SC Dynamic Tools SRL DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE PENTRU CONTRACTUL DE FURNIZARE IN CADRUL PROIECTULUI FINANTAT IN CADRUL POS CCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "SC Dynamic Tools SRL DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE PENTRU CONTRACTUL DE FURNIZARE IN CADRUL PROIECTULUI FINANTAT IN CADRUL POS CCE"

Transcript

1 NR :../ APROBAT Petruțiu Bogdan Mihai, Manager proiect SC Dynamic Tools SRL DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE PENTRU CONTRACTUL DE FURNIZARE IN CADRUL PROIECTULUI FINANTAT IN CADRUL POS CCE SISTEM INFORMATIC INTEGRAT DYNAMIC TOOLS FINANTAT IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL SECTORIAL CRESTEREA COMPETIVITATII ECONOMICE Axa Prioritara 3- Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectorul privat si public Domeniul Major de interventie 3 Sustinerea e-economiei Operatiunea 1 Sprijin pentru sisteme TIC integrate si alte aplicatii electronice Apel 2 1

2 Cuprins Sectiunea I Fisa de Date a Achizitiei Sectiunea II Caiet de sarcini Sectiunea III Formulare 2

3 Sectiunea I Fisa de Date a Achizitiei SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: SC Dynamic Tools SRL Adresa: Str. Împăratul Traian, Nr.8, Jud. Bistrița Năsăud Localitate: Bistrița Punct(e) de contact: Bistrița, Str. Împăratul Traian, Nr.8 In atentia: D-lui Petruțiu Bogdan Cod postal: Telefon: Fax: Adresa/ele de internet (daca este cazul): Tara: România Adresa sediului principal al autoritatii contractante (URL): Bistrița, Str. Împăratul Traian, Nr.8, Jud. Bistrița Năsăud Adresa profilului cumparatorului (URL): Alte informatii pot fi obtinute la: 3 X Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior Altele: completati anexa A.I Caietul de sarcini, documentatia specifica (pentru concesiuni) si/sau documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la: X Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior Altele: completati anexa A.II Ofertele/proiectele sau solicitarile/cererile de participare sau candidaturile trebuie transmise la: X Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior Altele: completati anexa A.III Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor Zile : 03 (inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor) I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE) Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, Servicii publice generale inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora Agentie/birou national sau federal Colectivitate teritoriala Aparare Ordine si siguranta publica Mediu

4 Agentie/birou regional sau local Organism de drept public Institutie/agentie europeana sau organizatie europeana XAltele (precizati): Agent economic privat Afaceri economice si financiare Sanatate Constructii si amenajari teritoriale Protectie sociala Recreere, cultura si religie Educatie Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante X Altele (precizati): Distributie si service scule electrice profesionale și motounelte SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI II.1) DESCRIERE II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta Achiziție APLICAȚIE SOFTWARE pentru proiectul Sistem Informatic Integrat Dynamic Tools și echipamente TIC II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor : da nu X Achiziția unui sistem informatic integrat. Livrarea se va face in maxim 8 luni de la semnarea contractului de achizitie. a) Lucrari B) Produse Executare Proiectare si executare Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta Locul principal de executare Cod NUTS II.1.3) Procedura implica Un contract de achizitii publice X Cumparare Leasing Inchiriere Inchiriere cu optiune de cumparare O combinatie intre acestea Locul principal de livrare Bistrita, Str. Imparatul Traian, nr.8 Punerea in aplicare a unui sistem de achizitie dinamic (SAD) X X c) Servicii Categoria serviciilor: nr. (Pentru categoriile de servicii 1-27, consultati anexa II la Directiva 2004/18/CE). Locul principal de prestare Cod NUTS 4

5 Incheierea unui acord-cadru II.1.4) Informatii privind acordul-cadru (dupa caz): NU II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor 1.Achiziţionarea de servere, calculatoare tip desktop /portabile, monitoare, echipamente de reţea, dispozitive pentru conectare, echipamente periferice etc. 2. Achiziția licențelor software 3. Achiziționarea de aplicații informatice. II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) Vocabular principal Obiect principal Pachete software de planificare a resurselor întreprinderii Obiect(e) Server suplimentar(e) Unităţi de stocare Computere personale Ecrane şi console de computere Surse de alimentare electrica continua Computere portabile Rutere de reţea Echipament si accesorii pentru computere Imprimante laser Cititoare de coduri de bare Echipament de codare Camere de televiziune cu circuit închis Case de marcat Pachete software pentru sisteme de operare pentru computere personale (PC) Pachete software pentru sisteme de operare de reţea Sistem de gestiune a bazelor de date Pachete software de protecţie antivirus Pachete software pentru informaţii de afaceri II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice (GPA) nu X II.1.8) Impartire in loturi (pentru precizari privind loturile utilizati da da nu X 5

6 anexa B de cate ori este necesar, pentru fiecare lot in parte) Daca da, este necesar sa se depuna oferte pentru (bifati o singura casuta): II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative) 6 da nu X II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE Durata in luni: 12 sau in zile: 365 (de la data atribuirii contractului/emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor) II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI II.4.1. Ajustarea pretului contractului SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz) III.1.1.a) Garantie de participare Valoarea este de: ,00 lei Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de: 90 zile da nu X dax nu Modalitatea de constituire garantie: sub toate formele prevazute la art. 86 alin.1 din HG 925/2006); modalitatea depunerii la casierie a unei sume de bani. Benenficiarul are dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie in perioada de valabilitate a ofertei. Garantia pentru participare, constituita de ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, se restituie de Beneficiar in cel mult 3 zile lucratoare de la data semnarii contractului. Garantia de participare, constituita de ofertantii a caror oferta nu a fost stabilita castigatoare, se returneaza de Benenficiar dupa semnarea contractului de achizitie publica cu ofertantul/ofertantii ale carui/caror oferte au fost desemnate castigatoare, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei. III.1.1.b) Garantie de buna executie (Se va depune de catre firma care cistiga licitatia ) da X nu 1) - cuantumul acesteia, este de 10% din valoarea contractului de furnizare..garanția se va returna după trecerea perioadei de implementare, adică după 12 ani de la finalizarea implementării proiectului. 2) - modalitatea de constituire a garantiei de buna executie, in conformitate cu prevederile art.89 alin.(2) din H.G. nr. 925/2006. Aceasta se poate constitui in oricare din formele de la art.90 alin.(1)-(3) sau, in functie de valoare, de la art.90 alin.(1) si alin.(2) din H.G. nr.925/2006. Totodata, se vor avea in vedere prevederile H.G. nr. 1045/2011, daca vă sunt aplicabile.

7 Având în vedere principiul tratamentului egal prevazut la art.2 din OUG nr.34/2006, nu se limitează emiterea garantiei doar de către o banca din Romania. III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante Sursele de finanțare sunt: FEDR, Bugetul de stat și contribuția proprie III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul (dupa caz) In caz de asociere se va respecta art.44 din OUG nr.34/2006. III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale (dupa caz) da nu X III.1.5. Legislatia aplicabila a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii; c) O.U.G nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în utilizarea fondurilor europene și/sau fondurilor naționale aferente acestora. d) H.G. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor e) M.F.P. nr. 724/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile f) OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale g) Ordinul nr. 1120/2013 al ministrului fondurilor europene III.2) CONDITII DE PARTICIPARE III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului: a) Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 180 OUG Cerințe obligatorii: 34/2006 Formularul 3 Solicitat [X] Nesolicitat b) Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 181 OUG Cerințe obligatorii: 34/2006 Formularul 4 Solicitat [X] Nesolicitat d) Certificat de atestare fiscală privind impozitele locale Cerințe obligatorii: 7

8 Solicitat [X] Nesolicitat Original sau copie legalizata, valabil la data depunerii ofertelor e) Certificat de atestare fiscală de la unitățile fiscale. Cerințe obligatorii: Solicitat [X] Nesolicitat Original sau copie legalizata, valabil la data depunerii ofertelor f) Certificat de participare la licitație cu ofertă independentă Cerințe obligatorii: Solicitat Nesolicitat [X] Formularul 5 g) Declarația privind calitatea de participant la procedură Cerințe obligatorii: Solicitat [X] Nesolicitat Formularul 6 h) Declarația DECLARAŢIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE Cerințe obligatorii: Formularul 7 Solicitat [X] Nesolicitat i) Informații generale Solicitat [X] Nesolicitat Cerințe obligatorii: Formularul 8 III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: a) Certificat constatator valabil la la data depunerii ofertelor. Solicitat [X] Nesolicitat b) Licență conform cu originalul absolvire studii de profil Solicitat [X] Nesolicitat c) Livență de funcționare în conformitate cu - Legea 333/2003 Solicitat Nesolicitat X Cerințe obligatorii: In original sau copie legalizata, valabil la la data depunerii ofertelor. Coduri CAEN OBLIGATORII: cod CAEN 4741 Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-lui in magazine specializate - cod CAEN 6201: Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client) - cod CEN 6203: Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul - cod CAEN 6209: Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei - cod CAEN 6311: Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe - cod CAEN 6312: Activitati ale portalurilor web informationale n.c.a Cerințe obligatorii: Copie conform cu originalul Cerințe obligatorii: Copie conform cu originalul, valabil la la data 8

9 d) Aviz distribuție și service în conformitate cu OUG 28/1999 case marcat Solicitat [X] Nesolicitat III.2.2) Capacitatea economica si financiara a) Informații generale Solicitat Nesolicitat [X] depunerii ofertelor. Cerințe obligatorii: Copie conform cu originalul, valabil la la data depunerii ofertelor a contractului de distributie si service Jud. Bistrita Nasaud. Cerințe obligatorii: Formularul 8 III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala a) Informații despre produse similare livrate Solicitat Nesolicitat [X] b)informații privind experiență similară Solicitat X Nesolicitat c) Informații despre capacitatea tehnică Solicitat Nesolicitat [X] d) Informații capacitate profesională Solicitat [X] Nesolicitat III.2.3.b.) Standarde de asigurare a calitatii SECTIUNEA IV: PROCEDURA Cerințe obligatorii: Formularul 9 Cerințe obligatorii: Formularul 10 Cerințe obligatorii: Echipamente tehnice Cerințe obligatorii: Certificate absolvire, Diplome absolvire studii superioare in domeniul: -informatic -cel putin 2 -economic cel putin 2 IV.1) PROCEDURA IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire On line IV.1.1.b) Tipul procedurii Licitatie deschisa Licitatie restransa Licitatie restransa accelerata Justificare pentru alegerea licitatiei accelerate: Offline X 9

10 Cerere de oferte X Negociere Au fost deja selectati candidati da nu X Daca da, indicati numele si adresa operatorilor economici selectati deja in sectiunea VI.3) Informatii suplimentare Negociere accelerata Justificare pentru alegerea negocierii accelerate: Dialog competitiv Concurs de solutii Deschis Restrans Numarul de participanti estimat sau numarul minim / numarul maxim IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE /CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR (concurs de solutii) 10

11 IV.2.1) Criterii de atribuire Cel mai mic pret Sau Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic X Criteri Nr. crt. OFERTA Simbolizare U.M. Pondere % 1 Pret TIC Ptic Lei 12 2 Pret Licente Plic Lei 5 3 Pret Aplicatie Papl Lei 23 4 Perioada garantie TIC Tgar Luna 10 5 Timp implementare solutie Timp Luna 25 6 Timp solutionare sesizare Tses Ora 5 7 Pret/ora instruire 10 persoane pentru utilizarea aplicatiei Pperu Lei 5 8 Pret /ora instruire 10 persoane pentru mentenanta aplicatiei Pperm Lei 5 9 Procent încadrarea preturilor în structura aprobată de finanțator Pincad Procente 5 10 Metenanta pe an dupa implementare si operare. Pment Lei 5 Notă: 1. Ptic este prețul echipamentelor TIC. Sunt incluse preturi de de instalare si configurare ale acestora. 2. Plic este prețurile licențelor, inclusiv pret licențe baze de date + Cheltuieli pentru configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea diverselor structuri de date existente 3. Papl este preț aplicație informatică, sunt incluse Cheltuieli de instalare, configurare dacă este cazul şi nu sunt incluse în preţul de achiziţie a echipamentelor TIC 4. Tgar= [(garanție element TIC1)/(Valoare totala TIC)]*Valoare element TIC [ (garanție element TIC n)/(valoare totala TIC)]*(Valoare element TICn)] este garanția medie ponderată acordată TIC. Unde Valoare element TICi elementul de cheltuiala i din cheltuielile TIC; garantia element TICi este garantia acordata elementului i de cheltuiala TIC; Valoare totala TIC este valoarea totala TIC. Tabela cu timpii de de garanție pentru fiecare element TIC vor fi atasate în PROPUNEREA TEHNICA. 5. Timp este timpul de implementare a solutiei informatice. 6. Tses = ( Tses-implementare + Tses-operare+Tses-postgarantie )/3 este timpul mediu de solutionare a sesizarilor in implementare, operare si in post garantie. 7. Pperu este pretul de instruire pe ora pentru utilizarea aplicatiei informatice unei persoane din cele Pperm este pretul de instruire pe ora pentru utilizarea aplicatiei informatice unei persoane din cele Pincad = 30%- 100*(Ptic )/ (Papl+Plic)/%, este procent de incadrare a cheltuielilor in categoria de produse furnizate. Daca din calcule rezulta un numar negativ atunci Pincad se va inmulti cu Pment = cheltuielile estimate după trecerea celor trei ani de la recepria intregului sistem informatic, necesare bunei 11

12 functionări a sistemului. 11. Daca pe perioada derularii proiectului se constată că nu se îndeplinesc Timp și Tses, furnizorul va fi penalizat cu un procent din valoarea totala a contractului de Vpenalizare = (Vreal-Vacceptat)/Vacceptat*100. Unde Vacceptat poate fi Timp sau Tses. Valoarea rezultată va fii recuperată din garanția de bună execuție sau din plățile nefăcute. Sesizarile se vor face la o adresa de acceptat de furnizor și beneficiar. 11. Punctajele pentru factorii de evaluare: 1), 2), 3), 5),6), 7), 8), 9), 10) se calculeaza astfel : a) pentru cea mai mica valoare, V min se acorda punctajul maxim alocat p max ; b) pentru alta valoare ofertata V n decat cea prevazuta la litera a), se acorda punctajul astfel : P v = (V min / V n ) x p max Unde p max reprezinta numarul maxim de puncte care se atribuie ofertei celei mai favorabile. 12. Punctajele pentru factorul de evaluare 4), se calculeaza astfel : a) pentru cea mai mare valoare, V max se acorda punctajul maxim alocat p max ; b) pentru alta valoare ofertata V n decat cea prevazuta la litera a), se acorda punctajul astfel : P v = (V n / V max ) x p max Unde p max reprezinta numarul maxim de puncte care se atribuie ofertei celei mai favorabile. 13. Nerespectarea perioadei de garanție atrage consecințe conform legislației în vigoare. 14. Dacă după perioada de implementare și operare valoarea mentenanței este mai mare decât cea stabilită în prezentul contract de achizitție, beneficiarul are drep să ceară daune în valoare de 10% din valoarea contractului de achiziție. IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica da nu X Daca da, informatii suplimentare despre licitatia electronica (dupa caz) IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta (dupa caz) IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare da nu X ES BG CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV X Altele: - Moneda in care se transmite oferta financiara (in cazul procedurilor online sau offline cu etapa finala de L.E. IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (in cazul unei licitatii deschise,cerere de oferte) durata in luni: 3 sau in zile: 90 (de la termenul limita de primire a ofertelor) IV.4. PREZENTAREA OFERTEI IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice Limba de redactare a ofertei Limba romana Perioada de valabilitate a ofertei 90 de zile de la depunere 12

13 Garantie de participare Solicitat X Prezentare a propunerii tehnice 13 Nesolicitat Garantia de participare este de lei - Perioada de valabilitate a garantiei: este pina la finalizarea achizitiei, (aproximativ 90 zile). - Modul de constituire a garantiei: numerar, plata prin bilet la ordin, CEC barat, scrisoare de garantie bancara. Propunerea tehnica, in original, va fi prezentata intr-un plic separat. Propunerea tehnica va fi semnata de persoane imputernicite ale operatorului economic - va avea un caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate stabilita de autoritatea contractanta. Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat in corelatie cu Caietul de sarcini, unde sunt prezentate cerintele minimale. IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare Ofertantul va prezenta urmatoarele documente: -DOCUMENTELE DE CALIFICARE: (vezi- cap.iii.2 CONDITII DE PARTICIPARE) -PROPUNERE FINANCIARA: -Formularul 2 Formularul de ofertă -Garantie de participare la cerere de oferta -PROPUNERE TEHNICA: -Anexa 1 - PREŢURI TIC -Anexa 3 - PREŢURI Licente -Anexa 4 - PREŢURI Aplicatie -Anexa 5 CENTRALIZATOR PREȚURI -Anexa 6 - PROPUNERE TEHNICĂ -Tabela cu garanțiile pentru fiecare element din TIC Prețurile sunt în lei. Nu se acceptă ofertă parțială. Dacă informațiile nu sunt corelate, se va accepta documentul unde este prezentat prețul unitar. Prețul unitar este elementul de la care se vor face eventualele greșeli de calcul. Oferta financiară va fi prezentată într-un plic separat. IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei Prezentarea ofertei Data limita si modalitati pentru depunerea ofertei - Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primita și înregistrată de către autoritatea contractanta până la data limită de depunere, stabilită în anunțul de participare. - Ofertele vor fi depuse la adresa Bistrița, Str. Împăratul Traian, Nr.8, Jud. Bistrița Năsăud - Data limita pentru depunerea ofertelor este ora 12. Data Modul de prezentare Ofertantul trebuie sa prezinte un exemplar al ofertei și al documentelor care o însoțesc în original, precum și o copie de pe acestea, în plicuri separate. Acestea fiind introduse intr-un plic sigilat cu adresa autoritatii contractante si cu mentiunea Achizitionarea de: Aplicație ERP și echipamente TIC Dynamic Tools

14 A nu se deschide inainte de ora 12. Data Plicul trebuie insotit de Formularul 1 si garantia de participare. In eventualitatea unei discrepante intre original si copii va prevala originalul. - Originalul și copia/copiile trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă și vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul/reprezentanții autorizat/autorizați corespunzător să angajeze ofertantul în contract. În cazul documentelor emise de instituții/organisme oficiale abilitate în acest sens, documentele respective trebuie să fie semnate si parafate conform prevederilor legale. - Orice ștersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de către persoana /persoanele autorizată/autorizate sa semneze oferta.. Sigilarea și marcarea ofertei - Ofertantul trebuie să sigileze originalul și copiile în plicuri separate, marcând plicurile cu ORIGINAL și respectiv, COPIE. Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător și netransparent. - Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisa, in cazul in care oferta respectiva este declarata întarziată. Propunerea tehnica, propunerea financiara si documentele de calificare se vor introduce in 6 plicuri (3 ORIGINALE si 3 COPI) distincte, marcate corespunzator ORIGINAL sau COPIE. - Pe aceste plicuri vor fi scrise următoarele: SC NUME OFERTANT SRL Achizitionarea de: Achizitionarea de: Aplicație ERP și echipamente TIC Dynamic Tools A nu se deschide inainte de ora 12. Data Se va face și mențiunea ORIGINAL sau COPIE. - Plicurile vor fi sigilate de catre ofertant. - Organizatorii atribuirii contractului vor refuza primirea ofertelor în plicuri deteriorate sau desfăcute sau cu semne distinctive, indiferent din vina cui s-au produs acestea. - Organizatorul atribuirii contractului va refuza primirea ofertelor dupa o ora 12. Data indiferent de cauza care a produs întarzierea. Numarul de exemplare in care se depune propunerea de oferta: - 1 original (care conține Propunerea tehnica, propunerea financiara si documentele de calificare), 1 exemplar - 1 copie (care conține Propunerea tehnica, propunerea financiara si documentele de calificare), 1 exemplar Plicurile ORIGINAL 1 buc. si COPIE 1 buc. se introduc intr-un plic exterior inchis pe care se va mentiona: - adresa Autorității Contractante; - referința la obiectul cereri de ofertă: Achizitionarea de: Aplicație ERP și echipamente TIC Dynamic Tools A nu se deschide inainte de ora 12. Data denumirea si adresa ofertantului, pe verso pentru a permite returnarea ofertei, fara a fi deschisa, in cazurile prevazute de lege 14

15 Criterii de evaluare a Ofertelor Criteriul de evaluare a ofertelor este: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, conform notei optinute utilizind algoritmul de calcul din Anexa 5 CENTRALIZATOR OFERTE Locul si Data limita de depunere Candidaturilor Posibilitatea retragerii sau modificarii candidaturilor Deschiderea ofertelor 15 SC Dynamic Tools SRL, Bistrița, Str. Împăratul Traian, Nr. 8, Jud. Bistrița Năsăud ora 12. Data Modificarea si retragerea ofertei - Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau de a modifica oferta dupa expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor, sub sancțiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică și a pierderii garanției pentru participare. În cadrul sedinței de deschidere nu este permisă respingerea niciunei oferte, cu excepția celor care se încadrează în una dintre urmatoarele situații: a) au fost depuse dupa data și ora limită de depunere sau la o alta adresă decat cele stabilite în anunțul de participare. Deschiderea ofertelor se va face la adresa SC Dynamic Tools SRL, Bistrița, Str. Împăratul Traian, Nr. 8, Jud. Bistrița Năsăud, ora 12. Data Conditii pentru participare la sedinta de deschidere : - Imputerniciri scrise din partea reprezentantilor autorizati, conform formular FORMULARULUI 13. SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (dupa caz) da nu X Daca da, precizati perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: VI.2) Contractul/Concursul se inscrie intr-un proiect finantat din fonduri comunitare da X nu Daca da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POS-CCE Sprijin pentru sisteme TIC integrate și alte aplicații electronice pentru afaceri Tipul de finantare: Cofinantare Credite externe cu garantia statului Fonduri europene X FEDR Alte fonduri. VI.3) ALTE INFORMATII (dupa caz) VI.4) CAI DE ATAC VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac Denumire oficiala: SC Dynamic Tools SRL Adresa: Str. Împăratul Traian, Nr.8

16 Localitate: Bistrita Cod postal: Tara: România Telefon: Adresa Internet (URL) 16 Fax: ANEXA A ADRESE SUPLIMENTARE SI PUNCTE DE CONTACT I) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE Denumire oficiala: SC Dynamic Tools SRL Adresa: Str. Împăratul Traian, Nr.8 Localitate: Bistrița Cod postal: Tara: România Punct(e) de contact: In atentia: Petruțiu Bogdan Mihai Adresa Internet (URL): Telefon: Fax: II) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBTINE CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PRIVIND UN DIALOG COMPETITIV SAU UN SISTEM DE ACHIZITIE DINAMIC) Denumire oficiala: SC Dynamic Tools SRL Adresa: Str. Împăratul Traian, Nr.8 Localitate: Bistrița Cod postal: Tara: România Punct(e) de contact: In atentia: Petruțiu Bogdan Mihai Adresa Internet (URL): Telefon: Fax: III) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT LA CARE TREBUIE EXPEDIATE OFERTELE/CERERILE DE PARTICIPARE Denumire oficiala: SC Dynamic Tools SRL Adresa: Str. Împăratul Traian, Nr.8 Localitate: Bistrița Cod postal: Tara: România Punct(e) de contact: In atentia: Petruțiu Bogdan Mihai Adresa Internet (URL): Categorie NR. Telefon: Fax: ANEXA B INFORMATII PRIVIND CATEGORIILE DE PRODUSE DENUMIRE: Software si echipamente TIC

17 1) DESCRIERE SUCCINTA: Achizitie Aplicatie ERP, licente, echipamente TIC 2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE) Vocabular principal Obiect principal Pachete software de planificare a resurselor întreprinderii Obiect(e) Server suplimentar(e) Unităţi de stocare Computere personale Ecrane şi console de computere Surse de alimentare electrica continua Computere portabile Rutere de reţea Echipament si accesorii pentru computere Imprimante laser Cititoare de coduri de bare Echipament de codare Camere de televiziune cu circuit închis Case de marcat Pachete software pentru sisteme de operare pentru computere personale (PC) Pachete software pentru sisteme de operare de reţea Sistem de gestiune a bazelor de date Pachete software de protecţie antivirus Pachete software pentru informaţii de afaceri 3) CANTITATE SAU DOMENIU Valoarea estimata fara TVA : ,00 lei pentru:.achiziţionarea de servere, calculatoare tip desktop /portabile, monitoare, echipamente de reţea, dispozitive pentru conectare, echipamente periferice etc ,00 lei pentru: Achiziția licențelor software ,00 lei pentru Achiziționarea de aplicații informatice. 4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE/DE FINALIZARE Durata in luni: 12 sau in zile: 365 5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND Categoria (inclusiv cele referitoare la garantia de participare) _Valoarea garantiei de participare (numai in cifre)19.000,00 Lei 17

18 Sectiunea II Caiet de sarcini A. Funcționalități obligatorii ale Aplicatiei Informatice Integrate 1. CARACTERISTICI GENERALE ALE PACHETULUI DE APLICAȚII 2. ARHITECTURA SOLUȚIEI SOFTWARE 3. CERINȚELE SISTEMULUI DE RAPORTARE 4. ALTE CERINȚE STRATEGICE DE ARHITECTURA SOFTWARE 5. FUNCŢIUNI ALE SISTEMULUI INFORMATIC B. Cerințe minimale ale Modulelor aplicației Informatice integrate : 1. MODUL APROVIZIONARE 2. MODUL VANZARI 3. MODUL TREZORERIE 4. MODUL STOCURI 5. MODUL CONTABILITATE 6. IMOBILIZARI (MIJLOACE FIXE) 7. MODUL PRODUCTIE-SERVICII 8. MODUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR 9. MODUL MANAGEMENTUL ORELOR 10. MODUL MANAGEMENTUL UTILAJELOR SI RESURSELOR 12. MODUL E-COMMERCE - WEBSTORE 13. MODUL SALARII 14. MODUL ANALIZA SI PREVIZIUNI - PLATFORMA DE BUSINESS INTELLIGENCE 15. MODULUL Punct de vânzare en detail C. Licențele sistemului informatic 1. SISTEM DE OPERARE 2. SISTEME OPERARE SERVER 4. LICENȚE ANTIVIRUS 5. PROGRAME DE PROIECTARE 6.PROGRAME DE BUSSINES 7. LICENȚE BAZE DE DATE D. Specificatii minimale ale Echipamentelor TIC 1. Server Activ Direct. 2. Server Aplicatie 3.Storage 4.Sisteme calcul PC-DESKOP 5.UPS smart 6.Laptop 7.Router 8.SWITCH cu management 9.Rack 42 U 10.Multifunctional A4 11.Multifunctional A3 12.Cititoare Wireless 13.Imprimanta cod bare 14.Cititor cod bare 15.Camere controlul activitatilor 16.Casa de marcat 18

19 A. Funcționalități obligatorii ale Aplicatiei Informatice Integrate 1. CARACTERISTICI GENERALE ALE PACHETULUI DE APLICAȚII Sistemul va trebui să contină un pachet integrat de aplicaţii complet în limba română şi engleză având la bază module, roluri şi responsabilităţi configurabile şi reconfigurabile în funcţie de necesităţile organizaţiei, împreună cu documentaţia tehnică completă aferentă. Pe partea de aplicaţii se vor livra: Licenţe şi suport necesare pentru aplicaţiile sistemului informatic integrat, pentru bazele de date, pentru intrumentele de dezvoltare, de management, de arhivare şi backup, de replicare incluse; Servicii de Implementare a sistemului pe procese de business (fluxuri de activităţi), în conformitate cu legislaţia românească în vigoare. Vor fi incluse servicii de proiectare, realizare şi implementare propriu-zisă a sistemului de aplicaţii; Documentaţia completă de instalare, utilizare şi administrare; Servicii de Instruire pentru produsele oferite; Suport tehnic şi garanţie pentru aplicaţiile componente ale sistemului informatic integrat. 1. Aplicaţiile ERP tranzacţionale trebuie să utilizeze o interfaţă consistentă către utilizator, unitară la nivelul întregului sistem, astfel încât după ce un utilizator a lucrat cu o aplicaţie, trecerea la o altă aplicaţie să se realizeze cu un minim de instruire. Aplicaţiile vor folosi metodologiile standard ale industriei de software, cu care utilizatorul este deja familiarizat. 2. Sistemul de aplicaţii trebuie să aiba meniuri simplu de utilizat, astfel încât să asigure o navigare confortabilă în sistem. 3. Trebuie să asigure o interfaţă prietenoasă pentru principalele funcţiuni, astfel încât activităţea de introducere de date, de rulare de rapoarte, alte operaţii funcţionale să poată fi realizată de personal cu pregătire medie. 4. Trebuie să utilizeze o metoda unitară de interogare şi regăsire a informaţiei existente în sistem pentru întreg produsul informatic. 5. Aplicaţiile trebuie să respecte legislaţia din Romania, să permită şi raportări în valută pentru modulele funcţionale care necesită acest lucru, să fie adaptate modificărilor legislative apărute ca o consecinţă a integrării în Uniunea Europeană. 6. Aplicaţiile trebuie să fie accesabile prin browser de internet (InternetExplorer, Mozilla Firefox, Netscape, Safari, Google Chrome) 7. Sistemul trebuie să fie parametrizabil şi configurabil, permiţând actualizarea parametrilor în funcţie de noile cerinţe de către personalul clientului, după punerea în funcţiune a acestuia. 8. Sistemul trebuie să permită definirea de reguli şi drepturi de acces pentru utilizatorii acestuia, atât din punct de vedere al proceselor de business cât şi din punct de vedere organizaţional. 9. Sistemul trebuie să prevadă funcţii de securitate la următoarele nivele: utilizator, forme, funcţii, organizaţie. Se va face monitorizarea operaţiilor din sistem la nivel de utilizator. Nivelurile de securitate să fie ierarhizate pornind de la nivelul bazei de date până la cel de operare (adăugare, modificare şi stergere date). 10. Sistemul trebuie să asigure unicitatea datelor introduse în sistem. 11. Sistemul trebuie să ofere posibilitatea de a controla, la nivel de înregistrare, accesul utilizatorilor la informaţie. 12. Sistemul trebuie să permită introducerea şi validarea datelor on-line, pentru fiecare funcţie de intrare, cu păstrarea istoricului modificărilor. 13. Timpul de răspuns al aplicaţiilor la nivelul tranzacţiilor operaţionale trebuie să fie timp real". 14. Durata de viaţă a datelor tranzacţionale (on-line) va fi de 5 ani în sistem. Durata de viaţă a datelor arhivate va fi conform prevederilor legale, pe categorii de informaţii. 15. Aplicaţiile trebuie să permită obţinerea de rapoarte predefinite şi ad-hoc după criterii prestabilite. 19

20 16. Sistemul de rapoarte standard trebuie să permită selecţii şi opţiuni multiple. 17. Aplicaţiile trebuie să permită importul şi exportul datelor din şi/sau către alte aplicaţii. 18. Sistemul trebuie să fie flexibil, utilizând o gama largă de parametri care să fie stabiliti în funcţie de cerinţele specifice. 19. Este de dorit ca sistemul să fie suficient de flexibil, permitând adăugarea de noi câmpuri, alertarea utilizatorilor printr-un sistem tip poştă electronică la apariţia unor evenimente neobişnuite (ex : o tranzacţie mai mare decât o valoare maximă predefinită), pentru creşterea performanţelor în utilizarea aplicaţiilor. 20. Sistemul de aplicaţii trebuie să pună la dispoziţie un set complex şi flexibil de rapoarte, predefinite, cerute de legislaţia în vigoare, adaptabile şi construibile în funcţie de necesităţile utilizatorilor. 21. Sistemul trebuie să aibă proceduri sigure de salvare - recuperare a datelor, capabile să asigure integritatea şi consistenţa acestora. 22. Sistemul trebuie să fie capabil să iniţieze mai multe activităţi concurente simultan (derulări rapoarte, tranzacţii operaţionale). 23. Mesajele de eroare în operare vor fi explicite, în limba română. Sistemul trebuie să aibă funcţionalităţi de atenţionare, alertare în funcţie de specificaţiile utilizatorilor, cu privire la desfăşurarea anumitor evenimente. 24.Sistemul trebuie sa fie interfatabil cu aplicatia de ofertare si decontare a devizelor IntelSoft Deviz profesional. 2. ARHITECTURA SOLUȚIEI SOFTWARE Sistemul informatic trebuie să fie un sistem unitar şi integrat, în concordanta cu nivelul actual al tehnologiei informaţiei, aflat într-un stadiu deja verificat prin mai multe implementări şi cu un grad redus de risc.sistemul de gestiune a bazelor de date relaţionale (SGDBR) Baza de date a aplicaţiei trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: 1. Să fie un sistem de gestiune a bazelor de date de tip relaţional pentru aplicaţiile tranzactionale. 2. Să permită minimizarea conflictelor de acces la date şi garantarea simultaneităţii accesului la date. 3. Să permită reorganizarea, mutarea şi redefinirea de tabele fără blocarea activităţii. 4. Să aibă posibilitatea de a suspenda temporar operaţii consumatoare de resurse (de exemplu încărcări masive de date), cu reluarea ulterioară a acestora. 5. Să ofere scheme de prioritate în modul de accesare a bazei de date în funcţie de tipul de utilizator. 6. Să fie compatibilă cu standardul ANSI SQL. 7. Să ofere suport date multimedia. 8. Să permită în mod nativ stocarea şi gestiunea de structuri de date de tip XML. 9. Să ofere suport pentru proceduri stocate şi triggeri. 10. Să ofere suport pentru tranzacţii autonome. 11. Să permită interogări recursive asupra tabelelor ce conţin relaţii de tip fiu părinte. 12. Să permită execuţia paralelă a operaţiilor de tip SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, MERGE, cu blocarea doar a înregistrărilor afectate, nu a întregii tabele. 13. Să permită definirea de tabele de tip index pentru acces rapid la anumite tabele. 14. Să ofere mecanisme de restaurare rapida în caz de eroare, la nivel de tranzacţie, tabela sau baza de date, fără a fi necesară întreruperea activităţii pe baza de date. 15. Să permită interogarea direct din baza de date a fişierelor text externe, fără a necesita în prealabil o operaţiune de încărcare într-o tabela din baza de date. 16. Să permită notificări asincrone de evenimente către clienti fără a fi necesară interogarea periodică de către acesţia. 17. Să permită limitarea numărului de conexiuni la baza de date prin folosirea unui mecanism de tip database connection pooling. 18. Să ofere suport complet pentru folosirea de expresii regulate. 19. Să permită recuperarea tranzacţiilor aflate în lucru în momentul intervenirii unei căderi (roll-forward). 20. Să aibă support Unicode UTF-8 sau echivalent. 21. Să ofere suport pentru replicarea bidirecţională a datelor între două instanţe ale bazei de date. 20

21 22. Să permită restricţionarea accesului la nivelul obiectelor bazei de date. 23. Să permită aplicarea simultană a mai multor politici de securitate pe un acelaşi obiect al bazei de date. 24. Să ofere o listă cu operaţiile pe care un grup sau o clasă de utilizatori le poate executa. 25. Să permită modificarea dinamică a parametrilor în cazul suplimentării sistemului cu memorie, procesoare şi spaţiu de stocare, baza trebuind să se ajusteze în mod automat la aceste modificări. 26. Să permită salvarea/restaurarea şi arhivarea/dezarhivarea datelor în regim de lucru online. 27. Să permită salvarea totala şi/sau parţială a bazei de date. 28. Să permită efectuarea de backup automat într-o forma unitară, centralizată şi usor de administrat. 29. Să permită efectuarea de backup numai pentru fişierele care au suferit schimbări de la ultimul backup şi pentru fişierele nou create. 30. Să ofere rapoarte locale şi consolidate asupra întregului mediu de backup cât şi a operaţiunilor de backup. 31. Să permită înregistrarea tuturor modificărilor bazei de date pentru a permite recuperarea bazei de date (înregistrarea tranzacţiilor). 32. Să permită recuperarea totală şi/sau parţială a bazei de date de la un moment de timp specificat de utilizator. 33. Să permită salvarea pentru unui sau mai multe spaţii alocate tabelelor asa cum este specificat de către administratorul bazei de date. 34. Să permită compresia datelor stocate în tabele pentru a minimiza spatiul de stocare. 35. Să suporte instalarea unei singure baze de date pe mai multe noduri (arhitectură de tip cluster activ-activ) pentru a asigura toleranţa la defecte hardware sau nefuncţionare planificată, scalabilitatea şi disponibilitatea crescută a sistemului. 36. Să permită creşterea disponibilităţii sistemului şi prin metode mai ieftine gen Database Mirroring cu tranferul automat şi transparent pentru client. 37. În timpul crearii / recrearii indecşilor sistemul să fie complet funcţional, iar tabelele afectate de aceste operaţii să rămână online şi neblocate 38. Să permită crearea automată de backup-uri copii de siguranţă ale bazei de date 39. Să permită comprimarea backupurilor cu scrierea şi citirea lor direct din SGDBR fără a folosi instrumente externe gen ZIP, RAR, 7Z, etc. 40. Să permită adăugarea dinamică şi în timp real a procesoarelor sau a memoriei RAM făra a restarta sistemul hardware sau serviciul software. 41. Să permită captarea cererilor efectuate către server în timp real pentru o diagnosă precisă şi rapidă în timp real. 42. Să permită definirea politicilor de securitate şi aplicarea ulterioară a acestor politici sistemului. 43. Să permită efectuarea de task-uri programate, conform unui orar aceste taskuri să poată efectua calcule, rapoarte, backup-uri. 44. Să permită identificarea persoanei care a vizualizat, inserat, şters sau actualizat informaţia primară. 45. Să permită accesul utilizatorilor direct din sistemul de operare, pentru a evita introducerea credenţialelor de mai multe ori. 46. Să permită definirea politicilor de securitate referitoare la parolele utilizatorilor (valabilitate, complexitate, lungime minimă, etc.), eventual aceste politici să fie centralizate de la nivelul Sistemului de Operare al Serverului. 47. Să permită suport pentru Business Intelligence (Data Warehousing, Data Mining), inclus în SGBDR şi suport pentru baze de date de tip OLAP. 48. Să asigure suportul pentru rularea interogărilor pe mai multe procesoare. 49. Să suporte recuperarea datelor afectate de o tranzacţie eronată la nivelul unei singure linii de date, unui set de date, unei tabele sau unui set de tabele (incluzând refacerea după eliminarea completă a tabelei) precum şi a altor schimbări la nivelul bazei de date. 50. Să aibă mecanisme de recuperare a tranzacţiilor aflate în lucru în momentul intervenirii unei căderi (roll-forward). 51. Să aibă mecanisme de control şi blocare la nivel de înregistrare şi mecanisme de asigurare a consistenţei la citire, fără escaladare, pentru a permite accesul în mod concurent al utilizatorilor la date. 52. În interiorul bazei de date tabelele să poată fi relocatate, sau să îşi poată modifica tipul şi parametrii de stocare, să poată fi adăugaţi noi indecşi sau reconstruiţi, adăugate, redenumite sau eliminate coloane fără a întrerupe accesul utilizatorilor finali la datele în curs de modificare. 53. Să asigure indecşi multipli pentru obiectele stocate. 21

22 54. Să permită reorganizarea, mutarea, redefinirea online de tabele. 55. Să asigure salvarea/restaurarea bazei de date în regim de lucru on-line; refacerea accesului la baza de date în mod automat în caz de incident. 56. Să asigure tratarea proceselor în mod tranzacţional - duse la final sau abandonate complet. 57. Să asigure tratarea erorilor şi evenimentelor utilizator odată cu introducerea datelor. 58. Să aibă un utilitar grafic pentru administrarea SGBDR. 59. Să asigure monitorizarea, configurarea şi optimizarea performantelor. 60. Să realizeze stocarea criptată a datelor în baza de date la cerere. 61. Să existe posibilitatea de a cripta tot traficul de retea dinspre şi către baza de date. 62. Să asigure suport pentru accesul local şi la distanţă la baza de date utilizând protocoalele implementate la nivelul sistemului de operare. 63. Să permită importul şi exportul de date în formate acceptate de alte sisteme de gestiune a bazelor de date, spreadsheet-uri, procesoare de texte. 64. Să permită conectarea cu alte sisteme de gestiune a bazelor de date pentru schimb de date bidirectional. 65. Să suporte view-uri, proceduri stocate, triggere şi să prezinte capabilităţi native de analiză, modelare şi statistice. 66. Să ofere acces prin SQL la XML stocat în baza de date, stocare şi gestiune de structuri de date de tip XML utilizând mecanisme native ale SGBD. 67. Să asigure suport pentru definirea şi configurarea pe categorii de operaţii şi utilizatori. 68. Să asigure suport pentru baze de date mari cu capabilităţi de gestiune automată a spaţiului de stocare fără necesitatea utilizării softurilor de tip "volume manager". 69. Să permită partiţionarea funcţională când este necesar. 70. Să asigure securitatea datelor şi partajarea lor securizată în zonele de cache ale sistemului de gestiune de baze de date clusterizat. 71. Să asigure transferul volumelor mari de date. 72. Să existe posibilitatea de a efectua anumite operaţii de mentenanţă fără a fi necesară întreruperea funcţionării sistemului sau dezafectarea anumitor funcţionalităţi ale acestuia. 3. CERINȚELE SISTEMULUI DE RAPORTARE Sistemul de raportare trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: Să ofere posibilitatea prezentarii datelor în formate variate (tabele, tabele pivot, grafice, texte derulante, etc.); Să ofere funcţionalităţi de navigare ghidată pentru utilizatorii finali, cu posibilităţi multiple de navigare dintr-un anumit punct, atât pentru rapoarte cât şi pentru grafice; Să permită combinarea rezultatelor obţinute de pe platforme diferite la momentul interogării, astfel încât setul de date rezultat să fie unitar; Să permită integrarea cu instrumente de lucru Office (Microsoft Word, Microsoft Excel); Să permită salvarea rapoartelor în formate diferite (Excel, PDF, Word, HTML, etc); Să ofere posibilitatea includerii rapoartelor/graficelor în tablouri de bord pentru toti utilizatorii finali, fără costuri de licenţiere suplimentare; Să permită utilizatorilor finali modificarea tablourilor de bord sau a rapoartelor (fără costuri de licenţiere suplimentare); Mediul de lucru pentru utilizatorii finali sau alţi dezvoltatori de rapoarte/analize să fie în mediu web pur; Să faciliteze accesul la informaţie printr-un nivel de metadate care să ascundă utilizatorilor finali complexitatea structurilor fizice de date; Să permită accesarea datelor atât de pe platforme relaţionale, cât şi multidimensional sau foi de calcul; Să permită integrarea cu Sistemul de Operare al serverului, oferind în acelaşi timp capabilăţi proprii de definire a rolurilor pentru restricţionarea accesului la rapoarte; Interacţiunea utilizatorilor finali cu aplicaţia se va face într-o interfaţă de tip web, fără a necesita instalarea de componente software suplimentare pe maşinile utilizatorilor, prin operaţiuni de tip point-and-click 22

23 Să expuna o interfaţă de administrare atât a drepturilor de acces la diferite zone cât şi a drepturilor de acces pe diferite tipuri de actiuni; Produsul trebuie să ofere sub-filtre. De exemplu, un utilizator trebuie să poată folosi rezultatele unui raport ca filtru pentru un raport secundar; Să permită facilităţi avansate de formatare a rapoartelor; Să ofere posibilitatea de a salva, organiza şi partaja rapoartele cu alţi utilizatori; Produsul va oferi posibilitatea de a crea rapoarte înlănţuite, datele din raportul copil fiind filtrate pe baza rezultatelor din raportul părinte; Accesul utilizatorilor la informaţie trebuie să se facă şi pe criteriul domeniului de valori (de exemplu un utilizator să nu poată vedea decât rândurile la care are acces); Să ofere acces direct la surse de date multiple, de pe platforme diferite (Oracle, SQL Server, DB2, SQL Anywhere, etc.), în mod transparent pentru utilizatorul final; Să dispună de mecanisme de alertare pentru utilizatorii finali (via aplicaţie, , etc.) ce pot fi definite chiar de către utilizatorul final; Accesul utilizatorului final să se facă dintr-o singură interfaţă web din care să aibă acces la toate componentele de analiză, raportare, alertare, notificare, etc.; Să ofere utilizatorilor finali posibilitatea subscrierii la alertele definite; Să dispuna de mecanisme de optimizare a accesului la informaţie (cu impact minim asupra bazei de date) asigurând minimal următoarele mecanisme de multi-user shared caching, generarea optimizată a interogărilor; Din punctul de vedere al arhitecturii sistemului de raportare, toate componentele sale trebuie să fie strâns integrate, să facă parte dintr-un mediu unitar de lucru şi să împărtăşească un sistem de securitate comun; Produsul trebuie să afiseze excepţiile/depăşirile sub formă de cod culori; Să ofere funcţionalităţi de navigare ghidată pentru utilizatorii finali, cu posibilităţi multiple de navigare dintr-un anumit punct, atât pentru rapoarte cât şi pentru grafice. 4. ALTE CERINȚE STRATEGICE DE ARHITECTURA SOFTWARE Sistemul informatic propus trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe de arhitectură software: -Aplicaţiile trebuie să fie dezvoltate în tehnologie Internet (web based) şi să poată fi exploatate folosind Internetul. Accesul utilizatorilor trebuie să se faca prin intermediul unui WEB browser usual (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape). -Totuşi, pentru aplicaţiile critice cum ar fi cea de facturare să existe şi aplicaţii de tip Desktop, pentru lucrul OFFLINE. Aceste aplicaţii trebuie să se lege la aceaşi baza de date, doar că îşi vor descărca şi sincroniza câteva date pe staţia locală. În cazul în care serviciul INTERNET este nefuncţional o perioadă relativ scurtă de timp, aplicaţia va funcţiona fără probleme în mod de lucru OFFLINEcitind datele stocate local. -Interfaţa aplicaţiilor trebuie să fie prietenoasă şi să permită deschiderea mai multor documente simultan, în aceeaşi fereastră de browser sau în acelaşi tab al browserului. Nu se permite deschiderea mai multor ferestre ale browserului pentru a vedea mai multe documente. - Sistemul de operare utilizat de calculatoarele client atât pentru aplicaţiile Web cât şi Desktop să poată fi ales dintre Microsoft Windows, Mac OSX şi Linux ediţia Ubuntu Desktop - Aplicaţiile, chiar dacă folosesc tehnologia web based trebuie să permită stocarea locală a anumitor configurări, setări şi să funcţioneze pe mai multe rezoluţii ale plăcii video. - Arhitectura sistemului trebuie să fie centralizată, cu baze de date unice la sediul central, care să asigure consistenta şi unicitatea datelor, prevenind duplicările de orice fel. - Instalarea patch-urilor disponibile pentru diferitele componente ale sistemului informatic se va face centralizat doar la nivelul serverelor respective (de aplicaţii, de baze de date, etc.) fără a afecta funcţionalităţile acestuia. -Toti utilizatorii vor folosi aceleaşi versiuni ale aplicaţiilor. Actualizările versiunilor nu vor afecta în nici un fel funcţionalităţile aplicaţiilor solicitate prin prezentul caiet de sarcini şi nici customizările implementate de ofertant pentru a realiza aceste funcţionalităţi. 23