Poznatky z revízií elektrického ručného náradia/spotrebičov

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Poznatky z revízií elektrického ručného náradia/spotrebičov"

Transcript

1 Bezpečnosť práce na elektrických zariadeniach 2009 Poznatky z revízií elektrického ručného náradia/spotrebičov ÚVOD Rudolf Huna 1, Jana Staroňová 2 Zamestnávateľ môže užívať stavby, ich súčasti a pracovné priestory, prevádzkovať pracovné prostriedky (napr. elektrické ručné náradie/elektrické spotrebiče) používať pracovné postupy, len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak sú dodržané podmienky, ktoré vymedzil ich projektant, konštruktér, tvorca alebo výrobca a po vykonaní údržby, prehliadok, kontrol, skúšok alebo odborných prehliadok a odborných skúšok (revízií) ustanovených osobitnými predpismi alebo technickou dokumentáciou výrobcu píše sa v 13 ods. 3, Zákona č. 124/2006 Z. z., o bezpečnosti a ochrane zdravie pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon č. 309/2007 Z. z., Zákon č. 140/2008 Z. z.), čím je zabezpečená základná bezpečnostná požiadavka ochrany pracovníkov pred možným zásahom elektrickým prúdom. Podrobnosti o požiadavkách na stavby a ich súčasti, komunikácie, pracoviská, pracovné prostriedky, pracovné postupy a činnosti z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ustanovujú osobitné predpisy. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnanca na vykonanie činností ustanovených osobitnými predpismi, ktoré sú nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri užívaní stavieb a ich súčastí, prevádzke pracovných prostriedkov a používaní pracovných postupov. ko postupovať už z hľadiska vykonania samotnej prehliadky a skúšky (revízie) je odborná záležitosť kvalifikovaného pracovníka, v súlade s technickým odporúčaním napr. podľa ST , ST , ST , ST , ST , ST Termíny a definície Kontrola elektrického ručného náradia/spotrebiča: činnosť, pri ktorej sa prehliadkou, a skúškou chodu zisťuje technický stav elektrického ručného náradia/spotrebiča. Revízia elektrického ručného náradia/spotrebiča: súhrn úkonov, pri ktorých sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje stav elektrického ručného náradia/spotrebiča z hľadiska bezpečnosti. (Zahŕňa aj písanie správy). Revízie sa vykonávajú: vždy po ich oprave, rekonštrukcii alebo úprave, vždy po každej predpokladanej alebo zistenej poruche, pravidelne v lehotách podľa tab. 1, 3, pri použitých spotrebičoch, ktoré sa znova uvádzajú na trh. Prehliadka elektrického ručného náradia/spotrebiča: vizuálna kontrola stavu elektrického ručného náradia/spotrebiča s použitím všetkých zmyslov potrebných na zistenie bezpečnosti pred zásahom elektrickým prúdom. Skúšanie (skúška chodu): overenie funkcie ovládacích prvkov a posúdenie hlučnosti sluchom. Meranie elektrického ručného náradia/spotrebiča: overenie elektrických parametrov z hľadiska bezpečnosti pred zásahom elektrickým prúdom meraním. Písanie správy o revízii: zaznamenávanie výsledkov prehliadky, skúšania a merania. 1 Ing. Rudolf HU, Katedra elektroniky, OS gen. M. R. Štefánika v iptovskom Mikuláši, iptovský Mikuláš, fax: 044/ , tel: , mob: , e_mail: 2 Ing. Jana STROŇOVÁ, Katedra elektroniky, OS gen. M. R. Štefánika v iptovskom Mikuláši, iptovský Mikuláš, fax: 044/ tel: , e_mail:

2 Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov - EMC Oprava elektrického ručného náradia/spotrebiča: činnosť, ktorej cieľom je obnovenie prevádzkyschopnosti a bezpečnosti spotrebiča, pri ktorej v prípade nutnosti dochádza k výmene dielov, alebo časti spotrebiča. (Pri oprave sa predpokladá otvorenie a zásah do spotrebiča). by mohol revízny technik (skupina 05.2, príloha 2 Zákona č. 124/2006 Z. z.) v revíznej správe/protokole vyhodnotiť, že elektrické ručné náradie/spotrebič je schopné bezpečnej prevádzky (z hľadiska ochrany pred zásahom elektrickým prúdom), musí vykonať prehliadku, skúšanie a meranie parametrov, ktoré potvrdia súlad ochrany s technickou normou. Veľmi dôležitá je spolupráca revízneho technika so všetkými odbornými pracovníkmi organizácie, ktorá prevádzkuje elektrické ručné náradie/spotrebiče vo výrobnej činnosti. evyhnutným podkladom pre revízneho technika je prevádzkový zošit, v ktorom sa nachádzajú denné záznamy o používaní elektrického ručného náradia/spotrebiča. Je to doklad, z ktorého sa dá vyčítať pravidelnosť kontrol a prevádzkový stav v súlade so ST , ST Pred prehliadkou, skúšaním a meraním musí elektrotechnik špecialista preštudovať: prevádzkovú, projektovú (výkresovú) technickú dokumentáciu (stav technickej dokumentácie z hľadiska zmien technických predpisov a technických noriem), protokoly o určení vonkajších vplyvov (v ktorých sa elektrické ručné náradie/spotrebiče používajú), protokoly o predchádzajúcich revízií a odstránených predchádzajúcich nedostatkoch a o nových nedostatkoch), doklady o vykonaných kontrolách IP, TI. 2. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom odporúčacie podmienky Elektrické ručné náradie/spotrebič, musí byť pri svojej bežnej činnosti bezpečné. Každé elektrické ručné náradie/spotrebič používané v prevádzke musia prejsť pravidelnou kontrolou a pravidelnou revíziou v súlade so Zákonom č. 124/2006 Z. z. Revíziu na elektrickom ručnom náradí/spotrebiči je potrebné vykonať aj po každej oprave pred uvedením zariadenia do prevádzky. Kontroly a revízie elektrického ručného náradia počas ich používania sa vykonávajú podľa ST , kontroly a revízie elektrických spotrebičov počas ich používania sa vykonávajú podľa ST Kontroly elektrického ručného náradia/spotrebičov môžu vykonávať osoby poučené elektrotechnici, ktoré boli v rozsahu svojej činnosti zoznámené s rozsahom kontrol podľa ST a ST Zároveň boli na tieto kontroly zaškolené (zacvičené) a boli upozornené na možné ohrozenie zdravia z hľadiska zásahu elektrickým prúdom a o poskytovaní prvej pomoci po zásahu elektrickým prúdom. Kontrola elektrického ručného náradia sa vykonáva pred každým výdajom a po každom vrátení náradia. Revízie elektrického ručného náradia/spotrebičov môžu vykonávať vždy len revízni technici v súlade so Zákonom č. 124/2006 Z. z. Tab.1 ehoty pravidelných revízií elektrického ručného náradia Skupina Trieda elektrického náradia I II a III 6 mesiacov 12 mesiacov B 3 mesiace 6 mesiacov C 2 mesiace 3 mesiace Kontroly a revízie sa vykonávajú na elektrických spotrebičoch a elektrickom ručnom náradí v stanovených časových lehotách (tab.1, 3). 107

3 Bezpečnosť práce na elektrických zariadeniach 2009 Skupiny náradia podľa používania - s náradím sa pracuje len občas (max. do 100 prevádzkových hodín za rok). B - s náradím sa pracuje často, ale krátkodobo (100 až 250 prevádzkových hodín za rok). C - s náradím sa pracuje často a dlhšiu dobu (viac ako 250 prevádzkových hodín za rok). Tab. 2 Triedy ochrán elektrického ručného náradia z hľadiska zásahu elektrickým prúdom Elektrické ručné náradie Trieda ochrany I Trieda ochrany II Trieda ochrany III I II SEV III III Elektrické ručné náradie triedy ochrany I: ochrana je zabezpečená základnou izoláciou a spojením prístupných vodivých častí s ochranným vodičom siete; takto chránené časti sa v prípade poškodenia základnej izolácie odpoja vďaka fungujúcej ochrane samočinným odpojením napájania pri poruche. Súčasťou ochrany je aj ochranný vodič pohyblivého (šnúrového) prívodu náradia; Elektrické ručné náradie triedy ochrany II: ochrana je zabezpečená základnou a prídavnou izoláciou, čím vznikne izolácia dvojitá, alebo izoláciou zosilnenou, ktorá sa svojím účinkom vyrovná dvojitej izolácii; pohyblivý prívod má len dve žily, nemá dutinku pre ochranný kontakt zásuvky; Elektrické ručné náradie triedy ochrany III: ochrana je zabezpečená napájaním bezpečným malým napätím, napr. pomocou bezpečnostného ochranného transformátora (ST E 60742), alebo z elektrochemických zdrojov; Poznámka: a elektrickom ručnom náradí musia byť vyznačené nasledujúce údaje: certifikačná značka, číslo štátnej skúšobne, menovité napätie, značka pre druh prúdu, menovitá frekvencia, menovitý príkon, typ, značka triedy ochrany II, III a iné dôležité údaje (stupeň ochrany krytím a pod.). Tab. 3 ehoty pravidelných kontrol a revízii elektrických spotrebičov Skupina Spotrebiče držané v ruke Prenosné spotrebiče eprenosné a pripevnené spotrebiče elektrických spotrebičov Kontrola Revízia Kontrola Revízia Kontrola Revízia B C D E pred použitím pred použitím 1 x za týždeň 1 x za mesiac 1 x za 3 mesiace 1 x za 6 mesiacov 1 x za 12 mesiacov 1 x za 12 mesiacov Vždy pred ich vydaním používateľovi pred použitím pred použitím 1 x za 1 mesiac 1 x za 6 mesiacov 1 x za 3 mesiace 1 x za 12 mesiacov 1 x za 12 mesiacov 1 x za 24 mesiacov pred použitím pred použitím 1 x za 3 mesiace 1 x za 12 mesiacov 1 x za 6 mesiacov podľa ST :2007 podľa ST :2007 podľa ST :2007 Rozdelenie elektrických spotrebičov: na elektrické spotrebiče držané počas normálneho používania v ruke (sú najnebezpečnejšie), prenosné spotrebiče do 18 kg (nie sú trvalo pripojené - patrí sem aj osobný počítač), neprenosné spotrebiče ťažšie, ako 18 kg. 108

4 Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov - EMC Rozdelenie elektrických spotrebičov do skupín: skupina : spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu užívateľovi, skupina B: spotrebiče používané vo vonkajšom priestore (stavby, poľnohospodárske práce a pod.), skupina C: spotrebiče používané pri priemyselnej a remeselníckej činnosti vo vnútorných priestoroch, skupina D: spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, kluby, hotely a pod.) skupina E: spotrebiče používané pri administratívnej činnosti. 3. Rozsah kontrol, skúšania a merania pri revízii Kontrola je činnosť pri ktorej sa prehliadkou a skúškou chodu zisťuje technický stav elektrického ručného náradia/spotrebiča. Skúška (chodu) je overenie funkcie ovládacích prvkov a sluchové posúdenie hlučnosti po pripojení na menovité napätie. Chod motora musí byť pravidelný, bez nadmerného hluku a iskrenia na komutátore. Ovládacie a ochranné prvky (spínače, prepínače, regulátory otáčok, optické a akustické návesti, ističe, chrániče, stýkače a pod.) musia spoľahlivo plniť svoju funkciu. Meranie je overenie elektrických parametrov elektrických spotrebičoch/náradia z dôvodu bezpečnej ochrany používateľa z hľadiska bezpečnosti pred zásahom elektrickým prúdom a následným úrazom. Meraním sa zisťuje, či pri prvej poruche, ktorou môže byť napríklad poškodená izolácia na spotrebiči/náradí, prerušený ochranný vodič, zvýšená hodnota poruchového (nebezpečného) prúdu, ktorý by pri zásahu človeka mohol prechádzať jeho telom, nedôjde k možnému zásahu elektrickým prúdom. Uvedené merania zabezpečujú aj to, že nedôjde k poškodeniu majetku. ajčastejšie sa vykonáva: meranie odporu ochranného vodiča (R ), meranie izolačného odporu (R IZ ), meranie náhradného unikajúceho prúdu (I D ) náhradnou metódou, meranie prúdu pretekajúceho ochranným vodičom (I ), meranie dotykového prúdu (I F ), meranie rozdielového unikajúceho prúdu (I Δ ). 4. Povinná kontrola a meranie pri revízii elektrického ručného náradia/elektrického spotrebiča triedy ochrany I, II, III praktické poznatky Vychádzajúc z praktických poznatkov a skúsenosti z kontrol a revízií elektrického ručného náradia/spotrebičov, by som sa v tejto kapitole zameral na postačujúcu kontrolu a revíziu elektrického ručného náradia/spotrebiča a meranie tých parametrov, z ktorých sa dá jednoznačne vyhodnotiť bezpečnosť elektrického ručného náradia/spotrebiča. Pri periodických revíziách odporúčam používať jeden merací, (multifunkčný merací prístroj s pamäťovou jednotkou). 109

5 Bezpečnosť práce na elektrických zariadeniach Kontrola (prehliadka) Pred samotnou revíziou elektrického ručného náradia/spotrebiča je revízny technik povinný: - naštudovať technickú dokumentáciu a zopakovať si problematiku kontroly a merania elektrického ručného náradia/spotrebičov so zameraním sa na zvláštnosti a odlišnosti ich použitia v definovanom prostredí, - preštudovať evidenčné listy (revízne správy) a porovnať ich z fyzickým stavom predloženého elektrického ručného, - vykonať vizuálnu kontrolu: šnúrových vedení (najčastejšie nedostatky sú v tom, že šnúrové vedenia sú mechanicky poškodené, zatvrdnuté od lepidiel, zlomené vodiče v ohyboch, chýba nevleková guma v ohybe šnúrového prívodu do spotrebiča, kde je najviac namáhaný, neodborná výmena vidlice (zástrčky) na šnúrovom vedení na elektrickom ručnom náradí triedy ochrany II sú použité zástrčky pre triedu ochrany I, nesprávne použitý prierez šnúrového vedenia najčastejšia zámena 2,5 mm 2 za 1,5 mm 2, správne farebné značenie vodičov v prívodných šnúrach), poškodené kryty z umelých hmôt (zaprášené - nie je odvod a prívod vzduchu na chladenie, IP krytie živých častí narušené - zmenená veľkosť otvorov), mechanicky poškodené spínače, regulátory sieťového napätia, chýbajú mechanické časti náradia/spotrebiča, ktoré sa používajú na činnosť, spustiť spotrebič a skontrolovať nadmernú hlučnosť zariadenia, a iskrenie z motora (výmena uhlíkových zberačov), počas chodu motora meniť polohu šnúrového vedenia len tak sa zistí prerušenie vodiča v šnúrovom vedení, vyhrievací článok nesmie mať prasknuté alebo chýbajúce keramické držiaky a tepelné izolanty na prípojných vodičoch, sústrediť všetko revidované elektrické náradie/spotrebiče na jednom zbernom mieste nebehať s meracími prístrojmi po celej fabrike a výrobných linkách, pri svojej činnosti používať minimálne gumové rukavice s certifikáciou do 500 V str., pri svojej činnosti používať certifikované mechanické náradie. 4.2 Meranie odporúčaných parametrov Pre správne vyhodnotenie z hľadiska bezpečnosti elektrického ručného náradia/spotrebiča I, II, alebo III triedy ochrany je postačujúce vykonať nasledujúce merania: meranie odporu ochranného vodiča (R ), meranie izolačného odporu (R IZ ), meranie prúdu pretekajúceho ochranným vodičom (I ), meranie dotykového prúdu (I F ), Meranie odporu ochranného vodiča R Vlastným meraním sa preverí, či ochranné spojenie neživých vodivých častí elektrického ručného náradia/spotrebiča s ochranným vodičom napájacieho systému je prepojené a zabezpečí: 110 rýchle odpojenie spotrebiča v prípade poruchy, kedy sa pri porušenej izolácii dostane nežiaduce napätie zo živej časti na neživú vodivú časť spotrebiča, odvedenie unikajúcich prúdov do zeme, vyrovnanie potenciálov medzi zemou a neživými vodivými časťami.

6 Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov - EMC ZČITOK VYŽIDIE TECHICKEJ DOKUMETÁCIE OD MJITEĽ Kontrola prevádzkového zošita náradia/spotrebiča KOTRO TECHICKEJ DOKUMETÁCIE EEKTRICKÝCH. SPOTREBIČOV S OHĽDOM BEZČOSŤ Je v súlade s bezpečnostnými požiadavkami príslušných ST určených pre elektrické náradie/spotrebiče SPRÁVOSŤ TECHICKEJ DOKU- METÁCIE? ÚPRV TECHICKEJ DOKUMETÁCIE KOTRO ZHODY MEDZI TECHICKOU DOKUMETÁCIOU EEKTRICKÝM SPOTREBIČOM ST ZHOD? SKÚŠIE: OVEREIE FUKČOSTI OPTREÍ ZISTEIE BEZČOSTI VIZUÁ PREHIDK VYHOVUJE? SPRÁVE? OPRV PRKTICKÉHO VYHOTOVEI OPRVY ESPRÁVYCH VYHOTOVEÍ POŽIDIE O OPRVU CHYBÝCH ČSTÍ ZISTEIE BEZČOSTI -voľba vodičov s ohľadom na prúdovú zaťažiteľnosť, - voľba a nastavenie ochranných, kontrolných a ovládacích prvkov, - použitie vhodných, správne umiestnených a dostatočne oddeľujúcich spínacích prvkov, krytov, - označenie neutrálnych a ochranných vodičov, - umiestnenie schém, značiek s varovnými nápismi, - predlžovacie prívody, - spôsob prepojenia (pospájania) vodičov, - prístup z hľadiska prevádzky a údržby. - skúška správneho dotiahnutia skrutiek na spínacích prvkoch (spínačoch, zásuvkách, prúdových a napäťových chráničoch, ističov, stýkačov, - elektrická pevnosť (skúška priloženým napätím), skúška správnej montáže (presnosť a pevnosť osadenia) elektrických komponentov). - skúška chodu, regulácia otáčok, -iskrenie. 111

7 Bezpečnosť práce na elektrických zariadeniach 2009 MERIE PRMETROV elektrického ručného náradia/spotrebičov - meranie R iz. - meranie R - meranie I - meranie I F Trieda ochrany I, II, III? Trieda ochrany I Trieda ochrany II Trieda ochrany III Je možné merať R iz? POVIÉ MERIE MERIE ODPORU IZOÁCIE R iz. EPOVIÉ MERIE Meranie prúdu pretekajúceho ochranným vodičom I Meranie náhradného únikového prúdu I D Meranie rozdielového prúdu pretekajúceho ochranným vodičom I Δ MERIE ODPORU OCHRÉHO VODIČ R Je možné merať R iz? POVIÉ MERIE MERIE ODPORU IZOÁCIE R iz. EPOVIÉ MERIE Meranie náhradného únikového prúdu I D Meranie dotykového prúdu I F POVIÉ MERIE MERIE ODPORU IZOÁCIE R iz. VYŽIDIE OPRVY Vyhovujú parametre? Revízna správa/protokol sa archivuje do nasledujúcej revízie ZÁPIS DO REVÍZEJ SPRÁVY/PROTOKOU E. SPOTREBIČ KOIEC 112

8 Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov - EMC R Z 1 4 Ω meraný spotrebič, 2 - MP pre meranie odporu ochranného vodiča, 3 - spojenie medzi MP a ochranným vodičom meraného spotrebiča, 4 - spojenie medzi MP a neživými časťami meraného spotrebiča Obr. 1 Princíp merania odporu ochranného vodiča R elektrického ručného náradia/spotrebiča triedy ochrany I 5 4 Ω 3 6 R Z meraný spotrebič, 2 MP, 3 spojenie medzi MP a ochranným vodičom zásuvky obvodu, ku ktorému je pripojený meraný spotrebič, 4 spojenie medzi MP a neživými časťami meraného spotrebiča, 5 pripojenie meraného spotrebiča, 6 zásuvka obvodu, z ktorého je meraný spotrebič napájaný Obr. 2 Princíp merania odporu ochranného vodiča R pevne pripojeného spotrebiča triedy ochrany I na systém T-S ST odporúčajú odpor ochranného vodiča 0,2 (0,3) Ω pri dĺžke prívodov do 3 (5) m. a každých 3 (7,5) m sa pripočíta + 0,1 Ω. a spotrebičoch pripojovaných na systém vidlicou je potrebné merať ochranný odpor medzi neživou časťou spotrebiča/náradia a ochranným kontaktom (dutinkou) vidlice. a spotrebičoch pripojených na systém pevne sa meria odpor ochranného vodiča medzi svorkovnicou (spoj ) a neživou vodivou časťou spotrebiča. Odpor ochranného vodiča sa meria meracím prístrojom zo zdroja jednosmerného alebo striedavého napätia V pri prúdoch 0,2 alebo 10 (obr. 1, 2). 113

9 Bezpečnosť práce na elektrických zariadeniach 2009 Pripojenie vodivej časti konvertora k MP El. predmet triedy ochrany I apájanie zariadenia triedy ochrany I apájanie MP Obr. 3 Príklad merania odporu pospájania ochranného vodiča R na elektrickom predmete triedy ochrany I meracím prístrojom lphapt MI 2142 fi. METRE Vodivá časť kryt zdroja PC Obr. 4 Príklad merania odporu ochranného vodiča R na elektrickom predmete triedy ochrany I meracím prístrojom PU Delta fi. Metra Blansko Ochranný kolík zásuvky 114 Obr. 5 Príklad merania odporu ochranného vodiča R na elektrickom predmete triedy ochrany I (predlžovací pohyblivý prívod) meracím prístrojom PU Delta fi. Metra Blansko

10 Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov - EMC Meranie izolačného odporu R IZ Pri meraní izolačného odporu je potrebné, aby boli všetky spínacie prvky, termostaty a regulátory po dobu merania zapnuté. Meria sa pri zaťažení jednosmerným prúdom 1 m a skúšobným napätím 500 V v čase od 5 do 10 s (obr. 6). Izolačný odpor sa meria: na spotrebičoch/náradí triedy ochrany I medzi živými a neživými vodivými časťami, na spotrebičoch triedy ochrany II medzi živými a prístupnými vodivými časťami, na spotrebičoch/náradí triedy ochrany III medzi živými a prístupnými vodivými časťami, na pohyblivých (predlžovacích, odpojiteľných) prívodoch medzi pracovnými vodičmi a medzi ochranným vodičom posudzuje sa, ako trieda ochrany I, na transformátoroch (trieda ochrany I, II) medzi živými časťami vstupného a výstupného obvodu (posudzuje sa ako spotrebič triedy ochrany II), na transformátoroch triedy ochrany I ešte medzi pracovnými vodičmi a ochranným vodičom (posudzuje sa, ako spotrebič triedy ochrany I) MΩ MΩ 1 meraný spotrebič triedy ochrany I, 2 meraný spotrebič triedy ochrany II,III, 3 MP, 4 spojenie medzi MP a meraným spotrebičom, 5 - spojenie medzi MP a vodivými časťami meraného spotrebiča prístupnými dotyku Obr. 6 Princíp merania izolačného odporu R iz. apájanie MP Skúšobná sonda vstup do MP Pripojenie spotrebiča Skúšobná sonda uchytenie Vypínač zapnutý Obr. 7 Príklad merania izolačného odporu R iz. elektrického ručného náradia triedy ochrany II meracím prístrojom lphapt MI 2142 fy. METRE 115

11 Bezpečnosť práce na elektrických zariadeniach 2009 Tab. 4 Hodnoty izolačných odporov R IZ IZOČÝ ODPOR [MΩ] Spotrebiče triedy ochrany I II III Elektrické spotrebiče držané v ruke > 2 > 7 (pre svietidlá postačuje 4 MΩ) Ostatné spotrebiče, okrem > 0,25 > 1 > 2 elektrotepelných nad 3,5 kw Elektrotepelné spotrebiče nad 3,5 kw > 0,3 * Poznámka: * Hodnota môže byť menšia, ak prúd pretekajúci ochranným vodičom nie je väčší, ako 1 m na 1 kw výkonu spotrebiča Meranie prúdu pretekajúceho ochranným vodičom I Pri nekvalitnej izolácii (ktorá ešte vyhovuje tolerancii) a pri prítomnosti kapacitného prúdu, môže pri zapnutom spotrebiči začať pretekať ochranným vodičom prúd I. Jeho hodnota je daná pomerom fázového napätia U f a impedancie Z S (nie len činným odporom celej izolácie): U f I. Z S Prúd by pri prerušení ochranného vodiča mohol pretekať pri náhodnom dotyku človeka so spotrebičom jeho telom. Maximálna hodnota I pre elektrické spotrebiče triedy ochrany I je do 3,5 m (obr. 8). Tab.5 Maximálne hodnoty I Prúd I pretekajúci ochranným vodičom [m] Spotrebiče triedy ochrany I Elektrické spotrebiče držané v ruke pri prevádzke < 3,5 Spotrebiče pre informačnú a telekomunikačnú < 0,75 techniku Elektrotepelné spotrebiče nad 3,5 kw < 1/1kW Priame meranie epriame meranie (rozdielovým prúdom) m m sieťový prívod, 2 MP, 3 spoj medzi MP a meraným spotrebičom, 4 meraný spotrebič uložený izolovane, 5 meraný spotrebič (nemusí byť uložený izolovane), 6 izolačná podložka Obr. 8 Princíp merania prúdu I pretekajúceho ochranným vodičom 5 116

12 Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov - EMC Meranie dotykového prúdu I F Žiadna izolácia nie je dokonalá - vždy má určitú vodivosť. V prípade, že sa pracovník dotýka povrchu zapnutého spotrebiča triedy ochrany II, prechádza ním veľmi malý elektrický prúd. Povrch elektrického spotrebiča triedy ochrany II je veľmi malou vodivosťou spojený so živou časťou spotrebiča a tá, keď nie je spojená, ako pri elektrickom spotrebiči triedy ochrany I so zemou, spôsobí, že sa človek dostane vždy do styku s unikajúcim prúdom. Meranie dotykového prúdu je overením skutočného stavu, ku ktorému dochádza pri používaní elektrického spotrebiča triedy ochrany II, ktorý pri svojej práci drží pracovník v ruke. Meria sa prúd, ktorý prechádza z povrchu spotrebiča cez odpor 2 kω (zodpovedá impedancii ľudského tela) do zeme. Meranie sa vykonáva na spotrebičoch triedy ochrany II a na prístupných vodivých neživých častiach nespojených s ochranným vodičom spotrebičov triedy ochrany I (obr. 9). Dotykový prúd na vodivých častiach prístupných dotyku nesmie prekročiť hodnotu 0,5 m. Priame meranie epriame meranie (rozdielovým prúdom) 1 1 m m 2 kω 4 2 kω 5 3 R z sieťový prívod 2- merací prístroj pre meranie dotykového (rozdielového prúdu) 3- spojenie medzi MP a meraným spotrebičom 4- spotrebič 5- spojenie medzi MP a vodivými časťami spotrebiča prístupnými dotyku 6- spojenie medzi MP a ochranným vodičom, alebo zemou 4 Obr. 9 Princíp merania dotykového (zistením rozdielového) prúdu I F Meranie - overenie skutočného stavu, ku ktorému dochádza pri používaní elektrického spotrebiča triedy ochrany II, ktorý pri práci drží človek v ruke Vodivá časť Malá kontaktová plocha nemusíme namerať žiadnu hodnotu Obr. 10 Príklad merania dotykového I F (zistením rozdielového) prúdu 117

13 Bezpečnosť práce na elektrických zariadeniach 2009 Meranie dotykového prúdu I F el. predmetu triedy ochrany II Malá dotyková plocha pri meraní Veľká dotyková plocha (dlaň, prsty) môže nastať nepríjemný zásah el. prúdom vodivý prach (bane, lakovne, výroba nábytku s vodivými lakmi, karosárne, zástreky vodivými farbami, aloxácia a pod.) Obr. 11 Príklad za akého stavu (v akých prostrediach) môže nastať zásah elektrickým prúdom pri držaní elektrického ručného náradia triedy ochrany II celou dlaňou a zovretými prstami ZÁVER V súčasnom období sa vo výrobnej činnosti a v domácnostiach používa veľké množstvo elektrického ručného náradia/spotrebičov. Každodenné používanie náradia/spotrebičov kladie na používateľa nie malé nároky z hľadiska bezpečnosti. V prvom rade si musí majiteľ/používateľ uvedomiť ich používanie podľa triedy ochrany a hlavne, v akom vonkajšom prostredí sa budú a kto ich bude používať (laik, alebo poučený pracovník) používať. Musí mu byť jasná rozvodná nn inštalácia a ochrana z hľadiska opatrení na základnú ochranu, ochranu pri poruche. Všade kde je to možné (podľa ST čl ) treba používať - hlavne v pracovnej činnosti doplnkovú ochranu prúdovým chráničom. Zapojenie RCD do systému T-C Zapojenie RCD do systému T-S RCD 30 m RCD 30 m 118

14 Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov - EMC Používatelia laici (občania) bez elektrotechnického vzdelania, ktorí denne prichádzajú do styku s elektrickým ručným náradím/spotrebičmi, a ktoré sú zároveň ich pracovným nástrojom, musia byť v zamestnaneckom pomere zamestnávateľom poučení nielen o jeho bezpečnom prevádzkovaní/používaní, ale aj možnom zásahu elektrickým prúdom a následnom poskytnutí prvej pomoci. Uvedenej skutočnosti, zamestnávatelia nevenujú dostatočnú pozornosť. a pracoviskách sa nepoužívajú pracovné zošity, kde by sa mal po ukončení práce vykonať zápis, že používaný spotrebič je bezpečný, je očistený (napr. od prachu), šnúrový pohyblivý prívod nie je mechanicky poškodený, náradie motor neiskrí, nevynecháva a pod. Pracovník/zamestnanec musí pri pracovnej činnosti používať len bezpečný spotrebič/náradie, aby nebol vystavený zásahu elektrickým prúdom, čo môže mať za následok úraz, ktorý prinajlepšom odčerpá nemalé nemocenské dávky, ktoré musí zbytočne platiť zamestnávateľ. Samozrejme podľa kvalifikácie úrazu, je následne pokutovaný od TI, IP, IP a súčasne je brzdená aj odborná výrobná činnosť. Dodržiavaním technických predpisov a odporúčaných noriem budú zamestnanci aj zamestnávatelia napĺňať nielen literu zákona ale predovšetkým chrániť svoje zdravie, život a v neposlednom rade aj majetok. ITERTÚR [01] HU, R. - STROŇOVÁ, J. - POEVÁČ, R. - JOVE, V.: Prehliadky, skúšanie a meranie na elektrických zariadeniach a inštaláciách do 1000 V podľa ST Pobočka SES pri V, iptovský Mikuláš, 2001, ISB [02] HU, R. - STROŇOVÁ, J.: Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom na elektrických inštaláciách a pri obsluhe elektrických zariadení do 1000 V striedavých a 1500 V jednosmerných. Pobočka SES iptovský Mikuláš, 2008, ISB [03] ST : 1996 Elektrotechnické predpisy Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania. [04] ST : 2002 Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas používania. [05] ST : 2007 ízkonapäťové elektrické inštalácie Časť 6: Revízia. [06] ST : 2007 Elektrické inštalácie nízkeho napätia časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. [07] HU, R. STROOVÁ, J.: Poznatky z revízií elektrického ručného náradia a spotrebičov. Zborník prednášok z odborného seminára z , str , ISB , pobočka SES iptovský Mikuláš Recenzent článku: doc. Ing. Ján OCHODICKÝ, PhD., Katedra Elektroniky, OS gen. M. R. Štefánika, iptovský Mikuláš, dňa

15 Bezpečnosť práce na elektrických zariadeniach

16 Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov - EMC VZOR - EVIDEČÝ IST Revízia elektrického ručného náradia/spotrebiča Príloha 2 (ST , ST Perióda revízie: 3 mesiace Elektrické ručné náradie/spotrebič FIRM: Skupina používania: C Dátum revízie: Pravidelná Vykonaná Trieda ochrany: II Vizuálne prehliadka [D/M/CH] ázov náradia: Elektrická ručná fréza Identifikačné č.: /2008 Odpor Izolačný Unikajúce ochranného odpor prúdy vodiča [Ω]* [MΩ]* [m]* Typ: EC off 11 E Príkon: 1200V Skúška chodu/stav [D/M/CH] Stav po revízii V - vyhovujúci * - nevyhovujúci * ochrane pred zásahom elektrickým prúdom CH 0,76 0,2 1,15 CH Revíziu vykonal pečiatka podpis Revízny technik elektrických zariadení Ing. Rudolf Huna,st. 0029IZ/2003 EZ E E2 * V prípade nevyhovujúceho stavu vyradiť z používania napr. podfarbiť - zvýrazniť 1

Poznatky z revízií elektrického ručného náradia a spotrebičov

Poznatky z revízií elektrického ručného náradia a spotrebičov Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov Poznatky z revízií elektrického ručného náradia a spotrebičov ÚVOD Rudolf Huna 1, Jana Staroňová V súčasnom období pri rozšírenej podnikateľskej aktivite, kedy vznikajú

Διαβάστε περισσότερα

Revízia elektrických spotrebičov

Revízia elektrických spotrebičov strana 1 Revízia elektrických spotrebičov podľa vyhlášky 508/2009 Z. z. MPSVR SR, STN 33 1500, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-6 a STN 33 1610. Druh revízie: pravidelná Číslo správy: Bš xxx.2018 Dátum začatia:

Διαβάστε περισσότερα

Revízia elektrických spotrebičov

Revízia elektrických spotrebičov strana 1 Revízia elektrických spotrebičov podľa vyhlášky 508/2009 Z. z. MPSVR SR, STN 33 1500, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-6 a STN 33 1610. Druh revízie: pravidelná Číslo správy: Bš xxx.2018 Dátum začatia:

Διαβάστε περισσότερα

Revízie a kontroly elektrických spotrebičov podľa STN

Revízie a kontroly elektrických spotrebičov podľa STN Revízie a kontroly elektrických spotrebičov podľa STN 33 1610 Doc. Ing. Ivan Bojna, PhD., FEI STU v Bratislave Predmetná norma stanovuje spôsob a rozsah revízií elektrických spotrebičov po opravách alebo

Διαβάστε περισσότερα

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia vykonanej podľa vyhlášky číslo

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia vykonanej podľa vyhlášky číslo Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia vykonanej podľa vyhlášky číslo 508/2009 Z. z. MPSVR SR, STN 33 1500, STN 33 2000-4-41 a STN 33 2000-6. Druh správy: východisková Číslo

Διαβάστε περισσότερα

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia vykonanej podľa vyhlášky číslo

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia vykonanej podľa vyhlášky číslo Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia vykonanej podľa vyhlášky číslo 508/2009 Z. z. MPSVR SR, STN 33 1500, STN 33 2000-4-41 a STN 33 2000-6. Druh správy: východisková Číslo

Διαβάστε περισσότερα

Cenník. prístrojov firmy ELECTRON s. r. o. Prešov platný od Revízne meracie prístroje

Cenník. prístrojov firmy ELECTRON s. r. o. Prešov platný od Revízne meracie prístroje Cenník prístrojov firmy ELECTRON s. r. o. Prešov platný od 01. 01. 2014 Združené revízne prístroje: Revízne meracie prístroje prístroja MINI-SET revízny kufrík s MINI-01 (priech.odpor), MINI-02 (LOOP)

Διαβάστε περισσότερα

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia vykonanej podľa vyhlášky

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia vykonanej podľa vyhlášky Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia vykonanej podľa vyhlášky číslo 508/2009 Z. z. MPSVR SR, STN 33 1500, STN 33 2000-4-41 a STN 33 2000-6. Druh správy: východisková Číslo

Διαβάστε περισσότερα

Meranie na jednofázovom transformátore

Meranie na jednofázovom transformátore Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach Katedra elektrotechniky a mechatroniky Meranie na jednofázovom transformátore Návod na cvičenia z predmetu Elektrotechnika Meno a priezvisko :..........................

Διαβάστε περισσότερα

VPLYV DĹŽKY VEDENIA PREDLŽOVACIEHO POHYBLIVÉHO PRÍVODU NA SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA

VPLYV DĹŽKY VEDENIA PREDLŽOVACIEHO POHYBLIVÉHO PRÍVODU NA SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA Výchova a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti práce na elektrických zariadeniach VPLYV DĹŽKY VEDENA PREDLŽOVACEHO POHYBLVÉHO PRÍVOD NA AMOČNNÉ ODPOJENE NAPÁJANA Rudolf Huna, Gabriel Cibira, Jana taroňová

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-100

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-100 DIGITÁLNY MULTIMETER AX-100 NÁVOD NA OBSLUHU 1. Bezpečnostné pokyny 1. Na vstup zariadenia neprivádzajte veličiny presahujúce maximálne prípustné hodnoty. 2. Ak sa chcete vyhnúť úrazom elektrickým prúdom,

Διαβάστε περισσότερα

4/5.2 Ochrany pred dotykom neživých častí pri poruche

4/5.2 Ochrany pred dotykom neživých častí pri poruche ČASŤ 4 DIEL 5 KAPITOLA 2 str. 1 4/5.2 Ochrany pred dotykom neživých častí pri poruche Ochrana samočinným odpojením napájania Samočinné odpojenie napájania sa požaduje vtedy, keď môže vzniknúť nebezpečenstvo

Διαβάστε περισσότερα

3. Striedavé prúdy. Sínusoida

3. Striedavé prúdy. Sínusoida . Striedavé prúdy VZNIK: Striedavý elektrický prúd prechádza obvodom, ktorý je pripojený na zdroj striedavého napätia. Striedavé napätie vyrába synchrónny generátor, kde na koncoch rotorového vinutia sa

Διαβάστε περισσότερα

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických REZISTORY Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických obvodoch. Základnou vlastnosťou rezistora je jeho odpor. Odpor je fyzikálna vlastnosť, ktorá je daná štruktúrou materiálu

Διαβάστε περισσότερα

Inštalácia bezpečnostných zásuviek s prúdovým chráničom v systémoch TN

Inštalácia bezpečnostných zásuviek s prúdovým chráničom v systémoch TN nštalácia bezpečnostných zásuviek s prúdovým chráničom v systémoch T Rudolf HUA 1, Jana STAROŇOVÁ 2 Technický rozvoj vo všetkých odboroch elektrotechniky si vynucuje nové prístupy k zaisťovaniu požiadaviek

Διαβάστε περισσότερα

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia vykonanej podľa vyhlášky číslo

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia vykonanej podľa vyhlášky číslo Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia vykonanej podľa vyhlášky číslo 508/2009 Z. z. MPSVR SR, STN 33 1500, STN 33 2000-4-41 a STN 33 2000-6. Druh správy: pravidelná Číslo

Διαβάστε περισσότερα

MPO-01A prístroj na meranie priechodových odporov Návod na obsluhu

MPO-01A prístroj na meranie priechodových odporov Návod na obsluhu MPO-01A prístroj na meranie priechodových odporov Návod na obsluhu (Rev1.0, 01/2017) MPO-01A je špeciálny merací prístroj, ktorý slúži na meranie priechodového odporu medzi ochrannou svorkou a príslušnými

Διαβάστε περισσότερα

HASLIM112V, HASLIM123V, HASLIM136V HASLIM112Z, HASLIM123Z, HASLIM136Z HASLIM112S, HASLIM123S, HASLIM136S

HASLIM112V, HASLIM123V, HASLIM136V HASLIM112Z, HASLIM123Z, HASLIM136Z HASLIM112S, HASLIM123S, HASLIM136S PROUKTOVÝ LIST HKL SLIM č. sklad. karty / obj. číslo: HSLIM112V, HSLIM123V, HSLIM136V HSLIM112Z, HSLIM123Z, HSLIM136Z HSLIM112S, HSLIM123S, HSLIM136S fakturačný názov výrobku: HKL SLIMv 1,2kW HKL SLIMv

Διαβάστε περισσότερα

NOVÉ NORMY Z OBLASTI NÍZKONAPÄŤOVÝCH ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÍ

NOVÉ NORMY Z OBLASTI NÍZKONAPÄŤOVÝCH ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÍ Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov NOVÉ NORMY Z OBLASTI NÍZKONAPÄŤOVÝCH ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÍ...ochrana pred rušivým prepätím a elektromagnetickým rušením (STN 33 2000-4-444)...ochrana pred účinkami

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.2. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.2. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.2 Vzdelávacia

Διαβάστε περισσότερα

Zavádzanie nových slovenských technických noriem a technických predpisov do vyučovacieho procesu elektrotechnických škôl

Zavádzanie nových slovenských technických noriem a technických predpisov do vyučovacieho procesu elektrotechnických škôl Nové prístupy riešenia ochrany osôb a majetku Zavádzanie nových slovenských technických noriem a technických predpisov do vyučovacieho procesu elektrotechnických škôl Ing. Rudolf Huna, Ing. Jana Staroňová,

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Košice, Komenského 44

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Košice, Komenského 44 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Košice, Komenského 44 Skúšobné otázky z vyhlášky č. 508/2009 Z.z. o odbornej spôsobilosti pracovníkov na činnosť na elektrických zariadeniach 21 Elektrotechnik.

Διαβάστε περισσότερα

Odporníky. 1. Príklad1. TESLA TR

Odporníky. 1. Príklad1. TESLA TR Odporníky Úloha cvičenia: 1.Zistite technické údaje odporníkov pomocou katalógov 2.Zistite menovitú hodnotu odporníkov označených farebným kódom Schématická značka: 1. Príklad1. TESLA TR 163 200 ±1% L

Διαβάστε περισσότερα

KONTROLA PREPÄŤOVÝCH OCHRÁN (SPD) PRI PERIODICKÝCH REVÍZIÁCH

KONTROLA PREPÄŤOVÝCH OCHRÁN (SPD) PRI PERIODICKÝCH REVÍZIÁCH KONTROLA PREPÄŤOVÝCH OCHRÁN (SPD) PRI PERIODICKÝCH REVÍZIÁCH Ing. Vlastimil TICHÝ podklady k prednáške, Peter ROLKO prednášajúci, SALTEK SLOVAKIA, s. r. o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava ÚVOD V článku

Διαβάστε περισσότερα

Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie

Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie Matematika 2-01 Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie Euklidovská metrika na množine R n všetkých usporiadaných n-íc reálnych čísel je reálna funkcia ρ: R n R n R definovaná nasledovne: Ak X = x

Διαβάστε περισσότερα

Obvod a obsah štvoruholníka

Obvod a obsah štvoruholníka Obvod a štvoruholníka D. Štyri body roviny z ktorých žiadne tri nie sú kolineárne (neležia na jednej priamke) tvoria jeden štvoruholník. Tie body (A, B, C, D) sú vrcholy štvoruholníka. strany štvoruholníka

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003 Rozsah akreditácie 1/5 Názov akreditovaného subjektu: U. S. Steel Košice, s.r.o. Oddelenie Metrológia a, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice Rozsah akreditácie Oddelenia Metrológia a : Laboratórium

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Ktoré fyzikálne jednotky zodpovedajú sústave SI: a) Dĺžka, čas,

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Vzdelávacia oblasť:

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Vzdelávacia oblasť: Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Vzdelávacia oblasť: Predmet:

Διαβάστε περισσότερα

Miniatúrne a motorové stýkače, stýkače kondenzátora, pomocné stýkače a nadprúdové relé

Miniatúrne a motorové stýkače, stýkače kondenzátora, pomocné stýkače a nadprúdové relé Motorové stýkače Použitie: Stýkače sa používajú na diaľkové ovládanie a ochranu (v kombinácii s nadprúdovými relé) elektrických motorov a iných elektrických spotrebičov s menovitým výkonom do 160 kw (pri

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

ZNAČENIE VODIČOV A SVORIEK ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

ZNAČENIE VODIČOV A SVORIEK ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ ZAČEIE VODIČOV A SVORIEK ELEKTRICKÝCH ZARIADEÍ Vodiče a svorky elektrických zariadení sa označujú podľa tabuľky. Ak má elektrické zariadenie viac skupín rovnakých prvkov, tieto skupiny sa odlíšia číslom

Διαβάστε περισσότερα

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku StoPox GH 205 S

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku StoPox GH 205 S 1 / 5 Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku StoPox GH 205 S Identifikačný kód typu výrobku PROD2141 StoPox GH 205 S Účel použitia EN 1504-2: Výrobok slúžiaci na ochranu povrchov povrchová úprava

Διαβάστε περισσότερα

Elektrický prúd v kovoch

Elektrický prúd v kovoch Elektrický prúd v kovoch 1. Aký náboj prejde prierezom vodiča za 2 h, ak ním tečie stály prúd 20 ma? [144 C] 2. Prierezom vodorovného vodiča prejde za 1 s usmerneným pohybom 1 000 elektrónov smerom doľava.

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita 132 1 Absolútna chyba: ) = - skut absolútna ochýlka: ) ' = - spr. relatívna chyba: alebo Chyby (ochýlky): M systematické, M náhoné, M hrubé. Korekcia: k = spr - = - Î' pomerná korekcia: Správna honota:

Διαβάστε περισσότερα

MOSTÍKOVÁ METÓDA 1.ÚLOHA: 2.OPIS MERANÉHO PREDMETU: 3.TEORETICKÝ ROZBOR: 4.SCHÉMA ZAPOJENIA:

MOSTÍKOVÁ METÓDA 1.ÚLOHA: 2.OPIS MERANÉHO PREDMETU: 3.TEORETICKÝ ROZBOR: 4.SCHÉMA ZAPOJENIA: 1.ÚLOHA: MOSTÍKOVÁ METÓDA a, Odmerajte odpory predložených rezistorou pomocou Wheastonovho mostíka. b, Odmerajte odpory predložených rezistorou pomocou Mostíka ICOMET. c, Odmerajte odpory predložených

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.7. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.7. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.7 Vzdelávacia

Διαβάστε περισσότερα

MPO-02 prístroj na meranie a kontrolu ochranných obvodov. Návod na obsluhu

MPO-02 prístroj na meranie a kontrolu ochranných obvodov. Návod na obsluhu MPO-02 prístroj na meranie a kontrolu ochranných obvodov Návod na obsluhu MPO-02 je merací prístroj, ktorý slúži na meranie malých odporov a úbytku napätia na ochrannom obvode striedavým prúdom vyšším

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Meranie a diagnostika. Meranie snímačov a akčných členov

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Meranie a diagnostika. Meranie snímačov a akčných členov Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Vzdelávacia oblasť: Predmet:

Διαβάστε περισσότερα

PRINCÍPY MERANIA MALÝCH/VEĽKÝCH ODPOROV Z HĽADISKA POTREBY REVÍZNEHO TECHNIKA

PRINCÍPY MERANIA MALÝCH/VEĽKÝCH ODPOROV Z HĽADISKA POTREBY REVÍZNEHO TECHNIKA XX. Odborný seminár PNCÍPY MEN MLÝCH/EĽKÝCH ODPOO Z HĽDSK POTEBY EÍZNEHO TECHNK 74 ýchova a vzdelávanie elektrotechnikov Doc. ng. Ľubomír NDÁŠ, PhD., Doc. ng. Ľuboš NTOŠK, PhD., katedra Elektroniky/OS

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.5 Vzdelávacia

Διαβάστε περισσότερα

CNM, s.r.o. Projektovanie - Realizácia - Revízia CNM, s.r.o., A.Dubčeka 43/40, , Žiar nad Hronom

CNM, s.r.o. Projektovanie - Realizácia - Revízia CNM, s.r.o., A.Dubčeka 43/40, , Žiar nad Hronom Projektovanie - Realizácia - Revízia, A.Dubčeka 43/40, 965 01, Žiar nad Hronom Stavba : Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu, Beluj Bleskozvod Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

Διαβάστε περισσότερα

,Zohrievanie vody indukčným varičom bez pokrievky,

,Zohrievanie vody indukčným varičom bez pokrievky, Farba skupiny: zelená Označenie úlohy:,zohrievanie vody indukčným varičom bez pokrievky, Úloha: Zistiť, ako závisí účinnosť zohrievania vody na indukčnom variči od priemeru použitého hrnca. Hypotéza: Účinnosť

Διαβάστε περισσότερα

Pevné ložiská. Voľné ložiská

Pevné ložiská. Voľné ložiská SUPPORTS D EXTREMITES DE PRECISION - SUPPORT UNIT FOR BALLSCREWS LOŽISKA PRE GULIČKOVÉ SKRUTKY A TRAPÉZOVÉ SKRUTKY Výber správnej podpory konca uličkovej skrutky či trapézovej skrutky je dôležité pre správnu

Διαβάστε περισσότερα

Používanie prúdových chráničov vo vonkajších priestoroch. STN Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

Používanie prúdových chráničov vo vonkajších priestoroch. STN Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom Používanie prúdových chráničov vo vonkajších priestoroch ng. Juraj Kalina, Elektrotechnik špecialista email: JKalina@stonline.sk Úvod Prúdové chrániče - fenomén tejto doby. Aj tak by sa dalo nazvať to

Διαβάστε περισσότερα

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou M6: Model Hydraulický ytém dvoch záobníkov kvapaliny interakciou Úlohy:. Zotavte matematický popi modelu Hydraulický ytém. Vytvorte imulačný model v jazyku: a. Matlab b. imulink 3. Linearizujte nelineárny

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA SNÁ PMYSLNÁ ŠKOL LKONKÁ V PŠŤNO KOMPLXNÁ PÁ Č. / ŠN WSONOVO MOSÍK Piešťany, október 00 utor : Marek eteš. Komplexná práca č. / Strana č. / Obsah:. eoretický rozbor Wheatsonovho mostíka. eoretický rozbor

Διαβάστε περισσότερα

Digitálny multimeter AX-572. Návod na obsluhu

Digitálny multimeter AX-572. Návod na obsluhu Digitálny multimeter AX-572 Návod na obsluhu 1 ÚVOD Model AX-572 je stabilný multimeter so 40 mm LCD displejom a možnosťou napájania z batérie. Umožňuje meranie AC/DC napätia, AC/DC prúdu, odporu, kapacity,

Διαβάστε περισσότερα

Laboratórna práca č.1. Elektrické meracie prístroje a ich zapájanie do elektrického obvodu.zapojenie potenciometra a reostatu.

Laboratórna práca č.1. Elektrické meracie prístroje a ich zapájanie do elektrického obvodu.zapojenie potenciometra a reostatu. Laboratórna práca č.1 Elektrické meracie prístroje a ich zapájanie do elektrického obvodu.zapojenie potenciometra a reostatu. Zapojenie potenciometra Zapojenie reostatu 1 Zapojenie ampémetra a voltmetra

Διαβάστε περισσότερα

ETCR - prehľadový katalóg 2014

ETCR - prehľadový katalóg 2014 ETCR - prehľadový katalóg 2014 OBSAH Bezkontaktné testery poradia fáz Kliešťové testery zemného odporu Bezkontaktné on-line testery zemného odporu Prístroje na meranie zemného odporu Inteligentné digitálne

Διαβάστε περισσότερα

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie Strana 1/5 Rozsah akreditácie Názov akreditovaného subjektu: CHIRANALAB, s.r.o., Kalibračné laboratórium Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá IČO: 36 331864 Kalibračné laboratórium s fixným rozsahom

Διαβάστε περισσότερα

TESTER FOTOVOLTAICKÝCH A ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÍ. Sprievodca výberom testerov fotovoltaických a elektrických inštalácií

TESTER FOTOVOLTAICKÝCH A ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÍ. Sprievodca výberom testerov fotovoltaických a elektrických inštalácií Sprievodca výberom testerov fotovoltaických a elektrických inštalácií Model MI 3108 MI 3109 EurotestPV EurotestPV Lite Meranie Popis Izolačný odpor do 1000 V Spojitosť 200 ma BEZPEČNOSŤ Impedancia siete

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH) Hofatex UD strecha / stena - exteriér Podkrytinová izolácia vhodná aj na zaklopenie drevených rámových konštrukcií; pero a drážka EN 13171, EN 622 22 580 2500 1,45 5,7 100 145,00 3,19 829 hustota cca.

Διαβάστε περισσότερα

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany prepäťové ochrany APLIKAČNÁ PRÍRUČKA ODPORÚČANIA PRE POUŽITIE PREPÄŤOVÝCH OCHRÁN KIWA NOVÉ PREPÄŤOVÉ OCHRANY SÉRIE POm I 25kA, PO II G Spoločnosť KIWA vyvíja a vyrába prepäťové ochrany (SPD = Surge Protective

Διαβάστε περισσότερα

Pracovný zošit pre odborný výcvik

Pracovný zošit pre odborný výcvik Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Pracovný zošit pre odborný výcvik ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY učebný odbor 2487 H AUTOOPRAVÁR ročník prvý Rok 2014

Διαβάστε περισσότερα

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Spoločnosť LUFBERG predstavuje servopohony s krútiacim momentom 8Nm, 16Nm, 24Nm pre použitie v systémoch vykurovania, ventilácie a chladenia. Vysoko

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-101B NÁVOD NA OBSLUHU

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-101B NÁVOD NA OBSLUHU DIGITÁLNY MULTIMETER AX-101B NÁVOD NA OBSLUHU I. ÚVOD Toto zariadenie je stabilný a bezpečný prenosný multimeter s 3 ½ -miestnym displejom. Multimeter umožňuje merať jednosmerné (DC) a striedavé (AC) napätie,

Διαβάστε περισσότερα

1. VZNIK ELEKTRICKÉHO PRÚDU

1. VZNIK ELEKTRICKÉHO PRÚDU ELEKTRICKÝ PRÚD 1. VZNIK ELEKTRICKÉHO PRÚDU ELEKTRICKÝ PRÚD - Je usporiadaný pohyb voľných častíc s elektrickým nábojom. Podmienkou vzniku elektrického prúdu v látke je: prítomnosť voľných častíc s elektrickým

Διαβάστε περισσότερα

Motivácia Denícia determinantu Výpo et determinantov Determinant sú inu matíc Vyuºitie determinantov. Determinanty. 14. decembra 2010.

Motivácia Denícia determinantu Výpo et determinantov Determinant sú inu matíc Vyuºitie determinantov. Determinanty. 14. decembra 2010. 14. decembra 2010 Rie²enie sústav Plocha rovnobeºníka Objem rovnobeºnostena Rie²enie sústav Príklad a 11 x 1 + a 12 x 2 = c 1 a 21 x 1 + a 22 x 2 = c 2 Dostaneme: x 1 = c 1a 22 c 2 a 12 a 11 a 22 a 12

Διαβάστε περισσότερα

Modulárne stykače pre inštaláciu do domových spínacích skríň

Modulárne stykače pre inštaláciu do domových spínacích skríň Modulárne stykače pre inštaláciu do domových spínacích skríň Technické údaje Menovité napätie U n 230 V - 440 V Menovité izolačné napätie U i 440 V termo-elektrický prúd I th 20A, 25A, 40A, 63A Životnosť

Διαβάστε περισσότερα

Phone.: / / Office: Chemkostav HSV, ul. Štefánikova 18, Humenné, Slovak republic

Phone.: / / Office: Chemkostav HSV, ul. Štefánikova 18, Humenné, Slovak republic OBSAH Strana A1.ZÁKLADNÉ ÚDAJE...2 1.1. ROZSAH PROJEKTU...2 1.2. PODKLADY PRE VYPRACOVANIE PROJEKTU...2 1.3. DÔVODY PRE VYPRACOVANIE PROJEKTU...... 2 A2.SPOLOČNÉ ELEKTROTECHNICKÉ ÚDAJE...2 2.1 NORMY A

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž. a prevádzku. MOVIMOT pre energeticky úsporné motory. Vydanie 10/ / SK GC110000

Návod na montáž. a prevádzku. MOVIMOT pre energeticky úsporné motory. Vydanie 10/ / SK GC110000 Prevodové motory \ Priemyselné pohony \ Elektronika pohonov \ Automatizácia pohonov \ Servis MOVIMOT pre energeticky úsporné motory GC110000 Vydanie 10/05 11402822 / SK Návod na montáž a prevádzku SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A

1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Vypočítajte : a) 84º 56 + 32º 38 = b) 140º 53º 24 = c) 55º 12 : 2 = 2. Vypočítajte zvyšné uhly na obrázku : β γ α = 35 12 δ a b 3. Znázornite na číselnej osi

Διαβάστε περισσότερα

Názov akreditovaného subjektu: EVPÚ, a.s., Multifunkčné laboratórium Trenčianska 19, Nová Dubnica

Názov akreditovaného subjektu: EVPÚ, a.s., Multifunkčné laboratórium Trenčianska 19, Nová Dubnica Strana 1 / 15 Rozsah akreditácie Názov akreditovaného subjektu: EVPÚ, a.s., Multifunkčné laboratórium Trenčianska 19, 018 51Nová Dubnica Rozsah akreditácie skúšobného laboratória: Laboratórium -Typ 2 (Laboratórium

Διαβάστε περισσότερα

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom... (TYP M) izolačná doska určená na vonkajšiu fasádu (spoj P+D) ρ = 230 kg/m3 λ d = 0,046 W/kg.K 590 1300 40 56 42,95 10,09 590 1300 60 38 29,15 15,14 590 1300 80 28 21,48 20,18 590 1300 100 22 16,87 25,23

Διαβάστε περισσότερα

Model redistribúcie krvi

Model redistribúcie krvi .xlsx/pracovný postup Cieľ: Vyhodnoťte redistribúciu krvi na začiatku cirkulačného šoku pomocou modelu založeného na analógii s elektrickým obvodom. Úlohy: 1. Simulujte redistribúciu krvi v ľudskom tele

Διαβάστε περισσότερα

NARIADENIE KOMISIE (EÚ)

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 30.11.2011 Úradný vestník Európskej únie L 317/17 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1235/2011 z 29. novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009, pokiaľ ide

Διαβάστε περισσότερα

NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM

NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM Práca v prostredí so zvýšeným rizikom úrazu elektrickým prúdom, alebo práca so zaradeniami ktoré sú pod elektrickým napätím je v rámci vykonávaných pracovných činnosti

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

Ohmov zákon pre uzavretý elektrický obvod

Ohmov zákon pre uzavretý elektrický obvod Ohmov zákon pre uzavretý elektrický obvod Fyzikálny princíp: Každý reálny zdroj napätia (batéria, akumulátor) môžeme považova za sériovú kombináciu ideálneho zdroja s elektromotorickým napätím U e a vnútorným

Διαβάστε περισσότερα

Goniometrické rovnice a nerovnice. Základné goniometrické rovnice

Goniometrické rovnice a nerovnice. Základné goniometrické rovnice Goniometrické rovnice a nerovnice Definícia: Rovnice (nerovnice) obsahujúce neznámu x alebo výrazy s neznámou x ako argumenty jednej alebo niekoľkých goniometrických funkcií nazývame goniometrickými rovnicami

Διαβάστε περισσότερα

1. Určenie VA charakteristiky kovového vodiča

1. Určenie VA charakteristiky kovového vodiča Laboratórne cvičenia podporované počítačom V charakteristika vodiča a polovodičovej diódy 1 Meno:...Škola:...Trieda:...Dátum:... 1. Určenie V charakteristiky kovového vodiča Fyzikálny princíp: Elektrický

Διαβάστε περισσότερα

1. Limita, spojitost a diferenciálny počet funkcie jednej premennej

1. Limita, spojitost a diferenciálny počet funkcie jednej premennej . Limita, spojitost a diferenciálny počet funkcie jednej premennej Definícia.: Hromadný bod a R množiny A R: v každom jeho okolí leží aspoň jeden bod z množiny A, ktorý je rôzny od bodu a Zadanie množiny

Διαβάστε περισσότερα

Riadenie elektrizačných sústav

Riadenie elektrizačných sústav Riaenie elektrizačných sústav Paralelné spínanie (fázovanie a kruhovanie) Pomienky paralelného spínania 1. Rovnaký sle fáz. 2. Rovnaká veľkosť efektívnych honôt napätí. 3. Rovnaká frekvencia. 4. Rovnaký

Διαβάστε περισσότερα

ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE

ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE Marek Roch, Marek Höger ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE plombovateľná časť RE ELEKTROMER D ~ E ~ PRIJÍMAČ HDO PEN MOSTÍK neplombovateľná časť RE PE N L1 IJ max.6 A RELÉ 1 ovládanie stykača el. kúrenie L2 L1

Διαβάστε περισσότερα

PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV, RUČNÉHO NÁRADIA POČAS ICH POUŽÍVANIA 1. PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ ZÁKLADNÉ PRINCÍPY A PRAVIDLÁ

PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV, RUČNÉHO NÁRADIA POČAS ICH POUŽÍVANIA 1. PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ ZÁKLADNÉ PRINCÍPY A PRAVIDLÁ PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV, RUČNÉHO NÁRADIA POČAS ICH POUŽÍVANIA ÚVOD Mgr. Martin HERMAN * Technické požiadavky na pohyblivé prívody a šnúrové vedenia sú obsiahnuté v STN 34 0350

Διαβάστε περισσότερα

INVESTOR: Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava, Rekonštrukcia trafostanice 216/ts/zilina_cestne.stavby. Elektro STUPEŇ: Realizačný projekt

INVESTOR: Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava, Rekonštrukcia trafostanice 216/ts/zilina_cestne.stavby. Elektro STUPEŇ: Realizačný projekt P R O J E K T TECHNICKÉHO RIEŠENIA E L E K T R O Č A S Ť INVESTOR: Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56 AKCIA: ČASŤ: STUPEŇ: Rekonštrukcia trafostanice 216/ts/zilina_cestne.stavby Elektro Realizačný

Διαβάστε περισσότερα

MANUÁL NA INŠTALÁCIU A SERVISNÉ NASTAVENIE

MANUÁL NA INŠTALÁCIU A SERVISNÉ NASTAVENIE SGB - SK, spol. s r.o. Karola Adlera 4, SK-841 02 Bratislava, Slovakia kancelária: Stará Vajnorská 4, SK-831 04 Bratislava Phone: +421 2 44632838 Fax: +421 2 33204572 Mobil: +421 905 411 973 E-mail: info@sgbsk.sk,

Διαβάστε περισσότερα

7. FUNKCIE POJEM FUNKCIE

7. FUNKCIE POJEM FUNKCIE 7. FUNKCIE POJEM FUNKCIE Funkcia f reálnej premennej je : - každé zobrazenie f v množine všetkých reálnych čísel; - množina f všetkých usporiadaných dvojíc[,y] R R pre ktorú platí: ku každému R eistuje

Διαβάστε περισσότερα

Realizácia a kontrola. elektroinštalácie

Realizácia a kontrola. elektroinštalácie Realizácia a kontrola elektroinštalácie dreveného Realizácia a kontrola zrubu zrubu elektroinštalácie Vypracoval: Ing. Vladimír Balucha Tento edukačný materiál vznikol v rámci projektu Programu celoživotného

Διαβάστε περισσότερα

KLP-100 / KLP-104 / KLP-108 / KLP-112 KLP-P100 / KLP-P104 / KLP-P108 / KLP-P112 KHU-102P / KVM-520 / KIP-603 / KVS-104P

KLP-100 / KLP-104 / KLP-108 / KLP-112 KLP-P100 / KLP-P104 / KLP-P108 / KLP-P112 KHU-102P / KVM-520 / KIP-603 / KVS-104P Inštalačný manuál KLP-100 / KLP-104 / KLP-108 / KLP-112 KLP-P100 / KLP-P104 / KLP-P108 / KLP-P112 KHU-102P / KVM-520 / KIP-603 / KVS-104P EXIM Alarm s.r.o. Solivarská 50 080 01 Prešov Tel/Fax: 051 77 21

Διαβάστε περισσότερα

SNÍMAČE TEPLOTY A PREVODNÍKY TEPLOTY. P r v á č a s ť Vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly

SNÍMAČE TEPLOTY A PREVODNÍKY TEPLOTY. P r v á č a s ť Vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly Príloha č. 37 k vyhláške č. 210/2000 Z. z. SNÍMAČE TEPLOTY A PREVODNÍKY TEPLOTY P r v á č a s ť Vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly 1. Táto príloha sa vzťahuje na odporové snímače teploty

Διαβάστε περισσότερα

Katalóg meracích prístrojov pre revíznych technikov

Katalóg meracích prístrojov pre revíznych technikov Katalóg meracích prístrojov pre revíznych technikov 2009 Vážení obchodní priatelia, katalóg meracích a testovacích prístrojov pre revíznych technikov by Vám mal pomôcť pri výbere najvhodnejšieho meracieho

Διαβάστε περισσότερα

Snímače teploty v puzdrách

Snímače teploty v puzdrách Snímače teploty v puzdrách Snímače teploty s káblom sú určené pre kontaktné meranie teploty pevných, kvapalných alebo plynných látok v rôznych odvetviach priemyslu, napr. v potravinárstve, chemickom priemysle,

Διαβάστε περισσότερα

Káblový snímač teploty

Káblový snímač teploty 1 831 1847P01 Káblový snímač teploty QAP... Použitie Káblové snímače teploty sa používajú vo vykurovacích, vetracích a klimatizačných zariadeniach na snímanie teploty miestnosti. S daným príslušenstvom

Διαβάστε περισσότερα

Technické podmienky pre návrh, montáž a prevádzku aktívnych bleskozvodov

Technické podmienky pre návrh, montáž a prevádzku aktívnych bleskozvodov Technické podmienky pre návrh, montáž a prevádzku aktívnych bleskozvodov 1 Obsah Úvod... 3 1. Všeobecne... 4 2. Stručný podpis aktívneho bleskozvodu a jeho funkcie... 4 3. Návrh (projektovanie) ochranných

Διαβάστε περισσότερα

PRÍSTROJE PRE ROZVÁDZAČE

PRÍSTROJE PRE ROZVÁDZAČE PRÍSTROJE PRE ROZVÁDZAČE MERAČE SPOTREBY ENERGIE MONITORY ENERGIE ANALYZÁTORY KVALITY ENERGIE PRÚDOVÉ TRANSFORMÁTORY BOČNÍKY ANALÓGOVÉ PANELOVÉ MERAČE DIGITÁLNE PANELOVÉ MERAČE MICRONIX spol. s r.o. -

Διαβάστε περισσότερα

Správne posudzovanie dimenzovania a istenia vodičov a káblov elektrických inštaláciách

Správne posudzovanie dimenzovania a istenia vodičov a káblov elektrických inštaláciách Správne posudzovanie dimenzovania a istenia vodičov a káblov elektrických inštaláciách doc. Ing. Miroslav KOPČA, PhD., STU FEI v Bratislave Ing. Michal Váry, PhD., STU FEI v Bratislave A OTÁCIA Príspevok

Διαβάστε περισσότερα

MOMENTOVÉ KĽÚČE ICH POUŽITIE AKO PRACOVNÉ ALEBO URČENÉ MERADLÁ

MOMENTOVÉ KĽÚČE ICH POUŽITIE AKO PRACOVNÉ ALEBO URČENÉ MERADLÁ MOMENTOVÉ KĽÚČE ICH POUŽITIE AKO PRACOVNÉ ALEBO URČENÉ MERADLÁ Čo je to momentový kľúč? Meradlo, ktoré slúži k uťahovaniu skrutiek a matíc predpísaným momentom sily s požadovanou presnosťou. Skladá sa:

Διαβάστε περισσότερα

SK - NÁVOD NA POUŽITIE: Obj. č.: MERAČ SPOTREBY ELEKTRICKEJ ENERGIE - ENERGY MONITOR Úvod

SK - NÁVOD NA POUŽITIE: Obj. č.: MERAČ SPOTREBY ELEKTRICKEJ ENERGIE - ENERGY MONITOR Úvod SK - NÁVOD NA POUŽITIE: Obj. č.: 12 53 31 www.conrad.sk MERAČ SPOTREBY ELEKTRICKEJ ENERGIE - ENERGY MONITOR 3000 Úvod Vážený zákazník, obdržali ste výkonný prístroj typu Energy Monitor 3000, ktorý bol

Διαβάστε περισσότερα

FREE: na stiahnutie: Rozdelenie elektrických zariadení podľa veľkosti napätia. Menovité napätie v sústave. Označenie napätia.

FREE: na stiahnutie: Rozdelenie elektrických zariadení podľa veľkosti napätia. Menovité napätie v sústave. Označenie napätia. FREE: na stiahnutie: Rozdelenie elektrických zariadení podľa veľkosti napätia Označenie napätia Názov zariadenia medzi vodičom a zemou Menovité napätie v sústave uzemnenej medzi vodičmi izolovanej medzi

Διαβάστε περισσότερα

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy Priamkové plochy Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy rozdeľujeme na: Rozvinuteľné

Διαβάστε περισσότερα