ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ»"

Transcript

1 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» Έρνληαο ππφςε 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 1575/1985 «πξνυπνζέζεηο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ ηερλίηε απηνθηλήησλ, κνηνζπθιεηψλ θαη κνηνπνδειάησλ θαη φξνπο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ απηψλ» (Α 207) φπσο ε παξάγξαθνο απηή αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 21 παξ. 1 ηνπ Ν. 3147/2003 (Α 135), ησλ παξαγξάθσλ 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ ίδηνπ Ν. 1575/1985, νη νπνίεο πξνζηέζεθαλ κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 3147/2003 θαη ησλ παξαγξάθσλ 2 & 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1575/1985, φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο παξαγξάθνπο 3 & 4 ηνπ Ν. 3147/ Σν άξζξν 90 ηνπ θψδηθα λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα, πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ. 63/2005 (Α 98) θαη ην γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ δηαηάγκαηνο απηνχ δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 3. Σελ αξ.. γλσκνδφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, απνθαζίδνπκε: Άξζξν 1 Πεδίν εθαξκνγήο 1. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ επνκέλσλ άξζξσλ, ζπλεξγείν επηζθεπήο κεραλεκάησλ έξγσλ είλαη θάζε επαγγεικαηηθφο ρψξνο (εγθαηάζηαζε), πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5 ηνπ παξφληνο θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε κεραλεκάησλ έξγσλ (νρεκάησλ), φπσο απηά νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2696/1999 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο» (ΦΔΚ 57 A) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, θαζψο θαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 46 παξ.1 ηνπ Ν. 1959/91 (ΦΔΚ 123 A). 2. Η επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ έξγσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 επηηξέπεηαη κφλν ζηηο εγθαηαζηάζεηο νη νπνίεο είλαη εθνδηαζκέλεο κε ηελ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη απφ ηερλίηεο πνπ είλαη θάηνρνη ηεο πξνβιεπφκελεο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. Οη εγθαηαζηάζεηο απηέο ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «πλεξγεία Δπηζθεπήο Μεραλεκάησλ Έξγσλ» (ΔΜΔ). Άξζξν 2 Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ Γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ έξγσλ ηεο παξ. 1 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ θαη γεληθά γηα ηελ επζχλε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλεξγείνπ απαηηείηαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ. 1/18

2 Άξζξν 3 Πξνυπνζέζεηο απφθηεζεο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ 1. Γηα ηελ απφθηεζε άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο απαηηείηαη ν ελδηαθεξφκελνο λα έρεη ηα πξνζφληα θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν θαη ζην άξζξν Οη ππνςήθηνη γηα λα απνθηήζνπλ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο πξέπεη λα έρνπλ έλα (1) απφ ηα αθφινπζα εηδηθά πξνζφληα: α) Γίπισκα Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ ή θαη Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ, Ιδξχκαηνο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν πηπρίν αληίζηνηρεο ζρνιήο ηεο αιινδαπήο. β) Πηπρίν Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο (ΣΔΙ), Σκήκαηνο Μεραλνιφγσλ ή Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ. γ) Γίπισκα Μεηαδεπηεξνβάζκηαο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 6, παξ. 1 πεξ. δ ηνπ Ν.2009/1992 εηδηθφηεηαο «Σερληθφο Μεραλεκάησλ Έξγσλ» θαη δηεηή πξνυπεξεζία ζε ΔΜΔ. δ) Γίπισκα Μεηαδεπηεξνβάζκηαο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 6, παξ. 1 πεξ. δ ηνπ Ν.2009/1992 εηδηθφηεηαο «Σερληθφο Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ» ή «Σερληθφο Μεραλνηξνληθήο» ή «Σερληθφο Ηιεθηξνιφγνο Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ» ή ηζφηηκνπ ηίηινπ ζπνπδψλ θαη πξνυπεξεζία δπφκηζη (2,5) εηψλ ζε ΔΜΔ. ε) Πηπρίν Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ηνπ ηκήκαηνο Δηδίθεπζεο Μεραληθψλ Απηνθηλήησλ ηνπ θιάδνπ Μεραλνινγίαο ή ηζφηηκν, πηπρίν Μέζεο Σερληθήο ρνιήο Δξγνδεγψλ εηδηθφηεηαο «Μεραληθνχ Απηνθηλήηνπ» ή ηζφηηκν, πηπρίν ΣΔΔ Β θχθινπ ζπνπδψλ εηδηθφηεηαο «Μεραλψλ θαη πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ» ή «Ηιεθηξνκεραληθψλ πζηεκάησλ θαη Απηνκαηηζκνχ Απηνθηλήησλ» ή ηζφηηκν, πηπρίν ΔΠΑ.Λ. εηδηθφηεηαο «Μεραληθψλ θαη Ηιεθηξνινγηθψλ πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ» ή ηζφηηκν, πηπρίν ΔΠΑ.. «Σερληηψλ Μεραλψλ θαη πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ» ή «Σερληηψλ Ηιεθηξνινγηθψλ πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ» ή ηζφηηκν θαη ηξηεηή πξνυπεξεζία ζε ΔΜΔ. ζη) Πηπρίν Σ.Δ.. εηδηθφηεηαο «Μεραλψλ Απηνθηλήηνπ» ή «Ηιεθηξηθνχ πζηήκαηνο Απηνθηλήηνπ» ή ηζφηηκν, πηπρίν Σ.Δ.Δ. Α θχθινπ ζπνπδψλ εηδηθφηεηαο «Μεραλψλ θαη πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ» ή «Ηιεθηξνινγηθψλ πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ» ή ηζφηηκν θαη πξνυπεξεζία ηξεηζήκηζη (3,5) εηψλ ζε ΔΜΔ. δ) Πηπρίν θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο εηδηθφηεηαο «Μεραλνηερλίηε» ή «Σερλίηε Απηνθηλήησλ» ή «Ηιεθηξνηερλίηε» ή ηζφηηκν θαη πξνυπεξεζία ηεζζάξσλ (4) εηψλ ζε ΔΜΔ. ε) Πηπρίν κεραλνηερλίηε απηνθηλήησλ πνπ ρνξεγήζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 3100/1954 (ΦΔΚ 254) ή άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο κεραλνηερλίηε ηεο παξ.2.α) ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.1575/85(ΦεΚ207/Α / ) θαη πξνυπεξεζία ηεζζάξσλ (4)εηψλ ζε ΔΜΔ. 3. Ωο πξνυπεξεζία ζεσξείηαη ε ελεξγφο θαη πιήξεο ζπκκεηνρή ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζε επηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ζε ζπλεξγείν ίδηαο εηδηθφηεηαο, κεηά ηηο ζπνπδέο ηνπ. 4. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία έθδνζεο ηεο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο θαη ηνπ 2/18

3 πηζηνπνηεηηθνχ πξνυπεξεζίαο γηα ηνπο ηερλίηεο κεραλεκάησλ έξγσλ θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα ππνβάιινληαη γηα ηελ έθδνζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 θαη ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 1575/85 (ΦΔΚ 207 Α) φπσο ηζρχεη. Άξζξν 4 Δπαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ θαηφρσλ αδεηψλ 1. H θαηά ην άξζξν 2 ηνπ παξφληνο άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο παξέρεη ζηνλ θάηνρφ ηεο ην δηθαίσκα λα αλαιακβάλεη θαη λα εθηειεί ππεχζπλα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή κεραλεκάησλ έξγσλ, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηερληθήο γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπο θαη εηδηθφηεξα παξέρεηαη ην δηθαίσκα λα αλαιακβάλεη θαη λα εθηειεί ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ θηλεηήξα, ηεο κεραλνινγηθήο γεληθά εγθαηάζηαζεο ηνπ κεραλήκαηνο, ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ, ηνπ δηαθνξηθνχ, ηνπ πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο, ηνπ δπλακνδφηε (ΡΣΟ), ηνπ ζπζηήκαηνο δηεχζπλζεο θαη κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο ζηνπο θηλεηήξηνπο ηξνρνχο, ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο θαη ησλ ειεθηξηθψλ ζπζηεκάησλ απηψλ. Δπίζεο ειέγρεη ηελ θαιή ηερληθή θαη ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε θάζε άιινπ επηκέξνπο κεραληζκνχ απαξαίηεηνπ γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ. ηνπο ηερλίηεο κεραλεκάησλ έξγσλ, δελ παξέρεηαη ην δηθαίσκα λα θαιχπηνπλ εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ησλ : (α) αληιηψλ πεηξειαίνπ (β) ζπζθεπψλ αεξίσλ θαπζίκσλ ηελ πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο ηεο αλσηέξσ άδεηαο επηζπκεί λα θαιχπηεη ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή θαη ησλ ππνπεξηπηψζεσλ (α) θαη (β) πξέπεη λα εθνδηαζζεί κε ηελ αληίζηνηρε άδεηα γηα απηνθίλεηα νρήκαηα πνπ πξνβιέπεη ν Ν.1575/1985. Δηδηθά γηα ηελ ππνπεξίπησζε (β) ζα πξέπεη ν θάηνρνο ηεο αλσηέξσ άδεηαο λα εθνδηαζηεί κε ηελ άδεηα ηερλίηε αεξίσλ θαπζίκσλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Π.Γ. 66/ (ΦΔΚ 117 Α) θαη ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε Οηθ /4698/ (ΦΔΚ 2235 Β). 2. Οη θάηνρνη ηεο αλσηέξσ άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο ππνρξενχληαη λα παξίζηαληαη θαη λα επηβιέπνπλ απηνπξνζψπσο ηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη απφ ην βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ζπλεξγείνπ θαη είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ νξζή θαη έληερλε εθηέιεζή ηνπο. 3. Η επίβιεςε ηεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ κεραλεκάησλ έξγσλ δελ κπνξεί λα αζθείηαη απφ ην ίδην πξφζσπν ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα ζπλεξγεία. 4. ε ζπλεξγεία κε πξνζσπηθφ απφ πέληε (5) έσο θαη δέθα (10) άηνκα, ε επίβιεςε αζθείηαη ηνπιάρηζηνλ απφ θαηφρνπο δηπιψκαηνο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο επηπέδνπ Μεηαδεπηεξνβάζκηαο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ηεο πεξίπησζεο (γ) ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο. ε ζπλεξγεία κε πξνζσπηθφ απφ έληεθα (11) έσο θαη είθνζη (20) άηνκα, ε επίβιεςε αζθείηαη ηνπιάρηζηνλ απφ πηπρηνχρνπο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο πεξίπησζεο (β) ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 3 θαη ζε ζπλεξγεία κε πξνζσπηθφ πάλσ απφ είθνζη (20) άηνκα αζθείηαη απνθιεηζηηθά απφ πηπρηνχρνπο ηεο πεξίπησζεο (α) ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο. 3/18

4 Άρθρο 5 Όξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο κεραλεκάησλ έξγσλ Σα ΔΜΔ ζεσξνχληαη βηνκεραληθέο βηνηερληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο απαηηείηαη ε έθδνζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο απηψλ απφ ηηο Γ/λζεηο Σερληθψλ Έξγσλ ησλ νηθείσλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ. Καησηέξσ θαζνξίδνληαη νη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο θαζψο θαη ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο απηψλ. 1. Θέζε πλεξγείσλ Α. Σα ΔΜΔ εγθαζίζηαληαη κφλν ζε πεξηνρέο φπνπ επηηξέπεηαη ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ζπλεξγείσλ κεγάισλ θαη βαξέσλ νρεκάησλ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 6 παξ. 3 ηνπ Ν. 3710/2008 (ΦΔΚ 216 Α). α) Οη πεξηνξηζηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1α ηνπ Π.Γ. 78/88 (ΦΔΚ 34 Α) θαη ησλ παξ. 4, 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3710/08 (ΦΔΚ 216 Α), φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ, έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζέζεο ησλ ΔΜΔ. β) Σν θηίξην φπνπ ζα εγθαηαζηαζεί ην ζπλεξγείν δηαζέηεη ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηελ παξ. 13 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ειάρηζηε σθέιηκε επηθάλεηα, ην πξνβιεπφκελν απφ ηελ παξ. 10 ειάρηζην χςνο απφ ην δάπεδν κέρξη ηελ νξνθή, ηέηνην πνπ λα επηηξέπεη ηελ ειεχζεξε θίλεζε ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ επηζθεπάδνπλ απηά. Αθφκε πξέπεη λα έρνπλ πξνβιεθζεί ρψξνη γξαθείσλ, πγηεηλήο θαη απνζήθεπζεο πιηθψλ, σθέιηκεο επηθάλεηαο ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ. γ) Γελ ππάξρεη ζηάζε ιεσθνξείσλ ή άιισλ ζπγθνηλσληαθψλ κέζσλ ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 10 κέηξσλ απφ ην θηίξην ηνπ ζπλεξγείνπ. Η απφζηαζε απηή κεηξηέηαη κεηαμχ ηεο ζηάζεο θαη ηνπ κέζνπ ηεο εηζφδνπ ηνπ ζπλεξγείνπ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε ζηάζε κεηαηνπίδεηαη, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ, κε θξνληίδα ηνπ αξκφδηνπ θνξέα. Αλ ε κεηαηφπηζε ηεο ζηάζεο δελ είλαη εθηθηή, ε ζέζε δελ είλαη θαηάιιειε γηα ΔΜΔ. Β. Απαγνξεχεηαη ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ζπλεξγείνπ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο : α) Όηαλ γεηηληάδεη άκεζα κε νξαηφ αξραηνινγηθφ ρψξν, ηζηνξηθφ ηφπν ή κλεκείν, ζρνιείν, βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ, γεξνθνκείν, λνζνθνκείν ή θιηληθή. Η γεηηλίαζε ζπλεξγείνπ κε αξραηνινγηθφ ρψξν, ηζηνξηθφ ηφπν ή κλεκείν, ζρνιείν, λνζνθνκείν, θιηληθή, βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ ή γεξνθνκείν ραξαθηεξίδεηαη σο άκεζε, εθφζνλ κεηαμχ ηνπ πεξηγξάκκαηνο ηνπ ζπλεξγείνπ θαη ησλ νξίσλ ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ή ηζηνξηθνχ ηφπνπ ή κλεκείνπ ή ηνπ θηηξίνπ ηνπ ζρνιείνπ, λνζνθνκείνπ, θιηληθήο, βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ ή γεξνθνκείνπ δελ παξεκβάιιεηαη δξφκνο ή θηίζκα ή αθάιππηνο ρψξνο αλεμαξηήησο πιάηνπο. β) ε θηίξηα ή νηθφπεδα πνπ έρνπλ πξφζνςε κε ιεηηνπξγηθή είζνδν ή έμνδν είηε επί νδνχ απέλαληη απφ ρψξν εθθιεζίαο ή θνηλήο ρξήζεο (πιαηεία, πξάζηλν, πεδφδξνκνο) αλ θαη εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή απαγφξεπζε πνπ λα απνξξέεη απφ εγθεθξηκέλε πνιενδνκηθή κειέηε. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο απαηηείηαη βεβαίσζε ηεο νηθείαο Πνιενδνκηθήο Αξρήο. ε θηίξηα ή νηθφπεδα πνπ έρνπλ πξφζσπν ζε ηέηνην ρψξν θνηλήο ρξήζεσο απφ κία ή πεξηζζφηεξεο πιεπξέο ηνπο, ζηηο νπνίεο δελ ππάξρεη 4/18

5 2. Κηίξην ιεηηνπξγηθή είζνδνο ή έμνδνο ηνπ ζπλεξγείνπ, επηηξέπεηαη ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ζπλεξγείνπ εθφζνλ δελ ππάξρεη νπηηθή επαθή ησλ ρψξσλ εξγαζίαο ηνπ ζπλεξγείνπ κε ηνπο αλσηέξσ θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. γ) ε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ δέθα πέληε (15) κέηξσλ απφ ην πιεζηέζηεξν ζεκείν αληιηψλ θαπζίκσλ, θξεαηίσλ, δεμακελψλ θαπζίκσλ θαη ζηνκίσλ εμαέξσζεο απηψλ. Η κέηξεζε γίλεηαη απφ ηελ πιεζηέζηεξε είζνδν-έμνδν ηνπ θηηξίνπ ηνπ ζπλεξγείνπ. ε θάζε πεξίπησζε πνπ εληφο ηνπ απηνχ ή νκφξνπ ή ηξίηνπ νηθνπέδνπ ή γεπέδνπ, πθίζηαηαη ήδε ή ζα ηδξπζεί ΔΜΔ, πθίζηαηαη ήδε ή ζα ηδξπζεί Πξαηήξην θαπζίκσλ ζα ηεξείηαη ε απφζηαζε ησλ δέθα πέληε (15) κέηξσλ απφ ηα ζεκεία πνπ αλαθέξνληαη ζηα παξαπάλσ εδάθηα. δ) ε θηίξην κε ππεξθείκελνπο θαη ππνθείκελνπο νξφθνπο, εθφζνλ απφ ηνλ θαλνληζκφ ηνπ πνιπψξνθνπ θηηξίνπ απαγνξεχεηαη ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηέηνηαο εγθαηάζηαζεο θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.1577/1985 «Γεληθφο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο (ΓΟΚ)». α) Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ απηνχ, ην θηίξην ηνπ ζπλεξγείνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη αίζνπζεο εξγαζίαο πνπ είλαη ρψξνη θχξηαο ρξήζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΟΚ. Οη ρψξνη απηνί κπνξνχλ λα βξίζθνληαη ζε έλα ή πεξηζζφηεξα επίπεδα ιεηηνπξγηθά ζπλπθαζκέλα κεηαμχ ηνπο ψζηε λα απνηεινχλ εληαία επηρεηξεκαηηθή κνλάδα. β) ε ζπλεξγεία κπξνζηά απφ ηα νπνία θαη εζσηεξηθά ηνπ πεδνδξνκίνπ ππάξρεη ηδησηηθφο ρψξνο, ν νπνίνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ζηάζκεπζε ησλ κεραλεκάησλ, απαγνξεχεηαη ε εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο ζε απηφλ. Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε ζηάζκεπζε ζην πεδνδξφκην θαη θάζε επηζθεπή κεραλεκάησλ επάλσ ζ απηφ ή ζην θαηάζηξσκα ηνπ δξφκνπ. γ) Η θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ, γεληθά, πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ερνκνλψζεηο. Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζπλεξγείνπ πξέπεη λα είλαη ηέηνηεο, ψζηε λα απνθιείεηαη ε κεηαβίβαζε πξνο ηα γεηηνληθά θηίξηα ή ηνπο νξφθνπο ηνπ ίδηνπ θηηξίνπ θξαδαζκψλ θαη ζνξχβσλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλεξγείνπ. Ο εθπεκπφκελνο ζπλνιηθά ζφξπβνο ζα πξέπεη λα κελ ππεξβαίλεη ηα αλψηαηα φξηα πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην άξζξν 2 παξ. 5 ηνπ Π.Γ. 1180/1981 (ΦΔΚ 293/Α) «πεξί ξπζκίζεσο ζεκάησλ αλαγνκέλσλ εηο ηα ηεο ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο βηνκεραληψλ, βηνηερληψλ, πάζεο θχζεσο κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη απνζεθψλ θαη ηεο εθ ηνχησλ δηαζθαιίζεσο πεξηβάιινληνο ελ γέλεη» ή απφ άιιεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 3. Γάπεδν θηηξίνπ Σν δάπεδν ηνπ θηηξίνπ πξέπεη λα δηαζέηεη επηθάλεηα επίπεδε, αληηνιηζζεηηθή θαη κε θιίζε ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεη ηνλ επρεξή θαζαξηζκφ ηεο 4. Αλνίγκαηα α) Σπρφλ αλνίγκαηα ζε θσηαγσγνχο θαηαζθεπάδνληαη απφ κεηαιιηθφ ζθειεηφ, δηπιφ ηδάκη θαη κε ηξφπν πνπ λα παξακέλνπλ κφληκα θιεηζηά. β) Οη πφξηεο θαη ηα πιαίζηα ησλ παξαζχξσλ, θεγγηηψλ θιπ., πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ άθαπζην πιηθφ. Αλάινγα κε ηε ζέζε ησλ παξαζχξσλ, κπνξεί λα επηβάιιεηαη ε ρξήζε θξπζηάιισλ εμνπιηζκέλσλ κε κεηαιιηθφ 5/18

6 πιέγκα ή θξπζηάιισλ κε αλάινγεο ηδηφηεηεο, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρεη πξνζηέγαζκα (καξθίδα) ζηελ ή ζηηο πξνζφςεηο ηνπ θηηξίνπ θάησ απφ ην παξάζπξν. 5. Δπηθνηλσλία κεηαμχ νξφθσλ α) Η άλνδνο θαη ε θάζνδνο νρεκάησλ ζε αίζνπζεο εξγαζίαο πνπ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα ή ε πξνζπέιαζε ζε βνεζεηηθνχο ρψξνχο (αλακνλή κεραλεκάησλ, απνζήθεπζε πιηθψλ θ.ι.π.) κπνξεί λα γίλεηαη είηε κε αλφδνπο θαζφδνπο κε θιίζε (RAMPES) είηε κε αλειθπζηήξεο ειεθηξηθνχο ή πδξαπιηθνχο, ή άιιεο ηερλνινγίαο. Η πξνζπέιαζε γηα ην πξνζσπηθφ πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη κε εζσηεξηθή ζθάια. β) Η εληφο θαη εθηφο ησλ ζπλεξγείσλ θιίζε ησλ αλφδσλ θαζφδσλ ζε ζρέζε κε ην νξηδφληην δάπεδν, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 20% θαζ φιν ηα κήθνο ηνπο. ε πεξίπησζε ππεξπςσκέλνπ ζπλεξγείνπ κε είζνδν επί ηεο ξπκνηνκηθήο γξακκήο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πξνζπέιαζε ησλ κεραλεκάησλ ζην ζπλεξγείν θηλεηέο ξάκπεο αλεμαξηήησο θιίζεο, εθφζνλ ε πςνκεηξηθή δηαθνξά ηνπ δαπέδνπ ηνπ ζπλεξγείνπ απφ ην πεδνδξφκην δελ ππεξβαίλεη ηα 0,60κ. Σν δάπεδν ησλ αλφδσλ - θαζφδσλ κε θιίζε πξέπεη λα παξνπζηάδεη εηδηθά δηακνξθσκέλε επηθάλεηα γηα επίηεπμε κεγαιχηεξεο πξφζθπζεο ζηελ άλνδν θαη θάζνδν ησλ νρεκάησλ. γ) Σν πιάηνο ηνπ θαηαζηξψκαηνο ησλ αλφδσλ θαζφδσλ κε θιίζε πξέπεη λα είλαη ηξηψλ (3) κέηξσλ ηνπιάρηζηνλ. δ) Οη ειηθνεηδνχο κνξθήο άλνδνη θάζνδνη πξέπεη λα έρνπλ αθηίλα θακππιφηεηαο 6,50 κέηξσλ ηνπιάρηζηνλ, ελψ θαηά πεξίπησζε απηή ζα εμαξηάηαη απφ ην είδνο ησλ κεραλεκάησλ πνπ επηζθεπάδνληαη ζην ζπλεξγείν. Η αθηίλα θακππιφηεηαο κεηξηέηαη απφ ην εμσηεξηθφ αθξαίν ζεκείν ηνπ ειεχζεξνπ θαηαζηξψκαηνο, ε δε επηθάλεηα ησλ αλφδσλ θαζφδσλ - αλφδσλ πξέπεη λα έρεη εγθάξζηα θιίζε 3% κέρξη 5%. ε) Πξνο ηε κία ηνπιάρηζηνλ πιεπξά θαη πέξαλ ην θαηαζηξψκαηνο κε θιίζε θαηαζθεπάδεηαη πεδνδξφκην πιάηνπο 0,50 κέηξνπ γηα ηελ άλνδν θαη θάζνδν ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζπλεξγείνπ. Σν πεδνδξφκην απηφ παξνπζηάδεη αλαιφγσο αλψκαιε επηθάλεηα γηα ηελ αθίλδπλε ρξήζε ηνπ. ζη) Οη αλνηθηέο πιεπξέο ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο θαη ησλ δηαδξφκσλ πξνζπέιαζεο ζε απηνχο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αλφδσλ θαζφδσλ, πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη κε ζηεζαίν απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ή θηγθιίδσκα κε αλάινγε αληνρή ζε θξνχζε, αλ ηα δάπεδα ζηάζκεπζεο θαη θπθινθνξίαο ππέξθεηληαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ πεξηζζφηεξν απφ 0,50κ. Αλ ππέξθεηληαη απφ 0,20κ. έσο 0,50κ. ηφηε επηβάιιεηαη θαηαζθεπή θξαζπέδνπ χςνπο ηνπιάρηζηνλ 0,15κ. δ) Η ζέζε ηεο επηθιηλνχο επηθάλεηαο αλφδνπ θαζφδνπ κέζα ζην ζπλεξγείν επηιέγεηαη έηζη ψζηε λα απνθιείεηαη ε ελφριεζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο ησλ πεξίνηθσλ, είηε απφ ην ζφξπβν είηε απφ θξαδαζκνχο. 6. Φσηηζκφο α) Γηα φινπο ηνπο ηζφγεηνπο θαη αλψγεηνπο ρψξνπο ηνπ ζπλεξγείνπ πξνβιέπεηαη θαηάιιεινο θπζηθφο θσηηζκφο πνπ επηηπγράλεηαη κε αλάινγα κέζα (θσηαγσγνί θαη παξάζπξα) θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γ.Ο.Κ. β) Ο ειεθηξηθφο θσηηζκφο ηνπ ζπλεξγείνπ είλαη απαξαίηεηνο. Σα θσηηζηηθά ζεκεία πξνβιέπνληαη ζε θαηάιιειεο ζέζεηο θαη ζε ηθαλφ αξηζκφ, ψζηε λα 6/18

7 επηηπγράλεηαη, θαηά ην δπλαηφ, νκνηνκνξθία θσηηζκνχ θαη επαξθήο θσηηζηηθή έληαζε lux. γ) Η ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο γηα ηηο εζσηεξηθέο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο. δ) Οη ιακπηήξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξέπεη λα πεξηθιείνληαη κε θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα ή πιέγκα εθ φζνλ ε ζέζε εγθαηάζηαζήο ηνπο είλαη πξνζηηή ζε αληηθείκελα ή θηλνχκελα κεραλήκαηα πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηελ θαηαζηξνθή ηνπο. ε) Η ρξήζε θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ιπρληψλ (κπαιαληέδαο) είλαη επηηξεπηή ππφ ηνλ φξν φηη ην ειεθηξηθφ ξεχκα πνπ ηηο ηξνθνδνηεί είλαη ρακειήο ηάζεο (42 Βνιη), νη δε ιπρλίεο ζα πεξηθιείνληαη κε πξνζηαηεπηηθφ πιέγκα. ζη) Γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ελαπνζήθεπζεο εθξεθηηθψλ ή εχθιεθησλ πιψλ έρνπλ εθαξκνγή ηα εθάζηνηε ηζρχνληα γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία πξαηεξίσλ πγξψλ θαπζίκσλ θαη δηαλνκήο αεξίνπ GPL (LPG). 7. Αεξηζκφο α) Γηα φιεο ηηο αίζνπζεο ηνπ ζπλεξγείνπ πξέπεη λα πξνβιέπεηαη επαξθήο αλαλέσζε ηνπ αέξα, ψζηε λα κελ πθίζηαηαη ν θίλδπλνο ζπζζψξεπζεο αηκψλ βελδίλεο/πεηξειαίνπ ή δηαθεχγνληνο πγξαεξίνπ ή ζπγθέληξσζεο θαπζαεξίσλ. β) Δθφζνλ ην ζπλεξγείν είλαη εγθαηεζηεκέλν ζε ρψξν θπξίαο ρξήζεσο θάησ ηεο ζηάζκεο ηνπ ηζνγείνπ, ζα δηαζέηεη απαξαηηήησο εγθαηάζηαζε κεραληθνχ εμαεξηζκνχ κε αεξαγσγνχο νξζoγσληθήο ή θπθιηθήο δηαηνκήο, θπγνθεληξηθφ αλεκηζηήξα αλαξξφθεζεο θαη θαηάιιεια ζηφκηα απαγσγήο. ηελ πεξίπησζε απηή, ηα κηζά ηνπιάρηζηνλ ζηφκηα απαγσγήο ζα βξίζθνληαη ζε κηθξφ χςνο απφ ην δάπεδν. Η πξνζαγσγή λσπνχ αέξα είλαη απαξαίηεηε. Η παξνρή ηνπ αλεκηζηήξα ζα είλαη αλάινγε πξνο νθηψ (8) ηνπιάρηζηνλ αλαλεψζεηο ηελ ψξα ηνπ φγθνπ αέξα πνπ πεξηθιείεηαη ζ' απηφ ην ρψξν εξγαζίαο ζπλεξγείσλ. γ) Δθφζνλ ην ζπλεξγείν είλαη ηζφγεην ή πεξηιακβάλεη αίζνπζα εξγαζίαο ζε φξνθν, είλαη ππνρξεσηηθφ λα δηαζέηεη ζχζηεκα εμαεξηζκνχ. ηελ πεξίπησζε απηή, ην ζχζηεκα εμαεξηζκνχ ζα κπνξεί λα απνηειείηαη είηε απφ απηφλνκν ή απηφλνκνπο αμνληθνχο αλεκηζηήξεο, είηε απφ εγθαηαζηάζεηο κε δίθηπν αεξαγσγψλ, ζηφκηα απαγσγήο, θαη θπγνθεληξηθφ αλεκηζηήξα απαγσγήο, είηε απφ ζχζηεκα ηνπηθήο απαγσγήο θαπζαεξίσλ, είηε απφ ζπλδπαζκφ ησλ αλσηέξσ, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε απαηηνχκελε παξνρή αλαλεψζεσλ αλά ψξα θαη επηηπρήο απαγσγή ηνπ κνιπζκέλνπ αέξα. Η παξνρή αέξα ζα είλαη ηέηνηα ψζηε λα πξνθαιεί ηνπιάρηζηνλ νρηψ (8) αλαλεψζεηο ηελ ψξα, ηνπ φγθνπ αέξα πνπ πεξηθιείεηαη ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπ ζπλεξγείνπ. δ) Η εγθαηάζηαζε ησλ κεραλεκάησλ εμαεξηζκνχ ζα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα ππάξρνπλ νη πξνυπνζέζεηο αζθαιείαο θαη κε πξφθιεζεο ελφριεζεο απφ ζνξχβνπο θαη θξαδαζκνχο. ε) Η απαγσγή ηνπ αέξα πξνο ην πεξηβάιινλ πξέπεη λα γίλεηαη ζε ηέηνηα ζέζε, ψζηε λα κελ πξνθαιείηαη ελφριεζε ζηνπο πεξηνίθνπο ή ελνίθνπο ηνπ θηηξίνπ. Σα εμσηεξηθά ζηφκηα ησλ αγσγψλ απαγσγήο ή ιήςεο λσπνχ αέξα πξέπεη λα είλαη θαιπκκέλα κε κεηαιιηθφ πιέγκα. 8. Θέξκαλζε Η ζέξκαλζε ησλ ρψξσλ ηνπ ζπλεξγείνπ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ ΓΟΚ θαη ηηο ινηπέο ζπλαθείο δηαηάμεηο, απφ ηνλ θαηά λφκν ππεχζπλν θαη ζα ηεξνχληαη επί πιένλ νη εμήο φξνη θαη πξνυπνζέζεηο: 7/18

8 α) Η ζέξκαλζε γίλεηαη κε ζεξκφ λεξφ ή ζεξκφ αέξα ή άιιν κέζν πνπ δελ εκθαλίδεη εμσηεξηθή ππξά ή πχξσζε. β) Σν ιεβεηνζηάζην ηεο εγθαηάζηαζεο, φηαλ ππάξρεη, βξίζθεηαη κέζα ζε ηδηαίηεξν δηακέξηζκα, πνπ δελ επηθνηλσλεί κε ηελ ή ηηο αίζνπζεο ηνπ ζπλεξγείνπ. γ) Ο αέξαο ηξνθνδφηεζεο ηεο ππξάο ζέξκαλζεο δελ πξνέξρεηαη απφ ηελ αίζνπζα ηνπ ζπλεξγείνπ ή απφ άιιε αίζνπζα ζηελ νπνία ππάξρνπλ νπσζδήπνηε αηκνί βελδίλεο ή ρξσκάησλ ή πγξαέξην πνπ ηπρφλ δηέθπγε. δ) Σα ζεξκαληηθά ζψκαηα πξνζηαηεχνληαη απφ θξνχζεηο ησλ κεραλεκάησλ έξγσλ πνπ βξίζθνληαη γηα επηζθεπή. ε) Αλνίγκαηα θαζαξηζκνχ ή επίζθεςεο θαπλνδφρσλ δελ ππάξρνπλ ζηηο αίζνπζεο ηνπ ζπλεξγείνπ ή ζε ρψξνπο πνπ δελ επηδέρνληαη, ρσξίο θίλδπλν ππξθαγηάο, ηελ χπαξμε εζηίαο ππξφο. ζη) Οη πεξηπηψζεηο β, γ θαη ε ηζρχνπλ θαη γηα ιεβεηνζηάζηα πνπ βξίζθνληαη ζην ίδην θηίξην θαη εμππεξεηνχλ άιινπο ρψξνπο εθηφο ηνπ ζπλεξγείνπ. δ) Δθφζνλ ζηε ζέξκαλζε ρξεζηκνπνηείηαη σο θαχζηκν πεηξέιαην ή αέξην, έρνπλ ηζρχ νη δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ 10315/1993 (ΦΔΚ 369 Β). 9. Σάθξνο επηζεψξεζεο αλπςσηήξεο Η ηάθξνο επηζεψξεζεο θαη νη αλπςσηήξεο δελ είλαη ππνρξεσηηθά γηα ηα ΔΜΔ. Δθφζνλ φκσο ν εθκεηαιιεπηήο ηνπ ζπλεξγείνπ επηζπκεί ηελ εγθαηάζηαζε ηνπο ζα πξέπεη ε ηάθξνο επηζεψξεζεο λα θσηίδεηαη επαξθψο κε θσηηζηηθά ζεκεία ηάζεο ιεηηνπξγίαο 42 V. Δπηηξέπεηαη θαη ε ρξήζε θνξεηήο ειεθηξηθήο ιπρλίαο ρακειήο ηάζεο (42 V) κέζα ζε εηδηθή ζήθε απφ κεηαιιηθφ πιέγκα. Όηαλ δε ρξεζηκνπνηείηαη ε ηάθξνο επηζεψξεζεο ζα πξέπεη γηα ιφγνπο αζθαιείαο λα είλαη θαιπκκέλε. Δπίζεο ε εγθαηάζηαζε κέζα ζην ζπλεξγείν αλπςσηήξσλ κεραλεκάησλ (ειεθηξηθψλ ή πδξαπιηθψλ) αληί ηεο ηάθξνπ επηζεψξεζεο κπνξεί λα γίλεη εθφζνλ ην επηζπκεί ν εθκεηαιιεπηήο ηνπ ζπλεξγείνπ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ αλπςσηήξσλ θαη ησλ βνεζεηηθψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο κεραλεκάησλ δελ ζα πξνθαιείηαη νπνηαδήπνηε κνξθήο ελφριεζε ζηνπο πεξηνίθνπο ή ελνίθνπο ηνπ θηηξίνπ. 10. Ύςνο νξνθήο Σν ειάρηζην ειεχζεξν χςνο κεηαμχ νξνθήο θαη δαπέδνπ ησλ ρψξσλ εξγαζίαο είλαη ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) κέηξα. 11. Μέηξα Ππξαζθάιεηαο Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα κέηξα ππξαζθάιεηαο. 12. Πξνζηαζία πεξηβάιινληνο α) Σν ζπλεξγείν πξέπεη λα δηαζέηεη πιήξεο θαη ηθαλφ απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα, θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. β) Η δηαρείξηζε ησλ πάζεο θχζεσο πγξψλ απνβιήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ παξάγνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πιχζεο ησλ ΜΔ ή εμαξηεκάησλ ηνπο, ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ: - Τγεηνλνκηθή δηάηαμε Δ1β 221/65 (ΦΔΚ 138 Β) «Πεξί δηαζέζσο ιπκάησλ θαη βηνκεραληθψλ απνβιήησλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΤΑ Γ1/17831/71 (ΦΔΚ 986 Β) θαη ΤΑ Γ4/1305/74 (ΦΔΚ 801 Β). 8/18

9 - ΚΤΑ /11 (ΦΔΚ 354 Β) «Καζνξηζκφο κέηξσλ, φξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ». γ) Καζίζηαηαη ππνρξεσηηθή γηα ηα ΔΜΔ ε δηαρείξηζε ησλ παξαθάησ παξαγνκέλσλ απνβιήησλ, κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο: i) Απφβιεηα ιηπαληηθψλ ειαίσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 82/2004 (ΦΔΚ 64 Α). ii) Απφβιεηα ζπζζσξεπηψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ 41624/2057/Δ103/2010 (ΦΔΚ 1625 Β). iii) Μεηαρεηξηζκέλα ειαζηηθά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 109/2004 (ΦΔΚ 75 Α). πγθεθξηκέλα, ηα ΔΜΔ ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη κε αδεηνδνηεκέλνπο ζπιιέθηεο - κεηαθνξείο νη νπνίνη ζα δηαζέηνπλ λνκηθή δέζκεπζε ζπλεξγαζίαο (ζχκβαζε) κε εγθεθξηκέλν ή εγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο. δ) Η δηαρείξηζε ησλ πάζεο θχζεσο άιισλ εθηφο ησλ αλσηέξσ παξαγνκέλσλ απνβιήησλ ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά: i) Γηα ηα κε επηθίλδπλα απφβιεηα, πνπ δελ ππφθεηληαη ζηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε βάζεη ηνπ Νφκνπ 2939/2001 (ΦΔΚ 179/Α/01) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ λφκν 3854/10 (ΦΔΚ 94/Α/10) θαη ησλ εθηειεζηηθψλ ηνπο δηαηαγκάησλ θαη απνθάζεσλ, γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 50910/2727 (ΦΔΚ 1909/Β/03). ii) Γηα ηα επηθίλδπλα απφβιεηα, πνπ δελ ππφθεηληαη ζηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε βάζε ηνπ Ν. 2939/01 (ΦΔΚ 179 Α) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ Ν. 3854/10 (ΦΔΚ 94 Α) θαη ησλ εθηειεζηηθψλ ηνπο δηαηαγκάησλ θαη απνθάζεσλ, γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 13588/725/2006 (ΦΔΚ 383 Β). Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πάζεο θχζεσο απνβιήησλ ησλ ΔΜΔ ηεξνχληαη νη φξνη θαη νη πεξηνξηζκνί ηεο απφθαζεο έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ (ΑΔΠΟ) ε νπνία ρνξεγείηαη απφ ηηο αξκφδηεο Γ/λζεηο πεξηβάιινληνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.1659/1986 (Α 160) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.3010/2002 (Α 91) θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ 15393/2332/2002 (Β 1022) θαη 11014/703/Φ104/2003 (Β 332 ). Σα ΔΜΔ ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 15393/2332/2002 (Β 1022) ππάγνληαη ζηε δεχηεξε θαηεγνξία, ππνθαηεγνξία 4 (Β4) γηα κνλάδεο κε ζπλνιηθή επηθάλεηα ηνπ ζπλεξγείνπ (ρσξίο ηνπο βνεζεηηθνχο ρψξνπο) κέρξη ρίιηα ηεηξαγσληθά κέηξα (< η.κ). Οη κνλάδεο κε ζπλνιηθή επηθάλεηα ηνπ ζπλεξγείνπ (ρσξίο ηνπο βνεζεηηθνχο ρψξνπο) κεγαιχηεξε απφ ρίιηα ηεηξαγσληθά (> η.κ) ππάγνληαη ζηε δεχηεξε θαηεγνξία,ππνθαηεγνξία 3 (Β3). Σα ΔΜΔ θαηαηάζζνληαη ζηε ρακειή φριεζε ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 13727/724/2003 (Β 1087). 13. Ωθέιηκεο επηθάλεηεο Σα ΔΜΔ κεραλεκάησλ έξγσλ, νθείινπλ λα δηαζέηνπλ ειάρηζηε σθέιηκε επηθάλεηα εθαηφλ νγδφληα (180) ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηνίρσλ πιήξσζεο θαη ησλ ρψξσλ γξαθείσλ, 9/18

10 πγηεηλήο θαη απνζεθψλ, ζε γήπεδν ειάρηζηνπ εκβαδνχ ρηιίσλ (1.000) ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ. Αλ ηα ζπλεξγεία απηά αζρνινχληαη θαη κε ηελ ηνπνζέηεζε, επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ζπζθεπψλ θαη εμαξηεκάησλ ηξνθνδνζίαο θαη ιεηηνπξγίαο θηλεηήξσλ ME κε αέξηα θαχζηκα (πγξαέξην LPG, πεπηεζκέλν θπζηθφ αέξην CNG), ηζρχνπλ επηπιένλ ηα εμήο: i) Ιδηαίηεξνο ρψξνο πιήξσο δηαρσξηζκέλνο απφ ηνπο ινηπνχο ρψξνπο ηνπ ζπλεξγείνπ κε παξεκβνιή θαηάιιειεο ηνηρνπνηίαο απφ άθαπζηα πιηθά θαζ φιν ην χςνο ηεο, κε ειάρηζηε σθέιηκε επηθάλεηα πελήληα (50) ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηνίρσλ πιήξσζεο θαη ησλ ρψξσλ γξαθείσλ, πγηεηλήο θαη απνζεθψλ. ii) Απαγνξεχεηαη ε χπαξμε νπνηνπδήπνηε ππφγεηνπ ρψξνπ, κε εμαηξνπκέλεο ηεο ηάθξνπ επηζεψξεζεο 14. Δμνπιηζκφο ζπλεξγείσλ κε ζπζθεπέο, εξγαιεία θαη κεραλήκαηα Σα ΔΜΔ ΜΔ πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα εμήο ηνπιάρηζηνλ εξγαιεία θαη ζπζθεπέο ειέγρνπ: 1. Σξάπεδα εξγαζίαο (πάγθνο) κε ζθηγθηήξα (κέγγελε) 2. Μηθξνεξγαιεία ρεηξφο 3. Καζεηίλα πιήξε κεηξηθψλ εξγαιείσλ (θαξπδάθηα κέρξη 75 ΜΜ) 4. Αεξνζπκπηεζηή 7 10 BAR 5. Πλςνηήπιο εξαπηημάηων 6. Πξέζα 10 ηφλσλ 7. Γξχινη 5 ηφλσλ θαη θξνθφδεηινη 8. πζθεπή ειεθηξνζπγθφιιεζεο (150 Α) 9. Ηιεθηξηθφ ρεηξνδξέπαλν 12 ΜΜ 10. Σηαθεπόρ και θοπηηόρ ηποσόρ 11. Γπλακφθιεηδα (0 5 θαη 0 80 KGM) 12. πκπηεζφκεηξν θηλεηήξα 13. Ακπεξφκεηξν βνιηφκεηξν 14. Ππθλφκεηξν ζπζζσξεπηψλ (κπαηαξηψλ) 15. Κιεηδηά εγρπηήξσλ (κπεθ) 16. Μπηνηζίκπηδν αζθαιεηψλ (έζσ /έμσ) 17. Γξαζαδφξνο 18. Παρχκεηξν VERNIER Αλ ηα ζπλεξγεία απηά αζρνινχληαη θαη κε ηελ ηνπνζέηεζε, επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ζπζθεπψλ θαη εμαξηεκάησλ ηξνθνδνζίαο θαη ιεηηνπξγίαο θηλεηήξσλ ME κε αέξηα θαχζηκα (πγξαέξην LPG, πεπηεζκέλν θπζηθφ αέξην CNG), πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηνλ νξηδφκελν απφ ηελ παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Π.Γ. 78/1988 (ΦΔΚ 34 Α) εμνπιηζκφ θαη πέξαλ απηνχ θνξεηή ζπζθεπή αλίρλεπζεο δηαξξνψλ πγξαεξίνπ, θνξεηφ ή ζηαζεξφ δηαγλψζηε βιαβψλ (OBD) κε ηα εμαξηήκαηά ηνπ, θαζψο θαη θνξεηφ ή ζηαζεξφ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή κεηά ηνπ απαξαίηεηνπ ινγηζκηθνχ θαη εμαξηεκάησλ θαη γηα ηελ ξχζκηζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηκήκαηνο (εγθεθάινπ) ησλ ζπζθεπψλ πγξαεξίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ηνπ ΜΔ. 10/18

11 Άξζξν 6 Άδεια ίδπςζηρ 1) Η άδεηα ίδξπζεο ησλ ΔΜΔ ρνξεγείηαη απφ ηηο Γ/λζεηο Σερληθψλ Έξγσλ ησλ νηθείσλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ θαηφπηλ ππνβνιήο ησλ παξαθάησ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο: α)αίηεζε ζηελ αλσηέξσ ππεξεζία β) Σνπνγξαθηθφ ζρεδηάγξακκα ηεο πεξηνρήο ζε ηξία αληίηππα, ππφ θιίκαθα 1:500, ζην νπνίν ζα θαηαγξάθεηαη έθηαζε ζε απφζηαζε (50) κέηξσλ απφ ηα φξηα ηνπ ζπλεξγείνπ, θαη ζα ζεκεηψλεηαη ε νηθνδνκηθή θαη ξπκνηνκηθή γξακκή θαζψο επίζεο θαη ε ζέζε ηνπ θηηξίνπ ηνπ ζπλεξγείνπ κε ηα πιάηε ησλ νδψλ (πεδνδξνκίσλ θαη νδνζηξσκάησλ), ην είδνο ησλ γεηηνληθψλ θηηζκάησλ θαη ρψξσλ θαη, ηδηαίηεξα, ηπρφλ ππάξρνληεο νξαηνί αξραηνινγηθνί ρψξνη, ηζηνξηθνί ηφπνη ή κλεκεία, λνζειεπηηθά ηδξχκαηα, εθθιεζίεο, ζρνιεία θαη πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ ή πγξαεξίνπ, βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί ή γεξνθνκεία. Σν ζρεδηάγξακκα απηφ, για ηα ΣΕΜΕ πος ιδπύονηαι επί εθνικών οδών εκηόρ εγκεκπιμένων ζσεδίων πόλεων, πξέπεη λα είλαη ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Έξγσλ, ή ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο, φηη πιεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έγθξηζε ηεο θπθινθνξηαθήο ζχλδεζεο ηνπ ζπλεξγείνπ κε ηελ νδφ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 143/89 (ΦΔΚ 69 Α), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 4 ηνπ ΠΓ 401/93 (ΦΔΚ 170 Α) θαη ην άξζξν 24 παξ. 1 ηνπ Β.Γ. 465/70(ΦΔΚ 150 Α), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΠΓ 509/84 (ΦΔΚ 181 Α) θαη ην ΠΓ 118/06 (ΦΔΚ 119 Α). γ) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/86 ηνπ αηηνχληνο, φηη απηφο δελ ππάγεηαη ζηηο ζηεξήζεηο ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Ν. 3421/2005 (ΦΔΚ 302 Α) απφ ακεηάθιεηε θαηαδίθε γηα αλππνηαμία ή ιηπνηαμία. δ) Απφθαζε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ (ΑΔΠΟ), ή βεβαίωζη καηάθεζηρ για ΑΕΠΟ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1650/86 (ΦΔΚ 160 Α), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 3010/2002 (ΦΔΚ 91 Α) θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ 15393/2332/2002 (ΦΔΚ 1022 Β) θαη 11014/703/Φ104/2003 (ΦΔΚ 332 Β). 2. Μεηά ηελ ππνβνιή θαη ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, δηελεξγείηαη απηνςία απφ ηερληθφ ππάιιειν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο Γηπισκαηνχρν Μεραληθφ ή Σερλνιφγν Μεραληθφ, πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηάξρε θαη ν νπνίνο γλσκνδνηεί γηα ηελ ίδξπζε ηνπ ζπλεξγείνπ σο πξνο ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο ζέζεο θαη ππνβάιιεη ζρεηηθή έθζεζε. 3. ε πεξίπησζε πνπ απφ ηα ππνβαιιφκελα ηνπνγξαθηθά ζρέδηα πξνθχπηεη ε αθαηαιιειφηεηα ηεο πξνηεηλφκελεο ζέζεο γηα ίδξπζε ζπλεξγείνπ, παξέιθεη ε δηελέξγεηα απηνςίαο θαη ε πεξαηηέξσ εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο. 4. Δθφζνλ ε πξνηεηλφκελε ζέζε θξίλεηαη θαηάιιειε γηα ηελ ίδξπζε ζπλεξγείνπ, ν ελδηαθεξφκελνο εηδνπνηείηαη κε έγγξαθν φπσο, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία έμη κελψλ απφ ηελ επίδνζε ηνπ εγγξάθνπ, ππνβάιιεη ζπκπιεξσκαηηθά ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 11/18

12 α) Αξρηηεθηνληθά ζρέδηα ηνπ θηηξίνπ ηνπ ζπλεξγείνπ, ζε ηξία αληίηππα, ζε θιίκαθα 1:50 (θαη ζε πεξίπησζε κεγάισλ ζπλεξγείσλ 1:100) πνπ λα εκθαλίδνπλ: η) ηηο θαηφςεηο φισλ ησλ επηπέδσλ ηνπ θηηξίνπ ηνπ ζπλεξγείνπ, κε φια ηα ζηνηρεία ηνπ θαη ηνπο βνεζεηηθνχο ρψξνπο, ηε ζέζε ησλ θεθιηκέλσλ επηπέδσλ κε ηε δηαζηαζηνιφγεζή ηνπο (πιάηε, θιίζεηο, αθηίλα θακππιφηεηαο θιπ), φιεο ηηο κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηε ζέζε ησλ κεραλεκάησλ, ηελ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε (πίλαθαο θαη ζέζε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ), ππάξρνπζεο ηάθξνπο επηζεψξεζεο θαη ζπζηήκαηα απνρέηεπζεο δαπέδνπ θαζψο θαη ππφκλεκα κε πιήξε εκβαδνκέηξεζε ησλ ρψξσλ. ηη) Δλδεηθηηθή ηνκή φπνπ ζα εκθαίλνληαη ηα χςε ησλ ρψξσλ, ε θιίζε ησλ ξακπψλ θαη ε ζέζε ησλ δαπέδσλ ζε ζρέζε κε ηε ζηάζκε ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ. β) Σερληθή έθζεζε ζε ηξία αληίηππα, ππνγξαθφκελε απφ ηνλ θαηά λφκν ππεχζπλν πνπ ζπλέηαμε ηε κειέηε θαη ζηελ νπνία πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ε θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ, θαη νη εληφο απηνχ κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζπζθεπέο. γ) Έγθξηζε θπθινθνξηαθήο ζχλδεζεο κε ηελ νδφ, για ηα ΣΕΜΕ πος ιδπύονηαι επί εθνικών οδών εκηόρ εγκεκπιμένων ζσεδίων πόλεων, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 143/89 (ΦΔΚ 69 Α), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 4 ηνπ ΠΓ 401/93 (ΦΔΚ 170 Α) θαη ην άξζξν 24 παξ. 1 ηνπ Β.Γ. 465/70 (ΦΔΚ 150 Α), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΠΓ 509/84 (ΦΔΚ 181 Α) θαη ην ΠΓ 118/06 (ΦΔΚ 119 Α). δ) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/86 Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ ή Σερλνιφγνπ Μεραληθνχ, ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη ν εθπεκπφκελνο ζπλνιηθά ζφξπβνο ζα είλαη κηθξφηεξνο απφ ηα αλψηαηα φξηα πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 2, παξ. 5, ηνπ Π.Γ. 1180/81 (ΦΔΚ 293 Α) ή απφ άιιεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 5) Η εθδηδφκελε άδεηα ίδξπζεο ζπλεξγείνπ θνηλνπνηείηαη κε πιήξε ζεηξά εγθεθξηκέλσλ ζρεδηαγξακκάησλ ζηελ αξκφδηα ππεξεζία Πνιενδνκίαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο. 6) Η άδεηα ίδξπζεο ζπλεξγείνπ ηζρχεη γηα δχν (2) έηε θαη κπνξεί λα παξαηαζεί γηα δχν (2) έηε αθφκα κε αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 7) ε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ην αλσηέξσ ρξνληθφ δηάζηεκα, ππνβάιιεηαη εθ λένπ αίηεζε καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ γηα ηελ εμ αξρήο ρνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο. ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη επέιζεη κεηαβνιή ζηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο εγθαηάζηαζεο, αληί ησλ απαηηνχκελσλ κειεηψλ, ζρεδηαγξακκάησλ θαη ηερληθψλ πεξηγξαθψλ, ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ αηηνχληνο θαη ηνπ κειεηεηή κεραληθνχ πεξί ηεο κε κεηαβνιήο ησλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ ηεο εγθαηάζηαζεο. ηελ πεξίπησζε απηή, δελ θαηαηίζεληαη εθ λένπ ηα πξνβιεπφκελα απνδεηθηηθά, ζηα εδάθηα α), β) γ) θαη δ) ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ σζηφζν δηελεξγείηαη εθ λένπ απηνςία. 12/18

13 Άξζξν 7 Άδεηα ιεηηνπξγίαο 1) Η άδεηα ιεηηνπξγίαο ΔΜΔ ρνξεγείηαη απφ ηελ ππεξεζία πνπ έρεη εθδψζεη ηελ άδεηα ίδξπζεο απηνχ, θαηφπηλ ππνβνιήο, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο άδεηαο ίδξπζεο, ζρεηηθήο αίηεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: α) Τπεχζπλε δήισζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ επηβιέςαληνο θαηά λφκν ππεχζπλνπ, φηη ε θαηαζθεπή ηνπ ζπλεξγείνπ θαη νη εληφο απηνχ εγθαηαζηάζεηο έγηλαλ ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζρεδηαγξάκκαηα θαη ηνπο ηζρχνληεο ηερληθνχο θαλνληζκνχο θαη φηη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεξήζεθαλ νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί ηνπ παξφληνο θαη ηεο άδεηαο ίδξπζεο. β) Πηζηνπνηεηηθφ Ππξαζθαιείαο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα αλαλεψλεηαη, πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεψο ηνπ απφ ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία πνπ ην ρνξήγεζε, κε θξνληίδα ηνπ ππεχζπλνπ ηνπ ζπλεξγείνπ (εθκεηαιιεπηή). γ) Άδεηα νηθνδνκήο ή απφθαζε εμαίξεζεο απφ θαηεδάθηζε ή θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ πηζηνπνηεί ηε λνκηκφηεηα ηνπ θηηξίνπ. ε πεξίπησζε πθηζηακέλνπ θηηξίνπ, απαηηείηαη ε ππνβνιή αλαζεσξεκέλεο άδεηαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζπλεξγείνπ απφ ηελ νηθεία Πνιενδνκηθή Αξρή. δ) Θεσξεκέλν θσηναληίγξαθν πηπρίνπ φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο θαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3 θαη 4 ηνπ παξφληνο. ε πεξίπησζε πνπ ν εθκεηαιιεπηήο ηνπ ζπλεξγείνπ δελ είλαη θάηνρνο ηνπ πξναλαθεξφκελνπ πηπρίνπ ή/ θαη άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο, ηφηε πξνζθνκίδεηαη ην αληίζηνηρν πηπρίν ή/ θαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ππαιιήινπ ηνπ ζπλεξγείνπ, ζπλνδεπφκελν απφ ην Γειηίν Αλαγγειίαο Πξνζιήςεσο, ή ηελ ζεσξεκέλε θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζπλεξγείνπ. ε) Απφθαζε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ (ΑΔΠΟ) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1650/86 (ΦΔΚ 160 Α), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 3010/2002 (ΦΔΚ 91 Α) θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ 15393/2332/2002 (ΦΔΚ 1022 Β) θαη 11014/703/Φ104/2003 (ΦΔΚ 332 Β). 2) Μεηά ηελ ππνβνιή ησλ αλσηέξσ, δηελεξγείηαη απηνςία θαη ζχληαμε ζρεηηθήο έθζεζεο απφ ππάιιειν πνπ νξίδεη ε ππεξεζία θαη εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη ην θηίξην θαη νη εληφο απηνχ εγθαηαζηάζεηο πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο, ρνξεγείηαη άδεηα ιεηηνπξγίαο αφξηζηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο. 3) ε πεξίπησζε πνπ κεηά ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο, έιαβε ρψξα κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπλεξγείνπ, ρνξεγείηαη, κε αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, λέα άδεηα ιεηηνπξγίαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε έγθξηζεο ησλ λέσλ απαηηνχκελσλ θαηά πεξίπησζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ (ΑΔΠΟ) θαη ζρεδίσλ, πνπ ππνβάιινληαη κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία απφ ηφηε 13/18

14 πνπ επήιζε ε ππφςε κεηαβνιή, ζηελ νηθεία Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα. Σα λέα ζρέδηα ζπλνδεχνληαη απφ ηελ απαξαίηεηε ηερληθή έθζεζε ηεο επειζνχζαο κεηαβνιήο, θαη ινηπά ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε θαη αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 θαη ζην παξφλ άξζξν. 4) Η άδεηα ιεηηνπξγίαο ζπλεξγείνπ δελ δεκηνπξγεί θαλέλα δηθαίσκα ζ απηφλ, ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ή ζε ηξίην, νχηε θαη γηα ην ζπλεξγείν, κπνξεί δε, εθφζνλ δηαπηζησζεί νπνηεδήπνηε φηη έπαπζαλ λα ππάξρνπλ νη πξνυπνζέζεηο κε ηηο νπνίεο ρνξεγήζεθε, λα αθαηξεζεί πξνζσξηλά ή νξηζηηθά κε αηηηνινγεκέλε εηδηθή απφθαζε ηεο αξρήο πνπ ηε ρνξήγεζε. 5) ε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο ελ δσή ή ιφγσ ζαλάηνπ ή κίζζσζεο ή παξαρψξεζεο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηεο ρξήζεο ηνπ ζπλεξγείνπ γηα ην νπνίν εθδφζεθε ε άδεηα ίδξπζεο ή άδεηα ιεηηνπξγίαο, ε άδεηα απηή ρνξεγείηαη ζην φλνκα ηνπ λένπ θαηφρνπ κεηά απφ πξνεγνχκελε απηνςία γηα δηαπίζησζε ηπρφλ επειζνχζαο κεηαβνιήο ζηελ ελ γέλεη εγθαηάζηαζε ηνπ ζπλεξγείνπ θαη ππνβνιή ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ λένπ θαηφρνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986 κε ηελ νπνία δειψλεη φηη έρεη λφκηκν δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο ηνπ ζπλεξγείνπ, σο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ δηθαηψκαηνο εθκεηάιιεπζεο απηνχ. 6) Η άδεηα ιεηηνπξγίαο θνηλνπνηείηαη ζηελ νηθεία ππεξεζία Πνιενδνκίαο, θαζψο θαη ζηελ νηθεία Αζηπλνκηθή Αξρή θαη Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία. Άξζξν 8 Επέκηαζη Σςνεπγείος Με ηνλ φξν επέθηαζε ζπλεξγείνπ λνείηαη ε δπλαηφηεηα εθηέιεζεο απφ έλα ζπλεξγείν επηπιένλ επηζθεπψλ απφ απηέο γηα ηηο νπνίεο έρεη αδεηνδνηεζεί. Η άδεηα επέθηαζεο ΔΜΔ ρνξεγείηαη απφ ηελ ππεξεζία πνπ ρνξεγεί ηελ άδεηα ίδξπζεο απηνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαη εθφζνλ ππνβιεζεί ε αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ηνπ εθκεηαιιεπηή ηνπ ζπλεξγείνπ ή ππαιιήινπ απηνχ. Γελ επηηξέπεηαη ε θαη επέθηαζε πξνζζήθε ζπλεξγείνπ ζε πεξηνρέο φπνπ απαγνξεχεηαη ε ίδξπζε ζπλεξγείνπ απφ ηηο ηζρχνπζεο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο. Άξζξν 9 Ανάπηηζη αδειών ε εκθαλή ζέζε ηνπ ζπλεξγείνπ αλαξηψληαη: α) Η άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλεξγείνπ θαη β) Η άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ηνπ ππεχζπλνπ ηερλίηε γηα ηελ επηζθεπή ησλ κεραλεκάησλ έξγσλ αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο κε ηελ θαηεγνξία άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο. Άξζξν 10 Υποσπεώζειρ, Έλεγσορ-Επιθεώπηζη ζςνεπγείων 1. Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ησλ κεραλεκάησλ έξγσλ πξέπεη λα εθηεινχληαη ππεχζπλα θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερληθήο ζε φηη αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ κεραλεκάησλ έξγσλ. 14/18

15 2. Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο (Γ/λζεηο ή Σκήκαηα Σερληθψλ Έξγσλ) ειέγρνπλ ηα ζπλεξγεία γηα λα δηαπηζηψζνπλ ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ κεραλεκάησλ έξγσλ κε πξννξηζκφ ηε ζσζηή ηερληθή, ηελ θαιή ιεηηνπξγία θάζε είδνπο κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη γεληθά ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Ο έιεγρνο δηελεξγείηαη απφ ηερληθφ ππάιιειν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο Γηπισκαηνχρν Μεραληθφ ή Σερλνιφγν Μεραληθφ πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηάξρε. Οη έιεγρνη επηζεσξήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο Πεξηθεξεηαθήο Τπεξεζίαο θαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ηεο πεληαεηίαο απφ ηνλ πξνεγνχκελν έιεγρν - επηζεψξεζε. Μεηά ην ηέινο ηνπ ειέγρνπ ζπληάζζεηαη έθζεζε απηνςίαο κε ηηο ππάξρνπζεο παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο. 3. Δάλ θαηά ηνλ έιεγρν παξαηεξεζνχλ ειιείςεηο ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ζπλεξγείνπ θαη άιιεο παξαιείςεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο, κε απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε παξέρεηαη πξνζεζκία ηεζζάξσλ (4) κελψλ, ε νπνία κπνξεί λα παξαηείλεηαη κέρξη νθηψ (8) κήλεο, πξνθεηκέλνπ ν ππεχζπλνο ηνπ ζπλεξγείνπ λα ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο ππνδείμεηο ηεο έθζεζεο. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο, αθαηξνχληαη κε απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε θαη θαηφπηλ ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο νη άδεηεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλεξγείνπ θαη αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ζθξάγηζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 12 ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο. Άξζξν 11 Κπξψζεηο 1. ηνπο παξαβάηεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.1.β, ηεο παξ. 2 β, γ θαη ησλ παξ. 4, 8 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 5, επηβάιινληαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ παξφληνο, νη πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν 458 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα πνηλέο, 2. Με ηηο πνηλέο ηνπ άξζξνπ 458 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ παξφληνο, ηηκσξνχληαη: α) Όζνη εθηεινχλ ή επηβιέπνπλ εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο κεραλεκάησλ έξγσλ ρσξίο ηελ θαηά ην παξφλ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αληίζηνηρε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο. β) Όζνη εθκεηαιιεχνληαη ή ζέηνπλ ζε ιεηηνπξγία ΔΜΔ ρσξίο ηελ θαηά ην παξφλ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αληίζηνηρε άδεηα ιεηηνπξγίαο. γ) Όζνη εθηεινχλ ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο κεραλεκάησλ έξγσλ θαηά παξάβαζε ησλ θαλφλσλ ηεο ηερληθήο, εθφζνλ έηζη δεκηνπξγείηαη θίλδπλνο γηα ηε δσή ή πγεία ηνπ αλζξψπνπ. 3. ηνπο θαηαδηθαζζέληεο ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θαθή εθηέιεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο κεραλεκάησλ έξγσλ ζχκθσλα κε ηελ πεξηπη. γ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1575/1985, επηβάιιεηαη πξφζζεηα θαη δηνηθεηηθή θχξσζε πξνζηίκνπ κέρξη δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξψ. Σν πξφζηηκν απηφ επηβάιιεηαη απφ ηνλ αξκφδην Πεξηθεξεηάξρε, χζηεξα απφ έγγξαθε θιήζε ηνπ παξαβάηε λα εθζέζεη ηηο απφςεηο θαη αληηξξήζεηο ηνπ κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο θαη θαηαβάιιεηαη ζηελ ηξάπεδα ηεο Διιάδαο ππέξ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. 15/18

16 4. Με απφθαζε ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηάξρε αθαηξείηαη γηα έμη κήλεο: α) Η άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΜΔ εθφζνλ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο θαηαδηθαζζεί ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα παξαπνίεζε ή εμαθάληζε ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο ηνπ κεραλήκαηνο, θαζψο θαη γηα απνδνρή πξντφλησλ εγθιήκαηνο, ζε ζρέζε κε ηα παξαπάλσ νρήκαηα. β) ε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο, εάλ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο θαηαδηθαζζεί ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα ηα αδηθήκαηα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ. ε πεξίπησζε δεχηεξεο θαηαδίθεο γηα ηα πην πάλσ αδηθήκαηα, ε ζρεηηθή άδεηα αθαηξείηαη νξηζηηθά, αθφηνπ ε απφθαζε θαηαζηεί ακεηάθιεηε. Άξζξν 12 Γηαδηθαζία ζθξάγηζεο ζπλεξγείνπ 1. Όηαλ δηαπηζησζεί, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ παξφληνο, φηη ΔΜΔ ιεηηνπξγεί είηε ρσξίο ηε ζρεηηθή άδεηα είηε κεηά ηελ πξνζσξηλή ή νξηζηηθή αθαίξεζή ηεο, εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία, απφθαζε κε ηελ νπνία δηαηάζζεηαη ε ζθξάγηζε ηνπ ζπλεξγείνπ κεηά πάξνδν είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο. Η παξαπάλσ πξνζεζκία κπνξεί λα ζπληκεζεί απεξηφξηζηα κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, φπσο π.ρ. γηα ζέκαηα αζθαιείαο ηνπ θνηλνχ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. Η παξαπάλσ απφθαζε θνηλνπνηείηαη: α) ηνλ ελδηαθεξφκελν, ηδηνθηήηε ή εθκεηαιιεπηή ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπλεξγείνπ κε απφδεημε. β) ηελ νηθεία Δηζαγγειηθή Αξρή, κε απιή αιιεινγξαθία, γηα ηελ άζθεζε πνηληθήο δίσμεο γηα παξάβαζε ηεο παξ. 4 πεξηπη. β ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ παξφληνο θαη γ) ηελ νηθεία Αζηπλνκηθή Αξρή. 2. Ακέζσο κεηά ηελ πάξνδν ηεο νξηδφκελεο ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν πξνζεζκίαο (ε νπνία απνζθνπεί ζηελ παξνρή δπλαηφηεηαο ζην ζπλεξγείν γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ εθθξεκνηήησλ ηνπ), επηηξνπή απνηεινχκελε απφ δχν ππαιιήινπο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο (Γ/λζεηο ή Σκήκαηα Σερληθψλ Έξγσλ), πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Πξντζηάκελφ ηεο, κεηαβαίλεη επί ηφπνπ θαη πξνβαίλεη ζηε ζθξάγηζε ηεο θχξηαο εηζφδνπ ηνπ ζπλεξγείνπ. ε πεξίπησζε πνπ παξίζηαηαη αλάγθε, ζηελ επηηξνπή ζπκκεηέρεη θαη έλα αζηπλνκηθφ φξγαλν, πνπ νξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηή ηεο νηθείαο Αζηπλνκηθήο Αξρήο ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο νπνίαο ππάγεηαη ην ζπλεξγείν. 3. Η θαηά ηελ πεξίπησζε 1 ζθξάγηζε ελεξγείηαη ζε δχν δηαθεθξηκέλα ζεκεία κε ηελ πξφζδεζε ηεο ζχξαο εηζφδνπ κε γαιβαληζκέλν ζχξκα δηακέηξνπ πεξίπνπ ελφο (1) ρηιηνζηνκέηξνπ ηνπ νπνίνπ ηα άθξα ζα αζθαιίδνληαη κε ζπλήζεηο κνιπβδνζθξαγίδεο πνπ ζα ζπκπηέδνληαη (ζθξαγίδνληαη) κε ρεηξνκνριφ (πέλζα) πνπ ζα έρεη αλάγιπθεο εγγξαθέο κε ηηο ελδείμεηο ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ θαη ην εζλφζεκν. 4. Μεηά ην πέξαο ηεο, θαηά ηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε, δηαδηθαζίαο ζθξάγηζεο, ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ ζθξάγηζεο, ζε δχν αληίηππα, πνπ ππνγξάθεηαη, απφ ηα δχν κέιε ηεο επηηξνπήο θαη απφ ηνλ θχξην ή εθκεηαιιεπηή ηνπ ζθξαγηζζέληνο ζπλεξγείνπ θαη ην έλα αληίηππν 16/18

17 παξαδίδεηαη ην αξγφηεξν εληφο ηεο επφκελεο απφ ηε ζθξάγηζε εκέξαο ζηελ Αξρή πνπ έρεη εθδψζεη ηελ απφθαζε ζθξάγηζεο, ελψ ην άιιν παξαδίδεηαη ζηελ νηθεία Αζηπλνκηθή Αξρή. 5. Απνζθξάγηζε ζπλεξγείνπ, (κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ηδηνθηήηε ή εθκεηαιιεπηή απηνχ, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηελ Αξρή πνπ εμέδσζε ηελ απφθαζε ζθξάγηζεο), γίλεηαη απφ ππάιιειν ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο (Γηεχζπλζε Σερληθψλ Έξγσλ) πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν απηήο, κεηά απφ πξνεγνχκελε ζρεηηθή δηνηθεηηθή πξάμε απνζθξάγηζεο πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ ίδηα αξρή πνπ είρε εθδψζεη ηελ απφθαζε ζθξάγηζεο θαη ζηεξίδεηαη ζηελ δηαπίζησζε άξζεο φισλ ησλ θπξσηηθψλ πξάμεσλ εθηέιεζεο ηεο ζθξάγηζεο. Η πξάμε απνζθξάγηζεο θνηλνπνηείηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν θαη ζηελ Αζηπλνκηθή Αξρή, ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο νπνίαο ππάγεηαη ην ζπλεξγείν. 6. Μεηά ην ηέινο ηεο απνζθξάγηζεο (κε απνθνπή ηνπ γαιβαληζκέλνπ ζχξκαηνο) ζπληάζζεηαη ζε δχν αληίηππα πξαθηηθφ απνζθξάγηζεο, πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ππάιιειν πνπ απνζθξάγηζε ην ζπλεξγείν θαη ην έλα αληίηππν παξαδίδεηαη ην αξγφηεξν εληφο ηεο επφκελεο απφ ηελ απνζθξάγηζε εκέξαο ζηελ Τπεξεζία πνπ έρεη εθδψζεη ηελ απφθαζε απνζθξάγηζεο, ελψ ην άιιν αληίηππν θνηλνπνηείηαη ζηελ νηθεία Αζηπλνκηθή Αξρή. 7. Όζνη απφ πξφζεζε δηαξξεγλχνπλ ή βιάπηνπλ ζθξαγίδα ε νπνία ηέζεθε θαηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, φζνη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν καηαηψλνπλ ζθξάγηζε ζπλεξγείνπ θαζψο θαη εθείλνη πνπ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζέηνπλ ζε ιεηηνπξγία ζπλεξγείν κεηά ηε ζθξάγηζή ηνπ, ηηκσξνχληαη κε ηηο πνηλέο ηνπ άξζξνπ 178 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα. Άξζξν 13 Δπηθχιαμε ηζρχνο εηδηθψλ δηαηάμεσλ Πέξαλ ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ παξφληνο ηζρχνπλ νη θείκελεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο, νη θαλνληζκνί ππξαζθαιείαο, νη δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη νη δηαηάμεηο γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ζην ρψξν εξγαζίαο. Άξζξν 14 Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο 1. Όζνη αζρνινχληαη ζε ζπλεξγεία πνπ επηζθεπάδνπλ νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο κεραλήκαηα έξγσλ, πξέπεη εληφο έηνπο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο, λα ππνβάιινπλ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πξνθεηκέλνπ λα εθνδηαζζνχλ κε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην άξζξν 2 άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο. Ο ρξφλνο πξνυπεξεζίαο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο ινγίδεηαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζηελ αξκφδηα ππεξεζία. 2. Σερλίηεο πνπ αζρνινχληαη κε ηηο εξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 4 ηνπ παξφληνο θαη φζνη εθκεηαιιεχνληαη ή ζπλεθκεηαιιεχνληαη ΔΜΔ θαη αζρνινχληαη απηνπξφζσπα κε ηηο πην πάλσ εξγαζίεο θαη εθφζνλ νη αλσηέξσ δελ έρνπλ ηνλ θαηά ην άξζξν 3 ηίηιν ζπνπδψλ, κπνξνχλ λα εθνδηαζηνχλ κε ηελ άδεηα άζθεζεο ηνπ ηερλίηε ΜΔ κέζα ζε ηξία (3) ρξφληα απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, εθφζνλ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ειάρηζηε 17/18

18 πξνυπεξεζία ζε φκνηα εξγαζία ηνπιάρηζηνλ νρηψ (8) εηψλ, ε νπνία λα έρεη δηαλπζεί νιφθιεξε κέζα ζηελ ηειεπηαία δεθαπεληαεηία πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 3. Όζνη εθκεηαιιεχνληαη, θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία πνπ πξνεγείηαη ηεο δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο, ζπλεξγεία πνπ επηζθεπάδνπλ νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο κεραλήκαηα έξγσλ (ρσκαηνπξγηθά, αλπςσηηθά, δνκηθά, ιαηνκείσλ θ.ι.π.), ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγία απνδεηθλχεηαη απφ ζπλαθείο δειψζεηο εηζνδήκαηνο ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ., ζα πξέπεη κέζα ζε δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, λα εθνδηαζηνχλ κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην παξφλ δηάηαγκα άδεηεο, ρσξίο λα απαιιάζζνληαη ζην δηάζηεκα απηφ απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιιεη ε θείκελε γηα ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο λνκνζεζία (πνιενδνκηθή, πεξηβαιινληηθή, θ.ι.π.). Άξζξν 15 Έλαξμε ηζρχνο Η ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, εθηφο αλ δηαηάμεηο πξνεγνπκέλσλ άξζξσλ νξίδνπλ δηαθνξεηηθά. ηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ αλαζέηνπκε ηε δεκνζίεπζε θαη εθηέιεζε ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο. ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ 18/18

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΟΛ/ΜΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Ο.Κ.Κ. ΣΜΖΜΑ β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ θαη Σξηθάισλ 36 Σαρ. Κψδηθαο: 11526 Πιεξνθνξίεο : Δ. Γξεγνξίνπ Σειέθσλν : 210 6929903-5 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026)

ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026) ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026) Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 6 ηνπ Ν. 1100/1980 "πεξί ηδξχζεσο Οηθνλνκηθνχ Επηζηεκνληθνχ Επηκειεηεξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων)

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) ΝΟΜΟΣ 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82) Άξζξν 133 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009).

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009). Αξηζ. 54/2012 «Ειδικοί όροι λειηοσργίας εμθιαλωηηρίων οίνων και αρωμαηιζμένων οίνων» Έρνληαο ππφςε: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σo ππ αξηζ. νηθ.30/077/439/14.02.2012 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο» Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3937/2011 (Α 60) «Γηαηήξεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση Κ1-1800/01 (ΦΕΚ 283 Β )

Απόυαση Κ1-1800/01 (ΦΕΚ 283 Β ) Απόυαση Κ1-1800/01 (ΦΕΚ 283 Β ) Θέμα : «Προϋποθέσεις λειτοσργίας εκθέσεων.» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δρνληαο ππφςε: Α. Σηο δηαηάμεηο: 1. Σνπ άξζξνπ 29Α ηνπ Ν. 1558/1985 Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά Οξγαλα (ΦΔΚ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας».

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας». ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΥ. ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Λακπξνπνχινπ Σειέθσλν : 210-3843343

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013)

Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013) Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013) Θέμα: «Σροποποίηζη ηης με αριθ. Γ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β 1105) Τποσργικής Απόθαζης με θέμα «Έκδοζη Δνημερόηηηας Πηστίοσ και Βεβαιώζεων ανεκηέλεζηοσ σπολοίποσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ Αξηζ. Πξση.: OIΚ.252 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ ΤΗΛ FAX:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ ΤΗΛ FAX: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34 ΤΗΛ. 210-82.03.911 FAX: 210-82.26.204 http://www.aueb.gr ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΛΔΥΗ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ: 2013-2014 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η Γ Ι Α Δ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Σετνικοί Αζθαλείας Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Δγθχθιηνο εθαξκνγήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 29331/1135/2012 (Β' 3445) "Δπηκφξθσζε εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα άζθεζεο θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθάιεηαο ζε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης (Σημείωζη: Παπαηίθενηαι οι ζημανηικόηεπερ διαηάξειρ) Π.Δ. 84/86 (ΦEK A' 31) "Άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εγθαηαζηάζεσο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Ε ΣΩΝ ΜΙΘΩΣΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΕΣΑΛΛΩΝ ΕΣΩΝ 2008 ΚΑΙ 2009

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Ε ΣΩΝ ΜΙΘΩΣΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΕΣΑΛΛΩΝ ΕΣΩΝ 2008 ΚΑΙ 2009 ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Ε ΣΩΝ ΜΙΘΩΣΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΕΣΑΛΛΩΝ ΕΣΩΝ 2008 ΚΑΙ 2009 Σηελ Αζήλα ζήκεξα, oη θάησζη ππνγεγξακκέλνη αθ ελφο 1) Γηνλχζεο Νηθνιάνπ, Γεληθφο Γηεπζπληήο Σπλδέζκνπ Δπηρεηξεζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα