DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ"

Transcript

1 DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ METHODS &TECHNOLOGIES USED IN DISASTER RECOVERY PLANNING Όνομα: Δερμενηζή Ελένη ΑΜ:7/11 Ιανοσάριος 2012 Πανεπιζηήμιο Μακεδονίας University of Macedonia ΔΠΜΣ Πληροθοριακά Σσζηήμαηα Master Information Systems Δίκησα Υπολογιζηών Computer Networks Καθηγηηής: Α.Α. Οικονομίδης Professor: A.A. Economides

2 Abstract Disasters, either natural or man-made, may cause pause of business' processes or even the shutdown of a business. This paper examines the methods and the technologies that are used in order to reassure that a company is able to survive from potential disasters and return to normal operation as soon as possible. The first part of the paper presents a bibliographic review of Disaster Recovery's methodology and the second, the technologies that could be used in order to make Disaster Recovery Planning more effective. As a conclusion, it is deduced that with the utilization of new technologies, such as virtualization and cloud computing, a business can be prepared against a disaster, even with low cost. Πεξίιεςε Οη θαηαζηξνθέο, είηε νθείινληαη ζε θπζηθά θαηλόκελα, είηε ζε αλζξώπηλεο ελέξγεηεο, κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ ηελ πξνζσξηλή αλαζηνιή ησλ ιεηηνπξγηώλ κηαο επηρείξεζεο, αθόκα θαη ηελ νξηζηηθή δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. ηελ παξνύζα εξγαζία, εμεηάδνληαη νη κέζνδνη θαη νη ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ώζηε λα κπνξέζεη ε επηρείξεζε λα αληηκεησπίζεη πηζαλέο θαηαζηξνθέο θαη λα αλαθάκςεη ην ζπληνκόηεξν δπλαηό. Αξρηθά, παξνπζηάδεηαη ε ζρεηηθή κεζνδνινγία πνπ ζπλαληάηαη ζηε βηβιηνγξαθία θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ηερλνινγίεο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ, ώζηε ν ζρεδηαζκόο ηεο αλάθακςεο από θαηαζηξνθή (Disaster Recovery Planning) λα γίλεη απνδνηηθόηεξνο. Σν ζπκπέξαζκα ηεο εξγαζίαο είλαη όηη κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζύγρξνλσλ ηερλνινγηώλ (virtualization, cloud computing), κηα επηρείξεζε κπνξεί λα ζσξαθηζζεί από ηηο δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο κηαο θαηαζηξνθήο, αθόκα θαη κε ρακειό θόζηνο. 2

3 Δηζαγσγή- Παξνπζίαζε Θέκαηνο Η αλάπηπμε ζρεδίνπ επαλάθακςεο ησλ ιεηηνπξγηώλ κηαο επηρείξεζεο κεηά από θαηαζηξνθή, είλαη απαξαίηεηε γηα θάζε νξγαληζκό. Καηαζηξνθέο κπνξνύλ λα ζπκβνύλ αλά πάζα ζηηγκή θαη ζπλήζσο ρσξίο θακία πξνεηδνπνίεζε. Χο θαηαζηξνθή νξίδεηαη νπνηνδήπνηε γεγνλόο πξνθαιεί δηαθνπή θάπνηαο ππεξεζίαο ή αδπλακία ζπλερνύο ιεηηνπξγίαο θάπνηνπ ηκήκαηνο, δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ νξγαληζκό, γηα απξνζδηόξηζην ρξνληθό δηάζηεκα (Al-Khabbaz et al., 2011). Οη θαηαζηξνθέο δηαθξίλνληαη ζε απηέο πνπ πξνθαινύληαη από αλζξώπηλε παξεκβνιή (είηε πξόθεηηαη γηα ιάζε, είηε γηα θαθόβνπιεο ελέξγεηεο), όπσο είλαη νη βιάβεο ζηνλ εμνπιηζκό από ιαλζαζκέλε ρξήζε, βιάβεο ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο, ππξθαγηέο, ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο θηι, θαη ζε θπζηθέο θαηαζηξνθέο (γηα παξάδεηγκα, πιεκκύξεο, ζεηζκνί, ηπθώλεο θ.α.) (EC-Council, 2011a). ρεηηθά κε ηηο επηπηώζεηο πνπ κπνξνύλ λα έρνπλ απηέο νη θαηαζηξνθέο ζηελ επηρείξεζε ή ζηνλ νξγαληζκό, ηόζν βξαρππξόζεζκα όζν θαη καθξνπξόζεζκα, ηα ζηνηρεία είλαη μεθάζαξα. ύκθσλα κε έξεπλα ηνπ «London Chamber of Commerce», ην 90% ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έραζε δεδνκέλα εμαηηίαο θάπνηαο θαηαζηξνθήο, αλαγθάζηεθε λα θιείζεη κέζα ζηα επόκελα 2 ρξόληα, ελώ ην 43% ησλ νξγαληζκώλ πνπ αληηκεηώπηζε θάπνηα θαηαζηξνθή δελ θαηάθεξε λα επαλαθάκςεη πνηέ («Business Continuity- is it expensive and hard?», 2006). Παξόκνηα είλαη ηα απνηειέζκαηα άιιεο έξεπλαο, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ην 40% ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ επεξεάζηεθε από θάπνηα κεγάιε θαηαζηξνθή, δελ επαλαιεηηνύξγεζε πνηέ, ελώ 6 ζηηο 10 επηρεηξήζεηο ζα απνηύρνπλ αλ παξακείλνπλ θιεηζηέο γηα 2 ρξόληα (Duncan, Yeager, Rucks, Ginter, 2011). ε απάληεζε ησλ παξαπάλσ, αλαπηύρζεθαλ νη δηάθνξεο ηερληθέο πνπ αλήθνπλ ζηε Γηαρείξηζε Δπηρεηξεζηαθήο πλέρεηαο (Business Continuity Management BCM), ε νπνία απνηειεί εμέιημε ηνπ ρεδηαζκνύ Δπηρεηξεζηαθήο πλέρεηαο (Business Continuity Planning) θαη ηνπ ρεδηαζκνύ Αλάθακςεο από Καηαζηξνθέο (Disaster Recovery Planning), πνπ εκθαλίζηεθε πξώηε θνξά ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 (Herbane, 2010). ηε βηβιηνγξαθία, νη έλλνηεο «Disaster Recovery» θαη «Business Continuity» πνιιέο θνξέο ζπλζέηνπλ από θνηλνύ ηνλ όξν «Business Resiliency Planning», ν νπνίνο ζεσξείηαη ζπλώλπκνο ηνπ όξνπ «Business Continuity Management» (Peterson, 2009). ύκθσλα κε κία άιιε άπνςε, ν όξνο «Disaster Recovery» ζπλήζσο αλαθέξεηαη ζε ζπζηήκαηα IT ( Information Technology) θαη πξόθεηηαη γηα ηε δηαδηθαζία πνπ ιακβάλεη ρώξα καηά ηη διάρκεια θαη μεηά ηελ θαηαζηξνθή, ελώ ν όξνο ηνπ «Business Continuity Planning» ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηε δηαδηθαζία πνπ έρεη σο ζηόρν λα δηαζθαιίζεη όηη ν νξγαληζκόο ζα επηβηώζεη κεηά από κηα θαηαζηξνθή θαη ιακβάλεη ρώξα πριν ζπκβεί ε θαηαζηξνθή (Stanton, 2005; Cervone, 2006). Σν ζίγνπξν είλαη όηη νη δύν όξνη παξνπζηάδνπλ πνιιέο νκνηόηεηεο θαη πεξηέρνπλ ελέξγεηεο θαη έλλνηεο πνπ ζπλαληώληαη θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο ή αιιεινζπκπιεξώλνληαη. 3

4 Βαζηθνί νξηζκνί θαη έλλνηεο Πξηλ δνζεί ν νξηζκόο ηνπ όξνπ «Disaster Recovery», θξίλεηαη ζθόπηκν λα νξηζηεί ε έλλνηα ηνπ ρεδηαζκνύ Δπηρεηξεζηαθήο πλέρεηαο, αθνύ όπσο εηπώζεθε νη δύν έλλνηεο είλαη αιιειέλδεηεο. Ο ρεδηαζκόο Δπηρεηξεζηαθήο πλέρεηαο (Business Continuity Planning BCP) είλαη ε κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία ελόο ζρεδίνπ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ζπλέρεηαο ησλ ιεηηνπξγηώλ ηεο επηρείξεζεο, πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά από κηα θαηαζηξνθή. Η Αλάθακςε από Καηαζηξνθή (Disaster Recovery) είλαη ππνζύλνιν ηεο Δπηρεηξεζηαθήο πλέρεηαο θαη έρεη σο ζηόρν ηελ άκεζε αληηκεηώπηζε ελόο γεγνλόηνο. Πεξηιακβάλεη ηελ πξνζπάζεηα εμάιεηςεο ησλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ κηαο θαηαζηξνθήο ην ζπληνκόηεξν δπλαηό θαη ηε δηεξεύλεζε ηνπ άκεζνπ αληίθηππνπ πνπ έρεη απηή ζηνλ νξγαληζκό (Snedaker, 2007, p 4). Όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα, από έλα ζεκείν θαη κεηά νη δηαδηθαζίεο ηνπ «Disaster Recovery» θαη ηνπ «Business Continuity Planning» αιιειεπηθαιύπηνληαη: ρήκα 1:Business Continuity and Disaster Recovery Planning, Implementation, and Revision Cycle(Snedaker, 2007, p5). Μία άιιε έλλνηα πνπ ζπλαληάηαη ζηε βηβιηνγξαθία, είλαη απηή ηεο Τςειήο/πλερνύο Γηαζεζηκόηεηαο (High Availability/ Continuous Availability). Θεσξείηαη επίζεο ππνζύλνιν ηεο Δπηρεηξεζηαθήο πλέρεηαο (Business Continuity) θαη πξόθεηηαη γηα ηε δηαδηθαζία πνπ δηαζθαιίδεη όηη νη πόξνη ηεο Πιεξνθνξηαθήο Σερλνινγίαο (Information Technology) παξακέλνπλ δηαζέζηκνη γηα όζν κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα γίλεηαη, αλεμάξηεηα από ηελ αηηία ηεο δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο (Luetkehoelter, 2008, p 3; Rittinghouse &Ransome, 2005, p2). Η ζρέζε ησλ ηξηώλ παξαπάλσ ελλνηώλ θαίλεηαη ζην ρήκα 2. Σα βαζηθά βήκαηα ηνπ ρεδηαζκνύ Αλάθακςεο από Καηαζηξνθή/ Δπηρεηξεζηαθήο πλέρεηαο Παξ όιν πνπ παξνπζηάδνληαη δηάθνξεο παξαιιαγέο ηεο ιίζηαο κε ηα βήκαηα ηνπ «Disaster Recovery Planning» θαη «Business Continuity Planning», ηα παξαθάησ 4

5 ρήκα 2: «The relationship between business continuity, high availability, and disaster recovery» (Luetkehoelter,2008, p3). ζεκεία είλαη θνηλά θαη κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ σο βαζηθά βήκαηα ελόο ηέηνηνπ ζρεδηαζκνύ (EC-Council, 2011a; Snedaker, 2007; Cousins, 2007): Έλαξμε ηνπ project/ θαζνξηζκόο ησλ ζηόρσλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ. Αμηνιόγεζε ηνπ θηλδύλνπ (Risk assessment). «Αλάιπζε BIA» (Business Impact Analysis). Αλάπηπμε ηξαηεγηθώλ/λύζεσλ θαη Γηαρείξηζε Κηλδύλνπ. Αλάπηπμε ηνπ ζρεδίνπ. Δθπαίδεπζε, δνθηκή, έιεγρνο ηνπ ζρεδίνπ. Δλεκέξσζε/ δηαηήξεζε ηνπ ζρεδίνπ. Καηά ηελ έλαξμε ηνπ project, αλαπηύζζνληαη εξγαιεία έξεπλαο θαη ζπιιέγνληαη δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ ζηόρσλ ηνπ project (ρήκα 3). ην ζηάδην ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ θηλδύλνπ, εληνπίδνληαη νη πόξνη, νη αδπλακίεο ηνπ νξγαληζκνύ, θαζώο θαη νη απεηιέο θαη νη θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδεη (ρήκα 4), ελώ αθνινπζεί ε «Αλάιπζε ΒΙΑ» (Business Impact Analysis), ε νπνία είλαη ε δηαδηθαζία αλαγλώξηζεο ησλ θξίζηκσλ ιεηηνπξγηώλ ηεο επηρείξεζεο, όπσο επίζεο θαη ησλ επηπηώζεσλ πνπ ζα ππάξμνπλ αλ απηέο δελ είλαη δηαζέζηκεο. Παξ όιν πνπ ηα δύν παξαπάλσ βήκαηα κπνξεί λα κνηάδνπλ παλνκνηόηππα, δελ ζα πξέπεη λα ζπγρένληαη. Η Αμηνιόγεζε ηνπ Κηλδύλνπ (Risk assessment) αθνξά ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ πηζαλώλ δεκηώλ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη κηα απεηιή ζε ζύγθξηζε κε ην θόζηνο ησλ πξνιεπηηθώλ κέηξσλ πνπ κπνξνύλ λα παξζνύλ γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηεο. Πξόθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ πνζνύ πνπ πξέπεη λα επελδπζεί γηα πξόιεςε θαη πξνζηαζία. Η «Αλάιπζε ΒΙΑ» από ηελ άιιε, εθθξάδεη ηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνύ θαη δηεξεπλά ηνλ αληίθηππν πνπ ζα είρε ζηελ επηρείξεζε, ε κε 5

6 αλάθακςε ησλ θξίζηκσλ ιεηηνπξγηώλ ηεο, ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα (Rittinghouse & Ransome, 2005, p 70). ρήκα 3: «Project initiation» (Gibb & Buchanan, 2006, p 131). ρήκα 4: «Key elements in a risk assessment» (Lingeswara Tammineedi, 2010, p 41). 6

7 Σα απνηειέζκαηα κηαο «Αλάιπζεο BIA» παξέρνπλ κεηαμύ άιισλ (McDonald, 2008): Γεδνκέλα γηα ηελ ηαμηλόκεζε ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ νξγαληζκνύ σο πξνο ηελ θξηζηκόηεηά ηνπο. Γεδνκέλα πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηε δηακόξθσζε ζηξαηεγηθώλ αλάθακςεο. Γεδνκέλα πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηνλ ρεδηαζκό Γηαρείξηζεο Κηλδύλνπ (Risk Management Planning). Γεδνκέλα γηα ηε δηακόξθσζε RTO (Recovery Time Objectives) θαη RPO (Recovery Point Objectives). ρήκα 5: «RPO &RTO» (Arduini& Morabito, 2010, p 124). RTO (Recovery Time Objectives) (ρήκα 5) νλνκάδνληαη νη κεηξήζηκνη ζηόρνη πνπ βάδεη ν νξγαληζκόο όζνλ αθνξά ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί αλάκεζα ζηε δηαθνπή θαη ζηελ επαλαθνξά κηαο ιεηηνπξγίαο. Οξίδνληαη ζε ώξεο θαη ιεπηά θαη είλαη δηαθνξεηηθνί γηα θάζε ιεηηνπξγία. RPO (Recovery Point Objectives) είλαη επίζεο ζηόρνη πνπ κεηξνύληαη ζε κνλάδεο ρξόλνπ, αιιά αλαθέξνληαη ζην πόζν πξόζθαηα πξέπεη λα είλαη ηα δεδνκέλα πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ επαλαθνξά κηαο ιεηηνπξγίαο κεηά από κηα δηαθνπή. Γηα παξάδεηγκα, γηα έλαλ νξγαληζκό κπνξεί λα είλαη αλαγθαίν λα δεκηνπξγνύληαη αληίγξαθα αζθαιείαο θάζε 24 ώξεο θαη λα είλαη αλεθηή ε απώιεηα θάπνησλ δεδνκέλσλ, ελώ γηα θάπνηνλ άιιν, όπνπ RPO=0, λα απαηηείηαη ε ζπλερήο ελεκέξσζε ησλ back-up αξρείσλ (Liotine, 2003, p32). 7

8 Reduce risk, avoid or shift it High cost of damage Control the risk or plan contingency High likelihood of occurrence Low likelihood of occurrence Prevent the risk materializing Low cost of damage Accept the risk ρήκα 6: «Risk Management»( Dey, 2011, p 231). Μεηά ην πέξαο ηεο «Αλάιπζεο BIA», αθνινπζεί ε Γηαρείξηζε ηνπ Κηλδύλνπ (Risk Management) ησλ πηζαλώλ απεηιώλ (ρήκα 6), όπνπ ζπλππνινγίδνληαη ηόζν ε πηζαλόηεηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε απεηιή, όζν θαη ν αληίθηππνο πνπ κπνξεί λα έρεη ζηελ επηρείξεζε θαζώο θαη ηα ζρεηηθά θόζηε πνπ ζπλεπάγνληαη. ηελ πεξίπησζε πνπ ν αληίθηππνο είλαη κηθξόο θαη ε πηζαλόηεηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε απεηιή είλαη κηθξή, ν νξγαληζκόο κπνξεί λα δερηεί ηελ παξνύζα θαηάζηαζε θαη λα κελ ιάβεη πεξαηηέξσ κέηξα (accept the risk). Από ηελ άιιε, αλ ην θόζηνο πνπ κπνξεί λα επηθέξεη έλαο επηθείκελνο θίλδπλνο είλαη πςειό, ρξεζηκνπνηνύληαη επηπιένλ κέζα ειέγρνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηα ζρέδηα Δπηρεηξεζηαθήο πλέρεηαο (control the risk/risk limitation). Τςειό θόζηνο θαη κεγάιε πηζαλόηεηα εκθάληζεο ηνπ θηλδύλνπ, νδεγνύλ ζε ζηξαηεγηθέο κείσζεο ή κεηαθνξάο ηνπ (mitigation strategies). Απνηέιεζκα κηαο ηέηνηαο ζηξαηεγηθήο απνηειεί ε αζθαιηζηηθή θάιπςε ηεο επηρείξεζεο. Σέινο, αλ είλαη ζρεδόλ ζίγνπξν όηη πξόθεηηαη λα ζπκβεί ε απεηιή θαη ν αληίθηππνο ζα είλαη ζρεηηθά κηθξόο, κπνξνύλ λα παξζνύλ ηα απαξαίηεηα πξνιεπηηθά κέηξα γηα λα απνθεπρζεί εληειώο ν θίλδπλνο (prevent the risk/risk avoidance) (Rittinghouse& Ransome, 2005; Dey, 2011; Oberg et al., 2011). Δπόκελν βήκα είλαη ε Αλάπηπμε ηνπ ρεδίνπ, θαηά ηελ νπνία ηα απνηειέζκαηα όισλ ησλ παξαπάλσ βεκάησλ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε ζύληαμε ηνπ εγγξάθνπ, όπνπ αλαθέξνληαη πνηεο ελέξγεηεο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ηελ ώξα θαη ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ έπεηαη ηεο θαηαζηξνθήο, πνηεο είλαη νη αξκνδηόηεηεο ηνπ θάζε εκπιεθόκελνπ θαη πσο ζα δηεμάγεηαη ε επηθνηλσλία κεηαμύ απηώλ (Peterson,2009; Lingeswara Tammineedi, 2010). εκαληηθόο είλαη θαη ν έιεγρνο ηνπ ζρεδίνπ θαζώο θαη ε ελεκέξσζή ηνπ κεηά από θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα ώζηε λα είλαη ζίγνπξν όηη ην ζρέδην ζπκπεξηιακβάλεη ηηο 8

9 αιιαγέο πνπ κπνξεί λα έρνπλ επέιζεη ζηνλ νξγαληζκό θαη όηη εμαθνινπζεί λα είλαη εθαξκόζηκν. Η αλαζεώξεζε ηνπ ζρεδίνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξόλν (Peterson,2009; Gibb &Buchanan, 2006). πζηήκαηα γηα back up θαη αλάθακςε από θαηαζηξνθέο. Alternate sites Η δεκηνπξγία αληηγξάθσλ αζθαιείαο είλαη απαξαίηεηε ελέξγεηα πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε αλάθακςε ηνπ νξγαληζκνύ κεηά από κηα θαηαζηξνθή. Υξήζηκν είλαη απηά ηα αληίγξαθα λα θπιάζζνληαη ζε δηαθνξεηηθή ηνπνζεζία από απηή ηνπ νξγαληζκνύ. Γηα ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο ηνπνζεζίαο ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε (Fulmer, 2005; EC-Council, 2011a, p4-13): Η γεσγξαθηθή πεξηνρή (ζα πξέπεη λα είλαη ζε αζθαιή απόζηαζε από ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ νξγαληζκνύ, ώζηε ζε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο λα είλαη αζθαιή ηα δεδνκέλα). Πξνζβαζηκόηεηα (πόζν γξήγνξα κπνξνύλ λα αλαθηεζνύλ ηα δεδνκέλα από ηελ απνκαθξπζκέλε πεξηνρή). Αζθάιεηα πλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο (ζεξκνθξαζία, πγξαζία, αληρλεπηέο ππξθαγηάο θηι) Κόζηνο Δπηπιένλ, ε επηρείξεζε ζα ρξεηαζηεί πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο κέρξη λα κπνξέζεη λα αλαθάκςεη πιήξσο από ηελ θαηαζηξνθή. Οη «ελαιιαθηηθέο» απηέο ηνπνζεζίεο (alternate sites) δηαθξίλνληαη ζε (Liotine, 2003, p ; Rittinghouse &Ransome, 2005, p 91-92): Hot sites- Πξόθεηηαη γηα εγθαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα εξγαζηεί ην πξνζσπηθό ηεο επηρείξεζεο ακέζσο κεηά ηελ θαηαζηξνθή, ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη είλαη πιήξσο εμνπιηζκέλεο κε όια ηα απαξαίηεηα κέζα γηα ηελ αλάθακςε ηεο επηρείξεζεο. Cold sites Δίλαη εγθαηαζηάζεηο πνπ είλαη θαηάιιειεο γηα λα κεηαθεξζνύλ πξνζσξηλά νη ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο, αιιά δελ είλαη εμνπιηζκέλεο. Δίλαη εθνδηαζκέλεο κε ηειεθσληθή ζύλδεζε, παξνρή ξεύκαηνο θηι θαη είλαη έηνηκεο γηα λα κεηαθεξζεί ν εμνπιηζκόο ηεο επηρείξεζεο. Μπνξνύλ λα γίλνπλ πιήξσο ιεηηνπξγηθέο ζε ζρεηηθά κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα. Warm sites Δίλαη κεξηθώο εμνπιηζκέλα Hot sites. Mobile sites- Δίλαη θηλεηέο εγθαηαζηάζεηο, πνπ κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ θνληά ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο ώζηε λα εμνηθνλνκεζεί ρξόλνο κεηαθνξάο ηνπ πξνζσπηθνύ. 9

10 Mirrored sites Πξόθεηηαη γηα παλνκνηόηππεο εγθαηαζηάζεηο- θιώλνπο ησλ βαζηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο (νπζηαζηηθά πιενλάδνπζεο εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο), θαη πξνθαλώο είλαη ε επηινγή πνπ θνζηίδεη πην αθξηβά. Επιλογές αποθήκευσης Raid (redundant array of independent disks). «Raid» νλνκάδεηαη έλαο ηύπνο εηθνληθνύ (virtual) ζθιεξνύ δίζθνπ πνπ απνηειείηαη από 2 ή πεξηζζόηεξνπο ζθιεξνύο δίζθνπο. Η βαζηθή ηδέα είλαη όηη κε ην λα ζπλδπαζηνύλ πνιινί κηθξνί δίζθνη ρακεινύ θόζηνπο κπνξεί λα επηηεπρζνύλ θαιύηεξεο επηδόζεηο από όηη αλ ρξεζηκνπνηνύληαλ έλαο κνλαδηθόο δίζθνο πςεινύ θόζηνπο (EC-Council, 2011a, p 123; Rittinghouse &Ransome, 2005 p138). Electronic Vaulting «Electronic vaulting» νλνκάδεηαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία κεηαδίδνληαη κέζσ δηθηύνπ ηα αληίγξαθα αζθαιείαο ησλ δεδνκέλσλ ζε κία απνκαθξπζκέλε ηνπνζεζία. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ηα δεδνκέλα κεηαθέξνληαη θαη αλαθηώληαη πνιύ πην γξήγνξα απ όηη κε ην θπζηθό ηξόπν (Snedaker, 2007, p 285). NAS (Network Attached Storage) Πξόθεηηαη γηα επθπείο ζπζθεπέο απνζήθεπζεο νη νπνίεο ζπλδένληαη κε δίθηπα θαη παξέρνπλ πξόζβαζε ζε αξρεία, είηε ζε ππνινγηζηέο είηε ζε δηαθνκηζηέο βάζεσλ δεδνκέλσλ (database servers) (ρήκα 7). Υξεζηκνπνηνύλ πξσηόθνιια πξόζβαζεο αξρείσλ (file access protocols), όπσο είλαη ηα πξσηόθνιια CIFS θαη NFS (Barker& Massiglia, 2002, p18). SAN (Storage Area Network) Με ηνλ όξν «SAN» (ρήκα 8) λνείηαη νπνηoδήπνηε δίθηπν πςειώλ επηδόζεσλ έρεη σο βαζηθό ζηόρν λα θαηαζηήζεη δπλαηή ηελ επηθνηλσλία ησλ ζπζθεπώλ απνζήθεπζεο κε ζπζηήκαηα ππνινγηζηώλ θαη κεηαμύ ηνπο (Barker& Massiglia, 2002, p34). Έλα δίθηπν απηνύ ηνπ είδνπο ππνζηεξίδεη απνζήθεπζε θαη αλάθηεζε δεδνκέλσλ γηα επηρεηξεζηαθά δίθηπα κέζσ δηαθνκηζηώλ, πνιιαπιώλ RAID, θαη ηερλνινγίαο δηαζύλδεζεο θαλαιηνύ νπηηθώλ ηλώλ (Fibre Channel). Σα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ελόο δηθηύνπ SAN είλαη (EC-Council, 2011a, p202): Πλεονεκτήματα Απνδνηηθόηεξε ρξήζε ησλ δίζθσλ (disk utilization). Γξήγνξε θαη εθηελήο αλάθακςε από ηελ θαηαζηξνθή. Αύμεζε ηεο δηαζεζηκόηεηαο ησλ εθαξκνγώλ. Η δεκηνπξγία αληηγξάθσλ κεγάιεο πνζόηεηαο δεδνκέλσλ γίλεηαη πην γξήγνξα. 10

11 Μειονεκτήματα Η εγθαηάζηαζε ελόο δηθηύνπ SAN είλαη αθξηβή. ρήκα 7: «All of these clients can access the NAS server» (EC-Council, 2011a, p 184). ρήκα 8: «A Storage area network (SAN) links storage devices to other parts of the network» (EC-Council, 2011a, p196). 11

12 Σν θόζηνο δηαρείξηζεο απμάλεηαη. Γελ είλαη πξαθηηθή ιύζε αλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα κία κόλν εθαξκνγή. Απαηηείηαη γξήγνξε WAN ζύλδεζε, ε νπνία κπνξεί λα είλαη αθξηβή. Οη δηαθνξέο κεηαμύ NAS θαη SAN είλαη (Liotine,2003, p 269): ηελ πεξίπησζε ηνπ ζπζηήκαηνο NAS, ε ζπζθεπή απνζήθεπζεο είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηνπ δηθηύνπ LAN. Αληίζεηα ζηελ πεξίπησζε ηνπ SAN, ρξεζηκνπνηείηαη έλα δίθηπν αθηεξσκέλν απνθιεηζηηθά γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ δηαθνκηζηώλ θαη ησλ ζπζθεπώλ απνζήθεπζεο (ρήκαηα 7& 8). ε έλα ζύζηεκα NAS, ηα δεδνκέλα κεηαθέξνληαη ζε παθέηα κε ηηο ηαρύηεηεο πνπ ηζρύνπλ ζε έλα δίθηπν LAN, ελώ ζε έλα SAN ηα δεδνκέλα κεηαθέξνληαη ζε κπινθ κε ηηο ηαρύηεηεο ελόο θαλαιηνύ νπηηθώλ ηλώλ (Fibre Channel). Έλα NAS παξέρεη πςειώλ επηδόζεσλ δηακνηξαδόκελε πξόζβαζε ζε έλα ζύζηεκα αξρείσλ, από έλαλ αξηζκό δηαθνξεηηθώλ πειαηώλ (clients) πεξηνξηζκέλσλ δπλαηνηήησλ σο πξνο ην όγθν ησλ δεδνκέλσλ πνπ κπνξνύλ λα δηαρεηξηζηνύλ. Σα δίθηπα SAN από ηελ άιιε, είλαη ζρεδηαζκέλα γηα εθαξκνγέο πνπ απαηηνύλ ηελ κεηαθνξά κεγάισλ πνζνηήησλ δεδνκέλσλ, όπσο είλαη ε δεκηνπξγία αληηγξάθσλ αζθαιείαο (back up), ε αλάθηεζε κεγάιεο πνζόηεηαο δεδνκέλσλ θηι. Σα SAN ρξεζηκνπνηνύλ θαλάιηα νπηηθώλ ηλώλ (Fibre Channel) θαη πξνζθέξνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θνξέο κεγαιύηεξε απόδνζε από ηα NAS. Δπηπιένλ, ην «data throughput» κέλεη αλεπεξέαζην από ηελ ζπκθόξεζε ηνπ δηθηύνπ (LAN), θάηη ην νπνίν δελ ηζρύεη γηα ηα NAS. Σάζεηο θαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίεο Virtualization «Δηθνλνπνίεζε» (virtualization) είλαη έλαο επξύο όξνο ηεο πιεξνθνξηθήο, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηνλ κεραληζκό αθαίξεζεο (abstraction) πνπ επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε ελόο δηακνηξαδόκελνπ πεξηβάιινληνο, όπνπ δηάθνξεο εθαξκνγέο ρξεζηκνπνηνύλ από θνηλνύ ππνινγηζηηθνύο, δηθηπαθνύο θαη απνζεθεπηηθνύο πόξνπο. Η αθαίξεζε απηή αλαγθάδεη έλαλ πόξν λα ζπκπεξηθέξεηαη είηε σο πιεηάδα πόξσλ, είηε πνιιαπινύο πόξνπο λα ζπκπεξηθέξνληαη σο έλαο (Mikkilineni & Kankanhalli,2010). Η εηθνλνπνίεζε επέηξεςε ζην πιηθό ησλ ππνινγηζηώλ (hardware) λα είλαη αλεμάξηεην από εθαξκνγέο θαη ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα (EC-Council, 2011b, p 17). Θεσξείηαη ηδαληθή ιύζε γηα ην ζρεδηαζκό αλάθακςεο από θαηαζηξνθέο (DRP) αθνύ ειαρηζηνπνηεί 12

13 ην θόζηνο αγνξάο ηνπ επηπιένλ εμνπιηζκνύ πνπ ρξεηάδεηαη λα έρεη ε επηρείξεζε γηα έθηαθηε αλάγθε (Hoopes, 2009, p34). Σα είδε ηεο εηθνλνπνίεζεο είλαη (Mikkilineni &Kankanhalli, 2010; EC-Council, 2011b, p20; Hoopes, 2009, p32): Desktop virtualization: Υξεζηκνπνηεί εηθνληθέο ζπζθεπέο γηα λα δώζεη ηε δπλαηόηεηα ζε πνιινύο ρξήζηεο ελόο δηθηύνπ λα δηαηεξνύλ εμαηνκηθεπκέλα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ζε έλαλ κνλαδηθό ππνινγηζηή. Server virtualization: Πξόθεηηαη γηα ηελ απόθξπςε ησλ πόξσλ ηνπ server, όπσο θαη ηνπ αξηζκνύ θαη ηεο ηαπηόηεηαο ησλ κεκνλσκέλσλ θπζηθώλ δηαθνκηζηώλ, επεμεξγαζηώλ θαη ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ, από ηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαθνκηζηή. Πξνζθέξεη εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο, επθνιία ζηε δηαρείξηζε θαη δηεπθνιύλεη ηε δηαδηθαζία αλάθακςεο κεηά από θαηαζηξνθή. Storage virtualization: Δίλαη ν ζπλδπαζκόο πνιιαπιώλ δηθηπαθώλ ζπζθεπώλ απνζήθεπζεο ζε κία εηθνληθή ζπζθεπή απνζήθεπζεο πνπ ειέγρεηαη κέζσ κίαο θεληξηθήο θνλζόιαο. Απηό ην είδνο εηθνλνπνίεζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζηα δίθηπα SAN πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ (ρήκα 9). Network virtualization: Η εηθνλνπνίεζε ελόο δηθηύνπ πξνζηαηεύεη ηηο εθαξκνγέο από ηελ εηεξνγέλεηα ηόζν ησλ δηθηπαθώλ όζν θαη ησλ απνζεθεπηηθώλ πόξσλ θαη επηηξέπεη ηε δπλακηθή αλαθαηαλνκή ηνπο ζηηο εθαξκνγέο. Application virtualization: Δίλαη ε δηαδηθαζία ηεο εθηέιεζεο κηαο εθαξκνγήο από έλαλ απνκαθξπζκέλν δηαθνκηζηή (remote server). ρήκα 9: «Storage virtualization» (EC-Council, 2011b, p 22). 13

14 Οη ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί ε εηθνλνπνίεζε λα ζπλεηζθέξεη ζηελ αλάθακςε από θαηαζηξνθέο είλαη πνιινί (EC-Council, 2011b, p29). Πξώηα απ όια, κε ηε ρξήζε ηεο εηθνλνπνίεζεο δεκηνπξγείηαη πιενλάδσλ απνζεθεπηηθόο ρώξνο γηα ηα αληίγξαθα αζθαιείαο ησλ δεδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο. Δπηηξέπεη ηελ εύθνιε κεηαθνξά ηνπ ινγηζκηθνύ ηεο επηρείξεζεο θαη κεηώλεη ηνλ όγθν ηνπ hardware πνπ απαηηείηαη ζηηο εηδηθά ζρεδηαζκέλεο εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο γηα απηέο ηηο πεξηπηώζεηο (alternate sites). Πξνζθέξεη απηόκαην ζπγρξνληζκό ησλ δεδνκέλσλ κεηαμύ ησλ κέζσλ απνζήθεπζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαη επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα ζπλερίζνπλ ζρεδόλ ακέζσο ηελ εξγαζία ηνπο, κεηά από ηπρόλ πξόβιεκα ζην hardware. Γεληθόηεξα ινηπόλ, απμάλεη ηελ «επθηλεζία» ηεο επηρείξεζεο θαη ηε δπλαηόηεηά ηεο λα αληαπνθξίλεηαη άκεζα ζε επείγνπζεο θαηαζηάζεηο. Cloud computing Η «ππνινγηζηηθή λέθνπο» (cloud computing) είλαη ίζσο ε πην πνιπζπδεηεκέλε ζύγρξνλε ηερλνινγία, ζύκθσλα κε ηελ νπνία, νη ππνινγηζηηθέο εξγαζίεο δηακνηξάδνληαη ζε έλαλ κεγάιν αξηζκό ππνινγηζηώλ, έηζη ώζηε όιεο νη εθαξκνγέο λα έρνπλ πξόζβαζε ζηελ ππνινγηζηηθή ηζρύ, ηνλ απνζεθεπηηθό ρώξν θαη ην ινγηζκηθό (Zhang Jian-hua & Zhang Nan, 2011). Η βαζηθή αξρή πίζσ από απηό ην κνληέιν είλαη ε παξνρή ηεο ππνινγηζηηθήο ηζρύο, ηεο απνζήθεπζεο θαη ηνπ ινγηζκηθνύ «σο ππεξεζίεο». 14

15 ρήκα 10: «Convergence of various advances leading to the advent of cloud computing» (Buyya et al,2011, p 6). Πξνέξρεηαη από ην ζπλδπαζκό θαη πεξηιακβάλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά αξθεηώλ εμειίμεσλ, ζε ηνκείο όπσο είλαη ην hardware (πρ hardware virtualization), νη ηερλνινγίεο δηαδηθηύνπ (πρ Web 2.0), ε δηαρείξηζε ζπζηεκάησλ (πρ autonomic computing) θαη ε θαηαλεκεκέλε ππνινγηζηηθή (πρ grid computing) (ρήκα 10). Η «ππνινγηζηηθή λέθνπο» θαη εηδηθά ε «απνζήθεπζε ζην λέθνο» (cloud storage) πξνζθέξεη πνιιά πιενλεθηήκαηα όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζην ζρεδηαζκό αλάθακςεο από θαηαζηξνθέο. Οη επηρεηξήζεηο κε ρακειά έζνδα κπνξνύλ λα επσθειεζνύλ από ηελ καδηθή επεμεξγαζία θαη ηελ απνζήθεπζε κεγάινπ όγθνπ δεδνκέλσλ κε πνιύ ρακειό θόζηνο. Δπίζεο, ε αξρηηεθηνληθή «απνζήθεπζεο ζην λέθνο» δηαθξίλεηαη από πςειή απνδνηηθόηεηα θαη επεθηαζηκόηεηα (άιισζηε πξόθεηηαη γηα κηα ηερλνινγία πνπ αλαπηύζζεηαη ζπλερώο θαη κε ηαρείο ξπζκνύο ηα ηειεπηαία ρξόληα) (Zhang Jian-hua & Zhang Nan, 2011; Menken, 2008, p51). Οη ηερλνινγίεο εηθνλνπνίεζεο (virtualization) πνπ βξίζθνληαη πίζσ από ην cloud computing απηνκαηνπνηνύλ ηηο δηαδηθαζίεο back-up θαη κεηώλνπλ ην θόζηνο ηνπο, ελώ ηαπηόρξνλα κεηώλνπλ ηελ αλάγθε ύπαξμεο ησλ πιενλαδνπζώλ εγθαηαζηάζεσλ, πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνύκελε ελόηεηα (alternate sites)( Reese, 2009, p 128; Chee& Franklin, 2010, p87). Σν κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάθακςε από θαηαζηξνθέο κε ηε ρξήζε ηνπ cloud computing θαίλεηαη ζην ζρήκα 11. ρήκα 11: «The model of disaster recovery system» (Zhang Jian-hua& Zhang Nan, 2011, p 631). Σα δεδνκέλα ησλ εθαξκνγώλ ηνπ ζπζηήκαηνο απνζεθεύνληαη ζηνπο δηαθνκηζηέο (servers). Όινη νη δηαθνκηζηέο έρνπλ θάπνηνπο back-up servers. Οη back- up servers θαη νη βαζηθνί servers κπνξνύλ λα βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθέο πόιεηο. Ο back-up server 15

16 απνηειείηαη από ηνλ ηνπηθό back-up server (LBS) θαη ηνλ απνκαθξπζκέλν back-up server (RBS). Σα δεδνκέλα αληηγξάθνληαη πξώηα ζηνλ ηνπηθό back-up server θαη ζηελ ζπλέρεηα ζηνλ απνκαθξπζκέλν ώζηε νη δηαθνκηζηέο λα παξακέλνπλ ζπγρξνληζκέλνη θαη ηα δεδνκέλα λα παξακέλνπλ αζθαιή ζηελ πεξίπησζε κηαο θαηαζηξνθήο. πκπεξάζκαηα Ο ρεδηαζκόο Αλάθακςεο από Καηαζηξνθέο είλαη απαξαίηεην βήκα ώζηε λα δηαζθαιηζηεί όηη κηα επηρείξεζε ή έλαο νξγαληζκόο ζα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί καθξνρξόληα ρσξίο πξνβιήκαηα. Η ρξήζε ησλ εθαξκνγώλ ΙΣ (Information Technology) ζπλεηζθέξεη ζηελ πξνζπάζεηα ν ζρεδηαζκόο απηόο λα γίλεη πην απνδνηηθόο θαη πην απνηειεζκαηηθόο. ύγρξνλεο ηερλνινγίεο όπσο είλαη ε εηθνλνπνίεζε θαη ην cloud computing, πνπ αλαπηύζζνληαη ζπλερώο, απηνκαηνπνηνύλ θαη απινπνηνύλ ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Disaster Recovery ελώ ηαπηόρξνλα κεηώλνπλ ηα ζρεηηθά θόζηε. Η πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηερλνινγηώλ όπσο θαη ε έξεπλα θαη αλάπηπμε αλαδπόκελσλ ηερλνινγηώλ (πρ. green technology), κπνξεί λα βειηηζηνπνηήζεη ηε κεζνδνινγία ηνπ Disaster Recovery Planning. 16

17 Βηβιηνγξαθία 1. Al-Khabbaz, F., Al-Zahir, H., Elwi, S., Al-Yousef, H. (2011). Disaster recovery planning & methodology for Process Automation Systems. EUROCON - International Conference on Computer as a Tool (EUROCON), 2011 IEEE, pp.1-4, April DOI: /EUROCON Arduini, F. & Morabito, V., (2010). Business continuity and the banking industry. Commun. ACM, 53(3), March 2010, p DOI= / Barker, R. & Massiglia, P., (2002). Storage Area Network Essentials: A Complete Guide to Understanding and Implementing SANs. New York, USA: John Wiley & Sons, Inc. 4. Business Continuity- is it expensive and hard? (2006). ITNOW, March 2006, p DOI: /itnow/bwi Buyya, R., Broberg, J., Goscinski, A., (2011). Cloud Computing: Principles and Paradigms. New Jersey, USA: John Wiley & Sons, Inc. 6. Cervone, F. H., (2006). Disaster recovery and continuity planning for digital library systems. OCLC Systems & Services, 22(3), p DOI: / Chee, B. J.S. & Franklin, C. Jr, (2010). Cloud Computing: Technologies and Strategies of the Ubiquitous Data Center. Boca Raton, FL, USA: CRC Press. 8. Cousins, T.J., (2007). Devising Post-Disaster Continuity Plans that Meet Actual Recovery Needs. Technology and Society Magazine, IEEE, 26(3), Fall 2007, p DOI: /MTS Dey, M., (2011). Business Continuity Planning (BCP) methodology Essential for every business. GCC Conference and Exhibition (GCC), 2011 IEEE, p , Feb DOI: /IEEEGCC Duncan, W. J., Yeager, V.A., Rucks, A.C, Ginter, P.M, (2011). Surviving organizational disasters. Business Horizons, 54(2), p DOI: /j.bushor EC-Council, (2011a). Disaster Recovery. New York, USA: Cengage Learning. 12. EC-Council, (2011b). Virtualization Security, New York, USA: Cengage Learning. 13. Fulmer, K. L., (2005). Business Continuity Planning: A Step-by-Step Guide with Planning Forms, Third Edition. Brookfield, Connecticut, USA: Rothstein Associates Inc. 14. Gibb, F., Buchanan, S., (2006). A framework for business continuity management. International Journal of Information Management, 26(2), April 2006, p DOI: /j.ijinfomgt Herbane, Β., (2010). The evolution of business continuity management: A historical review of practices and drivers. Business History, 52(6), p DOI: /

18 16. Hoopes, J., (2009). Virtualization for security: including sandboxing, disaster recovery, high availability. Burlington, Massachusetts, USA: Syngress Publishing, Inc. 17. Lingeswara Tammineedi, R., (2010). Business Continuity Management: A Standards-Based Approach. Information Security Journal: A Global Perspective, 19(1), p DOI: / Liotine, M., (2003). Mission-Critical Network Planning. Norwood, MA, USA: Artech House, Inc. 19. Luetkehoelter, J., (2008). Pro SQL Server Disaster Recovery. Berkeley, California, USA: Apress. 20. McDonald, R., (2008). New considerations for security compliance, reliability and business continuity. Rural Electric Power Conference, 2008 IEEE, p.b1-b1-7, April DOI: /REPCON Menken, I., (2008). Cloud Computing - The Complete Cornerstone Guide to Cloud Computing Best Practices: Concepts, Terms, and Techniques for Successfully Planning,... Enterprise IT Cloud Computing Technology. Newstead, Australia: Emereo Publishing. 22. Mikkilineni, R.; Kankanhalli, G., (2010). Using Virtualization to Prepare Your Data Center for "Real-Time Assurance of Business Continuity. Enabling Technologies: Infrastructures for Collaborative Enterprises (WETICE), th IEEE International Workshop on, p 76-81, June DOI: /WETICE Oberg, J.C.; Whitt, A.G.; Mills, R.M. (2011). Disasters will happen - are you ready? Communications Magazine, IEEE, 49(1), January 2011, p DOI: /MCOM Peterson, C.A., (2009). Business continuity management \& guidelines. In 2009 Information Security Curriculum Development Conference (InfoSecCD '09). ACM, New York, NY, USA, DOI= / Reese, G., (2009). Cloud Application Architectures. Sebastopol, CA, USA: O Reilly Media, Inc. 26. Rittinghouse, J.W., &Ransome, J.F., (2005). Business Continuity and Disaster Recovery for InfoSec Managers. Burlington, Massachusetts, USA: Elsevier Digital Press. 27. Snedaker, S., (2007). Business Continuity and Disaster Recovery Planning for IT Professionals. Burlington, Massachusetts, USA: Syngress Publishing, Inc. 28. Stanton, R., (2005). Beyond disaster recovery: the benefits of business continuity. Computer Fraud & Security, Vol :2005(7), July 2005, p DOI: /S (05) Zhang Jian-hua; Zhang Nan, (2011). Cloud Computing-based Data Storage and Disaster Recovery. Future Computer Science and Education (ICFCSE), 2011 International Conference on, p , Aug DOI: /ICFCSE

Εργαλεία οπηικοποίηζης ηων επιθέζεων ζε δίκησα Network attack visualization tools

Εργαλεία οπηικοποίηζης ηων επιθέζεων ζε δίκησα Network attack visualization tools Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ΓΠΜΣ Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα Γίθηπα Υπνινγηζηώλ Καζεγεηήο: Α.Α. Οηθνλνκίδεο University of Macedonia Master Information Systems Computer Networks Professor: A.A. Economides Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

Monitoring using Nagios System

Monitoring using Nagios System Διασείπηζη Δικηύων Monitoring using Nagios System Ομάδα Επγαζίαρ Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Μάθημα Ανηικείμενο Επγαζίαρ Καθηγηηήρ Χαιιίδαο Φώηεο 1115200600170 Παζζηάο Φαίδσλ 1115200600223 Δηαρείξεζε

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ειδική ερευνητική εργαςία ΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επιβλέπων καθηγητήσ: ΚΟΤΡΗ ΣΤΛΙΑΝΟ ΠΑΤΡΑ 11 ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Ηιεθηξνληθή Τγεία: Μύζνο ή Πξαγκαηηθόηεηα. ΓΗΜΗΣΡΗ ΚΟΤΣΟΤΡΗ Καζεγεηήο ΔΜΠ Δξγαζηήξην Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο

Ηιεθηξνληθή Τγεία: Μύζνο ή Πξαγκαηηθόηεηα. ΓΗΜΗΣΡΗ ΚΟΤΣΟΤΡΗ Καζεγεηήο ΔΜΠ Δξγαζηήξην Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθή Τγεία: Μύζνο ή Πξαγκαηηθόηεηα ΓΗΜΗΣΡΗ ΚΟΤΣΟΤΡΗ Καζεγεηήο ΔΜΠ Ηιεθηξνληθή Τγεία Η ειεθηξνληθή πγεία πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ δηεπθφιπλζε ηεο ηαηξηθήο πξάμεο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο «Ανίτνεσση Δικτύων Υπό Κακόβοσλο Έλεγτο Κάνοντας Φρήση Της

Διαβάστε περισσότερα

OpenScape Office. Customer Presentation

OpenScape Office. Customer Presentation OpenScape Office Customer Presentation Αηδέληα 1 Οη Δπηθνηλσλίεο Αιιάδνπλ 2 Ση Πξνζθέξνπκε 3 Αλάπηπμε ηεο Λύζεο 4 Παξαδείγκαηα Τινπνίεζεο 5 Best practices 6 Δπόκελα Βήκαηα Αηδέληα 1 Οη Δπηθνηλσλίεο Αιιάδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;» Χορηγός Λευκώματος 26/04/2012 ΑΘήνα Τα τελευταία χρόνια σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηυιακών Σσστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΔΧΝ «Διδακηικής ηης Σεχνολογίας & Φηθιακών υζηημάηων» Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία Δπηζέζεηο Distributed Denial of Service

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. Always Best Connected

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. Always Best Connected Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ Always Best Connected Τινπνίεζε κεραληζκψλ επηινγήο δηθηχνπ πξφζβαζεο ζε πεξηβάιινληα θηλεηψλ επηθνηλσληψλ 4 εο Γεληάο Καλτςάσ

Διαβάστε περισσότερα