Συγκολλητές φιάλες αερίου από µη κεκραµένο χάλυβα σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/527 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 639/Β/ )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συγκολλητές φιάλες αερίου από µη κεκραµένο χάλυβα σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/527 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 639/Β/27-11-87)"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Β 19340/1946/87 Συγκολλητές φιάλες αερίου από µη κεκραµένο χάλυβα σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/527 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 639/Β/ ) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 στ' του Ν. 1338/83 "Εφαρµογή του Κοινοτικού ικαίου" (ΦΕΚ 34/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6 του νόµου 1440/84 "Συµµετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισµού Εφοδιασµού ΕURATOM" (ΦΕΚ 70/Α/ ). 2. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 137/Α). 3. Τις διατάξεις του νόµου 372/76 "περί συστάσεως και λειτουργίας Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)" (ΦΕΚ 166/Α/ ). 4. Το π.δ. 229/86 "Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας" (ΦΕΚ 96/Α/ ) και το άρθρο 22 του Ν. 1682/87 (ΦΕΚ 14/ ). 5. Την Υ1321/ απόφαση του Πρωθυπουργού "Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Κ. Παπαναγιώτου" (ΦΕΚ 531/Β/ ). 6. Την κοινή απόφαση Κ 20862/ του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας, «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονοµίας (ΦΕΚ 481/Β/2.8.85) 7. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών και Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας "Συσκευές πίεσης και µέθοδοι ελέγχου αυτών των συσκευών σε συµµόρφωση προς την οδηγία 76/767/ΕΟΚ (ΦΕΚ 291/Β/9.6.87), αποφασίζουµε : Άρθρο 1 1. Σκοπός της απόφασης αυτής είναι η προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 84/527/ΕΟΚ της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 "για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών - µελών σχετικά µε τις συγκολλητές φιάλες αερίου από µη κεκραµένο χάλυβα." 2. Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται στις συγκολλητές φιάλες αερίου από µη κεκραµένο χάλυβα οι οποίες αποτελούνται από περισσότερα µέρη πραγµατικού πάχους κατώτερου ή ίσου των 5 χιλιοστών µπορούν να πληρωθούν πολλές φορές, των οποίων η χωρητικότητα είναι τουλάχιστον 0,5 λίτρα και δεν υπερβαίνει τα 150 λίτρα και οι οποίες προορίζονται να περιέχουν και να µεταφέρουν πεπιεσµένα, υγροποιηµένα ή διαλυµένα αέρια εκτός των υγροποιηµένων σε βαθειά ψήξη αερίων και της ασετυλίνης. Η πίεση για την οποία οι φιάλες αυτές είναι σχεδιασµένες (ΡΗ) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 60 bar. Οι φιάλες αυτές αερίου ονοµάζονται στο εξής "φιάλες". Άρθρο 2 Κατά την έννοια της παρούσας απόφασης, ως "φιάλη τύπου ΕΟΚ", νοείται φιάλη που έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της παρούσας απόφασης και της κοινής Υπουργικής απόφασης "συσκευές πίεσης και µέθοδοι έλεγχου αυτών των συσκευών σε συµµόρφωση προς την οδηγία 76/767/ΕΟΚ (ΦΕΚ 291/Β/9.6.87).

2 Άρθρο 3 εν είναι δυνατό να απαγορευτεί η κυκλοφορία και η θέση σε λειτουργία φιάλης τύπου ΕΟΚ για λόγους που αφορούν στην κατασκευή και στον έλεγχο της κατασκευής κατά την έννοια της παρούσας απόφασης και της κοινής Υπουργικής απόφασης του παραπάνω άρθρου2. Άρθρον 4. Όλες οι φιάλες τύπου ΕΟΚ υπόκεινται στην έγκριση προτύπου ΕΟΚ. Όλες οι φιάλες τύπου ΕΟΚ υπόκεινται στον έλεγχο ΕΟΚ, εκτός από τις φιάλες των οποίων η χωρητικότητα είναι µικρότερη ή ίση µε ένα (1) λίτρο. Άρθρον 5. Προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση τα υπ' αριθµούς Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, παραρτήµατα της οδηγίας 84/527/ΕΟΚ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ P h P r P rt R e 1.1. Οι συµβολισµοί που χρησιµοποιούνται στο παρόν παράρτηµα σηµαίνουν τα εξής: = πίεση υδραυλικής δοκιµής (προβλεπόµενη πίεση) σε bar. = πίεση θραύσης της φιάλης µετρούµενη κατά τη δοκιµή θραύσης σε bar. = υπολογιζόµενη ελάχιστη θεωρητική πίεση θραύσης σε bar. = ελάχιστη τιµή του κατωτέρου ορίου ελαστικότητας που εγγυάται ο κατασκευαστής των φιαλών στις έτοιµες φιάλες σε N/mm 2 R m = ελάχιστη τιµή της αντοχής εφελκυσµού την οποία εγγυάται η προδιαγραφή των υλικών σε N/mm 2 R mt = πραγµατική αντοχή εφελκυσµού σε N/mm 2 a = υπολογιζόµενο ελάχιστο πάχος του τοιχώµατος του κυλινδρικού τµήµατος σε mm b = ελάχιστο πάχος των κυρτών πυθµένων σε mm. D = ονοµαστική εξωτερική διάµετρος της φιάλης σε mm. R = ακτίνα εσωτερικής καµπυλότητας των κυρτών πυθµένων σε mm. r = ακτίνα καµπυλότητας µιας εσωτερικής συνδέσεως των κυρτών πυθµένων σε mm H = εσωτερικό ύψος του κυρτού µέρους των πυθµένων σε mm h = ύψος του κυλινδρικού µέρους κυρτών πυθµένων σε mm L = µήκος του περιβλήµατος αντοχής της φιάλης σε mm Α = ποσοστό επιµηκύνσεως του βασικού µετάλλου σε %. V o = αρχικός όγκος της φιάλης κατά τη στιγµή ανόδου της πιέσεως στη δοκιµή θραύσεως σε L. V = τελικός όγκος της φιάλης τη στιγµή της θραύσεως σε l. Ζ = συντελεστής συγκολλήσεως 1.2. Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, ως πίεση θραύσεως νοείται η πίεση πλαστικής αστάθειας δηλαδή η ανωτάτη πίεση που επιτυγχάνεται κατά τη διάρκεια δοκιµής θραύσεως υπό πίεση ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

3 Ο όρος "τυποποίηση" χρησιµοποιείται στην παρούσα οδηγία σύµφωνα µε τον ορισµό που παρατίθεται στην παράγραφο 68 του ευρωπαϊκού προτύπου EURONORM ΑΝΟΠΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ Ο όρος "ανόπτηση µεταφοράς" αναφέρεται στη θερµική κατεργασία στην οποία υπόκειται µια έτοιµη φιάλη κατά τη διάρκεια της οποίας η φιάλη επαναφέρεται σε θερµοκρασία µικρότερη από το κατώτατο σηµείο µετασχηµατισµού (Α el ) του χάλυβα, προκειµένου να µειωθούν οι παραµένουσες τάσεις. 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2.1. ΥΛΙΚΑ Το υλικό που χρησιµοποιείται για την κατασκευή του περιβλήµατος αντοχής των φιαλών πρέπει να είναι ο χάλυβας που ορίζεται στην EURONORM Όλα τα µέρη του σώµατος των φιαλών και όλα τα µέρη που είναι κολληµένα στο σώµα πρέπει να είναι από υλικά που συνδυάζονται µεταξύ τους Τα βοηθητικά υλικά πρέπει να συνδυάζονται µε το χάλυβα ώστε να δίνουν συγκολλήσεις µε ιδιότητες ισοδύναµες µε τις καθοριζόµενες για τις βασικές λαµαρίνες Ο κατασκευαστής φιαλών πρέπει να λαµβάνει και να παρέχει πιστοποιητικά χηµικής ανάλυσης χυτεύσεως του χάλυβα που χρησιµοποιείται για την κατασκευή των µερών που υπόκεινται σε πίεση Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να πραγµατοποιούνται ανεξάρτητες αναλύσεις. Οι αναλύσεις αυτές πρέπει να πραγµατοποιούνται σε δείγµατα λαµβανόµενα είτε στο ηµιέτοιµο προϊόν, όπως παραδίδεται στον κατασκευαστή φιαλών, είτε στις έτοιµες φιάλες Ο κατασκευαστής πρέπει να τηρεί στη διάθεση του οργανισµού ελέγχου τα αποτελέσµατα των δοκιµών και των µεταλλουργικών και µηχανικών εξετάσεων των συγκολλήσεων και να περιγράφει τις µεθόδους και τις διαδικασίες συγκολλήσεως που υιοθετεί, οι οποίες πρέπει να µπορούν να θεωρηθούν ως αντιπροσωπευτικές των συγκολλήσεων που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια της παραγωγής ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ Οι φιάλες πρέπει να παραδίδονται είτε σε τυποποιηµένη κατάσταση, είτε αφού έχουν υποστεί κατεργασία επαναφοράς. Ο κατασκευαστής των φιαλών πρέπει να πιστοποιεί ότι οι έτοιµες φιάλες έχουν υποστεί θερµική κατεργασία µετά την πραγµατοποίηση όλων των συγκολλήσεων και πρέπει να βεβαιώνει την εφαρµοσθείσα θερµική κατεργασία. Η τοπική θερµική κατεργασία απαγορεύεται ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Το πάχος του τοιχώµατος του κυλινδρικού µέρους σε κάθε σηµείου του περιβλήµατος αντοχής των φιαλών αερίου δεν πρέπει να είναι κατώτερο από την τιµή που υπολογίζεται µε τη βοήθεια του εξής τύπου : Όσον αφορά τις φιάλες χωρίς κατά µήκος συγκόλληση:

4 P h* D a = 20 Re + P h 4/ Όσον αφορά τις φιάλες µε κατά µήκος συγκόλληση: a = P h *D 20 Re Z + P h 4/3 όπου το Ζ είναι ίσο µε: - 0,85 στην περίπτωση που ο κατασκευαστής προβαίνει στην ακτινογραφική εξέταση της διασταυρώσεως των συγκολλήσεων επί απόσταση 100mm πέραν του σηµείου συγκολλήσεως, για την κατά µήκος συγκόλληση και επί 50 mm (25 mm από κάθε πλευρά) για τις κατά περιφέρεια συγκολλήσεις. Η εξέταση αυτή πραγµατοποιείται σε µία φιάλη που επιλέγεται στην αρχή και σε µία φιάλη που επιλέγεται στο τέλος κάθε θέσεως εργασίας και ανά µηχάνηµα κατασκευής. - 1, Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής πραγµατοποιεί κατά στατιστικό τρόπο την ακτινογραφική εξέταση των σηµείων συγκολλήσεως επί απόσταση 100mm πέραν του σηµείου διασταυρώσεως για την κατά µήκος συγκόλλησης και 50mm (25mm από κάθε πλευρά) για τις κατά περιφέρεια συγκολλήσεις. Η εξέταση αυτή πραγµατοποιείται στο 10% των κατασκευαζοµένων φιαλών οι οποίες επιλέγονται στην τύχη. Αν κατά τις ακτινογραφικές αυτές εξετάσεις γίνουν αντιληπτά απαράδεκτα ελαττώµατα, όπως τα καθοριζόµενα στο σηµείο , λαµβάνεται κάθε αναγκαίο µέτρο για να ελεγχθεί το επηρεασµένο τµήµα της παραγωγής και να εξαλειφθούν τα ελαττώµατα ιαστάσεις και υπολογισµός των πυθµένων (βλ. στοιχεία που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι) Οι πυθµένες των φιαλών πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: - σπειροσφαιρικοί πυθµένες (µε µεσηµβρινή διατοµή πολυκέντρου τόξου): όρια (σωρευτικά: 0,003 D b 0,08 D r 0,1 D R D H 0,18 D r 2 b h 4 b - ελλειπτικοί πυθµένες : όρια (σωρευτικά): 0,003 D b 0,08 D H 0,18 D h 4 b

5 - ηµισφαιρικοί πυθµένες: όρια: 0,003 D b 0,16 D Το πάχος των κυρτών αυτών πυθµένων δεν πρέπει να είναι κατώτερο σε οποιοδήποτε σηµείο, της τιµής που υπολογίζεται βάσει του εξής τύπου: b = P h* D 20 Re 4/3 C Ο συντελεστής µορφής C που υπολογίζεται για τους γεµάτους πυθµένες αναγράφεται στον πίνακα που παρατίθεται στο προσάρτηµα 1. Πάντως, το ονοµαστικό πάχος της κυλινδρικής ακµής των πυθµένων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο προς το ονοµαστικό πάχους του κυλινδρικού µέρους Το ονοµαστικό πάχος του τοιχώµατος του κυλινδρικού µέρους και του κυρτού πυθµένα δε µπορεί, σε κάθε περίπτωση, να είναι κατώτερο των : - D ,7 mm αν P h < 30 bar, - D mm αν P h bar, µε ένα ελάχιστο 1,5 mm και στις δύο περιπτώσεις Το σώµα της φιάλης, εκτός της βάσεως της στρόφιγγας, µπορεί να περιέχει δύο ή τρία µέρη. Οι πυθµένες πρέπει να αποτελούνται από ένα µέρος και να είναι κυρτοί ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Γενικές διατάξεις Ο κατασκευαστής εγγυάται µε ίδια ευθύνη ότι διαθέτει τα µέσα και τις κατασκευαστικές µεθόδους που είναι ικανά να εξασφαλίσουν την παραγωγή φιαλών οι οποίες ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας Ο κατασκευαστής οφείλει να εξασφαλίσει, µε την κατάλληλη επιτήρηση, ότι οι βασικές λαµαρίνες και τα κοίλα µέρη, που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή των φιαλών, είναι απαλλαγµένα ελαττωµάτων ικανών να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της χρήσεως της φιάλης Τµήµατα που υπόκεινται σε πίεση.

6 Ο κατασκευαστής οφείλει να περιγράψει τις µεθόδους και τις διαδικασίες συγκολλήσεως που χρησιµοποιεί και να αναφέρει τους ελέγχους που γίνονται κατά τη διάρκεια της παραγωγής Τεχνικές διατάξεις για συγκόλληση Οι αντικρυστές συγκολλήσεις πρέπει να πραγµατοποιούνται µε µέθοδο αυτόµατης συγκολλήσεως. Οι αντικρυστές συγκολλήσεις του περιβλήµατος αντοχής δεν µπορούν να βρίσκονται σε ζώνη όπου παρατηρείται µεταβολή της µορφής. Οι υπό γωνία συγκολλήσεις δεν µπορούν να επικαλύπτουν τις αντικριστές συγκολλήσεις και πρέπει να χωρίζονται από αυτές τουλάχιστον µε απόσταση 100mm. Οι συγκολλήσεις που ενώνουν τα στοιχεία που αποτελούν το περίβληµα της φιάλης πρέπει να ανταποκρίνονται στις εξής προϋποθέσεις (βλ. τους αριθµούς που αναφέρονται ως παράδειγµα στο προσάρτηµα 2): - διαµήκης συγκόλληση: η συγκόλληση εκτελείται από άκρη σε άκρη και σε πλήρη τοµή του µετάλλου και του τοιχώµατος. - περιµετρική συγκόλληση, εκτός από αυτή µε την οποία συναρµολογείται ο λαιµός στην κορυφή της φιάλης: η συγκόλληση εκτελείται αντικριστά και σε πλήρη τοµή του µετάλλου και του σπειροσφαιρικού τοιχώµατος θεωρείται ως ιδιαίτερη αντικριστή συγκόλληση. - αντικριστή συγκόλληση µε την οποία συναρµολογείται το κολάρο στην κορυφή της φιάλης: η συγκόλληση µπορεί να γίνεται είτε κατά κεφαλή είτε υπό γωνία. Όταν γίνεται αντικριστά, πρέπει να πραγµατοποιείται σε πλήρη τοµή του µετάλλου και του τοιχώµατος. Η συγκόλληση επί ραβδώσεως θεωρείται ως ιδιαίτερη αντικριστή συγκόλληση. Οι προδιαγραφές αυτής της περίπτωσης δεν εφαρµόζονται εφόσον το άνω µέρος της φιάλης φέρει εσωτερική βάση και η βάση αυτή είναι συναρµολογηµένη µε αυτό µε συγκόλληση η οποία δεν συµµετέχει στην στεγανότητα της φιάλης (βλ. προσάρτηµα 2, σχήµα 4). Σε περίπτωση αντικριστής συγκολλήσεως, η διαφορά επιπέδων επαφές δεν µπορεί να ξεπερνά το 1/5 του πάχους των τοιχωµάτων (1/2 a) Έλεγχος των συγκολλήσεων Ο κατασκευαστής οφείλει να παίρνει τα αναγκαία µέτρα ούτως ώστε οι συγκολλήσεις να γίνονται σε οµοιόµορφη επιφάνεια χωρίς παρέκκλιση του κορδονιού συγκόλλησης και να µην έχουν ελαττώµατα επικίνδυνα για τη χρησιµοποίηση της φιάλης. Για τις φιάλες που αποτελούνται από δύο µέρη, πραγµατοποιείται ακτινογραφικός έλεγχος των περιµετρικών αντικριστών συγκολλήσεων, εκτός από τις συγκολλήσεις που είναι σύµφωνες µε το σχήµα 2α του προσαρτήµατος 2, σε µήκος 100 mm, σε µία φιάλη η οποία επιλέγεται στην αρχή και σε µία φιάλη η οποία επιλέγεται στο τέλος κάθε θέσεως εργασίας κατά τη διάρκεια της συνεχούς παραγωγής σε περίπτωση διακοπής της παραγωγής για περισσότερο από 12 ώρες, ο έλεγχος γίνεται επίσης και στην πρώτη φιάλη που υφίσταται συγκόλληση Εκκεντρότητα Η εκκεντρότητα του κυλινδρικού τµήµατος πρέπει να είναι τόση ώστε σε οποιαδήποτε εγκάρσια τοµή ή διαφορά µεταξύ του µεγάλου και του µικρού άξονα, µετρουµένων από εξωτερικής σε εξωτερική παρειά, να µην υπερβαίνει το 1% του µέσου όρου των αξόνων αυτών Πρόσθετα µέρη Οι λαβές και τα προστατευτικά κολάρα πρέπει να κατασκευάζονται και να συγκολλούνται στο σώµα της φιάλης µε τρόπο που να µην παρουσιάζει επικίνδυνη συγκέντρωση τάσεων και να µη διευκολύνει τη συγκράτηση νερού Οι δακτύλιοι της βάσεως των φιαλών πρέπει να έχουν ικανοποιητική ανοχή και να κατασκευάζονται από µέταλλο που να συνδυάζεται µε τον τύπο χάλυβα της φιάλης το σχήµα του δακτυλίου πρέπει να παρέχει στη φιάλη ικανοποιητική σταθερότητα. Το άνω χείλος του δακτυλίου πρέπει να συγκολλάται στη φιάλη κατά τρόπο που να µην επιτρέπει τη συγκράτηση νερού µεταξύ του δακτυλίου και της φιάλης.

7 Τα ενδεχόµενα πλακίδια αναγνωρίσεως είναι σταθερά στεριωµένα στο περίβληµα αντοχής' πρέπει να λαµβάνονται και όλα τα µέτρα κατά της οξειδώσεως Πάντως, για την κατασκευή των δακτυλίων, λαβών και προστατευτικών κολάρων µπορεί να χρησιµοποιείται οποιοδήποτε άλλο υλικό µε την προϋπόθεση ότι η στερεότητά του είναι εξασφαλισµένη και ότι αποκλείεται κάθε κίνδυνος οξειδώσεως των πυθµένων της φιάλης Προστασία της στρόφιγγας και της βαλβίδας. Η στρόφιγγα ή η βαλβίδα της φιάλης πρέπει να προστατεύονται επαρκώς είτε µε τον κατάλληλο σχεδιασµό της στρόφιγγας ή της βαλβίδας, είτε µε το σχεδιασµό αυτής της ίδιας της φιάλης (πχ κολάρο προστασίας), είτε µε προστατευτικό έλασµα είτε µε πώµα το οποίο είναι στερεωµένο µε έναν ασφαλή µηχανισµό. 3. ΟΚΙΜΕΣ 3.1. ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΟΚΙΜΕΣ Γενικές προδιαγραφές Οι µηχανικές δοκιµές, ελλείψει προδιαγραφών οι οποίες περιέχονται στο παρόν παράρτηµα, διενεργούνται σύµφωνα µε τις EURONORM: α) 2-80 και για τη δοκιµή εφελκυσµού, στην περίπτωση το πάχος του δείγµατος είναι ανώτερο ή ίσο των 3 mm και στην περίπτωση που τούτο είναι κατώτερο των 3 mm, αντιστοίχως. β) 6-55 και για τη δοκιµή αναδίπλωσης, στην περίπτωση που το πάχος του δείγµατος είναι ανώτερο ή ίσο των 3 mm και στην περίπτωση που αυτό είναι κατώτερο των 3 mm, αντιστοίχως Όλες οι µηχανικές δοκιµές για τον έλεγχο των χαρακτηριστικών του βασικού µετάλλου και των συγκολλήσεων του περιβλήµατος αντοχής των φιαλών αερίου, πραγµατοποιούνται στα δοκίµια που λαµβάνονται από έτοιµες φιάλες Τύποι δοκιµών και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των δοκιµών Σε κάθε φιάλη-δείγµα πραγµατοποιούνται οι εξής δοκιµές: α) για τις φιάλες που φέρουν αποκλειστικά περιµετρικές συγκολλήσεις (φιάλες µε δύο µέρη) στα δείγµατα που λαµβάνονται στο µέρος αναφέρεται στο παράρτηµα 3, σχήµα 1: 1 δοκιµή εφελκυσµού: βασικό µέταλλο κατά τη διαµήκη διάσταση φιάλης (α) αν αυτό δεν είναι δυνατόν, κατά διάσταση της περιµέτρου της, 1 δοκιµή εφελκυσµού: κάθετα στην περιµετρική συγκόλληση (β), 1 δοκιµή αναδίπλωσης: από την ανάποδη πλευρά της περιµετρικής συγκόλλησης (γ), 1 δοκιµή αναδίπλωσης: από την πλευρά της περιµετρικής συγκόλλησης (δ), 1 µακροσκοπική δοκιµή: του τµήµατος που έχει υποστεί συγκόλληση. β) για τις φιάλες µε διαµήκη και περιµετρική συγκόλληση (φιάλες µε τρία µέρη) στα δείγµατα που λαµβάνονται στο µέρος που αναφέρεται στο προσάρτηµα 3, σχήµα 2: 1 δοκιµή εφελκυσµού: βασικό µέταλλο του κυλινδρικού τµήµατος κατά τη διαµήκη διάσταση (α) και, αν αυτό δεν είναι δυνατόν, στη διάσταση της περιµέτρου της. 1 δοκιµή εφελκυσµού: βασικό µέταλλο του κάτω πυθµένος (β), 1 δοκιµή εφελκυσµού: κάθετα στη διαµήκη συγκόλληση (γ), 1 δοκιµή εφελκυσµού: κάθετα στην περιµετρική συγκόλληση (δ), 1 δοκιµή αναδίπλωσης: από την ανάποδη πλευρά της διαµήκους συγκόλλησης (ε), 1 δοκιµή αναδίπλωσης: από την πλευρά της διαµήκους συγκόλλησης (στ), 1 δοκιµή αναδίπλωσης: από την ανάποδη πλευρά της περιµετρικής συγκόλλησης (ζ), 1 δοκιµή αναδίπλωσης: από την πλευρά της περιµετρικής συγκόλλησης (η), 1 µακροσκοπική δοκιµή: του τµήµατος που έχει υποστεί συγκόλληση Τα δοκίµια που δεν είναι αρκετά επίπεδα πρέπει να εξοµαλύνονται στην πρέσα εν ψυχρώ.

8 Σε κάθε δοκίµιο που περιέχει συγκόλληση, η συγκόλληση υφίσταται µηχανουργική κατεργασία ώστε να αφαιρείται το επιπλέον πάχος οκιµή εφελκυσµού οκιµή εφελκυσµού στο βασικό µέταλλο Ο τρόπος διεξαγωγής της δοκιµής εφελκυσµού είναι αναφερόµενος στην αντίστοιχη EURONORM σύµφωνα µε το σηµείο Οι δυο πλευρές του δοκιµίου που αναπαριστούν αντιστοίχως το εσωτερικό και το εξωτερικό τοίχωµα της φιάλης δεν πρέπει να έχουν υποστεί µηχανουργική κατεργασία Οι τιµές που καθορίζονται µε το όριο ελαστικότητας πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσες µε τιµές που εγγυάται ο κατασκευαστής των φιαλών. Οι τιµές που καθορίζονται για την αντίσταση στον εφελκυσµό και για την επιµήκυνση µετά τη θραύση του βασικού µετάλλου πρέπει να τηρούν τα αναφερόµενα στην EURONORM (πίνακας III) οκιµή εφελκυσµού στις συγκολλήσεις Η δοκιµή εφελκυσµού καθέτως προς τη συγκόλληση πρέπει να γίνεται σε δοκίµιο του οποίου η τοµή περιορίζεται σε πλάτος 25 mm και σε µήκος το οποίο µπορεί να φτάσει µέχρι και 15 mm πέραν των ορίων στης συγκολλήσεως, η οποία έχει γίνει σύµφωνα µε το σχήµα που περιέχεται στο προσάρτηµα 4. Πέρα από το κεντρικό αυτό τµήµα, το πλάτος του δείγµατος πρέπει να αυξάνει προοδευτικά Η λαµβανοµένη τιµή αντίστασης στον εφελκυσµό πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση µε την τιµή που είναι εγγυηµένη για το βασικό µέταλλο, όποιο και αν είναι το σηµείο της τοµής του κεντρικού µέρους του δοκιµίου στο οποίο επέρχεται η θραύση οκιµή αναδίπλωσης Ο τρόπος διεξαγωγής της δοκιµής αναδίπλωσης είναι ο αναφερόµενος στην αντίστοιχη EURONORM σύµφωνα µε το σηµείο Η δοκιµή αναδίπλωσης πραγµατοποιείται πάντως σε δοκίµιο πλάτους 25 mm στη διαµήκη διάσταση της συγκολλήσεως ο εµβολεύς πρέπει να τοποθετείται στο µέσον της συγκολλήσεως κατά την πραγµατοποίηση της δοκιµής Το δοκίµιο δεν πρέπει να παρουσιάζει ρωγµές όταν, κατά την αναδίπλωση γύρω από έναν εµβολέα, η απόσταση που χωρίζει τα εσωτερικά χείλη δεν είναι µεγαλύτερη από τη διάµετρο του εµβολέως αυτού (βλ. προσάρτηµα 5, σχήµα 2) Ο λόγος (n) της διαµέτρου του εµβολέως προς το πάχος του δοκιµίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τιµές που δίνονται στον ακόλουθο πίνακα: Πραγµατική αντοχή σε εφελκυσµό R mt σε N/mm 2 µέχρι και 440 µεγαλύτερη από 440 µέχρι και 520 Μεγαλύτερη από 520 Τιµή του n ΟΚΙΜΗ ΘΡΑΥΣΕΩΣ ΥΠΟ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΠΙΕΣΗ Συνθήκες δοκιµής Οι φιάλες υπόκεινται στη δοκιµή αυτή πρέπει να φέρουν τις επιγραφές που προβλέπονται για το τµήµα της φιάλης που υπόκεινται σε πίεση Η δοκιµή θραύσης υπό υδραυλική πίεση πρέπει να πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια µηχανισµού που επιτρέπει την αύξηση της πίεσης µε σταθερό ρυθµό µέχρι να διαρραγεί η φιάλη και την καταγραφή της καµπύλης µεταβολής της πίεσης σε συνάρτηση του χρόνου Ερµηνεία της δοκιµής Τα κριτήρια για την ερµηνεία της δοκιµής θραύσης είναι τα εξής:

9 Αύξηση του όγκου της φιάλης αυτή ισούται: - µε τον όγκο του ύδατος που χρησιµοποιείται ανάµεσα στην αύξηση της πιέσεως και τη θραύση, για τις φιάλες χωρητικότητας ίσης ή µεγαλύτερης των 6.5 λίτρων. - µε τη διαφορά του όγκου της φιάλης ανάµεσα στην έναρξη και στο τέλος της δοκιµής, για τις φιάλες χωρητικότητας µικρότερες των 6.5 λίτρων Εξέταση του ρήγµατος και της µορφής των χειλέων Ελάχιστες απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της δοκιµής Η µετρούµενη πίεση θραύσεως (Ρ r ) δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να είναι κατώτερη των 9/4 της πιέσεως δοκιµής (Ρ h ) Σχέση ανάµεσα στην αύξηση του όγκου της φιάλης και του αρχικού της όγκου: - 20%, αν το µήκος της φιάλης είναι µεγαλύτερο της διαµέτρου. - 17%, αν το µήκος της φιάλης είναι ίσο ή µικρότερο της διαµέτρου Η δοκιµή θραύσης δεν πρέπει να προκαλεί κατακερµατισµό της φιάλης Το κύριο ρήγµα δεν πρέπει να είναι εύθραυστου τύπου, δηλαδή τα χείλη του δεν πρέπει να είναι ακτινικά, αλλά να παρουσιάζουν κλίση σε σχέση µε το εγκάρσιο επίπεδο και να παρουσιάζουν συρρίκνωση σε όλο το πάχος τους Το ρήγµα δεν πρέπει να αποκαλύπτει κανένα διακεκριµένο ελάττωµα του µετάλλου Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΟΚΙΜΗ Η πίεση του νερού µέσα στη φιάλη πρέπει να αυξάνει µε σταθερό ρυθµό µέχρι να επιτευχθεί η πίεση δοκιµής Η φιάλη παραµένει υπό την πίεση δοκιµής επί αρκετό χρονικό διάστηµα ώστε να εξακριβωθεί ότι η πίεση δεν τείνει να µειωθεί και ότι δεν υπάρχει διαρροή Μετά τη δοκιµή η φιάλη δεν πρέπει να παρουσιάζει ίχνη µόνιµης παραµόρφωσης Οι φιάλες που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις αυτές κατά τη δοκιµή πρέπει να απορρίπτονται ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΗ ΟΚΙΜΗ Ακτινογραφική εξέταση Οι συγκολλήσεις πρέπει να υποβάλλονται σε ακτινογραφική εξέταση σύµφωνα µε το πρότυπο ISO R , τάξεως Β Όταν χρησιµοποιείται δείκτης µε σύρµα, η διατοµή του µικρότερου ορατού σύρµατος δεν µπορεί να υπερβαίνει το 0,10 mm. Όταν χρησιµοποιείται δείκτης µε βαθµίδες και οπές, η διάµετρος της µικρότερης ορατής οπής δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 0,25 mm Η αξιολόγηση των ακτινογραφιών των συγκολλήσεων γίνεται στα πρωτότυπα φιλµ, σύµφωνα µε την πρακτική ή που συνιστάται από την προδιαγραφή ISO παράγραφος Τα ακόλουθα ελαττώµατα είναι απαράδεκτα : ρήγµα, ανεπαρκής συγκόλληση ή ανεπαρκής εισχώρηση της συγκολλήσεως. Τα εξής εγκλείσµατα θεωρούνται απαράδεκτα: - κάθε επίµηκες έγκλεισµα ή κάθε οµάδα εγκλεισµάτων στρογγυλού σχήµατος στη σειρά, εφόσον το µήκος που αντιπροσωπεύουν (επί µήκους συγκολλήσεως 12a) είναι µεγαλύτερο των 6 mm. - κάθε φυσαλλίδα µεγέθους µεγαλύτερου των α 3 mm που απέχει τουλάχιστον 25 mm από κάθε άλλη φυσαλλίδα,

10 α - κάθε άλλη φυσαλλίδα µεγέθους µεγαλύτερου των mm 3 - οι φυσαλλίδες στο σύνολο του µήκους συγκολλήσεως 100 mm που διαµορφώνονται σε σχήµατα των οπίων η συνολική επιφάνεια είναι µεγαλύτερη των 2 a mm Μακροσκοπική εξέταση Η µακροσκοπική εξέταση της πλήρους εγκάρσιας τοµής της συγκολλήσεως πρέπει να παρουσιάζει πλήρη τήξη στην επιφάνεια του παρασκευάσµατος για µακροσκοπική εξέταση, του οποίου έχει γίνει επεξεργασία µε οξύ, και δεν µπορεί να παρουσιάζει ελάττωµα συναρµολογήσεως ούτε σηµαντικά εγκλείσµατα ή άλλα ελαττώµατα. Σε περίπτωση αµφιβολίας, πρέπει να γίνεται µικροσκοπικός έλεγχος της ύποπτης ζώνης ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΨΕΩΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΣ Η εξέταση αυτή γίνεται όταν η συγκόλληση έχει τελειώσει. Η προς εξέταση επιφάνεια της συγκόλλησης πρέπει να φωτίζεται καλά. Πρέπει να µην έχει ίχνη λίπους, σκόνης, υπολειµµάτων οξειδώσεως ή προστατευτικού στρώµατος Η µετάβαση από το συγκολληµένο µέταλλο στο βασικό µέταλλο πρέπει να είναι λεία και χωρίς ανωµαλίες. Η συγκολλούµενη επιφάνεια, καθώς και η γειτονική επιφάνεια του τοιχώµατος δεν πρέπει να παρουσιάζει ούτε ρωγµές, ούτε εσοχές, ούτε πόρους. Η συγκολλούµενη επιφάνεια πρέπει να είναι οµαλή και ισοµεγέθης. Σε περίπτωση αντικριστής συγκολλήσεως, το επιπλέον πάχος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1/4 του πλάτους της συγκολλήσεως. 4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΟΚ 4.1. Η έγκριση προτύπου ΕΟΚ, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 1 µπορεί να χορηγείται ανά τύπο ή ανά οικογένεια φιαλών. Με τον όρο "τύπος φιαλών", νοούνται οι φιάλες του ιδίου σχήµατος και του ιδίου πάχους, οι οποίες φέρουν τα αυτά παραρτήµατα, είναι κατασκευασµένες στα αυτά εργαστήρια από λαµαρίνες ίδιες προδιαγραφές έχουν υποστεί συγκόλληση µε την αυτή διαδικασία, και θερµική κατεργασία υπό τις αυτές συνθήκες. Με τον όρο ''Οικογένεια φιαλών", νοούνται οι φιάλες που κατασκευάζονται σε τρία µέρη και προέρχονται από το ίδιο εργοστάσιο, οι οποίες διαφέρουν µεταξύ τους µόνο κατά το µήκος, αλλά µέσα στα εξής όρια; - το ελάχιστο µήκος πρέπει να ίσο ή µεγαλύτερο από το τριπλάσιο της διαµέτρου της φιάλης, - το µέγιστο µήκος δεν πρέπει να υπερβαίνει περισσότερο από 50% το µήκος της φιάλης που υποβάλλεται στις δοκιµές Ο αιτών την έγκριση πρέπει να υποβάλλει, για κάθε τύπο ή κάθε οικογένεια φιαλών, τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για τις παρακάτω διαπιστώσεις, και να θέτει στη διάθεση του κράτους µέλους µια παρτίδα 50 φιαλών, από τις οποίες θα ληφθούν οι φιάλες που χρειάζονται για την εκτέλεση των παρακάτω δοκιµών πρέπει επίσης να υποβάλει οποιοδήποτε άλλο συµπληρωµατικό στοιχείο του ζητήσει το κράτος µέλος. Ο αιτών πρέπει να αναφέρει, ιδίως, τη µέθοδο θερµικής κατεργασίας, τις θερµοκρασίες, τη διάρκεια της κατεργασίας και τη µέθοδο συγκολλήσεως. Πρέπει να λάβει και να υποβάλει πιστοποιητικά ανάλυσης χυτού µετάλλου των χαλύβων οι οποίου του παραδόθηκαν για την κατασκευή των φιαλών Κατά την έγκριση προτύπου ΕΟΚ, διαπιστώνεται αν: - οι υπολογισµοί που προβλέπονται στο σηµείο 2, 3 είναι ορθοί. - τηρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στα σηµεία 2.1., 2.2., 2.4. και 3.5.

11 Από τις φιάλες που προσκοµίζονται ως πρωτότυπα, διεξάγονται: - η δοκιµή που προβλέπεται στο σηµείο 3.1., σε µια φιάλη. - η δοκιµή που προβλέπεται στο σηµείο 3.2., σε µια φιάλη. - η δοκιµή που προβλέπεται στο σηµείο 3.4., σε µια φιάλη. Αν τα αποτελέσµατα των ελέγχων είναι ικανοποιητικά, το κράτος µέλος εκδίδει το πιστοποιητικό έγκρισης προτύπου ΕΟΚ, το οποίο είναι σύµφωνο µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος ΙΙ. 5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΟΚ 5.1. Για τον έλεγχο ΕΟΚ, ο κατασκευαστής των φιαλών θέτει στη διάθεση του οργανισµού ελέγχου: το πιστοποιητικό έγκρισης προτύπου ΕΟΚ τα πιστοποιητικά ανάλυσης του δείγµατος χυτού µετάλλου των χαλύβων, οι οποίοι του παραδόθηκαν για την κατασκευή των φιαλών τα µέσα για να αναγνωρίσει το χυτό µέταλλο χάλυβα από το οποίο προέρχεται κάθε φιάλη το σύνολο των εγγράφων - ιδίως των έγγραφα για τη θερµική κατεργασία - σχετικά µε τις φιάλες που διαθέτει, αναφέρονται τη µέθοδο που εφαρµόστηκε σύµφωνα µε το σηµείο 2.2, τον κατάλογο των φιαλών, στον οποίο αναφέρονται οι αριθµοί και οι επιγραφές που προβλέπονται στο σηµείο τα αποτελέσµατα των ελέγχων που δεν συνεπάγονται καταστροφή της φιάλης, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της παραγωγής, και τις µεθόδους συγκολλήσεως που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της κατασκευής για να εξασφαλισθεί ότι οι φιάλες αναπαράγονται κατά ικανοποιητικό τρόπο. Ο κατασκευαστής πρέπει, εξάλλου να προσκοµίσει δήλωση στην οποία θα αναλαµβάνει την υποχρέωση να χρησιµοποιήσει, κατά τη µαζική παραγωγή, µέθοδο συγκολλήσεως ίδια προς αυτή που χρησιµοποίησε στις φιάλες που προσεκόµισε για την έγκριση προτύπου ΕΟΚ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΟΚ Ο οργανισµός ελέγχου: - διαπιστώνει ότι έχει χορηγηθεί έγκριση ΕΟΚ και ότι οι φιάλες είναι σύµφωνες προς αυτή, - ελέγχει τα έγγραφα που περιέχουν τις πληροφορίες σχετικά µε τα υλικά και τις µεθόδους παραγωγής, ιδίως τις αναφερόµενες στο σηµείο ελέγχει αν έχουν τηρηθεί οι τεχνικές προδιαγραφές του σηµείου 2 και ελέγχει οπτικά τη φιάλη εξωτερικά και εσωτερικά, κατά δειγµατοληπτικό τρόπο. - παρευρίσκεται στις δοκιµές που προβλέπονται στα σηµεία 3.1. και 3.2. και ελέγχει τη διεξαγωγή τους - ελέγχει την ακρίβεια των στοιχείων που παρέχει ο κατασκευαστής κατά το σηµείο και αν οι έλεγχοι στους οποίους προέβη είναι ικανοποιητικοί. - χορηγεί το πιστοποιητικό ελέγχου ΕΟΚ, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος ΙΙΙ Για τη διενέργεια των δοκιµών λαµβάνεται τυχαία από κάθε παρτίδα ο αριθµός των φιαλών που αναφέρεται κατωτέρω. Η κάθε παρτίδα αποτελείται κατά το ανώτατο όριο από 3000 φιάλες του ιδίου τύπου κατά την έννοια του σηµείου 4.1. δεύτερο εδάφιο, οι οποίες κατασκευάστηκαν κατά τη διάρκεια της ίδιας ηµέρας ή κατά τη διάρκεια συνεχόµενων ηµερών. ΠΙΝΑΚΑΣ 1

12 Φιάλες που υπόκεινται Πραγµατική τιµή Ν Επιλεγόµενες φιάλες σε µηχανικές δοκιµές σε δοκιµή θραύσεως της παρτίδας Ν < Ν < Ν Ανάλογα µε την παρτίδα, οι επιλεγόµενες φιάλες υπόκεινται στις µηχανικές δοκιµές που προβλέπονται στο σηµείο 3.1. και στη δοκιµή θραύσεως µε υδραυλική πίεση που προβλέπεται στο σηµείο 3.2., σύµφωνα µε την κατανοµή που αναφέρεται στον πίνακα Ι. Αν σε δύο ή περισσότερες φιάλες οι προβλεπόµενες δοκιµές δεν είναι ικανοποιητικές, η παρτίδα απορρίπτεται. Αν σε µία φιάλη οι µηχανικές δοκιµές ή η δοκιµή θραύσεως δεν είναι ικανοποιητικές, επιλέγεται τυχαία στην ίδια παρτίδα ο αριθµός φιαλών που αναφέρεται στον πίνακα 2 και πραγµατοποιούνται οι δοκιµές σύµφωνα µε την κατανοµή που αναφέρεται στον πίνακα 1. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Πραγµατική τιµή Ν της παρτίδας Επιλεγόµενες φιάλες Μη ικανοποιητικές δοκιµές 250 < Ν µηχανικές δοκιµές δοκιµή θραύσεως 500 < Ν µηχανικές δοκιµές δοκιµή θραύσεως 1500 < Ν µηχανικές δοκιµές δοκιµή θραύσεως Φιάλες που υπόκεινται σε σε δοκιµή µηχανικές θραύσεως δοκιµές Αν η κατάσταση µίας ή περισσοτέρων από τις φιάλες αυτές δεν είναι ικανοποιητική, η παρτίδα απορρίπτεται Η επιλογή των δειγµάτων και όλες τις δοκιµές πραγµατοποιούνται παρουσία εκπροσώπου του οργανισµού ελέγχου Το σύνολο των φιαλών της παρτίδας υπόκειται στον υδραυλικό έλεγχο που προβλέπεται στο σηµείο 3.3., παρουσία και υπό την επίβλεψη εκπροσώπου του οργανισµού ελέγχου ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΟΚ Για τις φιάλες που έχουν χωρητικότητα µικρότερη από 1 λίτρο, όλες οι εργασίες δοκιµής και ελέγχου, που προβλέπονται στο σηµείο 5, πραγµατοποιούνται από τον κατασκευαστή υπ' ευθύνη του. Ο κατασκευαστής θέτει στη διάθεση του οργανισµού ελέγχου όλα τα έγγραφα και τα πρακτικά δοκιµής και ελέγχου. 6. ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ 6.1. Εφόσον οι προβλεπόµενοι έλεγχοι διεξήχθησαν από τον οργανισµό ελέγχου και αν τα αποτελέσµατα είναι ικανοποιητικά, ο οργανισµός εκδίδει πιστοποιητικό για τους διεξαχθέντες ελέγχους Στις φιάλες των οποίων η χωρητικότητα είναι µικρότερη των 6,5 λίτρα, τα σήµατα και οι επιγραφές που αναφέρονται στην κατασκευή των φιαλών, µπορούν να τίθενται στο δακτύλιο της βάσης στις άλλες τίθενται στον κυρτό πυθµένα ή στο ενισχυµένο τµήµα της φιάλης ή σε ειδικό πλακίδιο αναγνωρίσεως. Πάντως, ορισµένες από τις επιγραφές µπορούν να τίθενται στον

13 πυθµένα κατά τη διάρκεια της µορφοποίησής του, υπό την προϋπόθεση να µη µειώνεται η αντοχή του ΣΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΟΚ Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του σηµείου 3 του παραρτήµατος Ι της οδηγίας 76/767/ΕΟΚ, ο κατασκευαστής αναγράφει τα στοιχεία του σήµατος εγκρίσεως προτύπου ΕΟΚ µε την ακόλουθη σειρά : - το τυποποιηµένο γράµµα ε - τον αριθµό 3 που χαρακτηρίζει την παρούσα οδηγία, - το ή τα κεφαλαία γράµµατα που χαρακτηρίζουν το κράτος που χορήγησε την έγκριση ΕΟΚ και τα δύο τελευταία ψηφία του έτους κατά το οποίο χορηγήθηκε η έγκριση. - το χαρακτηριστικό αριθµός της έγκρισης ΕΟΚ (παράδειγµα: ε 3 D 79 45) 6.4. ΣΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΟΚ Κατά παρέκκλιση του σηµείου 3 του παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας 76/767/ΕΟΚ, ο οργανισµός ελέγχου αναγράφει τα στοιχεία του σήµατος ελέγχου ΕΟΚ µε την ακόλουθη σειρά: - το µικρό γράµµα "e", - το ή τα κεφαλαία γράµµατα που χαρακτηρίζουν το κράτος που έγινε ο έλεγχος' τα γράµµατα αυτά συνοδεύονται, αν χρειάζεται, από ένα ή δύο ψηφία που χαρακτηρίζουν µια γεωγραφική υποδιαίρεση, - το σήµα του οργανισµού ελέγχου το οποίο αναγράφει ο ελεγκτής, καθώς και, ενδεχόµενα, το σήµα του ελεγκτή - ένα εξάγωνο, - την ηµεροµηνία του ελέγχου: έτος, µήνας (παράδειγµα: e D /01) ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Όσον αφορά το χάλυβα: - έναν αριθµό που υποδηλώνει την τιµή του R e σε Ν/mm 2 στην οποία βασίζεται ο υπολογισµός - το σύµβολο Ν (φιάλη που έχει υποστεί κοινή ανόπτηση) ή το σύµβολο S (φιάλη που έχει υποστεί ανόπτηση και επαναφορά) Όσον αφορά την υδραυλική δοκιµή: - την τιµή της πίεσης υδραυλικής δοκιµής σε bar, συνοδευόµενη από το σύµβολο "bar" Όσον αφορά τον τύπο της φιάλης. - την ελάχιστη χωρητικότητα της φιάλης, σε λίτρα, την οποία εγγυάται ο κατασκευαστής της φιάλης. Οι τιµές της χωρητικότητας πρέπει να αναγράφονται µε προσέγγιση πρώτου δεκαδικού ψηφίου. χωρητικότητα της φιάλης, σε λίτρα, την οποία εγγυάται ο κατασκευαστής της Όσον αφορά την καταγωγή: το ή τα κεφαλαία γράµµατα που χαρακτηρίζουν τη χώρα καταγωγής, συνοδευόµενα από το σήµα του κατασκευαστή και τον αριθµό κατασκευής 6.6. ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ Εφόσον οι εθνικοί κανονισµοί απαιτούν την αναγραφή άλλων στοιχείων που δεν αφορούν την κατασκευή ή τον έλεγχό της, τα στοιχεία αυτά αναγράφονται στις φιάλες σύµφωνα µε το σηµείο 6.2.

14 Προσάρτηµα 1

15 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ C ΓΙΑ ΚΥΡΙΟΥΣ ΠΥΘΜΕΝΕΣ H/D P b /10 f = 0,001 a/d C P h /10 f = 0,0012 a/d C P h /10 f = 0,0015 a/d C P h /10 f = 0,002 a/d C 0,180 0,200 H/D P b /10 f = 0,003 a/d C P h /10 f = 0,004 a/d C 0, ,81 0, ,55 0, ,18 P h /10 f = 0,005 P h /10 f = 0,01 a/d C a/d C 0,180 0,190 0,200 0,210 0,220 0,230 0,240 0,250 0,300 0,350 0,400 0,450 0,500 0, , , , , , , ,27 2,11 1,93 1,82 1,71 1,57 1,47 0, , , , , , , ,12 1,98 1,82 1,71 1,60 1,48 1,38 0, , , , , ,00 1,73 1,53 1,23 0,88 0,0088 0,0077 0,0068 0,0055 0, , ,0030 0,0028 0,0027 1,76 1,54 1,38 1,10 0,79 0,65 0,60 0,56 0,54 H/D P b /10 f = 0,002 a/d C P h /10 f = 0,005 a/d C P h /10 f = 0,1 a/d C P h /10 f = 0,02 a/d C 0,180 0,200 0,220 0,250 0,300 0,350 0,400 0,450 0,500 0,0160 0,0141 0,0125 0,0102 0,0077 0,0065 0,0059 0,0056 0,0054 1,60 1,41 1,25 1,02 0,77 0,65 0,59 0,56 0,54 0,0368 0,0330 0,0292 0,0250 0,0193 0,0162 0,0149 0,0140 0,0136 1,46 1,32 1,17 1,00 0,77 0,65 0,60 0,56 0,54 0,0730 0,0650 0,0585 0,0500 0,0385 0,0325 0,0295 0,0280 0,0270 1,46 1,30 1,17 1,00 0,77 0,65 0,59 0,56 0,54 0,147 0,130 0,118 0,101 0,077 0,065 0,059 0,056 0,054 1,47 1,30 1,18 1,01 0,77 0,65 0,59 0,56 0,54 H/D P b /10 f = 0,05 a/d C 0,350 0,400 0,450 0,500 0,163 0,150 0,140 0,136 0,65 0,60 0,56 0,54 R e f = 4/3 σε Ν/mm 2

16 (Παραδείγµατος χάρη)

17

18 Προσάρτηµα 3

19

20

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΟΚ το οποίο χορηγείται από...δυνάµει (κράτος µέλος) (εθνική ρύθµιση) που θέτει σε εφαρµογή την οδηγία 84/527/ΕΟΚ για τις ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕ Σ ΦΙΑΛΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΚΕΚΡΑΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ Έγκριση ΕΟΚ αριθ.: Ηµεροµηνία: Τύπος φιάλης:... (περιγραφή της οικογένειας φιαλών για την οποία χορηγείται η έγκριση ΕΟΚ) P h : D: a:... L min : L max : V min : V max : Κατασκευαστής ή εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος: (ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου του) Σήµα έγκρισης προτύπου ΕΟΚ: ε. Τα πορίσµατα της εξέταση του προτύπου για τη χορήγηση της έγκρισης ΕΟΚ, καθώς και τα κυριότερα χαρακτηριστικά του προτύπου περιέχονται στο παράρτηµα του παρόντος πιστοποιητικού. Για οποιαδήποτε πληροφορία απευθυνθείτε σε : (ονοµασία και διεύθυνση δηµοσίας αρχής).... (τόπος) (ηµεροµηνία ). (υπογραφή)

22 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΟΚ 1. Πορίσµατα της εξέτασης προτύπου ΕΟΚ για τη χορήγηση της έγκρισης ΕΟΚ. 2. Ενδείξεις των κυριότερων χαρακτηριστικών του προτύπου, και ιδίως: - διαµήκης τοµή του τύπου φιάλης για τον οποίο χορηγείται η έγκριση, στην οποία αναφέρονται: - η ονοµαστική εξωτερική διάµετρος D, - το ελάχιστο πάχος του κυλινδρικού τοιχώµατος a, - το ελάχιστο πάχος των πυθµένων, - το µήκος ή, ενδεχοµένως, τα ελάχιστα και τα µέγιστα µήκη L min και L max - το εξωτερικό ύψος του κυρτού τµήµατος ενός πυθµένος φιάλης Η σε mm - η χωρητικότητα ή οι χωρητικότητες V min V max - η πίεση P h - το όνοµα του κατασκευαστή / αριθ. του σχεδιαγράµµατος και ηµεροµηνία, - η ονοµασία του τύπου φιαλών, - ο χάλυβας, σύµφωνα µε το σηµείο 2.1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΟΚ Εφαρµογή της οδηγίας 84/527/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 Οργανισµός ελέγχου: Ηµεροµηνία: Χαρακτηριστικός αριθµός της έγκρισης ΕΟΚ: Περιγραφή των φιαλών: Χαρακτηριστικός αριθµός του ελέγχου ΕΟΚ: Αριθµός παρτίδας κατασκευής από µέχρι.. Κατασκευαστής :

23 (Ονοµατεπώνυµο - ιεύθυνση) Χώρα:. Σήµα:.. Ιδιοκτήτης: (Ονοµατεπώνυµο - ιεύθυνση) Πελάτης: (Ονοµατεπώνυµο - ιεύθυνση)

24 ΟΚΙΜΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ ΕΙΓΜΑΤΑ οκιµή αριθ. Παρτίδα αποτελούµενη από αριθ. µέχρι αριθ. Χωρητικότητα νερού Ι Μάζα κενής φιάλης kg Ελάχιστο µετρούµενο πάχος του τοιχώµατος mm του πυθµένα mm 2. ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΟΚΙΜΕΣ ΠΟΥ ΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ - ΕΙΓΜΑΤΑ οκιµή αριθ. Θερµική κατεργασία αριθ. οκίµιο βάσει EURONORM α) 2-80 β) οκιµή εφελκυσµού Φαινόµενο όριο ελαστικότητας R e N/mm 2 Αντοχή σε εφελκυσµό R mt N/mm 2 Επιµήκυνση Α % οκιµή αναδίπλωσης χωρίς ρωγµή Υδραυλική δοκιµή θραύσης bar Καθοριζόµενες κατώτατες τιµές Βεβαιώνω ότι έλεγξα ότι οι έλεγχοι, οι δοκιµές και οι επαληθεύσεις που αναφέρονται στο σηµείο 5.2 του παραρτήµατος Ι της οδηγίας 84/527/ΕΟΚ πραγµατοποιήθηκαν επιτυχώς.

25 Ειδικές παρατηρήσεις:.. Γενικές παρατηρήσεις:.. Βεβαιώθηκε στις: στ... (ηµεροµηνία) (τόπος) (υπογραφή) Εξ ονόµατος του (οργανισµός ελέγχου) Άρθρο 6 Η παρούσα ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η παρούσα ισχύει να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 1987 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Κ. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87)

Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Β 19338/1944/87 Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 6895/1241/Φ9.2/93 Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 18173/1988(664Β) σε συµµόρφωση προς την 90/486/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 17 ης Σεπτεµβρίου 1990, που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 12479 Φ17/414/91 Συµµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε τις 87/404/ΕΟΚ και 90/488/ΕΟΚ οδηγίες του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε απλά δοχεία πίεσης. (ΦΕΚ 431/Β/24-6-91)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Μηχανουργική Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Η γνώση των µηχανικών ιδιοτήτων των υλικών είναι ουσιώδης για την επιλογή ενδεδειγµένης χρήσης και την µακρόχρονη λειτουργικότητά τους. Στη στοµατική κοιλότητα διαµορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 19 Γ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι βασικότερες κατεργασίες με αφαίρεση υλικού και οι εργαλειομηχανές στις οποίες γίνονται οι αντίστοιχες κατεργασίες, είναι : Κατεργασία Τόρνευση Φραιζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ 5 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα διάφορα µηχανολογικά εξαρτήµατα παίρνουν την αρχική τους µορφή κατά κανόνα µε µεθόδους µορφοποίησης (ιδιαίτερα χύτευση) χωρίς αφαίρεση υλικού, αφήνοντας µικρή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Κ.Παναγιωτόπουλος Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1.1 Εισαγωγή Οι κυριότερες κατεργασίες για την κατασκευή προϊόντων από λαμαρίνα είναι η κοπή, η μορφοποίηση και η κοίλανση. Οι κατεργασίες αυτές γίνονται ας ψαλίδια και πρέσσες

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 1. Ποιά όργανα ζύγισης θεωρούνται «νόμιμα»? Μηχανικοί ή ηλεκτρονικοί επιτραπέζιοι

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί εντός ορισµένων ορίων τάσεως», ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί εντός ορισµένων ορίων τάσεως», ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 470/85 Ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί εντός ορισµένων ορίων τάσεως σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 73/23 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 183/Β/4-4-85) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain)

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) Μηχανικές ιδιότητες υάλων Η ψαθυρότητα των υάλων είναι μια ιδιότητα καλά γνωστή που εύκολα διαπιστώνεται σε σύγκριση με ένα μεταλλικό υλικό. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) E (Young s modulus)=

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Παράρτημα F1A/12 του Πιστοποιητικού Αρ. 159-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Μη Καταστροφικών και Μηχανικών Δοκιμών της "T.C.L. Co. - Test & Control

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. 1 ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ρ. Γεώργιος Μπαµόπουλος, Χηµικός Μηχανικός, ιευθυντής Εργαστηρίων ΕΛΟΤ Ηµερίδα ΥΠΑΝ: «Ασφαλής ιάθεση Ηλεκτρικών Χριστουγεννιάτικων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 402714 /ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΠΛ. 1 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟ:

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 402714 /ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΠΛ. 1 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 402714 /ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΠΛ. Νο 1 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟ: Μονωτήρες κανονικού τύπου 16 τον για ΓΜ 400kV ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ 104 43 ΑΘΗΝΑ FAX: 210 5192326

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» Κ.Α. 30 / 6662.005 Ευρώ 73.770,00 Ηράκλειο 01 2015 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ.

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ. Πλωτή προβλήτα τύπου «Θόη» και γέφυρα πρόσβασης Βουτσινά 64, 155 61 Χολαργός Τηλ. 210 6775 003, Fax. 210 6812 770 www.offshoresystems.gr www.martech.gr e-mail: tech@martech.gr ΠΛΩΤΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΥΠΟΥ «ΘΟΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ

ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια Ιατρικών Αερίων για τις ανάγκες των Νοσοκομείων της 4 ης ΥΠΕ Μακεδονίας & Θράκης για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων

Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων Αλυσοκινήσεις Πλεονεκτήματα ακριβής σχέση μετάδοση λόγω μη ύπαρξης διολίσθησης, η συναρμολόγηση χωρίς αρχική πρόταση επειδή η μετάδοση δεν βασίζεται στην τριβή καθώς επίσης και ο υψηλός βαθμός απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια κάδων απορριµµάτων 2010 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η προµήθεια κάδων απορριµµάτων για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Μάθημα 5 ο Ποιες είναι οι Ιδιότητες των Υλικών ; Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Κατεργαστικότητα & Αναφλεξιμότητα Εφελκυσμός Θλίψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις -1 ιάτμηση Στρέψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση των οδηγιών 87/404/ΕΟΚ (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των παιχνιδιών), 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 9087 (ΦΟΡ) 1004 της 4/13.9.1996 Προστασία στην πράξη των εξωτερικών εργαζοµένων που εκτίθενται σε κίνδυνο από ιοντίζουσες ακτινοβολίες κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους σε ελεγχόµενη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες Το παρακάτω κείμενο περιέχει οδηγίες, παραδείγματα και διευκρινήσεις σχετικά με το τι θεωρείται Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, με έμφαση σε βιομηχανικές δραστηριότητες. Βασίζεται στο εγχειρίδιο Frascati

Διαβάστε περισσότερα

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Ιωάννης Νικολάου Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Αναπληρωτής Διευθυντής Ποιότητας, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. τεύχος 1 ο /2010 57 ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 335/93 Αιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται µε υγρά ή αέρια καύσιµα, σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 14165/Γ17.4/373/93. Θέσπιση κανονισµού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου (Φ.Ε.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 14165/Γ17.4/373/93. Θέσπιση κανονισµού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου (Φ.Ε.Κ. ΑΠΟΦΑΣΗ 14165/Γ17.4/373/93 Θέσπιση κανονισµού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 673/Β/1993) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ν Τομέας Δομικών Κατασκευών ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΩΝ και ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής στις Κατασκευές α Ωπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο πειραµατικός προσδιορισµός της καµπύλης ερπυσµού, υπό σταθερό εξωτερικό φορτίο και ελεγχοµένη θερµοκρασία εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Καλώδια ονοµαστικής τάσης 600/1000 V µε µόνωση και µανδύα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)

Καλώδια ονοµαστικής τάσης 600/1000 V µε µόνωση και µανδύα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) 2015- - ICS: 29.060.20 ΕΛΟΤ 843 Εκδοση 2η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Καλώδια ονοµαστικής τάσης 600/1000 V µε µόνωση και από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) Polyvinyl chloride insulated and sheathed power

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93)

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθµός 98728/7722/93 Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή ΜηχανικέςΜετρήσεις Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials: Engineering Methods for Deformation, Fracture, and Fatigue, Third Edition, 2007 Pearson Education (a) οκιµήεφελκυσµού,

Διαβάστε περισσότερα

κατασκευών εκ ξύλου : έναρξη εφαρµογής πρώτα συµπεράσµατα

κατασκευών εκ ξύλου : έναρξη εφαρµογής πρώτα συµπεράσµατα Εποπτεία αγοράς προϊόντων δοµικών κατασκευών εκ ξύλου : έναρξη εφαρµογής πρώτα συµπεράσµατα Εισηγητής : ιευθυντής 1 ης ιεύθυνσης Κλαδικής Βιοµηχανικής Πολιτικής της ΓΓΒ Ορισµόςπροϊόντων προϊόντωνδοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ B. ΧYΤΟΣΙ ΗΡΟΙ Είναι κράµατα Fe-C-Si. Η µικροδοµή και οι ιδιότητές τους καθορίζονται από τις π(c), π(si) και τους ρυθµούς απόψυξης. Οι χυτοσίδηροι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΜ/ΤΜΟ Μάιος 2007 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV (Απόδοση του αγγλικού κειµένου στα ελληνικά) I. ΘΕΜΑ Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της.ε.η.

Διαβάστε περισσότερα

1.2.1. Οι προδιαγραφές E.T.R.T.O. (The European Tyre and Rim Technical Organi-zation Data Book).

1.2.1. Οι προδιαγραφές E.T.R.T.O. (The European Tyre and Rim Technical Organi-zation Data Book). ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Σκοπός Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές καλύπτουν τις απαιτήσεις και τους ελέγχους που γίνονται κατά την παραλαβή ελαστικών επισώτρων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Μηχανουργική Τεχνολογία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013 AΡ.ΜΕΛ. 72 /2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.420,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.856,60 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

[ΚΑΜΨΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;]

[ΚΑΜΨΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;] ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Ε ΜΑΙΟΣ 2013 [ΚΑΜΨΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;] [] Του Μηχ. Μηχανικού Αγγέλου Αλέξανδρου Η σωστή ακτίνα καμπυλότητας ανά υλικό παίζει καίριο ρόλο στην βέλτιστη ποιότητα μίας καμπύλης ή κούρμπας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12 -1- ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12 ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΛΩ ΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 20kV ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΙΑΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (XLPE) I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η Τεχνική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αμπελουργικός Πάσσαλος

Αμπελουργικός Πάσσαλος Αμπελουργικός Πάσσαλος Προδιαγραφές Προϊόντος Αναβ: 01,Ημερ/νία Φύλλου 12.04.2009 Εισαγωγή Αυτό το φυλλάδιο εκδίδεται από την ΠΑΝΜΕΤΑΛ Α.Ε.Β.Ε. σε συνέχεια των αιτήσεων από τους πελάτες μας, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΛΚΗΣ Α. ΣΥΡΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΛΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΛΚΗΣ Α. ΣΥΡΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΚΗ ΓΕΝΙΚΑ Κατά την ολκή (drawing), το τεµάχιο υπό τη µορφή ράβδου, σύρµατος ή σωλήνα υφίσταται πλαστική παραµόρφωση διερχόµενο µέσα από µεταλλική µήτρα υπό την επενέργεια εφελκυστικού φορτίου στην έξοδο

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων.

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Κεφάλαιο 3 Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετατροπέων για τη μέτρηση θερμοκρασίας. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι τα θερμόμετρα διαστολής, τα θερμοζεύγη, οι μετατροπείς

Διαβάστε περισσότερα

ROBUST PIPE ROBUST(JULY'06).indd 1 8/1/06 10:41:14 AM

ROBUST PIPE ROBUST(JULY'06).indd 1 8/1/06 10:41:14 AM ROBUST PIPE ROBUST(JULY'06).indd 1 8/1/06 10:41:14 AM Η PIPELIFE ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ROBUST(JULY'06).indd 2 8/1/06 10:41:18 AM Τι ειναι; Ο Robust είναι ένας σωλήνας πολυαιθυλενίου σχεδιασμένος να προσφέρει σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α. 30-7332.009, 30-7332.301 30-7332,401, 30-7332.501 30-7332.502, 30-7332.701 30-7332.801, 30-7332.901. 40 LIT τεμ. 50. 35 LIT τεμ.

Κ.Α. 30-7332.009, 30-7332.301 30-7332,401, 30-7332.501 30-7332.502, 30-7332.701 30-7332.801, 30-7332.901. 40 LIT τεμ. 50. 35 LIT τεμ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΈΡΓΟ: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για κοινοχρήστους χώρους Κ.Α. 30-7332.009, 30-7332.301 30-7332,401, 30-7332.501 30-7332.502, 30-7332.701 30-7332.801,

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 3/2013

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 3/2013 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 3/2013 που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Κ. Μηγιάκης Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. I. Νικολάου Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π., ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. Γ.Δ. Παπαδημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, / /2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Ρ.Πετροπουλέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Σεπτέμβριος 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οι όψεις του Δημαρχείου Αργυρούπολης επί της οδού Κύπρου 68 χρήζουν άμεσης επισκευής (αποκατάσταση επιχρισμάτων και ελαιοχρωματισμοί). Το μόνιμο προσωπικό του

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ /01/02/10-5-2006 1/7 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλτόπανα Valli Zabban

Ασφαλτόπανα Valli Zabban Ασφαλτόπανα Valli Zabban Η εταιρεία µας εισάγει και διαθέτει στην ελληνική αγορά ασφαλτόπανα του οίκου Valli Zabban Ιταλίας. Τα ασφαλτόπανα Valli Zabban χρησιµοποιούνται για τη στεγανοποίηση δωµάτων και

Διαβάστε περισσότερα

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4-14620 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ Τ Μ Η Μ Α Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Ο Ν Ι Α Σ Τ µ ή µ α Ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ώ ν Θ ε µ ά τ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92 Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜEΡOMHΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜEΡOMHΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ.: 25510-76423 FAX: 25510-76420

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ. Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Κ Α Δ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Τ Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: α) Τεχνική Έκθεση - Μελέτη β) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός γ) Τεχνικές Προδιαγραφές ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ Η μελέτη αυτή αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΥΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘ. Α. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΧΥΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘ. Α. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΙΜ. Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΧΥΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘ. Α. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΙΜ. Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. Γ.-ΦΟΙΒΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΣ Ιούλιος 2006 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7 ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΖΕΥΞΕΩΣ 150 KV ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΕΡΕΣΥΧΝΩΝ I. ΣΚΟΠΟΣ Αυτή εδώ η προδιαγραφή καλύπτει τα ονοµαστικά χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ» (CPV 24111900-4)» «ΙΠΠΟΚΡΆΤΕΙΟ ΑΘΗΝΏΝ

«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ» (CPV 24111900-4)» «ΙΠΠΟΚΡΆΤΕΙΟ ΑΘΗΝΏΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΉΣΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 15-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Κατάλογος Προϊόντων / Σκοπός και Δομή Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο PAM SMU-S Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο 1. Αντικείμενο Η παρούσα προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή σωλήνων και εξαρτημάτων από χυτοσίδηρο για ακάθαρτα, λύματα, και όμβρια ύδατα για δομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ESHADIEN ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ (SBS 20 C) ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η µεµβράνη ESHADIEN είναι ελαστοµερής στεγανωτική µεµβράνη, η οποία παράγεται από ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Μειωτήρες πίεσης με απευθείας χειρισμό

Μειωτήρες πίεσης με απευθείας χειρισμό Μειωτήρες πίεσης με απευθείας χειρισμό 1/12 R-GR 26564-XC-B2/6.9 Αντικαταστεί: 12.5 Τύπος DR 6 DP...XC και ZDR 6 D...XC Ονομαστικό μέγεθος 6 Σειρές συσκευών 5X (DR 6...) και 4X (ZDR 6...) Μέγιστη πίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ - 2 / 22 - Παπαδόπουλος Α. Χρήστος 8 Συγκολλήσεις είναι η διαδικασία της μόνιμης τοπικής ένωσης μεταλλικών μερών σε ημιτετηγμένη μορφή με εφαρμογή πίεσης ή την ένωση των μερών σε

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166).

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166). ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΙΣ υπ αριθ. 7 ΑΠΟΦΑΣΗ 7568 Φ. 700.1 ΤΗΣ 9.2/13.3.1996 Λήψη µέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερµών εργασιών Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 12830 Καταγραφικά θερµόµετρα για την µεταφορά, αποθήκευση και διανοµή τροφίµων και παγωτού σε ψύξη, κατάψυξη, βαθιά - κατάψυξη / ταχεία κατάψυξη - οκιµές, απόδοση, καταλληλότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε οικονομικές και βιώσιμες λύσεις

Προσφέρουμε οικονομικές και βιώσιμες λύσεις Αξιόπιστοι λέβητες με μέγιστη ενεργειακή απόδοση B O I L E R S Προσφέρουμε οικονομικές και βιώσιμες λύσεις Δεδομένου ότι η αγορά είναι περισσότερο από ποτέ περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένη ενώ παράλληλα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/04/3-6-2013 1/10 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 3-6-2013 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 24-07 - 2009 Αρ. Πρωτ.: ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η κατασκευή ειδικών λωρίδων για την αποκλειστική κίνηση των λεωφορείων είναι ένα µέτρο που βρίσκει εφαρµογή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς 16 Ιανουαρίου 2002 ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-3 Σχέδιο έκθεσης (PE 301.518) Rainer Wieland σχετικά µε την πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ - ΚΟΧΛΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ - ΚΟΧΛΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ - ΚΟΧΛΙΕΣ Διαμόρφωση Σπειρώματος Το σπείρωμα δημιουργείται από την κίνηση ενός παράγοντος σχήματος (τρίγωνο, ορθογώνιο κλπ) πάνω σε έλικα που

Διαβάστε περισσότερα

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1 Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Ζ-4 1 Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4.1.1 Το άρθρο αναφέρεται στην κατασκευή περίφραξης (Υψηλής, Μέσου Ύψους και Συνδυασμένου τύπου με στηθαίο ασφάλειας) με τρόπο που να εμποδίζει την

Διαβάστε περισσότερα

Για τα βρεφικά και παιδικά έπιπλα, η. Ασφάλεια και ποιότητα βρεφικών και παιδικών επίπλων ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ EΠIΠΛEON

Για τα βρεφικά και παιδικά έπιπλα, η. Ασφάλεια και ποιότητα βρεφικών και παιδικών επίπλων ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ EΠIΠΛEON ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ EΠIΠΛEON Ασφάλεια και ποιότητα βρεφικών και παιδικών επίπλων Των Μαγδαληνής Δημητριάδου και Μιχάλη Αγαπάκη Η καταλληλότητα των βρεφικών και παιδικών επίπλων μας απασχολεί όλους, τόσο ως παραγωγούς

Διαβάστε περισσότερα