ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ. Κυνζηανηακόποςλορ Ιυάννηρ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ. Κυνζηανηακόποςλορ Ιυάννηρ"

Transcript

1 ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΑ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ & ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΟΜΑΓΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Κυνζηανηακόποςλορ Ιυάννηρ ΚΔΡΔΝΔ ΜΑΪΟ 2010

2 ΔΙΑΓΩΓΗ Ζ ζαιάζζηα νξηνζέηεζε κεηαμύ ηεο Γνπηλέα-Μπηζζάνπ θαη ηεο Σελεγάιεο απέηειεζε κηα από ηηο πην πεξίπινθεο δηθνλνκηθέο δηαδηθαζίεο πνπ απαζρόιεζαλ πνηέ ηελ Γηεζλή Γηθαηνζύλε. Πεξηέιαβε όινπο ζρεδόλ ηνπο ηξόπνπο εηξεληθήο επίιπζεο δηεζλώλ δηαθνξώλ (Γηεζλήο Γηαηηεζία, Γηεζλέο Γηθαζηήξην ηεο Φάγεο, Γηαπξαγκάηεπζε, δηκεξήο ζπκθσλία). 1. Ιζηοπικό Πλαίζιο Σηηο 26 Απξηιίνπ 1960, ε Γαιιία θαη ε Πνξηνγαιία είραλ θαηαιήμεη ζε ζπκθσλία κέζσ αληαιιαγήο επηζηνιώλ λα νξηνζεηήζνπλ κε κηα θαη κόλε νξηνζεηηθή γξακκή ηα ζαιάζζηα ζύλνξα ηεο Σελεγάιεο θαη ηεο Γνπηλέα 1. Τελ επνρή εθείλε ε Σελεγάιε απνηεινύζε απηόλνκν θξάηνο εληόο ηεο Γαιιηθήο Communauté 2 ελώ ε Γνπηλέα ζπλέρηδε λα απνηειεί πνξηνγαιηθή απνηθία. Όπσο όκσο ζπλέβε κε ηηο πεξηζζόηεξεο πξώελ απνηθίεο, κε ηελ απόθηεζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο, ε Σελεγάιε 3 θαη ε Πνξηνγαιηθή Γνπηλέα πνπ πιένλ νλνκάδνληαλ Γνπηλέα-Μπηζζάνπ 4 ήξζαλ ζε αληηπαξάζεζε σο πξνο ηελ νξηνζέηεζε ησλ ζαιαζζίσλ πεξηνρώλ ηνπο. Οη ζπδεηήζεηο κεηαμύ ησλ ρσξώλ μεθίλεζαλ ην 1977, κε ηελ Γνπηλέα- Μπηζζάνπ λα επηκέλεη όηη νη ακθηζβεηνύκελεο πεξηνρέο έπξεπε λα νξηνζεηεζνύλ ρσξίο λα ιεθζεί ππ 1 Ζ Γνπηλέα- Μπηζζάνπ ηόηε νλνκάδνληαλ πνξηνγαιηθή επαξρία ηεο Γνπηλέαο, ή απιώο πνξηνγαιηθή Γνπηλέα. 2 Ζ Communauté ε νπνία ηδξύζεθε ην 1958 κε ην Σύληαγκα ηεο 5 εο Γαιιηθήο Γεκνθξαηίαο, πεξηιάκβαλε θαη ρώξεο ηεο δπηηθήο Αθξηθήο, κεηαμύ απηώλ θαη ε Σελεγάιε. βι. ICJ: Judgment of 12 November 1991, (paras 1-21) 3 Ζ Σελεγάιε έγηλε αλεμάξηεην θξάηνο ζηηο 20 Απγνύζηνπ 1960 αθνύ είρε πξνεγεζεί κηα κεηαβαηηθή πεξίνδνο απηνλνκίαο θαηά ηελ νπνία αλήθε ζηελ νκνζπνλδία ηνπ Mali. βι. E. Lauterpacht, C. J. Greenwood. «International Law Reports: Volume 83». ζει 2. 4 Ζ Γνπηλέα- Μπηζζάνπ έγηλε αλεμάξηεην θξάηνο ζηηο 24 Σεπηεκβξίνπ βι. E. Lauterpacht, C. J. Greenwood: «International Law Reports: Volume 83». ζελ 2.

3 όςε ε ζπκθσλία ηνπ 1960 ε νπνία θαηά ηε Γνπηλέα-Μπηζζάνπ δελ ήηαλ λνκηθώο δεζκεπηηθή 5. Μεηά από νθηώ ρξόληα δηαπξαγκαηεύζεσλ νη δύν πιεπξέο ζπκθώλεζαλ κε ηε ζπλνκνιόγεζε ελόο ζπλππνζρεηηθνύ 6 λα αρζεί ε κεηαμύ ηνπο δηαθνξά ελώπηνλ Γηαηηεηηθνύ δηθαζηεξίνπ. 2. Η ςμθυνία ηος 1960 Ζ Γαιιν-Πνξηνγαιηθή ζπκθσλία ηεο 26 εο Απξηιίνπ ζηελ νπζία απνηεινύληαλ από δύν επηζηνιέο. Ζ πξώηε από γαιιηθήο πιεπξάο πξόηεηλε ζηελ Πνξηνγαιία inter alia: «Σε όηη αθνξά ην εμσηεξηθό όξην ηεο αηγηαιίηηδαο δώλεο ζα ραξαρζεί επί ράξηνπ κε κία επζεία γξακκή ζηηο 240 ν ζηελ πξνέθηαζε ηνπ ζεκείνπ δηαηνκήο ηνπ θνηλνύ ρεξζαίνπ ζπλόξνπ κε ην όξην ηεο κέγηζηεο ξερίαο (όξηα άκπσηεο). Δλ πξνθεηκέλσ ην ζεκείν απηό είλαη ν θάξνο ηνπ Cape Roxo 7». Δλώ σο πξνο ηελ νξηνζέηεζε ηεο ζπλνξεύνπζαο δώλεο θαζώο θαη ηεο επεηξσηηθήο πθαινθξεπίδαο, απηή ζα γίλνληαλ «κε ηελ πξνέθηαζε ηεο επζείαο γξακκήο πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε κε απηή πνπ αθνινπζνύζε ε γξακκή ησλ εμσηεξηθώλ νξίσλ ηεο αηγηαιίηηδαο δώλεο 8». Σε απάληεζε ησλ αλσηέξσ ε Πνξηνγαιία έζηεηιε θη απηή επηζηνιή κε ηελ νπνία δήισλε όηη ζπκθσλνύζε απόιπηα κε ηηο πξνηάζεηο ηεο Γαιιίαο. 5 Βι. ICJ: Judgment of 12 November 1991, (paras 1-21). 6 Τν ζπλππνζρεηηθό ππεγξάθε ζηηο 12 Μαξηίνπ 1985 ζην Dakar. βι. E. Lauterpacht, C. J. Greenwood. / «International Law Reports: Volume 83». ζει 9 7 Βι. ICJ: Judgment of 12 November 1991, (paras 1-21) 8 Βι. ICJ: Judgment of 12 November 1991, (paras 1-21)

4 3. Η Διαδικαζία ενώπιον ηος Διαιηηηικού Δικαζηηπίο Ζ δηαδηθαζία ελώπηνλ ηνπ Γηαηηεηηθνύ Γηθαζηεξίνπ 9 μεθίλεζε κε δπν βαζηθά εξσηήκαηα Ποια η νομική ιζσύρ ηηρ ζςμθυνίαρ ηος 1960 και καηά πόζο δεζμεύει ηιρ έννομερ ζσέζειρ ηηρ Σενεγάληρ και ηηρ Γοςινέα-Μπιζζάος. 2. Σε πεπίπηυζη απνηηικήρ απανηήζευρ ζηο επώηημα 1 ποια θα ππέπει να είναι η ποπεία ηηρ θαλάζζιαρ οπιοθεηικήρ γπαμμήρ μεηαξύ ηυν δύο συπών; Δπηπιένλ ην ζπλππνζρεηηθό πξνέβιεπε inter alia όηη ζηελ απόθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζα έπξεπε λα ζπκπεξηιεθζεί θαη ε ράξαμε ηεο νξηνζεηηθήο ζαιάζζηαο γξακκήο επί ράξηνπ 11. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ε Σελεγάιε ππνζηήξημε ηόζν ηελ ηζρύ όζν θαη ηε δεζκεπηηθόηεηα ηεο ζπκθσλίαο ηνπ 1960 επί ησλ δηάδνρσλ θξαηώλ, ελώ πξνρσξώληαο έλα βήκα πην πέξα αηηήζεθε από ην Γηαηηεηηθό Γηθαζηήξην (Γ.Γ) λα επεθηαζνύλ νη ξπζκίζεηο ηεο ζπκθσλίαο ηνπ 1960 θαη ζηελ Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή Εώλε ησλ δύν ρσξώλ. Αληηζέησο ε Γνπηλέα-Μπηζζάνπ ακθηζβήηεζε ηελ εγθπξόηεηα θαη ηελ δεζκεπηηθόηεηα ηεο ζπκθσλίαο ηνλίδνληαο όηη νη θαλόλεο πνπ δηέπνπλ ηελ δηαδνρή ησλ θξαηώλ δελ βξίζθνπλ εθαξκνγή ζηε ράξαμε ησλ ζαιαζζίσλ ζπλόξσλ. Έηζη ε ζέζε ηεο Γνπηλέα-Μπηζζάνπ ήηαλ ε ex novo ράξαμε κηαο κνλήο ζαιάζζηαο νξηνζεηηθήο γξακκήο άλεπ νπδεκίαο αλαθνξάο ζηε ζπλζήθε ηνπ Τν Γ.Γ κεηά από ηελ 4 εηή δηαδηθαζία πνπ αθνινύζεζε απεθάλζεη ζηηο 31 Ηνπιίνπ 1989, όηη ε ζπλζήθε ηνπ 1960 ήηαλ λνκηθά δεζκεπηηθή ηόζν γηα ηε Σελεγάιε όζν θαη 9 Ζ ζύλζεζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ήηαλ ε αθόινπζε: Julio A. Barberis (πξόεδξνο), Andre Gros θαη Mohammed Bedjaoui (δηαηηεηέο). βι. Gerald Henry Blake, Clive H. Schofield, Richard N. Schofield, Carl Grundy- Warr, Pascal O. Girot : «Maritime Boundaries». ζει Άξζξν 2 ηνπ ζπλππνζρεηηθνύ 11 Άξζξν 9 ηνπ ζπλππνζρεηηθνύ. 12 Βι. American Society of International Law, Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht: «Contemporary International Law Issues: Opportunities at a Time of Momentous Change : Proceedings of the Second Joint Conference Held in The Hague, The Netherlands, July ». ζει 92

5 ηε Γνπηλέα-Μπηζζάνπ, βάζεη ηεο αξρήο ηνπ uti possidetis 13. Ζ πιεηνςεθία ηνπ Γηαηηεηηθνύ Γηθαζηεξίνπ 14 έθξηλε αθελόο όηη κε ηε γεληθόηεξε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη ηα δύν δηάδνρα θξάηε έδεημαλ όηη απνδέρνληαη ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηνπ uti possidetis ζηε κεηαμύ ηνπο νξηνζέηεζε θαη αθεηέξνπ δηαπίζησζε ηελ ύπαξμε παξόκνηαο πξαθηηθήο ε νπνία θαηεδείθλπε όηη ε εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ αξρήο δελ ήηαλ απαγνξεπηηθή ζε ππνζέζεηο ζαιαζζίσλ νξηνζεηήζεσλ 15. Ζ απόθαζε ηνπ Γ.Γ ηόληδε όηη ε ζπκθσλία ηνπ 1960 ήηαλ δεζκεπηηθή γηα ηε Σελεγάιε θαη ηε Γνπηλέα-Μπηζζάνπ κόλν σο πξνο ηελ νξηνζέηεζε ηεο αηγηαιίηηδαο δώλεο, ηεο ζπλνξεύνπζαο δώλεο θαζώο θαη ηεο επεηξσηηθήο πθαινθξεπίδαο 16. Έηζη ην δηθαζηήξην απέξξηςε ην αίηεκα ηεο Σελεγάιεο κε ην νπνίν δεηνύζε λα γίλεη ε νξηνζέηεζε θαη ηεο Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο Εώλεο (ΑΟΕ) βάζεη ηεο ζπκθσλίαο ηνπ 1960 δηόηη απηή ε ζαιάζζηα δώλε δελ ππήξρε σο λνκηθόο όξνο δελ ππήξρε ηελ επνρή εθείλε, αιιά ζεζκνζεηήζεθε γηα πξώηε θνξά κε ηε λέα Σύκβαζε γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο ην (UNCLOS 1982). Τέινο απαληώληαο ζην εξώηεκα ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ ζπλππνζρεηηθνύ ην Γ.Γ πξόηεηλε ηε ράξαμε κηαο επζείαο ινμνδξνκηθήο γξακκήο 18 ζηηο 240 ν όπσο πξνέβιεπε θαη ε ζπκθσλία ηνπ Μεηά ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο, ν εθπξόζσπνο ηεο Γνπηλέα-Μπηζζάνπ δήισζε όηη επηθπιάζζεηαη λα εθθξάζεη νηαδήπνηε άπνςε πξνηνύ δηαβάζεη ην ζύλνιν ησλ εγγξάθσλ θαη ζπκβνπιεπζεί ηελ θπβέξλεζε ηνπ. Πάλησο από ηελ πξώηε ζηηγκή δελ 13 Ζ αξρή ηνπ uti possidetis ζεκειηώζεθε ην 19 ν ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή ώζηε λα εμαζθαιηζζεί ε αλεμαξηεζία ησλ λέσλ θξαηώλ θαη λα απνθεπρζνύλ νη κεηαμύ ηνπο ζπγθξνύζεηο. Σηελ νπζία ε αξρή ηνπ uti possidetis απνηειεί ην δόγκα δηαηεξήζεσο ησλ παιηώλ ζπλόξσλ πνπ είραλ ραξάμεη νη απνηθηαθέο δπλάκεηο σο ζύλνξα ησλ λέσλ αλεμάξηεησλ θξαηώλ. Πιελ ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο ην uti possidetis εθαξκόζηεθε γηα ηνπο ίδηνπο ιόγνπο ζηα κέζα ηνπ 20 νπ αηώλα ζηελ Αθξηθή κε ηελ αζξόα απναπνηθηνπνίεζε ησλ εηώλ βι. «Διεθνέρ Δίκαιο» Σεςσ.2./Ρούκοςναρ Εμμανοςήλ. ζελ Ο πξόεδξνο Barberis θαη ν δηαηηεηήο Gros. βι. Gerald Henry Blake, Clive H. Schofield, Richard N. Schofield, Carl Grundy-Warr, Pascal O. Girot : «Maritime Boundaries». ζει Σηελ ππόζεζε ζαιάζζηαο νξηνζέηεζεο αλάκεζα ζηε Γνπηλέα θαη ηε Γνπηλέα- Μπηζζάνπ ( ) ην δηθαζηήξην δελ δίζηαζε λα εμεηάζεη ηελ δπλαηόηεηα εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηνπ uti possidetis ζηελ ζαιάζζηα νξηνζέηεζε δηεπξύλνληαο έηζη ηε δπλαηόηεηα ρξήζεο ηνπ uti possidetis ηόζν ζε ρεξζαίεο όζν θαη ζε ζαιάζζηεο νξηνζεηήζεηο. Βεβαίσο ζηελ πξνθεηκέλε ππόζεζε (Γνπηλέα/Γνπηλέα Μπηζζάνπ) δελ ήηαλ δπλαηόλ λα εθαξκνζηεί ε αξρή ηνπ uti possidetis, αθνύ όπσο δηαπίζησζε ην Γηθαζηήξην κηα Γαιιν- Πνξηνγαιηθή ζπλζήθε πνπ είρε ππνγξαθεί ην 1886 δελ είρε θαηνξζώζεη λα νξίζεη επαθξηβώο ηελ ζαιάζζηα νξηνζεηηθή γξακκή αλάκεζα ζηηο δύν ρώξεο. βι. Suzanne Lalonde. «Determining Boundaries in a Conflicted World: The Role of Uti Possidetis». ζει Απόθαζε ηνπ Γηαηηεηηθνύ Γηθαζηεξίνπ παξ Απόθαζε Γηαηηεηηθνύ Γηθαζηεξίνπ παξ Λνμνδξνκηθή νλνκάδεηαη κηα γξακκή ραξαρζείζα επί κηαο ζθαίξαο πνπ πάληα δεκηνπξγεί ίζε γσλία κε θάζε κεζεκβξηλό ηεο ζθαίξαο απηήο. βι.

6 δίζηαζε λα θάλεη λύμεηο πεξί ηεο εγθπξόηεηαο θαη ηεο ηζρύνο ηεο απνθάζεσο, ε νπνία θαηά ηελ άπνςή ηνπ δελ ηθαλνπνηνύζε ηνπο όξνπο πνπ είραλ ηεζεί ζην ζπλππνζρεηηθό 19. Ύζηεξα από επαθέο κεηαμύ ησλ θπβεξλήζεσλ ηεο Σελεγάιεο θαη ηεο Γνπηλέα- Μπηζζάνπ, ε δεύηεξε ηειηθά μεθαζάξηζε όηη δελ πξόθεηηαη λα απνδερζεί ηελ απόθαζε ηεο Γηαηηεζίαο. Έηζη ζηηο 24 Απγνύζηνπ 1989 ε Γνπηλέα- Μπηζζάνπ θαηέζεζε πξνζθπγή ζην Γηεζλέο Γηθαζηήξην ηεο Φάγεο (ΓΓΦ) κε ηελ νπνία αηηνύληαλ ηελ αθπξόηεηα ηεο απνθάζεσο ηνπ Γηαηηεηηθνύ Γηθαζηεξίνπ. 4. Η διαδικαζία ενώπιον ηος Διεθνούρ Δικαζηηπίος ηηρ Χάγηρ. Σηελ πξνζθπγή ηεο ε Γνπηλέα-Μπηζζάνπ δεηνύζε από ην Γηθαζηήξην 20 λα θξίλεη θαη λα απνθαζίζεη γηα ηα αθόινπζα: 1. Η «αποκαλούμενη απόθαζη» ηος Διαιηηηικού Δικαζηηπίος είναι ανύπαπκηη ςπό ηο ππίζμα όηι έναρ εκ ηυν δύο πλειοτηθούνηυν δικαζηών με διακήπςξη πος πποζάπηηζε ζηην απόθαζη, ςιοθέηηζε θέζη ανηίθεηη με αςηήν ηηρ αποθάζευρ πος είσε τηθίζει Επιπποζθέηυρ η «αποκαλούμενη απόθαζη» είναι ανύπαπκηη και άκςπη διόηι ηο Δ.Δ δεν απάνηηζε και ζηα δύο επυηήμαηα πος ηος είσαν ηεθεί βάζει ηος άπθπος 2 ηος ζςνςποζσεηικού ηος Επιπλέον ζύμθυνα με ηην άποτη ηηρ Γοςινέα-Μπιζζάος η δικαζηική απόθαζη έπαζσε ηόζο από ελλιπή ηεκμηπίυζη, όζο και από ςπέπβαζη ηηρ δοθείζαρ από ηο ζςνςποζσεηικό απμοδιόηηηαρ (excès de pouvoir) Βι. ICJ: Judgment of 12 November 1991, (paras 1-21) 20 Ζ ζύλζεζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ήηαλ ε αθόινπζε: sir Robert Jennings (πξόεδξνο), Shigeru Oda (αληηπξόεδξνο), Μanfred Lachs, Roberto Ago, Stephen M. Schwebel, Ni Zhengyu, Jens Evensen, Nikolai Tarassov, Gilbert Guillaume, Mohamed Shahabudeen, Aguilar Mawdsley, Weeramantry, Ranjeva (δηθαζηέο), Hubert Thierry (δηθαζηεο ad hoc), θαη Keba Mbaye (δηθαζηήο ad hoc) 21 Βι. ICJ: Application instituting proceedings 23 August Βι. ICJ: Judgment of 12 November 1991 (paras 35-65)

7 Δπνκέλσο βάζεη ησλ αλσηέξσ θαη παξά ην γεγνλόο όηη ην ζπλππνζρεηηθό ηνπ 1985 πξνέβιεπε όηη ε απόθαζε ηνπ Γηαηηεηηθνύ Γηθαζηεξίνπ ζα είλαη δεζκεπηηθή γηα ηηο δύν ρώξεο 23 «ε Γνπηλέα- Μπηζζάνπ, ζεσξεί όηη ε Σελεγάιε δελ δηθαηνινγείηαη λα απαηηεί ηελ εθαξκνγή ηεο απόθαζεο ηεο 31 εο Ηνπιίνπ 1989». Δπηπιένλ ζηηο 18 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1990 ε Γνπηλέα-Μπηζζάνπ δήηεζε ηελ ιήςε πξνζσξηλώλ κέηξσλ από ην ΓΓΦ εμαηηίαο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ Σελεγαιέδηθνπ λαπηηθνύ ζε ακθηζβεηνύκελεο πεξηνρέο.. Ζ Γνπηλέα-Μπηζζάνπ δήηεζε από ην Γηθαζηήξην λα «ιάβεη πξνιεπηηθά κέηξα ώζηε λα απνθεπρζεί νπνηαδήπνηε δξαζηεξηόηεηα ζηηο δηαθηινληθνύκελεο πεξηνρέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ελώπηνλ ηνπ ΓΓΦ σο κέηξν πξνζηαζίαο ησλ ζπκθεξόλησλ θαη ησλ δύν κεξώλ. Τέινο ζηηο 12 Μαξηίνπ 1990 ε Γνπηλέα-Μπηζζάνπ θαηέζεζε δεύηεξε πξνζθπγή κε ηελ νπνία δεηνύζε από ην ΓΓΦ λα θξίλεη θαη λα θεξύμεη «Πνηα ζα πξέπεη λα είλαη βάζεη ηνπ Γηεζλνύο Γηθαίνπ θαζώο θαη ησλ ζρεηηθώλ κε ηελ ππόζεζε παξακέηξσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο απνθάζεσο ηνπ ΓΓΦ γηα ηελ ηξέρνπζα δηαδηθαζία, ε γξακκή (ε νπνία ζα ραξαρζεί επί ράξηνπ), πνπ ζα νξηνζεηεί όιεο ηηο δηαθηινληθνύκελεο πεξηνρέο» 24. ***** Αλαιπηηθόηεξα, ζύκθσλα κε ηε Γνπηλέα- Μπηζζάνπ, ε απόθαζε ήηαλ επί ηεο νπζίαο αλύπαξθηε δηόηη δελ είρε ηελ «πξαγκαηηθή» πιεηνςεθία ηνπ Γηαηηεηηθνύ Γηθαζηεξίνπ. Σπγθεθξηκέλα ε Γνπηλέα-Μπηζζάνπ αλαθέξεηαη ζηελ δηαθήξπμε ηνπ πξνέδξνπ Barberis ζηελ νπνία έιεγε όηη «ην δηθαζηήξην ζα κπνξνύζε λα είρε απαληήζεη κε κεγαιύηεξε ζαθήλεηα ζην 1 ν εξώηεκα πνπ ηνπ είρε ηεζεί» - θαη επηπιένλ όηη αλ ην Γ.Γ είρε αθνινπζήζεη ηηο δηθέο ηνπ πξνηάζεηο «ζα κπνξνύζε λα απαληήζεη θαη ζην εξώηεκα 2» θαζώο θαη όηη «ζα ήηαλ δπλαηόλ λα είρε ηελ αξκνδηόηεηα λα νξηνζεηήζεη ηελ ΑΟΕ ή ηελ Εώλε Αιηείαο κεηαμύ ησλ ρσξώλ» Βι. American Society of International Law, Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht: «Contemporary International Law Issues: Opportunities at a Time of Momentous Change : Proceedings of the Second Joint Conference Held in The Hague, The Netherlands, July ». ζει Βι. Kiss, Lammers: «Hague Yearbook of International Law 1995 Vol 8: Annuaire de la Haye de Droit International». ζει Βι. ICJ: Judgment of 12 November 1991 (paras 30-34)

8 Δπηπιένλ ζύκθσλα κε ηε Γνπηλέα-Μπηζζάνπ ε excès de pouvoir ηνπ Γηαηηεηηθνύ Γηθαζηεξίνπ ηεθκαίξεηε αθελόο από ηελ παξάιεςή ηνπ λα απαληήζεη θαη ζηα δύν εξσηήκαηα πνπ ηνπ είραλ ηεζεί βάζεη ηνπ ζπλππνζρεηηθνύ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην εξώηεκα 2 ηνπ άξζξνπ 2, θαζώο θαη ηελ παξάιεςε ράξαμεο κίαο θαη κόλεο νξηνζεηηθήο γξακκήο επί ράξηνπ όπσο πξνέβιεπε ην άξζξν 9 ηνπ ζπλππνζρεηηθνύ 26. Βάζεη ησλ αλσηέξσ θαζώο θαη ηεο ειιηπνύο ηεθκεξίσζεο (ζύκθσλα κε ηελ Γνπηλέα- Μπηζζάνπ) ηεο απνθάζεσο, δελ ήηαλ δπλαηή κηα νξηζηηθή νξηνζέηεζε ησλ ζαιαζζίσλ πεξηνρώλ ησλ δπν ρσξώλ. 5. Η επισειπημαηολογία ηυν μεπών και η απόθαζη ηος ΔΔΧ Αξρηθά ην ΓΓΦ εμέηαζε ην αίηεκα ηεο Γνπηλέα-Μπηζζάνπ ην νπνίν αλαθεξόηαλ ζηε ιήςε πξνζσξηλώλ κέηξσλ ζηηο δηαθηινληθνύκελεο πεξηνρέο. Αλαθεξόκελν ηόζν ζην άξζξν 41 παξ.2 ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηνπ αιιά θαη ζε πξνεγνύκελεο ππνζέζεηο 27, απέξξηςε ην αίηεκα ηεο Γνπηλέα-Μπηζζάνπ κε πιεηνςεθία 14 ππέξ θαη 1 θαηά 28. Δλ ζπλερεία αζρνιήζεθε κε ην εξώηεκα ηεο Σελεγάιεο ε νπνία ακθηζβεηνύζε ηόζν ηελ δηθαηνδνζία ηνπ ΓΓΦ επί ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππνζέζεσο, όζν θαη ην κε παξαδεθηό ηεο πξνζθπγήο ηεο Γνπηλέα Μπηζζάνπ ζην ΓΓΦ. Αλαιπηηθόηεξα ε Γνπηλέα-Μπηζζάνπ ζεκειίσζε ηε δηθαηνδνζία ηνπ ΓΓΦ ζηηο δηαθεξύμεηο ηόζν ηεο ίδηαο όζν θαη ηεο Σελεγάιεο ζηηο 7 Απγνύζηνπ 1989 θαη 2 Γεθεκβξίνπ 1985 αληίζηνηρα κε ηηο νπνίεο απνδέρνληαλ ηελ δηθαηνδνζία ηνπ ΓΓΦ ππό ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 36 παξ.2 ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηνπ. Σηε δηαθήξπμή ηεο ε Γνπηλέα-Μπηζζάνπ δελ είρε δηαηππώζεη θακία επηθύιαμε ελώ ε Σελεγάιε εμαηξνύζε από ηελ δηθαηνδνζία ηνπ ΓΓΦ δηαθνξέο νη νπνίεο έρεη ζπκθσλεζεί 26 Βι. ICJ: Judgment of 12 November 1991 (paras 30-34) 27 Τν δηθαζηήξην έθξηλε όηη ηόζν βάζεη ηνπ άξζξνπ 42 παξ.2 ην νπνίν πξνβιέπεη ηηο πεξηπηώζεηο ιήςεο πξνζσξηλώλ κέηξσλ όζν θαη βάζεη ππάξρνπζαο λνκνινγίαο, βι. Diplomatic and consular Staff in Tehran, ICJ: Reports 1979, p.19, para. 36, δελ δηθαηνινγνύληαλ ε ιήςε πξνζσξηλώλ κέηξσλ. 28 Βι. ICJ: Order of March 1990

9 λα επηιπζνύλ κε άιινλ ηξόπν εηξεληθήο δηεπζέηεζεο 29. Σύκθσλα κε ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηεο Σελεγάιεο ε δηαθνξά κε ηε Γνπηλέα- Μπηζζάνπ είρε αλαθύςεη πνιύ πξηλ γίλεη ε δηαθήξπμε ηνπ 1985 νπόηε κε απηόλ ηνλ ηξόπν απνθιείνληαλ θαζ νινθιεξία ε δηθαηνδνζία ηνπ ΓΓΦ δνζέληνο όηη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαθήξπμεο δελ δύλαληαη λα έρνπλ αλαδξνκηθή ηζρύ 30. Παξόια απηά ε επηρεηξεκαηνινγία ηεο Γνπηλέα- Μπηζζάνπ, (ηελ νπνία απνδέρηεθαλ ηόζν ην ΓΓΦ όζν θαη ε Σελεγάιε) αλαθεξόηαλ ζην γεγνλόο όηη ε πξνζθπγή πνπ θαηέζεζε ελώπηνλ ηνπ ΓΓΦ δελ αθνξνύζε ηελ νπζία (merits) ηεο Γηαηηεζίαο ηνπ 1985, δειαδή ην πξόβιεκα ηεο νξηνζέηεζεο ησλ ζαιαζζίσλ δσλώλ θαη ηελ ηζρύ ηεο ζπλζήθεο ηνπ 1960, αιιά δεηνύζε από ην ΓΓΦ λα θξίλεη ηελ ύπαξμε ή κε θαζώο θαη ηελ εγθπξόηεηα ηεο απνθάζεσο ηνπ Γηαηηεηηθνύ Γηθαζηεξίνπ. Ζ πξνζθπγή κε άιια ιόγηα ηεο Γνπηλέα- Μπηζζάνπ δελ είρε ηε κνξθή εθέζεσο ή αλαζεώξεζεο ηεο απόθαζεο ηνπ 1989, αιιά απνηεινύζε κηα λέα μερσξηζηή ππόζεζε πνπ αθνξνύζε ηελ ίδηα ηελ απόθαζε ηνπ Γ.Γ θαη όρη ηα γεγνλόηα ζηα νπνία αλαθεξόηαλ 31. Σε όηη αθνξνύζε ην ρξνληθό όξην πνπ έζεηε ε Σελεγάιε γηα ηε δηαθήξπμή ηεο απηό πιένλ δελ είρε λόεκα αθνύ είρε γίλεη πιένλ μεθάζαξν όηη ε πξνζθπγή ελώπηνλ ηνπ ΓΓΦ αθνξά ηελ απόθαζε ηνπ 1989 θαη όρη ην πξόβιεκα ηεο ζαιάζζηαο νξηνζέηεζεο πνπ είρε αξρίζεη ήδε από ην Βάζεη ησλ αλσηέξσ ην ΓΓΦ έθξηλε όηη είρε δηθαηνδνζία λα επεμεξγαζηεί ηελ πξνζθπγή ηεο Γνπηλέα- Μπηζζάνπ βάζεη ησλ θαλόλσλ ηνπ άξζξνπ 36 παξ. 4 ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηνπ, ελώ απέξξηςε ην αίηεκα ηεο Σελεγάιεο πεξί ηνπ κε παξαδεθηνύ ηεο πξνζθπγήο. ***** Τεθκεξηώλνληαο ηελ δηθαηνδνζία ηνπ θαζώο θαη ην παξαδεθηό ηεο πξνζθπγήο ηεο Γνπηλέα- Μπηζζάνπ, ην ΓΓΦ ελ ζπλερεία αζρνιήζεθε κε ηελ νπζία ηεο πξνζθπγήο θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην 1 ν εξώηεκα απηήο. 29 Βι. ICJ: Judgment of 12 November 1991 (paras ) 30 Βι. Peter H. F. Bekker, International Court of Justice: «Commentaries on World Court Decisions ( )». ζει Βι. Peter H. F. Bekker, International Court of Justice: «Commentaries on World Court Decisions ( )». ζει 119

10 Αλαιύνληαο ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηεο Γνπηλέα- Μπηζζάνπ απέξξηςε ην αίηεκα πεξί ειιείςεσο πξαγκαηηθήο πιεηνςεθίαο ζηε δηαηηεηηθή απόθαζε ιόγσ ηεο δηαθήξπμεο ηνπ πξνέδξνπ Barberis. Σύκθσλα κε ην ΓΓΦ πξόζεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηαηηεηηθνύ Γηθαζηεξίνπ δελ ήηαλ λα αληηπαξαηεζεί ή λα αθπξώζεη ηελ εηπκεγνξία, ηελ νπνία ζεκεηώηενλ είρε ππεξςεθίζεη, αιιά λα εθθξάζεη κηα πξνζσπηθή πξνηίκεζε ή άπνςε. Δλώ ζύκθσλα κε ην ΓΓΦ αθόκα θαη αλ ν Πξόεδξνο Barberis ήζειε κε ηε δηαθήξπμή ηνπ λα θαηαθεξζεί ελαληίνλ ηεο απόθαζεο, ηόηε θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε απόθαζε δελ ζα ήηαλ άθπξε αθνύ ε δηαθήξπμε δελ κπνξεί λα ππεξθεξάζεη ηελ ςήθν ηνπ 32. Δλ ζπλερεία ην ΓΓΦ αζρνιήζεθε κε ην εξώηεκα πνπ αθνξνύζε ηελ ultra vires δξάζε ηνπ δηαηηεηηθνύ δηθαζηεξίνπ, ε νπνία ζηνηρεηνζεηνύληαλ (ζύκθσλα κε ηελ Γνπηλέα- Μπηζζάνπ) από ηελ παξάιεηςε ηνπ δηθαζηεξίνπ λα απαληήζεη ζην 2 ν εξώηεκα ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ζπλππνζρεηηθνύ, ηελ παξάιεηςε ράξαμεο επί ράξηνπ ηεο ζαιάζζηαο νξηνζεηηθήο γξακκήο θαζώο θαη ζηελ ειιηπή ηεθκεξίσζε ηεο απόθαζεο. Σπγθεθξηκέλα ην ΓΓΦ απέξξηςε ην αίηεκα αθπξόηεηαο ηεο απόθαζεο δηόηη όπσο δηαπίζησζε ην Γηαηηεηηθό Γηθαζηήξην νύηε απέθπγε λα απαληήζεη ζην 2 ν εξώηεκα νύηε ππέπεζε ζε excès de pouvoir όπσο ππνζηήξηδε ε Γνπηλέα- Μπηζζάνπ. Σύκθσλα κε ηελ ηεθκεξίσζε πνπ βξίζθνπκε ζην άξζξν 87 ηεο δηαηηεηηθήο απόθαζεο ε ζεηηθή απάληεζε ζην 1 ν εξώηεκα πνπ είρε ηεζεί κε ην ζπλππνζρεηηθό (πεξί ηεο ηζρύνο ηεο Γαιιν- Πνξηνγαιηθήο ζπκθσλίαο ηνπ 1960) απέθιεηε εθ ησλ πξαγκάησλ ηελ απάληεζε ζην εξώηεκα 2. Τν Γ.Γ νπδέπνηε έδξαζε ultra vires ελώ απέθπγε λα εξκελεύζεη δηαζηαιηηθά ηελ αξκνδηόηεηα ηνπ θαη λα απαληήζεη παξά ηα ζπκπεθσλεκέλα θαη ζην 2 ν εξώηεκα. 33 Δπηπιένλ αξλεηηθή ήηαλ ε απόθαζε ηνπ ΓΓΦ θαη γηα ην δήηεκα ηεο ζρεδίαζεο ηεο ζαιάζζηαο νξηνζεηηθήο γξακκήο επί ράξηε ε παξάιεηςε ηεο νπνίαο ήηαλ έλα από ηα ζηνηρεία πνπ θαηά ηελ Γνπηλέα- Μπηζζάνπ απνηεινύζε απόδεημε ηεο αθπξόηεηαο ηεο δηαηηεηηθήο απόθαζεο. Σύκθσλα κε ην ΓΓΦ ην Γηαηηεηηθό Γηθαζηήξην, έθαλε αλαθνξά ζηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ηεο ζπκθσλίαο ηνπ 1960 θαη ζε έλα ζθαξίθεκα επί ράξηνπ πνπ είραλ θαηαιήμεη ε Γαιιία θαη ε Πνξηνγαιία σο πξνο ηελ ζαιάζζηα νξηνζέηεζε. Γνζείζεο ηεο απνθάζεσο ηνπ Γ.Γ, όηη ε ζπκθσλία ηνπ 1960 είλαη δεζκεπηηθή γηα ηηο δπν πιεπξέο αλαθέξζεθε θαη ζην πξναλαθεξζέλ ζθαξίθεκα πνπ 32 ICJ: Judgment of 12 November 1991 (paras ) 33 Βι. Peter H. F. Bekker, International Court of Justice. «Commentaries on World Court Decisions ( )». ζει

11 απνηεινύζε κέξνο ηεο ζπκθσλίαο. Τνπηέζηηλ ην Γηαηηεηηθό Γηθαζηήξην δελ ήηαλ ππνρξεσκέλν λα επαλαζρεδηάζεη νξηνζεηηθό ράξηε όπσο ηζρπξίδνληαλ ε Γνπηλέα- Μπηζζάνπ 34 Τειηθά ην ΓΓΦ απέξξηςε ηελ πξνζθπγή ηεο Γνπηλέα- Μπηζζάνπ. Σεκείσζε όκσο ζηηο ηειηθέο παξαηεξήζεηο ηεο απνθάζεσο όηη έιαβε ππ όςε ηόζν ηελ εθ λένπ πξνζθπγή ηεο Γνπηλέα- Μπηζζάνπ ζηηο 12 Μαξηίνπ όζν θαη ηελ δηαθήξπμε ηεο Σελεγάιεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ελώπηνλ ηνπ ΓΓΦ κε ηελ νπνία δήισλε ηελ πξνζπκία ηεο δηελέξγεηαο δηκεξώλ δηαπξαγκαηεύζεσλ γηα ηελ νξηνζέηεζε ηεο ΑΟΕ. Βάζεη ησλ αλσηέξσ ην ΓΓΦ εμέθξαζε ηελ επηζπκία θαη ηελ επρή λα επηιπζνύλ όζν ην δπλαηόλ γξεγνξόηεξα νη δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δύν ρσξώλ κε όπνηνλ εηξεληθό ηξόπν απηέο επηζπκνύλ Οι δηλώζειρ οι γνώμερ και οι διιζηάμενερ απότειρ ηυν Δικαζηών Μαδί κε ηελ απόθαζε ηνπ ΓΓΦ επηζπλάθζεθαλ όπσο ζπλεζίδεηαη θαη νη μερσξηζηέο δηαθεξύμεηο ή αληίζεηεο κε ηελ απόθαζε γλώκεο ησλ δηθαζηώλ 37. Αξρηθά ν δηθαζηήο Tarassov ζηε δήισζή ηνπ ηόληζε όηη ςήθηζε ππέξ ηεο απόθαζεο ηνπ ΓΓΦ ζεσξώληαο σο κε πεηζηηθή ηελ άπνςε ηεο Γνπηλέα- Μπηζζάνπ όηη ε απόθαζε ηνπ Γηαηηεηηθνύ Γηθαζηεξίνπ ήηαλ αλύπαξθηε θαη άθπξε. Όκσο, όπσο επηζεκαίλεη, αλ εμεηάζνπκε ηελ απόθαζε ηνπ 1989 ζα δηαπηζηώζνπκε όηη πξάγκαηη δηαζέηεη θάπνηεο αδπλακίεο ππό ην πξίζκα ηεο απνηπρίαο νξηζηηθήο δηεπζεηήζεσο ηεο νξηνζέηεζεο ησλ ακθηζβεηνύκελσλ πεξηνρώλ απνθεύγνληαο λα απαληήζεη ζην εξώηεκα 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ζπλππνζρεηηθνύ αθνινπζώληαο ππεξβνιηθά πηζηά ηελ θξαζενινγία ηνπ ζπλππνζρεηηθνύ. Ο δηθαζηήο επηζεκαίλεη όηη ηόζν ε παξάιεηςε αλαθνξάο ζηελ 34 Βι. ICJ: Judgment of 12 November 1991 (paras ) 35 Βι. Κεθάιαην 3 36 Βι.. ICJ: Judgment of 12 November 1991 (paras ) 37 Βάζεη ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηνπ Γ.Γ

12 νξηνζέηεζε ηεο ΑΟΕ (αλ ζα πξέπεη λα γίλεη βάζεη ηεο επζείαο ζηηο 240 ν ) όζν θαη ε απνπζία ελόο ράξηε, ζε θακία πεξίπησζε δε βνήζεζαλ ζηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο 38. Ο δηθαζηήο Mbaye εμέθξαζε ζνβαξέο επηθπιάμεηο σο πξνο ηε δηθαηνδνζία ηνπ ΓΓΦ ζηε ζπγθεθξηκέλε ππόζεζε αθνύ θαηά ηελ άπνςε ηνπ ην άξζξν 36 παξ. 2 ηνπ θαηαζηαηηθνύ θαίλεηαη λα απνθιείεη από ηε δηθαηνδνζία ηνπ ΓΓΦ ηελ εμέηαζε ηεο εγθπξόηεηαο κηαο δηαηηεηηθήο απόθαζεο. Σηελ μέρσξε γλώκε πνπ επηζύλαςε ν Αληηπξόεδξνο ηνπ δηθαζηεξίνπ Oda ζπκθσλνύζε κε ηελ απόθαζε επηζεκαίλνληαο όηη βάζεη ηεο θξαζενινγίαο ηνπ ζπλππνζρεηηθνύ ε ζεηηθή απάληεζε ζην εξώηεκα 1 απέθιεηε εθ ησλ πξαγκάησλ ηελ απάληεζε ζην εξώηεκα 2. Γηα ηνλ Αληηπξόεδξν θύξην κέιεκα θαη ησλ δύν ρσξώλ ζα πξέπεη λα είλαη ε νξηνζέηεζε ησλ ΑΟΕ ηνπο, θάηη πνπ ζα πξέπεη λα επηηεπρζεί κε ζπλερήο δηαπξαγκαηεύζεηο 39. Ο δηθαζηήο Ni ζηελ μέρσξε γλώκε ηνπ ζεκείσζε όηη ζπκθσλνύζε σο επί ην πιείζηνλ κε ηελ απόθαζε ηνπ ΓΓΦ, όκσο ππήξραλ ζεκεία πνπ έρξεδαλ πεξαηηέξσ επεμήγεζεο. Σύκθσλα κε ηon Νi ε νξηνζέηεζε ηεο AOZ βξίζθνληαλ έμσ από ηελ δνζείζα δηθαηνδνζία ηνπ Γηαηηεηηθνύ Γηθαζηεξίνπ ελώ ε ακθηιεγόκελε δήισζε ηνπ πξνέδξνπ Barberis επ νπδελί αθύξσλε ηελ πιεηνςεθία ηεο απόθαζεο. Τέινο ε ζεηηθή απάληεζε ζην εξώηεκα 1 αθύξσλε νπνηαδήπνηε ex novo ράξαμε ζαιάζζησλ ζπλόξσλ νπόηε ε έιιεηςε ράξηε δελ απνηεινύζε νπζηαζηηθή παξάιεηςε από ην Γηαηηεηηθό Γηθαζηήξην. Υπέξ ηεο απόθαζεο ηνπ ΓΓΦ ηάρζεθε θαη ν δηθαζηήο Shahabuddeen ν νπνίνο αλαιύνληαο ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ςήθηζε ππέξ ηεο πιεηνςεθίαο επηζήκαλε παξάιεηςε από κέξνπο ηνπ Γηαηηεηηθνύ Γηθαζηεξίνπ λα απαληήζεη ζην 2 ν εξώηεκα ζα είρακε κόλν αλ είρε απαληήζεη αξλεηηθά ζην 1 ν εξώηεκα, ηνπηέζηηλ από ηε ζηηγκή πνπ έδσζε ζεηηθή απάληεζε νηαδήπνηε απόπεηξα απάληεζεο θαη ζην εξώηεκα 2 ζα απνηεινύζε παξαβίαζε ηεο αξκνδηόηεηάο ηνπ 40. Κνηλή δηηζηάκελε άπνςε επηζύλαςαλ νη δηθαζηέο Mawdsley θαη Ranjeva. Οη δηθαζηέο επηζήκαλαλ όηη ην Γ.Γ απέηπρε παηαγσδώο λα δηεπζεηήζεη νξηζηηθώο ηελ δηαθνξά ηεο Σελεγάιεο κε ηε Γνπηλέα- Μπηζζάνπ. Σε αληίζεζε κε ηελ πιεηνςεθία ηνπ ΓΓΦ νη δύν δηθαζηέο ζεσξνύζαλ όηη κε ην λα απνθύγεη λα απαληήζεη ζην 2 ν εξώηεκα 38 Bι. ICJ: Declarations and opinions appended to the Judgment of the Court 39 Bι. ICJ: Declarations and opinions appended to the Judgment of the Court 40 Ibid

13 ηνπ ζπλππνζρεηηθνύ ην Γηαηηεηηθό Γηθαζηήξην ππέπεζε ζε excès de pouvoir infra petita (κέζσ παξάιεηςεο) κηα ζπάληα γηα ηε δηεζλή λνκνινγία πεξίπησζε. Σύκθσλα κε ηνπο δηθαζηέο ην Γ.Γ έπξεπε λα ιάβεη ππόςε ηνπ ηξεηο παξακέηξνπο ζηελ επεμεξγαζία ηεο ππνζέζεσο, 1) ην ζπλππνζρεηηθό, 2) ην αληηθείκελν ηεο ππνζέζεσο θαη 3) ην ζθνπό. Παξόια απηά ην κεγαιύηεξν βάξνο δόζεθε ζηε θξαζενινγία ηνπ ζπλππνζρεηηθνύ παξακειώληαο ηα άιια δπν βαζηθά ζηνηρεία. Απηό ήηαλ πνπ έθαλε ηνλ πξόεδξν Barberis ζύκθσλα κε ηνπο δηθαζηέο λα δηαηππώζεη ηελ μερσξηζηή γλώκε ηνπ σο πξνο ηελ απάληεζε ζην 2 ν εξώηεκα 41. Γηηζηάκελε ηεο απνθάζεσο γλώκε εμέθξαζε θαη ν δηθαζηήο Weeramantry ν νπνίνο αλ θαη ζπκθώλεζε κε ηελ πιεηνςεθία σο πξνο ηελ απόξξηςε ηόζν ησλ αηηηάζεσλ ηεο Γνπηλέα - Μπηζζάνπ πεξί ηεο αλππαξμίαο ηεο δηαηηεηηθήο απόθαζεο όζν θαη απηώλ ηεο Σελεγάιεο πνπ ακθηζβεηνύζε ηελ αλαξκνδηόηεηα ηνπ ΓΓΦ λα επηιεθζεί ηεο ππνζέζεσο. Παξόια απηά ν δηθαζηήο δηαθώλεζε ηόζν κε ηελ απόθαζε ηνπ ΓΓΦ σο πξνο ηελ εξκελεία ηεο δηαηηεηηθήο απόθαζεο όζν θαη κε ηελ απόξξηςε ηεο αίηεζεο αθπξόηεηαο ηεο απόθαζεο από ηε Γνπηλέα Μπηζζάνπ. Σύκθσλα κε ηνλ Weeramantry ππό ην πξίζκα ηόζν ηνπ αληηθεηκέλνπ όζν θαη ηνπ ζθνπνύ ηνπ ζπλππνζρεηηθνύ ε κε απάληεζε ζην 2 ν εξώηεκα απνηειεί excès de pouvoir ηνπ Γ.Γ ηνπηέζηηλ ε απόθαζε ηνπ δηαηηεηηθνύ δηθαζηεξίνπ είλαη θελή πεξηερνκέλνπ. Τέινο ν δηθαζηήο ad hoc Thierry ζηελ δηηζηάκελε γλώκε ηνπ ππνγξάκκηζε όηη δηαθσλνύζε κε ηελ απόθαζε ηνπ ΓΓΦ. Ο δηθαζηήο ζεσξνύζε όηη ε δηαηηεηηθή απόθαζε ηνπ 1989 απέηπρε λα ξπζκίζεη ηηο δηαθνξέο ηεο Γνπηλέα Μπηζζάνπ κε ηε Σελεγάιε, ελώ ζεσξνύζε θεθαιαηώδνπο ζεκαζίαο ηόζν ηελ παξάιεηςε ηνπ Γηαηηεηηθνύ Γηθαζηεξίνπ λα απαληήζεη ζην 2 ν εξώηεκα όζν θαη ηε κε ζρεδίαζε επί ράξηνπ ηεο νξηνζεηηθήο γξακκήο. Τα δύν πξνεγνύκελα απνδεηθλύνπλ ηελ απνηπρία ηνπ Γ.Γ λα εθπιεξώζεη ηελ απνζηνιή πνπ ηνπ είραλ αλαζέζεη νη δπν ρώξεο θαη σο εθ ηνύηνπ ε απόθαζή ηνπ ήηαλ άθπξε, θελή πεξηερνκέλνπ θαη αλύπαξθηε. Τέινο ζπκθσλνύζε κε ηα γξαθόκελα ζηηο παξαγξάθνπο ηεο απόθαζεο ηνπ ΓΓΦ σο πξνο ηελ αλαγθαηόηεηα δηεμαγσγήο δηαπξαγκαηεύζεσλ γηα ηελ νξηνζέηεζε ησλ δσλώλ πνπ δελ αλαθέξζεθαλ ζηε 41 Bι. ICJ: Declarations and opinions appended to the Judgment of the Court

14 δηαηηεηηθή απόθαζε (ΑΟΕ θαη Εώλε Αιηείαο) βάζεη ησλ αξρώλ θαη ησλ θαλόλσλ ηνπ Γηεζλνύο Γηθαίνπ Η κοινή ζώνη ανάπηςξηρ Ακέζσο κεηά ηελ απόθαζε ηνπ ΓΓΦ μεθίλεζαλ δηαπξαγκαηεύζεηο κεηαμύ ησλ δύν ρσξώλ σο πξνο ηελ νξηνζέηεζε ησλ Απνθιεηζηηθώλ Οηθνλνκηθώλ Εσλώλ ηνπο. Τν απνηέιεζκα απηώλ ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ ήηαλ ε δεκηνπξγία κηαο Κνηλήο Εώλεο Αλάπηπμεο 43. Αλαιπηηθόηεξα, ε ζπκθσλία Γηαρείξηζεο θαη Σπλεξγαζίαο πνπ ππεγξάθε ζηηο 14 Οθησβξίνπ 1993 πξνέβιεπε inter alia ηε δεκηνπξγία κηαο θνηλήο δώλεο αλάπηπμεο ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή αλάκεζα ζηα αδηκνύζηα ησλ 268 ν θαη 220 ν μεθηλώληαο από ην Cape Roxo θαη ραξάζζνληαο πεξηθέξεηα θύθινπ ίζε κε 200 λ.κ, πνπ δε ζα πεξηιακβάλεη όκσο ρσξηθά ύδαηα αιιά κόλν νξηζκέλα ηκήκαηα ηεο επεηξσηηθήο πθαινθξεπίδαο θαη ηεο ΑΟΕ ησλ δύν ρσξώλ. Ζ επηινγή ησλ κνηξώλ δελ ήηαλ θαζόινπ ηπραία αθνύ νη 268 ν επλννύλ ηελ εθκεηάιιεπζε ην αξρηπειάγνπο Bijagos από ηε Γνπηλέα Μπηζζάνπ ελώ νη 220 ν επλννύλ ηε Σελεγάιε ζηελ εθκεηάιιεπζε ηεο ζαιάζζηαο πεξηνρήο γύξσ από ην Cape Verte (Πξάζηλν Αθξσηήξην) Ibid 43 Ζ ράξαμε κηαο θνηλήο δώλεο αλάπηπμεο ή εθκεηάιιεπζεο δελ ήηαλ θάηη πξσηόηππν. Ήδε από ην 1958 ε Σανπδηθή Αξαβία είρε νξηνζεηήζεη παξόκνηα δώλε κε ην Μπαρξέηλ. Μέρξη ζήκεξα έρνπλ νξηνζεηήζεη 10 ηέηνηεο δώλεο. Αλαιπηηθά: Abu Dhabi Qatar:1969, Japan - South Korea:1974, Sudan Saudi Arabia:1974, Indonesia Australia (Timor Gap):1989, Malaysia Vietnam:1992, Colombia Jamaica:1993, Guinea Bissau Senegal:1993, Nigeria Sao Tome & Principe:2001. Βι. portunities_in_jdz.pdf 44 Βι. ICJ: Documents submitted to the Court, ACCORD GESTION ET DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU SENEGAL ET LE GOUVERNRMENT DU GUINEE- BISSAU

15 Πηγή: M. Miyoshi, «The Joint development of offshore and Gas in Relation to Maritime Boundary Delimitation, IBRU Maritime Briefing Αλαθνξηθά κε ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ πόξσλ, σο πξνο ηελ αιηεία νη δύν ρώξεο κνηξάδνληαη ηζνκεξώο ηνπο πόξνπο ζε πνζνζηό Σε όηη αθνξά όκσο ηνπο θπζηθνύο πόξνπο ηνπ ππεδάθνπο ηεο πθαινθξεπίδαο ηνπηέζηηλ θπζηθό αέξην θαη πεηξέιαην, ην πνζνζηό εθκεηάιιεπζεο θπκαίλνληαλ ζην 85% ππέξ ηεο Σελεγάιεο θαη κόιηο 15% ππέξ ηεο Γνπηλέα - Μπηζζάνπ 45. Ζ αληζόηεηα ζηελ θαηαλνκή ησλ πόξσλ ηνπ ππεδάθνπο αηηηνινγείηαη από ηε ζπκθσλία εθκεηάιιεπζεο πνπ είρε ππνγξάςεη ε Σελεγάιε κε Ηξιαλδηθή εηαηξεία πεηξειαηνεηδώλ 46. Ωο ζεκαηνθύιαθαο ηεο ζπκθσλίαο θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ δπν ρσξώλ νξίζηεθε ε Δηαηξεία Γηαρείξηζεο (Αgency for Management) ε νπνία ηδξύζεθε ην 1995 θαηόπηλ ζπκθσλίαο. 45 Ζ Σπκθσλία αλαζεσξήζεθε ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2000 δηακνξθώλνληαο εθ λένπ ηα πνζνζηα εθκεηάιιεπζεο ζε αληί Βι. Sun Pyo Kim, «Maritime Delimitation and Interim Arrangements in North East Asia», ζει 137

16 Σρεηηθά κε ην εθαξκνζηέν δίθαην εληόο ηεο δώλεο, ηα δπν θξάηε ζπκθώλεζαλ όηη ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ έξεπλα θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ ηνπ ππεδάθνπο (θπζηθό αέξην πεηξέιαην), εθαξκόδεηαη ην εζσηεξηθό δίθαην ηεο Σελεγάιεο, ελώ ζε δεηήκαηα αιηείαο ην εζσηεξηθό δίθαην ηεο Γνπηλέα Μπηζζάνπ 47. Τέινο αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε ζπκθσλία πεξί ηεο θνηλήο δώλεο αλάπηπμεο ηζρύεη γηα 20 ρξόληα κεηά ηελ πάξνδν ησλ νπνίσλ ηα θξάηε κπνξνύλ είηε λα ηελ αλαλεώζνπλ, είηε λα επαλαδηαπξαγκαηεπηνύλ ζε ζρέζε κε ηηο δηαθηινληθνύκελεο πεξηνρέο, είηε λα πξνζθύγνπλ μαλά ζε δηαηηεζία ή ζην ΓΓΦ. Ζ ζπκθσλία ηνλίδεη όηη επ νπδελί ιόγσ ηα θξάηε δελ ράλνπλ ηα θπξηαξρηθά ηνπο δηθαηώκαηα ζηηο πεξηνρέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θνηλή δώλε αλάπηπμεο Η ζημαζία ηυν δικονομικών διαδικαζιών για ηον μελλονηικό ενεπγειακό σάπηη ηηρ πεπιοσήρ Ήδε από ην 1974 ππήξραλ κειέηεο πνπ έδεηρλαλ ηελ ύπαξμε αμηνπξόζεθησλ πνζνηήησλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζην ππέδαθνο ηνπ αξρηπειάγνπο Bijacos. Παξόια απηά ηόζν ε επξύηεξε πνιηηηθή αζηάζεηα ζηελ πεξηνρή, όζν θαη ε ελ ιόγσ λνκηθή δηέλεμε κεηαμύ ηεο Γνπηλέα - Μπηζζάνπ θαη ηεο Σελεγάιεο απεηέιεζαλ ηξνρνπέδε ζε νπνηαδήπνηε επελδπηηθή δξαζηεξηόηεηα, πέξαλ θάπνησλ κηθξώλ εμαηξέζεσλ πνπ απιά επηβεβαίσλαλ ηνλ θαλόλα. Ζ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο θνηλήο δώλεο αλάπηπμεο απεηέιεζε αθεηεξία γηα ηελ άξζε ησλ παξειζόλησλ επελδπηηθώλ αγθπιώζεσλ. Με ην πέξαο ησλ λνκηθώλ δηαθνξώλ ησλ δπν ρσξώλ εθδειώζεθε ζεκαληηθό εξεπλεηηθό, 47 Βι. Masahiro Miyoshi, Clive Schofield, «The Joint Development of Offshore Oil and Gas in Relation to Maritime Boundary Delimitation», IBRU, 1999, ζει Βι. Sun Pyo Kim, «Maritime Delimitation and Interim Arrangements in North East Asia», ζει 138

17 θπξίσο, ελδηαθέξνλ από δπηηθώλ ζπκθεξόλησλ εηαηξείεο πεηξειαηνεηδώλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε ζπκθσλία ηεο ακεξηθαληθήο εηαηξείαο Benton Oil and Gas κε ηελ Δηαηξεία Γηαρείξηζεο ην Τν ζύκθσλν πξνέβιεπε inter alia, δηθαίσκα έξεπλαο θαη παξαγσγήο ζην θνίηαζκα Dome Flore 49. Έλα ρξόλν αξγόηεξα ην 1999 ε απζηξαιηαλή εηαηξεία Roc Oil απέθηεζε δηθαηώκαηα έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο επί ηνπ ππεδάθνπο ησλ ηνκέσλ 1,2 θαη 3 ζηελ ζαιάζζηα πεξηνρή θνληά ζην Casamance. Δπίζεο ην 2000 κηα αθόκε απζηξαιηαλώλ ζπκθεξόλησλ εηαηξεία ε Fusion Oil & Gas, αλέιαβε ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ ζην ππέδαθνο ηνπ ηνκέα 2 ηνπ Σελεγαιέδηθνπ ηκήκαηνο ηεο θνηλήο δώλεο αλάπηπμεο. Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί όηη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ δηαδηθαζία εμόξπμεο δηαδξακαηίδεη θαη ε εζληθή εηαηξεία πεηξειαίνπ ηεο Σελεγάιεο Petrosen (Societe des Petroles du Senegal) ηδηαίηεξα ζε όηη αθνξά ηνλ ηνκέα εθκεηάιιεπζεο ηεο Benton Oil and Gas 50. Τν ελδηαθέξνλ θαη ε επηκνλή ησλ εηαηξεηώλ δελ είλαη θαζόινπ ηπραία, θαζώο ππάξρνπλ αμηόπηζηεο κειέηεο πνπ δείρλνπλ ηελ ύπαξμε ζεκαληηθώλ πνζνηήησλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζην ππέδαθνο ηνπ αξρηπειάγνπο Bijacos. Δηδηθόηεξα, ζύκθσλα κε έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ε Γνπηλέα Μπηζζάνπ κε ηελ ρξεκαηνδόηεζε ηεο Παγθόζκηαο Τξάπεδαο ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ζηνλ ζαιάζζην ηνκέα ηεο, ππάξρνπλ πξννπηηθέο ύπαξμεο αμηόινγσλ θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ πνπ κπνξνύλ λα ππνζηεξίμνπλ κηα εηήζηα παξαγσγή ηεο ηάμεσο ησλ 7 εθαηνκκπξίσλ κεηξηθώλ ηόλσλ 51. Ζ Σελεγάιε από ηελ άιιε παξνπζηάδεη πνιύ κεγαιύηεξν ελεξγεηαθό ελδηαθέξνλ ζπγθξηηηθά κε ηε Γνπηλέα Μπηζζάνπ. Αξρηθά αλαθέξεηαη όηη ε ελ ιόγσ ρώξα δηαζέηεη αμηόινγα απνζέκαηα ηόζν πεηξειαίνπ όζν θαη θπζηθνύ αεξίνπ, ελώ νη πξννπηηθέο Βι. 51 Ibid

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 1.2.2016 B8-0165/7 7 Αιτιολογική σκέψη A Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηζιυηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 θαη 3, έρνπλ θνηλά θαη κόληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηιρ δηαθνξνπνηνύλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη:Γςνάμειρ μεταξύ ηλεκτπικών φοπτίων

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη:Γςνάμειρ μεταξύ ηλεκτπικών φοπτίων ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Ον/μο:.. Ύλη:Γςνάμειρ μεταξύ ηλεκτπικών φοπτίων Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι 58 Β Λςκείος Γεν. Παιδείαρ 9-11-2014 Θέμα 1 ο : 1. Γύν ζεηηθά θνξηία πνπ βξίζθνληαη ζε απόζηαζε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα