ΑΔΑ: ΒΛΓ1Ω6Υ-9ΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αγία Παξαζθεπή 20/12/2013 ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΛΓ1Ω6Υ-9ΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αγία Παξαζθεπή 20/12/2013 ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αγία Παξαζθεπή 20/12/2013 ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Αξηζκ. πξση.:49372 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροθορίες: Δ. Γιαμηζίδοσ ΣΗΛΕΦΩΝΟ: ΑΠΟΠΑΜΑ Αριθμ. Αποθ. 388 / 2013 Από ηα πξαθηηθά ηεο 41/2013 πλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ Μεηαβνιέο ρνιηθώλ κνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζρνιηθνύ έηνπο ηελ Αγία Παξαζθεπή θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ εκέξα Γεσηέρα θαη ώξα 21:00 ζπλήιζε ζε Σακηική σνεδρίαζη ην Γημοηικό σμβούλιο Αγίαο Παξαζθεπήο ύζηεξα από ηελ ππ αξηζκ. πξση / έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Προέδροσ ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλαλ από ηνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α /87/7-6-10). Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη απαξηία δεδνκέλνπ όηη από ην ζύλνιν ησλ -33- κειώλ βξέζεθαλ παξόληα ηα -22- αξρίδεη ε ζπλεδξίαζε. ΠΑΡΟΝΣΔ 1. Βνπηζηλάο Η. Πξόεδξνο Γ.. 2. Παλαγόπνπινο Γ. 3. Μνπρηνύξε Γ. 4. Παπαδνπνύινπ Δ. 5. Λέθθαο Γ. 6. Ζζαΐαο. 7. Σζηακπάο Κ. 8. Κσζηόπνπινο Σ. 9. Μπξάκε Μ. 10. άξθνπιαο Β. 11. Κσλζηαληαθόπνπινο Δ. 12. Παύινπ Η. 13. Καδάθνο Γ. 14. Γάβαξε Δ. 15. Γάθε Α. 16. Γαβξάο Μ. 17. Γνπξγνύιεο Η. 18. ηαζόπνπινο Η. 19. Αιεμόπνπινο Φ. 20. Κνπβόπνπινο Κ. 21. Παλνπζνπνύινπ Γ. 22. Καςνθεθάινπ Δ. ΑΠΟΝΣΔ 1. Αιεθαληήο Γ. 2. Μνπζηόγηαλλεο Α. 3. Κσβαίνο-Νηνύζθνο Ν. 4. Γηαλλαθόπνπινο Β. 5. Κξεηηθίδεο Κ. 6. Γεκεηξίνπ-Καβξνπδάθε Μ. 7. Βιάρνο Γ. 8. ηδέξεο Η. 9. Φσηεηλνύ Ε. 10. Γθηδηώηεο Α. 11. Σζηκπνπθάθεο Γ. 1

2 ΠΡΟΔΛΔΤΔΗ ΑΠΟΥΧΡΖΔΗ ΜΔΣΑΒΟΛΔ 1. Υξέε Γξακκαηέα ηνπ Γ.. εθηειεί νκόθσλα ε θ. Παλνπζνπνύινπ ιόγσ απνπζίαο ηεο θ. Φσηεηλνύ Ε. 2. Ακέζσο κεηά ηελ θήξπμε ηεο έλαξμεο ηεο ζπλεδξίαζεο από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γ.. θ. Βνπηζηλά Η. πξνζήιζε ν θ. Κσβαίνο-Νηνύζθνο Ν. 3. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εξσηήζεσλ-ηνπνζεηήζεσλ-αλαθνηλώζεσλ πξνζήιζαλ νη θ.θ. Μνπζηόγηαλλεο Α., Γεκεηξίνπ-Καβξνπδάθε Μ., Γηαλλαθόπνπινο Β., Γθηδηώηεο Α., Κξεηηθίδεο Κ., Βιάρνο Γ. 4. Καηά πιεηνςεθία πξνηάζζεηαη ην 14 ν Ζ.Γ. ζέκα ησλ ππνινίπσλ. 5. Καηά ηελ εθθώλεζε ηνπ 14 ν Ζ.Γ. ζέκαηνο πξνζήιζαλ νη θ.θ. Σζηκπνπθάθεο Γ. θαη ηδέξεο Η. 6. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία ηνπ 14 ν Ζ.Γ. ζέκαηνο απνρώξεζαλ νη θ.θ. Γηαλλαθόπνπινο Β., Κξεηηθίδεο Κ., Σζηκπνπθάθεο Γ. 7. Μεηά ηελ ςεθνθνξία ηνπ 14 ν Ζ.Γ. ζέκαηνο απνρώξεζαλ νη θ.θ. Κνπβόπνπινο Κ. θαη Γνπξγνύιεο Η. 8. Οκόθσλα πξνηάζεθε ην 13 ν Ζ.Γ. ζέκα ηνπ 3 νπ Ζ.Γ. ζέκαηνο. 9. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία ηνπ 4 νπ Ζ.Γ. ζέκαηνο απνρώξεζε ν θ. Βιάρνο Γ. 10. Μεηά ηελ ςεθνθνξία ηνπ 5 νπ Ζ.Γ. ζέκαηνο απνρώξεζαλ νη θ.θ. ηδέξεο Η., ηαζόπνπινο Η., Γάβαξε Δ. 11. Καηά ηηο ςεθνθνξίεο ησλ 5 νπ, 6 νπ, 7 νπ, 8 νπ 9 νπ 10 νπ, 11 νπ Ζ.Γ. ζεκάησλ απνπζίαδε από ηελ αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ν θ. Γθηδηώηεο Α. 12. Οκόθσλα πξνηάζεθε ην 7 ν Ζ.Γ. ζέκα ηνπ 6 νπ Ζ.Γ. ζέκαηνο. 13. Μεηά ηελ ςεθνθνξία γηα ην 7 ν Ζ.Γ. ζέκα απνρώξεζε ν θ. Μνπζηόγηαλλεο Α. Δπί ηοσ 3 οσ Δ.Ζ.Γ. θέμαηος ΠΡΟΔΓΡΟ: αο ζέησ ππόςε ζαο ην ζέκα πνπ αθνξά Μεηαβνιέο ρνιηθώλ κνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζρνιηθνύ έηνπο ». (Ο Πξόεδξνο αλέγλσζε ηελ ππ αξηζκ / επηζηνιή ηεο Έλσζεο πιιόγσλ Γνλέσλ. Με δεδνκέλν όηη ππήξρε θνηλνπνίεζε κε αξ. πξση /Γ4/ από ηε Γηεύζπλζε Γηνηθ. Τπνζέζεσλ Π.Δ. & Γ.Δ. ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Γηνίθεζεο Π.Δ. & Γ.Δ. ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, όηη ην Γεκνηηθό πκβνύιην πξέπεη λα απαληήζεη κέρξη , ζα πξέπεη λα απνθαζίζεη νκόθσλα λα ζπδεηήζεη ην ζέκα σο ηξίην εθηόο εκεξεζίαο δηάηαμεο). Παξαζέηνπκε ηηο παξαηεξήζεηο ηεο Έλσζεο πιιόγσλ Γνλέσλ ρνιείσλ Αγίαο Παξαζθεπήο όπσο καο θαηαηέζεθαλ: ΙΔΡΤΕΙ-ΠΡΟΑΓΩΓΕ-ΤΓΥΩΝΕΤΕΙ-ΚΑΣΑΡΓΗΕΙ ΥΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Υ.ΕΣΟ Ωο Έλσζε θαη ύιινγνη Γνλέσλ είκαζηε ζίγνπξνη όηη ην Δεκνηηθό πκβνύιην ζα επαλαβεβαηώζεη ηελ ππ αξηζκ.298/2012 απόθαζή ηνπ πνπ γηα ιόγνπο ηάμεο αλαθέξνπκε, με όποια απαραίηηηη επικαιροποίηζη: «Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Γηα ιόγνπο δεκνγξαθηθνύο, ρσξνηαμηθνύο ησλ ζρνιείσλ, θαηάζηαζεο ησλ ππαξρόλησλ θηεξηαθώλ ππνδνκώλ όπσο απηά αλαθέξνληαη ζηελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη ζηελ παξέκβαζε ηεο Έλσζεο πιιόγσλ Γνλέσλ Αγίαο Παξαζθεπήο: 1. Σε κε ζπγρώλεπζε-ζπλέλσζε-θαηάξγεζε νπνηνπδήπνηε ζρνιείνπ ζηελ Αγία Παξαζθεπή. Η όπνηα ζπγρώλεπζε-ζπλέλσζε-θαηάξγεζε εθηηκνύκε όηη ζα δεκηνπξγήζεη ππεξπιεζώξα καζεηώλ ζηα ππόινηπα ζρνιεία κε απνηέιεζκα ηε δπζρεξή ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ θαη ηελ ππνβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο παξερόκελεο 2

3 εθπαίδεπζεο ζηνπο καζεηέο ιόγσ ηεο απμεκέλεο αλαινγίαο πνπ ζα πξνθύςεη κεηαμύ δηδαζθόλησλ/δηδαζθνκέλσλ. 2. ε ζπλεξγαζία κε ηνπο Γηεπζπληέο Γεπηεξνβάζκηαο θαη Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Β Αζήλαο λα δηεπζεηεζεί ε θαηαλνκή ησλ καζεηώλ ζηα 3 Γπκλάζηα ηεο άλσ ηεο Λεσθ. Μεζνγείσλ πεξηνρήο (1ν, 2ν θαη 5ν Γπκλάζηα). 3. Να ζπλερίζνπλ νη δηαδηθαζίεο ώζηε λα δηαζθαιηζηνύλ ηα νηθόπεδα πνπ βξίζθνληαη ζε θάζε πξνο απαιινηξίσζε (2ν - 10ν Νεπηαγσγεία ζην νηθόπεδν επί ηεο νδνύ Γηαβάζε Ο.Σ. 42-4ν Νεπηαγσγείν ζην νηθόπεδν επί ηεο νδνύ Πάξνπ Ο.Σ ν Γεκνηηθό ζην νηθόπεδν επί ηεο νδνύ Παηξόθινπ Ο.Σ ν Γεκνηηθό ζην νηθόπεδν Ο.Σ. 119 πξ. ΜΑΚΡΗ - 13ν Νεπηαγσγείν ζην νηθόπεδν επί ηεο νδνύ Παπαξεγνπνύινπ Ο.Σ. 266). 4. Να ζπλεξγαζζνύκε κε ηνλ ΟΚ γηα ηελ απνπεξάησζε ηνπ 1νπ ΔΠΑΛ (πξώελ ΜΠΑΡΜΠΙΚΑ) ηνπ 6νπ Γπκλαζίνπ ( oδόο Αγειάνπ) 5. Να δεηήζνπκε από ηελ Γηεύζπλζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Β Αζήλαο ηελ ίδξπζε 3 λέσλ Νεπηαγσγείσλ: - 1 Nεπηαγσγείν ζηα Πεπθάθηα πνπ κπνξεί λα αλεγεξζεί ζην ραξαθηεξηζκέλν σο ρώξν ζρνιείνπ νηθόπεδν ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ ζην Ο.Σ Νεπηαγσγείν ζηνλ Σζαθό πνπ κπνξεί λα αλεγεξζεί ζην ραξαθηεξηζκέλν σο ρώξν ζρνιείνπ Ο.Σ. 119 *ΜΑΚΡΗ* (λα ζηεγαζηεί δειαδή καδί κε ην 12 ν Γεκνηηθό) 1 Nεπηαγσγείν ζην Κνληόπεπθν είηε ζην Ο.Σ. 266 πνπ είλαη ραξαθηεξηζκέλν από ην Γεκνηηθό πκβνύιην σο ρώξνο ζρνιείνπ γηα ηελ κεηαζηέγαζε ηνπ 13 νπ Νεπηαγσγείνπ είηε ζε άιιν νηθόπεδν. 6. Να αλαδεηρζεί ε επηηαθηηθή αλάγθε ίδξπζεο θαη άιισλ δύν Νεπηαγσγείσλ ζηελ πόιε καο ιόγσ ηνπ απμαλόκελνπ αξηζκνύ καζεηώλ, ιακβάλνληαο ππόςε όηη δελ ηθαλνπνηήζεθαλ αηηήκαηα θνίηεζεο ιόγσ έιιεηςεο ρώξνπ γηα 137 καζεηέο ζηα ήδε ππάξρνληα ελ ιεηηνπξγία λεπηαγσγεία. Να γίλνπλ νη απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο από ην Γήκν καο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 14νπ λεπηαγσγείνπ πνπ έρεη ηδξπζεί από ηελ Γ/ζε Π.Δ. ζην Ο.Σ. 328 ζηα Πεπθάθηα ην νπνίν είλαη ήδε ραξαθηεξηζκέλν σο ρώξνο ζρνιείνπ ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ γηα λα βνεζήζεη ζηελ απνζπκθόξεζε ηνπ 7νπ Νεπηαγσγείνπ θαη ζηελ θάιπςε επηπιένλ αλαγθώλ. 7. Να απνηξαπεί ζε θάζε πεξίπησζε ε ζπγρώλεπζε- θαηάξγεζε ελόο εθ ησλ δύν γπκλαζίσλ 1νπ θαη 5νπ δηόηη ηόηε ζα πξνθύςεη *ζώξεπζε * καζεηώλ κε ζνβαξέο ζπλέπεηεο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ» Εσκαιρίας δοθείζης θέλοσμε να ηονίζοσμε προς ηο ώμα όηι: 1/ Λόγσ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθώλ θαηεπζύλζεσλ κε ζηόρν ηηο θαηαξγήζεηο - ζπγρσλεύζεηο δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ, νπνηαδήπνηε ληε θάθην απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ γηα θαηάξγεζε ηνπ 12 νπ Δεκνηηθνύ. Επαλαιακβάλνπκε όηη ε κε ύπαξμε εμέιημεο ή έζησ «γξαθεηνθξαηηθήο θηλεηηθόηεηαο» αλαθνξηθά κε ην ΟΣ119 «ΜΑΚΡΗ» όπνπ πξννξίδεηαη γηα ηε ζηέγαζε ηνπ 12 νπ Δεκνηηθνύ δεκηνπξγεί αξλεηηθέο πξνϋπνζέζεηο. Γη απηό δεηάκε γηα άιιε κηα θνξά ν Δήκνο λα πξνλνήζεη θαη λα εληείλεη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ γηα ην ΟΣ119. 2/ Μεηά ηηο ελέξγεηεο ηνπ Δήκνπ πξνο ηνλ ΟΚ γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ 14 νπ Νεπηαγσγείνπ ζην Ο.Σ.328 ζηα Πεπθάθηα δεηάκε λα πξνβεί ν Δήκνο ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα επηζπεύζεη ν ΟΚ ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλέγεξζή ηνπ πξνθεηκέλνπ λα απνζπκθνξεζεί ην 7 ν Νεπηαγσγείν θαη λα θαιπθζνύλ νη επηπιένλ αλάγθεο ηεο πεξηνρήο. Θα ζέιακε ν Δήκνο λα ιάβεη ππόςε ηνπ όηη γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά ζηα 13 ελ ιεηηνπξγία Νεπηαγσγεία θνηηνύλ 599 λήπηα θαη δελ ηθαλνπνηήζεθαλ ηα αηηήκαηα γηα 136 καζεηέο. Επίζεο, πξνθεηκέλνπ λα απνξξνθεζνύλ ηα παηδηά λεπηαθνύ έηνπο, έγηλαλ ειάρηζηεο εγγξαθέο πξνλεπηαθνύ έηνπο νδεγώληαο πνιινύο γνλείο ζε απόγλσζε θαη πάξα πνιιά παηδηά εθηόο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 3

4 Απηό θαη κόλν αλαδεηθλύεη έληνλα ηελ αλάγθε γηα ίδξπζε θαη άιισλ 2 λεπηαγσγείσλ ζηελ πόιε καο θαη γη απηό δεηάκε από ην Δεκνηηθό πκβνύιην λα απνθαζίζεη ηελ έλαξμε όισλ ησλ απαξαίηεησλ δηαδηθαζηώλ. 3/ Η αγσλία πηζηεύνπκε όισλ γηα ηελ ζπγρώλεπζε=θαηάξγεζε ελόο εθ ησλ 2 γπκλαζίσλ (1 νπ θαη 5 νπ ) δελ παύεη λα πθίζηαηαη θαη ζε πεξίπησζε πνπ ζα επηβιεζεί ηόηε ζα έρνπκε ζνβαξή «ζώξεπζε» καζεηώλ. Ννκίδνπκε όηη είλαη θνηλή εκπεηξία όηη ηα ππεξκεγέζε ζρνιεία κόλν πξνβιήκαηα κπνξνύλ λα έρνπλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπο, πόζσ κάιινλ, εάλ ζηεγάδνληαη ζε θηήξηα αθαηάιιεια γηα ηέηνηνπο αξηζκνύο καζεηώλ. Πξνο ελίζρπζε ησλ επηρεηξεκάησλ ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δεκνηηθήο Αξρήο ζαο θαηαζέηνπκε εθ λένπ ηελ κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζακε αλαθνξηθά κε ηελ πνξεία ηνπ καζεηηθνύ δπλακηθνύ ησλ 1 νπ θαη 5 νπ γπκλαζίσλ Αγίαο Παξαζθεπήο (έγγξαθό καο ηεο 21/01/2013). Όληαο ζίγνπξνη γηα ηελ επαλαβεβαίσζε ηεο απόθαζεο ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γηα ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην Η Πξόεδξνο Αύξα Μπαζαθίδνπ-Καξάκπεια Η Γεληθή Γξακκαηέαο Εύε Μαηηάηνπ-Υαηδνπνύινπ αο θαηαζέηνπκε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζακε αλαθνξηθά κε ηελ πνξεία καζεηηθνύ δπλακηθνύ ησλ 1 νπ θαη 5 νπ Γπκλαζίσλ Αγ.Παξαζθεπήο πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξηώζνπκε ΔΓΚΑΗΡΑ όηη νπνηαδήπνηε πεξίπησζε ζπγρώλεπζεο=θαηάξγεζεο ελόο εθ ησλ 2 ζπγθεθξηκέλσλ ζρνιείσλ, ζα νδεγήζεη ζε ππεξάξηζκν ζρνιείν ην νπνίν-εθηόο ησλ αληηθεηκεληθώλ δπζθνιηώλ ζηέγαζήο ηνπ ζε έλα εθ ησλ 2 θηεξίσλ- ζα απνβεί εμαηξεηηθά δπζκελέο γηα ηελ καζεζηαθή θαη ςπρνινγηθή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ καο. Λαμβάνονηας σπόυη ηον ΑΡΗΘΜΟ ΜΑΘΖΣΧΝ ΑΝΑ ΣΑΞΖ ΣΟ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ ΓΤΜΝΑΗΑ Α Β Γ ΤΝΟΛΟ 1 Ο Ο ΓΖΜΟΣΗΚΑ Α Β Γ Γ Δ Σ ΤΝΟΛΟ 1 Ο Ο Ο Έτονηας φς δεδομένα όηι : Οη καζεηέο ηνπ 3 ΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ζπλερίδνπλ θαηά 100% ζην 5 Ο ΓΤΜΝΑΗΟ Οη καζεηέο ηνπ 6 ΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ζπλερίδνπλ θαηά 90% ζην 1 Ο ΓΤΜΝΑΗΟ θαη θαηά 10% ζην 5 Ο ΓΤΜΝΑΗΟ Οη καζεηέο ηνπ 1 ΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ζπλερίδνπλ θαηά 70% ζην 2 Ο ΓΤΜΝΑΗΟ θαη θαηά 30% ζην 1 Ο ΓΤΜΝΑΗΟ Υσξίο λα κπνξνύκε λα ζπλππνινγίζνπκε ηηο εηζξνέο από ηα ηδησηηθά ζρνιεία νη νπνίεο εθηηκώληαη απμεκέλεο ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ νηθνγελεηώλ θαη ηεο απειεπζέξσζεο δηδάθηξσλ. Δκηιμούμε όηι η πορεία αριθμηηικής δύναμης για ηα επόμενα 6 ζτολικά έηη είναι: για ηο 1 Ο ΓΤΜΝΑΗΟ Α Β Γ ΤΝΟΛΟ για 5 Ο ΓΤΜΝΑΗΟ Α Β

5 Γ ΤΝΟΛΟ Δάν ηστόν επιβληθεί οποιαδήποηε καηάργηζη ενός εκ ηφν 2 γσμναζίφν προκειμένοσ να ζσγτφνεσηούν ηόηε ο ζσνολικός αριθμός ποσ θα προκύυει θα είναι: ΤΝΟΛΟ Παξάιιεια νθείινπκε λα ιάβνπκε ππόςε καο ην ήδε κεγάιν αξηζκό καζεηηθνύ δπλακηθνύ ηνπ 2 νπ γπκλαζίνπ (355 ηελ ηξέρνπζα ζρνιηθή ρξνληά) πνπ δελ αλακέλεηαη λα κεησζεί βάζε θαη ηνπ καζεηηθνύ δπλακηθνύ ησλ δεκνηηθώλ ζρνιείσλ πνπ ην ηξνθνδνηνύλ. Με βάζε ηα παξαπάλσ ζεσξνύκε όηη ε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Παηδείαο Αγίαο Παξαζθεπήο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο Γ.Δ. θαη Π.Δ. δύλαηαη ΔΓΚΑΗΡΑ λα πξνρσξήζεη ζηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ηελ αθόκα πην ηζόξξνπε θαηαλνκή καζεηώλ κεηαμύ ησλ 3 γπκλαζίσλ ηεο άλσ ηεο Μεζνγείσλ πεξηνρή ηεο πόιεο θαζώο θαη λα παξζνύλ απηά ηα κέηξα ηζνδύλακεο αλάπηπμεο ηεο πνηόηεηαο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ 3 γπκλαζίσλ. Γηα ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην Ζ Πξόεδξνο Ζ Γελ.Γξακκαηέαο Αύξα Μπαζαθίδνπ-Καξάκπεια Γέζπνηλα Μαληδαλά-Πέπνλα Σο Γημοηικό σμβούλιο ομόθφνα ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 1. Δγθξίλεη ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο. 2. Γηα ιόγνπο δεκνγξαθηθνύο, ρσξνηαμηθνύο ησλ ζρνιείσλ, θαηάζηαζεο ησλ ππαξρόλησλ θηεξηαθώλ ππνδνκώλ όπσο απηά αλαθέξνληαη ζηελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη ζηελ παξέκβαζε ηεο Έλσζεο πιιόγσλ Γνλέσλ Αγίαο Παξαζθεπήο: Σε κε ζπγρώλεπζε-ζπλέλσζε-θαηάξγεζε νπνηνπδήπνηε ζρνιείνπ ζηελ Αγία Παξαζθεπή. Ζ όπνηα ζπγρώλεπζε-ζπλέλσζε-θαηάξγεζε εθηηκνύκε όηη ζα δεκηνπξγήζεη ππεξπιεζώξα καζεηώλ ζηα ππόινηπα ζρνιεία κε απνηέιεζκα ηε δπζρεξή ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ θαη ηελ ππνβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο παξερόκελεο εθπαίδεπζεο ζηνπο καζεηέο ιόγσ ηεο απμεκέλεο αλαινγίαο πνπ ζα πξνθύςεη κεηαμύ δηδαζθόλησλ/δηδαζθνκέλσλ. Η παρούσα απόυαση πήρε τον αριθμό 388 / O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. Ηφάννης Βοσηζινάς ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΑΚΡΗΒΔ ΦΧΣΟΑΝΣΗΓΡΑΦΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΖ 20/12/2013 Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΣΩΝ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Σα Μέλη Παλαγόπνπινο Γ. Μνπρηνύξε Γ. Παπαδνπνύινπ Δ. Λέθθαο Γ. Ζζαΐαο. Σζηακπάο Κ. Κσζηόπνπινο Σ. Μπξάκε Μ. άξθνπιαο Β. Κσλζηαληαθόπνπινο Δ. Παύινπ Η. Καδάθνο Γ. Γάβαξε Δ. Γάθε Α. Γαβξάο Μ. Γνπξγνύιεο Η. ηαζόπνπινο Η. Αιεμόπνπινο Φ. Κνπβόπνπινο Κ. Παλνπζνπνύινπ Γ. Καςνθεθάινπ Δ. Κσβαίνο-Νηνύζθνο Ν. Μνπζηόγηαλλεο Α., Γεκεηξίνπ-Καβξνπδάθε Μ., Γηαλλαθόπνπινο Β., Γθηδηώηεο Α., Κξεηηθίδεο Κ., Βιάρνο Γ. 5

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παραζκεσή 25/02/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ Π Ο Η Ο Σ Ζ Σ Α Ε

Διαβάστε περισσότερα

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη:

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη: A Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ. 9/2015 πλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δήκοσ Θήρας. ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΔΧ : 110/2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΓΗΜΑΡΥΟ ΘΗΡΑ : ΑΝΑΣΤΑΣΘΟΣ-ΝΘΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ. ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα»

Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα» Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα» Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε δηαηάμεωλ ηνπ λόκνπ 3966/2011 (Φ.Δ.Κ. 118 Α ) όζνλ αθνξά ηα Πεηξακαηηθά Πξόηππα ρνιεία. 1. Γεληθά Αηηηνινγηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, 851, Ρόδνο Σει. Δπηθ/λίαο. : 2241-46339, 22414631, Fax : 2241-46361 (22413-61361) ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πξαθηηθό πλεδξίαζεο Αξηζκόο: 23 / 1-12-214 ηε Ρόδν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ

Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ Α.Κ.Ρ. 109/2005 Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ [1] Σν ζέκα ηεο πξόζζεηεο επηβάξπλζεο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ»

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» Προς Σνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο Κοηνοποίεζε: 1. Σνλ Πξόεδξν Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ 27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ  27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παξαζθεπή, 27/02/2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αξ. Πξση.: 5683 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Θ.Δ. ΔΛΠ 43: «ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΓΗΑΠΟΡΑ»

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Θ.Δ. ΔΛΠ 43: «ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΓΗΑΠΟΡΑ» ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Θ.Δ. ΔΛΠ 43: «ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΓΗΑΠΟΡΑ» 4 ε εξγαζία αθαδεκατθνύ έηνπο 2012-13: «εκεξηλή θαηάζηαζε θαη πξννπηηθέο ηεο ζύγρξνλεο ειιελόγισζζεο εθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αγία Παξαζθεπή, 03/06/2014 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ Αξηζ. Πξση.: -21061- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 2 ΓΗΔΤΘΤΝΖ: Λ. Μεζνγείσλ 415 417 ΣΖΛΔΦΧΝΟ: 2132004501

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Ξ Α Π Κ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 3/2015 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ξύδλαο Θνιηλδξνύ

Α Π Ο Π Ξ Α Π Κ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 3/2015 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ξύδλαο Θνιηλδξνύ Α Π Ο Π Ξ Α Π Κ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 3/2015 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ξύδλαο Θνιηλδξνύ Aξηζ. απόθαζεο 7/2015 Ξ Δ Ο Η Ι Ζ Τ Ζ Δηζήγεζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο πξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΜΗΘΧΖ ΔΡΓΟΤ. Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΜΗΘΧΖ ΔΡΓΟΤ. Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δ/νςη Εξυπηρέτηςησ του Πολίτη & Διοικητικών Τπηρεςιών Σμήμα Διοίκηςησ, Σοπικήσ Ανάπτυξησ & Ανθρώπινου Δυναμικοφ Ταχ. Διεφθυνση: Λ. Μεσογείων 415-417 153

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ πνπδαζηέο : ΣΑΠΡΑΛΖ ΑΘΖΝΑ ΠΑΠΑΣΑΘΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Δπηβιέπσλ : ΠΑΠΑΣΑΜΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μεζζήλε: 07-10-2014 ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ Αξ. Πξση.: 34838 ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ & Μηζζνδνζίαο Σαρ. Γ/λζε: Π. Πησρνύ Σ.Κ.: 24200 Μεζζήλε Πιεξ/ξηεο: Υξπζαθίδεο.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Β. Μπελεζιώηηρ, Δ. Κανίδηρ, Τ. Καπάκιζα, Α. Λαδιάρ, Θ. Ναλμπάνηη Σρνιηθνί Σύκβνπινη θιάδνπ ΠΔ19-Πιεξνθνξηθήο ΓΔ vbelesiotis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗ 30εο ΙΟΤNΙΟΤ 2014 ηε Υαιθίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ειζαγωγή 3. Η ιζηοπία ηος Σσολείος μαρ 4. Εζωηεπικοί ζηόσοι λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 5. Έναπξη ζσολικού έηοςρ Τεηπάμηνα Απγίερ 6

Ειζαγωγή 3. Η ιζηοπία ηος Σσολείος μαρ 4. Εζωηεπικοί ζηόσοι λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 5. Έναπξη ζσολικού έηοςρ Τεηπάμηνα Απγίερ 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειζαγωγή 3 Η ιζηοπία ηος Σσολείος μαρ 4 Εζωηεπικοί ζηόσοι λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 5 Έναπξη ζσολικού έηοςρ Τεηπάμηνα Απγίερ 6 Ωπάπιο λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 7 Γενικέρ οδηγίερ ππορ ηοςρ μαθηηέρ/ηπιερ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/ 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Έρνληαο ππόςε: Ο ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ 1. Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ ΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 1. Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθόο ύλδεζκνο, σο ζπιινγηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Υπιζηοδοςλοπούλος Κωνζηανηίνα Πεξηβαιινληνιόγνο, κε κεηαπηπρηαθό ζην Πεξηβάιινλ θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο, Δθπαηδεύηξηα ελειίθσλ ζηελ Πεξηβαιινληηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011)

ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011) ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011) ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΩΡΔΟΗΘΩΛ ΑΞΝΘΔΛΡΟΩΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΡΝΞ. ΑΡΝΓ/ΠΖΠ Γ/ΛΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής.

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής. Επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝ. Δ/Η ΔΑΩΝ & ΑΓΡ. ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΔΑΑΡΥΕΙΟ ΛΑΤΡΙΟΤ Λαύριο 04-03-2015 Αρ. Πρωη.οικ.17235/648 Σατ. Δ/νζη Σατ.Κώδικας Σηλέθωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35.

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ληβαδεηά 24 02-2015 Αξηζ. Πξση.: 4645 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35 Πεξίιεςε Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη.

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΡΩΑΓΟ 3 ΣΖΛ.: 2106011345 ΣΖΛ. & FAX.: 2106391703 Email: paidikos.stathmos@agiaparaskevi.gr Αγία Παξαζθεπή, 14/10/2011 Αξηζκ. Πξση.: 3639 Γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα