ε υνεργαςία με τα Ελλθνικά Πανεπιςτθμιακά Ιδρφματα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ε υνεργαςία με τα Ελλθνικά Πανεπιςτθμιακά Ιδρφματα"

Transcript

1 ε υνεργαςία με τα Ελλθνικά Πανεπιςτθμιακά Ιδρφματα

2 ΟΡΑΜΑ ΕΒ Θ ανάδειξθ μιασ νζασ γενιάσ καινοτόμων επιχειρθματιών με προοπτικι και μζλλον ΠΩ: Με τθν εδραίωςθ ενόσ μόνιμου και αξιόπιςτου μθχανιςμοφ ενίςχυςθσ, υποςτιριξθσ και διαρκοφσ εξζλιξθσ των υποψιφιων επιχειρθματιϊν O ΕΒ ςτζλνει ζνα ιςχυρό μινυμα ςτθν κοινωνία: Οι ελλθνικζσ επιχειριςεισ και τα ςτελζχθ τουσ ςτθρίηουν τθ Νζα Γενιά Καινοτόμων Επιχειρθματιών, τουσ κεωροφν πρωταγωνιςτζσ τθσ αναςυγκρότθςθσ τθσ χώρασ

3 ΑΞΟΝΕ ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ υμμετζχοντεσ: Επιςτθμονικό & Ερευνθτικό Δυναμικό Τπθρεςίεσ: Coaching, Mentoring, Επιμόρφωςθ & υμβουλευτικι Τποςτιριξθ υνεργάτεσ: ΜοΚΕ Πανεπιςτθμίων & Επιχειριςεισ

4 ΠΑΡΟΧΕ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ Χώροσ Φιλοξενίασ Mentoring υμβουλευτικι Τποςτιριξθ Επιμόρφωςθ

5 ΔΟΜΘ ΣΘΡΙΞΘ ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΘΜΟΝΕ ΧΩΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΠΟΨΘΦΙΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΕ

6 ΧΩΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ-ΑΘΘΝΑ Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΘΜΟΚΡΙΣΟ» Βιβλιοκικθ Αγ. Παραςκευι, Ακινα

7 ΧΩΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ-ΒΟΛΟ Κτίριο Καπνοφ Ανκ. Γαηι 164, 3οσ όροφοσ, Βόλοσ

8 ΤΠΘΡΕΙΕ ΧΩΡΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ τόχοσ: να λειτουργιςουν οι χϊροι φιλοξενίασ ωσ κοιτίδεσ επιχειρθματικότθτασ νζων, προάγοντασ τθ ςυνεργαςία και τθ ςυλλογικότθτα τθσ γνϊςθσ τουσ χϊρουσ φιλοξενίασ προςφζρονται: Χώροι γραφείων με βαςικζσ διευκολφνςεισ Coaching των επιχειρθματικϊν ομάδων Εξειδικευμζνθ επιχειρθματικι πλθροφόρθςθ (βάςθ δεδομζνων ORBIS Bureau van Dijk) Δικτυώςεισ (networking) και ανοικτζσ ςυηθτιςεισ

9 ΔΟΜΘ ΣΘΡΙΞΘ ΜΕΝΣΟΡΕ ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΕΛΕΧΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΘΜΟΝΕ ΧΩΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΠΟΨΘΦΙΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΕ

10 ΤΠΘΡΕΙΕ MENTORING Μζντορεσ τελζχθ επιχειριςεων αναγνωριςμζνου κφρουσ και επαγγελματικισ προςφοράσ Στότος: να αποηελέζοςν ηο ζςνδεηικό κπίκο ηος ςποτήθιος επισειπημαηία με ηην αγοπά Τι προσυέροσν: Καθοδήγηση ζε κζματα πος αθοπούν ζηπαηηγικέρ καηεςθύνζειρ & επισειπημαηικό ζσεδιαζμό Δικτύωση με επισειπήζειρ και θοπείρ ηος κλάδος Ενδσνάμωση ηηρ πποζυπικήρ αποηελεζμαηικόηηηαρ ςποζηήπιξη ζε διαππαγμαηεύζειρ, επικοινυνία με ηπίηοςρ, κλείζιμο ζςμθυνιών

11 ΔΟΜΘ ΣΘΡΙΞΘ ΜΕΝΣΟΡΕ ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΕΛΕΧΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΘΜΟΝΕ ΧΩΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΠΟΨΘΦΙΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΕ ΤΜΒΟΤΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ PLANET A.E. SPEED A.E.

12 ΤΠΘΡΕΙΕ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ τόχοσ: να διακζτουν οι υποψιφιοι επιχειρθματίεσ ζνα τεκμθριωμζνο και καλά μελετθμζνο επιχειρθματικό πλάνο πριν τθν ίδρυςθ τθσ επιχείρθςθσ Παρζχονται εξατομικευμζνεσ ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ: Τποςτιριξθ ςτον Επιχειρθματικό χεδιαςμό Ζρευνα Αγοράσ Εκτίμθςθ Ανταγωνιςμοφ Ανάπτυξθ Προϊόντοσ Σοποκζτθςθ ςε Αγορζσ Διαμόρφωςθ Πολιτικισ Marketing & Προώκθςθσ Πωλιςεων Διαμόρφωςθ Σιμολογιακισ Πολιτικισ Αναηιτθςθ Επενδυτικισ τιριξθσ κλπ

13 ΤΠΘΡΕΙΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΘ τόχοσ: να αποκτιςουν οι υποψιφιοι επιχειρθματίεσ τα απαραίτθτα εφόδια γνϊςεων για τθν αποτελεςματικι οργάνωςθ και λειτουργία τθσ επιχείρθςισ τουσ Η επιμόρφωςθ ακολουκεί τθν παρακάτω βαςικι δομι κεματολογίασ: Εκκίνθςθ (Starting): από το μεταςχθματιςμό τθσ ιδζασ ςε επιχειρθματικό μοντζλο μζχρι και τθν εκκίνθςθ τθσ επιχείρθςθσ Ανάπτυξθ (Growing): ανάπτυξθ των πωλιςεων, των αγορϊν, τθσ ομάδασ, τθσ ςτρατθγικισ, κλπ Η επιμόρφωςθ κα υποςτθριχκεί από τθ διαδικτυακι πλατφόρμα εκπαίδευςθσ (e-learning) που ζχει αναπτφξει θ Google για λογαριαςμό του ΕΒ

14 ΤΠΘΡΕΙΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΘ

15 ΟΡΓΑΝΩΘ υμβοφλιο Διοίκθςθσ Δαςκαλάκθ-Μυτιλθναίου όφθ, Μζλοσ Δ.. ΜΤΣΙΛΗΝΑΙΟ Α.Ε. Κυριαηισ Χάρθσ, Εκτελεςτικόσ Αντιπρόεδροσ, ΕΒ Παπαλεξόπουλοσ Δθμιτρθσ, Διευκφνων φμβουλοσ, ΣΙΣΑΝ Α.Ε. ΣΙΜΕΝΣΩΝ Κυριακόπουλοσ Πάνοσ, Πρόεδροσ και Διευκφνων φμβουλοσ, STAR S.A. Πουςκοφρθ Άννα, Μζλοσ Δ...Ε.Ν Κυριακοφ Γιάννθσ, αν. Γενικόσ Διευκυντισ, ΕΒ Επιτροπι Επιςτθμονικισ Εποπτείασ & Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ Καλογιρου Γιάννθσ, Κακθγθτισ, Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο κάγιαννθσ Παντελζων, Κακθγθτισ, Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Χατηαντϊνθσ Δθμιτρθσ, Διευκυντισ, Σομζασ Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ, ΕΒ υντονιςτισ Πρωτοβουλίασ Ακαναςιάδθ Μάγκυ Project Manager Ακινασ Project Manager Βόλου Σροφλοσ Κϊςτασ ταμπουλισ Γιϊργοσ

16 ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΕ ΟΜΑΔΕ 1 οσ ΚΤΚΛΟ: Ακινα - 18 Eπιχειρθματικζσ Oμάδεσ Βόλοσ - 15 Eπιχειρθματικζσ Oμάδεσ

17 ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΕ ΟΜΑΔΕ Επιχειρθματικζσ Ομάδεσ 1 ου Κφκλου ανά Πανεπιςτθμιακό ι/και Ερευνθτικό Κδρυμα Γεωπονικό Πανεπιςτιμιο Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο 9 Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ 15 ΣΕΙ Ακινασ Κδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδθμίασ Ακθνών

18 ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΕ ΟΜΑΔΕ Επιχειρθματικζσ Ιδζεσ 1 ου Κφκλου ανά Σεχνολογικι Περιοχι Τγεία - Βιοτεχνολογία 5 Σεχνολογίεσ Πλθροφορικισ και Επικοινωνιών 16 Πρόςκετα Σροφίμων - Καλλυντικά 2 Καταναλωτικά Αγακά - Συποποίθςθ 5 Ενζργεια 3 Βιομθχανικζσ Καταςκευζσ 1 Αγροτικι και Κτθνοτροφικι Παραγωγι

19 ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΕ ΟΜΑΔΕ 1. NATUREPLUS Παραγωγι Φυςικών Βιοενεργών υςτατικών Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο Εκπρόςωποσ Ομάδασ: Κρόκιδα Μαγδαλθνι 2. Ανάλυςθ & Ερμθνεία Βιολογικών Δεδομζνων για τθν Παροχι υμβουλευτικών Τπθρεςιών ςε Φαρμακοβιομθχανίεσ Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο Εκπρόςωποσ Ομάδασ: Χατηθιωάννου Αριςτοτζλθσ 3. Παραγωγι Φυςικών Προςκζτων για Σρόφιμα Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο Εκπρόςωποσ Ομάδασ: Γϊγου Ελζνθ 4. Reneseng Βιοενζργεια & Βιοπροϊόντα Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο Εκπρόςωποσ Ομάδασ: Σςακάλοβα Μαρινζλλα 5. Wave Winch Κυματικό Βαροφλκο για τθν Παραγωγι Ενζργειασ Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο Εκπρόςωποσ Ομάδασ: Λεβεντάκθσ Νικόλαοσ 6. ANALYSIS_Carotid Διάγνωςθ & Αξιολόγθςθ τθσ Καρωτιδικισ Ακθρωμάτωςθσ Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο Εκπρόςωποσ Ομάδασ: Γαςτουνιϊτθ Αιμιλία 7. φςτθμα Απομακρυςμζνθσ Διαχείριςθσ Δικτφου Θζρμανςθσ Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο Εκπρόςωποσ Ομάδασ: Χαραλαμπίδθσ Ιγνάτιοσ 8. Verde Wash Κακαριςτικό Φροφτων και Λαχανικών Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο Εκπρόςωποσ Ομάδασ: Θλιβίτθ Βαρβάρα

20 ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΕ ΟΜΑΔΕ 9. Electroskiasis Πζργολα Φωτοβολταϊκών με Κινθτά Μζρθ Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο Εκπρόςωποσ Ομάδασ: Παπανακλισ Ανδρζασ 10. PROTEOMΑRKERS BIOTECH Ακαδθμία Ακθνϊν Εκπρόςωποσ Ομάδασ: Σςάγκαρθσ Γεϊργιοσ 11. Προώκθςθ Ελαιολάδου Ανώτερθσ Ποιότθτασ με Καινοτόμα υςκευαςία Γεωπονικό Πανεπιςτιμιο Εκπρόςωποσ Ομάδασ: Αποςτολόπουλοσ Δθμιτρθσ 12. Εκτροφι πάνιασ Ελλθνικισ Φυλισ Προβάτου και Παραγωγι Συροκομικών Προϊόντων Γεωπονικό Πανεπιςτιμιο Εκπρόςωποσ Ομάδασ: Σςουρζκθ Διμθτρα 13. Πρότυπο Διαγνωςτικό Κζντρο Ηώων Γεωπονικό Πανεπιςτιμιο Εκπρόςωποσ Ομάδασ: ταυρόπουλοσ Μιχάλθσ 14. Τπθρεςίεσ Μοριακισ Απεικόνιςθσ ςτθ Βιοτεχνολογία ΣΕΙ Ακινασ Εκπρόςωποσ Ομάδασ: Λοφντοσ Γιϊργοσ 15. Enologator φςτθμα Εξαςφάλιςθσ Ποιότθτασ Παραγωγισ Οίνου ΣΕΙ Ακινασ Εκπρόςωποσ Ομάδασ: Μπανιάσ Ευάγγελοσ 16. Λογιςμικό Τποςτιριξθσ των Διαιτθτών Αγώνων Πολεμικών Σεχνών ΣΕΙ Ακινασ Εκπρόςωποσ Ομάδασ: Ελευκερίου τυλιανόσ 17. Ζξυπνθ Σαινία Πιςτοποίθςθσ τθσ Ποιότθτασ Περιεχόμενου Φιαλών ΣΕΙ Ακινασ Εκπρόςωποσ Ομάδασ: Ντρίνι Μζνε

21 ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΕ ΟΜΑΔΕ 18. Streaminyou.gr Live Streaming Εκδθλώςεων ΣΕΙ Ακινασ Εκπρόςωποσ Ομάδασ: Παππάσ εραφείμ 19. Κακετοποιθμζνθ & Αειφόροσ Παραγωγι Εδώδιμου Αχινοφ ςτθν Ελλάδα Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Εκπρόςωποσ Ομάδασ: Πανταηισ Παναγιϊτθσ 20. HPV Ανίχνευςθ και Συποποίθςθ του Ιοφ HPV Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Εκπρόςωποσ Ομάδασ: Γκορτςίλασ Παςχάλθσ 21. My Personal Trainer Web Application Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Εκπρόςωποι: Μανοφρασ Ν., Παναγοφλθσ Χ. 22. VR - Μζκοδοσ Aποκατάςταςθσ για Άτομα με Χρόνιεσ Πακιςεισ ςε υνδυαςμό με Εικονικι Πραγματικότθτα. Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Εκπρόςωποσ: Μαλιςόβα Αχιλλεία 23. Fast and Safe: Παρακολοφκθςθ, Αξιολόγθςθ, Εκπαίδευςθ Μοτοςικλετιςτών Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Εκπρόςωποσ: Λεμονάκθσ Παναγιϊτθσ 24. DIETICIUS! Εξειδικευμζνθ Εφαρμογι για Διαιτολόγουσ Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Εκπρόςωποσ: Γρθγοροποφλου Αγγελικι 25. Ping-Pong Computing Πλατφόρμα Kατανεμθμζνθσ Eκτζλεςθσ Kώδικα Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Εκπρόςωποσ: Κατςόμαλλοσ Εμμανουιλ

22 ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΕ ΟΜΑΔΕ 26. NOODIO Πλατφόρμα Προώκθςθσ Μουςικών Καλλιτεχνών Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Εκπρόςωποσ: Δθμθτριάδθσ Χριςτόφοροσ 27. Personal Consultant: Track, Monitor & Plan Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Εκπρόςωποσ: Χαλίτςιοσ Χριςτοσ 28. Salesboxie: Λογιςμικό Εφκολθσ Διαςφνδεςθσ E-shop με E-bay Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Εκπρόςωποσ: Αναςταςιάδθσ Παναγιϊτθσ 29. Talk2me! Τπθρεςία Αναγνώριςθσ Φωνθτικών Εντολών Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Εκπρόςωποσ: Χουρδάκθσ Γεϊργιοσ Αναςτάςιοσ 30. Θχθτικά Παιχνίδια Εφαρμογι Εκπαίδευςθσ ςε Μουςικζσ Ζννοιεσ Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Εκπρόςωποσ: Ροβίκθσ Εμμανουιλ 31. Ηώα ςτο Διάςτθμα Εκπαιδευτικό Παιχνίδι ςε 3D Περιβάλλον Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Εκπρόςωποσ: τϊικοσ Ιωάννθσ 32. egipedo Θλεκτρονικι Διαχείριςθ Γθπζδων & Παικτών Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Εκπρόςωποσ: Αλζξανδροσ Ζαμίχοσ 33. cminds Ψθφιακά Εκπαιδευτικά Παιχνίδια Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Εκπρόςωποσ: Σςαλαπάτα Χαρίκλεια

23 Πανεπιςτθμιακά Ιδρφματα Ερευνθτικά Κζντρα Επιχειριςεισ - Μζντορεσ

24 ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑ & ΕΡΕΤΝ. ΚΕΝΣΡΑ Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Γεωπονικό Πανεπιςτιμιο Πανεπιςτιμιο Αιγαίου Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Ακινασ Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΣΟ» Ακαδθμία Ακθνϊν Κδρυμα Βιοϊατρικϊν Ερευνϊν

25 ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΙ - ΜΕΝΣΟΡΕ Μ. Λθμνιόσ Senior Manager Ι. ωτθρόπουλοσ Regional Director Γ. Ακαναςιάδθσ Business Director Α. Διδαςκάλου CEO. Μπαντάσ CTO Γ. Γάτοσ Business Development, Co-Founder Φ. Κουτουβζλθσ CEO Α. Ροφςτασ General Manager

26 ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΙ - ΜΕΝΣΟΡΕ Χ. Λοφκασ Corporate Advisor. Φωτεινόσ Executive VP Research and Innovation Ν. Ρωμανίδου PR Director Θ. Χοντηόπουλοσ Partner Β. Καςτάνθσ Head of Business Development Ε. Κιμωνίδθσ Assistant CEO & Business Development Director Δ. Λζντςιοσ φμβουλοσ Διοίκθςθσ Γ. τανίτςασ Διευκυντισ Επικοινωνίασ Δ. ταμοφλθσ Διευκυντισ Οργάνωςθσ & Ανάπτυξθσ Διφλιςθσ Μ. Σςαοφτοσ Γενικόσ Διευκυντισ

27 ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΙ - ΜΕΝΣΟΡΕ Ι. Καναπίτςασ Πρόεδροσ Δ... Παλαιοκραςςάσ Finance Director Β. Κωνςταντινίδθσ Legal, HR Communication Director Δ. Μπάςτθσ Διπλ. Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ Ι. τάμοσ Διπλ. Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ Λ. Γαβαλάσ Credit Control Manager, Cement Greek Region Δ. Φιλίππου Group Innovation Manager Thrace Group Ι. Αρηιμάνογλου Strategic Advisor, Genomedica S.A. Θ. Μζλλοσ Ακλίατροσ Γ. Κλιμθσ Επίκουροσ κακθγθτισ, Πάντειο Πανεπιςτιμιο Β. Μπουρδάκθσ υμβαςιοφχοσ Κακθγθτισ, Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Κ. Φαμίςθσ Επίκουροσ κακθγθτισ, Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Δ. Νίκασ CFO, Medronic Hellas ΑΕΕ

28

ΕΚΔΘΛΩΘ ΟΛΟΚΛΘΡΩΘ Α ΚΤΚΛΟΤ

ΕΚΔΘΛΩΘ ΟΛΟΚΛΘΡΩΘ Α ΚΤΚΛΟΤ ΕΚΔΘΛΩΘ ΟΛΟΚΛΘΡΩΘ Α ΚΤΚΛΟΤ Δευτζρα 30 Ιουνίου 2014, 14.00 19.00, «ΘΕΑΣΡΟΝ» Κζντρο Πολιτιςμοφ «Ελληνικόσ Κόςμοσ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 14.00-18.00 Παρουςιάςεισ Επιχειρθματικών Ομάδων * Αίθουςα ΕΜΕΛΗ Σομζασ ΣΠΕ (Σεχνολογίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ! Στήριξης της Νέας Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας

ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ! Στήριξης της Νέας Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ! Στήριξης της Νέας Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας Ολοκλήρωση του 1 ου κύκλου εκκόλαψης Καινοτόμων Επιχειρηματικών Ιδεών 30/6/2014 www.ekinisilab-sev.gr ΑΞΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Ανάπτυξη της

Διαβάστε περισσότερα

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ Coaches & Σφμβουλοι Μάγκυ Ακαναςιάδθ Ζχει τθν ευκφνθ για τθν ανάπτυξθ, το ςχεδιαςμό και τθν παρακολοφκθςθ όλων των προγραμμάτων του ΣΕΒ που αφοροφν ςτθν Επιχειρθματικότθτα των Νζων και ςυντονίηει τισ ομάδεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τα workshops κα πραγματοποιθκοφν παράλλθλα με τθν εκδιλωςθ

ΠΡΟΩΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τα workshops κα πραγματοποιθκοφν παράλλθλα με τθν εκδιλωςθ άββατο 23 Νοεμβρίου 2013 ΠΡΟΩΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τα workshops κα πραγματοποιθκοφν παράλλθλα με τθν εκδιλωςθ 10.00 Εγγραφζσ 11.00 Ζναρξθ: Disrupt Startup Scaleup 11.30 BREAK THROUGH: Μακιματα από τθν

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Δευτζρα, 26 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δευτζρα, 26 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δευτζρα, 26 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ζνα χρόνο μετά τθν είςοδο 21 πολλά υποςχόμενων επιχειρθματικϊν ομάδων ςτο egg enter grow go και κακϊσ πλθςιάηουν ςτθν «αποφοίτθςι» τουσ, ςτο «go», με ϊριμα πλζον επιχειρθματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγή... 4 2. Συγκρότηςη του Γραφείου Διαςφνδεςησ... 5 2.1 φνκεςθ Τπθρεςιϊν - Οργανόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ

Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ 1 Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ Άγγελοσ Τςακανίκασ, Επίκουροσ κακθγθτισ ΕΜΠ, Διευκυντισ Ζρευνασ ΙΟΒΕ Πζτροσ Καβάςαλθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Πανεπιςτθμίου Αιγαίου Σφροσ, 12 Ιουλίου 2013 Το οικοςφςτθμα του τομζα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ : Αρτζμιδοσ 119, Παλαιό Φάλθρο 175 62, Ακινα ΣΗΛΕΦΩΝΟ : 210 9837940, Fax : 210 9843624, e-mail : n.charito@cryologic.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σρίτθ 17 Μαρτίου 2015

Σρίτθ 17 Μαρτίου 2015 ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ & ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΣΗ ΑΘΗΝΑ Σρίτθ 17 Μαρτίου 2015 Διονφςησ Μπαλοφρδοσ, Διευθυντήσ Ερευνών ΕΚΚΕ Γαβριήλ Αμίτςησ, Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ ΣΕΙ Αθήνασ Γιώργοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ; Είναι ζνα μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), που πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011)

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ςτα πλαίςια του Ν. 3374/2005 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΜΠΟΤΡΝΑΡΗ Γ. ΘΩΜΑ Διδάκτορασ Αγροτικισ Οικονομίασ Γεωπονικισ χολισ Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθ Γεωπόνοσ Α.Π.Θ., MSc,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επιχειρθςιακό Ρρόγρ αμμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επιχειρθςιακό Ρρόγρ αμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Επιχειρθςιακό Ρρόγρ αμμα ( 2012) 2013 - (2014)2015 Γενικι Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ Περιβάλλοντοσ & Τποδομϊν επτζμβριοσ 2012 1 / 79 Επιχειρηςιακό

Διαβάστε περισσότερα

3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ. Πρόγραμμα

3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ. Πρόγραμμα 3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ Πανεπιςτιμιο Πειραιώσ, 8-9 Οκτωβρίου 2011 Πρόγραμμα Σο ςυνζδριο CIE 2011 διοργανώνεται από το Σμιμα Πλθροφορικισ του Πανεπιςτθμίου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων Δπ Φωηεινή Σάληα Χρηματοδότηςη για ζρευνα και ανάπτυξη νζων τεχνολογιών ενεργειακήσ απόδοςησ /

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών

Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών Ο MEDISYN είναι ο μεγαλφτεροσ και ο μοναδικόσ υνεταιριςμόσ ςτον Ιατρικό χϊρο. Αποτελείται από περιςςότερουσ από 520 εργαςτθριακοφσ ιατροφσ Βιοπακολόγουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίηουμε πιο οικονομικά, πιο γριγορα. Χτίηουμε ζξυπνα ςπίτια! 2 η εταιρεία μασ με την πολφχρονη εμπειρία

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας χεδίαςθ ςυςτθμάτων γείωςθσ αιολικϊν πάρκων. Θλεκτρονικι μάκθςθ και πλατφόρμεσ τθλε-εκπαίδευςθσ. Προοπτικζσ και αςφάλεια δικτφων

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ακινα, 25/06/2015 Αρ. Ρρωτ: 1/3309/141/23.06.2015 ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ Στο πλαίςιο του Υποζργου 7 με τίτλο «Εκπαιδευτικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ:

To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: Α.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑΤΑ: Ιαηπικήρ Βιολογίαρ (& 2ο) Οδονηιαηπικήρ Κηηνιαηπικήρ Δπιζηήμηρ Γιαιηολογίαρ-Γιαηποθήρ Υαποκοπείος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ»

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» 8.1. Το αεροδρόμιο Μακεδονύα τησ Θεςςαλονύκησ O Κρατικόσ Αερολιμζνασ Θεςςαλονίκθσ Μακεδονία βρίςκεται 13 χλμ. νοτιοανατολικά

Διαβάστε περισσότερα