ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΙΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΗΝ ΙΑΣΡΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΙΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΗΝ ΙΑΣΡΙΚΗ"

Transcript

1 Εθαρμογές Βιοηετνολογίας ζηην Ιαηρική Η Βηνηερλνινγία ζπκβάιεη ζηελ πξφιεςε, έγθαηξε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία κηαο αζζέλεηαο. Η έγκαιρη διάγνφζη απαηηεί αλάπηπμε επαίζζεησλ ηερληθψλ πνπ κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ ηελ αζζέλεηα ζηα αξρηθά ηεο ζηάδηα, πξηλ εκθαληζηνχλ ηα ζπκπηψκαηά ηεο ή λα αληρλεχζεη κφιπλζε απφ παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο ή λα δηαπηζηψζεη χπαξμε θιεξνλνκηθήο αζζέλεηαο. Η πρόληυη ζνβαξψλ αζζελεηψλ (επαηίηηδα Β, πνιηνκπειίηηδα, θπκαηίσζε θ.ά.) ρξεηάδεηαη πην εμειηγκέλα, αζθαιή θαη νηθνλνκηθά πξνζηηά εκβφιηα, ελψ απαηηείηαη ε αλάπηπμε εκβνιίσλ γηα πξφιεςε ηνπ AIDS, ηεο κεληγγίηηδαο θαη ηνπ θαξθίλνπ. Η αποηελεζμαηική θεραπεία πξνυπνζέηεη θαηαλφεζε ησλ βηνρεκηθψλ κεραληζκψλ θαη ηνπ γελεηηθνχ ππφβαζξνπ ηεο αζζέλεηαο γηα λα εθαξκνζηεί ε θαηάιιειε θαξκαθεπηηθή αγσγή ή ε γελεηηθή επηδηφξζσζε ηεο βιάβεο. Η ηερλνινγία ηνπ αλαζπλδπαζκέλνπ DNA, ηεο ηερληθήο PCR θαη ησλ κνξίσλαληρλεπηψλ βειηίσζε ηελ παξαγσγή επξείαο θιίκαθαο δηαγλσζηηθψλ νπζηψλ (κνλνθισληθά αληηζψκαηα), εκβνιίσλ θαη θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ. Η γονιδιακή θεραπεία ζηεξίδεηαη ζηε εθαξκνγή ηερλνινγίαο αλαζπλδπαζκέλνπ DNA γηα ζεξαπεία γελεηηθψλ αζζελεηψλ (θπζηηθή ίλσζε, AIDS θαη ηχπσλ θαξθίλνπ) Σύνθεζη πρωηεϊνών από βακηήρια με Γενεηική Μητανική Πάλσ απφ 300 θαρμακεσηικές πρφηεΐνες παξάγνληαη πιένλ θηελφηεξα, ζε ζεκαληηθφηεξεο πνζφηεηεο κε ηελ ηερλνινγία ηνπ αλαζπλδπαζκέλνπ DNA, κε θισλνπνίεζε ησλ γνληδίσλ ηνπ αλζξψπνπ. Μεηαμχ ησλ πξψησλ πνπ παξαζθεπάζηεθαλ είλαη ε ηλζνπιίλε, νη ηληεξθεξφλεο θαη ε απμεηηθή νξκφλε. Φαρμακεσηικές πρφηεΐνες με ηετνολογία αναζσνδσαζμένοσ DNA Πρωηεΐνη Χρήζη ή Θεραπεία ζε Πρωηεΐνη Χρήζη ή Θεραπεία ζε α 1 -αληηζξπςίλε εκθχζεκα παξάγνληαο VIII αηκνξξνθηιία Α θαιζηηνλίλε νζηενπφξσζε παξάγνληαο IX αηκνξξνθηιία Β ρνξηνληθή γνλαδνηξνπίλε γπλαηθεία ζηεηξφηεηα απμεηηθή νξκφλε αρνλδξνπιαζία ελδνξθίλεο, εγθεθαιίλεο αλαιγεηηθνί παξάγνληεο ηλζνπιίλε δηαβήηε επηδεξκηθφο απμεηηθφο παξάγσλ ηξαχκαηα ηληεξιεπθίλεο θαξθίλν, αλνζνπνηεηηθφ Παξάγσλ λέθξσζεο φγθσλ αληηθαξθηληθφο παξάγσλ εξπζξνπνηεηίλε αλαηκία Δλεξγνπνηεηήο πιαζκηλνγφλνπ (tpa) ζξνκβνιπηηθφο παξάγσλ Ιληεξθεξφλεο α,β,γ αληηηηθνί-αληηθαξθηληθνί παξάγνληεο Η ινζοσλίνη είλαη νξκφλε απνηεινχκελε απφ 51 ακηλνμέα πνπ παξάγεηαη ζε εηδηθά θχηηαξα ηνπ παγθξέαηνο θαη ξπζκίδεη ην κεηαβνιηζκφ ησλ πδαηαλζξάθσλ (εηδηθά ηεο γιπθφδεο) ζην αίκα. Ο δηαβήηεο είλαη αζζέλεηα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κείσζε ή έιιεηςε ηλζνπιίλεο θαη απφ απηφλ πάζρνπλ πάλσ απφ άηνκα ζηνλ θφζκν. Η ηλζνπιίλε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζεξαπεία ησλ δηαβεηηθψλ. Πξηλ ην 1982 νη πεγέο ηλζνπιίλεο ήηαλ ην πάγθξεαο απφ ρνίξνπο θαη βννεηδή θαη παξαγφηαλ απφ εθρχιηζε ησλ ηζηψλ απηψλ. Η ηλζνπιίλε απηή είρε κηθξνδηαθνξέο ζηε ζχζηαζε απφ ηελ αλζξψπηλε πξνθαιψληαο αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο ελψ ήηαλ δαπαλεξή. Η ηλζνπιίλε απνηειείηαη απφ δχν κηθξά πεπηίδηα, Α θαη Β, πνπ ζπγθξαηνχληαη κεηαμχ ηνπο κε δηζνπιθηδηθνχο δεζκνχο. Τν γνλίδην ηεο ηλζνπιίλεο παξάγεη ηελ προχνζοσλίνη πνπ ηειηθά κεηαηξέπεηαη ζε ηλζνπιίλε. ΠΙΣΙΛΑΔΗ ΒΑΙΛΗ 1

2 Μία κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ηεο αλζξψπηλεο ηλζνπιίλεο απφ βαθηήξηα είλαη ε παξαγσγή ηεο πξντλζνπιίλεο ζε βαθηεξηαθή θαιιηέξγεηα θαη ε ελδπκηθή κεηαηξνπή ηεο ζε ηλζνπιίλε. Καηαζθεπάδεηαη cdna βηβιηνζήθε απφ θχηηαξα παγθξέαηνο πνπ εθθξάδνπλ ην γνλίδην ηλζνπιίλεο θαη επηινγή ηνπ θιψλνπ πνπ πεξηέρεη ην γνλίδην, κε ηα εμήο ζηάδηα θισλνπνίεζεο θαη απνκφλσζεο ηνπ γνληδίνπ : o απνκφλσζε ζπλνιηθνχ mrna απφ θχηηαξα αλζξψπηλνπ παγθξέαηνο o θαηαζθεπή δίθισλσλ κνξίσλ cdna θαη ελζσκάησζε ζε πιαζκίδηα o κεηαζρεκαηηζκφο βαθηεξίσλ κε ηα αλαζπλδπαζκέλα πιαζκίδηα θαη πνιιαπιαζηαζκφο ηνπο ζε ζξεπηηθφ πιηθφ o επηινγή βαθηεξίσλ πνπ πεξηέρνπλ ην γνλίδην πνπ θσδηθνπνηεί ηελ πξντλζνπιίλε o αλάπηπμε ησλ βαθηεξίσλ απηψλ ζε βηναληηδξαζηήξα, ζπιινγή ηεο πξντλζνπιίλεο θαη κεηαηξνπή ηεο ζε ηλζνπιίλε απφ έλδπκν πνπ αθαηξεί ην ελδηάκεζν πεπηίδην Οη ινηερθερόνες είλαη αληηηηθέο πξσηεΐλεο πνπ παξάγνπλ θχηηαξα κνιπζκέλα απφ ηνχο. Οη πξσηεΐλεο απηέο επάγνπλ ηελ παξαγσγή άιισλ πξσηετλψλ απφ ηα γεηηνληθά πγηή θχηηαξα νη νπνίεο εκπνδίδνπλ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ηψλ ζ απηά. Οη ηληεξθεξφλεο είλαη ζπγγελείο πξσηεΐλεο ηαμηλνκνχκελεο ζε 3 νκάδεο (α, β, γ) αλάινγα κε ηε βηνρεκηθή ελεξγφηεηά ηνπο. Δλδηαθέξνπλ ζαλ αληηηηθνί θαη αληηθαξθηληθνί παξάγνληεο. Παξάγνληαη ζε ειάρηζηα πνζά ζην ζψκα φκσο ε παξαγσγή ηνπο ζήκεξα ζε πνιχ κεγάια πνζά γίλεηαη κε κέζνδν παξφκνηα κε απηή ηεο παξαγσγήο ηλζνπιίλεο. Μονοκλωνικά ανηιζώμαηα Τα αληηζψκαηα είλαη πξσηετληθά κφξηα παξαγφκελα απφ ηα Β-ιεκθνθχηηαξα φηαλ έλα αληηγφλν (κηθξννξγαληζκφο, ηφο ή μέλν πιηθφ) πξνζβάιεη ηνλ νξγαληζκφ. Τα αληηζψκαηα αληηδξνχλ κε ην αληηγφλν θαη ην εμνπδεηεξψλνπλ. Έλα αληίζσκα αλαγλσξίδεη κφλν κία ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηνπ αληηγφλνπ, ηνλ ανηιγονικό καθοριζηή. Έλα κεγάιν αληηγφλν (κηθξννξγαληζκφο) έρεη πνιινχο αληηγνληθνχο θαζνξηζηέο θαη άξα παξάγνληαη πνιιά είδε αληηζσκάησλ ελαληίνλ ηνπ. Κάζε είδνο αληηζψκαηνο πνπ αλαγλσξίδεη έλαλ αληηγνληθφ θαζνξηζηή, παξάγεηαη απφ κηα νκάδα φκνησλ Β-ιεκθνθπηηάξσλ (έλαλ θιψλν) θαη νλνκάδνληαη μονοκλφνικά. Τα κνλνθισληθά αληηζψκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Ιαηξηθή ζαλ δηαγλσζηηθά γηα ηελ αλίρλεπζε αζζελεηψλ ή ζαλ εμεηδηθεπκέλα θάξκαθα ελαληίνλ παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ ή θαξθηληθψλ θπηηάξσλ επνκέλσο είλαη ζεκαληηθή ε παξαγσγή ηνπο ζε κεγάιεο πνζφηεηεο. Όκσο ηα Β-ιεκθνθχηηαξα δελ επηβηψλνπλ γηα πνιχ έμσ απφ ην ζψκα θαη δελ δηαηεξνχληαη ζε θπηηαξνθαιιηέξγεηεο. Απηή ηελ ηδηφηεηα ηελ απνθηνχλ φηαλ ζπληερζνχλ κε θαξθηληθά θχηηαξα νπφηε πξνθχπηνπλ ηα σβριδώμαηα πνπ κπνξνχλ λα παξάγνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο αληηζψκαηνο. Η ηερληθή παξαγσγήο κνλνθισληθψλ αληηζσκάησλ αλαπηχρζεθε κεηά ην Έλα ΠΙΣΙΛΑΔΗ ΒΑΙΛΗ 2

3 επηιεγκέλν αληηγφλν ρνξεγείηαη κε έλεζε ζε πνληίθη νπφηε πξνθαιείηαη αλνζνινγηθή αληίδξαζε κε απνηέιεζκα λα αξρίζεη ε παξαγσγή αληηζσκάησλ απφ εμεηδηθεπκέλα Β- ιεκθνθχηηαξα. Γχν εβδνκάδεο κεηά αθαηξείηαη ν ζπιήλαο θαη απνκνλψλνληαη ηα Β- ιεκθνθχηηαξα πνπ ζπληήθνληαη θαηφπηλ κε θαξθηληθά θχηηαξα νπφηε δεκηνπξγνχληαη ηα πβξηδψκαηα πνπ παξάγνπλ κνλνθισληθά αληηζψκαηα. Τα πβξηδψκαηα κπνξνχλ λα θπιάζζνληαη γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα ζηελ θαηάςπμε (-80 ν C). Τα κνλνθισληθά αληηζψκαηα έρνπλ ηηο παξαθάησ εθαξκνγέο : o Ανοζοδιαγνφζηικά. Δπεηδή ηα κνλνθισληθά αλαγλσξίδνπλ έλαλ αληηγνληθφ θαζνξηζηή κπνξνχλ λα αληρλεχζνπλ ζηα πγξά ηνπ ζψκαηνο (αίκα, νχξα θ.ά.) νπζίεο ππεχζπλεο γηα αζζέλεηεο, παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο ή δηαθχκαλζε ηεο ζπγθέληξσζεο πξντφλησλ ηνπ κεηαβνιηζκνχ πνπ πξννησλίδεη εκθάληζε θάπνηαο αζζέλεηαο. Η αλίρλεπζε είλαη γξήγνξε, απιή, επαίζζεηε, αθξηβήο θαη επηηξέπεη δηάγλσζε αζζελεηψλ ζε πνιχ αξρηθά ζηάδηα πξηλ ηελ εκθάληζε ζπκπησκάησλ. Μπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αχμεζε ηεο επαηζζεζίαο θιηληθψλ δνθηκαζηψλ (πξνζδηνξηζκφο νκάδσλ αίκαηνο, εμαθξίβσζε πηζαλήο θχεζεο). Δηδηθά αλνζνδηαγλσζηηθά ηεζη θαηαζθεπάζηεθαλ πνπ πεξηέρνπλ κνλνθισληθά αληηζψκαηα γηα εηδηθέο νξκφλεο πνπ παξάγνληαη θαηά ηελ θχεζε. o Θεραπεσηικά. Έρνπλ εθαξκνγή ζηε ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ. Τα θαξθηληθά θχηηαξα έρνπλ ζηελ εμσηεξηθή ηνπο επηθάλεηα κεγάιε πνηθηιία αληηγφλσλ πνπ δελ ππάξρνπλ ζηα θπζηνινγηθά θχηηαξα, ηα θαξθηληθά αληηγφλα. Έηζη κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ κνλνθισληθά αληηζψκαηα ελαληίνλ απηψλ ησλ αληηγφλσλ, νπφηε είλαη πνιχ εηδηθά κφλν γηα ηα θαξθηληθά θχηηαξα θαη κπνξνχλ έηζη λα γίλνπλ κεηαθνξείο ηζρπξψλ αληηθαξθηληθψλ θαξκάθσλ. Όηαλ εηζαρζνχλ ζηνλ νξγαληζκφ, βξίζθνπλ θαη πξνζβάινπλ ηνπο θαξθίλνπο ζηφρνπο θαη ηα αληηθαξθηληθά θάξκαθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα κ απηά δξνπλ θαηεπζείαλ ζηα θαξθηληθά θχηηαξα θαη ηα θαηαζηξέθνπλ. Δπηηξέπνπλ επνκέλσο ηε ζεξαπεία ρσξίο ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ή ρεκεηνζεξαπεία πνπ έρεη δπζάξεζηεο επηπηψζεηο. o Επιλογή ζσμβαηών οργάνφν προς μεηαμόζτεσζη. Τα θχηηαξα ησλ νξγάλσλ έρνπλ ζηελ επηθάλεηά ηνπο εηδηθά αληηγφλα επηθαλείαο πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ εηδηθά κνλνθισληθά αληηζψκαηα. Με ηα κνλνθισληθά κπνξεί λα γίλεη έιεγρνο ησλ νξγάλσλ δσξεηψλ γηα λα δηαπηζησζεί αλ ηαηξηάδνπλ αλνζνινγηθά κε απηά ησλ αζζελψλ, νπφηε απνθεχγεηαη ε απφξξηςε ηνπ κνζρεχκαηνο. Γονιδιακή θεραπεία Πάλσ απφ 4000 αζζέλεηεο νθείινληαη ζε γνληδηαθέο κεηαιιάμεηο θαη εκθαλίδνληαη ζε κεγάιεο ειηθίεο. Μεξηθέο νθείινληαη ζε έλα κφλν γνλίδην, άιιεο ζε αιιειεπίδξαζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ γνληδίσλ θαη πνιιέο ζε ζπλδπαζκφ γελεηηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ (αθηηλνβνιία, ρεκηθέο νπζίεο). Όιεο ζρεδφλ πξνθαινχλ δπζκνξθίεο, ην 80 % δηαλνεηηθή θαζπζηέξεζε θαη ην 20 % ζάλαην ζε παηδηθή ειηθία. Η ηερλνινγία ηνπ αλαζπλδπαζκέλνπ DNA ζε ζπλδπαζκφ κε γελεαινγηθά δέληξα νδήγεζε ζηνλ εληνπηζκφ ηεο ζέζεο ζηα ρξσκνζψκαηα (ταρηογράθηζη) πνιιψλ κεηαιιαγκέλσλ γνληδίσλ πνπ πξνθαινχλ αζζέλεηεο. Δπίζεο νξηζκέλα κεηαιιαγκέλα γνλίδηα θισλνπνηήζεθαλ γηα λα ζπγθξηζνχλ κε ηα θπζηνινγηθά αιιειφκνξθα θαη λα ΠΙΣΙΛΑΔΗ ΒΑΙΛΗ 3

4 εμαθξηβσζεί ην είδνο ησλ κεηαιιάμεσλ (φπσο ζηελ θπζηηθή ίλσζε, ηελ αζζέλεηα ηνπ Huntington, ηελ κπτθή δπζηξνθία ηνπ Duchenne θ.ά.). Οη γλψζεηο απηέο νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε ζεξαπείαο πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ ηερλνινγία ηνπ αλαζπλδπαζκέλνπ DNA θαη νλνκάδεηαη γονιδιακή θεραπεία. Σηφρνο ηεο είλαη λα δηνξζψζεη ηε γελεηηθή βιάβε εηζάγνληαο ζηνλ αζζελή ην θπζηνινγηθφ αιιειφκνξθν ηνπ κεηαιιαγκέλνπ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο γνληδηαθήο ζεξαπείαο είλαη ε θισλνπνίεζε ηνπ ππεχζπλνπ γνληδίνπ θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θπηηάξσλ πνπ εκθαλίδνπλ ηε βιάβε απφ ηελ αζζέλεηα. Η γνληδηαθή ζεξαπεία πξσηνεθαξκφζηεθε ην 1990 ζε έλα ηεηξάρξνλν θνξίηζη πνπ έπαζρε απφ αλεπάξθεηα ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο νθεηιφκελε ζε έιιεηςε ηνπ ελδχκνπ απαμινάζη ηης αδενοζίνης (ADA) ην νπνίν ζπκκεηέρεη ζην κεηαβνιηζκφ ησλ πνπξηλψλ (A, G) ζηα θχηηαξα ηνπ κπεινχ ησλ νζηψλ. Η έιιεηςε απηή νθείιεηαη ζε κεηάιιαμε ηνπ γνληδίνπ πνπ παξάγεη ην έλδπκν ADA. Η αζζέλεηα εκθαλίδεη απηνζσκηθφ ππνιεηπφκελν ηχπν θιεξνλνκηθφηεηαο θαη νη αζζελείο πάζρνπλ απφ ρξφληεο κνιχλζεηο, έρνπλ πξνδηάζεζε γηα αλάπηπμε θαξθίλνπ θαη πνιινί πεζαίλνπλ ζε ιίγνπο κήλεο. Η δηαδηθαζία γνληδηαθήο ζεξαπείαο πνπ εθαξκφζηεθε ήηαλ ε εμήο : o Λεκθνθχηηαξα ηνπ παηδηνχ παξαιακβάλνληαη θαη πνιιαπιαζηάδνληαη ζε θπηηαξνθαιιηέξγεηεο o Τν θπζηνινγηθφ γνλίδην ηεο απακηλάζεο ηεο αδελνζίλεο ελζσκαηψλεηαη ζε ηφθνξέα (πνπ έρεη θαηαζηεί αβιαβήο) κε ηερληθέο αλαζπλδπαζκέλνπ DNA o Ο γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνο ηφο εηζάγεηαη ζηα ιεκθνθχηηαξα o Τα γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα ιεκθνθχηηαξα εηζάγνληαη κε ελδνθιέβηα έλεζε ζην παηδί θαη παξάγνπλ ην έλδπκν ADA. Τα ηξνπνπνηεκέλα ιεκθνθχηηαξα δελ δνπλ γηα πάληα κέζα ζηνλ νξγαληζκφ νπφηε ρξεηάδεηαη ζπλερήο έγρπζε ηέηνησλ θπηηάξσλ. Τα άηνκα φκσο απηά κπνξνχλ λα δνπλ θπζηνινγηθά θάλνληαο ηαθηηθή ζεξαπεία. Ο ηχπνο απηήο ηεο γνληδηαθήο ζεξαπείαο νλνκάδεηαη ex vivo γηαηί ηα θχηηαξα ηξνπνπνηνχληαη εθηφο νξγαληζκνχ θαη θαηφπηλ εηζάγνληαη θαη πάιη ζ απηφλ. Κχηηαξα ηνπ αηκνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ γελεηηθά, λα αλαπηπρζνχλ ζε θπηηαξνθαιιηέξγεηεο θαη λα εηζαρζνχλ κε έλεζε ζηνλ νξγαληζκφ. Ο Anderson θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ αλέπηπμαλ έμππλνπο θνξείο πνπ πξνζβάιινπλ ηα θχηηαξα ηνπ ηζηνχ πνπ πάζρεη, δειαδή ηα θπζηνινγηθά γνλίδηα ελζσκαηψλνληαη ζε κφξηα θνξείο πνπ εηζάγνληαη θαηεπζείαλ ζηνλ νξγαληζκφ. Απηή ε γνληδηαθή ζεξαπεία νλνκάζηεθε in vivo θαη εθαξκφζηεθε ην 1993 γηα ηε ζεξαπεία ηεο θπζηηθήο ίλσζεο. Γνληδηαθή ζεξαπεία in vivo (εηζαγσγή θπζηνινγηθνχ γνληδίνπ κέζσ ηψλ, ιηπνζσκάησλ ή γπκλνχ DNA) ΠΙΣΙΛΑΔΗ ΒΑΙΛΗ 4

5 Η θπζηηθή ίλσζε νθείιεηαη ζε κεηάιιαμε ελφο γνληδίνπ (7 ν ρξσκφζσκα) πνπ θσδηθνπνηεί κηα πξσηεΐλε (CFTR=Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator) απαξαίηεηε γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ επηζειηαθψλ θπηηάξσλ ησλ πλεπκφλσλ (έιεγρνο δηέιεπζεο ρισξίνπ κέζσ ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο) θαη παξνπζηάδεη απηνζσκηθφ ππνιεηπφκελν ηχπν θιεξνλνκηθφηεηαο. Τν θπζηνινγηθφ γνλίδην ελζσκαηψζεθε ζε έλαλ αδελντφ. Ο αλαζπλδπαζκέλνο ηφο εηζήιζε ζηνλ νξγαληζκφ κε ςεθαζκφ κε ηε βνήζεηα βξνγρνζθνπίνπ θαη κφιπλε ηα θχηηαξα ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Μεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ ζηα θχηηαξα, ην θπζηνινγηθφ γνλίδην ελζσκαηψζεθε ζην γνληδίσκά ηνπο θαη παξήγαγε ην θπζηνινγηθφ πξντφλ. Η εθαξκνγή ηεο γνληδηαθήο ζεξαπείαο είλαη αθφκα πεξηνξηζκέλε δηφηη ππάξρνπλ πξνβιήκαηα κε ηε ρξήζε ησλ θνξέσλ. Αλ θαη θαζίζηαληαη αβιαβείο, ππάξρεη κηθξή πηζαλφηεηα λα πξνθαιέζνπλ παξελέξγεηεο θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο θαξθίλν. Με ηηο κεζφδνπο ηεο γνληδηαθήο ζεξαπείαο δελ αληηθαζίζηαηαη ην κεηαιιαγκέλν γνλίδην ζηα θχηηαξα ηνπ νξγαληζκνχ αιιά ελζσκάησζε ηνπ θπζηνινγηθνχ γνληδίνπ ζην γνληδίσκα κεξηθψλ ζσκαηηθψλ θπηηάξσλ θαη ζπλεπψο δελ κεηαβηβάδεηαη ζηνπο απνγφλνπο. Πρόγραμμα ανθρώπινοσ γονιδιώμαηος Τν αλζξψπηλν γνληδίσκα απνηειείηαη απφ δεχγε βάζεσλ DNA θαηαλεκεκέλα ζε ρξσκνζψκαηα. Τν 1986 μεθίλεζε δηεζλήο ζπλεξγαζία κε ζθνπφ ηε ραξηνγξάθεζε δειαδή ηνλ εληνπηζκφ ηεο ζέζεο ησλ γνληδίσλ ζηα ρξσκνζψκαηα θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αιιεινπρίαο ησλ βάζεσλ ηνπ DNA ζην αλζξψπηλν γνληδίσκα. Τν πξφγξακκα άξρηζε ην 1990 θαη ράξηο ζηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ κεζφδσλ νινθιεξψζεθε ην Η αλάιπζε ηνπ αλζξψπηλνπ γνληδηψκαηνο ζπκβάιεη : o Σηε κειέηε ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ γνληδηψκαηνο. Πξνζδηνξίζηεθαλ ην ζχλνιν ησλ γνληδίσλ πνπ θσδηθνπνηνχλ πξσηεΐλεο (<40.000), νη ξπζκηζηηθέο πεξηνρέο ησλ γνληδίσλ απηψλ θαη νη πεξηνρέο κε άγλσζηε ιεηηνπξγία. o Σηελ αλάπηπμε κεζνδνινγίαο δηάγλσζεο θαη ζεξαπείαο αζζελεηψλ κε ηελ εχξεζε ηεο ζέζεο θαη ηεο αιιεινπρίαο ησλ γνληδίσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε αζζέλεηεο. o Σηε κειέηε ηεο εμέιημεο ηνπ αλζξψπηλνπ γνληδηψκαηνο. Γη απηφ παξάιιεια πξνγξάκκαηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο αιιεινπρίαο άιισλ εηδψλ (πξφβαην, ζθχινο, αγειάδα, έληνκα, γεσζθψιεθαο, κηθξννξγαληζκνί) ζα απνθαιχςνπλ ηηο εμειηθηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εηδψλ o Σηε καδηθή παξαγσγή πξντφλησλ κε ηηο κεζφδνπο ηεο Βηνηερλνινγίαο κεηά ηελ απνκφλσζε ησλ γνληδίσλ πνπ είλαη ρξήζηκα ζηε Γεσξγία, ηελ Κηελνηξνθία, ηελ Φαξκαθνβηνκεραλία θαη ηε Βηνκεραλία. Δθαξκνγέο πξνγξάκκαηνο αλζξψπηλνπ γνληδηψκαηνο ΠΙΣΙΛΑΔΗ ΒΑΙΛΗ 5

means.electrophoresis

means.electrophoresis ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΞΖ ΣΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ, ΑΝΟΟΚΑΘΖΛΧΖ ΚΑΗ ΑΝΟΟΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ Πξσηετλώλ νξνύ, νύξσλ, θαη άιισλ βηνινγηθώλ πιηθώλ means.electrophoresis ΔΚΓΟΖ 2013 Δρ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ [τ.επίκ. καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικολογία των Μικροβίων τοσ Στόματος και η Σημασία για τη Στοματική και Γενική Υγεία

Η Οικολογία των Μικροβίων τοσ Στόματος και η Σημασία για τη Στοματική και Γενική Υγεία Η Οικολογία των Μικροβίων τοσ Στόματος και η Σημασία για τη Στοματική και Γενική Υγεία Prof. P D Marsh, Health Protection Agency-Porton, Salisbury and Leeds Dental Institute, UK Οη άλζξσπνη έρνπλ κηα ζηελή

Διαβάστε περισσότερα

Βξνπθέιισζε ησλ αηγψλ θαη ησλ πξνβάησλ. Βροσθέιιφζε ηφλ αηγώλ θαη ηφλ προβάηφλ

Βξνπθέιισζε ησλ αηγψλ θαη ησλ πξνβάησλ. Βροσθέιιφζε ηφλ αηγώλ θαη ηφλ προβάηφλ Βροσθέιιφζε ηφλ αηγώλ θαη ηφλ προβάηφλ 1 Περηετόκελα I. Ηζηνξία 3 II. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ βαθηεξίνπ 4 III. Καιιηέξγεηα 6 IV. Βηνρεκηθέο ηδηφηεηεο 7 V. Παζνγφλνο δξάζε 8 VI. Μεηάδνζε 9 VII. πκπησκαηνινγία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ Γέζποινα Γ. Κακαγιά Δπίκοςπη Καθηγήηπια Πλαζηικήρ Υειποςπγικήρ Γ.Π.Θ. Αλεξανδπούπολη 2010 ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ (Φηινζνθία Ηζηνξία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Αλζξψπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ Λεπθσζία, Μάξηηνο 2014 Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο «ρνιηθνί Λαραλόθεπνη:

Διαβάστε περισσότερα

HPV REVIEW. Γειεγεώξνγινπ Δ., Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ,

HPV REVIEW. Γειεγεώξνγινπ Δ., Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ, HPV REVIEW 1 Γειεγεώξνγινπ Δ., Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ, Κξεαηζάο Γ. O ηφο ησλ αλζξσπίλσλ ζεισκάησλ (ΖPV), είλαη έλαο ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελνο ηφο, απνηεινχκελνο απφ δηπιή

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ 1. Γεληθά... 5 2. Γηαηί θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αμηνιόγεζε ηεο ΒΗΣ ζηα λνζνθνκεία... 6 3. Ζ πηνζέηεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Πεηξνχια Υαηδεπαληαδή MD, MPH, MFTM- RCPS(Glasg), CTH Δκπεηξνγλψκσλ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ Αζήλα 2011-1 -

Διαβάστε περισσότερα

Οιηζηηθή κνληεινπνίεζε ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο

Οιηζηηθή κνληεινπνίεζε ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο Δηζαγσγή... 8 1. H αηηηνινγία ηεο θαηάζιηςεο ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηεο θιαζζηθήο ηαηξηθήο... 10 1.1 Γελεηηθνί παξάγνληεο... 10 Κιηληθέο επηδεκηνινγηθέο κειέηεο... 10 Μνξηαθέο κειέηεο... 12 1.2 Νεπξνρεκηθνί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα : Καηαζθεπή πεηξακαηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ κέηξεζε βηναεξίνπ παξαγφκελνπ απφ αλαεξφβηα απνηθνδφκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΔΜΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΚΤΚΛΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ ΟΣΔΟΤΝΘΔΗ ILIZAROV ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΧΝ ΠΔΠΔΡΑΜΔΝΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ» ΓΔΧΡΓΑΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σα πξφζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ πξέπεη:

Σα πξφζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ πξέπεη: Καηεξίλα Κνηζίθε Α 2 ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Πξφζζεηα, ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ, ραξαθηεξίδνληαη νη νπζίεο εθείλεο πνπ δελ απνηεινχλ θπζηθά ζπζηαηηθά ησλ ηξνθίκσλ, αιιά πξνζηίζεληαη ζε απηά θαηά ηελ επεμεξγαζία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2;

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Υπεφθυνη χρήςη των ορυκτών καυςίμων Απομάκρυνςη τησ κφριασ πηγήσ των αερίων του θερμοκηπίου Επαναφορά του άνθρακα ςτο υπζδαφοσ Παροχή του αναγκαίου

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1.

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1. Εγθεθξηκέλν θείκελν 10.05.2010 Σηελ Ειιεληθή αγνξά θπθινθνξνύλ νη ζπζθεπαζίεο ησλ 14 θαη 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 20 mg θαη ησλ 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 40 mg. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τπολογιζμόρ θέζηρ και πποζαναηολιζμού ενδοζκοπικήρ κάμεπαρ ζηον σώπο με σπήζη ςπέπςθπυν αιζθηηήπυν ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Τπολογιζμόρ θέζηρ και πποζαναηολιζμού ενδοζκοπικήρ κάμεπαρ ζηον σώπο με σπήζη ςπέπςθπυν αιζθηηήπυν ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΜΔΣΑΓΟΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΩΝ Τπολογιζμόρ θέζηρ και πποζαναηολιζμού ενδοζκοπικήρ κάμεπαρ ζηον σώπο

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3 ΟΡΗΜΟΗ 62

3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3 ΟΡΗΜΟΗ 62 ΒΑΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΖΩΗ & ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΠΙΝΙΔΩΗ 3 o Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3

Διαβάστε περισσότερα

1 o ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑ ΣΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

1 o ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑ ΣΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 o ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑ ΣΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ K;apoia θθ 24-25 Mαίνπ 2008 Θεζζαινλίθε Πξαθηηθά Τπό ηελ Aηγίδα: Σνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245 ΟΞΕΙΕ ΔΗΛΗΣΗΡΙΑΕΙ 10 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεπιεσόμενα 10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε.

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. John Payne, Wolter Rattink, Ted Smith, Tom Winowiski, Glenn Dearsley and Lars Strom ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΛΟΓΟ Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΔΓΙΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΜΔΑ ΔΠΙΒΛΔΠΟΜΔΝΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ -DOT-

ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΔΓΙΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΜΔΑ ΔΠΙΒΛΔΠΟΜΔΝΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ -DOT- ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Α ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΝΟΗΜΑΣΩΝ ΘΩΡΑΚΟ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΩΣΗΡΙΑ» ΜΔΟΓΔΙΩΝ 152 Σ.Κ. 11527 Ανηιθςμαηικό Σμήμα, Καη' οίκον Νοζηλεία ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΔΓΙΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΜΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Μνληεινπνίεζεο Ήισλ γηα Τπνβνήζεζε ζε Υεηξνπξγηθέο Δπεκβάζεηο Αζθαιίζηκσλ Κιεηζηώλ Δλδνκπειηθώλ Ζιώζεσλ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ύζηεκα Μνληεινπνίεζεο Ήισλ γηα Τπνβνήζεζε ζε Υεηξνπξγηθέο Δπεκβάζεηο Αζθαιίζηκσλ Κιεηζηώλ Δλδνκπειηθώλ Ζιώζεσλ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ, ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ & ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ύζηεκα Μνληεινπνίεζεο Ήισλ γηα Τπνβνήζεζε ζε Υεηξνπξγηθέο Δπεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ

ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΝΔΤΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ:ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘ/ΣΖ ΘΔΟΓΧΡΟ ΜΑΡΑΕΗΧΣΖ ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ ΛΗΑΡΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Νεπξνρεηξνπξγόο ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΖΜΔΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΥΖΜΔΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΥΖΜΔΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ (εκεηώζεηο γηα Σερλνινγία Σξνθίκσλ) Θενθάλεο Γεσξγόπνπινο Σκεκα Γηαηξνθήο-Γηαηηνινγίαο Γ εμακελν ΔΓΩΓΗΜΑ ΛΗΠΖ ΚΑΗ ΔΛΑΗΑ Οξηζκνί Δδώδηκα ιίπε θαη έιαηα ραξαθηεξίδνληαη φια

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΘΑ "Ρεθιεμνινγία"

ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΘΑ Ρεθιεμνινγία ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΘΑ Ο φξνο "Ρεθιεμνινγία" πξνέξρεηαη απφ ηελ αγγιηθή ιέμε "Reflex" πνπ ζεκαίλεη αληαλαθιαζηηθά. Δίλαη δειαδή ε επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη κε ηα αληαλαθιαζηηθά ζεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο 16 Έιεγρνο θνξέωλ Αιζθανόμαζηε ιδιαίηεπη ςποσπέυζη ζηα άηομα πος μαρ επέηπεταν να ηοςρ πάποςμε ζςνενηεύξειρ για να θηιασηεί αςηό ηο θςλλάδιο. Τα ονόμαηα έσοςν ηποποποιηθεί για ηην πποζηαζία πποζυπικών

Διαβάστε περισσότερα

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Γεκηνπξγία Σνπηθνύ πκπιέγκαηνο Βηώζηκνπ Σνπξηζκνύ: Μειέηε ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα