Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παραζκεσή 25/02/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ Π Ο Η Ο Σ Ζ Σ Α Ε Ω Ζ Πιεξνθνξίεο: θ. Δ. Κνπηξνπκάλε ΑΠΟΠΑΜΑ Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Σξνπνπνίεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ Ρπκνηνκηθνύ ρεδίνπ ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο ζην Ο.Σ.455 ηεο Πεξηνρήο Πεπθάθηα κε ραξαθηεξηζκό ηνπ νηθνπέδνπ 01, σο Υώξνπ Πξόλνηαο (ηέγε Τπνζηεξηδόκελεο Γηαβίσζεο Αηόκσλ κε Αλαπεξία πνπ ραξαθηεξίδνληαη από λνεηηθή πζηέξεζε). ηελ Αγία Παξαζθεπή θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ εκέξα Σρίηη θαη ώξα ζπλήιζε ζε ΔΚΣΑΚΣΖ ΚΑΣΔΠΔΗΓΟΤΑ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ε Δπιηροπή Ποιόηηηας Εωής ηνπ Γήκνπ ύζηεξα από ηελ ππ αξηζκ. 7191/ έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ - Γεκάξρνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλα από ηνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/10. Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη απαξηία δεδνκέλνπ όηη από ην ζύλνιν ησλ 9 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα ηα 9 ήηνη: Παρόνηες 1. Β. Ενξκπάο - Πξόεδξνο 2. Γ. Λέθθαο 3. Δ. Καςνθεθάινπ 4. Γ. Μνπρηνύξε 5. Κ. Σζηακπάο 6. Η. Παύινπ 7. Α. Γθηδηώηεο 8. Α. Γάθε 9. Η. ηδέξεο Απόνηες 1

2 Αρτίζει η ζσνεδρίαζη ΠΡΟΔΛΔΤΔΗ ΑΠΟΥΧΡΖΔΗ ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΔΠΗ ΣΟΤ 1 οσ Ζ.Γ. ΘΔΜΑΣΟ ΘΔΜΑ: Σξνπνπνίεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ Ρπκνηνκηθνύ ρεδίνπ ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο ζην Ο.Σ.455 ηεο Πεξηνρήο Πεπθάθηα κε ραξαθηεξηζκό ηνπ νηθνπέδνπ 01, σο Υώξνπ Πξόλνηαο (ηέγε Τπνζηεξηδόκελεο Γηαβίσζεο Αηόκσλ κε Αλαπεξία πνπ ραξαθηεξίδνληαη από λνεηηθή πζηέξεζε). ΠΡΟΔΓΡΟ-ΓΖΜΑΡΥΟ: αο γλσξίδσ όηη: Με ηελ πξόηαζε ηξνπνπνίεζεο πνπ αλαιύεηαη παξαθάησ, πξνηείλεηαη ν ραξαθηεξηζκόο ηνπ νηθνπέδνπ 01 ηνπ Ο.Σ.455 σο Κνηλσθειήο Υώξνο Πξόλνηαο γηα ηελ αλέγεξζε θαηνηθίαο ή θαηνηθηώλ, νη νπνίεο ζα ζηεγάζνπλ «ηέγε Τπνζηεξηδόκελεο Γηαβίσζεο Αηόκσλ κε Αλαπεξία πνπ ραξαθηεξίδνληαη από λνεηηθή πζηέξεζε». Οη ηέγεο Τπνζηεξηδόκελεο Γηαβίσζεο (.Τ.Γ.) ησλ αηόκσλ κε Ν.Τ. ζε θαηνηθίεο, ζπκβάιιεη ζηελ ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο λα εμαζθαιίδεη ηε δπλαηόηεηα ηνπ πξσηαξρηθνύ δηθαηώκαηνο θάζε αηόκνπ γηα αμηνπξεπή ππνζηεξηδόκελε δηαβίσζε, κέζα από ηελ νπνία ζα αλαπηύζζνληαη νη δεμηόηεηεο θαη νη ηθαλόηεηέο ηνπ ζην κεγαιύηεξν βαζκό, ώζηε λα δηαβηώλεη ζην κέηξν ηνπ εθηθηνύ, κε ηξόπν θαηά ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν απηόλνκν θαη ελεξγό, ζην θνηλσληθό θαη θπζηθό πεξηβάιινλ. Οη θαηνηθίεο πνπ ζα θαηαζθεπαζηνύλ δελ ζα απνηεινύλ πξνζσξηλό θαηάιπκα, αιιά κόληκε δηακνλή, ελδερνκέλσο θαη δηα βίνπ παξακνλή, ζα πξνζνκνηάδνπλ κε νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ, ζα ζπκβάιινπλ ζηελ απνθπγή ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο ή ηδξπκαηνπνίεζεο θαη ε δηαβίσζε ησλ Π.ΝΟ.Τ ζε απηέο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί «θιεηζηή πεξίζαιςε» ή «λνζειεία». ύκθσλα κε ηελ αξηζκ. Π3β/Φ.ΓΔΝ/Γ.Π.νηθ.3394 Κνηλή Απόθαζε ησλ Τθ/γσλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλ/θώλ, Απαζρόιεζεο θαη Κνηλ/θήο Πξνζηαζίαο θαη Τγείαο θαη Κνηλ/θεο Αιιειεγγύεο «Πξνϋπνζέζεηο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο Σηεγώλ Υπνζηεξηδόκελεο Δηαβίσζεο Αηόκσλ κε Αλαπεξία πνπ ραξαθηεξίδνληαη από λνεηηθή πζηέξεζε» ( ΦΔΚ74Β/2007): Ζ.Τ.Γ. είλαη ην ζύλνιν ησλ ρώξσλ πνπ δηαηίζεληαη γηα ηε κόληκε δηαβίσζε θαηνηθία Π.ΝΟ.Τ., κε θαηάιιεια νξγαλσκέλε ππνζηήξημε. Σα Πξόζσπα κε Ννεηηθή Τζηέξεζε (Π.ΝΟ.Τ) «είλαη εηδηθή θαηεγνξία αηόκσλ κε Αλαπεξία (ΑκεΑ), πνπ ραξαθηεξίδνληαη από λνεηηθή πζηέξεζε θαη, ελδερνκέλσο, θηλεηηθέο ή αηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο ή δεπηεξνγελείο ςπρηθέο παζήζεηο θαη δηαηαξαρέο, θαη δελ κπνξνύλ λα δηαβηώζνπλ απηόλνκα ρσξίο θαηάιιειε ππνζηήξημε.» Οη Φορείς Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο.Τ.Γ. είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ, θεξδνζθνπηθνύ ή κε ραξαθηήξα, πνπ ηδξύνπλ.τ.γ. θαη παξέρνπλ ζηε ζπλέρεηα νξγαλσκέλα όιεο ηηο απαξαίηεηεο ππεξεζίεο γηα δηαβίσζε Π.ΝΟ.Τ. Οη γνλείο ή νη δηθαζηηθνί ζπκπαξαζηάηεο ησλ Π.ΝΟ.Τ. πνπ ελεξγνύλ σο θπζηθά πξόζσπα γηα ηα ηέθλα ηνπο ή ηα πξόζσπα ππό ηε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζή ηνπο δελ κπνξνύλ ζε θακία πεξίπησζε λα ζεσξεζνύλ Φνξείο. 2

3 Ο Φνξέαο νθείιεη λα παξέρεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη πξέπεη λα εμαζθαιίδεη πγηεηλή, άλεηε θαη αζθαιή δηακνλή, πγηεηλή θαη ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή, κέξηκλα γηα ηελ ζπλερή ηαηξηθή θξνληίδα, ηελ πηζαλή εηζαγσγή ζε λνζειεπηηθό ίδξπκα, ηελ θαηάιιειε ςπραγσγία θαη αγσγή αλάπηπμεο θαη δηαηήξεζε δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ, ηε ζπλεπή θαη ζπλερή ζπλεξγαζία ησλ ππεύζπλσλ γηα θάζε ηνκέα θξνληίδαο θαη αγσγήο, ηόζν κεηαμύ ηνπο, όζν θαη κε ηνπο γνλείο θαη ζπκπαξαζηάηεο ησλ θηινμελνπκέλσλ. Οη.Τ.Γ. απνηεινύλ «καηοικίες». Αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ θηινμελνπκέλσλ δηαθξίλνληαη ζε δηακεξίζκαηα, πνπ δηαβηνύλ από έλα έσο ηέζζεξα άηνκα θαη ζε νηθνηξνθεία, πνπ δηαβηνύλ από πέληε έσο ελλέα θηινμελνύκελνη θαη εμππεξεηνύληαη από ην απαξαίηεην γηα θάζε θαηεγνξία πξνζσπηθό. Ζ ρσξνζέηεζε ησλ.τ.γ. όπνπ ππάξρεη Γ.Π.. επηηξέπεηαη ζε πεξηνρέο γεληθήο ή ακηγνύο θαηνηθίαο, ή εληόο νηθηζκνύ ή πόιεο, αθόκα θαη ζε εθηόο ζρεδίνπ πεξηνρέο αξθεί λα εμππεξεηνύληαη από ΜΜΜ ή άιιν κέζν θαη από δίθηπα ΓΔΖ, ΔΤΓΑΠ, ΟΣΔ θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε δηαξθήο θαη ηαθηηθή επηθνηλσλία θαη ζρέζε ησλ θηινμελνπκέλσλ κε ηε δσή θαη ηε δξάζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Οη Γεληθέο θαη εηδηθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ρώξσλ θαζνξίδνληαη από ηα άξζξα 8 θαη 9 ηεο παξαπάλσ απόθαζεο. Δπλαηόηεηα ρσξνζέηεζεο Σ.Υ.Δ. ζην νηθόπεδν 01 Ζ εγθαηάζηαζε.τ.γ. ζην νηθόπεδν 01 είλαη δπλαηή θαη κπνξεί λα αλαπηπρζεί ζε έλα θηίξην ή ζε δύν ή θαη ηξία θηίξηα, αλάινγα κε ηε κειέηε ρσξνζέηεζεο ησλ θνηλόρξεζησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ θηηξίνπ ή ησλ θηηξίσλ θαη ηε ζύλδεζή ηνπο κε ηηο ππαίζξηεο θνηλόρξεζηεο εγθαηαζηάζεηο πνπ ζα εμππεξεηνύλ ηηο δξάζεηο αλαςπρήο, αλάπαπζεο θαη αζιεηηζκνύ. Ζ θάζε θηηξηαθή κνλάδα, ζε πεξίπησζε δηάζπαζεο ησλ όγθσλ ηεο εγθαηάζηαζεο, ζα είλαη ιεηηνπξγηθά απηόλνκε θαη ζα πεξηιακβάλεη όιεο ηηο απαηηνύκελεο ππνδνκέο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθώλ ησλ θηινμελνπκέλσλ θαη ηαπηόρξνλα ν πεξηβάιισλ ρώξνο ζα ζπλδέεηαη κε ηνπο ρώξνπο αλαςπρήο θαη αζιεηηζκνύ, ζηνπο νπνίνπο ζα έρνπλ πξόζβαζε θαη ζα ρξεζηκνπνηνύληαη από όιεο ηηο κνλάδεο. ηνλ ππαίζξην ρώξν ζα πεξηιακβάλνληαη εγθαηαζηάζεηο πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ησλ θηινμελνπκέλσλ θαη ηελ δεκηνπξγία ησλ δξάζεσλ πνπ ζα αλαπηύζζνπλ ηελ απηνλνκία ηνπο θαη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζηα πξνγξάκκαηα θαη ζηηο θνηλσληθέο εθδειώζεηο κε ζθνπό ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθόηεηαο θαη ηαπηόρξνλα ζα πξνζνκνηάδνπλ κε νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ. Οη ππαίζξηεο ιεηηνπξγίεο ζα πεξηιακβάλνπλ ρώξν θύηεπζεο (π.ρ. θαιισπηζηηθώλ, ιαραλόθεπν), δηαδξόκνπο πεξηπάηνπ, κηθξό ππαίζξην ζέαηξν, πηζίλα, γήπεδν γπκλαζηηθήο-κπάζθεη, βόιεϋ). Οη θνηλόρξεζηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ Ηζόγεηνπ ρώξνπ π.ρ. αίζνπζαο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ζα ζπλδένληαη ιεηηνπξγηθά κε ηηο ππαίζξηεο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ δπλαηόηεηα αλάπηπμεο ζπλδπαζηηθώλ δξάζεσλ. ηνπο ρώξνπο ηνπ Τπνγείνπ Τπνγείσλ ζα εγθαηαζηαζνύλ όιεο νη βνεζεηηθέο ιεηηνπξγίεο (όπσο κεραλνζηάζην, ιεβεηνζηάζην, απνζήθεο, πιπληήξην, ζηδεξσηήξην, αίζνπζα εξγαζηεξίνπ, θαζηζηηθό πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, βνεζεηηθό ρώξν πηζίλαο) θαη νη απαηηνύκελνη ρώξνη ζηάζκεπζεο. 3

4 Από ην θηηξηνινγηθό πξόγξακκα ησλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία.τ.γ. πξνθύπηεη όηη ζην νηθόπεδν ππάξρεη ε δπλαηόηεηα αλάπηπμεο κνλάδαο ή κνλάδσλ θαηνηθηώλ κε ηηο ζπλνδέο ιεηηνπξγίεο αζιεηηζκνύ θαη αλαςπρήο, πνπ κπνξνύλ λα εμππεξεηήζνπλ ηνπιάρηζηνλ 40 Π.ΝΟ.Τ. Σν ζρήκα θαη ν πξνζαλαηνιηζκόο ηνπ νηθνπέδνπ, όπσο θαη ε ζέζε ηνπ, δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα δηαθόξσλ αξρηηεθηνληθώλ πξνηάζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο.τ.γ. θαη είλαη θαηάιιειν γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πλεύκαηνο θαη ηνπ ζθνπνύ ηεο εγθαηάζηαζεο. ΗΣΟΡΗΚΟ Ζ Πνιενδνκηθή ελόηεηα «Πεπθάθηα» ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο εληάρζεθε ζην ζρέδην κε ην από Π.Γ., ην νπνίν δεκνζηεύηεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο (ΦΔΚ176Γ/1978). Ζ πνιενδνκηθή κειέηε ηνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ εγθξίζεθε κε ην παξαπάλσ δηάηαγκα, όπσο αλαζεσξήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα (ΦΔΚ903Γ/ , ΦΔΚ314Γ/ , ΦΔΚ63Γ/ ). Ζ 1/05 Πξάμε Δθαξκνγήο θπξώζεθε κε ηελ αξ. 7236/398/ Απόθαζε Ννκάξρε Αζελώλ θαη θαηαρσξίζηεθε ζην θηεκαηνινγηθό Γξαθείν Αγίαο Παξαζθεπήο. ΗΓΗΟΚΣΖΗΑΚΟ ΚΑΘΔΣΧ Με ηελ αξ.2994/ Απόθαζε Ννκάξρε Γηακεξίζκαηνο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο παξαρσξήζεθαλ ζην Γήκν Αγίαο Παξαζθεπήο εθηάζεηο ηεο νξηζηηθήο δηαλνκήο ηνπ έηνπο 1951 ηνπ αγξνθηήκαηνο «Γέξαθα» γηα εθηέιεζε έξγσλ θνηλήο σθέιεηαο, όπσο ηε δεκηνπξγία παηδηθώλ ραξώλ, ρώξσλ αζινπαηδηώλ, ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία πλεπκαηηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ θέληξσλ, ρώξσλ αλαςπρήο θ.ι.π. ηηο παξαρσξήζεηο απηέο πεξηιακβάλεηαη θαη ην θιεξνηεκάρην 2938 αξρηθήο έθηαζεο 4,100 ζηξεκκάησλ, ην νπνίν ξπκνηνκήζεθε θαηά έλα κέξνο ηνπ από ηελ απαιινηξίσζε ηεο Αηηηθήο νδνύ θαη θαηά έλα κέξνο από ηηο νδνύο όισλνο θαη Αξηζηνηέινπο. Μεηά ηε ζύληαμε ηεο 1/05 Πξάμεο Δθαξκνγήο θαη ηηο ηαθηνπνηήζεηο ησλ νηθνπέδσλ, απνδόζεθε ζην Γήκν ε ηειηθή ηδηνθηεζία (νηθόπεδν 01 ηνπ Ο.Σ.455) κε εκβαδόλ η.κ. ΘΔΖ-ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΔΡΗΟΥΖ Σν νηθόπεδν 01 ζην Ο.Σ. 455, έρεη εκβαδόλ η.κ., κε πξόζσπν δηάζηαζεο 12.79κ. πξνο βνξξά επί ηεο νδνύ όισλνο, δπηηθά κε πξόζσπν επί ηνπ πεδνδξόκνπ νδνύ Αξηζηνθάλνπο πι. 5.00κ.- δηάζηαζεο κ. θαη πξνο λόην κε πξόζσπν δηάζηαζεο 28.24κ. επί ηεο νδνύ Δπακεηλώλδα. Σν ζρήκα ηνπ είλαη ηξαπέδην κε θαηεύζπλζε βνξξά- λόηνπ θαη ε κεγάιε ηνπ πιεπξά έρεη πξνζαλαηνιηζκό δπηηθό, (πξόζσπν ζε νδό) θαη αλαηνιηθό. Σν έδαθνο ηεο πεξηνρήο είλαη αξγηιώδεο κε ζύζηαζε ζπλεθηηθή. Ζ επηθάλεηα ηνπ γεπέδνπ ζρεδόλ επίπεδε, νκαιή θαη κε κηθξή θιίζε από ηελ νδό όισλνο πξνο ηελ νδό Δπακεηλώλδα. Η πεπιοσή εξςπηπεηείηαι πλήπωρ από ηα δίκηςα ςποδομήρ, ύδπεςζηρ αποσέηεςζηρ, ΔΕΗ και ΟΤΕ. ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΚΑΘΔΣΧ Σν Οηθνδνκηθό ηεηξάγσλν 455 πεξηβάιιεηαη από ηηο νδνύο όισλνο (νδόο παξάπιεπξε ηεο Αηηηθήο νδνύ), Αλδξαβίδαο, Δπακεηλώλδα, θαη Αξηζηνθάλνπο. Ζ εγθεθξηκέλε ρξήζε γεο είλαη ακηγήο θαηνηθία. 4

5 Οη εγθεθξηκέλνη όξνη δόκεζεο είλαη: Γ/γκαηα: ΦΔΚ176/ , αλαζεώξεζε ΦΔΚ903Γ/ , αλαζεώξεζε ΦΔΚ314Γ/ , αλαζεώξεζε ΦΔΚ63Γ/ ). Ζ 1/05 Πξάμε Δθαξκνγήο έρεη θπξσζεί κε ηελ αξ.7236/398/ Απόθαζε Ννκάξρε Αζελώλ. ΔΜΒΑΓΟΝ :Καλόλαο: Δ=600κ2., Π=15.00κ, Παξέθθιηζε πξν : 1) Δ=150,00κ2, π=8.00κ., 2) Γηα ηα έρνληα πξόζσπν ζην βαζηθό νδηθό δίθηπν ΦΔΚ314Γ/ Δ=200,00κ2, Π=10,00κ. Σν κέγηζην πνζνζηό θάιπςεο ησλ νηθνπέδσλ: α)γηα ην ηκήκα ηνπ νηθνπέδνπ κέρξη 250κ2 60% σο ΝΟΚ (Πξν ΝΟΚ 70%) β)γηα ην ηκήκα ηνπ νηθνπέδνπ άλσ ησλ 250κ2 40% Ο πληειεζηήο Γόκεζεο νξίδεηαη σο εμήο: α)γηα ην ηκήκα ηνπ νηθνπέδνπ κέρξη 250κ2 0,80 β)γηα ην ηκήκα ηνπ νηθνπέδνπ άλσ ησλ 250κ2 κέρξη 600κ2 0,60 γ) Γηα ην ηκήκα ηνπ νηθνπέδνπ άλσ ησλ 600κ2 0,40 Μέγηζην ύςνο θηηξίσλ 11.00κ ζηέγε Απαηηείηαη Αξραηνινγία. Γηα ηα ΟΣ πνπ εθάπηνληαη ηεο Αηηηθήο νδνύ ηζρύεη ην από Π.Γ. (ΦΔΚ 647/Γ/ ) πεξί «Καζνξηζκνύ δώλεο Διεγρόκελεο Αλάπηπμεο (Ε.Δ.Α.), θαηά κήθνο ηεο ιεσθόξνπ Διεπζίλαο Αεξνδξνκίνπ πάησλ θαη θαζνξηζκόο ρξήζεσλ γεο θαη όξσλ θαη πεξηνξηζκώλ δόκεζεο», κε ην νπνίν α) απμάλεηαη ην πιάηνο ησλ ππνρξεσηηθώλ απνζηάζεσλ ηνπ θηηξίνπ από ηε ξπκνηνκηθή γξακκή θαηά ην ήκηζπ ηνπ πξνβιεπόκελνπ από ηηο ηζρύνπζεο ξπζκίζεηο, εθηόο εάλ είλαη ίζεο ή κεγαιύηεξεο ησλ 10.00κ. Δάλ ε απόζηαζε απηή νξίδεηαη κηθξόηεξε ησλ 5.00κ., ηόηε ε ειάρηζηε απόζηαζε νξίδεηαη ζηα 5.00κ.. β) ηηο ηδηνθηεζίεο κε πξόζσπν επί ηεο Λ. Διεπζίλαο- Αεξνδξνκίνπ πάησλ θαη ησλ δεπηεξεπνπζώλ νδώλ δελ επηηξέπεηαη ε αλέγεξζε θηηξίσλ (δεκόζησλ ή ηδησηηθώλ) εθπαίδεπζεο, πξόλνηαο θαη πεξίζαιςεο. Καη εμαίξεζε ζε ηδηνθηεζίεο πνπ έρνπλ βάζνο κεγαιύηεξν ησλ κ., επηηξέπνληαη ηα παξαπάλσ θηίξηα εθόζνλ απηά ηνπνζεηνύληαη ζε απόζηαζε ηνπιάρηζηνλ 60.00κ. από ηνλ άμνλα ηνπ ζπγθνηλσληαθνύ έξγνπ. ΔΗΓΗΚΔ ΥΡΖΔΗ (ΠΡΟΝΟΗΑ) Οη όξνη θαη νη πεξηνξηζκνί δόκεζεο ζύκθσλα κε ην από Π.Γ. (ΦΔΚ 176Γ/87) ησλ ρώξσλ εηδηθώλ ρξήζεσλ θαη εηδηθόηεξα ησλ ρώξσλ ζρνιείσλ, παηδηθώλ ζηαζκώλ ΚΑΠΖ, δει. πξόλνηαο (άξζξν 4 Β.1.), νξίδνπλ ζπληειεζηή δόκεζεο 0.80, πνζνζηό θάιπςεο κέρξη 70% θαη ύςνο θηηξίσλ 11.00κ. Γηα ηνπο θνηλσθειείο ρώξνπο (πξόλνηαο) ζύκθσλα κε ην ΦΔΚ 63Γ/ θαηαξγνύληαη ηα πεξηγξάκκαηα θηηξίσλ θαη νξίδεηαη απόζηαζε θηηξίσλ 3.00κ. από ηε Ρπκνηνκηθή Γξακκή. ΠΡΟΣΑΖ Με ηελ παξνύζα πξόηαζε, ξπζκίδεηαη ε ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο λα εμαζθαιίδεη ηνλ απαξαίηεην θνηλσληθό εμνπιηζκό γηα όινπο ηνπο πνιίηεο θαη δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηελ εηδηθή θαηεγνξία αηόκσλ Π.ΝΟ.Τ., πνπ δελ κπνξνύλ λα δηαβηώζνπλ απηόλνκα ρσξίο θαηάιιειε ππνζηήξημε, γηα αμηνπξεπή ππνζηεξηδόκελε δηαβίσζε, αλάπηπμε θαη βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπο ζην κεγαιύηεξν βαζκό, ηε δηαβίσζε ζην κέηξν ηνπ 5

6 εθηθηνύ, κε ηξόπν θαηά ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν απηόλνκν θαη ελεξγό ζην θνηλσληθό θαη θπζηθό πεξηβάιινλ. ύκθσλα κε ηα πνιενδνκηθά ζηνηρεία πνπ παξαηέζεθαλ, ν πξνηεηλόκελνο ρώξνο ζην Ο.Σ.455, ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ, εκβαδνύ η.κ, εμαζθαιίδεη ηηο πξνϋπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο ηεο πξνηεηλόκελεο θνηλσθεινύο ρξήζεο. 1. Ζ ρξήζε γεο είλαη ακηγήο θαηνηθία. 2. Ζ πνιενδνκηθή κειέηε έρεη εγθξηζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1337/83 θαη έρνπλ πξνβιεθζεί νη απαηηνύκελνη ρώξνη θνηλσληθνύ εμνπιηζκνύ. Ζ πξνηεηλόκελε ρξήζε είλαη θνηλσληθό αγαζό, ην νπνίν δελ έρεη εμαζθαιηζηεί ζηνπο ήδε ζεζκνζεηεκέλνπο ρώξνπο. Ζ άκεζα επξύηεξε πεξηνρή πεξηιακβάλεη ρώξν πιαηείαο ζε απόζηαζε 50.00κ., ρώξν αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ζε απόζηαζε κ., ρώξν εθθιεζίαο ζε απόζηαζε κ. θαη ζε ζπλερόκελε έθηαζε ρώξν πιαηείαο, ρώξν ζρνιείνπ ζε απόζηαζε 70.00κ., ΚΑΠΖ θαη Παηδηθό ηαζκό ζε απόζηαζε κ. 3. Σν νηθόπεδν βξίζθεηαη ζηελ βόξεην δπηηθή πεξηνρή ηεο πνιενδνκηθήο ελόηεηαο, έρεη κηθξό πξόζσπν ζηελ παξάπιεπξε νδό ηεο Αηηηθήο νδνύ, πνπ εμππεξεηεί ηελ ηνπηθή θπθινθνξία. Ζ ηαρεία θπθινθνξία ηεο Αηηηθήο νδνύ είλαη ζε ππνβάζκηζε. Σα ερνπεηάζκαηα πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί θαηά κήθνο ηεο παξάπιεπξεο νδνύ όισλνο, ην κεγάιν βάζνο ηεο ηαρείαο θπθινθνξίαο, θαζώο θαη ην ρακειό ύςνο ησλ θηηξίσλ ηεο πεξηνρήο (11.00κ.), απνηξέπνπλ ηθαλνπνηεηηθά ηελ επηβάξπλζε από ην ζόξπβν. 4. Έρεη ζύλδεζε θπθινθνξηαθή κε ηελ επξύηεξε πεξηνρή θαη εμππεξέηεζε από ηα ΜΜΜ. Ζ θνληηλόηεξε απόζηαζε από ζηάζε ιεσθνξείνπ είλαη πεξίπνπ 250κ. θαη απέρεη 550κ. πεξίπνπ από ην ηαζκό ΜΔΣΡΟ Γνπθίζζεο Πιαθεληίαο. 5. ηελ πεξηνρή έρνπλ πινπνηεζεί νη νδνί θπθινθνξίαο, ηα δίθηπα ππνδνκήο απνρέηεπζεο, ύδξεπζεο θαη εμππεξεηείηαη από ηνπο θνηλσθειείο νξγαληζκνύο ΓΔΖ, ΔΤΓΑΠ, ΟΣΔ θ.ι.π. 6. Σα εκβαδόλ ηνπ νηθνπέδνπ εμαζθαιίδεη δνκήζηκε επηθάλεηα κε ζπληειεζηή δόκεζεο 0.80 (θνηλσθειήο ρξήζε) εκβαδνύ Δεπηηξ= Υ0,80= η.κ. Με ηελ θηηξηνινγηθή αλάιπζε αλάπηπμεο θηηξίνπ ή θηηξίσλ ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο, ε απαηηνύκελε δνκήζηκε επηθάλεηα γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ ρώξσλ ηεο εγθαηάζηαζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεο γηα ηελ εμππεξέηεζε 40 θηινμελνύκελσλ αηόκσλ είλαη πεξίπνπ 1400,00η.κ. Ζ θάιπςε γηα θαηνηθίεο (θαηά ΝΟΚ) ζε πνζνζηό 60% ηνπ νηθνπέδνπ κέρξη ηνπ εκβαδνύ ησλ 250,00ηκ. θαη 40% πέξαλ ησλ 250η.κ. επηηξέπεη αλάπηπμε ησλ θηηξίσλ κέρξη ( ) = η.κ., ε νπνία είλαη ηθαλή γηα ηε ρσξνζέηεζε ησλ θηηξίσλ. Γηα ηηο θνηλσθειείο ρξήζεηο πξνβιέπεηαη εληαίνο ζπληειεζηήο θάιπςεο, ζύκθσλα κε ην δηάηαγκα έληαμεο κέρξη 70% θαη ζύκθσλα κε ηνλ ηζρύνληα ΝΟΚ 60%. Ζ δόκεζε κπνξεί λα εμαληιεζεί εληόο ηνπ κέγηζηνπ επηηξεπόκελνπ 6

7 ύςνπο ησλ θηηξίσλ ηεο πεξηνρήο (11.00 Μ. ζπλ 2.00κ. ζηέγε, όρη ππνρξεσηηθή) θαη δελ απαηηείηαη παξέθθιηζε σο πξνο ην ύςνο. 7. Ζ πξνηεηλόκελε θνηλσθειήο ρξήζε θαιύπηεη ηνλ θνηλσληθό εμνπιηζκό ηνπ Γήκνπ, κε έξγν θνηλσληθήο ππνδνκήο πνπ δελ έρεη πξνβιεθζεί από ην ηζρύνλ ζεζκνζεηεκέλν πνιενδνκηθό πιαίζην. Δίλαη ήπηαο κνξθήο ρξήζε (θαηνηθίεο) θαη ζπκβαηή κε ηηο ρξήζεηο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο. Γελ δεκηνπξγεί πεξηβαιινληηθή, θπθινθνξηαθή θαη αηζζεηηθή επηβάξπλζε. Οη πξνβιεπόκελεο ππνδνκέο ζα ζπλδένληαη αξκνληθά κε ηηο ππόινηπεο θνηλσθειείο ιεηηνπξγίεο ηεο πεξηνρήο. Οη όγθνη θαη ε αξρηηεθηνληθή ησλ θαηαζθεπώλ ζα εληάζζνληαη ιεηηνπξγηθά ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν θαη ην ηνπίν θαη ζα αλαβαζκίζνπλ αηζζεηηθά ηελ πεξηνρή. 8. Σν νηθόπεδν είλαη ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ θαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο παξαρώξεζεο, ε πξνηεηλόκελε ρξήζε είλαη ζπκβαηή κε ην ζθνπό γηα ηνλ νπνίν παξαρσξήζεθε. Δπίζεο σο νηθόπεδν ηνπ Γήκνπ, δελ πξνθαινύληαη δαπάλεο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ γηα ηελ απόθηεζε ηεο έθηαζεο. Ο ηξόπνο ρξεκαηνδόηεζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα εξεπλεζεί κεηά ηελ έγθξηζε ηεο πξνηεηλόκελεο ηξνπνπνίεζεο θαη ζα εμαζθαιηζηεί κέζα από αληίζηνηρα ρξεκαηνδνηνύκελα πξνγξάκκαηα, ίδηνπο πόξνπο, δσξεέο θ.ι.π. 9. Ζ δηαδηθαζία ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ πξνθαιεί δαπάλε εηο βάξνο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ πέξαλ ησλ απαηηνύκελσλ θνηλνπνηήζεσλ γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηππηθήο δηαδηθαζίαο εληνπηζκέλεο ηξνπνπνίεζεο ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα πνιενδνκηθή λνκνζεζία. Καηόπηλ απηώλ πξνηείλεηαη : 1. Ζ Σξνπνπνίεζε ηνπ Δγθεθξηκέλνπ Ρπκνηνκηθνύ ρεδίνπ ζην Ο.Σ.455, κε ραξαθηεξηζκό ηνπ νηθνπέδνπ 01, εκβαδνύ η.κ., ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ, σο ρώξν Πξόλνηαο.Τ.Γ., όπσο θαίλεηαη κε ζηνηρεία ζην ρξσκαηηζκέλν ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ζε θιίκαθα 1:500, πνπ ζπλνδεύεη ηελ εηζήγεζε. 2. Οη όξνη θαη νη πεξηνξηζκνί δόκεζεο θαζνξίδνληαη όπσο πξνβιέπνληαη γηα ηνπο θνηλσθειείο ρώξνπο ζρνιείσλ, παηδηθώλ ζηαζκώλ, ΚΑΠΖ ζην από Π.Γ. (ΦΔΚ176Γ/87) θαη όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ ζήκεξα: 1.α. πληειεζηήο θάιπςεο 60% (θαηά ΝΟΚ) 1.β. πληειεζηήο δόκεζεο γ. Μέγηζην επηηξεπόκελν ύςνο θηηξίσλ 11.00κ. ζπλ δύν κέηξα ζηέγε (όρη ππνρξεσηηθή) 2. Καηαξγνύληαη νη νηθνδνκηθέο γξακκέο (θνηλσθειήο ρώξνο) θαη θαζνξίδνληαη νη ππνρξεσηηθέο απνζηάζεηο θηηξίσλ από ξπκνηνκηθέο γξακκέο σο εμήο: α. απόζηαζε θηηξίσλ 3,00κ. από ηηο ξπκνηνκηθέο γξακκέο επί ησλ νδώλ Δπακεηλώλδα θαη Αξηζηνθάλνπο (όπσο πξνβιέπεηαη γηα ηελ ππόινηπε πεξηνρή γηα ηνπο θνηλσθειείο ρώξνπο (πξόλνηαο) ζύκθσλα κε ην ΦΔΚ 63Γ/ ) β. απόζηαζε θηηξίσλ 60.00κ. από ηνλ άμνλα ηνπ ζπγθνηλσληαθνύ έξγνπ, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηεο ελόηεηαο Α ηνπ άξζξνπ 2ηνπ 7

8 από Π.Γ. ΦΔΚ 647/Γ/ , ε νπνία θαζνξίδεηαη ζηα 23.70κ. από ηελ ξπκνηνκηθή γξακκή ηεο νδνύ όισλνο. Καη παξαθαιείηαη ε Δπηηξνπή πνηόηεηαο Εσήο λα γλσκνδνηήζεη ζρεηηθά θαη λα εηζεγεζεί ην ζέκα ζην Γεκνηηθό πκβνύιην. Ζ Δπιηροπή Ποιόηηηας Εωής ομόθωνα ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 1. Δγθξίλεη ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο. 2. Δγθξίλεη ηελ Σξνπνπνίεζε ηνπ Δγθεθξηκέλνπ Ρπκνηνκηθνύ ρεδίνπ ζην Ο.Σ.455, κε ραξαθηεξηζκό ηνπ νηθνπέδνπ 01, εκβαδνύ η.κ., ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ, σο ρώξν Πξόλνηαο.Τ.Γ., όπσο θαίλεηαη κε ζηνηρεία ζην ρξσκαηηζκέλν ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ζε θιίκαθα 1:500, πνπ ζπλνδεύεη ηελ εηζήγεζε θαη ησλ όξσλ θαη ησλ πεξηνξηζκώλ δόκεζεο όπσο αλαθέξνληαη ζηελ αλσηέξσ εηζήγεζε. 3. Δηζεγείηαη ην ζέκα ζην Γεκνηηθό πκβνύιην. Η παξνύζα απόθαζε πήξε ηνλ αξηζκό 16 / Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Β. Ενξκπάο ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΑΚΡΗΒΔ ΦΧΣΟΑΝΣΗΓΡΑΦΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΑ ΜΔΛΖ Γ. Λέθθαο Δ. Καςνθεθάινπ Γ. Μνπρηνύξε Κ. Σζηακπάο Η. Παύινπ Α. Γθηδηώηεο Α. Γάθε Η. ηδέξεο Δζσηεξηθή δηαλνκή : Αζηηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Δθαξκνγώλ (4) 8

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο Αθόκε δε θαη όηαλ ε εθ ηνπ λόκνπ αηνκηθή ξύζκηζε ελλόκνπ ζρέζεσο ή θαηαζηάζεσο είλαη εμαληιεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ

ΣΔΤΥΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΔΤΥΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 1. Τθιζηάμενη καηάζηαζη Σν θάησ Κνπκ Καπί, απνηειεί ηελ πξώηε νηθηζηηθή εγθαηάζηαζε ηεο πόιεο εθηόο ησλ ηεηρώλ αλαηνιηθά ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα ζηε ζέζε παιαηόηεξεο εγθαηάζηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά)

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΑ ΙΓΡΤΗ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ (ύκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. 2011 Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Πξννίκην... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Ίδξπζε Δπσλπκία... 1 ΑΡΘΡΟ 2 Έδξα θνπόο... 1 ΑΡΘΡΟ 3 Δπηηξνπή Γηνίθεζεο Καηεγνξίεο ζρνιώλ

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010 Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Έρνληαο ππόςε 1) ηηο δηαηάμεηο: Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΏΝ α) Σσλ άξζξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 2. Σηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4, 18 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α ).

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 2. Σηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4, 18 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α ). ΠΟΛ.1052/17.2.2014 Τύπος θαη περηετόκελο ηες δήιωζες ζηοητείωλ αθηλήηωλ (Ε9) θσζηθώλ θαη λοκηθώλ προζώπωλ έηοσς 2014,ηρόπος αλαγραθής ηωλ αθηλήηωλ, δηθαηοιογεηηθά ποσ ζσλσποβάιιοληαη θαη δηαδηθαζία σποβοιής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Ζ ηζηνξία ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ ζηε ρώξα καο, κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, αθνινπζεί κηα πνξεία αλάινγε κε ηηο πνιηηηθέο κεηαβνιέο θαη ηα αλεβνθαηεβάζκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα