a = a a Z n. a = a mod n.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "a = a a Z n. a = a mod n."

Transcript

1 Αλγεβρα Ι Χειμερινο Εξαμηνο Διάλεξη 1 Ενότητα 1. Πράξεις: Πράξεις στο σύνολο S, ο πίνακας της πράξης, αντιμεταθετικές πράξεις. Προσεταιριστικές πράξεις, το στοιχείο a 1 a 2 a n. Η πράξη «σύνθεση συναρτήσεων» (όπου το S είναι το σύνολο όλων των συναρτήσεων από το X στο X, όπου το X είναι κάποιο σταθερό σύνολο), και γιατί αυτή η πράξη δεν είναι σχεδόν ποτέ αντιμεταθετική, ενώ είναι πάντα προσεταιριστική. Διάλεξη 2 Ενότητα 2. Ταυτοτικά και αντίστροφα στοιχεία: Ταυτοτικά στοιχεία, τα κλασικά παραδείγματα, και γιατί ενώ η ύπαρξη δεν ισχύει (εν γένει), ισχύει η μοναδικότητα. Αντίστροφα στοιχεία, τα κλασικά παραδείγματα, και γιατί ενώ η ύπαρξη δεν ισχύει (εν γένει), ισχύει η μοναδικότητα, τουλάχιστον για προσεταιριστικές πράξεις. Αντίστροφο του ταυτοτικού, αντίστροφο του αντιστρόφου, αντίστροφο του a b. Ενότητα 3. Ομάδες: Τι εννοούμε όταν λέμε «το (G, ) είναι ομάδα», τα κλασικά παραδείγματα (και αντιπαραδείγματα), ο Αριστερός Νόμος της Διαγραφής (ΑΝΔ), ο Δεξιός Νόμος της Διαγραφής (ΔΝΔ), σε κάθε ομάδα ισχύουν και οι δυο νόμοι. Διάλεξη 3 Υπαρξη και μοναδικότητα λύσης της a x = b στην ομάδα (G, ). Παρόμοια για την x a = b. Σε κάθε γραμμή και κάθε στήλη του πίνακα μιας ομάδας περιέχονται όλα τα στοιχεία της ομάδας χωρίς παραλείψεις και επαναλήψεις. Ενότητα 4. Δυνάμεις: Ορίσαμε την n-οστή δύναμη a (n) ενός στοιχείου a μιας ομάδας (G, ) για κάθε n Z. Είδαμε ότι για τους γνωστούς μας πολλαπλασιασμούς αυτή η δύναμη είναι η γνωστή μας δύναμη και συμφωνήσαμε να χρησιμοποιούμε τον αντίστοιχο συμβολισμό οποτεδήποτε συμβολίζουμε την πράξη με πολλαπλασιασμό (δηλαδή αν αντί χρησιμοποιούμε τότε αντί a (n) γράφουμε a n ). Είδαμε ότι για τις γνωστές μας προσθέσεις αυτή η δύναμη είναι το στοιχείο n a, και συμφωνήσαμε να χρησιμοποιούμε τον αντίστοιχο συμβολισμό οποτεδήποτε συμβολίζουμε την πράξη με πρόσθεση (δηλαδή αν αντί χρησιμοποιούμε + τότε αντί a (n) γράφουμε n a). Οι νόμοι των εκθετών, και γιατί οι δύο πρώτοι ισχύουν σε κάθε ομάδα, ενώ ο τρίτος ισχύει για στοιχεία a και b τέτοια ώστε a b = b a. Οι νόμοι των εκθετών για προσθετικές ομάδες. Διάλεξη 4 Ενότητα 5. Υποομάδες: Συμφωνήσαμε ότι αν δεν πούμε ποια είναι η πράξη μιας ομάδας, τότε το όνομα της πράξης θα είναι «πολλαπλασιασμός», και θα χρησιμοποιούμε τον γνωστό συμβολισμό για τα γινόμενα (a b = ab), τα αντίστροφα (a 1 ), και τις δυνάμεις (a n ). Ενώ αν πούμε ότι η ομάδα είναι «προσθετική» τότε η πράξη συμβολίζεται με +, είναι αντιμεταθετική (με άλλα λόγια, πάντα υποθέτουμε ότι a + b = b + a, εν αντιθέσει με το «ab = ba» που ίσως κάποιες φορές να μην ισχύει), το ουδέτερο συμβολίζεται με 0, το αντίστροφο με a, και η n-οστή προσθετική δύναμη με n a. Στο υπόλοιπο της ενότητας κρατήσαμε μια ομάδα G σταθερή. Τι σημαίνει η φράση «η H είναι υποομάδα της G». Τα κλασικά παραδείγματα. Υποσύνολα S G που είναι κλειστά ως προς την πράξη της G. Η επαγόμενη πράξη στο S. Υποσύνολα S G που είναι κλειστά ως προς το ταυτοτικό της G. Υποσύνολα S G που είναι κλειστά ως προς τα αντίστροφα της G. Παραδείγματα. Η σχέση με το ταυτοτικό και τα αντίστροφα της επαγόμενης πράξης. Θεώρημα: Δεδομένου υποσυνόλου H του συνόλου G, οι ακόλουθες προτάσεις 1. και 2. είναι ισοδύναμες: 1. Υπάρχει πράξη στο H τέτοια ώστε η ομάδα (H, ) είναι υποομάδα της G. 2. Το H είναι κλειστό ως προς την πράξη της G, το ταυτοτικό της G, και τα αντίστροφα της G.

2 Διάλεξη 5 Ενότητα 6. Κατασκευή της Κυκλικής Ομάδας με n στοιχεία (n = 2, 3,...): Κρατήσαμε σταθερό καποιο n {2, 3,...} και την ομάδα G = C με πράξη τον πολλαπλασιασμό μιγαδικών. Το υποσύνολο H = U n = {w 0, w 1,..., w n 1 } των n-οστών ριζών της μονάδας στο C, και γιατί είναι κλειστό ως προς την πράξη της G το ταυτοτικό της G και τα αντίστροφα της G (άρα είναι υποομάδα της G, ειδικότερα ομάδα). Πως το τυχαίο σύνολο S με n στοιχεία γίνεται ομάδα. Η ειδική περίπτωση S = Z n = {0, 1,..., n 1}, που δίνει την προσθετική ομάδα των ακεραίων mod n. Η κλάση a του ακεραίου a στο Z n. Διάλεξη 6 Η κλάση του a είναι η (προσθετική) δύναμη με «βάση» 1 και «εκθέτη» a στην ομάδα Z n. Η κλάση του a αντιστοιχεί στο στοιχείο w a της U n. a = a a Z n. Ο πρώτος νόμος των εκθετών δίνει την «αντιστοιχία των πράξεων» από την ομάδα Z στην ομάδα Z n : a + b = c στην ομάδα Z a + b = c στην ομάδα Z n. Ισοδύναμα: a + b = a + b. Η ανάλογη αντιστοιχία αντιστρόφων. Η «θεμελιώδης ιδιότητα» x n = w 0 στην U n αντιστοιχεί με την na = 0 στην Z n. Ευκλείδεια διαίρεση στο Z. Συμβολίζουμε με a mod n το υπόλοιπο της διαίρεσης «a δια n». Το a mod n είναι το μοναδικό στοιχείο r του Z n τέτοιο ώστε το a r να διαιρείται με το n. a = a mod n. Παραδείγματα υπολογισμών. Ορίσαμε τη φράση «οι ακέραιοι a και b είναι ισότιμοι mod n» [με σύμβολα: a b(mod n)] να σημαίνει «a = b», και αποδείξαμε ότι αυτό είναι ισοδύναμο με τον «κλασικό» ορισμό: a b(mod n) το n διαιρεί το b a. Διάλεξη 7 Ενότητα 7. Κυκλικές Ομάδες Μέρος 1: Κρατήσαμε μια ομάδα G σταθερή. Θεώρημα: Εστω a G. Εστω H το σύνολο όλων των δυνάμεων του a στην G. Τότε η H είναι η μικρότερη υποομάδα της G που περιέχει το a. Με H και a όπως παραπάνω, η H συμβολίζεται με < a >. Περιγραφή της < a > για προσθετική G. Παραδείγματα για G = Z. Αν η G γράφεται ως < a >, η ορολογία έχει ως εξής: 1. Η G λεγεται κυκλική. 2. Το a λέγεται γεννήτορας της G. 3. Λέμε: Το a παράγει την G (ή: η G παράγεται από το a). Οι ομάδες Z, kz, U n, Z n είναι κυκλικές. Ενότητα 8. Μεταθέσεις: Η κλασική έννοια της συμμετρίας ως προς ευθεία. Η μοντέρνα έννοια της συμμετρίας ως «κίνηση» (καλύτερα: ως «αποτέλεσμα κίνησης»). Συμμετρίες ισοπλεύρου τριγώνου. Οι έξι συμμετρίες του ισοπλεύρου τριγώνου, το σύνολο S 3 που σχηματίζουν, και η πράξη μεταξύ τους, που είναι «κάνω τη μια κίνηση, μετά την άλλη». Το «αλγεβρικό μοντέλο» που οι παραπάνω συμμετρίες είναι συναρτήσεις από το σύνολο {1, 2, 3} στον εαυτό του, και η πράξη είναι η σύνθεση συναρτήσεων. Διάλεξη 8 Ενότητα 9. Ομάδες Μεταθέσεων: Κρατήσαμε σταθερό ένα σύνολο A και θεωρήσαμε το σύνολο T A όλων των

3 συναρτήσεων απο το A στο A. Κρατήσαμε σταθερή την πράξη «σύνθεση συναρτήσεων» στο T A. Θυμηθήκαμε ότι η πράξη αυτή είναι προσεταιριστική. Ταυτοτικές συναρτήσεις, αντίστροφες συναρτήσεις, και η «προφανής σχέση» που έχουν αυτές με το ταυτοτικό και τα αντίστροφα στοιχεία της παραπάνω πράξης. Ονομασαμε S A το υποσύνολο του T A που αποτελείται από τις συναρτήσεις απο το A στο A που είναι και έναπρος-ένα και επί. Θυμηθήκαμε ότι f S A η f είναι αντιστρέψιμη. Είδαμε ότι f και g S A f g S A, άρα η παραπάνω πράξη στο T A δίνει καλώς ορισμένη πράξη στο S A. Αυτή την πράξη συμφωνούμε να την λέμε «πολλαπλασιασμό μεταθέσεων» και να την συμβολίζουμε πολλαπλασιαστικά. Θεώρημα: Το S A, εξοπλισμένο με αυτή την πράξη, γίνεται ομάδα. Η S A λέγεται συμμετρική ομάδα του A. Αν A = {1, 2,..., n}, το S A το συμβολίζουμε και με S n. Ενότητα 10. Ο πίνακας της S 3 : Στην προηγούμενη διάλεξη είχαμε δει δύο τρόπους να κάνουμε υπολογισμούς στη S 3, τον «γεωμετρικό» (κινήσεις τριγώνου) και τον «αλγεβρικό» (σύνθεση συναρτήσεων). Σε αυτη την ενότητα είδαμε έναν τρίτο, «ακόμη πιο αλγεβρικό», τρόπο: Χρησιμοποιώντας μόνο τις «θεμελιώδεις σχέσεις» στην S 3, δηλαδή ότι ρ 3 = ι, µ 2 = ι, ρµ = µρ 2, είδαμε πως κατασκευάζεται ο πίνακας της S 3. Διάλεξη 9 Ενότητα 11. Κύκλοι: Ορολογία και συμβολισμός, παραδείγματα, η μοναδικότητα στον συμβολισμό ισχύει «έως κυκλικής σειράς», υπολογισμοί γινομένων ξένων και μη-ξένων κύκλων, οι συμμετρίες του τετραγώνου. Διάλεξη 10 Ενότητα 12. Γινόμενα Κύκλων: Ξένοι κύκλοι μετατίθενται. Κάθε στοιχείο της S n παραγοντοποιείται ως γινόμενο ξένων κύκλων. Η παραγοντοποίηση αυτή είναι μοναδική, εκτός από αλλαγές στη σειρά των παραγόντων. Κάθε στοιχείο της S n παραγοντοποιείται ως γινόμενο αντιμεταθέσεων. Ενότητα 13. Άρτιες και περιττές μεταθέσεις: Παραδείγματα πάνω στην παραγοντοποίηση ως γινόμενο αντιμεταθέσεων, ειδικότερα γιατί δεν ισχύει η μοναδικότητα, ούτε καν το πλήθος των παραγόντων είναι μοναδικό (αλλά το επόμενο θεώρημα λέει ότι είναι μοναδικό mod 2). Θεώρημα/Ορισμός: Εστω n {2, 3,...}. Εστω σ ένα στοιχείο της S n. Εστω τ 1 τ 2 τ k και µ 1 µ 2 µ l δυο παραγοντοποιήσεις του σ ως γινόμενο αντιμεταθέσεων. Τότε υπάρχουν ακριβώς δύο περιπτώσεις: Περίπτωση 1: Και το k και το l είναι περιττοί. Τότε η σ λέγεται περιττή μετάθεση. Περίπτωση 2: Και το k και το l είναι άρτιοι. Τότε η σ λέγεται άρτια μετάθεση. Διάλεξη 11 Η εναλλάσσουσα υποομάδα A n της S n και γιατί έχει τάξη n!/2 (n {2, 3,...}). Ενότητα 14. Κυκλικές Ομάδες Μέρος 2: Θεώρημα: Κάθε υποομάδα μιας κυκλικής ομάδας είναι και αυτή κυκλική. Διάλεξη 12 Ολοκλήρωση της απόδειξης του προηγουμένου Θεωρήματος. Σχόλια πάνω στην ειδική περίπτωση G = Z. Ενότητα 15. Τάξη Στοιχείου: Κρατήσαμε σταθερή μια ομάδα G και ένα στοιχείο a της G.

4 Ορίσαμε τι σημαίνει η φράση «το a είναι άπειρης τάξης» (σημαίνει: η υποομάδα < a > είναι άπειρης τάξης, έχει δηλαδή άπειρα στοιχεία). Αν το a δεν είναι άπειρης τάξης, ορίσαμε την τάξη του a ως την τάξη της υποομάδας < a > (δηλαδή ως το πλήθος των στοιχείων της < a >). Τα «παραδείγματα του σχολείου» (Z, Q, R, Q, R ), ειδικότερα ότι τότε το μόνο μη-ταυτοτικό στοιχείο πεπερασμένης τάξης είναι το a = 1 (στις δυο τελευταίες ομάδες, όπου έχει τάξη 2). Το υποσύνολο H = {r Z : a r = a 0 } του Z, και γιατί αυτό το H είναι (όχι απλώς υποσύνολο, αλλά και) υποομάδα του Z. Θεώρημα: Εστω G ομάδα, a G, και m {1, 2,...}. Τότε οι ακόλουθες τρεις προτάσεις είναι ισοδύναμες: 1. Το m είναι η τάξη του a. 2. Το m είναι ο ελάχιστος θετικός ακέραιος r τέτοιος ώστε a r = a Τα πολλαπλάσια του m είναι όλες οι λύσεις της εξίσωσης a x = a 0. Σχόλια πάνω στο προηγούμενο Θεώρημα. Διάλεξη 13 Παραδείγματα με G = S n που δείχνουν ότι η τάξη ενός κύκλου είναι το μήκος του, και ότι η τάξη γινομένου ξένων κύκλων είναι το ΕΚΠ των τάξεων των κύκλων. Ενότητα 16. Το Θεώρημα του Lagrange: Κρατήσαμε σταθερή μια ομάδα G και μια υποομάδα H της G. Δεδομένου στοιχείου a της G: Ορίσαμε το (αριστερό) σύμπλοκο (της H στην G) με αντιπρόσωπο a, ως το εξής υποσύνολο της G: Το ah το λέμε και «σύμπλοκο του a». Παραδείγματα. ah := {ax x H} Ορολογία και συμβολισμός: Το σύνολο όλων των αριστερών συμπλόκων της H στην G συμβολίζεται με G/H. Το πλήθος των στοιχείων του G/H λέγεται δείκτης της H στην G και συμβολίζεται με [G : H]. Εμάς μας ενδιαφέρει μόνο η περίπτωση που το πλήθος των συμπλόκων δεν είναι άπειρο (οπότε το [G : H] είναι θετικός ακέραιος). ΘL (Θεώρημα του Lagrange): Αν η G είναι τάξης n και η H είναι τάξης m, τότε [G : H] = n/m. Παρατηρήσαμε ότι το ΘL συνεπάγεται το εξής: Πρώτο Πόρισμα στο ΘL: Η τάξη μιας πεπερασμένης ομάδας διαιρείται από τις τάξεις των υποομάδων της. Ξεκινήσαμε την απόδειξη του ΘL, η οποία χρειάζεται πέντε λήμματα: Λήμμα 1: Τα σύμπλοκα καλύπτουν την G (δηλαδή: κάθε στοιχείο ανήκει σε τουλάχιστον ένα σύμπλοκο). Απόδειξη: Κάθε στοιχείο a ανήκει στο ίδιο του το σύμπλοκο. (Επειδή το a γράφεται ως ax με x H. Εννοείται, το x είναι το ταυτοτικό.) Λήμμα 2: Εστω a, b G. Τότε a bh ah bh. Διάλεξη 14 Απόδειξη: Αν a bh, τότε a = bx με x H. Αν c ah, τότε c = ay με y H. Άρα c = bz με z = xy H. Δηλαδή c bh. Λήμμα 3: Εστω a, b G. Τότε a bh ah = bh. Απόδειξη: Αν a bh, τότε a = bx με x H. Από το Λήμμα 2, αρκεί ΝΔΟ bh ah. Από το Λήμμα 2 ξανά, αρκεί ΝΔΟ b ah. Πράγματι b = ay με y = x 1 H. Λήμμα 4: Τα σύμπλοκα είναι (ανά δύο) ξένα. Απόδειξη: Αν Σ 1 και Σ 2 είναι σύμπλοκα, και δεν είναι ξένα, αρκεί ΝΔΟ Σ 1 = Σ 2. Πράγματι, αν a Σ j (j = 1, 2), τότε το Λήμμα 3 με bh = Σ 1 δίνει ah = Σ 1 ενώ το Λήμμα 3 με bh = Σ 2 δίνει ah = Σ 2. Δηλαδή Σ 1 = ah = Σ 2. Λήμμα 5: Τα σύμπλοκα είναι ισοπληθικά.

5 Απόδειξη: Αρκεί ΝΔΟ κάθε ah είναι ισοπληθικό με το σύμπλοκο του ταυτοτικού eh = H. Άρα αρκεί να βρω f : H ah που είναι ένα-προς-ένα και επί. Θέτοντας f(x) := ax έχω τη ζητούμενη f. Απόδειξη του ΘL: Εστω k = [G : H]. Εστω Σ 1,..., Σ k μια λίστα των συπλόκων, χωρίς παραλείψεις και επαναλήψεις. Αν #G = n και #H = m, αρκεί ΝΔΟ k = n/m, ισοδύναμα, ότι mk = n. Μετρώ τα στοιχεία της G με δυο τρόπους: 1ος τρόπος (απλώς τα μετρώ): Βρίσκω n. 2ος τρόπος: Μετρώ τα στοιχεία κάθε Σ j, έστω ότι βρίσκω m j. Μετά προσθέτω όλα τα m j και βρίσκω m m k. Ο λόγος που ο 2ος τρόπος είναι σωστός, είναι ότι το Λήμμα 1 λέει ότι δεν ξέχασα κανένα στοιχείο στο μέτρημα, ενώ το Λήμμα 4 λέει ότι δεν μέτρησα κανένα στοιχείο πάνω από μια φορά. Περίληψη: n = m m k. Το Λήμμα 5 λέει m 1 = = m k. Ομως κάποιο Σ j είναι το eh = H, δηλαδή αυτή η κοινή τιμή των m 1,..., m k είναι το m j = m. Περίληψη: n = m + + m, όπου το m + + m είναι ένα άθροισμα με k όρους, κάθε όρος ίσος με m. Περίληψη: n = km, και η απόδειξη ολοκληρώθηκε. Ενότητα 17. Σημαντικά Πορίσματα του Θεωρήματος του Lagrange: Το Πόρισμα 1 το είδαμε ήδη (βλ. προηγούμενη διάλεξη, Πρώτο Πόρισμα στο ΘL). Πόρισμα 2: Εστω G ομάδα τάξης n. Εστω a G. Τότε η τάξη του a διαιρεί το n. Απόδειξη: Θέτω H =< a >, θυμούμαι ότι η τάξη του a είναι η τάξη της H, και εφαρμόζω το Πόρισμα 1. Πόρισμα 3: Εστω G ομάδα τάξης n. Εστω a G. Τότε a n = a 0. Απόδειξη: Θέτω m = τάξη του a, θυμούμαι ότι οι λύσεις της a x = a 0 είναι τα πολλαπλάσια του m, και εφαρμόζω το Πόρισμα 2. Διάλεξη 15 Πόρισμα 4: Εστω p {2, 3,...} πρώτος. Τότε κάθε ομάδα τάξης p είναι κυκλική. Απόδειξη: Αφού p > 1, η G περιέχει κάποιο a που δεν είναι το ταυτοτικό. Εστω m η τάξη του a. Από το Πόρισμα 2, το m είναι ένας θετικός διαιρέτης του p άρα, αφού το p είναι πρώτος, m {1, p}. Αφού το a δεν είναι το ταυτοτικό, m = p. Περίληψη: Το υποσύνολο < a > του συνόλου G έχει το ίδιο πλήθος στοιχείων με το G. Άρα < a >= G, με άλλα λόγια η G είναι κυκλική. Παραδείγματα με άπειρες G, H και πεπερασμένο [G : H]. Αν K < H < G τότε [G : H][H : K] = [G : K]. Ενότητα 18. Δεξιά Σύμπλοκα: Ορισμός, παραδείγματα, κανονικές υποομάδες. Και τα δεξιά σύμπλοκα σχηματίζουν διαμέριση. Το πλήθος των δεξιών συμπλόκων και το πλήθος των αριστερών συμπλόκων ισούνται. Ενότητα 19. Ομομορφισμοί: Ορισμός: Εστω (G, ) και (G 1, ) ομάδες. Εστω f : G G 1 συνάρτηση. Λέμε «η f είναι ομομορφισμός ομάδων από την (G, ) στην (G 1, )» (πιο σύντομα, όποτε δεν υπάρχει αμφιβολία τι εννοούμε, λέμε απλώς: «η f είναι ομομορφισμός») και εννοούμε το εξής: Για κάθε a, b G, f(a b) = f(a) f(b). Παράδειγμα: f : R R με f(a) = 2 a (εδώ το ειναι το + ενώ το είναι το ). Παράδειγμα: f : Z Z n με f(a) = a. Παράδειγμα: f : S n Z 2 με f(σ) = 0 σ A n. Διάλεξη 16 Παράδειγμα: Κάθε διανυσματικός χώρος είναι (προσθετική) ομάδα και κάθε γραμμική συνάρτηση είναι ομομορφισμός.

6 Κρατήσαμε σταθερές δυο ομάδες (G, ) και (G 1, ) και ένα ομομορφισμό f : G G 1. Συμφωνήσαμε, εκτός αν πω το αντίθετο σε κάποιο παράδειγμα, να συμβολίζουμε αυτές τις ομάδες πολλαπλασιαστικά. Θεώρημα: Εστω a G. Τότε, αν a είναι το ταυτοτικό της G, τότε και το f(a) είναι το ταυτοτικό της G 1. Θεώρημα: Εστω a, b G. Τότε, αν b είναι το αντίστροφο του a, τότε και το f(b) είναι το αντίστροφο του f(a). Θεώρημα: Εστω a G και r Z. Τότε f(a r ) = (f(a)) r. Θεώρημα: Εστω a G. Τότε η τάξη του f(a) διαιρεί την τάξη του a. Θεώρημα: Εστω H υποομάδα της G και K 1 υποομάδα της G 1. Τότε η f(h) είναι υποομάδα της G 1 και η f 1 (K 1 ) είναι υποομάδα της G. Διάλεξη 17 Η εικόνα Im f := f(g) και ο πυρήνας ker f := f 1 ({e 1 }) (όπου e 1 το ταυτοτικό της G 1 ) του ομομορφισμού f. Θεώρημα: Η f είναι ένα-προς-ένα αν και μόνο αν ο πυρήνας της f είναι η τετριμμένη υποομάδα της G. Θεώρημα: Εστω f 1 : G 1 G 2 και f 2 : G 2 G 3 ομομορφισμοί. Τότε και η f 2 f 1 : G 1 G 3 είναι ομομορφισμός. Ενότητα 20. Ισομορφισμοί: Ορισμός: Εστω G 1 και G 2 ομάδες. Λέμε «η f είναι ισομορφισμός ομάδων από την G 1 στην G 2» (πιο σύντομα, όποτε δεν υπάρχει αμφιβολία τι εννοούμε, λέμε απλώς: «η f είναι ισομορφισμός») και εννοούμε ότι η f έχει τις εξής δύο ιδιότητες: Πρώτον, η f είναι ομομορφισμός ομάδων από την G 1 στην G 2. Και δεύτερον, η f είναι ένα-προς-ένα και επί. Θεώρημα: Εστω f 1 : G 1 G 2 ισομορφισμός. Εστω f 2 := (f 1 ) 1. Τότε και η f 2 : G 2 G 1 είναι ομομορφισμός, άρα και ισομορφισμός. Ορισμός: Εστω G 1 και G 2 ομάδες. Λέμε «οι ομάδες G 1 και G 2 είναι ισόμορφες» (συμβολισμός: G 1 = G2 ) και εννοούμε ότι υπάρχει κάποιος ισομορφισμός f από την G 1 στην G 2. Θεώρημα: Η παραπάνω σχέση = είναι σχέση ισοδυναμίας. Ενότητα 21. Δομικές Ιδιότητες: Διάλεξη 18 Πως αποδεικνύουμε ότι δυο ομάδες είναι ισόμορφες. Παραδείγματα. Δομικές Ιδιότητες: Ορισμός, παραδείγματα, και πως τις χρησιμοποιούμε για να αποδείξουμε ότι δυο ομάδες δεν είναι ισόμορφες. Ενότητα 22. Η Κατάταξη των Κυκλικών Ομάδων: Διάλεξη 19 Θεώρημα (Το Θεώρημα Κατάταξης των Κυκλικών Ομάδων): Εστω G κυκλική ομάδα. Τότε υπάρχουν ακριβώς δύο περιπτώσεις: Περίπτωση 1: Η G είναι άπειρη. Τότε G = Z. Περίπτωση 2: Η G είναι πεπερασμένη. Τότε G = Z n όπου n η τάξη της G. Ενότητα 23. Δακτύλιοι: Ορισμός, παραδείγματα, στοιχειώδεις ιδιότητες, αντιμεταθετικοί δακτύλιοι, δακτύλιοι με μοναδιαίο στοιχείο. Διάλεξη 20 Συμφωνήσαμε ότι στο υπόλοιπο του μαθήματος όταν λέμε «δακτύλιος» εννοούμε αντιμεταθετικός δακτύλιος με μοναδιαίο στοιχείο.

7 Ενότητα 24. Οι Δακτύλιοι Z n : Πως οι νόμοι των εκθετών για μια προσθετική ομάδα G καθορίζουν, στην ειδική περίπτωση G = Z n, τον λεγόμενο πολλαπλασιασμό mod n. Ο δακτύλιος Z n. Η αντιστοιχία των πράξεων από το Z στο Z n. Παραδείγματα υπολογισμών. Ενότητα 25. Ακέραιες Περιοχές και Σώματα: Διάλεξη 21 Κρατήσαμε σταθερό ένα δακτύλιο R (εννοείται, αντιμεταθετικό, με 1 R, 1 0). Μονάδες, και το σύνολο R που σχηματίζουν. (Προσοχή στην ορολογία, μονάδες λέμε τα πολλαπλασιαστικά αντιστρέψιμα στοιχεία. Ισοδύναμα, a R το a 1 στο R.) Αν το R είναι κάποιο απ τα Q, R, C, τότε το R ισούται με το R, το σύνολο των μη-μηδενικών στοιχείων του R. Αν a {1, 1} τοτε το a είναι μονάδα στο R, δεν υπάρχουν άλλες μονάδες αν R = Z. Το R, με πράξη τον πολλαπλασιασμό στο R, είναι ομάδα. Z 5 = Z 4, Z 8 = V. 0 / R (ισοδύναμα: R R ). Λέμε «το R είναι σώμα», εννοούμε R = R. Αν το R είναι κάποιο απ τα Q, R, C, τότε είναι σώμα, το Z δεν είναι σώμα. Ορολογία: Λέμε «το a είναι μηδενοδιαιρέτης (μδδ) στο R», και εννοούμε. Πρώτον, a R. Και δεύτερον, b R με ab = 0. Παράδειγμα: Το a = 2 στο R = Z 6 είναι μδδ, αφού, αν b = 3, τότε a, b R και ab = 0 στο R. Ορολογία: Λέμε «το R είναι Ακέραια Περιοχή (ΑΠ)» και εννοούμε ότι δεν υπάρχουν μδδ στο R. Ισοδύναμα: Το R είναι ΑΠ [( a, b R) ab = 0 (a = 0 ή b = 0)] Αν το R είναι κάποιο απ τα Z, Q, R, C, τότε το R είναι ΑΠ. Το Z 6 δεν είναι ΑΠ. Αν το a είναι μδδ στο R τότε a / R (ισοδύναμα: τα σύνολα των μδδ και των μονάδων είναι ξένα). Κάθε σώμα είναι ΑΠ (το αντίστροφο δεν ισχύει, το Z είναι ΑΠ αλλά όχι σώμα). Ορολογία: Λέμε «ο Νόμος της Διαγραφής για δακτυλίους (ΝΔ) ισχύει στο R» και εννοούμε: ( a, b, c R) με a 0, ab = ac b = c. Θεώρημα: Ο ΝΔ ισχύει στο R το R είναι ΑΠ. Θεώρημα: Κάθε ΑΠ με πεπερασμένο πλήθος στοιχείων είναι σώμα. Ενότητα 26. Η συνάρτηση ϕ του Euler: Συμβολισμός: Συμβολίζουμε με Φ n το εξής υποσύνολο του Z n : Φ n := {a Z n : ΜΚΔ(a, n) = 1}. Ορισμός: Η συνάρτηση ϕ του Euler ορίζεται ως εξής: Εχει πεδίο ορισμού το {2, 3,...}, πεδίο τιμών το {1, 2,...}, και ϕ(n) := # Φ n. Απλά παραδείγματα: ϕ(3) = 2, ϕ(10) = 4. Θεώρημα: Αν το p είναι πρώτος, ϕ(p) = p 1. Γενικότερα, αν το s είναι θετικός ακέραιος, τότε ϕ(p s ) = (p 1)p s 1. Θεώρημα: Για n 1, n 2 {2, 3,...}: Αν ΜΚΔ(n 1, n 2 ) = 1 τότε ϕ(n 1 n 2 ) = ϕ(n 1 )ϕ(n 2 ). Παράδειγμα υπολογισμού του ϕ(n). Θεώρημα: Εστω n {2, 3,...}. Τότε Φ n = Z n. Διάλεξη 22 Θεώρημα: Εστω n {2, 3,...} και a Z n. Τότε οι ακόλουθες προτάσεις 1. και 2. είναι ισοδύναμες: 1. a Z n. 2. a 0 και το a δεν είναι μδδ στο Z n. Ισοδύναμα, το προηγούμενο θεώρημα λέει: Υπάρχουν ακριβώς τριών ειδών στοιχεία στο Z n : 1. Το μηδέν. 2. Οι μονάδες. 3. Οι μδδ.

8 Θεώρημα: Εστω n {2, 3,...}. Τότε οι ακόλουθες προτάσεις 1., 2., και 3. είναι ισοδύναμες: 1. Το Z n είναι σώμα. 2. Το Z n είναι ΑΠ. 3. Το n είναι πρώτος. Ενότητα 27. Το Θεώρημα των Fermat Euler (ΘFE): Θεώρημα (ΘFE): Εστω n {2, 3,...} και a Z n. Τότε a ϕ(n) = 1 στον δακτύλιο Z n. Ιστορικό Σχόλιο: Η συμβολή του Fermat ήταν ότι διατύπωσε την ειδική περίπτωση όπου n = p είναι πρώτος. Τότε το θεώρημα λέει: Εστω p πρώτος και a μη-μηδενικό στοιχείο του Z p. Τότε a p 1 = 1 στον δακτύλιο Z p. Αυτή η ειδική περίπτωση λέγεται Μικρό Θεώρημα του Fermat. Διάλεξη 23 Παράδειγμα υπολογισμού δυνάμεων στο Z n χρησιμοποιώντας το ΘFE. Ενότητα 28. Τάξη Στοιχείου Κυκλικής Ομάδας (ΤΣΚΟ): Θεώρημα (ΘΤΣΚΟ): Εστω G κυκλική ομάδα, n η τάξη της G, t γεννήτορας της G, και a Z n. Τότε η τάξη του t a είναι n/μκδ(a, n). Παρατηρήσαμε ότι αυτό το θεώρημα δίνει πλήρη απάντηση στο πρόβλημα υπολογισμού, σε τυχαία ομάδα, της τάξης τυχαίας δύναμης t a, ως συνάρτηση του εκθέτη a και της τάξης της βάσης t. Αποδείξαμε το θεώρημα, ανάγοντας το στην ειδική περίπτωση G = Z n, t = 1 χρησιμοποιώντας το παρακάτω: Θεώρημα: Εστω f 1 : G 1 G 2 ισομορφισμός και a 1 G 1. Τότε η τάξη του a 1 ισούται με την τάξη του f 1 (a 1 ). Διάλεξη 24 Θεώρημα: Εστω G κυκλική ομάδα, n η τάξη της G, t γεννήτορας της G, και a Z n. Τότε το t a είναι γεννήτορας της G αν και μόνο αν a Z n. Παρατηρήσαμε ότι αυτό το θεώρημα λέει ειδικότερα ότι το πλήθος των γεννητόρων μιας κυκλικής ομάδας τάξης n είναι ϕ(n). Επίσης, στην ειδική περίπτωση G = Z n, το θεώρημα λέει ότι ένα στοιχείο είναι γεννήτορας της (προσθετικής) ομάδας Z n αν και μόνο αν είναι (πολλαπλασιαστικά ) αντιστρέψιμο. Ενότητα 29. Η Κατάταξη των Υποομάδων μιας Πεπερασμένης Κυκλικής Ομάδας: Θεώρημα Κατάταξης των Υποομάδων μιας Πεπερασμένης Κυκλικής Ομάδας: Εστω G κυκλική ομάδα τάξης n με γεννήτορα t. Τότε, για κάθε θετικό διαιρέτη m του n, η G έχει ακριβώς μια υποομάδα H m τάξης m. Μάλιστα H m =< t d > όπου d = n/m. Ενότητα 30. Η εξίσωση ax = b στον δακτύλιο Z n : Δεδομένου n {2, 3,...} και a, b Z n, δώσαμε μια σύντομη περιγραφή μιας μεθόδου εύρεσης όλων των x Z n τέτοιων ώστε το γινόμενο ax στον δακτύλιο Z n ισούται με b. Διάλεξη 25 Παραδείγματα λύσης της εξίσωσης ax = b στον δακτύλιο Z n, και πως αυτή η λύση ουσιαστικά λύνει και την ισοτιμία ax b mod n (όπου ψάχνουμε λύσεις x Z), καθώς και την Διοφαντική εξίσωση ax + ny = b (όπου ψάχνουμε λύσεις x, y Z).

* * * ( ) mod p = (a p 1. 2 ) mod p.

* * * ( ) mod p = (a p 1. 2 ) mod p. Θεωρια Αριθμων Εαρινο Εξαμηνο 2016 17 Μέρος Α: Πρώτοι Αριθμοί Διάλεξη 1 Ενότητα 1. Διαιρετότητα: Διαιρετότητα, διαιρέτες, πολλαπλάσια, στοιχειώδεις ιδιότητες. Γραμμικοί Συνδυασμοί (ΓΣ). Ενότητα 2. Πρώτοι

Διαβάστε περισσότερα

G 1 = G/H. I 3 = {f R : f(1) = 2f(2) ή f(1) = 3f(2)}. I 5 = {f R : f(1) = 0}.

G 1 = G/H. I 3 = {f R : f(1) = 2f(2) ή f(1) = 3f(2)}. I 5 = {f R : f(1) = 0}. Αλγεβρα ΙΙ, Εαρινο Εξαμηνο 2017 18 Ασκησεις που συζητηθηκαν στο φροντιστηριο Φροντιστήριο 1. 1. Δίνεται η ομάδα G = Z 4 Z 8, το στοιχείο a = (1, 2) της G, και η υποομάδα H =< a > της G. Εστω G 1 = G/H.

Διαβάστε περισσότερα

s G 1 ). = R, Z 2 Z 3 = Z6. s, t G) s t = st. 1. H = G 4. [G : H] = a G ah = Ha.

s G 1 ). = R, Z 2 Z 3 = Z6. s, t G) s t = st. 1. H = G 4. [G : H] = a G ah = Ha. Αλγεβρα ΙΙ Εαρινο Εξαμηνο 2017 18 Διάλεξη 1 Ενότητα 1. Ομάδες-Πηλίκο: Κρατήσαμε σταθερή μια ομάδα G με ταυτοτικό το ι και μια υποομάδα H της G. Συμβολίσαμε με G 1 το G/H (το σύνολο των αριστερών συμπλόκων

Διαβάστε περισσότερα

a b b < a > < b > < a >.

a b b < a > < b > < a >. Θεωρια Δακτυλιων και Modules Εαρινο Εξαμηνο 2016 17 Διάλεξη 1 Ενότητα 1. Επανάληψη: Προσθετικές ομάδες, δακτύλιοι, αντιμεταθετικοί δακτύλιοι, δακτύλιοι με μοναδιαίο στοιχείο, παραδείγματα. Συμφωνήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

bca = e. H 1j = G 2 H 5j = {f G j : f(0) = 1}

bca = e. H 1j = G 2 H 5j = {f G j : f(0) = 1} Αλγεβρα Ι, Χειμερινο Εξαμηνο 2017 18 Ασκησεις που συζητηθηκαν στο φροντιστηριο Το [Α] συμβολίζει το φυλλάδιο ασκήσεων που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του μαθήματος επιλέγοντας «Άλλες Ασκήσεις». 1. Πόσες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ημιαπλοί Δακτύλιοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ημιαπλοί Δακτύλιοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ : Ημιαπλοί Δακτύλιοι Είδαμε στο κύριο θεώρημα του προηγούμενου κεφαλαίου ότι κάθε δακτύλιος διαίρεσης έχει την ιδιότητα κάθε πρότυπο είναι ευθύ άθροισμα απλών προτύπων Εδώ θα χαρακτηρίσουμε όλους

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικές Δομές Ι. 1 Ομάδα I

Αλγεβρικές Δομές Ι. 1 Ομάδα I Αλγεβρικές Δομές Ι 1 Ομάδα I Ά σ κ η σ η 1.1 Έστω G μια προσθετική ομάδα S ένα μη κενό σύνολο και M(S G το σύνολο όλων των συναρτήσεων f : S G. Δείξτε ότι το σύνολο M(S G είναι ομάδα με πράξη την πρόσθεση

Διαβάστε περισσότερα

Α Δ Ι. Παρασκευή 15 Νοεμβρίου Ασκηση 1. Να ευρεθεί η τάξη τού στοιχείου a τής ομάδας (G, ), όπου. (4) a = ( 1 + i 3)/2, (G, ) = (C, ),

Α Δ Ι. Παρασκευή 15 Νοεμβρίου Ασκηση 1. Να ευρεθεί η τάξη τού στοιχείου a τής ομάδας (G, ), όπου. (4) a = ( 1 + i 3)/2, (G, ) = (C, ), Α Δ Ι Α - Φ 4 Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2013/asi2013.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114 Παρασκευή 15 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Ενότητα 11: Αριθμητική υπολοίπων-δυνάμεις Στεφανίδης Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε Μέχρι 18 Μαΐου 2015.

Ε Μέχρι 18 Μαΐου 2015. Ε Μέχρι 18 Μαΐου 2015. 1 Αντικείμενα: δακτύλιοι Fraleigh, 4.1. Ορισμός έννοιας «δακτυλίου». Χαρακτηρισμοί δακτυλίων και στοιχείων αυτών: Δακτύλιος R Στοιχεία δακτυλίου R / (= δεν έχει μηδενοδιαιρέτες άρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Πρότυπα. x y x z για κάθε x, y, R με την ιδιότητα 1R. x για κάθε x R, iii) υπάρχει στοιχείο 1 R. ii) ( x y) z x ( y z)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Πρότυπα. x y x z για κάθε x, y, R με την ιδιότητα 1R. x για κάθε x R, iii) υπάρχει στοιχείο 1 R. ii) ( x y) z x ( y z) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Πρότυπα Στο κεφάλαιο αυτό θα υπενθυμίσουμε τις βασικές έννοιες που αφορούν πρότυπα πάνω από ένα δακτύλιο Θα περιοριστούμε στα πλέον απαραίτητα για αυτά που ακολουθούν στα άλλα κεφάλαια Η κατευθυντήρια

Διαβάστε περισσότερα

Ε Μέχρι 31 Μαρτίου 2015.

Ε Μέχρι 31 Μαρτίου 2015. Ε Μέχρι 31 Μαρτίου 2015. 1 Αντικείμενα: δακτύλιοι Fraleigh, 4.1. Ορισμός έννοιας «δακτυλίου». Χαρακτηρισμοί δακτυλίων και στοιχείων αυτών: Δακτύλιος R Στοιχεία δακτυλίου R / (= δεν έχει μηδενοδιαιρέτες

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι

Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι Κωνσταντίνου Ελισάβετ ekonstantinou@aegean.gr http://www.icsd.aegean.gr/ekonstantinou Ασύμμετρα Κρυπτοσυστήματα κλειδί κρυπτογράφησης k1 Αρχικό κείμενο (m) (δημόσιο κλειδί) Αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

Δακτύλιοι και Πρότυπα Ασκήσεις 6. Η ύλη των ασκήσεων αυτών είναι η Ενότητα6, Εφαρμογές Θεωρημάτων Δομής στη Γραμμική Αλγεβρα.

Δακτύλιοι και Πρότυπα Ασκήσεις 6. Η ύλη των ασκήσεων αυτών είναι η Ενότητα6, Εφαρμογές Θεωρημάτων Δομής στη Γραμμική Αλγεβρα. Δακτύλιοι και Πρότυπα 0-7 Ασκήσεις Η ύλη των ασκήσεων αυτών είναι η Ενότητα, Εφαρμογές Θεωρημάτων Δομής στη Γραμμική Αλγεβρα Βρείτε τη ρητή κανονική μορφή και μια κανονική μορφή Jorda του M( ) 0 0 Έστω

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Άλγεβρα. Ασκήσεις (εκδοχή )

Βασική Άλγεβρα. Ασκήσεις (εκδοχή ) Βασική Άλγεβρα Ασκήσεις 05-6 (εκδοχή 8--05) Βασική Άλγεβρα Ασκήσεις Υποδείξεις/Απαντήσεις Περιεχόμενα σελίδα Ασκήσεις Διαιρετότητα στους ακέραιους, ισοτιμίες Ασκήσεις Ακέραιοι odulo, Θεώρημα του Euler

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Πρότυπα. Στο κεφάλαιο αυτό εισάγουμε την έννοια του προτύπου πάνω από δακτύλιο.

Κεφάλαιο 1 Πρότυπα. Στο κεφάλαιο αυτό εισάγουμε την έννοια του προτύπου πάνω από δακτύλιο. Κεφάλαιο Πρότυπα Στο κεφάλαιο αυτό εισάγουμε την έννοια του προτύπου πάνω από δακτύλιο Ορισμοί και Παραδείγματα Παραδοχές Στo βιβλίο αυτό θα κάνουμε τις εξής παραδοχές Χρησιμοποιούμε προσθετικό συμβολισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πεπερασμένα σώματα και Κρυπτογραφία Σύμφωνα με τις παραδόσεις του Α. Κοντογεώργη. Τσουκνίδας Ι.

Πεπερασμένα σώματα και Κρυπτογραφία Σύμφωνα με τις παραδόσεις του Α. Κοντογεώργη. Τσουκνίδας Ι. Πεπερασμένα σώματα και Κρυπτογραφία Σύμφωνα με τις παραδόσεις του Α. Κοντογεώργη Τσουκνίδας Ι. 2 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή στα πεπερασμένα σώματα 5 1.1 Μάθημα 1..................................... 5 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Τανυστικά Γινόµενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Τανυστικά Γινόµενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Τανυστικά Γινόµενα Στο κεφάλαιο αυτό εισάγουµε την έννοια του τανυστικού γινοµένου προτύπων. Θα είµαστε συνοπτικοί καθώς αναπτύσσουµε µόνο εκείνες τις στοιχειώδεις προτάσεις που θα βρουν εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Αναπαραστάσεις Πεπερασμένων Ομάδων Ι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Αναπαραστάσεις Πεπερασμένων Ομάδων Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Αναπαραστάσεις Πεπερασμένων Ομάδων Ι Χρησιμοποιώντας το θεώρημα του Weddebu για ημιαπλούς δακτυλίους, αναπτύσσουμε εδώ τις πρώτες προτάσεις από τη θεωρία των αναπαραστάσεων και αρακτήρων πεπερασμένων

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 1 2

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 1 2 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 1 2 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html Πέµπτη 27 εκεµβρίου 2012 Ασκηση

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. { 1,2,3,..., n,...

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. { 1,2,3,..., n,... KΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Βασικές έννοιες διαιρετότητας Θα συµβολίζουµε µε, τα σύνολα των φυσικών αριθµών και των ακεραίων αντιστοίχως: {,,3,,, } { 0,,,,, } = = ± ± ± Ορισµός Ένας φυσικός αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Κρυπτογραφία. Θεωρία αριθμών Αλγεβρικές δομές. Χρήστος Ξενάκης

Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Κρυπτογραφία. Θεωρία αριθμών Αλγεβρικές δομές. Χρήστος Ξενάκης Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Κρυπτογραφία Θεωρία αριθμών Αλγεβρικές δομές Χρήστος Ξενάκης Το σύνολο των ακεραίων Ζ = {..., -2, -1, 0, 1, 2,...} Το σύνολο των φυσικών Ν = {0, 1, 2,...}

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Αλγεβρικές Δομές Ι Ενότητα: Υποοµάδες και το Θεώρηµα του Lagrange Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 210 2. Υποοµάδες και το Θεώρηµα

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2013

Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2013 Α Δ Ι Α - Φ 6 Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi20/asi20.html, https://sites.google.com/site/mathsedu/home/algdom Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 20

Διαβάστε περισσότερα

0 + a = a + 0 = a, a k, a + ( a) = ( a) + a = 0, 1 a = a 1 = a, a k, a a 1 = a 1 a = 1,

0 + a = a + 0 = a, a k, a + ( a) = ( a) + a = 0, 1 a = a 1 = a, a k, a a 1 = a 1 a = 1, I ΠΙΝΑΚΕΣ 11 Σώμα 111 Ορισμός: Ενα σύνολο k εφοδιασμένο με δύο πράξεις + και ονομάζεται σώμα αν ικανοποιούνται οι παρακάτω ιδιότητες: (Α (α (Προσεταιριστική ιδιότητα της πρόσθεσης (a + b + c = a + (b +

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Άλγεβρα. Ασκήσεις (εκδοχή )

Βασική Άλγεβρα. Ασκήσεις (εκδοχή ) Βασική Άλγεβρα Ασκήσεις 0-4 (εκδοχή 5--04) Βασική Άλγεβρα Ασκήσεις Υποδείξεις/Απαντήσεις Περιεχόµενα σελίδα Ασκήσεις ιαιρετότητα στους ακέραιους, ισοτιµίες Ασκήσεις Ακέραιοι odulo, Θεώρηµα του Euler 7

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 8

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi07/asi07.html Παρασκευή 9 Μαίου 07 Για κάθε µετάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Οι Φυσικοί Αριθμοί. Παρατήρηση: Δεν στρογγυλοποιούνται αριθμοί τηλεφώνων, Α.Φ.Μ., κωδικοί αριθμοί κλπ. Πρόσθεση Φυσικών αριθμών

Οι Φυσικοί Αριθμοί. Παρατήρηση: Δεν στρογγυλοποιούνται αριθμοί τηλεφώνων, Α.Φ.Μ., κωδικοί αριθμοί κλπ. Πρόσθεση Φυσικών αριθμών Οι Φυσικοί Αριθμοί Γνωρίζουμε ότι οι αριθμοί είναι ποσοτικές έννοιες και για να τους γράψουμε χρησιμοποιούμε τα αριθμητικά σύμβολα. Οι αριθμοί μετρούν συγκεκριμένα πράγματα και φανερώνουν το πλήθος της

Διαβάστε περισσότερα

(a + b) + c = a + (b + c), (ab)c = a(bc) a + b = b + a, ab = ba. a(b + c) = ab + ac

(a + b) + c = a + (b + c), (ab)c = a(bc) a + b = b + a, ab = ba. a(b + c) = ab + ac Σημειώσεις μαθήματος Μ1212 Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Κεφάλαιο 1 Διανυσματικοί Χώροι Στο εισαγωγικό μάθημα Γραμμικής Άλγεβρας ξεκινήσαμε μελετώντας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταθέσεις και πίνακες μεταθέσεων

Μεταθέσεις και πίνακες μεταθέσεων Παράρτημα Α Μεταθέσεις και πίνακες μεταθέσεων Το παρόν παράρτημα βασίζεται στις σελίδες 671 8 του βιβλίου: Γ. Χ. Ψαλτάκης, Κβαντικά Συστήματα Πολλών Σωματιδίων (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Συνθήκες Αλυσίδων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Συνθήκες Αλυσίδων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Συνθήκες Αλυσίδων Μελετάμε εδώ τη συνθήκη της αύξουσας αλυσίδας υποπροτύπων και τη συνθήκη της φθίνουσας αλυσίδας υποπροτύπων Αυτές συνδέονται μεταξύ τους με την έννοια της συνθετικής σειράς

Διαβάστε περισσότερα

Α Δ Ι. Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013 & K =

Α Δ Ι. Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013 & K = Α Δ Ι Α - Φ 5 Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114 Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013 Ασκηση

Διαβάστε περισσότερα

1 Η εναλλάσσουσα ομάδα

1 Η εναλλάσσουσα ομάδα Η εναλλάσσουσα ομάδα Η εναλλάσσουσα ομάδα Όπως είδαμε η συνάρτηση g : S { } είναι ένας επιμορφισμός ομάδων. Ο πυρήνας Ke g {σ S / g σ } του επιμορφισμού συμβολίζεται με A περιέχει όλες τις άρτιες μεταθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηµιαπλοί ακτύλιοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηµιαπλοί ακτύλιοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηµιαπλοί ακτύλιοι Είδαµε στο κύριο θεώρηµα του προηγούµενου κεφαλαίου ότι κάθε δακτύλιος διαίρεσης έχει την ιδιότητα κάθε πρότυπο είναι ευθύ άθροισµα απλών προτύπων. Εδώ θα χαρακτηρίσουµε όλους

Διαβάστε περισσότερα

Α Δ Ι Ε Υ Μ. Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης

Α Δ Ι Ε Υ Μ. Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Α Δ Ι Ε Υ Μ Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2013/asi2013.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114 28 Ι 2014 Το παρόν κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 8

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi06/asi06.html Πέµπτη Απριλίου 06 Ασκηση. Θεωρούµε τα

Διαβάστε περισσότερα

2 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

2 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ Η θεωρία αριθμών και οι αλγεβρικές δομές τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στην κρυπτολογία. Αριθμο-θεωρητικοί αλγόριθμοι χρησιμοποιούνται σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Galois. Πρόχειρες σημειώσεις (εκδοχή )

Θεωρία Galois. Πρόχειρες σημειώσεις (εκδοχή ) Θεωρία Galos Πρόχειρες σημειώσεις 0- (εκδοχή -7-0) Περιεχόμενα 0 Υπενθυμίσεις και συμπληρώματα Ανάγωγα πολυώνυμα Ανάγωγα πολυώνυμα και σώματα Χαρακτηριστική σώματος Απλές ρίζες πολυωνύμων Ασκήσεις 0 Επεκτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πορίσματα της Κανονικής Μορφής Smith (συμπλήρωμα για την Ενότητα 4)

Πορίσματα της Κανονικής Μορφής Smith (συμπλήρωμα για την Ενότητα 4) Πορίσματα της Κανονικής Μορφής Smh (συμπλήρωμα για την Ενότητα 4 Θα δείξουμε εδώ ότι από την κανονική μορφή Smh πινάκων πάνω από περιοχή κυρίων ιδεωδών R, έπονται τα εξής Το Θεώρημα Βάσεων Το Θεώρημα Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 0. Μεταθετικοί ακτύλιοι, Ιδεώδη

Κεφάλαιο 0. Μεταθετικοί ακτύλιοι, Ιδεώδη Κεφάλαιο 0 Μεταθετικοί ακτύλιοι, Ιδεώδη Το κεφάλαιο αυτό έχει προπαρασκευαστικό χαρακτήρα Θα καθιερώσουµε συµβολισµούς και θα υπενθυµίσουµε ορισµούς και στοιχειώδεις προτάσεις για δακτύλιους και ιδεώδη

Διαβάστε περισσότερα

Δακτύλιοι και Πρότυπα Ασκήσεις 2. όπου a (4 i) (1 2 i), b i. Στη συνέχεια βρείτε κάθε τέτοιο d. b. Δείξτε ότι [ i] (4 i)

Δακτύλιοι και Πρότυπα Ασκήσεις 2. όπου a (4 i) (1 2 i), b i. Στη συνέχεια βρείτε κάθε τέτοιο d. b. Δείξτε ότι [ i] (4 i) 6 Δακτύλιοι και Πρότυπα 016-17 Ασκήσεις Η ύλη των ασκήσεων αυτών είναι η Ενότητα, Περιοχές κυρίων ιδεωδών. 1. Θεωρούμε το δακτύλιο [ i]. a. Βρείτε ένα d [ i] με ( a, b) d, όπου a (4 i) (1 i), b 16 1 i.

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 5

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html Παρασκευή 16 & Τετάρτη 21 Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Ενότητα 8: Σχέσεις - Πράξεις Δομές Στεφανίδης Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 2

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2016/asi2016.html Πέµπτη 3 Μαρτίου 2016 Αν (G, ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Διανυσματικοί Χώροι Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Διανυσματικός Χώρος επί του F Αλγεβρική δομή που αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 3

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2017/asi2017.html Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 Υπενθυµίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Α Δ Ι. Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013

Α Δ Ι. Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013 Α Δ Ι Α - Φ 7 Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2013/asi2013.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114 Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Διανυσματικοί Χώροι Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Διανυσματικός Χώρος επί του F Αλγεβρική δομή που αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

f : G G G = 7 12 = 5 / N. x 2 +1 (x y) z = (x+y+xy) z = x+y+xy+z+(x+y+xy)z = x+y+z+xy+yz+xz+xyz.

f : G G G = 7 12 = 5 / N. x 2 +1 (x y) z = (x+y+xy) z = x+y+xy+z+(x+y+xy)z = x+y+z+xy+yz+xz+xyz. Σ.Παπαδόπουλος 1 1 Βασικές έννοιες ομάδας Εστω G ένα σύνολο με G. Μία πράξη στο G είναι μία συνάρτηση f : G G G. Αντί f(x, y) γράφουμε x y και αν δεν υπάρχει περίπτωση σύγχυσης xy. Είναι φανερό ότι σε

Διαβάστε περισσότερα

τη µέθοδο της µαθηµατικής επαγωγής για να αποδείξουµε τη Ϲητούµενη ισότητα.

τη µέθοδο της µαθηµατικής επαγωγής για να αποδείξουµε τη Ϲητούµενη ισότητα. Αριστοτελειο Πανεπιστηµιο Θεσσαλονικης Τµηµα Μαθηµατικων Εισαγωγή στην Αλγεβρα Τελική Εξέταση 15 Φεβρουαρίου 2017 1. (Οµάδα Α) Εστω η ακολουθία Fibonacci F 1 = 1, F 2 = 1 και F n = F n 1 + F n 2, για n

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 2

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδες Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2014/asi2014.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοθεωρητικοί Αλγόριθμοι

Αριθμοθεωρητικοί Αλγόριθμοι Αλγόριθμοι που επεξεργάζονται μεγάλους ακέραιους αριθμούς Μέγεθος εισόδου: Αριθμός bits που απαιτούνται για την αναπαράσταση των ακεραίων. Έστω ότι ένας αλγόριθμος λαμβάνει ως είσοδο έναν ακέραιο Ο αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

irr Q,b (x) = x 3 2, irr Q,ω (x) = x 2 + x + 1 irr (Q(ω),b) (x) = irr (Q,b) (x) = x 3 2,

irr Q,b (x) = x 3 2, irr Q,ω (x) = x 2 + x + 1 irr (Q(ω),b) (x) = irr (Q,b) (x) = x 3 2, Θεωρία Galois Θεοδώρα Θεοχαρη-Αποστολιδη Χαρά Χαραλαμπους Οι σημειωσεις αυτες θα συμπληρωνονται κατα τη διαρκεια των μαθηματων. 13 Δεκεμβρίου 2014 Περιεχόμενα 3 Μεταθέσεις και ομάδες Galois 41 3.1 Οι ρίζες

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογραφία. Κωνσταντίνου Ελισάβετ

Κρυπτογραφία. Κωνσταντίνου Ελισάβετ Κρυπτογραφία Κωνσταντίνου Ελισάβετ ekonstantinou@aegean.gr http://www.icsd.aegean.gr/ekonstantinou Ησυνάρτησηφ(.) του Euler Για κάθε ακέραιο n> 0, έστω φ(n) το πλήθος των ακεραίων στο διάστημα [1, n] που

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι

Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι Κωνσταντίνου Ελισάβετ ekonstantinou@aegean.gr http://www.icsd.aegean.gr/ekonstantinou Ησυνάρτησηφ(.) του Euler Για κάθε ακέραιο n> 0, έστω φ(n) το πλήθος των ακεραίων στο διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικές Δομές και Αριθμοθεωρία

Αλγεβρικές Δομές και Αριθμοθεωρία Κεφάλαιο 9 Αλγεβρικές Δομές και Αριθμοθεωρία 9.1 Εισαγωγή Θα παρουσιάσουμε κάποια στοιχεία από Θεωρία Αριθμών και ελάχιστα από Θεωρία Ομάδων. Οι γνώσεις αυτές είναι οι ελάχιστες απαραίτητες για την κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

f(t) = (1 t)a + tb. f(n) =

f(t) = (1 t)a + tb. f(n) = Παράρτημα Αʹ Αριθμήσιμα και υπεραριθμήσιμα σύνολα Αʹ1 Ισοπληθικά σύνολα Ορισμός Αʹ11 (ισοπληθικότητα) Εστω A, B δύο μη κενά σύνολα Τα A, B λέγονται ισοπληθικά αν υπάρχει μια συνάρτηση f : A B, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

,..., v n. W πεπερασμένα παραγόμενοι και dimv. Τα ακόλουθα είναι ισοδύναμα f είναι ισομορφιμός. f είναι 1-1. f είναι επί.

,..., v n. W πεπερασμένα παραγόμενοι και dimv. Τα ακόλουθα είναι ισοδύναμα f είναι ισομορφιμός. f είναι 1-1. f είναι επί. Γραμμική Άλγεβρα Ι, 07-8 Ασκήσεις7: Γραμμικές Απεικονίσεις Βασικά σημεία Ορισμός και παραδείγματα γραμμικών απεικονίσεων Σύνθεση γραμμικών απεικονίσεων, ισομορφισμοί Κάθε γραμμική απεικόνιση f : V W, όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αʹ. Στοιχεία από την Άλγεβρα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αʹ. Στοιχεία από την Άλγεβρα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αʹ Στοιχεία από την Άλγεβρα Στο Παράρτημα αυτό, το οποίο παρατίθεται για να συμβάλει στην αυτοδυναμία του βιβλίου, ο αναγνώστης θα μπορεί να προστρέχει για αρωγή σε έννοιες και αποτελέσματα που

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Ομάδων. Ενότητα: Θεωρία Sylow. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών

Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Ομάδων. Ενότητα: Θεωρία Sylow. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Ομάδων Ενότητα: Θεωρία Sylow Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης Τμήμα: Μαθηματικών Κεφάλαιο 2 Θεωρία Sylow 21 Τα Θεωρήματα Sylow Ορισμός 211 Μια ομάδα (G, ) τάξης p α, όπου

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμική Άλγεβρα Ι,

Γραμμική Άλγεβρα Ι, Γραμμική Άλγεβρα Ι, 207-8 Ασκήσεις2 και Ασκήσεις3: Γραμμοϊσοδύναμοι Πίνακες και Επίλυση Γραμμικών Συστημάτων Βασικά σημεία Γραμμοϊσοδυναμία πινάκων o Στοιχειώδεις πράξεις γραμμών o Ανηγμένη κλιμακωτή μορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ριζικό του Jacobson

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ριζικό του Jacobson ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ριζικό του Jacobso Στο κεφάλαιο αυτό μελετάμε δακτυλίους του Art χρησιμοποιώντας το ριζικό του Jacobso. Ως εφαρμογή αποδεικνύουμε ότι κάθε δακτύλιος του Art είναι και της Noether. 4.1. Δακτύλιοι

Διαβάστε περισσότερα

Τα παρακάτω σύνολα θα τα θεωρήσουμε γενικά γνωστά, αν και θα δούμε πολλές από τις ιδιότητές τους: N Z Q R C

Τα παρακάτω σύνολα θα τα θεωρήσουμε γενικά γνωστά, αν και θα δούμε πολλές από τις ιδιότητές τους: N Z Q R C Κεφάλαιο 1 Εισαγωγικές έννοιες Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε σε ορισμένες έννοιες, οι οποίες ίσως δεν έχουν άμεση σχέση με τους διανυσματικούς χώρους, όμως θα χρησιμοποιηθούν αρκετά κατά τη μελέτη τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Θεωρίας Αριθμών & Εφαρμογές στην Κρυπτογραφία

Στοιχεία Θεωρίας Αριθμών & Εφαρμογές στην Κρυπτογραφία Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Σημειώσεις Διαλέξεων Στοιχεία Θεωρίας Αριθμών & Εφαρμογές στην Κρυπτογραφία Επιμέλεια σημειώσεων: Χρήστος Κούτρας Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Εφαρμογή: Το θεώρημα του Burnside

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Εφαρμογή: Το θεώρημα του Burnside ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Εφαρμογή: Το θεώρημα του Bursde a b Θα αποδείξουμε εδώ ότι κάθε ομάδα τάξης pq ( p, q πρώτοι) είναι επιλύσιμη Το θεώρημα αυτό αποδείχτηκε από τον Bursde το 904 ο οποίος χρησιμοποίησε τη νέα

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Ενότητα 9: Εσωτερική πράξη και κλάσεις ισοδυναμίας - Δομές Ισομορφισμοί Στεφανίδης Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΡΑΞΕΙΣ. Ορισµός 2 A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Έστω E ένα µη κενό σύνολο. Κάθε απεικόνιση f: E x E E λέγεται εσωτερική πράξη επί του E.

Ι. ΠΡΑΞΕΙΣ. Ορισµός 2 A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Έστω E ένα µη κενό σύνολο. Κάθε απεικόνιση f: E x E E λέγεται εσωτερική πράξη επί του E. Ι. ΠΡΑΞΕΙΣ A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ορισµός Έστω E ένα µη κενό σύνολο. Κάθε απεικόνιση f: E x E E λέγεται εσωτερική πράξη επί του E. Παραδείγµατα:. Η ισότητα x y = x y είναι µια πράξη επί του *. 2. Η ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Γραμμικοί Μετασχηματισμοί

Κεφάλαιο 5 Γραμμικοί Μετασχηματισμοί Κεφάλαιο 5 Γραμμικοί Μετασχηματισμοί 5 Γενικά Γραμμικοί Μετασχηματισμοί Μία σχέση μεταξύ των στοιχείων δύο συνόλων Α,Β αντιστοιχίζει στοιχεία του Α με στοιχεία του Β άλλου μέσω ενός κανόνα που μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

(a + b) n = a k b n k, k. (a + b) p = a p + b p. k=0. n! k! (n k)! k =

(a + b) n = a k b n k, k. (a + b) p = a p + b p. k=0. n! k! (n k)! k = ΒΑΣΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Συμπληρωματικές Ασκήσεις Χειμερινό Εξάμηνο 2016 Χρήστος Α. Αθανασιάδης Συμβολίζουμε με Z m το δακτύλιο των ακεραίων modulo m, με ā Z m την κλάση (mod m) του a Z και με M n (R) το δακτύλιο

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικές Δομές ΙΙ. 1 Ομάδα I. Ά σ κ η σ η 1.1 Έστω R ένας δακτύλιος. Δείξτε ότι το σύνολο

Αλγεβρικές Δομές ΙΙ. 1 Ομάδα I. Ά σ κ η σ η 1.1 Έστω R ένας δακτύλιος. Δείξτε ότι το σύνολο Αλγεβρικές Δομές ΙΙ 1 Ομάδα I Ά σ κ η σ η 1.1 Έστω R ένας δακτύλιος. Δείξτε ότι το σύνολο C(R) = {a R/ax = xa, για κάθε x R} είναι υποδακτύλιος του R, και λέγεται κέντρο του δακτυλίου R. Ά σ κ η σ η 1.2

Διαβάστε περισσότερα

4.2 ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΔΙΑΙΡΕΣΗ

4.2 ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΔΙΑΙΡΕΣΗ 14 4 ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΔΙΑΙΡΕΣΗ Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να βρούμε το πηλίκο και το υπόλοιπο της διαίρεσης του με τον Σύμφωνα με το γνωστό αλγόριθμο της διαίρεσης, το πηλίκο θα είναι ένας ακέραιος κ, τέτοιος,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι

Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι Κωνσταντίνου Ελισάβετ ekonstantinou@aegean.gr http://www.icsd.aegean.gr/ekonstantinou Η συνάρτηση φ(.) του Euler Για κάθε ακέραιο n > 0, έστω φ(n) το πλήθος των ακεραίων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 2

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 2 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 2 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2017/asi2017.html Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

Το Θεώρημα CHEVALLEY-WARNING

Το Θεώρημα CHEVALLEY-WARNING Το Θεώρημα CHEVALLEY-WARNING Ανθή Ζερβού Διδάσκων: Ιωάννης Αντωνιάδης 3/02/2015 1 ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΑ Ορισμός. Εστω Κ σώμα. Χαρακτηριστική του Κ, συμβολίζεται ch(k), είναι ο ελάχιστος φυσικός αριθμός n

Διαβάστε περισσότερα

Α Δ Ι. Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου GL n (R) / SL n (R)

Α Δ Ι. Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου GL n (R) / SL n (R) Α Δ Ι Α - Φ 8 Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2013/asi2013.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114 Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 4

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2017/asi2017.html Παρασκευή 7 Απριλίου 2017 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα Α Εισαγωγή Οµάδες. (x y) z= x (y z).

Παράρτηµα Α Εισαγωγή Οµάδες. (x y) z= x (y z). Παράρτηµα Α 11.1 Εισαγωγή Οπως έχει αναφερθεί ήδη προοδευτικά στο δεύτερο µέρος του παρόντος συγγράµµατος χρησιµοποιούνται ϐασικές έννοιες άλγεβρας. Θεωρούµε ότι οι έννοιες αυτές είναι ήδη γνωστές από

Διαβάστε περισσότερα

Α Δ Ι. Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014

Α Δ Ι. Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014 Α Δ Ι Α - Φ 9 Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2013/asi2013.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114 Δευτέρα 13 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

G = a. H = g n. a m = a nq+r = a nq a r = (a n ) q a r = a r = (a n ) q a m. h = a m = a nq = (a n ) q a n

G = a. H = g n. a m = a nq+r = a nq a r = (a n ) q a r = a r = (a n ) q a m. h = a m = a nq = (a n ) q a n 236 5. Ταξινόµηση Κυκλικών Οµάδων και των Υποοµάδων τους Στην παρούσα ενότητα ϑα ταξινοµήσουµε τις κυκλικές οµάδες, τις υποοµάδες τους, και τους γεννήτο- ϱές τους. Οι ταξινοµήσεις αυτές ϑα ϐασιστούν στην

Διαβάστε περισσότερα

a pn 1 = 1 a pn = a a pn a = 0,

a pn 1 = 1 a pn = a a pn a = 0, Θεωρία Galois Θεοδώρα Θεοχαρη-Αποστολιδη Χαρά Χαραλαμπους Οι σημειωσεις αυτες θα συμπληρωνονται κατα τη διαρκεια των μαθηματων. 14 Ιανουαρίου 2015 Θ. Θεοχάρη-Αποστολίδη, Χ. Χαραλάμπους, Θεωρία Galois 60

Διαβάστε περισσότερα

β) 3 n < n!, n > 6 i i! = (n + 1)! 1, n 1 i=1

β) 3 n < n!, n > 6 i i! = (n + 1)! 1, n 1 i=1 Κεφάλαιο 2: Στοιχεία Λογικής - Μέθοδοι Απόδειξης 1. Να αποδειχθεί ότι οι λογικοί τύποι: (p ( (( p) q))) (p q) και p είναι λογικά ισοδύναμοι. Θέλουμε να αποδείξουμε ότι: (p ( (( p) q))) (p q) p, ή με άλλα

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις2 8. ; Αληθεύει ότι το (1, 0, 1, 2) είναι ιδιοδιάνυσμα της f ; b. Να βρεθούν οι ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα της γραμμικής απεικόνισης 3 3

Ασκήσεις2 8. ; Αληθεύει ότι το (1, 0, 1, 2) είναι ιδιοδιάνυσμα της f ; b. Να βρεθούν οι ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα της γραμμικής απεικόνισης 3 3 Ασκήσεις 8 Ασκήσεις Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα Βασικά σημεία Ορισμός ιδιοτιμων και ιδιοδιανυσμάτων, υπολογισμός τους Σε διακεκριμένες ιδιοτιμές αντιστοιχούν γραμμικά ανεξάρτητα ιδιοδιανύσματα Αν ΑΧ=λΧ,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 3

Περιεχόμενα. Πρόλογος 3 Πρόλογος Τα πρώτα μαθήματα, σχεδόν σε όλους τους κλάδους των μαθηματικών, περιέχουν, ή θεωρούν γνωστές, εισαγωγικές έννοιες που αφορούν σύνολα, συναρτήσεις, σχέσεις ισοδυναμίας, αλγεβρικές δομές, κλπ.

Διαβάστε περισσότερα

f(n) = a n f(n + m) = a n+m = a n a m = f(n)f(m) f(a n ) = b n f : G 1 G 2, f(a n a m ) = f(a n+m ) = b n+m = b n b m = f(a n )f(a m )

f(n) = a n f(n + m) = a n+m = a n a m = f(n)f(m) f(a n ) = b n f : G 1 G 2, f(a n a m ) = f(a n+m ) = b n+m = b n b m = f(a n )f(a m ) 302 14. Ταξινόµηση Κυκλικών Οµάδων και Οµάδες Αυτοµορφισµών Στην παρούσα ενότητα ϑα ταξινοµήσουµε τις κυκλικές οµάδες ως προς τη σχέση ισοµορφίας. Ε- πίσης ϑα αποδείξουµε ένα σηµαντικό κριτήριο ισοµορφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Κεντρικές Απλές Άλγεβρες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Κεντρικές Απλές Άλγεβρες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Κεντρικές Απλές Άλγεβρες Χρησιμοποιώντας τανυστικά γινόμενα και εφαρμόζοντας το θεώρημα των Wedderbur-Art ( 33) θα αποδείξουμε δύο θεμελιώδη θεωρήματα που αφορούν κεντρικές απλές άλγεβρες *

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Ομάδων. Ενότητα: Ευθέα Γινόμενα Ομάδων. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών

Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Ομάδων. Ενότητα: Ευθέα Γινόμενα Ομάδων. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Ομάδων Ενότητα: Ευθέα Γινόμενα Ομάδων Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης Τμήμα: Μαθηματικών Κεφάλαιο 3 Ευθέα Γινόμενα Ομάδων Για την περαιτέρω ανάπτυξη τής θεωρίας θα χρειαστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 2

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2012 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμική Αλγεβρα ΙΙ Διάλεξη 1 Εισαγωγή Χρήστος Κουρουνιώτης Πανεπισ τήμιο Κρήτης 19/2/2014 Χ.Κουρουνιώτης (Παν.Κρήτης) Διάλεξη 1 19/2/ / 13

Γραμμική Αλγεβρα ΙΙ Διάλεξη 1 Εισαγωγή Χρήστος Κουρουνιώτης Πανεπισ τήμιο Κρήτης 19/2/2014 Χ.Κουρουνιώτης (Παν.Κρήτης) Διάλεξη 1 19/2/ / 13 Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Διάλεξη 1 Εισαγωγή Χρήστος Κουρουνιώτης Πανεπιστήμιο Κρήτης 19/2/2014 Χ.Κουρουνιώτης (Παν.Κρήτης) Διάλεξη 1 19/2/2014 1 / 13 Εισαγωγή Τι έχουμε μάθει; Στο πρώτο μάθημα Γραμμικής Άλγεβρας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 2

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2017/asi2017.html Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Αλγεβρικές Δομές Ι Ενότητα: Τάξη στοιχείων και Οµάδων - Κυκλικές (Υπο-)Οµάδες Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 222 3.1. ύναµη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3β. Ελεύθερα Πρότυπα (µέρος β)

Κεφάλαιο 3β. Ελεύθερα Πρότυπα (µέρος β) Κεφάλαιο 3β Ελεύθερα Πρότυπα (µέρος β) Ο σκοπός µας εδώ είναι να αποδείξουµε το εξής σηµαντικό αποτέλεσµα. 3.3.6 Θεώρηµα Έστω R µια περιοχή κυρίων ιδεωδών, F ένα ελεύθερο R-πρότυπο τάξης s < και N F. Τότε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Κεντρικές Απλές Άλγεβρες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Κεντρικές Απλές Άλγεβρες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Κεντρικές Απλές Άλγεβρες Χρησιμοποιώντας τανυστικά γινόμενα και εφαρμόζοντας το θεώρημα των Wedderbur-rt ( 33) θα αποδείξουμε δύο θεμελιώδη θεωρήματα που αφορούν κεντρικές απλές άλγεβρες θεώρημα

Διαβάστε περισσότερα

Ας ξεκινήσουμε υπενθυμίζοντας τον ορισμό της συνέχειας σε μετρικούς χώρους. διατυπώνεται και με τον ακόλουθο τρόπο: για κάθε σφαίρα

Ας ξεκινήσουμε υπενθυμίζοντας τον ορισμό της συνέχειας σε μετρικούς χώρους. διατυπώνεται και με τον ακόλουθο τρόπο: για κάθε σφαίρα 33.4.Συνεχείς συναρτήσεις Η έννοια της συνεχούς συνάρτησης είναι θεμελιώδης και μελετάται κατ αρχήν για συναρτήσεις μιας και κατόπιν δύο ή περισσότερων μεταβλητών στα μαθήματα του Απειροστικού Λογισμού.

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Ιδεώδη και Περιοχές κυρίων Ιδεωδών 1.3. Ι Π Ι. Για το σύμβολο δεχόμαστε ότι n N {0}, < n καθώς και ότι:

1.3 Ιδεώδη και Περιοχές κυρίων Ιδεωδών 1.3. Ι Π Ι. Για το σύμβολο δεχόμαστε ότι n N {0}, < n καθώς και ότι: 13 Ι Π Ι Για το σύμβολο δεχόμαστε ότι n N {0}, < n καθώς και ότι: n N {0}, ( ) + n = = n + ( ) και ( ) + ( ) = (**) Ονομάζουμε επικεφαλής συντελεστή ενός μη μηδενικού πολυωνύμου f, τον συντελεστή f(i)

Διαβάστε περισσότερα

1. Για καθένα από τους ακόλουθους διανυσματικούς χώρους βρείτε μια βάση και τη διάσταση. 3. U x y z x y z x y. {(,, ) } a b. c d

1. Για καθένα από τους ακόλουθους διανυσματικούς χώρους βρείτε μια βάση και τη διάσταση. 3. U x y z x y z x y. {(,, ) } a b. c d Γραμμική Άλγεβρα Ι, 07-8 Ασκήσεις6: Βάση και Διάσταση Βασικά σημεία Βάση διανυσματικού χώρου (ορισμός, παραδείγματα, μοναδικότητα συντελεστών) Θεώρημα (ύπαρξη, πρώτη μορφή) Έστω V K μη μηδενικός με K πεπερασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Ομάδων. Ενότητα: Το Θεώρημα Jordan Hölder. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών

Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Ομάδων. Ενότητα: Το Θεώρημα Jordan Hölder. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Ομάδων Ενότητα: Το Θεώρημα Jordan Hölder Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης Τμήμα: Μαθηματικών Κεφάλαιο 3 Το Θεώρημα Jordan Hölder 31 Προκαταρκτικές Έννοιες 311 Υποορθόθετες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 3

Περιεχόμενα. Πρόλογος 3 Πρόλογος Η Γραμμική Άλγεβρα είναι ένα σημαντικό συστατικό στο πρόγραμμα σπουδών, όχι μόνο των Μαθηματικών, αλλά και άλλων τμημάτων, όπως είναι το τμήμα Φυσικής, Χημείας, των τμημάτων του Πολυτεχνείου,

Διαβάστε περισσότερα

11. Ποιες είναι οι άμεσες συνέπειες της διαίρεσης;

11. Ποιες είναι οι άμεσες συνέπειες της διαίρεσης; 10. Τι ονομάζουμε Ευκλείδεια διαίρεση και τέλεια διαίρεση; Όταν δοθούν δύο φυσικοί αριθμοί Δ και δ, τότε υπάρχουν δύο άλλοι φυσικοί αριθμοί π και υ, έτσι ώστε να ισχύει: Δ = δ π + υ. Ο αριθμός Δ λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 3

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2012 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα