Memoranda sunt Servanda? H ζσνηαγμαηικόηηηα ηοσ νόμοσ 3845/2010 και ηοσ μνημονίοσ για ηα μέηρα εθαρμογής ηων ζσμθωνιών με ΓΝΤ, ΔΔ και ΔΚΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Memoranda sunt Servanda? H ζσνηαγμαηικόηηηα ηοσ νόμοσ 3845/2010 και ηοσ μνημονίοσ για ηα μέηρα εθαρμογής ηων ζσμθωνιών με ΓΝΤ, ΔΔ και ΔΚΤ"

Transcript

1 Memoranda sunt Servanda? H ζσνηαγμαηικόηηηα ηοσ νόμοσ 3845/2010 και ηοσ μνημονίοσ για ηα μέηρα εθαρμογής ηων ζσμθωνιών με ΓΝΤ, ΔΔ και ΔΚΤ του Γιώργου Σ.Π. Κατρούγκαλου*, Οη αιινδαπνί πνπ δαλείδνπλ ρξήκαηα ζε θάπνην θξάηνο δελ κπνξνχλ λα κελ πεξηκέλνπλ φηη ζα επεξεαζηνχλ αξλεηηθά απφ ηπρφλ δπζπξαγία ηνπ θξάηνπο απηνχ. ( ) Γελ κπνξνχλ, γηα παξάδεηγκα, λα πεξηκέλνπλ απφ ην Κξάηνο λα θιείζεη ηα ζρνιεία, ηα παλεπηζηήκηα θαη ηα δηθαζηήξηα, λα δηαιχζεη ηελ αζηπλνκία, λα παξακειήζεη ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη λα εθζέζεη ην ιαφ ηνπ ζε ζπλζήθεο ράνπο θαη αλαξρίαο κφλν θαη κφλν γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηνπο δαλεηζηέο ηνπ, αιινδαπνχο ή εκεδαπνχο» Γήισζε ηεο Νφηηαο Αθξηθήο ζηελ πξνπαξαζθεπαζηηθή Δπηηξνπή ηεο Σπλζήθεο ηεο Φάγεο γηα ηελ Κσδηθνπνίεζε ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ (1930) 1 Γηάγξακκα Α- Δηζαγσγηθέο παξαηεξήζεηο: Τν δεκφζην ρξένο ππφ ην θσο ηνπ ζπληαγκαηηθνχ θαη ηνπ δεκφζηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ... 2 Β- Ζ λνκηθή θχζε ηνπ κλεκνλίνπ θαη ζέκαηα ηππηθήο ζπληαγκαηηθφηεηαο ηνπ λφκνπ... 8 Β-1 Τα κλεκφληα δελ απνηεινχλ δηεζλή ζχκβαζε... 8 Β-2 Ο λφκνο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 43 παξ. 4 Σπληάγκαηνο Β-3 Αληηζπληαγκαηηθή ε πξφβιεςε γηα κε θχξσζε ησλ ζπκθσληψλ κε ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Τακείν θαη ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Τξάπεδα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ Γ- Αληηζπληαγκαηηθφηεηα θαη αληίζεζε κε ππεξλνκνζεηηθήο ηζρχνο θαλφλεο ησλ νπζηαζηηθψλ ξπζκίζεσλ ηνπ λφκνπ Γ-1 Οη ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο γηα ηελ επηβνιή ησλ κέηξσλ Γ-2 Θέκαηα ηζφηεηαο ηεο ακνηβήο εξγαζίαο Γ-3 Αληηζπληαγκαηηθφηεηα ησλ κηζζνινγηθψλ ξπζκίζεσλ θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο ζπιινγηθήο απηνλνκίαο * Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γ.Π.Θ. 1 Σηελ ελ ιφγσ δήισζε αλαθέξεηαη ε Δπηηξνπή Γηεζλνχο Γηθαίνπ ηνπ ΟΖΔ γηα λα ζηνηρεηνζεηήζεη ηελ άπνςε φηη απνηειεί εζηκηθφ δηεζλέο δίθαην ε επίθιεζε θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο απφ έλα θξάηνο Addendum to the eighth report on State responsibility, in: Yearbook of the International Law Commission 1980, Vol. II, ζ. 13 θ.ε, αξ. παξ. 25.

2 Γ-3 Ζ αληηζπληαγκαηηθφηεηα ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ξπζκίζεσλ Γ- Αληί επηιφγνπ: Υπάξρεη ελαιιαθηηθή ιχζε; Α- Διζαγωγικές παραηηρήζεις: Το δημόζιο τρέος σπό ηο θως ηοσ ζσνηαγμαηικού και ηοσ δημόζιοσ διεθνούς δικαίοσ Σηηο 6 Μαΐνπ δεκνζηεχζεθε ν λφκνο 3845/2010 (ΦΔΚ Α 65/ ) «Μέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κεραληζκνχ ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ηα θξάηε - κέιε ηεο Εψλεο ηνπ επξψ θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Τακείν», ν νπνίνο ελζσκαηψλεη, σο παξάξηεκα 3, ην ζρέδην πξνγξάκκαηνο ησλ νηθνλνκηθψλ κέηξσλ πνπ επηβιήζεθαλ ζηε ρψξα, ήηνη ην πεξίθεκν «Μλεκφλην Οηθνλνκηθήο θαη Φξεκαηνπηζησηηθήο Πνιηηηθήο» θαη ην Μλεκφλην Σπλελλφεζεο ζηηο Σπγθεθξηκέλεο Πξνυπνζέζεηο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο». Πξηλ απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο ησλ λέσλ ξπζκίζεσλ ηνπ λφκνπ, είλαη αλαγθαίν λα πξνεγεζεί ε εμέηαζε ηεο λνκηθήο θχζεο ηνπ ρξένπο αιιά θαη ηνπ ελ ιφγσ κλεκνλίνπ. Σρεκαηηθά, δηακνξθψλνληαη ηξεηο πξνζεγγίζεηο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θαη ηεο αδπλακίαο απνπιεξσκήο ηνπ ζηελ δηεζλή ζεσξία θαη πξαθηηθή: Καηά ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Τακείν (ΓΝΤ) θαη κεγάιν ηκήκα ηεο αγγινζαμνληθήο ζεσξίαο, ην δεκφζην ρξένο δελ δηαθνξνπνηείηαη νπζησδψο απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηδησηηθέο ζρέζεηο: φηαλ ην θξάηνο απνηπγράλεη λα πιεξψζεη ηα ρξέε ηνπ, πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί φπσο νπνηαδήπνηε άιιε απνηπρεκέλε επηρείξεζε, ελψ ε απφιπηε πξνηεξαηφηεηα δίδεηαη ζηελ εμαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ δαλεηζηψλ 2. Καηά ηελ κάιινλ θξαηνχζα ζην δηεζλέο δίθαην ζέζε, ηα θξάηε κπνξνχλ λα απνθιείζνπλ ή λα αλαζηείινπλ ηελ απνπιεξσκή ησλ ρξεψλ ηνπο κε κνλνκεξή ηνπο πξάμε, ε νπνία αμηνινγείηαη κε βάζε, θπξίσο, ην θξηηήξην ηεο χπαξμεο έθηαθηεο αλάγθεο. Απφιπηε πξνηεξαηφηεηα δίδεηαη ζηελ εμππεξέηεζε ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ ηεο πνιηηείαο. Τέινο, απφ ρψξεο ηδίσο ηνπ ιεγφκελνπ Τξίηνπ Κφζκνπ, πξνβάιιεηαη ην αίηεκα δηαγξαθήο ησλ ρξεψλ φρη ιφγσ αδπλακίαο απνπιεξσκήο ησλ δαλεηνιεπηξηψλ, αιιά ιφγσ ηνπ ίδηνπ ηνπ αληηδεκνθξαηηθνχ ή άιισο θαηαρξεζηηθνχ ραξαθηήξα ηνπο ( odious debt ). 2 Βι, αληί άιισλ, W. W. Bratton, G. Mitu Gulati, Sovereign Debt Reform and the Best Interests of Creditors, 57 Vand. L. Rev. 1, 2004, L. C. Backer, Cuba and the IMF: Conflicts over the nature of the state and sovereign debt in the emerging global economic system, πξνζβάζηκν ζε: Conference on Sovereign Debt Restructuring, The View From the Legal Academy, Emory University Law School, papers published at 53 Emory L.J. 2004, 2

3 Σην εζσηεξηθφ ηνπ πξψηνπ ξεχκαηνο ην βαζηθφ πξφβιεκα εληνπίδεηαη ζηελ έιιεηςε ελφο ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ θαη ελφο κεραληζκνχ θπξψζεσλ πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ νκαιφηεηα ζηηο δηεζλείο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο θαη ηδίσο ηε θεξεγγπφηεηα ησλ θξαηψλ έλαληη ησλ δαλεηζηψλ 3, ε νπνία εμαζθαιηδφηαλ ηηο παιαηφηεξεο επνρέο κε ηελ πνιηηηθή ησλ θαλνληνθφξσλ. Σην πιαίζην απηφ, ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Τακείν (ΓΝΤ) έρεη πξνηείλεη, κέζσ ηεο εθηειεζηηθήο ηνπ Αληηπξνέδξνπ A. Kruger, ηελ δεκηνπξγία ελφο κεραληζκνχ πηψρεπζεο κε ηελ νλνκαζία Sovereign Debt Restructuring Mechanism (SDRM), πνπ ζα πεξηιακβάλεη δεζκεπηηθνχο θαλφλεο επαλαδηαπξαγκάηεπζεο 4 ηνπ ρξένπο, κε ην ίδην λα έρεη ηηο αξκνδηφηεηεο ελφο δηεζλνχο δηθαζηεξίνπ πησρεχζεσλ 5. Ύπαηνο ζηφρνο ηνπ πξνηχπνπ απηνχ είλαη ε δηαηήξεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ θξάηνπο θαη ε θαηά πξνηεξαηφηεηα ηθαλνπνίεζε ησλ πηζησηψλ ηνπ. Ζ πξνζέγγηζε απηή βαζίδεηαη ζην πξφηππν ηεο εηαηξηθήο πηψρεπζεο, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη εθαξκφδεηαη ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θαηά ην ακεξηθαληθφ δίθαην 6. Θεσξεηηθά, νη ζπλέπεηεο ηεο απνπιεξσκήο ζηελ εζληθή νηθνλνκία ησλ θξαηψλ-νθεηιεηψλ ζπλππνινγίδνληαη, ππφ ην πξίζκα φκσο ηνπ δφγκαηνο ηεο πάζε ζπζία επηβνιήο καθξνηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο κέζσ ηνπ ηξηπηχρνπ: ιηηφηεηα, ηδησηηθνπνηήζεηο θαη απνξξχζκηζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Απηέο νη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο, πνπ απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ δαλείνπ 7, ζπληζηνχλ ηε ιεγφκελε «ζπλαίλεζε ηεο Οπάζηλγθηνλ» («Washington consensus», έδξαο ηφζν ηνπ ΓΝΤ φζν θαη ηεο Παγθφζκηαο Τξάπεδαο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη αθφκε θαη ν Σφξνο 3 M. H. Bouchet, The political economy of International Debt: Who, what, how much and why? 1987, J. Bulow, First World Governments and Third World Debts Brookings Papers on Economic Activity, 2002, «Δπαλαδηαπξαγκάηεπζε» ζεκαίλεη κεηαβνιή ηεο ζπκβαηηθήο βάζεο ηνπ δαλείνπ, π.ρ. κέζσ ηεο κνλνκεξνχο κείσζεο ηεο νλνκαζηηθήο ηηκήο ηνπ δαλείνπ θαη ηεο έθδνζεο λέσλ νκνιφγσλ κε ρακειφηεξν επηηφθην θαη καθξφηεξε σξίκαλζε. 5 A. O. Krueger, A New Approach to Sovereign Debt Restructuring, International Monetary Fund, April 2002, πξβι. P. Bolton, Toward a Statutory Approach to Sovereign Debt Restructuring: Lessons From Corporate Bankruptcy Practice Around the World, IMF Staff Papers No. 41, Jan. 1, A. O. Krueger, A New Approach to Sovereign Debt Restructuring, International Monetary Fund, ζ Έρεη μεραζηεί ζηηο κέξεο καο ην γεγνλφο φηη ε επηβνιή ηεο αηξεζηκφηεηαο (conditionality) γηα ηε ρνξήγεζε ρξένπο αλάινγα κε ηε ζπκκφξθσζε πξνο έλα νηθνλνκηθφ πξφγξακκα ρξεκαηνηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο είρε επηβιεζεί ζην Bretton Woods παξά ηελ αληίδξαζε ησλ Δπξσπατθψλ θαη ησλ Λαηηλνακεξηθαληθψλ θξαηψλ. Οη ΖΠΑ πέηπραλ λα ζπκπεξηιεθζεί απηή ζηα Articles of Agreement ηνπ ΓΝΤ κφλνλ θαη κφλνλ γηαηί ζηελ δεθαεηαί ηνπ 1950 απηέο απνηεινχζαλ πξαθηηθά ην κφλνλ δηεζλή δαλεηζηή. Βι. ζρεηηθά S. D. Krasner, Sovereignty: Organized Hypocrisy, Princeton University Press, Princeton, 1999, ζ

4 έρεη απνθαιέζεη ηε λενθηιειεχζεξε απηή ζπληαγή «θνληακεληαιηζκφ ηεο αγνξάο» 8. Πέξαλ ηεο πνιηηηθήο αληίζεζεο πνπ κπνξεί λα έρεη θαλείο ζην ζπγθεθξηκέλν πξφηππν, ε βαζηθή ηνπ αδπλακία απφ λνκηθή άπνςε είλαη φηη παξαγλσξίδεη φηη ηα θξάηε δελ κπνξνχλ λα εμνκνησζνχλ κε απιέο επηρεηξήζεηο θαη απηφ φρη γηα ιφγνπο αλαγφκελνπο απιψο ζηελ βεζηθάιεηα θπξηαξρία ηνπο, αιιά θπξίσο γηαηί ν βαζηθφο λνκηκνπνηεηηθφο ιφγνο χπαξμεο ηνπο έγθεηηαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ θνηλσληθψλ ηνπο ζθνπψλ, πξάγκα πνπ ην δηεζλέο δίθαην νθείιεη λα ζέβεηαη 9. Τν δεχηεξν ξεχκα αληαλαθιά ηελ θξαηνχζα κέρξη ζήκεξα πξνζέγγηζε ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ, φπσο πηνζεηείηαη φρη κφλνλ απφ ηελ ζεσξία ζηελ επεηξσηηθή Δπξψπε 10 αιιά θαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλνχο Γηθαίνπ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Τν εμσηεξηθφ δεκφζην ρξένο, σο «sovereign debt», ζπλάπηεηαη κε δηεζλείο ζπκβάζεηο. Απηέο απφ ζπληαγκαηηθήο πιεπξάο κπνξνχλ λα θαηαγγειζνχλ νπνηεδήπνηε κνλνκεξψο, ζην πιαίζην άζθεζεο θξαηηθήο θπξηαξρίαο, φπσο φιεο νη ζπκβάζεηο. Ζ λνκηκφηεηα ηεο θαηαγγειίαο απφ πιεπξάο δηεζλνχο δηθαίνπ εμαξηάηαη, θαηά ηελ κάιινλ επηθξαηνχζα άπνςε, απφ ηελ χπαξμε ζρεηηθήο θαηάζηαζεο αλάγθεο. Τα παξαπάλσ γίλνληαη απνδεθηά ηφζν απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλνχο Γηθαίνπ ησλ ΖΔ φζν θαη ην Γηεζλέο Γηθαζηήξην. Ζ πξψηε έρεη ζπληάμεη ζρέδην ζχκβαζεο γηα ηελ Δπζχλε ησλ Κξαηψλ απφ Παξάλνκεο Πξάμεηο, πνπ έγηλε δεθηφ απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2001, ρσξίο φκσο αθφκε λα έρεη ιάβεη ηε κνξθή δηεζλνχο ζχκβαζεο 11. Σχκθσλα κε ην άξζξν 25 παξ. 1 ηνπ ζρεδίνπ, ηα θξάηε κπνξνχλ λα επηθαιεζηνχλ θαηάζηαζε αλάγθεο σο ιφγν κε ζπκκφξθσζεο ζε δηεζλή ηνπο ππνρξέσζε, εθφζνλ απηφο είλαη ν κφλνο ηξφπνο γηα λα εμαζθαιηζζεί έλα δσηηθφ ηνπο ζπκθέξνλ έλαληη άκεζνπ θαη επηθείκελνπ 8 G. Soros, The Crisis of global capitalism, Public Affairs, New York, 2002, ζ. 128, πξβι. J. Stiglitz, Globalization and its discontents, Norton, New York, 2002, p Καηά ην Γηεζλέο Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, «ην δηεζλέο δίθαην πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο δεκφζηεο αλάγθεο». Affaire de l indemnité Russe, UNRIAA, Vol. XI, 431, ζ Πξβι. θαη παξαθάησ ζεκεηψζεηο 13 θαη 14. Πξβι. θαη Αξ. Μάλεζε, Σπληαγκαηηθφ Γίθαην Η, Σάθθνπιαο, Θεζζαινλίθε, 1980, ζ. 21 θ.ε. 10 Βι., ελδεηθηηθά, R. Dolzer, Staatliche Zahlungsunfähigkeit: Zum Begriff und zu den Rechtsfolgen im Völkerrecht, in: Jekewitz (ed.), Des Menschen Recht zwischen Freiheit und Verantwortung: Festschrift für Karl Josef Partsch zum 75. Geburtstag 1989, ζ. 550, P. Schantz, Verbraucher und Recht VuR , ζ Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, Annex to the Resolution of the United Nations General Assembly A/RES/56/83. 4

5 θηλδχλνπ. Παξφκνηνο εζηκηθφο θαλφλαο θαίλεηαη φηη έρεη ήδε αλαγλσξηζηεί απφ ην Γηεζλέο Γηθαζηήξην ηεο Φάγεο (ICJ) 12. Σηελ πξαγκαηηθφηεηα, πξφθεηηαη κάιινλ γηα γεληθή αξρή ηνπ δηθαίνπ (salus populi suprema lex est), πνπ δηαηξέρεη φινπο ηνπο δηθαηηθνχο θιάδνπο 13. Όπσο παξαηεξνχζε εχζηνρα ν Ησάλλεο Γηνχπεο σο εθπξφζσπνο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο ελψπηνλ ηνπ Μφληκνπ Γηεζλνχο Γηθαζηεξίνπ ην 1938, φηαλ ηα θξάηε βαξχλνληαη κε ππνρξεψζεηο έλαληη ησλ νθεηιεηψλ ηνπο, ηηο νπνίεο δελ κπνξνχλ λα εθπιεξψζνπλ παξάιιεια κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο έλαληη ηνπ ιανχ ηνπο, είλαη ππνρξεσκέλα λα ηθαλνπνηήζνπλ θαηά πξνηεξαηφηεηα ηηο βαζηθέο θνηλσληθέο αλάγθεο, έζησ θαη κε βιάβε ησλ πηζησηψλ 14. Ζ πεξίπησζε ηεο επαλαδηαπξαγκάηεπζεο ρξένπο απφ ηελ Αξγεληηλή εληάζζεηαη ζε απηφ ην λνκηθν-πνιηηηθφ πιαίζην. Μεηά απφ κηα απέιπηδα πξνζπάζεηα λα ηθαλνπνηήζεη ηνπο δαλεηζηέο ηεο θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο πιήξνπο απνηπρίαο ησλ ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΓΝΤ 15, εθδφζεθε ε πξάμε ηεο 6 εο Ηαλνπαξίνπ 2002 πνπ θήξπμε θαηάζηαζε «έθηαθηεο αλάγθεο ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή, δηνηθεηηθή, νηθνλνκηθή θαη ζπλαιιαγκαηηθή πνιηηηθή». Σηε ζπλέρεηα, κε ην Γηάηαγκα 256/2002 ηεο 6 εο Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2002 αλεζηάιε ε πιεξσκή ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο, κε ζθνπφ ηελ επαλαδηαπξάγκαηεπζε θαη ηελ επαλαδηάξζξσζε ηνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ νπζηαζηηθά δηαγξάθεθαλ ηα δχν ηξίηα ηνπ αξγεληηλνχ ρξένπο 16. Παξά ηελ θξηηηθή πνπ αζθήζεθε ελαληίνλ ηνπο απφ κεγάιν ηκήκα ηεο ακεξηθαληθήο ζεσξίαο 17, νη ελ ιφγσ πξάμεηο θξίζεθαλ ζχκθσλεο κε 12 Judgment of the International Court of Justice of 25 September 1997, Gabcikovo- Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), I.C.J. Reports 1997, ζ. 7, παξα. 51. Βι θαη ηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο πεξί δεκηνπξγίαο ζρεηηθνχ εζηκηθνχ θαλφλα ηεο Δπηηξνπήο Γηεζλνχο Γηθαίνπ ησλ ΖΔ ζεaddendum to the eighth report on State responsibility, in: Yearbook of the International Law Commission 1980, Vol. II, ζ. 13, Addendum to the eighth report on State responsibility, in: Yearbook of the International Law Commission 1980, Vol. II, ζ Καηά ην Γηεζλέο Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην ησλ ΖΔ ην πξψην θαζήθνλ (ηνπ θξάηνπο) είλαη απέλαληη ζηνλ εαπηφ ηνπ. Ζ επηβίσζε ηνπ απνηειεί πξσηαξρηθφ ζηφρν. Τα έζνδα ηνπ νξζά αθηεξψλνληαη ζηνλ ζθνπφ απηφ, French Company of Venezuelan Railroads Case, UNRIAA, Vol. X, p. 285 (353)) 14 Permanent Court of International Justice (PCIJ), Series C, no. 87 ( ), 187 θ.ε., ηδίσο.ζ. 205 θ.ε.. Πξβι. θαη ηε κεηνςεθνχζα άπνςε ηεο δηθαζηή Lübbe-Wolff ζηελ απφθαζε BVerfG 2 BvM 1-5/ Τελ απνηπρία παξαδέρεηαη ην ίδην ην ΓΝΤ. Βι. ζρεηηθά IMF, Report on the Evaluation of the Role of the IMF in Argentina, June 30, Βι. ζρεηηθά J. F. Hornbeck Argentina s Sovereign Debt Restructuring, Congressional Research Service RL32637, The Library of Congress, Washington, Βι. ελδεηθηηθά, A.C. Porzecanski, From Rogue Creditors to Rogue Debtors: Implications of Argentina s Default, CHICAGO JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW, Summer 2005,

6 ην δηεζλέο δίθαην απφ εζληθά θαη δηεζλή δηθαζηήξηα 18. Γηα παξάδεηγκα, ην Γηεζλέο Κέληξν γηα ηελ Γηεπζέηεζε Δπελδπηηθψλ Γηαθνξψλ (International Centre for Settlement of Investment Disputes ICSID-) ην νπνίν απνηειεί δηθαηνδνηηθφ φξγαλν ηεο Παγθφζκηαο Τξάπεδαο, ζε απφθαζε ηνπ ηεο 3 εο Οθησβξίνπ 2006 επί ηεο ππφζεζεο LG&E Energy Corp θαηά ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Αξγεληηλήο δέρζεθε φηη ε ηειεπηαία κπνξνχζε λα επηθαιεζηεί θαηάζηαζε αλάγθεο γηα ηελ πεξίνδν 2001 έσο 2003 σο ιφγν θαηαγγειίαο ζρεηηθήο δηκεξνχο ζπλζήθεο κε ηηο ΖΠΑ 19. Τν ηηαιηθφ αθπξσηηθφ έθξηλε, επίζεο, φηη ε ελ ιφγσ πξάμε απνηεινχζε άζθεζε θπξηαξρηθήο αξκνδηφηεηαο θαη φηη ηα ζπκθέξνληα ηεο νξγαλσκέλεο απφ ην θξάηνο θνηλφηεηαο έρνπλ απφιπην πξνβάδηζκα έλαληη αληίζεησλ ζπκθεξφλησλ, πξάγκα πνπ απνθιείεη ηνλ λνκηθφ ηνπο έιεγρν απφ αιινδαπά δηθαζηήξηα, σο acta iure imperii 20. Καη ην γεξκαληθφ νκνζπνλδηαθφ ζπληαγκαηηθφ δηθαζηήξην ζεψξεζε φηη δελ πθίζηαηαη ππνρξέσζε ηνπ γεξκαληθνχ θξάηνπο γηα πξνζηαζία δηθαησκάησλ πνιηηψλ ηνπ (Schutzpflicht) πνπ πιήηηνληαλ απφ ηελ ελ ιφγσ πξάμε 21. Τν ηξίην ξεχκα είλαη πην ξηδνζπαζηηθφ. Έιθεη ηελ θαηαγσγή ηνπ απφ ηελ θαηαγγειία ηνπ ηζαξηθνχ ρξένπο απφ ηε Σνβηεηηθή Έλσζε ην 1921, κε ηελ αηηηνινγία φηη «θαλείο ιαφο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα πιεξψλεη ρξέε-αιπζίδεο πνπ έθεξε γηα αηψλεο» 22. Σηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο αλαδείρζεθε ζηηο πνιηηηθέο δηεθδηθήζεηο ησλ ρσξψλ ηνπ Τξίηνπ Κφζκνπ γηα ηε δηαγξαθή ησλ ρξεψλ ηνπο, ζην πιαίζην ηνπ γεληθφηεξνπ αηηήκαηνο γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο δηθαηφηεξεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο ηάμεο 23. Τν αίηεκα απηφ, φκσο, έρεη ήδε πηνζεηεζεί απφ επξχηεξνπο 18 Βι., αληί άιισλ, C. Tietje, Die Argentinien-Krise aus rechtlicher Sicht: Staatsanleihen und Staateninsolvenz, Beiträge zum Transnationalen Wirtschaftsrecht, vol. 37, ζ ICSID Case No. ARB/02/1 (Decision on Liability), παξα Corte Suprema di Cassazione, Ordinanza ηεο 27 Μαΐνπ 2005, R.G.N. 6532/04 21 BVerfG, 2 BvR 120/03 ηεο Πξβι. BVerfG, 2 BvM 1-5/03 ηεο Ηζηνξηθά, ην επηρείξεκα πξνβιήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηηο ΖΠΑ ήδε ην 1898, κεηά ηε ιήμε ηνπ Ηζπαλνακεξηθαληθνχ πνιέκνπ, γηα λα απνθιείζνπλ ηελ εμφθιεζε ηνπ ρξένπο ηεο Κνχβαο ζηελ Ηζπαλία. Καηά ηνπο ακεξηθαληθνχο ηζρπξηζκνχο, απηφ δελ έπξεπε αλ απνπιεξσζεί, εθφζνλ δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην ηεο απνηθηνθξαηίαο α) ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηνπ θνπβαληθνχ ιανχ, β) ρσξίο απηφο λα σθειεζεί απφ απηφ θαη (γ) νη δαλεηζηέο απφ ηελ αξρή είραλ αλαιάβεη ηνλ θίλδπλν ηεο επέλδπζεο. Βι. ζρεηηθά J. Moore, Digest of International Law. Washington, Βι. ηηο ζρεηηθέο ζέζεηο ηνπ Fidel Castro Ruz, Latin America s Foreign Debt Must Be Canceled, ζε Michael Tabor (επηκ.) Fidel Castro Speaches , 1985, ζ. 206, πξβι. L. C. Backer, Cuba and the IMF: Conflicts over the nature of the state and sovereign debt in the emerging global economic system, ν.π. Βι. ελδεηθηηθά γηα ηε ζχγθξνπζε «Βνξξά-Νφηνπ» ζηνλ ηνκέα απηφ Γ. Καηξνχγθαιν, Ο ΟΖΔ ζε αλαδήηεζε λένπ ξφινπ. Αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη εζληθή θπξηαξρία ζηελ ηξίηε ρηιηεηία, ΝνΒ 9/

7 θχθινπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαζνιηθήο εθθιεζίαο 24 θαη ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Αξκνζηή ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα 25. Τν βαζηθφ θαλνληζηηθφ επηρείξεκα ηνπ ξεχκαηνο είλαη φηη ην δηεζλέο δίθαην δελ πξέπεη λα πξνζηαηεχεη έλα «επνλείδηζην ρξένο» ( odious debt ) 26. Τν γηαηί θαη πφηε έλα ρξένο θαζίζηαηαη «επνλείδηζην» δελ απνηειεί αληηθείκελν νκνθσλίαο αθφκε θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ ξεχκαηνο απηνχ. Άιινη ζεσξεηηθνί ζέηνπλ σο αλαγθαία πξνυπφζεζε ην δάλεην λα έρεη ζπλαθζεί απφ έλα κε δεκνθξαηηθφ θαζεζηψο, πξνο απνθιεηζηηθφ φθεινο ησλ απηαξρψλ ηνπ, άιινηε ππνζηεξίδεηαη φηη ην γεγνλφο θαη κφλνλ φηη νη ηξάπεδεο ή νη δηεζλείο δαλεηζηέο ήηαλ ζπλππεχζπλνη γηα ηελ δηφγθσζή ηνπ (κε ηελ επηβνιή, π.ρ., ππέξνγθσλ επηηνθίσλ), λνκηκνπνηεί ηελ επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηνπ, ηδίσο εάλ πθίζηαηαη αδπλακία απνπιεξσκήο ρσξίο ζνβαξέο θνηλσληθέο ζπλέπεηεο 27. Ζ επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηνπ ρξένπο ηνπ Ηζεκεξηλνχ απνηειεί ην βαζηθφ παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο ζεσξίαο απηήο ζηελ πξάμε. Ο Πξφεδξνο Κνξέα ζπγθξφηεζε ην 2007 κηα Γηεζλή Δπηηξνπή Δμέηαζεο ηνπ Γεκφζηνπ Φξένπο, «κε ζθνπφ ηελ δηεξεχλεζε ηεο λνκηκφηεηαο, λνκηκνπνίεζεο, δηαθάλεηαο, πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ» 28, ε νπνία ζηελ απφ 20/11/2008 Έθζεζε ηεο δηαπίζησζε κηα ζεηξά 24 Βι., π.ρ., ηελ εγθχθιην ηνπ Πάπα Ησάλλε-Παχινπ ΗΗ, Ecclesia In America, (Apostolic Exhortation: To the Bishops, Deacons, and Priest, πξνζβάζηκε ζε Διπίδσ φηη ( ) νη εθπξφζσπνη ηνπ Πξψηνπ Κφζκνπ, καδί κε ηνπο εγέηεο ηεο Παγθφζκηαο Τξάπεδαο θαη ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Τακείνπ ζα αλαδεηήζνπλ ηξφπνπο επίιπζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο». Πξβι. Desmond Tutu, Debt cancellation a victory for the world, The Baltimore Sun, May 7/ Σχκθσλα κε ηνλ Δηδηθφ Δηζεγεηή ησλ ΖΔ El Hadji Guisé, "Τα ζχγρξνλα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζπζηήκαηα νξγαλψλνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ελεξγνχλ σο αληιίεο πνπ απνξξνθνχλ ηελ παξαγσγή ησλ εξγαδφκελσλ καδψλ γηα λα ηελ κεηαθέξνπλ, ππφ κνξθή πινχηνπ θαη δχλακεο, ζε κηα πξνλνκηνχρν κεηνλφηεηα." United Nations, Economic and Social Council, Commission on Human Rights, Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, The Realization of Economic, Social and Cultural Rights: The Question of Transnational Corporations, E/CN.4/Sub.2/1998/6, June 10, 1998, ζ E. F. Mancina, Note: Sinners in the Hands of an Angry God: Resurrecting the Odious Debt Doctrine in International Law, 36 GEO. WASH. INT L L. REV ζ. 167, Anupam Chander, Odious Securitization, 53 EMORY L.J. 2004, 923, M. Kremer, S. Jayachandran1, Odious Debt, Harvard Seminar, 2002 πξνζβάζηκν ζε: Βι. επίζεο ηνλ ηζηφηνπν ζρεηηθήο ΜΚΟ ζε 27 Βι. ζρεηηθά T. Lothian, The Criticism of the Third-World Debt and the Revision of Legal Doctrine, 13 WIS. INT L L.J , ζ Πξβι. P. Adams, Odious Debts: Loose Lending, Corruption and the Third World s Environmental Legacy, Earthscan, Toronto, 1991, ζ Βι. ην ΠΓ No. 472/2007, πξνζβάζηκν ζηνλ ηζηφηνπν d=51&itemid=55.. 7

8 παξαλνκηψλ θαη παξαβάζεσλ 29. Βάζεη ησλ πνξηζκάησλ ηεο Έθζεζεο, ν Κνξέα ζηακάηεζε ηελ πιεξσκή ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ ηνπ έηνπο 2012 ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2008 θαη ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ ηνπ 2030 ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ Ήηαλ ε πξψηε θνξά ζηε ζχγρξνλε ηζηνξία φπνπ έλα θξάηνο δηέγξαςε κνλνκεξψο δεκφζην ρξένο ρσξίο λα επηθαιεζηεί θαηάζηαζε αλάγθεο πνπ λα επηβάιεη ηελ επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηνπ 30. Ήδε, θαηφπηλ ζπκθσλίαο κε ηνπο δαλεηζηέο ηνπ, ν Ηζεκεξηλφο έρεη εμαγνξάζεη έλα κεγάιν ηκήκα ηνπ ρξένπο ζην 30% κφιηο ηεο αξρηθήο ηνπ ηηκήο 31. Β- Η νομική θύζη ηοσ μνημονίοσ και θέμαηα ησπικής ζσνηαγμαηικόηηηας ηοσ νόμοσ Β-1 Τα κλεκφληα δελ απνηεινχλ δηεζλή ζχκβαζε Ο λφκνο πεξηιακβάλεη ηέζζεξα παξαξηήκαηα. Τν δχν πξψηα είλαη ε Γήισζε ησλ Αξρεγψλ Κξαηψλ θαη Κπβεξλήζεσλ ηεο Δπξσδψλεο ηεο 25 εο Μαξηίνπ 2010, κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε δεκηνπξγία κεραληζκνχ ζηήξημεο θαη ε Γήισζε Σηήξημεο ησλ ίδησλ ηεο 11 εο Απξηιίνπ Ωο Παξαξηήκαηα III θαη IV ελζσκαηψλεηαη ην «ζρέδην πξνγξάκκαηνο» ηνπ κεραληζκνχ ζηήξημεο, πνπ απνηειείηαη απφ δχν θείκελα κε ηελ νλνκαζία «Μλεκφλην Οηθνλνκηθήο θαη Φξεκαηνπηζησηηθήο Πνιηηηθήο» θαη «Μλεκφλην Σπλελλφεζεο ζηηο Σπγθεθξηκέλεο Πξνυπνζέζεηο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο», ην νπνίν δηακνξθψζεθε κε δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ αθελφο ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ Γηνηθεηή ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδαο θαη αθεηέξνπ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Τξάπεδαο θαη ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Τακείνπ. Απφ ηα θφκκαηα ηεο αξηζηεξάο (αξρηθά απφ ην ΚΚΔ, ζηε ζπλέρεηα θαη απφ ην Σπλαζπηζκφ) ηέζεθε ζέκα θχξσζεο ησλ «κλεκνλίσλ» απηψλ κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 28 παξ. 2 γηα ηηο ζπλζήθεο πνπ αλαγλσξίδνπλ ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο αξκνδηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Σχληαγκα. Ζ ζέζε απηή δελ ήηαλ ζπληαγκαηηθά νξζή, φρη δηφηη ε εθαξκνγή ησλ κλεκνλίσλ δελ έρεη επηπηψζεηο ζηελ άζθεζε ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο θαη ζε ζπληαγκαηηθά δηθαηψκαηα (έρεη, πξνθαλψο, 29 Government of Ecuador. Internal Auditing Commision for the Public Credit of Ecuador, Ministry of Economy and Finances.,Final Report of the Integral Auditing of the Ecuadorian Debt. Quito, Ecuador: Government of Ecuador, 2008, πξνζβάζηκν ζηνλ ηζηφηνπν 30 L. C. Buchheit and G. Mitu Gulati, The Coroner s Inquest, INTERNATIONAL FINANCIAL LAW REVIEW, September 2009, A. C. Porzecanski, When Bad Things Happen to Good Sovereign Debt Contracts: The Case of Ecuador. MPRA Paper No , American University, February 2010, πξνζβάζηκν ζηνλ ηζηφηνπν ζ

9 βαξχηαηεο), αιιά γηαηί απηά δελ απνηεινχλ δηεζλή ζπλζήθε, ζχκβαζε ή ζπκθσλία, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 28 παξ Καη ηνχην γηαηί ηα ειάρηζηα αλαγθαία ελλνηνινγηθά ζηνηρεία ηεο δηεζλνχο ζπλζήθεο, θαηά ην ζχληαγκα θαη ην δηεζλέο δίθαην είλαη α) λα πεξηέρεη απηή θαλφλεο δηθαίνπ θαη β) ηα ππνθείκελα ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ ηα νπνία ζπκβάιινληαη λα ζηνρεχνπλ λα πξνζδψζνπλ δηεζλή λνκηθή δεζκεπηηθφηεηα ζηνπο ελ ιφγσ θαλφλεο. Καη ηα δχν απηά ζηνηρεία ειιείπνπλ απφ ηα κλεκφληα 33. Απηά ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνλ ίδην ην λφκν σο «ζρέδην πξνγξάκκαηνο 34», ελψ ηα ίδηα πξνζδηνξίδνπλ ηηο πξνβιέςεηο ηνπο σο «ζρέδην δξάζεο». Άιισζηε, ην ΓΝΤ δηακνξθψλεη ηα Πξνγξάκκαηα Γηαξζξσηηθήο Πξνζαξκνγήο, φπσο ην ππφ θξίζε, θαηφπηλ ζρεηηθήο «επηζηνιήο πξφζθιεζεο» ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θξάηνπο (letter of intent) πνπ εγθξίλεηαη ζηε ζπλέρεηα κε απφθαζε ηνπ Δθηειεζηηθνχ ηνπ Σπκβνπιίνπ. Δίλαη ηα δχν απηά θείκελα (επηζηνιή πξφζεζεο ηνπ θξάηνπο θαη απφθαζε ηνπ ΓΝΤ) πνπ ζπληζηνχλ απφ θνηλνχ ηε δηεζλή ζπκθσλία δαλείνπ 35 θαη φρη ηα κλεκφληα, ηα νπνία απνηεινχλ απιά πξνπαξαζθεπαζηηθά έγγξαθα. Σηελ παξνχζα πεξίπησζε, ε ζρεηηθή επηζηνιή ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ Γηνηθεηή ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδαο ζπδεηήζεθαλ ζην Δθηειεζηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Τακείνπ ηελ 9 ε Μαΐνπ, δειαδή ηξεηο κέξεο κεηά ηελ δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ 36. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ην ΓΝΤ εκθαλίδεηαη λα κελ αλακηγλχεηαη ζηηο εζσηεξηθέο ππνζέζεηο ησλ θξαηψλ, αιιά απιψο αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξφζθιεζε ηεο «επηζηνιήο πξνζέζεσλ». Άιισζηε, ε εθαξκνγή ησλ επηηαγψλ ηνπ δελ εμαξηάηαη απφ ηελ δεζκεπηηθή εθαξκνγή θαλφλσλ ζχκβαζεο, αιιά απφ ηελ αλάγθε ηνπ θξάηνπο γηα ρξεκαηνδφηεζε. Ζ δε ζπκκφξθσζε ηνπ ηειεπηαίνπ εμαζθαιίδεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε εθηακίεπζε ηνπ ζπλαιιάγκαηνο γίλεηαη ζε δφζεηο θαη θαηφπηλ ειέγρσλ απφ εθπξνζψπνπο ηνπ ΓΝΤ φρη κφλνλ ηεο εμέιημεο ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ αιιά θαη θπξίσο- ηεο πηνζέηεζεο ησλ ζεζκηθψλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ πνπ ππαγνξεχεη. 32 Α. Μπξεδήκα, Ζ «ζπκθσλία» δαλεηζκνχ ηεο Διιάδαο απφ ην ΓΝΤ: Θεζκηθά θαη λνκηθά δεηήκαηα, Απγή 09/05/ Τν φηη παξφκνηα θείκελα δελ απνηεινχλ δηεζλή ζπλζήθε έθξηλε θαη ην Σπληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην ηεο Τατιάλδεο ην Βι. ζρεηηθά J.R. Klein, The Battle for Rule of Law in Thailand: The Constitutional Court of Thailand, 2003, πξνζβάζηκν ζε: 34 Άξζξν πξψην, παξ. 3 ηνπ λφκνπ. 35 Αθφκε θαη απηή ε ζπκθσλία ακθηζβεηείηαη εάλ έρεη ραξαθηήξα δηεζλνχο ζχκβαζεο. γηαηί ην ΓΝΤ δελ ζεσξεί φηη πξφθεηηαη γηα έλα δεζκεπηηθφ θείκελν, αληηκεησπίδνληάο ηε σο «soft law». Βι. ζρεηηθά Μπξεδήκα, Ζ «ζπκθσλία» δαλεηζκνχ ηεο Διιάδαο απφ ην ΓΝΤ, φ.π. 36 Βι. ην έγγξαθν EBS/10/77 ηνπ ΓΝΤ. 9

10 Πάλησο, ελφςεη ηνπ φηη θαη απηφλ ηνλ ηξφπν ε θπξηαξρία ηνπ δαλεηδνκέλνπ θξάηνπο πθίζηαηαη ελ ηνηο πξάγκαζη 37 ζεκαληηθφηαηνπο πεξηνξηζκνχο 38, αλ θαη ηππηθά δελ πθίζηαηαη παξαρψξεζε αξκνδηνηήησλ ζην ΓΝΤ, πηζηφηεξν ζην πλεχκα ηνπ Σπληάγκαηνο ζα ήηαλ ε ηειηθή ζπκθσλία κε ηνλ νξγαληζκφ (αλ θαη φρη ηα κλεκφληα) λα ππαρζεί ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 28 θαη λα θπξσζεί κε πιεηνςεθία ησλ ηξηψλ πέκπησλ ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ βνπιεπηψλ. Σεκεησηένλ φηη ε ελ ιφγσ ζχκβαζε δελ έρεη έιζεη πξνο θχξσζε ζηε Βνπιή θαη θαηά πάζα πηζαλφηεηα απιψο ζα αλαθνηλσζεί ζε απηή, φπσο πξνβιέπεηαη κε ην άξζξν κφλν παξάγξαθνο 9 ηνπ λφκνπ 3847/2010. (Γηα ηελ αληηζπληαγκαηηθφηεηα ηεο πξφβιεςεο απηήο βι. παξαθάησ, Β-3). Σπλνςίδνληαο: ηα κλεκφληα δελ απνηεινχλ δηεζλή ζπλζήθε, νχηε πεξηιακβάλνπλ θαλφλεο δηθαίνπ. Απνηεινχλ θείκελα πνιηηηθήο κφλνλ δεζκεπηηθφηεηαο, ζην βαζκφ, βεβαίσο, πνπ είλαη ζπκβαηά κε ην Σχληαγκα θαη ηνπο ινηπνχο ππεξλνκνζεηηθήο ηζρχνο θαλφλεο. Ζ ελζσκάησζε ηνπο, σο παξαξηήκαηα, ζην λ. 3845/10, ηνπο πξνζδίδεη κελ ηππηθή ηζρχ λφκνπ (αλ θαη φρη δηεζλνχο ζπλζήθεο), δελ ηα κεηαηξέπεη φκσο θαη ζε νπζηαζηηθφ λφκν, αθξηβψο γηαηί νη πξνβιέςεηο ηνπο δελ ζπληζηνχλ θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο αιιά απιέο πξνγξακκαηηθέο θαη θαηεπζπληήξηεο θαηεπζχλζεηο. Β-2 Ο λφκνο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 43 παξ. 4 Σπληάγκαηνο Καηά ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λφκνπ, νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ δεχηεξνπ απνηεινχλ λφµν πιαίζην γηα ηελ εθαξµνγή ηνπ «πξνγξάµµαηνο ζηήξημεο». Καηά ηελ παξ. 1. α. ηνπ άξζξνπ απηνχ, «κε πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, πνπ εθδίδνληαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Υπνπξγνχ, ιακβάλνληαη φια ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο, κε ηε ζπκπιήξσζε, ηελ θαηάξγεζε ή ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ, 37 Μέζσ ηεο ηδηφηππεο αηξεζηκφηεηαο (conditionality) θαη κε θχξσζε ηελ κε θαηαβνιή ηεο επφκελεο δφζεο, ε νηθνλνκηθή πνιηηηθή δεζκεχεηαη ζηηο απζηεξέο πξνδηαγξαθέο ηνπ κλεκνλίνπ θαη ηα θξάηε ζηεξνχληαη πνιιά απφ ηα εξγαιεία καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Βι. ζρεηηθά T. Lothian, The Criticism of the Third-World Debt and the Revision of Legal Doctrine, 13 WIS. INT L L.J , ζ «Ο δηεζλήο έιεγρνο απνηειεί πεξηνξηζκφλ θαη δε ζεκαληηθφλ ησλ θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ Κξάηνπο» παξαηεξνχζε ν Σβψινο, καδί κε ηνπο Μαξηδάθε θαη Σππξφπνπιν, γλσκνδνηψληαο επί ηεο επίδξαζεο ζηελ ιατθή θπξηαξρία ησλ ειέγρσλ ηεο Γηεζλνχο Δπηηξνπήο πνπ είρε ζπζηαζεί ην 1897 γηα ηελ θαηαβνιή ηεο πνιεκηθήο απνδεκίσζεο πξνο ηελ Τνπξθία. Ζ ελ ιφγσ Δπηηξνπή είρε ζπγθξνηεζεί γηα λα κελ πξνζβιεζνχλ ηα θεθηεκέλα δηθαηψκαηα ησλ άιισλ δηεζλψλ δαλεηζηψλ ηεο Διιάδαο. Βι. Αι. Σβψιν, Γ. Μαξηδάθε, Η. Σππξφπνπιν, Πεξί νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ ηεο Διιάδνο, Θέκηο ΝΓ, 1941,

11 γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ». Σχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Σπληάγκαηνο «κπνξεί λα παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε έθδνζεο θαλνληζηηθψλ δηαηαγκάησλ γηα ηε ξχζκηζε ησλ ζεκάησλ πνπ θαζνξίδνληαη ζ απηνχο ζε γεληθφ πιαίζην». Πξνυπφζεζε, επνκέλσο, ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο ηεο εμνπζηνδφηεζεο είλαη ηα ζέκαηα πνπ αθνξά λα ξπζκίδνληαη απφ ηνλ εμνπζηνδνηηθφ λφκν, έζησ θαη θαηά γεληθφ ηξφπν. Σπλεπψο, ην γεγνλφο φηη ηα ελ ιφγσ κλεκφληα δελ απνηεινχλ ζπλζήθεο θαη δελ πεξηέρνπλ θαλφλεο δηθαίνπ, έρεη σο άθεπθηε ζπλέπεηα φηη ν λ. 3845/2010 δελ πιεξνί ηηο αλαγθαίεο αξρέο θαη θαηεπζχλζεηο πνπ απαηηνχληαη ζχµθσλα µε ηε ζπληαγκαηηθή δηάηαμε, δηφηη δελ πεξηιακβάλεη, νχηε αλαθέξεηαη, ζε θαλέλα πξσηεχνληα θαλφλα δηθαίνπ 39. Γελ απνηππψλεηαη, δειαδή, ζε απηφλ, έζησ θαη θαηά γεληθφ θαη ζπλνπηηθφ ηξφπν, ε ξχζκηζε ηεο χιεο ηνπ, αιιά δίδεηαη κηα ιεπθή εμνπζηνδφηεζε ζηελ εθηειεζηηθή εμνπζία. Απνπζηάδεη, κε άιια ιφγηα, έζησ θαη έλα minimum νπζηαζηηθήο ξχζκηζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο εμνπζηνδφηεζεο, πξάγκα πνπ δελ είλαη ζπληαγκαηηθά αλεθηφ 40. Όπσο έγξαθε ν Βεληδέινο, ν λφκνο-πιαίζην πξέπεη λα πεξηέρεη ηνλ «θαζνξηζκφ ελφο γεληθνχ πιαηζίνπ, πνπ ςεθίδεηαη απφ ηε Βνπιή θαη παξέρεη ηηο γεληθέο θαηεπζχλζεηο» 41, πξάγκα πνπ δελ ζπκβαίλεη ζηελ ππφ θξίζε πεξίπησζε. Σε απηφ ην ζεκείν δηαθνξνπνηείηαη ν λ. 3845/2010 απφ ηνλ κνλαδηθφ, νπζηαζηηθά, άιιν λφκν-πιαίζην ηεο ειιεληθήο έλλνκεο ηάμεο, ηνλ θπξσηηθφ ηεο ζπλζήθεο πξνζρψξεζεο ζηηο Δπξσπατθέο Κνηλφηεηεο λ. 945/1979, πνπ νξίδεη ζην άξζξν 2 φηη κε πξνεδξηθά δηαηάγκαηα κπνξνχλ λα ξπζκίδνληαη ηα δεηήκαηα πξνζαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο ζην θνηλνηηθφ δίθαην: ε ελ ιφγσ εμνπζηνδφηεζε είλαη ζεκηηή, παξά ην κεγάιν εχξνο ηεο, γηαηί αλαθέξεηαη ζηελ πξνζαξκνγή ζε πθηζηάκελνπο πξσηνγελείο θαλφλεο δηθαίνπ 42, πνπ ζηελ ππφ θξίζε πεξίπησζε ειιείπνπλ παληειψο. Δπηπιένλ, ιφγσ ηεο ανξηζηίαο ηεο εμνπζηνδφηεζεο (φιεο νη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ, αξθεί λα είλαη ζρεηηθέο κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ 39 Τν άξζξν πξψην είλαη απιψο αθεγεκαηηθφ, ρσξίο θαλνληζηηθφ πεξηερφκελν. Ννκνηερληθά ε ζέζε ηνπ ήηαλ ζηελ Δηζεγεηηθή Έθζεζε, φρη ζην λφκν. 40 Βι. ζρεηηθά Π. Παξαξά, Corpus, Η, Α. Σάθθνπιαο, Αζήλα-Κνκνηελή 1982, ζ. 508, κε παξαπνκπέο ζηνλ J. Charpentier, Les lois cadres et la fonction gouvernementale, R.D.P ; ν νπνίνο επίζεο επηζεκαίλεη φηη νη λφκνη-πιαίζην πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ «ην νπζηψδεο» ηεο επηρεηξνχκελεο ξχζκηζεο. 41 Δ. Βεληδέινο, Μαζήκαηα Σπληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ Η, Παξαηεξεηήο, Θεζζαινλίθε, 1991, ζ. 121, πξβι. θαη Π. Γαγηφγινπ, Γεληθφ Γηνηθεηηθφ Γίθαην, ηφκνο Α, Α. Σάθθνπιαο, Αζήλα, 1997, ζ Βι. ζρεηηθά ΣηΔ ΠΔ 407/80, ΤνΣ θαη Κ. Φξπζφγνλν, Σπληαγκαηηθφ Γίθαην, Σάθθνπιαο, Θεζζαινλίθε, 2003, ζ

12 πεξηιακβάλνπλ φκσο ην ζχλνιν ηνπ πεδίνπ άζθεζεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο) απηή δελ είλαη εηδηθή θαη νξηζκέλε, ππφ ηελ έλλνηα φηη δελ πξνζδηνξίδεη θαζ` χιε ην αληηθείκελφ ηεο. Τν νξηζκέλν, φκσο, ηεο εμνπζηνδφηεζεο απαηηείηαη θαη γηα ηνπο λφκνπο-πιαίζην, αλεμάξηεηα απφ ην φηη ζε απηνχο είλαη κεγαιχηεξν ην εχξνο ηεο θαη ν αξηζκφο ησλ πεξηπηψζεσλ ηηο νπνίεο ε Γηνίθεζε κπνξεί λα ξπζκίζεη 43. Τελ, θαηά ηα αλσηέξσ, αληηζπληαγκαηηθφηεηα ηεο παξαβίαζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 43 παξ. 4, δελ κπνξεί λα ζεξαπεχζεη ε ππαγσγή ησλ Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ πνπ ζα εθδνζνχλ ζηελ δηάηαμε ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ Σπληάγκαηνο, πνπ πξνβιέπεη φηη επηηξέπεηαη λα ιεθζνχλ κε γεληθή εμνπζηνδφηεζε νηθνλνκηθά κέηξα ζην πιαίζην ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ ηεο ρψξαο κε νηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο ή κέηξα πνπ απνβιέπνπλ ζηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ζέζεο ηεο. Καη ηνχην γηαηί θαη ε ξχζκηζε απηή πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ζπληαγκαηηθά επηηξεπηήο εμνπζηνδφηεζεο θαηά ην άξζξν 43 παξ. 4, ρσξίο λα εηζάγεη εμαίξεζε απφ ηηο δηαδηθαζηηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο ηειεπηαίαο 44. Β-3 Αληηζπληαγκαηηθή ε πξφβιεςε γηα κε θχξσζε ησλ ζπκθσληψλ κε ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Τακείν θαη ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Τξάπεδα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ Με ην άξζξν πξψην παξάγξαθνο 4 ηνπ λφκνπ, παξαζρέζεθε ζηνλ Υπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ ε εμνπζηνδφηεζε λα εθπξνζσπεί ην Διιεληθφ Γεκφζην θαη λα ππνγξάθεη θάζε κλεκφλην ζπλεξγαζίαο, ζπκθσλία ή ζχκβαζε δαλεηζκνχ, δηκεξή ή πνιπκεξή, κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηα θξάηε - κέιε ηεο δψλεο ηνπ επξψ, ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Τακείν θαη ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Τξάπεδα, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί ην πξφγξακκα ηνπ «κεραληζκνχ ζηήξημεο». Πξνβιέθζεθε δε, επίζεο, φηη ηα ελ ιφγσ κλεκφληα, ζπκθσλίεο θαη ζπκβάζεηο ζα εηζάγνληαη ζηε Βνπιή γηα θχξσζε. Σηε ζπλέρεηα, φκσο, κε ην άξζξν κφλν παξάγξαθνο 9 ηνπ λφκνπ 3847/2010 (ΦΔΚ 67α/ ) πξνβιέθζεθε φηη ηα δηεζλή απηά θείκελα ζα εηζάγνληαη ζηελ Βνπιή φρη γηα «θχξσζε», αιιά απιψο γηα «ζπδήηεζε» θαη «ελεκέξσζε». Δθφζνλ ηα «Μλεκφληα» δελ απνηεινχλ «ζπλζήθε», θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 28 παξ. 1 Σ, νπζηαζηηθά ν λφκνο εμνπζηνδφηεζε ηνλ Υπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ λα ζπλάςεη ηε κφλε δεζκεπηηθή, απφ πιεπξάο δηεζλνχο θαη ζπληαγκαηηθνχ δηθαίνπ, ζχκβαζε κε ην ΓΝΤ 45 ρσξίο 43 Βι. Δπ. Σπειησηφπνπιν, Δγρεηξίδην ηνηθεηηθνχ ηθαίνπ, Α. Σάθθνπιαο, Αζήλα, 2007, αξ. 55, 56 θαη Α. Παληειή, Δγρεηξίδην Σπληαγµαηηθνχ ηθαίνπ, Αζήλα, Α. Σάθθνπιαο, 2007, αξ. 439, 441, πξβι. ΣηΔ Οινκ. 1466/1995, ΣηΔ Οι. 2304/ Βι. ζρεηηθά Π. Παξαξά, Corpus, ΗΗ, Α. Σάθθνπιαο, Αζήλα-Κνκνηελή 1982, ζ Ζ νπνία, θαηά ηα αλσηέξσ, πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη ζπλάθζεθε κε ηελ απνδνρή ηεο επηζηνιήο πξνζέζεσλ απφ ην Δθηειεζηηθφ Σπκβνχιην ηνπ ΓΝΤ ηελ 9 ε Μαΐνπ. 12

13 θχξσζε απφ ηε Βνπιή. Τνχην φκσο είλαη επζέσο αληίζεην ζην άξζξν 36 παξ. 2 Σ, πνπ πξνβιέπεη φηη νη ζπλζήθεο γηα εκπφξην, θνξνινγία, νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία θαη ζπκκεηνρή ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο ή ελψζεηο, θαη φζεο άιιεο πεξηέρνπλ παξαρσξήζεηο γηα ηηο νπνίεο, ζχκθσλα κε άιιεο δηαηάμεηο ηνπ Σπληάγκαηνο, ηίπνηε δελ κπνξεί λα νξηζηεί ρσξίο λφκν, ή νη νπνίεο επηβαξχλνπλ αηνκηθά ηνπο Έιιελεο, δελ ηζρχνπλ ρσξίο ηππηθφ λφκν πνπ ηηο θπξψλεη 46. Πξνζθξνχεη, επίζεο, ζηελ παξ. 4 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, θαηά ηελ νπνία ε θχξσζε δηεζλψλ ζπλζεθψλ δελ κπνξεί λα απνηειέζεη αληηθείκελν λνκνζεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο θαηά ην άξζξν 43 παξάγξαθνη 2 θαη 4. Πξνθαλψο δε δελ θαιχπηεη νχηε απηή ηελ αληηζπληαγκαηηθφηεηα ε πξναλαθεξζείζα πξφβιεςε ηνπ άξζξνπ 78 παξ. 5 Σ (αθφκε θαη εάλ εζεσξείην φηη είρε έδαθνο εθαξκνγήο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, πξάγκα κάιινλ άηνπν) δεδνκέλνπ φηη απηή αλαθέξεηαη ζε πξάμεηο πνπ ζα εθδνζνχλ κε εμνπζηνδφηεζε λφκσλ πιαηζίσλ, δειαδή απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο θαη φρη ηνλ Υπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ. Γ- Ανηιζσνηαγμαηικόηηηα και ανηίθεζη με σπερνομοθεηικής ιζτύος κανόνες ηων οσζιαζηικών ρσθμίζεων ηοσ νόμοσ Δθηφο απφ ηελ γεληθή εμνπζηνδφηεζε ηεο παξ. 1. α. ηνπ άξζξνπ δεχηεξνπ, ν λφκνο πεξηιακβάλεη θαη εηδηθέο λνκνζεηηθέο εμνπζηνδνηήζεηο θαη επηκέξνπο ξπζκίζεηο εξγαζηαθψλ ζεκάησλ πνπ παξνπζηάδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα νπζηαζηηθήο αληηζπληαγκαηηθφηεηαο. Γ-1 Οη ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο γηα ηελ επηβνιή ησλ κέηξσλ Καηά ηε λνκνινγία πνπ δηακνξθψζεθε επί ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ ηεο 18εο Οθησβξίνπ 1985 (ΦΔΚ 179 Α`) «Μέηξα πξνζηαζίαο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο», ε νπνία είρε επηβάιεη πεξηνξηζηηθά κέηξα πνπ σρξηνχλ ελψπηνλ ησλ δξαθφληεησλ ξπζκίζεσλ ηνπ ππφ θξίζε λφκνπ, πξνυπφζεζε ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο παξφκνησλ πεξηνξηζκψλ είλαη ε χπαξμε ιφγνπ γεληθφηεξνπ θνηλσληθνχ ζπκθέξνληνο, ζπλδεφκελνπ κε ηε ιεηηνπξγία ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο πνπ λα δηθαηνινγεί ηελ επηβνιή ηνπο 47. Τν θξηηήξην απηφ θαίλεηαη λα ηθαλνπνηείηαη ηππηθά σο πξνο ηελ επηβνιή ησλ θαζαξά δεκνζηνλνκηθψλ κέηξσλ. Ο ιφγνο φκσο ηνλ νπνίν επηθαιείηαη ε αηηηνινγηθή έθζεζε γηα ηα κέηξα εξγαζηαθήο πνιηηηθήο πξνδήισο δελ απνηειεί ζπληαγκαηηθά πξνβιεπφκελν ζθνπφ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Δηδηθφηεξα, δηαιακβάλνληαη επί ηνπ ζέκαηνο απηνχ ηα εμήο; «Δπηπιένλ, εηζάγνληαη αιιαγέο ζηελ εξγαηηθή λνµνζεζία πνπ θξίλνληαη δηεζλψο αλαγθαίεο, πξνθεηµέλνπ λα ζηαιεί ην µήλπµα φηη ε 46 Πξβι. ΣηΔ ΠΔ 94/ ΣηΔ (Οι.) 2289/1987, 955/1988, 1975/1991, πξβι. ΣηΔ 2426/

14 ρψξα έρεη ιάβεη ηελ αµεηαθίλεηε απφθαζε λα εληζρχζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο, λα πξνζειθχζεη επελδχζεηο θαη µε ηνλ ηξφπν απηφ λα πξνσζήζεη ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ αλαπηπμηαθή ηεο πξννπηηθή πξνο φθεινο ησλ πην αδχλαησλ πνιηηψλ 48.» Σπλεπψο, θαη νκνινγία ηεο Κπβέξλεζεο, ηα ελ ιφγσ κέηξα δελ είλαη απηά πνπ ε ίδηα, ζην πιαίζην ηεο θαηά ην άξζξν 82 παξ. 1 θαηεπζπληήξηαο αξκνδηφηεηαο ηεο, ζεσξεί ζθφπηκα, αιιά φζα ν δηεζλήο παξάγνληαο θξίλεη σο αλαγθαία. Αθφκε ρεηξφηεξα, πξνθχπηεη φηη απηά δελ ιακβάλνληαη γηα λα επηηεπρζνχλ ηα επηδησθφκελα απνηειέζκαηα θαζεαπηά, αιιά «γηα λα ζηαιεί ην κήλπκα» (sic), πξνθαλψο πάιη πξνο ηνλ δηεζλή παξάγνληα, γηα ηελ απνθαζηζηηθφηεηα ηεο ρψξαο! Απφ λνκνζέηεο ε Βνπιή θαηαληά αγγειηνθφξνο ησλ επηζπκεηψλ κελπκάησλ πξνο ην ΓΝΤ θαη ηηο δηεζλείο ηξάπεδεο Διπίδσ φηη δελ ζα βξεζεί Έιιελαο Γηθαζηήο πνπ λα ζεσξήζεη φηη ηα παξαπάλσ ζπληζηνχλ ζπληαγκαηηθά απνδεθηφ ζθνπφ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο. Οχηε, πξνθαλψο, κπνξεί λα ππνθαηαζηαζεί, θαηά ηελ δηθαληθή θξίζε, ν παλεγπξηθά δηαθεξπζζφκελνο απηφο ζθνπφο κε βάζε ηηο πξνζσπηθέο εθηηκήζεηο ηνπ δηθαζηή, έζησ θαη θαηά ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο. Σπλεπψο, ειιείπεη ε βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε ζπληαγκαηηθφηεηα ησλ πεξηνξηζκψλ επί ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. Γ-2 Θέκαηα ηζφηεηαο ηεο ακνηβήο εξγαζίαο Τν άξζξν Γεχηεξν ηνπ λφκνπ πξνβιέπεη κηα ζεηξά επεκβάζεσλ ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο πνπ είλαη φιεο νξηαθήο ζπληαγκαηηθφηεηαο 49, αλ θαη, θαηά ηελ πξφβιεςε ηεο παξ. 9, πξέπεη λα θηλνχληαη «ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνηηθνχ Γηθαίνπ». Δλδερφκελε αληίζεζε κε ην Σχληαγκα δελ θαίλεηαη λα απαζρφιεζε ηδηαίηεξα ηνπο ζπληάθηεο ηνπ. Δηδηθφηεξα πξνβιεκαηηθέο είλαη νη ξπζκίζεηο νη ζρεηηθέο κε ηνλ ειάρηζην λφκηκν κηζζφ, φπσο θαηνρπξψλεηαη κε ηελ Δζληθή Γεληθή Σπιινγηθή Σχκβαζε Δξγαζίαο. Καη αξράο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 7 ε δπλαηφηεηα απφθιηζεο απφ ηνλ ειάρηζην λφκηκν κηζζφ βάζεη ησλ πξνβιέςεσλ θιαδηθψλ θαη νκνηνεπαγγεικαηηθψλ ζζε. Ζ ξχζκηζε απηή είλαη πξνβιεκαηηθήο ζπληαγκαηηθφηεηαο, αθελφο ελφςεη ηεο θαηνρχξσζεο απφ ην άξζξν 22 παξ. 1 ηνπ Σπληάγκαηνο δίθαησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο, αθεηέξνπ θαη θπξίσο- ιφγσ ηεο θαηνρχξσζεο ζηελ ίδηα δηάηαμε ηεο ίζεο ακνηβήο γηα ίζε εξγαζία. Καηά ηε γλψκε κνπ, ην άξζξν 22 παξ. 1 θαη 2 ιεηηνπξγεί φρη κφλνλ σο θαηεπζπληήξηα δηάηαμε αιιά θαη σο γλήζην ππνθεηκεληθφ δηθαίσκα 48 Αηηηνινγηθή Έθζεζε, ζ Βι. θαη Μπ. Αλζφπνπιν, Κξίζε θαη Δξγαζία, Έζλνο, 19/5/

15 πνπ θαηνρπξψλεη δίθαηεο, αζθαιείο θαη πγηεηλέο ζπλζήθεο εξγαζίαο 50. Γίθαηεο ζπλζήθεο εξγαζίαο είλαη απηέο πνπ εμαζθαιίδνπλ ην ζεβαζκφ ηεο αλζξψπηλεο αμίαο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο 51, ζχκθσλα κε ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο θαη ζε αληαπφθξηζε κε ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ έρεη δηακνξθσζεί ζηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή ζηε ρψξα 52. Σπκπεξηιακβάλνπλ ηελ απαίηεζε γηα έλα αμηνπξεπή κηζζφ 53 θαη έλα ινγηθφ σξάξην εξγαζίαο 54. Δλφςεη ησλ παξαπάλσ, ε θαηάξγεζε, νπζηαζηηθά, ηνπ θαηψηαηνπ λφκηκνπ κηζζνχ θαίλεηαη λα πξνζθξνχεη ζηηο αλσηέξσ ζπληαγκαηηθέο επηηαγέο 55. Πξφδεια αληηζπληαγκαηηθή θαη αληίζεηε ζην θνηλνηηθφ δίθαην είλαη, εμάιινπ, ε ξχζκηζε ηεο παξ. 9 ε, ε νπνία πξνβιέπεη φηη κε πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, πνπ εθδίδνληαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο κπνξεί λα θαζνξίδεηαη θαηψηαην εκεξνκίζζην ησλ λέσλ ειηθίαο θάησ ησλ 25 εηψλ πνπ εηζέξρνληαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο γηα πξψηε θνξά, πξνθαλψο θαηψηεξν απφ απηφ πνπ πξνβιέπεη ε Δζληθή Γεληθή Σπιινγηθή Σχκβαζε Δξγαζίαο. Ζ ελ ιφγσ ξχζκηζε είλαη, θαη αξράο, επζέσο αληίζεηε ζην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξ. 22 παξ. 1 Σ, πνπ παξέρεη ζηνλ εξγαδφκελν 50 Βι. Γ. Καηξνχγθαιν, Τα Κνηλσληθά Γηθαηψκαηα, Α. Σάθθνπιαο, Αζήλα, 2006, ζ. 133 k.e. 51 Πξβι. Γ. Λεβέληε, Τα θνηλσληθά δηθαηψκαηα ηνπ πνιίηε, φ.π., ζ. 164, Γ. Κνπθηάδε, Ζ θίλεζε γηα ηελ δεκηνπξγία αλζξψπηλσλ φξσλ εξγαζίαο, ΔΔξγΓ Πξβι. θαη ηηο ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο ηεο Κπβεξλεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Κνηλσληθνχ Φάξηε ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, CG/Ch. Soc. (74) 14. ζ. 6) ζ Αλάινγε είλαη θαη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Θεκειηψδνπο Νφκνπ ηεο ΟΓΓ, θαηά ηελ νπνία «ε ακνηβή ηεο εξγαζίαο πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ εξγαζηαθή απφδνζε θαη λα εμαζθαιίδεη ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ζηηο νηθνγέλεηεο ηνπο δηαβίσζε ζχκθσλε πξνο ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα». 53 Ο φξνο "αμηνπξεπήο" κηζζφο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 4 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Φάξηε θαη εξκελεχεηαη σο "ν κηζζφο εθείλνο πνπ ηθαλνπνηεί ηηο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πλεπκαηηθέο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ." (Σπκπεξάζκαηα Η, ζ. 26 βι. θαη Γ. Κξαληδηψηε, Ο Δπξσπατθφο θνηλσληθφο ράξηεο, , Δπηζεψξεζε ΔΚΚΔ, 28, ζ Πξβι. θαη ην άξζξν 2 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Φάξηε. Καηά ηα φξγαλα ειέγρνπ ηεο εθαξκνγήο ηνπ Φάξηε, ν φξνο "ινγηθφο" είλαη ζρεηηθφο θαη πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο εθάζηνηε πεξηζηάζεηο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. 55 Βι. ηηο ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο ηεο Έθζεζεο ηεο Δπηζηεκνληθήο Υπεξεζίαο ηεο Βνπιήο, ζ. 6, πξβι. Η. Κνπθηάδε, Δξγαηηθφ ίθαην-αηνµηθέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, 2009, ζει. 32 θαη 43 επ., Γ. Λεβέληε, Τα θνηλσληθά δηθαηψµαηα ηνπ πνιίηε, ΤνΣ 1976, ζει. 126, Κ. Φξπζφγνλν, Αηνκηθά θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα, φ.π., ζ. 522, Σ. Μνπδφπνπιν, Τν δηθαίσκα εξγαζίαο ζην άξζξν 22 παξ. 1 ηνπ Σπληάγκαηνο, ζε Σχληαγκα θαη εξγαζηαθέο ζρέζεηο, Δθδνζε Δπηζεψξεζεο Δξγαηηθνχ Γηθαίνπ, Αζήλα, , ζ. 124, Τ. Παπαδεκεηξίνπ, Ζ δηαζθάιηζε ηνπ θαηψηαηνπ νξίνπ ηνπ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο ηνπ εξγαδνκέλνπ, Αλάηππν. Τξαπινχ- Τδαλεηάηνπ, Τν δηθαίσµα εξγαζίαο ζην πεδίν έληαζεο µεηαμχ Σπληάγµαηνο θαη θνηλσληθήο πξαγµαηηθφηεηαο, ζε Δξγαηηθφ δίθαην θαη βηνµεραληθή θνηλσλία, 1977, ζει Κ. Παπαδεµεηξίνπ, Τν θνηλσληθφ δηθαίσµα ζηελ εξγαζία ζε «Κνηλσληθά δηθαηψµαηα θαη θξίζε ηνπ Κξάηνπο Πξφλνηαο» - Όµηινο Αξηζηφβνπινο Μάλεζεο, 2006, ζ

16 δηθαίσκα λα αμηψζεη ίζε ακνηβή γηα ίζε εξγαζία 56, εθφζνλ νη ελ ιφγσ λένη ζα πιεξψλνληαη ιηγφηεξν γηα ίδηα εξγαζία. Δίλαη, φκσο, θαη θξαπγαιέα αληίζεηε ζηηο ξπζκίζεηο ησλ Οδεγηψλ 2000/43/ΔΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 29εο Ηνπλίνπ 2000 θαη 2000/78/ΔΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 27εο Ννεκβξίνπ 2000, πνπ απαγνξεχνπλ θάζε δπζκελή δηάθξηζε ιφγσ ειηθίαο ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο θαη ελζσκαηψζεθαλ ζηελ εζληθή έλλνκε ηάμε κε ην λ. 3304/2005 «Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ» 57. Γ-3 Αληηζπληαγκαηηθφηεηα ησλ κηζζνινγηθψλ ξπζκίζεσλ θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο ζπιινγηθήο απηνλνκίαο Τν άξζξν Τξίην πεξηιακβάλεη ζεηξά ξπζκίζεσλ γηα ηελ κείσζε ησλ απνδνρψλ φρη κφλνλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ αιιά θαη ηνπ πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ. Δίλαη ζαθέο φηη νη ελ ιφγσ ξπζκίζεηο απνηεινχλ ζεκαληηθφ πεξηνξηζκφ ηεο ζπιινγηθήο απηνλνκίαο, φπσο θαηνρπξψλεηαη ζπληαγκαηηθά απφ ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξ Βάζεη ηεο ζπληαγκαηηθήο απηήο δηάηαμεο, ε ζπιινγηθή δηαπξαγµάηεπζε απνηειεί ηνλ θχξην ξπζµηζηηθφ παξάγνληα ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, θαηά πεξηνξηζκφ ηεο παληνδπλακίαο ηνπ λνκνζέηε 59, κε απνηέιεζκα φξνο ζπιινγηθήο ζχµβαζεο εξγαζίαο λα κελ µπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ή λα θαηαξγεζεί µε ηππηθφ λφµν. Τα αλσηέξσ εληζρχνληαη ηφζν απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ηεζλνχο Σχµβαζεο Δξγαζίαο 151/ , νη νπνίεο επηηάζζνπλ ηνλ δηαθαλνληζµφ ησλ φξσλ απαζρφιεζεο ζηε δεµφζηα δηνίθεζε µε δηαπξαγµαηεχζεηο ή δηαδηθαζία πεξηβαιιφµελε απφ εγγπήζεηο αλεμαξηεζίαο θαη αµεξνιεςίαο, φζν θαη ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ΣΔ 154/ , ην νπνίν απαηηεί λα ιαµβάλνληαη ζπµβαηά µε ηηο εζληθέο ζπλζήθεο κέηξα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ζπιινγηθήο δηαπξαγµάηεπζεο Βι. π.ρ. ΑΠ (Οι.) 32/93, 2057/90, ΔΔΝ Οη εμαηξέζεηο πνπ εηζάγεη ην άξζξν 11 παξ. 1 α ηνπ λφκνπ σο «δηθαηνινγεκέλε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε ιφγσ ειηθίαο» πξέπεη, θαηά ηε γλψκε κνπ, λα εξκελεπηνχλ σο εθ ηεο θχζεο ηνπο, νηη αθνξνχλ ζε κέηξα ζεηηθήο θαη φρη δπζκελνχο δηάθξηζεο. 58 Βι. ζρεηηθά θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηεο Έθζεζεο ηεο Δπηζηεκνληθήο Υπεξεζίαο ηεο Βνπιήο, ζ. 7 θ.ε., επίζεο ηελ Έθζεζε ηεο ίδηαο επί ηνπ Νζρ «Πξνζηαζία ηεο εζληθήο νηθνλνµίαο - Δπείγνληα µέηξα γηα ηελ αληηµεηψπηζε ηεο δεµνζηνλνµηθήο θξίζεο» (λ. 3383/2010). 59 Βι. Κ. Φξπζφγνλν, Αηνµηθά θαη Κνηλσληθά ηθαηψµαηα, 2002, ζει Κπξψζεθε µε ηνλ λ. 2405/ Κπξψζεθε µε ην λ. 2403/ Βι. ζρεηηθά Γ. Καηξνχγθαινπ, Οη ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ: έλα παξάδεηγκα ακθηζβήηεζεο ηνπ "αλαζεσξεηηθνχ θεθηεκέλνπ" ηεο αλαζεψξεζεο ηνπ 2001 ΤνΣ

17 Δπίζεο, ηα άξζξα 6 θαη 12 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Φάξηε 63 θαηνρπξψλνπλ ην δηθαίσµα απηφ. Τν Σπκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο δέρεηαη ζρεηηθά, φηη µε ηελ αλσηέξσ ζπληαγµαηηθή δηάηαμε «πεξησξίζζε ε ππφ ην θξάηνο ησλ πξνγελεζηέξσλ ζπληαγµάησλ αλαγλσξηδφµελε παληνδπλαµία ηνπ λνµνζέηνπ» θαη φηη µε απηή «ηίζεηαη θξαγµφο εηο ηελ παληνδπλαµία ηνπ λνµνζέηνπ θαηά ηε ξχζµηζηλ ησλ ελ ιφγσ ζεµάησλ, νχησο ψζηε λα θαζίζηαηαη αληίζεηνο πξνο ηελ ζπληαγµαηηθήλ ηαχηελ δηάηαμηλ ε άζθεζηο ηεο λνµνζεηηθήο αξµνδηφηεηαο θαηά ηξφπν άγνληα εηο πιήξε απνδπλάµσζηλ ηνπ ζεζµνχ», ελψ εηδηθφηεξα γηα ηηο απνδνρέο ησλ εξγαδνµέλσλ, ε Οινµέιεηα δέρζεθε φηη ν θαζνξηζµφο ησλ απνδνρψλ ηνπο «δελ µπνξεί λα γίλεη απφ ην λφµν θαηά ηξφπν απνθιεηζηηθφ, λα αθαηξεζεί δειαδή απφ ηελ χιε ηεο ζπιινγηθήο ζπµβάζεσο» 64. Δίλαη αιήζεηα φηη ην ηθαζηήξην δέρεηαη, επίζεο, φηη ιφγνη γεληθφηεξνπ θνηλσληθνχ ζπµθέξνληνο, ζπλδεφµελνη µε ηε ιεηηνπξγία ηεο εζληθήο νηθνλνµίαο, ηεξνπµέλεο δε ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο, δηθαηνινγνχλ ηελ απνθιεηζηηθή απφ ηνλ λφµν ξχζµηζε ησλ απνδνρψλ είηε φισλ ησλ µηζζσηψλ είηε θαηεγνξηψλ µηζζσηψλ 65. Όπσο φκσο αλαπηχρζεθε παξαπάλσ (Γ-1) ν ιφγνο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ επηθαιείηαη ν λφκνο δελ είλαη ζπληαγκαηηθφο. Πεξαηηέξσ, κε ηελ παξ. 8 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ επεθηείλνληαη νη αλσηέξσ πεξηνξηζκνί θαη πεξηθνπέο απνδνρψλ θαη ζηηο αηνκηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο. Ο λφκνο είλαη, επί ηνπ πξνθεηκέλνπ, αληίζεηνο ζηελ ειεπζεξία ησλ ζπκβάζεσλ, φπσο θαζηεξψλεηαη ζην άξζξν 5 παξ. 1 ηνπ Σπληάγκαηνο, 66. Καηά ηε λνκνινγία: «Με ηελ ειεπζεξία ησλ ζπµβάζεσλ, δελ ζπµβηβάδεηαη θαηαξρήλ, µεηαγελέζηεξε επέµβαζε ηνπ λνµνζέηε, πεξηνξηζηηθή ηεο ειεπζεξίαο απηήο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε ειεπζεξία ησλ ζπµβάζεσλ πξνζβάιιεη ηα δηθαηψµαηα ησλ άιισλ ή αζθείηαη θαηά παξαβίαζε ηνπ Σπληάγµαηνο ή ελέρεη πξνζβνιή ησλ ρξεζηψλ εζψλ, θαζψο επίζεο θαη θαηά ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αζθείηαη πξνο βιάβε ηεο εζληθήο νηθνλνµίαο 67. Οη ελ ιφγσ πεξηθνπέο ελδερνκέλσο πξνζθξνχνπλ θαη ζην άξζξν 1 ηνπ Πξψηνπ Πξφζζεηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο Δπξσπατθήο Σχκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ησλ ζεκειησδψλ Διεπζεξηψλ, πνπ θαηνρπξψλεη ην ζεβαζκφ ηεο πεξηνπζίαο ηνπ 63 Κπξψζεθε µε ηνλ λ. 1426/ ΣηΔ (Οι) 632/1978, ΤνΣ 1978, ζει ΣηΔ (Οι) 2287/1987, ΝνΒ 1987, ζει. 1096, Δ 1987, ζει. 250, θαζψο θαη ΣηΔ 1975/1991, ΤνΣ 1991, ζει Bι., αληί άιισλ, Μηρ. Σηαζφπνπιν, Γεληθφ Δλνρηθφ ίθαην, Αζήλα Θεζζαινλίθε, 2004, 13 αξ. 5 επ., 58 επ., θαη Απ. Γεσξγηάδε, Δλνρηθφ ίθαην, Γεληθφ Μέξνο, Αζήλα, 1999, αξ. 3 επ. 67 ΑΠ 1465/2001, Διι λε 2003, ζει

18 πξνζψπνπ, ηελ νπνία κπνξεί λα ηε ζηεξεζεί κφλν γηα ιφγνπο δεκφζηαο σθέιεηαο 68. Σηελ έλλνηα ηεο πεξηνπζίαο πεξηιακβάλνληαη φρη κφλν ηα εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα, αιιά θαη ηα δηθαηψκαηα "πεξηνπζηαθήο θχζεσο" θαη ηα θεθηεκέλα "νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα" θαη εηδηθφηεξα απαηηήζεηο, εθφζνλ ππάξρεη λφκηκε πξνζδνθία, κε βάζε ην ηζρχνλ, έσο ηελ πξνζθπγή ζην δηθαζηήξην, δίθαην, φηη κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ δηθαζηηθά 69. Παξφκνηαο θχζεο είλαη θαη ηα ελνρηθά δηθαηψκαηα επί ηνπ κηζζνχ ηα νπνία απνξξένπλ απφ ηελ εξγαζηαθή ζρέζε, φπσο θαη νη λφκηκεο πξνζδνθίεο απαηηήζεσλ, φπσο είλαη θαη απηέο πνπ απνξξένπλ απφ ζζε 70. Γ-3 Η αληηζπληαγκαηηθφηεηα ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ξπζκίζεσλ Ο λφκνο πξνβιέπεη ζην άξζξν Τξίην ζεηξά πεξηνξηζηηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηηο ζπληάμεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηθνπψλ ησλ επηδνκάησλ («δψξσλ») Φξηζηνπγέλλσλ Πάζρα θαη αδείαο 71. Οη πξνβιέςεηο απηέο είλαη πξνδήισο αληηζπληαγκαηηθέο, ιφγσ αληίζεζεο πξνο ην άξζξν 73 παξ. 2 ηνπ Σπληάγκαηνο, πνπ επηβάιεη ηα λνκνζρέδηα γηα ηηο ζπληάμεηο λα είλαη εηδηθά, κε πνηλή κάιηζηα ηελ αθπξφηεηα. Δπίζεο, δελ ππνβιήζεθε ε πξνβιεπνκέλε απφ ηελ ίδηα δηάηαμε αλαγθαία γλσκνδφηεζε ηνπ ΔΣ 72. Ο λ. 3845/2010 δελ ξπζκίδεη εμαληιεηηθά ην αζθαιηζηηθφ, εθφζνλ ζα επαθνινπζήζεη άιιν λνκνζρέδην. Τα κλεκφληα, φκσο, πεξηιακβάλνπλ θαηεπζπληήξηεο δηαηάμεηο πνπ εάλ πινπνηεζνχλ, ελδερνκέλσο λα κεηψζνπλ ηηο ζπληάμεηο ζε επίπεδα κε αλεθηά απφ ηε ζπληαγκαηηθή θαη ηε δηεζλή έλλνκε ηάμε Βι. πάγηα λνµνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ ηθαζηεξίνπ ησλ ηθαησµάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, ζην εμήο Δ...Α., Pressos Compania Naviera SA θαηά Βειγίνπ ηεο , Pine Valley Development θαηά Ηξιαλδίαο ηεο , Γεσξγηάδεο θαηά Διιάδνο ηεο , ΣηΔ 3739/1999, Δ..Κ.Α. 1999, ζει Βι. ΑΠ (Οι) 40/1998, 33/ Van der Mussele v. Belgium, απφθαζε ηεο 23εο Ννεκβξίνπ 1983, Series A no. 70, ζ. 23, ζθ. 48, Pine Valley Developments v. Ireland απφθαζε ηεο 29εο Ννεκβξίνπ 1991, Series A no. 222, ζ. 23, ζθ. 51; Pressos Compania Naviera S.A. v. Belgium, απφθαζε ηεο 20εο Ννεκβξίνπ 1995, Series A no. 332, ζ. 21, ζθ. 31, πξβι. ελδεηθηηθά Β. Καξάθσζηα, Πεξηνπζία θαη ππεξλνκνζεηηθή πξνζηαζία ηεο πεξηνπζίαο, ΓΗΚΖ 2005, 547 θαη ΑΠ 1295/2004 θαη 104/2009, ΑΠ (Οι.) 33/2002, ΑΠ 1465/2001, ΑΠ (Οι) 40/1998, ΑΠ 510/2002, 957/2002, 71/2003, 79/ Άξζξν Τξίην, παξ ΔΣ (Οι.) 301/ Βι. ζρεηηθά Γ. Καηξνχγθαινπ, Τα Κνηλσληθά Γηθαηψκαηα, φ.π., ζ. 166 θ.ε., Ξ. Κνληηάδε, Σπληαγκαηηθέο εγγπήζεηο θαη ζεζκηθή νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιεηαο, Α. Σάθθνπιαο, Αζήλα, 2004, ζ. 385 θ.ε., Α. Σηεξγίνπ, Ζ ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, Σάθθνπιαο, Θεζζαινλίθε, 1994, ζ. 24 Α. Παπατσάλλνπ, Τν Σχληαγκα θαη ε κείσζε ηεο θξαηηθήο πξνζηαζίαο ζην ρψξν ησλ θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ, ΔΓΚΑ ΛΓ θαη 737 Γ. Παπαδεκεηξίνπ (Ζ ζπληαγκαηηθφηεηα ηεο θαηάξγεζεο απνθαηαζηαηηθψλ ξπζκίζεσλ ππέξ ησλ αγσληζηψλ ηεο 18

19 Τν ΔΓΓΑ, αλ θαη πξνζηαηεχεη ηηο ζπληάμεηο σο πεξηνπζηαθφ δηθαίσκα ζην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Πξψηνπ Πξφζζεηνπ Πξσηνθφιινπ αλαγλσξίδεη, θαη αξρήλ, κεγάιν εχξνο επρέξεηαο εθηηκήζεσο ππέξ ησλ εζληθψλ αξρψλ, νχησο ψζηε αθφκε θαη ξπζκίζεηο πνπ εηζάγνπλ δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε παξφκνησλ θαηαζηάζεσλ λα ζεσξνχληαη δηθαηνινγεκέλεο εθφζνλ δελ «ζηεξνχληαη πξνδήισο ινγηθήο βάζεσο». Έηζη, ε λνκνινγία δελ πξνζηαηεχεη νχηε ζπγθεθξηκέλν πνζφ ζχληαμεο, νχηε εκπνδίδεη ηελ κεηαξξχζκηζε επί ην δπζκελέζηεξν ησλ φξσλ ρνξήγεζεο ηεο ζχληαμεο 74, αλ θαη νιηθή ζηέξεζε ηεο ζπληζηά πξνζβνιή ηνπ ζρεηηθνχ πεξηνπζηαθνχ δηθαηψκαηνο 75. Καηά ην Γηθαζηήξην, επίζεο, πξνζηαηεχνληαη κφλνλ ηα ζεκειησκέλα ζην λφκν ψξηκα ζπληαμηνδνηηθά δηθαηψκαηα: «κφλε ε ειπίδα λα αλαγλσξηζζεί έλα πεξηνπζηαθφ δηθαίσκα φηαλ δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα αζθεζεί απνηειεζκαηηθά δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο «αγαζφ» πνπ πξνζηαηεχεη ην άξζξν 1 ηνπ ΠΠΠ» 76. Με αλάινγν ζθεπηηθφ θξίζεθε φηη επί κε ψξηκσλ ζπληάμηκσλ δηθαησκάησλ δελ ζπληζηά παξάβαζε ηεο Σχκβαζεο ε πηζαλή απνζηέξεζε κειινληηθψλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ 77. Καη ε ειιεληθή λνκνινγία, παξά αληηξξήζεηο ηεο ζεσξίαο, επηηξέπεη, γεληθά, ηε ζρεηηθή κείσζε ηεο αζθαιηζηηθήο πξνζηαζίαο αθφκε θαη έλαληη νξηζκέλσλ κφλνλ θαηεγνξηψλ αζθαιηζκέλσλ 78. Έρεη θξηζεί φηη δελ είλαη αληίζεηε ζην Σχληαγκα ε κείσζε ηνπ πνζνχ ζπληάμεσλ 79 ή ε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ησλ παξνρψλ 80 ή ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ ζρεηηθψλ πξνυπνζέζεσλ 81, αθφκε θαη εάλ ζπλεπάγεηαη κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δηθαηνχρσλ 82. Όια ηα παξαπάλσ φκσο αθνξνχλ ζρεηηθέο κεηψζεηο ηεο αζθαιηζηηθήο πξνζηαζίαο πνπ δελ πιήηηνπλ ηνλ ππξήλα ηνπ δηθαηψκαηνο, ήηνη ηελ παξνρή ζχληαμεο πνπ λα θαιχπηεη αμηνπξεπψο ηηο αλάγθεο δηαβίσζεο. Τφζν ε λνκνινγία ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Δπξσπατθνχ εζληθήο αληίζηαζεο, ΔΓΚΑ ΛΓ, , Γ. Βαθαιφπνπινο, Τα θαηψηαηα φξηα ζπληάμεσλ κηζζσηψλ κεηά ην λ. 2048/92, ΔΚΓΑ Απφθαζε Αδηλάο θαηά Κχπξνπ ηεο Απνζηνιάθεο θαηά Διιάδνο ηεο , αξ /07 76 Aπφθαζε Gratzinger θαη Gratzingerova θαηά Γεκνθξαηίαο ηεο Τζερίαο, ηεο , αξ / Aπφθαζε Δπηηξνπήο Wanda Paruszewska θαηά Πνισλίαο ηεο , πξβι. ΣηΔ 995/04, 3458/02, 2776/00, 3739/99 78 ΣηΔ 898/79, ΣηΔ 2973/91, ΑΠ 450/ ΣηΔ 967/87, /83, 1511/82, 1508/82, 40/85, 797/ ΣηΔ 2149/2001, 3824/2000, 2745/1999, 1635/89, 241/89, 2913/83, 3852/79 81 ΣηΔ 139/2002, 2888/1999, 3127/2000, 4516/1997, 3177/1998, ΣηΔ 3010/ ΣηΔ 2022/82. 19

20 Κνηλσληθνχ Φάξηε 83, φζν θαη ε λνκνινγία ζπληαγκαηηθψλ δηθαζηεξίσλ έρνπλ ζεσξήζεη αληηζπληαγκαηηθή ηελ ππνβάζκηζε ησλ παξνρψλ θάησ απφ ην επίπεδν ηεο εμαζθάιηζεο αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο 84. Γ- Ανηί επιλόγοσ: Υπάρτει εναλλακηική λύζη; Τη λφεκα έρνπλ φια ηα πξνεγνχκελα εάλ δελ ππάξρεη ελαιιαθηηθή ιχζε ζηνλ νδνζηξσηήξα ΓΝΤ-ΔΚΤ-ΔΔ; Οπζηαζηηθά ε Κπβέξλεζε (κε ηηκεηηθή εμαίξεζε ηνλ Υπνπξγφ Απαζρφιεζεο) έρεη απνδερζεί ην αλαπφθεπθην ηεο ππνηαγήο ζηηο επηηαγέο ηνπ ΓΝΤ, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Τξάπεδαο σο κνλφδξνκν γηα ην ρεηξηζκφ ηνπ ρξένπο. Σε φ,ηη αθνξά ην λνκηθφ ζθέινο ηνπ ζέκαηνο, ε απάληεζε είλαη δεδνκέλε: Τα ζπληαγκαηηθά δηθαηψκαηα θαη νη ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ Σπληάγκαηνο κπνξεί λα απνηειέζνπλ έλα ηειεπηαίν αλάρσκα απέλαληη ζηηο πην αθξαίεο πιεπξέο ηεο επηρεηξνχκελεο θαηεδάθηζεο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο. Σε φιεο ζρεδφλ ηηο ρψξεο πνπ επηρεηξήζεθε ε επηβνιή ησλ κέηξσλ ηεο ζπλαίλεζεο ηεο Οπάζηγθηνλ, πνιιά απφ απηά θξίζεθαλ αληηζπληαγκαηηθά. Δλδεηθηηθά θαη κφλνλ γηα ηηο πεξηθνπέο ησλ ζπληάμεσλ, εθδφζεθαλ νη εμήο απνθάζεηο ζπληαγκαηηθψλ δηθαζηεξίσλ: Τν Σπληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην ηεο Λεηνλίαο κε ηελ απφθαζε ηνπ ηεο 21εο Γεθεκβξίνπ 2009 έθξηλε αληηζπληαγκαηηθή ηε κείσζε ησλ ζπληάμεσλ απφ 10% κέρξη θαη 70%, θαη εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΓΝΤ 85. Τν Γηθαζηήξην έθξηλε φηη νη «ζπκθσλίεο πνπ ππνγξάθνληαη κε ηνπο δηεζλείο δαλεηζηέο δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ σο επηρείξεκα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ". Θεψξεζε αληηζπληαγκαηηθφ ην ζρεηηθφ λφκν, σο αληίζεην φρη κφλν κε ην δηθαίσκα ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε (άξζξν 109 ηνπ ιεηνληθνχ Σπληάγκαηνο) θαη ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο (άξζξν 91), αιιά θαη κε ηε δεκνθξαηηθή αξρή θαη ηελ αξρή ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο (άξζξν 1). Τν Σπληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην ηεο Κνινκβίαο κε ηελ απφθαζε ηνπ C-754 έθξηλε αληηζπληαγκαηηθφ ην λφκν πνπ πξνέβιεπε άλνδν ησλ νξίσλ ειηθίαο απφ ηα 60 ζηα 62 έηε απφ ην έηνο 2014, σο αληίζεην ζηε 83 Conclusions XVIII-1 (Greece) ζ. 13, Conclusions XVIII-1 (United Kingdom), ζ Conclusions XVI- 1, Statement of Interpretation on Article 12, ζ. 11. Βι. ζρεηηθά G. Katrougalos, Constitutional limitations of Social Security Privatisations: A human rights approach, European Journal of Social Security, 2010, ζ Bι. ηδίσο ηελ πνιχ ζεκαληηθή απφθαζε ηνπ Γεξκαληθνχ Σπληαγκαηηθνχ Γηθαζηεξίνπ ηεο 2/9/2010, 1 BvL 1/09, 1 BvL 3/09, 1 BvL 4/09 ηηο απνθάζεηο ηνπ Οπγγξηθνχ Σπληαγκαηηθνχ Γηθαζηεξίνπ ΑΒ 43/95, 32/91, 26/93 θαη ηηο απνθάζεηο ησλ Σπληαγκαηηθψλ Γηθαζηεξίσλ Λεηνλίαο, Κνινκβίαο θαη Αξγεληηλήο πνπ παξαηίζεληαη παξαθάησ, παξάγξαθνο Γ, ππνζεκεηψζεηο 85, 86 θαη Ζ απφθαζε παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ Κ. Γηαλλαθφπνπιν, Τν θξάηνο δηθαίνπ θαη ε εζληθή θπξηαξρία κπξνζηά ζην ΓΝΤ, ζε απηήλ ηελ Δθεκεξίδα. η. 1/2010, ζ

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Memoranda sunt Servanda?

Memoranda sunt Servanda? Memoranda sunt Servanda? H συνταγµατικότητα του νόµου 3845/2010 και του µνηµονίου για τα µέτρα εφαρµογής των συµφωνιών µε ΝΤ, ΕΕ και ΕΚΤ Γιώργου Σ.Π. Κατρούγκαλου, Αν. Καθηγητή ΠΘ Οι αλλοδαποί που δανείζουν

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο έλεγσορ νομιμόηηηαρ εθνικών και εςπωπαϊκών ππάξεων πος αθοπούν ζηην ελληνική δημοζιονομική πποζαπμογή

Ο έλεγσορ νομιμόηηηαρ εθνικών και εςπωπαϊκών ππάξεων πος αθοπούν ζηην ελληνική δημοζιονομική πποζαπμογή ΠΕΣΡΟ ΣΑΓΚΟ Καθηγηηήρ, Νομική σολή Α.Π.Θ. Ο έλεγσορ νομιμόηηηαρ εθνικών και εςπωπαϊκών ππάξεων πος αθοπούν ζηην ελληνική δημοζιονομική πποζαπμογή Γελ ζθνπεχσ λα γίλσ ηηκεηήο ησλ πνιηηηθψλ απνθάζεσλ πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Πποζαπμογή ηος Δλληνικού δικαίος. ζηον ππόηςπο νόμος ηος έηοςρ 1997 για ηη «Γιαζςνοπιακή

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Πποζαπμογή ηος Δλληνικού δικαίος. ζηον ππόηςπο νόμος ηος έηοςρ 1997 για ηη «Γιαζςνοπιακή ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Πποζαπμογή ηος Δλληνικού δικαίος ζηον ππόηςπο νόμος ηος έηοςρ 1997 για ηη «Γιαζςνοπιακή πηώσεςζη» ηηρ Δπιηποπήρ ηων Ηνωμένων Δθνών για ηο Γιεθνέρ Δμποπικό Γίκαιο». ΓΙΑΤΝΟΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η πποζηαζία ηυν θεμελιυδών δικαιυμάηυν ζε ενυζιακό επίπεδο και ο Χάπηηρ: Η πποδπομική ζκέτη και η ζςμβολή ηος Γιώπγος Παπαδημηηπίος 1

Η πποζηαζία ηυν θεμελιυδών δικαιυμάηυν ζε ενυζιακό επίπεδο και ο Χάπηηρ: Η πποδπομική ζκέτη και η ζςμβολή ηος Γιώπγος Παπαδημηηπίος 1 Η πποζηαζία ηυν θεμελιυδών δικαιυμάηυν ζε ενυζιακό επίπεδο και ο Χάπηηρ: Η πποδπομική ζκέτη και η ζςμβολή ηος Γιώπγος Παπαδημηηπίος 1 της Λίνας Παπαδοπούλου Δπ. Καθηγήηπιαρ Σςνηαγμαηικού Γικαίος Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οη «κεηακνξθώζεηο» ηνπ Σπληάγκαηνο θαη ην status mixtus

Οη «κεηακνξθώζεηο» ηνπ Σπληάγκαηνο θαη ην status mixtus Οη «κεηακνξθώζεηο» ηνπ Σπληάγκαηνο θαη ην status mixtus Νέδα Αθ. Κανελλοπούλος-Μαλούσος Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Σπγθξηηηθνχ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γεληθφ Τκήκα Γηθαίνπ, Πάληεην Παλεπηζηήκην Η εηζήγεζε πξαγκαηεύεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Γ Ο Τ Η Σ Η

Γ Ν Ω Μ Ο Γ Ο Τ Η Σ Η 1 Άξηο Γ. Καδάθνο Καζεγεηήο Δξγαηηθνύ Γηθαίνπ ζην Τκήκα Ννκηθήο ηεο Σρνιήο Ν.Ο.Π.Δ. ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο Γηθεγνξηθό Γξαθείν: Φξάγθσλ 3 Τ.Κ. 54626 Τει. 2310/535354, 541476, 530468

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Α )

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Α ) ΣΔΙ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΣΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Α ) ΠΑΝΣΔΛΑΚΗ ΜΑΡΙΛΔΝΑ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2010 1 1. ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΓΙΚΑΙΟ (α) Δηζαγσγή Η αλζξψπηλε πξνζσπηθφηεηα γελληέηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ππορ Αθήνα, 26 Αππιλίος 2013 Τθςποςπγό Ανάπηςξηρ & & Ανηαγωνιζηικόηηηαρ κ. Νόηη Μηηαπάκη

Ππορ Αθήνα, 26 Αππιλίος 2013 Τθςποςπγό Ανάπηςξηρ & & Ανηαγωνιζηικόηηηαρ κ. Νόηη Μηηαπάκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ Μηηποπόλεωρ 12-14 Σ.Κ. 10563 Αθήνα, Σηλ. 5202250 / 5202260 / 5202270 TELEFAX. 5227300 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Ππορ Αθήνα, 26 Αππιλίος 2013 Τθςποςπγό Ανάπηςξηρ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ / ΓΟ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ: ΠΑΝΣΔΛΔΡΗ ΓΛΤΚΔΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΒΑΛΑ 2007 1 Περιετόμενα Διζαγωγή 3 Μέρος I Η ιζόηηηα ηων δύο θύλων,

Διαβάστε περισσότερα

Βαζίιεο Γ. Τδέκνο, Γηδάθησξ Γεκνζίνπ θαη Δπξσπατθνχ Γηθαίνπ (Freiburg), Γηθεγφξνο, Δηδηθφο Δπηζηήκνλαο Σπλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε

Βαζίιεο Γ. Τδέκνο, Γηδάθησξ Γεκνζίνπ θαη Δπξσπατθνχ Γηθαίνπ (Freiburg), Γηθεγφξνο, Δηδηθφο Δπηζηήκνλαο Σπλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε Δεκοθραηηθό θράηος δηθαίοσ, δσζτερή οηθολοκηθά δεδοκέλα θαη ζσληαγκαηηθή ρήηρα «τρεοθρέλοσ» Βαζίιεο Γ. Τδέκνο, Γηδάθησξ Γεκνζίνπ θαη Δπξσπατθνχ Γηθαίνπ (Freiburg), Γηθεγφξνο, Δηδηθφο Δπηζηήκνλαο Σπλεγφξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

«ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε»

«ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε» Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: «ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε» Δπηβιέπνπζα: Σζηνύινπ Βαζηιηθή πνπδάζηξηα: Κόθθαιε Καιιηόπε ΑΘΖΝΑ-

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλέρεηα απεζηάιε ζην Δ.Κ.Κ.Α. ην ππ αξηζκ. VS/2007/0709 παξάξηεκα ηεο χκβαζεο επηρνξήγεζεο, ην νπνίν αθνξνχζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ

ηε ζπλέρεηα απεζηάιε ζην Δ.Κ.Κ.Α. ην ππ αξηζκ. VS/2007/0709 παξάξηεκα ηεο χκβαζεο επηρνξήγεζεο, ην νπνίν αθνξνχζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ Σν Μάην ηνπ 2007 εθπνλήζεθε απφ ην Σκήκα Έξεπλαο, Αλάπηπμεο & Δθπαίδεπζεο ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. Πξφηαζε ρεδίνπ δξάζεο κε ηίηιν: «χγρξνλεο ζηξαηεγηθέο ίζεο κεηαρείξηζεο: Κνηλσληθή Δλζσκάησζε θαη Ίζε πξφζβαζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα