβλία που εκδίδονται απ τις εκδ σεις του Πανεπιστηµίου Johns Hopkins και τώρα διατίθενται στη δική τους ιστοσελίδα στο ιαδίκτυο, κάναµε το πρώτο βήµα στον δρ µο της προσθήκης µιας νέας λειτουργικ τητας στον ολοένα αυξαν µενο αριθµ ακαδηµαϊκών εκδ σεων που προσφέρονται στο ιαδίκτυο απ εκδοτικο ς οίκους, πως, µεταξ άλλων, το Johns Hopkins Press και το University of California Press. Tρίτον, αρχίζουµε να δηµιουργο µε πρ τυπα για νέους τ πους εκδ σεων. H απλή αναπαραγωγή έντυπων κειµένων σε ηλεκτρονική µορφή είναι µ νον ένα πρώτο βήµα. H µετατροπή των παραθεµάτων σε ηλεκτρονικές συνδέσεις, η σ νδεση αρχαίων ελληνικών λέξεων µε τη µορφολογική βάση δεδοµένων µας και παρ µοιες ενέργειές µας προχωρο ν λίγο παραπέρα, αλλά απλώς αλλάζουν την έκφανση µιας ήδη υπάρχουσας δοµής. Oι αρχαιολογικές εκδ σεις βρίσκονται σαφώς στα πρ θυρα µιας επανάστασης, καθώς οι ιστοσελίδες αποκτο ν τη δυνατ τητα να δηµοσιε σουν βάσεις δεδοµένων, σχέδια απ CAD ή αµφίδροµες αναπαραστάσεις βάσει του προτ που VRML αλλά ακ µη και οι δηµοσιε σεις για λέξεις και τη γλώσσα σίγουρα θα εξελιχθο ν, είτε ενσωµατώνοντας διαδραστικές συνδέσεις µε κείµενα-πηγές ή αναζητήσεις είτε αντλώντας απ την πρ οδο των λεγοµένων «cognitive sciences». Tέταρτον, προσπαθο µε να αναπτ ξουµε µια νέα εκδοτική διαδικασία, που αποσκοπεί στην υποστήριξη της δηµιουργίας ηλεκτρονικών πηγών. Ένας σηµαντικ ς στ χος αυτής της προσπάθειας είναι να γεφυρωθεί το χάσµα µεταξ έρευνας και εκδ σεων γενικώς: θέλουµε να αναπτ ξουµε νέες εκδ σεις που θα µπορο ν µε διαφορετικο ς τρ πους να εξυπηρετήσουν τ σο ακαδηµαϊκο ς σο και ένα πιο γενικ ακροατήριο ξανά: χι απλώς το «τι µπορο µε να κάνουµε», αλλά το «ποιος µπορεί να κάνει τι». Tο ιαδίκτυο µάς επιτρέπει πρ σβαση σε εκατοµµ ρια µηχανήµατα αντί για χιλιάδες βιβλιοθήκες, αλλά πρέπει να ξανασκεφτο µε τον τρ πο που γράφουµε, αν πρ κειται να εκµεταλλευτο µε κατάλληλα τις νέες δυνατ τητες. Χρειαζ µαστε γενικές εκδοτικές προδιαγραφές, υποδείγ- µατα κειµένων, ορθολογικές πρακτικές για τη χρήση και την επαναχρησιµοποίηση πνευµατικής περιουσίας, και πάνω απ λα µια αυξαν µενη κοιν τητα συνεργατών. Eυτυχήσαµε να τ χουµε της υποστήριξης του Yπουργείου Παιδείας των HΠA, για να αντιµετωπίσουµε αυτ το συγκεκριµένο σ νολο θεµάτων, και ο συνάδελφ ς µου Ross Scaife, αρχισυντάκτης της ιστοσελίδας Diotima στο ια-

10 48 GREGORY CRANE δίκτυο µε θέµα «Tο Φ λο κατά την Aρχαι τητα», κι εγώ συνεργαζ µαστε στη συγκεκριµένη προσπάθεια. Για να συνοψίσουµε, ο σ γχρονος (ή ίσως µεταµοντέρνος) κ σµος προσφέρει πολλές προκλήσεις σε σους απ εµάς είµαστε αφοσιωµένοι στο να διατηρήσουµε ζωντανή τη µελέτη των αρχαίων ελληνικών. Oι απαρχές της σης δεν είναι της µ δας σε πολλο ς κ κλους διανοουµένων, τουλάχιστον στον αγγλ φωνο κ σµο, και οι απαιτήσεις της ζωής στο τέλος του εικοστο αιώνα δεν καθιστο ν ε κολο για µας να πείσουµε φοιτητές να αφιερώσουν χρ νια στη µελέτη µιας αρχαίας γλώσσας γιατί να µη µελετήσουν ισπανικά ή κινέζικα; Παρ λα αυτά ο ηλεκτρονικ ς κ σµος προσφέρει τ σες ευκαιρίες σες και προκλήσεις. Eάν µπορέσουµε να δηµιουργήσουµε ένα δίκτυο απ ανεξάρτητες αλλά διασυνδεδεµένες και αλληλοενισχυ µενες ηλεκτρονικές εκδ σεις, διαθέσιµες δωρεάν ή έναντι εν ς συµβολικο κ στους στον καθένα που συνδέεται στο δίκτυο, θα µας δοθεί µια ευκαιρία να αναζητήσουµε και να διευρ νουµε το ακροατήρι µας πέραν των τωρινών περιορισµών, ενώ παράλληλα θα προκαλέσου- µε επανάσταση στις ερευνητικές µας πρακτικές. Mετάφραση LEXICON Bιβλιογραφικές αναφορές BROD, R. & B.J. HUBER Foreign Language Enrollments in United States Institutions of Higher Education, Fall ADFL Bulletin 28: CRANE, G The Perseus Project and Beyond: How Building a Digital Library Challenges the Humanities and Technology. D-Lib Magazine January. HUBER, B.J Variations in Language Enrollments through Time. ADFL Bulletin 27.

ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι

ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ................................................... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Α. Η αξιολ γηση της ψυχολογικής και σχολικής λειτουργικ τητας µε τη χρήση τυποποιηµένων

Διαβάστε περισσότερα

LotusLive. Sametime Chat on LotusLive και Πελάτης ϕορητών συσκευών LotusLive Meetings Οδηγ ς χρήσης

LotusLive. Sametime Chat on LotusLive και Πελάτης ϕορητών συσκευών LotusLive Meetings Οδηγ ς χρήσης LotusLive Sametime Chat on LotusLive και Πελάτης ϕορητών συσκευών LotusLive Meetings Οδηγ ς χρήσης LotusLive Sametime Chat on LotusLive και Πελάτης ϕορητών συσκευών LotusLive Meetings Οδηγ ς χρήσης Σηµείωση

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ξεκινήσω µε δυο προκαταρκτικές παρατηρήσεις. Πρώτον, µια

Θα ήθελα να ξεκινήσω µε δυο προκαταρκτικές παρατηρήσεις. Πρώτον, µια ƒ ƒ ªª THESAURUS LINGUAE GRAECAE: ª µ Eªª ƒ 21Ô πø * M ƒπ ANTE IA ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ ÙË K ÏÈÊfiÚÓÈ, Irvine Θα ήθελα να ξεκινήσω µε δυο προκαταρκτικές παρατηρήσεις. Πρώτον, µια µατιά στο πρ γραµµα αυτο του

Διαβάστε περισσότερα

(π ƒàª ª ƒπ ºÀ π ) À ƒπ π À π ªπ À π

(π ƒàª ª ƒπ ºÀ π ) À ƒπ π À π ªπ À π T π N E π ø À I π À À N π ø À ø (π ƒàª ª ƒπ ºÀ π ) À ƒπ π À π ªπ À π A π T πµ À À IÓÛÙÈÙÔ ÙÔ NÂÔÂÏÏËÓÈÎÒÓ appleô ÒÓ Υπ την εποπτεία του Iνστιτο του Nεοελληνικών Σπουδών (Iδρ µατος Mαν λη Tριανταφυλλίδη)

Διαβάστε περισσότερα

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 ª ƒ ƒπ À ª ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ª º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 π º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 À ƒ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ƒø π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ƒ π Ã O ª ÛÙ Ì Ù Î È appleôû ÛÙ Ì Ù 117 115 º π 5

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ

Διαβάστε περισσότερα

«Νέες τεχνολογίες, ηλεκτρονικό εμπόριο και βιβλίο» Αθήνα, Μαΐου Ομιλία Έραστου Φίλου Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Κοινωνία της Πληροφορίας

«Νέες τεχνολογίες, ηλεκτρονικό εμπόριο και βιβλίο» Αθήνα, Μαΐου Ομιλία Έραστου Φίλου Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Κοινωνία της Πληροφορίας «Νέες τεχνολογίες, ηλεκτρονικό εμπόριο και βιβλίο» Αθήνα, 19-21 Μαΐου 2000 Ομιλία Έραστου Φίλου Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Κοινωνία της Πληροφορίας Κύριε πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κατ' αρχάς θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να

λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να αντλήσουν πληροφορίες προκειµένου να αποκτήσουν γνώσεις για τον εαυτ τους και τους άλλους.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρ λογος... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρ λογος... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρ λογος....................................................... 15 ΚΕΦΑΛΑΙO ΠΡΩΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1. Εισαγωγή....................................................

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα της παρουσίασης. Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής. Τι είναι το αναλυτικό

Θέµατα της παρουσίασης. Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής. Τι είναι το αναλυτικό ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής ιγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Θέµατα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

IBM InfoSphere Master Data Management Εκδοχή 11 Έκδοση 5. IBM InfoSphere MDM Web Reports Οδηγ ς χρήσης IBM GC

IBM InfoSphere Master Data Management Εκδοχή 11 Έκδοση 5. IBM InfoSphere MDM Web Reports Οδηγ ς χρήσης IBM GC IBM InfoSphere Master Data Management Εκδοχή 11 Έκδοση 5 IBM InfoSphere MDM Web Reports Οδηγ ς χρήσης IBM GC43-2915-02 IBM InfoSphere Master Data Management Εκδοχή 11 Έκδοση 5 IBM InfoSphere MDM Web Reports

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα

Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα [1] Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα Παρουσίαση και ενδεικτικά παραδείγματα εκπαιδευτικής αξιοποίησης Συντάκτρια: Μαρία Αλεξίου (εκπαιδευτικός ΠΕ02, ΜΔΕ Θεωρητικής Γλωσσολογίας, συντονίστρια του ψηφιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2004. Υποψηφιότητα: Καθ. Αικατ. Χρονοπούλου - Σερέλη

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2004. Υποψηφιότητα: Καθ. Αικατ. Χρονοπούλου - Σερέλη ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2004 Υποψηφιότητα: Καθ. Αικατ. Χρονοπούλου - Σερέλη 1 Αγαπητά µέλη της Πανεπιστηµιακής µας κοινότητας, Λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες αυτής της εκλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307)

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) Ενότητα #4: Λειτουργικός και Κριτικός Γραμματισμός Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

τρία µεταλλικά συστήµατα: 1) ο καν νας του δι- µεταλλισµο (Γαλλία, Bέλγιο, Iταλία, Eλβετία, HΠA), αργ ρου καθαρ τητας 9/10, που ένα ψήγµα ισο ται

τρία µεταλλικά συστήµατα: 1) ο καν νας του δι- µεταλλισµο (Γαλλία, Bέλγιο, Iταλία, Eλβετία, HΠA), αργ ρου καθαρ τητας 9/10, που ένα ψήγµα ισο ται θαρ τητα του νοµίσµατος. H υποτίµηση εν ς νοµίσµατος συσχετιζ ταν µε τη µείωση της ποσ τητας του µετάλλου που περιείχε το ν µισµα. Kατά το µεγαλ τερο µέρος του 19ου αιώνα κυριάρχησαν τρία µεταλλικά συστήµατα:

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Κλασική Πολιτική Οικονοµία, Μαρξιστική

Κλασική Πολιτική Οικονοµία, Μαρξιστική ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Κλασική Πολιτική Οικονοµία, Μαρξιστική Πολιτική Οικονοµία και Οικονοµικά 2.1. ÔÏÈÙÈÎ ÈÎÔÓÔÌ : appleúòùë ÂÎ Ô Ì ÙÔÙÂÏÔ ÂappleÈÛÙ ÌË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û ÛÂˆÓ Εως τώρα απαντήθηκε το πρώτο ερώτηµα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες: ηλώσεις Μαθηµάτων Συγγραµµάτων, Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο, Πιστοποιητικό Ασφάλειας

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες: ηλώσεις Μαθηµάτων Συγγραµµάτων, Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο, Πιστοποιητικό Ασφάλειας ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες: ηλώσεις Μαθηµάτων Συγγραµµάτων, Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο, Πιστοποιητικό Ασφάλειας 1. Εισαγωγικά Οι φοιτητές του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Έκδοση Εγγράφου: 1.0 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση & ια Βίου Μάθηση» (ΕΚ. ι.βι.μ) Κενή σελίδα 2 Πίνακας περιεχοµένων 1 Εισαγωγή... 6 1.1 ηµιουργία πρότασης...

Διαβάστε περισσότερα

Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κατάλογος Πινάκων... 13. Κατάλογων Σχηµάτων... 17 Ευχαριστίες... 19 Εισαγωγή... 21

Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κατάλογος Πινάκων... 13. Κατάλογων Σχηµάτων... 17 Ευχαριστίες... 19 Εισαγωγή... 21 Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατάλογος Πινάκων..................................... 13 Κατάλογος ιαγραµµάτων............................... 15 Κατάλογων Σχηµάτων................................... 17 Ευχαριστίες............................................

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ 1. ÈÛ ÁˆÁ Οπως ήδη τον ορίσαμε, κοινωνικ ς θεσμ ς είναι ένα παγιωμένο πλέγμα σχέσεων μεταξ κοινωνικών ρ λων. Η παρξή του συνδέεται με την επιδίωξη εν ς (τουλάχιστον) κοινωνικά

Διαβάστε περισσότερα

ιστορία μας είναι οι Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α

ιστορία μας είναι οι Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Η ιστορία μας είναι οι μαθητές μας... Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α...η δύναμή μας οι καθηγητές μας Για να ωθήσεις ένα νέο στα µονοπάτια της γνώσης, πρέπει να είσαι κοντά του. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ - δυαδικό ΜΕ 3 ΣΗΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

ÔÈÓfiÙÔappleÔ ÂıÓÈÎÈÛÌfi

ÔÈÓfiÙÔappleÔ ÂıÓÈÎÈÛÌfi KEΦAΛAIO 3 ÔÈÓfiÙÔappleÔ ÂıÓÈÎÈÛÌfi Στο βιβλίο του Banal Nationalism (1995) ο Billig ασχολείται µε το ζήτηµα του καθηµερινο εθνικισµο που περνά απαρατήρητος, και εστιάζει στον εθνικισµ των δυτικών κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior)

Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior) Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior) Να ξεκινάς πάντα απο το κείμενο μέσα στο οποίο βρίσκεται η ιστορία (coursebook), το λεξιλόγιο και η γραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Στην εν τητα αυτή θα περιγράψουµε το κοινωνικ και οικονοµικ πλαίσιο

Στην εν τητα αυτή θα περιγράψουµε το κοινωνικ και οικονοµικ πλαίσιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κοινωνικ Περιβάλλον και Υγεία Στην εν τητα αυτή θα περιγράψουµε το κοινωνικ και οικονοµικ πλαίσιο µελέτης της υγείας. Επίσης θα περιγραφεί και θα συζητηθεί η σχέση µεταξ της υγείας και της κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Αυστραλιανή Διδακτική Ύλη Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Φ Υ Λ Λ Α Δ Ι Ο

Αυστραλιανή Διδακτική Ύλη Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Φ Υ Λ Λ Α Δ Ι Ο Πώς να εκφράσετε τις απόψεις σας για το σχέδιο της Αυστραλιανής Διδακτικής Ύλης Κ-10; Τι θέματα μπορείτε να σχολιάσετε; Το σχέδιο της Αυστραλιανής Διδακτικής Ύλης Κ-10 για τα αγγλικά, μαθηματικά, φυσική/χημεία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή

Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC)

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) είναι το online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης (GEAC-ADVANCE), για την τοπική συλλογή της. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Περιεχόµενα 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΠΑΙ ΑΓΩΓΟΥΣΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ... 17 Το αντικείµενο της Παιδαγωγικής, η παιδαγωγούσα διδασκαλία, ο ρόλος της ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Στέλλα Πριόβολου. Οι ελληνορωµαϊκές ρίζες της Ευρώπης µέσα από τον στοχασµό Ευρωπαίων µελετητών

Στέλλα Πριόβολου. Οι ελληνορωµαϊκές ρίζες της Ευρώπης µέσα από τον στοχασµό Ευρωπαίων µελετητών 001-012:Layout 3 11/17/14 3:24 PM Page 1 Στέλλα Πριόβολου Οι ελληνορωµαϊκές ρίζες της Ευρώπης µέσα από τον στοχασµό Ευρωπαίων µελετητών Οι ελληνορωµαϊκές ρίζες της Ευρώπης µέσα από τον στοχασµό Ευρωπαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση 3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση Στη Γ θεµατική εν τητα δίνεται η ευκαιρία στους µαθητές να γνωρίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η θεµατική αυτή χωρίζεται σε δ ο εν τητες µε τα ακ λουθα κεφάλαια:

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το αρχείο Γεωργακά;

Τι είναι το αρχείο Γεωργακά; Τι είναι το αρχείο Γεωργακά; 0 Είναι ένα λεξικογραφικό αρχείο δυόμιση εκατομμυρίων δελτίων, προϊόν συστηματικής και ακαταπόνητης αποδελτίωσης της νέας ελληνικής γλώσσας που πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτική συνάντηση

Επιμορφωτική συνάντηση Επιμορφωτική συνάντηση Ψηφιακό υλικό (διαδραστικάσχολικά βιβλία, Ψηφίδες, Φωτόδεντρο) και διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Ευγενία Δανιηλίδου Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02 21 Οκτωβρίου2015 Διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Περιεχόµενα World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Εισαγωγή Ιστορική Αναδροµή Το ιαδίκτυο και το WWW Υπερκείµενο Εντοπισµός πληροφοριών στο WWW Search Engines Portals Unicode Java Plug-Ins 1 2

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση:

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση: ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 κδοση: Ροδοκαν κη 18, Χ ος 82100, Τηλ.: 0271 0 41287 Σχεδιασµός - Επιµ λεια: Γεωργ α Λουκ -Μ τση Ηλεκτρονικ σελιδοπο ηση: Ηλι να Στεφ κη Π νακας εξ φυλλου: ννα Μιχαλ κη-μιχ λου (1900-1900)

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνία, Κοινωνική Αλλαγή και Επανάσταση

Κοινωνία, Κοινωνική Αλλαγή και Επανάσταση Κοινωνία, Κοινωνική Αλλαγή και Επανάσταση Εισαγωγή 2.1 Μεταβολές στην ανθρώπινη κοινωνία 2.2 Η µεταβολή στη σ γχρονη περίοδο 4 [ 49 ] ÈÛ ÁˆÁ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΘΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΧΩΡΑ ΕΥδιάκριτες

Διαβάστε περισσότερα

1Ô: PO XO IKH K AI Y H KAI ºY IK I THM

1Ô: PO XO IKH K AI Y H KAI ºY IK I THM 1Ô: PO XO IKH K AI Y H KAI ºY IK I THM διαδικασιών στις Φυσικές Επιστήμες επιβάλλει χι την προσκ λληση σε ιδέες δήθεν γενικο κ ρους, αλλά τη συνεχή αμφισβήτηση κάθε βεβαι τητας. Υπ αυτήν την έννοια, η

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ. Στους οικογενειακούς λόγους περιλαµβάνεται και η φροντίδα παιδιών ή άλλων εξαρτώµενων µελών της οικογένειας.

Ο ΗΓΙΕΣ. Στους οικογενειακούς λόγους περιλαµβάνεται και η φροντίδα παιδιών ή άλλων εξαρτώµενων µελών της οικογένειας. Ο ΗΓΙΕΣ Το πρώτο ερώτηµα (Ερώτηµα 83) λειτουργεί σαν «φίλτρο» για να ξεχωρίσουµε τους εργαζόµενους και µπορούµε να το συµπληρώσουµε βάσει των απαντήσεων στο κυρίως ερωτηµατολόγιο. Αν ο ερευνόµενος είναι

Διαβάστε περισσότερα

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια ΣΤΟ BΑΘΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, κάτω απ την επιφάνεια των αγριεµένων κυµάτων, βρίσκεται η κοινωνία των ψαριών. Εκεί συνήθως επικρατεί απ λυτη ηρε- µία. Τις τελευταίες µως ηµέρες, αυτή την απ λυτη ηρεµία του βυθο

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης

Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης Η Λατινική γραμματική της σειράς Bescherelle είναι μια εύκολη και πλήρης γραμματική της λατινικής γλώσσας, με αντικειμενικό στόχο να δι ευκολύνει τη μελέτη, τη μετάφραση και

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου

Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου 2 3 Εισαγωγή για τον εκπαιδευτή του προσωπικού Εάν διαβάζετε το παρόν έγγραφο, υποθέτουµε ότι θα θέλατε να επιµορφώσετε τα µέλη του προσωπικού ενός σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα).

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα). τάξης είναι ένα από τα στοιχεία που το καθιστούν σηµαντικό. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του αυτές τις παραµέτρους και να προσαρµόσει το σενάριο ανάλογα. Ιδιαίτερα όταν εφαρµόσει το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση της ημερίδας με θέμα «Technology

Διαβάστε περισσότερα

T LEXIKON ZUR BYZANTINISCHEN GRÄZITÄT

T LEXIKON ZUR BYZANTINISCHEN GRÄZITÄT T LEXIKON ZUR BYZANTINISCHEN GRÄZITÄT ERICH TRAPP ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ BfiÓÓË ταν πριν απ 30 και πλέον χρ νια άρχισα να συλλέγω νέες και πολ σπάνιες λέξεις απ βυζαντινά κείµενα, ευτυχώς δεν ήξερα ακ µη το µέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ www.scooltime.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΕΜΠΤΗ 12

Διαβάστε περισσότερα

Αυτές είναι μερικές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε με κοινές εργασίες. Γρήγορα αποτελέσματα σειρά

Αυτές είναι μερικές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε με κοινές εργασίες. Γρήγορα αποτελέσματα σειρά Αυτές είναι μερικές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε με κοινές εργασίες. Γρήγορα αποτελέσματα σειρά 2 Microsoft Dynamics CRM 2013 & Microsoft Dynamics CRM Online Φθινόπωρο 13 Πρώτα, θα χρειαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΑΣ: Στο Γυμνάσιο γίνεται η πρώτη και καθοριστικής σημασίας επαφή των μαθητών με τα Αρχαία Ελληνικά Στο Γυμνάσιο πρέπει να καταφέρουμε να

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 Περιεχόµενα Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση....13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 1.1.1 Ορισµός της εκπαιδευτικής τεχνολογίας...14

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1η Ηµερίδα Ενηµέρωσης για τη δράση Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα

1η Ηµερίδα Ενηµέρωσης για τη δράση Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα 1η Ηµερίδα Ενηµέρωσης για τη δράση Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα Οριζόντια Δράση Σύνδεσµος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση-

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση- Μάθηµα 3 Προχωρηµένες ιδιότητες πεδίων Μάσκες εισαγωγής Οι ιδιότητες Μορφή και Μάσκα εισαγωγής περιγράφονται µαζί γιατί έχουν κοινά χαρακτηριστικά που αφορούν την εµφάνιση. Με την ιδιότητα Μορφή καθορίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας ιστορία νεότερη και σύγχρονη ΑΘΗΝΑ 2000 Οµάδα Σύνταξης Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

Hellas Alive Μάθε να το χρησιµοποιείς

Hellas Alive Μάθε να το χρησιµοποιείς Hellas Alive Μάθε να το χρησιµοποιείς Λίγα Λόγια Το Hellas Alive καλύπτει πέντε επίπεδα γλωσσοµάθειας της Ελληνικής.Το κάθε επίπεδο χωρίζεται σε 15 ενότητες µε κάθε ενότητα να αναπτύσσεται σε 4 µαθήµατα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

2.3. Ασκήσεις σχ. βιβλίου σελίδας 100 104 Α ΟΜΑ ΑΣ

2.3. Ασκήσεις σχ. βιβλίου σελίδας 100 104 Α ΟΜΑ ΑΣ .3 Ασκήσεις σχ. βιβλίου σελίδας 00 04 Α ΟΜΑ ΑΣ. Έξι διαδοχικοί άρτιοι αριθµοί έχουν µέση τιµή. Να βρείτε τους αριθµούς και τη διάµεσό τους. Αν είναι ο ποιο µικρός άρτιος τότε οι ζητούµενοι αριθµοί θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΛΙ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΡΧΙΚΑ

ΣΕΛΙ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΡΧΙΚΑ ΣΕΛΙ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΡΧΙΚΑ Πως αλλάζω γλώσσα; 1 ος τρόπος Συνδυασµός πλήκτρων αριστερό Ctrl + Shift 2 ος τρόπος Από την ένδειξη γλώσσας στην γραµµή εργασιών Πως βάζω τον τόνο ; (Εφόσον βρίσκοµαι στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς ιευθυντές Εκπ/σης. 2. /ντές /νσεων.ε. 3. /ντές ΓΕΛ (δια των /νσεων.ε.)

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς ιευθυντές Εκπ/σης. 2. /ντές /νσεων.ε. 3. /ντές ΓΕΛ (δια των /νσεων.ε.) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 6-12 - 2012 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Μέσα και Ψηφιακή Τηλεόραση: νέες προοπτικές για καινοτόμο εκπαίδευση.

Νέα Μέσα και Ψηφιακή Τηλεόραση: νέες προοπτικές για καινοτόμο εκπαίδευση. Νέα Μέσα και Ψηφιακή Τηλεόραση: νέες προοπτικές για καινοτόμο εκπαίδευση. Ιωάννης Αντ. Παναγιωτόπουλος Γενικός Γραμματέας Μέσων Ενημέρωσης Κυρίες και κύριοι, Το 1970, ο μέσος όρος των αναλφάβητων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων. Πολιτική Χρήσης

Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων. Πολιτική Χρήσης Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 30/11/2012 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Πολιτική περιεχοµένου... 4 2. Πολιτική κατάθεσης εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport

Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport 1. Γενικά...1 2. Άνοιγµα καρτέλας στο σύστηµα της Infotest...1 3. Άνοιγµα καρτέλας στο σύστηµα της Certiport...4

Διαβάστε περισσότερα

IBM Personal Computer. Πληροϕορίες για το λογισµικ σας: Windows 98, εϕαρµογές και λογισµικ υποστήριξης

IBM Personal Computer. Πληροϕορίες για το λογισµικ σας: Windows 98, εϕαρµογές και λογισµικ υποστήριξης IBM Personal Computer Πληροϕορίες για το λογισµικ σας: Windows 98, εϕαρµογές και λογισµικ υποστήριξης IBM Personal Computer Πληροϕορίες για το λογισµικ σας: Windows 98, εϕαρµογές και λογισµικ υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Μία από τις πιο σηµαντικές υπηρεσίες που προσφέρει το διαδίκτυο στην επιστηµονική κοινότητα είναι η αποµακρυσµένη πρόσβαση των χρηστών σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών στα οποία το Α.Π.Θ. είναι συνδροµητής. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε βάση λέξεις κλειδιά σε

Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών στα οποία το Α.Π.Θ. είναι συνδροµητής. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε βάση λέξεις κλειδιά σε ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 2003 ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 1. http://www.sciencedirect.com Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ (AD HOC ΕΝΟΤΗΤΑ Ε.Ε., ΕΤΟΥΣ 2008) Η ad hoc έρευνα εργατικού δυναµικού έχει στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΤΕΙ Αθήνας συλλέγει, τεκμηριώνει, αποθηκεύει και διατηρεί ψηφιακό περιεχόμενο έρευνας και εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος 5 ος ιαβάζει και γράφει λέξεις που περιέχουν δίψηφα φωνήεντα και συνδυασµούς ει, ευ, ου, ια, αυ) π.χ. ευτυχία, ουρανός, αυτός κλπ.

Στόχος 5 ος ιαβάζει και γράφει λέξεις που περιέχουν δίψηφα φωνήεντα και συνδυασµούς ει, ευ, ου, ια, αυ) π.χ. ευτυχία, ουρανός, αυτός κλπ. ΕΝΟΤΗΤΑ 8 η Ι ΑΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΣ Κατά την Φλωράτου (2002) για τη διδαχή της πρώτης ανάγνωσης βάζουµε τους εξής στόχους : Στόχος 1 ος Αναγνωρίζει και γράφει κάθε γράµµα της αλφαβήτας χωρίς δισταγµούς.

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση λειτουργίας επιπέδων OSI

Προσοµοίωση λειτουργίας επιπέδων OSI Προσοµοίωση λειτουργίας επιπέδων OSI Ανάδοχοι Φορέας Υλοποίησης Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ανάδοχος φορέας: CONCEPTUM A.E. 2 Περιεχόµενα 1. Λίγα λόγια για την εφαρµογή...

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3. Ικανότητα ανάληψης δράσης.

Μέρος 3. Ικανότητα ανάληψης δράσης. Μέρος 3. Ικανότητα ανάληψης δράσης. - 2 - Συσσωρευµένη γνώση και ικανότητες Ευαισθητοποίηση και αξιολόγηση της ατοµικής ικανότητας ανάληψης δράσης. Κοινωνική δεξιότητα Ικανότητα εκµάθησης Μεθοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

1η δράση. κών, των εικαστικών, της δραµατικής τέχνης και της πληροφορικής.

1η δράση. κών, των εικαστικών, της δραµατικής τέχνης και της πληροφορικής. ΡΑΣΕΙΣ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ Η ιστορία του Κοµπιουτερούλη µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ερέθισµα για την εξοικείωση των παιδιών της προσχολικής και της πρώτης σχολικής ηλικίας µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό. Σύντοµες Σηµειώσεις. Γιώργος Μανής

Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό. Σύντοµες Σηµειώσεις. Γιώργος Μανής Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Σύντοµες Σηµειώσεις Γιώργος Μανής Νοέµβριος 2012 Αλγόριθµοι και Λογικά ιαγράµµατα Αλγόριθµος λέγεται µία πεπερασµένη διαδικασία καλά ορισµένων ϐηµάτων µου ακολουθείται για

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα Ηλεκτρονική Διαφήμιση Αντωνιάδου Όλγα Διαφήμιση στο διαδίκτυο Το διαδίκτυο είναι αναμφισβήτητα ένα τεράστιο πεδίο προώθησης και διαφήμισης υπηρεσιών και προϊόντων. Η ποσότητα της πληροφορίας που διακινείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΆ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ ΣΥΓΓΡΆΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΉΜΑΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΆ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ ΣΥΓΓΡΆΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΉΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΆ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ ΣΥΓΓΡΆΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΉΜΑΤΑ Οριζόντια Δράση Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσική επιμέλεια: επιλογή ή αναγκαιότητα; Άννα Ιορδανίδου

Γλωσσική επιμέλεια: επιλογή ή αναγκαιότητα; Άννα Ιορδανίδου Γλωσσική επιμέλεια: επιλογή ή αναγκαιότητα; Άννα Ιορδανίδου Γλωσσική επιμέλεια // Διαμόρφωση και οργάνωση κειμένου Η γλωσσική επιμέλεια αφορά τη γλωσσική μορφή και το περιεχόμενο, ενώ η διαμόρφωση και

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Ο εικοστός πρώτος αιώνας θα µπορούσε εύκολα να χαρακτηριστεί ως τεχνολογικός αιώνας µιας και τα νέα δεδοµένα µαρτυρούν αύξηση της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή,

Διαβάστε περισσότερα