Σημειώσεις Ψυχοσωματικής Η προσέγγιση της Γαλλικής Ψυχοσωματικής Σχολής. Ιάκωβος Κλεώπας, PhD. Εισαγωγή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σημειώσεις Ψυχοσωματικής Η προσέγγιση της Γαλλικής Ψυχοσωματικής Σχολής. Ιάκωβος Κλεώπας, PhD. Εισαγωγή"

Transcript

1 Σημειώσεις Ψυχοσωματικής Η προσέγγιση της Γαλλικής Ψυχοσωματικής Σχολής. Ιάκωβος Κλεώπας, PhD Εισαγωγή Η κλινική και θεωρητική προσέγγιση της γαλλικής ψυχοσωματικής σχολής αναπτύχθηκε στην βάση του έργου των Pierre Marty, Michel de M Uzan, Christian David, και Michel Fain. Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1940 και ιδίως τις δύο επόμενες δεκαετίες, ο Marty και οι συνεργάτες του στο πλαίσιο της νοσοκομειακής κλινικής πράξης, κλήθηκαν να εξετάσουν και να προσεγγίσουν θεραπευτικά οργανικούς ασθενείς, αρχικά με κεφαλαλγίες, ραχιαλγίες και αλλεργίες. Την δεκαετία του 1960 μέσα από μία σειρά παρουσιάσεων και άρθρων των πρωτεργατών της ψυχοσωματικής διατυπώθηκαν οι βασικές απόψεις και οι έννοιες που χαρακτηρίζουν την ψυχοσωματική κλινική και την ψυχοσωματική μεταψυχολογία. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 και την δεκαετία του 1980, δημιουργείται το Ινστιτούτο και το Νοσοκομείο Ψυχοσωματικής στο Παρίσι. Στο ίδιο διάστημα εκδίδονται τα έργα αναφοράς της ψυχοσωματικής, από τον Marty αρχικά και τους συνεχιστές του στην συνέχεια. Το 2000 ιδρύθηκε η Διεθνής Ένωση Ψυχοσωματικής, μέλος της οποίας είναι η Ελληνική Ψυχοσωματική Εταιρεία - IPSO Pierre Marty. Η ψυχοσωματική προσέγγιση αναπτύχθηκε παράλληλα από διάφορες ψυχαναλυτικές σχολέςπου αναλογου ν σε διαφορετικου ς τρο πους κατανοήσης της ψυχικη ς λειτουργιάς ως προς την εκδη λωση οργανικω ν νοσημα των. Επίσης υπάρχουν ορισμένες ψυχοδυναμικές προσεγγίσεις της διασυνδετικής ψυχιατρικής και της ψυχοσωματικής ιατρικής. Με ε ναν γενικο τρο πο θα μπορου σαμε να διακρι νουμε μεταξυ αυτω ν των σχολω ν δυό βασικε ς γραμμε ς σκε ψης, γυ ρω απο το ερω τημα, εα ν η εκδη λωση ενο ς οργανικου νοση ματος ε χει ε να υποκειμενικο ψυχικο νοήμα και σημασιά. Εα ν δηλαδη συνδεέται η επηρεα ζεται, απο μία ψυχικη διεργασία η μία ενδοψυχικη συ γκρουση σε αναλογία με τους μηχανισμου ς εκδη λωσης των ψυχικω ν συμπτωμα των. Ο Groddeck υποστη ριζε επι σης την συμβολικη αξιά του οργανικου συμπτω ματος. Ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις του Ferenczi και του Winnicott. Ο Ferenzci συνδεέι την εκδη λωση σωματικω ν νοσημα των με το τραυ μα και τον ναρκισσισμο και ιδίως με ανεπάρκεια των ψυχικών διεργασιών. Ο Winnicott αποδίδει την εμφάνιση ψυχοσωματικών διαταραχών στα πρώιμα ελλείμματα της συναισθηματικής ανάπτυξης και αναφε ρεται στις ε ννοιες της κατα ρρευσης, της αναδι πλωσης και του παγω ματος των ψυχικω ν διεργασιω ν που επιφε ρει, ως το αντίθετο της ικανο τητας παλινδρο μησης με σα απο την οποία μπορου ν να κρατηθου ν οι σχε σεις με το αντικει μενο. Ο Bion προτείνει την

2 συ νδεση με την ελλειμματικη α λειτουργία και την αδυναμία διαχείρισης των ενδογενω ν και εξωγενω ν διεγε ρσεων. Την δεκαετία του 1930, αναπτυ χθηκε η ψυχοσωματικη σκε ψη στην Αμερικη. Βασικο ς εκπρο σωπος είναι η σχολη του Σικα γο. Οι θεωρητικε ς της βα σεις ετε θησαν στις αρχε ς της δεκαετίας του 1950 απο τον Franz Alexander και την Helen Dunbar, οι οποίοι προ τειναν την συ νδεση συγκεκριμε νων μορφω ν συναισθηματικη ς λειτουργίας και συγκεκριμε νων τυ πων προσωπικο τητας με επίσης συγκεκριμε νες μορφε ς οργανικη ς παθολογιάς. Αυτη η συ νδεση αποτυπω νεται στην ε ννοια της νευ ρωσης οργα νου στην οποιά αναφε ρεται ο Alexander και που αρχικα ει χε προταθει απο τον Ferenzci. Ωστο σο, ο Ferenzci διαφοροποιεί το σκεπτικο της σωματοποίησης στην νευ ρωση οργα νου απο τις α λλες νευρωτικε ς και συμβολοποιημε νες μορφε ς λειτουργίας, καθω ς αναφε ρεται σε ε να ε λλειμμα ψυχικοποίησης και συμβολοποίησης. Οι Alexander και Dunbar ο πως επίσης ο Felix Deutch, στην βα ση αυτω ν των μορφω ν συναισθηματικη ς λειτουργίας και λειτουργίας της προσωπικο τητας, αναγνωρίζουν την υ παρξη πρωίμων τραυματικω ν βιωμα των και σημαντικω ν ναρκισσιστικω ν ελλειμμα των που προκαλου ν την ανεπα ρκεια των ψυχικω ν λειτουργιω ν. Η εκδη λωση οργανικω ν νοσημα των, θεωρου ν ο τι συνδεέται με ενδοψυχικε ς συγκρου σεις. Αυτη η προσε γγιση, διαφοροποιείται απο την γαλλικη ψυχοσωματικη σχολη, συ μφωνα με την οποία παρατηρείται αντίθετα η απουσία ψυχικω ν συγκρου σεων και το πα γωμα της ψυχικη ς δυναμικη ς που παρατηρου με στην χρηστικη σκε ψη. Αυτε ς οι ε ννοιες αναλυόνται στην συνε χεια. Μεγαλυ τερη εγγυ τητα με την σκε ψη του Marty, παρουσια ζει η προσε γγιση του Σιφναιόυ και του Nemiah, ε τσι ο πως διατυπω θηκε στις αρχικε ς δημοσιευ σεις το 1973, με την ε ννοια της αλεξιθυμίας. Η Joyce McDougall τέλος αναφε ρθηκε στην αρχαι κη υστερία και την εκφο ρτιση προς το σω μα, σε μία μορφη σκε ψης και ε κφρασης με σω του σω ματος, συναισθηματικω ν καταστα σεων οι οποίες ε χουν αποκλειστεί απο την ψυχικη διεργασιά. Τε λος υπα ρχει το ρευ μα της συ γχρονης ψυχοσωματικη ς ιατρικη ς και της διασυνδετικη ς που ακολουθεί ψυχοδυναμικη προσε γγιση συγκεκριμε νων τρο πων ψυχικη ς λειτουργιάς - για παρα δειγμα τους ψυχικου ς μηχανισμου ς α μυνας η συγκεκριμε νους τυ πους προσωπικο τητας - οι οποίοι θεωρείται ο τι συνδεόνται με την εμφα νιση μίας νο σου. Η θεωρία του Marty, βασίζεται στην ψυχαναλυτική σκέψη και ιδίως στην οικονομική άποψη της ψυχικής λειτουργίας. Οι βασικές γραμμές της, ακολουθούν τις παρατηρήσεις του Freud για την τραυματική νεύρωση και την ενεστώσα νεύρωση τις οποίες διαφοροποίησε από τις μεταβιβαστικές νευρώσεις. Οι θέσεις του Marty απορρέουν από το αξίωμα ότι «ο άνθρωπος είναι εξ ορισμού ψυχοσωματικός» (Marty, 1990). Χαρακτηρίζονται από τις απόψεις του μονισμού ψυχισμού και σώματος, της εξελικτικής προσέγγισης και του νεοβιταλισμού. Δηλαδή τοποθετούν στην βάση της σωματοψυχικής λειτουργίας μία ζωτική αρχή η οποία κινεί τις φυσικές διεργασίες της ζωής. Η εξελικτική και νεοβιταλιστική κατεύθυνση της ψυχοσωματικής του Marty, θέτει μία εξ αρχής τάση προς την εξέλιξη και μία συνεπαγόμενη τάση προοδευτικής οργάνωσης. Η δυναμική μορφή που θα προσλάβει κάθε ξεχωριστή σωματοψυχική οντότητα καθορίζεται από τις αρχικές εξελικτικές καθώς και από τις αντίρροπες αντιεξελικτικές ή εκφυλιστικές κινήσεις που οφείλονται στις εγγενείς ή εξωγενείς

3 αποτυχίες της εξελικτικής πορείας, όπως επίσης, από τις κινήσεις αποδιοργάνωσης και παλινδρόμησης. Συντίθεται έτσι ένα ατομικό «σύστημα αναφοράς και άμυνας» (Marty, 1976) γύρω από τα σημεία κατάληξης ή αναχαίτισης των αντι-εξελικτικών κινήσεων. Η ψυχοσωματική διερεύνηση και η ψυχοθεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με οργανικά νοσήματα, ανέδειξε την έκπτωση ή και την πλήρη απώλεια της ενδοψυχικής δυναμικής. Δηλαδή υπό τους όρους της ψυχαναλυτικής μεταψυχολογίας, μία κατάρρευση της ψυχικής τοπικής. Σε αυτές τις περιπτώσεις η επικράτηση των αποδιοργανωτικών κινήσεων επί των κινήσεων εξέλιξης έχει ως αποτέλεσμα την επαναφορά της σωματοψυχικής οντότητας σε προηγούμενα στάδια εξέλιξης και απαρτίωσης των δομών και των λειτουργιών της. Αυτά αφορούν έως και βασικές βιολογικές λειτουργίες (όπως για παράδειγμα του ανοσοποιητικού συστήματος, ή της σπλαχνικής λειτουργίας) οι οποίες μπορεί τότε να παρουσιάσουν μόνιμες ή παροδικές βλάβες. Η εικόνα αυτής της ψυχοσωματικής αποδόμησης, που χαρακτηρίζεται από ένα μικρότερο βαθμό απαρτίωσης, συνοχής και συνολικής λειτουργικότητας, μπορεί να μας προτείνει μία εικόνα που υφίσταται στα αρχικά στάδια της εξέλιξης και επί των οποίων αναπτυξιακά δρουν οι αρχικές κινήσεις εξέλιξης και οργάνωσης. Ψυχοσωματική κλινική Η διερεύνηση της ψυχοσωματικής λειτουργίας στο κλινικό επίπεδο, βασίσθηκε στην εξέταση και τον ορισμό των κλινικών μορφή της χρηστικής ζωής ( vie opératoire ), της χρηστικής σκέψης ( pensé opératoire ) και της θεμελιώδους κατάθλιψης ( dépression essentielle ). Η χρηστική σκέψη χαρακτηρίζεται από την καταστολή του συναισθήματος, την άρση των λιβιδινικών επενδύσεων, την υπερπροσαρμογή και την προσκόλληση στην εξωτερική πραγματικότητα, εις βάρος κάθε υποκειμενικού στοιχείου, η εμφάνιση και η έκφραση του οποίου μπορεί να προκαλέσουν μία τραυματογόνο αύξηση των ερεθισμών (Marty, 1980). Η θεμελιώδης κατάθλιψη αντίθετα από τις άλλες κλινικές μορφές κατάθλιψης, χαρακτηρίζεται από μία σειρά αρνητικών συμπτωμάτων, ενώ απουσιάζει η θετική συμπτωματολογία των συναισθημάτων ενοχής, απαξίωσης ή άγχους απώλειας. Ως πρόδρομη σημειολογία εμφανίζονται κρίσεις διάχυτου (ελευθέρου) άγχους, συνήθως στην συνέχεια τραυματικών καταστάσεων οι οποίες επέφεραν μία αποδιοργάνωση του ψυχικού οργάνου. Μετά την ύφεση αυτών των τραυματικών αντιδράσεων και με την εγκατάσταση της θεμελιώδους κατάθλιψης, ακολουθεί η απώλεια του τόνου, η έκπτωση του συναισθηματικού και ενδοψυχικού βιώματος, η ελάττωση ή και απουσία ονειρικής ζωής, η λιγότερο ή περισσότερο εκτεταμένη διαταραχή των λειτουργιών του εγώ, των μηχανισμών άμυνας και του προσυνειδητού, και επομένως της δυνατότητας διατήρησης της συνοχής του ψυχισμού. Οι λειτουργίες του εγώ βρίσκονται αποκομμένες από τις ενορμητικές επενδύσεις του ασυνειδήτου. Σε αυτή την κατάσταση το ασυνείδητο, αναφέρει ο Marty

4 (ο.π.), «δέχεται (ερεθισμούς ή διεγέρσεις) αλλά δεν εκπέμπει». Η ψυχική και νοητική λειτουργία χαρακτηρίζεται από την επανάληψη τυποποιημένων διεκπεραιωτικών δραστηριοτήτων, χωρίς προσωπικό ενδιαφέρον, χωρίς εσωτερικές συγκρούσεις καθώς έχει προκληθεί μία εξασθένιση της ενδοσυστημικής δυναμικής και της σχέσης μεταξύ των συστημάτων του ψυχικού οργάνου. Συχνά μία εικόνα φαινομενικά φυσιολογικής ή προσαρμοσμένης λειτουργίας καθιστά δυσδιάκριτη την υποβόσκουσα παθολογική διεργασία, που χαρακτηρίζεται από μία δύσκολα τεκμηριωνόμενη κλινικά, σημειολογία αρνητικού. Σύμφωνα με τον Marty, η διεργασία της σωματικής νόσου ξεκινά όταν υπερβαίνονται οι ατομικές δυνατότητες προσαρμογής. Αυτή η κατάσταση αναλογεί στην έννοια του τραυματισμού στην ψυχοσωματική. Η ικανότητα προσαρμογής έγκειται σε τρία βασικά πεδία. Του βιολογικού, του νοητικού - ψυχικού και της συμπεριφοράς. Όταν, ανάλογα με τα δεδομένα της ψυχοσωματικής ογάνωσης και οικονομίας ενός ατόμου, δεν επαρκούν οι ψυχικές διεγασίες, ή οι διεργασίες μέσω της συμπεριφοράς, στο αίτημα προσαρμογής απαντά μόνον το σωματικό. Η πορεία των διαταραχών θα εξαρτηθεί από την δυνατότητα (εκ νέου) κινητοποίησης, μέσω των κινήσεων παλινδρόμησης, των ενορμήσεων ζωής. Εφ όσον επιτευχθεί, όπως στο πλαίσιο μίας ψυχοθεραπείας, μπορεί να παρατηρηθεί η έξοδος από την ψυχικά νεκρωτική κατάσταση της θεμελιώδους κατάθλιψης και η ανάπτυξη κινήσεων ψυχοσωματικής αναδιοργάνωσης. Στη αντίθετη περίπτωση, ιδίως στην μακρόχρονη παραμονή σε αυτή την κατάσταση, παράγεται η σταδιακή αποδιοργάνωση των λειτουργιών, με αποτέλεσμα την εκδήλωση οργανικών νοσημάτων. Πρόκειται επομένως για μορφές παλινδρομήσεων κινούμενες στον άξονα σκέψης συμπεριφοράς σώματος. Οι οποίες προκαλούν μία σταδιακή αποδόμηση της ατομικής ψυχοσωματικής οργάνωσης ή τάξης, καταρχάς της τοπικής οργάνωσης του ψυχικού οργάνου, των νοητικών λειτουργιών και της οργάνωσης της συμπεριφοράς, φτάνοντας έως τις θεμελιώδεις βιολογικές λειτουργίες διατήρησης και ανάπτυξης της ζωής. Η αποδιοργάνωση των λειτουργιών που επιφέρουν οι εκφυλιστικές κινήσεις, επαναφέρουν και αναδεικνύουν μία πρωθύστερη μορφή οργάνωσης και λειτουργίας της ψυχοσωματικής τάξης, δηλαδή στην μορφή επί της οποίας είχαν αρχικά ενεργοποιηθεί οι οργανωτικές κινήσεις εξέλιξης. Ψυχοσωματική μεταψυχολογία Η ψυχοσωματική προσέγγιση του Marty (1976, 1990) θεωρεί ότι η ατομική ζωή της σωματοψυχικής οντότητας, αν και απορρέει από την φυλογενετική εξέλιξη, είναι ξεχωριστή και προσωπική τόσο ψυχικά όσο και σωματικά σε κάθε στιγμή της ανάπτυξής της, και αυτό ήδη από την αρχή της εμβρυϊκής ύπαρξης. Έτσι η οργάνωση της ψυχικής πραγματικότητας θα θεωρηθεί απόρροια μίας συνεχιζόμενης εξέλιξης και ενός ατομικού τρόπου οργάνωσης των λειτουργιών και των διεργασιών που συγκροτούν την ενιαία σωματική και ψυχική οντότητα. Σύμφωνα με την ορολογία του Marty, αυτή η ενιαία οντότητα αποτελεί την

5 ψυχοσωματική τάξη (l ordre psychosomatique) που χαρακτηρίζει κάθε άνθρωπο. Στην θεωρία της ψυχοσωματικής η έννοια της λειτουργίας ή καλύτερα των ψυχοσωματικών λειτουργιών 1 κατέχουν μία κεντρική θέση, καθώς από την ανάπτυξη οργάνωση και θεμελίωσή τους εξαρτάται η συγκρότηση της ατομικής ψυχοσωματικής τάξης, και διαμέσου αυτής, ο τρόπος και ο βαθμός συγκρότησης της ψυχικής πραγματικότητας. Συναφής με την έννοια της λειτουργίας είναι η έννοια των κινήσεων, δηλαδή των δυναμικών και συνεχόμενων ώσεων, οι οποίες θεωρούνται ότι «ανευρίσκουν την πηγή τους εντός ενός σωματικού ερεθισμού (σεξουαλικής κατά την φροϋδική έννοια)» (Marty, 1976, 1990). Πρόκειται για τις κινήσεις, ή τα ένστικτα και τις ενορμήσεις, ζωής και θανάτου. Η θεώρηση των ενορμήσεων στην ψυχοσωματική θεωρία διαφέρει σημαντικά από την άποψη που διατυπώνεται στο πλαίσιο της δεύτερης τοπικής. Στον Freud οι ενορμήσεις της δεύτερης τοπικής είναι αυτόνομες και ευρίσκονται εξ αρχής σε λειτουργία. Έτσι η ψυχική λειτουργία ξεκινά και ορίζεται από τις κινήσεις και την πλοκή και των δύο ενορμήσεων. Σύμφωνα με την ψυχοσωματική θεωρία υφίσταται μία βασική ζωτική ενέργεια, η οποία εκφράζεται και εκπροσωπείται από τις λειτουργίες. Στο πλαίσιο της εξελικτικής οπτικής της θεωρίας του Marty, στην αρχή της ζωής η μόνη υφιστάμενη και αυτόνομη ενέργεια και άρα η μόνη μορφή λειτουργία, είναι το ένστικτο της ζωής. Έτσι εισάγεται μία επίσης σαφής διαφοροποίηση σε σχέση με την κλασσική ψυχαναλυτική θεωρία, μεταξύ της έννοιας του ενστίκτου και της ενόρμησης. Η ανάπτυξη των ενορμητικών κινήσεων (στην διατομή ψυχισμού και σώματος) έπεται ιεραρχικά και προϋποθέτει την σχέση με το αντικείμενο και την εγγραφή μνημονικών ιχνών και αναπαραστάσεων. Επομένως οι κινήσεις και οι ψυχοσωματικές λειτουργίες που εκφράζουν τα ένστικτα ζωής (και μετέπειτα οι ενορμήσεις ζωής) αποτελούν τις βασικές οργανωτικές κινήσεις της σωματοψυχικής οντότητας. Στην πορεία αυτών των οργανωτικών κινήσεων και λειτουργιών, εξ αιτίας του γεγονότος ότι «δεν μπορούν να συγκεράσουν παρά μία περιορισμένη ποσότητα ερεθισμάτων» (Marty, ο.π.) οι απότοκες αποτυχίες τους ή οι τραυματικές καταστάσεις που παράγονται θα ενεργοποιήσουν, δευτερογενώς, τα ένστικτα και μετέπειτα τις ενορμήσεις θανάτου. Η διαφοροποίηση των ενστίκτων και των ενορμήσεων ζωής και θανάτου προέρχεται από την κατάσταση, την εξέλιξη και τις μεταβολές των ψυχοσωματικών λειτουργιών. Κατ αυτόν τον τρόπο διαφοροποιούνται εξελικτικά ορισμένοι χρόνοι και αντίστοιχα καταστάσεις ψυχοσωματικής συγκρότησης. Αυτή η διαχρονικότητα αναλογεί σε μία σταδιακή μορφοποίηση και έναν ιδιαίτερο τρόπο θεώρησης του ασυνειδήτου που προτείνεται από την ψυχοσωματική σχολή. Σε έναν αρχικό χρόνο τοποθετείται η ύπαρξη ενός πρωτογενούς (πρωτογόνου) ασυνειδήτου, ( l inconscient originaire ) το οποίο ο Marty (ο.π.) θεωρεί ως μία επέκταση της φροϋδικής έννοιας του «πυρήνα του ασυνειδήτου» 2. Πρόκειται για μία μορφή ασυνειδήτου το οποίο θεωρείται ότι 1 Στο πλαίσιο της ψυχοσωµατικής θεωρίας και στην γραµµή της µονιστικής άποψης, κάθε λειτουργία η οποία αναπτύσσεται στην διάρκεια της ζωής και που συγχρόνως συγκροτεί την ίδια την ζωή, είναι εξ ορισµού ψυχοσωµατική, δηλαδή αφορά ταυτοχρόνως τόσο το σωµατικό όσο και το ψυχικό γίγνεσθαι. 2 Αναφέρεται ο Marty σε µία υπόθεση του Freud στο κείµενο του 1915 για το ασυνείδητο, όπου µιλάει για την σύσταση ενός πυρήνα του ασυνειδήτου, στο σηµείο εκείνο όπου υφίστανται στον άνθρωπο «κληρονοµούµενα

6 αναλαμβάνει την διατήρηση μίας σταθερότητας των βασικών ψυχοσωματικών λειτουργιών, και, την δημιουργία ορισμένων εξελικτικών λειτουργιών, σύμφωνα με την πορεία «των συναντήσεων μεταξύ του υποκειμένου με τον εξωτερικό κόσμο». Η εικόνα που προτείνει ο Marty για να εκφράσει το είδος της δομής του πρωτογόνου ασυνειδήτου είναι αυτή ενός «μωσαϊκού», ενός πρώτου μωσαϊκού όπως αναφέρει (1980). Το ασυνείδητο «στην αρχή της ατομικής εξέλιξης είναι πλήρως τμηματικό, χωρίς εναρκτήρια οργάνωση, χωρίς ένα γενικό πρόγραμμα (υποσημείωση : «όμως, με ένα άμεσο και περιορισμένο πρόγραμμα»), συνδεδεμένο τμήμα προς τμήμα με κάθε ένα από τα διάφορα λειτουργικά στοιχεία» από τα οποία αποτελείται σε αυτό το στάδιο Σταδιακά, μέσω της ανάπτυξης, το ασυνείδητο συνενώνει τους αρχικούς τμηματικούς πυρήνες έτσι ώστε να «συγκροτήσει προοδευτικά, κατά την εικόνα της εξελικτικής συγκρότησης των ψυχικών και των σωματικών λειτουργιών, ένα σύνολο [που χαρακτηρίζεται από] ένα συγκεκριμένο τύπο συνοχής» (ο.π.). Τέλος το ασυνείδητο σύμφωνα με την ψυχοσωματική οπτική υπακούει και αυτό στις οργανωτικές - εξελικτικές και αποδιοργανωτικές εκφυλιστικές κινήσεις που διέπουν το σύνολο της σωματοψυχικής οντότητας. Δηλαδή θεωρείται ότι μπορεί να παράγονται αποδιοργανωτικές ή αντιστρόφως αναδιοργανωτικές διεργασίες εντός του ασυνειδήτου. Σύμφωνα με την ψυχοσωματική θεωρία η προοδευτική και εξελικτική πορεία του ασυνειδήτου καθώς και του συνόλου της σωματοψυχικής οντότητας, στηρίζεται σε δύο τύπους διαδεχομένων αρχών. Στην αρχή του αυτοματισμού και της επαναληπτικότητας και στην αρχή του προγραμματισμού. Ο αυτοματισμός εννοείται ως «μία αρχή επανάληψης (μίας κατάστασης) η οποία κατά έναν σχετικά στάσιμο τρόπο διατηρεί τις κάθε τάξης ψυχοσωματικές λειτουργίες» (ο.π.). Αναφερόμαστε εδώ σε ένα σύστημα μηχανισμών ομοιοστασίας της βιολογικής και της ψυχικής οικονομίας οι οποίοι εξασφαλίζουν την σταθερότητα ορισμένων βασικών ψυχοσωματικών λειτουργιών. Η αρχή του προγραμματισμού συνίσταται σε ένα σύστημα διατήρησης του οργανισμού στον καλύτερο βαθμό εξέλιξης του. Πρόκειται για ένα σύστημα πρόδρομων λειτουργιών, σωματικών και ψυχικών, η εφαρμογή των οποίων επιτρέπει την επίτευξη και στην συνέχεια την διατήρηση του ατομικά καλύτερου επιπέδου ψυχοσωματικής εξέλιξης και οργάνωσης. Η αρχή του αυτοματισμού και ο τρόπος λειτουργίας τον οποίο εκπροσωπεί χαρακτηρίζεται από ένα μεγαλύτερο σθένος, μία μεγαλύτερη δύναμη αντίστασης ως προς τις αποδιοργανωτικές ή τραυματικές συνθήκες, από ότι το σύστημα προγραμματισμού, το οποίο είναι «εξ ορισμού» περισσότερο εύθραυστο. Αυτή η εξ ορισμού ευθραυστότητα θα μπορούσε να κατανοηθεί ως απόρροια του κινδύνου που ενέχει κάθε πρόδρομη και εξελικτική κίνηση μεταβολών. Διότι κάθε παρόμοια κίνηση προϋποθέτει την ρήξη μίας πρωθύστερης κατάστασης ισορροπίας ή ομοιοστασίας της σωματοψυχικής οντότητας. Αναφέραμε ότι οι αντι-εξελικτικές κινήσεις παράγονται όταν το ψυχοσωματικό σύστημα των λειτουργιών στο επίπεδο εξέλιξης στο οποίο έχει ανέλθει, αδυνατεί να θέσει τους ερεθισμούς που εμπεριέχει ή δέχεται, στην ψυχικά µορφώµατα». Πρόκειται έτσι για ένα στάδιο συγκρότησης του ασυνειδήτου προ της απώθησης, και που επίσης διαφοροποιείται από τον πυρήνα του πρωτογενούς απωθηµένου εντός του ασυνειδήτου.

7 υπηρεσία των κινήσεων ζωής, το οποίο κινεί την λειτουργία των ενορμήσεων θανάτου. Σε αυτή την περίπτωση αναπτύσσεται μία παλινδρόμηση προς «το επίπεδο των αρχικών λειτουργικών βάσεων μίας ενδεχόμενης πιο προηγμένης [ψυχοσωματικής] οργάνωσης η οποία δεν μπόρεσε να επιτευχθεί» (Marty, 1976). Η κίνηση της παλινδρόμησης στην περίπτωση μίας αντι-εξελικτικής κίνησης, επαναφέρει ένα πρωθύστερο τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας και επομένως επαναφέρει την κυριαρχία της λειτουργίας των ενστίκτων ή των ενορμήσεων ζωής. Με αυτόν τον τρόπο οι παλινδρομικές κινήσεις δρουν αναδιοργανωτικά, καθώς πλέον ανακτάται η δυνατότητα μίας πρόδρομης εξελικτικής κίνησης προς το επίπεδο στο οποίο προηγουμένως παρουσιάσθηκε μία δυσχέρεια οργάνωσης. Οι παλινδρομικές κινήσεις προς ένα συγκεκριμένο προηγούμενο επίπεδο λειτουργίας και οργάνωσης, είναι πιθανόν να επαναληφθούν συχνά κατά την διάρκεια της εξελικτικής πορείας. Η επαναλαμβανόμενη επαναφορά σε προηγούμενα στάδια, θα δημιουργήσει ορισμένα επίπεδα καθηλώσεων. Δηλαδή μέσω των παλινδρομικών κινήσεων και στα σημεία (τα επίπεδα προηγούμενων οργανώσεων) στα οποία σταματά μία αποδιοργάνωση, προσδίδεται «μία ουσιώδης και ιδιαίτερη ζωτική αξία [αναδιοργάνωσης] η οποία καθηλώνεται προοδευτικά» (ο.π.). Η παρουσία και βέβαια το είδος ή η ποιότητα των καθηλώσεων θα είναι επίσης καθοριστική για την συνολική διαμόρφωση του ψυχισμού. Σύμφωνα με την ψυχοσωματική θεωρία οι παλινδρομικές κινήσεις και επομένως τα σημεία καθηλώσεων που συγκροτούνται δεν απασχολούν μόνον τις ψυχικές λειτουργίες ή ένα ήδη ψυχικοποιημένο επίπεδο λειτουργίας (μετά την εμφάνιση των ενορμήσεων), αλλά μορφές ή επίπεδα βιολογικής λειτουργίας. Μία παλινδρόμηση και μία απότοκη καθήλωση μπορεί να δημιουργηθεί σε οποιοδήποτε προηγούμενο στάδιο της εξέλιξης, έως και στο επίπεδο του αρχικού και τμηματικού ασυνειδήτου. Πρόκειται δηλαδή για ψυχικές καθώς και σωματικές παλινδρομήσεις και καθηλώσεις. Οι παλινδρομικές κινήσεις δρομολογούνται στον άξονα σκέψης (της ψυχικής και συναισθηματικά επενδυμένης σκέψης και των ανάλογων θετικών συμπτωμάτων) - νοητικών λειτουργιών (με την αποδόμηση ή την διαταραχή των νοητικών λειτουργιών χωρίς αυτή να ενέχει μία συμβολική αξία, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των παραπραξιών και των εκπραξιών) - συμπεριφοράς (διαταραχή της συμπεριφοράς, μη αναπαραστατικές εκφορτίσεις μέσω της συμπεριφοράς) σώματος (εμφάνιση οργανικών διαταραχών). Οι αρχικές εξελικτικές και οργανωτικές κινήσεις, οι παραγόμενες αποδιοργανωτικές κινήσεις, οι παλινδρομήσεις και οι απότοκες καθηλώσεις, καθώς και οι επανακινητοποιούμενες αναδιοργανωτικές κατευθύνσεις, θα σηματοδοτήσουν την μορφοποίηση του ψυχισμού, ή, την ανάπτυξη μίας παθολογικής κατάστασης η οποία κατά περίπτωση και ανάλογα με τον βαθμό ψυχοσωματικής εξέλιξης και ωρίμανσης θα χαρακτηρισθεί από ψυχικές ή οργανικές διαταραχές. Όπως και στην κλασσική ψυχαναλυτική θεώρηση, η διαμόρφωση της ψυχικής πραγματικότητας είναι το αποτέλεσμα του συνόλου αυτών των κινήσεων καθώς και των συγκροτούμενων καθηλώσεων. Με την διαφορά όμως ότι στην ψυχοσωματική θεωρία, οι καθηλώσεις και οι πρωτύτεροι τρόποι λειτουργίας που εκπροσωπούν, είναι απότοκοι των παλινδρομήσεων, ενώ κατά την φροϋδική άποψη τα συγκροτούμενα σημεία καθηλώσεων στην πορεία

8 της λιβιδινικής ανάπτυξης θα καθορίσουν τους τρόπους και τύπους των παλινδρομήσεων. Η παρουσία αποδιοργανώσεων σημαίνουν την αδυναμία λειτουργίας του συστήματος παλινδρόμησης και καθήλωσης. Μπορούμε να πούμε ότι το ασυνείδητο στο οποίο αναφέρεται η ψυχοσωματική θεωρία αντιστοιχεί περισσότερο στην έννοια του Εκείνου της δεύτερης τοπικής θεωρίας, υπό την έννοια της σύνδεσης με το σώμα. Εδώ βέβαια έγκειται μία άλλη σημαντική διαφορά ως προς την ψυχαναλυτική μεταψυχολογία, καθώς το εκείνο θα θεωρηθεί από τον Freud «ανοικτό προς το σώμα», όπως άλλωστε οι ενορμήσεις τοποθετούνται στο μεταίχμιο σώματος και ψυχισμού, ενώ στην ψυχοσωματική το αρχικό ασυνείδητο περιλαμβάνει το σώμα και τις βιολογικές λειτουργίες. Με βάση την οικονομική θεώρηση της ψυχοσωματικής μεταψυχολογίας ακολουθείται το μοντέλο της πρώτης τοπικής θεωρίας, προσδίδοντας μία ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια και την λειτουργία του προ-συνειδητού και των αναπαραστάσεων. Ο βαθμός εξέλιξης και ψυχοσωματικής απαρτίωσης εξαρτάται από την ποσότητα και την ποιότητα των αναπαραστατικών συνδέσεων που συγκροτούν το σύστημα του προσυνειδητού. Αυτή η δυνατότητα συνδέσεων εκφράζεται από την έννοια της «πυκνότητας του προσυνειδητού» που καθορίζει επίσης την δυνατότητα νοηματοδότησης ( mentalisation ) του ψυχικού οργάνου. Το έλλειμμα της νοηματοδότησης, της δυνατότητας διατήρησης των ψυχικών επενδύσεων μέσα από την λειτουργία του προσυνειδητού καθώς και των παλινδρομικών κινήσεων, καθιστά την σωματοψυχική οντότητα ευάλωτη στους ερεθισμούς και στην ανάπτυξη τραυμάτων, αποδιοργανωτικών κινήσεων, ή στην εμφάνιση ενός χρηστικού τύπου σκέψης και στην θεμελιώδη κατάθλιψη. Τέλος ο Marty (1976) προτείνει έναν τρόπο μορφοποίησης της ψυχοσωματικής τάξης κατά μήκος : α) μίας κεντρικής δέσμης ή αλυσίδων εξέλιξης ( faisceau chaîne évolutive centrale ), και β) κατά μήκος των παράπλευρων αλυσίδων εξέλιξης, ( chaînes évolutives latérales ) και των παράλληλων δυναμικών ( dynamismes parallèles ). Κατά μήκος της κεντρικής δέσμης αντιστοιχεί ένας βασικός τρόπος και τύπος ψυχοσωματικής οργάνωσης, ο οποίος ξεκινά από το αρχικό τμηματικό ασυνείδητο και που εκφράζει το ατομικό βέλτιστο επίπεδο λειτουργίας και εξέλιξης που έχει επιτευχθεί. Συνήθως ο κύριος κορμός αφορά εξελικτικά την περισσότερο ψυχικοποιημένη λειτουργία, ή την λειτουργία με βάση τις δευτερογενείς διεργασίες. Σε αυτήν την γραμμή επίσης εντάσσονται οι κύριες παλινδρομικές κινήσεις καθώς και οι κύριες καθηλώσεις, και επομένως οι βασικοί τρόποι συγκρότησης και άμυνας του ψυχισμού. Στην πορεία της εξέλιξης τα προηγούμενα επίπεδα καθηλώσεων και οι πρωτύτεροι τρόποι οργάνωσης και λειτουργίας ενσωματώνονται στην κεντρική δέσμη, υπαγόμενα στο νέο συγκροτούμενο επίπεδο εξέλιξης και οργάνωσης. Οι παράπλευρες αλυσίδες εξέλιξης και αντίστοιχα οι παράλληλοι δυναμισμοί αναπτύσσονται σύμφωνα με έναν λιγότερο ή περισσότερο συνδεόμενο ή αντιθέτως ασύμπτωτο και παράλληλο τρόπο ως προς την κεντρική δέσμη, έχοντας και αυτές ως αφετηρία το αρχικό μωσαϊκό λειτουργιών του τμηματικού ασυνειδήτου. Πρόκειται για λιγότερο ή περισσότερο απαρτιωμένους τρόπους λειτουργίας ως προς τον βασικό τύπο ψυχοσωματικής οργάνωσης. Στην θεώρηση του Marty αντιστοιχούν στην

9 περίπτωση της λειτουργίας των μερικών ενορμήσεων, που μπορεί επίσης να αναπτύσσεται κατά έναν μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό απαρτίωσης ως προς την συνολική ψυχική οργάνωση. Στο πλαίσιο όμως της ψυχοσωματικής θεωρίας, δεν πρόκειται μόνον για μία ενορμητική και άρα ήδη ψυχική λειτουργία, αλλά για κινήσεις οι οποίες εκκινούν από τμήματα του «αρχικού λειτουργικού μωσαϊκού σωματικής ουσιαστικά φύσης» (1976) και οι οποίες θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν παράπλευρα ή παράλληλα και ασύμπτωτα ως προς τις κινήσεις που δρομολογούνται κατά μήκος του κεντρικού κορμού. Στην πορεία της εξέλιξης στην κατεύθυνση κυρίως της ανάπτυξης του κεντρικού κορμού της ατομικής ψυχοσωματικής τάξης, ο Marty θα θεωρήσει ότι ο ψυχισμός συγκροτείται σύμφωνα με την οργάνωση της δεύτερης τοπικής θεωρίας της ψυχαναλυτικής μεταψυχολογίας. Φτάνοντας δηλαδή σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο εσωτερικής διαφοροποίησης και σχέσης μεταξύ των ψυχικών συστημάτων, και στην συγκρότηση του εγώ, του οποίου οι λειτουργίες θα εξασφαλίσουν την συνοχή της σωματοψυχικής οντότητας και την βέλτιστη δυνατότητα διαχείρισης του δυναμικού της. Βιβλιογραφία Marty, P. (1976) Les mouvements individuels de vie et de mort. Essai d économie psychosomatique. Paris, Payot. Marty, P. (1980) Les mouvements individuels de vie et de mort. L ordre psychosomatique. Paris, Payot. Marty, P. (1990) La psychosomatique de l adulte. Paris, PUF. Marty, P., M Uzan M. de et David, Ch. (1963) L investigation psychosomatique. Paris, PUF.

Η λειτουργία της μνήμης, το τραύμα και η επανάληψη με έναυσμα τις αμνημονικές διαδικασίες 1

Η λειτουργία της μνήμης, το τραύμα και η επανάληψη με έναυσμα τις αμνημονικές διαδικασίες 1 Η λειτουργία της μνήμης, το τραύμα και η επανάληψη με έναυσμα τις αμνημονικές διαδικασίες 1 Αριστέα ΣΚΟΥΛΙΚΑ Εισαγωγή Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσουμε ορισμένα σημεία των επεξεργασιών της

Διαβάστε περισσότερα

«Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών του Δημοτικού σχολείου»

«Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών του Δημοτικού σχολείου» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα πτυχιακής εργασίας: «Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πρόληψης του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης στις ψυχιατρικές θεραπευτικές και αποκαταστασιακές δραστηριότητες

Οδηγός πρόληψης του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης στις ψυχιατρικές θεραπευτικές και αποκαταστασιακές δραστηριότητες BURNOUT Οδηγός πρόληψης του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης στις ψυχιατρικές θεραπευτικές και αποκαταστασιακές δραστηριότητες (Ε Π Α Ψ Υ) Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (Ψ Ν Α) Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Παραγωγή / Σχεδιασμός / DTP: adaction A.E. Διαφήμιση Μάρκετινγκ Δημόσιες Σχέσεις Πλατεία Ιπποδρομίου 21, 546 21 Θεσσαλονίκη τηλεφωνικό κέντρο/τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια Eχουµε, λοιπ ν, φτάσει στο τέλος αυτής της µελέτης σχετικά µε τη φ ση, την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια µελέτη που πραγµατοποιήθηκε διαµέσου του ίδιου του ατ µου και

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Η µάθηση είναι ένα σύνθετο εσωτερικό βιολογικό και πνευµατικό φαινόµενο που έχει µελετηθεί από διάφορους κλάδους της επιστήµης όπως ψυχολογία, παιδαγωγική, φυσιολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Μαρία Παπαντωνίου Λογοπεδικός Μαρία Καμπούρογλου Λογοπεδικός Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... 3 ΟΡΙΣΜΟΙ..

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Η ενσυναίσθηση στην ψυχοθεραπεία και τη συμβουλευτική

Η ενσυναίσθηση στην ψυχοθεραπεία και τη συμβουλευτική Η ενσυναίσθηση στην ψυχοθεραπεία και τη συμβουλευτική Φωτεινή Π. Κιρκιγιάννη, εκπαιδευτικός Μέρος Α ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1. Εννοιολογικοί ορισμοί της ενσυναίσθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ)

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ) κ ε φ ά λ α ι ο 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ) 1.1 Ε ΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΟΠ Σε όλο τον κόσμο η φήμη της βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών έχει πληγεί σημαντικά από διαφόρων ειδών κρίσεις. Αμέτρητα προβλήματα,

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικές διαφορές στη σύναψη δεσμού και σεξουαλικότητα. Άννα Θεμελή και Παναγιώτης Κορδούτης. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ατομικές διαφορές στη σύναψη δεσμού και σεξουαλικότητα. Άννα Θεμελή και Παναγιώτης Κορδούτης. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σύναψη δεσμού και σεξουαλικότητα 1 Tρέχων τίτλος: ΣΥΝΑΨΗ ΔΕΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ Ατομικές διαφορές στη σύναψη δεσμού και σεξουαλικότητα Άννα Θεμελή και Παναγιώτης Κορδούτης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μιχάλης Σκουμιός Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Σημειώσεις Ρόδος 2012 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάπτυξη της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών ως αυτόνομης επιστημονικής περιοχής διεθνώς,

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας

ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας ANΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ 9 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας Τχης (ΤΧ) Σπυρίδων Μαδούρος Μάιος 2012 -i- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Β. ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΒΟΛΟΣ 2010 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΘΕΜΑ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλική κακοποίηση, Μυστικό όχι πια

Σεξουαλική κακοποίηση, Μυστικό όχι πια Σεξουαλική κακοποίηση, Μυστικό όχι πια Εκδόσεις «Ελληνικά Γράμματα», 2006 Επιμέλεια: Ορέστης Γιωτάκος, Ψυχίατρος Βικτωρία Πρεκατέ, Εκπαιδευτικός, Εκπ Ψυχολόγος 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ O Ορέστης Γιωτάκος τελείωσε

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ζ. ΜΕΚΟΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και το δίλημμα των πολιτισμικών διαφορών 3.1 Η κριτική στο λόγο περί "πολιτισμικών διαφορών"

3. Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και το δίλημμα των πολιτισμικών διαφορών 3.1 Η κριτική στο λόγο περί πολιτισμικών διαφορών 3. Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και το δίλημμα των πολιτισμικών διαφορών 3.1 Η κριτική στο λόγο περί "πολιτισμικών διαφορών" Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση ορίζεται, σύμφωνα με τον επικρατέστερο σήμερα ορισμό,

Διαβάστε περισσότερα

«Οι μη λεκτικές επικοινωνιακές δεξιότητες των νοσηλευτών και η εφαρμογή τους στους ασθενείς»

«Οι μη λεκτικές επικοινωνιακές δεξιότητες των νοσηλευτών και η εφαρμογή τους στους ασθενείς» ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία: «Οι μη λεκτικές επικοινωνιακές δεξιότητες των νοσηλευτών και η εφαρμογή τους στους ασθενείς» Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Ε. Παπαγιαννοπούλου Φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Σύγχρονοι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: η έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία Θέμα : «Η έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ: ΕΝΑ ΚΡΙΣΙΜΟ ΖΗΤΗΜΑ

ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ: ΕΝΑ ΚΡΙΣΙΜΟ ΖΗΤΗΜΑ ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ: ΕΝΑ ΚΡΙΣΙΜΟ ΖΗΤΗΜΑ Αλέξης Κόκκος «Ο απώτερος στόχος, ο βασικός σκοπός της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι να βοηθάει τους ανθρώπους να συνειδητοποιούν τις δυνατότητές τους, να γίνονται πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 2. (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από την μαρξιστική κριτική της (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ

Ημέρα 2. (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από την μαρξιστική κριτική της (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ Ημέρα 2. (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από την μαρξιστική κριτική της (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ Άτομα ή κοινωνία; H οικονομική θεωρία έχει ως σημείο εκκίνησης ιδέα

Διαβάστε περισσότερα

H EΘNIKH TAYTOTHTA ΣTHN EΠOXH THΣ ΠAΓKOΣMIOΠOIHΣHΣ

H EΘNIKH TAYTOTHTA ΣTHN EΠOXH THΣ ΠAΓKOΣMIOΠOIHΣHΣ παρξη των άλλων διαφορετικών οντοτήτων. Αυτή είναι βασική προϋπ θεση της γενικ τερης καταν ησης που επιδιώκεται, καθώς αυτές οι τοπικές/εθνικές οντ τητες προσφέρουν καταφ γιο και ταυτ τητα στα άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης

2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης 2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης 2.1. Οι καθοριστικοί παράγοντες της απασχόλησης στον κλάδο των τραπεζών 2.1.1 Μεθοδολογία Οι παράγοντες που καθορίζουν την απασχόληση ενός κλάδου, εποµένως και

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου Ευρωπαϊκά κείµενα Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου του Dr Klaus-Dieter Borchardt Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το έντυπο αυτό εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα