Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/ )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87)"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Β 19338/1944/87 Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/ ) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 στ' του Ν. 1338/83 "Εφαρµογή του Κοινοτικού ικαίου" (ΦΕΚ 34/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6 του νόµου 1440/84 "Συµµετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισµού Εφοδιασµού ΕURATOM" (ΦΕΚ 70/Α/ ). 2. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 137/Α). 3. Τις διατάξεις του νόµου 372/76 "περί συστάσεως και λειτουργίας Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)" (ΦΕΚ 166/Α/ ). 4. Το π.δ. 229/86 "Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας" (ΦΕΚ 14/ ). 5. Την Υ1321/ απόφαση του Πρωθυπουργού "Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Κ. Παπαναγιώτου" (ΦΕΚ 531/Β/ ). 6. Την κοινή απόφαση Κ 20862/ του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών και Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας "Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονοµίας" (ΦΕΚ 481/Β/2.8.85). 7. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών και Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας "Συσκευές πίεσης και µέθοδοι ελέγχου αυτών των συσκευών σε συµµόρφωση προς την οδηγία 76/767/ΕΟΚ (ΦΕΚ 291/Β/9.6.87)", αποφασίζουµε: Άρθρο 1 1. Σκοπός της απόφασης αυτής είναι η προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 84/527/ΕΟΚ της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 "για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών - µελών σχετικά µε τις χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση". 2. Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται στα ανθεκτικά χαλύβδινα περιβλήµατα των φιαλών χωρίς συγκόλληση, δηλαδή των φιαλών που αποτελούνται από ένα µόνο κοµµάτι, οι οποίες µπορούν να πληρωθούν πολλές φορές και να µεταφέρονται, των οποίων η χωρητικότητα είναι τουλάχιστον 0,5 λίτρα και δεν υπερβαίνει τα 150 λίτρα και οι οποίες προορίζονται να περιέχουν συµπιεσµένα, υγροποιηµένα ή διαλυµένα αέρια. Αυτές οι φιάλες αερίου αποκαλούνται στο εξής "φιάλες". 3. Η παρούσα απόφαση δεν εφαρµόζεται στις φιάλες από οστενικό χάλυβα, ούτε στις φιάλες στις οποίες προστίθεται µέταλλο κατά τη διαδικασία κλεισίµατος της βάσης τους. 4. Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται ανεξάρτητα από τον αριθµό των θολωτών µερών της φιάλης (ένα ή δύο). Άρθρο 2 Κατά την έννοια της παρούσας απόφασης, ως "φιάλη τύπου ΕΟΚ", νοείται φιάλη που έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές

2 της παρούσας απόφασης και της κοινής Υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών και Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας για τις συσκευές πίεσης και τις µεθόδους ελέγχου αυτών των συσκευών σε συµµόρφωση προς την οδηγία 76/767/ΕΟΚ (ΦΕΚ 291/Β/9.6.87). Άρθρο 3 εν είναι δυνατό να απαγορευτεί η κυκλοφορία και η θέση σε λειτουργία συσκευής πίεσης τύπου ΕΟΚ για λόγους που αφορούν την κατασκευή της και τον έλεγχο της κατασκευής κατά την έννοια της κοινής Υπουργικής απόφασης του παραπάνω άρθρου 2, ως και της παρούσας απόφασης. Άρθρον 4 Όλες οι φιάλες τύπου ΕΟΚ υπόκεινται στην έγκριση προτύπου ΕΟΚ. Όλες οι φιάλες τύπου ΕΟΚ υπόκεινται στον έλεγχο ΕΟΚ, εκτός από τις φιάλες των οποίων η πίεση υδραυλικής δοκιµής είναι µικρότερη ή ίση µε ένα (1) λίτρο. Άρθρον 5 Προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση τα υπ' αριθµούς Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV και V παραρτήµατα της οδηγίας 84/525/ΕΟΚ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.1. ΟΡΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Στην παρούσα οδηγία, οι τιµές του ορίου ελαστικότητας, οι οποίες χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό των µερών που υπόκεινται σε τάση είναι οι ακόλουθες: - όταν ένας χάλυβας δεν παρουσιάζει κατώτερο ή ανώτερο όριο διαρροής, πρέπει να χρησιµοποιείται η ελάχιστη τιµή του συµβατικού ορίου ελαστικότητας R Ρ02 - όταν ένας χάλυβας παρουσιάζει ανώτερο και κατώτερο όριο διαρροής, µπορεί να χρησιµοποιείται: - είτε το R el - είτε το R eho92 - είτε το R p ΤΑΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ Στην παρούσα οδηγία, ως τάση θραύσης νοείται η τάση πλαστικής αστάθειας δηλαδή η ανώτατη τάση, που λαµβάνεται κατά τη δοκιµή θραύσης υπό τάση ΣΥΜΒΟΛΑ Τα σύµβολα που χρησιµοποιούνται στο παρόν προσάρτηµα σηµαίνουν τα εξής: R h R r = πίεση υδραυλικής δοκιµής σε bar. = τάση θραύσης της φιάλης, µετρούµενη κατά τη δοκιµή θραύσης σε bar.

3 R rt = υπολογιζόµενη ελάχιστη θεωρητική τάση θραύσης σε bar. R e = τιµή του ορίου ελαστικότητας η οποία λαµβάνεται υπόψη, σύµφωνα µε το σηµείο 1.1. για τον προσδιορισµό της τιµής R, που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των µερών που υπόκεινται σε τάση σε Ν/mm 2, R el = ελάχιστη τιµή του κατώτατου ορίου ελαστικότητας που εγγυάται ο κατασκευαστής των φιαλών σε N/mm 2 R eh = ελάχιστη τιµή του ανώτατου ορίου ελαστικότητας που εγγυάται ο κατασκευαστής των φιαλών σε N/mm 2 R p0,2 = συµβατικό όριο ελαστικότητας 0,2%, που εγγυάται ο κατασκευαστής των φιαλών σε N/mm 2. Το συµβατικό όριο ελαστικότητας είναι το µοναδιαίο φορτίο που αντιστοιχεί σε µια γραµµική επιµήκυνση ίση µε 0,2% του αρχικού µήκους µεταξύ των σηµείων αναφοράς. R m = ελάχιστη τιµή της αντοχής σε εφελκυσµό την οποία εγγυάται ο κατασκευαστής σε N/mm 2, a = υπολογιζόµενο ελάχιστο πάχος του τοιχώµατος του κυλινδρικού τµήµατος σε mm D = ονοµαστική εξωτερική διάµετρος της φιάλης σε mm. d = διάµετρος του κυλινδρικού άξονα (µαντρίνου) για τις δοκιµές αναδίπλωσης σε mm. R mt =πραγµατική αντοχή σε εφελκυσµό σε N/mm ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ Ο όρος "εξοµάλυνση" χρησιµοποιείται στην παρούσα οδηγία σύµφωνα µε τον ορισµό που αναφέρεται στην παράγραφο 68 της EURONORM Μετά την εξοµάλυνση µπορεί να επακολουθεί επαναφορά σε οµοιόµορφη θερµοκρασία κάτω από το χαµηλότερο σηµείο µετασχηµατισµού (Ac1) του χάλυβα ΒΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ Ο όρος «βαφή και επαναφορά» αναφέρεται στη θερµική κατεργασία στην οποία υποβάλλεται µια έτοιµη φιάλη και κατά τη διάρκεια της οποίας η φιάλη θερµαίνεται έως µια οµοιόµορφη θερµοκρασία πάνω από το υψηλότερο σηµείο µετασχηµατισµού (Ac3) του χάλυβα. Στη συνέχεια η φιάλη ψύχεται µε ρυθµό που δεν υπερβαίνει το 80% του ρυθµού που επιτυγχάνεται µε την ψύξη σε νερό 20 0 C τέλος, η φιάλη επαναφέρεται σε οµοιόµορφη θερµοκρασία, η οποία είναι κατώτερη από τη χαµηλότερη θερµοκρασία µετασχηµατισµού (Ac1) του χάλυβα. Η θερµική κατεργασία δεν πρέπει να δηµιουργεί ρωγµές στη φιάλη. Η βαφή σε νερό χωρίς πρόσθετα δεν πρέπει να χρησιµοποιείται. 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2.1. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ Ένας χάλυβας καθορίζεται από τον τύπο επεξεργασίας του, τη χηµική του σύνθεση, τη θερµική κατεργασία την οποία υποβάλλεται η έτοιµη φιάλη και από τα µηχανικά του χαρακτηριστικά. Ο κατασκευαστής δίνει στις αντίστοιχες ενδείξεις λαµβάνοντας υπόψη τις παρακάτω προδιαγραφές. Οποιαδήποτε µεταβολή ως προς τις ενδείξεις αυτές θεωρείται, για την έγκριση προτύπου ΕΟΚ, ως αλλαγή χάλυβα. α) Τύπος επεξεργασίας. Ο τύπος επεξεργασίας καθορίζεται ανάλογα µε την τεχνική που χρησιµοποιήθηκε (π.χ. κλίβανος Martin, µεταλλάκτης οξυγόνου, ηλεκτρική κάµινος) και µε τη µέθοδο καθησύχασης που χρησιµοποιείται. β) Χηµική σύσταση Η χηµική σύσταση πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον:

4 - την ανώτατη περιεκτικότητα σε θείο και φώσφορο σε κάθε περίπτωση, - την περιεκτικότητα σε άνθρακα, σε µαγγάνιο και σε πυρίτιο σε κάθε περίπτωση, - την περιεκτικότητα σε νικέλιο, χρώµιο, µολυβδαίνιο και βανάδιο, αν τα στοιχεία αυτά εισάγονται σκόπιµα ως συγκραµατικά στοιχεία. Η περιεκτικότητα σε άνθρακα, µαγγάνιο, πυρίτιο και αν υπάρχουν, σε νικέλιο, χρώµιο, µολυβδαίνιο και βανάδιο, πρέπει να αναφέρεται µε τέτοιες ανοχές, ώστε οι διαφορές µεταξύ ανώτατης και κατώτατης τιµής σε χυτό µέταλλο να µην υπερβαίνουν: - Για τον άνθρακα : - 0,06% όταν η ανώτατη περιεκτικότητα είναι µικρότερη από 0,30%. - 0,07% όταν η ανώτατη περιεκτικότητα είναι µεγαλύτερη ή ίση µε 0,030%. - Για το µαγγάνιο και το πυρίτιο: - 0,30%. - Για το χρώµιο: - 0,030% όταν η ανώτατη περιεκτικότητα είναι µικρότερη από 1,5%. - 0,050% όταν η ανώτατη περιεκτικότητα είναι µεγαλύτερη ή ίση µε 1,5%. - Για το νικέλιο: - 0,40%. - Για το µολυβδαίνιο: - 0,15%. - Για το βανάδιο: - 0,010%. γ) Θερµική κατεργασία Η θερµική κατεργασία καθορίζεται από τη θερµοκρασία, τη χρονική διάρκεια που το µέταλλο διατηρείται στη θερµοκρασία αυτή και τη φύση του υγρού ψύξης που χρησιµοποιείται σε κάθε στάδιο της κατεργασίας (εξοµάλυνση, µετά την οποία ακολουθεί ενδεχοµένως επαναφορά, η βαφή µετά την οποία ακολουθεί επαναφορά). Η θερµοκρασία ωστενιτισµού πριν από τη βαφή ή την εξοµάλυνση πρέπει να καθορίζεται µε προσέγγιση ± 35 0 C. Το ίδιο ισχύει και για τη θερµοκρασία επαναφοράς Όροι που πρέπει να πληρούνται: Ο χάλυβας που χρησιµοποιείται πρέπει να είναι καθησυχασµένος και να µην είναι ευαίσθητος σε γήρανση. Ολόκληρη η έτοιµη φιάλη πρέπει να υποβάλλεται σε θερµική κατεργασία η οποία µπορεί να είναι είτε εξοµάλυνση, ακολουθούµενη ή όχι από επαναφορά, είτε βαφή ακολουθούµενη από επαναφορά. Η περιεκτικότητα του πλινθώµατος του χυτηρίου σε θείο και φώσφορο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,035% για καθένα από τα στοιχεία αυτά, ενώ το σύνολό τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,06%. Η περιεκτικότητα του τελικού προϊόντος σε θείο και φώσφορο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,04% για καθένα από τα στοιχεία αυτά, ενώ το σύνολό τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,07% Ένας κατασκευαστής µπορεί να χρησιµοποιεί ένα χάλυβα κατά την έννοια του σηµείου , µόνο αν ο χάλυβας αυτός γίνεται δεκτός από ένα κράτος µέλος για την κατασκευή φιαλών χωρίς συγκόλληση. Κάθε κράτος µέλος κοινοποιεί σε κάθε άλλο κράτος µέλος που το ζητά τον κατάλογο των υλικών που χρησιµοποιούνται στο έδαφός του για την κατασκευή των φιαλών που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία Ανεξάρτητες αναλύσεις πρέπει να είναι δυνατό να διενεργούνται ιδίως για να διαπιστώνεται αν η περιεκτικότητα σε θείο και φώσφορο αντιστοιχεί πράγµατι στις προδιαγραφές του σηµείου Οι αναλύσεις αυτές πρέπει να διενεργούνται σε δείγµατα που λαµβάνονται είτε από το ηµιτελικό προϊόν, όπως παραδίδεται από τον παραγωγό χάλυβα στον κατασκευαστή φιαλών, είτε από τις έτοιµες φιάλες.

5 Όταν επιλέγεται η λήψη δείγµατος από φιάλη, το δείγµα αυτό επιτρέπεται να ληφθεί από µια από τις φιάλες που έχουν προηγουµένως επιλεγεί για τις µηχανικές δοκιµές που προβλέπονται στο σηµείο 3.1. ή για τη δοκιµή θραύσης υπό τάση που προβλέπεται στο σηµείο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΤΑΣΗ Το ελάχιστο πάχος του τοιχώµατος είναι τουλάχιστον ίσο µε τη µεγαλύτερη από τις ακόλουθες τιµές: - a = P h. D mm 20R 4/3 + R h όπου R είναι η µικρότερη από τις ακόλουθες δύο τιµές : 1) R e 2) 0,75 R m για τις φιάλες που έχουν υποβληθεί σε εξοµάλυνση ή σε εξοµάλυνση και επαναφορά. 0,085 R m για τις φιάλες που έχουν υποστεί βαφή και επαναφορά - a = D mm - a = 1,5 mm Αν ο κυρτός πυθµένας κατασκευάζεται µε σφυρηλάτηση του κυλινδρικού τµήµατος το πάχος του τοιχώµατος µετρούµενο στο κέντρο του τελειωµένου πυθµένα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,5a Το πάχος του κοίλου πυθµένα δεν πρέπει να είναι µικρότερο από 2a στο εσωτερικό του κύκλου στήριξης Για να υπάρχει ικανοποιητική κατανοµή των τάσεων, το πάχος του τοιχώµατος της φιάλης πρέπει να αυξάνει προοδευτικά µέσα στη ζώνη µετάβασης µεταξύ του κυλινδρικού τµήµατος και της βάσης ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Ο κατασκευαστής ελέγχει το πάχος και την εσωτερική και την εξωτερική επιφάνεια κάθε φιάλης για να βεβαιωθεί ότι : - το πάχος του τοιχώµατος δεν είναι σε κανένα σηµείο µικρότερο από το πάχος που προσδιορίζεται στο σχέδιο, - δεν υπάρχουν, στην εσωτερική και την εξωτερική επιφάνεια της φιάλης, ελαττώµατα επικίνδυνα από άποψη ασφάλειας χρησιµοποίησης της φιάλης Η ελλειπτικότητα του κυλινδρικού τµήµατος πρέπει να είναι τόση ώστε σε οποιαδήποτε εγκάρσια τοµή η διαφορά µεταξύ του µεγάλου και του µικρού άξονα, µετρουµένων από εξωτερική σε εξωτερική παρειά, να µην υπερβαίνει το 1,5 του µέσου όρου των αξόνων αυτών. Η συνολική απόκλιση από την κατακόρυφο των γενετειρών του κυλινδρικού τµήµατος της φιάλης σε σχέση µε το µήκος τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3mm/µέτρο.

6 Οι δακτύλιοι της βάσης των φιαλών, αν υπάρχουν, πρέπει να έχουν ικανοποιητική αντοχή και να κατασκευάζονται από υλικό το οποίο, από άποψη διάβρωσης, να µην είναι ασυµβίβαστο προς τον τύπο χάλυβα που χρησιµοποιείται για την κατασκευή της φιάλης. Το σχήµα του δακτυλίου πρέπει να παρέχει ικανοποιητική σταθερότητα στη φιάλη. Οι δακτύλιοι της βάσης δεν πρέπει να επιτρέπουν τη συγκέντρωση νερού ούτε τη διείσδυση νερού ανάµεσα στο δακτύλιο και τη φιάλη. 3. ΟΚΙΜΕΣ 3.1. ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΟΚΙΜΕΣ Γενικές προδιαγραφές Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων της παρούσας οδηγίας, οι µηχανικές δοκιµές διενεργούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες EURONORM : EURONORM 2-80: δοκιµή εφελκυσµού για το χάλυβα, EURONORM 3-79: δοκιµή σκληρότητας Brinell, EURONORM 6-55: δοκιµή αναδίπλωσης για το χάλυβα, EURONORM 11-80: δοκιµή εφελκυσµού για λαµαρίνες και χαλυβδόφυλλα πάχους µικρότερου από 3mm, EURONORM 12-55: δοκιµή αναδίπλωσης για λαµαρίνες και χαλυβδόφυλλα πάχους µικρότερου από 3mm, EURONORM 45-63: δοκιµή κρούσης για αµφιέρειστο δοκίµιο µε κοπή σε σχήµα V Όλες οι µηχανικές δοκιµές για τον έλεγχο της ποιότητας του χάλυβα των φιαλών πραγµατοποιούνται στα δοκίµια που λαµβάνονται από έτοιµες φιάλες Τύποι δοκιµών και κριτήρια δοκιµών. Σε κάθε φιάλη-δείγµα διενεργείται µια δοκιµή εφελκυσµού κατά διαµήκη φορά, τέσσερις δοκιµές αναδίπλωσης κατά την περιφέρειά της και, εάν το πάχος του τοιχώµατος επιτρέπει τη λήψη δοκιµίων πλάτους τουλάχιστον 5mm, τρεις δοκιµές δυσθραυστότητας. Τα δοκίµια για τις δοκιµές δυσθραυστότητας λαµβάνονται κατά την εγκάρσια φορά, ωστόσο αν το πάχος ή/και η διάµετρος της φιάλης δεν επιτρέπουν να ληφθεί κατά εγκάρσια φορά, δοκίµιο πλάτους τουλάχιστον 5mm, τα δοκίµια για τις δοκιµές δυσθραυστότητας λαµβάνονται κατά τη διαµήκη φορά οκιµές εφελκυσµού Το δοκίµιο πρέπει να ανταποκρίνεται στις διατάξεις του κεφαλαίου 4 της EURONORM 2-80, όταν το πάχος του είναι ίσο ή µεγαλύτερο από 3 mm, του κεφαλαίου 4 της EURONORM 11-80, όταν το πάχος του είναι µικρότερο από 3 mm. Στην περίπτωση αυτή το πλάτος και το µήκος του δοκιµίου µεταξύ των σηµείων αναφοράς είναι 12,5 mm και 50 mm αντίστοιχα, ανεξάρτητα από το πάχος του δοκιµίου Οι δύο παρειές του δοκιµίου που αντιστοιχούν στο εσωτερικό και το εξωτερικό τοίχωµα της φιάλης δεν πρέπει να υποβάλλονται σε µηχανουργική επεξεργασία Η εκατοστιαία επιµήκυνση δεν πρέπει να είναι µικρότερη από:

7 R mt Επιπλέον η επιµήκυνση δεν πρέπει, σε καµία περίπτωση, να είναι µικρότερη από: - 14% όταν η δοκιµή διενεργείται σύµφωνα µε την EURONORM 2-80, - 11% όταν η δοκιµή διενεργείται σύµφωνα µε την EURONORM Η τιµή που λαµβάνεται για την αντοχή σε εφελκυσµό πρέπει να είναι µεγαλύτερη ή ίση προς R m. Το όριο ελαστικότητας που πρέπει να προσδιορίζεται κατά τη δοκιµή εφελκυσµού είναι το όριο που χρησιµοποιείται σύµφωνα µε το σηµείο 1.1. για τον υπολογισµό των φιαλών. Το ανώτερο όριο ελαστικότητας πρέπει να προσδιορίζεται από το διάγραµµα τάσης-επιµήκυνσης ή µε οποιαδήποτε άλλο τρόπο που να παρέχει τουλάχιστον την ίδια ακρίβεια. Η τιµή που λαµβάνεται για το όριο ελαστικότητας πρέπει να είναι µεγαλύτερη ή ίση, ανάλογα µε την περίπτωση, µε R eh, R el, R po, οκιµές αναδίπλωσης Η δοκιµή αναδίπλωσης πραγµατοποιείται σε δοκίµια που λαµβάνονται από δακύτλιο πλάτους 25mm, ο οποίος κόβεται σε δύο ισοµήκη κοµµάτια. Μόνο τα χείλη κάθε ταινίας µπορούν να υποστούν µηχανουργική επεξεργασία. εν επιτρέπεται µηχανουργική επεξεργασία των δύο παρειών του δοκιµίου που αντιστοιχούν στο εσωτερικό και το εξωτερικό τοίχωµα της φιάλης Η δοκιµή αναδίπλωσης πραγµατοποιείται µε κυλινδρικό άξονα (µαντρίνο) διαµέτρου d και µε δύο κυλίνδρους ανάµεσα στους οποίους υπάρχει απόσταση ίση µε d + 3a. Κατά τη διάρκεια της δοκιµής η εσωτερική επιφάνεια του δακτυλίου τοποθετείται έναντι του κυλινδρικού άξονα (µαντρίνου) Το δοκίµιο δεν πρέπει να παρουσιάζει ρωγµές όταν, κατά την αναδίπλωση γύρω από έναν κυλινδρικό άξονα (µαντρίνο), η απόσταση που χωρίζει τα εσωτερικά χείλη δεν είναι µεγαλύτερη από τη διάµετρο του άξονα αυτού (βλ. σχηµατική παράσταση στο παράρτηµα ΙΙΙ) Ο λόγος (η) της διαµέτρου του κυλινδρικού άξονα προς το πάχος του δοκιµίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τιµές που δίνονται στον ακόλουθο πίνακα: Πραγµατική αντοχή σε εφελκυσµό R mt σε Ν/mm 2 Μέχρι και 440 Μεγαλύτερη από 440 µέχρι και 520 Μεγαλύτερη από 520 µέχρι και 600 Μεγαλύτερη από 600 µέχρι και 700 Μεγαλύτερη από 700 µέχρι και 800 Μεγαλύτερη από 800 µέχρι και 900 Μεγαλύτερη από 900 Τιµή του n οκιµές δυσθραυστότητας Η δοκιµή δυσθραυστότητας πραγµατοποιείται σε δοκίµια του τύπου EURONORM Όλες οι µετρήσεις δυσθραυστότητες πραγµατοποιούνται στους 20 0 C.

8 Η εγκοπή πρέπει να είναι κάθετη προς τις παρειές του τοιχώµατος της φιάλης. Τα δοκίµια της δοκιµής δυσθραυστότητας δεν πρέπει να είναι ισιωµένα και πρέπει να έχουν υποστεί µηχανουργική επεξεργασία και στις έξι έδρες τους, αλλά µόνο στο µέτρο που είναι αναγκαίο για να επιτευχθεί επίπεδη επιφάνεια Η µέση τιµή δυσθραυστότητας που λαµβάνεται από τρεις δοκιµές δυσθραυστότητας που πραγµατοποιούνται κατά διαµήκη ή κατά εγκάρσια φορά, καθώς και καθεµία από τις επιµέρους τιµές που λαµβάνονται κατά τις δοκιµές αυτές δεν πρέπει να είναι µικρότερη από την αντίστοιχη τιµή, σε J/cm2, που σηµειώνεται στον παρακάτω πίνακα. Μέσος όρος των τριών δοκιµών Κάθε επιµέρους τιµή Χάλυβες για τους οποίους το Rm δεν υπερβαίνει τα 350 Ν/mm 2 Χάλυβες για τους οποίους το Rm δεν υπερβαίνει τα 650 Ν/mm 2 ιαµήκης Εγκάρσια ιαµήκης Εγκάρσια ΟΚΙΜΗ ΘΡΑΥΣΗΣ ΥΠΟ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΤΑΣΗ Συνθήκες δοκιµής Οι φιάλες που υποβάλλονται στη δοκιµή αυτή πρέπει να φέρουν τις αναγραφές που αναφέρονται στο σηµείο Η δοκιµή θραύσης υπό υδραυλική τάση πρέπει να πραγµατοποιείται σε δύο διαδοχικά στάσεις, µε τη βοήθεια µηχανισµού που επιτρέπει την αύξηση της τάσης µε σταθερό ρυθµό µέχρι να θραυστεί η φιάλη και την καταγραφή της καµπύλης µεταβολής της τάσης σε συνάρτηση µε το χρόνο. Η δοκιµή πρέπει να διενεργείται σε θερµοκρασία περιβάλλοντος Κατά το πρώτο στάδιο, η αύξηση της τάσης πρέπει να γίνεται µε σταθερή ταχύτητα µέχρι την τιµή τάσης, που αντιστοιχεί στην έναρξη της πλαστικής παραµόρφωσης. Αυτή η ταχύτητα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5bars/δευτερόλεπτο. Από το σηµείο όπου αρχίζει η πλαστική παραµόρφωση (δεύτερο στάδιο), η παροχή της αντλίας δεν πρέπει να υπερβαίνει το διπλάσιοι της παροχής της αντλίας κατά το πρώτο στάδιο και περί να διατηρείται σταθερή µέχρι να θραυστεί η φιάλη Ερµηνεία της δοκιµής Η ερµηνεία της δοκιµής θραύσης υπό τάση περιλαµβάνει : - την εξέταση της καµπύλης τάσης χρόνου, η οποία επιτρέπει τον προσδιορισµό της τάσης θραύσης, - την εξέταση της ρωγµής και του σχήµατος των χειλέων, - στην περίπτωση φιαλών µε κοίλο πυθµένα τον έλεγχο, ότι ο πυθµένας της φιάλης δεν αναστρέφεται Η µετρούµενη τάση θραύσης (Ρ r ), πρέπει να είναι µεγαλύτερη από την τιµή : Ρ rt = 20a R m D - a

9 Η δοκιµή θραύσης δεν πρέπει να προκαλεί θρυµµατισµό της φιάλης Η κύρια ρωγµή δεν πρέπει να είναι εύθραυστου τύπου, δηλαδή τα χείλη της δεν πρέπει να είναι ακτινικά, αλλά να παρουσιάζουν κλίση σε σχέση µε το εγκάρσιο επίπεδο και να παρουσιάζουν συρρίκνωση. Η ρωγµή είναι παραδεκτή µόνο όταν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι: 1. Για τις φιάλες µε πάχος a ίσο µε 7,5 mm το πολύ: α) το µεγαλύτερο µέρος της ρωγµής πρέπει να είναι σαφώς διάµηκες' β) η ρωγµή δεν πρέπει να έχει διακλαδώσεις γ) η ρωγµή δεν πρέπει να έχει ανάπτυγµα στην περιφέρεια πάνω από 90 0 και από τις δύο πλευρές του κυρίου µέρους της' δ) η ρωγµή δεν πρέπει να επεκτείνεται στα µέρη της φιάλης των οποίων το πάχος υπερβαίνει κατά περισσότερο από 50% το µέγιστο πάχος των τοιχωµάτων στο µέσο του ύψους της φιάλης. Ωστόσο, η προϋπόθεση δ) µπορεί να µην πληρούται: α) σε περίπτωση θολωτού µέρους ή κυρτού πυθµένα, όταν η ρωγµή δεν εκτείνεται στα µέρη της φιάλης όπου η διάµετρος είναι µικρότερη από το 75% της ονοµαστικής εξωτερικής διαµέτρου της φιάλης β) σε περίπτωση κοίλου πυθµένα, όταν η απόσταση του άκρου της ρωγµής από το επίπεδο θέσης της φιάλης παραµένει µεγαλύτερη από το πενταπλάσιο του πάχους a. 2. Για τις φιάλες των οποίων το πάχος a είναι µεγαλύτερο από 7,5 mm, το µεγαλύτερο µέρος της ρωγµής πρέπει να είναι σαφώς διάµηκες Η ρωγµή δεν πρέπει να δείχνει ότι υπάρχει οποιοδήποτε σηµαντικό ελάττωµα στο µέταλλο ΟΚΙΜΗ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Οι φιάλες που υποβάλλονται στη δοκιµή αυτή πρέπει να φέρουν τις αναγραφές που αναφέρονται στο σηµείο Η δοκιµή κυκλικής πίεσης πραγµατοποιείται µε µη διαβρωτικό υγρό σε 2 φιάλες τις οποίες εγγυάται ο κατασκευαστής ως εύλογα αντιπροσωπευτικές των ελάχιστων τιµών που προβλέπει η µελέτη Η δοκιµή αυτή πραγµατοποιείται κυκλικά. Η ανώτατη πίεση του κύκλου είναι ίση είτε µε την πίεση P h, είτε µε τα δύο τρίτα της πίεσης αυτής. Η κατώτατη πίεση του κύκλου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10% της ανώτατης πίεσης του κύκλου. Ο αριθµός κύκλων που πρέπει να επιτευχθεί και η µέγιστη συχνότητα καθορίζονται στον παρακάτω πίνακα: Ανώτερη πίεση του κύκλου P h 2/3 P h Ελάχιστος αριθµός κύκλων Μέγιστη συχνότητα σε κύκλο κύκλο / λεπτό 5 12 Η θερµοκρασία που µετράται στο εξωτερικό τοίχωµα της φιάλης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 50 0 C κατά την διάρκεια της δοκιµής. Η δοκιµή θεωρείται ικανοποιητική αν η φιάλη φθάσει στον απαιτούµενο αριθµό κύκλων χωρίς να παρουσιάσει διαρροή.

10 3.4. Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΟΚΙΜΗ Η πίεση του νερού µέσα στη φιάλη πρέπει να αυξάνει µε σταθερό ρυθµό µέχρι να επιτευχθεί η πίεση P h Η φιάλη παραµένει υπό πίεση P h επί αρκετό χρονικό διάστηµα ώστε να εξακριβωθεί ότι η πίεση δεν τείνει να µειωθεί και ότι δεν υπάρχει διαρροή Μετά τη δοκιµή, η φιάλη δεν πρέπει να παρουσιάζει µόνιµη παραµόρφωση Οι φιάλες που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις αυτές κατά την δοκιµή πρέπει να απορρίπτονται ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΙΑΣ ΦΙΑΛΗΣ Κατά τον έλεγχο αυτό εξακριβώνεται ότι οποιαδήποτε δύο σηµεία της εξωτερικής επιφάνειας της φιάλης δεν παρουσιάζουν διαφορά σκληρότητας µεγαλύτερη από 25 ΗΒ. Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται σε δύο εγκάρσιες τοµές της φιάλης οι οποίες βρίσκονται κοντά στο θολωτό µέρος και τη βάση της φιάλης, σε τέσσερα οµοιόµορφα κατανεµηµένα σηµεία ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΙΑΣ ΠΑΡΤΙ ΑΣ Ο έλεγχος αυτός ο οποίος διενεργείται από τον κατασκευαστή, αποσκοπεί στο να εξακριβωθεί, µε µια δοκιµή σκληρότητας ή µε οποιαδήποτε άλλη κατάλληλη µέθοδο, ότι δεν έγινε κανένα λάθος κατά την επιλογή των αρχικών προϊόντων (λαµαρίνα, µπιγιέτα, σωλήνας) και κατά τη θερµική κατεργασία. Ωστόσο, για τις φιάλες που έχουν υποβληθεί σε εξοµάλυνση αλλά όχι σε επαναφορά ο έλεγχος αυτός είναι δυνατό να µη διενεργείται σε κάθε φιάλη ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΥΘΜΕΝΩΝ Στη βάση της φιάλη γίνεται τοµή κατά την έννοια του µεσηµβρινού, και µία από τις επιφάνειες που λαµβάνονται κατ αυτό τον τρόπο λειαίνεται ώστε να εξεταστεί υπό µεγέθυνση από 5 Χ έως 10 Χ. Η φιάλη πρέπει να θεωρείται ως ελαττωµατική αν διαπιστώνεται ύπαρξη ρωγµών. Η φιάλη θεωρείται επίσης ελαττωµατική αν οι τυχόν πόροι και εγκλείσµατα είναι αρκετά µεγάλοι ώστε να είναι επικίνδυνοι από άποψη ασφαλείας. 4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΟΚ Η έγκριση προτύπου ΕΟΚ, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 4 της οδηγίας, µπορεί να χορηγείται και σε οικογένειες φιαλών. Ως οικογένεια φιαλών νοούνται οι φιάλες που προέρχονται από το ίδιο εργοστάσιο και που διαφέρουν µεταξύ τους µόνο κατά το µήκος, αλλά µέσα στα εξής όρια: - το ελάχιστο µήκος πρέπει να είναι ίσο ή µεγαλύτερο από το τριπλάσιο της διαµέτρου της φιάλης, - το µέγιστο µήκος δεν πρέπει να υπερβαίνει περισσότερο από 50% το µήκος της φιάλης που υποβάλλεται στις δοκιµές Ο αιτών την έγκριση ΕΟΚ πρέπει να υποβάλλει, για κάθε οικογένεια φιαλών, τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για τις παρακάτω διαπιστώσεις, και να θέτει στη διάθεση του κράτους µέλους µια παρτίδα 30 φιαλών, από τις οποίες θα ληφθούν οι φιάλες που χρειάζονται για την εκτέλεση των παρακάτω δοκιµών' πρέπει επίσης να υποβάλλει οποιοδήποτε άλλο συµπληρωµατικό στοιχείο του ζητήσει το κράτος µέλος. Ο αιτών πρέπει να αναφέρει, ιδίως, τη µέθοδο θερµικής κατεργασίας, τις θερµοκρασίες και τη διάρκεια της κατεργασίας. Πρέπει να λάβει και να υποβάλει πιστοποιητικά ανάλυσης χυτού των χαλύβων οι οποίοι του οποίου παραδόθηκαν για την κατασκευή των φιαλών.

11 4.2. Κατά την έγκριση προτύπου ΕΟΚ, το κράτος µέλος : ελέγχει: - αν είναι ορθοί οι υπολογισµοί που αναφέρονται στο σηµείο 2.2., - αν το πάχος των τοιχωµάτων ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του σηµείου 2.2., ο έλεγχος αυτός διενεργείται σε δύο φιάλες-δείγµατα και η µέτρηση γίνεται στο επίπεδο τριών εγκαρσίων τοµών, καθώς και σε ολόκληρη την περιφέρεια της διαµήκους διατοµής της βάσης και του θολωτού µέρους, - αν τηρούνται οι όροι των σηµείων 2.1 και , - αν τηρούνται, σε όλες τις φιάλες που λαµβάνει το κράτος µέλος, οι προδιαγραφές του σηµείου , - αν, στην εσωτερική και την εξωτερική επιφάνεια των φιαλών υπάρχουν ελαττώµατα που µπορούν να διακινδυνεύουν την ασφάλειά τους, πραγµατοποιεί στις φιάλες που επιλέγει : - τις δοκιµές που προβλέπονται στο σηµείο 3.1., σε δύο φιάλες, ωστόσο, αν το µήκος της φιάλης είναι µεγαλύτερο ή ίσο µε 1500 mm, οι δοκιµές εφελκυσµού κατά την έννοια του µήκους και οι δοκιµές αναδίπλωσης πραγµατοποιούνται σε δοκίµια που λαµβάνονται από την υψηλότερη και τη χαµηλότερη περιοχή του περιβλήµατος, - τη δοκιµή που προβλέπεται στο σηµείο 3.2., σε δύο φιάλες, - τη δοκιµή που προβλέπεται στο σηµείο 3.3., σε δύο φιάλες, - τη δοκιµή που προβλέπεται στο σηµείο 3.5., σε µία φιάλη, - τον έλεγχο που προβλέπεται στο σηµείο 3.7., σε όλες τις φιάλες-δείγµατα Αν τα αποτελέσµατα των ελέγχων είναι ικανοποιητικά, το κράτος µέλος χορηγεί το πιστοποιητικό έγκρισης προτύπου ΕΟΚ, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος IV. 5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΟΚ 5.1. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΟΚ, Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ : θέτει στη διάθεση του οργανισµού ελέγχου το πιστοποιητικό έγκρισης ΕΟΚ θέτει στη διάθεση του οργανισµού ελέγχου τα πιστοποιητικά ανάλυσης του πλινθώµατος του χυτηρίου των χαλύβων, οι οποίοι του παραδόθηκαν για την κατασκευή των φιαλών, διαθέτει τα µέσα για να αναγνωρίσει το χυτό µέταλλο χάλυβα από το οποίο προέρχεται κάθε φιάλη, θέτει στη διάθεση του οργανισµού ελέγχου τα έγγραφα που αναφέρονται στη θερµική κατεργασία, τα οποία είναι αναγκαία για να πιστοποιηθεί ότι οι φιάλες του έχουν υποστεί είτε εξοµάλυνση είτε βαφή και επαναφορά, και αναφέρει τη µέθοδο που χρησιµοποιήθηκε, θέτει στη διάθεση του οργανισµού ελέγχου τον κατάλογο των φιαλών, στον οποίο αναφέρονται οι αριθµοί και οι αναγραφές που προβλέπονται στο άρθρο ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΟΚ: Ο οργανισµός ελέγχου: - διαπιστώνει ότι έχει χορηγηθεί έγκριση ΕΟΚ και ότι οι φιάλες είναι σύµφωνες προς αυτή, - ελέγχει τα έγγραφα που περιέχουν τις πληροφορίες σχετικά µε τα υλικά, - ελέγχει αν έχουν τηρηθεί οι τεχνικές προδιαγραφές του σηµείου 2 και ελέγχει, ιδίως, εξετάζοντας τη φιάλη οπτικά εξωτερικά και, αν είναι δυνατόν, εσωτερικά αν η κατασκευή, καθώς και οι έλεγχοι που έχει διενεργήσει ο κατασκευαστής σύµφωνα µε το σηµείο είναι ικανοποιητικοί η εξέταση αυτή πρέπει να γίνει στο 10% τουλάχιστον των φιαλών που υποβάλλονται για έλεγχο, - διενεργεί τις δοκιµές που προβλέπονται στα σηµεία 3.1. και 3.2.,

12 - ελέγχει την ακρίβεια των στοιχείων που παρέχει ο κατασκευαστής στον κατάλογο που προβλέπεται στο σηµείο Αυτός ο έλεγχος γίνεται δειγµατοληπτικά, - αξιολογεί τα αποτελέσµατα των ελέγχων οµοιογένειας της παρτίδας που έχει πραγµατοποιήσει ο κατασκευαστής σύµφωνα µε το σηµείο 3.6. Αν τα αποτελέσµατα των ελέγχων είναι ικανοποιητικά, ο οργανισµός ελέγχου χορηγεί το πιστοποιητικό ελέγχου ΕΟΚ, παράδειγµα του οποίου υπάρχει στο παράρτηµα V Για τη διενέργεια των δύο τύπων δοκιµών που προβλέπονται στα σηµεία 3.1 και 3.2, λαµβάνονται τυχαία δύο φιάλες από κάθε παρτίδα 202 φιαλών ή τµήµα τέτοιας παρτίδας που προέρχονται από το ίδιο χυτό µέταλλο και έχουν υποστεί την προβλεπόµενη θερµική κατεργασία υπό πανοµοιότυπες συνθήκες. Η µία φιάλη υποβάλλεται στις δοκιµές που προβλέπονται στο σηµείο 3.1. (µηχανικές δοκιµές) και η άλλη στη δοκιµή που προβλέπεται στο σηµείο 3.2. (δοκιµή θραύσης). Αν αποδειχθεί ότι µια δοκιµή έγινε κατά εσφαλµένο τρόπο ή ότι έγινε λάθος κατά τη µέτρηση, η δοκιµή πρέπει να επαναληφθεί. Αν µια ή περισσότερες δοκιµές δεν είναι ικανοποιητικές, έστω και µερικά, ο οργανισµός ελέγχου πρέπει να αναζητήσει την αιτία Αν η αποτυχία δεν οφείλεται στη θερµική κατεργασία, η παρτίδα απορρίπτεται Αν η αποτυχία οφείλεται στη θερµική κατεργασία, ο κατασκευαστής µπορεί να υποβάλει όλες τις φιάλες της παρτίδες σε νέα θερµική κατεργασία. Μετά από αυτή τη νέα κατεργασία : - ο κατασκευαστής διενεργεί τον έλεγχο που προβλέπεται στο σηµείο 3.6., - ο οργανισµός ελέγχου διενεργεί όλες τις δοκιµές που προβλέπονται στο σηµείο πρώτο και δεύτερο εδάφιο. Εάν οι φιάλες δεν υποβάλλονται σε νέα θερµική κατεργασία ή εάν τα αποτελέσµατα του ελέγχου και των δοκιµών που πραγµατοποιούνται µετά από νέα θερµική κατεργασία δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας, η παρτίδα απορρίπτεται Η επιλογή των δειγµάτων και όλες οι δοκιµές πραγµατοποιούνται παρουσία και υπό την επίβλεψη εκπροσώπου του οργανισµού ελέγχου Μετά την εκτέλεση όλων των προβλεποµένων δοκιµών, όλες οι φιάλες της παρτίδας υποβάλλονται στην υδραυλική δοκιµή που προβλέπεται στο σηµείο 3.4., παρουσία και υπό την επίβλεψη εκπροσώπου του οργανισµού ελέγχου ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΌ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΟΚ Για τις φιάλες οι οποίες δεν υπόκεινται σε έλεγχο δυνάµει του άρθρου 4 της παρούσας οδηγίας, όλες οι εργασίες δοκιµής ελέγχου, που προβλέπονται στο σηµείο 5.2., πραγµατοποιούνται από τον κατασκευαστή υπ ευθύνη του. Ο κατασκευαστής θέτει στη διάθεση του οργανισµού ελέγχου όλα τα έγγραφα και τα πρακτικά δοκιµής και ελέγχου. 6. ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΡΑΦΕΣ Τα σήµατα και οι αναγραφές που αναφέρονται στο σηµείο αυτό πρέπει να είναι ευδιάκριτα, ευανάγνωστα, και ανεξίτηλα επί του θολωτού µέρους της φιάλης. Στις φιάλες των οποίων η χωρητικότητα είναι µικρότερη ή ίση µε 15 λίτρα, τα σήµατα και οι αναγραφές αυτές µπορούν να τίθενται είτε στο θολωτό µέρος είτε σε ένα άλλο αρκετά ενισχυµένο µέρος της φιάλης. Στο παράρτηµα ΙΙ δίνεται επεξηγηµατικό σχεδιάγραµµα των σηµάτων και των αναγραφών ΘΕΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ

13 Κατά παρέκκλιση του σηµείου 3 του παραρτήµατος Ι της οδηγίας 76/767/ΕΟΚ, ο κατασκευαστής αναγράφει τα στοιχεία του σήµατος έγκρισης προτύπου ΕΟΚ µε την ακόλουθη σειρά: - για τις φιάλες που υπόκεινται σε έγκριση προτύπου ΕΟΚ και σε έλεγχο ΕΟΚ δυνάµει του άρθρου 4 της παρούσας οδηγίας: - το τυποποιηµένο γράµµα > - τον αριθµό 1 ο οποίος χαρακτηρίζει την παρούσα οδηγία, - το ή τα κεφαλαία γράµµατα που χαρακτηρίζουν το κράτος που χορήγησε την έγκριση ΕΟΚ και τα δύο τελευταία ψηφία του έτους κατά το οποίο χορηγήθηκε η έγκριση - το χαρακτηριστικό αριθµό της έγκρισης ΕΟΚ (π.χ. ID 79 45), - για τις φιάλες που δεν υπόκεινται σε έλεγχο δυνάµει του άρθρου της παρούσας οδηγίας : - το τυποποιηµένο γράµµα µέσα σε ένα εξάγωνο, - τον αριθµό 1 που χαρακτηρίζει την παρούσα οδηγία και ο οποίος δίνεται κατά τη χρονολογική σειρά έκδοσης, - το ή τα κεφαλαία γράµµατα που χαρακτηρίζουν το κράτος που χορήγησε την έγκριση ΕΟΚ και τα δύο τελευταία ψηφία του έτους κατά το οποίο χορηγήθηκε η έγκριση, - το χαρακτηριστικό αριθµό της έγκρισης ΕΟΚ (π.χ. Χ ID 79 54) Κατά παρέκκλιση του σηµείου 3 του παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας, 76/767/ΕΟΚ, ο οργανισµός ελέγχου αναγράφει τα στοιχεία του σήµατος ελέγχου ΕΟΚ µε την ακόλουθη σειρά: - το µικρό γράµµα «e», - το ή τα κεφαλαία γράµµατα που χαρακτηρίζουν το κράτος όπου έγινε ο έλεγχος' τα γράµµατα αυτά συνοδεύονται, αν χρειάζεται, από ένα ή δύο ψηφία που χαρακτηρίζουν µια γεωγραφική υποδιαίρεση, - το σήµα του οργανισµού ελέγχου το οποίο αναγράφει ο ελεγκτής καθώς και, ενδεχόµενα, το σήµα του ελεγκτή, - ένα εξάγωνο, - την ηµεροµηνία του ελέγχου : έτος, µήνας (π.χ. e D 12 X 80/01) 6.2. ΑΝΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Ο κατασκευαστής θέτει τις ακόλουθες αναγραφές σχετικά µε την κατασκευή: Όσον αφορά το χάλυβα - ένα αριθµό που υποδηλώνει την τιµή του R σε N/mm2 στην οποία βασίζεται ο υπολογισµός, - το σύµβολο Ν (φιάλη που έχει υποβληθεί σε εξοµάλυνση ή σε εξοµάλυνση και επαναφορά) ή το σύµβολο Τ (φιάλη που έχει υποστεί βαφή και επαναφορά) όσον αφορά την υδραυλική δοκιµή την τιµή της πίεσης υδραυλικής δοκιµής σε bar συνοδευόµενη από το σύµβολο «bar», όσον αφορά τον τύπο της φιάλης, τη µάζα της φιάλης, σε χιλιόγραµµα, στην οποία περιλαµβάνεται η µάζα όλων των µερών που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της φιάλης, εκτός από τη µάζα της στρόφιγγας, και την ελάχιστη χωρητικότητα της φιάλης, σε λίτρα, την οποία εγγυάται ο κατασκευαστής της φιάλης. Οι τιµές της µάζας και της χωρητικότητας πρέπει να αναγράφονται µε προσέγγιση πρώτου δεκαδικού ψηφίου. Αυτή η τιµή υπολογίζεται προς τα κάτω για την χωρητικότητα και προς τα πάνω για τη µάζα όσον αφορά την καταγωγή. Το ή τα κεφαλαία γράµµατα που χαρακτηρίζουν τη χώρα καταγωγής,, συνοδευόµενα από το σήµα του κατασκευαστή και τον αριθµό κατασκευής.

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Σχηµατική παράσταση της δοκιµής αναδίπλωσης

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΟΚ το οποίο χορηγείται από..δυνάµει (κράτος µέλος) (εθνική ρύθµιση) που θέτει σε εφαρµογή την οδηγία 84/525/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17 ης Σεπτεµβρίου 1984 για τις ΧΑΛΥΒ ΙΝΕΣ ΦΙΑΛΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ Έγκριση ΕΟΚ αριθ.:.. Ηµεροµηνία :. Τύπος φιάλης : (Περιγραφή της οικογένειας φιαλών για την οποία χορηγείται η έγκριση ΕΟΚ) P h : D: a: L min : L max : V min :. V max :.. Κατασκευαστής ή εντολοδόχος: (ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εντολοδόχου του) Σήµα έγκρισης προτύπου ΕΟΚ: ε.. Τα πορίσµατα της εξέτασης του προτύπου για τη χορήγηση της έγκρισης ΕΟΚ, καθώς και τα κυριότερα χαρακτηριστικά του προτύπου περιέχονται στο παράρτηµα του παρόντος πιστοποιητικού. Για οποιαδήποτε πληροφορία απευθυνθείτε ότι: (ονοµασία και διεύθυνση της αρµόδιας αρχής) τόπος.. ηµεροµηνία.. (Υπογραφή)

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΟΚ Εφαρµογή της οδηγίας 84/525/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17 Σεπτεµβρίου Οργανισµός ελέγχου:.. Ηµεροµηνία:.. Χαρακτηρισµός αριθµός της έγκρισης ΕΟΚ: Περιγραφή των φιαλών:. Χαρακτηριστικός αριθµός του ελέγχου ΕΟΚ:.. Αριθµός παρτίδας κατασκευής από µέχρι. Κατασκευαστής:... (Ονοµατεπώνυµο ιεύθυνση) Χώρα: Σήµα :. Ιδιοκτήτης:.... (Ονοµατεπώνυµο ιεύθυνση) Πελάτης:.... (Ονοµατεπώνυµο ιεύθυνση)

18 ΟΚΙΜΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ - ΕΙΓΜΑΤΑ οκιµή αριθ. Παρτίδα αποτελούµενη από αριθ... µέχρι αριθ... Χωρητικότητα νερού Ι Μάζα κενής φιάλης kg Ελάχιστο µετρούµενο πάχος του της τοιχώµατος βάσης mm mm 2. ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΟΚΙΜΕΣ ΠΟΥ ΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ - ΕΙΓΜΑΤΑ οκιµή αριθ. Θερµική κατεργασία αριθ. οκίµιο βάσει EURONORM α) 2 80 β) οκιµή εφελκυσµού Φαινόµενο όριο ελαστικότητα ς R e N/mm 2 Αντοχή σε εφελκυσµό R mt N/mm 2 Επιµή - κυνση % οκιµή δυσθραυστότητας οκιµή Charpy µε εγκοπή σε σχήµα V στους πλάτος δοκιµίου..mmm Μέσος όρος Joules/cm 2 Ελάχιστη τιµή Joules/cm 2 οκιµή αναδίπ λωσης χωρίς ρωγµή Υδραυ λική οκιµ ή θραύσ ης bar Περιγρα φή της ρωγµής (περιγρα φή ή σχέδιο επισυνάπ τονται Καθορισµένες κατώτατες τιµές Βεβαιώνω ότι έλεγξα ότι οι έλεγχοι, οι δοκιµές και οι επαληθεύσεις που αναφέρονται στο σηµείο 5.2 του παραρτήµατος Ι της οδηγίας 84/525/EOK του Συµβουλίου της 17 ης Σεπτεµβρίου 1984 πραγµατοποιήθηκε επιτυχώς. Ειδικές παρατηρήσεις Γενικές παρατηρήσεις Βεβαιώθηκε στις..., στ... (ηµεροµηνία) (τόπος)... (υπογραφή του ελεγκτή) Εξ ονόµατος του... (οργανισµός ελέγχου)

19 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΟΚ 1. Πορίσµατα της εξέτασης προτύπου ΕΟΚ για την χορήγηση της έγκρισης ΕΟΚ. 2. Ενδείξεις των κυριότερων χαρακτηριστικών του προτύπου, και ιδίως: - διαµήκης τοµή του τύπου φιάλης για τον οποίο χορηγείται η έγκριση, στην οποία αναφέρονται : - η ονοµαστική εξωτερική διάµετρος D, - το ελάχιστο πάχος του κυλινδρικού τοιχώµατος a - το ελάχιστο πάχος του πυθµένα και το ελάχιστο πάχος της κεφαλής, - το µήκος ή, ενδεχοµένως, τα ελάχιστα και τα µέγιστα µήκη L min, L max, - η χωρητικότητα ή οι χωρητικότητες V min, V max - η πίεση P h - το όνοµα του κατασκευαστή/ αριθ. του σχεδιαγράµµατος και ηµεροµηνία, - η ονοµασία του τύπου φιαλών, - ο χάλυβας, σύµφωνα µε το σηµείο 2.1 (φύση/ χηµική ανάλυση /µέθοδος παρασκευής/ θερµική κατεργασία /εγγυηµένα µηχανικά χαρακτηριστικά (αντοχή σε εφελκυσµό όριο ελαστικότητας). Άρθρο 6 Η παρούσα ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 1987 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Κ. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3608, 31/5/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3608, 31/5/2002 Ο περί Φιαλών Αερίου (Ορισμένοι Τύποι) Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 60(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκολλητές φιάλες αερίου από µη κεκραµένο χάλυβα σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/527 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 639/Β/27-11-87)

Συγκολλητές φιάλες αερίου από µη κεκραµένο χάλυβα σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/527 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 639/Β/27-11-87) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Β 19340/1946/87 Συγκολλητές φιάλες αερίου από µη κεκραµένο χάλυβα σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/527 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 639/Β/27-11-87) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17951/2530/88 Ανυψωτικά µέσα (ΦΕΚ 625/Β/29-8-88) Έχοντας υπόψη: ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 αριθµ. 1

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 ΦΕΚ 134/Β/01-03-1995 Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/3.7.1991 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.1991) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 6895/1241/Φ9.2/93 Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 18173/1988(664Β) σε συµµόρφωση προς την 90/486/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 17 ης Σεπτεµβρίου 1990, που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 12479 Φ17/414/91 Συµµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε τις 87/404/ΕΟΚ και 90/488/ΕΟΚ οδηγίες του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε απλά δοχεία πίεσης. (ΦΕΚ 431/Β/24-6-91)

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών Ενότητα 4: Δοκιμή Εφελκυσμού Χάλυβα Οπλισμού Σκυροδέματος Ευάγγελος Φουντουκίδης

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ.

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. 1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ο σίδηρος πολύ σπάνια χρησιμοποιείται στη χημικά καθαρή του μορφή. Συνήθως είναι αναμεμειγμένος με άλλα στοιχεία, όπως άνθρακα μαγγάνιο, νικέλιο, χρώμιο, πυρίτιο, κ.α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Μάθημα 5 ο Ποιες είναι οι Ιδιότητες των Υλικών ; Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Κατεργαστικότητα & Αναφλεξιμότητα Εφελκυσμός Θλίψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις -1 ιάτμηση Στρέψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές αερολυµάτων (αεροζόλ) σε συµµόρφωση προς την οδηγία 75/324/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 634/Β/26-11-87)

Συσκευές αερολυµάτων (αεροζόλ) σε συµµόρφωση προς την οδηγία 75/324/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 634/Β/26-11-87) ΑΠΟΦΑΣΗ: Β.20683/2134/87 Συσκευές αερολυµάτων (αεροζόλ) σε συµµόρφωση προς την οδηγία 75/324/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 634/Β/26-11-87) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Προϋπολογισμός: ,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση: ΕΤΠΑ 80% και Εθνική Συμμετοχή 20%

ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Προϋπολογισμός: ,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση: ΕΤΠΑ 80% και Εθνική Συμμετοχή 20% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Προϋπολογισμός: 1.915.000,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση: ΕΤΠΑ 80% και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ICS: ΕΛΟΤ Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος - Συγκολλήσιµοι χάλυβες Μέρος 2: Τεχνική κατηγορία B500A

ICS: ΕΛΟΤ Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος - Συγκολλήσιµοι χάλυβες Μέρος 2: Τεχνική κατηγορία B500A 2007-02-08 ICS: 77.140.60 ΕΛΟΤ 1421-2 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος - Συγκολλήσιµοι χάλυβες Μέρος 2: Τεχνική κατηγορία B500A Steel for the reinforcement

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες Πολυαιθυλενίου για δίκτυα φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 4barg

Σωλήνες Πολυαιθυλενίου για δίκτυα φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 4barg ΣΥΝΤΑΞΗ: TMHMA ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σωλήνες Πολυαιθυλενίου για δίκτυα φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 4barg ΕΛΕΓΧΟΣ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 "κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" (ΦΕΚ 137/Α).

1. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα (ΦΕΚ 137/Α). Αριθ. 16440/Φ.10.4/445. Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογουµένων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (Β 756). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/ ΦΕΚ Β/1468/2006

Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/ ΦΕΚ Β/1468/2006 Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/4-10-2006 ΦΕΚ Β/1468/2006 Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2003/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2003, σχετικά με την υποχρεωτική

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 07 Εφελκυσμός Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεώνη Ασημακοπούλου Δρ Θεόδωρος Λούτας Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών Πάτρα 2011 1 Μηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ. ΤΑΞΗΣ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ. ΤΑΞΗΣ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 2923/161/86 Ηλεκτρολογικό υλικό προς χρήση εντός εκρήξιµης ατµόσφαιρας σε συµµόρφωση προς τις οδηγίες 76/117/ΕΟΚ της 18 εκεµβρίου 1975 και 79/196/ΕΟΚ της 6 Φεβρουαρίου 1979, του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.11.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1003/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για το χώρο τοποθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 392541/1010/88 Καθορισμός μέτρων για την ποιότητα της ατμόσφαιρας και ειδικότερα των οριακών τιμών για την περιεκτικότητα της βενζίνης σε μόλυβδο. (ΦΕΚ 366/Β/8-6-1988) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή ΜηχανικέςΜετρήσεις Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials: Engineering Methods for Deformation, Fracture, and Fatigue, Third Edition, 2007 Pearson Education (a) οκιµήεφελκυσµού,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ 1. Γενικά Με τη δοκιμή κάμψης ελέγχεται η αντοχή σε κάμψη δοκών από διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

2 ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

2 ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 2 ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 2.1 Εισαγωγή Τα περισσότερα έμβολα και μήτρες που χρησιμοποιούμε για την κοπή λαμαρίνας καταλήγουν σε επίπεδες επιφάνειες που σχηματίζουν ορθή γωνία με τις κάθετες πλευρές.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση των οδηγιών 87/404/ΕΟΚ (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των παιχνιδιών), 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών),

Διαβάστε περισσότερα

Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles)

Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles) Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles) 1. Εισαγωγή Γενική Περιγραφή Δοκιμής Η δοκιμή της αντοχής των αδρανών σε τριβή και κρούση ή αλλιώς «δοκιμή Los Angeles (LA)» υπάγεται στους ελέγχους σκληρότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002 Ο περί Φιαλών Αερίου (Ορισμένοι Τύποι) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 174(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΑΝΟΠΤΗΣΗ - ΒΑΦΗ - ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΓΕΝΙΚΑ Στο Σχ. 1 παρουσιάζεται µια συνολική εικόνα των θερµικών κατεργασιών που επιδέχονται οι χάλυβες και οι περιοχές θερµοκρασιών στο διάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Τεχνικής Μηχανικής Διαγράμματα Ελευθέρου Σώματος (Δ.Ε.Σ.) Υπολογισμός Αντιδράσεων Διαγράμματα Φορτίσεων Διατομών (MNQ) Αντοχή Φορέα? Αντικείμενο Τεχνικής Μηχανικής Σχήμα 2 F Y A Γ B A Y B Y 1000N

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Η γνώση των µηχανικών ιδιοτήτων των υλικών είναι ουσιώδης για την επιλογή ενδεδειγµένης χρήσης και την µακρόχρονη λειτουργικότητά τους. Στη στοµατική κοιλότητα διαµορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 1. Ποιά όργανα ζύγισης θεωρούνται «νόμιμα»? Μηχανικοί ή ηλεκτρονικοί επιτραπέζιοι

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα 1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπόκεινται τα μέταλλα και κράμματα από τα οποία κατασκευάζονται υλικά και αντικείμενα, τα οποία προορίζονται να έλθουν ή έρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 402714 /ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΠΛ. 1 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟ:

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 402714 /ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΠΛ. 1 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 402714 /ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΠΛ. Νο 1 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟ: Μονωτήρες κανονικού τύπου 16 τον για ΓΜ 400kV ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ 104 43 ΑΘΗΝΑ FAX: 210 5192326

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΠΕ -Α-00007 ΕΚ ΟΣΗ 1η ΦΙΛΜ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 28 ΜΑΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕΛΙ Α 1. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2 2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 2 3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

την πρόταση της Επιτροπής (1), Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2), Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

την πρόταση της Επιτροπής (1), Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2), Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), 31993L0068 Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση των οδηγιών 87/404/ΕΟΚ (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των παιχνιδιών), 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τομέα των

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τεχνολογίες στην παραγωγή και τον έλεγχο ποιότητας χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος. Βασίλης Σκαράκης, Διευθυντής Παραγωγής

Σύγχρονες τεχνολογίες στην παραγωγή και τον έλεγχο ποιότητας χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος. Βασίλης Σκαράκης, Διευθυντής Παραγωγής Σύγχρονες τεχνολογίες στην παραγωγή και τον έλεγχο ποιότητας χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Βασίλης Σκαράκης, Διευθυντής Παραγωγής στην ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΕΙΟ Η Χαλυβουργική Α.Ε. με μια σειρά νέων επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 08 Υδραυλικά Έργα 03 Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών 04 Βαλβίδες Εκτόνωσης Στραγγιστηρίου (Κλαπέ) 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ηκατανόησητωνδιαδικασιώνκατάτηκαταπόνησηστρέψης, η κατανόηση του διαγράµµατος διατµητικής τάσης παραµόρφωσης η ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Μηχανουργική Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ) ΑΡΘΡΟ 1 ο

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ) ΑΡΘΡΟ 1 ο TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τα χυτοσιδηρά τεμάχια θα είναι επιμελημένης κατασκευής,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-1 Υ: TΡΑΧΥΤΗΤΑ - ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-1 Υ: TΡΑΧΥΤΗΤΑ - ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-1 Υ: TΡΑΧΥΤΗΤΑ - ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Τοµέας Υλικών, Διεργασιών και Μηχανολογίας Αναπλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΥΛΙΚΑ Α. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ι. Ακατέργαστος χυτοσίδηρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΥΛΙΚΑ Α. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ι. Ακατέργαστος χυτοσίδηρος. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΥΛΙΚΑ Βασικός σκοπός της Τεχνολογίας Παραγωγής, είναι η περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας αντικειμένων επιθυμητής μορφής και ιδιοτήτων. Για την παραγωγή αυτή χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

TSIRIKOS Group. www.tsirikos.com [ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ] ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

TSIRIKOS Group. www.tsirikos.com [ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ] ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ TSIRIKOS Group www.tsirikos.com [ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ] Οι εξοπλισμοί και τα εξαρτήματά επεξεργασίας τροφίμων θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κώδικες GMP (Good Manufacturing Practices) και GHP (Good

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΛΑΣΗ. Το εργαλείο διέλασης περιλαμβάνει : το μεταλλικό θάλαμο, τη μήτρα, το έμβολο και το συμπληρωματικό εξοπλισμό (δακτυλίους συγκράτησης κλπ.).

ΔΙΕΛΑΣΗ. Το εργαλείο διέλασης περιλαμβάνει : το μεταλλικό θάλαμο, τη μήτρα, το έμβολο και το συμπληρωματικό εξοπλισμό (δακτυλίους συγκράτησης κλπ.). ΔΙΕΛΑΣΗ Κατά τη διέλαση (extrusion) το τεμάχιο συμπιέζεται μέσω ενός εμβόλου μέσα σε μεταλλικό θάλαμο, στο άλλο άκρο του οποίου ευρίσκεται κατάλληλα διαμορφωμένη μήτρα, και αναγκάζεται να εξέλθει από το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΔΙΑΤΜΗΣΗ 1. Γενικά Όλοι γνωρίζουμε ότι σε μια διατομή ενός καταπονούμενου φορέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κόπωσης ο προσδιορισµός της καµπύλης Wöhler ενός υλικού µέσω της οποίας καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα νέα Πρότυπα για τους Χάλυβες Οπλισµού Σκυροδέµατος: ΕΛΟΤ ΕΝ 10080, ΕΛΟΤ και

Εισαγωγή στα νέα Πρότυπα για τους Χάλυβες Οπλισµού Σκυροδέµατος: ΕΛΟΤ ΕΝ 10080, ΕΛΟΤ και Εισαγωγή στα νέα Πρότυπα για τους Χάλυβες Οπλισµού Σκυροδέµατος: ΕΛΟΤ ΕΝ 10080, ΕΛΟΤ 1421-2 και 1421-3 Αθήνα 23-1-2008 Γεωργία Αγναντιάρη Χηµικός Μηχανικός Εργαστήριο Μετάλλων ΚΕ Ε 1. Ιστορική αναδροµή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ LPG KATA ΕΛΟΤΕΝ 10255 / 2005 -Μ

ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ LPG KATA ΕΛΟΤΕΝ 10255 / 2005 -Μ ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ LPG KATA ΕΛΟΤΕΝ 10255 / 2005 -Μ 1 ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ LPG ΕΛΟΤΕΝ 10255 / 2005 -Μ Xαλυβδοσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255 / 2005 σειρά M κατάλληλοι για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΜΗΣΗ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΟΤΜΗΣΗ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΜΗΣΗ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Είναι ο αποχωρισµός τµήµατος ελάσµατος κατά µήκος µιας ανοικτής ή κλειστής γραµµής µέσω κατάλληλου εργαλείου (Σχ. 1). Το εργαλείο απότµησης αποτελείται από το έµβολο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Συνεδρίαση 1.10.91)

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Συνεδρίαση 1.10.91) ΑΠΟΦΑΣΗ: 1100/91 Τροποποίηση της απόφ. Α.Χ.Σ. 2592/84 περί περιορισµού κυκλοφορίας στην αγορά και τη χρήση µερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων σε εναρµόνιση προς την οδηγία 89/677/ΕΟΚ. (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (RUBBER FOAM)

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (RUBBER FOAM) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-AE-1367/12-2009 8335-03-004-041209 ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (RUBBER FOAM) ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2ο Γρ. ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη 1. Εισαγωγή Οι ανοξείδωτοι χάλυβες ως υλικό κατασκευής φερόντων στοιχείων στα δομικά έργα παρουσιάζει διαφορές ως προ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις των νέων Προτύπων ΕΛΟΤ για τους χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος

Απαιτήσεις των νέων Προτύπων ΕΛΟΤ για τους χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος Απαιτήσεις των νέων Προτύπων ΕΛΟΤ για τους χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος Παναγιώτης Μαυροειδής, Μεταλλουργός Μηχανικός ΕΜΠ Σε µια χώρα µε έντονη σεισµική δραστηριότητα, όπως στην περίπτωση της Ελλάδας,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12. 5. 84 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΓΔΟΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Απριλίου 1984 βασιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ, ΘΛΙΨΗ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ, ΘΛΙΨΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ, ΘΛΙΨΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1: Ο κύλινδρος που φαίνεται στο σχήμα είναι από χάλυβα που έχει ένα ειδικό βάρος 80.000 N/m 3. Υπολογίστε την θλιπτική τάση που ενεργεί στα σημεία Α και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4018 ΚΛ.Π. 477/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Αριθμός 477 Οι περί Φυσικών Μεταλλικών Νερών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΝΤΖΟΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

ΓΑΝΤΖΟΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΓΤΑ-1348/11-2009 8335-03-003-041209 ΓΑΝΤΖΟΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2ο Γρ. ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 -2- ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές διατάξεις για τα ανυψωτικά µηχανήµατα ή τα µηχανήµατα διακινήσεως φορτίων. (ΦΕΚ 514/Β/22-7-88)

Κοινές διατάξεις για τα ανυψωτικά µηχανήµατα ή τα µηχανήµατα διακινήσεως φορτίων. (ΦΕΚ 514/Β/22-7-88) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. Β 16147/2213/88 Κοινές διατάξεις για τα ανυψωτικά µηχανήµατα ή τα µηχανήµατα διακινήσεως φορτίων. (ΦΕΚ 514/Β/22-7-88) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 26/03/2015. Αριθ. Πρωτ. : 33749

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 26/03/2015. Αριθ. Πρωτ. : 33749 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή των Υλικών Πείραμα Κάμψης

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή των Υλικών Πείραμα Κάμψης Μάθημα: Πειραματική Αντοχή των Υλικών Πείραμα Κάμψης Κατασκευαστικός Τομέας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Περιεχόμενα Σχήμα 1 Α. Ασημακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR)

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Του Βάσου Βασιλείου* Από την 1 η Ιουλίου 2013 έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή ο νέος Κανονισμός για Δομικά Προϊόντα (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (γνωστός με το

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Αμπελουργικός Πάσσαλος

Αμπελουργικός Πάσσαλος Αμπελουργικός Πάσσαλος Προδιαγραφές Προϊόντος Αναβ: 01,Ημερ/νία Φύλλου 12.04.2009 Εισαγωγή Αυτό το φυλλάδιο εκδίδεται από την ΠΑΝΜΕΤΑΛ Α.Ε.Β.Ε. σε συνέχεια των αιτήσεων από τους πελάτες μας, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικός Έλεγχος Ενίσχυσης Κατασκευών µε Σύνθετα Υλικά

Ποιοτικός Έλεγχος Ενίσχυσης Κατασκευών µε Σύνθετα Υλικά Ποιοτικός Έλεγχος Ενίσχυσης Κατασκευών µε Σύνθετα Υλικά ρ. Κώστας Π. Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ReTech S.A. Ηµερίδα «Ενίσχυση κτιρίων µε σύνθετα υλικά» ΤΕΕ Τρίτη 6 Νοεµβρίου 2007 Ποιοτικός Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Μελετών και Εκτέλεσης έργων ΕΝ 10080 Χάλυβας οπλισμού Νοέμ. 2013 Χ. Ζέρης 2 ΕΚΩΣ, ΕΝ1992:

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων. Ενότητα 9: Θραύση και κόπωση συγκολλήσεων Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων. Ενότητα 9: Θραύση και κόπωση συγκολλήσεων Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων Ενότητα 9: Θραύση και κόπωση συγκολλήσεων Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/34 22.5.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/40/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαΐου 2003 για τον καθορισµό του καταλόγου, των οριακών τιµών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήµανση των συστατικών των φυσικών µεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα Πρότυπα του ΕΛΟΤ για τους χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος (ΕΛΟΤ ΕΝ 10080, ΕΛΟΤ , ΕΛΟΤ και ΕΛΟΤ )

Τα νέα Πρότυπα του ΕΛΟΤ για τους χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος (ΕΛΟΤ ΕΝ 10080, ΕΛΟΤ , ΕΛΟΤ και ΕΛΟΤ ) Τα νέα Πρότυπα του ΕΛΟΤ για τους χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος (ΕΛΟΤ ΕΝ 10080, ΕΛΟΤ 1421-1, ΕΛΟΤ 1421-2 και ΕΛΟΤ 1421-3) Γεωργία Αγναντιάρη Χηµικός Μηανικός Εργαστήριο Μετάλλων ΚΕ Ε Το Φεβρουάριο του 2005

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Εξαιτίας της συνιστώσας F X αναπτύσσεται εντός του υλικού η ορθή τάση σ: N σ = A N 2 [ / ] Εξαιτίας της συνιστώσας F Υ αναπτύσσεται εντός του υλικού η διατμητική τάση τ: τ = mm Q 2 [ N / mm ] A

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 15233/91 Συµµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε την 90/396/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε τις συσκευές αερίου. (ΦΕΚ 487/Β/4-7-91) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή εξέταση προόδου «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ»-Απρίλιος 2016

Γραπτή εξέταση προόδου «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ»-Απρίλιος 2016 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΜΑ 1 ο (25 Μονάδες) (Καθ. Β.Ζασπάλης) Σε μια διεργασία ενανθράκωσης κάποιου

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Η εντατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται μία δοκός, που υποβάλλεται σε εγκάρσια φόρτιση, λέγεται κάμψη. Αμφιέριστη δοκός Πρόβολος Κατά την καταπόνηση σε κάμψη αναπτύσσονται καμπτικές ροπές, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Εφελκυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση2 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Εφελκυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση2 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Εφελκυσμού ΕργαστηριακήΆσκηση2 η Κατηγορίες υλικών Μέταλλα Σιδηρούχαµέταλλα (ατσάλι, ανθρακούχοι, κραµατούχοι και ανοξείγωτοιχάλυβες, κ.α. Πολυµερικά υλικά Πλαστικά Ελαστοµερή Μη

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1984L0500 EL 20.05.2005 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Οκτωβρίου 1984 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Άσκηση.1. Εισαγωγή.. Μέθοδος Brinell.3. Μέθοδος Rockwell.4. Μέθοδος Vickers.5. Συσχέτιση αριθμών σκληρότητας.6. Πειραματικό μέρος ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σκληρότητα των υλικών είναι

Διαβάστε περισσότερα

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1.1 Εισαγωγή Οι κυριότερες κατεργασίες για την κατασκευή προϊόντων από λαμαρίνα είναι η κοπή, η μορφοποίηση και η κοίλανση. Οι κατεργασίες αυτές γίνονται ας ψαλίδια και πρέσσες

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα και περιορισµοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών (ΦΕΚ 196/Β/6-4-88)

Μέτρα και περιορισµοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών (ΦΕΚ 196/Β/6-4-88) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 26857/553/88 Μέτρα και περιορισµοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών (ΦΕΚ 196/Β/6-4-88) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.2.2003 L 31/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 223/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2003 για τις απαιτήσεις στον τοµέα της επισήµανσης τις συναφείς µε τον βιολογικό τρόπο παραγωγής για τις ζωοτροφές, τις

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α Θ Η Ν Α Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 07-03-03-54 07 Σιδηροδροµικά Έργα 03 Στρώση γραµµών 03 Σκυρογραµµή συνεχώς συγκολληµένων Σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ) 54 Απελευθέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 16 Απριλίου 26 Ώρα : 1:3-13: Οδηγίες: 1)Το δοκίµιο αποτελείται από τρία (3) µέρη. Και στα τρία µέρη υπάρχουν συνολικά δώδεκα (12)

Διαβάστε περισσότερα

δ) µειώνεται το µήκος κύµατός της (Μονάδες 5)

δ) µειώνεται το µήκος κύµατός της (Μονάδες 5) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 011-01 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 η (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/1/11 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Τροποποίηση π.δ.399/94 Άρθρο 2 Ορισµοί

Άρθρο 2 Τροποποίηση π.δ.399/94 Άρθρο 2 Ορισµοί ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 127/00 Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.. 399/94 «Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ B. ΧYΤΟΣΙ ΗΡΟΙ Είναι κράµατα Fe-C-Si. Η µικροδοµή και οι ιδιότητές τους καθορίζονται από τις π(c), π(si) και τους ρυθµούς απόψυξης. Οι χυτοσίδηροι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2. ΣΤΑΤΙΚΗ Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στη δοκό του σχήματος: Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στον φορέα του σχήματος: Ασκήσεις υπολογισμού τάσεων Άσκηση 1 η (Αξονικός εφελκυσμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-03-02 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 03 Διάτρηση Σκυροδέματος 02 Διάτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, / /2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Ρ.Πετροπουλέα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Συνεδρίαση )

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ: 509/91 Συµπλήρωση της απόφασης του ΑΧΣ 1197/89 σε συµµόρφωση προς την οδηγία 90/492/ΕΟΚ, που αφορά στην ταξινόµηση συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων παρασκευασµάτων. (ΦΕΚ 885/Β/30-10-91)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE

Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE 1 Εισαγωγή Θεμελιώδης στόχος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων εντός των συνόρων της Ευρώπης και η εξάλειψη των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4-14620 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα