ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT"

Transcript

1 ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT 1

2 1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI Suboxone 2 mg/0.5 mg pilloli ta taħt l-ilsien 2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA Kull pillola taħt l-ilsien fiha 2 mg ta buprenorphine (bħala hydrochloride) u 0.5 mg ta naloxone (bħala hydrochloride dihydrate). Eċċipjenti b effett magħruf: Kull pillola għal taħt l-ilsien fiha 42 mg ta lactose (kif monohydrate) Għal il-lista kompluta ta eċċipjenti ara sezzjoni GĦAMLA FARMAĊEWTIKA Pillola għal taħt l-ilsien Abjad pilloli bikonvessi eżagonali ta ' 6.5 mm bil" N2 " imnaqqxa fuq in-naħa waħda. 4. TAGĦRIF KLINIKU 4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi Kura ta sostituzzjoni għal dipendenza fuq drogi li fihom l-oppjojdi, f qafas ta kura medika, soċjali u psikoloġika. L-intenzjoni tal-komponent naloxone hu biex jiskoraġġixxi l-użu ħażin ta għoti ġol-vina. Il-kura hi maħsuba għall-użu f persuni adulti u adoloxxenti li għandhom aktar minn 15-il sena li jkunu qablu li jiġu kkurati għall-vizzju. 4.2 Pożologija u metodu ta kif għandu jingħata Il-kura għandha tkun taħt is-superviżjoni ta tabib b esperjenza fl-immaniġġjar ta dipendenza/vizzju fuq l-oppjati. Prekawzjonijiet li għandhom jittieħdu qabel l-induzzjoni Qabel il-bidu tal-kura, għandha tingħata konsiderazzjoni għat-tip ta dipendenza fuq l-oppjojdi (i.e. oppjojd li jaħdem fit-tul jew għal żmien qasir), iż-żmien meta l-oppjojd intuża l-aħħar u l-grad ta dipendenza fuq l-oppjojdi. Biex jiġi evitat li jseħħu sintomi ta meta wieħed jieqaf jieħu d-drogi, l- induzzjoni bi buprenorphine/naloxone jew buprenorphine biss għandha ssir meta sinjali oġġettivi u ċari ta sintomi ta meta tieqaf tieħu d-drogi jkunu evidenti (muri pereżempju b punteġġ li jindika rtirar ħafif għal moderat fuq l-iskala ta Rtirar tal-oppjojde Kliniku vvalidata; COWS). o o Għal pazjenti dipendenti fuq l-eroina jew oppjojdi li jaħdmu għal żmien qasir, l-ewwel doża ta buprenorphine/naloxone għandha tittieħed meta jidhru sinjali ta sintomi ta meta wieħed jieqaf jieħu d-drogi, iżda mhux inqas minn 6 sigħat wara li l-pazjent jkun uża l-oppjojdi l-aħħar. Għal pazjenti li jkunu qed jirċievu l-methadone, id-doża tal-methadone għandha titnaqqas għal massimu ta 30 mg/kuljum qabel ma tinbeda terapija bi buprenorphine/naloxone. Il-half-life twila ta methadone għandha tiġi kkunsidrata meta tibda l-kura bi buprenorphine/naloxone. L- ewwel doża ta buprenorphine/naloxone għandha tittieħed biss meta jidhru sinjali ta sintomi ta meta wieħed jieqaf jieħu d-drogi, iżda mhux inqas minn 24 siegħa wara li l-pazjent ikun uża l- methadone l-aħħar. Buprenorphine jista jikkawża sintomi bħal meta wieħed jieqaf jieħu d-drogi f pazjenti dipendenti fuq il-methadone. 2

3 Pożoloġija Terapija tal-bidu (induzzjoni) Id-doża tal-bidu rakkomandata f persuni adulti u adolexxenti li għandhom iżjed minn 15-il sena hi ta pillola waħda sa żewġ pilloli Suboxone ta 2 mg/0.5 mg. Pillola waħda sa żewġ pilloli ta Suboxone ta 2 mg/0.5 mg addizzjonali jistgħu jingħataw fl-ewwel ġurnata skont il-ħtieġa tal-pazjent individwali. Matul il-bidu tal-kura, is-superviżjoni ta kuljum tad-dożaġġ hi rakkomandata biex jiġi żgurat ittqegħid kif suppost taħt l-ilsien tad-doża u biex jiġi osservat ir-rispons tal-pazjent għall-kura bħala gwida għal titrazzjoni effettiva tad-doża skont l-effett kliniku. Aġġustment tad-dożaġġ u terapija ta manteniment Wara l-induzzjoni tal-kura fl-ewwel ġurnata, il-pazjent għandu jiġi stabbilizzat għal doża ta manteniment matul il-ftit jiem ta wara billi progressivament taġġusta d-doża skont l-effett kliniku talpazjent individwali. Titrazzjoni tad-doża pass pass ta 2-8 mg buprenorphine hi ggwidata minn evalwazzjoni mill-ġdid tal-istat kliniku u psikoloġiku tal-pazjent, u m għandhiex taqbeż doża massima waħda ta kuljum ta 24 mg buprenorphine. Dożaġġ inqas minn ta kuljum Wara li tkun inkisbet stabbilizzazzjoni sodisfaċenti, il-frekwenza tad-dożaġġ tista titnaqqas għal dożaġġ kull jumejn b ammont ta doża li jkun id-doppju tad-doża ta kuljum ittitrata individwalment. Pereżempju, pazjent stabbilizzat biex jirċievi doża ta kuljum ta 8 mg buprenorphine jista jingħata 16 mg buprenorphine kull jumejn, mingħajr ma jieħu l-ebda doża fil-jiem ta bejniethom. F xi pazjenti, wara li tkun inkisbet stabbilizzazzjoni sodisfaċenti, il-frekwenza tad-dożaġġ tista titnaqqas għal 3 darbiet fil-ġimgħa (pereżempju t-tnejn, l-erbgħa u l-ġimgħa). Id-doża tat-tnejn u l-erbgħa għandha tkun darbtejn tad-doża ta kuljum ittitrata individwalment, u d-doża ta nhar ta Ġimgħa għandha tkun tliet darbiet tad-doża ta kuljum ittitrata individwalment, mingħajr ma tittieħed l-ebda doża fil-jiem ta bejniethom. Madanakollu, id-doża li għandha tingħata fi kwalunkwe ġurnata m għandhiex taqbeż 24 mg buprenorphine. Pazjenti li jeħtieġu doża ttitrata kuljum > 8 mg buprenorphine/jum għandhom mnejn ma jsibux li dan il-programm ta kura jkun adattat. Proċess ta twaqqif tal-kura Wara li tkun inkisbet stabbilizzazzjoni sodisfaċenti, jekk il-pazjent jaqbel, id-dożaġġ jista jitnaqqas gradwalment għal doża ta manteniment aktar baxxa; f xi każijiet favorevoli, il-kura tista titwaqqaf. Id-disponibilità ta dożi ta 2 mg/0.5 mg u 8 mg/2 mg tippermetti li ssir titrazzjoni l isfel tad-dożaġġ. Għal pazjenti li jistgħu jkunu jeħtieġu doża iktar baxxa ta buprenorphine, tista tintuża doża ta 0.4 mg ta buprenorphine. Il-pazjenti għandhom jiġu mmonitorjati wara l-proċess tat-twaqqif tal-kura minħabba l-potenzjal ta rikaduta. Popolazzjonijiet speċjali Anzjani Is-sigurtà u effikaċja ta buprenorphine/naloxone f pazjenti anzjani li jkollhom iktar minn 65 sena ma ġewx determinati. L-ebda rakkomandazzjoni fuq il-pożoloġija ma tista tingħata. Indeboliment tal-fwied Testijiet tal-funzjoni tal-fwied fil-linja bażi u dokumentazzjoni tal-istat tal-epatite virali huma rakkomandati qabel ma tinbeda t-terapija. Pazjenti li jkunu pożittivi għal epatite virali, li jkunu qed jieħdu prodotti mediċinali fl-istess ħin (ara sezzjoni 4.5) u/jew li għandhom disfunzjoni eżistenti talfwied, huma f riskju ta ħsara fil-fwied aċċelerata. Monitoraġġ regolari tal-funzjoni tal-fwied hu rakkomandat (ara sezzjoni 4.4). L ż-żewġ sustanzi attivi ta 'Suboxone, buprenorphine u naloxone, huma metabolizzat b mod estensiv fil-fwied, u il-livelli fil-plażma nstabu li jkunu ogħla kemm għall buprenorphine u naloxone f pazjenti b indeboliment epatiku moderat u sever. Il-pazjenti għandhom jiġu mmonitorjati għal sinjali u sintomi ta 'preċipitat ta irtirar ta opjojdi, tossiċità jew doża eċċessiva kkawżata minn livelli miżjuda ta' naloxone u / jew buprenorphine. Billi l-farmakokinetika ta buprenorphine/naloxone tista tinbidel f pazjenti b indeboliment epatiku, dożi inizjali iktar baxxi u titrazzjoni bir-reqqa tad-doża f pazjenti b indeboliment epatiku ħafif sa 3

4 moderat huma rakkomandati (ara sezzjoni 5.2). Buprenorphine/naloxone hu kontraindikat f pazjenti b'indeboliment epatika severa (ara sezzjoni 4.3 u 5.2). Indeboliment tal-kliewi Modifika ta buprenorphine/naloxone doża mhux meħtieġ f pazjenti b indeboliment tal-kliewi. Ilkawtela hi rakkomandata meta jingħataw dożi lil pazjenti b indeboliment sever tal-kliewi (eliminazzjoni tal-kreatinina < 30 ml/min) (ara sezzjonijiet 4.4 u 5.2). Popolazzjoni pedjatrika Is-sigurtà u effikaċja ta buprenorphine/naloxone fi tfal ta inqas minn 15-il sena ma ġewx determinati. Dejta mhux disponibbli. Metodu ta kif għandu jingħata It-tobba għandhom iwissu lil pazjenti li l-għoti minn taħt l-ilsien hu l-uniku mod effettiv u sigur ta kif jingħata dan il-prodott mediċinali (ara sezzjoni 4.4). Il-pillola għandha titpoġġa taħt l-ilsien sakemm tinħall għal kollox. Il-pazjenti m għandhomx jibilgħu jew jikkonsmaw ikel jew xorb sakemm il-pillola tkun inħallet kompletament. Id-doża hi magħmula minn pilloli Suboxone multipli ta qawwiet differenti, li tista tittieħed kollha flistess ħin jew tinqasam f żewġ porzjonijiet indaqs; it-tieni porzjon għandu jittieħed dritt wara li l- ewwel porzjon ikun inħall. 4.3 Kontraindikazzjonijiet Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fissezzjoni 6.1. Insuffiċjenza respiratorja severa Indeboliment epatiku sever Alkoħoliżmu akut jew delirium tremens. Għoti konkomitanti ta 'antagonisti ta opjojdi (naltrexone, nalmefene) għat-trattament ta' dipendenza fuq l- alkoħol jew l- oppjojdi. 4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu Użu ħażin, abbuż u devjazzjoni Buprenorphine jista jintuża ħażin jew jiġi abbużat bħal oppjojdi oħrajn, legali jew illegali. Xi riskji ta użu ħażin u abbuż jinkludu doża eċċessiva, firxa ta infezzjonijiet virali li jittieħdu mid-demm jew lokalizzati u sistemiċi, tnaqqis respiratorju u ħsara epatika. L-użu ħażin ta buprenorphine minn xi ħadd li ma jkunux il-pazjent intenzjonat, joħloq ir-riskju addizzjonali ta individwi ġodda li jsiru dipendenti fuq il-mediċina li jużaw buprenorphine bħala l-mediċina primarja ta abbuż, u dan jista jseħħ jekk il-mediċinali prodott titqassam għal użu illegali direttament mill-pazjent intenzjonat jew jekk il-mediċina ma tkunx imħarsa kontra s-serq. Trattament sottottimali bi buprenorphine/naloxone jista jwassal għal użu mhux xieraq tal-mediċina mill-pazjent, li jista jikkaġuna li l-pazjent jieħu doża eċċessiva jew ma jibqax jieħu t-trattament. Pazjent li hu sottodożat bi buprenorphine/naloxene jista jibqa jirrispondi għal sintomi mhux ikkontrollati ta meta wieħed jieqaf jieħu d-drogi billi jieħu oppjojdi, alkoħol jew ipnotiċi sedattivi oħra bħal benzodiazepines minn jeddu. Biex jitnaqqas ir-riskju ta użu ħażin, abbuż u devjazzjoni, it-tobba għandhom jieħdu prekawzjonijiet xierqa meta jagħtu riċetta u jqassmu buprenorphine, bħal li jevitaw li jagħtu riċetti ġodda multipli kmieni fil-kura, u li jagħmlu viżti fejn isegwu lil pazjenti b monitoraġġ kliniku li jkun adattat għallbżonnijiet tal-pazjent. L-użu flimkien ta buprenorphine ma naloxone f Suboxone hu intenzjonat biex jiskoraġġixxi l-użu ħażin u l-abbuż ta buprenorphine. L-użu ħażin għal ġol-vini jew ġol-imnieħer ta Suboxone hu mistenni li jkun inqas probabbli milli bi buprenorphine waħdu billi naloxone f Suboxone jista 4

5 jikkawża sintomi bħal meta wieħed jieqaf jieħu d-drogi f individwi dipendenti fuq l-eroina, ilmethadone jew agonisti oħrajn tal-oppjojdi. Depressjoni respiratorja Numru ta każijiet ta mewt minħabba depressjoni respiratorja ġew irrappurtati, partikularment meta buprenorphine ntuża flimkien ma benzodiazepines (ara sezzjoni 4.5) jew meta buprenorphine ma ntużax skont l-informazzjoni fuq ir-riċetta. Imwiet ġew irrappurtati wkoll b rabta mal-għoti fl-istess ħin ta buprenorphine u dipressanti oħra bħal alkoħol jew oppjojdi oħrajn. Jekk buprenorphine jingħata lil xi individwu li mhuwiex dipendenti fuq oppjojdi, li mhuwiex tolleranti għall-effetti tal-oppjojdi, jista jseħħ indeboliment respiratorju li jista jkun fatali. Dan il-prodott għandu jintuża b kawtela f pazjenti bl-ażma jew insuffiċjenza respiratorja (eż. mard pulmonari ostruttiv kroniku, allarm pulmonari, tnaqqis fir-riserva respiratorja, ipoksija, iperkapnija, indeboliment respiratorju li kien jeżisti qabel jew kifoskoljożi (kurvatura tal-ispina li twassal għal qtugħ ta nifs potenzjali)). Buprenorphine/naloxone jista jikkawża indeboliment respiratorju sever u li possibilment jista jkun fatali fi tfal u fuq persuni mhux dipendenti fil-każ ta inġestjoni aċċidentali jew deliberata. Il-pazjenti għandhom jiġu avżati biex jaħżnu l-folja b mod sikur, biex qatt ma jiftħu l-folja minn qabel, biex iżommuhom fejn ma jintlaħqux mit-tfal u minn membri oħra tal-familja, u biex ma jiħdux din ilmediċina quddiem it-tfal. Fil-każ ta' inġestjoni aċċidentali jew suspett ta inġestjoni għandha tiġi kkuntattjata unità tal-emerġenza minnufih. Depressjoni tas-cns Buprenorphine/naloxone jistgħu jikkawżaw ngħas, partikularment meta jittieħdu flimkien mal-alkoħol jew ma depressanti tas-sistema nervuża ċentrali (bħal kalmanti, sedattivi jew mediċini ipnotiċi) (ara sezzjoni 4.5). Dipendenza Buprenorphine hu agonist parzjali fir-riċettur μ (mu) tal-oppjojd u l-għoti fit-tul jikkawża dipendenza tat-tip tal-oppjojdi. Studji fl-annimali, kif ukoll l-esperjenza klinika, urew li buprenorphine jista jipproduċi dipendenza, iżda f livell aktar baxx minn agonist sħiħ, eż. morfina. It-twaqqif f daqqa tal-kura mhuwiex rakkomandat għax jista jirriżulta f sindrome bħal meta wieħed jieqaf jieħu d-drogi, li l-bidu tiegħu jista jdum ma jseħħ. Epatite u avvenimenti epatiċi Każijiet ta ħsara akuta fil-fwied ġew irrappurtati f persuni li kellhom il-vizzju ta dipendenza fuq l- oppjojdi, kemm fil-provi kliniċi kif ukoll f rapporti dwar reazzjonijiet avversi wara t-tqegħid fis-suq. It-tip ta anormalitajiet ivarja minn żidiet temporanji mingħajr sintomi ta transaminases fil-fwied sa rapporti ta każijiet ta insuffiċjenza tal-fwied, nekrożi tal-fwied, is-sindromu epatorenali, enċefalopatija tal-fwied u mewt. F ħafna każijiet, il-preżenza ta indeboliment mitokondrijali (mard ġenetiku, anormalitajiet fl-enżimi tal-fwied li kienu jeżistu minn qabel, infezzjoni bil-virus tal-epatite B jew epatite Ċ, abbuż mill-alkoħol, anoressija, l-użu fl-istess ħin ta mediċini oħrajn potenzjalment epatotossiċi) u l-użu ma jaqtax tal-injettar tad-droga, jista jkollhom rwol kawżattiv jew kontributorju. Dawn il-fatturi bażiċi għandhom jiġu kkunsidrati qabel ma tingħata riċetta għal buprenorphine/naloxone u waqt il-kura. Meta jkun hemm suspett ta avveniment epatiku, ikun hemm bżonn ta evalwazzjoni bijoloġika u etjoloġika addizzjonali. Skont ir-riżultati, il-prodott mediċinali jista jitwaqqaf b kawtela biex jiġu evitati sintomi bħal meta wieħed jieqaf jieħu d-drogi u biex jiġi evitat li l-persuna terġa tibda tuża drogi illegali. Jekk il-kura titkompla, il-funzjoni tal-fwied għandha tiġi mmonitorjata mill-qrib. Kawża tas-sindrome ta meta wieħed jieqaf jieħu l-oppjojdi Meta tinbeda l-kura bi buprenorphine/naloxone, it-tabib għandu jkun konxju tal-profil agonist parzjali ta buprenorphine u li jista jikkawża sintomi bħal meta wieħed jieqaf jieħu d-drogi f pazjenti li huma dipendenti fuq l-oppjojdi, b mod partikulari jekk tingħata inqas minn 6 sigħat wara l-aħħar użu taleroina jew oppjojd ieħor li jaħdem għal żmien qasir, jew jekk tingħata inqas minn 24 siegħa wara l- 5

6 aħħar doża ta methadone. Żgur li l-pazjenti għandhom jiġu mmonitorjati matul il-perjodu li fih jaqilbu minn buprenorphine jew methadone għal buprenorphine/naloxone minħabba li ġew irrappurtati sintomi bħal meta wieħed jieqaf jieħu d-drogi. Biex wieħed jevita li jikkawża sintomi bħal meta wieħed jieqaf jieħu d-drogi għandha ssir induzzjoni bi buprenorphine/naloxone meta sinjali oġġettivi ta sintomi ta meta wieħed jieqaf jieħu d-drogi jkunu evidenti (ara sezzjoni 4.2). Dawn is-sintomi bħal meta wieħed jieqaf jieħu d-drogi jistgħu jiġu assoċjati wkoll ma dożaġġ li jkun inqas mill-aħjar wieħed li jista jingħata. Indeboliment tal-fwied L-effett ta 'indeboliment epatiku fuq il-farmakokinetika ta' buprenorphine u naloxone ġew evalwati fistudju ta wara t-tqegħid fis-suq. Billi kemm buprenorphine u naloxone huma metabolizzat b'mod estensiv, il-livelli fil-plażma instabu li kienu ogħla kemm għal buprenorphine kif ukoll għal naloxone f'pazjenti b'indeboliment moderat u sever epatiku wara għoti ta 'doża waħda. Il-pazjenti għandhom jiġu mmonitorjati għal sinjali u sintomi ta 'preċipitat ta irtirar ta opjojdi, tossiċità jew doża eċċessiva kkawżata minn livelli miżjuda ta' naloxone u / jew buprenorphine. Il-pilloli taħt l-ilsien ta Suboxone għandhom jintużaw b'kawtela f'pazjenti b'indeboliment epatiku moderat (ara sezzjoni 4.3 u 5.2). F'pazjenti b'insuffiċjenza severa tal-fwied l-użu ta 'buprenorphine / naloxone hu kontraindikat. Indeboliment tal-kliewi L-eliminazzjoni mill-kliewi tista tiġi mtawla peress li 30% tad-doża mogħtija titneħħa permezz talkliewi. Metaboliti ta buprenorphine jakkumulaw f pazjenti b insuffiċjenza renali. Hija rrakkomandata l-kawtela meta jiġu dożati pazjenti b indeboliment sever tal-kliewi (eliminazzjoni tal-kreatinina <30 ml/min) (ara sezzjonijiet 4.2 u 5.2). L-użu fl-adolexxenti (Età ta 15-<18-il sena) Minħabba n-nuqqas ta dejta fl-adolexxenti (età 15-<18-il sena), il-pazjenti f dan il-grupp tal-età għandhom jiġu mmonitorjati aktar mill-qrib waqt il-kura. Inibituri ta CYP 3A Mediċini li jinibixxu l-enzima CYP3A4 jistgħu jirriżultaw f żieda fil-konċentrazzjonijiet ta buprenorphine. Jista jkun meħtieġ tnaqqis fid-doża ta buprenorphine/naloxone. Pazjenti li diġà jkunu ġew ikkurati b inibituri ta CYP3A4 għandu jkollhom id-doża tagħhom ta buprenorphine/naloxone ttitrata b kawtela billi doża mnaqqsa tista tkun biżżejjed f dawn il-pazjenti (ara sezzjoni 4.5). Twissijiet ġenerali relevanti għall-amministrazzjoni ta oppjojdi Oppjojdi jistgħu jipproduċu pressjoni baxxa ortostatika f pazjenti ambulatorji. L-oppjojdi jistgħu jgħollu l-pressjoni tal-fluwidu ċerebrospinali, liema ħaġa tista tikkawża aċċessjonijiet għalhekk l-oppjojdi għandhom jintużaw b kawtela f pazjenti b korriment fir-ras, leżjonijiet intrakranjali, ċirkostanzi oħrajn fejn il-pressjoni ċerebrospinali tista tiżdied, jew passat mediku ta aċċessjonijiet. L-oppjojdi għandhom jintużaw b kawtela f pazjenti bi pressjoni baxxa, b ipertrofija prostatika jew bi stenożi uretrali. Mijożi indotta mill-opjojdi, tibdil fil-livell tal-għarfien, jew tibdil fil-perċezzjoni tal-uġigħ bħala sintomu ta marda jistgħu jinterferixxu mal-evalwazzjoni ta pazjent jew joskuraw id-dijanjożi jew ilkors kliniku ta marda konkomittanti. L-oppjojdi għandhom jintużaw b kawtela f pazjenti b miksoedema, ipotirojdiżmu, jew insuffiċjenza kortikali adrenali (eż., marda ta Addison). L-oppjojdi ntwerew li jżidu l-pressjoni intrakoledokali, u għandhom jintużaw b kawtela f pazjenti b disfunzjoni tal-passaġġ biljari. 6

7 L-oppjojdi għandhom jingħataw b kawtela lil anzjani u lil pazjenti debilitati. L-użu konkomitanti ta inibituri ta monoamine oxidase (MAOI) jista' jipproduċi esaġerazzjoni taleffetti tal-opjojdi, abbażi tal-esperjenza bil-morfina (ara sezzjoni 4.5). Suboxone fih il-lactose. Pazjenti li għandhom problemi ereditarji rari ta intolleranza għal galactose, m għandhomx jieħdu din il-mediċina. 4.5 Interazzjoni ma prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta interazzjoni Suboxone m għandux jittieħed flimkien ma : xorb alkoħoliku jew mediċini li jkun fihom l-alkoħol, għax l-alkoħol iżid l-effett sedattiv ta buprenorphine (ara sezzjoni 4.7). Suboxone għandu jintuża b kawtela meta jingħata flimkien ma : o o o benzodiazepines: Din it-taħlita tista tirriżulta f mewt minħabba depressjoni respiratorja ta oriġini ċentrali. Għalhekk, id-dożaġġi għandhom jiġu limitati u din it-taħlita trid tiġi evitata f każijiet fejn ikun hemm riskju ta użu ħażin. Il-pazjenti għandhom jiġu mwissija li hu estremament perikoluż li jieħdu minn jeddhom benzodiazepines li ma jkunux ingħatawlhom b riċetta waqt li jkunu qed jieħdu dan il-prodott, u għandhom ukoll jiġu mwissija biex jużaw benzodiazepines flimkien ma dan il-prodott biss skont kif ikun qalilhom it-tabib tagħhom (ara sezzjoni 4.4). dipressanti oħrajn tas-sistema nervuża ċentrali, derivattivi oħrajn ta oppjojdi (eż. methadone, mediċini analġeżiċi u kontra s-sogħla), ċerti antidepressanti, antagonisti sedattivi ta riċettur H 1, barbiturati, mediċini kontra l-ansjetà minbarra benzodiazepines, mediċini newrolettiċi, clonidine u sustanzi relatati: dawn it-taħlitiet iżidu d-depressjoni tas-sistema nervuża ċentrali. Il-livell imnaqqas ta attenzjoni jista jagħmel is-sewqan u t-tħaddim tal-magni perikoluż għal dak li jkun. Barra minn hekk, analġesija adegwata tista tkun diffiċli biex tintlaħaq meta jingħata agonista oppjojde sħiħ f pazjenti li jirċievu buprenorphine/naloxone. Għaldaqstant, jeżisti l-potenzjal ta doża eċċessiva b agonista sħiħ, b mod speċjali meta jsiru tentattivi biex jingħelbu l-effetti agonisti parzjali ta buprenorphine, jew meta l-livelli tal-plasma ta buprenorphine jkunu qegħdin jonqsu. o naltrexone u nalmefene huma antagonista tal-opjojde li jista jimblokka l-effetti farmakoloġiċi ta buprenorphine. L-għoti konkomitanti matul kura b buprenorphine/naloxone hu kontraindikat, minħabba l-interazzjoni potenzjalment perikoluża li tista' tagħti bidu f'daqqa għal sintomi mtawla u intensi ta meta tieqaf tieħu l-opjojdi (ara sezzjoni 4.3). o o inibituri ta CYP3A4: studju dwar l-interazzjoni ta buprenorphine ma ketoconazole (inibitur qawwi ta CYP3A4) irriżulta f żieda fis-c max u fl-auc (erja taħt il-kurva) ta buprenorphine (madwar 50% u 70% rispettivament) u, b mod inqas notevoli, ta norbuprenorphine. Pazjenti li jirċievu Suboxone għandhom jiġu mmonitorjati mill-qrib, u jista jkollhom bżonn ta tnaqqis fid-doża jekk jiġi kkombinat ma inibituri qawwija ta CYP3A4 (eż. inibituri ta protease bħal ritonavir, nelfinavir jew indinavir jew antifungali azole bħal ketoconazole jew itraconazole, antibijotiċi makrolidi). indutturi ta CYP3A4: Użu fl-istess ħin ta indutturi ta CYP3A4 ma buprenorphine jista jnaqqas il-konċentrazzjonijiet ta buprenorphine fil-plasma, u dan jista jirriżulta f kura subottimali għal dipendenza fuq opjojdi b buprenorphine. Huwa rrakkomandat li l-pazjenti li jkunu qegħdin jirċievu buprenorphine/naloxone jiġu mmonitorjati mill-qrib jekk l-indutturi (eż. phenobarbital, carbamazepine, phenytoin, rifampicin) jingħataw fl-istess ħin. Jista jkun hemm bżonn li d-doża ta buprenorphine jew tal-induttur ta CYP3A4 tiġi aġġustata kif xieraq. 7

8 o l-użu fl-istess ħin ma inibituri ta monoamine oxidase (MAOI) jista jikkawża tħarrix tal-effetti tal-opjojdi, ibbażat fuq l-esperjenza bil-morfina. 4.6 Fertilità, tqala u treddigħ Tqala M hemmx dejta biżżejjed dwar l-użu ta Suboxone f nisa tqal. Studji f annimali urew effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva (ara sezzjoni 5.3). Ir-riskju potenzjali għall-bnedmin mhuwiex magħruf. Lejn l-aħħar ta tqala, buprenorphine jista jikkawża dipressjoni respiratorja fit-tarbija tat-twelid anki wara perjodu qasir ta għoti. L-għoti fit-tul ta buprenorphine matul l-aħħar tlett xhur tat-tqala jista jikkawża sindrome bħal meta wieħed jieqaf juża d-droga fit-tarbija tat-twelid (eż. ipertonja, rogħda fittrabi tat-twelid, aġitazzjoni fit-trabi tat-twelid, majoklonus jew konvulżjonijiet). Is-sindromu huwa ġeneralment imdewwem għal bosta sigħat sa bosta ġranet wara t-twelid. Minħabba l-ħalf-life twila ta buprenorphine, għandu jiġi kkunsidrat monitoraġġ neonatali għal diversi jiem lejn it-tmiem tat-tqala, sabiex jiġi evitat ir-riskju ta indeboliment respiratorju jew ta sindromu ta meta wieħed iwaqqaf il-mediċina f daqqa fost it-trabi tat-twelid. Barra minn hekk, l-użu ta buprenorphine/naloxone matul it-tqala għandu jiġi vvalutat mit-tabib. Buprenorphine/naloxone għandu jintuża biss matul it-tqala jekk il-benefiċċju potenzjali jegħleb irriskju potenzjali għall-fetu. Treddigħ Mhux magħruf jekk naloxone jiġix eliminat fil-ħalib tas-sider tal-bniedem. Buprenorphine u l- metaboliti tiegħu huma eliminati fil-ћalib tas-sider tal-bniedem. Instab li buprenorphine jinibixxi t- treddigħ fil-firien. Għalhekk, it-treddigħ għandu jitwaqqaf matul il-kura b Suboxone. Fertilità Studji fl-annimali wrew tnaqqis fil-fertilità femminili f dożi għoljin (esponiment sistemiku ta > 2.4 drabi tal-esponiment uman bid-doża massima rakkomandata ta 24 mg ta buprenorphine, ibbażat fuq l-auc). Ara sezzjoni Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni Buprenorphine/naloxone għandu effett żgħir sa moderat fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni meta jingħata lil pazjenti dipendenti fuq l-oppjojdi. Dan il-prodott jista jikkawża ngħas, sturdament, jew indeboliment fil-ħsieb, speċjalment matul l-induzzjoni tal-kura u l-aġġustament fid-doża. Jekk jittieħed flimkien mal-alkoħol jew dipressanti tas-sistema ċentrali nervuża, x aktarx li l-effett ikun aktar evidenti (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.5). Il-pazjenti għandhom jiġu mwissija dwar is-sewqan jew it-tħaddim ta makkinarju perikoluż f każ li buprenorphine/naloxone jaffettwa l-ħila tagħhom li jwettqu dawn l-attivitajiet. 4.8 Effetti mhux mixtieqa Sommarju tal-profil tas-sigurtà Ir-reazzjonijiet avversi assoċjati mal-kura li l-aktar ġew irrappurtati b mod komuni waqt il-provi kliniċi importanti ħafna kienu stitikezza u sintomi assoċjati komunement ma meta wieħed jieqaf jieħu d-drogi (i.e. nuqqas ta rqad, uġigħ ta ras, dardir, iperidrosi u uġigħ). Xi rapporti ta aċċessjoni, rimettar, dijarea, u testijiet tal-funzjoni tal-fwied b riżultat għoli kienu meqjusa bħala serji. Lista ta reazzjonijiet avversi miġbura f tabella Tabella 1 turi fil-qosor ir-reazzjonijiet avversi rrappurtati minn provi kliniċi importanti ħafna li fihom, 342 minn 472 pazjent (72.5%) irrappurtaw reazzjonijiet avversi u reazzjonijiet avversi rrappurtati waqt sorveljanza ta 'wara marketing. 8

9 Il-frekwenza tal-effetti sekondarji possibbli elenkata hawn taħt hi definita bl-użu tal-konvenzjoni li ġejja: Komuni ħafna ( 1/10), Komuni ( 1/100 sa <1/10), Mhux komuni ( 1/1,000 sa <1/100), Mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli). Tabella 1: Reazzjonijiet avversi assoċjati mal-kura rrappurtati fil-provi kliniċi u sorveljanza tassuq ta buprenorphine/naloxone Sistemi klassifika tal-organi Infezzjonijiet u infestazzjonijiet Disturbi tad-demm u tas-sistema limfatika Disturbi fis-sistema immuni Disturbi filmetaboliżmu u n- nutrizzjoni Komuni ħafna Komuni Mhux komuni Mhux magħruf Influwenza Infezzjoni Farinġite Rinite Disturbi psikjatriċi Nuqqas ta rqad Ansjetà Depressjoni Tnaqqis fil-libido Nervożità Taħseb b mod mhux normali Disturbi fis-sistema nervuża Disturbi fl-għajnejn Disturbi fil- widna u labrynth Disturbi fil-qalb Disturbi vaskulari Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali Uġigħ ta ras Emigranja Sturdament Ipertonija Parestesija Ngħas Amblijopija Disturb filproduzzjoni taddmugħ Pressjoni għolja Twessigħ tal-arterji u tal-vini Sogħla Infezzjoni fl-apparat tal-awrina Infezzjoni vaġinali Anemija Lewkoċitosi Lewkopenija Limfadenopatija Tromboċitopenija Sensittività eċċessiva Nuqqas t aptit Ipergliċemija Iperlipidemija Ipogliċemija Ħolm anormali Aġitazzjoni Apatija Depersonalizzazzjoni Dipendenza fuq iddrogi Burdata ewforika Ostilità Amnesija aċċessjonijiet Iperkinesija Disturb fid-diskors Rogħda Konġuntivite Mijosi Anġina Pectoris Bradikardija Infart mijokardijaku Palpitazzjonijiet Takikardija Pressjoni baxxa Ażma Qtugħ ta nifs Titwib Xokk anafilattiku Alluċinazzjonijiet Enċefalopatija Epatika Sinkope Sturdament Pressjoni Ortostatika baxxa 9

10 Disturbi gastrointestinali Disturbi epatobiljari Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta taħt ilġilda Disturbi muskoluskeletriċi u tattessuti konnettivi Disturbi fil-kliewi u fis-sistema urinarja Disturbi fis-sistema riproduttiva u fissider Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta mnejn jingħata Investigazzjonijiet Korriment, avvelenament u komplikazzjonijiet ta xi proċedura Stitikezza Nawsja Iperidrosi Sindrome ta meta tieqaf tieħu d-drogi Uġigħ Addominali Dijarea Dispepsja Gass Rimettar Ħakk fil-ġilda Raxx Urtikarja Uġigħ fid-dahar Artralġja Spażmi muskolari Mijalġja Anormalità fl- Awrina Impotenza Astenja Uġigħ fis-sider Tkexkix ta bard Deni Telqa tal-ġisem mingħajr sinjal ta mard Uġigħ Edima periferali Test tal-funzjoni tal-fwied mhux normali Tnaqqis fil-piż Korriment Ulċerazzjoni tal-ħalq Tibdil fil-kulur talilsien Akne Alopeċja Dermatite bil-qxur Ġilda xotta Massa tal-ġilda Artrite Albuminurija Disurja Ematurja Nefrolitijasi Żamma tal-awrina Amenorea Disturb flejakulazzjoni Mestrwazzjoni bi fluss eċċessiv Tnixxija anormali taddemm mill-ġuf Ipotermija Żieda fil-kreatinina tad-demm Effetti ta xemxata Epatite Epatite akuta Suffejra Sindrome epatorenali Nekrożi epatika Anġjoedema Sindrome bħal meta tieqaf tieħu d-drogi fi trabi tat-twelid (ara sezzjoni 4.6) Zieda fittransaminase talfwied Deskrizzjoni ta reazzjonijiet avversi magħżula F każijiet ta użu ħażin tad-droga minn ġol-vina, xi esperjenzi avversi huma attribwiti pjuttost għall-att ta 'użu ħażin milli għall-prodott mediċinali u jinkludu reazzjonijiet lokali, kultant settiċi 10

11 (axxessi, ċellulite), u epatite akuta potenzjalment serja, u ġew irrappurtati infezzjonijiet akuti bħal pulmonite u endokardite (ara sezzjoni 4.4). F pazjenti li jkollhom dipendenza notevoli fuq id-drogi, l-għoti inizjali ta buprenorphine jista jipproduċi sindrome ta meta wieħed jieqaf jieħu d-drogi bħal dak assoċjat ma naloxone (ara sezzjonijiet 4.2 u 4.4). Rappurtar ta reazzjonijiet avversi suspettati Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta rappurtar nazzjonali imniżżla f Appendiċi V. 4.9 Doża eċċessiva Sintomi Depressjoni respiratorja bħala riżultat ta depressjoni tas-sistema nervuża ċentrali hu s-sintomu ewlieni li jeħtieġ intervent fil-każ ta doża eċċessiva għax jista jwassal għal waqfien respiratorju u mewt. Sinjali ta doża eċċessiva jistgħu jinkludu wkoll ħedla, amblijopja, mijożi, pressjoni baxxa, dardir, rimettar u/jew disturbi fid-diskors. Ġestjoni Miżuri ġenerali ta appoġġ għandhom jinbdew, li jinkludu l-monitoraġġ mill-qrib tal-istat respiratorju u kardijaku tal-pazjent. Kura sintomatika għal depressjoni respiratorja, u miżuri ta kura intensiva standard, għandhom jiġu implimentati. Għandu jiġi aċċertat li m hemm xejn jimblokka l-passaġġ tannifs u li ssir ventilazzjoni assistita jew ikkontrollata. Il-pazjent għandu jiġi ttrasferit f ambjent li fih jkunu disponibbli faċilitajiet sħaħ għar-risuxxitazzjoni. Jekk il-pazjent jirremetti, għandha tingħata attenzjoni biex il-pazjent ma jiġbidx il-vomtu man-nifs. L-użu ta antagonist tal-oppjojdi (i.e., naloxone) hu rakkomandat, minkejja l-effett modest li jista jkollu li jreġġa lura s-sintomi respiratorji ta buprenorphine meta mqabbel mal-effetti tiegħu fuq issustanzi agonisti sħaħ tal-oppjojdi. Jekk jintuża naloxone, iż-żmien twil tal-azzjoni ta buprenorphine għandu jiġi kkunsidrat meta jiġi determinat it-tul tal-kura u s-sorveljanza medika meħtieġa biex jitreġġgħu lura l-effetti ta doża eċċessiva. Naloxone jista jitneħħa b mod aktar rapidu minn buprenorphine, u dan jippermetti li s- sintomi ta doża eċċessiva ta buprenorphine li qabel kienu kkontrollati jerġgħu jfeġġu u għalhekk jista' jkun hemm il-ħtieġa ta infużjoni kontinwa. Jekk infużjoni ma tkunx possibbli, jistgħu jkunu meħtieġa dożi ripetuti b naloxone. Dożi inizjali ta naloxone jistgħu jvarjaw sa 2 mg u jiġu ripetuti kull 2-3 minuti sakemm jinkiseb rispons sodisfaċenti, iżda m għandux jaqbeż doża tal-bidu ta 10 mg. Ir-rati ta infużjoni kontinwa b fil-vini għandhom jiġu titrati skont ir-rispons tal-pazjent. 5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI 5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi Kategorija farmakoterapewtika: Mediċini oħrajn tas-sistema nervuża, mediċini użati f disturbi ta vizzji ta dipendenza fuq id-droga, Kodiċi ATC: N07BC51. Mekkaniżmu ta azzjoni Buprenorphine huwa agonist/antagonist parzjali tal-oppjojdi li jeħel mar-riċetturi µ u κ (kappa) taloppjojdi tal-moħħ. L-attività tiegħu fil-kura ta manteniment tal-oppjojd hi attribwita għallproprjetajiet riversibbli bil-mod mar-riċetturi µ tal-oppjojd li, fuq perjodu twil, jista jnaqqas il-ħtieġa ta drogi f pazjenti li huma vvizzjati. 11

12 Effetti massimi tal-agonisti tal-oppjojd ġew osservati waqt studji farmakoloġiċi kliniċi f persuni dipendenti fuq l-oppjojdi. Naloxone hu antagonist f riċetturi µ tal-oppjojd. Meta jingħata b mod orali jew taħt l-ilsien fid-dożi tas-soltu lil pazjenti li jkollhom sintomi ta meta wieħed jieqaf jieħu l-oppjojdi, naloxone ftit li xejn juri effett farmakoloġiku minħabba l-metaboliżmu first pass kważi komplet tiegħu. Madankollu, meta jingħata ġol-vina lil persuni dipendenti fuq l-oppjojdi, il-preżenza ta naloxone f Suboxone tipproduċi effetti notevoli ta antagonisti tal-oppjojdi u sintomi ta meta wieħed jieqaf jieħu l-oppjojdi, u b hekk tiskoraġġixxi l-abbuż tad-droga minn ġol-vina. Effikaċja klinika Dejta dwar l-effikaċja u s-sigurtà għal buprenorphine/naloxone nkisbu fil-biċċa l-kbira tagħhom minn prova klinika li damet sena, li kienet tinkludi paragun ta 4 ġimgħat double-blind li fih il-parteċipanti ntgħażlu b mod każwali, ta buprenorphine/naloxone, buprenorphine u plaċebo, segwit minn studju dwar is-sigurtà ta buprenorphine/naloxone li dam 48 ġimgħa. F din il-prova, 326 persuna li kienu dipendenti fuq l-eroina ġew assenjati b mod każwali jew 16-il mg buprenorphine/naloxone kuljum, jew 16-il mg ta buprenorphine kuljum jew plaċebo. Għal persuni li ġew assenjati b mod każwali għal xi waħda minn dawn il-kuri attivi, l-għoti tad-dożi beda bi 8 mg ta buprenorphine f Jum 1, segwit minn 16-il mg (żewġ dożi ta 8 mg) ta buprenorphine f Jum 2. F Jum 3, dawk li ntgħażlu b mod każwali biex jirċievu buprenorphine/naloxone, inqalbu għall-pillola kombinata. Dawn il-persuni ġew eżaminati kuljum fil-klinika (mit-tnejn sal-ġimgħa) għal evalwazzjonijiet dwar id-doża u l-effikaċja. Dożi li setgħu jittieħdu d-dar ġew ipprovduti għal tmiem il-ġimgħa. Il-paragun tal-istudju ewlieni kien li jevalwa l-effikaċja ta buprenorphine u buprenorphine/naloxone individwalment kontra l-plaċebo. Ilperċentwal tal-kampjuni tal-awrina li ttieħdu tliet darbiet fil-ġimgħa li kienu negattivi għal oppjojdi mhux tal-istudju kienet statistikament ogħla kemm għal buprenorphine/naloxone kontra l-plaċebo (p <0.0001) kif ukoll għal buprenorphine kontra l-plaċebo (p <0.0001). Fi studju double-blind, double-dummy, tat-tip grupp parallel, li qabbel soluzzjoni etanolika ta buprenorphine ma kontroll attiv ta agonist sħiħ, 162 persuna ntgħażlu b mod każwali biex jirċievu s- soluzzjoni etanolika ta buprenorphine taħt l-ilsien f doża ta 8 mg/kuljum (doża li hi bejn wieħed u ieħor paragunabbli ma doża ta 12-il mg/kuljum ta buprenorphine/naloxone), jew żewġ dożi relattivament baxxi ta kontroll attiv, li wieħed minnhom kien baxx biżżejjed biex iservi bħala alternattiva għall-plaċebo, waqt il-fażi ta induzzjoni ta minn 3 sa 10 ijiem, fażi ta manteniment ta 16-il ġimgħa u fażi ta detossifikazzjoni ta 7 ġimgħat. Buprenorphine ġie ttitrat għal doża ta manteniment sa Jum 3; id-dożi tal-kontroll attiv ġew ittitrati aktar bil-mod. Ibbażat fuq iż-żamma filkura u l-perċentwali ta kampjuni tal-awrina li ttieħdu tliet darbiet fil-ġimgħa li kienu negattivi għal oppjojdi mhux tal-istudju, buprenorphine kien aktar effettiv mid-doża baxxa tal-kontroll, biex iżomm persuni dipendenti fuq l-eroina fil-kura u li jnaqqas l-użu tagħhom tal-oppjojdi waqt il-kura. L- effettività ta buprenorphine 8 mg kuljum kienet simili għal dik tad-doża moderata tal-kontroll attiva, iżda l-ekwivalenza ma ntwerietx. 5.2 Tagħrif farmakokinetiku Buprenorphine Assorbiment Meta jittieħed b mod orali, buprenorphine jgħaddi minn metaboliżmu first-pass b N dealkylation u glukurokonjugazzjoni fil-musrana ż-żgħira u l-fwied. Għalhekk l-użu ta dan il-prodott mediċinali mill-ħalq mhuwiex adattat. L-ogħla konċentrazzjonijiet fil-plażma jintlaħqu 90 minuta wara l-għoti taħt l-ilsien. Il-livelli ta buprenorphine fil-plażma żdiedu bid-doża taħt l-ilsien ta buprenorphine/naloxone. Kemm is-c max kif ukoll l-auc ta buprenorphine żdiedu maż-żieda fid-doża (fil-medda ta 4-16-il mg), għalkemm iżżieda kienet inqas minn dik proporzjonali għad-doża. Parametru Farmakokinetiku Suboxone 4 mg Suboxone 8 mg Suboxone 16-il mg 12

13 C max ng/ml 1.84 (39) 3.0 (51) 5.95 (38) AUC 0-48 siegħa ng/ml (35) (43) (33) Distribuzzjoni L-assorbiment ta buprenorphine jiġi segwit minn fażi mgħaġla ta distribuzzjoni (half-life taddistribuzzjoni ta minn sagħtejn sa 5 sigħat). Bijotrasformazzjoni u eliminazzjoni Buprenorphine jiġi metabolizzat minn 14-N-dealkylation u glukurokonjugazzjoni tal-molekula oriġinali u l-metabolit dealkylated. Dejta klinika tikkonferma li CYP3A4 hi responsabbli għal N-dealkylation ta buprenorphine. N-dealkylbuprenorphine hu agonist ta µ-oppjoid b attività intrinsika dgħajfa. L-eliminazzjoni ta buprenorphine hi bi- jew tri-esponenzjali, u għandha half-life medja mill-plażma ta 32 siegħa. Buprenorphine jiġi eliminat fl-ippurgar permezz ta tneħħija biljari tal-metaboliti glukurokonjugati (70%), u l-bqija jiġi eliminat fl-awrina. Naloxone Assorbiment u distribuzzjoni Wara l-għoti ġol-vina, naloxone jiġi ddistribwit malajr (half-life tad-distribuzzjoni ta ~ 4 minuti). Wara l-għoti orali, naloxone bilkemm ikun jista jiġi osservat fil-plażma; wara l-għoti taħt l-ilsien ta buprenorphine/naloxone, il-konċentrazzjonijiet ta naloxone fil-plażma jkunu baxxi u jonqsu malajr. Bijotrasformazzjoni Il-prodott mediċinali jiġi metabolizzat fil-fwied, primarjament permezz ta konjugazzjoni ta glucuronide, u jiġi eliminat fl-awrina. Naloxone għandu half-life medja mill-plażma ta 1.2 siegħa. Popolazzjonijiet speċjali Anzjani L-ebda dejta farmakokinetika mhi disponibbli dwar pazjenti anzjani. Indeboliment tal-kliewi It-tneħħija mill-kliewi għandha rwol relattivament żgħir (~ 30%) fit-tneħħija globali ta buprenorphine/naloxone. L-ebda tibdil fid-doża mhu meħtieġ ibbażat fuq il-funzjoni tal-kliewi, iżda l- kawtela hi rakkomandata meta jingħata dożaġġ lil persuni b indeboliment sever tal-kliewi (ara Sezzjoni 4.3). Indeboliment epatiku L-effett ta 'indeboliment epatiku fuq il-farmakokinetika ta' buprenorphine u naloxone ġew evalwati fi studju ta wara t-tqegħid fis-suq. Tabella 3 tagħti fil-qosor ir-riżultati minn prova klinika li fiha l-espożizzjoni wara l-għoti ta 'doża waħda ta' Suboxone 2.0 / 0.5mg (buprenorphine / naloxone) pillola taħt l-ilsien ġiet iddeterminata f'individwi b'saħħithom, u f'individwi b'indeboliment epatiku. 13

14 Tabella 3. L-effett ta 'indeboliment epatiku fuq parametri farmakokinetiċi ta' buprenorphine u naloxone wara l-għoti ta SUBOXONE (bidla relattiva għal individwi b'saħħithom) PK Parametru Indeboliment tal-fwied ħafif (Child-Pugh Klassi A) (n = 9) Indeboliment tal-fwied Moderat (Child-Pugh Klassi B) (n = 8) Indeboliment tal-fwied Sever (Child-Pugh Klassi C) (n = 8) Buprenorphine C max żieda ta 1.2- darbiet żieda ta 1.1 darbiet - żieda ta 1.7 darbiet AUC last Simili għall-kontroll żieda ta 1.6 darbiet 2.8- żieda ta 2.8 darbiet Naloxone C max Simili għall-kontroll żieda ta 2.7 darbiet żieda ta 11.3 darbiet AUC last tnaqqis ta' 0.2darbiet żieda ta 3.2 darbiet żieda ta 14.0 darbiet Kollox ma 'kollox, l-espożizzjoni ta buprenorphine fil-plażma żdiedet b'madwar 3 darbiet f'pazjenti b'funzjoni epatika indebolita severament, filwaqt li l- espożizzjoni ta naloxone fil-plażma żdiedet b 14 -il darba b'funzjoni epatika indebolita severament. 5.3 Tagħrif ta qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà L-użu flimkien ta buprenorphine u naloxone ġiet investigata fi studji dwar it-tossiċità fl-annimali b dożi akuti u ripetuti (sa 90 jum fil-firien). L-ebda żieda sinerġistika fit-tossiċità ma ġiet osservata. Effetti mhux mixtieqa kienu bbażati fuq l-attività farmakoloġika magħrufa ta sustanzi oppjojdi agonisti u/jew antagonistiċi. L-użu flimkien (4:1) ta buprenorphine hydrochloride u naloxone hydrochloride ma kienx mutaġeniku f assaġġ ta mutazzjoni batterjali (test ta Ames), u ma kienx klastoġeniku in vitro f assaġġ ċitoġenetiku f limfoċiti umani jew f test tal-mikronukleu ġol-vini fil-firien. Studji dwar ir-riproduzzjoni bl-għoti orali ta buprenorphine:naloxone (proporzjon ta 1:1) indikaw li l-embrijoletalità seħħet fil-firien fil-preżenza ta tossiċità materna bid-dożi kollha. L-inqas doża studjata kienet tirrappreżenta multipli ta espożizzjoni ta 1x għal buprenorphine u 5x għal naloxone, bl-ogħla doża terapewtika fil-bniedem ikkalkulata fuq bażi ta mg/m². L-ebda tossiċità waqt l-iżvilupp ma ġiet osservata fil-fniek f dożi li kienu tossiċi għall-omm. Flimkien ma dan, l-ebda teratoġeniċità ma ġiet osservata la fil-firien u lanqas fil-fniek. Ma sar l-ebda studju bi buprenorphine/naloxone waqt u wara t-twelid; madankollu, l-għoti orali ta buprenorphine lill-ommijiet f dożi għoljin waqt it-tqala u t-treddigħ irriżulta fi ħlas diffiċli (possibbli bħala riżultat tal-effett sedattiv ta buprenorphine), mortalità għolja ta frieħ tat-twelid u dewmien żgħir fl-iżvilupp ta xi funzjonijiet newroloġiċi (rifless li jqumu fuq l-erba saqajn wara li jitpoġġew wiċċhom il fuq u rispons meta jiġu maħsuda) fil-firien tat-twelid. L-għoti ta buprenorphine mad-dieta fil-firien f livelli ta doża ta 500 ppm jew aktar, ipproduċa tnaqqis fil-fertilità li dehret minn rati mnaqqsa ta konċepiment femminili. Doża mad-dieta ta 100 ppm (esponiment stmat li hu madwar 2.4x għal buprenorphine b doża fil-bniedem ta 24 mg ta buprenorphine/naloxone fuq bażi tal-auc, il-livelli ta naloxone fil-plażma kienu taħt il-limitu ta osservazzjoni fil-firien) ma kellha l-ebda effett avvers fuq il-fertilità femminili. Twettaq studju dwar il-kanċeroġeniċità bi buprenorphine/naloxone fil-firien b dożi ta 7, 30 u 120 mg/kg/kuljum, b multipli ta esponimenti stmati ta minn 3 sa 75 darba, ibbażat fuq id-doża ta kuljum ta 16-il mg fil-bniedem mogħtija taħt l-ilsien ikkalkulata fuq bażi ta mg/m². Żidiet statistikament sinifikanti fl-inċidenza ta adenomi ta ċelluli interstizjali (ta Leydig) testikulari beninni ġew osservati fil-gruppi kollha tad-dożaġġ. 14

15 6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU 6.1 Lista ta eċċipjenti Lactose monohydrate Mannitol Maize starch Povidone K 30 Citric acid anhydrous Sodium citrate Magnesium stearate Acesulfame potassium Togħma naturali ta lumi u lime 6.2 Inkompatibilitajiet Mhux applikabbli. 6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali 3 snin 6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna Din il-mediċina m għandhiex bżonn ħażna speċjali. 6.5 In-natura tal-kontenitur u ta dak li hemm ġo fih 7 pillola f pakketti tal-folji tan-karta/aluminju/nylon/aluminju/pvc. 28 pillola f pakketti tal-folji tan-karta/aluminju/nylon/aluminju/pvc. Jista jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għall-skop kummerċjali. 6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema Kull prodott mediċinali mhux użat jew skart għandu jintrema skont ir-rekwiżiti lokali 7. DETENTUR TA L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ Indivior Europe Limited 27 Windsor Place Dublin 2 Irlanda 8. NUMRU(I) TA L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ EU/1/06/359/001 EU/1/06/359/ DATA TA L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TA L-AWTORIZZAZZJONI Data ta l-ewwel awtorizzazzjoni: 26 ta Settembru 2006 Data ta l-aħħar tiġdid: 26 ta Settembru

16 10. DATA TA REVIŻJONI TAT-TEST Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinsab fuq is-sit elettroniku tal-aġenzija Ewropea għall- Mediċini 16

17 1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI Suboxone 8 mg/2 mg pilloli taħt l-ilsien 2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA Kull pillola taħt l-ilsien fiha 8 mg ta buprenorphine (bħala hydrochloride) u 2 mg ta naloxone (bħala hydrochloride dihydrate). Eċċipjenti b effett magħruf: Kull pillola għal taħt l-ilsien fiha 168 mg ta lactose (kif monohydrate) Għal.il-lista kompluta ta eċċipjenti ara sezzjoni GĦAMLA FARMAĊEWTIKA Pillola għal taħt l-ilsien Abjad pilloli bikonvessi eżagonali ta ' 11 mm bil" N8 " imnaqqxa fuq in-naħa waħda. 4. TAGĦRIF KLINIKU 4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi Kura ta sostituzzjoni għal dipendenza fuq drogi li fihom l-oppjojdi, f qafas ta kura medika, soċjali u psikoloġika. L-intenzjoni tal-komponent naloxone hu biex jiskoraġġixxi l-użu ħażin ta għoti ġol-vina. Il-kura hi maħsuba għall-użu f persuni adulti u adoloxxenti li għandhom aktar minn 15-il sena li jkunu qablu li jiġu kkurati għall-vizzju. 4.2 Pożologija u metodu ta kif għandu jingħata Il-kura għandha tkun taħt is-superviżjoni ta tabib b esperjenza fl-immaniġġjar ta dipendenza/vizzju fuq l-oppjati. Prekawzjonijiet li għandhom jittieħdu qabel l-induzzjoni Qabel il-bidu tal-kura, għandha tingħata konsiderazzjoni għat-tip ta dipendenza fuq l-oppjojdi (i.e. oppjojd li jaħdem fit-tul jew għal żmien qasir), iż-żmien meta l-oppjojd intuża l-aħħar u l-grad ta dipendenza fuq l-oppjojdi. Biex jiġi evitat li jseħħu sintomi ta meta wieħed jieqaf jieħu d-drogi, l- induzzjoni bi buprenorphine/naloxone jew buprenorphine biss għandha ssir meta sinjali oġġettivi u ċari ta sintomi ta meta tieqaf tieħu d-drogi jkunu evidenti (muri pereżempju b punteġġ li jindika rtirar ħafif għal moderat fuq l-iskala ta Rtirar tal-oppjojde Kliniku vvalidata; COWS). o o Għal pazjenti dipendenti fuq l-eroina jew oppjojdi li jaħdmu għal żmien qasir, l-ewwel doża ta buprenorphine/naloxone għandha tittieħed meta jidhru sinjali ta sintomi ta meta wieħed jieqaf jieħu d-drogi, iżda mhux inqas minn 6 sigħat wara li l-pazjent jkun uża l-oppjojdi l-aħħar. Għal pazjenti li jkunu qed jirċievu l-methadone, id-doża tal-methadone għandha titnaqqas għal massimu ta 30 mg/kuljum qabel ma tinbeda terapija bi buprenorphine/naloxone. Il-half-life twila ta methadone għandha tiġi kkunsidrata meta tibda l-kura bi buprenorphine/naloxone. L- ewwel doża ta buprenorphine/naloxone għandha tittieħed biss meta jidhru sinjali ta sintomi ta meta wieħed jieqaf jieħu d-drogi, iżda mhux inqas minn 24 siegħa wara li l-pazjent ikun uża l- methadone l-aħħar. Buprenorphine jista jikkawża sintomi bħal meta wieħed jieqaf jieħu d-drogi f pazjenti dipendenti fuq il-methadone. 17

18 Pożoloġija Terapija tal-bidu (induzzjoni) Id-doża tal-bidu rakkomandata f persuni adulti u adolexxenti li għandhom iżjed minn 15-il sena hi ta pillola waħda sa żewġ pilloli Suboxone ta 2 mg/0.5 mg. Pillola waħda sa żewġ pilloli ta Suboxone ta 2 mg/0.5 mg addizzjonali jistgħu jingħataw fl-ewwel ġurnata skont il-ħtieġa tal-pazjent individwali. Matul il-bidu tal-kura, is-superviżjoni ta kuljum tad-dożaġġ hi rakkomandata biex jiġi żgurat ittqegħid kif suppost taħt l-ilsien tad-doża u biex jiġi osservat ir-rispons tal-pazjent għall-kura bħala gwida għal titrazzjoni effettiva tad-doża skont l-effett kliniku. Aġġustment tad-dożaġġ u terapija ta manteniment Wara l-induzzjoni tal-kura fl-ewwel ġurnata, il-pazjent għandu jiġi stabbilizzat għal doża ta manteniment matul il-ftit jiem ta wara billi progressivament taġġusta d-doża skont l-effett kliniku talpazjent individwali. Titrazzjoni tad-doża pass pass ta 2-8 mg buprenorphine hi ggwidata minn evalwazzjoni mill-ġdid tal-istat kliniku u psikoloġiku tal-pazjent, u m għandhiex taqbeż doża massima waħda ta kuljum ta 24 mg buprenorphine. Dożaġġ inqas minn ta kuljum Wara li tkun inkisbet stabbilizzazzjoni sodisfaċenti, il-frekwenza tad-dożaġġ tista titnaqqas għal dożaġġ kull jumejn b ammont ta doża li jkun id-doppju tad-doża ta kuljum ittitrata individwalment. Pereżempju, pazjent stabbilizzat biex jirċievi doża ta kuljum ta 8 mg buprenorphine jista jingħata 16 mg buprenorphine kull jumejn, mingħajr ma jieħu l-ebda doża fil-jiem ta bejniethom. F xi pazjenti, wara li tkun inkisbet stabbilizzazzjoni sodisfaċenti, il-frekwenza tad-dożaġġ tista titnaqqas għal 3 darbiet fil-ġimgħa (pereżempju t-tnejn, l-erbgħa u l-ġimgħa). Id-doża tat-tnejn u l-erbgħa għandha tkun darbtejn tad-doża ta kuljum ittitrata individwalment, u d-doża ta nhar ta Ġimgħa għandha tkun tliet darbiet tad-doża ta kuljum ittitrata individwalment, mingħajr ma tittieħed l-ebda doża fil-jiem ta bejniethom. Madanakollu, id-doża li għandha tingħata fi kwalunkwe ġurnata m għandhiex taqbeż 24 mg buprenorphine. Pazjenti li jeħtieġu doża ttitrata kuljum > 8 mg buprenorphine /jum għandhom mnejn ma jsibux li dan il-programm ta kura jkun adattat. Proċess ta twaqqif tal-kura Wara li tkun inkisbet stabbilizzazzjoni sodisfaċenti, jekk il-pazjent jaqbel, id-dożaġġ jista jitnaqqas gradwalment għal doża ta manteniment aktar baxxa; f xi każijiet favorevoli, il-kura tista titwaqqaf. Id-disponibilità ta dożi ta 2 mg/0.5 mg u 8 mg/2 mg tippermetti li ssir titrazzjoni l isfel tad-dożaġġ. Għal pazjenti li jistgħu jkunu jeħtieġu doża iktar baxxa ta buprenorphine, tista tintuża doża ta 0.4 mg ta buprenorphine. Il-pazjenti għandhom jiġu mmonitorjati wara l-proċess tat-twaqqif tal-kura minħabba l-potenzjal ta rikaduta. Popolazzjonijiet speċjali Anzjani Is-sigurtà u effikaċja ta buprenorphine/naloxone f pazjenti anzjani li jkollhom iktar minn 65 sena ma ġewx determinati. L-ebda rakkomandazzjoni fuq il-pożoloġija ma tista tingħata. Indeboliment tal-fwied Testijiet tal-funzjoni tal-fwied fil-linja bażi u dokumentazzjoni tal-istat tal-epatite virali huma rakkomandati qabel ma tinbeda t-terapija. Pazjenti li jkunu pożittivi għal epatite virali, li jkunu qed jieħdu prodotti mediċinali fl-istess ħin (ara sezzjoni 4.5) u/jew li għandhom disfunzjoni eżistenti talfwied, huma f riskju ta ħsara fil-fwied aċċelerata. Monitoraġġ regolari tal-funzjoni tal-fwied hu rakkomandat (ara sezzjoni 4.4). L ż-żewġ sustanzi attivi ta 'Suboxone, buprenorphine u naloxone, humametabolizzat b mod estensiv fil-fwied, u il-livelli fil-plażma nstabu li jkunu ogħla kemm għall buprenorphine u naloxone f pazjenti b indeboliment epatiku moderat u sever. Il-pazjenti għandhom jiġu mmonitorjati għal sinjali u sintomi ta 'preċipitat ta irtirar ta opjojdi, tossiċità jew doża eċċessiva kkawżata minn livelli miżjuda ta' naloxone u / jew buprenorphine. 18

19 Billi l-farmakokinetika ta buprenorphine/naloxone tista tinbidel f pazjenti b indeboliment epatiku, dożi inizjali iktar baxxi u titrazzjoni bir-reqqa tad-doża f pazjenti b indeboliment epatiku ħafif sa moderat huma rakkomandati (ara sezzjoni 5.2). Buprenorphine/naloxone hu kontraindikat f pazjenti b'indeboliment epatika severa (ara sezzjoni 4.3 u 5.2). Indeboliment tal-kliewi Modifikazzjoni tad-doża ta buprenorphine/naloxone doża mhux meħtieġ f pazjenti b indeboliment tal-kliewi. Il-kawtela hi rakkomandata meta jingħataw dożi lil pazjenti b indeboliment sever tal-kliewi (eliminazzjoni tal-kreatinina < 30 ml/min) (ara sezzjonijiet 4.4 u 5.2). Popolazzjoni pedjatrika Is-sigurtà u effikaċja ta buprenorphine/naloxone fi tfal ta inqas minn 15-il sena ma ġewx determinati. Dejta mhux disponibbli. Metodu ta kif għandu jingħata It-tobba għandhom iwissu lil pazjenti li l-għoti minn taħt l-ilsien hu l-uniku mod effettiv u sigur ta kif jingħata dan il-prodott mediċinali (ara sezzjoni 4.4). Il-pillola għandha titpoġġa taħt l-ilsien sakemm tinħall għal kollox. Il-pazjenti m għandhomx jibilgħu jew jikkonsmaw ikel jew xorb sakemm il-pillola tkun inħallet kompletament. Id-doża hi magħmula minn pilloli Suboxonemultipli ta qawwiet differenti, li tista tittieħed kollha flistess ħin jew tinqasam f żewġ porzjonijiet indaqs; it-tieni porzjon għandu jittieħed dritt wara li l- ewwel porzjon ikun inħall. 4.3 Kontraindikazzjonijiet Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fissezzjoni Insuffiċjenza respiratorja severa Indeboliment epatiku sever Alkoħoliżmu akut jew delirium tremens. Għoti konkomitanti ta 'antagonisti ta opjojdi (naltrexone, nalmefene) għat-trattament ta' dipendenza fuq l- alkoħol jew l- oppjojdi. 4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu Użu ħażin, abbuż u devjazzjoni Buprenorphine jista jintuża ħażin jew jiġi abbużat bħal oppjojdi oħrajn, legali jew illegali. Xi riskji ta użu ħażin u abbuż jinkludu doża eċċessiva, firxa ta infezzjonijiet virali li jittieħdu mid-demm jew lokalizzati u sistemiċi, tnaqqis respiratorju u ħsara epatika. L-użu ħażin ta buprenorphine minn xi ħadd li ma jkunux il-pazjent intenzjonat, joħloq ir-riskju addizzjonali ta individwi ġodda li jsiru dipendenti fuq il-mediċina li jużaw buprenorphine bħala l-mediċina primarja ta abbuż, u dan jista jseħħ jekk il-mediċinali prodott titqassam għal użu illegali direttament mill-pazjent intenzjonat jew jekk il-mediċina ma tkunx imħarsa kontra s-serq. Trattament sottottimali bi buprenorphine/naloxone jista jwassal għal użu mhux xieraq tal-mediċina mill-pazjent, li jista jikkaġuna li l-pazjent jieħu doża eċċessiva jew ma jibqax jieħu t-trattament. Pazjent li hu sottodożat bi buprenorphine/naloxene jista jibqa jirrispondi għal sintomi mhux ikkontrollati ta meta wieħed jieqaf jieħu d-drogi billi jieħu oppjojdi, alkoħol jew ipnotiċi sedattivi oħra bħal benzodiazepines minn jeddu. Biex jitnaqqas ir-riskju ta użu ħażin, abbuż u devjazzjoni, it-tobba għandhom jieħdu prekawzjonijiet xierqa meta jagħtu riċetta u jqassmu buprenorphine, bħal li jevitaw li jagħtu riċetti ġodda multipli kmieni fil-kura, u li jagħmlu viżti fejn isegwu lil pazjenti b monitoraġġ kliniku li jkun adattat għallbżonnijiet tal-pazjent. 19

20 L-użu flimkien ta buprenorphine ma naloxone f Suboxone hu intenzjonat biex jiskoraġġixxi l-użu ħażin u l-abbuż ta buprenorphine. L-użu ħażin għal ġol-vini jew ġol-imnieħer ta Suboxone hu mistenni li jkun inqas probabbli milli bi buprenorphine waħdu billi naloxone f Suboxone jista jikkawża sintomi bħal meta wieħed jieqaf jieħu d-drogi f individwi dipendenti fuq l-eroina, ilmethadone jew agonisti oħrajn tal-oppjojdi. Depressjoni respiratorja Numru ta każijiet ta mewt minħabba depressjoni respiratorja ġew irrappurtati, partikularment meta buprenorphine ntuża flimkien ma benzodiazepines (ara sezzjoni 4.5) jew meta buprenorphine ma ntużax skont l-informazzjoni fuq ir-riċetta. Imwiet ġew irrappurtati wkoll b rabta mal-għoti fl-istess ħin ta buprenorphine u dipressanti oħra bħal alkoħol jew oppjojdi oħrajn. Jekk buprenorphine jingħata lil xi individwu li mhuwiex dipendenti fuq opjojdi, li mhuwiex tolleranti għall-effetti tal-opjojdi, jista jseħħ indeboliment respiratorju li jista jkun fatali. Dan il-prodott għandu jintuża b kawtela f pazjenti bl-ażma jew insuffiċjenza respiratorja (eż. mard pulmonari ostruttiv kroniku, allarm pulmonari, tnaqqis fir-riserva respiratorja, ipoksija, iperkapnija, indeboliment respiratorju li kien jeżisti qabel jew kifoskoljożi (kurvatura tal-ispina li twassal għal qtugħ ta nifs potenzjali)). Buprenorphine/naloxone jista jikkawża indeboliment respiratorju sever u li possibilment jista jkun fatali fi tfal u fuq persuni mhux dipendenti fil-każ ta inġestjoni aċċidentali jew deliberata. Il-pazjenti għandhom jiġu avżati biex jaħżnu l-folja b mod sikur, biex qatt ma jiftħu l-folja minn qabel, biex iżommuhom fejn ma jintlaħqux mit-tfal u minn membri oħra tal-familja, u biex ma jiħdux din ilmediċina quddiem it-tfal. Fil-każ ta' inġestjoni aċċidentali jew suspett ta inġestjoni għandha tiġi kkuntattjata unità tal-emerġenza minnufih. Depressjoni tas-cns Buprenorphine/naloxone jistgħu jikkawżaw ngħas, partikularment meta jittieħdu flimkien mal-alkoħol jew ma depressanti tas-sistema nervuża ċentrali (bħal kalmanti, sedattivi jew mediċini ipnotiċi) (ara sezzjoni 4.5). Dipendenza Buprenorphine hu agonist parzjali fir-riċettur μ (mu) tal-oppjojd u l-għoti fit-tul jikkawża dipendenza tat-tip tal-oppjojdi. Studji fl-annimali, kif ukoll l-esperjenza klinika, urew li buprenorphine jista jipproduċi dipendenza, iżda f livell aktar baxx minn agonist sħiħ, eż. morfina. It-twaqqif f daqqa tal-kura mhuwiex rakkomandat għax jista jirriżulta f sindrome bħal meta wieħed jieqaf jieħu d-drogi, li l-bidu tiegħu jista jdum ma jseħħ. Epatite u avvenimenti epatiċi Każijiet ta ħsara akuta fil-fwied ġew irrappurtati f persuni li kellhom il-vizzju ta dipendenza fuq l- oppjojdi, kemm fil-provi kliniċi kif ukoll f rapporti dwar reazzjonijiet avversi wara t-tqegħid fis-suq. It-tip ta anormalitajiet ivarja minn żidiet temporanji mingħajr sintomi ta transaminases fil-fwied sa rapporti ta każijiet ta insuffiċjenza tal-fwied, nekrożi tal-fwied, is-sindromu epatorenali, enċefalopatija tal-fwied u mewt. F ħafna każijiet, il-preżenza ta indeboliment mitokondrijali (mard ġenetiku, anormalitajiet fl-enżimi tal-fwied li kienu jeżistu minn qabel, infezzjoni bil-virus tal-epatite B jew epatite Ċ, abbuż mill-alkoħol, anoressija, l-użu fl-istess ħin ta mediċini oħrajn potenzjalment epatotossiċi) u l-użu ma jaqtax tal-injettar tad-droga, jista jkollhom rwol kawżattiv jew kontributorju. Dawn il-fatturi bażiċi għandhom jiġu kkunsidrati qabel ma tingħata riċetta għal buprenorphine/naloxone u waqt il-kura. Meta jkun hemm suspett ta avveniment epatiku, ikun hemm bżonn ta evalwazzjoni bijoloġika u etjoloġika addizzjonali. Skont ir-riżultati, il-prodott mediċinali jista jitwaqqaf b kawtela biex jiġu evitati sintomi bħal meta wieħed jieqaf jieħu d-drogi u biex jiġi evitat li l-persuna terġa tibda tuża drogi illegali. Jekk il-kura titkompla, il-funzjoni tal-fwied għandha tiġi mmonitorjata mill-qrib. Kawża tas-sindrome ta meta wieħed jieqaf jieħu l-oppjojdi 20

21 Meta tinbeda l-kura bi buprenorphine/naloxone, it-tabib għandu jkun konxju tal-profil agonist parzjali ta buprenorphine u li jista jikkawża sintomi bħal meta wieħed jieqaf jieħu d-drogi f pazjenti li huma dipendenti fuq l-oppjojdi, b mod partikulari jekk tingħata inqas minn 6 sigħat wara l-aħħar użu taleroina jew oppjojd ieħor li jaħdem għal żmien qasir, jew jekk tingħata inqas minn 24 siegħa wara l- aħħar doża ta methadone. Żgur li l-pazjenti għandhom jiġu mmonitorjati matul il-perjodu li fih jaqilbu minn buprenorphine jew methadone għal buprenorphine/naloxone minħabba li ġew irrappurtati sintomi bħal meta wieħed jieqaf jieħu d-drogi. Biex wieħed jevita li jikkawża sintomi bħal meta wieħed jieqaf jieħu d-drogi għandha ssir induzzjoni bi buprenorphine/naloxone meta sinjali oġġettivi ta sintomi ta meta wieħed jieqaf jieħu d-drogi jkunu evidenti (ara sezzjoni 4.2). Dawn is-sintomi bħal meta wieħed jieqaf jieħu d-drogi jistgħu jiġu assoċjati wkoll ma dożaġġ li jkun inqas mill-aħjar wieħed li jista jingħata. Indeboliment tal-fwied L-effett ta 'indeboliment epatiku fuq il-farmakokinetika ta' buprenorphine u naloxone ġew evalwati fistudju ta wara t-tqegħid fis-suq. Billi kemm buprenorphine u naloxone huma metabolizzat b'mod estensiv, il-livelli fil-plażma instabu li kienu ogħla kemm għal buprenorphine kif ukoll għal naloxone f'pazjenti b'indeboliment moderat u sever epatiku wara għoti ta 'doża waħda. Il-pazjenti għandhom jiġu mmonitorjati għal sinjali u sintomi ta 'preċipitat ta irtirar ta opjojdi, tossiċità jew doża eċċessiva kkawżata minn livelli miżjuda ta' naloxone u / jew buprenorphine. Il-pilloli taħt l-ilsien ta Suboxone għandhom jintużaw b'kawtela f'pazjenti b'indeboliment epatiku moderat (ara sezzjoni 4.3 u 5.2). F'pazjenti b'insuffiċjenza severa tal-fwied l-użu ta 'buprenorphine / naloxone hu kontraindikat. Indeboliment tal-kliewi L-eliminazzjoni mill-kliewi tista tiġi mtawla peress li 30% tad-doża mogħtija titneħħa permezz talkliewi. Metaboliti ta buprenorphine jakkumulaw f pazjenti b insuffiċjenza renali. Hija rrakkomandata l-kawtela meta jiġu dożati pazjenti b indeboliment sever tal-kliewi (eliminazzjoni tal-kreatinina <30 ml/min) (ara sezzjonijiet 4.2 u 5.2). L-użu fl-adolexxenti (Età ta 15-<18-il sena) Minħabba n-nuqqas ta dejta fl-adolexxenti (età 15-<18-il sena), il-pazjenti f dan il-grupp tal-età għandhom jiġu mmonitorjati aktar mill-qrib waqt il-kura. Inibituri ta CYP 3A Mediċini li jinibixxu l-enzima CYP3A4 jistgħu jirriżultaw f żieda fil-konċentrazzjonijiet ta buprenorphine. Jista jkun meħtieġ tnaqqis fid-doża ta buprenorphine/naloxone. Pazjenti li diġà jkunu ġew ikkurati b inibituri ta CYP3A4 għandu jkollhom id-doża tagħhom ta buprenorphine/naloxone ttitrata b kawtela billi doża mnaqqsa tista tkun biżżejjed f dawn il-pazjenti (ara sezzjoni 4.5). Twissijiet ġenerali relevanti għall-amministrazzjoni ta oppjojdi Oppjojdi jistgħu jipproduċu pressjoni baxxa ortostatika f pazjenti ambulatorji. L-oppjojdi jistgħu jgħollu l-pressjoni tal-fluwidu ċerebrospinali, liema ħaġa tista tikkawża aċċessjonijiet, għalhekk l-oppjojdi għandhom jintużaw b kawtela f pazjenti b korriment fir-ras, leżjonijiet intrakranjali, ċirkostanzi oħrajn fejn il-pressjoni ċerebrospinali tista tiżdied, jew passat mediku ta aċċessjonijiet. L-oppjojdi għandhom jintużaw b kawtela f pazjenti bi pressjoni baxxa, b ipertrofija prostatika jew bi stenożi uretrali. Mijożi indotta mill-oppjojdi, tibdil fil-livell tal-għarfien, jew tibdil fil-perċezzjoni tal-uġigħ bħala sintomu ta marda jistgħu jinterferixxu mal-evalwazzjoni ta pazjent jew joskuraw id-dijanjożi jew ilkors kliniku ta marda konkomittanti. L-oppjojdi għandhom jintużaw b kawtela f pazjenti b miksoedema, ipotirojdiżmu, jew insuffiċjenza kortikali adrenali (eż., marda ta Addison). 21

22 L-oppjojdi ntwerew li jżidu l-pressjoni intrakoledokali, u għandhom jintużaw b kawtela f pazjenti b disfunzjoni tal-passaġġ biljari. L-oppjojdi għandhom jingħataw b kawtela lil anzjani u lil pazjenti debilitati. L-użu konkomitanti ta inibituri ta monoamine oxidase (MAOI) jista' jipproduċi esaġerazzjoni taleffetti tal-opjojdi, abbażi tal-esperjenza bil-morfina (ara sezzjoni 4.5). Suboxone fih il-lactose. Pazjenti li għandhom problemi ereditarji rari ta intolleranza għal galactose, m għandhomx jieħdu din il-mediċina. 4.5 Interazzjoni ma prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta interazzjoni Suboxone m għandux jittieħed flimkien ma : xorb alkoħoliku jew mediċini li jkun fihom l-alkoħol, għax l-alkoħol iżid l-effett sedattiv ta buprenorphine (ara sezzjoni 4.7). Suboxone għandu jintuża b kawtela meta jingħata flimkien ma : o o o o o o benzodiazepines: Din it-taħlita tista tirriżulta f mewt minħabba depressjoni respiratorja ta oriġini ċentrali. Għalhekk, id-dożaġġi għandhom jiġu limitati u din it-taħlita trid tiġi evitata f każijiet fejn ikun hemm riskju ta użu ħażin. Il-pazjenti għandhom jiġu mwissija li hu estremament perikoluż li jieħdu minn jeddhom benzodiazepines li ma jkunux ingħatawlhom b riċetta waqt li jkunu qed jieħdu dan il-prodott, u għandhom ukoll jiġu mwissija biex jużaw benzodiazepines flimkien ma dan il-prodott biss skont kif ikun qalilhom it-tabib tagħhom (ara sezzjoni 4.4). dipressanti oħrajn tas-sistema nervuża ċentrali, derivattivi oħrajn ta oppjojdi (eż. methadone, mediċini analġeżiċi u kontra s-sogħla), ċerti antidepressanti, antagonisti sedattivi ta riċettur H 1, barbiturati, mediċini kontra l-ansjetà minbarra benzodiazepines, mediċini newrolettiċi, clonidine u sustanzi relatati: dawn it-taħlitiet iżidu d-depressjoni tas-sistema nervuża ċentrali. Il-livell imnaqqas ta attenzjoni jista jagħmel is-sewqan u t-tħaddim tal-magni perikoluż għal dak li jkun. Barra minn hekk, analġesija adegwata tista tkun diffiċli biex tintlaħaq meta jingħata agonista oppjojde sħiħ f pazjenti li jirċievu buprenorphine/naloxone. Għaldaqstant, jeżisti l-potenzjal ta doża eċċessiva b agonista sħiħ, b mod speċjali meta jsiru tentattivi biex jingħelbu l-effetti agonisti parzjali ta buprenorphine, jew meta l-livelli tal-plasma ta buprenorphine jkunu qegħdin jonqsu. naltrexone u nalmefene huma antagonista tal-opjojde li jista jimblokka l-effetti farmakoloġiċi ta buprenorphine. L-għoti konkomitanti matul kura b buprenorphine/naloxone hu kontraindikat, minħabba l-interazzjoni potenzjalment perikoluża li tista' tagħti bidu f daqqa għal sintomi mtawla u intensi ta meta tieqaf tieħu l-opjojdi (ara sezzjoni 4.3). inibituri ta CYP3A4: studju dwar l-interazzjoni ta buprenorphine ma ketoconazole (inibitur qawwi ta CYP3A4) irriżulta f żieda fis-c max u fl-auc (erja taħt il-kurva) ta buprenorphine (madwar 50% u 70% rispettivament) u, b mod inqas notevoli, ta norbuprenorphine. Pazjenti li jirċievu Suboxone għandhom jiġu mmonitorjati mill-qrib, u jista jkollhom bżonn ta tnaqqis fid-doża jekk jiġi kkombinat ma inibituri qawwija ta CYP3A4 (eż. inibituri ta protease bħal ritonavir, nelfinavir jew indinavir jew antifungali azole bħal ketoconazole jew itraconazole, antibijotiċi makrolidi). indutturi ta CYP3A4: Użu fl-istess ħin ta indutturi ta CYP3A4 ma buprenorphine jista jnaqqas il-konċentrazzjonijiet ta buprenorphine fil-plasma, u dan jista jirriżulta f kura 22

23 subottimali għal dipendenza fuq oppjojdi b buprenorphine. Huwa rrakkomandat li l-pazjenti li jkunu qegħdin jirċievu buprenorphine/naloxone jiġu mmonitorjati mill-qrib jekk l-indutturi (eż. phenobarbital, carbamazepine, phenytoin, rifampicin) jingħataw fl-istess ħin. Jista jkun hemm bżonn li d-doża ta buprenorphine jew tal-induttur ta CYP3A4 tiġi aġġustata kif xieraq. o l-użu konkomitanti ma inibituri ta monoamine oxidase (MAOI) jista jikkawża tħarrix taleffetti tal-oppjojdi, ibbażat fuq l-esperjenza bil-morfina. 4.6 Fertilità, tqala u treddigħ Tqala M hemmx dejta biżżejjed dwar l-użu ta Suboxone f nisa tqal. Studji f annimali urew effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva (ara sezzjoni 5.3). Ir-riskju potenzjali għall-bnedmin mhuwiex magħruf. Lejn l-aħħar ta tqala, buprenorphine jista jikkawża dipressjoni respiratorja fit-tarbija tat-twelid anki wara perjodu qasir ta għoti. L-għoti fit-tul ta buprenorphine matul l-aħħar tlett xhur tat-tqala jista jikkawża sindrome bħal meta wieħed jieqaf juża d-droga fit-tarbija tat-twelid (eż. ipertonja, rogħda fittrabi tat-twelid, aġitazzjoni fit-trabi tat-twelid, majoklonus jew konvulżjonijiet). Is-sindromu huwa ġeneralment imdewwem għal bosta sigħat sa bosta ġranet wara t-twelid. Minħabba l-ħalf-life twila ta buprenorphine għandu jiġi kkunsidrat monitoraġġ neonatali għal diversi jiem lejn it-tmiem tat-tqala, sabiex jiġi evitat ir-riskju ta indeboliment respiratorju jew ta sindromu ta meta wieħed iwaqqaf il-mediċina f daqqa fost it-trabi tat-twelid. Barra minn hekk, l-użu ta buprenorphine/naloxone matul it-tqala għandu jiġi vvalutat mit-tabib. Buprenorphine/naloxone għandu jintuża biss matul it-tqala jekk il-benefiċċju potenzjali jegħleb irriskju potenzjali għall-fetu Treddigħ Mhux magħruf jekk naloxone jiġix eliminat fil-ħalib tas-sider tal-bniedem. Buprenorphine u l- metaboliti tiegħu huma eliminati fil-ћalib tas-sider tal-bniedem. Instab li buprenorphine jinibixxi t- treddigħ fil-firien. Għalhekk, it-treddigħ għandu jitwaqqaf matul il-kura b Suboxone. Fertilità Studji fl-annimali wrew tnaqqis fil-fertilità femminili f dożi għoljin (esponiment sistemiku ta > 2.4 drabi tal-esponiment uman bid-doża massima rakkomandata ta 24 mg ta buprenorphine, ibbażat fuq l-auc). Ara sezzjoni Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni Buprenorphine/naloxone għandu effett żgħir sa moderat fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni meta jingħata lil pazjenti dipendenti fuq l-oppjojdi. Dan il-prodott jista jikkawża ngħas, sturdament, jew indeboliment fil-ħsieb, speċjalment matul l-induzzjoni tal-kura u l-aġġustament fid-doża. Jekk jittieħed flimkien mal-alkoħol jew dipressanti tas-sistema ċentrali nervuża, x aktarx li l-effett ikun aktar evidenti (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.5). Il-pazjenti għandhom jiġu mwissija dwar is-sewqan jew it-tħaddim ta makkinarju perikoluż f każ li buprenorphine/naloxone jaffettwa l-ħila tagħhom li jwettqu dawn l-attivitajiet. 4.8 Effetti mhux mixtieqa Sommarju tal-profil tas-sigurtà Ir-reazzjonijiet avversi assoċjati mal-kura li l-aktar ġew irrappurtati b mod komuni waqt il-provi kliniċi importanti ħafna kienu stitikezza u sintomi assoċjati komunement ma meta wieħed jieqaf jieħu d-drogi (i.e. nuqqas ta rqad, uġigħ ta ras, dardir, iperidrosi u uġigħ). Xi rapporti ta aċċessjoni, rimettar, dijarea, u testijiet tal-funzjoni tal-fwied b riżultat għoli kienu meqjusa bħala serji. 23

24 Lista ta reazzjonijiet avversi miġbura f tabella Tabella 1 turi fil-qosor ir-reazzjonijiet avversi rrappurtati minn provi kliniċi importanti ħafna li fihom, 342 minn 472 pazjent (72.5%) irrappurtaw reazzjonijiet avversi u reazzjonijiet avversi rrappurtati waqt sorveljanza ta 'wara marketing. Il-frekwenza tal-effetti sekondarji possibbli elenkata hawn taħt hi definita bl-użu tal-konvenzjoni li ġejja: Komuni ħafna ( 1/10), Komuni ( 1/100 sa <1/10), Mhux komuni ( 1/1,000 sa <1/100), Mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli). Tabella 1: Reazzjonijiet avversi assoċjati mal-kura rrappurtati fil-provi kliniċi u sorveljanza tassuq ta buprenorphine/naloxone Sistemi klassifika tal-organi Infezzjonijiet u infestazzjonijiet Disturbi tad-demm u tas-sistema limfatika Disturbi fis-sistema immuni Disturbi filmetaboliżmu u n- nutrizzjoni Komuni ħafna Komuni Mhux komuni Mhux magħruf Influwenza Infezzjoni Farinġite Rinite Disturbi psikjatriċi Nuqqas ta rqad Ansjetà Depressjoni Tnaqqis fillibido Nervożità Taħseb b mod mhux normali Disturbi fis-sistema nervuża Disturbi flgħajnejn disturb widna u labrynth Disturbi fil-qalb Disturbi vaskulari Uġigħ ta ras Emigranja Sturdament Ipertonija Parestesija Ngħas Amblijopija Disturb filproduzzjoni taddmugħ Pressjoni għolja Twessigħ tal- Infezzjoni fl-apparat tal-awrina Infezzjoni vaġinali Anemija Lewkoċitosi Lewkopenija Limfadenopatija Tromboċitopenija Sensittività eċċessiva Nuqqas t aptit Ipergliċemija Iperlipidemija Ipogliċemija Ħolm anormali Aġitazzjoni Apatija Depersonalizzazzjoni Dipendenza fuq iddrogi Burdata ewforika Ostilità Amnesija aċċessjonijiet Iperkinesija Disturb fid-diskors Rogħda Konġuntivite Mijosi Anġina Pectoris Bradikardija Infart mijokardijaku Palpitazzjonijiet Takikardija Pressjoni baxxa Xokk anafilattiku Alluċinazzjonijiet Enċefalopatija Epatika Sinkope Sturdament Pressjoni Ortostatika baxxa 24

25 Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali Disturbi gastrointestinali Disturbi epatobiljari Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta taħt il-ġilda Disturbi muskoluskeletriċi u tattessuti konnettivi Disturbi fil-kliewi u fis-sistema urinarja Disturbi fis-sistema riproduttiva u fissider Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta mnejn jingħata Investigazzjonijiet Korriment, avvelenament u komplikazzjonijiet ta xi proċedura Stitikezza Nawsja Iperidrosi Sindrome ta meta tieqaf tieħu d-drogi arterji u tal-vini Sogħla Uġigħ Addominali Dijarea Dispepsja Gass Rimettar Ħakk fil-ġilda Raxx Urtikarja Uġigħ fid-dahar Artralġja Spażmi muskolari Mijalġja Anormalità fl- Awrina Impotenza Astenja Uġigħ fis-sider Tkexkix ta bard Deni Telqa tal-ġisem mingħajr sinjal ta mard Uġigħ Edima periferali Test tal-funzjoni tal-fwied mhux normali Tnaqqis fil-piż Korriment Ażma Qtugħ ta nifs Titwib Ulċerazzjoni tal-ħalq Tibdil fil-kulur talilsien Akne Alopeċja Dermatite bil-qxur Ġilda xotta Massa tal-ġilda Artrite Albuminurija Disurja Ematurja Nefrolitijasi Żamma tal-awrina Amenorea Disturb flejakulazzjoni Mestrwazzjoni bi fluss eċċessiv Tnixxija anormali tad-demm mill-ġuf Ipotermija Żieda fil-kreatinina tad-demm Effetti ta xemxata Epatite Epatite akuta Suffejra Sindrome epatorenali Nekrożi epatika Anġjoedema Sindrome bħal meta tieqaf tieħu d-drogi fi trabi tat-twelid (ara sezzjoni 4.6) Żieda fittransaminase talfwied 25

26 Deskrizzjoni ta reazzjonijiet avversi magħżula F każijiet ta użu ħażin tad-droga minn ġol-vina xi esperjenzi avversi huma attribwiti pjuttost għall-att ta 'użu ħażin milli ghall-prodott mediċinali u jinkludu, reazzjonijiet lokali, kultant settiċi (axxessi, ċellulite), u epatite akuta potenzjalment serja, u ġew irrappurtati infezzjonijiet akuti bħal pulmonite u endokardite (ara sezzjoni 4.4). F pazjenti li jkollhom dipendenza notevoli fuq id-drogi, l-għoti inizjali ta buprenorphine jista jipproduċi sindrome ta meta wieħed jieqaf jieħu d-drogi bħal dak assoċjat ma naloxone (ara sezzjonijiet 4.2 u 4.4). Rappurtar ta reazzjonijiet avversi suspettati Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta rappurtar nazzjonali imniżżla f Appendiċi V. 4.9 Doża eċċessiva Sintomi Depressjoni respiratorja bħala riżultat ta depressjoni tas-sistema nervuża ċentrali hu s-sintomu ewlieni li jeħtieġ intervent fil-każ ta doża eċċessiva għax jista jwassal għal waqfien respiratorju u mewt. Sinjali ta doża eċċessiva jistgħu jinkludu wkoll ħedla, amblijopja, mijożi, pressjoni baxxa, dardir, rimettar u/jew disturbi fid-diskors. Ġestjoni Miżuri ġenerali ta appoġġ għandhom jinbdew, li jinkludu l-monitoraġġ mill-qrib tal-istat respiratorju u kardijaku tal-pazjent. Kura sintomatika għal depressjoni respiratorja, u miżuri ta kura intensiva standard, għandhom jiġu implimentati. Għandu jiġi aċċertat li m hemm xejn jimblokka l-passaġġ tannifs u li ssir ventilazzjoni assistita jew ikkontrollata. Il-pazjent għandu jiġi ttrasferit f ambjent li fih jkunu disponibbli faċilitajiet sħaħ għar-risuxxitazzjoni. Jekk il-pazjent jirremetti, għandha tingħata attenzjoni biex il-pazjent ma jiġbidx il-vomtu man-nifs. L-użu ta antagonist tal-oppjojdi (i.e., naloxone) hu rakkomandat, minkejja l-effett modest li jista jkollu li jreġġa lura s-sintomi respiratorji ta buprenorphine meta mqabbel mal-effetti tiegħu fuq issustanzi agonisti sħaħ tal-oppjojdi. Jekk jintuża naloxone, iż-żmien twil tal-azzjoni ta buprenorphine għandu jiġi kkunsidrat meta jiġi determinat it-tul tal-kura u s-sorveljanza medika meħtieġa biex jitreġġgħu lura l-effetti ta doża eċċessiva. Naloxone jista jitneħħa b mod aktar rapidu minn buprenorphine, u dan jippermetti li s- sintomi ta doża eċċessiva ta buprenorphine li qabel kienu kkontrollati jerġgħu jfeġġu u għalhekk jista' jkun hemm il-ħtieġa ta infużjoni kontinwa. Jekk infużjoni ma tkunx possibbli, jistgħu jkunu meħtieġa dożi ripetuti b naloxone. Dożi inizjali ta naloxone jistgħu jvarjaw sa 2 mg u jiġu ripetuti kull 2-3 minuti sakemm jinkiseb rispons sodisfaċenti, iżda m għandux jaqbeż doża tal-bidu ta 10 mg. Ir-rati ta infużjoni kontinwa b fil-vini għandhom jiġu titrati skont ir-rispons tal-pazjent. 5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI 5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi Kategorija farmakoterapewtika: Mediċini oħrajn tas-sistema nervuża, mediċini użati f disturbi ta vizzji ta dipendenza fuq id-droga, Kodiċi ATC: N07BC51. Mekkaniżmu ta azzjoni 26

27 Buprenorphine huwa agonist/antagonist parzjali tal-oppjojdi li jeħel mar-riċetturi µ u κ (kappa) taloppjojdi tal-moħħ. L-attività tiegħu fil-kura ta manteniment tal-oppjojd hi attribwita għallproprjetajiet riversibbli bil-mod mar-riċetturi µ tal-oppjojd li, fuq perjodu twil, jista jnaqqas il-ħtieġa ta drogi f pazjenti li huma vvizzjati. Effetti massimi tal-agonisti tal-oppjojd ġew osservati waqt studji farmakoloġiċi kliniċi f persuni dipendenti fuq l-oppjojdi. Naloxone hu antagonist f riċetturi µ tal-oppjojd. Meta jingħata b mod orali jew taħt l-ilsien fid-dożi tas-soltu lil pazjenti li jkollhom sintomi ta meta wieħed jieqaf jieħu l-oppjojdi, naloxone ftit li xejn juri effett farmakoloġiku minħabba l-metaboliżmu first pass kważi komplet tiegħu. Madankollu, meta jingħata ġol-vina lil persuni dipendenti fuq l-oppjojdi, il-preżenza ta naloxone f Suboxone tipproduċi effetti notevoli ta antagonisti tal-oppjojdi u sintomi ta meta wieħed jieqaf jieħu l-oppjojdi, u b hekk tiskoraġġixxi l-abbuż tad-droga minn ġol-vina. Effikaċja klinika Dejta dwar l-effikaċja u s-sigurtà għal buprenorphine/naloxone nkisbu fil-biċċa l-kbira tagħhom minn prova klinika li damet sena, li kienet tinkludi paragun ta 4 ġimgħat double-blind li fih il-parteċipanti ntgħażlu b mod każwali, ta buprenorphine/naloxone, buprenorphine u plaċebo, segwit minn studju dwar is-sigurtà ta buprenorphine/naloxone li dam 48 ġimgħa. F din il-prova, 326 persuna li kienu dipendenti fuq l-eroina ġew assenjati b mod każwali jew 16-il mg buprenorphine/naloxone kuljum, jew 16-il mg ta buprenorphine kuljum jew plaċebo. Għal persuni li ġew assenjati b mod każwali għal xi waħda minn dawn il-kuri attivi, l-għoti tad-dożi beda bi 8 mg ta buprenorphine f Jum 1, segwit minn 16-il mg (żewġ dożi ta 8 mg) ta buprenorphine f Jum 2. F Jum 3, dawk li ntgħażlu b mod każwali biex jirċievu buprenorphine/naloxone, inqalbu għall-pillola kombinata. Dawn il-persuni ġew eżaminati kuljum fil-klinika (mit-tnejn sal-ġimgħa) għal evalwazzjonijiet dwar id-doża u l-effikaċja. Dożi li setgħu jittieħdu d-dar ġew ipprovduti għal tmiem il-ġimgħa. Il-paragun tal-istudju ewlieni kien li jevalwa l-effikaċja ta buprenorphine u buprenorphine/naloxone individwalment kontra l-plaċebo. Ilperċentwal tal-kampjuni tal-awrina li ttieħdu tliet darbiet fil-ġimgħa li kienu negattivi għal oppjojdi mhux tal-istudju kienet statistikament ogħla kemm għal buprenorphine/naloxone kontra l-plaċebo (p <0.0001) kif ukoll għal buprenorphine kontra l-plaċebo (p <0.0001). Fi studju double-blind, double-dummy, tat-tip grupp parallel, li qabbel soluzzjoni etanolika ta buprenorphine ma kontroll attiv ta agonist sħiħ, 162 persuna ntgħażlu b mod każwali biex jirċievu s- soluzzjoni etanolika ta buprenorphine taħt l-ilsien f doża ta 8 mg/kuljum (doża li hi bejn wieħed u ieħor paragunabbli ma doża ta 12-il mg/kuljum ta buprenorphine/naloxone), jew żewġ dożi relattivament baxxi ta kontroll attiv, li wieħed minnhom kien baxx biżżejjed biex iservi bħala alternattiva għall-plaċebo, waqt il-fażi ta induzzjoni ta minn 3 sa 10 ijiem, fażi ta manteniment ta 16-il ġimgħa u fażi ta detossifikazzjoni ta 7 ġimgħat. Buprenorphine ġie ttitrat għal doża ta manteniment sa Jum 3; id-dożi tal-kontroll attiv ġew ittitrati aktar bil-mod. Ibbażat fuq iż-żamma filkura u l-perċentwali ta kampjuni tal-awrina li ttieħdu tliet darbiet fil-ġimgħa li kienu negattivi għal oppjojdi mhux tal-istudju, buprenorphine kien aktar effettiv mid-doża baxxa tal-kontroll, biex iżomm persuni dipendenti fuq l-eroina fil-kura u li jnaqqas l-użu tagħhom tal-oppjojdi waqt il-kura. L- effettività ta buprenorphine 8 mg kuljum kienet simili għal dik tad-doża moderata tal-kontroll attiva, iżda l-ekwivalenza ma ntwerietx. 5.2 Tagħrif farmakokinetiku Buprenorphine Assorbiment Meta jittieħed b mod orali, buprenorphine jgħaddi minn metaboliżmu first-pass b N dealkylation u glukurokonjugazzjoni fil-musrana ż-żgħira u l-fwied. Għalhekk l-użu ta dan il-prodott mediċinali mill-ħalq mhuwiex adattat. L-ogħla konċentrazzjonijiet fil-plażma jintlaħqu 90 minuta wara l-għoti taħt l-ilsien. Il-livelli ta buprenorphine fil-plażma żdiedu bid-doża taħt l-ilsien ta buprenorphine/naloxone. Kemm is-c max kif 27

28 ukoll l-auc ta buprenorphine żdiedu maż-żieda fid-doża (fil-medda ta 4-16-il mg), għalkemm iżżieda kienet inqas minn dik proporzjonali għad-doża. Parametru Farmakokinetiku Suboxone 4 mg Suboxone 8 mg Suboxone 16-il mg C max ng/ml 1.84 (39) 3.0 (51) 5.95 (38) AUC 0-48 siegħa ng/ml (35) (43) (33) Distribuzzjoni L-assorbiment ta buprenorphine jiġi segwit minn fażi mgħaġla ta distribuzzjoni (half-life taddistribuzzjoni ta minn sagħtejn sa 5 sigħat). Bijotrasformazzjoni u eliminazzjoni Buprenorphine jiġi metabolizzat minn 14-N-dealkylation u glukurokonjugazzjoni tal-molekula oriġinali u l-metabolit dealkylated. Dejta klinika tikkonferma li CYP3A4 hi responsabbli għal N-dealkylation ta buprenorphine. N-dealkylbuprenorphine hu agonist ta µ-oppjoid b attività intrinsika dgħajfa. L-eliminazzjoni ta buprenorphine hi bi- jew tri-esponenzjali, u għandha half-life medja mill-plażma ta 32 siegħa. Buprenorphine jiġi eliminat fl-ippurgar permezz ta tneħħija biljari tal-metaboliti glukurokonjugati (70%), u l-bqija jiġi eliminat fl-awrina. Naloxone Assorbiment u distribuzzjoni Wara l-għoti ġol-vina, naloxone jiġi ddistribwit malajr (half-life tad-distribuzzjoni ta ~ 4 minuti). Wara l-għoti orali, naloxone bilkemm ikun jista jiġi osservat fil-plażma; wara l-għoti taħt l-ilsien ta buprenorphine/naloxone, il-konċentrazzjonijiet ta naloxone fil-plażma jkunu baxxi u jonqsu malajr. Bijotrasformazzjoni Il-prodott mediċinali jiġi metabolizzat fil-fwied, primarjament permezz ta konjugazzjoni ta glucuronide, u jiġi eliminat fl-awrina. Naloxone għandu half-life medja mill-plażma ta 1.2 siegħa. Popolazzjonijiet speċjali Anzjani L-ebda dejta farmakokinetika mhi disponibbli dwar pazjenti anzjani. Indeboliment tal-kliewi It-tneħħija mill-kliewi għandha rwol relattivament żgħir (~ 30%) fit-tneħħija globali ta buprenorphine/naloxone. L-ebda tibdil fid-doża mhu meħtieġ ibbażat fuq il-funzjoni tal-kliewi, iżda l- kawtela hi rakkomandata meta jingħata dożaġġ lil persuni b indeboliment sever tal-kliewi (ara sezzjoni 4.3). Indeboliment epatiku L-effett ta 'indeboliment epatiku fuq il-farmakokinetika ta' buprenorphine u naloxone ġew evalwati fi studju ta wara t-tqegħid fis-suq. Tabella 3 tagħti fil-qosor ir-riżultati minn prova klinika li fiha l-espożizzjoni wara l-għoti ta 'doża waħda ta' Suboxone 2.0 / 0.5mg (buprenorphine / naloxone) pillola taħt l-ilsien ġiet iddeterminata f'individwi b'saħħithom, u f'individwi b'indeboliment epatiku. 28

29 Tabella 3. L-effett ta 'indeboliment epatiku fuq parametri farmakokinetiċi ta' buprenorphine u naloxone wara l-għoti ta SUBOXONE (bidla relattiva għal individwi b'saħħithom) PK Parametru Indeboliment tal-fwied ħafif (Child-Pugh Klassi A) (n = 9) Indeboliment tal-fwied Moderat (Child-Pugh Klassi B) (n = 8) Indeboliment tal-fwied Sever (Child-Pugh Klassi C) (n = 8) Buprenorphine C max żieda ta 1.2 darbiet żieda ta 1.1 darbiet żieda ta 1.7 darbiet AUC last Simili għall-kontroll żieda ta 1.6 darbiet żieda ta 2.8 darbiet Naloxone C max Simili għall-kontroll żieda ta 2.7 darbiet żieda ta 11.3 darbiet AUC last tnaqqis ta 0.2 darbiet żieda ta 3.2 darbiet żieda ta 14.0 darbiet Kollox ma 'kollox, l-espożizzjoni ta buprenorphine fil-plażma żdiedet b'madwar 3 darbiet f'pazjenti b'funzjoni epatika indebolita severament, filwaqt li l- espożizzjoni ta naloxone fil-plażma żdiedet b 14 il darba b'funzjoni epatika indebolita severament. 5.3 Tagħrif ta qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà L-użu flimkien ta buprenorphine u naloxone ġiet investigata fi studji dwar it-tossiċità fl-annimali b dożi akuti u ripetuti (sa 90 jum fil-firien). L-ebda żieda sinerġistika fit-tossiċità ma ġiet osservata. Effetti mhux mixtieqa kienu bbażati fuq l-attività farmakoloġika magħrufa ta sustanzi oppjojdi agonisti u/jew antagonistiċi. L-użu flimkien (4:1) ta buprenorphine hydrochloride u naloxone hydrochloride ma kienx mutaġeniku f assaġġ ta mutazzjoni batterjali (test ta Ames), u ma kienx klastoġeniku in vitro f assaġġ ċitoġenetiku f limfoċiti umani jew f test tal-mikronukleu ġol-vini fil-firien. Studji dwar ir-riproduzzjoni bl-għoti orali ta buprenorphine:naloxone (proporzjon ta 1:1) indikaw li l-embrijoletalità seħħet fil-firien fil-preżenza ta tossiċità materna bid-dożi kollha. L-inqas doża studjata kienet tirrappreżenta multipli ta espożizzjoni ta 1x għal buprenorphine u 5x għal naloxone, bl-ogħla doża terapewtika fil-bniedem ikkalkulata fuq bażi ta mg/m². L-ebda tossiċità waqt l-iżvilupp ma ġiet osservata fil-fniek f dożi li kienu tossiċi għall-omm. Flimkien ma dan, l-ebda teratoġeniċità ma ġiet osservata la fil-firien u lanqas fil-fniek. Ma sar l-ebda studju bi buprenorphine/naloxone waqt u wara t-twelid; madankollu, l-għoti orali ta buprenorphine lill-ommijiet f dożi għoljin waqt it-tqala u t-treddigħ irriżulta fi ħlas diffiċli (possibbli bħala riżultat tal-effett sedattiv ta buprenorphine), mortalità għolja ta frieħ tat-twelid u dewmien żgħir fl-iżvilupp ta xi funzjonijiet newroloġiċi (rifless li jqumu fuq l-erba saqajn wara li jitpoġġew wiċċhom il fuq u rispons meta jiġu maħsuda) fil-firien tat-twelid. L-għoti ta buprenorphine mad-dieta fil-firien f livelli ta doża ta 500 ppm jew aktar, ipproduċa tnaqqis fil-fertilità li dehret minn rati mnaqqsa ta konċepiment femminili. Doża mad-dieta ta 100 ppm (esponiment stmat li hu madwar 2.4x għal buprenorphine b doża fil-bniedem ta 24 mg ta buprenorphine/naloxone fuq bażi tal-auc, il-livelli ta naloxone fil-plażma kienu taħt il-limitu ta osservazzjoni fil-firien) ma kellha l-ebda effett avvers fuq il-fertilità femminili. Twettaq studju dwar il-kanċeroġeniċità bi buprenorphine/naloxone fil-firien b dożi ta 7, 30 u 120 mg/kg/kuljum, b multipli ta esponimenti stmati ta minn 3 sa 75 darba, ibbażat fuq id-doża ta kuljum ta 16-il mg fil-bniedem mogħtija taħt l-ilsien ikkalkulata fuq bażi ta mg/m². Żidiet statistikament sinifikanti fl-inċidenza ta adenomi ta ċelluli interstizjali (ta Leydig) testikulari beninni ġew osservati fil-gruppi kollha tad-dożaġġ. 29

30 6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU 6.1 Lista ta eċċipjenti Lactose monohydrate Mannitol Maize starch Povidone K 30 Citric acid anhydrous Sodium citrate Magnesium stearate Acesulfame potassium Togħma naturali ta lumi u lime 6.2 Inkompatibilitajiet Mhux applikabbli. 6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali 3 snin. 6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna Din il-mediċina m għandhiex bżonn ħażna speċjali. 6.5 In-natura tal-kontenitur u ta dak li hemm ġo fih 7 pillola f pakketti tal-folji tan-karta/aluminju/nylon/aluminju/pvc. 28 pillola f pakketti tal-folji tan-karta/aluminju/nylon/aluminju/pvc. Jista jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għall-skop kummerċjali. 6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema Kull prodott mediċinali mhux użat jew skart għandu jintrema skont ir-rekwiżiti lokali 7. DETENTUR TA L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ Indivior Europe Limited 27 Windsor Place Dublin 2 Irlanda 8. NUMRU(I) TA L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ EU/1/06/359/003 EU/1/06/359/ DATA TA L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TA L-AWTORIZZAZZJONI Data ta l-ewwel awtorizzazzjoni: 26 ta Settembru, 2006 Data ta l-aħħar tiġdid: 26 ta Settembru

31 10. DATA TA REVIŻJONI TAT-TEST Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinsab fuq is-sit elettroniku ta l-aġenzija Ewropeja għall- Mediċini 31

32 1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI Suboxone 16 mg/4 mg pilloli ta taħt l-ilsien 2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA Kull pillola taħt l-ilsien fiha 16 mg ta buprenorphine (bħala hydrochloride) u 4 mg ta naloxone (bħala hydrochloride dihydrate). Eċċipjenti b effett magħruf: Kull pillola għal taħt l-ilsien fiha mg ta lactose (kif monohydrate) Għal il-lista kompluta ta eċċipjenti ara sezzjoni GĦAMLA FARMAĊEWTIKA Pillola għal taħt l-ilsien Abjad pilloli bikonvessi round ta ' 10.5 mm bil" N16 " imnaqqxa fuq in-naħa waħda. 4. TAGĦRIF KLINIKU 4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi Kura ta sostituzzjoni għal dipendenza fuq drogi li fihom l-oppjojdi, f qafas ta kura medika, soċjali u psikoloġika. L-intenzjoni tal-komponent naloxone hu biex jiskoraġġixxi l-użu ħażin ta għoti ġol-vina. Il-kura hi maħsuba għall-użu f persuni adulti u adoloxxenti li għandhom aktar minn 15-il sena li jkunu qablu li jiġu kkurati għall-vizzju. 4.2 Pożologija u metodu ta kif għandu jingħata Il-kura għandha tkun taħt is-superviżjoni ta tabib b esperjenza fl-immaniġġjar ta dipendenza/vizzju fuq l-oppjati. Prekawzjonijiet li għandhom jittieħdu qabel l-induzzjoni Qabel il-bidu tal-kura, għandha tingħata konsiderazzjoni għat-tip ta dipendenza fuq l-oppjojdi (i.e. oppjojd li jaħdem fit-tul jew għal żmien qasir), iż-żmien meta l-oppjojd intuża l-aħħar u l-grad ta dipendenza fuq l-oppjojdi. Biex jiġi evitat li jseħħu sintomi ta meta wieħed jieqaf jieħu d-drogi, l- induzzjoni bi buprenorphine/naloxone jew buprenorphine biss għandha ssir meta sinjali oġġettivi u ċari ta sintomi ta meta tieqaf tieħu d-drogi jkunu evidenti (muri pereżempju b punteġġ li jindika rtirar ħafif għal moderat fuq l-iskala ta Rtirar tal-oppjojde Kliniku vvalidata; COWS). o o Għal pazjenti dipendenti fuq l-eroina jew oppjojdi li jaħdmu għal żmien qasir, l-ewwel doża ta buprenorphine/naloxone għandha tittieħed meta jidhru sinjali ta sintomi ta meta wieħed jieqaf jieħu d-drogi, iżda mhux inqas minn 6 sigħat wara li l-pazjent jkun uża l-oppjojdi l-aħħar. Għal pazjenti li jkunu qed jirċievu l-methadone, id-doża tal-methadone għandha titnaqqas għal massimu ta 30 mg/kuljum qabel ma tinbeda terapija bi buprenorphine/naloxone. Il-half-life twila ta methadone għandha tiġi kkunsidrata meta tibda l-kura bi buprenorphine/naloxone. L- ewwel doża ta buprenorphine/naloxone għandha tittieħed biss meta jidhru sinjali ta sintomi ta meta wieħed jieqaf jieħu d-drogi, iżda mhux inqas minn 24 siegħa wara li l-pazjent ikun uża l- methadone l-aħħar. Buprenorphine jista jikkawża sintomi bħal meta wieħed jieqaf jieħu d-drogi f pazjenti dipendenti fuq il-methadone. 32

33 Pożoloġija Terapija tal-bidu (induzzjoni) Id-doża tal-bidu rakkomandata f persuni adulti u adolexxenti li għandhom iżjed minn 15-il sena hi ta pillola waħda sa żewġ pilloli Suboxone ta 2 mg/0.5 mg. Pillola waħda sa żewġ pilloli ta Suboxone ta 2 mg/0.5 mg addizzjonali jistgħu jingħataw fl-ewwel ġurnata skont il-ħtieġa tal-pazjent individwali. Matul il-bidu tal-kura, is-superviżjoni ta kuljum tad-dożaġġ hi rakkomandata biex jiġi żgurat ittqegħid kif suppost taħt l-ilsien tad-doża u biex jiġi osservat ir-rispons tal-pazjent għall-kura bħala gwida għal titrazzjoni effettiva tad-doża skont l-effett kliniku. Aġġustment tad-dożaġġ u terapija ta manteniment Wara l-induzzjoni tal-kura fl-ewwel ġurnata, il-pazjent għandu jiġi stabbilizzat għal doża ta manteniment matul il-ftit jiem ta wara billi progressivament taġġusta d-doża skont l-effett kliniku talpazjent individwali. Titrazzjoni tad-doża pass pass ta 2-8 mg buprenorphine hi ggwidata minn evalwazzjoni mill-ġdid tal-istat kliniku u psikoloġiku tal-pazjent, u m għandhiex taqbeż doża massima waħda ta kuljum ta 24 mg buprenorphine. Dożaġġ inqas minn ta kuljum Wara li tkun inkisbet stabbilizzazzjoni sodisfaċenti, il-frekwenza tad-dożaġġ tista titnaqqas għal dożaġġ kull jumejn b ammont ta doża li jkun id-doppju tad-doża ta kuljum ittitrata individwalment. Pereżempju, pazjent stabbilizzat biex jirċievi doża ta kuljum ta 8 mg buprenorphine jista jingħata 16 mg buprenorphine kull jumejn, mingħajr ma jieħu l-ebda doża fil-jiem ta bejniethom. F xi pazjenti, wara li tkun inkisbet stabbilizzazzjoni sodisfaċenti, il-frekwenza tad-dożaġġ tista titnaqqas għal 3 darbiet fil-ġimgħa (pereżempju t-tnejn, l-erbgħa u l-ġimgħa). Id-doża tat-tnejn u l-erbgħa għandha tkun darbtejn tad-doża ta kuljum ittitrata individwalment, u d-doża ta nhar ta Ġimgħa għandha tkun tliet darbiet tad-doża ta kuljum ittitrata individwalment, mingħajr ma tittieħed l-ebda doża fil-jiem ta bejniethom. Madanakollu, id-doża li għandha tingħata fi kwalunkwe ġurnata m għandhiex taqbeż 24 mg buprenorphine. Pazjenti li jeħtieġu doża ttitrata kuljum > 8 mg buprenorphine/jum għandhom mnejn ma jsibux li dan il-programm ta kura jkun adattat. Proċess ta twaqqif tal-kura Wara li tkun inkisbet stabbilizzazzjoni sodisfaċenti, jekk il-pazjent jaqbel, id-dożaġġ jista jitnaqqas gradwalment għal doża ta manteniment aktar baxxa; f xi każijiet favorevoli, il-kura tista titwaqqaf. Id-disponibilità ta dożi ta 2 mg/0.5 mg u 8 mg/2 mg tippermetti li ssir titrazzjoni l isfel tad-dożaġġ. Għal pazjenti li jistgħu jkunu jeħtieġu doża iktar baxxa ta buprenorphine, tista tintuża doża ta 0.4 mg ta buprenorphine. Il-pazjenti għandhom jiġu mmonitorjati wara l-proċess tat-twaqqif tal-kura minħabba l-potenzjal ta rikaduta. Popolazzjonijiet speċjali Anzjani Is-sigurtà u effikaċja ta buprenorphine/naloxone f pazjenti anzjani li jkollhom iktar minn 65 sena ma ġewx determinati. L-ebda rakkomandazzjoni fuq il-pożoloġija ma tista tingħata. Indeboliment tal-fwied Testijiet tal-funzjoni tal-fwied fil-linja bażi u dokumentazzjoni tal-istat tal-epatite virali huma rakkomandati qabel ma tinbeda t-terapija. Pazjenti li jkunu pożittivi għal epatite virali, li jkunu qed jieħdu prodotti mediċinali fl-istess ħin (ara sezzjoni 4.5) u/jew li għandhom disfunzjoni eżistenti talfwied, huma f riskju ta ħsara fil-fwied aċċelerata. Monitoraġġ regolari tal-funzjoni tal-fwied hu rakkomandat (ara sezzjoni 4.4). L ż-żewġ sustanzi attivi ta 'Suboxone, buprenorphine u naloxone, huma metabolizzat b mod estensiv fil-fwied, u il-livelli fil-plażma nstabu li jkunu ogħla kemm għall buprenorphine u naloxone f pazjenti b indeboliment epatiku moderat u sever. Il-pazjenti għandhom jiġu mmonitorjati għal sinjali u sintomi ta 'preċipitat ta irtirar ta opjojdi, tossiċità jew doża eċċessiva kkawżata minn livelli miżjuda ta' naloxone u / jew buprenorphine. Billi l-farmakokinetika ta buprenorphine/naloxone tista tinbidel f pazjenti b indeboliment epatiku, dożi inizjali iktar baxxi u titrazzjoni bir-reqqa tad-doża f pazjenti b indeboliment epatiku ħafif sa 33

34 moderat huma rakkomandati (ara sezzjoni 5.2). Buprenorphine/naloxone hu kontraindikat f pazjenti b'indeboliment epatika severa (ara sezzjoni 4.3 u 5.2). Indeboliment tal-kliewi Modifika ta buprenorphine/naloxone doża mhux meħtieġ f pazjenti b indeboliment tal-kliewi. Ilkawtela hi rakkomandata meta jingħataw dożi lil pazjenti b indeboliment sever tal-kliewi (eliminazzjoni tal-kreatinina < 30 ml/min) (ara sezzjonijiet 4.4 u 5.2). Popolazzjoni pedjatrika Is-sigurtà u effikaċja ta buprenorphine/naloxone fi tfal ta inqas minn 15-il sena ma ġewx determinati. Dejta mhux disponibbli. Metodu ta kif għandu jingħata It-tobba għandhom iwissu lil pazjenti li l-għoti minn taħt l-ilsien hu l-uniku mod effettiv u sigur ta kif jingħata dan il-prodott mediċinali (ara sezzjoni 4.4). Il-pillola għandha titpoġġa taħt l-ilsien sakemm tinħall għal kollox. Il-pazjenti m għandhomx jibilgħu jew jikkonsmaw ikel jew xorb sakemm il-pillola tkun inħallet kompletament. Id-doża hi magħmula minn pilloli Suboxone multipli ta qawwiet differenti, li tista tittieħed kollha flistess ħin jew tinqasam f żewġ porzjonijiet indaqs; it-tieni porzjon għandu jittieħed dritt wara li l- ewwel porzjon ikun inħall. 4.3 Kontraindikazzjonijiet Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fissezzjoni 6.1. Insuffiċjenza respiratorja severa Indeboliment epatiku sever Alkoħoliżmu akut jew delirium tremens. Għoti konkomitanti ta 'antagonisti ta opjojdi (naltrexone, nalmefene) għat-trattament ta' dipendenza fuq l- alkoħol jew l- oppjojdi. 4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu Użu ħażin, abbuż u devjazzjoni Buprenorphine jista jintuża ħażin jew jiġi abbużat bħal oppjojdi oħrajn, legali jew illegali. Xi riskji ta użu ħażin u abbuż jinkludu doża eċċessiva, firxa ta infezzjonijiet virali li jittieħdu mid-demm jew lokalizzati u sistemiċi, tnaqqis respiratorju u ħsara epatika. L-użu ħażin ta buprenorphine minn xi ħadd li ma jkunux il-pazjent intenzjonat, joħloq ir-riskju addizzjonali ta individwi ġodda li jsiru dipendenti fuq il-mediċina li jużaw buprenorphine bħala l-mediċina primarja ta abbuż, u dan jista jseħħ jekk il-mediċinali prodott titqassam għal użu illegali direttament mill-pazjent intenzjonat jew jekk il-mediċina ma tkunx imħarsa kontra s-serq. Trattament sottottimali bi buprenorphine/naloxone jista jwassal għal użu mhux xieraq tal-mediċina mill-pazjent, li jista jikkaġuna li l-pazjent jieħu doża eċċessiva jew ma jibqax jieħu t-trattament. Pazjent li hu sottodożat bi buprenorphine/naloxene jista jibqa jirrispondi għal sintomi mhux ikkontrollati ta meta wieħed jieqaf jieħu d-drogi billi jieħu oppjojdi, alkoħol jew ipnotiċi sedattivi oħra bħal benzodiazepines minn jeddu. Biex jitnaqqas ir-riskju ta użu ħażin, abbuż u devjazzjoni, it-tobba għandhom jieħdu prekawzjonijiet xierqa meta jagħtu riċetta u jqassmu buprenorphine, bħal li jevitaw li jagħtu riċetti ġodda multipli kmieni fil-kura, u li jagħmlu viżti fejn isegwu lil pazjenti b monitoraġġ kliniku li jkun adattat għallbżonnijiet tal-pazjent. L-użu flimkien ta buprenorphine ma naloxone f Suboxone hu intenzjonat biex jiskoraġġixxi l-użu ħażin u l-abbuż ta buprenorphine. L-użu ħażin għal ġol-vini jew ġol-imnieħer ta Suboxone hu mistenni li jkun inqas probabbli milli bi buprenorphine waħdu billi naloxone f Suboxone jista 34

35 jikkawża sintomi bħal meta wieħed jieqaf jieħu d-drogi f individwi dipendenti fuq l-eroina, ilmethadone jew agonisti oħrajn tal-oppjojdi. Depressjoni respiratorja Numru ta każijiet ta mewt minħabba depressjoni respiratorja ġew irrappurtati, partikularment meta buprenorphine ntuża flimkien ma benzodiazepines (ara sezzjoni 4.5) jew meta buprenorphine ma ntużax skont l-informazzjoni fuq ir-riċetta. Imwiet ġew irrappurtati wkoll b rabta mal-għoti fl-istess ħin ta buprenorphine u dipressanti oħra bħal alkoħol jew oppjojdi oħrajn. Jekk buprenorphine jingħata lil xi individwu li mhuwiex dipendenti fuq oppjojdi, li mhuwiex tolleranti għall-effetti tal-oppjojdi, jista jseħħ indeboliment respiratorju li jista jkun fatali. Dan il-prodott għandu jintuża b kawtela f pazjenti bl-ażma jew insuffiċjenza respiratorja (eż. mard pulmonari ostruttiv kroniku, allarm pulmonari, tnaqqis fir-riserva respiratorja, ipoksija, iperkapnija, indeboliment respiratorju li kien jeżisti qabel jew kifoskoljożi (kurvatura tal-ispina li twassal għal qtugħ ta nifs potenzjali)). Buprenorphine/naloxone jista jikkawża indeboliment respiratorju sever u li possibilment jista jkun fatali fi tfal u fuq persuni mhux dipendenti fil-każ ta inġestjoni aċċidentali jew deliberata. Il-pazjenti għandhom jiġu avżati biex jaħżnu l-folja b mod sikur, biex qatt ma jiftħu l-folja minn qabel, biex iżommuhom fejn ma jintlaħqux mit-tfal u minn membri oħra tal-familja, u biex ma jiħdux din ilmediċina quddiem it-tfal. Fil-każ ta' inġestjoni aċċidentali jew suspett ta inġestjoni għandha tiġi kkuntattjata unità tal-emerġenza minnufih. Depressjoni tas-cns Buprenorphine/naloxone jistgħu jikkawżaw ngħas, partikularment meta jittieħdu flimkien mal-alkoħol jew ma depressanti tas-sistema nervuża ċentrali (bħal kalmanti, sedattivi jew mediċini ipnotiċi) (ara sezzjoni 4.5). Dipendenza Buprenorphine hu agonist parzjali fir-riċettur μ (mu) tal-oppjojd u l-għoti fit-tul jikkawża dipendenza tat-tip tal-oppjojdi. Studji fl-annimali, kif ukoll l-esperjenza klinika, urew li buprenorphine jista jipproduċi dipendenza, iżda f livell aktar baxx minn agonist sħiħ, eż. morfina. It-twaqqif f daqqa tal-kura mhuwiex rakkomandat għax jista jirriżulta f sindrome bħal meta wieħed jieqaf jieħu d-drogi, li l-bidu tiegħu jista jdum ma jseħħ. Epatite u avvenimenti epatiċi Każijiet ta ħsara akuta fil-fwied ġew irrappurtati f persuni li kellhom il-vizzju ta dipendenza fuq l- oppjojdi, kemm fil-provi kliniċi kif ukoll f rapporti dwar reazzjonijiet avversi wara t-tqegħid fis-suq. It-tip ta anormalitajiet ivarja minn żidiet temporanji mingħajr sintomi ta transaminases fil-fwied sa rapporti ta każijiet ta insuffiċjenza tal-fwied, nekrożi tal-fwied, is-sindromu epatorenali, enċefalopatija tal-fwied u mewt. F ħafna każijiet, il-preżenza ta indeboliment mitokondrijali (mard ġenetiku, anormalitajiet fl-enżimi tal-fwied li kienu jeżistu minn qabel, infezzjoni bil-virus tal-epatite B jew epatite Ċ, abbuż mill-alkoħol, anoressija, l-użu fl-istess ħin ta mediċini oħrajn potenzjalment epatotossiċi) u l-użu ma jaqtax tal-injettar tad-droga, jista jkollhom rwol kawżattiv jew kontributorju. Dawn il-fatturi bażiċi għandhom jiġu kkunsidrati qabel ma tingħata riċetta għal buprenorphine/naloxone u waqt il-kura. Meta jkun hemm suspett ta avveniment epatiku, ikun hemm bżonn ta evalwazzjoni bijoloġika u etjoloġika addizzjonali. Skont ir-riżultati, il-prodott mediċinali jista jitwaqqaf b kawtela biex jiġu evitati sintomi bħal meta wieħed jieqaf jieħu d-drogi u biex jiġi evitat li l-persuna terġa tibda tuża drogi illegali. Jekk il-kura titkompla, il-funzjoni tal-fwied għandha tiġi mmonitorjata mill-qrib. Kawża tas-sindrome ta meta wieħed jieqaf jieħu l-oppjojdi Meta tinbeda l-kura bi buprenorphine/naloxone, it-tabib għandu jkun konxju tal-profil agonist parzjali ta buprenorphine u li jista jikkawża sintomi bħal meta wieħed jieqaf jieħu d-drogi f pazjenti li huma dipendenti fuq l-oppjojdi, b mod partikulari jekk tingħata inqas minn 6 sigħat wara l-aħħar użu taleroina jew oppjojd ieħor li jaħdem għal żmien qasir, jew jekk tingħata inqas minn 24 siegħa wara l- 35

36 aħħar doża ta methadone. Żgur li l-pazjenti għandhom jiġu mmonitorjati matul il-perjodu li fih jaqilbu minn buprenorphine jew methadone għal buprenorphine/naloxone minħabba li ġew irrappurtati sintomi bħal meta wieħed jieqaf jieħu d-drogi. Biex wieħed jevita li jikkawża sintomi bħal meta wieħed jieqaf jieħu d-drogi għandha ssir induzzjoni bi buprenorphine/naloxone meta sinjali oġġettivi ta sintomi ta meta wieħed jieqaf jieħu d-drogi jkunu evidenti (ara sezzjoni 4.2). Dawn is-sintomi bħal meta wieħed jieqaf jieħu d-drogi jistgħu jiġu assoċjati wkoll ma dożaġġ li jkun inqas mill-aħjar wieħed li jista jingħata. Indeboliment tal-fwied L-effett ta 'indeboliment epatiku fuq il-farmakokinetika ta' buprenorphine u naloxone ġew evalwati fistudju ta wara t-tqegħid fis-suq. Billi kemm buprenorphine u naloxone huma metabolizzat b'mod estensiv, il-livelli fil-plażma instabu li kienu ogħla kemm għal buprenorphine kif ukoll għal naloxone f'pazjenti b'indeboliment moderat u sever epatiku wara għoti ta 'doża waħda. Il-pazjenti għandhom jiġu mmonitorjati għal sinjali u sintomi ta 'preċipitat ta irtirar ta opjojdi, tossiċità jew doża eċċessiva kkawżata minn livelli miżjuda ta' naloxone u / jew buprenorphine. Il-pilloli taħt l-ilsien ta Suboxone għandhom jintużaw b'kawtela f'pazjenti b'indeboliment epatiku moderat (ara sezzjoni 4.3 u 5.2). F'pazjenti b'insuffiċjenza severa tal-fwied l-użu ta 'buprenorphine / naloxone hu kontraindikat. Indeboliment tal-kliewi L-eliminazzjoni mill-kliewi tista tiġi mtawla peress li 30% tad-doża mogħtija titneħħa permezz talkliewi. Metaboliti ta buprenorphine jakkumulaw f pazjenti b insuffiċjenza renali. Hija rrakkomandata l-kawtela meta jiġu dożati pazjenti b indeboliment sever tal-kliewi (eliminazzjoni tal-kreatinina <30 ml/min) (ara sezzjonijiet 4.2 u 5.2). L-użu fl-adolexxenti (Età ta 15-<18-il sena) Minħabba n-nuqqas ta dejta fl-adolexxenti (età 15-<18-il sena), il-pazjenti f dan il-grupp tal-età għandhom jiġu mmonitorjati aktar mill-qrib waqt il-kura. Inibituri ta CYP 3A Mediċini li jinibixxu l-enzima CYP3A4 jistgħu jirriżultaw f żieda fil-konċentrazzjonijiet ta buprenorphine. Jista jkun meħtieġ tnaqqis fid-doża ta buprenorphine/naloxone. Pazjenti li diġà jkunu ġew ikkurati b inibituri ta CYP3A4 għandu jkollhom id-doża tagħhom ta buprenorphine/naloxone ttitrata b kawtela billi doża mnaqqsa tista tkun biżżejjed f dawn il-pazjenti (ara sezzjoni 4.5). Twissijiet ġenerali relevanti għall-amministrazzjoni ta oppjojdi Oppjojdi jistgħu jipproduċu pressjoni baxxa ortostatika f pazjenti ambulatorji. L-oppjojdi jistgħu jgħollu l-pressjoni tal-fluwidu ċerebrospinali, liema ħaġa tista tikkawża aċċessjonijiet għalhekk l-oppjojdi għandhom jintużaw b kawtela f pazjenti b korriment fir-ras, leżjonijiet intrakranjali, ċirkostanzi oħrajn fejn il-pressjoni ċerebrospinali tista tiżdied, jew passat mediku ta aċċessjonijiet. L-oppjojdi għandhom jintużaw b kawtela f pazjenti bi pressjoni baxxa, b ipertrofija prostatika jew bi stenożi uretrali. Mijożi indotta mill-opjojdi, tibdil fil-livell tal-għarfien, jew tibdil fil-perċezzjoni tal-uġigħ bħala sintomu ta marda jistgħu jinterferixxu mal-evalwazzjoni ta pazjent jew joskuraw id-dijanjożi jew ilkors kliniku ta marda konkomittanti. L-oppjojdi għandhom jintużaw b kawtela f pazjenti b miksoedema, ipotirojdiżmu, jew insuffiċjenza kortikali adrenali (eż., marda ta Addison). L-oppjojdi ntwerew li jżidu l-pressjoni intrakoledokali, u għandhom jintużaw b kawtela f pazjenti b disfunzjoni tal-passaġġ biljari. 36

37 L-oppjojdi għandhom jingħataw b kawtela lil anzjani u lil pazjenti debilitati. L-użu konkomitanti ta inibituri ta monoamine oxidase (MAOI) jista' jipproduċi esaġerazzjoni taleffetti tal-opjojdi, abbażi tal-esperjenza bil-morfina (ara sezzjoni 4.5). Suboxone fih il-lactose. Pazjenti li għandhom problemi ereditarji rari ta intolleranza għal galactose, m għandhomx jieħdu din il-mediċina. 4.5 Interazzjoni ma prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta interazzjoni Suboxone m għandux jittieħed flimkien ma : xorb alkoħoliku jew mediċini li jkun fihom l-alkoħol, għax l-alkoħol iżid l-effett sedattiv ta buprenorphine (ara sezzjoni 4.7). Suboxone għandu jintuża b kawtela meta jingħata flimkien ma : o o o benzodiazepines: Din it-taħlita tista tirriżulta f mewt minħabba depressjoni respiratorja ta oriġini ċentrali. Għalhekk, id-dożaġġi għandhom jiġu limitati u din it-taħlita trid tiġi evitata f każijiet fejn ikun hemm riskju ta użu ħażin. Il-pazjenti għandhom jiġu mwissija li hu estremament perikoluż li jieħdu minn jeddhom benzodiazepines li ma jkunux ingħatawlhom b riċetta waqt li jkunu qed jieħdu dan il-prodott, u għandhom ukoll jiġu mwissija biex jużaw benzodiazepines flimkien ma dan il-prodott biss skont kif ikun qalilhom it-tabib tagħhom (ara sezzjoni 4.4). dipressanti oħrajn tas-sistema nervuża ċentrali, derivattivi oħrajn ta oppjojdi (eż. methadone, mediċini analġeżiċi u kontra s-sogħla), ċerti antidepressanti, antagonisti sedattivi ta riċettur H 1, barbiturati, mediċini kontra l-ansjetà minbarra benzodiazepines, mediċini newrolettiċi, clonidine u sustanzi relatati: dawn it-taħlitiet iżidu d-depressjoni tas-sistema nervuża ċentrali. Il-livell imnaqqas ta attenzjoni jista jagħmel is-sewqan u t-tħaddim tal-magni perikoluż għal dak li jkun. Barra minn hekk, analġesija adegwata tista tkun diffiċli biex tintlaħaq meta jingħata agonista oppjojde sħiħ f pazjenti li jirċievu buprenorphine/naloxone. Għaldaqstant, jeżisti l-potenzjal ta doża eċċessiva b agonista sħiħ, b mod speċjali meta jsiru tentattivi biex jingħelbu l-effetti agonisti parzjali ta buprenorphine, jew meta l-livelli tal-plasma ta buprenorphine jkunu qegħdin jonqsu. o naltrexone u nalmefene huma antagonista tal-opjojde li jista jimblokka l-effetti farmakoloġiċi ta buprenorphine. L-għoti konkomitanti matul kura b buprenorphine/naloxone hu kontraindikat, minħabba l-interazzjoni potenzjalment perikoluża li tista' tagħti bidu f'daqqa għal sintomi mtawla u intensi ta meta tieqaf tieħu l-opjojdi (ara sezzjoni 4.3). o o inibituri ta CYP3A4: studju dwar l-interazzjoni ta buprenorphine ma ketoconazole (inibitur qawwi ta CYP3A4) irriżulta f żieda fis-c max u fl-auc (erja taħt il-kurva) ta buprenorphine (madwar 50% u 70% rispettivament) u, b mod inqas notevoli, ta norbuprenorphine. Pazjenti li jirċievu Suboxone għandhom jiġu mmonitorjati mill-qrib, u jista jkollhom bżonn ta tnaqqis fid-doża jekk jiġi kkombinat ma inibituri qawwija ta CYP3A4 (eż. inibituri ta protease bħal ritonavir, nelfinavir jew indinavir jew antifungali azole bħal ketoconazole jew itraconazole, antibijotiċi makrolidi). indutturi ta CYP3A4: Użu fl-istess ħin ta indutturi ta CYP3A4 ma buprenorphine jista jnaqqas il-konċentrazzjonijiet ta buprenorphine fil-plasma, u dan jista jirriżulta f kura subottimali għal dipendenza fuq opjojdi b buprenorphine. Huwa rrakkomandat li l-pazjenti li jkunu qegħdin jirċievu buprenorphine/naloxone jiġu mmonitorjati mill-qrib jekk l-indutturi (eż. phenobarbital, carbamazepine, phenytoin, rifampicin) jingħataw fl-istess ħin. Jista jkun hemm bżonn li d-doża ta buprenorphine jew tal-induttur ta CYP3A4 tiġi aġġustata kif xieraq. 37

38 o l-użu fl-istess ħin ma inibituri ta monoamine oxidase (MAOI) jista jikkawża tħarrix tal-effetti tal-opjojdi, ibbażat fuq l-esperjenza bil-morfina. 4.6 Fertilità, tqala u treddigħ Tqala M hemmx dejta biżżejjed dwar l-użu ta Suboxone f nisa tqal. Studji f annimali urew effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva (ara sezzjoni 5.3). Ir-riskju potenzjali għall-bnedmin mhuwiex magħruf. Lejn l-aħħar ta tqala, buprenorphine jista jikkawża dipressjoni respiratorja fit-tarbija tat-twelid anki wara perjodu qasir ta għoti. L-għoti fit-tul ta buprenorphine matul l-aħħar tlett xhur tat-tqala jista jikkawża sindrome bħal meta wieħed jieqaf juża d-droga fit-tarbija tat-twelid (eż. ipertonja, rogħda fittrabi tat-twelid, aġitazzjoni fit-trabi tat-twelid, majoklonus jew konvulżjonijiet). Is-sindromu huwa ġeneralment imdewwem għal bosta sigħat sa bosta ġranet wara t-twelid. Minħabba l-ħalf-life twila ta buprenorphine, għandu jiġi kkunsidrat monitoraġġ neonatali għal diversi jiem lejn it-tmiem tat-tqala, sabiex jiġi evitat ir-riskju ta indeboliment respiratorju jew ta sindromu ta meta wieħed iwaqqaf il-mediċina f daqqa fost it-trabi tat-twelid. Barra minn hekk, l-użu ta buprenorphine/naloxone matul it-tqala għandu jiġi vvalutat mit-tabib. Buprenorphine/naloxone għandu jintuża biss matul it-tqala jekk il-benefiċċju potenzjali jegħleb irriskju potenzjali għall-fetu. Treddigħ Mhux magħruf jekk naloxone jiġix eliminat fil-ħalib tas-sider tal-bniedem. Buprenorphine u l- metaboliti tiegħu huma eliminati fil-ћalib tas-sider tal-bniedem. Instab li buprenorphine jinibixxi t- treddigħ fil-firien. Għalhekk, it-treddigħ għandu jitwaqqaf matul il-kura b Suboxone. Fertilità Studji fl-annimali wrew tnaqqis fil-fertilità femminili f dożi għoljin (esponiment sistemiku ta > 2.4 drabi tal-esponiment uman bid-doża massima rakkomandata ta 24 mg ta buprenorphine, ibbażat fuq l-auc). Ara sezzjoni Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni Buprenorphine/naloxone għandu effett żgħir sa moderat fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni meta jingħata lil pazjenti dipendenti fuq l-oppjojdi. Dan il-prodott jista jikkawża ngħas, sturdament, jew indeboliment fil-ħsieb, speċjalment matul l-induzzjoni tal-kura u l-aġġustament fid-doża. Jekk jittieħed flimkien mal-alkoħol jew dipressanti tas-sistema ċentrali nervuża, x aktarx li l-effett ikun aktar evidenti (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.5). Il-pazjenti għandhom jiġu mwissija dwar is-sewqan jew it-tħaddim ta makkinarju perikoluż f każ li buprenorphine/naloxone jaffettwa l-ħila tagħhom li jwettqu dawn l-attivitajiet. 4.8 Effetti mhux mixtieqa Sommarju tal-profil tas-sigurtà Ir-reazzjonijiet avversi assoċjati mal-kura li l-aktar ġew irrappurtati b mod komuni waqt il-provi kliniċi importanti ħafna kienu stitikezza u sintomi assoċjati komunement ma meta wieħed jieqaf jieħu d-drogi (i.e. nuqqas ta rqad, uġigħ ta ras, dardir, iperidrosi u uġigħ). Xi rapporti ta aċċessjoni, rimettar, dijarea, u testijiet tal-funzjoni tal-fwied b riżultat għoli kienu meqjusa bħala serji. Lista ta reazzjonijiet avversi miġbura f tabella Tabella 1 turi fil-qosor ir-reazzjonijiet avversi rrappurtati minn provi kliniċi importanti ħafna li fihom, 342 minn 472 pazjent (72.5%) irrappurtaw reazzjonijiet avversi u reazzjonijiet avversi rrappurtati waqt sorveljanza ta 'wara marketing. 38

39 Il-frekwenza tal-effetti sekondarji possibbli elenkata hawn taħt hi definita bl-użu tal-konvenzjoni li ġejja: Komuni ħafna ( 1/10), Komuni ( 1/100 sa <1/10), Mhux komuni ( 1/1,000 sa <1/100), Mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli. Tabella 1: Reazzjonijiet avversi assoċjati mal-kura rrappurtati fil-provi kliniċi u sorveljanza tassuq ta buprenorphine/naloxone Sistemi klassifika tal-organi Infezzjonijiet u infestazzjonijiet Disturbi tad-demm u tas-sistema limfatika Disturbi fis-sistema immuni Disturbi filmetaboliżmu u n- nutrizzjoni Komuni ħafna Komuni Mhux komuni Mhux magħruf Influwenza Infezzjoni Farinġite Rinite Disturbi psikjatriċi Nuqqas ta rqad Ansjetà Depressjoni Tnaqqis fil-libido Nervożità Taħseb b mod mhux normali Disturbi fis-sistema nervuża Disturbi fl-għajnejn disturb widna u labrynth Disturbi fil-qalb Disturbi vaskulari Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali Uġigħ ta ras Emigranja Sturdament Ipertonija Parestesija Ngħas Amblijopija Disturb filproduzzjoni taddmugħ Pressjoni għolja Twessigħ tal-arterji u tal-vini Sogħla Infezzjoni fl-apparat tal-awrina Infezzjoni vaġinali Anemija Lewkoċitosi Lewkopenija Limfadenopatija Tromboċitopenija Sensittività eċċessiva Nuqqas t aptit Ipergliċemija Iperlipidemija Ipogliċemija Ħolm anormali Aġitazzjoni Apatija Depersonalizzazzjoni Dipendenza fuq iddrogi Burdata ewforika Ostilità Amnesija aċċessjonijiet Iperkinesija Disturb fid-diskors Rogħda Konġuntivite Mijosi Anġina Pectoris Bradikardija Infart mijokardijaku Palpitazzjonijiet Takikardija Pressjoni baxxa Ażma Qtugħ ta nifs Titwib Xokk anafilattiku Alluċinazzjonijiet Enċefalopatija Epatika Sinkope Sturdament Pressjoni Ortostatika baxxa 39

40 Disturbi gastrointestinali Disturbi epatobiljari Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta taħt ilġilda Disturbi muskoluskeletriċi u tattessuti konnettivi Disturbi fil-kliewi u fis-sistema urinarja Disturbi fis-sistema riproduttiva u fissider Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta mnejn jingħata Investigazzjonijiet Korriment, avvelenament u komplikazzjonijiet ta xi proċedura Stitikezza Nawsja Iperidrosi Sindrome ta meta tieqaf tieħu d-drogi Uġigħ Addominali Dijarea Dispepsja Gass Rimettar Ħakk fil-ġilda Raxx Urtikarja Uġigħ fid-dahar Artralġja Spażmi muskolari Mijalġja Anormalità fl- Awrina Impotenza Astenja Uġigħ fis-sider Tkexkix ta bard Deni Telqa tal-ġisem mingħajr sinjal ta mard Uġigħ Edima periferali Test tal-funzjoni tal-fwied mhux normali Tnaqqis fil-piż Korriment Ulċerazzjoni tal-ħalq Tibdil fil-kulur talilsien Akne Alopeċja Dermatite bil-qxur Ġilda xotta Massa tal-ġilda Artrite Albuminurija Disurja Ematurja Nefrolitijasi Żamma tal-awrina Amenorea Disturb flejakulazzjoni Mestrwazzjoni bi fluss eċċessiv Tnixxija anormali taddemm mill-ġuf Ipotermija Żieda fil-kreatinina tad-demm Effetti ta xemxata Epatite Epatite akuta Suffejra Sindrome Epatorenali Nekrożi epatika Anġjoedema Sindrome bħal meta tieqaf tieħu d-drogi fi trabi tat-twelid (ara sezzjoni 4.6) Zieda fittransaminase talfwied Deskrizzjoni ta reazzjonijiet avversi magħżula F każijiet ta użu ħażin tad-droga minn ġol-vina, xi esperjenzi avversi huma attribwiti pjuttost għall-att ta 'użu ħażin milli ghall-prodott mediċinali u jinkludu reazzjonijiet lokali, kultant settiċi 40

41 (axxessi, ċellulite), u epatite akuta potenzjalment serja, u ġew irrappurtati infezzjonijiet akuti bħal pulmonite u endokardite (ara sezzjoni 4.4). F pazjenti li jkollhom dipendenza notevoli fuq id-drogi, l-għoti inizjali ta buprenorphine jista jipproduċi sindrome ta meta wieħed jieqaf jieħu d-drogi bħal dak assoċjat ma naloxone (ara sezzjonijiet 4.2 u 4.4). Rappurtar ta reazzjonijiet avversi suspettati Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta rappurtar nazzjonali imniżżla f Appendiċi V. 4.9 Doża eċċessiva Sintomi Depressjoni respiratorja bħala riżultat ta depressjoni tas-sistema nervuża ċentrali hu s-sintomu ewlieni li jeħtieġ intervent fil-każ ta doża eċċessiva għax jista jwassal għal waqfien respiratorju u mewt. Sinjali ta doża eċċessiva jistgħu jinkludu wkoll ħedla, amblijopja, mijożi, pressjoni baxxa, dardir, rimettar u/jew disturbi fid-diskors. Ġestjoni Miżuri ġenerali ta appoġġ għandhom jinbdew, li jinkludu l-monitoraġġ mill-qrib tal-istat respiratorju u kardijaku tal-pazjent. Kura sintomatika għal depressjoni respiratorja, u miżuri ta kura intensiva standard, għandhom jiġu implimentati. Għandu jiġi aċċertat li m hemm xejn jimblokka l-passaġġ tannifs u li ssir ventilazzjoni assistita jew ikkontrollata. Il-pazjent għandu jiġi ttrasferit f ambjent li fih jkunu disponibbli faċilitajiet sħaħ għar-risuxxitazzjoni. Jekk il-pazjent jirremetti, għandha tingħata attenzjoni biex il-pazjent ma jiġbidx il-vomtu man-nifs. L-użu ta antagonist tal-oppjojdi (i.e., naloxone) hu rakkomandat, minkejja l-effett modest li jista jkollu li jreġġa lura s-sintomi respiratorji ta buprenorphine meta mqabbel mal-effetti tiegħu fuq issustanzi agonisti sħaħ tal-oppjojdi. Jekk jintuża naloxone, iż-żmien twil tal-azzjoni ta buprenorphine għandu jiġi kkunsidrat meta jiġi determinat it-tul tal-kura u s-sorveljanza medika meħtieġa biex jitreġġgħu lura l-effetti ta doża eċċessiva. Naloxone jista jitneħħa b mod aktar rapidu minn buprenorphine, u dan jippermetti li s- sintomi ta doża eċċessiva ta buprenorphine li qabel kienu kkontrollati jerġgħu jfeġġu u għalhekk jista' jkun hemm il-ħtieġa ta infużjoni kontinwa. Jekk infużjoni ma tkunx possibbli, jistgħu jkunu meħtieġa dożi ripetuti b naloxone. Dożi inizjali ta naloxone jistgħu jvarjaw sa 2 mg u jiġu ripetuti kull 2-3 minuti sakemm jinkiseb rispons sodisfaċenti, iżda m għandux jaqbeż doża tal-bidu ta 10 mg. Ir-rati ta infużjoni kontinwa b fil-vini għandhom jiġu titrati skont ir-rispons tal-pazjent. 5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI 5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi Kategorija farmakoterapewtika: Mediċini oħrajn tas-sistema nervuża, mediċini użati f disturbi ta vizzji ta dipendenza fuq id-droga, Kodiċi ATC: N07BC51. Mekkaniżmu ta azzjoni Buprenorphine huwa agonist/antagonist parzjali tal-oppjojdi li jeħel mar-riċetturi µ u κ (kappa) taloppjojdi tal-moħħ. L-attività tiegħu fil-kura ta manteniment tal-oppjojd hi attribwita għallproprjetajiet riversibbli bil-mod mar-riċetturi µ tal-oppjojd li, fuq perjodu twil, jista jnaqqas il-ħtieġa ta drogi f pazjenti li huma vvizzjati. 41

42 Effetti massimi tal-agonisti tal-oppjojd ġew osservati waqt studji farmakoloġiċi kliniċi f persuni dipendenti fuq l-oppjojdi. Naloxone hu antagonist f riċetturi µ tal-oppjojd. Meta jingħata b mod orali jew taħt l-ilsien fid-dożi tas-soltu lil pazjenti li jkollhom sintomi ta meta wieħed jieqaf jieħu l-oppjojdi, naloxone ftit li xejn juri effett farmakoloġiku minħabba l-metaboliżmu first pass kważi komplet tiegħu. Madankollu, meta jingħata ġol-vina lil persuni dipendenti fuq l-oppjojdi, il-preżenza ta naloxone f Suboxone tipproduċi effetti notevoli ta antagonisti tal-oppjojdi u sintomi ta meta wieħed jieqaf jieħu l-oppjojdi, u b hekk tiskoraġġixxi l-abbuż tad-droga minn ġol-vina. Effikaċja klinika Dejta dwar l-effikaċja u s-sigurtà għal buprenorphine/naloxone nkisbu fil-biċċa l-kbira tagħhom minn prova klinika li damet sena, li kienet tinkludi paragun ta 4 ġimgħat double-blind li fih il-parteċipanti ntgħażlu b mod każwali, ta buprenorphine/naloxone, buprenorphine u plaċebo, segwit minn studju dwar is-sigurtà ta buprenorphine/naloxone li dam 48 ġimgħa. F din il-prova, 326 persuna li kienu dipendenti fuq l-eroina ġew assenjati b mod każwali jew 16-il mg buprenorphine/naloxone kuljum, jew 16-il mg ta buprenorphine kuljum jew plaċebo. Għal persuni li ġew assenjati b mod każwali għal xi waħda minn dawn il-kuri attivi, l-għoti tad-dożi beda bi 8 mg ta buprenorphine f Jum 1, segwit minn 16-il mg (żewġ dożi ta 8 mg) ta buprenorphine f Jum 2. F Jum 3, dawk li ntgħażlu b mod każwali biex jirċievu buprenorphine/naloxone, inqalbu għall-pillola kombinata. Dawn il-persuni ġew eżaminati kuljum fil-klinika (mit-tnejn sal-ġimgħa) għal evalwazzjonijiet dwar id-doża u l-effikaċja. Dożi li setgħu jittieħdu d-dar ġew ipprovduti għal tmiem il-ġimgħa. Il-paragun tal-istudju ewlieni kien li jevalwa l-effikaċja ta buprenorphine u buprenorphine/naloxone individwalment kontra l-plaċebo. Ilperċentwal tal-kampjuni tal-awrina li ttieħdu tliet darbiet fil-ġimgħa li kienu negattivi għal oppjojdi mhux tal-istudju kienet statistikament ogħla kemm għal buprenorphine/naloxone kontra l-plaċebo (p <0.0001) kif ukoll għal buprenorphine kontra l-plaċebo (p <0.0001). Fi studju double-blind, double-dummy, tat-tip grupp parallel, li qabbel soluzzjoni etanolika ta buprenorphine ma kontroll attiv ta agonist sħiħ, 162 persuna ntgħażlu b mod każwali biex jirċievu s- soluzzjoni etanolika ta buprenorphine taħt l-ilsien f doża ta 8 mg/kuljum (doża li hi bejn wieħed u ieħor paragunabbli ma doża ta 12-il mg/kuljum ta buprenorphine/naloxone), jew żewġ dożi relattivament baxxi ta kontroll attiv, li wieħed minnhom kien baxx biżżejjed biex iservi bħala alternattiva għall-plaċebo, waqt il-fażi ta induzzjoni ta minn 3 sa 10 ijiem, fażi ta manteniment ta 16-il ġimgħa u fażi ta detossifikazzjoni ta 7 ġimgħat. Buprenorphine ġie ttitrat għal doża ta manteniment sa Jum 3; id-dożi tal-kontroll attiv ġew ittitrati aktar bil-mod. Ibbażat fuq iż-żamma filkura u l-perċentwali ta kampjuni tal-awrina li ttieħdu tliet darbiet fil-ġimgħa li kienu negattivi għal oppjojdi mhux tal-istudju, buprenorphine kien aktar effettiv mid-doża baxxa tal-kontroll, biex iżomm persuni dipendenti fuq l-eroina fil-kura u li jnaqqas l-użu tagħhom tal-oppjojdi waqt il-kura. L- effettività ta buprenorphine 8 mg kuljum kienet simili għal dik tad-doża moderata tal-kontroll attiva, iżda l-ekwivalenza ma ntwerietx. 5.2 Tagħrif farmakokinetiku Buprenorphine Assorbiment Meta jittieħed b mod orali, buprenorphine jgħaddi minn metaboliżmu first-pass b N dealkylation u glukurokonjugazzjoni fil-musrana ż-żgħira u l-fwied. Għalhekk l-użu ta dan il-prodott mediċinali mill-ħalq mhuwiex adattat. L-ogħla konċentrazzjonijiet fil-plażma jintlaħqu 90 minuta wara l-għoti taħt l-ilsien. Il-livelli ta buprenorphine fil-plażma żdiedu bid-doża taħt l-ilsien ta buprenorphine/naloxone. Kemm is-c max kif ukoll l-auc ta buprenorphine żdiedu maż-żieda fid-doża (fil-medda ta 4-16-il mg), għalkemm iżżieda kienet inqas minn dik proporzjonali għad-doża. Parametru Farmakokinetiku Suboxone 4 mg Suboxone 8 mg Suboxone 16-il mg 42

43 C max ng/ml 1.84 (39) 3.0 (51) 5.95 (38) AUC 0-48 siegħa ng/ml (35) (43) (33) Distribuzzjoni L-assorbiment ta buprenorphine jiġi segwit minn fażi mgħaġla ta distribuzzjoni (half-life taddistribuzzjoni ta minn sagħtejn sa 5 sigħat). Bijotrasformazzjoni u eliminazzjoni Buprenorphine jiġi metabolizzat minn 14-N-dealkylation u glukurokonjugazzjoni tal-molekula oriġinali u l-metabolit dealkylated. Dejta klinika tikkonferma li CYP3A4 hi responsabbli għal N-dealkylation ta buprenorphine. N-dealkylbuprenorphine hu agonist ta µ-oppjoid b attività intrinsika dgħajfa. L-eliminazzjoni ta buprenorphine hi bi- jew tri-esponenzjali, u għandha half-life medja mill-plażma ta 32 siegħa. Buprenorphine jiġi eliminat fl-ippurgar permezz ta tneħħija biljari tal-metaboliti glukurokonjugati (70%), u l-bqija jiġi eliminat fl-awrina. Naloxone Assorbiment u distribuzzjoni Wara l-għoti ġol-vina, naloxone jiġi ddistribwit malajr (half-life tad-distribuzzjoni ta ~ 4 minuti). Wara l-għoti orali, naloxone bilkemm ikun jista jiġi osservat fil-plażma; wara l-għoti taħt l-ilsien ta buprenorphine/naloxone, il-konċentrazzjonijiet ta naloxone fil-plażma jkunu baxxi u jonqsu malajr. Bijotrasformazzjoni Il-prodott mediċinali jiġi metabolizzat fil-fwied, primarjament permezz ta konjugazzjoni ta glucuronide, u jiġi eliminat fl-awrina. Naloxone għandu half-life medja mill-plażma ta 1.2 siegħa. Popolazzjonijiet speċjali Anzjani L-ebda dejta farmakokinetika mhi disponibbli dwar pazjenti anzjani. Indeboliment tal-kliewi It-tneħħija mill-kliewi għandha rwol relattivament żgħir (~ 30%) fit-tneħħija globali ta buprenorphine/naloxone. L-ebda tibdil fid-doża mhu meħtieġ ibbażat fuq il-funzjoni tal-kliewi, iżda l- kawtela hi rakkomandata meta jingħata dożaġġ lil persuni b indeboliment sever tal-kliewi (ara Sezzjoni 4.3). Indeboliment epatiku L-effett ta 'indeboliment epatiku fuq il-farmakokinetika ta' buprenorphine u naloxone ġew evalwati fi studju ta wara t-tqegħid fis-suq. Tabella 3 tagħti fil-qosor ir-riżultati minn prova klinika li fiha l-espożizzjoni wara l-għoti ta 'doża waħda ta' Suboxone 2.0 / 0.5mg (buprenorphine / naloxone) pillola taħt l-ilsien ġiet iddeterminata f'individwi b'saħħithom, u f'individwi b'indeboliment epatiku. 43

44 Tabella 3. L-effett ta 'indeboliment epatiku fuq parametri farmakokinetiċi ta' buprenorphine u naloxone wara l-għoti ta SUBOXONE (bidla relattiva għal individwi b'saħħithom) PK Parametru Indeboliment tal-fwied ħafif (Child-Pugh Klassi A) (n = 9) Indeboliment tal-fwied Moderat (Child-Pugh Klassi B) (n = 8) Indeboliment tal-fwied Sever (Child-Pugh Klassi C) (n = 8) Buprenorphine C max żieda ta 1.2- darbiet żieda ta 1.1 darbiet - żieda ta 1.7 darbiet AUC last Simili għall-kontroll żieda ta 1.6 darbiet 2.8- żieda ta 2.8 darbiet Naloxone C max Simili għall-kontroll żieda ta 2.7 darbiet żieda ta 11.3 darbiet AUC last tnaqqis ta' 0.2darbiet żieda ta 3.2 darbiet żieda ta 14.0 darbiet Kollox ma 'kollox, l-espożizzjoni ta buprenorphine fil-plażma żdiedet b'madwar 3 darbiet f'pazjenti b'funzjoni epatika indebolita severament, filwaqt li l- espożizzjoni ta naloxone fil-plażma żdiedet b 14 -il darba b'funzjoni epatika indebolita severament. 5.3 Tagħrif ta qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà L-użu flimkien ta buprenorphine u naloxone ġiet investigata fi studji dwar it-tossiċità fl-annimali b dożi akuti u ripetuti (sa 90 jum fil-firien). L-ebda żieda sinerġistika fit-tossiċità ma ġiet osservata. Effetti mhux mixtieqa kienu bbażati fuq l-attività farmakoloġika magħrufa ta sustanzi oppjojdi agonisti u/jew antagonistiċi. L-użu flimkien (4:1) ta buprenorphine hydrochloride u naloxone hydrochloride ma kienx mutaġeniku f assaġġ ta mutazzjoni batterjali (test ta Ames), u ma kienx klastoġeniku in vitro f assaġġ ċitoġenetiku f limfoċiti umani jew f test tal-mikronukleu ġol-vini fil-firien. Studji dwar ir-riproduzzjoni bl-għoti orali ta buprenorphine:naloxone (proporzjon ta 1:1) indikaw li l-embrijoletalità seħħet fil-firien fil-preżenza ta tossiċità materna bid-dożi kollha. L-inqas doża studjata kienet tirrappreżenta multipli ta espożizzjoni ta 1x għal buprenorphine u 5x għal naloxone, bl-ogħla doża terapewtika fil-bniedem ikkalkulata fuq bażi ta mg/m². L-ebda tossiċità waqt l-iżvilupp ma ġiet osservata fil-fniek f dożi li kienu tossiċi għall-omm. Flimkien ma dan, l-ebda teratoġeniċità ma ġiet osservata la fil-firien u lanqas fil-fniek. Ma sar l-ebda studju bi buprenorphine/naloxone waqt u wara t-twelid; madankollu, l-għoti orali ta buprenorphine lill-ommijiet f dożi għoljin waqt it-tqala u t-treddigħ irriżulta fi ħlas diffiċli (possibbli bħala riżultat tal-effett sedattiv ta buprenorphine), mortalità għolja ta frieħ tat-twelid u dewmien żgħir fl-iżvilupp ta xi funzjonijiet newroloġiċi (rifless li jqumu fuq l-erba saqajn wara li jitpoġġew wiċċhom il fuq u rispons meta jiġu maħsuda) fil-firien tat-twelid. L-għoti ta buprenorphine mad-dieta fil-firien f livelli ta doża ta 500 ppm jew aktar, ipproduċa tnaqqis fil-fertilità li dehret minn rati mnaqqsa ta konċepiment femminili. Doża mad-dieta ta 100 ppm (esponiment stmat li hu madwar 2.4x għal buprenorphine b doża fil-bniedem ta 24 mg ta buprenorphine/naloxone fuq bażi tal-auc, il-livelli ta naloxone fil-plażma kienu taħt il-limitu ta osservazzjoni fil-firien) ma kellha l-ebda effett avvers fuq il-fertilità femminili. Twettaq studju dwar il-kanċeroġeniċità bi buprenorphine/naloxone fil-firien b dożi ta 7, 30 u 120 mg/kg/kuljum, b multipli ta esponimenti stmati ta minn 3 sa 75 darba, ibbażat fuq id-doża ta kuljum ta 16-il mg fil-bniedem mogħtija taħt l-ilsien ikkalkulata fuq bażi ta mg/m². Żidiet statistikament sinifikanti fl-inċidenza ta adenomi ta ċelluli interstizjali (ta Leydig) testikulari beninni ġew osservati fil-gruppi kollha tad-dożaġġ. 44

45 6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU 6.1 Lista ta eċċipjenti Lactose monohydrate Mannitol Maize starch Povidone K 30 Citric acid anhydrous Sodium citrate Magnesium stearate Acesulfame potassium Togħma naturali ta lumi u lime 6.2 Inkompatibilitajiet Mhux applikabbli. 6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali 3 snin 6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna Din il-mediċina m għandhiex bżonn ħażna speċjali. 6.5 In-natura tal-kontenitur u ta dak li hemm ġo fih 7 pillola f pakketti tal-folji tan-karta/aluminju/nylon/aluminju/pvc. 28 pillola f pakketti tal-folji tan-karta/aluminju/nylon/aluminju/pvc. Jista jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għall-skop kummerċjali. 6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema Kull prodott mediċinali mhux użat jew skart għandu jintrema skont ir-rekwiżiti lokali 7. DETENTUR TA L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ Indivior Europe Limited 27 Windsor Place Dublin 2 Irlanda 8. NUMRU(I) TA L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ EU/1/06/3 EU/1/06/359/ DATA TA L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TA L-AWTORIZZAZZJONI Data ta l-ewwel awtorizzazzjoni: 26 ta Settembru 2006 Data ta l-aħħar tiġdid: 26 ta Settembru

46 10. DATA TA REVIŻJONI TAT-TEST Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinsab fuq is-sit elettroniku tal-aġenzija Ewropea għall- Mediċini 46

47 ANNESS II A. MANIFATTUR(I) RESPONSABBLI GĦALL-ĦRUĠ TAL- LOTT B. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET RIGWARD IL-PROVVISTA U L-UŻU C. KONDIZZJONIJIET U REKWIŻITI OĦRA TAL- AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ D. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET FIR- RIGWARD TAL-UŻU SIGUR U EFFIKAĊI TAL-PRODOTT MEDIĊINALI 47

48 A. MANIFATTUR(I) RESPONSABBLI GĦALL-ĦRUĠ TAL-LOTT Isem u indirizz tal-manifattur responsabbli għall-ħruġ tal-lott. Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd Dansom Lane Hull, East Yorkshire HU8 7DS Ir-Renju Unit B. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET RIGWARD IL-PROVVISTA U L- UŻU Prodott mediċinali jingħata b riċetta ristretta tat-tabib (ara Anness I: Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott, sezzjoni 4.2). C. KONDIZZJONIJIET U REKWIŻITI OĦRA TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT- TQEGĦID FIS-SUQ Rapporti Perjodiċi Aġġornati dwar is-sigurtà Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq għandu jippreżenta rapporti perjodiċi aġġornati dwar is-sigurtà għal dan il-prodott f konformità mar-rekwiżiti mniżżla fil-lista tad-dati ta referenza tal-unjoni (lista EURD) prevista skont l-artikolu 107c(7) tad-direttiva 2001/83/KE u ppubblikati fuq il-portal elettroniku Ewropew tal-mediċini. D. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET FIR-RIGWARD TA L-UŻU SIGUR U EFFIKAĊI TAL-PRODOTT MEDIĊINALI Pjan tal-ġestjoni tar-riskju (RMP) L-MAH għandu jwettaq l-attivitajiet u l-interventi meħtieġa ta farmakoviġilanza dettaljati fl-rmp maqbul ippreżentat fil-modulu tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u kwalunkwe aġġornament sussegwenti maqbul tal-rmp. RMP aġġornat għandu jiġi ppreżentat: Meta l-aġenzija Ewropea għall-mediċini titlob din l-informazzjoni; Kull meta s-sistema tal-ġestjoni tar-riskju tiġi modifikata speċjalment minħabba li tasal informazzjoni ġdida li tista twassal għal bidla sinifikanti fil-profil bejn il-benefiċċju u r-riskju jew minħabba li jintlaħaq għan importanti (farmakoviġilanza jew minimizzazzjoni tar-riskji). Jekk id-dati il-preżentazzjoni ta PSUR u l-aġġornament ta RMP jikkoinċidu, dawn jistgħu jiġu ppreżentati fl-istess ħin. 48

49 ANNESS III TIKKETTAR U FULJETT TA TAGĦRIF 49

50 A. TIKKETTAR 50

51 TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA BARRA PAKKETT TA 7 u 28 PILLOLA B QAWWA TA 2 mg 1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI Suboxone 2 mg/0.5 mg pilloli għal taħt l-ilsien buprenorphine/naloxone 2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA (I) ATTIVA Kull pillola għal taħt l-ilsien fiha 2 mg ta buprenorphine (bħala hydrochloride) u 0.5 mg ta naloxone (bħala hydrochloride dihydrate). 3. LISTA TA EĊĊIPJENTI Fih lactose monohydrate. 4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT 7 pilloli għal taħt l-ilsien 28 pillola għal taħt l-ilsien 5. MOD TA KIF U MNEJN JINGĦATA Aqra l-fuljett ta tagħrif qabel l-użu. Użu għal taħt l-ilsien Tibilgħux. Żomm il-pillola taħt ilsienek sakemm tinħall. 6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal. 7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA 8. DATA TA SKADENZA EXP 9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA KIF JINĦAŻEN 51

52 10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN 11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ Indivior Europe Limited 27 Windsor Place Dublin 2 Irlanda 12. NUMRU(I) TA L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ EU/1/06/359/001 2 mg pilloli għal taħt l-ilsien 7 EU/1/06/359/002 2 mg pilloli għal taħt l-ilsien NUMRU TAL-LOTT Lot 14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA KIF JINGĦATA Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib. 15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU 16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE Suboxone 2 mg/0.5 mg pilloli għal taħt l-ilsien 52

53 TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI PAKKETT TA 7 u 28 PILLOLA B QAWWA TA 2 mg 1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI Suboxone 2 mg/0.5 mg pilloli għal taħt l-ilsien buprenorphine / naloxone 2. ISEM TAD-DETENTUR TA L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ Indivior Europe Limited 3. DATA TA SKADENZA EXP 4. NUMRU TAL-LOTT Lott 5. OĦRAJN 53

54 TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA BARRA PAKKETT TA 7 u 28 PILLOLA B QAWWA TA 8 mg 1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI Suboxone 8 mg/2 mg pilloli għal taħt l-ilsien buprenorphine/naloxone 2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA (I) ATTIVA Kull pillola għal taħt l-ilsien fiha 8 mg ta buprenorphine bħala buprenorphine hydrochloride u 2 mg ta naloxone bħala naloxone hydrochloride dihydrate. 3. LISTA TA EĊĊIPJENTI Fih lactose monohydrate. 4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT 7 pilloli għal taħt l-ilsien 28 pillola għal taħt l-ilsien 5. MOD TA KIF U MNEJN JINGĦATA Aqra l-fuljett ta tagħrif qabel l-użu. Użu għal taħt l-ilsien Tibilgħux. Żomm il-pillola taħt ilsienek sakemm tinħall. 6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL Żomm fejn ma jidhirx u mjintlaħaqx a mit-tfal. 7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA 8. DATA TA SKADENZA EXP 9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA KIF JINĦAŻEN 54

55 10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN 11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ Indivior Europe Limited 27 Windsor Place Dublin 2 Irlanda 12. NUMRU(I) TA L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ EU/1/06/359/003 8 mg pilloli għal taħt l-ilsien 7 EU/1/06/359/004 8 mg pilloli għal taħt l-ilsien NUMRU TAL-LOTT Lott 14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA KIF JINGĦATA Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib. 15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU 16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE Suboxone 8 mg/2 mg pilloli għal taħt l-ilsien 55

56 TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI PAKKETT TA 7 u 28 PILLOLA B QAWWA TA 8 mg 1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI Suboxone 8 mg/2 mg pilloli għal taħt l-ilsien buprenorphine / naloxone 2. ISEM TAD-DETENTUR TA L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ Indivior Europe Limited 3. DATA TA SKADENZA EXP 4. NUMRU TAL-LOTT Lott 5. OĦRAJN 56

57 TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA BARRA PAKKETT TA 7 u 28 PILLOLA B QAWWA TA 16 mg 1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI Suboxone 16 mg/4 mg pilloli għal taħt l-ilsien buprenorphine/naloxone 2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA (I) ATTIVA Kull pillola għal taħt l-ilsien fiha 16 mg ta buprenorphine (bħala hydrochloride) u 4 mg ta naloxone (bħala hydrochloride dihydrate). 3. LISTA TA EĊĊIPJENTI Fih lactose monohydrate. 4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT 7 pilloli għal taħt l-ilsien 28 pillola għal taħt l-ilsien 5. MOD TA KIF U MNEJN JINGĦATA Aqra l-fuljett ta tagħrif qabel l-użu. Użu għal taħt l-ilsien Tibilgħux. Żomm il-pillola taħt ilsienek sakemm tinħall. 6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal. 7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA 8. DATA TA SKADENZA EXP 9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA KIF JINĦAŻEN 57

58 10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN 11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ Indivior Europe Limited 27 Windsor Place Dublin 2 Irlanda 12. NUMRU(I) TA L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ EU/1/06/359/ mg pilloli għal taħt l-ilsien 7 EU/1/06/359/ mg pilloli għal taħt l-ilsien NUMRU TAL-LOTT Lot 14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA KIF JINGĦATA Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib. 15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU 16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE Suboxone 16 mg/4 mg pilloli għal taħt l-ilsien 58

59 TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI PAKKETT TA 7 u 28 PILLOLA B QAWWA TA 16 mg 1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI Suboxone 16 mg/4 mg pilloli għal taħt l-ilsien buprenorphine / naloxone 2. ISEM TAD-DETENTUR TA L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ Indivior Europe Limited 3. DATA TA SKADENZA EXP 4. NUMRU TAL-LOTT Lott 5. OĦRAJN 59

60 B. FULJETT TA TAGĦRIF 60

61 Fuljett ta tagħrif: Informazzjoni għall-utent Suboxone 2 mg/0.5 mg pilloli għal taħt l-ilsien buprenorphine/naloxone Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tieħu din il-mediċina għax fih tagħrif importanti għalik. Żomm dan il-fuljett. Jista jkollok bżonn terġa taqrah. Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Din il-mediċina ġiet mogħtija lilek. M għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista tagħmlilhom il-ħsara, anki jekk ikollhom l-istess sintomi bħal tiegħek. Jekk xi wieħed mill-effetti sekondarji jiggrava, jew jekk tinnota xi effetti sekondarji li mhumiex imsemmijin f dan il-fuljett, jekk jogħġbok għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Ara sezzjoni 4. F dan il-fuljett: 1. X inhu Suboxone u għalxiex jintuża 2. X għandek tkun taf qabel ma tieħu Suboxone 3. Kif għandek tieħu Suboxone 4. Effetti sekondarji possibbli 5 Kif taħżen Suboxone 6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra 1. X inhu Suboxone u għalxiex jintuża Suboxone jintuża biex jikkura d-dipendenza fuq mediċini oppjojdi (narkotiċi) bħal eroina jew morfina f persuni dipendenti fuq id-droga li jkunu qablu li jiġu kkurati għall-vizzju tagħhom. Suboxone jintuża f persuni adulti u adolexxenti li għandhom iktar minn 15-il sena, li jkunu qed jirċievu wkoll appoġġ mediku, soċjali u psikoloġiku. 2. X għandek tkun taf qabel ma tieħu Suboxone Tiħux Suboxone jekk inti allerġiku għal buprenorphine, naloxone jew għal xi sustanza oħra ta din il-mediċina (elenkati fis-sezzjoni 6) jekk għandek problemi respiratorji serji jekk għandek problemi serji fil-fwied jekk inti intossikat minħabba l-alkoħol jew għandek rogħda, għaraq, ansjetà, konfużjoni, jew alluċinazzjonijiet ikkawżati mill-alkoħol. jekk qed tieħu naltrexone jew nalmefene għat -trattament ta ' dipendenza fuq l-alkoħol jew l- opjojdi Twissijiet u prekawzjonijiet Kellem lit-tabib tiegħek qabel tieħu Suboxone jekk għandek: ażżma jew problemi oħrajn biex tieħu n-nifs xi marda oħra tal-fwied bħall-epatite pressjoni baxxa tad-demm riċentement ġarrabt feriti f rasek jew marda tal-moħħ disturb urinarju (speċjalment marbut ma tkabbir fil-prostata fl-irġiel) kwalunkwe marda tal-kliewi problemi bit-tirojde disturbi adrenokortikali (eż. il-marda ta Addison) 61

62 Affarijiet importanti li trid tkun taf bihom: Monitoraġġ addizzjonali Inti tista 'tkun ikkontrollata aktar mill-qrib mit-tabib tiegħek jekk inti huma taħt l- età ta' 18 jew fuq l- età ta ' 65. Din il-mediċina m'għandhiex tittieħed minn dawk taħt 15-il sena. Użu ħażin u abbuż Din il-mediċina tista tkun mira għal nies li jabbużaw minn mediċini li jingħataw b riċetta, u għandha tinżamm f post sigur biex tiġi protetta mis-serq. Tagħtix din il-mediċina lil ħaddieħor. Tista tikkawża l-mewt jew tkunilhom ta ħsara. Problemi tan-nifs Xi nies mietu minn insuffiċjenza respiratorja (ma tkunx tista tieħu n-nifs) minħabba li użaw ħażin din il-mediċina jew ħaduha flimkien ma dipressanti oħrajn tas-sistema nervuża ċentrali, dipressanti bħal alkoħol, benzodiazepines (kalmanti), jew oppjojdi oħrajn. Din il-mediċina tista 'tikkawża depressjoni respiratorja( kapaċità mnaqqsa li jieħdu nifs ) severa, possibbilment fatali, fit-tfal u nies mhux dipendenti li jeħduha aċċidentalment jew apposta. Dipendenza Dan il-prodott jista jikkawża dipendenza. Sintomi bħal meta tieqaf tieħu d-drogi Dan il-prodott jista jikkawża sintomi bħal meta tieqaf tieħu d-drogi jekk tieħdu inqas minn sitt sigħat wara li tuża oppjojd li jaħdem għal żmien qasir (eż. morfina, eroina) jew inqas minn 24 siegħa wara li tuża oppjojd li jaħdem fit-tul bħal methadone. Suboxone jista anki jikkaġuna sintomi bħal meta tieqaf tieħu d-drogi jekk tieqaf tieħdu f daqqa. Ħsara fil-fwied Ġiet irrappurtata ħsara fil-fwied wara t-teħid ta Suboxone, speċjalment meta l-mediċina tintuża ħażin. Dan jista jkun dovut ukoll għal infezzjonijiet virali (epatite kronika Ċ), abbuż talalkoħol, anoressja jew l-użu ta mediċini oħrajn bl-abilità li jagħmlu ħsara lill-fwied tiegħek (ara s-sezzjoni 4). It-tabib tiegħek jista jagħmillek t estijiet regolari tad-demm biex jara kif tkun sejra l-kundizzjoni tal-fwied tiegħek.għid lit-tabib tiegħek jekk għandek xi problemi fil-fwied qabel tibda t-trattament b Suboxone. Pressjoni tad-demm Dan il-prodott jista jikkawża li l-pressjoni tad-demm tiegħek tinżel f daqqa, u dan iġagħlek tħossok sturdut jekk tqum bilwieqfa malajr wisq minn pożizzjoni bilqiegħda jew mimduda. Dijanjożi ta kundizzjonijiet mediċi mhux relatati Din il-mediċina tista taħbi sintomi ta wġigħ li jistgħu jgħinu fid-dijanjosi ta xi mard. Tinsiex tgħid lit-tabib tiegħek jekk tieħu din il-mediċina. Mediċini oħra u Suboxone Għid lit-tabib tiegħek jekk qiegħed tieħu, ħadt dan l-aħħar jew tista 'tieħu xi mediċini oħra Xi mediċini jistgħu jżidu l-effetti sekondarji ta Suboxone u xi kultant jistgħu jikkawżaw reazzjonijiet serji ħafna. Waqt li tieħu Suboxone, tiħux mediċini oħrajn mingħajr ma tkun kellimt lit-tabib tiegħek minn qabel, speċjalment: Benzodiazepines użati biex jittrattaw ansjetà jew disturbi fl-irqad bħal diazepam, temazepam, alprazolam. It-tabib tiegħek sejjer jiktiblek fuq ir-riċetta d-doża korretta għalik. It-teħid taddoża l-ħażina ta benzodiazepines jista jikkawża l-mewt minħabba indeboliment respiratorju (ma tkunx tista tieħu n-nifs). 62

63 Mediċini oħrajn li bihom tista tħossok bi ngħas li jintużaw biex jiġi ttrattat mard bħallansjetà, in-nuqqas ta rqad, konvulżjonijiet/aċċessjonijiet, uġigħ. Dawn it-tipi ta mediċini sejrin inaqqsu l-livelli ta prontezza tiegħek u jagħmluhielek diffiċli biex issuq u tuża makkinarji. Jistgħu anki jikkawżaw dipressjoni tas-sistema nervuża ċentrali, li hija serja ħafna. Hawn taħt, hawn lista ta eżempji ta dawn it-tipi ta mediċini: - mediċini oħrajn li fihom opjojdi oħrajn bħal methadone, ċerti mediċini li jtaffu l-uġigħ u suppressanti tas-sogħla. - mediċini kontra d-dipressjoni (użati biex tiġi ttrattata d-dipressjoni) bħal isocarboxazide, phenelzine, selegiline, tranylcypromine u valproate jistgħu jżidu l-effetti ta din il-mediċina. - antagonisti sedattivi tar-riċettur Hı (użati biex jiġu ttrattati reazzjonijiet allerġiċi) bħal diphenhydramine u chlorphenamine. - barbiturati (użati biex jikkaġunaw l-irqad jew is-sedazzjoni) bħal Phenobarbital, secobarbital. - kalmanti (użati biex jikkaġunaw l-irqad jew is-sedazzjoni) bħall-chloral hydrate. clonidine (użat biex tiġi ttrattata pressjoni għolja tad-demm) jista jestendi l-effetti ta din il-mediċina. anti-retrovirali (użati biex tiġi ttrattata l-hiv) bħal ritonavir, nelfinavir, indinavir jistgħu jżidu l- effetti ta din il-mediċina. xi mediċini kontra l-fungus (użati biex jiġu ttrattati l-infezzjonijiet fungali) bħal ketoconazole, itraconazole, ċerti antibijotiċi, jistgħu jtawwlu l-effetti ta din il-mediċina. xi mediċini jistgħu jnaqqsu l-effett ta Suboxone. Dawn jinkludu mediċini użati biex tiġi ttrattata l-epilessija (bħal carbamazepine u phenytoin), u mediċini użati biex tiġi ttrattata t-tuberkulożi (rifampicin). naltrexone u nalmefene (mediċini użati biex jittrattaw disturbi ta vizzji) jista jimpedixxi l- effetti terapewtiċi ta Suboxone. Huma m'għandhomx jittieħdu fl-istess ħin mat- trattament Suboxone għaliex tista tesperjenza feġġa f daqqa ta rtirar imtawwal u intens. Suboxone ma ikel, xorb u alkoħol L-alkoħol jista jżid it-tħeddil u jista jżid ir-riskju ta indeboliment respiratorju jekk jittieħed flimkien ma Suboxone. Tiħux Suboxone mal-alkoħol. Tiblax jew tikkunsmax ikel jew xi xorb qabel il-pillola tinħall għal kollox. Tqala u treddigħ Ir-riskji li wieħed juża Suboxone f nisa tqal mhumiex magħrufa. Għid lit-tabib tiegħek jekk inti tqila jew jekk qed tippjana li toħroġ tqila. It-tabib tiegħek ser jiddeċiedi jekk il-kura tiegħek għandhiex titkompla b mediċina alternattiva. Meta jittieħdu matul it-tqala, speċjalment tard matul it-tqala, mediċini bħal Suboxone jistgħu jikkaġunaw sintomi ta meta wieħed iwaqqaf il-mediċina f daqqa inklużi problemi fit-teħid tan-nifs fit-tarbija li tkun għadha kif titwieled. Dan jista jidher bosta jiem wara t-twelid. Treddax waqt li tieħu din il-mediċina, minħabba li Suboxone jgħaddi fil-ħalib tas-sider. Itlob il-parir tat-tabib jew tal-ispiżjar qabel tieħu xi mediċina. Sewqan u tħaddim ta magni Suboxone jista jikkawża n-ngħas. Dan jista jseħħ aktar spiss fl-ewwel ftit ġimgħat tal-kura meta d- doża tiegħek tkun qed tinbidel, iżda jista jseħħ ukoll jekk tixrob l-alkoħol jew tieħu mediċini sedattivi oħrajn meta tieħu Suboxone. Issuqx, u lanqas m għandek tuża għodod jew tħaddem magni, jew twettaq attivitajiet perikolużi sakemm tkun taf kif din il-mediċina taffettwak. Suboxone fih lactose Jekk it-tabib tiegħek qallek li għandek intolleranza għal xi tipi ta zokkor, ikkuntattja lit-tabib tiegħek qabel ma tieħu din il-mediċina. 63

64 3. Kif tieħu Suboxone Il-kura tiegħek tingħata riċetta għaliha u tiġi mmonitorjata minn tobba b esperjenza fil-kura ta dipendenza fuq id-drogi. It-tabib tiegħek ser jistabbilixxi l-aħjar doża għalik. Matul il-kura tiegħek, it-tabib jista jaġġusta d- doża skont ir-rispons tiegħek. Dejjem għandek tieħu din il-mediċina skont il-parir eżatt tat-tabib jew l-ispiżjar tiegħek. Dejjem għandek taċċerta ruħek mat-tabib jew mal-ispiżjar tiegħek jekk ikollok xi dubju. Kif tibda l-kura Id-doża tal-bidu rakkomandata għal persuni adulti u adolexxenti li għandhom iktar minn 15-il sena hi ta pillola waħda sa żewġ pilloli ta Suboxone 2 mg/0.5 mg. Minn pillola waħda sa żewġ pilloli addizzjonali ta Suboxone 2 mg/0.5 mg jistgħu jingħataw fl-ewwel jum skont il-bżonnijiet tiegħek. Sinjali ċari ta meta wieħed jieqaf jieħu d-drogi għandhom ikunu evidenti qabel tieħu l-ewwel doża ta Suboxone. Evalwazzjoni ta tabib ta kemm inti lest għall-kura se tiggwida l-ħin meta tingħatalek l- ewwel doża ta Suboxone. Kif tibda l-kura b Suboxone waqt li tkun dipendenti fuq l-eroina Jekk inti dipendenti fuq l-eroina jew oppjojdi li jaħdmu għal żmien qasir, l-ewwel doża tiegħek ta Suboxone għandha tittieħed meta jidhru sinjali ta meta tieqaf tieħu d-droga, iżda mhux inqas minn 6 sigħat wara li tkun użajt l-oppjojdi l-aħħar. Kif tibda l-kura b Suboxone waqt li tkun dipendenti fuq il-methadone Jekk tkun qed tieħu l-methadone jew opjojde li jaġixxi fit-tul, idealment, id-doża tal-methadone għandha titnaqqas għal inqas minn 30 mg/kuljum qabel ma tibda t-terapija b Suboxone. L- ewwel doża ta Suboxone għandha tittieħed meta jidhru s-sinjali ta meta tieqaf tieħu d-droga, iżda mhux inqas minn 24 siegħa wara l-aħħar li użajt methadone. Kif tieħu Suboxone Ħu d-doża darba kuljum billi tqiegħed il-pilloli taħt l-ilsien. Żomm il-pilloli sew taħt l-ilsien sakemm jinħallu kompletament. Dan jista jieħu 5-10 minuti. La għandek tomgħod u lanqas tibla l-pilloli, għaliex il-mediċina ma taħdimx u jista jkollok sintomi bħal meta wieħed iwaqqaf il-mediċina f daqqa. Tikkunsmax xi ikel jew xorb qabel ma jkunu l-pillola tkun inħallet għal kollox. Kif tneħħi l-pillola mill-folja 1 - Timbuttax il-pillola minn ġol-fojl. 64

65 2 2 Neħħi biss parti waħda mill-pakkett tal-folji, billi ċċarratha tul il-linja perforata 3 3 Billi tibda mit-tarf fejn is-siġill huwa mbewwaq, iġbed il-fojl minn wara sabiex tneħħi l-pillola Jekk issir ħsara lill-folja, armi l-pillola. Aġġustment tad-dożaġġ u terapija ta manteniment: Matul il-jiem wara li tibda l-kura, it-tabib tiegħek jista jżid id-doża ta Suboxone li tieħu skont ilbżonnijiet tiegħek. Jekk għandek l-impressjoni li l-effett ta Suboxone huwa qawwi jew dgħajjef wisq, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek., Id-doża massima ta kuljum hi ta 24 mg. Wara żmien ta kura b suċċess, tista taqbel mat-tabib sabiex tnaqqsu d-doża b mod gradwali għal doża ta manutenzjoni aktar baxxa. Kif twaqqaf it-trattament Skont il-kundizzjoni tiegħek, id-doża ta Suboxone tista tkompli titnaqqas taħt superviżjoni medika b reqqa, sakemm eventwalment tista titwaqqaf. Tibdilx il-kura bi kwalunkwe mod jew twaqqaf il-kura mingħajr il-ftehim tat-tabib li jkun qed jikkurak. Jekk tieħu Suboxone aktar milli suppost Jekk int jew xi ħaddieħor tieħdu wisq minn din il-mediċina, tridu tmorru jew tittieħdu minnufih f ċentru tal-emerġenza jew sptar għall-kura peress li doża eċċessiva ta Suboxone tista tikkawża problemi tan-nifs serji u li jistgħu jkunu ta periklu għall-ħajja. Sintomi ta doża eċċessiva jistgħu jinkludu li tħossok bi ngħas u mingħajr koordinazzjoni b riflessi aktar bilmod, viżta mċajpra, u/jew tħawwad meta titkellem. Jaf ma tkunx tista taħseb b mod ċar, u tista tieħu n-nifs ħafna iktar bil-mod minn dak li hu normali għalik. Jekk tinsa tieħu Suboxone Għid lit-tabib tiegħek malajr kemm jista jkun jekk taqbeż doża. Jekk tieqaf tieħu Suboxone Tibdilx il-kura bi kwalunkwe mod jew twaqqaf il-kura mingħajr il-ftehim mat-tabib li jkun qed jikkurak. Li twaqqaf il-kura f daqqa jista jikkawża sintomi bħal meta wieħed jieqaf jieħu d- drogi. Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta dan il-prodott, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. 4. Effetti sekondarji possibbli Bħal kull mediċina oħra, Suboxone jista jkollu effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux fuq kulħadd. 65

66 Għid lit-tabib tiegħek minnufih jew fittex attenzjoni medika urġenti jekk tesperjenza effetti sekondarji, bħal: nefħa tal-wiċċ, tax-xufftejn, tal-ilsien jew tal-griżmejn li jistgħu jikkawżaw diffikultà biex tibla jew tieħu n-nifs, ħorriqija/urtikarja severa. Dawn jistgħu jkunu sintomi ta reazzjoni allerġika ta periklu għall-ħajja. tħossok bi ngħas mingħajr koordinazzjoni, ikollok vista mċajpra, tħawwad meta titkellem, ma tkunx tista taħseb b mod ċar, jew tibda tieħu n-nifs ferm aktar bilmod minn dak li hu normali għalik. Flimkien ma dan, għid lit-tabib tiegħek immedjatament jekk ikollok effetti sekondarji bħal: għeja severa, ħakk bi sfurija tal-ġilda jew tal-għajnejn. Dawn jistgħu jkunu sintomi ta ħsara filfwied. tara jew tisma affarijiet li ma jkunux hemm (alluċinazzjonijiet). Effetti sekondarji rraportati b Suboxone Effetti sekondarji komuni ħafna (jistgħu jaffettwaw aktar minn persuna waħda minn kull 10): Insomnija (ma tkunx tista torqod), stitikezza, dardir, għaraq eċċessiv, uġigħ ta ras, sindrome ta meta tieqaf tieħu d-drogi Effetti sekondarji komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1minn kull 10): Telf ta piż, nefħa (fl-idejn u fis-saqajn),, ngħas, ansjetà, nervożità, tnemnim, depressjoni, tnaqqis fil-ħajra sesswali, żieda fit-tensjoni tal-muskoli, ħsibijiet mhux normali, ħruġ ta dmugħ aktar mis-soltu (għajnejn bid-dmugħ) jew disturbi oħrajn fil-produzzjoni tad-dmugħ, vista mċajpra, fwawar, żieda fil-pressjoni tad-demm, emigranji, imnieħer inixxi, uġigħ fil-griżmejn u wġigħ biex tibla, żieda fis-sogħla, stonku mqalleb jew skumdità oħra fl-istonku, dijarea, funzjoni mhux normali tal-fwied, gass, rimettar, raxx, ħakk, ħorriqija, uġigħ, uġigħ fil-ġogi, uġigħ fil-muskoli, bugħawwieġ fir-riġlejn (spażmu fil-muskoli), diffikultà biex tikseb jew biex iżżomm erezzjoni, awrina mhux normali, uġigħ addominali, uġigħ fid-dahar, dgħufija, infezzjoni, tkexkix ta bard, uġigħ fis-sider, deni, sintomi li jixbhu l-influwenza, sensazzjoni ta skonfort ġenerali, korriment aċċidentali kkawżat minn telf ta prontezza jew koordinazzjoni, ħass ħażin u sturdament,. Effetti sekondarji mhux komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1minn kull 100): Glandoli minfuħin (glandoli limfatiċi), aġitazzjoni, rogħda, ħolm anormali, attività eċċessiva tal-muskoli, dipersonalizzazzjoni (ma tħossokx li int fiha), dipendenza fuq il-mediċina, amnesija (disturbi tal-memorja), telf ta interess, sensazzjoni esaġerata ta benesseri, konvulżjoni (aċċessjonijiet), disturb fid-diskors, daqs żgħir tal-pupilla, diffikultà biex tgħaddi l- awrina, infjammazzjoni jew infezzjoni fl-għajnejn, taħbit tal-qalb mgħaġġel jew bil-mod, pressjoni baxxa tad-demm, palpitazzjonijiet, infart mijokardijaku (attakk tal-qalb), tagħfis fissider, qtugħ ta nifs, ażma, titwib, uġigħ u feriti fil-ħalq, telf ta kulur fl-ilsien, akne, għoqod filġilda, jaqa x-xagħar, ġilda xotta jew qxur tal-ġilda, infjammazzjoni tal-ġogi, infezzjoni flapparat urinarju, testijiet tad-demm b riżultat mhux normali, demm fl-awrina, ejakulazzjoni mhux normali, problemi mestrwali jew tal-vaġina, ġebel fil-kliewi, proteina fl-awrina tiegħek, awrina bl-uġigħ jew diffiċli, sensittività għas-sħana jew għall-ksieħ, puplesija kkawżata missħana, telf ta aptit, sensazzjonijiet ta ostilità.. Mhux magħrufa (il-frekwenza ma tistax tisġi stmata mid-dejta disponibbli): Sindrome għal għarrieda ta meta wieħed jieqaf jieħu d-drogi meta jittieħed Suboxone malajr wisq wara l-użu ta oppjojdi illegali, sindrome bħal meta wieħed jieqaf jieħu d-drogi fi trabi tattwelid. Nifs bil-mod jew diffiċli, ħsara fil-fwied bis-suffejra jew mingħajrha, alluċinazzjonijiet, nefħa tal-wiċċ u tal-gerżuma jew reazzjonijiet allerġiċi ta periklu għall-ħajja, tnaqqis filpressjoni tad-demm meta tibdel il-pożizzjoni minn bilqiegħda jew mimdud għal bilwieqfa. L-użu ħażin ta din il-mediċina billi tinjettaha jista jikkawża sintomi ta meta wieħed jieqaf jieħu d-drogi, infezzjonijiet, reazzjonijiet oħrajn tal-ġilda u problemi potenzjalment serji talfwied (ara Twissijiet u prekawzjonijiet). 66

67 Rappurtar tal-effetti sekondarji Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju li mhuwiex elenkat f dan il-fuljett. Tista wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta rappurtar nazzjonali imniżżla f Appendiċi V. Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta din il-mediċina. 5. Kif taħżen Suboxone Żommha fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal u minn membri tal-familja oħrajn. Tużax Suboxone wara d-data ta skadenza li tidher fuq il-kartuna. Id-data ta skadenza tirreferi għallaħħar ġurnata ta dak ix-xahar. Dan il-prodott mediċinali m għandu l-ebda kundizzjoni ta ħażna speċjali. Madankollu, Suboxone jista jkun fil-mira ta persuni li jabbużaw minn mediċina bir-riċetta. Żomm din il-mediċina f post sikur biex tipproteġiha minn serq. Aħżen il-folja b mod sigur. Qatt ma għandek tiftaħ il-folja minn qabel. Tiħux din il-mediċina quddiem it-tfal. L-unità ta emerġenza għandha tiġi kkuntattjata minnufih fil-każ ta inġestjoni aċċidentali jew ta suspett ta inġestjoni. Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispiżjar tiegħek dwar kif għandek tarmi mediċini li m għandekx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni ta l-ambjent. 6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra X fih Suboxone - Is-sustanzi attivi huma buprenorphine u naloxone. Kull pillola għal taħt l-ilsien ta Suboxone 2 mg/0.5 mg fiha 2 mg ta buprenorphine (bħala hydrochloride) u 0.5 mg ta naloxone (bħala hydrochloride dihydrate). - Is-sustanzi l-oħra huma lactose monohydrate, mannitol, maize starch, povidone K30, citric acid anhydrous, sodium citrate, magnesium stearate, acesulfame potassium u togħma naturali ta lumi u lime. Kif jidher Suboxone u l-kontenut tal-pakkett Il-pilloli ta taħt l-ilsien ta Suboxone 2 mg/0.5 mg huma bojod, bikonvessi eżagonali,, ta 6.5 mm u imnaqqxa bil- N2 fuq naħa waħda. Ippakkjat f pakketti ta 7 u 28 pillola. Jista jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għall-skop kummerċjali. Detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq: Indivior Europe Limited 27 Windsor Place Dublin 2 IrlandaTel Manifattur: 67

68 Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd, Dansom Lane, Hull, East Yorkshire HU8 7DS, Ir-Renju Unit. Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-detentur ta l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq: België/Belgique/Belgien, България, Česká republika, Danmark, Deutschland, Eesti, Ελλάδα, España, Hrvatska, Ireland, Ísland, Italia, Κύπρος, Latvija, Lietuva, Luxembourg/Luxemburg, Magyarország, Malta, Nederland, Norge, Österreich, Polska, Portugal, România, Slovenija, Slovenská republika, Suomi/Finland, Sverige, United Kingdom. Indivior Europe Limited Teléfono France Indivior Europe Limited Teléfono Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-aġenzija Ewropea għall- Mediċini 68

69 Fuljett ta tagħrif: Informazzjoni għall-utent Suboxone 8 mg/2 mg pilloli għal taħt l-ilsien buprenorphine/naloxone Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tieħu din il-mediċina għax fih tagħrif importanti għalik. Żomm dan il-fuljett. Jista jkollok bżonn terġa taqrah. Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Din il-mediċina ġiet mogħtija lilek. M għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista tagħmlilhom il-ħsara, anki jekk ikollhom l-istess sintomi bħal tiegħek. Jekk xi wieħed mill-effetti sekondarji jiggrava, jew jekk tinnota xi effetti sekondarji li mhumiex imsemmijin f dan il-fuljett, jekk jogħġbok għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Ara sezzjoni 4. F dan il-fuljett: 1. X inhu Suboxone u għalxiex jintuża 2. X għandek tkun taf qabel ma tieħu Suboxone 3. Kif għandek tieħu Suboxone 4. Effetti sekondarji possibbli 5 Kif taħżen Suboxone 6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra 1. X inhu Suboxone u għalxiex jintuża Suboxone jintuża biex jikkura d-dipendenza fuq mediċini oppjojdi (narkotiċi) bħal eroina jew morfina f persuni dipendenti fuq id-droga li jkunu qablu li jiġu kkurati għall-vizzju tagħhom. Suboxone jintuża f persuni adulti u adolexxenti li għandhom iktar minn 15-il sena, li jkunu qed jirċievu wkoll appoġġ mediku, soċjali u psikoloġiku. 2. X għandek tkun taf qabel ma tieħu Suboxone Tiħux Suboxone jekk inti allerġiku/a għal buprenorphine, naloxone jew xi sustanzi oħra ta din il-mediċina (elenkati fis-sezzjoni 6) jekk għandek problemi respiratorji serji jekk għandek problemi serji fil-fwied jekk inti intossikat minħabba l-alkoħol jew għandek rogħda, għaraq, ansjetà, konfużjoni, jew alluċinazzjonijiet ikkawżati mill-alkoħol. jekk qed tieħu naltrexone jew nalmefene għat -trattament ta ' dipendenza fuq l-alkoħol jew opjojdi. Twissijiet u prekawzjonijiet Kellem lit-tabib tiegħek qabel tieħu Suboxone jekk għandek: ażżma jew problemi oħrajn biex tieħu n-nifs xi marda oħra tal-fwied bħall-epatite pressjoni baxxa tad-demm riċentement ġarrabt feriti f rasek jew marda tal-moħħ disturb urinarju (speċjalment marbut ma tkabbir fil-prostata fl-irġiel) kwalunkwe marda tal-kliewi problemi bit-tirojde 69

70 disturbi adrenokortikali (eż. il-marda ta Addison) Affarijiet importanti li trid tkun taf bihom: Monitoraġġ addizzjonali Inti tista 'tkun ikkontrollata aktar mill-qrib mit-tabib tiegħek jekk inti huma taħt l- età ta' 18 jew fuq l-età ta ' 65. Din il-mediċina m'għandhiex tittieħed minn dawk taħt 15-il sena. Użu ħażin u abbuż Din il-mediċina tista tkun mira għal nies li jabbużaw minn mediċini li jingħataw b riċetta, u għandha tinżamm f post sigur biex tiġi protetta mis-serq. Tagħtix din il-mediċina lil ħaddieħor. Tista tikkawża l-mewt jew tkunilhom ta ħsara. Problemi tan-nifs Xi nies mietu minn insuffiċjenza respiratorja (ma tkunx tista tieħu n-nifs) minħabba li użaw ħażin din il-mediċina jew ħaduha flimkien ma dipressanti oħrajn tas-sistema nervuża ċentrali, dipressanti bħal alkoħol, benzodiazepines (kalmanti), jew oppjojdi oħrajn. Din il-mediċina tista 'tikkawża depressjoni respiratorja ( kapaċità mnaqqsa li jieħdu nifs ) severa, possibbilment fatali, fit-tfal u nies mhux dipendenti li jeduha aċċidentalment jew apposta. Dipendenza Dan il-prodott jista jikkawża dipendenza. Sintomi bħal meta tieqaf tieħu d-drogi Dan il-prodott jista jikkawża sintomi bħal meta tieqaf tieħu d-drogi jekk tieħdu inqas minn sitt sigħat wara li tuża oppjojd li jaħdem għal żmien qasir (eż. morfina, eroina) jew inqas minn 24 siegħa wara li tuża oppjojd li jaħdem fit-tul bħal methadone. Suboxone jista anki jikkaġuna sintomi bħal meta tieqaf tieħu d-drogi jekk tieqaf tieħdu f daqqa. Ħsara fil-fwied Ġiet irrappurtata ħsara fil-fwied wara t-teħid ta Suboxone, speċjalment meta l-mediċina tintuża ħażin. Dan jista jkun dovut ukoll għal infezzjonijiet virali (epatite kronika Ċ), abbuż talalkoħol, anoressja jew l-użu ta mediċini oħrajn bl-abilità li jagħmlu ħsara lill-fwied tiegħek (ara s-sezzjoni 4). It-tabib tiegħek jista jagħmillek t estijiet regolari tad-demm biex jara kif tkun sejra l-kundizzjoni tal-fwied tiegħek. Għid lit-tabib tiegħek jekk għandek xi problemi fil-fwied qabel tibda t-trattament b Suboxone. Pressjoni tad-demm Dan il-prodott jista jikkawża li l-pressjoni tad-demm tiegħek tinżel f daqqa, u dan iġagħlek tħossok sturdut jekk tqum bilwieqfa malajr wisq minn pożizzjoni bilqiegħda jew mimduda. Dijanjożi ta kundizzjonijiet mediċi mhux relatati Din il-mediċina tista taħbi sintomi ta wġigħ li jistgħu jgħinu fid-dijanjosi ta xi mard. Tinsiex tgħid lit-tabib tiegħek jekk tieħu din il-mediċina. Mediċini oħra u Suboxone Għid lit-tabib tiegħek jekk qiegħed tieħu, ħadt dan l-aħħar jew tista 'tieħu xi mediċini oħra Xi mediċini jistgħu jżidu l-effetti sekondarji ta Suboxone u xi kultant jistgħu jikkawżaw reazzjonijiet serji ħafna. Waqt li tieħu Suboxone, tiħux mediċini oħrajn mingħajr ma tkun kellimt lit-tabib tiegħek minn qabel, speċjalment: 70

71 Benzodiazepines (użati biex jiġu ttrattati l -ansjetà jew disturbi fl-irqad) bħal, diazepam, temazepam, alprazolam. It-tabib tiegħek sejjer jagħtik riċetta bid-doża korretta għalik. It-teħid tad-doża l-ħażina ta benzodiazepines jista jikkawża l-mewt minħabba arrest respiratorju (ma tkunx tista tieħu n-nifs). Mediċini oħrajn li bihom tista tħossok bi ngħas li jintużaw biex jiġi ttrattat mard bħallansjetà, in-nuqqas ta rqad, konvulżjonijiet/aċċessjonijiet, uġigħ. Dawn it-tipi ta mediċini sejrin inaqqsu l-livelli ta prontezza tiegħek u jagħmluhielek diffiċli biex issuq u tuża makkinarji. Jistgħu anki jikkawżaw dipressjoni tas-sistema nervuża ċentrali, li hija serja ħafna. Hawn taħt, hawn lista ta eżempji ta dawn it-tipi ta mediċini: - mediċini oħrajn li fihom opjojdi oħrajn bħal methadone, ċerti mediċini li jtaffu l-uġigħ u suppressanti tas-sogħla. - mediċini kontra d-dipressjoni (użati biex tiġi ttrattata d-dipressjoni) bħal isocarboxazide, phenelzine, selegiline, tranylcypromine u valproate jistgħu jżidu l-effetti ta din il-mediċina. - antagonisti sedattivi tar-riċettur Hı (użati biex jiġu ttrattati reazzjonijiet allerġiċi) bħal diphenhydramine u chlorphenamine. - barbiturati (użati biex jikkaġunaw l-irqad jew is-sedazzjoni) bħal Phenobarbital, secobarbital. - kalmanti (użati biex jikkaġunaw l-irqad jew is-sedazzjoni) bħall-chloral hydrate. Clonidine (użat biex tiġi ttrattata pressjoni għolja tad-demm) jista jestendi l-effetti ta din ilmediċina. Anti-retrovirali (użati biex tiġi ttrattata l-hiv) bħal ritonavir, nelfinavir, indinavir jistgħu jżidu l-effetti ta din il-mediċina. xi mediċini kontra l-fungus (użati biex jiġu ttrattati l-infezzjonijiet fungali) bħal ketoconazole, itraconazole, ċerti antibijotiċi, jistgħu jtawwlu l-effetti ta din il-mediċina. xi mediċini jistgħu jnaqqsu l-effett ta Suboxone. Dawn jinkludu mediċini użati biex tiġi ttrattata l-epilessija (bħal carbamazepine u phenytoin), u mediċini użati biex tiġi ttrattata t-tuberkulożi (rifampicin). naltrexone u nalmefene (mediċini użati biex jittrattaw disturbi tal-vizzji) jista jimpedixxi l- effetti terapewtiċi ta Suboxone. Huma m'għandhomx jittieħdu fl-istess ħin mat- trattament Suboxone għaliex tista tesperjenza feġġa f daqqa ta rtirar imtawwal u intens. Suboxone ma ikel, xorb u alkoħol L-alkoħol jista jżid it-tħeddil u jista jżid ir-riskju ta indeboliment respiratorju jekk jittieħed flimkien ma Suboxone. Tiħux Suboxone mal-alkoħol. Tiblax jew tikkunsmax ikel jew xi xorb qabel il-pillola tinħall għal kollox. Tqala u treddigħ Ir-riskji li wieħed juża Suboxone f nisa tqal mhumiex magħrufa. Għid lit-tabib tiegħek jekk inti tqila jew jekk qed tippjana li toħroġ tqila. It-tabib tiegħek ser jiddeċiedi jekk il-kura tiegħek għandhiex titkompla b mediċina alternattiva. Meta jittieħdu matul it-tqala, speċjalment tard matul it-tqala, mediċini bħal Suboxone jistgħu jikkaġunaw sintomi ta meta wieħed iwaqqaf il-mediċina f daqqa inklużi problemi fit-teħid tan-nifs fit-tarbija li tkun għadha kif titwieled. Dan jista jidher bosta jiem wara t-twelid. Treddax waqt li tieħu din il-mediċina, minħabba li Suboxone jgħaddi fil-ħalib tas-sider. Itlob il-parir tat-tabib jew tal-ispiżjar qabel tieħu xi mediċina. Sewqan u tħaddim ta magni Suboxone jista jikkawża n-ngħas. Dan jista jseħħ aktar spiss fl-ewwel ftit ġimgħat tal-kura meta d- doża tiegħek tkun qed tinbidel, iżda jista jseħħ ukoll jekk tixrob l-alkoħol jew tieħu mediċini sedattivi oħrajn meta tieħu Suboxone. Issuqx, u lanqas m għandek tuża għodod jew tħaddem magni, jew twettaq attivitajiet perikolużi sakemm tkun taf kif din il-mediċina taffettwak. 71

72 Suboxone fih il-lactose Jekk it-tabib tiegħek qallek li għandek intolleranza għal xi tipi ta zokkor, ikkuntattja lit-tabib tiegħek qabel ma tieħu din il-mediċina. 3. Kif tieħu Suboxone Il-kura tiegħek tingħata riċetta għaliha u tiġi mmonitorjata minn tobba b esperjenza fil-kura ta dipendenza fuq id-drogi. It-tabib tiegħek ser jistabbilixxi l-aħjar doża għalik. Matul il-kura tiegħek, it-tabib jista jaġġusta d- doża skont ir-rispons tiegħek. Dejjem għandek tieħu din il-mediċina skont il-parir eżatt tat-tabib jew l-ispiżjar tiegħek. Dejjem għandek taċċerta ruħek mat-tabib jew mal-ispiżjar tiegħek jekk ikollok xi dubju. Kif tibda l-kura Id-doża tal-bidu rakkomandata għal persuni adulti u adolexxenti li għandhom iktar minn 15-il sena hi ta pillola waħda sa żewġ pilloli ta Suboxone 8 mg/2 mg. Minn pillola waħda sa żewġ pilloli addizzjonali ta Suboxone 8 mg/2 mg jistgħu jingħataw fl-ewwel jum skont il-bżonnijiet tiegħek. Sinjali ċari ta meta wieħed jieqaf jieħu d-drogi għandhom ikunu evidenti qabel tieħu l-ewwel doża ta Suboxone. Evalwazzjoni ta tabib ta kemm inti lest għall-kura se tiggwida l-ħin meta tingħatalek l- ewwel doża ta Suboxone. Kif tibda l-kura b Suboxone waqt li tkun dipendenti fuq l-eroina Jekk inti dipendenti fuq l-eroina jew oppjojdi li jaħdmu għal żmien qasir, l-ewwel doża tiegħek ta Suboxone għandha tittieħed meta jidhru sinjali ta meta tieqaf tieħu d-droga, iżda mhux inqas minn 6 sigħat wara li tkun użajt l-oppjojdi l-aħħar. Kif tibda tieħu l-kura b Suboxone waqt li tkun dipendenti fuqfuq methadone Jekk tkun qed tieħu l-methadone jew opjojde li jaġixxi fit-tul, idealment, id-doża tal-methadone għandha titnaqqas għal inqas minn 30 mg/kuljum qabel ma tibda t-terapija b Suboxone. L- ewwel doża ta Suboxone għandha tittieħed meta jidhru s-sinjali ta meta tieqaf tieħu d-droga, iżda mhux inqas minn 24 siegħa wara l-aħħar li użajt methadone. Kif għandek tieħu Suboxone Ħu d-doża darba kuljum billi tpoġġi l-pilloli taħt l-ilsien. Żomm il-pilloli sew taħt l-ilsien sakemm jinħallu għal kollox. Dan jista jieħu 5-10 minuti. La għandek tomgħod u lanqas tibla l-pilloli, għaliex il-mediċina ma taħdimx u jista jkollok sintomi bħal meta wieħed iwaqqaf il-mediċina f daqqa. Tikkunsmax xi ikel jew xorb qabel ma l-pillola tkun inħallet għal kollox. Kif tneħħi l-pillola mill-folja Timbuttax il-pillola minn ġol-fojl. 72

73 2 2 - Neħħi biss parti waħda mill-pakkett tal-folji, billi ċċarratha tul il-linja perforata. 3 3 Billi tibda mit-tarf fejn is-siġill huwa mbewwaq, iġbed il-fojl minn wara sabiex tneħħi l-pillola Jekk issir ħsara lill-folja, armi l-pillola. Aġġustment tad-dożaġġ u terapija ta manteniment: Matul il-jiem wara li tibda l-kura, it-tabib tiegħek jista jżid id-doża ta Suboxone li tieħu skont ilbżonnijiet tiegħek. Jekk għandek l-impressjoni li l-effett ta Suboxone huwa qawwi jew dgħajjef wisq, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Id-doża massima ta kuljum hi ta 24 mg. Wara żmien ta kura b suċċess, tista taqbel mat-tabib sabiex tnaqqsu d-doża b mod gradwali għal doża ta manutenzjoni aktar baxxa. Kif twaqqaf il-trattament Skont il-kundizzjoni tiegħek, id-doża ta Suboxone tista tkompli titnaqqas taħt superviżjoni medika b reqqa, sakemm eventwalment tista titwaqqaf. Tibdilx il-kura bi kwalunkwe mod jew twaqqaf il-kura mingħajr il-ftehim tat-tabib li jkun qed jikkurak. Jekk tieħu Suboxone aktar milli suppost Jekk int jew xi ħaddieħor tieħdu wisq minn din il-mediċina, tridu tmorru jew tittieħdu minnufih f ċentru tal-emerġenza jew sptar għall-kura peress li doża eċċessiva ta Suboxone tista tikkawża problemi tan-nifs serji u li jistgħu jkunu ta periklu għall-ħajja. Sintomi ta doża eċċessiva jistgħu jinkludu li tħossok bi ngħas u mingħajr koordinazzjoni b riflessi aktar bil-mod, viżta mċajpra, u/jew tħawwad meta titkellem. Jaf ma tkunx tista taħseb b mod ċar, u tista tieħu n-nifs ħafna iktar bil-mod minn dak li hu normali għalik. Jekk tinsa tieħu Suboxone Għid lit-tabib tiegħek malajr kemm jista jkun jekk taqbeż doża. Jekk tieqaf tieħu Suboxone Tibdilx il-kura bi kwalunkwe mod jew twaqqaf il-kura mingħajr il-ftehim mat-tabib li jkun qed jikkurak. Li twaqqaf il-kura f daqqa jista jikkawża sintomi bħal meta wieħed jieqaf jieħu d- drogi. Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta dan il-prodott, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. 73

74 4. Effetti sekondarji possibbli Bħal kull mediċina oħra, Suboxone jista jkollu effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux fuq kulħadd. Għid lit-tabib tiegħek minnufih jew fittex attenzjoni medika urġenti jekk tesperjenza effetti sekondarji, bħal: jintefaħlek wiċċek, xofftejk, ilsienek jew griżmejk li jistgħu jikkawżaw diffikultà biex tibla jew tieħu n-nifs, krupp/urtikarja severa. Dawn jistgħu jkunu sinjali ta reazzjoni allerġika perikoluża għall-ħajja. tħossok bi ngħas, mingħajr koordinazzjoni, ikollok vista mċajpra, tħawwad meta titkellem, ma tkunx tista taħseb b mod ċar, jew tibda tieħu n-nifs ferm aktar bil-mod minn dak li hu normali għalik. Flimkien ma dan, għid lit-tabib tiegħek immedjatament jekk ikollok effetti sekondarji bħal: għeja severa, ħakk bi sfurija tal-ġilda jew tal-għajnejn. Dawn jistgħu jkunu sintomi ta ħsara filfwied. tara jew tisma affarijiet li ma jkunux hemm (alluċinazzjonijiet). Effetti sekondarji rrapportati b Suboxone Effetti sekondarji komuni ħafna (jistgħu jaffettwaw aktar minn persuna waħda minn kull 10): Insomnija (ma tkunx tista torqod), stitikezza, dardir, għaraq eċċessiv, uġigħ ta ras, sindrome ta meta tieqaf tieħu d-drogi Effetti sekondarji komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1minn kull 10): Telf ta piż, nefħa (fl-idejn u fis-saqajn),, ngħas, ansjetà, nervożità, tnemnim, depressjoni, tnaqqis fil-ħajra sesswali, żieda fit-tensjoni tal-muskoli, ħsibijiet mhux normali, ħruġ ta dmugħ aktar mis-soltu (għajnejk bid-dmugħ) jew disturbi oħrajn fil-produzzjoni tad-dmugħ, vista mċajpra, fwawar, żieda fil-pressjoni tad-demm, emigranji, imnieħer inixxi, uġigħ fil-griżmejn u wġigħ biex tibla, żieda fis-sogħla, stonku mqalleb jew skumdità oħra fl-istonku, dijarea, funzjoni mhux normali tal-fwied,, gass, rimettar, raxx, ħakk, ħorriqija, uġigħ, uġigħ fil-ġogi, uġigħ fil-muskoli, bugħawwieġ fir-riġlejn (spażmu fil-muskoli), diffikultà biex tikseb jew biex iżżomm erezzjoni, awrina mhux normali, uġigħ addominali, uġigħ fid-dahar, dgħufija, infezzjoni, tkexkix ta bard, uġigħ fis-sider, deni, sintomi li jixbhu l-influwenza, sensazzjoni ta skonfort ġenerali, korriment aċċidentali kkawżat minn telf ta prontezza jew koordinazzjoni, ħass ħażin u sturdament. Effetti sekondarji mhux komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1minn kull 100): Glandoli minfuħin (glandoli limfatiċi), aġitazzjoni, rogħda, ħolm anormali, attività eċċessiva tal-muskoli, dipersonalizzazzjoni (ma tħossokx li int fiha), dipendenza fuq il-mediċina, amnesija (disturbi tal-memorja), telf ta interess, sensazzjoni esaġerata ta benesseri, konvulżjoni (aċċessjonijiet), disturb fid-diskors, daqs żgħir tal-pupilla, diffikultà biex tgħaddi l- awrina, infjammazzjoni jew infezzjoni fl-għajnejn, taħbit tal-qalb mgħaġġel jew bil-mod, pressjoni baxxa tad-demm, palpitazzjonijiet, infart mijokardijaku (attakk tal-qalb), tagħfis fissider, qtugħ ta nifs, ażma, titwib, uġigħ u feriti fil-ħalq, telf ta kulur fl-ilsien, akne, għoqod filġilda, jaqa x-xagħar, ġilda xotta jew qxur tal-ġilda, infjammazzjoni tal-ġogi, infezzjoni flapparat urinarju, testijiet tad-demm b riżultat mhux normali, demm fl-awrina, ejakulazzjoni mhux normali, problemi mestrwali jew tal-vaġina, ġebel fil-kliewi proteina fl-awrina tiegħek, awrina bl-uġigħ jew diffiċli,, sensittività għas-sħana jew għall-ksieħ, puplesija kkawżata missħana, sensazzjonijiet ta ostilità. Mhux magħrufa (il-frekwenza ma tistax tisġi stmata mid-dejta disponibbli): Sindrome għal għarrieda ta meta wieħed jieqaf jieħu d-drogi meta jittieħed Suboxone malajr wisq wara l-użu ta oppjojdi illegali, sindrome bħal meta wieħed jieqaf jieħu d-drogi fi trabi tattwelid. Nifs bil-mod jew diffiċli, ħsara fil-fwied bis-suffejra jew mingħajrha, alluċinazzjonijiet, nefħa tal-wiċċ u tal-gerżuma jew reazzjonijiet allerġiċi ta periklu għall-ħajja, tnaqqis filpressjoni tad-demm meta tibdel il-pożizzjoni minn bilqiegħda jew mimdud għal bilwieqfa. 74

75 L-użu ħażin ta din il-mediċina billi tinjettaha jista jikkawża sintomi ta meta wieħed jieqaf jieħu d-drogi, infezzjonijiet, reazzjonijiet oħrajn tal-ġilda u problemi potenzjalment serji talfwied (ara Twissijiet u prekawzjonijiet). Rappurtar tal-effetti sekondarji Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju li mhuwiex elenkat f dan il-fuljett. Tista wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta rappurtar nazzjonali imniżżla f Appendiċi V. Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta din il-mediċina. 5. Kif taħżen Suboxone Żommha fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal u minn membri tal-familja oħrajn. Tużax Suboxone wara d-data ta skadenza li tidher fuq il-kartuna. Id-data ta skadenza tirreferi għallaħħar ġurnata ta dak ix-xahar. Dan il-prodott mediċinali m għandu bżonn l-ebda kundizzjonijiet speċjali għall-ħażna. Madankollu, Suboxone jista jkun fil-mira ta persuni li jabbużaw minn mediċina bir-riċetta. Żomm din il-mediċina f post sikur biex tipproteġiha minn serq. Aħżen il-folja b mod sigur. Qatt ma għandek tiftaħ il-folja minn qabel. Tiħux din il-mediċina quddiem it-tfal. L-unità ta emerġenza għandha tiġi kkuntattjata minnufih fil-każ ta inġestjoni aċċidentali jew ta suspett ta inġestjoni. Tarmix mediċini m għandhomx jintremew mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lillispiżjar tiegħek dwar kif għandek tarmi mediċini li m għandekx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għallprotezzjoni tal-ambjent. 6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra X fih Suboxone - Is-sustanzi attivi huma buprenorphine u naloxone. Kull pillola għal taħt l-ilsien ta 8 mg/2 mg fiha 8 mg ta buprenorphine (bħala hydrochloride) u 2 mg ta naloxone (bħala hydrochloride dihydrate). - Is-sustanzi l-oħra huma lactose monohydrate, mannitol, maize starch, povidone K30, citric acid anhydrous, sodium citrate, magnesium stearate, acesulfame potassium u togħma naturali ta lumi u lime. Kif jidher Suboxone u l-kontenut tal-pakkett Il-pilloli ta taħt l-ilsien ta Suboxone 8 mg/2 mg huma bojod, bikonvessi eżagonali, ta 11 mm u imnaqqxa bil- N8 fuq naħa waħda. Ippakkjat f pakketti ta 7 u 28 pillola. Jista jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għall-skop kummerċjali. Detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq: Indivior Europe Limited 27 Windsor Place 75

76 Dublin 2 IrlandaTel Manifattur: Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd, Dansom Lane, Hull, East Yorkshire HU8 7DS, Ir-Renju Unit. Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-detentur ta l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq: België/Belgique/Belgien, България, Česká republika, Danmark, Deutschland, Eesti, Ελλάδα, España, Hrvatska, Ireland, Ísland, Italia, Κύπρος, Latvija, Lietuva, Luxembourg/Luxemburg, Magyarország, Malta, Nederland, Norge, Österreich, Polska, Portugal, România, Slovenija, Slovenská republika, Suomi/Finland, Sverige, United Kingdom. Indivior Europe Limited Teléfon France Indivior Europe Limited Teléfon Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku ta l-aġenzija Ewropea għall-mediċini 76

77 Fuljett ta tagħrif: Informazzjoni għall-utent Suboxone 16 mg/4 mg pilloli għal taħt l-ilsien buprenorphine/naloxone Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tieħu din il-mediċina għax fih tagħrif importanti għalik. Żomm dan il-fuljett. Jista jkollok bżonn terġa taqrah. Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Din il-mediċina ġiet mogħtija lilek. M għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista tagħmlilhom il-ħsara, anki jekk ikollhom l-istess sintomi bħal tiegħek. Jekk xi wieħed mill-effetti sekondarji jiggrava, jew jekk tinnota xi effetti sekondarji li mhumiex imsemmijin f dan il-fuljett, jekk jogħġbok għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Ara sezzjoni 4. F dan il-fuljett: 1. X inhu Suboxone u għalxiex jintuża 2. X għandek tkun taf qabel ma tieħu Suboxone 3. Kif għandek tieħu Suboxone 4. Effetti sekondarji possibbli 5 Kif taħżen Suboxone 6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra 1. X inhu Suboxone u għalxiex jintuża Suboxone jintuża biex jikkura d-dipendenza fuq mediċini oppjojdi (narkotiċi) bħal eroina jew morfina f persuni dipendenti fuq id-droga li jkunu qablu li jiġu kkurati għall-vizzju tagħhom. Suboxone jintuża f persuni adulti u adolexxenti li għandhom iktar minn 15-il sena, li jkunu qed jirċievu wkoll appoġġ mediku, soċjali u psikoloġiku. 2. X għandek tkun taf qabel ma tieħu Suboxone Tiħux Suboxone jekk inti allerġiku għal buprenorphine, naloxone jew għal xi sustanza oħra ta din il-mediċina (elenkati fis-sezzjoni 6) jekk għandek problemi respiratorji serji jekk għandek problemi serji fil-fwied jekk inti intossikat minħabba l-alkoħol jew għandek rogħda, għaraq, ansjetà, konfużjoni, jew alluċinazzjonijiet ikkawżati mill-alkoħol. jekk qed tieħu naltrexone jew nalmefene għat -trattament ta ' dipendenza fuq l-alkoħol jew l- opjojdi Twissijiet u prekawzjonijiet Kellem lit-tabib tiegħek qabel tieħu Suboxone jekk għandek: ażżma jew problemi oħrajn biex tieħu n-nifs xi marda oħra tal-fwied bħall-epatite pressjoni baxxa tad-demm riċentement ġarrabt feriti f rasek jew marda tal-moħħ disturb urinarju (speċjalment marbut ma tkabbir fil-prostata fl-irġiel) kwalunkwe marda tal-kliewi problemi bit-tirojde disturbi adrenokortikali (eż. il-marda ta Addison) Affarijiet importanti li trid tkun taf bihom: 77

78 Monitoraġġ addizzjonali Inti tista 'tkun ikkontrollata aktar mill-qrib mit-tabib tiegħek jekk inti huma taħt l- età ta' 18 jew fuq l-età ta ' 65. Din il-mediċina m'għandhiex tittieħed minn dawk taħt 15-il sena. Użu ħażin u abbuż Din il-mediċina tista tkun mira għal nies li jabbużaw minn mediċini li jingħataw b riċetta, u għandha tinżamm f post sigur biex tiġi protetta mis-serq. Tagħtix din il-mediċina lil ħaddieħor. Tista tikkawża l-mewt jew tkunilhom ta ħsara. Problemi tan-nifs Xi nies mietu minn insuffiċjenza respiratorja (ma tkunx tista tieħu n-nifs) minħabba li użaw ħażin din il-mediċina jew ħaduha flimkien ma dipressanti oħrajn tas-sistema nervuża ċentrali, dipressanti bħal alkoħol, benzodiazepines (kalmanti), jew oppjojdi oħrajn. Din il-mediċina tista 'tikkawża depressjoni respiratorja ( kapaċità mnaqqsa li jieħdu nifs )severa, possibbilment fatali, fit-tfal u nies mhux dipendenti li jeduha aċċidentalment jew apposta. Dipendenza Dan il-prodott jista jikkawża dipendenza. Sintomi bħal meta tieqaf tieħu d-drogi Dan il-prodott jista jikkawża sintomi bħal meta tieqaf tieħu d-drogi jekk tieħdu inqas minn sitt sigħat wara li tuża oppjojd li jaħdem għal żmien qasir (eż. morfina, eroina) jew inqas minn 24 siegħa wara li tuża oppjojd li jaħdem fit-tul bħal methadone. Suboxone jista anki jikkaġuna sintomi bħal meta tieqaf tieħu d-drogi jekk tieqaf tieħdu f daqqa. Ħsara fil-fwied Ġiet irrappurtata ħsara fil-fwied wara t-teħid ta Suboxone, speċjalment meta l-mediċina tintuża ħażin. Dan jista jkun dovut ukoll għal infezzjonijiet virali (epatite kronika Ċ), abbuż talalkoħol, anoressja jew l-użu ta mediċini oħrajn bl-abilità li jagħmlu ħsara lill-fwied tiegħek (ara s-sezzjoni 4). It-tabib tiegħek jista jagħmillek t estijiet regolari tad-demm biex jara kif tkun sejra l-kundizzjoni tal-fwied tiegħek.għid lit-tabib tiegħek jekk għandek xi problemi fil-fwied qabel tibda t-trattament b Suboxone. Pressjoni tad-demm Dan il-prodott jista jikkawża li l-pressjoni tad-demm tiegħek tinżel f daqqa, u dan iġagħlek tħossok sturdut jekk tqum bilwieqfa malajr wisq minn pożizzjoni bilqiegħda jew mimduda. Dijanjożi ta kundizzjonijiet mediċi mhux relatati Din il-mediċina tista taħbi sintomi ta wġigħ li jistgħu jgħinu fid-dijanjosi ta xi mard. Tinsiex tgħid lit-tabib tiegħek jekk tieħu din il-mediċina. Mediċini oħra u Suboxone Għid lit-tabib tiegħek jekk qiegħed tieħu, ħadt dan l-aħħar jew tista 'tieħu xi mediċini oħra Xi mediċini jistgħu jżidu l-effetti sekondarji ta Suboxone u xi kultant jistgħu jikkawżaw reazzjonijiet serji ħafna. Waqt li tieħu Suboxone, tiħux mediċini oħrajn mingħajr ma tkun kellimt lit-tabib tiegħek minn qabel, speċjalment: Benzodiazepines użati biex jittrattaw ansjetà jew disturbi fl-irqad bħal diazepam, temazepam, alprazolam. It-tabib tiegħek sejjer jiktiblek fuq ir-riċetta d-doża korretta għalik. It-teħid taddoża l-ħażina ta benzodiazepines jista jikkawża l-mewt minħabba indeboliment respiratorju (ma tkunx tista tieħu n-nifs). 78

79 Mediċini oħrajn li bihom tista tħossok bi ngħas li jintużaw biex jiġi ttrattat mard bħallansjetà, in-nuqqas ta rqad, konvulżjonijiet/aċċessjonijiet, uġigħ. Dawn it-tipi ta mediċini sejrin inaqqsu l-livelli ta prontezza tiegħek u jagħmluhielek diffiċli biex issuq u tuża makkinarji. Jistgħu anki jikkawżaw dipressjoni tas-sistema nervuża ċentrali, li hija serja ħafna. Hawn taħt, hawn lista ta eżempji ta dawn it-tipi ta mediċini: - mediċini oħrajn li fihom opjojdi oħrajn bħal methadone, ċerti mediċini li jtaffu l-uġigħ u suppressanti tas-sogħla. - mediċini kontra d-dipressjoni (użati biex tiġi ttrattata d-dipressjoni) bħal isocarboxazide, phenelzine, selegiline, tranylcypromine u valproate jistgħu jżidu l-effetti ta din il-mediċina. - antagonisti sedattivi tar-riċettur Hı (użati biex jiġu ttrattati reazzjonijiet allerġiċi) bħal diphenhydramine u chlorphenamine. - barbiturati (użati biex jikkaġunaw l-irqad jew is-sedazzjoni) bħal Phenobarbital, secobarbital. - kalmanti (użati biex jikkaġunaw l-irqad jew is-sedazzjoni) bħall-chloral hydrate. clonidine (użat biex tiġi ttrattata pressjoni għolja tad-demm) jista jestendi l-effetti ta din il-mediċina. anti-retrovirali (użati biex tiġi ttrattata l-hiv) bħal ritonavir, nelfinavir, indinavir jistgħu jżidu l- effetti ta din il-mediċina. xi mediċini kontra l-fungus (użati biex jiġu ttrattati l-infezzjonijiet fungali) bħal ketoconazole, itraconazole, ċerti antibijotiċi, jistgħu jtawwlu l-effetti ta din il-mediċina. xi mediċini jistgħu jnaqqsu l-effett ta Suboxone. Dawn jinkludu mediċini użati biex tiġi ttrattata l-epilessija (bħal carbamazepine u phenytoin), u mediċini użati biex tiġi ttrattata t-tuberkulożi (rifampicin). naltrexone u nalmefene (mediċini użati biex jittrattaw disturbi vizzju) jista jimpedixxi l-effetti terapewtiċi ta Suboxone. Huma m'għandhomx jittieħdu fl-istess ħin mat- trattament Suboxone għaliex tista tesperjenza feġġa f daqqa ta rtirar imtawwal u intens. Suboxone ma ikel, xorb u alkoħol L-alkoħol jista jżid it-tħeddil u jista jżid ir-riskju ta indeboliment respiratorju jekk jittieħed flimkien ma Suboxone. Tiħux Suboxone mal-alkoħol. Tiblax jew tikkunsmax ikel jew xi xorb qabel il-pillola tinħall għal kollox. Tqala u treddigħ Ir-riskji li wieħed juża Suboxone f nisa tqal mhumiex magħrufa. Għid lit-tabib tiegħek jekk inti tqila jew jekk qed tippjana li toħroġ tqila. It-tabib tiegħek ser jiddeċiedi jekk il-kura tiegħek għandhiex titkompla b mediċina alternattiva. Meta jittieħdu matul it-tqala, speċjalment tard matul it-tqala, mediċini bħal Suboxone jistgħu jikkaġunaw sintomi ta meta wieħed iwaqqaf il-mediċina f daqqa inklużi problemi fit-teħid tan-nifs fit-tarbija li tkun għadha kif titwieled. Dan jista jidher bosta jiem wara t-twelid. Treddax waqt li tieħu din il-mediċina, minħabba li Suboxone jgħaddi fil-ħalib tas-sider. Itlob il-parir tat-tabib jew tal-ispiżjar qabel tieħu xi mediċina. Sewqan u tħaddim ta magni Suboxone jista jikkawża n-ngħas. Dan jista jseħħ aktar spiss fl-ewwel ftit ġimgħat tal-kura meta d- doża tiegħek tkun qed tinbidel, iżda jista jseħħ ukoll jekk tixrob l-alkoħol jew tieħu mediċini sedattivi oħrajn meta tieħu Suboxone. Issuqx, u lanqas m għandek tuża għodod jew tħaddem magni, jew twettaq attivitajiet perikolużi sakemm tkun taf kif din il-mediċina taffettwak. Suboxone fih lactose Jekk it-tabib tiegħek qallek li għandek intolleranza għal xi tipi ta zokkor, ikkuntattja lit-tabib tiegħek qabel ma tieħu din il-mediċina. 79

80 3. Kif tieħu Suboxone Il-kura tiegħek tingħata riċetta għaliha u tiġi mmonitorjata minn tobba b esperjenza fil-kura ta dipendenza fuq id-drogi. It-tabib tiegħek ser jistabbilixxi l-aħjar doża għalik. Matul il-kura tiegħek, it-tabib jista jaġġusta d- doża skont ir-rispons tiegħek. Dejjem għandek tieħu din il-mediċina skont il-parir eżatt tat-tabib jew l-ispiżjar tiegħek. Dejjem għandek taċċerta ruħek mat-tabib jew mal-ispiżjar tiegħek jekk ikollok xi dubju. Kif tibda l-kura Id-doża tal-bidu rakkomandata għal persuni adulti u adolexxenti li għandhom iktar minn 15-il sena hi ta pillola waħda sa żewġ pilloli ta Suboxone 2 mg/0.5 mg. Minn pillola waħda sa żewġ pilloli addizzjonali ta Suboxone 2 mg/0.5 mg jistgħu jingħataw fl-ewwel jum skont il-bżonnijiet tiegħek. Sinjali ċari ta meta wieħed jieqaf jieħu d-drogi għandhom ikunu evidenti qabel tieħu l-ewwel doża ta Suboxone. Evalwazzjoni ta tabib ta kemm inti lest għall-kura se tiggwida l-ħin meta tingħatalek l- ewwel doża ta Suboxone. Kif tibda l-kura b Suboxone waqt li tkun dipendenti fuq l-eroina Jekk inti dipendenti fuq l-eroina jew oppjojdi li jaħdmu għal żmien qasir, l-ewwel doża tiegħek ta Suboxone għandha tittieħed meta jidhru sinjali ta meta tieqaf tieħu d-droga, iżda mhux inqas minn 6 sigħat wara li tkun użajt l-oppjojdi l-aħħar. Kif tibda l-kura b Suboxone waqt li tkun dipendenti fuq il-methadone Jekk tkun qed tieħu l-methadone jew opjojde li jaġixxi fit-tul, idealment, id-doża tal-methadone għandha titnaqqas għal inqas minn 30 mg/kuljum qabel ma tibda t-terapija b Suboxone. L- ewwel doża ta Suboxone għandha tittieħed meta jidhru s-sinjali ta meta tieqaf tieħu d-droga, iżda mhux inqas minn 24 siegħa wara l-aħħar li użajt methadone. Kif tieħu Suboxone Ħu d-doża darba kuljum billi tqiegħed il-pilloli taħt l-ilsien. Żomm il-pilloli sew taħt l-ilsien sakemm jinħallu kompletament. Dan jista jieħu 5-10 minuti. La għandek tomgħod u lanqas tibla l-pilloli, għaliex il-mediċina ma taħdimx u jista jkollok sintomi bħal meta wieħed iwaqqaf il-mediċina f daqqa. Tikkunsmax xi ikel jew xorb qabel ma jkunu inħallew kompletament il-pilloli. Kif tneħħi l-pillola mill-folja 1 - Timbuttax il-pillola minn ġol-fojl. 80

81 2 2 Neħħi biss parti waħda mill-pakkett tal-folji, billi ċċarratha tul il-linja perforata 3 3 Billi tibda mit-tarf fejn is-siġill huwa mbewwaq, iġbed il-fojl minn wara sabiex tneħħi l-pillola Jekk issir ħsara lill-folja, armi l-pillola. Aġġustment tad-dożaġġ u terapija ta manteniment: Matul il-jiem wara li tibda l-kura, it-tabib tiegħek jista jżid id-doża ta Suboxone li tieħu skont ilbżonnijiet tiegħek. Jekk għandek l-impressjoni li l-effett ta Suboxone huwa qawwi jew dgħajjef wisq, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek., Id-doża massima ta kuljum hi ta 24 mg. Wara żmien ta kura b suċċess, tista taqbel mat-tabib sabiex tnaqqsu d-doża b mod gradwali għal doża ta manutenzjoni aktar baxxa. Kif twaqqaf it-trattament Skont il-kundizzjoni tiegħek, id-doża ta Suboxone tista tkompli titnaqqas taħt superviżjoni medika b reqqa, sakemm eventwalment tista titwaqqaf. Tibdilx il-kura bi kwalunkwe mod jew twaqqaf il-kura mingħajr il-ftehim tat-tabib li jkun qed jikkurak. Jekk tieħu Suboxone aktar milli suppost Jekk int jew xi ħaddieħor tieħdu wisq minn din il-mediċina, tridu tmorru jew tittieħdu minnufih f ċentru tal-emerġenza jew sptar għall-kura peress li doża eċċessiva ta Suboxone tista tikkawża problemi tan-nifs serji u li jistgħu jkunu ta periklu għall-ħajja. Sintomi ta doża eċċessiva jistgħu jinkludu li tħossok bi ngħas u mingħajr koordinazzjoni b riflessi aktar bilmod, viżta mċajpra, u/jew tħawwad meta titkellem. Jaf ma tkunx tista taħseb b mod ċar, u tista tieħu n-nifs ħafna iktar bil-mod minn dak li hu normali għalik. Jekk tinsa tieħu Suboxone Għid lit-tabib tiegħek malajr kemm jista jkun jekk taqbeż doża. Jekk tieqaf tieħu Suboxone Tibdilx il-kura bi kwalunkwe mod jew twaqqaf il-kura mingħajr il-ftehim mat-tabib li jkun qed jikkurak. Li twaqqaf il-kura f daqqa jista jikkawża sintomi bħal meta wieħed jieqaf jieħu d- drogi. Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta dan il-prodott, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. 4. Effetti sekondarji possibbli Bħal kull mediċina oħra, Suboxone jista jkollu effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux fuq kulħadd. Għid lit-tabib tiegħek minnufih jew fittex attenzjoni medika urġenti jekk tesperjenza effetti sekondarji, bħal: 81

ANNESS I KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT FIL-QOSOR

ANNESS I KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT FIL-QOSOR ANNESS I KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT FIL-QOSOR 1 1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU FORTEKOR PLUS 1.25 mg/2.5 mg pilloli għall-klieb FORTEKOR PLUS 5 mg/10 mg pilloli għall-klieb 2. GĦAMLA KWALITATTIVA

Διαβάστε περισσότερα

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT 1 1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI Sebivo 600 mg pilloli miksija b rita 2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA Kull pillola miksija b rita fiha 600 mg telbivudine.

Διαβάστε περισσότερα

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT 1 Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti identifikazzjoni ta malajr ta informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà.

Διαβάστε περισσότερα

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT 1 1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva 150 mg/12.5 mg pilloli. 2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA Kull pillola fiha

Διαβάστε περισσότερα

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT 1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI Diacomit 250 mg kapsuli iebsin 2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA Kull kapsula fiha 250 mg ta stiripentol. Sustanzi mhux

Διαβάστε περισσότερα

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT 1 1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI Aripiprazole Zentiva 5 mg pilloli Aripiprazole Zentiva 10 mg pilloli Aripiprazole Zentiva 15 mg pilloli Aripiprazole Zentiva

Διαβάστε περισσότερα

ANNESS 1 SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT

ANNESS 1 SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT ANNESS 1 SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT 1 Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti identifikazzjoni ta malajr ta informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà.

Διαβάστε περισσότερα

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT 1 1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI MULTAQ 400 mg pilloli miksijin b rita 2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA Kull pillola fiha 400 mg ta dronedarone (bħala

Διαβάστε περισσότερα

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT 1 Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti identifikazzjoni ta malajr ta informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà.

Διαβάστε περισσότερα

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT 1 1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI Cholib 145 mg/20 mg pilloli miksijin b rita 2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA Kull pillola miksija b rita fiha 145

Διαβάστε περισσότερα

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT 1 Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti identifikazzjoni ta malajr ta informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà.

Διαβάστε περισσότερα

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT 1 1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI DUTREBIS 150 mg /300 mg pilloli miksijin b rita 2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA Kull pillola miksija b rita fiha

Διαβάστε περισσότερα

ANNESS 1 SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT

ANNESS 1 SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT ANNESS 1 SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT 1 Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti identifikazzjoni ta malajr ta informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà.

Διαβάστε περισσότερα

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT 1 1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI Methylthioninium chloride Proveblue 5 mg/ml soluzzjoni għal injezzjoni 2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA Kull ml tas-soluzzjoni

Διαβάστε περισσότερα

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT 1 1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI Omnitrope 1.3 mg/ ml trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni 2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA Wara r-rikostituzzjoni

Διαβάστε περισσότερα

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT 1 1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI Tasermity 800 mg pilloli miksijin b rita 2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA Kull pillola fiha 800 mg sevelamer hydrochloride.

Διαβάστε περισσότερα

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT 1 1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI Renagel 400 mg pilloli miksijin b rita 2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA Kull pillola fiha 400 mg sevelamer hydrochloride.

Διαβάστε περισσότερα

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT 1 Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti identifikazzjoni ta malajr ta informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà.

Διαβάστε περισσότερα

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT 1 Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti identifikazzjoni ta malajr ta informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà.

Διαβάστε περισσότερα

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT. Prodott mediċinali li m għadux awtorizzat

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT. Prodott mediċinali li m għadux awtorizzat ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT 1 1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI Clopidogrel Acino Pharma GmbH 75 mg pilloli miksija b rita 2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA Kull pillola miksija

Διαβάστε περισσότερα

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT FIL

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT FIL ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT FIL 1 1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI DuoPlavin 75 mg/75 mg pilloli miksijin b rita DuoPlavin 75 mg/100 mg pilloli miksijin b rita 2. GĦAMLA KWALITATTIVA

Διαβάστε περισσότερα

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT. Prodott mediċinali li m għadux awtorizzat

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT. Prodott mediċinali li m għadux awtorizzat ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT 1 1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI PANTECTA Control 20 mg pilloli gastro-reżistenti 2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA Kull pillola gastro-reżistenti fiha

Διαβάστε περισσότερα

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT 1 1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI Fampyra 10 mg pilloli li jerħu l-mediċina bil-mod 2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA Kull pillola li terħi l-mediċina

Διαβάστε περισσότερα

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT 1 Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti identifikazzjoni ta malajr ta informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà.

Διαβάστε περισσότερα

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT 1 1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI TEPADINA 15 mg trab għal konċentrat għal-soluzzjoni għall-infużjoni 2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA Kunjett wieħed

Διαβάστε περισσότερα

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT 1 1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI SOMAC Control 20 mg pilloli gastro-reżistenti 2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA Kull pillola gastro-reżistenti fiha

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 of 110 ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT

Page 1 of 110 ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT Page 1 of 110 ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT 1 Page 2 of 110 1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI Pergoveris 150 IU/75 IU, trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni. 2. GĦAMLA KWALITATTIVA

Διαβάστε περισσότερα

INN Isem ivvintat Qawwa Għamla Farmaċewtika. Schmelzpillolaten. fil-ħalq. 30 mg Pilloli li jinħallu Użu orali. Schmelzpillolaten.

INN Isem ivvintat Qawwa Għamla Farmaċewtika. Schmelzpillolaten. fil-ħalq. 30 mg Pilloli li jinħallu Użu orali. Schmelzpillolaten. ANNESS I LISTA TA` L-ISMIJIET, GĦAMLIET FARMAĊEWTIĊI, QAWWIET TAL-PRODOTTI MEDIĊINALI, MNEJN JINGĦATA, ID-DETENTURI TA` L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT- TQEGĦID FIS-SUQ FL-ISTATI MEMBRI 1 Stat membru Detentur tal-

Διαβάστε περισσότερα

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT 1 1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI ADROVANCE 70 mg/2800 IU pilloli ADROVANCE 70 mg/5600 IU pilloli 2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA ADROVANCE 70 mg/2800

Διαβάστε περισσότερα

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT 1 1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI CIMZIA 200 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f siringa mimlija għal-lest 2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA Kull siringa

Διαβάστε περισσότερα

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT 1 1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI CONTROLOC Control 20 mg pilloli gastro-reżistenti 2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA Kull pillola gastro-reżistenti

Διαβάστε περισσότερα

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT 1 Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti identifikazzjoni ta malajr ta informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà.

Διαβάστε περισσότερα

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT 1 Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti identifikazzjoni ta malajr ta informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà.

Διαβάστε περισσότερα

ANNESS I KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT FIL-QOSOR

ANNESS I KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT FIL-QOSOR ANNESS I KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT FIL-QOSOR 1 1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU CORTAVANCE 0.584 mg/ml sprej likwidu kutanju għall-klieb. 2. KOMPOŻIZZJONI KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA Sustanza

Διαβάστε περισσότερα

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT 1 Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti identifikazzjoni ta malajr ta informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà.

Διαβάστε περισσότερα

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT 1 Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti identifikazzjoni ta malajr ta informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà.

Διαβάστε περισσότερα

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT 1 1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI LeukoScan 0.31 mg, trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni 2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA Kitt għall-preparazzjoni

Διαβάστε περισσότερα

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT. Prodott mediċinali li m għadux awtorizzat

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT. Prodott mediċinali li m għadux awtorizzat ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT 1 1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI PROCOMVAX sospensjoni għall-injezzjoni Haemophilus b Conjugate (Meningococcal Protein Conjugate) u Hepatitis B (Recombinant)

Διαβάστε περισσότερα

Anness II. Konklużjonijiet xjentifiċi u raġunijiet għal opinjoni pożittiva

Anness II. Konklużjonijiet xjentifiċi u raġunijiet għal opinjoni pożittiva Anness II Konklużjonijiet xjentifiċi u raġunijiet għal opinjoni pożittiva 14 Konklużjonijiet xjentifiċi Sommarju globali tal-evalwazzjoni xjentifika ta Flutiform u ismijiet assoċjati (ara Anness I) Flutiform

Διαβάστε περισσότερα

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT 1 Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti identifikazzjoni ta malajr ta informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà.

Διαβάστε περισσότερα

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT 1 Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti identifikazzjoni ta malajr ta informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà.

Διαβάστε περισσότερα

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT 1 Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti identifikazzjoni ta malajr ta informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà.

Διαβάστε περισσότερα

ANNESS I KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT FIL-QOSOR

ANNESS I KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT FIL-QOSOR ANNESS I KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT FIL-QOSOR 1 1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU ZUPREVO 40mg/ml soluzzjoni għall-injezzjoni għall-majjali 2. KOMPOŻIZZJONI KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA ml wieħed

Διαβάστε περισσότερα

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT. Prodott mediċinali li m għadux awtorizzat

ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT. Prodott mediċinali li m għadux awtorizzat ANNESS I SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT 1 1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI Vaċċin għal influwenza prepandemika (H5N1) (virjon maqsum, mhux attivat, stimulat) GlaxoSmithKline Biologicals 3.75 µg

Διαβάστε περισσότερα

ANNESS I KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT FIL-QOSOR. Medicinal product no longer authorised

ANNESS I KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT FIL-QOSOR. Medicinal product no longer authorised ANNESS I KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT FIL-QOSOR 1 1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU Dicural 100mg/ml soluzzjoni orali għal flieles u d-dundjani 2. KOMPOŻIZZJONI KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA Kull

Διαβάστε περισσότερα

ANNESS III SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT, IT-TIKKETTAR U L-FULJETT TA TAGĦRIF DWAR IL-PRODOTT

ANNESS III SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT, IT-TIKKETTAR U L-FULJETT TA TAGĦRIF DWAR IL-PRODOTT ANNESS III SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT, IT-TIKKETTAR U L-FULJETT TA TAGĦRIF DWAR IL-PRODOTT Nota: Il-verżjoni ta dan is-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott, it-tikkettar u l-fuljett ta

Διαβάστε περισσότερα

Struzzjonijiet għall-installazzjoni u linji gwida għall-manutenzjoni

Struzzjonijiet għall-installazzjoni u linji gwida għall-manutenzjoni Teknoloġija għal vetturi kummerċjali u tal-industrija Struzzjonijiet għall-installazzjoni u linji gwida għall-manutenzjoni Drive shafts minn ELBE Produzzjoni Sostituzzjoni Tiswija K3-0262/0909 Struzzjonijiet

Διαβάστε περισσότερα

Kunsill tal-unjoni Ewropea Brussell, 19 ta Ġunju 2015 (OR. en)

Kunsill tal-unjoni Ewropea Brussell, 19 ta Ġunju 2015 (OR. en) Kunsill tal-unjoni Ewropea Brussell, 19 ta Ġunju 2015 (OR. en) Fajl Interistituzzjonali: 2015/0105 (NLE) 9356/15 UD 125 ATTI LEĠISLATTIVI U STRUMENTI OĦRA Suġġett: REGOLAMENT TAL-KUNSILL li jemenda r-regolament

Διαβάστε περισσότερα

Kriterji tal-ue għall-akkwist Pubbliku Ekoloġiku (GPP) għal Ħiters Idroniċi

Kriterji tal-ue għall-akkwist Pubbliku Ekoloġiku (GPP) għal Ħiters Idroniċi Kriterji tal-ue għall-akkwist Pubbliku Ekoloġiku (GPP) għal Ħiters Idroniċi Il-kriterji tal-ue għall-ape għandhom l-għan li jiffaċilitaw ix-xiri ta' prodotti, servizzi u xogħlijiet b'impatti ambjentali

Διαβάστε περισσότερα

(Test b relevanza għaż-żee) (6) Teknoloġiji ġodda li qed ifiġġu fis-suq, bħal-leds, għandhom ikunu suġġetti għal dan ir-regolament.

(Test b relevanza għaż-żee) (6) Teknoloġiji ġodda li qed ifiġġu fis-suq, bħal-leds, għandhom ikunu suġġetti għal dan ir-regolament. 24.3.2009 Il-Ġurnal Uffiċjali tal-unjoni Ewropea L 76/3 REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 244/2009 tat-18 ta' Marzu 2009 li jimplimenta d-direttiva 2005/32/KE tal-parlament Ewropew u tal-kunsill fir-rigward

Διαβάστε περισσότερα

Mill-Editur. Ħbieb, Nilqagħkom għal ħarġa oħra ta dan il-fuljett ta Awwissu 2010 li hija t-53 ħarġa ta din issensiela.

Mill-Editur. Ħbieb, Nilqagħkom għal ħarġa oħra ta dan il-fuljett ta Awwissu 2010 li hija t-53 ħarġa ta din issensiela. 1 Fiċ-Ċentru mhux permess tipjip Mill-Editur Ħbieb, Nilqagħkom għal ħarġa oħra ta dan il-fuljett ta Awwissu 2010 li hija t-53 ħarġa ta din issensiela. Ix-xahar li għadda sar l-eżami fiċ-ċentru tal-marl

Διαβάστε περισσότερα

Ref. Ares(2016) /02/2016. Gwida għall-utent. għad-definizzjoni ta SME. Suq Intern, Industrija, Intraprenditorija u SMEs

Ref. Ares(2016) /02/2016. Gwida għall-utent. għad-definizzjoni ta SME. Suq Intern, Industrija, Intraprenditorija u SMEs Ref. Ares(2016)956541-24/02/2016 Gwida għall-utent għad-definizzjoni ta SME Suq Intern, Industrija, Intraprenditorija u SMEs DIKJARAZZJONI TA ĊAĦDA TA RESPONSABBILTÀ Din il-gwida għall-utent dwar l-smes

Διαβάστε περισσότερα

Linji gwida. dwar il-metodi għall-kalkolu ta kontribuzzjonijiet għall-iskemi ta garanzija tad-depożiti EBA/GL/2015/ Data.

Linji gwida. dwar il-metodi għall-kalkolu ta kontribuzzjonijiet għall-iskemi ta garanzija tad-depożiti EBA/GL/2015/ Data. EBA/GL/2015/10 22.09.2015 Linji gwida dwar il-metodi għall-kalkolu ta kontribuzzjonijiet għall-iskemi ta garanzija tad-depożiti Oriġinali: 0 Ikkoreġut: paragrafu 58 u Anness 1 (paragrafu 21) C1 Data 22.09.2015

Διαβάστε περισσότερα

ANNESSI. tal-proposta għal. Direttiva tal-parlament Ewropew u tal-kunsill. dwar il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem (riformulazzjoni)

ANNESSI. tal-proposta għal. Direttiva tal-parlament Ewropew u tal-kunsill. dwar il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem (riformulazzjoni) IL-KUMMISSJONI EWROPEA Brussell, 1.2.2018 COM(2017) 753 final ANNEXES 1 to 6 ANNESSI tal-proposta għal Direttiva tal-parlament Ewropew u tal-kunsill dwar il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem

Διαβάστε περισσότερα

Id-delegazzjonijiet għandhom isibu mehmuż id-dokument C(2017) 6315 final - ANNEX 1.

Id-delegazzjonijiet għandhom isibu mehmuż id-dokument C(2017) 6315 final - ANNEX 1. Kunsill tal-unjoni Ewropea Brussell, 27 ta Settembru 2017 (OR. en) 12585/17 ADD 1 CCG 25 DELACT 166 NOTA TA' TRASMISSJONI minn: Segretarju Ġenerali tal-kummissjoni Ewropea, iffirmat mis-sur Jordi AYET

Διαβάστε περισσότερα

15414/14 ADD 1 grx/cug/vp 1 DG D 2A. Kunsill tal-unjoni Ewropea. Brussell, 20 ta' Novembru 2014 (OR. en) 15414/14 ADD 1

15414/14 ADD 1 grx/cug/vp 1 DG D 2A. Kunsill tal-unjoni Ewropea. Brussell, 20 ta' Novembru 2014 (OR. en) 15414/14 ADD 1 Kunsill tal-unjoni Ewropea Brussell, 20 ta' Novembru 2014 (OR. en) Fajl Interistituzzjonali: 2012/0360 (COD) 15414/14 ADD 1 JUSTCIV 285 EJUSTICE 109 CODEC 2225 ADDENDUM GĦAN-NOTA Minn : Presidenza Lil:

Διαβάστε περισσότερα

(Atti mhux leġiżlattivi) LINJI GWIDA. LINJA GWIDA TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW tal-4 ta April 2014 dwar statistika monetarja u finanzjarja

(Atti mhux leġiżlattivi) LINJI GWIDA. LINJA GWIDA TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW tal-4 ta April 2014 dwar statistika monetarja u finanzjarja 26.11.2014 Il-Ġurnal Uffiċjali tal-unjoni Ewropea L 340/1 II (Atti mhux leġiżlattivi) LINJI GWIDA LINJA GWIDA TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW tal-4 ta April 2014 dwar statistika monetarja u finanzjarja (riformulazzjoni)

Διαβάστε περισσότερα

PARLAMENT EWROPEW. Dokument ta' Sessjoni

PARLAMENT EWROPEW. Dokument ta' Sessjoni PARLAMENT EWROPEW 2004 Dokument ta' Sessjoni 2009 C6-0312/2006 2003/0252(COD) MT 27/09/2006 Pożizzjoni komuni Pożizzjoni komuni adottata mill-kunsill fit-18 ta' Settembru 2006 bil-għan li tiġi adottata

Διαβάστε περισσότερα

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-unjoni Ewropea. (Atti mhux leġiżlattivi) DEĊIŻJONIJIET

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-unjoni Ewropea. (Atti mhux leġiżlattivi) DEĊIŻJONIJIET 23.4.2014 L 120/1 II (tti mhux leġiżlattivi) EĊIŻJONIJIET EĊIŻJONI TL-KUMMISSJONI tal-20 ta' Marzu 2014 dwar l-ekwivalenzi bejn kategoriji ta' liċenzji tas-sewqan (notifikata bid-dokument (2014) 1625)

Διαβάστε περισσότερα

Proposta għal DIRETTIVA UE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL. dwar id-dgħajjes illi jintużaw għar-rikreazzjoni u l-inġenji tal-ilma personali

Proposta għal DIRETTIVA UE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL. dwar id-dgħajjes illi jintużaw għar-rikreazzjoni u l-inġenji tal-ilma personali KUMMISSJONI EWROPEA Brussell, 26.7.2011 KUMM(2011) 456 finali 2011/0197 (COD) C7-0212/11 MT Proposta għal DIRETTIVA UE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL dwar id-dgħajjes illi jintużaw għar-rikreazzjoni

Διαβάστε περισσότερα

2008O0008 MT

2008O0008 MT 2008O0008 MT 02.07.2011 001.001 1 Dan id-dokumen ġie magħmul bil-ħsieb li jinuża bħala għodda a dokumenazzjoni u l-isiuzzjonijie ma jassumu l-ebda responsabbilà għall-konenu iegħu B LINJA TA' GWIDA TAL-BANK

Διαβάστε περισσότερα

2008O0008 MT

2008O0008 MT 2008O0008 MT 01.07.2016 002.001 1 Dan id-dokumen ġie magħmul bil-ħsieb li jinuża bħala għodda a dokumenazzjoni u l-isiuzzjonijie ma jassumu l-ebda responsabbilà għall-konenu iegħu B LINJA TA' GWIDA TAL-BANK

Διαβάστε περισσότερα

L-Atti b titoli b tipa ċara relatati mal-ġestjoni ta kuljum ta affarijiet agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perjodu limitat.

L-Atti b titoli b tipa ċara relatati mal-ġestjoni ta kuljum ta affarijiet agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perjodu limitat. Il-Ġur nal Uff iċjali tal-unjoni Ewropea ISSN 1977-074X L 165 Edizzjoni bil-malti Leġiżlazzjoni Volum 56 18 ta Ġunju 2013 Werrej I Atti leġiżlattivi REGOLAMENTI Regolament (UE) Nru 524/2013 tal-parlament

Διαβάστε περισσότερα

Impenjata biex tiżgura li l-ikel tal-ewropa jkun ħieles mill-periklu

Impenjata biex tiżgura li l-ikel tal-ewropa jkun ħieles mill-periklu Rapport Annual Annwali Report 2008 2009 ISSN 1830-3862 ISSN 1831-5143 Impenjata biex tiżgura li l-ikel tal-ewropa jkun ħieles mill-periklu RAPPORT ANNWALI 2009 A W T O R I T À E W R O P E A D W A R I S

Διαβάστε περισσότερα

Manwalta' operazzjoni

Manwalta' operazzjoni anwalta' operazzjoni Drittijiet tal-awtur 2018 Align Technology, Inc. Id-Drittijiet Kollha Riservati. L-informazzjoni misjuba f'dan il-manwal hija soġġetta għal tibdil mingħajr avviż. Il-ħardwer u s-softwer

Διαβάστε περισσότερα

Ftehim bejn il-pajjiωi dwar id-drittijiet tal-persuni b DiΩabilità

Ftehim bejn il-pajjiωi dwar id-drittijiet tal-persuni b DiΩabilità Ftehim bejn il-pajjiωi dwar id-drittijiet tal-persuni b DiΩabilità KUMMISSJONI NAZZJONALI PERSUNI B DIÛABILITÀ VerΩjoni façli biex taqra Introduzzjoni Dan il-ktieb jg inek tifhem dak li hemm miktub fil-ftehim.

Διαβάστε περισσότερα

Rapport dwar il-kontijiet annwali taċ-ċentru Ewropew għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard għas-sena finanzjarja 2013

Rapport dwar il-kontijiet annwali taċ-ċentru Ewropew għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard għas-sena finanzjarja 2013 ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Διαβάστε περισσότερα

10973/16 ADD 5 JSW/ea DGC 1. Kunsill tal-unjoni Ewropea. Brussell, 14 ta' Settembru 2016 (OR. en) 10973/16 ADD 5

10973/16 ADD 5 JSW/ea DGC 1. Kunsill tal-unjoni Ewropea. Brussell, 14 ta' Settembru 2016 (OR. en) 10973/16 ADD 5 Kunsill tal-unjoni Ewropea Brussell, 14 ta' Settembru 2016 (OR. en) Fajl Interistituzzjonali: 2016/0206 (NLE) 10973/16 ADD 5 WTO 195 SERVICES 20 FDI 16 CDN 12 ATTI LEĠISLATTIVI U STRUMENTI OĦRA Suġġett:

Διαβάστε περισσότερα

KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA. Brussell, 15 ta' Lulju 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216

KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA. Brussell, 15 ta' Lulju 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA Brussell, 15 ta' Lulju 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 NOTA TA' TIFSIR minn: Kummissjoni Ewropea data meta waslet: 14 ta' Lulju 2011 lil: Segretarjat Ġenerali tal-kunsill

Διαβάστε περισσότερα

ANNESS. tal- Proposta għal Deċiżjoni tal-kunsill

ANNESS. tal- Proposta għal Deċiżjoni tal-kunsill IL-KUMMISSJONI EWROPEA Strasburgu, 5.7.2016 COM(2016) 470 final ANNEX 4 ANNESS tal- Proposta għal Deċiżjoni tal-kunsill dwar l-applikazzjoni proviżorja tal-ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv bejn

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2019 Servizz Helsien Emozzjonali, Fondazzjoni St Jeanne Antide, 51 Triq Ħal Tarxien, Ħal Tarxien; tel

Copyright 2019 Servizz Helsien Emozzjonali, Fondazzjoni St Jeanne Antide, 51 Triq Ħal Tarxien, Ħal Tarxien; tel 2 Copyright 2019 Servizz Helsien Emozzjonali, Fondazzjoni St Jeanne Antide, 51 Triq Ħal Tarxien, Ħal Tarxien; tel 21808981. Email SJAFNGO@gmail.com Dan il-ktieb Jista jitqassam u jiġi ikkupjat mingħajr

Διαβάστε περισσότερα

Rapport dwar l-awditu tal-ġestjoni mill-bank Ċentrali Ewropew tal-impronta tiegħu tal-karbonju

Rapport dwar l-awditu tal-ġestjoni mill-bank Ċentrali Ewropew tal-impronta tiegħu tal-karbonju ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Διαβάστε περισσότερα

Werrej. L-Għaqda Ħbieb tal-presepju Malta, tixtieq tirringrazzja lil kull min kiteb f din il-ħarġa tal-fuljett.

Werrej. L-Għaqda Ħbieb tal-presepju Malta, tixtieq tirringrazzja lil kull min kiteb f din il-ħarġa tal-fuljett. 2 Werrej Fuljett maħruġ kull tliet xhur mill-għaqda Ħbieb Tal-Presepju, Malta. VO/0844 Kull korrispondenza għandha tiġi indirizzata lis-segretarju, is-sur Charles A. Bellia Amaltea 56, Triq il-marġ, Attard

Διαβάστε περισσότερα

15236/17 ADD 1 cug/hc/yc 1 DG E 2B

15236/17 ADD 1 cug/hc/yc 1 DG E 2B Kunsill tal-unjoni Ewropea Brussell, 13 ta Diċembru 2017 (OR. en) Fajl Interistituzzjonali: 2016/0382 (COD) 15236/17 ADD 1 NOTA ENER 486 CLIMA 335 CONSOM 383 TRANS 532 AGRI 666 IND 352 ENV 1015 CODEC 1969

Διαβάστε περισσότερα

IL QORTI EWROPEA TAL AWDITURI 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBOURG. Tel

IL QORTI EWROPEA TAL AWDITURI 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBOURG. Tel MT IL-QORTI EWROPEA TAL-AWDITURI Analiżi panoramika Lakuni, duplikazzjonijiet u sfidi: analiżi panoramika talarranġamenti tal UE fir rigward tal obbligu ta rendikont u tal awditjar pubbliku 2014 IL QORTI

Διαβάστε περισσότερα

L-ILMA Mulej, a tkun imfa ar f Óuna l-ilma, irωin u safi wisq, me tie qatig...

L-ILMA Mulej, a tkun imfa ar f Óuna l-ilma, irωin u safi wisq, me tie qatig... Ma ru mill-kummissjoni Ambjent fi dan l-arçidjoçesi ta Malta, 2008 riωors vitali, skars u prezzjuω ] L-ILMA Mulej, a tkun imfa ar f Óuna l-ilma, irωin u safi wisq, me tie qatig... San Fran isk: L-G anja

Διαβάστε περισσότερα

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-unjoni Ewropea L 27. Leġiżlazzjoni. Atti mhux leġiżlattivi. Volum ta' Jannar Edizzjoni bil-malti.

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-unjoni Ewropea L 27. Leġiżlazzjoni. Atti mhux leġiżlattivi. Volum ta' Jannar Edizzjoni bil-malti. Il-Ġurnal Uffiċjali tal-unjoni Ewropea L 27 Edizzjoni bil-malti Leġiżlazzjoni Volum 61 31 ta' Jannar 2018 Werrej II Atti mhux leġiżlattivi REGOLAMENTI Regolament tal-kunsill (UE) 2018/120 tat-23 ta' Jannar

Διαβάστε περισσότερα

Vol 29 Nru 161 Lulju - Settembru 2008

Vol 29 Nru 161 Lulju - Settembru 2008 Vol 29 Nru 161 Lulju - Settembru 2008 L-Art ImqaddSA! Lulju - Settembru 2008! 1 L-ART IMQADDSA Rivista Biblika li toħroġ kull tliet xhur mill-kummissarjat ta l-art Imqaddsa tal-provinċja Franġiskana Maltija!""!#

Διαβάστε περισσότερα

JASON JUÛA S-SIÌÌU TAR-ROTI. Carmel G. Cauchi Tpin ijiet ta Adam Apap

JASON JUÛA S-SIÌÌU TAR-ROTI. Carmel G. Cauchi Tpin ijiet ta Adam Apap JASON JUÛA S-SIÌÌU TAR-ROTI Carmel G. Cauchi Tpin ijiet ta Adam Apap 1 2 Jien jisimni Jason u se nag laq dax-il sena. G andi o ti wa da, Maria, li g alqet tnax-il sena l- img a l-o ra. Jien u Maria differenti

Διαβάστε περισσότερα

IL-KARTI TAL-FLUS U L-MUNITI TA L-EURO

IL-KARTI TAL-FLUS U L-MUNITI TA L-EURO IL-KARTI TAL-FLUS U L-MUNITI TA L-EURO Il-karti tal-flus u l-muniti ta l-euro huma parti mill-ħajja ta kuljum għal iżjed minn 329 miljun ruħ fiż-żona ta l- euro. Din il-preżentazzjoni tiddeskrivi s-seba

Διαβάστε περισσότερα

Vol 29 Nru 159 Jannar - Marzu 2008

Vol 29 Nru 159 Jannar - Marzu 2008 Vol 29 Nru 159 Jannar - Marzu 2008 L-Art ImqaddSA! Jannar - Marzu 2008! 1 L-ART IMQADDSA Rivista Biblika li toħroġ kull tliet xhur mill-kummissarjat ta l-art Imqaddsa tal-provinċja Franġiskana Maltija!""!#

Διαβάστε περισσότερα

DORIANNE NIEQSA MID-DAWL. Carmel G. Cauchi Tpin ijiet ta Frank Schembri

DORIANNE NIEQSA MID-DAWL. Carmel G. Cauchi Tpin ijiet ta Frank Schembri DORIANNE NIEQSA MID-DAWL Carmel G. Cauchi Tpin ijiet ta Frank Schembri 1 2 Jien jisimni Melanie u g andi g axar snin. Óuti m g andix, imma g andi Ωew ku ini li joqog du fit-triq tag na stess. Dawn huma

Διαβάστε περισσότερα

It-tag lim ta esù Kristu fil-bibbja kien

It-tag lim ta esù Kristu fil-bibbja kien IX-XHIEDA TAL-PROFETA JOSEPH SMITH Il-Knisja ta esù Kristu tal-qaddisin ta l-a ar Jiem IT-TAGπLIM TA KRISTU It-tag lim ta esù Kristu fil-bibbja kien g al mien twil, sors ta ispirazzjoni g all-bniedem.

Διαβάστε περισσότερα

MALTA. Proċess ta Konsultazzjoni Mniedi mill-awtorità tax-xandir L-Użu Tajjeb tal-ilsien Malti fil-mezzi tax-xandir

MALTA. Proċess ta Konsultazzjoni Mniedi mill-awtorità tax-xandir L-Użu Tajjeb tal-ilsien Malti fil-mezzi tax-xandir BROADCASTING AUTHORITY L - AWTORITÀ TAX - XANDIR MALTA Ċirkulari 9/09 Ċirkulari lill-istazzjonijiet tax-xandir Proċess ta Konsultazzjoni Mniedi mill-awtorità tax-xandir L-Użu Tajjeb tal-ilsien Malti fil-mezzi

Διαβάστε περισσότερα

Sidna Ìesù Kristu Sultan tal-óolqien Kollu

Sidna Ìesù Kristu Sultan tal-óolqien Kollu L-Erbg a u Tletin jew l-a ar Óadd taω-ûmien ta Matul is-sena Sidna Ìesù Kristu Sultan tal-óolqien Kollu Solennità Qari I Jien nirg a l-mer la tieg i bil- ustizzja. Qari mill-ktieb tal-profeta EΩekjel EΩek

Διαβάστε περισσότερα

Appendi i 4 g all-gwida Komunitarja g al prassi tajba g allmanifattura ta materjali g all-g alf siguri: dokument ta referenza tas-settur ta FEDIOL

Appendi i 4 g all-gwida Komunitarja g al prassi tajba g allmanifattura ta materjali g all-g alf siguri: dokument ta referenza tas-settur ta FEDIOL Appendi i 4 g all-gwida Komunitarja g al prassi tajba g allmanifattura ta materjali g all-g alf siguri: dokument ta referenza tas-settur ta FEDIOL a) Introduzzjoni Il-membri ta FEDIOL ifarrku aktar minn

Διαβάστε περισσότερα

Is-Sbatax-il Óadd taω-ûmien ta Matul is-sena

Is-Sbatax-il Óadd taω-ûmien ta Matul is-sena Is-Sbatax-il Óadd taω-ûmien ta Matul is-sena Qari I Qieg ed nag tik mo g aref u g aqli. Qari mill-ewwel Ktieb tas-slaten 1 Slat 3, 5.7-12 F dak iω-ωmien 5 f Gibg on il-mulej deher lil Salamun fil- olm

Διαβάστε περισσότερα

Il-Ómistax-il Óadd taω-ûmien ta Matul is-sena

Il-Ómistax-il Óadd taω-ûmien ta Matul is-sena Il-Ómistax-il Óadd taω-ûmien ta Matul is-sena Qari I Mur, abbar lill-poplu tieg i. Qari mill-ktieb tal-profeta G amos G amos 7, -15 F dak iω-ωmien, Amasija, qassis ta Betel, qal lil G amos: «Mur, bniedem

Διαβάστε περισσότερα

Il-President Charles Schembri mal- Oganizzatur UngeriΩ waqt is-sitt safra tal-banda Santa Katarina V.M.

Il-President Charles Schembri mal- Oganizzatur UngeriΩ waqt is-sitt safra tal-banda Santa Katarina V.M. NEWSPAPER POST Edizzjoni Nru. 21 Awwissu - Settembru - Ottubru, 2009 GAZZETTA MAÓRUÌA MIS-SOÇJETÀ MUÛIKALI SANTA KATARINA V.M., PALAZZ ALEXANDRIA, 37, MISRAÓ REPUBBLIKA, ÛURRIEQ. TEL. 21647826-21640354

Διαβάστε περισσότερα

Il-Presepju. Fuljett ma ru mill- GÓAQDA ÓBIEB TAL-PRESEPJU - MALTA c/o 56, Amaltea, Triq il-marg, Attard ATD Malta. Óar a Nru.

Il-Presepju. Fuljett ma ru mill- GÓAQDA ÓBIEB TAL-PRESEPJU - MALTA c/o 56, Amaltea, Triq il-marg, Attard ATD Malta. Óar a Nru. Il-Presepju Óar a Nru. 89 Ìunju 2016 Fuljett ma ru mill- GÓAQDA ÓBIEB TAL-PRESEPJU - MALTA c/o 56, Amaltea, Triq il-marg, Attard ATD 2382 - Malta Newspaper Post 1 Werrej Editorjal...3 Fuljett ma rug kull

Διαβάστε περισσότερα

Vol 30 Nru 166 Ottubru - Diçembru 2009

Vol 30 Nru 166 Ottubru - Diçembru 2009 Vol 30 Nru 166 Ottubru - Diçembru 2009 L-Art Imqaddsa v Ottubru - Diċembru 2009 v 1 L-Art Imqaddsa Rivista Biblika li toħroġ kull tliet xhur mill-kummissarjat ta l-art Imqaddsa tal-provinċja Franġiskana

Διαβάστε περισσότερα

g aç-çelebrazzjoni tal-quddiesa u tal-litur ija tas-sig at u A enda EkkleΩjastika Sena Litur ika

g aç-çelebrazzjoni tal-quddiesa u tal-litur ija tas-sig at u A enda EkkleΩjastika Sena Litur ika Arçidjoçesi ta Malta Djoçesi ta G awdex g aç-çelebrazzjoni tal- u tal-litur ija tas-sig at u A enda EkkleΩjastika Sena Litur ika 2017-2018 Ma ru b ordni tal-eççellenza Tieg u Mons Charles J Scicluna Arçisqof

Διαβάστε περισσότερα

Solennitajiet tal-mulej fiω-ûmien ta Matul is-sena

Solennitajiet tal-mulej fiω-ûmien ta Matul is-sena Solennitajiet tal-mulej fiω-ûmien ta Matul is-sena 223 Qari g all-ódud - Sena B Óadd wara G id il-óamsin It-Trinità Qaddisa Solennità Qari I Il-Mulej hu tassew Alla kemm fil-g oli tas-sema kif ukoll hawn

Διαβάστε περισσότερα

Order of Proceedings. The Congregation rises when the Dignitaries leave the Hall.

Order of Proceedings. The Congregation rises when the Dignitaries leave the Hall. Order of Proceedings Oration by Dr Maureen Cole, B.A., B.Soc.Wk.(Hons.), Ph.D.(East Anglia) Address by Ms Karys Caruana, B.E&A (Hons.) a representative of the graduands. Conferment of Degrees Solemn Declaration

Διαβάστε περισσότερα

L-G id il-kbir tal-qawmien tal-mulej mill-imwiet

L-G id il-kbir tal-qawmien tal-mulej mill-imwiet Qari g all-ódud - Sena A L-G id il-kbir tal-qawmien tal-mulej mill-imwiet Solennità - Quddiesa tal-jum Qari I A na kilna u xrobna mieg u wara li qam mill-imwiet. Qari mill-ktieb ta l-atti ta l-appostli

Διαβάστε περισσότερα

ARÇIDJOÇESI TA MALTA DOKUMENT TAS-SINODU DJOÇESAN KULTURA SOÇJETÀ KNISJA

ARÇIDJOÇESI TA MALTA DOKUMENT TAS-SINODU DJOÇESAN KULTURA SOÇJETÀ KNISJA ARÇIDJOÇESI TA MALTA DOKUMENT TAS-SINODU DJOÇESAN KULTURA SOÇJETÀ KNISJA DOKUMENT TAS-SINODU DJOÇESAN KULTURA SOÇJETÀ KNISJA L-ESPERJENZA TA L-ARJOPAGU (ATTI 17,16-34) 2003 ISBN: 99932-49 - 14-9 Arçidjoçesi

Διαβάστε περισσότερα

Le en is-soçjetà MuΩikali. San Lawrenz. Belt Vittoriosa A.D. 1883

Le en is-soçjetà MuΩikali. San Lawrenz. Belt Vittoriosa A.D. 1883 Le en is-soçjetà MuΩikali San Lawrenz A.D. 1883 Óar a Nru 99 Mejju - Ìunju 2017 Grazzi lil s abi membri tal- Kumitat li fost il- afna xog ol li qeg din iwettqu fil-kaωin, sabu l- in biex fil- in liberu

Διαβάστε περισσότερα

FRANÌISKU IL-MIXJA U L-ÓOLMA. Murray Bodo

FRANÌISKU IL-MIXJA U L-ÓOLMA. Murray Bodo FRANÌISKU IL-MIXJA U L-ÓOLMA Murray Bodo FRANÌISKU Il-mixja w il- olma Murray Bodo Edizzjoni Maltija: Maqlub g all-malti minn ÌuΩepp Beneditt Xuereb ofm Computer setting: Ìwann Abela ofm Kura: Franciscan

Διαβάστε περισσότερα

ITTRA ENÇIKLIKA SPE SALVI

ITTRA ENÇIKLIKA SPE SALVI ITTRA ENÇIKLIKA SPE SALVI 1 Copyright 2007 - Libreria Editrice Vaticana 00120 Città del Vaticano Traduzzjoni Maltija Copyright 2008 ÇAK Traduzzjoni ta P. Edmund Teuma OFMConv. ISBN: 978-99909-47-87-6 Nihil

Διαβάστε περισσότερα

OMMNA MARIJA. Kif Fran isku g ex il-messa ta Fatima. Mit-ta dita ma Swor Angela de Fatima Coelho

OMMNA MARIJA. Kif Fran isku g ex il-messa ta Fatima. Mit-ta dita ma Swor Angela de Fatima Coelho OMMNA MARIJA Ittra Marjana ta Kull Xahrejn MaÓruÌa mill-kumitat DjoÇesan tal-madonna ta Fatima Malta. Titqassam b xejn 56, Triq Sir H. Luke, M arr MGR 1503 http://sites.google.com/site/ommnamarija/home

Διαβάστε περισσότερα